Proměna karasí populace v oblasti přírodní rezervace Kárané Hrbáčkovy tůně. Kateřina Rylková & Lukáš Kalous

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proměna karasí populace v oblasti přírodní rezervace Kárané Hrbáčkovy tůně. Kateřina Rylková & Lukáš Kalous"

Transkript

1 Proměna karasí populace v oblasti přírodní rezervace Kárané Hrbáčkovy tůně. Kateřina Rylková & Lukáš Kalous Katedra zoologie a rybářství, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol, Česká republika, Abstrakt V průběhu let byla sledována populace karasů v oblasti přírodní rezervace Kárané Hrbáčkovy tůně. Při porovnání výsledků s dostupnou literaturou je zjevné, že v oblasti došlo k ústupu populace původního karase obecného (Carassius carassius), která byla zřejmě vytlačena a nahrazena populací invazního triploidního biotypu karase stříbřitého (Carassius gibelio). Klíčová slova: Hrbáčkovy tůně, karas obecný, karas stříbřitý, invazní biotyp 1. Úvod Záplavové tůně a stará říční ramena v oblasti Lysé nad Labem a Čelákovic vznikly většinou jako důsledek regulace říčního toku a představují důležitý prvek místní nivní zóny. Tvoří vodní biotopy se specifickou faunou i flórou a významně zvyšují biodiverzitu okolní krajiny (Havlíková a Jánský 2007). Díky své unikátnosti byla oblast tůní v roce 1988 vyhlášena jako přírodní rezervace Kárané Hrbáčkovy tůně a stala se součástí Evropsky významných lokalit Natura 2000 (kód lokality CZ ). Ač jsou tůně po většinu času od vlastního toku Labe izolované, v době zvýšených průtoků a záplav jsou jím významně ovlivňovány. Oblast je z ichtyologického hlediska velmi zajímavá a sledování rybích populací zde probíhá více než šedesát let. Vzhledem k tomu, že soustava izolovaných tůní a starých říčních ramen svým charakterem odpovídá ekologickým nárokům karase obecného C. carassius, L. (např. Szczerbowski 2002, Kottelat a Freyhof 2007), byla Barušem a Olivou (1995) uváděna jako typická oblast jeho výskytu s početnou populací. Ve starší literatuře lze nalézt záznamy, které toto potvrzují. Oliva (1955) v roce 1953 pokusně zjistil hustotu obsádky v jedné z tůní 320kg.ha -1, celkově pak 32 tisíc jedinců. Čihař (1957) se také zabýval karasi obecnými v tůních u Čelákovic, kde při morfologickém šetření u 262 jedinců zjistil poměr pohlaví 2:1 ve prospěch samců. Další, kdo zmiňuje karase obecného v této lokalitě je Černý (1971), který provedl morfologické šetření u 533 jedinců z Mansfeldovy tůně. Z těchto záznamů je 329

2 zřejmé, že populace C. carassius byla v místních tůních početná. Ještě v roce 1995 Baruš a Oliva uváděli Hrbáčkovy tůně jako oblast, kde se C. carassius stále hojněji vyskytuje, ačkoliv se jeho početnost zjevně snižuje. Novější informace o karasí populaci z oblasti Hrbáčkových tůní nejsou dostupné až do roku 2011, kdy Daněk a kol. (2012) uvádí v tůni Řehačka celkem 21 druhů ryb včetně karase stříbřitého (C. gibelio, Bloch 1782). C. carassius ale nebyl zaznamenán. Zároveň ve své práci autoři pojednávají o vlně vysoce patogenního viru, který v červnu 2011 selektivně způsobil úhyn zhruba 1500 kilogramů karasů na zmiňované tůni a několika dalších tun v okolních vodách. Při sběru genetického materiálu z tůně Řehačka byly všechny ryby morfologicky určeny jako C. gibelio. Podrobnějším šetřením u dvou set jedinců bylo určeno pohlaví, ve všech případech se jednalo o samice. Genetická analýza ukázala, že všichni jedinci sdíleli stejný haplotyp (mitochondriálního genu pro cytochrom b) a byla u nich zjištěna triploidní sestava chromosomů. Tato populace tak představovala invazní triploidní biotyp karase stříbřitého a byla velmi početná. V rámci jiné studie Knytla a kol. (2013) na blízké Byšické tůni bylo odloveno 32 jedinců, z toho 5x C. carassius, 26 x C. gibelio triploidní biotyp a jedna hybridní samice C. gibelio x C. carassius. Genetické a karyologické šetření potvrdilo, že C. carassius zde slouží jako donor spermií pro gynogenetické samice C. gibelio. Triploidní gynogenetický biotyp karase stříbřitého (C. gibelio Bloch, 1782) se českými vodami šířil až v průběhu sedmdesátých a osmdesátých let (Lusk a kol. 1977, 1980, 1998; Lusk, 1986; Holčík a Žitňan, 1978; Peňáz a kol., 1979). První záznam o jeho výskytu v povodí Labe pochází z roku 1989 (Kubečka, 1989) kde se od doby jeho prvního záznamu rychle šířil a usadil se ve všech vhodných lokalitách (Halačka a kol., 2003). Luskem a kol. (2010) byl polyploidní biotyp C. gibelio zařazen mezi ryby, které mohou být pro původní rybí společenstva riziková. 2. Materiál a metodika Během let byla extenzivně sledována populace karasů v oblasti Hrbáčkových tůní. Sledování proběhlo v tůních: Řehačka - 12,4 ha (N ', E '), Malá tůň - < 0,5 ha (N ', E '), Kozí chlup (Obr. 2) 3,8 ha (N ', E '), Byšická tůň 2,0 ha (N ', E ') a Hrad 1,2 ha (N ', E ') viz Obr

3 Obr. 1: Oblast Kárané Hrbáčkovy tůně. A - Řehačka; B - Byšická tůň; C - Kozí chlup; D - Malá tůň; E - Hrad. Mapa: Kateřina Rylková Obr. 2: tůň Kozí chlup ( ), foto: Kateřina Rylková 331

4 3. Výsledky Výsledky sledování karasí populace jsou shrnuty v následující tabulce. Tab č. 1: Počty jedinců a jejich druhové složení na sledovaných tůních. 2n diploid, 3n triploid, 4n tetraploid, nd nezjišťováno. * Knytl a kol. (2013), ** Daněk a kol. (2012). Rok tůň počet druh pohlaví ploidie 2010 Řehačka 3 C. gibelio F nd 2011 Řehačka 16 C. gibelio nd Kozí chlup 7 C. gibelio nd Malá tůň 1 C. gibelio nd Hrad 1 C. gibelio nd Byšická tůň * 26 C. gibelio F 3n Byšická tůň * 1 hybrid F 4n Byšická tůň * 5 C. carassius 2n Malá tůň 100 C. gibelio F nd Malá tůň 100 C. gibelio 3n 2012 Řehačka ** 100+ C. gibelio F 3n 2013 Malá tůň 100 C. gibelio 3n Průzkum ukázal, že dominantním druhem je karas stříbřitý C. gibelio. V Malé tůni nebyl v průběhu sledování zaznamenán kromě karase žádný jiný druh ryby. Druhové složení v tůni Řehačka odpovídalo údajům Daňka a kol. (2012). 4. Diskuze a závěry Ve starší literatuře se setkáváme se záznamy o početné populaci karase obecného na sledované lokalitě; jsou udávány například Olivou (1955), Čihařem (1957) nebo Černým (1971). Později se začaly objevovat informace o snižování jeho stavu, které byly, kromě jiného, dávány do souvislosti s invazivním šířením triploidního biotypu karase stříbřitého v povodí Labe (např. Halačka a kol., 2003) i na jiných lokalitách. Na druhé straně je potřeba také zmínit, že důvodů pro mizení karase obecného může být více. Baruš a Oliva (1995) a Kottelat a Freyhof (2007) uvádějí, že ubývá nejen kvůli konkurenčnímu boji se zmíněným karasem stříbřitým, ale také v důsledku zhoršování životního prostředí (znečištění vody, regulace toků). S ohledem na to, že Hrbáčkovy tůně vznikly až v důsledku regulace toku Labe a početné 332

5 populace karase obecného zde byli zaznamenány dlouho poté, regulace toků tak nepřicházejí v úvahu jako faktor, který by měl na jeho ubývání negativní vliv. Jako nejpravděpodobnější vysvětlení z výše uvedených se tedy jeví karas stříbřitý. Oblast Hrbáčkových tůní je názorným dokumentovaným příkladem procesu mizení karase obecného, který je náhodně a nesystematicky pozorován v celé České republice. 5. Poděkování Tato práce byla podpořena grantem CIGA 21260/1313/3132 a byla součástí řešení projektu TAČR TD financovaného Technologickou agenturou České republiky. Dík patří Miloslavu Petrtýlovi, Evě Karbanové, Lucii Hodaňové, Štěpánu Romočuskému, Martinu Knytlovi a Tomáši Daňkovi, kteří se aktivně podíleli na terénních pracech spojených s touto studií. 6. Použitá literatura Baruš V. & Oliva O. 1995: Fauna ČR a SR, Mihulovci a ryby (2). Academia, Praha, 1. vydání, 698 stran. Bloch M.E. 1782: Oeconomische Naturgeschichte der Fische Deutschlands. Erster Theil. Berlin: pp Černý K. 1971: Growth and mortality of crucian carp, Carassius carassius (L.) morpha humilis Heckel, 1840, in the natural pond Mansfeldova in the Central Elbe basin. Věstník československé společnosti zoologické 35 (4): pp Čihař J. 1957: Příspěvek k růstu karasa obecného (C. carassius (L.) m. humilis Heckel). Acta Universitatis Carolinae, Biologica 3(2): pp Daněk T., Kalous L., Veselý T., Krásová E., Reschová S., Rylková K., Kulich P., Pokorová D. & Knytl M Massive mortality of Prussian carp Carassius gibelio in the upper Elbe basin associated with herpesviral hematopoietic necrosis (CyHV-2). Diseases of Aquatic Organisms 102 (2): pp Halačka K., Lusková V. & Lusk S. 2003: Carassius gibelio in fish communities of the Czech Republic. Ecohydrology & Hydrobiology 3 (1): pp Havlíková P. & Janský B. 2007: Contrastive Study of Fluvial Lakes on the Elbe River. Limnological Review 7 (1): pp Holčík J. & Žitňan R. 1978: On the Expansion and Origin of Carassius auratus in Czechoslovakia, Folia Zoologica 27(3): pp Knytl M., Kalous L., Symonová R., Rylková K. & Ráb P Chromosome Studies of European Cyprinid Fishes: Cross-Species Painting Reveals Natural Allotetraploid Origin of a Carassius Female with 206 Chromosomes. Cytogenetic and Genome Research 139 (4), pp

6 Kottelat M. & Freyhof J. 2007: Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol, Switzerland, 646 stran. Kubečka J. 1989: Šíření karasa stříbřitého, Carassius auratus (Linaeus, 1758) ve středním Polabí, Muzeum a současnost, Roztoky, ser. Natur., 3: pp Lusk S. 1986: Problem of Carassius auratus under the conditions of Czechoslovakia. Živočišná Výroba 31: pp Lusk S., Baruš V. & Veselý V. 1977: On the occurrence of Carassius auratus in the Morava River drainage area. Folia Zoologica 26: pp Lusk S., Baruš V. & Kirka A. 1980: Současné rozšíření a význam karasa stříbřitého v Československu. Živočišná výroba 25: pp Lusk S., Lusková V. & Halačka K Karas stříbřitý - 25 let od jeho přirozené introdukce. [Prussian carp 25 years since its natural introduction] In Czech. Proceedings of the 3. Czech ichthyological conference, Vodňany : pp Lusk S., Lusková V. & Hanel L. 2010: Alien fish species in the Czech Republic and their impact on the native fish fauna. Folia Zoologica 59(1): pp Oliva O. 1955: Složení rybích populací a množství biomasy ryb ve třech polabských tůních. Acta Universitatis Carolinae, Biologica 1 (1): pp Peňáz M., Ráb P. & Prokeš M. 1979: Cytological analysis, gynogenesis and early development of Carassius auratus gibelio. Acta Scientiarum Naturalium Academiae Scientiarum Bohemoslovacae 13 (7): pp Szczerbowski J. A. 2002: Cyprinidae 2, Part III: Carassius to Cyprinus, In: The freshwater fishes of Europe, (eds. Banarescu, P. M. & H.J. Paepke ), v. 5:3: I-X: pp

14. Česká rybářská a ichtyologická konference

14. Česká rybářská a ichtyologická konference Fakulta rybářství Jihočeská univerzita University of South Bohemia in České Budějovice 14. Česká rybářská a ichtyologická konference Vodňany, 1. 3.10. 2014 Vodňany, 1. 3. 10. 2014 Fakulta rybářství Jihočeská

Více

Černý seznam nepůvodních invazivních druhů ryb České republiky Black List alien invasive fish species in the Czech Republic

Černý seznam nepůvodních invazivních druhů ryb České republiky Black List alien invasive fish species in the Czech Republic Biodiverzita ichtyofauny ČR (VIII): 79 97 (2011) Černý seznam nepůvodních invazivních druhů ryb České republiky Black List alien invasive fish species in the Czech Republic Stanislav Lusk 1, Věra Lusková

Více

Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of theczech Republic Station for Fauna Conservation Pavlov

Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of theczech Republic Station for Fauna Conservation Pavlov bulletin VYDRA 4 / 2007 Vydal/Issued by: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Stanice ochrany fauny Pavlov Náklad/Edition size: 500 ks Agency for Nature Conservation and Landscape Protection

Více

///. česká ichtyologická konference byla uspořádána v rámci VIII. vodňanských rybářských dnů 1998

///. česká ichtyologická konference byla uspořádána v rámci VIII. vodňanských rybářských dnů 1998 ///. česká ichtyologická konference byla uspořádána v rámci VIII. vodňanských rybářských dnů 1998 Poznámka redakce: Za jazykovou a věcnou stránku referátů odpovídají jednotliví autoři. Editor provedl pouze

Více

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ ODDĚLENÍ RYBÁŘSTVÍ A HYDROBIOLOGIE VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ ZA ROK 2008 BRNO, březen 2009 MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ ODDĚLENÍ RYBÁŘSTVÍ

Více

Záchranné programy ohrožených druhů v České republice

Záchranné programy ohrožených druhů v České republice TEREZA MINÁRIKOVÁ, JANA ZMEŠKALOVÁ, JITKA VĚTROVCOVÁ, PAVEL BÍNA, ANNA ŠLECHTOVÁ Záchranné programy ohrožených druhů v České republice Mináriková, T., Zmeškalová, J., Větrovcová, J., Bína, P., Šlechtová,

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech a Ichtyologická sekce České zoologické společnosti

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech a Ichtyologická sekce České zoologické společnosti Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech a Ichtyologická sekce České zoologické společnosti XII. Česká ichtyologická konference Vědecká konference s mezinárodní

Více

Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších

Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších Hroneš M., Hrachová S., Dančák M. & Vašut R.J. 2011: Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších. Opera Corcontica 48: 69 78 Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších Downy willow (Salix lapponum

Více

DATABÁZE ZANIKLÝCH RYBNÍKŮ V ČR A JEJICH SOUČASNÉ VYUŽITÍ

DATABÁZE ZANIKLÝCH RYBNÍKŮ V ČR A JEJICH SOUČASNÉ VYUŽITÍ ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 21, 2(2013): 48-59 ISSN 1335-0285 DATABÁZE ZANIKLÝCH RYBNÍKŮ V ČR A JEJICH SOUČASNÉ VYUŽITÍ Renata Pavelková Chmelová, Bořivoj Šarapatka,

Více

Ochrana zdraví ryb 2015

Ochrana zdraví ryb 2015 Fakulta rybářství Jihočeská univerzita University of South Bohemia in České Budějovice Ochrana zdraví ryb 2015 Vodňany, 1. 3.10. 2014 Ochrana zdraví ryb 2015 Vodňany, 1. 2. 4. 2015 Vodňany, 1. 2. 4. 2015

Více

60 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně

60 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně Ichtyologická sekce České zoologické společnosti Pobočka VTS Agronomické fakulty MZLU v Brně 60 let výuky rybářské specializace

Více

Z EMPIRICKÝCH VÝZKUMŮ

Z EMPIRICKÝCH VÝZKUMŮ Z EMPIRICKÝCH VÝZKUMŮ Suburbanizace Prahy MARTIN OUŘEDNÍČEK* Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha The Suburbanisation of Prague Abstract: In the 1990s, the suburban areas of post-socialist

Více

Databáze údajů o uhynulých jedincích vydry říční v ČR

Databáze údajů o uhynulých jedincích vydry říční v ČR Výzkum a dokumentace Přestože je vydra říční (Lutra Lutra) silně ohroženým zvláště chráněným druhem, bývá kvůli újmě, kterou je schopna napáchat, terčem útoků. Foto Jiří Bohdal Databáze údajů o uhynulých

Více

Jaromír Demek, Marek Havlíček, Peter Mackovčin, Petr Slavík

Jaromír Demek, Marek Havlíček, Peter Mackovčin, Petr Slavík Acta Pruhoniciana 97: 47 53, Průhonice, 2011 ZMĚNY EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽEB POŘÍČNÍCH A ÚDOLNÍCH NIV V ČESKÉ REPUBLICE JAKO VÝSLEDEK VÝVOJE VYUŽÍVÁNÍ ZEMĚ V POSLEDNÍCH 250 LETECH CHANGES OF ECOSYSTEM SERVICES

Více

Monika Štambergová Jitka Svobodová Eva Kozubíková RACI V ČESKÉ REPUBLICE

Monika Štambergová Jitka Svobodová Eva Kozubíková RACI V ČESKÉ REPUBLICE Monika Štambergová Jitka Svobodová Eva Kozubíková RACI V ČESKÉ REPUBLICE Praha 2009 1 Recenzent RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. Raci v České republice Monika Štambergová 1 Jitka Svobodová 2 Eva Kozubíková 3 Agentura

Více

/ Bezobratlí. postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management. Editoři: Robert Tropek & Jiří Řehounek

/ Bezobratlí. postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management. Editoři: Robert Tropek & Jiří Řehounek / Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management Editoři: Robert Tropek & Jiří Řehounek Entomologický ústav AV ČR, v. v. i. Calla Sdružení pro záchranu prostředí 2011 Entomologický

Více

Kritéria a kategorie červených seznamů a jejich možné aplikace pro hodnocení přírodních biotopů na regionální úrovni

Kritéria a kategorie červených seznamů a jejich možné aplikace pro hodnocení přírodních biotopů na regionální úrovni Kritéria a kategorie červených seznamů a jejich možné aplikace pro hodnocení přírodních biotopů na regionální úrovni David Vačkář Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kališnická 4, 130 23 Praha, david_vackar@nature.cz

Více

Lokalizační podmínky a disparity na trhu práce v ostravské aglomeraci 5. Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji v období hospodářské krize 22

Lokalizační podmínky a disparity na trhu práce v ostravské aglomeraci 5. Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji v období hospodářské krize 22 2011 Lokalizační podmínky a disparity na trhu práce v ostravské aglomeraci 5 Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji v období hospodářské krize 22 AUTOŘI Ing. Lucie Holešinská Mgr. Martina Krpcová

Více

XVII. KONFERENCE České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti VODA VĚC VEŘEJNÁ

XVII. KONFERENCE České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti VODA VĚC VEŘEJNÁ XVII. KONFERENCE České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti VODA VĚC VEŘEJNÁ SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 29. června 3. července 2015, Mikulov Vanda Rádková a Jindřiška Bojková (eds.) Citace

Více

MANAGEMENT TURISMU V NEJVYŠŠÍCH POLOHÁCH VÝCHODNÍCH SUDET PŘÍKLADOVÁ STUDIE ZPRACOVÁNÍ PLÁNU PÉČE NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE PRADĚD (CHKO JESENÍKY)

MANAGEMENT TURISMU V NEJVYŠŠÍCH POLOHÁCH VÝCHODNÍCH SUDET PŘÍKLADOVÁ STUDIE ZPRACOVÁNÍ PLÁNU PÉČE NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE PRADĚD (CHKO JESENÍKY) BANAŠ M. & HOŠEK J. 2004: Management turismu v nejvyšších polohách Východních Sudet příkladová studie zpracování plánu péče národní přírodní rezervace Praděd (CHKO Jeseníky). In: ŠTURSA J., MAZURSKI K.

Více

1.1 Městské prostředí jako nový typ ekosystému

1.1 Městské prostředí jako nový typ ekosystému 1 ÚVOD Městské prostředí bývá v podvědomí lidí chápáno jako protiklad přírodního prostředí. Některé jeho aspekty - vysoká koncentrace obyvatel, dopravy, průmyslu, vysoký podíl zpevněných ploch, spolu se

Více

Hodnocení dlouhodobých změn využití krajiny ve vybraných modelových územích středních Čech

Hodnocení dlouhodobých změn využití krajiny ve vybraných modelových územích středních Čech Bohemia centralis, Praha, 30: 121 137, 2010 Hodnocení dlouhodobých změn využití krajiny ve vybraných modelových územích středních Čech Evaluation of long-term land-use changes in case studies in Central

Více

Regionální rozvoj ORP Semily

Regionální rozvoj ORP Semily Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Geografie Studijní program: B 1301 Geografie Studijní obor: Aplikovaná geografie Regionální rozvoj ORP Semily Regional

Více

Seminář EIA 27. 10. 2010, Brno. Zákona č. 114/1992 Sb.

Seminář EIA 27. 10. 2010, Brno. Zákona č. 114/1992 Sb. Seminář EIA 27. 10. 2010, Brno Zákona č. 114/1992 Sb. Ochranu přírody a krajiny upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb. Oba právní předpisy byly

Více

SOUČASNÉ ROZŠÍŘENÍ LISTONOHA LETNÍHO (TRIOPS CANCRIFORMIS) A ŽÁBRONOŽKY LETNÍ (BRANCHIPUS SCHAEFFERI) V DOUPOVSKÝCH HORÁCH (CRUSTACEA: BRANCHIOPODA)

SOUČASNÉ ROZŠÍŘENÍ LISTONOHA LETNÍHO (TRIOPS CANCRIFORMIS) A ŽÁBRONOŽKY LETNÍ (BRANCHIPUS SCHAEFFERI) V DOUPOVSKÝCH HORÁCH (CRUSTACEA: BRANCHIOPODA) SBORNÍK MUZEA KARLOVARSKÉHO KRAJE 20 (2012) 231 SOUČASNÉ ROZŠÍŘENÍ LISTONOHA LETNÍHO (TRIOPS CANCRIFORMIS) A ŽÁBRONOŽKY LETNÍ (BRANCHIPUS SCHAEFFERI) V DOUPOVSKÝCH HORÁCH (CRUSTACEA: BRANCHIOPODA) Jan

Více

SBORNÍK SEMINÁŘE ZPRŮCHODNĚNÍ MIGRAČNÍCH PŘEKÁŽEK VODNÍCH TOKŮ

SBORNÍK SEMINÁŘE ZPRŮCHODNĚNÍ MIGRAČNÍCH PŘEKÁŽEK VODNÍCH TOKŮ SBORNÍK SEMINÁŘE ZPRŮCHODNĚNÍ MIGRAČNÍCH PŘEKÁŽEK VODNÍCH TOKŮ VYDANÝ K PŘÍLEŽITOSTI 100. ZASEDÁNÍ KOMISE PRO RYBÍ PŘECHODY PŘI AGENTUŘE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR PRAHA 2014 OBSAH Aktuální podmínky

Více

Mgr. Kateřina Poledníková

Mgr. Kateřina Poledníková ALKA Wildlife, o.p.s. Výroční zpráva 2011 Posláním společnosti ALKA Wildlife, o.p.s. je přispět objektivním výzkumem k efektivní, kvalitními odbornými znalostmi podložené ochraně a péči o volně žijící

Více

ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ vědecký časopis vydávaný občanským sdružením Česká společnost pro právo životního prostředí Evidenční číslo MK ČR E 11476 ISSN: 1213-5542 Adresa redakce: Česká společnost

Více

Kostelecké inspirování 2008

Kostelecké inspirování 2008 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KOSTELECKÉ INSPIROVÁNÍ 2008 2. ročník konference 28.-29. listopadu 2008 Sborník abstraktů Harabiš Filip & Suvorov Petr (Eds.) Pořadatel konference:

Více

SUKCESE VODNÍ VEGETACE PÍSNÍKŮ NA PARDUBICKU

SUKCESE VODNÍ VEGETACE PÍSNÍKŮ NA PARDUBICKU Vč. sb. přír. Práce a studie, 15 (2008): 113-132 ISSN 1212-1460 SUKCESE VODNÍ VEGETACE PÍSNÍKŮ NA PARDUBICKU The development of the water vegetation of the sand pits in Pardubice region Jana LOBOVÁ Agentura

Více