Plán péče o přírodní rezervaci Vratíkov. na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán péče o přírodní rezervaci Vratíkov. na období 2011-2018"

Transkript

1 Plán péče o přírodní rezervaci Vratíkov na období říjen Jiří Chalupa

2 Obsah: 1 Základní identifikační a popisné údaje Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany Plán zásahů a opatření Závěrečné údaje Přílohy Příloha č. 1: Parcelní vymezení chráněného území Příloha č. 2: Rámcové směrnice péče o les Příloha č. 3: Popis části chráněného území a doporučené zásahy Příloha č. 4: Rámcová směrnice péče o ne část ZCHÚ Příloha č. 5: Popis ne části chráněného území a doporučené zásahy Příloha č. 6: Mapy Příloha č. 7: Fotografie

3 Úvod Předkládaný plán péče o přírodní rezervaci Vratíkov na období navazuje na předchozí plán péče zpracovaný Ing. Jiřím Zahradníčkem s dobou platnosti na období Jeho posláním je vytvoření vhodného návrhu péče o přírodní rezervaci Vratíkov, která byla vyhlášena především za účelem zachování jedinečného segmentu krajiny s vysokou ekologickou i estetickou hodnotou. Přírodní rezervace zahrnuje ostrůvek devonských vápenců s četnými jeskyněmi, krasovými útvary a vývěry krasových vod. V jeskyních a štolách nachází zimoviště několik druhů netopýrů. Geologický podklad vedl k vytvoření specifických rostlinných společenstev, mezi kterými se nachází vzácné, často i regionálně ohroţené druhy rostlin. Plán péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče slouţí jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody (dle 38, odst. 1, zák. č. 114/1992 Sb.). 3

4 1 Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Tab. 1.: Identifikace chráněného území Evidenční kód ZCHÚ dle ÚSOP 1187 Kategorie ochrany Přírodní rezervace Název území Vratíkov Managementová kategorie IUCN III - přírodní památka (chráněné území, zřízené převáţně pro ochranu specifických přírodních jevů) 1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ Tab. 2.: Právní předpis Rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ vydal: Okresní úřad Blansko číslo: Nařízení číslo 20/97 ze dne: 2. dubna Začlenění území Širší územní vztahy Celé území se nachází v přírodní oblasti č. 30 Drahanská vrchovina (PLÍVA, ŢLÁBEK 1986). Lokalita s krasovými jevy je situována v devonských vápencích Moravského krasu leţících v tzv. němčickém pruhu mezi Valchovem a Vratíkovem. Dle mapy geomorfologického členění ČR patří území do oblasti Brněnské vrchoviny (celek Drahanská vrchovina). V rámci členění fytogeografického je lokalita řazena do obvodu Českomoravské mezofytikum, fytogeografický okrsek č Drahanská plošina (Botanický ústav Československé akademie věd 1987). Podle biogeografického členění ČR (Culek a kol. 1996) patří území do Drahanského bioregionu

5 1.3.2 Územně - správní členění Tab. 3.: Administrativní zařazení Území (NUTS 1) Sdružený kraj (NUTS 2) Kraj (NUTS 3) Okres (NUTS 4) Obec s rozšířenou působností Česká republika Jihovýchod Jihomoravský Blansko Boskovice Obec Boskovice Vratíkov Velenov Katastrální území Hrádkov; Vratíkov; Velenov; *Údaje k jednotlivým parcelám uvádí příloha č.1 parcelní vymezení chráněného území Překryv s jinými chráněnými územími a příslušnost k soustavě Natura 2000 Hranice území se nikterak nepřekrývají s hranicemi jiného ZCHÚ či EVL. 1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Údaje uvádí příloha č. 1 Parcelní vymezení chráněného území. 1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma Tab. 4.: Výměra ZCHÚ a jeho ochranného pásma Výměra zvláště chráněného území 29,07 ha Výměra ochranného pásma 15,04 ha 1.6 Hlavní předmět ochrany Území je cenné především po stránce geologické a geomorfologické. Vyskytují se zde povrchové i podzemní krasové jevy (závrt, věţovité a hřebenovité skály a jeskyně). Byly zde učiněny i významné archeologické jevy, svědčící o pobytu člověka v paleolitu. 5

6 1.6.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu Ostrůvek devonských vápenců - vápencový kras (jeskyně), specifická rostlinná společenstva, zimoviště netopýrů, pozůstatky pravěkého osídlení Společenstva a druhy Především na vápencových skalách se zachovaly zbytky přírodě blízkých aţ přirozených vegetačních formací - listnatých lesů a vápencových lad s výskytem několika zvláště chráněných a regionálně vzácných a ohroţených druhů např. okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), skalník obecný (Cotoneaster integerrimus), růţe alpská (Rosa pendulina) a tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria) aj. Jeskyně i štoly po dávné těţbě ţelezných rud jsou zimovištěm netopýrů, zejména kriticky ohroţeného vrápence malého (Rhinolophus hipposideros), netopýra velkého (Myotis myotis) a také netopýra černého (Barbastella barbastellus). Atypickou částí rezervace je údolní zamokřená aţ rašeliništní louka, na níţ dosud roste zvláště chráněný prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a regionálně ohroţené druhy jako je čertkus luční (Succisa pratensis) a violka bahenní (Viola palustris). Tab. 5.: Společenstva Typ společenstva Dealpínské bučiny a javořiny s bukem Rozloha Popis biotopu 6-8 % Společenstva na vápencových hřbetech. V případě výrazných vápencových skal se jedná o dealpínské bučiny - y jsou zde přirozeně rozvolněné, s větším podílem keřů (líska, skalník obecný, svída krvavá, hloh, řešetlák počistivý, růţe alpská ad.). Na skalních stěnách jsou dobře vyvinutá společenstva drobných kapraďorostů (sleziník routička, sleziník červený, osladič obecný ad). Na osluněných částech skal se uplatňují subtermofytní druhy rostlin - např. tolita lékařská, marulka pamětník, kokořík vonný nebo zvonek broskvolistý. Vegetaci svahů bezprostředně navazující na vápencové skály tvoří převáţně javořiny s bukem. 6

7 Stupeň ohrožení * Jasanové olšiny (vyššího stupně) 5-6 % Břehový lemující přirozené kamenité koryto Valchovského potoku. Dominantní je olše lepkavá, k níţ se přidruţuje vrba křehká a jasan ztepilý. V keřovém patru se vyskytuje vrba ušatá, vrba nachová a brslen evropský. Spolu s předchozím typem společenstva představují nejhodnotnější typ vegetace v PR. Rašeliništní lada 5-7 % V části levobřeţní nivy Valchovského potoka v PR se vytvořila druhově pestrá, mokřadní aţ rašeliništní lada s rašeliníkem a ploníkem obecným. Roztroušeně zde roste prstnatec májový a regionálně ohroţené druhy violka bahenní a čertkus luční. Nebezpečně tu expanduje nálet olše a vrb. Tab. 6.: Druhy Název druhu Poznámka k výskytu Mechorosty měřík rovnohrotý (Mnium thomsonii) kápěnka vápencová (Seligeria calcarea) jeţenka Rossettiho (Cololejeunea rossettiana) Rostliny prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) Savci netopýr velký (Myotis myotis) netopýr černý (Barbastella barbastellus) CR EN EN O O KO KO Arktickoo-alpínský druh rostoucí na otevřených bazických skalách nad hranicí lesa. Epiliticky rostoucí druh na stinných vápencových skalách pod převisy a ve štěrbinách. Roste spíše na skalách s téměř neutrální nebo slabě bazickou reakcí, ale i na vápencích. Roztroušeně na rašeliništní louce. Roztroušeně pod buky a pod habry na vápencovém podkladu. Jeskyně a štoly jsou poskytují pro netopýry a vrápence ideální zimoviště. Uvedené druhy mají potvrzený výskyt a opakovaná pozorování. 7

8 vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) netopýr vousatý (Myotis emarginatus) KO SO *Použité zkratky ke stupňům ohrožení u mechorostů - dle IUCN 3.1: CR = kriticky ohrožený druh, EN = ohrožený druh; Použité zkratky ke stupňům ohrožení dle vyhl. č. 395/1992 Sb.: KO = kriticky ohrožený druh, SO = silně ohrožený druh, O = ohrožený druh 1.7 Dlouhodobý cíl péče Cílem ochrany a péče je zachování významného vápencového fenoménu při okraji Drahanské vrchoviny. Aktivní zásahy musejí být zaměřeny zejména na postupnou přeměnu v současnosti převládajících smrkových monokultur na přírodě blízké y s převahou listnatých stromů. V luční části je třeba zabránit expanzi ţivelného náletu dřevin. 8

9 2 Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany 2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Geologie a pedologie V němčickém pruhu leţí devonské vápence v sousedství jílovitých a vápnitých břidlic. Na vápencích jsou hlavním půdním typem rendziny, mimo vápence se vyskytují kambizemě. Údolní dno kolem potoka lemuje pruh fluvizemí. Geomorfologie Území je součástí geomorfologického celku Drahanská vrchovina a jejího podcelku Adamovská vrchovina, kde leţí na jihozápadním okraji geomorfologického okrsku Protivanovská planina. ZCHÚ leţí v rozmezí nadmořských výšek m nad mořem. Valchovský potok rozděluje území na dvě části, přičemţ z hlediska ochrany přírody je nejcennější částí severní část tvořená vápenci. Hydrologie Území je odvodňováno z větší části Valchovským potokem, z menší severní části Vratíkovským potokem. Obě vodoteče se nedaleko od přírodní rezervace vlévají do vodní nádrţe Boskovice, vybudované na říčce Bělá. Říčka Bělá se pak po několika kilometrech toku vlévá jako levostranný přítok do řeky Svitavy. Klima Podle Quitta (1986) patří území do mírně teplé klimatické oblasti, jejího okrsku MT 3, který východně od lokality se poměrně blízko stýká s chladnou oblastí CH 7. Na lokalitě se částečně projevuje teplotní inverze údolní dno Valchovského potoka je chladnější neţ vyvýšené vápencové tvary. Vegetace Podle regionálně fytogeografického členění České republiky (Botanický ústav Československé akademie věd 1987) patří popisovaná lokalita do fytogeografického obvodu Českomoravské mezofytikum, fytogeografického okresu 71-Drahanská vrchovina. V rámci silně změněných ch ů mají největší význam zbytky listnatých ů (buk, habr, javory, jasan) kolem vápencových skal, v nichţ roste např. zvláště chráněná okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) a regionálně vzácný lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). Na skalách má své izolované lokality perialpinský keř skalník obecný (Cotoneaster integerrimus). 9

10 Na stinných vápencových stěnách jsou velmi pěkně vyvinuta společenstva drobných kapraďorostů sleziníku routičky (Asplenium ruta-muraria) a sleziníku červeného (Asplenium trichomanes). K přirozeným společenstvům rezervace patří ve své převáţné části i břehový Valchovského potoka charakteru druhově velmi bohatého submontanního luhu. V údolním dně potoka je také zachován ojedinělý segment vlhkých aţ rašelinných luk, v nichţ roztroušeně roste zvláště chráněný prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a regionálně vzácné byliny čertkus luční (Succisa pratensis) a violka bahenní (Viola palustris). 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti V sledovaném území nalezneme celou řadu významných dokladů lidské činnosti. V souvislosti s výskytem ţelezitých rud zde existují doklady jejich dolování a to jak pinkováním, tak štolováním a těţbou v komorách. Rozsáhlá pinkoviště se nachází v okolí skalních pilířů a v depresích. V části území je zachována soustava štol. Dobývání bylo provázeno milířováním a tavbou rud. Jeskynní vchody a jejich sedimenty obsahují doklady velmi starého osídlení člověkem. Podrobné údaje jsou obsaţeny v inventarizačním průzkumu neţivé přírody (Balák, 1990). Při obnově ch ů došlo v minulosti k výsadbě pozměněné druhové skladby s převahou smrku. Při výstavbě vodní nádrţe Bělá došlo k výstavbě nové silnice, jejichţ těleso změnilo vlhkostní poměry při východním okraji přírodní rezervace, kde došlo místy k sekundárnímu podmáčení. 2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy Lesní hospodářský plán: LHC MP Lesy, kód , platnost na období od do Lesní hospodářský plán: LHC Městské lesy Boskovice, kód , platnost na období od do a další navazující LHP 2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti Ve zvláště chráněném území se projevuje poměrně velká neřízená návštěvnost turistů. Přímo v rezervaci, v blízkosti vápencových skal, byla nalezena tři vyhaslá ohniště. Jisté ohroţení stále představuje nekontrolovaný vstup do jeskyní spojený s moţným poškozováním krasových jevů a s rušením populací netopýrů. Část nekosených luk zarůstá ţivelným náletem dřevin. 10

11 2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Základní údaje o lesích Tab. 7.: Základní údaje o lesích Přírodní oblast: Lesní hospodářský celek (LHC) nebo zařizovací obvod: Období platnosti LHP (LHO): MP LESY, s.r.o. Organizace ho hospodářství 30 Drahanská vrchovina MP Lesy, kód Městské lesy Boskovice, kód Městské lesy Boskovice Tab. 8.: Přírodní stav biocenóz v ZCHÚ podle typologického systému ÚHÚL: Lesní typ (LT) Název LT Podíl (ha) Kamenitá kyselá bučina 4N3 1,0 Kyselá dubová jedlina s bikou chlupatou na plošinách. 4P1 1,0 Kyselá dubová bučina biková na plošinách a mírných svazích 3K3 1,2 Bohatá bučina mařinková na plošinách a svazích 4B 2,3 Svěţí bučina šťavelová na plošinách a mírných svazích 4S1 4,7 Lipová javořina vápencová na rendzině 3J6 5,6 Bohatá dubová bučina vápencová na kambické rendzině 3W1 7,4 Graf 1.: Přehled ch typů v ZCHÚ (%) Přehled ch typů v ZCHÚ 3W1 33% 4N3 4% 4P1 4% 3K3 5% 4B 10% 3J6 24% 4S1 20% 11

12 2.5.2 Základní údaje o nech pozemcích V přírodní rezervaci Vratíkov se mimo pozemky nachází také louky, lady a břehový podél Valchovského potoka. Louky V nivě Valchovského potoka leţí polokulturní, pravidelně kosené a druhově poměrně pestré louky. Plán péče navrhuje pokračovat v jejich pravidelném kosení (2-3x ročně). Lady Levobřeţní niva Valchovského potoka je z části tvořena také mokřadní aţ rašeliništní ladou s rašeliníkem a ploníkem obecným, druhově velmi pestrá. Roste zde i zvláště chráněný prstnatec májový. Lada je přerušena náletovým pruhem olše a vrby, které mají tendenci stále expandovat. Plán péče navrhuje pravidelně zabraňovat ţivelnému náletu dřevin a ladu pravidelně kosit 1 x ročně. Na tuto cennější ladu navazuje ještě travinobylinná, vlhká lada se silným náletem dřevin (BO, BŘ, SM, JÍ, OLL ad.) s velkou pokryvností. Zvláště chráněné druhy zde nebyly zaznamenány, plán péče navrhuje moţnost ponechání přirozenému vývoji. Břehové y Přirozené kamenité koryto Valchovského potoka lemuje pěkně vytvořený břehový. Dominuje v něm olše lepkavá a některé druhy vrb, zejména vrba křehká. Početněji je zastoupen také jasan, v keřovém patru se objevují vrba ušatá, vrba nachová a brslen evropský. Jedná se o potoční luh, který spolu s rašeliništní ladou a především s vegetací vápencových skal představuje z hlediska ochrany přírody nejcennější části rezervace Základní údaje o útvarech neživé přírody Vápencové těleso v ZCHÚ je cca 750 m dlouhé a 400 m široké a jeho charakteristickým rysem jsou tři nad okolní povrch vystupující skalnaté vyvýšeniny, vzájemně oddělené sedly. Původ tří skalnatých vyvýšenin nebyl dosud podrobně zkoumán. Jejich tvar nabízí srovnání s mogoty tzv. věţovitého krasu, jehoţ výskyt je u nás velice vzácný. Při průzkumech neţivé přírody zde bylo v minulosti zjištěno několik jeskyní - Sklep, Okno, Krápníková jeskyně, Zazděná jeskyně, Propasťovitá jeskyně - s nálezy pozůstatků po pobytu paleolitického člověka i kostí zvířat této doby včetně koryt podzemních řečišť ukončených závaly. Jeskyně jsou významným zimovištěm netopýrů (viz předmět ochrany). Území tvořené vápenci se vyznačuje řadou krasových tvarů. Z povrchových krasových tvarů je znám mělký závrt zvaný Brudňa, 12

13 který leţí v sedle mezi dvěma jiţními vyvýšeninami. Závrt bývá na jaře zaplavovaný vodou, přetékající korytem k západu, kde se ztrácí v ponoru Přehled dílčích ploch Přehled dílčích ploch je uveden v samostatné příloze č. 3 a č. 5 (Popis chráněného území a doporučené zásahy). Dílčí plochy znázorňuje v příloze č. 6 Mapa zásahů a opatření dle dílčích ploch. 2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další postup Dosavadní péče o ZCHÚ probíhala v souladu s aktuálními legislativními předpisy a plánem péče pro předchozí období. Na tomto místě je třeba zmínit vhodný management o ZCHÚ v posledních letech, díky kterému se původně značně převládající smrkové monokultury pozvolna začaly přeměňovat v přírodě blízké y. Po smýcení smrkových monokultur byly vysazovány převáţně listnaté dřeviny odpovídající staništi, o něţ bylo pečováno v oplocenkách. Tento trend je třeba udrţovat. V uplynulém decenniu byla vhodně podporována také výchova původně přehoustlých smrkových mlazin, která jednotlivými zásahy upřednostňovala dřeviny listnaté. Protoţe dnes jsou však jiţ některé smrkové y v rezervaci ve stádiu tyčkovin (tyčovin), nelze s jejich rychlou přeměnou počítat. Budou rovněţ dopěstovány do mýtného věku a teprve potom přeměněny. Při výchovných zásazích by však i v tomto případě měly být maximálně podporovány vtroušené listnaté dřeviny. Nejcennější část ZCHÚ z hlediska hlavního předmětu ochrany (vápencové těleso s jeskyněmi a krasovými jevy) je také nejcennější z hlediska samotné vegetace. 2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize Při péči o přírodní rezervaci nedochází ke kolizím prioritních zájmů ochrany přírody a zájmů ch. 13

14 3 Plán zásahů a opatření 3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ Základní ochrana a péče o přírodní rezervaci musí spočívat především v zajištění zabránění přístupu neoprávněných osob do podzemních prostor, ať uţ štol či jeskyní Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání a) péče o lesy Rámcové zásady péče o lesy jsou uvedeny v příloze v podrobně rozpracovaných rámcových směrnicích péče o les. I kdyţ je hlavní předmět ochrany PR spíše geomorfologického a geologického významu, je přinejmenším vhodné a z hlediska ochrany přírody opodstatněné směřovat vývoj ch ů cíleně k dřevinné skladbě odpovídající stanovištním poměrům. b) péče o ne pozemky Rámcové zásady péče o ne pozemky jsou uvedeny v příloze v podrobně rozpracovaných rámcových směrnicích. Plán péče navrhuje pokračovat v pravidelném kosení (2-3x ročně) luk v nivě Valchovského potoka, dále v pravidelném kosení (1x ročně) rašeliništní lady s rašeliníkem a ploníkem obecným, kde roste zvláště chráněný prstnatec májový. c) péče o rostliny Dostatečné péče o rostliny bude dosaţeno správnou péčí o a ne pozemky podle předchozích dvou bodů a realizací tímto plánem navrhovaných zásahů a opatření. d) péče o živočichy Péče o ţivočichy nevyţaduje ţádné speciální zásady ani opatření. Zajištění klidových podmínek netopýrů a vrápenců na zimovišti zaručí zabránění přístupu neoprávněných osob do podzemních prostor. e) péče o útvary neživé přírody Jeskynní útvary nevyţadují speciální péči. Je však vhodné pečovat o kulturně technické památky (obvaly, štola a související pozůstalé antropogenní útvary - zbytky pecí apod.) ve smyslu jejich kontrolování a technického zajištění. Důleţité je zabránit přístupu neoprávněných osob do podzemních prostor a speleologický průzkum provádět pouze po konzultacích se Správou CHKO Moravský kras a se zástupci KÚ JMK - OŢP Brno. 14

15 3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území Podrobný výčet uvádí příloha č. 3 a příloha č Zásahy hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma Ochranné pásmo je stanoveno dle 37 odst. 1 zákona 114/92 Sb. Hospodaření v ochranném pásmu stanoveném zákonem (území do vzdálenosti 50 m od hranice PR), není zásadním způsobem nikterak omezeno. Zásahy, kterými by mohlo dojít k neţádoucímu ovlivnění hydrologických poměrů PR jsou vyloučeny. Těţba dřeva a následná manipulace s dřevní hmotou by měly být prováděny s maximálním ohledem k půdnímu krytu, aby nedocházelo ke vzniku zbytečně hlubokých erozních rýh. Při zalesňování je třeba (alespoň rámcově) zohlednit přirozenou druhovou skladbu. 3.3 Zaměření a vyznačení území terénu V roce 2008 bylo realizováno podrobné geodetické zaměření a vytyčení PR Vratíkov a jejího ochranného pásma. Vyznačení území v terénu tabulemi je provedeno dostatečně, pruhové značení rovněţ tak, slabší je pouze pruhové značení hranic ze strany od silnice Vratíkov - Boskovice. V průběhu decennia bude proto vhodné pruhové značení obnovit. 3.4 Návrhy potřebných administrativně správních opatření v území Pozemky ponechat nadále ve vlastnictví původních majitelů a nájemců. Nedopustit změny kultur stávajících pozemků. 3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností Kontrolovat dodrţování ochranných podmínek turisty v PR. Přímo v rezervaci, v blízkosti vápencových skal, byla v létě roku 2009 nalezena tři vyhaslá ohniště. Přestupky tohoto charakteru postihovat příslušnou sankcí dle příslušných legislativních předpisů. 15

16 3.6 Návrhy na vzdělávací využití území Vzhledem k nutnosti zachování klidových podmínek netopýrů na zimovišti a vzhledem k nepřístupnosti jeskyní pro veřejnost ţádné nejsou. 3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring V souvislosti s jiţ provedenými průzkumy provádět sledování změn flóry a fauny na území přírodní rezervace. 16

17 4 Závěrečné údaje 4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody Tab. 9.: Předpokládané náklady hrazené OOP Navrhovaná opatření a zásahy s odhadem množství (počet, apod.) Naléhavost Náklady ročně (Kč) Obnova (části) pruhového značení II ,- hranic Náklady celkem ,- Naléhavost zásahu je posuzována následovně: I-zásah naléhavý, nutný pro zachování předmětu ochrany, II -zásah vhodný Náklady celkem (Kč) 4.2 Použité podklady a zdroje informací Souhrnné podklady Anonymus: Rezervační kniha ZCHÚ Anonymus: Vyhláška MŢP č. 60/2008 Sb. Anonymus: Vyhláška MŢP č. 395/1992 Sb. Anonymus: Zákon MŢP č. 114/1992 Sb. Mapové podklady ze serveru Mapové podklady ze serveru Mapové podklady ze serveru Katastrální mapa 1:10 000, katastrální území Vratikov, Velenov, Hrádkov Údaje katastru nemovitostí (informace o parcelách) Vlastní terénní šetření v r Literatura Buček, A., Lacina, J., Geobiocenologie II. Brno, MZLU v Brně, 240 s. Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, K. /edt/, Katalog biotopů České republiky. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 307 s. 17

18 Kučera J. & Váňa J. (2005): Seznam a červený seznam mechorostů České republiky (2005). Příroda 23: Low, J., Ekologická stabilita krajiny. Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability. Brno, Doplněk, 122 s. Moravec, J. a kol., Fytocenologie. Praha, Academia, 403 s. 4.3 Seznam mapových listů a) Státní mapa 1 : odvozená číslo mapového listu: BOSKOVICE 4-4 b) Základní mapa České republiky 1 : číslo mapového listu: c) Katastrální mapa 1 : katastrální území Hrádkov, Velenov, Vratíkov 4.4 Seznam používaných zkratek AOPK ČR = Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky KÚ JMK - OŢP = Krajský úřad Jihomoravského kraje - Odbor ţivotního prostředí LHC = hospodářský celek LHP = hospodářský plán PR = přírodní rezervace PUPFL = pozemky určené k plnění funkce lesa s, sv., sz.,... = sever, severovýchod, severozápad,... ÚHÚL = Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem ÚSOP = ústřední seznam ochrany přírody ZCHÚ = zvláště chráněné území 18

19 4.5 Plán péče zpracoval: Ing. Jiří Chalupa, Křepice 247, , IČ: , DIČ: CZ , tel.: Schválení plánu péče Potvrzení o schválení plánu péče pro PR Vratíkov na období Vydáno pod č.j.:.. V...dne. Podpis... (razítko) 19

20 5 Přílohy Příloha č. 1: Parcelní vymezení chráněného území Příloha č. 2: Rámcové směrnice péče o les Příloha č. 3: Popis části chráněného území a doporučené zásahy Příloha č. 4: Rámcová směrnice péče o ne část ZCHÚ Příloha č. 5: Popis ne části chráněného území a doporučené zásahy Příloha č. 6: Mapy Orientační mapa polohy PR Vratíkov Letecký snímek PR Vratíkov Lesnická mapa obrysová Lesnická mapa typologická Mapa stupňů přirozenosti ch ů Mapa zásahů a opatření dle dílčích ploch Kopie mapy katastrální (pouze kopie v tištěné podobě) Příloha č. 7: Fotografie

21 Příloha č. 1: Parcelní vymezení chráněného území Tab. I.a: Přehled parcelního vymezení chráněného území Parcela KN Parcela PK Číslo LV Vlastník Adresa Výměra v ha Druh pozemku k.ú. Hrádkov 286/1 (část) Město Boskovice 286/ /1 (část) 1 Česká republika Lesy České republiky s.p. Česká republika MěstNV Boskovice 316/2 (část) Město Boskovice Město Boskovice 318/ Město Boskovice 318/ k.ú. Velenov Česká republika Lesy České republiky s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Boskovice, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, /10 287/1 (část) 1 Obec Velenov č.p. 74, Velenov, /1 (část) 287/2 (část) 1 Obec Velenov č.p. 74, Velenov, /1 (část) 288/2 (část) 1 Obec Velenov č.p. 74, Velenov, /1 (část) Jakub Komárek č.p. 27, Velenov, /4 291/1 (část) 1 Obec Velenov č.p. 74, Velenov, k.ú. Vratíkov 211/ Město Boskovice 211/ Město Boskovice 211/ /15 Dominik Boţek 1/15 Tomáš Boţek East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River

22 Parcela KN Parcela PK Číslo LV Vlastník Adresa Výměra v ha Druh pozemku 1/15 Vladimír Boţek 1/5 Albert Mensdorff- 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- 1/5 Jan Mensdorff- 211/ Město Boskovice 211/ Město Boskovice 211/ /15 Dominik Boţek 1/15 Tomáš Boţek 1/15 Vladimír Boţek 1/5 Albert Mensdorff- 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- 1/5 Jan Mensdorff Město Boskovice 214/ /15 Dominik Boţek 1/15 Tomáš Boţek 1/15 Vladimír Boţek 1/5 Albert Mensdorff- Willingdon Ave , B.C. WH5-4ES, Burnaby Přádova 2061/36, Praha, Libeň, East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River Willingdon Ave , B.C. WH5-4ES, Burnaby Přádova 2061/36, Praha, Libeň, East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River Willingdon Ave , B.C. WH5-4ES, Burnaby

23 Parcela KN Parcela PK Číslo LV Vlastník Adresa Výměra v ha Druh pozemku 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- 1/5 Jan Mensdorff- 214/ Město Boskovice 214/ Město Boskovice 214/ Město Boskovice 214/ Město Boskovice 214/ Město Boskovice 214/ /15 Dominik Boţek 1/15 Tomáš Boţek 1/15 Vladimír Boţek 1/5 Albert Mensdorff- 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- 1/5 Jan Mensdorff- 214/ Město Boskovice /15 Dominik Boţek 1/15 Tomáš Boţek 1/15 Vladimír Boţek Přádova 2061/36, Praha, Libeň, East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River Willingdon Ave , B.C. WH5-4ES, Burnaby Přádova 2061/36, Praha, Libeň, East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River Willingdon Ave , B.C. WH5-4ES, Burnaby

24 Parcela KN Parcela PK Číslo LV Vlastník Adresa Výměra v ha Druh pozemku 1/5 Albert Mensdorff- 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- 1/5 Jan Mensdorff /15 Dominik Boţek 223/1 83 1/15 Tomáš Boţek 1/15 Vladimír Boţek 1/5 Albert Mensdorff- 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- 1/5 Jan Mensdorff- 1/2 MVDr. Milan Štourač 1/2 Ing. Ilona Štouračová 223/ /15 Dominik Boţek 1/15 Tomáš Boţek 1/15 Vladimír Boţek 1/5 Albert Mensdorff- 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- Přádova 2061/36, Praha, Libeň, East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River Willingdon Ave , B.C. WH5-4ES, Burnaby Přádova 2061/36, Praha, Libeň, č.p. 14, Česká, orná půda č.p. 14, Česká, East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River Willingdon Ave , B.C. WH5-4ES, Burnaby Přádova 2061/36, Praha, Libeň, orná půda 24

25 Parcela KN Parcela PK Číslo LV Vlastník Adresa Výměra v ha Druh pozemku 233/ /2 24 1/5 Jan Mensdorff- SJM Novotný Bohumil a Jiřina SJM Novotný Bohumil a Jiřina 233/ Město Boskovice 233/ /15 Dominik Boţek 1/15 Tomáš Boţek 1/15 Vladimír Boţek 1/5 Albert Mensdorff- 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- 1/5 Jan Mensdorff- 233/5 23 Stanislav Menšík 233/6 23 Stanislav Menšík 233/ Město Boskovice 234/ /2 24 Česká republika Lesy České republiky s.p. SJM Novotný Bohumil a Jiřina 234/ /15 Dominik Boţek Vratíkov 11, Boskovice, Vratíkov 11, Boskovice, East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River Willingdon Ave , B.C. WH5-4ES, Burnaby Přádova 2061/36, Praha, Libeň, Vratíkov 10, Boskovice, Vratíkov 10, Boskovice, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Vratíkov 11, Boskovice, vodní vodní vodní 25

26 Parcela KN Parcela PK Číslo LV Vlastník Adresa Výměra v ha Druh pozemku 1/15 Tomáš Boţek 1/15 Vladimír Boţek 1/5 Albert Mensdorff- 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- 1/5 Jan Mensdorff- 234/ /15 Dominik Boţek 234/ / / / / / / /15 Tomáš Boţek 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- 1/5 Jan Mensdorff- SJM Novotný Bohumil a Jiřina SJM Novotný Bohumil a Jiřina Česká republika Lesy České republiky s.p. SJM Novotný Bohumil a Jiřina Česká republika Lesy České republiky s.p. SJM Novotný Bohumil a Jiřina SJM Novotný Bohumil a Jiřina 234/12 23 Stanislav Menšík East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River Willingdon Ave , B.C. WH5-4ES, Burnaby Přádova 2061/36, Praha, Libeň, East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River Přádova 2061/36, Praha, Libeň, Vratíkov 11, Boskovice, Vratíkov 11, Boskovice, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Vratíkov 11, Boskovice, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Vratíkov 11, Boskovice, Vratíkov 11, Boskovice, Vratíkov 10, Boskovice, vodní vodní vodní vodní vodní vodní vodní vodní vodní 26

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Přílohy návrhové části plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Příloha č. 1 - I. zóny: rámcové směrnice řízení vývoje pro I. zóny Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Kategorie 29 olšová stanoviště na podmáčených

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených PR Slavičí údolí 00 09 /8 Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů PR Slavičí údolí 00 09 LHC Dobřichovice LHP.. 009 3.. 008 Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů Les zvláštního

Více

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumov @schkocr.cz http://broumovsko.schkocr.cz

Více

Cholupická bažantnice

Cholupická bažantnice Plán péče o přírodní památku PP Cholupická bažantnice 2010 2019 1/19 Cholupická bažantnice na období 2010 2019 20 09-1/19 - PP Cholupická bažantnice 2010 2019 2/19 1. Základní údaje o zvláště chráněném

Více

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Kód lokality Název EVL Kategorie ochrany: CZ0614134 Údolí Jihlavy NPR, PR, PP Kód typu přírodního stanoviště/kód Název stanoviště/název Kód a název biotopu

Více

Vývoj území na základě porovnání historických leteckých snímků

Vývoj území na základě porovnání historických leteckých snímků Plán péče pro PR Meandry Smědé SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Příloha č. 5: Příloha č. 6: Příloha č. 7: Příloha č. 8: Příloha č. 9: Příloha č. 10: Příloha č. 11:

Více

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl.m. Prahy Přechod k nepasečnému hospodaření na lesním majetku hlavního města Prahy Průvodce exkurzní

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Tomáš Berka tel.: +420 585 508 389 fax: +420 585 508 424 email:

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Rosice - zámek CZ0623713 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Rosice - zámek Kód lokality: CZ0623713 Kód lokality

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 397 Kategorie: PP Název: Slavkovský chlumek Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný právní

Více

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

Ie. účtu 8230-281/0100 l

Ie. účtu 8230-281/0100 l SPRÁVA NÁRODNíHO PARKU ŠUMAVA Dle rozdělovníku váš dopis značky1 ze dne našeznačka Sl NPS 04493/2015/1-NPS 04493/2015 datum 8.6.2015 vyřizuje 1 linka ng. $míd / 388 450 248 Oznámení návrhu na nové vyhlášení

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ŽELEZNÉ HORY Náměstí 317 538 25 Nasavrky tel.: +420 469 326 500 fax: +420 469 326 515 ID DS: kpddyvy e-mail: zelhory@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0035/ZH/2015-1

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE :

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE : LOM OPATOVICE Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL ZPRACOVATEL Českomoravské štěrkovny a.s. Mokrá 359 664 04 Mokrá Arvita P spol. s r.o. Otrokovice Příčná 1541 765 02 Otrokovice LOKALIZACE

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 6/2006 ze dne 17. října 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 6/2006 ze dne 17. října 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 6/2006 ze dne 17. října 2006, o zřízení přírodní rezervace Údolí Vošmendy a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000Sb.,

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumovsko@nature.cz http://www.broumovsko.nature.cz

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Zadní Machová (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Zadní Machová Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Střevíčník

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko Plán péče o přírodní památku Šafránová stráň na období 2009 2018 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ A POPISNÉ ÚDAJE O ZCHÚ - PŘÍRODNÍ

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 77195/2013 Sp. zn.: S JMK 77195/2013 OŽP/Krch Vyřizuje: Ing. Marek Krchňavý

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4001-17/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4001-17/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4001-17/2015 O ceně lesních pozemků p.č.314/7 o výměře 9836m 2 a p.č.330/4 o výměře 7398m 2, oba v obci a k.ú.prachovice, okres Chrudim Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ

Více

Věc: Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni vlastníkům pozemků

Věc: Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni vlastníkům pozemků ODESÍLATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 100 10, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 28. července 2014

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006, o zřízení přírodní památky Borecké skály a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000Sb.,

Více

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina Návrh P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina na období 2009-2018 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Štola Jarnice CZ0213615

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Štola Jarnice CZ0213615 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Štola Jarnice CZ0213615 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Štola Jarnice Kód lokality: CZ0213615 Kód lokality

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

Základní údaje a přírodní poměry.

Základní údaje a přírodní poměry. LESY ČESK ESKÉ É REPUBLIKY, s. p. Lesníí závod Židlochovice Lesn Vložte text 1 Základní údaje a přírodní poměry. Většina území LZ patří do nejsušší a nejteplejší oblasti ČR Katastrální výměra LZ 167 169

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND Část ZPF byla zpracována pro potřeby ÚPO Svojanov v souladu se zákonem č. 334/1992 o ochraně ZPF a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 13/1994, kterou se upravují některé

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka

Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka na období 2011 2025-1 - 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1472 kategorie ochrany: přírodní památka název

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Čechy pod Kosířem CZ0713723

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Čechy pod Kosířem CZ0713723 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Čechy pod Kosířem CZ0713723 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Čechy pod Kosířem Kód lokality: CZ0713723 Kód

Více

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM Datum : 10/2015 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva - DUR Strana 1 Obsah : A.1 Identifikační údaje 3 A.1.1

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ Ing. Simona ZEZULOVÁ Odbor péče o krajinu, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 100 00 Simona.Zezulova@mzp.cz

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, o zřízení Přírodní rezervace Hamrštejn a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák.č.129/2000 Sb.,

Více

OBCE S E L O U T K Y

OBCE S E L O U T K Y ÚZEMNÍ PLÁN OBCE S E L O U T K Y A. TEXTOVÁ ČÁST Vyhodnocení dopadu řešení ÚPn na ZPF a PUPFL půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa Pořizovatel: Obec Seloutky Zpracovatel: ing.arch.petr Malý

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Zvyšování podílu buku a přechod na nepasečné hospodaření na úpatí Železných hor Průvodce exkurzní trasou

Zvyšování podílu buku a přechod na nepasečné hospodaření na úpatí Železných hor Průvodce exkurzní trasou Česká lesnická společnost, pobočka PRO SILVA BOHEMICA & Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nasavrky Zvyšování podílu buku a přechod na nepasečné hospodaření na úpatí Železných hor Průvodce exkurzní

Více

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní památku KOZEL

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní památku KOZEL S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová Plán péče pro přírodní památku KOZEL na období 2005-2014 Ing. Jiří Schneider Obsah 1. Základní identifikační a popisné

Více

Škody působené bobrem evropským na lesních porostech Biberschäden im Waldbewuchs

Škody působené bobrem evropským na lesních porostech Biberschäden im Waldbewuchs Škody působené bobrem evropským na lesních porostech Biberschäden im Waldbewuchs Ing. Jan Dovrtěl Ing. Miroslav Svoboda Lesy České republiky, s.p. Lesní závod Židlochovice Lesní závod Židlochovice organizační

Více

Příloha III. Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ

Příloha III. Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ Příloha III Rámcové péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ 01 lesy zvláštního 0X listnaté dřeviny mimo akát borovice (zvláště BOC) akát 110-200 40 110 40 100-f 30- podrostní,

Více

MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Přírodní památka Jílovské tisy Na pravém břehu Jílovského potoka nedaleko obce Jílové, v těžko přístupných, strmých skalnatých a suťovitých svazích vrchu Výrovna, je v lesních

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP Správa dokumentů OP Přednáška KGG/UOZP Ze zákona č. 114 Sb. Ústřední sbírku listin ochrany přírody (USOP) vede z pověření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz, www.drusop.cz Podrobnosti

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

č í s l o 144-7 / 2007

č í s l o 144-7 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 144-7 / 2007 o ceně pozemku a lesních porostů v katastrálním území Deštná u Jindřichova, obci Deštná, okres Jindřichův Hradec, evidovaných na listu vlastnictví č.

Více

č í s l o 140-3 / 2007

č í s l o 140-3 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 140-3 / 2007 o ceně pozemků a lesních porostů v katastrálním území Helvíkovice, obci Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, evidovaných na listu vlastnictví č. 51 Posudek

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Obnova lesních porostů. Hospodářské způsoby obnovy lesa

Obnova lesních porostů. Hospodářské způsoby obnovy lesa Obnova lesních porostů Hospodářské způsoby obnovy lesa Základní způsoby obnovy porostů podle hospodářských způsobů Obnova lesa je charakterizovaná v lesním zákoně 289/1995 Sb. Tento zákon rozlišuje 4 hospodářské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 715/68/2014 NEMOVITOST: Pozemky, zapsané na LV č. 3877 pro k.ú. Hořejší Vrchabí a obec Vrchlabí, vedené u KP Trutnov Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres

Více

Náležitosti projektu založení lesního porostu

Náležitosti projektu založení lesního porostu Příloha č. 2 k NV č. 185/2015 Sb. Náležitosti projektu založení lesního porostu A. Povinné údaje uváděné v projektu založení lesního porostu I. Identifikace žadatele: a) je-li fyzickou osobou 1. jméno,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 O ceně nemovitosti: p.č. 1668 dle KN, LV č. 745, obec Doubravník, katastrální území Doubravník, okres Brno - venkov Objednavatel posudku: Dražební kancelář Dražbyprost, Mírové

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Viz rozdělovník Váš dopis značka // ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 2714/ZZ/13-1 Chochel/594 12-08-2013 Záměr vyhlášení

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1258 kategorie ochrany: přírodní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010 Vypracovala: Ing. Stanislava Postlová a kolektiv, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka České

Více

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP/1068880/2012/OOP/VII/272 Ing. Stehlíková/4217 20.8.2012

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP/1068880/2012/OOP/VII/272 Ing. Stehlíková/4217 20.8.2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - dle rozdělovníku - Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP/1068880/2012/OOP/VII/272 Ing. Stehlíková/4217 20.8.2012

Více

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2012 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, www.uhul.cz vypracovala: Ing. Stanislava Postlová pob. České

Více

Znalecký posudek č. 2009/136 Pozemek, parcela č. 1029, v katastrálním území Kyjovice ve Slezsku, obec Kyjovice, okres Opava, kraj Moravskoslezský. Ocenění nemovitosti za účelem provedení exekuce majetku

Více

Ohrožené druhy bylin v lesích

Ohrožené druhy bylin v lesích Ohrožené druhy bylin v lesích Metodika společného programu LČR a ČSOP I. Úvod Metodika je určená na ochranu ohrožených bylin v lesích, na lesních okrajích, světlinách, podmáčených místech a dalších lokalitách

Více

Přírodní rezervace Černý důl

Přírodní rezervace Černý důl Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ust. 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a 4 vyhlášky

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚP BOHÁŇKA Č.1 I. Textová část a) postup při pořízení změny územního plánu Návrh zadání Změny č. 1 ÚPO Boháňka byl zpracován na základě rozhodnutí zastupitelstva Obce Boháňka ze dne

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona)

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona) 64/2011 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 28. února 2011 o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území Ministerstvo životního prostředí stanoví podle

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

přírodní památka Čertkus

přírodní památka Čertkus Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. přírodní památka Čertkus Datum

Více

Znalecký posudek č. 2009/213 Pozemek, parcela č. 1284/13, v katastrálním území Přemyslovice, obec Přemyslovice, okres Prostějov, kraj Olomoucký. Ocenění nemovitosti za účelem provedení exekuce majetku

Více

Louka v Jinošovském údolí

Louka v Jinošovském údolí Ochranářský plán Louka v Jinošovském údolí 2015-2024 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka 1. Základní údaje 1.1. Název lokality Jinošovské údolí 1.2. Lokalizace Kraj: Středočeský Okres: Benešov

Více

Metody klasifikace stanovištní vhodnosti druhové skladby lesních biocenter Jaromír Macků, macku@brno.uhul.cz

Metody klasifikace stanovištní vhodnosti druhové skladby lesních biocenter Jaromír Macků, macku@brno.uhul.cz Metody klasifikace stanovištní vhodnosti druhové skladby lesních biocenter Jaromír Macků, macku@brno.uhul.cz Metodická východiska Hodnocení druhové skladby lesních porostů významně souvisí vedle jejich

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti vlastníků lesů v ČR

Zvýšení konkurenceschopnosti vlastníků lesů v ČR Zvýšení konkurenceschopnosti vlastníků lesů v ČR NEJVÝZNAMNĚJŠÍ VLIVY NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ V ČR Nejpřísnější lesní zákon na světě Vysoký podíl lesa ve vlastnictví státu Vícekolejnost státní správy, překryv

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

LHC Obecní lesy Čížkov

LHC Obecní lesy Čížkov LHC Obecní lesy Čížkov Plzeňský lesprojekt, a.s. TEXTOVÁ ČÁST LHP LHC Obecní lesy Čížkov Platnost 1. 1. 2012 31. 12. 2021 OBSAH 1. Všeobecné údaje... 3 1.1. Označení LHC, identifikace vlastníka... 3 1.2.

Více

1.1 Základní identifikační údaje

1.1 Základní identifikační údaje Plán péče o přírodní památku Černovice na období 2011 2019 (návrh na vyhlášení) 1. Základní identifikační údaje 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: kategorie ochrany: přírodní památka název

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

č í s l o 143-6 / 2007

č í s l o 143-6 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 143-6 / 2007 o ceně pozemků a lesních porostů v katastrálním území Bělušice, obci Bělušice, okres Kolín, evidovaných na listu vlastnictví č. 8 Posudek vypracoval:

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Malešov CZ0213613

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Malešov CZ0213613 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Malešov CZ0213613 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Malešov Kód lokality: CZ0213613 Kód lokality v ÚSOP: 2565

Více