Plán péče o přírodní rezervaci Vratíkov. na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán péče o přírodní rezervaci Vratíkov. na období 2011-2018"

Transkript

1 Plán péče o přírodní rezervaci Vratíkov na období říjen Jiří Chalupa

2 Obsah: 1 Základní identifikační a popisné údaje Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany Plán zásahů a opatření Závěrečné údaje Přílohy Příloha č. 1: Parcelní vymezení chráněného území Příloha č. 2: Rámcové směrnice péče o les Příloha č. 3: Popis části chráněného území a doporučené zásahy Příloha č. 4: Rámcová směrnice péče o ne část ZCHÚ Příloha č. 5: Popis ne části chráněného území a doporučené zásahy Příloha č. 6: Mapy Příloha č. 7: Fotografie

3 Úvod Předkládaný plán péče o přírodní rezervaci Vratíkov na období navazuje na předchozí plán péče zpracovaný Ing. Jiřím Zahradníčkem s dobou platnosti na období Jeho posláním je vytvoření vhodného návrhu péče o přírodní rezervaci Vratíkov, která byla vyhlášena především za účelem zachování jedinečného segmentu krajiny s vysokou ekologickou i estetickou hodnotou. Přírodní rezervace zahrnuje ostrůvek devonských vápenců s četnými jeskyněmi, krasovými útvary a vývěry krasových vod. V jeskyních a štolách nachází zimoviště několik druhů netopýrů. Geologický podklad vedl k vytvoření specifických rostlinných společenstev, mezi kterými se nachází vzácné, často i regionálně ohroţené druhy rostlin. Plán péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče slouţí jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody (dle 38, odst. 1, zák. č. 114/1992 Sb.). 3

4 1 Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Tab. 1.: Identifikace chráněného území Evidenční kód ZCHÚ dle ÚSOP 1187 Kategorie ochrany Přírodní rezervace Název území Vratíkov Managementová kategorie IUCN III - přírodní památka (chráněné území, zřízené převáţně pro ochranu specifických přírodních jevů) 1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ Tab. 2.: Právní předpis Rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ vydal: Okresní úřad Blansko číslo: Nařízení číslo 20/97 ze dne: 2. dubna Začlenění území Širší územní vztahy Celé území se nachází v přírodní oblasti č. 30 Drahanská vrchovina (PLÍVA, ŢLÁBEK 1986). Lokalita s krasovými jevy je situována v devonských vápencích Moravského krasu leţících v tzv. němčickém pruhu mezi Valchovem a Vratíkovem. Dle mapy geomorfologického členění ČR patří území do oblasti Brněnské vrchoviny (celek Drahanská vrchovina). V rámci členění fytogeografického je lokalita řazena do obvodu Českomoravské mezofytikum, fytogeografický okrsek č Drahanská plošina (Botanický ústav Československé akademie věd 1987). Podle biogeografického členění ČR (Culek a kol. 1996) patří území do Drahanského bioregionu

5 1.3.2 Územně - správní členění Tab. 3.: Administrativní zařazení Území (NUTS 1) Sdružený kraj (NUTS 2) Kraj (NUTS 3) Okres (NUTS 4) Obec s rozšířenou působností Česká republika Jihovýchod Jihomoravský Blansko Boskovice Obec Boskovice Vratíkov Velenov Katastrální území Hrádkov; Vratíkov; Velenov; *Údaje k jednotlivým parcelám uvádí příloha č.1 parcelní vymezení chráněného území Překryv s jinými chráněnými územími a příslušnost k soustavě Natura 2000 Hranice území se nikterak nepřekrývají s hranicemi jiného ZCHÚ či EVL. 1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Údaje uvádí příloha č. 1 Parcelní vymezení chráněného území. 1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma Tab. 4.: Výměra ZCHÚ a jeho ochranného pásma Výměra zvláště chráněného území 29,07 ha Výměra ochranného pásma 15,04 ha 1.6 Hlavní předmět ochrany Území je cenné především po stránce geologické a geomorfologické. Vyskytují se zde povrchové i podzemní krasové jevy (závrt, věţovité a hřebenovité skály a jeskyně). Byly zde učiněny i významné archeologické jevy, svědčící o pobytu člověka v paleolitu. 5

6 1.6.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu Ostrůvek devonských vápenců - vápencový kras (jeskyně), specifická rostlinná společenstva, zimoviště netopýrů, pozůstatky pravěkého osídlení Společenstva a druhy Především na vápencových skalách se zachovaly zbytky přírodě blízkých aţ přirozených vegetačních formací - listnatých lesů a vápencových lad s výskytem několika zvláště chráněných a regionálně vzácných a ohroţených druhů např. okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), skalník obecný (Cotoneaster integerrimus), růţe alpská (Rosa pendulina) a tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria) aj. Jeskyně i štoly po dávné těţbě ţelezných rud jsou zimovištěm netopýrů, zejména kriticky ohroţeného vrápence malého (Rhinolophus hipposideros), netopýra velkého (Myotis myotis) a také netopýra černého (Barbastella barbastellus). Atypickou částí rezervace je údolní zamokřená aţ rašeliništní louka, na níţ dosud roste zvláště chráněný prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a regionálně ohroţené druhy jako je čertkus luční (Succisa pratensis) a violka bahenní (Viola palustris). Tab. 5.: Společenstva Typ společenstva Dealpínské bučiny a javořiny s bukem Rozloha Popis biotopu 6-8 % Společenstva na vápencových hřbetech. V případě výrazných vápencových skal se jedná o dealpínské bučiny - y jsou zde přirozeně rozvolněné, s větším podílem keřů (líska, skalník obecný, svída krvavá, hloh, řešetlák počistivý, růţe alpská ad.). Na skalních stěnách jsou dobře vyvinutá společenstva drobných kapraďorostů (sleziník routička, sleziník červený, osladič obecný ad). Na osluněných částech skal se uplatňují subtermofytní druhy rostlin - např. tolita lékařská, marulka pamětník, kokořík vonný nebo zvonek broskvolistý. Vegetaci svahů bezprostředně navazující na vápencové skály tvoří převáţně javořiny s bukem. 6

7 Stupeň ohrožení * Jasanové olšiny (vyššího stupně) 5-6 % Břehový lemující přirozené kamenité koryto Valchovského potoku. Dominantní je olše lepkavá, k níţ se přidruţuje vrba křehká a jasan ztepilý. V keřovém patru se vyskytuje vrba ušatá, vrba nachová a brslen evropský. Spolu s předchozím typem společenstva představují nejhodnotnější typ vegetace v PR. Rašeliništní lada 5-7 % V části levobřeţní nivy Valchovského potoka v PR se vytvořila druhově pestrá, mokřadní aţ rašeliništní lada s rašeliníkem a ploníkem obecným. Roztroušeně zde roste prstnatec májový a regionálně ohroţené druhy violka bahenní a čertkus luční. Nebezpečně tu expanduje nálet olše a vrb. Tab. 6.: Druhy Název druhu Poznámka k výskytu Mechorosty měřík rovnohrotý (Mnium thomsonii) kápěnka vápencová (Seligeria calcarea) jeţenka Rossettiho (Cololejeunea rossettiana) Rostliny prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) Savci netopýr velký (Myotis myotis) netopýr černý (Barbastella barbastellus) CR EN EN O O KO KO Arktickoo-alpínský druh rostoucí na otevřených bazických skalách nad hranicí lesa. Epiliticky rostoucí druh na stinných vápencových skalách pod převisy a ve štěrbinách. Roste spíše na skalách s téměř neutrální nebo slabě bazickou reakcí, ale i na vápencích. Roztroušeně na rašeliništní louce. Roztroušeně pod buky a pod habry na vápencovém podkladu. Jeskyně a štoly jsou poskytují pro netopýry a vrápence ideální zimoviště. Uvedené druhy mají potvrzený výskyt a opakovaná pozorování. 7

8 vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) netopýr vousatý (Myotis emarginatus) KO SO *Použité zkratky ke stupňům ohrožení u mechorostů - dle IUCN 3.1: CR = kriticky ohrožený druh, EN = ohrožený druh; Použité zkratky ke stupňům ohrožení dle vyhl. č. 395/1992 Sb.: KO = kriticky ohrožený druh, SO = silně ohrožený druh, O = ohrožený druh 1.7 Dlouhodobý cíl péče Cílem ochrany a péče je zachování významného vápencového fenoménu při okraji Drahanské vrchoviny. Aktivní zásahy musejí být zaměřeny zejména na postupnou přeměnu v současnosti převládajících smrkových monokultur na přírodě blízké y s převahou listnatých stromů. V luční části je třeba zabránit expanzi ţivelného náletu dřevin. 8

9 2 Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany 2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Geologie a pedologie V němčickém pruhu leţí devonské vápence v sousedství jílovitých a vápnitých břidlic. Na vápencích jsou hlavním půdním typem rendziny, mimo vápence se vyskytují kambizemě. Údolní dno kolem potoka lemuje pruh fluvizemí. Geomorfologie Území je součástí geomorfologického celku Drahanská vrchovina a jejího podcelku Adamovská vrchovina, kde leţí na jihozápadním okraji geomorfologického okrsku Protivanovská planina. ZCHÚ leţí v rozmezí nadmořských výšek m nad mořem. Valchovský potok rozděluje území na dvě části, přičemţ z hlediska ochrany přírody je nejcennější částí severní část tvořená vápenci. Hydrologie Území je odvodňováno z větší části Valchovským potokem, z menší severní části Vratíkovským potokem. Obě vodoteče se nedaleko od přírodní rezervace vlévají do vodní nádrţe Boskovice, vybudované na říčce Bělá. Říčka Bělá se pak po několika kilometrech toku vlévá jako levostranný přítok do řeky Svitavy. Klima Podle Quitta (1986) patří území do mírně teplé klimatické oblasti, jejího okrsku MT 3, který východně od lokality se poměrně blízko stýká s chladnou oblastí CH 7. Na lokalitě se částečně projevuje teplotní inverze údolní dno Valchovského potoka je chladnější neţ vyvýšené vápencové tvary. Vegetace Podle regionálně fytogeografického členění České republiky (Botanický ústav Československé akademie věd 1987) patří popisovaná lokalita do fytogeografického obvodu Českomoravské mezofytikum, fytogeografického okresu 71-Drahanská vrchovina. V rámci silně změněných ch ů mají největší význam zbytky listnatých ů (buk, habr, javory, jasan) kolem vápencových skal, v nichţ roste např. zvláště chráněná okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) a regionálně vzácný lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). Na skalách má své izolované lokality perialpinský keř skalník obecný (Cotoneaster integerrimus). 9

10 Na stinných vápencových stěnách jsou velmi pěkně vyvinuta společenstva drobných kapraďorostů sleziníku routičky (Asplenium ruta-muraria) a sleziníku červeného (Asplenium trichomanes). K přirozeným společenstvům rezervace patří ve své převáţné části i břehový Valchovského potoka charakteru druhově velmi bohatého submontanního luhu. V údolním dně potoka je také zachován ojedinělý segment vlhkých aţ rašelinných luk, v nichţ roztroušeně roste zvláště chráněný prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a regionálně vzácné byliny čertkus luční (Succisa pratensis) a violka bahenní (Viola palustris). 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti V sledovaném území nalezneme celou řadu významných dokladů lidské činnosti. V souvislosti s výskytem ţelezitých rud zde existují doklady jejich dolování a to jak pinkováním, tak štolováním a těţbou v komorách. Rozsáhlá pinkoviště se nachází v okolí skalních pilířů a v depresích. V části území je zachována soustava štol. Dobývání bylo provázeno milířováním a tavbou rud. Jeskynní vchody a jejich sedimenty obsahují doklady velmi starého osídlení člověkem. Podrobné údaje jsou obsaţeny v inventarizačním průzkumu neţivé přírody (Balák, 1990). Při obnově ch ů došlo v minulosti k výsadbě pozměněné druhové skladby s převahou smrku. Při výstavbě vodní nádrţe Bělá došlo k výstavbě nové silnice, jejichţ těleso změnilo vlhkostní poměry při východním okraji přírodní rezervace, kde došlo místy k sekundárnímu podmáčení. 2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy Lesní hospodářský plán: LHC MP Lesy, kód , platnost na období od do Lesní hospodářský plán: LHC Městské lesy Boskovice, kód , platnost na období od do a další navazující LHP 2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti Ve zvláště chráněném území se projevuje poměrně velká neřízená návštěvnost turistů. Přímo v rezervaci, v blízkosti vápencových skal, byla nalezena tři vyhaslá ohniště. Jisté ohroţení stále představuje nekontrolovaný vstup do jeskyní spojený s moţným poškozováním krasových jevů a s rušením populací netopýrů. Část nekosených luk zarůstá ţivelným náletem dřevin. 10

11 2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Základní údaje o lesích Tab. 7.: Základní údaje o lesích Přírodní oblast: Lesní hospodářský celek (LHC) nebo zařizovací obvod: Období platnosti LHP (LHO): MP LESY, s.r.o. Organizace ho hospodářství 30 Drahanská vrchovina MP Lesy, kód Městské lesy Boskovice, kód Městské lesy Boskovice Tab. 8.: Přírodní stav biocenóz v ZCHÚ podle typologického systému ÚHÚL: Lesní typ (LT) Název LT Podíl (ha) Kamenitá kyselá bučina 4N3 1,0 Kyselá dubová jedlina s bikou chlupatou na plošinách. 4P1 1,0 Kyselá dubová bučina biková na plošinách a mírných svazích 3K3 1,2 Bohatá bučina mařinková na plošinách a svazích 4B 2,3 Svěţí bučina šťavelová na plošinách a mírných svazích 4S1 4,7 Lipová javořina vápencová na rendzině 3J6 5,6 Bohatá dubová bučina vápencová na kambické rendzině 3W1 7,4 Graf 1.: Přehled ch typů v ZCHÚ (%) Přehled ch typů v ZCHÚ 3W1 33% 4N3 4% 4P1 4% 3K3 5% 4B 10% 3J6 24% 4S1 20% 11

12 2.5.2 Základní údaje o nech pozemcích V přírodní rezervaci Vratíkov se mimo pozemky nachází také louky, lady a břehový podél Valchovského potoka. Louky V nivě Valchovského potoka leţí polokulturní, pravidelně kosené a druhově poměrně pestré louky. Plán péče navrhuje pokračovat v jejich pravidelném kosení (2-3x ročně). Lady Levobřeţní niva Valchovského potoka je z části tvořena také mokřadní aţ rašeliništní ladou s rašeliníkem a ploníkem obecným, druhově velmi pestrá. Roste zde i zvláště chráněný prstnatec májový. Lada je přerušena náletovým pruhem olše a vrby, které mají tendenci stále expandovat. Plán péče navrhuje pravidelně zabraňovat ţivelnému náletu dřevin a ladu pravidelně kosit 1 x ročně. Na tuto cennější ladu navazuje ještě travinobylinná, vlhká lada se silným náletem dřevin (BO, BŘ, SM, JÍ, OLL ad.) s velkou pokryvností. Zvláště chráněné druhy zde nebyly zaznamenány, plán péče navrhuje moţnost ponechání přirozenému vývoji. Břehové y Přirozené kamenité koryto Valchovského potoka lemuje pěkně vytvořený břehový. Dominuje v něm olše lepkavá a některé druhy vrb, zejména vrba křehká. Početněji je zastoupen také jasan, v keřovém patru se objevují vrba ušatá, vrba nachová a brslen evropský. Jedná se o potoční luh, který spolu s rašeliništní ladou a především s vegetací vápencových skal představuje z hlediska ochrany přírody nejcennější části rezervace Základní údaje o útvarech neživé přírody Vápencové těleso v ZCHÚ je cca 750 m dlouhé a 400 m široké a jeho charakteristickým rysem jsou tři nad okolní povrch vystupující skalnaté vyvýšeniny, vzájemně oddělené sedly. Původ tří skalnatých vyvýšenin nebyl dosud podrobně zkoumán. Jejich tvar nabízí srovnání s mogoty tzv. věţovitého krasu, jehoţ výskyt je u nás velice vzácný. Při průzkumech neţivé přírody zde bylo v minulosti zjištěno několik jeskyní - Sklep, Okno, Krápníková jeskyně, Zazděná jeskyně, Propasťovitá jeskyně - s nálezy pozůstatků po pobytu paleolitického člověka i kostí zvířat této doby včetně koryt podzemních řečišť ukončených závaly. Jeskyně jsou významným zimovištěm netopýrů (viz předmět ochrany). Území tvořené vápenci se vyznačuje řadou krasových tvarů. Z povrchových krasových tvarů je znám mělký závrt zvaný Brudňa, 12

13 který leţí v sedle mezi dvěma jiţními vyvýšeninami. Závrt bývá na jaře zaplavovaný vodou, přetékající korytem k západu, kde se ztrácí v ponoru Přehled dílčích ploch Přehled dílčích ploch je uveden v samostatné příloze č. 3 a č. 5 (Popis chráněného území a doporučené zásahy). Dílčí plochy znázorňuje v příloze č. 6 Mapa zásahů a opatření dle dílčích ploch. 2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další postup Dosavadní péče o ZCHÚ probíhala v souladu s aktuálními legislativními předpisy a plánem péče pro předchozí období. Na tomto místě je třeba zmínit vhodný management o ZCHÚ v posledních letech, díky kterému se původně značně převládající smrkové monokultury pozvolna začaly přeměňovat v přírodě blízké y. Po smýcení smrkových monokultur byly vysazovány převáţně listnaté dřeviny odpovídající staništi, o něţ bylo pečováno v oplocenkách. Tento trend je třeba udrţovat. V uplynulém decenniu byla vhodně podporována také výchova původně přehoustlých smrkových mlazin, která jednotlivými zásahy upřednostňovala dřeviny listnaté. Protoţe dnes jsou však jiţ některé smrkové y v rezervaci ve stádiu tyčkovin (tyčovin), nelze s jejich rychlou přeměnou počítat. Budou rovněţ dopěstovány do mýtného věku a teprve potom přeměněny. Při výchovných zásazích by však i v tomto případě měly být maximálně podporovány vtroušené listnaté dřeviny. Nejcennější část ZCHÚ z hlediska hlavního předmětu ochrany (vápencové těleso s jeskyněmi a krasovými jevy) je také nejcennější z hlediska samotné vegetace. 2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize Při péči o přírodní rezervaci nedochází ke kolizím prioritních zájmů ochrany přírody a zájmů ch. 13

14 3 Plán zásahů a opatření 3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ Základní ochrana a péče o přírodní rezervaci musí spočívat především v zajištění zabránění přístupu neoprávněných osob do podzemních prostor, ať uţ štol či jeskyní Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání a) péče o lesy Rámcové zásady péče o lesy jsou uvedeny v příloze v podrobně rozpracovaných rámcových směrnicích péče o les. I kdyţ je hlavní předmět ochrany PR spíše geomorfologického a geologického významu, je přinejmenším vhodné a z hlediska ochrany přírody opodstatněné směřovat vývoj ch ů cíleně k dřevinné skladbě odpovídající stanovištním poměrům. b) péče o ne pozemky Rámcové zásady péče o ne pozemky jsou uvedeny v příloze v podrobně rozpracovaných rámcových směrnicích. Plán péče navrhuje pokračovat v pravidelném kosení (2-3x ročně) luk v nivě Valchovského potoka, dále v pravidelném kosení (1x ročně) rašeliništní lady s rašeliníkem a ploníkem obecným, kde roste zvláště chráněný prstnatec májový. c) péče o rostliny Dostatečné péče o rostliny bude dosaţeno správnou péčí o a ne pozemky podle předchozích dvou bodů a realizací tímto plánem navrhovaných zásahů a opatření. d) péče o živočichy Péče o ţivočichy nevyţaduje ţádné speciální zásady ani opatření. Zajištění klidových podmínek netopýrů a vrápenců na zimovišti zaručí zabránění přístupu neoprávněných osob do podzemních prostor. e) péče o útvary neživé přírody Jeskynní útvary nevyţadují speciální péči. Je však vhodné pečovat o kulturně technické památky (obvaly, štola a související pozůstalé antropogenní útvary - zbytky pecí apod.) ve smyslu jejich kontrolování a technického zajištění. Důleţité je zabránit přístupu neoprávněných osob do podzemních prostor a speleologický průzkum provádět pouze po konzultacích se Správou CHKO Moravský kras a se zástupci KÚ JMK - OŢP Brno. 14

15 3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území Podrobný výčet uvádí příloha č. 3 a příloha č Zásahy hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma Ochranné pásmo je stanoveno dle 37 odst. 1 zákona 114/92 Sb. Hospodaření v ochranném pásmu stanoveném zákonem (území do vzdálenosti 50 m od hranice PR), není zásadním způsobem nikterak omezeno. Zásahy, kterými by mohlo dojít k neţádoucímu ovlivnění hydrologických poměrů PR jsou vyloučeny. Těţba dřeva a následná manipulace s dřevní hmotou by měly být prováděny s maximálním ohledem k půdnímu krytu, aby nedocházelo ke vzniku zbytečně hlubokých erozních rýh. Při zalesňování je třeba (alespoň rámcově) zohlednit přirozenou druhovou skladbu. 3.3 Zaměření a vyznačení území terénu V roce 2008 bylo realizováno podrobné geodetické zaměření a vytyčení PR Vratíkov a jejího ochranného pásma. Vyznačení území v terénu tabulemi je provedeno dostatečně, pruhové značení rovněţ tak, slabší je pouze pruhové značení hranic ze strany od silnice Vratíkov - Boskovice. V průběhu decennia bude proto vhodné pruhové značení obnovit. 3.4 Návrhy potřebných administrativně správních opatření v území Pozemky ponechat nadále ve vlastnictví původních majitelů a nájemců. Nedopustit změny kultur stávajících pozemků. 3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností Kontrolovat dodrţování ochranných podmínek turisty v PR. Přímo v rezervaci, v blízkosti vápencových skal, byla v létě roku 2009 nalezena tři vyhaslá ohniště. Přestupky tohoto charakteru postihovat příslušnou sankcí dle příslušných legislativních předpisů. 15

16 3.6 Návrhy na vzdělávací využití území Vzhledem k nutnosti zachování klidových podmínek netopýrů na zimovišti a vzhledem k nepřístupnosti jeskyní pro veřejnost ţádné nejsou. 3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring V souvislosti s jiţ provedenými průzkumy provádět sledování změn flóry a fauny na území přírodní rezervace. 16

17 4 Závěrečné údaje 4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody Tab. 9.: Předpokládané náklady hrazené OOP Navrhovaná opatření a zásahy s odhadem množství (počet, apod.) Naléhavost Náklady ročně (Kč) Obnova (části) pruhového značení II ,- hranic Náklady celkem ,- Naléhavost zásahu je posuzována následovně: I-zásah naléhavý, nutný pro zachování předmětu ochrany, II -zásah vhodný Náklady celkem (Kč) 4.2 Použité podklady a zdroje informací Souhrnné podklady Anonymus: Rezervační kniha ZCHÚ Anonymus: Vyhláška MŢP č. 60/2008 Sb. Anonymus: Vyhláška MŢP č. 395/1992 Sb. Anonymus: Zákon MŢP č. 114/1992 Sb. Mapové podklady ze serveru Mapové podklady ze serveru Mapové podklady ze serveru Katastrální mapa 1:10 000, katastrální území Vratikov, Velenov, Hrádkov Údaje katastru nemovitostí (informace o parcelách) Vlastní terénní šetření v r Literatura Buček, A., Lacina, J., Geobiocenologie II. Brno, MZLU v Brně, 240 s. Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, K. /edt/, Katalog biotopů České republiky. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 307 s. 17

18 Kučera J. & Váňa J. (2005): Seznam a červený seznam mechorostů České republiky (2005). Příroda 23: Low, J., Ekologická stabilita krajiny. Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability. Brno, Doplněk, 122 s. Moravec, J. a kol., Fytocenologie. Praha, Academia, 403 s. 4.3 Seznam mapových listů a) Státní mapa 1 : odvozená číslo mapového listu: BOSKOVICE 4-4 b) Základní mapa České republiky 1 : číslo mapového listu: c) Katastrální mapa 1 : katastrální území Hrádkov, Velenov, Vratíkov 4.4 Seznam používaných zkratek AOPK ČR = Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky KÚ JMK - OŢP = Krajský úřad Jihomoravského kraje - Odbor ţivotního prostředí LHC = hospodářský celek LHP = hospodářský plán PR = přírodní rezervace PUPFL = pozemky určené k plnění funkce lesa s, sv., sz.,... = sever, severovýchod, severozápad,... ÚHÚL = Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem ÚSOP = ústřední seznam ochrany přírody ZCHÚ = zvláště chráněné území 18

19 4.5 Plán péče zpracoval: Ing. Jiří Chalupa, Křepice 247, , IČ: , DIČ: CZ , tel.: Schválení plánu péče Potvrzení o schválení plánu péče pro PR Vratíkov na období Vydáno pod č.j.:.. V...dne. Podpis... (razítko) 19

20 5 Přílohy Příloha č. 1: Parcelní vymezení chráněného území Příloha č. 2: Rámcové směrnice péče o les Příloha č. 3: Popis části chráněného území a doporučené zásahy Příloha č. 4: Rámcová směrnice péče o ne část ZCHÚ Příloha č. 5: Popis ne části chráněného území a doporučené zásahy Příloha č. 6: Mapy Orientační mapa polohy PR Vratíkov Letecký snímek PR Vratíkov Lesnická mapa obrysová Lesnická mapa typologická Mapa stupňů přirozenosti ch ů Mapa zásahů a opatření dle dílčích ploch Kopie mapy katastrální (pouze kopie v tištěné podobě) Příloha č. 7: Fotografie

21 Příloha č. 1: Parcelní vymezení chráněného území Tab. I.a: Přehled parcelního vymezení chráněného území Parcela KN Parcela PK Číslo LV Vlastník Adresa Výměra v ha Druh pozemku k.ú. Hrádkov 286/1 (část) Město Boskovice 286/ /1 (část) 1 Česká republika Lesy České republiky s.p. Česká republika MěstNV Boskovice 316/2 (část) Město Boskovice Město Boskovice 318/ Město Boskovice 318/ k.ú. Velenov Česká republika Lesy České republiky s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Boskovice, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, /10 287/1 (část) 1 Obec Velenov č.p. 74, Velenov, /1 (část) 287/2 (část) 1 Obec Velenov č.p. 74, Velenov, /1 (část) 288/2 (část) 1 Obec Velenov č.p. 74, Velenov, /1 (část) Jakub Komárek č.p. 27, Velenov, /4 291/1 (část) 1 Obec Velenov č.p. 74, Velenov, k.ú. Vratíkov 211/ Město Boskovice 211/ Město Boskovice 211/ /15 Dominik Boţek 1/15 Tomáš Boţek East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River

22 Parcela KN Parcela PK Číslo LV Vlastník Adresa Výměra v ha Druh pozemku 1/15 Vladimír Boţek 1/5 Albert Mensdorff- 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- 1/5 Jan Mensdorff- 211/ Město Boskovice 211/ Město Boskovice 211/ /15 Dominik Boţek 1/15 Tomáš Boţek 1/15 Vladimír Boţek 1/5 Albert Mensdorff- 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- 1/5 Jan Mensdorff Město Boskovice 214/ /15 Dominik Boţek 1/15 Tomáš Boţek 1/15 Vladimír Boţek 1/5 Albert Mensdorff- Willingdon Ave , B.C. WH5-4ES, Burnaby Přádova 2061/36, Praha, Libeň, East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River Willingdon Ave , B.C. WH5-4ES, Burnaby Přádova 2061/36, Praha, Libeň, East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River Willingdon Ave , B.C. WH5-4ES, Burnaby

23 Parcela KN Parcela PK Číslo LV Vlastník Adresa Výměra v ha Druh pozemku 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- 1/5 Jan Mensdorff- 214/ Město Boskovice 214/ Město Boskovice 214/ Město Boskovice 214/ Město Boskovice 214/ Město Boskovice 214/ /15 Dominik Boţek 1/15 Tomáš Boţek 1/15 Vladimír Boţek 1/5 Albert Mensdorff- 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- 1/5 Jan Mensdorff- 214/ Město Boskovice /15 Dominik Boţek 1/15 Tomáš Boţek 1/15 Vladimír Boţek Přádova 2061/36, Praha, Libeň, East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River Willingdon Ave , B.C. WH5-4ES, Burnaby Přádova 2061/36, Praha, Libeň, East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River Willingdon Ave , B.C. WH5-4ES, Burnaby

24 Parcela KN Parcela PK Číslo LV Vlastník Adresa Výměra v ha Druh pozemku 1/5 Albert Mensdorff- 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- 1/5 Jan Mensdorff /15 Dominik Boţek 223/1 83 1/15 Tomáš Boţek 1/15 Vladimír Boţek 1/5 Albert Mensdorff- 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- 1/5 Jan Mensdorff- 1/2 MVDr. Milan Štourač 1/2 Ing. Ilona Štouračová 223/ /15 Dominik Boţek 1/15 Tomáš Boţek 1/15 Vladimír Boţek 1/5 Albert Mensdorff- 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- Přádova 2061/36, Praha, Libeň, East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River Willingdon Ave , B.C. WH5-4ES, Burnaby Přádova 2061/36, Praha, Libeň, č.p. 14, Česká, orná půda č.p. 14, Česká, East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River Willingdon Ave , B.C. WH5-4ES, Burnaby Přádova 2061/36, Praha, Libeň, orná půda 24

25 Parcela KN Parcela PK Číslo LV Vlastník Adresa Výměra v ha Druh pozemku 233/ /2 24 1/5 Jan Mensdorff- SJM Novotný Bohumil a Jiřina SJM Novotný Bohumil a Jiřina 233/ Město Boskovice 233/ /15 Dominik Boţek 1/15 Tomáš Boţek 1/15 Vladimír Boţek 1/5 Albert Mensdorff- 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- 1/5 Jan Mensdorff- 233/5 23 Stanislav Menšík 233/6 23 Stanislav Menšík 233/ Město Boskovice 234/ /2 24 Česká republika Lesy České republiky s.p. SJM Novotný Bohumil a Jiřina 234/ /15 Dominik Boţek Vratíkov 11, Boskovice, Vratíkov 11, Boskovice, East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River Willingdon Ave , B.C. WH5-4ES, Burnaby Přádova 2061/36, Praha, Libeň, Vratíkov 10, Boskovice, Vratíkov 10, Boskovice, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Vratíkov 11, Boskovice, vodní vodní vodní 25

26 Parcela KN Parcela PK Číslo LV Vlastník Adresa Výměra v ha Druh pozemku 1/15 Tomáš Boţek 1/15 Vladimír Boţek 1/5 Albert Mensdorff- 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- 1/5 Jan Mensdorff- 234/ /15 Dominik Boţek 234/ / / / / / / /15 Tomáš Boţek 1/5 Bedřich Mensdorff- 1/5 Hugo Mensdorff- 1/5 Jan Mensdorff- SJM Novotný Bohumil a Jiřina SJM Novotný Bohumil a Jiřina Česká republika Lesy České republiky s.p. SJM Novotný Bohumil a Jiřina Česká republika Lesy České republiky s.p. SJM Novotný Bohumil a Jiřina SJM Novotný Bohumil a Jiřina 234/12 23 Stanislav Menšík East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River Willingdon Ave , B.C. WH5-4ES, Burnaby Přádova 2061/36, Praha, Libeň, East PuceRd, R.R.1 341, NOR 1a0 Ontario, Belle River Přádova 2061/36, Praha, Libeň, Vratíkov 11, Boskovice, Vratíkov 11, Boskovice, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Vratíkov 11, Boskovice, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Vratíkov 11, Boskovice, Vratíkov 11, Boskovice, Vratíkov 10, Boskovice, vodní vodní vodní vodní vodní vodní vodní vodní vodní 26

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina Návrh P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina na období 2009-2018 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI RAŠELINIŠTĚ U JEZERA - CÍNOVECKÉ RAŠELINIŠTĚ. na období 2012-2021. Zpracoval: Ing., Ing.

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI RAŠELINIŠTĚ U JEZERA - CÍNOVECKÉ RAŠELINIŠTĚ. na období 2012-2021. Zpracoval: Ing., Ing. ING. PAVEL JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI RAŠELINIŠTĚ U JEZERA

Více

Plán péče o Přírodní rezervaci Loužek. na období 2014 2023

Plán péče o Přírodní rezervaci Loužek. na období 2014 2023 Plán péče o Přírodní rezervaci Loužek na období 214 223 1 1.1 Základní údaje o zvláště chráněném území Základní identifikační údaje evidenční číslo: kategorie ochrany: název území: druh právního předpisu,

Více

Plán péče. Přírodní památku PODLOUČKY. na období 2010 2019

Plán péče. Přírodní památku PODLOUČKY. na období 2010 2019 Plán péče o Přírodní památku PODLOUČKY na období 2010 2019 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje Evidenční číslo: Kategorie ochrany: přírodní památka Název území:

Více

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017 Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly na období 2008 207 . Základní identifikační a popisné údaje.. Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 338 Kategorie: ochrany:

Více

PLÁN PÉČE NA OBDOBÍ 2014-2023 PRO S P Á L E N IŠ T Ě

PLÁN PÉČE NA OBDOBÍ 2014-2023 PRO S P Á L E N IŠ T Ě PLÁN PÉČE NA OBDOBÍ 2014-2023 PRO S P Á L E N IŠ T Ě Ing. Jiří Wimmer České Budějovice, 2014 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2264 kategorie

Více

Plán péče pro přírodní památku na období 2010 2019 ČIMICKÉ ÚDOLÍ

Plán péče pro přírodní památku na období 2010 2019 ČIMICKÉ ÚDOLÍ Plán péče pro přírodní památku na období 2010 2019 ČIMICKÉ ÚDOLÍ ZELENÝ SVĚT 2009 Plán péče pro přírodní památku Čimické údolí Hlavní město Praha k.ú. Bohnice, Čimice na období 2010-2019 Autoři : Editor,

Více

Plán péče pro přírodní rezervaci KANADA

Plán péče pro přírodní rezervaci KANADA S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider,Ph.D., Ing. Jitka Schneiderová Plán péče pro přírodní rezervaci KANADA na období 2007 2016 Ing. Alice Melicharová Ing. Jiří Schneider, Ph.D.

Více

Plán péče o. přírodní rezervaci Homolka

Plán péče o. přírodní rezervaci Homolka Plán péče o přírodní rezervaci Homolka na období 2010 2019 Zpracováno podle Osnovy plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich ochranná

Více

PLÁN PÉČE. o přírodní rezervaci Čerňava (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023. Českomoravské sdružení pro ochranu přírody

PLÁN PÉČE. o přírodní rezervaci Čerňava (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023. Českomoravské sdružení pro ochranu přírody PLÁN PÉČE o přírodní rezervaci Čerňava (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023 Objednatel: Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín IČO: 70891320 Zhotovitel: Českomoravské sdružení pro ochranu přírody

Více

Plán péče. o Chráněnou krajinnou oblast. Český ráj

Plán péče. o Chráněnou krajinnou oblast. Český ráj Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Český ráj listopad 2003 Správa CHKO Český ráj, Turnov / OBSAH Obsah Úvod 3 1 Základní údaje o CHKO Český ráj 4 1.1 Zřizovací právní předpis 4 1.2 Poslání CHKO 4 1.3

Více

PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024. Mgr. David Fischer

PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024. Mgr. David Fischer PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Zpracoval: NaturaServis, s.r.o.: Ing. Radim Paulič Mgr. David Fischer V Litvínově: 27. 6. 2014 1. Základní údaje o zvláště

Více

K O S T N Í K Y ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ. BRNO, říjen 2011. Městský úřad Moravské Budějovice, odbor regionálního rozvoje

K O S T N Í K Y ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ. BRNO, říjen 2011. Městský úřad Moravské Budějovice, odbor regionálního rozvoje ÚZEMNÍ PLÁN K O S T N Í K Y - ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Městský úřad Moravské Budějovice, odbor regionálního rozvoje Orgán územního plánování: obec Kostníky Schvalující orgán: Zpracovatel: Zastupitelstvo

Více

Plán péče o NPP Barrandovské skály. na období 2006-2015

Plán péče o NPP Barrandovské skály. na období 2006-2015 Plán péče o NPP Barrandovské skály na období 2006-2015 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Název, kategorie, evidenční kód ZCHÚ a kategorie IUCN Název Barrandovské skály Kategorie NPP Evidenční

Více

Plán péče pro přírodní památku Orthocerový lůmek

Plán péče pro přírodní památku Orthocerový lůmek Plán péče pro přírodní památku Orthocerový lůmek na období 2010-2022 Ing. Karel Matějka, CSc. 2009 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Název, kategorie, evidenční kód ZCHÚ a kategorie IUCN Název

Více

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy na období 2009-2018 2

Více

Plán péče CHKO Lužické hory

Plán péče CHKO Lužické hory Obsah 1. Úvod...4 2. Rozborová část...5 2.1. Identifikační údaje...5 2.1.1. Definice a poslání CHKO...5 2.1.2. Výnos o zřízení Chráněné krajinné oblasti Lužické hory...6 2.1.3. Vymezení hranic a poloha

Více

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně lesy Krkonošského národního parku a péče o ně Rosteme kolem vás Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz, www.mzp.cz (1) Sluneční paprsky (2) Ostrůvky kleče na Luční

Více

PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020

PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020 PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020 Lenka Reiterová a Martin Škorpík (editoři) SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ, ZNOJMO 2012 Kolektiv autorů: Veronika Dubovská Markéta Frindová

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOVICE ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOVICE II.C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU MIKULOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (ČÁST A-F) ČERVENEC 2010 ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOVICE OBJEDNATEL : OBEC MIKULOVICE POŘIZOVATEL : OBECNÍ ÚŘAD

Více

STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM

STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM Plán péče a návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM na období 2012-2020 Salvia o.s. sdružení pro ochranu přírody Míšovická 454/6 155 21 Praha 5 e-mail:

Více

Plán péče o Přírodní památku Hostivické rybníky

Plán péče o Přírodní památku Hostivické rybníky Plán péče o Přírodní památku Hostivické rybníky na období 2009-2016 - 1 - Schváleno příslušným orgánem ochrany přírody, Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství Schválené

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚNANOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ podle 19 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohy, podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLEŠNICE

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLEŠNICE ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELAŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLEŠNICE OBJEDNATEL: MĚSTO OLEŠNICE POŘIZOVATEL: MěÚ BOSKOVICE, ODBOR VÝSTAVBY

Více

Plán péče. PP Ondříkovický pseudokrasový systém. 1.7 Parcelní vymezení ZCHÚ podle aktuálního stavu katastru nemovitostí a pozemkového katastru:

Plán péče. PP Ondříkovický pseudokrasový systém. 1.7 Parcelní vymezení ZCHÚ podle aktuálního stavu katastru nemovitostí a pozemkového katastru: Plán péče pro: na období: PP Ondříkovický pseudokrasový systém 2005-2014 1. Základní identifikační a popisné údaje o ZCHÚ 1.1 Kód ZCHÚ: 6 1.2 Platný právní předpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ: vydal:

Více

smluvní zástupce: František Dohnal hejtman kraje Vysočina technicky pověřen: Mgr. Jaroslav Mikyna odbor lesního a vod. hospodářství a zemědělství

smluvní zástupce: František Dohnal hejtman kraje Vysočina technicky pověřen: Mgr. Jaroslav Mikyna odbor lesního a vod. hospodářství a zemědělství Název zakázky: VYSOČINA PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KRAJE 1. zadavatel: KRAJ VYSOČINA Žižkova 57 587 33 Jihlava smluvní zástupce: František Dohnal hejtman kraje Vysočina technicky pověřen: Mgr.

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERVENEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský

Více

Metodika vyhlašování přírodních rezervací a přírodních památek

Metodika vyhlašování přírodních rezervací a přírodních památek Metodika vyhlašování přírodních rezervací a přírodních památek Praha 20. 12. 2011 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Výběr území k zvláštní územní ochraně a stanovení formy ochrany... 3 2.1 Výběr území... 3 2.2 Výběr

Více

PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2015-2024 RAŠELINIŠTĚ KYSELOV PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PRO

PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2015-2024 RAŠELINIŠTĚ KYSELOV PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PRO PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2015-2024 PRO PŘÍRODNÍ PAMÁTKU RAŠELINIŠTĚ KYSELOV Správa NP Šumava, pracoviště Horní Planá RNDr. Alena Vydrová, 2015 Plán péče Přírodní památka Rašeliniště Kyselov Pro období: 2015

Více