Plán péče o přírodní rezervaci Vratíkov. na období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán péče o přírodní rezervaci Vratíkov. na období 2011-2018"

Transkript

1 Plán péče o přírodní rezervaci Vratíkov na období říjen Jiří Chalupa

2 Obsah: 1 Základní identifikační a popisné údaje Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany Plán zásahů a opatření Závěrečné údaje Přílohy Příloha č. 1: Parcelní vymezení chráněného území Příloha č. 2: Rámcové směrnice péče o les Příloha č. 3: Popis části chráněného území a doporučené zásahy Příloha č. 4: Rámcová směrnice péče o ne část ZCHÚ Příloha č. 5: Popis ne části chráněného území a doporučené zásahy Příloha č. 6: Mapy Příloha č. 7: Fotografie

3 Úvod Předkládaný plán péče o přírodní rezervaci Vratíkov na období navazuje na předchozí plán péče zpracovaný Ing. Jiřím Zahradníčkem s dobou platnosti na období Jeho posláním je vytvoření vhodného návrhu péče o přírodní rezervaci Vratíkov, která byla vyhlášena především za účelem zachování jedinečného segmentu krajiny s vysokou ekologickou i estetickou hodnotou. Přírodní rezervace zahrnuje ostrůvek devonských vápenců s četnými jeskyněmi, krasovými útvary a vývěry krasových vod. V jeskyních a štolách nachází zimoviště několik druhů netopýrů. Geologický podklad vedl k vytvoření specifických rostlinných společenstev, mezi kterými se nachází vzácné, často i regionálně ohroţené druhy rostlin. Plán péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče slouţí jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody (dle 38, odst. 1, zák. č. 114/1992 Sb.). 3

4 1 Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Tab. 1.: Identifikace chráněného území Evidenční kód ZCHÚ dle ÚSOP 1187 Kategorie ochrany Přírodní rezervace Název území Vratíkov Managementová kategorie IUCN III - přírodní památka (chráněné území, zřízené převáţně pro ochranu specifických přírodních jevů) 1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ Tab. 2.: Právní předpis Rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ vydal: Okresní úřad Blansko číslo: Nařízení číslo 20/97 ze dne: 2. dubna Začlenění území Širší územní vztahy Celé území se nachází v přírodní oblasti č. 30 Drahanská vrchovina (PLÍVA, ŢLÁBEK 1986). Lokalita s krasovými jevy je situována v devonských vápencích Moravského krasu leţících v tzv. němčickém pruhu mezi Valchovem a Vratíkovem. Dle mapy geomorfologického členění ČR patří území do oblasti Brněnské vrchoviny (celek Drahanská vrchovina). V rámci členění fytogeografického je lokalita řazena do obvodu Českomoravské mezofytikum, fytogeografický okrsek č Drahanská plošina (Botanický ústav Československé akademie věd 1987). Podle biogeografického členění ČR (Culek a kol. 1996) patří území do Drahanského bioregionu

5 1.3.2 Územně - správní členění Tab. 3.: Administrativní zařazení Území (NUTS 1) Sdružený kraj (NUTS 2) Kraj (NUTS 3) Okres (NUTS 4) Obec s rozšířenou působností Česká republika Jihovýchod Jihomoravský Blansko Boskovice Obec Boskovice Vratíkov Velenov Katastrální území Hrádkov; Vratíkov; Velenov; *Údaje k jednotlivým parcelám uvádí příloha č.1 parcelní vymezení chráněného území Překryv s jinými chráněnými územími a příslušnost k soustavě Natura 2000 Hranice území se nikterak nepřekrývají s hranicemi jiného ZCHÚ či EVL. 1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Údaje uvádí příloha č. 1 Parcelní vymezení chráněného území. 1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma Tab. 4.: Výměra ZCHÚ a jeho ochranného pásma Výměra zvláště chráněného území 29,07 ha Výměra ochranného pásma 15,04 ha 1.6 Hlavní předmět ochrany Území je cenné především po stránce geologické a geomorfologické. Vyskytují se zde povrchové i podzemní krasové jevy (závrt, věţovité a hřebenovité skály a jeskyně). Byly zde učiněny i významné archeologické jevy, svědčící o pobytu člověka v paleolitu. 5

6 1.6.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu Ostrůvek devonských vápenců - vápencový kras (jeskyně), specifická rostlinná společenstva, zimoviště netopýrů, pozůstatky pravěkého osídlení Společenstva a druhy Především na vápencových skalách se zachovaly zbytky přírodě blízkých aţ přirozených vegetačních formací - listnatých lesů a vápencových lad s výskytem několika zvláště chráněných a regionálně vzácných a ohroţených druhů např. okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), skalník obecný (Cotoneaster integerrimus), růţe alpská (Rosa pendulina) a tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria) aj. Jeskyně i štoly po dávné těţbě ţelezných rud jsou zimovištěm netopýrů, zejména kriticky ohroţeného vrápence malého (Rhinolophus hipposideros), netopýra velkého (Myotis myotis) a také netopýra černého (Barbastella barbastellus). Atypickou částí rezervace je údolní zamokřená aţ rašeliništní louka, na níţ dosud roste zvláště chráněný prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a regionálně ohroţené druhy jako je čertkus luční (Succisa pratensis) a violka bahenní (Viola palustris). Tab. 5.: Společenstva Typ společenstva Dealpínské bučiny a javořiny s bukem Rozloha Popis biotopu 6-8 % Společenstva na vápencových hřbetech. V případě výrazných vápencových skal se jedná o dealpínské bučiny - y jsou zde přirozeně rozvolněné, s větším podílem keřů (líska, skalník obecný, svída krvavá, hloh, řešetlák počistivý, růţe alpská ad.). Na skalních stěnách jsou dobře vyvinutá společenstva drobných kapraďorostů (sleziník routička, sleziník červený, osladič obecný ad). Na osluněných částech skal se uplatňují subtermofytní druhy rostlin - např. tolita lékařská, marulka pamětník, kokořík vonný nebo zvonek broskvolistý. Vegetaci svahů bezprostředně navazující na vápencové skály tvoří převáţně javořiny s bukem. 6

7 Stupeň ohrožení * Jasanové olšiny (vyššího stupně) 5-6 % Břehový lemující přirozené kamenité koryto Valchovského potoku. Dominantní je olše lepkavá, k níţ se přidruţuje vrba křehká a jasan ztepilý. V keřovém patru se vyskytuje vrba ušatá, vrba nachová a brslen evropský. Spolu s předchozím typem společenstva představují nejhodnotnější typ vegetace v PR. Rašeliništní lada 5-7 % V části levobřeţní nivy Valchovského potoka v PR se vytvořila druhově pestrá, mokřadní aţ rašeliništní lada s rašeliníkem a ploníkem obecným. Roztroušeně zde roste prstnatec májový a regionálně ohroţené druhy violka bahenní a čertkus luční. Nebezpečně tu expanduje nálet olše a vrb. Tab. 6.: Druhy Název druhu Poznámka k výskytu Mechorosty měřík rovnohrotý (Mnium thomsonii) kápěnka vápencová (Seligeria calcarea) jeţenka Rossettiho (Cololejeunea rossettiana) Rostliny prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) Savci netopýr velký (Myotis myotis) netopýr černý (Barbastella barbastellus) CR EN EN O O KO KO Arktickoo-alpínský druh rostoucí na otevřených bazických skalách nad hranicí lesa. Epiliticky rostoucí druh na stinných vápencových skalách pod převisy a ve štěrbinách. Roste spíše na skalách s téměř neutrální nebo slabě bazickou reakcí, ale i na vápencích. Roztroušeně na rašeliništní louce. Roztroušeně pod buky a pod habry na vápencovém podkladu. Jeskyně a štoly jsou poskytují pro netopýry a vrápence ideální zimoviště. Uvedené druhy mají potvrzený výskyt a opakovaná pozorování. 7

8 vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) netopýr vousatý (Myotis emarginatus) KO SO *Použité zkratky ke stupňům ohrožení u mechorostů - dle IUCN 3.1: CR = kriticky ohrožený druh, EN = ohrožený druh; Použité zkratky ke stupňům ohrožení dle vyhl. č. 395/1992 Sb.: KO = kriticky ohrožený druh, SO = silně ohrožený druh, O = ohrožený druh 1.7 Dlouhodobý cíl péče Cílem ochrany a péče je zachování významného vápencového fenoménu při okraji Drahanské vrchoviny. Aktivní zásahy musejí být zaměřeny zejména na postupnou přeměnu v současnosti převládajících smrkových monokultur na přírodě blízké y s převahou listnatých stromů. V luční části je třeba zabránit expanzi ţivelného náletu dřevin. 8

9 2 Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany 2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Geologie a pedologie V němčickém pruhu leţí devonské vápence v sousedství jílovitých a vápnitých břidlic. Na vápencích jsou hlavním půdním typem rendziny, mimo vápence se vyskytují kambizemě. Údolní dno kolem potoka lemuje pruh fluvizemí. Geomorfologie Území je součástí geomorfologického celku Drahanská vrchovina a jejího podcelku Adamovská vrchovina, kde leţí na jihozápadním okraji geomorfologického okrsku Protivanovská planina. ZCHÚ leţí v rozmezí nadmořských výšek m nad mořem. Valchovský potok rozděluje území na dvě části, přičemţ z hlediska ochrany přírody je nejcennější částí severní část tvořená vápenci. Hydrologie Území je odvodňováno z větší části Valchovským potokem, z menší severní části Vratíkovským potokem. Obě vodoteče se nedaleko od přírodní rezervace vlévají do vodní nádrţe Boskovice, vybudované na říčce Bělá. Říčka Bělá se pak po několika kilometrech toku vlévá jako levostranný přítok do řeky Svitavy. Klima Podle Quitta (1986) patří území do mírně teplé klimatické oblasti, jejího okrsku MT 3, který východně od lokality se poměrně blízko stýká s chladnou oblastí CH 7. Na lokalitě se částečně projevuje teplotní inverze údolní dno Valchovského potoka je chladnější neţ vyvýšené vápencové tvary. Vegetace Podle regionálně fytogeografického členění České republiky (Botanický ústav Československé akademie věd 1987) patří popisovaná lokalita do fytogeografického obvodu Českomoravské mezofytikum, fytogeografického okresu 71-Drahanská vrchovina. V rámci silně změněných ch ů mají největší význam zbytky listnatých ů (buk, habr, javory, jasan) kolem vápencových skal, v nichţ roste např. zvláště chráněná okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) a regionálně vzácný lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). Na skalách má své izolované lokality perialpinský keř skalník obecný (Cotoneaster integerrimus). 9

10 Na stinných vápencových stěnách jsou velmi pěkně vyvinuta společenstva drobných kapraďorostů sleziníku routičky (Asplenium ruta-muraria) a sleziníku červeného (Asplenium trichomanes). K přirozeným společenstvům rezervace patří ve své převáţné části i břehový Valchovského potoka charakteru druhově velmi bohatého submontanního luhu. V údolním dně potoka je také zachován ojedinělý segment vlhkých aţ rašelinných luk, v nichţ roztroušeně roste zvláště chráněný prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a regionálně vzácné byliny čertkus luční (Succisa pratensis) a violka bahenní (Viola palustris). 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti V sledovaném území nalezneme celou řadu významných dokladů lidské činnosti. V souvislosti s výskytem ţelezitých rud zde existují doklady jejich dolování a to jak pinkováním, tak štolováním a těţbou v komorách. Rozsáhlá pinkoviště se nachází v okolí skalních pilířů a v depresích. V části území je zachována soustava štol. Dobývání bylo provázeno milířováním a tavbou rud. Jeskynní vchody a jejich sedimenty obsahují doklady velmi starého osídlení člověkem. Podrobné údaje jsou obsaţeny v inventarizačním průzkumu neţivé přírody (Balák, 1990). Při obnově ch ů došlo v minulosti k výsadbě pozměněné druhové skladby s převahou smrku. Při výstavbě vodní nádrţe Bělá došlo k výstavbě nové silnice, jejichţ těleso změnilo vlhkostní poměry při východním okraji přírodní rezervace, kde došlo místy k sekundárnímu podmáčení. 2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy Lesní hospodářský plán: LHC MP Lesy, kód , platnost na období od do Lesní hospodářský plán: LHC Městské lesy Boskovice, kód , platnost na období od do a další navazující LHP 2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti Ve zvláště chráněném území se projevuje poměrně velká neřízená návštěvnost turistů. Přímo v rezervaci, v blízkosti vápencových skal, byla nalezena tři vyhaslá ohniště. Jisté ohroţení stále představuje nekontrolovaný vstup do jeskyní spojený s moţným poškozováním krasových jevů a s rušením populací netopýrů. Část nekosených luk zarůstá ţivelným náletem dřevin. 10

11 2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Základní údaje o lesích Tab. 7.: Základní údaje o lesích Přírodní oblast: Lesní hospodářský celek (LHC) nebo zařizovací obvod: Období platnosti LHP (LHO): MP LESY, s.r.o. Organizace ho hospodářství 30 Drahanská vrchovina MP Lesy, kód Městské lesy Boskovice, kód Městské lesy Boskovice Tab. 8.: Přírodní stav biocenóz v ZCHÚ podle typologického systému ÚHÚL: Lesní typ (LT) Název LT Podíl (ha) Kamenitá kyselá bučina 4N3 1,0 Kyselá dubová jedlina s bikou chlupatou na plošinách. 4P1 1,0 Kyselá dubová bučina biková na plošinách a mírných svazích 3K3 1,2 Bohatá bučina mařinková na plošinách a svazích 4B 2,3 Svěţí bučina šťavelová na plošinách a mírných svazích 4S1 4,7 Lipová javořina vápencová na rendzině 3J6 5,6 Bohatá dubová bučina vápencová na kambické rendzině 3W1 7,4 Graf 1.: Přehled ch typů v ZCHÚ (%) Přehled ch typů v ZCHÚ 3W1 33% 4N3 4% 4P1 4% 3K3 5% 4B 10% 3J6 24% 4S1 20% 11

12 2.5.2 Základní údaje o nech pozemcích V přírodní rezervaci Vratíkov se mimo pozemky nachází také louky, lady a břehový podél Valchovského potoka. Louky V nivě Valchovského potoka leţí polokulturní, pravidelně kosené a druhově poměrně pestré louky. Plán péče navrhuje pokračovat v jejich pravidelném kosení (2-3x ročně). Lady Levobřeţní niva Valchovského potoka je z části tvořena také mokřadní aţ rašeliništní ladou s rašeliníkem a ploníkem obecným, druhově velmi pestrá. Roste zde i zvláště chráněný prstnatec májový. Lada je přerušena náletovým pruhem olše a vrby, které mají tendenci stále expandovat. Plán péče navrhuje pravidelně zabraňovat ţivelnému náletu dřevin a ladu pravidelně kosit 1 x ročně. Na tuto cennější ladu navazuje ještě travinobylinná, vlhká lada se silným náletem dřevin (BO, BŘ, SM, JÍ, OLL ad.) s velkou pokryvností. Zvláště chráněné druhy zde nebyly zaznamenány, plán péče navrhuje moţnost ponechání přirozenému vývoji. Břehové y Přirozené kamenité koryto Valchovského potoka lemuje pěkně vytvořený břehový. Dominuje v něm olše lepkavá a některé druhy vrb, zejména vrba křehká. Početněji je zastoupen také jasan, v keřovém patru se objevují vrba ušatá, vrba nachová a brslen evropský. Jedná se o potoční luh, který spolu s rašeliništní ladou a především s vegetací vápencových skal představuje z hlediska ochrany přírody nejcennější části rezervace Základní údaje o útvarech neživé přírody Vápencové těleso v ZCHÚ je cca 750 m dlouhé a 400 m široké a jeho charakteristickým rysem jsou tři nad okolní povrch vystupující skalnaté vyvýšeniny, vzájemně oddělené sedly. Původ tří skalnatých vyvýšenin nebyl dosud podrobně zkoumán. Jejich tvar nabízí srovnání s mogoty tzv. věţovitého krasu, jehoţ výskyt je u nás velice vzácný. Při průzkumech neţivé přírody zde bylo v minulosti zjištěno několik jeskyní - Sklep, Okno, Krápníková jeskyně, Zazděná jeskyně, Propasťovitá jeskyně - s nálezy pozůstatků po pobytu paleolitického člověka i kostí zvířat této doby včetně koryt podzemních řečišť ukončených závaly. Jeskyně jsou významným zimovištěm netopýrů (viz předmět ochrany). Území tvořené vápenci se vyznačuje řadou krasových tvarů. Z povrchových krasových tvarů je znám mělký závrt zvaný Brudňa, 12

13 který leţí v sedle mezi dvěma jiţními vyvýšeninami. Závrt bývá na jaře zaplavovaný vodou, přetékající korytem k západu, kde se ztrácí v ponoru Přehled dílčích ploch Přehled dílčích ploch je uveden v samostatné příloze č. 3 a č. 5 (Popis chráněného území a doporučené zásahy). Dílčí plochy znázorňuje v příloze č. 6 Mapa zásahů a opatření dle dílčích ploch. 2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další postup Dosavadní péče o ZCHÚ probíhala v souladu s aktuálními legislativními předpisy a plánem péče pro předchozí období. Na tomto místě je třeba zmínit vhodný management o ZCHÚ v posledních letech, díky kterému se původně značně převládající smrkové monokultury pozvolna začaly přeměňovat v přírodě blízké y. Po smýcení smrkových monokultur byly vysazovány převáţně listnaté dřeviny odpovídající staništi, o něţ bylo pečováno v oplocenkách. Tento trend je třeba udrţovat. V uplynulém decenniu byla vhodně podporována také výchova původně přehoustlých smrkových mlazin, která jednotlivými zásahy upřednostňovala dřeviny listnaté. Protoţe dnes jsou však jiţ některé smrkové y v rezervaci ve stádiu tyčkovin (tyčovin), nelze s jejich rychlou přeměnou počítat. Budou rovněţ dopěstovány do mýtného věku a teprve potom přeměněny. Při výchovných zásazích by však i v tomto případě měly být maximálně podporovány vtroušené listnaté dřeviny. Nejcennější část ZCHÚ z hlediska hlavního předmětu ochrany (vápencové těleso s jeskyněmi a krasovými jevy) je také nejcennější z hlediska samotné vegetace. 2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize Při péči o přírodní rezervaci nedochází ke kolizím prioritních zájmů ochrany přírody a zájmů ch. 13

14 3 Plán zásahů a opatření 3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ Základní ochrana a péče o přírodní rezervaci musí spočívat především v zajištění zabránění přístupu neoprávněných osob do podzemních prostor, ať uţ štol či jeskyní Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání a) péče o lesy Rámcové zásady péče o lesy jsou uvedeny v příloze v podrobně rozpracovaných rámcových směrnicích péče o les. I kdyţ je hlavní předmět ochrany PR spíše geomorfologického a geologického významu, je přinejmenším vhodné a z hlediska ochrany přírody opodstatněné směřovat vývoj ch ů cíleně k dřevinné skladbě odpovídající stanovištním poměrům. b) péče o ne pozemky Rámcové zásady péče o ne pozemky jsou uvedeny v příloze v podrobně rozpracovaných rámcových směrnicích. Plán péče navrhuje pokračovat v pravidelném kosení (2-3x ročně) luk v nivě Valchovského potoka, dále v pravidelném kosení (1x ročně) rašeliništní lady s rašeliníkem a ploníkem obecným, kde roste zvláště chráněný prstnatec májový. c) péče o rostliny Dostatečné péče o rostliny bude dosaţeno správnou péčí o a ne pozemky podle předchozích dvou bodů a realizací tímto plánem navrhovaných zásahů a opatření. d) péče o živočichy Péče o ţivočichy nevyţaduje ţádné speciální zásady ani opatření. Zajištění klidových podmínek netopýrů a vrápenců na zimovišti zaručí zabránění přístupu neoprávněných osob do podzemních prostor. e) péče o útvary neživé přírody Jeskynní útvary nevyţadují speciální péči. Je však vhodné pečovat o kulturně technické památky (obvaly, štola a související pozůstalé antropogenní útvary - zbytky pecí apod.) ve smyslu jejich kontrolování a technického zajištění. Důleţité je zabránit přístupu neoprávněných osob do podzemních prostor a speleologický průzkum provádět pouze po konzultacích se Správou CHKO Moravský kras a se zástupci KÚ JMK - OŢP Brno. 14

15 3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území Podrobný výčet uvádí příloha č. 3 a příloha č Zásahy hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma Ochranné pásmo je stanoveno dle 37 odst. 1 zákona 114/92 Sb. Hospodaření v ochranném pásmu stanoveném zákonem (území do vzdálenosti 50 m od hranice PR), není zásadním způsobem nikterak omezeno. Zásahy, kterými by mohlo dojít k neţádoucímu ovlivnění hydrologických poměrů PR jsou vyloučeny. Těţba dřeva a následná manipulace s dřevní hmotou by měly být prováděny s maximálním ohledem k půdnímu krytu, aby nedocházelo ke vzniku zbytečně hlubokých erozních rýh. Při zalesňování je třeba (alespoň rámcově) zohlednit přirozenou druhovou skladbu. 3.3 Zaměření a vyznačení území terénu V roce 2008 bylo realizováno podrobné geodetické zaměření a vytyčení PR Vratíkov a jejího ochranného pásma. Vyznačení území v terénu tabulemi je provedeno dostatečně, pruhové značení rovněţ tak, slabší je pouze pruhové značení hranic ze strany od silnice Vratíkov - Boskovice. V průběhu decennia bude proto vhodné pruhové značení obnovit. 3.4 Návrhy potřebných administrativně správních opatření v území Pozemky ponechat nadále ve vlastnictví původních majitelů a nájemců. Nedopustit změny kultur stávajících pozemků. 3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností Kontrolovat dodrţování ochranných podmínek turisty v PR. Přímo v rezervaci, v blízkosti vápencových skal, byla v létě roku 2009 nalezena tři vyhaslá ohniště. Přestupky tohoto charakteru postihovat příslušnou sankcí dle příslušných legislativních předpisů. 15

16 3.6 Návrhy na vzdělávací využití území Vzhledem k nutnosti zachování klidových podmínek netopýrů na zimovišti a vzhledem k nepřístupnosti jeskyní pro veřejnost ţádné nejsou. 3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring V souvislosti s jiţ provedenými průzkumy provádět sledování změn flóry a fauny na území přírodní rezervace. 16

17 4 Závěrečné údaje 4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody Tab. 9.: Předpokládané náklady hrazené OOP Navrhovaná opatření a zásahy s odhadem množství (počet, apod.) Naléhavost Náklady ročně (Kč) Obnova (části) pruhového značení II ,- hranic Náklady celkem ,- Naléhavost zásahu je posuzována následovně: I-zásah naléhavý, nutný pro zachování předmětu ochrany, II -zásah vhodný Náklady celkem (Kč) 4.2 Použité podklady a zdroje informací Souhrnné podklady Anonymus: Rezervační kniha ZCHÚ Anonymus: Vyhláška MŢP č. 60/2008 Sb. Anonymus: Vyhláška MŢP č. 395/1992 Sb. Anonymus: Zákon MŢP č. 114/1992 Sb. Mapové podklady ze serveru Mapové podklady ze serveru Mapové podklady ze serveru Katastrální mapa 1:10 000, katastrální území Vratikov, Velenov, Hrádkov Údaje katastru nemovitostí (informace o parcelách) Vlastní terénní šetření v r Literatura Buček, A., Lacina, J., Geobiocenologie II. Brno, MZLU v Brně, 240 s. Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, K. /edt/, Katalog biotopů České republiky. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 307 s. 17

18 Kučera J. & Váňa J. (2005): Seznam a červený seznam mechorostů České republiky (2005). Příroda 23: Low, J., Ekologická stabilita krajiny. Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability. Brno, Doplněk, 122 s. Moravec, J. a kol., Fytocenologie. Praha, Academia, 403 s. 4.3 Seznam mapových listů a) Státní mapa 1 : odvozená číslo mapového listu: BOSKOVICE 4-4 b) Základní mapa České republiky 1 : číslo mapového listu: c) Katastrální mapa 1 : katastrální území Hrádkov, Velenov, Vratíkov 4.4 Seznam používaných zkratek AOPK ČR = Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky KÚ JMK - OŢP = Krajský úřad Jihomoravského kraje - Odbor ţivotního prostředí LHC = hospodářský celek LHP = hospodářský plán PR = přírodní rezervace PUPFL = pozemky určené k plnění funkce lesa s, sv., sz.,... = sever, severovýchod, severozápad,... ÚHÚL = Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem ÚSOP = ústřední seznam ochrany přírody ZCHÚ = zvláště chráněné území 18

19 4.5 Plán péče zpracoval: Ing. Jiří Chalupa, Křepice 247, , IČ: , DIČ: CZ , tel.: Schválení plánu péče Potvrzení o schválení plánu péče pro PR Vratíkov na období Vydáno pod č.j.:.. V...dne. Podpis... (razítko) 19

20 5 Přílohy Příloha č. 1: Parcelní vymezení chráněného území Příloha č. 2: Rámcové směrnice péče o les Příloha č. 3: Popis části chráněného území a doporučené zásahy Příloha č. 4: Rámcová směrnice péče o ne část ZCHÚ Příloha č. 5: Popis ne části chráněného území a doporučené zásahy Příloha č. 6: Mapy Orientační mapa polohy PR Vratíkov Letecký snímek PR Vratíkov Lesnická mapa obrysová Lesnická mapa typologická Mapa stupňů přirozenosti ch ů Mapa zásahů a opatření dle dílčích ploch Kopie mapy katastrální (pouze kopie v tištěné podobě) Příloha č. 7: Fotografie

21 Příloha č. 1: Parcelní vymezení chráněného území Tab. I.a: Přehled parcelního vymezení chráněného území Parcela KN Parcela PK Číslo LV Vlastník Adresa Výměra v ha Druh pozemku k.ú. Hrádkov 286/1 (část) Město Boskovice 286/ /1 (část) 1 Česká republika Lesy České republiky s.p. Česká republika MěstNV Boskovice 316/2 (část) Město Boskovice Město Boskovice 318/ Město Boskovice 318/ k.ú. Velenov Česká republika Lesy České republiky s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Boskovice, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, /10 287/1 (část) 1 Obec Velenov č.p. 74, Velenov, /1 (část) 287/2 (část) 1 Obec Velenov č.p. 74, Velenov, /1 (část) 288/2 (část) 1 Obec Velenov č.p. 74, Velenov, /1 (část) Jakub Komárek č.p. 27, Velenov, /4 291/1 (část) 1 Obec Velenov č.p. 74, Velenov, k.ú. Vratíkov 211/ Město Boskovice 211/ Město Boskovice 211/ /15 Dominik Boţek 1/15 Tomáš Boţek East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River

22 Parcela KN Parcela PK Číslo LV Vlastník Adresa Výměra v ha Druh pozemku 1/15 Vladimír Boţek 1/5 Albert Mensdorff- 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- 1/5 Jan Mensdorff- 211/ Město Boskovice 211/ Město Boskovice 211/ /15 Dominik Boţek 1/15 Tomáš Boţek 1/15 Vladimír Boţek 1/5 Albert Mensdorff- 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- 1/5 Jan Mensdorff Město Boskovice 214/ /15 Dominik Boţek 1/15 Tomáš Boţek 1/15 Vladimír Boţek 1/5 Albert Mensdorff- Willingdon Ave , B.C. WH5-4ES, Burnaby Přádova 2061/36, Praha, Libeň, East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River Willingdon Ave , B.C. WH5-4ES, Burnaby Přádova 2061/36, Praha, Libeň, East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River Willingdon Ave , B.C. WH5-4ES, Burnaby

23 Parcela KN Parcela PK Číslo LV Vlastník Adresa Výměra v ha Druh pozemku 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- 1/5 Jan Mensdorff- 214/ Město Boskovice 214/ Město Boskovice 214/ Město Boskovice 214/ Město Boskovice 214/ Město Boskovice 214/ /15 Dominik Boţek 1/15 Tomáš Boţek 1/15 Vladimír Boţek 1/5 Albert Mensdorff- 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- 1/5 Jan Mensdorff- 214/ Město Boskovice /15 Dominik Boţek 1/15 Tomáš Boţek 1/15 Vladimír Boţek Přádova 2061/36, Praha, Libeň, East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River Willingdon Ave , B.C. WH5-4ES, Burnaby Přádova 2061/36, Praha, Libeň, East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River Willingdon Ave , B.C. WH5-4ES, Burnaby

24 Parcela KN Parcela PK Číslo LV Vlastník Adresa Výměra v ha Druh pozemku 1/5 Albert Mensdorff- 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- 1/5 Jan Mensdorff /15 Dominik Boţek 223/1 83 1/15 Tomáš Boţek 1/15 Vladimír Boţek 1/5 Albert Mensdorff- 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- 1/5 Jan Mensdorff- 1/2 MVDr. Milan Štourač 1/2 Ing. Ilona Štouračová 223/ /15 Dominik Boţek 1/15 Tomáš Boţek 1/15 Vladimír Boţek 1/5 Albert Mensdorff- 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- Přádova 2061/36, Praha, Libeň, East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River Willingdon Ave , B.C. WH5-4ES, Burnaby Přádova 2061/36, Praha, Libeň, č.p. 14, Česká, orná půda č.p. 14, Česká, East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River Willingdon Ave , B.C. WH5-4ES, Burnaby Přádova 2061/36, Praha, Libeň, orná půda 24

25 Parcela KN Parcela PK Číslo LV Vlastník Adresa Výměra v ha Druh pozemku 233/ /2 24 1/5 Jan Mensdorff- SJM Novotný Bohumil a Jiřina SJM Novotný Bohumil a Jiřina 233/ Město Boskovice 233/ /15 Dominik Boţek 1/15 Tomáš Boţek 1/15 Vladimír Boţek 1/5 Albert Mensdorff- 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- 1/5 Jan Mensdorff- 233/5 23 Stanislav Menšík 233/6 23 Stanislav Menšík 233/ Město Boskovice 234/ /2 24 Česká republika Lesy České republiky s.p. SJM Novotný Bohumil a Jiřina 234/ /15 Dominik Boţek Vratíkov 11, Boskovice, Vratíkov 11, Boskovice, East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River Willingdon Ave , B.C. WH5-4ES, Burnaby Přádova 2061/36, Praha, Libeň, Vratíkov 10, Boskovice, Vratíkov 10, Boskovice, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Vratíkov 11, Boskovice, vodní vodní vodní 25

26 Parcela KN Parcela PK Číslo LV Vlastník Adresa Výměra v ha Druh pozemku 1/15 Tomáš Boţek 1/15 Vladimír Boţek 1/5 Albert Mensdorff- 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- 1/5 Jan Mensdorff- 234/ /15 Dominik Boţek 234/ / / / / / / /15 Tomáš Boţek 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- 1/5 Jan Mensdorff- SJM Novotný Bohumil a Jiřina SJM Novotný Bohumil a Jiřina Česká republika Lesy České republiky s.p. SJM Novotný Bohumil a Jiřina Česká republika Lesy České republiky s.p. SJM Novotný Bohumil a Jiřina SJM Novotný Bohumil a Jiřina 234/12 23 Stanislav Menšík East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River Willingdon Ave , B.C. WH5-4ES, Burnaby Přádova 2061/36, Praha, Libeň, East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River Přádova 2061/36, Praha, Libeň, Vratíkov 11, Boskovice, Vratíkov 11, Boskovice, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Vratíkov 11, Boskovice, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Vratíkov 11, Boskovice, Vratíkov 11, Boskovice, Vratíkov 10, Boskovice, vodní vodní vodní vodní vodní vodní vodní vodní vodní 26

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Přílohy návrhové části plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Příloha č. 1 - I. zóny: rámcové směrnice řízení vývoje pro I. zóny Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Kategorie 29 olšová stanoviště na podmáčených

Více

Vývoj území na základě porovnání historických leteckých snímků

Vývoj území na základě porovnání historických leteckých snímků Plán péče pro PR Meandry Smědé SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Příloha č. 5: Příloha č. 6: Příloha č. 7: Příloha č. 8: Příloha č. 9: Příloha č. 10: Příloha č. 11:

Více

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl.m. Prahy Přechod k nepasečnému hospodaření na lesním majetku hlavního města Prahy Průvodce exkurzní

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina Návrh P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina na období 2009-2018 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 O ceně nemovitosti: p.č. 1668 dle KN, LV č. 745, obec Doubravník, katastrální území Doubravník, okres Brno - venkov Objednavatel posudku: Dražební kancelář Dražbyprost, Mírové

Více

č í s l o 144-7 / 2007

č í s l o 144-7 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 144-7 / 2007 o ceně pozemku a lesních porostů v katastrálním území Deštná u Jindřichova, obci Deštná, okres Jindřichův Hradec, evidovaných na listu vlastnictví č.

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010 Vypracovala: Ing. Stanislava Postlová a kolektiv, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka České

Více

č í s l o 140-3 / 2007

č í s l o 140-3 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 140-3 / 2007 o ceně pozemků a lesních porostů v katastrálním území Helvíkovice, obci Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, evidovaných na listu vlastnictví č. 51 Posudek

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

1.1 Základní identifikační údaje

1.1 Základní identifikační údaje Plán péče o přírodní památku Černovice na období 2011 2019 (návrh na vyhlášení) 1. Základní identifikační údaje 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: kategorie ochrany: přírodní památka název

Více

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 6/2006 ze dne 17. října 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 6/2006 ze dne 17. října 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 6/2006 ze dne 17. října 2006, o zřízení přírodní rezervace Údolí Vošmendy a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000Sb.,

Více

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumovsko@nature.cz http://www.broumovsko.nature.cz

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006, o zřízení přírodní památky Borecké skály a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000Sb.,

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území O Z N Á M E N Í o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen Správa CHKO Beskydy ) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, příslušný podle

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla)

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) 1. ANALYTICKÁ ČÁST 1.1 Charakteristika současného stavu přírodního prostředí, jeho příčiny a vývojové trendy 1.1.1 Stav zemědělských ekosystémů

Více

Příloha III. Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ

Příloha III. Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ Příloha III Rámcové péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ 01 lesy zvláštního 0X listnaté dřeviny mimo akát borovice (zvláště BOC) akát 110-200 40 110 40 100-f 30- podrostní,

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání CO2 s cílem snížení negativních účinků

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, o zřízení Přírodní rezervace Hamrštejn a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák.č.129/2000 Sb.,

Více

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4 Zájmové území zabírá oddělení 44 a 45 v lesním hospodářském celku Modrava v centru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1212-52/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1212-52/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1212-52/2013 O obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 3/4 z pozemků p.č. 1167 a 1194 a lesních porostů, které jsou zapsány na LV č. 98 v k.ú. Kňovice, obec Kňovice, okr.

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 PRŮHLED č. 1 Rozšíření pohledu na protější stráň "Podhradnice" a říční splav Vyřezat výmladky javoru babyka, ošetřit nátěrem. Odstranit suché větve, nechat pahýl 50cm

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní rezervace

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní rezervace Praha: 16.2.2015. Dle rozdělovníku Číslo jednací: 024882/2015/KUSK Spisová značka: SZ_024882/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného

Více

o Přírodní rezervaci Zátoňská mokřina

o Přírodní rezervaci Zátoňská mokřina P L Á N P É Č E o Přírodní rezervaci Zátoňská mokřina na období 2011-2021 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN evidenční

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM VEŘEJNÁ DOBROVOLNÁ DRAŽBA souboru pozemků v k. ú. Libeň, obec Praha KONÁNÍ DRAŽBY 25. září 2012 se zahájením v 11:00 hodin v prostorách salonku č. 11 Národního domu na Vinohradech,

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Informace pro Vás 2 INFORMACE

Informace pro Vás 2 INFORMACE Informace pro Vás 2 INFORMCE Přehled finančních příspěvků na hospodaření v lesích poskytovaných Ministerstvem zemědělství Ministerstvo zemědělství podle nařízení vlády poskytuje finanční příspěvky na:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov

Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov Příloha č. 1 k bakalářské práci z geografie na téma chráněná území Prostějovska Autor: Jiří Havela Obsah Arboretum v Kostelci... 2 Brus - okolí... 3

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Věc: Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Kobyla a jejího ochranného pásma a o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni

Věc: Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Kobyla a jejího ochranného pásma a o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVACHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI český KRAS 267 18 Karlštejn 85 tel./fax: 311 681 713 311 681 021 ceskras@nature.cz Dle rozdělovn íku NAŠE ZNAČKA 00874/CKl2010/AOPK

Více

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody EU V/2 1/Z34 Česká republika rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 8. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální geografie České republiky

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

MANAGEMENT LESNÍCH BIOCENTER. Ing. Petr JELÍNEK, Ph.D.

MANAGEMENT LESNÍCH BIOCENTER. Ing. Petr JELÍNEK, Ph.D. MANAGEMENT LESNÍCH BIOCENTER Ing. Petr JELÍNEK, Ph.D. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Zemědělská 3, Brno

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ, CZ.3.22/3.3.01/13.03849 a/ identifikační údaje Název projektu:

Více

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa 1.Základní pojmy A) Etát = objem dříví, které lze na daném LHC za dané období vytěžit s ohledem na dosažení stavu vyrovnanosti a těžební nepřetržitosti

Více

Zcela zásadní je proto terénní stanovení stupně přirozenosti lesních porostů. Jeho správnost je pak dána komplexností zjišťování a metodami měření.

Zcela zásadní je proto terénní stanovení stupně přirozenosti lesních porostů. Jeho správnost je pak dána komplexností zjišťování a metodami měření. 8. HODNOCENÍ STUPNĚ PŘIROZENOSTI Stupněm přirozenosti lesních porostů se obecně rozumí rozdíl mezi aktuální a přirozenou strukturou (věkovou, prostorovou a druhovou) lesního porostu, danou mírou jeho ovlivnění

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Program péče o krajinu

Program péče o krajinu Pracovní metodika Program péče o krajinu Národní program Ministerstva životního prostředí České republiky Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Březen 2015 Obsah 1 Úvod... 2 2 Program péče

Více

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012 Dotace do LH Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Rozdělení dotací dle zdroje Evropské PRV OPŽP Národní

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

Na území první zóny národního parku je dále mimo jiné zakázáno:

Na území první zóny národního parku je dále mimo jiné zakázáno: 5.1.101 NÁRODNÍ PARK Národní parky jako rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichţ značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichţ rostliny,

Více

REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM JELENÍ PŘÍKLAD TVORBY ÚSES PŘI ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD

REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM JELENÍ PŘÍKLAD TVORBY ÚSES PŘI ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM JELENÍ PŘÍKLAD TVORBY ÚSES PŘI ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD Doc. Ing. Antonín BUČEK, CSc. 1, Ing. Tomáš MINX, Ph.D. 2, Prof. Ing. Jaroslav SIMON, CSc. 2 Ústav lesnické botaniky, dendrologie

Více

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy -

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - O dotaci na zalesnění z programu Zalesňování zemědělské půdy žádá žadatel prostřednictvím

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 00729/OH/15 VYŘIZUJE: HALDOVÁ DATUM: 13.5.2015 VÝZVA

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 00729/OH/15 VYŘIZUJE: HALDOVÁ DATUM: 13.5.2015 VÝZVA ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ORLICKÉ HORY Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: +420 494 539 541 e-mail: orlhory@nature.cz http://www.nature.cz IDDS: kpddyvy Krajský pozemkový úřad pro Královehradecký

Více

UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN KUNVALD

UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN KUNVALD UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN KUNVALD PROJEKTANT : Ing. arch. Petr Kulda TIPOS autorizovaný architekt pro obor územní plánování ČKA 01 766 Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí AUTORSKÝ TÝM : Tomáš Žďárský :

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu Obecný postup výpočtu etátu A) TĚŽBA MÝTNÍ Stanovení těžebních procent pro zadaný hospodářský soubor (dále jen HS) podle parametrů u - obmýtí a o - obnovní

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní rezervaci DUNY U SVÁRAVY

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní rezervaci DUNY U SVÁRAVY S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová Plán péče pro přírodní rezervaci DUNY U SVÁRAVY na období 2005-2014 Ing. Jiří Schneider Obsah 1. Základní identifikační

Více

Věc: Evropsky významná lokalita Štola Mořic návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a projednání plánu péče

Věc: Evropsky významná lokalita Štola Mořic návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a projednání plánu péče V Praze dne: 24.6.2013 Adresát podle rozdělovníku Číslo jednací: 090985/2013/KUSK Spisová značka: SZ-090985/2013/KUSK/1 Vyřizuje: Radek Kouřík / 257 280 774 Značka: OŽP/Kk Váš dopis - Věc: Evropsky významná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6897/63-2014 o ceně nemovitosti pozemkových parcel čk. 104/4 a 104/5, včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Vendolí, obec Vendolí, okres Svitavy Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Jaromír Maštera Foto: J. Maštera, A. Zedníková, V. Kodet Akreditovaný Pozemkový spolek Gallinago pozemkový spolek pro ochranu volné krajiny - funguje při Pobočce

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 321-02/2014 o ceně pozemků v k.ú. Lhenice pozemek 654/3 vodní plocha koryto umělé o výměře 1154 m2, podíl 1/6, k.ú. Vodice u Lhenic pozemek 710/51 ostatní plocha jiná plocha o výměře

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Obecně je vymezeno jedenáct dotačních titulů, na které jsou poskytovány finanční příspěvky

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky Husova ul. 906/5 784 01 Litovel tel.: 585 344 156 fax: 585 344 158 e-mail: litpom@nature.cz www.litovelskepomoravi.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 01791 /LM/2014 VYŘIZUJE Kleinová OLOMOUC

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1)

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1) Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1) ŠINDLAR s.r.o. konzultační a projekční kancelář obor vodní stavby a krajinné inženýrství V Býšti, listopad 2005

Více

SAMOVOLNÝ VÝVOJ LESA. KOLIK a PROČ?

SAMOVOLNÝ VÝVOJ LESA. KOLIK a PROČ? SAMOVOLNÝ VÝVOJ LESA KOLIK a PROČ? Tomáš Vrška, Libor Hort, Dušan Adam VÚKOZ, v.v.i. oddělení ekologie lesa Brno Samovolný vývoj lesa -vědomé zřeknutí se aktivních intervencí člověka do vývoje lesa zejména

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního

Více

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Čestné prohlášení ţadatele - fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR - prohlašuji, ţe všechny informace uvedené v Ţádosti o dotaci jsou

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 5.1.101 NÁRODNÍ PARK. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 5.1.101 NÁRODNÍ PARK. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 5.1.101 NÁRODNÍ PARK

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Předběžný harmonogram výzev 2015 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Identifikace programové úrovně Zaměření výzvy Nastavení výzvy Předpoklá dané Specifický cíl datum Prioritní osa / Druh / Opatření / Podporované

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H : 29. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Viz rozdělovník Váš dopis značka // ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 2714/ZZ/13-1 Chochel/594 12-08-2013 Záměr vyhlášení

Více

Znalecký posudek č. 5004 204/2011

Znalecký posudek č. 5004 204/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5004 204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo st. 21 v katastrálním území Pavlínov,

Více