Plán péče o přírodní rezervaci Vratíkov. na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán péče o přírodní rezervaci Vratíkov. na období 2011-2018"

Transkript

1 Plán péče o přírodní rezervaci Vratíkov na období říjen Jiří Chalupa

2 Obsah: 1 Základní identifikační a popisné údaje Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany Plán zásahů a opatření Závěrečné údaje Přílohy Příloha č. 1: Parcelní vymezení chráněného území Příloha č. 2: Rámcové směrnice péče o les Příloha č. 3: Popis části chráněného území a doporučené zásahy Příloha č. 4: Rámcová směrnice péče o ne část ZCHÚ Příloha č. 5: Popis ne části chráněného území a doporučené zásahy Příloha č. 6: Mapy Příloha č. 7: Fotografie

3 Úvod Předkládaný plán péče o přírodní rezervaci Vratíkov na období navazuje na předchozí plán péče zpracovaný Ing. Jiřím Zahradníčkem s dobou platnosti na období Jeho posláním je vytvoření vhodného návrhu péče o přírodní rezervaci Vratíkov, která byla vyhlášena především za účelem zachování jedinečného segmentu krajiny s vysokou ekologickou i estetickou hodnotou. Přírodní rezervace zahrnuje ostrůvek devonských vápenců s četnými jeskyněmi, krasovými útvary a vývěry krasových vod. V jeskyních a štolách nachází zimoviště několik druhů netopýrů. Geologický podklad vedl k vytvoření specifických rostlinných společenstev, mezi kterými se nachází vzácné, často i regionálně ohroţené druhy rostlin. Plán péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče slouţí jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody (dle 38, odst. 1, zák. č. 114/1992 Sb.). 3

4 1 Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Tab. 1.: Identifikace chráněného území Evidenční kód ZCHÚ dle ÚSOP 1187 Kategorie ochrany Přírodní rezervace Název území Vratíkov Managementová kategorie IUCN III - přírodní památka (chráněné území, zřízené převáţně pro ochranu specifických přírodních jevů) 1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ Tab. 2.: Právní předpis Rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ vydal: Okresní úřad Blansko číslo: Nařízení číslo 20/97 ze dne: 2. dubna Začlenění území Širší územní vztahy Celé území se nachází v přírodní oblasti č. 30 Drahanská vrchovina (PLÍVA, ŢLÁBEK 1986). Lokalita s krasovými jevy je situována v devonských vápencích Moravského krasu leţících v tzv. němčickém pruhu mezi Valchovem a Vratíkovem. Dle mapy geomorfologického členění ČR patří území do oblasti Brněnské vrchoviny (celek Drahanská vrchovina). V rámci členění fytogeografického je lokalita řazena do obvodu Českomoravské mezofytikum, fytogeografický okrsek č Drahanská plošina (Botanický ústav Československé akademie věd 1987). Podle biogeografického členění ČR (Culek a kol. 1996) patří území do Drahanského bioregionu

5 1.3.2 Územně - správní členění Tab. 3.: Administrativní zařazení Území (NUTS 1) Sdružený kraj (NUTS 2) Kraj (NUTS 3) Okres (NUTS 4) Obec s rozšířenou působností Česká republika Jihovýchod Jihomoravský Blansko Boskovice Obec Boskovice Vratíkov Velenov Katastrální území Hrádkov; Vratíkov; Velenov; *Údaje k jednotlivým parcelám uvádí příloha č.1 parcelní vymezení chráněného území Překryv s jinými chráněnými územími a příslušnost k soustavě Natura 2000 Hranice území se nikterak nepřekrývají s hranicemi jiného ZCHÚ či EVL. 1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Údaje uvádí příloha č. 1 Parcelní vymezení chráněného území. 1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma Tab. 4.: Výměra ZCHÚ a jeho ochranného pásma Výměra zvláště chráněného území 29,07 ha Výměra ochranného pásma 15,04 ha 1.6 Hlavní předmět ochrany Území je cenné především po stránce geologické a geomorfologické. Vyskytují se zde povrchové i podzemní krasové jevy (závrt, věţovité a hřebenovité skály a jeskyně). Byly zde učiněny i významné archeologické jevy, svědčící o pobytu člověka v paleolitu. 5

6 1.6.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu Ostrůvek devonských vápenců - vápencový kras (jeskyně), specifická rostlinná společenstva, zimoviště netopýrů, pozůstatky pravěkého osídlení Společenstva a druhy Především na vápencových skalách se zachovaly zbytky přírodě blízkých aţ přirozených vegetačních formací - listnatých lesů a vápencových lad s výskytem několika zvláště chráněných a regionálně vzácných a ohroţených druhů např. okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), skalník obecný (Cotoneaster integerrimus), růţe alpská (Rosa pendulina) a tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria) aj. Jeskyně i štoly po dávné těţbě ţelezných rud jsou zimovištěm netopýrů, zejména kriticky ohroţeného vrápence malého (Rhinolophus hipposideros), netopýra velkého (Myotis myotis) a také netopýra černého (Barbastella barbastellus). Atypickou částí rezervace je údolní zamokřená aţ rašeliništní louka, na níţ dosud roste zvláště chráněný prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a regionálně ohroţené druhy jako je čertkus luční (Succisa pratensis) a violka bahenní (Viola palustris). Tab. 5.: Společenstva Typ společenstva Dealpínské bučiny a javořiny s bukem Rozloha Popis biotopu 6-8 % Společenstva na vápencových hřbetech. V případě výrazných vápencových skal se jedná o dealpínské bučiny - y jsou zde přirozeně rozvolněné, s větším podílem keřů (líska, skalník obecný, svída krvavá, hloh, řešetlák počistivý, růţe alpská ad.). Na skalních stěnách jsou dobře vyvinutá společenstva drobných kapraďorostů (sleziník routička, sleziník červený, osladič obecný ad). Na osluněných částech skal se uplatňují subtermofytní druhy rostlin - např. tolita lékařská, marulka pamětník, kokořík vonný nebo zvonek broskvolistý. Vegetaci svahů bezprostředně navazující na vápencové skály tvoří převáţně javořiny s bukem. 6

7 Stupeň ohrožení * Jasanové olšiny (vyššího stupně) 5-6 % Břehový lemující přirozené kamenité koryto Valchovského potoku. Dominantní je olše lepkavá, k níţ se přidruţuje vrba křehká a jasan ztepilý. V keřovém patru se vyskytuje vrba ušatá, vrba nachová a brslen evropský. Spolu s předchozím typem společenstva představují nejhodnotnější typ vegetace v PR. Rašeliništní lada 5-7 % V části levobřeţní nivy Valchovského potoka v PR se vytvořila druhově pestrá, mokřadní aţ rašeliništní lada s rašeliníkem a ploníkem obecným. Roztroušeně zde roste prstnatec májový a regionálně ohroţené druhy violka bahenní a čertkus luční. Nebezpečně tu expanduje nálet olše a vrb. Tab. 6.: Druhy Název druhu Poznámka k výskytu Mechorosty měřík rovnohrotý (Mnium thomsonii) kápěnka vápencová (Seligeria calcarea) jeţenka Rossettiho (Cololejeunea rossettiana) Rostliny prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) Savci netopýr velký (Myotis myotis) netopýr černý (Barbastella barbastellus) CR EN EN O O KO KO Arktickoo-alpínský druh rostoucí na otevřených bazických skalách nad hranicí lesa. Epiliticky rostoucí druh na stinných vápencových skalách pod převisy a ve štěrbinách. Roste spíše na skalách s téměř neutrální nebo slabě bazickou reakcí, ale i na vápencích. Roztroušeně na rašeliništní louce. Roztroušeně pod buky a pod habry na vápencovém podkladu. Jeskyně a štoly jsou poskytují pro netopýry a vrápence ideální zimoviště. Uvedené druhy mají potvrzený výskyt a opakovaná pozorování. 7

8 vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) netopýr vousatý (Myotis emarginatus) KO SO *Použité zkratky ke stupňům ohrožení u mechorostů - dle IUCN 3.1: CR = kriticky ohrožený druh, EN = ohrožený druh; Použité zkratky ke stupňům ohrožení dle vyhl. č. 395/1992 Sb.: KO = kriticky ohrožený druh, SO = silně ohrožený druh, O = ohrožený druh 1.7 Dlouhodobý cíl péče Cílem ochrany a péče je zachování významného vápencového fenoménu při okraji Drahanské vrchoviny. Aktivní zásahy musejí být zaměřeny zejména na postupnou přeměnu v současnosti převládajících smrkových monokultur na přírodě blízké y s převahou listnatých stromů. V luční části je třeba zabránit expanzi ţivelného náletu dřevin. 8

9 2 Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany 2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Geologie a pedologie V němčickém pruhu leţí devonské vápence v sousedství jílovitých a vápnitých břidlic. Na vápencích jsou hlavním půdním typem rendziny, mimo vápence se vyskytují kambizemě. Údolní dno kolem potoka lemuje pruh fluvizemí. Geomorfologie Území je součástí geomorfologického celku Drahanská vrchovina a jejího podcelku Adamovská vrchovina, kde leţí na jihozápadním okraji geomorfologického okrsku Protivanovská planina. ZCHÚ leţí v rozmezí nadmořských výšek m nad mořem. Valchovský potok rozděluje území na dvě části, přičemţ z hlediska ochrany přírody je nejcennější částí severní část tvořená vápenci. Hydrologie Území je odvodňováno z větší části Valchovským potokem, z menší severní části Vratíkovským potokem. Obě vodoteče se nedaleko od přírodní rezervace vlévají do vodní nádrţe Boskovice, vybudované na říčce Bělá. Říčka Bělá se pak po několika kilometrech toku vlévá jako levostranný přítok do řeky Svitavy. Klima Podle Quitta (1986) patří území do mírně teplé klimatické oblasti, jejího okrsku MT 3, který východně od lokality se poměrně blízko stýká s chladnou oblastí CH 7. Na lokalitě se částečně projevuje teplotní inverze údolní dno Valchovského potoka je chladnější neţ vyvýšené vápencové tvary. Vegetace Podle regionálně fytogeografického členění České republiky (Botanický ústav Československé akademie věd 1987) patří popisovaná lokalita do fytogeografického obvodu Českomoravské mezofytikum, fytogeografického okresu 71-Drahanská vrchovina. V rámci silně změněných ch ů mají největší význam zbytky listnatých ů (buk, habr, javory, jasan) kolem vápencových skal, v nichţ roste např. zvláště chráněná okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) a regionálně vzácný lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). Na skalách má své izolované lokality perialpinský keř skalník obecný (Cotoneaster integerrimus). 9

10 Na stinných vápencových stěnách jsou velmi pěkně vyvinuta společenstva drobných kapraďorostů sleziníku routičky (Asplenium ruta-muraria) a sleziníku červeného (Asplenium trichomanes). K přirozeným společenstvům rezervace patří ve své převáţné části i břehový Valchovského potoka charakteru druhově velmi bohatého submontanního luhu. V údolním dně potoka je také zachován ojedinělý segment vlhkých aţ rašelinných luk, v nichţ roztroušeně roste zvláště chráněný prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a regionálně vzácné byliny čertkus luční (Succisa pratensis) a violka bahenní (Viola palustris). 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti V sledovaném území nalezneme celou řadu významných dokladů lidské činnosti. V souvislosti s výskytem ţelezitých rud zde existují doklady jejich dolování a to jak pinkováním, tak štolováním a těţbou v komorách. Rozsáhlá pinkoviště se nachází v okolí skalních pilířů a v depresích. V části území je zachována soustava štol. Dobývání bylo provázeno milířováním a tavbou rud. Jeskynní vchody a jejich sedimenty obsahují doklady velmi starého osídlení člověkem. Podrobné údaje jsou obsaţeny v inventarizačním průzkumu neţivé přírody (Balák, 1990). Při obnově ch ů došlo v minulosti k výsadbě pozměněné druhové skladby s převahou smrku. Při výstavbě vodní nádrţe Bělá došlo k výstavbě nové silnice, jejichţ těleso změnilo vlhkostní poměry při východním okraji přírodní rezervace, kde došlo místy k sekundárnímu podmáčení. 2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy Lesní hospodářský plán: LHC MP Lesy, kód , platnost na období od do Lesní hospodářský plán: LHC Městské lesy Boskovice, kód , platnost na období od do a další navazující LHP 2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti Ve zvláště chráněném území se projevuje poměrně velká neřízená návštěvnost turistů. Přímo v rezervaci, v blízkosti vápencových skal, byla nalezena tři vyhaslá ohniště. Jisté ohroţení stále představuje nekontrolovaný vstup do jeskyní spojený s moţným poškozováním krasových jevů a s rušením populací netopýrů. Část nekosených luk zarůstá ţivelným náletem dřevin. 10

11 2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Základní údaje o lesích Tab. 7.: Základní údaje o lesích Přírodní oblast: Lesní hospodářský celek (LHC) nebo zařizovací obvod: Období platnosti LHP (LHO): MP LESY, s.r.o. Organizace ho hospodářství 30 Drahanská vrchovina MP Lesy, kód Městské lesy Boskovice, kód Městské lesy Boskovice Tab. 8.: Přírodní stav biocenóz v ZCHÚ podle typologického systému ÚHÚL: Lesní typ (LT) Název LT Podíl (ha) Kamenitá kyselá bučina 4N3 1,0 Kyselá dubová jedlina s bikou chlupatou na plošinách. 4P1 1,0 Kyselá dubová bučina biková na plošinách a mírných svazích 3K3 1,2 Bohatá bučina mařinková na plošinách a svazích 4B 2,3 Svěţí bučina šťavelová na plošinách a mírných svazích 4S1 4,7 Lipová javořina vápencová na rendzině 3J6 5,6 Bohatá dubová bučina vápencová na kambické rendzině 3W1 7,4 Graf 1.: Přehled ch typů v ZCHÚ (%) Přehled ch typů v ZCHÚ 3W1 33% 4N3 4% 4P1 4% 3K3 5% 4B 10% 3J6 24% 4S1 20% 11

12 2.5.2 Základní údaje o nech pozemcích V přírodní rezervaci Vratíkov se mimo pozemky nachází také louky, lady a břehový podél Valchovského potoka. Louky V nivě Valchovského potoka leţí polokulturní, pravidelně kosené a druhově poměrně pestré louky. Plán péče navrhuje pokračovat v jejich pravidelném kosení (2-3x ročně). Lady Levobřeţní niva Valchovského potoka je z části tvořena také mokřadní aţ rašeliništní ladou s rašeliníkem a ploníkem obecným, druhově velmi pestrá. Roste zde i zvláště chráněný prstnatec májový. Lada je přerušena náletovým pruhem olše a vrby, které mají tendenci stále expandovat. Plán péče navrhuje pravidelně zabraňovat ţivelnému náletu dřevin a ladu pravidelně kosit 1 x ročně. Na tuto cennější ladu navazuje ještě travinobylinná, vlhká lada se silným náletem dřevin (BO, BŘ, SM, JÍ, OLL ad.) s velkou pokryvností. Zvláště chráněné druhy zde nebyly zaznamenány, plán péče navrhuje moţnost ponechání přirozenému vývoji. Břehové y Přirozené kamenité koryto Valchovského potoka lemuje pěkně vytvořený břehový. Dominuje v něm olše lepkavá a některé druhy vrb, zejména vrba křehká. Početněji je zastoupen také jasan, v keřovém patru se objevují vrba ušatá, vrba nachová a brslen evropský. Jedná se o potoční luh, který spolu s rašeliništní ladou a především s vegetací vápencových skal představuje z hlediska ochrany přírody nejcennější části rezervace Základní údaje o útvarech neživé přírody Vápencové těleso v ZCHÚ je cca 750 m dlouhé a 400 m široké a jeho charakteristickým rysem jsou tři nad okolní povrch vystupující skalnaté vyvýšeniny, vzájemně oddělené sedly. Původ tří skalnatých vyvýšenin nebyl dosud podrobně zkoumán. Jejich tvar nabízí srovnání s mogoty tzv. věţovitého krasu, jehoţ výskyt je u nás velice vzácný. Při průzkumech neţivé přírody zde bylo v minulosti zjištěno několik jeskyní - Sklep, Okno, Krápníková jeskyně, Zazděná jeskyně, Propasťovitá jeskyně - s nálezy pozůstatků po pobytu paleolitického člověka i kostí zvířat této doby včetně koryt podzemních řečišť ukončených závaly. Jeskyně jsou významným zimovištěm netopýrů (viz předmět ochrany). Území tvořené vápenci se vyznačuje řadou krasových tvarů. Z povrchových krasových tvarů je znám mělký závrt zvaný Brudňa, 12

13 který leţí v sedle mezi dvěma jiţními vyvýšeninami. Závrt bývá na jaře zaplavovaný vodou, přetékající korytem k západu, kde se ztrácí v ponoru Přehled dílčích ploch Přehled dílčích ploch je uveden v samostatné příloze č. 3 a č. 5 (Popis chráněného území a doporučené zásahy). Dílčí plochy znázorňuje v příloze č. 6 Mapa zásahů a opatření dle dílčích ploch. 2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další postup Dosavadní péče o ZCHÚ probíhala v souladu s aktuálními legislativními předpisy a plánem péče pro předchozí období. Na tomto místě je třeba zmínit vhodný management o ZCHÚ v posledních letech, díky kterému se původně značně převládající smrkové monokultury pozvolna začaly přeměňovat v přírodě blízké y. Po smýcení smrkových monokultur byly vysazovány převáţně listnaté dřeviny odpovídající staništi, o něţ bylo pečováno v oplocenkách. Tento trend je třeba udrţovat. V uplynulém decenniu byla vhodně podporována také výchova původně přehoustlých smrkových mlazin, která jednotlivými zásahy upřednostňovala dřeviny listnaté. Protoţe dnes jsou však jiţ některé smrkové y v rezervaci ve stádiu tyčkovin (tyčovin), nelze s jejich rychlou přeměnou počítat. Budou rovněţ dopěstovány do mýtného věku a teprve potom přeměněny. Při výchovných zásazích by však i v tomto případě měly být maximálně podporovány vtroušené listnaté dřeviny. Nejcennější část ZCHÚ z hlediska hlavního předmětu ochrany (vápencové těleso s jeskyněmi a krasovými jevy) je také nejcennější z hlediska samotné vegetace. 2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize Při péči o přírodní rezervaci nedochází ke kolizím prioritních zájmů ochrany přírody a zájmů ch. 13

14 3 Plán zásahů a opatření 3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ Základní ochrana a péče o přírodní rezervaci musí spočívat především v zajištění zabránění přístupu neoprávněných osob do podzemních prostor, ať uţ štol či jeskyní Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání a) péče o lesy Rámcové zásady péče o lesy jsou uvedeny v příloze v podrobně rozpracovaných rámcových směrnicích péče o les. I kdyţ je hlavní předmět ochrany PR spíše geomorfologického a geologického významu, je přinejmenším vhodné a z hlediska ochrany přírody opodstatněné směřovat vývoj ch ů cíleně k dřevinné skladbě odpovídající stanovištním poměrům. b) péče o ne pozemky Rámcové zásady péče o ne pozemky jsou uvedeny v příloze v podrobně rozpracovaných rámcových směrnicích. Plán péče navrhuje pokračovat v pravidelném kosení (2-3x ročně) luk v nivě Valchovského potoka, dále v pravidelném kosení (1x ročně) rašeliništní lady s rašeliníkem a ploníkem obecným, kde roste zvláště chráněný prstnatec májový. c) péče o rostliny Dostatečné péče o rostliny bude dosaţeno správnou péčí o a ne pozemky podle předchozích dvou bodů a realizací tímto plánem navrhovaných zásahů a opatření. d) péče o živočichy Péče o ţivočichy nevyţaduje ţádné speciální zásady ani opatření. Zajištění klidových podmínek netopýrů a vrápenců na zimovišti zaručí zabránění přístupu neoprávněných osob do podzemních prostor. e) péče o útvary neživé přírody Jeskynní útvary nevyţadují speciální péči. Je však vhodné pečovat o kulturně technické památky (obvaly, štola a související pozůstalé antropogenní útvary - zbytky pecí apod.) ve smyslu jejich kontrolování a technického zajištění. Důleţité je zabránit přístupu neoprávněných osob do podzemních prostor a speleologický průzkum provádět pouze po konzultacích se Správou CHKO Moravský kras a se zástupci KÚ JMK - OŢP Brno. 14

15 3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území Podrobný výčet uvádí příloha č. 3 a příloha č Zásahy hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma Ochranné pásmo je stanoveno dle 37 odst. 1 zákona 114/92 Sb. Hospodaření v ochranném pásmu stanoveném zákonem (území do vzdálenosti 50 m od hranice PR), není zásadním způsobem nikterak omezeno. Zásahy, kterými by mohlo dojít k neţádoucímu ovlivnění hydrologických poměrů PR jsou vyloučeny. Těţba dřeva a následná manipulace s dřevní hmotou by měly být prováděny s maximálním ohledem k půdnímu krytu, aby nedocházelo ke vzniku zbytečně hlubokých erozních rýh. Při zalesňování je třeba (alespoň rámcově) zohlednit přirozenou druhovou skladbu. 3.3 Zaměření a vyznačení území terénu V roce 2008 bylo realizováno podrobné geodetické zaměření a vytyčení PR Vratíkov a jejího ochranného pásma. Vyznačení území v terénu tabulemi je provedeno dostatečně, pruhové značení rovněţ tak, slabší je pouze pruhové značení hranic ze strany od silnice Vratíkov - Boskovice. V průběhu decennia bude proto vhodné pruhové značení obnovit. 3.4 Návrhy potřebných administrativně správních opatření v území Pozemky ponechat nadále ve vlastnictví původních majitelů a nájemců. Nedopustit změny kultur stávajících pozemků. 3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností Kontrolovat dodrţování ochranných podmínek turisty v PR. Přímo v rezervaci, v blízkosti vápencových skal, byla v létě roku 2009 nalezena tři vyhaslá ohniště. Přestupky tohoto charakteru postihovat příslušnou sankcí dle příslušných legislativních předpisů. 15

16 3.6 Návrhy na vzdělávací využití území Vzhledem k nutnosti zachování klidových podmínek netopýrů na zimovišti a vzhledem k nepřístupnosti jeskyní pro veřejnost ţádné nejsou. 3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring V souvislosti s jiţ provedenými průzkumy provádět sledování změn flóry a fauny na území přírodní rezervace. 16

17 4 Závěrečné údaje 4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody Tab. 9.: Předpokládané náklady hrazené OOP Navrhovaná opatření a zásahy s odhadem množství (počet, apod.) Naléhavost Náklady ročně (Kč) Obnova (části) pruhového značení II ,- hranic Náklady celkem ,- Naléhavost zásahu je posuzována následovně: I-zásah naléhavý, nutný pro zachování předmětu ochrany, II -zásah vhodný Náklady celkem (Kč) 4.2 Použité podklady a zdroje informací Souhrnné podklady Anonymus: Rezervační kniha ZCHÚ Anonymus: Vyhláška MŢP č. 60/2008 Sb. Anonymus: Vyhláška MŢP č. 395/1992 Sb. Anonymus: Zákon MŢP č. 114/1992 Sb. Mapové podklady ze serveru Mapové podklady ze serveru Mapové podklady ze serveru Katastrální mapa 1:10 000, katastrální území Vratikov, Velenov, Hrádkov Údaje katastru nemovitostí (informace o parcelách) Vlastní terénní šetření v r Literatura Buček, A., Lacina, J., Geobiocenologie II. Brno, MZLU v Brně, 240 s. Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, K. /edt/, Katalog biotopů České republiky. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 307 s. 17

18 Kučera J. & Váňa J. (2005): Seznam a červený seznam mechorostů České republiky (2005). Příroda 23: Low, J., Ekologická stabilita krajiny. Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability. Brno, Doplněk, 122 s. Moravec, J. a kol., Fytocenologie. Praha, Academia, 403 s. 4.3 Seznam mapových listů a) Státní mapa 1 : odvozená číslo mapového listu: BOSKOVICE 4-4 b) Základní mapa České republiky 1 : číslo mapového listu: c) Katastrální mapa 1 : katastrální území Hrádkov, Velenov, Vratíkov 4.4 Seznam používaných zkratek AOPK ČR = Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky KÚ JMK - OŢP = Krajský úřad Jihomoravského kraje - Odbor ţivotního prostředí LHC = hospodářský celek LHP = hospodářský plán PR = přírodní rezervace PUPFL = pozemky určené k plnění funkce lesa s, sv., sz.,... = sever, severovýchod, severozápad,... ÚHÚL = Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem ÚSOP = ústřední seznam ochrany přírody ZCHÚ = zvláště chráněné území 18

19 4.5 Plán péče zpracoval: Ing. Jiří Chalupa, Křepice 247, , IČ: , DIČ: CZ , tel.: Schválení plánu péče Potvrzení o schválení plánu péče pro PR Vratíkov na období Vydáno pod č.j.:.. V...dne. Podpis... (razítko) 19

20 5 Přílohy Příloha č. 1: Parcelní vymezení chráněného území Příloha č. 2: Rámcové směrnice péče o les Příloha č. 3: Popis části chráněného území a doporučené zásahy Příloha č. 4: Rámcová směrnice péče o ne část ZCHÚ Příloha č. 5: Popis ne části chráněného území a doporučené zásahy Příloha č. 6: Mapy Orientační mapa polohy PR Vratíkov Letecký snímek PR Vratíkov Lesnická mapa obrysová Lesnická mapa typologická Mapa stupňů přirozenosti ch ů Mapa zásahů a opatření dle dílčích ploch Kopie mapy katastrální (pouze kopie v tištěné podobě) Příloha č. 7: Fotografie

21 Příloha č. 1: Parcelní vymezení chráněného území Tab. I.a: Přehled parcelního vymezení chráněného území Parcela KN Parcela PK Číslo LV Vlastník Adresa Výměra v ha Druh pozemku k.ú. Hrádkov 286/1 (část) Město Boskovice 286/ /1 (část) 1 Česká republika Lesy České republiky s.p. Česká republika MěstNV Boskovice 316/2 (část) Město Boskovice Město Boskovice 318/ Město Boskovice 318/ k.ú. Velenov Česká republika Lesy České republiky s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Boskovice, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, /10 287/1 (část) 1 Obec Velenov č.p. 74, Velenov, /1 (část) 287/2 (část) 1 Obec Velenov č.p. 74, Velenov, /1 (část) 288/2 (část) 1 Obec Velenov č.p. 74, Velenov, /1 (část) Jakub Komárek č.p. 27, Velenov, /4 291/1 (část) 1 Obec Velenov č.p. 74, Velenov, k.ú. Vratíkov 211/ Město Boskovice 211/ Město Boskovice 211/ /15 Dominik Boţek 1/15 Tomáš Boţek East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River

22 Parcela KN Parcela PK Číslo LV Vlastník Adresa Výměra v ha Druh pozemku 1/15 Vladimír Boţek 1/5 Albert Mensdorff- 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- 1/5 Jan Mensdorff- 211/ Město Boskovice 211/ Město Boskovice 211/ /15 Dominik Boţek 1/15 Tomáš Boţek 1/15 Vladimír Boţek 1/5 Albert Mensdorff- 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- 1/5 Jan Mensdorff Město Boskovice 214/ /15 Dominik Boţek 1/15 Tomáš Boţek 1/15 Vladimír Boţek 1/5 Albert Mensdorff- Willingdon Ave , B.C. WH5-4ES, Burnaby Přádova 2061/36, Praha, Libeň, East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River Willingdon Ave , B.C. WH5-4ES, Burnaby Přádova 2061/36, Praha, Libeň, East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River Willingdon Ave , B.C. WH5-4ES, Burnaby

23 Parcela KN Parcela PK Číslo LV Vlastník Adresa Výměra v ha Druh pozemku 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- 1/5 Jan Mensdorff- 214/ Město Boskovice 214/ Město Boskovice 214/ Město Boskovice 214/ Město Boskovice 214/ Město Boskovice 214/ /15 Dominik Boţek 1/15 Tomáš Boţek 1/15 Vladimír Boţek 1/5 Albert Mensdorff- 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- 1/5 Jan Mensdorff- 214/ Město Boskovice /15 Dominik Boţek 1/15 Tomáš Boţek 1/15 Vladimír Boţek Přádova 2061/36, Praha, Libeň, East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River Willingdon Ave , B.C. WH5-4ES, Burnaby Přádova 2061/36, Praha, Libeň, East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River Willingdon Ave , B.C. WH5-4ES, Burnaby

24 Parcela KN Parcela PK Číslo LV Vlastník Adresa Výměra v ha Druh pozemku 1/5 Albert Mensdorff- 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- 1/5 Jan Mensdorff /15 Dominik Boţek 223/1 83 1/15 Tomáš Boţek 1/15 Vladimír Boţek 1/5 Albert Mensdorff- 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- 1/5 Jan Mensdorff- 1/2 MVDr. Milan Štourač 1/2 Ing. Ilona Štouračová 223/ /15 Dominik Boţek 1/15 Tomáš Boţek 1/15 Vladimír Boţek 1/5 Albert Mensdorff- 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- Přádova 2061/36, Praha, Libeň, East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River Willingdon Ave , B.C. WH5-4ES, Burnaby Přádova 2061/36, Praha, Libeň, č.p. 14, Česká, orná půda č.p. 14, Česká, East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River Willingdon Ave , B.C. WH5-4ES, Burnaby Přádova 2061/36, Praha, Libeň, orná půda 24

25 Parcela KN Parcela PK Číslo LV Vlastník Adresa Výměra v ha Druh pozemku 233/ /2 24 1/5 Jan Mensdorff- SJM Novotný Bohumil a Jiřina SJM Novotný Bohumil a Jiřina 233/ Město Boskovice 233/ /15 Dominik Boţek 1/15 Tomáš Boţek 1/15 Vladimír Boţek 1/5 Albert Mensdorff- 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- 1/5 Jan Mensdorff- 233/5 23 Stanislav Menšík 233/6 23 Stanislav Menšík 233/ Město Boskovice 234/ /2 24 Česká republika Lesy České republiky s.p. SJM Novotný Bohumil a Jiřina 234/ /15 Dominik Boţek Vratíkov 11, Boskovice, Vratíkov 11, Boskovice, East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River Willingdon Ave , B.C. WH5-4ES, Burnaby Přádova 2061/36, Praha, Libeň, Vratíkov 10, Boskovice, Vratíkov 10, Boskovice, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Vratíkov 11, Boskovice, vodní vodní vodní 25

26 Parcela KN Parcela PK Číslo LV Vlastník Adresa Výměra v ha Druh pozemku 1/15 Tomáš Boţek 1/15 Vladimír Boţek 1/5 Albert Mensdorff- 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- 1/5 Jan Mensdorff- 234/ /15 Dominik Boţek 234/ / / / / / / /15 Tomáš Boţek 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- 1/5 Jan Mensdorff- SJM Novotný Bohumil a Jiřina SJM Novotný Bohumil a Jiřina Česká republika Lesy České republiky s.p. SJM Novotný Bohumil a Jiřina Česká republika Lesy České republiky s.p. SJM Novotný Bohumil a Jiřina SJM Novotný Bohumil a Jiřina 234/12 23 Stanislav Menšík East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River Willingdon Ave , B.C. WH5-4ES, Burnaby Přádova 2061/36, Praha, Libeň, East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River Přádova 2061/36, Praha, Libeň, Vratíkov 11, Boskovice, Vratíkov 11, Boskovice, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Vratíkov 11, Boskovice, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Vratíkov 11, Boskovice, Vratíkov 11, Boskovice, Vratíkov 10, Boskovice, vodní vodní vodní vodní vodní vodní vodní vodní vodní 26

doporučený zásah životů a majetku třetích osob. Vytěžené dříví bude ponecháno k zetlení na místě.

doporučený zásah životů a majetku třetích osob. Vytěžené dříví bude ponecháno k zetlení na místě. Příloha T.1: Popis ních porostů a výčet plánovaných ů v nich Název chráněného území: PR Hřebečovský Organice LH: Lesy ČR, s.p. Lesní správa: Svitavy 225 C 6 225 C 8 225 C 9 Z část 225 C 9 V část y doporučený

Více

Příloha č. 1. Rámcové směrnice péče o les v CHKO Křivoklátsko

Příloha č. 1. Rámcové směrnice péče o les v CHKO Křivoklátsko P Ř Í L O H Y Příloha č. 1 Rámcové směrnice péče o les v CHKO Křivoklátsko V Rámcových směrnicích péče o les pro I. a II. zónu CHKO Křivoklátsko jsou oproti OPRL pro PLO č. 8 Křivoklástko a Český kras

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

T1 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich přírodní památka Onřejovsko

T1 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich přírodní památka Onřejovsko T - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich přírodní památka Onřejovsko JPRL výměra 9 8,60 BR, BO, MD 89 2,0 45SM SM N Při výchovných zásazích podpora listnáčů SM mlaziny a tyčkoviny, příměs

Více

Babí lom. Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: Kategorie ZCHÚ: Zřizovací předpis: Kraj:

Babí lom. Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: Kategorie ZCHÚ: Zřizovací předpis: Kraj: Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: 89 Kategorie ZCHÚ: Přírodní rezervace Zřizovací předpis: XIX/0-07; /9 Kraj: Jihomoravský kraj Obec s rozš. působností. st. Blansko, Kuřim (Brno-venkov) Katastrální území: Lelekovice,

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU VRÁSA. na období

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU VRÁSA. na období PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU VRÁSA na období 2013-2022 Zpracoval: Ing., Ing. Pavel Jaroš Zpracovali Autorizace Datum 31.8.2011 Ing., Ing. Pavel Jaroš Konzultace Počet stran textu Přílohy 13 Mgr. Pavel

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba jednací Spisová značka 11. února 2013 Ing. Kateřina Novotná KUZL 9100/2013 KUSP

Více

Příloha č. 1. Mapa hnízdišť chřástala polního na území PO Labské pískovce v části zasahující do CHKO Lužické hory

Příloha č. 1. Mapa hnízdišť chřástala polního na území PO Labské pískovce v části zasahující do CHKO Lužické hory P Ř Í L O H Y 1 Příloha č. 1 Mapa hnízdišť chřástala polního na území PO Labské pískovce v části zasahující do CHKO Lužické hory 2 Příloha č. 2 Rámcové směrnice péče o les v CHKO Lužické hory V rámcových

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55971/2013 KUSP 55970/2013

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených

Hospodářský způsob. porosty BO, SM, AK a stanovištně nevhodné dřeviny. porosty listnáčů DB, HB a přimíšených PR Slavičí údolí 00 09 /8 Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů PR Slavičí údolí 00 09 LHC Dobřichovice LHP.. 009 3.. 008 Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů Les zvláštního

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Přílohy návrhové části plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Příloha č. 1 - I. zóny: rámcové směrnice řízení vývoje pro I. zóny Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Kategorie 29 olšová stanoviště na podmáčených

Více

1. Základní identifikační údaje

1. Základní identifikační údaje Plán péče o přírodní památku Salesiova výšina pro období 2013 2022 1. Základní identifikační údaje 1.1. Kategorie, název a kód ZCHÚ: přírodní památka Salesiova výšina, kód 1005. 1.2. Platný právní předpis

Více

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

2 Předmět ochrany Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou

2 Předmět ochrany Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou Strana 2004 Sbírka zákonů č. 205 / 2013 205 VYHLÁŠKA ze dne 4. července 2013 o vyhlášení Národní přírodní památky Stránská skála a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního prostředí

Více

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Kód lokality Název EVL Kategorie ochrany: CZ0614134 Údolí Jihlavy NPR, PR, PP Kód typu přírodního stanoviště/kód Název stanoviště/název Kód a název biotopu

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

Cholupická bažantnice

Cholupická bažantnice Plán péče o přírodní památku PP Cholupická bažantnice 2010 2019 1/19 Cholupická bažantnice na období 2010 2019 20 09-1/19 - PP Cholupická bažantnice 2010 2019 2/19 1. Základní údaje o zvláště chráněném

Více

Přírodní památka Tesařov

Přírodní památka Tesařov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Tesařov Název

Více

I. Vytvoření východiska obnovy kombinací okrajové clonné seče a vložených prvků listnatých dřevin

I. Vytvoření východiska obnovy kombinací okrajové clonné seče a vložených prvků listnatých dřevin Úvod: Pro LHC SLH Dr.R. Kinský Žďár nad Sázavou, který se nachází na okrese Žd'ár nad Sázavou a Havlíčkův Brod I byl zpracován LHP s platností 1999-2008. LHP vypracoval, Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o.

Více

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumov @schkocr.cz http://broumovsko.schkocr.cz

Více

Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra. OK 2 Rychlebské hory Račí údolí (NC) NK 85 NK 86. RC 488 Hraničky RK 824

Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra. OK 2 Rychlebské hory Račí údolí (NC) NK 85 NK 86. RC 488 Hraničky RK 824 Odůvodnění ÚP: Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra Výběr BC pro katastrální území obce (včetně BC navazujících na obec, propojených biokoridory s BC v obci apod.) a s úpravami BC navrženými

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území. Přírodní rezervace Jaronínská bučina

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území. Přírodní rezervace Jaronínská bučina Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Jaronínská

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní

Více

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU ÚŠTĚK - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU ÚŠTĚK - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU PLÁN PÉČE O EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NAVRHOVANOU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU ÚŠTĚK - KOSTEL NA OBDOBÍ 2010-2019 VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BORŠOVSKÁ 18, 370 07 ČESKÉ BUDĚJOVICE kontaktní osoby JAN ŠAMATA & OLDŘICH

Více

Vývoj území na základě porovnání historických leteckých snímků

Vývoj území na základě porovnání historických leteckých snímků Plán péče pro PR Meandry Smědé SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Příloha č. 5: Příloha č. 6: Příloha č. 7: Příloha č. 8: Příloha č. 9: Příloha č. 10: Příloha č. 11:

Více

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl.m. Prahy Přechod k nepasečnému hospodaření na lesním majetku hlavního města Prahy Průvodce exkurzní

Více

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Tomáš Berka tel.: +420 585 508 389 fax: +420 585 508 424 email:

Více

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU LOBENDAVA - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU LOBENDAVA - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU PLÁN PÉČE O EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NAVRHOVANOU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU LOBENDAVA - KOSTEL NA OBDOBÍ 2010-2019 VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BORŠOVSKÁ 18, 370 07 ČESKÉ BUDĚJOVICE kontaktní osoby OLDŘICH ČÍŽEK

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Kačerov (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Kačerov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany modrásek bahenní

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ odbor zvláště chráněných částí přírody čj.: 4769/ENV/08-207/620/08

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ odbor zvláště chráněných částí přírody čj.: 4769/ENV/08-207/620/08 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ odbor zvláště chráněných částí přírody čj.: 4769/ENV/08-207/620/08 dle rozdělovníku Praha, dne 29. 1. 2008 Oznámení návrhu nově vyhlásit Národní přírodní památku Jeskyně

Více

PĚSTEBNÍ POSTUPY ZVYŠUJÍCÍ

PĚSTEBNÍ POSTUPY ZVYŠUJÍCÍ PĚSTEBNÍ POSTUPY ZVYŠUJÍCÍ STABILITU A ODOLNOST LESNÍCH POROSTŮ S VÝZNAMNÝM PODÍLEM SMRKU VE STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH POLOHÁCH JIŘÍ REMEŠ FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Adaptační

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 397 Kategorie: PP Název: Slavkovský chlumek Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný právní

Více

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice k.ú. Boršice u Blatnice Vypracoval: Obsah: Ing. Petr Kvapil Textová část Položkový rozpočet s krycím listem Výkaz výměr Zákres do map Fotodokumentace

Více

LESNICKÁ POLITIKA ČÁST 14. Základní charakteristiky stavu lesů, lesního hospodářství v ČR JAROMÍR VAŠÍČEK

LESNICKÁ POLITIKA ČÁST 14. Základní charakteristiky stavu lesů, lesního hospodářství v ČR JAROMÍR VAŠÍČEK LESNICKÁ POLITIKA ČÁST 14 Základní charakteristiky stavu lesů, lesního hospodářství v ČR JAROMÍR VAŠÍČEK ZDROJE INFORMACÍ V DATOVÉM SKLADU ÚHÚL BRANDÝS NAD LABEM Národní Inventarizace Lesů (NIL) 4letý

Více

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace číslo kód ses plocha [a] název popis stg 1 11 1 79,50 orná půda základní velmi mírný Z svah; plodiny: pícniny, úzkořádkové obilniny, kukuřice, brambory;

Více

Přírodní rezervace 395/1992 Sb. (Vyhláška č. XIX/590-13) Jihomoravský kraj Tišnov (Brno - venkov) Lažánky u Veverské Bítýšky.

Přírodní rezervace 395/1992 Sb. (Vyhláška č. XIX/590-13) Jihomoravský kraj Tišnov (Brno - venkov) Lažánky u Veverské Bítýšky. Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: 1015 Kategorie ZCHÚ: Zřizovací předpis: Kraj: Obec s rozš. působností 3. st. Katastrální území: Vojenský újezd: - - - Velkoplošné ZCHÚ: Výměra ZCHÚ: Přírodní rezervace 395/1992 Sb.

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Rosice - zámek CZ0623713 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Rosice - zámek Kód lokality: CZ0623713 Kód lokality

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY

ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY NÁVRHY OPATŘENÍ NA LESNÍ PŮDĚ Kolektiv autorů OBSAH Opatření souhrn Vymezení zájmových území Přírodní poměry Mapa návrhů na lesní

Více

Náležitosti lesního hospodářského plánu. Kurz oceňování lesa Jan KADAVÝ

Náležitosti lesního hospodářského plánu. Kurz oceňování lesa Jan KADAVÝ Náležitosti lesního hospodářského plánu Kurz oceňování lesa Jan KADAVÝ Obsah prezentace 1. Základní pojmy 2. Náležitosti plánu 3. Digitální plán 4. Informační standard LH 5. Databáze plánu Základní pojmy

Více

Krajský úřad Středočeského kraje

Krajský úřad Středočeského kraje Krajský úřad Středočeského kraje : h/,;:", ' C!~Z4-{/L 1~b7, '_,_.".,'.~.~L~d' _ Praha: 30.11.2012 Číslo jednací: l7l354/20l2/kusk Spisová značka: SZ_171354/201 2/KUSK/l Vyřizuje: Maxa. 406 Značka: OŽP/Maxa

Více

Soubor map Rozšíření autochtonních populací přimíšených a vtroušených druhů dřevin v porostech NPR Voděradské bučiny

Soubor map Rozšíření autochtonních populací přimíšených a vtroušených druhů dřevin v porostech NPR Voděradské bučiny Soubor map Rozšíření autochtonních populací přimíšených a vtroušených druhů dřevin v porostech NPR Voděradské bučiny Autorský kolektiv Ing. Lukáš Bílek Ph.D, Doc. Ing. Jiří Remeš Ph.D, Mapa je výsledkem

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc V Olomouci dne

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc V Olomouci dne č. j.: KUOK 26439/2016 SpZn: KÚOK/25083/2016/OŽPZ/431 vyřizuje: RNDr. Miroslava Kudýnová tel.: 585 508 631 e-mail: m.kudynova@kr-olomoucky.cz Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a

Více

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD.

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Právní režim ochrany přírody a krajiny JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Cíl právní úpravy Zajištění péče o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické

Více

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 22.5. 2014 Petr Pavelčík KUZL 30051/2014 KUSP 30051/2014

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 7. listopadu 2016 č. 11/2016. o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 7. listopadu 2016 č. 11/2016. o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 7. listopadu 2016 č. 11/2016 o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

V Y H L Á Š K A č. 13/1997. o zřízení přírodní památky RÁJECKÁ TŮŇ

V Y H L Á Š K A č. 13/1997. o zřízení přírodní památky RÁJECKÁ TŮŇ V Y H L Á Š K A č. 13/1997 o zřízení přírodní památky RÁJECKÁ TŮŇ Rada města Brna se usnesla na své R2/lO6 schůzi konané dne 27. 3. 1997 vydat podle ustanovení 36 a násl., 76 odst. 4 a 77 odst. 3 z. ČNR

Více

Přírodní památku Prameny Javornice

Přírodní památku Prameny Javornice Plán péče o Přírodní památku Prameny Javornice na období 2016-2025 Schváleno příslušným orgánem ochrany přírody, Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství schváleno

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE :

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE : LOM OPATOVICE Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL ZPRACOVATEL Českomoravské štěrkovny a.s. Mokrá 359 664 04 Mokrá Arvita P spol. s r.o. Otrokovice Příčná 1541 765 02 Otrokovice LOKALIZACE

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko Plán péče o přírodní památku Šafránová stráň na období 2009 2018 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ A POPISNÉ ÚDAJE O ZCHÚ - PŘÍRODNÍ

Více

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ 00269301, Petrovice 104, 503 55 Petrovice 5149/ZP/2011- NA-2 09. 05. 2011 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Aleš Novák / 418 oddělení ochrany přírody a krajiny

Více

Čestné prohlášení ţadatele fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR

Čestné prohlášení ţadatele fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR Příloha B Čestné prohlášení ţadatele fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR - prohlašuji, ţe všechny informace uvedené v Ţádosti o dotaci jsou pravdivé, - prohlašuji, ţe

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55970 /2013 KUSP 55970/2013

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 77195/2013 Sp. zn.: S JMK 77195/2013 OŽP/Krch Vyřizuje: Ing. Marek Krchňavý

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2013 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2013 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Strana 7652 Sbírka zákonů č. 447 / 2013 447 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2013 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4001-17/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4001-17/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4001-17/2015 O ceně lesních pozemků p.č.314/7 o výměře 9836m 2 a p.č.330/4 o výměře 7398m 2, oba v obci a k.ú.prachovice, okres Chrudim Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina Návrh P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina na období 2009-2018 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 6/2006 ze dne 17. října 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 6/2006 ze dne 17. října 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 6/2006 ze dne 17. října 2006, o zřízení přírodní rezervace Údolí Vošmendy a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000Sb.,

Více

Ie. účtu 8230-281/0100 l

Ie. účtu 8230-281/0100 l SPRÁVA NÁRODNíHO PARKU ŠUMAVA Dle rozdělovníku váš dopis značky1 ze dne našeznačka Sl NPS 04493/2015/1-NPS 04493/2015 datum 8.6.2015 vyřizuje 1 linka ng. $míd / 388 450 248 Oznámení návrhu na nové vyhlášení

Více

1. Jméno a příjmení žadatele, datum narození *... Označení právnické osoby ** Bydliště * PSČ... Sídlo, IČ *... Telefon...

1. Jméno a příjmení žadatele, datum narození *... Označení právnické osoby ** Bydliště * PSČ... Sídlo, IČ *... Telefon... Datum... Úřad městské části města Brna, Brno-Líšeň Útvar tajemníka Jírova č. 2 628 00 Brno Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle 8, odst.1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody

Více

Věc: Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni vlastníkům pozemků

Věc: Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni vlastníkům pozemků ODESÍLATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 100 10, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 28. července 2014

Více

Základní údaje a přírodní poměry.

Základní údaje a přírodní poměry. LESY ČESK ESKÉ É REPUBLIKY, s. p. Lesníí závod Židlochovice Lesn Vložte text 1 Základní údaje a přírodní poměry. Většina území LZ patří do nejsušší a nejteplejší oblasti ČR Katastrální výměra LZ 167 169

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ŽELEZNÉ HORY Náměstí 317 538 25 Nasavrky tel.: +420 469 326 500 fax: +420 469 326 515 ID DS: kpddyvy e-mail: zelhory@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0035/ZH/2015-1

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Příloha 1 Rámcové směrnice péče o les v CHKO Brdy

Příloha 1 Rámcové směrnice péče o les v CHKO Brdy P Ř Í L O H Y Příloha 1 Rámcové směrnice péče o les v CHKO Brdy V Rámcových směrnicích péče o les (RSPL) pro CHKO Brdy hory jsou oproti OPRL pro PLO č. 7 Brdská vrchovina zohledněna specifika hospodaření

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Krkonošský národní park. Ekonomická, ekologická a sociální specifika péče o národní park

Krkonošský národní park. Ekonomická, ekologická a sociální specifika péče o národní park Ing. Václav Jansa Krkonošský národní park Ekonomická, ekologická a sociální specifika péče o národní park Hříběcí boudy 8.10.2013 15.10.2013 1 1. Prostředí a jeho limity 2. Sledujeme cíle. 3. V Krkonoších

Více

Oznámení návrhu na nové vyhlášení Přírodní rezervace Malý Polec v k. ú. Stachy

Oznámení návrhu na nové vyhlášení Přírodní rezervace Malý Polec v k. ú. Stachy SPRÁVA NÁRODNíHO PARKU ŠUMAVA Odbor státní správy CHKO Šumava Dle rozdělovn íku váš dopis značky 1ze dne naše značka datum vyřizuje 1 linka SZ NPS 00256/2016/1-NPS 00256/2016 14.1.2016 ng. Šmíd / 388450248

Více

Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka

Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka Plán péče o Přírodní památku Hrubá louka na období 2011 2025-1 - 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1472 kategorie ochrany: přírodní památka název

Více

NAŘÍZENÍ. Libereckého kraje č. 1/2007 ze dne 15. května 2007, o zřízení přírodní památky Rádlo a jejího ochranného pásma.

NAŘÍZENÍ. Libereckého kraje č. 1/2007 ze dne 15. května 2007, o zřízení přírodní památky Rádlo a jejího ochranného pásma. NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2007 ze dne 15. května 2007, o zřízení přírodní památky Rádlo a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000 Sb.,

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Vražba" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Vražba (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Vražba Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Vražba" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Zvonovec liliolistý

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Štola Jarnice CZ0213615

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Štola Jarnice CZ0213615 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Štola Jarnice CZ0213615 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Štola Jarnice Kód lokality: CZ0213615 Kód lokality

Více

č í s l o / 2007

č í s l o / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 141-4 / 2007 o ceně pozemku a lesních porostů v katastrálním území Klášterec nad Orlicí, obci Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí, evidovaných na listu vlastnictví

Více

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumovsko@nature.cz http://www.broumovsko.nature.cz

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006, o zřízení přírodní památky Borecké skály a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000Sb.,

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM Datum : 10/2015 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva - DUR Strana 1 Obsah : A.1 Identifikační údaje 3 A.1.1

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Zadní Machová (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Zadní Machová Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Střevíčník

Více

přírodní památka Kounické louky

přírodní památka Kounické louky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. přírodní památka Kounické louky

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území přírodní památky Praha: 14.12.2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 16lO30/2015/KUSK Spisová značka: SZ-161030/2010/KUSK/l Vyřizuje: Značka: Kateřina Puršová/ 257 280 654 OŽPlPu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

II. Informační seminář FRAMEADAPT. Rámcové směrnice hospodaření vybraných přírodních lesních oblastí. Jan Kadavý, LDF MENDELU

II. Informační seminář FRAMEADAPT. Rámcové směrnice hospodaření vybraných přírodních lesních oblastí. Jan Kadavý, LDF MENDELU II. Informační seminář FRAMEADAPT Rámcové směrnice hospodaření vybraných přírodních lesních oblastí Jan Kadavý, LDF MENDELU 12.11.2015 Adaptační opatření VSTUPY Z KA1: 1. Změna dřevinné skladby 2. Postupné

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ Ing. Simona ZEZULOVÁ Odbor péče o krajinu, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 100 00 Simona.Zezulova@mzp.cz

Více