Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech"

Transkript

1 Sborník muzea Karlovarského kraje 22 (2014) 139 Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech Pavel Řepa Úvod V letech byl proveden vertebratologický průzkum PR Diana (Řepa 1978). Nejrozsáhlejší a nejdůležitější součástí tohoto průzkumu byla ornitologická část, jejíž výsledky byly později publikovány (Řepa 1980). Tyto podklady byly také zařazeny do zprávy o základním inventarizačním průzkumu SPR Diana (Seidl et al. 1980). Nový inventarizační ornitologický průzkum této rezervace byl znovu prováděn v letech Území PR Diana je ochranářsky cenné a je ukázkou přírodě blízké lesní fytocenózy vyskytující se v oblasti Českého lesa již jen velmi vzácně. Proto pokládám za vhodné výsledky průzkumu uveřejnit. Velký význam má také možnost srovnat složení hnízdní synuzie ptáků na stejném území po 35 letech. Popis sledovaného území Přírodní rezervace Diana leží v pohoří Český les v části Kateřinská kotlina na k. ú. obce Rozvadov. Nachází se cca 1 km západně od osady Diana v souvislém lesním celku. Území leží v okrese Tachov a v Plzeňském kraji. Rezervace se rozprostírá na severním svahu nízkého pahorku Třískolupského vrchu a severním okrajem se dotýká úzké luční nivy Kateřinského potoka. Kateřinská kotlina se nachází přímo u státní hranice mezi bývalou obcí Hraničky a obcí Železná, mezi horskými masivy Havranu (894 m n. m.) a Velkého Zvonu (863 m n. m.). Na západě na území SRN pokračuje tato sníženina dále do vnitrozemí, ve východním směru se již nedaleko zvedá masiv Přimdy (848 m). Území je i ploché (mezi , místy až 570 m n. m.), protéká jím Kateřinský potok, který má (stejně jako jeho přítoky) vysloveně nížinný charakter s pomalým tokem a původně vytvářel rozsáhlá podmáčená území. V severní a jižní části Kateřinské kotliny jsou rozsáhlé vlhké louky a pastviny, které byly v severním úseku po 2. světové válce přeměněny v ornou půdu. Střední část zůstala souvisle zalesněna. Uměle vysazené hospodářské porosty s borovicí a smrkem jsou silně podmáčené, místy se nachází bažinaté úseky. Kateřinský potok, včetně některých přítoků, byl na počátku 70. let 20. století velmi necitlivě upraven a napřímen a proběhly zde rozsáhlé odvodňovací akce. Lidská sídla jsou rozložena řídce, mnohé původní vesnice byly po 2. světové válce zrušeny. Středem Kateřinské kotliny byly v posledních třiceti letech vybudovány významné liniové stavby (dálnice D5, energovod a několik větví plynovodu). Vlastní sledované území je od roku 1933 dodnes chráněno jako přírodní rezervace (plocha cca 20,5 ha). Tvoří ji lesní porost, obklopený dalšími lesy, pouze na severu se dotýká úzké luční nivy potoka. Ochranné pásmo nebylo zvláště vymezeno, takže je jím pruh do 50 m od hranice rezervace. Lesní porost je složen převážně z buku lesního jen s vtroušenými smrky. Fytocenologicky je porost hodnocen jako typická kyčelnicová květnatá bučina asociace Dentario eneaphylli-fagetum. Porost je velmi starý, věk nejstarších stromů se odhaduje na 250 let. V současné době je nejstarší stromové patro ve fázi rozpadu, v rezervaci jsou

2 140 PŘÍRODOVĚDNÉ STATĚ A ČLÁNKY Pavel Řepa tudíž časté odumřelé pahýly a tlející padlé kmeny a také vznikají a rozšiřují se prosvětlená místa. Většina dalších stromů má stáří nad 100 let, mladší ročníky jsou zastoupeny velmi slabě. Nejmladší ročníky buku se ještě v 80. letech vyskytovaly ve velmi omezeném rozsahu. Důvodem byl především silný okus jelení zvěří. Byla provedena opatření na ochranu zmlazení a dokonce i výsadba, takže dnes se mladé buky v keřovém patře rozšířily i na další plochy. Metodika sledování Sledování ptáků v rezervaci v letech bylo prováděno v rámci Jednotného programu sčítání ptáků (JPSP) za použití bodové metody na vytyčeném transektu. Trasa celého bodového transektu JPSP začíná v prostoru západně od osady Diana a pokračuje směrem k rezervaci, ve které leží jeho větší část (12 bodů, situovaných podél západní a východní hranice rezervace). Bodové sčítání bylo prováděno třikrát během hnízdní sezóny. Termíny byly v jednotlivých letech následující: května, 19. května a 7. června, dubna, 18. května a 11. června, dubna, 14. května a 3. června. Sčítání na jednotlivých bodech trvalo pět minut. Odděleně byli zaznamenáváni jedinci zjištění do vzdálenosti 100 m a nad tuto vzdálenost. Celé sčítání se řídilo schválenou metodikou pro JPSP (Anonymus 2008). Při hodnocení byli zpívající samci, celé páry a jedinci s projevy hnízdního chování započítáváni jako jeden pár, ostatní zjištění jedinci jako 0,5 páru (Janda & Řepa 1986). Do celkového hodnocení byl u každého druhu na každém bodě započten nejvyšší zaznamenaný počet párů ze tří sčítacích termínů v jednom roce. Při hodnocení byl výpočet denzity omezován pouze na páry zjištěné do 100 m od pozorovatele (takzvaní blízcí jedinci). Abundance v tab. 1 je součet všech blízkých párů zjištěných ve všech třech sledovaných letech. Denzita byla počítána na plochu kruhu o poloměru 100 m. Vypočtena byla i dominance jednotlivých druhů jako procentický podíl počtu zjištěných párů daného druhu v celkovém počtu párů všech zjištěných druhů (Pikula 1976). Pro celé společenstvo byl vypočten index druhové diverzity podle Shannon-Weavera a druhové vyrovnanosti podle Pieloua (Odum 1977). Údaje o všech jedincích zjištěných na bodě, tedy i těch kteří byli zjištěni ve větší vzdálenosti než 100 m, byly použity jen pro stanovení úplného přehledu všech druhů v rezervaci. Podle dominance byly druhy děleny na dominantní (dominance 5 % a více), influentní (od 2 % do 4,9 %) a akcesorické (s dominanci 1,9 % a nižší) (Pikula 1976). Dále byly druhy děleny na skupiny podle umístění hnízda, byly rozeznávány druhy hnízdící převážně na zemi, v keřích, na stromech a v dutinách. Také byly odlišovány skupiny druhů podle nejoblíbenějšího biotopu, tedy druhy charakteristické pro listnaté lesy, pro jehličnaté lesy a pro světliny a paseky. Poslední skupinou pak byly druhy označované jako obecně lesní. Pro zařazení jednotlivých druhů do skupin byly využívány jak obecné údaje z celé ČR (Hudec & Šťastný 2005), tak i vlastní poznatky o hnízdění a vazbě na biotop získané při dlouhodobém sledování avifauny Tachovska (Řepa 2011a, b, c, 2012, 2013). Výsledky V tab. 1 jsou shrnuty údaje o početnosti všech zjištěných druhů na všech sčítaných bodech v přírodní rezervaci Diana během tří sledovaných let Jde tedy o průměrné složení za celé sledované období. Celkem bylo zjištěno 47 hnízdících druhů, které byly při sčítání zjištěny v okruhu do 100 m od bodu, tedy označovaných jako blízké. Vezmeme-li v úvahu

3 Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech 141 i druhy zjištěné při sčítání ve větší vzdálenosti od bodu než 100 m, pak do seznamu přibude jediný další druh, a to žluna šedá (Picus canus). Byla zjištěna celkem třikrát, vždy sice dosti daleko od sčitatele, ale protože v jednom případě se vyskytla ve směru do středu rezervace, můžeme ji považovat za obyvatele PR. Celkový počet zjištěných hnízdících druhů je tedy 48. Denzita celé synuzie byla 105 párů na 10 ha, diverzita synuzie 3,41 a druhová vyrovnanost 0,89. Tab. 1: Kvantitativní složení hnízdní synuzie ptáků v PR Diana v letech AB abundance v párech, DE denzita v párech na 10 ha, DO dominance v %. AB DE DO Fringilla coelebs 49 7,68 7,4 Parus major 42 6,59 6,3 Phylloscopus sibilatrix 36 5,65 5,4 Turdus merula 36 5,65 5,4 Periparus ater 34 5,33 5,1 Troglodytes troglodytes 34 5,33 5,1 Sylvia atricapilla 33 5,18 4,9 Columba oenas 32 5,02 4,8 Sitta europaea 31,5 4,94 4,7 Phylloscopus collybita 29 4,55 4,4 Sylvia borin 26 4,08 3,9 Turdus philomelos 25 3,92 3,8 Cyanistes caeruleus 25 3,92 3,8 Erithacus rubecula 23 3,61 3,5 Prunella modularis 18,5 2,9 2,8 Certhia brachydactyla 18,5 2,9 2,8 Ficedula hypoleuca 16 2,51 2,4 Certhia familiaris 15 2,35 2,3 Regulus ignicapillus 12 1,88 1,8 Hippolais icterina 12 1,88 1,8 Dendrocopos major 11 1,73 1,7 Regulus regulus 10 1,57 1,5 Phylloscopus trochilus 10 1,57 1,5 Pyrrhula pyrrhula 9 1,41 1,4 Ficedula parva 9 1,41 1,4 Poecile montanus 7 1,1 1 Lophophanes cristatus 7 1,1 1 Picus viridis 6 0,94 0,9

4 142 PŘÍRODOVĚDNÉ STATĚ A ČLÁNKY Pavel Řepa AB DE DO Picus canus 6 0,94 0,9 Dryocopus martius 5,5 0,86 0,8 Turdus viscivorus 5 0,78 0,8 Columba palumbus 5 0,78 0,8 Muscicapa striata 3 0,47 0,4 Accipiter gentilis 3 0,47 0,4 Jynx torquilla 3 0,47 0,4 Garrulus glandarius 3 0,47 0,4 Locustella naevia 2 0,31 0,3 Motacilla cinerea 2 0,31 0,3 Accipiter nisus 1,5 0,24 0,2 Carpodacus erythrinus 1 0,16 0,15 Anas platyrhynchos 1 0,16 0,15 Cuculus canorus 1 0,16 0,15 Anthus trivialis 1 0,16 0,15 Sylvia curruca 1 0,16 0,15 Strix aluco 1 0,16 0,15 Phoenicurus phoenicurus 1 0,16 0,15 Scolopax rusticola 1 0,16 0,15 Celkem 663,5 104,08 99,7 Postavení dominantního druhu mělo celkem šest druhů, a to pěnkava obecná (Fringilla coelebs), sýkora koňadra (Parus major), budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix), kos černý (Turdus merula), sýkora uhelníček (Periparus ater) a střízlík obecný (Troglodytes troglodytes). Jde o druhy hojné, které se vyskytují v celé naší oblasti i v celé ČR ve značném počtu. Všechny můžeme označit jako druhy obecně lesní, pouze budníček lesní je typickým a charakteristickým druhem listnatých lesů, především bučin. Následující čtyři druhy (influentní s dominancí cca 4 %), jsou rovněž běžné (pěnice černohlavá Sylvia atricapilla, brhlík lesní Sitta europaea, budníček menší Phylloscopus collybita), pouze holub doupňák (Columba oenas) je druhem jak na Tachovsku, tak v celé ČR méně běžným a pro bučiny vysloveně charakteristickým. Druhů zvláště chráněných bylo v hnízdní synuzii v rezervaci Diana zjištěno celkem osm. Nejvýznamnější z nich je holub doupňák, který patří k důležitým druhům podle početnosti a je zařazen do kategorie silně ohrožený. Jeho početnost v přírodní rezervaci Diana lze podle našich sledování odhadnout na cca 10 párů. Tento druh je v ČR sice rozšířen po celém území, ale je méně početný a výskyt je přerušovaný, což je v souvislosti s jeho vazbou na přítomnost starých doupných stromů (Šťastný, Bejček & Hudec 2006). V Českém lese se vyskytuje především v ostrůvcích bučin, v ostatním území jen velmi řídce (Vacík 1999, Řepa 2011a). Významný, i když již mnohem méně početný zvláště chráněný druh, je lejsek malý (Ficedula parva)

5 Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech 143 hnízdící v rezervaci v počtu minimálně 2 3 párů. Na území ČR je rozšířen ostrůvkovitě a je dosti vzácný (Šťastný, Bejček & Hudec 2006). Také v Českém lese je velmi vzácný a zjišťován je jen sporadicky (Řepa 2013). Zařazen je do kategorie silně ohrožený. Další zvláště chráněné druhy, ať již patří mezi silně ohrožené (krahujec obecný Accipiter nisus, krutihlav obecný Jynx torquilla) nebo jen ohrožené (jestřáb lesní Accipiter gentilis, sluka lesní Scolopax rusticola, hýl rudý Carpodacus erythrinus, lejsek šedý Muscicapa striata), byly v přírodní rezervaci Diana zjištěny jen vzácně. Většinou se vyskytovaly v jediném páru a některé nebyly zjištěny ve všech sledovaných letech (hýl rudý, sluka lesní). Zatímco jestřáb lesní a krahujec obecný jsou druhy v okrese Tachov relativně běžné, lejsek šedý je již méně hojný a krutihlav obecný a hýl rudý, a do značné míry i sluka lesní, jsou méně časté (Řepa 2010a, b, 2011b, 2013, 2014). V rezervaci byly zjištěny i druhy, které nejsou ze zákona chráněny, ale v naší oblasti patří k méně běžným, takže jejich výskyt je rozhodně zajímavý a přispívá k hodnotě studované ornitocenózy. Především se v počtu minimálně 4 5 párů vyskytoval lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca). V celé ČR má nesouvislé rozšíření, zvláště v jižní polovině státu (Šťastný, Bejček & Hudec 2006). Na Tachovsku a v Českém lese je rozšířen jen ostrůvkovitě s omezením především na zbytky bučin, velké přírodní parky a podobná stanoviště. Jeho populace na Dianě je známa již od 60. let minulého století (Tesař 1967). Také byl pravidelně zjišťován výskyt nejméně jednoho páru žluny šedé (Picus canus). Tento druh je v celé ČR rozšířen dosti nepravidelně (Šťastný, Bejček & Hudec 2006) a na Tachovsku je nepočetný (Řepa 2011b). Tab. 2: Zastoupení skupin druhů podle dominance v hnízdní synuzii ptáků v Přírodní rezervaci Diana v letech počet druhů dominance dominantní 6 34,7 influentní 12 44,1 akcesorické 29 20,9 Celkem 47 99,7 Zjištěná denzita hnízdní synuzie i počet druhů jsou dosti vysoké, rovněž diverzita a druhová vyrovnanost jsou spíše nadprůměrné. V tab. 2 je zachyceno zastoupení skupin druhů, rozdělených podle výše dominance v synuzii. Šest dominantních druhů tvoří okolo třetiny celkového počtu párů, naopak 12 influentních druhů dosahuje téměř poloviny všech párů. Akcesorické druhy pak tvoří zhruba pětinu celkového počtu, do značné míry i proto, že jejich počet je mimořádně vysoký. Celkem to ukazuje dosti příznivou, významně vyrovnanou skladbu celé ptačí synuzie. V tab. 3 je uvedeno zastoupení skupin druhů podle umístění hnízda. Velmi vysoký je podíl druhů hnízdících v dutinách, který se téměř shoduje s podílem druhů hnízdících v keřích, naopak velmi nízký je podíl druhů hnízdících na stromech. V tab. 4 je zachyceno rozdělení skupin podle preference biotopu. Celkem pochopitelně je vysoký podíl druhů preferujících listnaté porosty, který je dokonce vyšší než podíl druhů obecně lesních. Druhy preferující jehličnany jsou málo početné.

6 144 PŘÍRODOVĚDNÉ STATĚ A ČLÁNKY Pavel Řepa Tab. 3: Zastoupení skupin druhů podle umístění hnízda v hnízdní synuzii ptáků v Přírodní rezervaci Diana v letech počet druhů dominance dutiny 19 41,0 stromy 9 13,45 keře 13 38,8 zem 6 6,45 Celkem 47 99,7 Tab. 4: Zastoupení skupin druhů podle preferovaného biotopu v hnízdní synuzii ptáků v Přírodní rezervaci Diana v letech počet druhů dominance obecně lesní druhy 13 32,5 druhy jehličnatých porostů 6 12,0 druhy listnatých porostů 17 48,0 druhy lesních světlin 11 7,2 Celkem 47 99,7 Diskuse a závěry Srovnáním se stavem z let (Řepa 1980) bylo zjištěno, že počet druhů v hnízdní synuzii se zvýšil jen nepatrně, a to o tři druhy. Denzita byla v letech vyjadřována v exemplářích na 10 ha, zatímco nyní v párech. Protože zjištěné počty (jednou jedinců, podruhé párů) jsou shodné, zdá se, že došlo k silnému vzrůstu denzity. Vezmeme-li však v úvahu, že sčítáni jsou s vysokou převahou zpívající samci (u mnohých druhů až v 90 %) a v hodnocení bodového sčítání je většina párů stanovena podle zpívajícího samce, pak rozdíl bude jen nevelký. S ohledem na rozdílné metody sčítání v obou obdobích (liniová a bodová) nelze z takového rozdílu něco zásadnějšího vyvozovat, byť lze aspoň spekulovat o mírném zvýšení denzity. Naopak diverzita vzrostla zřetelně (z cca 2,9 na cca 3,4). Při porovnání obou seznamů zjištěných druhů, byly nalezeny rozdíly v zastoupení jednotlivých druhů. V letech byli navíc proti letům zjištěni čáp černý (Ciconia nigra), káně lesní (Buteo buteo), hrdlička divoká (Streptopelia turtur), vrána černá (Corvus corone), ťuhýk obecný (Lanius collurio), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), sýkora babka (Parus palustris) a strnad obecný (Emberiza citrinella). Naopak v letech byli navíc přítomni jestřáb lesní (Accipiter gentilis), sluka lesní (Scolopax rusticola), puštík obecný (Strix aluco), datel černý (Dryocopus martius), žluna zelená (Picus viridis), žluna šedá (Picus canus), sojka obecná (Garrulus glandarius), cvrčilka zelená (Locustella naevia), pěnice pokřovní (Sylvia curruca), sedmihlásek hajní (Hippolais icterina), rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), králíček ohnivý (Regulus ignicapillus), lejsek malý (Ficedula parva), lejsek šedý (Muscicapa striata) a hýl rudý (Carpodacus erythrinus). V mnoha případech jde však o druhy s dosti velkým hnízdním okrskem (čáp černý, káně lesní, jestřáb lesní, sluka lesní, puštík obecný, hrdlička divoká, datel černý, žluna zelená i šedá, vrána černá a sojka obecná), u nichž změny v přítomnosti v rezervaci byly

7 Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech 145 snadno vyvolány jen nevelkým posunem v poloze hnízdního okrsku a také jejich zastižení je obvykle dílem náhody. U drobných druhů se vesměs jednalo o případy, kdy druh byl v rezervaci zastoupen jediným maximálně dvěma páry, takže lze předpokládat malou stabilitu výskytu během řady let, zvláště když mezi nimi byly často i druhy, které využívaly biotopy na okrajích rezervace (pěnice hnědokřídlá, sýkora babka, strnad obecný). Za významný rozdíl je ovšem nutno považovat výskyt lejska malého. Jeho přítomnost v rezervaci byla již zjištěna na začátku 90. let minulého století (Řepa 2011c). Nová populace je sice nepočetná, ale má značný ochranářský význam. Za zmínku stojí snad ještě výskyt dalších dvou druhů, vyskytujících se ve více než jednom páru, jimiž jsou králíček ohnivý a sedmihlásek hajní. Tab. 5: Srovnání denzity jednotlivých druhů ptáků v Přírodní rezervaci Diana v letech a Druhy dominantní a influentní. A = druh byl v letech akcesorický (dominance nižší než 2 %). denzita dominance Fringilla coelebs 25,2 7,68 23,8 7,4 Parus major 8,3 6,59 7,7 6,3 Phylloscopus sibilatrix 8,7 5,65 8,2 5,4 Turdus merula 2,8 5,65 2,7 5,4 Periparus ater 4,2 5,33 3,9 5,1 Troglodytes troglodytes 3,8 5,33 3,6 5,1 Sylvia atricapilla A 5,18 A 4,9 Columba oenas 2,7 5,02 2,5 4,8 Sitta europaea 11 4,94 10,4 4,7 Phylloscopus collybita 3,2 4,55 3,1 4,4 Sylvia borin A 4,08 A 3,9 Turdus philomelos 4,3 3,92 4,3 3,8 Cyanistes caeruleus 3,9 3,92 3,7 3,8 Erithacus rubecula 2,7 3,61 2,5 3,5 Prunella modularis A 2,9 A 2,8 Certhia brachydactyla 2,6 2,9 2,4 2,8 Ficedula hypoleuca 2,1 2,51 2 2,4 Certhia familiaris 2,6 2,35 2,4 2,3 Regulus ignicapillus 2,3 1,57 2,1 1,8 Při srovnání kvantit jednotlivých druhů přítomných v obou obdobích byly hodnoceny jen druhy početnější, tedy dominantní a influentní (tab. 5). Při srovnání denzity vznikají potíže plynoucí z různých metod sčítání, které byly zmíněny již při srovnávání celkové denzity synuzie. Proto byly především porovnávány hodnoty dominance, tedy byla porovnávána nikoli absolutní početnost, ale významnost jednotlivých druhů v synuzii. Vůbec nejvýraznější rozdíl

8 146 PŘÍRODOVĚDNÉ STATĚ A ČLÁNKY Pavel Řepa mezi oběma obdobími byl u pěnkavy obecné, kde došlo k vícenásobnému poklesu denzity i dominance. Jde ovšem o druh velmi silně slyšitelný, zjistitelný na velkou vzdálenost, takže využití pouze tzv. blízkých jedinců k hodnocení v letech zřejmě citelně ovlivnilo zjištěnou hodnotu denzity a dominance tohoto druhu. K tomu je třeba přičíst skutečnost, že na celém Tachovsku vykazovala pěnkava obecná tendenci k mírnému poklesu početnosti (Řepa 2014). Přes tyto vlivy je zřejmé, že v rezervaci Diana početnost pěnkavy obecné mezi sledovanými obdobími značně poklesla. Citelný pokles početnosti prodělali také budníček lesní a brhlík lesní. Zvláště v druhém případě jde o druh ozývající se velmi silným, daleko slyšitelným hlasem, proto aspoň část úbytku lze přičíst rozdílné metodě zjišťování. I brhlík prodělal mírný úbytek početnosti na celém Tachovsku (Řepa 2013). Přesto i u těchto druhů lze soudit, že aspoň část poklesu početnost byla jevem objektivním. Pokles početnosti, byť již o něco mírnější, lze najít také u sýkory koňadry, drozda zpěvného, šoupálka dlouhoprstého, králíčka obecného a sýkory parukářky. První dva druhy patří opět mezi daleko slyšitelné, takže valná část rozdílu může jít na vrub rozdílům v metodice. Další tři druhy zase vykazovaly tendenci k snižování počtu na celém Tachovsku Řepa 2013). Dá se tedy říci, že pokles početnosti nemusel mnohdy být tak výrazný, jak ukazují hodnoty v tab. 5, přesto u většiny zmíněných druhů je nutno určité snížení početnosti hnízdní populace připustit. Příčinou může být řídnutí nejvyššího stromového patra u pěnkavy obecné, snad i u budníčka lesního. S tím souvisí i ubývání starých stromů s dutinami, což zase omezuje sýkoru koňadru, brhlíka lesního a snad i šoupálka dlouhoprstého. Vliv mohlo mít také výrazné snížení podílu smrku v stromovém patře, vyvolané bezpečnostní těžbou v 90. letech minulého století, které se mohlo dotknout početnosti u králíčka obecného a sýkory parukářky. U několika početnějších druhů denzita i dominance v druhém sledovaném období stoupla. Nejvýrazněji se to projevilo u pěnice černohlavé a pěnice slavíkové, které z postavení akcesorických druhů v letech dosáhly v letech postavení téměř dominantních druhů. Pěvuška modrá postoupila z postavení akcesorického druhu mezi druhy influentní. Také u kosa černého, střízlíka obecného, sýkory uhelníčka a holuba doupňáka vzrostla početnost významně. U červenky obecné, lejska černohlavého a šoupálka krátkoprstého byla početnost ve druhém období také vyšší, ovšem rozdíl již nebyl příliš velký, takže u těchto druhů lze pochybovat o skutečném růstu početnosti, i s ohledem na rozdíly v metodě sčítání. Příčiny uvedených změn mohou být ovlivněny celkovým růstem početnosti druhu v širší oblasti. Tak tomu bylo především u pěnice slavíkové a pěnice černohlavé (Řepa 2013), ale také u střízlíka obecného a pěvušky modré (Řepa 2011c). Dále je možno za příčinu zvyšování početnosti považovat i změny struktury porostu, především vznik otevřených úseků a také zvýšení plochy křovinného patra, k němuž došlo převážně zlepšením zmlazování buku. Tento faktor lze brát v úvahu hlavně u obyvatel keřového patra, tedy u obou druhů pěnic, pěvušky modré, ale i u kosa černého a střízlíka obecného. Sýkora uhelníček naopak na celém Tachovsku vykazovala mírný pokles počtu (Řepa 2013), takže přibývání v rezervaci lze těžko vysvětlit změnami struktury porostu. Při srovnání zastoupení skupin podle výše dominance (tab. 2) je zřetelné zvýšení druhové vyrovnanosti, neboť jak druhy akcesorické, tak druhy influentní zvýšily svůj podíl na úkor druhů dominantních. To je také při skoro stejné druhové pestrosti hlavní příčinou vyšší diverzity synuzie. Srovnání zastoupení skupin podle umístění hnízda ukázalo značný pokles

9 Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech 147 podílu druhů stavících hnízda na stromech a naopak růst podílu obyvatelů křovin. Je to pochopitelný důsledek prořídnutí stromového patra a přírůstku bukového zmlazení. Současná hnízdní ptačí synuzie přírodní rezervace Diana je tedy nadprůměrně početná, druhově pestrá a i druhově vyrovnaná. Obsahuje i druhy ohrožené a vzácné, takže má význam pro ochranu ptactva, především v CHKO Český les. Na druhé straně je nutno konstatovat, že složení neobsahuje druhy mimořádně vzácné a druhy pro ochranu přírody významné činí jen cca 10 % celkového počtu hnízdících párů. Ornitologická hodnota není tedy rozhodně nejdůležitějším důvodem existence rezervace. Při srovnání ptačí hnízdní synuzie s údaji z let je vidět, že došlo především k zvýšení diverzity a snížení převahy stromových druhů nad keřovými. Je to důsledek výše zmiňovaných změn struktury a porostu. V současné době je třeba tento fakt hodnotit jako pozitivní, vedoucí k vyšší stabilitě ptačí složky rezervace. Rozdíly v druhové skladbě jsou v podstatě nepříliš významné pro ochranářskou hodnotu rezervace, jediným výrazným zlepšením z tohoto hlediska je výskyt lejska malého. Shrnutí V letech bylo sledováno kvantitativní složení hnízdní synuzie ptáků v přírodní rezervaci Diana v Českém lese (okres Tachov, západní Čechy). Použita byla metoda bodového sčítání s rozlišováním jedinců zjištěných do vzdálenosti 100 m od bodu a od vzdálenějších. V hnízdní synuzii bylo 47 druhů vyskytujících se ve vzdálenosti do 100 m od sčítacích bodů (48 druhů včetně zjištěných nad 100 m od bodu). Denzita celé synuzie byla 105 párů na 10 ha, diverzita synuzie 3,41 a druhová vyrovnanost 0,89. Postavení dominantního druhu mělo celkem šest druhů a to pěnkava obecná (Fringilla coelebs), sýkora koňadra (Parus major), budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix), kos černý (Turdus merula), sýkora uhelníček (Periparus ater) a střízlík obecný (Troglodytes troglodytes). Velký význam v synuzii měly i nejpočetnější druhy influentní: pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), brhlík lesní (Sitta europaea), budníček menší (Phylloscopus collybita) a holub doupňák (Columba oenas). Druhů zvláště chráněných bylo nalezeno osm. Nejvýznamnější z nich je holub doupňák a svůj význam má i výskyt lejska malého (Ficedula parva). Další zvláště chráněné druhy (krahujec obecný Accipiter nisus, krutihlav obecný Jynx torquilla, jestřáb lesní Accipiter gentilis, sluka lesní Scolopax rusticola, hýl rudý Carpodacus erythrinus, lejsek šedý Muscicapa striata) byly zjištěny jen vzácně až ojediněle. Dále zde byli zjištěni lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) a žluna šedá (Picus canus), druhy zajímavé alespoň z regionálního hlediska. Srovnání s výsledky sčítání ptactva v rezervaci Diana v letech ukázalo mírný vzrůst denzity a výrazný vzrůst diverzity. Celkem ubylo 9 druhů a naopak přibylo 15 druhů, vesměs se jednalo o druhy zastoupené jen v nízkém počtu. Byly nalezeny i některé rozdíly v denzitě početnějších druhů. Celkově se snížil podíl dominantních druhů v synuzii a také poklesl podíl druhů hnízdících na stromech, naopak stoupl podíl druhů hnízdících v keřích. Příčinou jsou zřejmě změny struktury stromového porostu (rozpad nejstaršího stromového patra a zlepšení zmlazování).

10 148 PŘÍRODOVĚDNÉ STATĚ A ČLÁNKY Pavel Řepa Poděkování Autor se cítí zavázán vděčností dr. Romanovi Vacíkovi ze Západočeského muzea v Plzni za pomoc při shánění podkladů a dr. ing. Václavu Chvátalovi z Muzea Českého lesa za spolupráci při zajišťování terénních prací. Děkuji také paní Aleně Holubové z Tachova za revizi anglického textu. Dík patří také paní PhDr. Janě Hutníkové, ředitelce Muzea Českého lesa, za podporu a umožnění realizace tohoto sledování. V neposlední řadě děkuje autor oběma recenzentům práce za jejich podnětné doplňky a připomínky. Literatura Anonymus (2008): Metodika JPSP pro již sčítající spolupracovníky. Online, dostupné na World Wide Web: http//www.jpsp.birds.cz/navod.php?id=metodika [cit ]. Hudec K. & Šťastný K. (2005): Ptáci II/1. Fauna ČR 29/2. Academia, Praha. Janda J. & Řepa P. (1986): Metody kvantitativního výzkumu v ornitologii. SZN, Praha. Odum J. (1977): Základy ekologie. Academia, Praha. Pikula J. (1976): Metodika výzkumu hnízdní bionomie ptactva. SZN, Praha. Řepa P. (1978): Obratlovci SPR Diana a Přimda v Českém lese. Ms., 85 p. [Závěrečná zpráva výzkumného úkolu plánu výzkumu MK ČSR 21/73; depon. in: Západočeské muzeum v Plzni.] Řepa P. (1980): Qualitative und quantitative Zusammensetzung der Vögelsynusien in den Naturschutzgebieten Diana und Přimda im Český les Gebirge /Südwestböhmen/. Folia musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis, Zoologica 13: Řepa P. (2011a): Měkkozobí (Columbiformes) Tachovska. Sborník muzea Karlovarského kraje 19: Řepa P. (2011b): Šplhavci (Piciformes) okresu Tachov. Erica 18: Řepa P. (2011c): Pěvci (Passeriformes) okresu Tachov 1. část. Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 115: Řepa P. (2013): Pěvci (Passeriformes) okresu Tachov 2. část. Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 117: Řepa P. (2014): Pěvci (Passeriformes) okresu Tachov 3. část. Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda [v tisku]. Seidl K., Hostička M. & Nesvadbová J. (1980): Státní přírodní rezervace Diana, Inventarizační průzkum provedený v letech kolektivem pracovníků oddělení základní ochrany přírody ve spolupráci s externími pracovníky. Krajské středisko památkové péče a ochrany přírody v Plzni. Ms., 76 p. [Depon. in: Správa CHKO Český les.] Šťastný K., Bejček V. & Hudec K. (2006): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice Aventinum, Praha. Tesař J. (1967): Ptactvo Tachovska Sborník Západočeského muzea, Plzeň., Příroda 1: 1 67.

11 Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech 149 Summary Nesting birds of the Diana Nature Reserve after 35 years. Pavel Řepa In the years quantitative composition of the nesting birds synusia in a Diana Nature Reserve in the Český les Mountains (District of Tachov, western Bohemia) was studied. The method of point counting was used with the differentiation of individuals found within 100 m distance from the census point and more distant ones. The nesting birds synusia consisted of 47 species occurring within 100 m from the census points, (48 including those identified in the more than 100 m distance). The density of the whole synusia was 105 pairs per 10 ha, diversity of the synusia was 3,41 and the species evenness 0,89. There were found six species with the dominant position (Chaffinch Fringilla coelebs, Great Tit Parus major, Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix, Blackbird Turdus merula, Coal Tit Parus ater and Wren Troglodytes troglodytes). The great importance in synusia also had the most numerous influent species: Blackcap Sylvia atricapilla, Nuthatch Sitta europaea, Chiffchaff Phylloscopus collybita and Stock Dove Columba oenas. There were found eight specially protected species: The most important of them is the Stock Dove and the Red-breasted Flycatcher (Ficedula parva) as well. Other specially protected species were found only rarely: Sparrowhavk Accipiter nisus, Goshawk Accipiter gentilis, Wryneck Jynx torquilla, Woodcock Scolopax rusticola, Rosefinch Carpodacus erythrinus, Spotted Flycatcher Muscicapa striata). Furthermore, there have been found also Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca) and Gray-headed Woodpecker (Picus canus), which belong to the interesting species in this region. Comparison with the results of the bird census in the Diana Nature Reserve in the years showed a slight increase of density and a significant increase of diversity of synusia. Nine species disappeared and 15 species were newly discovered, mainly the species represented by only a small number of individuals. There were found also some differences in the density of abundant species. The total number of the dominant species in synusia decreased. Occurrence of species nesting in the trees decreased as well. Conversely proportion of species nesting in the shrubs increased. The cause of these phenomena is probably a change in the structure of the vegetation cover (degradation of the oldest tree layer and faster development of the youngest tree layer).

Avifauna EVL Baba. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Avifauna EVL Baba. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Avifauna EVL Baba Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller 2010 Avifauna EVL Baba Pobočka

Více

1.17.3. Ornitologický průzkum na území PR Palkovické hůrky OBSAH

1.17.3. Ornitologický průzkum na území PR Palkovické hůrky OBSAH 1.17.3. Ornitologický průzkum na území PR Palkovické hůrky OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných druhů...3 Komentář k ochranářsky významným druhům...3 Komentář

Více

Jakubov - sady společenstvo ptáků lokality

Jakubov - sady společenstvo ptáků lokality Jakubov - sady společenstvo ptáků lokality RNDr. Oldřich Bušek Mgr. Michal Němec ing. Martin Lípa srpen 009 Doporučená citace : Bušek O. a kol.(009) : Jakubov-sady společenstvo ptáků lokality.ms. Úvod

Více

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j. VSP/1-4865/91-R

Více

ptáci Aves Neognathae Neoaves pěvci Passeriformes Neognathae Neoaves pěvci Passeriformes skřivanovití Alaudidae

ptáci Aves Neognathae Neoaves pěvci Passeriformes Neognathae Neoaves pěvci Passeriformes skřivanovití Alaudidae ptáci Aves Neognathae Neognathae skřivanovití Alaudidae skřivan polní Alauda arvensis chocholouš obecný Galerida cristata Neognathae vlaštovkovití Hirundinidae vlaštovka obecná Hirundo rustica jiřička

Více

Lokalita Boč společenstvo ptáků lokality

Lokalita Boč společenstvo ptáků lokality Lokalita Boč společenstvo ptáků lokality srpen 009 RNDr. Oldřich Bušek Doporučená citace : Bušek O. a kol.(009) : Lokalita Boč společenstvo ptáků lokality.ms. Úvod Sledovaná lokalita (Příl.) se nachází

Více

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH 1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných druhů plazů...3 Komentář k ochranářsky

Více

Nebezpečná protihluková stěna Plzeň - Bručná říjen - listopad 2010

Nebezpečná protihluková stěna Plzeň - Bručná říjen - listopad 2010 DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK - OCHRN PTCTV Záchranná stanice živočichů Zábělská 75, 312 00 Plzeň tel: 37 74 600 88 (záznamník) mobil: 777 145 960, 777 194 095, 777 760 777 www: desop.cz E-mail: makon@desop.cz

Více

Hnízdní rozšíření ptáků na Vysočině B) Pěvci

Hnízdní rozšíření ptáků na Vysočině B) Pěvci Hnízdní rozšíření ptáků na Vysočině 2001-2016 B) Pěvci (průběžné výsledky) Vojtěch Kodet [ed.] únor 2016 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Více

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI oblast Doupovských a Krušných hor Vít Tejrovský Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky CHKO Labské pískovce pracoviště Klášterec nad Ohří Chomutovská 120 CZ 431

Více

Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně

Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně Materiál a metodika Pro zprávu jsem použil data z celkem 4 kontrol lokality, které proběhly 10.6.09 a 7.7.09 v ranních hodinách a 9.7.09 a 13.7.09 v

Více

Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče

Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče MUDr.Jiří Zajíc Česká společnost ornitologická Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze (kroužkovatel)

Více

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Ekologie ptáků v lese

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Ekologie ptáků v lese MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Ekologie lesa Ekologie ptáků v lese Ekologie ptáků v lese Jiří Reif Ústav pro životní prostředí PřF UK v Praze Ornitologická laboratoř

Více

Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010

Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010 Vojtěch Kodet listopad

Více

28. Aktiv spolupracovníkù Kroužkovací stanice 1. EURING nespolupracuje s novì vzniklou katalánskou kroužkovací centrálou! 1

28. Aktiv spolupracovníkù Kroužkovací stanice 1. EURING nespolupracuje s novì vzniklou katalánskou kroužkovací centrálou! 1 OBSAH 28. Aktiv spolupracovníkù Kroužkovací stanice 1 Dodatky k Pokynùm pro Kroužkovatele 1 EURING nespolupracuje s novì vzniklou katalánskou kroužkovací centrálou! 1 KLVAÒA P. Klíè k urèování stáøí a

Více

ZPRÁVA ZE ZOOLOGICKÉHO PRŮZKUMU ( ORNITOLOGIE ) NA EVIDOVANÉ LOKALITĚ HEJNICE V KRAJI VYSOČINA V ROCE 2006 FILIP HRUŠKA

ZPRÁVA ZE ZOOLOGICKÉHO PRŮZKUMU ( ORNITOLOGIE ) NA EVIDOVANÉ LOKALITĚ HEJNICE V KRAJI VYSOČINA V ROCE 2006 FILIP HRUŠKA ZPRÁVA ZE ZOOLOGICKÉHO PRŮZKUMU ( ORNITOLOGIE ) NA EVIDOVANÉ LOKALITĚ HEJNICE V KRAJI VYSOČINA V ROCE 2006 FILIP HRUŠKA Kainarova 11, CZ 586 01 Jihlava, e-mail: hruska.filip@seznam.cz Úvod Současná evidovaná

Více

Egg size in birds of southern Bohemia: an analysis of Rudolf Prázný s collection. Velikost vajec u ptáků jižních Čech: analýza sbírky Rudolfa Prázného

Egg size in birds of southern Bohemia: an analysis of Rudolf Prázný s collection. Velikost vajec u ptáků jižních Čech: analýza sbírky Rudolfa Prázného Egg size in birds of southern Bohemia: an analysis of Rudolf Prázný s collection Velikost vajec u ptáků jižních Čech: analýza sbírky Rudolfa Prázného Jiří Mlíkovský Department of Zoology, National Museum,

Více

KROUŽKOVATEL. Zpravodaj Spoleènosti spolupracovníkù. Kroužkovací stanice Národního muzea

KROUŽKOVATEL. Zpravodaj Spoleènosti spolupracovníkù. Kroužkovací stanice Národního muzea KROUŽKOVATEL Zpravodaj Spoleènosti spolupracovníkù 5 Kroužkovací stanice Národního muzea KROUŽKOVATEL KVÌTEN 28 Zpravodaj Spoleènosti spolupracovníkù Kroužkovací stanice Národního muzea Výkonný redaktor:

Více

TERÉNNÍ PRŮ VODCE. pro ochranářská a přírodovědná praktika a exkurze v CHKO Litovelské Pomoraví. kapitola ptáci. Karel Poprach

TERÉNNÍ PRŮ VODCE. pro ochranářská a přírodovědná praktika a exkurze v CHKO Litovelské Pomoraví. kapitola ptáci. Karel Poprach TERÉNNÍ PRŮ VODCE pro ochranářská a přírodovědná praktika a exkurze v CHKO Litovelské Pomoraví kapitola ptáci Karel Poprach TERÉNNÍ PRŮVODCE pro ochranářská a přírodovědná praktika a exkurze v CHKO Litovelské

Více

Kdy začínají ptáci ráno zpívat?

Kdy začínají ptáci ráno zpívat? Případová studie vznikla v rámci projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině, který realizovala Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Projekt byl částečně

Více

Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j.

Více

Populační dynamika a sezonní proměnlivost ptáků na Horních Mísečkách v Krkonoších

Populační dynamika a sezonní proměnlivost ptáků na Horních Mísečkách v Krkonoších PANURUS, 11 (2001): 81-99 81 Populační dynamika a sezonní proměnlivost ptáků na Horních Mísečkách v Krkonoších Population dynamics and seasonal changes of birds in the Krkonoše Mts. Petr Miles Sídliště

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

Panurus 17 (2008): VVT Králicko 2007

Panurus 17 (2008): VVT Králicko 2007 Panurus 17 (2008): 59-64 59 VVT Králicko 2007 Spring avifauna of the Králíky region in 2007 the results of a one-weekend expedition Martin Fejfar Breitcetlova 882/13, 198 00 Praha 9; e-mail: fejfar@urm.mepnet.cz

Více

ORIENTAČNÍ ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM CHLÚ HOSTY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST 1 OBRATLOVCI. Zpracoval VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ. kontaktní osoba JAN ŠAMATA

ORIENTAČNÍ ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM CHLÚ HOSTY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST 1 OBRATLOVCI. Zpracoval VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ. kontaktní osoba JAN ŠAMATA ORIENTAČNÍ ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM CHLÚ HOSTY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST 1 OBRATLOVCI Zpracoval VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ kontaktní osoba JAN ŠAMATA Identifikace území Průzkum probíhal v okolí vrchu Na černém,

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta. Diplomová práce

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta. Diplomová práce Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Diverzita městské avifauny a její dlouhodobé změny Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Výsledky prvního výzkumu avifauny Vraních hor

Výsledky prvního výzkumu avifauny Vraních hor Panurus, 9 (1998): 29-40 ISBN: 80-86046-32-7 Výsledky prvního výzkumu avifauny Vraních hor The first approach to understanding of the avifauna of the Vraní hory mountains (north-east Bohemia) Pavel Žďárek

Více

Monitoring ptáků v oboře Jinošov na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Monitoring ptáků v oboře Jinošov na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Monitoring ptáků v oboře Jinošov na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Mrlík & Vojtěch

Více

9. víkendový výzkumný tábor Východoèeské poboèky Èeské spoleènosti ornitologické Krkonošské podhùøí 2002

9. víkendový výzkumný tábor Východoèeské poboèky Èeské spoleènosti ornitologické Krkonošské podhùøí 2002 PANURUS, 3 (2003): 8-87 8 9. víkendový výzkumný tábor Východoèeské poboèky Èeské spoleènosti ornitologické Krkonošské podhùøí 2002 The 9 th Weekend Research Camp of the East Bohemia branch of the Czech

Více

ORNITOLOGICKÝ PRŮZKUM NA LOKALITĚ NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV SEVER

ORNITOLOGICKÝ PRŮZKUM NA LOKALITĚ NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV SEVER Závěrečná zpráva číslo projektu: 131430 ORNITOLOGICKÝ PRŮZKUM NA LOKALITĚ NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV SEVER Národní program ČSOP Ochrana biodiverzity Zadavatel: Český svaz ochránců přírody Zhotovitel: Krásná

Více

Sborník muzea Karlovarského kraje 19 (2011) 345. Pavel Řepa

Sborník muzea Karlovarského kraje 19 (2011) 345. Pavel Řepa Sborník muzea Karlovarského kraje 19 (2011) 345 Měkkozobí (Columbiformes) Tachovska Pavel Řepa ÚVOD Řád měkkozobých (Columbiformes) je v ČR zastoupen nepočetně, pouze čtyřmi domácími a jedním zavlečeným

Více

Ptactvo okolí Starého Labe u Cihelny u Pardubic v období 1984-1997

Ptactvo okolí Starého Labe u Cihelny u Pardubic v období 1984-1997 Panurus, 9 (1998): 53-61 ISBN: 80-86046-32-7 Ptactvo okolí Starého Labe u Cihelny u Pardubic v období 1984-1997 Birds of Staré Labe u Cihelny near the town of Pardubice in 1984-1997 Zdeněk Horák Úvod Staré

Více

v jihozápadních Čechách

v jihozápadních Čechách Sborník muzea Karlovarského kraje 19 () 425 Hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) v jihozápadních Čechách Pavel Růžek a Libor Schröpfer ÚVOD Hohol severní (Bucephala clangula) patří k ptačím druhům,

Více

Doupní ptáci v lesích na Vysočině 2011

Doupní ptáci v lesích na Vysočině 2011 Doupní ptáci v lesích na Vysočině 2011 Vojtěch Kodet, Dana Kořínková, Pavel Jirák, Ondřej Štěrba, Vojtěch Mrlík, Pavel Hobza, Josef Chobot, Tomáš Skříček, Filip Hruška, Ivan Kunstmüller, Dana Rymešová,

Více

Osmnáctý ročník VVT Broumovsko 2011

Osmnáctý ročník VVT Broumovsko 2011 Panurus 21 (2012): 79 88 79 Osmnáctý ročník VVT Broumovsko 2011 The 18 th annual weekend research camp Broumovsko Protected Landscape Area 2011 Tomáš Diviš Olešnice 52, 549 41 Červený Kostelec; e-mail:

Více

OBRATLOVCI PŘÍRODNÍ REZERVACE CHOLTICKÁ OBORA NA PARDUBICKU

OBRATLOVCI PŘÍRODNÍ REZERVACE CHOLTICKÁ OBORA NA PARDUBICKU Vè. sb. pøír. Práce a studie, 14 (2007): 181-198 ISBN: 978-80-86046-94-5 OBRATLOVCI PŘÍRODNÍ REZERVACE CHOLTICKÁ OBORA NA PARDUBICKU Vertebrates of the Choltická obora Nature Reserve near Pardubice (East

Více

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Vojtěch Kodet, Pavel Hobza, Dana Kořínková,

Více

Rok 1937 kroužkovatele ing. Otty Kadlece

Rok 1937 kroužkovatele ing. Otty Kadlece Panurus, 10 (2000): 75-88 ISBN: 80-86046-43-5 Rok 1937 kroužkovatele ing. Otty Kadlece Year 1937 of Mr. Otto Kadlec 1 Milan Černý, 2 Karel Dohnal, 3 Jiří Prášil Úvod Autorům příspěvku, kteří před časem

Více

VÝSLEDKY PRŮZKUMU OBRATLOVCŮ V PŘÍRODNÍ REZERVACI BUKY U VYSOKÉHO CHVOJNA (OKR. PARDUBICE) V ROCE 2007

VÝSLEDKY PRŮZKUMU OBRATLOVCŮ V PŘÍRODNÍ REZERVACI BUKY U VYSOKÉHO CHVOJNA (OKR. PARDUBICE) V ROCE 2007 Vč. sb. přír. Práce a studie, 15 (2008): 293-304 ISSN 1212-1460 VÝSLEDKY PRŮZKUMU OBRATLOVCŮ V PŘÍRODNÍ REZERVACI BUKY U VYSOKÉHO CHVOJNA (OKR. PARDUBICE) V ROCE 2007 Results of vertebrates research in

Více

Ornitologický, batrachologický a herpetologický průzkum na území PR Džungle. Obsah

Ornitologický, batrachologický a herpetologický průzkum na území PR Džungle. Obsah 1.7.2. 1.7.4. Ornitologický, batrachologický a herpetologický průzkum na území PR Džungle Obsah Obsah... 1 Úvod a cíl práce... 2 Metodika... 2 Výsledky... 4 Přehled zjištěných druhů... 4 Komentář ke zvláště

Více

Populační trendy ptáků lesní a zemědělské krajiny v České republice v letech a jejich využití jako indikátorů

Populační trendy ptáků lesní a zemědělské krajiny v České republice v letech a jejich využití jako indikátorů SYLVIA 40 / 2004 Populační trendy ptáků lesní a zemědělské krajiny v České republice v letech 1982 2001 a jejich využití jako indikátorů Population trends of farmland and woodland birds in the Czech Republic

Více

V V T 2004 nový název, nová tváø, nové pojetí a výsledky

V V T 2004 nový název, nová tváø, nové pojetí a výsledky PANURUS, 14 (2004): 125-129 125 V V T 2004 nový název, nová tváø, nové pojetí a výsledky Weekend research camp 2004 František Bárta a úèastníci akce Zpracováno z poznámek v terénním deníku, který vedl

Více

Středoškolská odborná činnost 2009/2010. Význam antipredačního chování ptáků na krmítku

Středoškolská odborná činnost 2009/2010. Význam antipredačního chování ptáků na krmítku Středoškolská odborná činnost 2009/2010 Obor 08 Ochrana a tvorba životního prostředí Význam antipredačního chování ptáků na krmítku Autor: Ročník studia: Vít Kubelka 7. E Rok: 2010 Název a adresa školy:

Více

PTÁCI Inovace výuky terénních zoologických cvičení a exkurzí FRVŠ G4/1772/2012 Jaroslav Koleček

PTÁCI Inovace výuky terénních zoologických cvičení a exkurzí FRVŠ G4/1772/2012 Jaroslav Koleček PTÁCI Inovace výuky terénních zoologických cvičení a exkurzí Jaroslav Koleček řád: potápky (Podicipediformes) čeleď: potápkovití (Podicipedidae) potápka roháč (Podiceps cristatus) ČR, PR Kotvice Michal

Více

TÉMA: LESNÍ PTÁCI: pěvci VYTVOŘILA: Mgr. Zdenka Wienerová VYTVOŘILA DNE: VY_32_Inovace/4_214

TÉMA: LESNÍ PTÁCI: pěvci VYTVOŘILA: Mgr. Zdenka Wienerová VYTVOŘILA DNE: VY_32_Inovace/4_214 TÉMA: LESNÍ PTÁCI: pěvci VYTVOŘILA: Mgr. Zdenka Wienerová VYTVOŘILA DNE: 21. 3. 2012 VY_32_Inovace/4_214 1 ANOTACE: INTERAKTIVNÍ PREZENTACE SEZNÁMÍ ŽÁKY A ZOPAKUJE JEDNOTLIVÉ ZÁSTUPCE PĚVCŮ NAŠICH LESŮ,

Více

VVT Hradecké lesy 2010

VVT Hradecké lesy 2010 Panurus 20 (2011): 93 100 93 VVT Hradecké lesy 2010 Weekend research camp Hradecké lesy 2010 Martin Fejfar Breitcetlova 882/13, 198 00 Praha 9; e-mail: fejfar@urm.mepnet.cz Úvod Víkendový výzkumný tábor

Více

OBRATLOVCI PŘÍRODNÍ REZERVACE ANENSKÉ ÚDOLÍ U SKUTČE

OBRATLOVCI PŘÍRODNÍ REZERVACE ANENSKÉ ÚDOLÍ U SKUTČE Vč. sb. přír. - Práce a studie, 9(2001): 135-147 ISBN: 80-86046-54-0 OBRATLOVCI PŘÍRODNÍ REZERVACE ANENSKÉ ÚDOLÍ U SKUTČE Vertebrates of Anenské valley Nature Reserve near Skuteč (Chrudim district, East

Více

Ornitologicky významné mokřady Vysočiny I.

Ornitologicky významné mokřady Vysočiny I. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Ornitologicky významné mokřady Vysočiny I. Ing. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller,

Více

Přílet tažných ptáků na jižní Moravu v letech 1997 1999

Přílet tažných ptáků na jižní Moravu v letech 1997 1999 Přílet tažných ptáků na jižní Moravu v letech 1997 1999 Spring arrival of migratory birds in southern Moravia (Czech Republic) in 1997 1999 Zdeněk Hubálek 1, Karel Hudec 2 & Jiří Vačkař 3 1 Ústav biologie

Více

Cíle projektu. vytvoření vhodných podmínek pro existenci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí

Cíle projektu. vytvoření vhodných podmínek pro existenci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí 18 Péče o přírodu a krajinu 3 /2014 Ochrana přírody Obnova rybníka Kojetín v Polabí Pavel Trnka, Marcela Hausvaterová, Eva Vojtěchovská Rybník Kojetín je součástí stejnojmenné přírodní památky vyhlášené

Více

Hnízdní biologie pěvců v urbánním prostředí města Olomouce. Breeding biology of songbirds in urban habitats of the town of Olomouc

Hnízdní biologie pěvců v urbánním prostředí města Olomouce. Breeding biology of songbirds in urban habitats of the town of Olomouc Sylvia 44 / 2008 Hnízdní biologie pěvců v urbánním prostředí města Olomouce Breeding biology of songbirds in urban habitats of the town of Olomouc Zuzana Strachoňová Podolí 146, CZ-664 03 Podolí u Brna;

Více

Systematická část V. Řád: Pěvci (Passeriformes) Čeleď: Lobošovití (Eurylaimidae) - velmi rozmanitá skupina

Systematická část V. Řád: Pěvci (Passeriformes) Čeleď: Lobošovití (Eurylaimidae) - velmi rozmanitá skupina Ornitologie Systematická část V Ing. Jiří Foit, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Řád: Pěvci (Passeriformes) - velmi

Více

Zdroj: Ústav pro hospodářské úpravy lesa. v tom jehličnaté celkem listnaté celkem holina

Zdroj: Ústav pro hospodářské úpravy lesa. v tom jehličnaté celkem listnaté celkem holina 4.2. Lesnictví Lesnictví představuje jeden ze základních pilířů primárního sektoru. Využívá tradičních přírodních zdrojů, od některých dalších sektorů prvovýroby se však vyznačuje dlouhotrvajícím hospodařením.

Více

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001 1. Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety a Období - bylo pro vývoj počtu a struktury faktických manželství obdobím významné změny trendu. Zatímco v předchozích letech či desetiletích

Více

Cirkanuální a cirkadiánní vokální aktivita ptáků: metodické poznámky pro terénní studie

Cirkanuální a cirkadiánní vokální aktivita ptáků: metodické poznámky pro terénní studie Kloubec B. & Čapek M. / Zpěvní aktivita ptáků Cirkanuální a cirkadiánní vokální aktivita ptáků: metodické poznámky pro terénní studie Seasonal and diel patterns of vocal activity in birds: methodological

Více

Výsledky činnosti patronátní skupiny IBA Beskydy v roce 2013

Výsledky činnosti patronátní skupiny IBA Beskydy v roce 2013 Výsledky činnosti patronátní skupiny IBA Beskydy v roce 2013 Významné ptačí území IBA Beskydy byla zřízena zejména pro horské druhy ptáků a na tomto území byly vyhlášeny 2 ptačí oblasti: Ptačí oblast Beskydy

Více

Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce

Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce Panurus 21 (2012): 103 108 103 Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce Nesting of atypically coloured Mallards (Anas platyrhynchos) in the town of Nymburk Lukáš Kadava

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

Zimní ptačí společenstva různých typů prostředí na území města Hradce Králové

Zimní ptačí společenstva různých typů prostředí na území města Hradce Králové Panurus, 9 (1998): 63-74 ISBN: 80-86046-32-7 Zimní ptačí společenstva různých typů prostředí na území města Hradce Králové Winter bird communities of different types of biotopes in the environs of the

Více

Mapování hnízdního rozšíření ptáků v CHKO Jeseníky

Mapování hnízdního rozšíření ptáků v CHKO Jeseníky Mapování hnízdního rozšíření ptáků v CHKO Jeseníky Závěrečná zpráva Zpracovatel: fa Karel Poprach - TYTO Nenakonice 500, 783 75 Věrovany IČ 63324687, DIČ CZ6704270419 e-mail: karel.poprach@tiscali.cz ~

Více

Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra. OK 2 Rychlebské hory Račí údolí (NC) NK 85 NK 86. RC 488 Hraničky RK 824

Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra. OK 2 Rychlebské hory Račí údolí (NC) NK 85 NK 86. RC 488 Hraničky RK 824 Odůvodnění ÚP: Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra Výběr BC pro katastrální území obce (včetně BC navazujících na obec, propojených biokoridory s BC v obci apod.) a s úpravami BC navrženými

Více

REAKCE PTAČÍCH SPOLEČENSTEV ŠUMAVSKÉHO HORSKÉHO LESA NA VĚTRNÉ A KŮROVCOVÉ DISTURBANCE A NA RŮZNÉ PŘÍSTUPY K ŘEŠENÍ JEJICH NÁSLEDKŮ

REAKCE PTAČÍCH SPOLEČENSTEV ŠUMAVSKÉHO HORSKÉHO LESA NA VĚTRNÉ A KŮROVCOVÉ DISTURBANCE A NA RŮZNÉ PŘÍSTUPY K ŘEŠENÍ JEJICH NÁSLEDKŮ REAKCE PTAČÍCH SPOLEČENSTEV ŠUMAVSKÉHO HORSKÉHO LESA NA VĚTRNÉ A KŮROVCOVÉ DISTURBANCE A NA RŮZNÉ PŘÍSTUPY K ŘEŠENÍ JEJICH NÁSLEDKŮ Jan Hora Česká společnost ornitologická Výzkum ptačích společenstev šumavských

Více

Řád: Měkkozobí (Columbiformes) Čeleď: Holubovití (Columbidae)

Řád: Měkkozobí (Columbiformes) Čeleď: Holubovití (Columbidae) Řád: Měkkozobí (Columbiformes) Čeleď: Holubovití (Columbidae) COLUMBIFORMES - MĚKKOZOBÍ zobák zrohovatělý pouze na špičce, báze je měkká a krytá na horní čelisti kožovitým ozobím COLUMBIFORMES - MĚKKOZOBÍ

Více

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/ PTÁCI 2.část

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/ PTÁCI 2.část MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 PTÁCI 2.část Řád: PĚVCI (Passeriformes) - více jak polovina ptačích druhů (skoro 6000 druhů v asi 100 čeledích), rozmanitá skupina

Více

Postoje veřejnosti k zimnímu přikrmování ptactva

Postoje veřejnosti k zimnímu přikrmování ptactva Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra ekologie a životního prostředí Postoje veřejnosti k zimnímu přikrmování ptactva Bc. Miroslava Miličková Diplomová práce předložená na Katedře

Více

Zpráva o 6. víkendovém výzkumném táboře z okolí Semína (okr. Pardubice)

Zpráva o 6. víkendovém výzkumném táboře z okolí Semína (okr. Pardubice) Panurus, 10 (2000): 65-73 ISBN: 80-86046-43-5 Zpráva o 6. víkendovém výzkumném táboře z okolí Semína (okr. Pardubice) Report on the 6 th Weekend Research Camp Held in Semín Village (Pardubice district)

Více

Ptáci v opuštěných vojenských výcvikových prostorech v České republice: druhová skladba a ochranářská hodnota

Ptáci v opuštěných vojenských výcvikových prostorech v České republice: druhová skladba a ochranářská hodnota Ptáci v opuštěných vojenských výcvikových prostorech v České republice: druhová skladba a ochranářská hodnota Birds in abandoned military training sites in the Czech Republic: species composition and conservation

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Stanice pro zraněné a handicapované živočichy

Stanice pro zraněné a handicapované živočichy Český svaz ochránců přírody Základní organizace 09/07, Pátek 56, 290 01 Poděbrady Výroční zpráva 2005 Stanice pro zraněné a handicapované živočichy Kontakt: Luboš Vaněk, Jitka Kupecká, Simona Rendlová,

Více

VY_12_INOVACE_05_PRIRODNI_ZDROJE_VEROVIC. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 27. 4. 2012

VY_12_INOVACE_05_PRIRODNI_ZDROJE_VEROVIC. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 27. 4. 2012 Kód materiálu: VY_12_INOVACE_05_PRIRODNI_ZDROJE_VEROVIC Název materiálu: Předmět: Přírodní zdroje Veřovic Zeměpis, environmentální výchova Ročník: 7. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 27. 4. 2012 Jméno

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 213 pokračoval v České republice proces stárnutí populace. Zvýšil se průměrný věk obyvatel (na 41,5 let) i počet a podíl osob ve věku 65 a více

Více

Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.

Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys. Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.cz Po roce 19 došlo k výrazné změně hospodářských poměrů v

Více

PTÁCI, ŘÁDY POZNÁVAČKA

PTÁCI, ŘÁDY POZNÁVAČKA VY_52_INOVACE_07_I.2.12_PTÁCI, ŘÁDY PTÁCI, ŘÁDY POZNÁVAČKA PROCVIČOVÁNÍ UČIVA ŘÁDY PTÁKŮ 7. TŘÍDA TETŘEV HLUŠEC HRABAVÍ KUR DOMÁCÍ KROCAN DOMÁCÍ KOROPTEV POLNÍ HOLUB DOMÁCÍ HRDLIČKA DIVOKÁ MĚKKOZOBÍ HRDLIČKA

Více

Soutok Moravy a Dyje. promarněná šance české ochrany přírody? Jan Miklín

Soutok Moravy a Dyje. promarněná šance české ochrany přírody? Jan Miklín Soutok Moravy a Dyje promarněná šance české ochrany přírody? Jan Miklín Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vymezení území navrhovaná CHKO rozloha

Více

PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY

PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY VČ. SB. PŘÍR. - PRÁCE A STUDIE, 12 (2005): 163-172 ISBN: 80-86046-75-3 PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY Birds of the Olšiny u Dolan site (Eastern Bohemia) and proposal of their conservation

Více

Aves 2 ČR. systém ptáků 24.3.2015. V ČR se vyskytuje cca 410 druhů ptáků. cca 200 druhů v ČR hnízdí. Letci:

Aves 2 ČR. systém ptáků 24.3.2015. V ČR se vyskytuje cca 410 druhů ptáků. cca 200 druhů v ČR hnízdí. Letci: Aves 2 ČR V ČR se vyskytuje cca 410 druhů ptáků cca 200 druhů v ČR hnízdí Ing. Jakub Hlava Ph.D. KZR hlava@af.czu.cz systém ptáků Všichni naši ptáci patří mezi Letce (Neognathae) Běžci - pštrosi (pštros,

Více

Ekologie lesa. Ekologie ptáků v lese

Ekologie lesa. Ekologie ptáků v lese MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Ekologie lesa Ekologie ptáků v lese Jiří Reif Ústav pro životní prostředí PřF UK v Praze Ornitologická laboratoř PřP UP Olomouc,

Více

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. Vymezení nových maloplošně chráněných území v Ptačí oblasti Horní Vsacko a zhodnocení významu klíčových lesních porostů a komplexů pro předmětné a zvláště chráněné druhy ptáků Podpořeno z Programu švýcarsko-české

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Přírodní rezervace 395/1992 Sb. (Vyhláška č. XIX/590-13) Jihomoravský kraj Tišnov (Brno - venkov) Lažánky u Veverské Bítýšky.

Přírodní rezervace 395/1992 Sb. (Vyhláška č. XIX/590-13) Jihomoravský kraj Tišnov (Brno - venkov) Lažánky u Veverské Bítýšky. Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: 1015 Kategorie ZCHÚ: Zřizovací předpis: Kraj: Obec s rozš. působností 3. st. Katastrální území: Vojenský újezd: - - - Velkoplošné ZCHÚ: Výměra ZCHÚ: Přírodní rezervace 395/1992 Sb.

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

1 ÚVOD. Zbyněk Šafránek 73 ABSTRAKT:

1 ÚVOD. Zbyněk Šafránek 73 ABSTRAKT: OVĚŘENÍ PŘESNOSTI VÝBĚROVÝCH METOD POUŽITÝCH PŘI HODNOCENÍ ŠKOD ZVĚŘÍ OKUSEM VERIFYING OF THE ACCURACY OF SELECTION METHODS USED FOR THE EVALUATION OF BROWSING DAMAGES CAUSED BY GAME ABSTRAKT: Zbyněk Šafránek

Více

SOVY. Obecné informace. - masožravci - noční ptáci

SOVY. Obecné informace. - masožravci - noční ptáci - masožravci - noční ptáci - oči směřují dopředu, blízko u sebe, okolo očí tzv. závoj (= uspořádání peří) - hlavu otočí až o 270 o - zahnutý zobák - ostré drápy - vratiprst - lov za soumraku a v noci -

Více

3.2 Obyvatelstvo podle věku, rodinného stavu a vzdělání

3.2 Obyvatelstvo podle věku, rodinného stavu a vzdělání 3.2 Obyvatelstvo podle věku, rodinného stavu a vzdělání průměrný věk v Jihomoravském kraji se zvyšuje, převyšuje republikový průměr 56 % obyvatel starších 15 let žije v manželství podíl vysokoškolsky vzdělaných

Více

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí,

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí, 3 Rozvodovost Statistika zpracovaná na základě údajů obdržených od Ministerstva spravedlnosti ČR udává 26,1 tisíce rozvedených manželství v roce 2015, nejméně od roku 2000. Téměř třetina rozvodů byla iniciována

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Obyvatelstvo území Šumavy - proč zde uchovat národní park?

Obyvatelstvo území Šumavy - proč zde uchovat národní park? Obyvatelstvo území Šumavy - proč zde uchovat národní park? Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4 matejka@infodatasys.cz V souvislosti s diskusí nad ochranou přírody na Šumavě (KINDLMANN

Více

OBRATLOVCI PŘÍRODNÍ REZERVACE BOŠÍNSKÁ OBORA (OKRES ÚSTÍ N. O.)

OBRATLOVCI PŘÍRODNÍ REZERVACE BOŠÍNSKÁ OBORA (OKRES ÚSTÍ N. O.) Vč. sb. přír. Práce a studie, 16 (2009): 157-172 ISSN 1212-1460 OBRATLOVCI PŘÍRODNÍ REZERVACE BOŠÍNSKÁ OBORA (OKRES ÚSTÍ N. O.) Vertebrates of the Bošínská obora Nature Reserve (East Bohemia, Ústí n. O.

Více

Babí lom. Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: Kategorie ZCHÚ: Zřizovací předpis: Kraj:

Babí lom. Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: Kategorie ZCHÚ: Zřizovací předpis: Kraj: Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: 89 Kategorie ZCHÚ: Přírodní rezervace Zřizovací předpis: XIX/0-07; /9 Kraj: Jihomoravský kraj Obec s rozš. působností. st. Blansko, Kuřim (Brno-venkov) Katastrální území: Lelekovice,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01CVUA1* Čj: MSK 55698/2014 Sp. zn.: ŽPZ/11805/2014/Řon 246.2 A10 Vyřizuje: RNDr. Lenka Řondíková

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

Zimní pozorování vodních ptáků na Labi v Pardubicích v zimách 1998/1999 a 1999/2000

Zimní pozorování vodních ptáků na Labi v Pardubicích v zimách 1998/1999 a 1999/2000 Panurus, 10 (2000): 89-96 ISBN: 80-86046-43-5 Zimní pozorování vodních ptáků na Labi v Pardubicích v zimách 1998/1999 a 1999/2000 Winter Waterfowl Observations on Labe river in Pardubice in 1998/1999 and

Více

Podpora hnízdních možností skorce vodního (Cinclus cinclus) na Vysočině v roce 2010

Podpora hnízdních možností skorce vodního (Cinclus cinclus) na Vysočině v roce 2010 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností skorce vodního (Cinclus cinclus) na Vysočině v roce 2010 Vojtěch

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

PTAČÍ OBLAST BROUMOVSKO

PTAČÍ OBLAST BROUMOVSKO PLÁN MONITORINGU PTAČÍ OBLAST BROUMOVSKO Zpracoval: Josef VRÁNA (listopad 2004) Aktualizace: Josef VRÁNA a Jan HORA (květen 2006) 1. Popis ptačí oblasti Ptačí oblast zaujímá středovou část stejnojmenné

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

David Lacina, AOPK ČR

David Lacina, AOPK ČR Ptáci zemědělské krajiny význam, ohrožení, opatření David Lacina, AOPK ČR chřástal a bahňáci chřástal polní Crex crex Celosvětově ohrožený druh stěhovavý louky, (pole) potravou hmyz, bezobratlí, semena

Více

Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017

Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017 Metodika Mapování hnízdního rozšíření ptáků v České republice (2014 2017) Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017 Vladimír Bejček & Karel Šťastný Katedra ekologie

Více

doporučený zásah životů a majetku třetích osob. Vytěžené dříví bude ponecháno k zetlení na místě.

doporučený zásah životů a majetku třetích osob. Vytěžené dříví bude ponecháno k zetlení na místě. Příloha T.1: Popis ních porostů a výčet plánovaných ů v nich Název chráněného území: PR Hřebečovský Organice LH: Lesy ČR, s.p. Lesní správa: Svitavy 225 C 6 225 C 8 225 C 9 Z část 225 C 9 V část y doporučený

Více

11. Přílohy. Příloha č. 6. Charakteristiky zjišťované na jednotlivých jedincích na výzkumných plochách.

11. Přílohy. Příloha č. 6. Charakteristiky zjišťované na jednotlivých jedincích na výzkumných plochách. 11. Přílohy Přílohač. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6 Charakteristiky zjišťované na jednotlivých jedincích na výzkumných plochách. Odvozené, vypočtené strukturní charakteristiky

Více