Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech"

Transkript

1 Sborník muzea Karlovarského kraje 22 (2014) 139 Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech Pavel Řepa Úvod V letech byl proveden vertebratologický průzkum PR Diana (Řepa 1978). Nejrozsáhlejší a nejdůležitější součástí tohoto průzkumu byla ornitologická část, jejíž výsledky byly později publikovány (Řepa 1980). Tyto podklady byly také zařazeny do zprávy o základním inventarizačním průzkumu SPR Diana (Seidl et al. 1980). Nový inventarizační ornitologický průzkum této rezervace byl znovu prováděn v letech Území PR Diana je ochranářsky cenné a je ukázkou přírodě blízké lesní fytocenózy vyskytující se v oblasti Českého lesa již jen velmi vzácně. Proto pokládám za vhodné výsledky průzkumu uveřejnit. Velký význam má také možnost srovnat složení hnízdní synuzie ptáků na stejném území po 35 letech. Popis sledovaného území Přírodní rezervace Diana leží v pohoří Český les v části Kateřinská kotlina na k. ú. obce Rozvadov. Nachází se cca 1 km západně od osady Diana v souvislém lesním celku. Území leží v okrese Tachov a v Plzeňském kraji. Rezervace se rozprostírá na severním svahu nízkého pahorku Třískolupského vrchu a severním okrajem se dotýká úzké luční nivy Kateřinského potoka. Kateřinská kotlina se nachází přímo u státní hranice mezi bývalou obcí Hraničky a obcí Železná, mezi horskými masivy Havranu (894 m n. m.) a Velkého Zvonu (863 m n. m.). Na západě na území SRN pokračuje tato sníženina dále do vnitrozemí, ve východním směru se již nedaleko zvedá masiv Přimdy (848 m). Území je i ploché (mezi , místy až 570 m n. m.), protéká jím Kateřinský potok, který má (stejně jako jeho přítoky) vysloveně nížinný charakter s pomalým tokem a původně vytvářel rozsáhlá podmáčená území. V severní a jižní části Kateřinské kotliny jsou rozsáhlé vlhké louky a pastviny, které byly v severním úseku po 2. světové válce přeměněny v ornou půdu. Střední část zůstala souvisle zalesněna. Uměle vysazené hospodářské porosty s borovicí a smrkem jsou silně podmáčené, místy se nachází bažinaté úseky. Kateřinský potok, včetně některých přítoků, byl na počátku 70. let 20. století velmi necitlivě upraven a napřímen a proběhly zde rozsáhlé odvodňovací akce. Lidská sídla jsou rozložena řídce, mnohé původní vesnice byly po 2. světové válce zrušeny. Středem Kateřinské kotliny byly v posledních třiceti letech vybudovány významné liniové stavby (dálnice D5, energovod a několik větví plynovodu). Vlastní sledované území je od roku 1933 dodnes chráněno jako přírodní rezervace (plocha cca 20,5 ha). Tvoří ji lesní porost, obklopený dalšími lesy, pouze na severu se dotýká úzké luční nivy potoka. Ochranné pásmo nebylo zvláště vymezeno, takže je jím pruh do 50 m od hranice rezervace. Lesní porost je složen převážně z buku lesního jen s vtroušenými smrky. Fytocenologicky je porost hodnocen jako typická kyčelnicová květnatá bučina asociace Dentario eneaphylli-fagetum. Porost je velmi starý, věk nejstarších stromů se odhaduje na 250 let. V současné době je nejstarší stromové patro ve fázi rozpadu, v rezervaci jsou

2 140 PŘÍRODOVĚDNÉ STATĚ A ČLÁNKY Pavel Řepa tudíž časté odumřelé pahýly a tlející padlé kmeny a také vznikají a rozšiřují se prosvětlená místa. Většina dalších stromů má stáří nad 100 let, mladší ročníky jsou zastoupeny velmi slabě. Nejmladší ročníky buku se ještě v 80. letech vyskytovaly ve velmi omezeném rozsahu. Důvodem byl především silný okus jelení zvěří. Byla provedena opatření na ochranu zmlazení a dokonce i výsadba, takže dnes se mladé buky v keřovém patře rozšířily i na další plochy. Metodika sledování Sledování ptáků v rezervaci v letech bylo prováděno v rámci Jednotného programu sčítání ptáků (JPSP) za použití bodové metody na vytyčeném transektu. Trasa celého bodového transektu JPSP začíná v prostoru západně od osady Diana a pokračuje směrem k rezervaci, ve které leží jeho větší část (12 bodů, situovaných podél západní a východní hranice rezervace). Bodové sčítání bylo prováděno třikrát během hnízdní sezóny. Termíny byly v jednotlivých letech následující: května, 19. května a 7. června, dubna, 18. května a 11. června, dubna, 14. května a 3. června. Sčítání na jednotlivých bodech trvalo pět minut. Odděleně byli zaznamenáváni jedinci zjištění do vzdálenosti 100 m a nad tuto vzdálenost. Celé sčítání se řídilo schválenou metodikou pro JPSP (Anonymus 2008). Při hodnocení byli zpívající samci, celé páry a jedinci s projevy hnízdního chování započítáváni jako jeden pár, ostatní zjištění jedinci jako 0,5 páru (Janda & Řepa 1986). Do celkového hodnocení byl u každého druhu na každém bodě započten nejvyšší zaznamenaný počet párů ze tří sčítacích termínů v jednom roce. Při hodnocení byl výpočet denzity omezován pouze na páry zjištěné do 100 m od pozorovatele (takzvaní blízcí jedinci). Abundance v tab. 1 je součet všech blízkých párů zjištěných ve všech třech sledovaných letech. Denzita byla počítána na plochu kruhu o poloměru 100 m. Vypočtena byla i dominance jednotlivých druhů jako procentický podíl počtu zjištěných párů daného druhu v celkovém počtu párů všech zjištěných druhů (Pikula 1976). Pro celé společenstvo byl vypočten index druhové diverzity podle Shannon-Weavera a druhové vyrovnanosti podle Pieloua (Odum 1977). Údaje o všech jedincích zjištěných na bodě, tedy i těch kteří byli zjištěni ve větší vzdálenosti než 100 m, byly použity jen pro stanovení úplného přehledu všech druhů v rezervaci. Podle dominance byly druhy děleny na dominantní (dominance 5 % a více), influentní (od 2 % do 4,9 %) a akcesorické (s dominanci 1,9 % a nižší) (Pikula 1976). Dále byly druhy děleny na skupiny podle umístění hnízda, byly rozeznávány druhy hnízdící převážně na zemi, v keřích, na stromech a v dutinách. Také byly odlišovány skupiny druhů podle nejoblíbenějšího biotopu, tedy druhy charakteristické pro listnaté lesy, pro jehličnaté lesy a pro světliny a paseky. Poslední skupinou pak byly druhy označované jako obecně lesní. Pro zařazení jednotlivých druhů do skupin byly využívány jak obecné údaje z celé ČR (Hudec & Šťastný 2005), tak i vlastní poznatky o hnízdění a vazbě na biotop získané při dlouhodobém sledování avifauny Tachovska (Řepa 2011a, b, c, 2012, 2013). Výsledky V tab. 1 jsou shrnuty údaje o početnosti všech zjištěných druhů na všech sčítaných bodech v přírodní rezervaci Diana během tří sledovaných let Jde tedy o průměrné složení za celé sledované období. Celkem bylo zjištěno 47 hnízdících druhů, které byly při sčítání zjištěny v okruhu do 100 m od bodu, tedy označovaných jako blízké. Vezmeme-li v úvahu

3 Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech 141 i druhy zjištěné při sčítání ve větší vzdálenosti od bodu než 100 m, pak do seznamu přibude jediný další druh, a to žluna šedá (Picus canus). Byla zjištěna celkem třikrát, vždy sice dosti daleko od sčitatele, ale protože v jednom případě se vyskytla ve směru do středu rezervace, můžeme ji považovat za obyvatele PR. Celkový počet zjištěných hnízdících druhů je tedy 48. Denzita celé synuzie byla 105 párů na 10 ha, diverzita synuzie 3,41 a druhová vyrovnanost 0,89. Tab. 1: Kvantitativní složení hnízdní synuzie ptáků v PR Diana v letech AB abundance v párech, DE denzita v párech na 10 ha, DO dominance v %. AB DE DO Fringilla coelebs 49 7,68 7,4 Parus major 42 6,59 6,3 Phylloscopus sibilatrix 36 5,65 5,4 Turdus merula 36 5,65 5,4 Periparus ater 34 5,33 5,1 Troglodytes troglodytes 34 5,33 5,1 Sylvia atricapilla 33 5,18 4,9 Columba oenas 32 5,02 4,8 Sitta europaea 31,5 4,94 4,7 Phylloscopus collybita 29 4,55 4,4 Sylvia borin 26 4,08 3,9 Turdus philomelos 25 3,92 3,8 Cyanistes caeruleus 25 3,92 3,8 Erithacus rubecula 23 3,61 3,5 Prunella modularis 18,5 2,9 2,8 Certhia brachydactyla 18,5 2,9 2,8 Ficedula hypoleuca 16 2,51 2,4 Certhia familiaris 15 2,35 2,3 Regulus ignicapillus 12 1,88 1,8 Hippolais icterina 12 1,88 1,8 Dendrocopos major 11 1,73 1,7 Regulus regulus 10 1,57 1,5 Phylloscopus trochilus 10 1,57 1,5 Pyrrhula pyrrhula 9 1,41 1,4 Ficedula parva 9 1,41 1,4 Poecile montanus 7 1,1 1 Lophophanes cristatus 7 1,1 1 Picus viridis 6 0,94 0,9

4 142 PŘÍRODOVĚDNÉ STATĚ A ČLÁNKY Pavel Řepa AB DE DO Picus canus 6 0,94 0,9 Dryocopus martius 5,5 0,86 0,8 Turdus viscivorus 5 0,78 0,8 Columba palumbus 5 0,78 0,8 Muscicapa striata 3 0,47 0,4 Accipiter gentilis 3 0,47 0,4 Jynx torquilla 3 0,47 0,4 Garrulus glandarius 3 0,47 0,4 Locustella naevia 2 0,31 0,3 Motacilla cinerea 2 0,31 0,3 Accipiter nisus 1,5 0,24 0,2 Carpodacus erythrinus 1 0,16 0,15 Anas platyrhynchos 1 0,16 0,15 Cuculus canorus 1 0,16 0,15 Anthus trivialis 1 0,16 0,15 Sylvia curruca 1 0,16 0,15 Strix aluco 1 0,16 0,15 Phoenicurus phoenicurus 1 0,16 0,15 Scolopax rusticola 1 0,16 0,15 Celkem 663,5 104,08 99,7 Postavení dominantního druhu mělo celkem šest druhů, a to pěnkava obecná (Fringilla coelebs), sýkora koňadra (Parus major), budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix), kos černý (Turdus merula), sýkora uhelníček (Periparus ater) a střízlík obecný (Troglodytes troglodytes). Jde o druhy hojné, které se vyskytují v celé naší oblasti i v celé ČR ve značném počtu. Všechny můžeme označit jako druhy obecně lesní, pouze budníček lesní je typickým a charakteristickým druhem listnatých lesů, především bučin. Následující čtyři druhy (influentní s dominancí cca 4 %), jsou rovněž běžné (pěnice černohlavá Sylvia atricapilla, brhlík lesní Sitta europaea, budníček menší Phylloscopus collybita), pouze holub doupňák (Columba oenas) je druhem jak na Tachovsku, tak v celé ČR méně běžným a pro bučiny vysloveně charakteristickým. Druhů zvláště chráněných bylo v hnízdní synuzii v rezervaci Diana zjištěno celkem osm. Nejvýznamnější z nich je holub doupňák, který patří k důležitým druhům podle početnosti a je zařazen do kategorie silně ohrožený. Jeho početnost v přírodní rezervaci Diana lze podle našich sledování odhadnout na cca 10 párů. Tento druh je v ČR sice rozšířen po celém území, ale je méně početný a výskyt je přerušovaný, což je v souvislosti s jeho vazbou na přítomnost starých doupných stromů (Šťastný, Bejček & Hudec 2006). V Českém lese se vyskytuje především v ostrůvcích bučin, v ostatním území jen velmi řídce (Vacík 1999, Řepa 2011a). Významný, i když již mnohem méně početný zvláště chráněný druh, je lejsek malý (Ficedula parva)

5 Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech 143 hnízdící v rezervaci v počtu minimálně 2 3 párů. Na území ČR je rozšířen ostrůvkovitě a je dosti vzácný (Šťastný, Bejček & Hudec 2006). Také v Českém lese je velmi vzácný a zjišťován je jen sporadicky (Řepa 2013). Zařazen je do kategorie silně ohrožený. Další zvláště chráněné druhy, ať již patří mezi silně ohrožené (krahujec obecný Accipiter nisus, krutihlav obecný Jynx torquilla) nebo jen ohrožené (jestřáb lesní Accipiter gentilis, sluka lesní Scolopax rusticola, hýl rudý Carpodacus erythrinus, lejsek šedý Muscicapa striata), byly v přírodní rezervaci Diana zjištěny jen vzácně. Většinou se vyskytovaly v jediném páru a některé nebyly zjištěny ve všech sledovaných letech (hýl rudý, sluka lesní). Zatímco jestřáb lesní a krahujec obecný jsou druhy v okrese Tachov relativně běžné, lejsek šedý je již méně hojný a krutihlav obecný a hýl rudý, a do značné míry i sluka lesní, jsou méně časté (Řepa 2010a, b, 2011b, 2013, 2014). V rezervaci byly zjištěny i druhy, které nejsou ze zákona chráněny, ale v naší oblasti patří k méně běžným, takže jejich výskyt je rozhodně zajímavý a přispívá k hodnotě studované ornitocenózy. Především se v počtu minimálně 4 5 párů vyskytoval lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca). V celé ČR má nesouvislé rozšíření, zvláště v jižní polovině státu (Šťastný, Bejček & Hudec 2006). Na Tachovsku a v Českém lese je rozšířen jen ostrůvkovitě s omezením především na zbytky bučin, velké přírodní parky a podobná stanoviště. Jeho populace na Dianě je známa již od 60. let minulého století (Tesař 1967). Také byl pravidelně zjišťován výskyt nejméně jednoho páru žluny šedé (Picus canus). Tento druh je v celé ČR rozšířen dosti nepravidelně (Šťastný, Bejček & Hudec 2006) a na Tachovsku je nepočetný (Řepa 2011b). Tab. 2: Zastoupení skupin druhů podle dominance v hnízdní synuzii ptáků v Přírodní rezervaci Diana v letech počet druhů dominance dominantní 6 34,7 influentní 12 44,1 akcesorické 29 20,9 Celkem 47 99,7 Zjištěná denzita hnízdní synuzie i počet druhů jsou dosti vysoké, rovněž diverzita a druhová vyrovnanost jsou spíše nadprůměrné. V tab. 2 je zachyceno zastoupení skupin druhů, rozdělených podle výše dominance v synuzii. Šest dominantních druhů tvoří okolo třetiny celkového počtu párů, naopak 12 influentních druhů dosahuje téměř poloviny všech párů. Akcesorické druhy pak tvoří zhruba pětinu celkového počtu, do značné míry i proto, že jejich počet je mimořádně vysoký. Celkem to ukazuje dosti příznivou, významně vyrovnanou skladbu celé ptačí synuzie. V tab. 3 je uvedeno zastoupení skupin druhů podle umístění hnízda. Velmi vysoký je podíl druhů hnízdících v dutinách, který se téměř shoduje s podílem druhů hnízdících v keřích, naopak velmi nízký je podíl druhů hnízdících na stromech. V tab. 4 je zachyceno rozdělení skupin podle preference biotopu. Celkem pochopitelně je vysoký podíl druhů preferujících listnaté porosty, který je dokonce vyšší než podíl druhů obecně lesních. Druhy preferující jehličnany jsou málo početné.

6 144 PŘÍRODOVĚDNÉ STATĚ A ČLÁNKY Pavel Řepa Tab. 3: Zastoupení skupin druhů podle umístění hnízda v hnízdní synuzii ptáků v Přírodní rezervaci Diana v letech počet druhů dominance dutiny 19 41,0 stromy 9 13,45 keře 13 38,8 zem 6 6,45 Celkem 47 99,7 Tab. 4: Zastoupení skupin druhů podle preferovaného biotopu v hnízdní synuzii ptáků v Přírodní rezervaci Diana v letech počet druhů dominance obecně lesní druhy 13 32,5 druhy jehličnatých porostů 6 12,0 druhy listnatých porostů 17 48,0 druhy lesních světlin 11 7,2 Celkem 47 99,7 Diskuse a závěry Srovnáním se stavem z let (Řepa 1980) bylo zjištěno, že počet druhů v hnízdní synuzii se zvýšil jen nepatrně, a to o tři druhy. Denzita byla v letech vyjadřována v exemplářích na 10 ha, zatímco nyní v párech. Protože zjištěné počty (jednou jedinců, podruhé párů) jsou shodné, zdá se, že došlo k silnému vzrůstu denzity. Vezmeme-li však v úvahu, že sčítáni jsou s vysokou převahou zpívající samci (u mnohých druhů až v 90 %) a v hodnocení bodového sčítání je většina párů stanovena podle zpívajícího samce, pak rozdíl bude jen nevelký. S ohledem na rozdílné metody sčítání v obou obdobích (liniová a bodová) nelze z takového rozdílu něco zásadnějšího vyvozovat, byť lze aspoň spekulovat o mírném zvýšení denzity. Naopak diverzita vzrostla zřetelně (z cca 2,9 na cca 3,4). Při porovnání obou seznamů zjištěných druhů, byly nalezeny rozdíly v zastoupení jednotlivých druhů. V letech byli navíc proti letům zjištěni čáp černý (Ciconia nigra), káně lesní (Buteo buteo), hrdlička divoká (Streptopelia turtur), vrána černá (Corvus corone), ťuhýk obecný (Lanius collurio), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), sýkora babka (Parus palustris) a strnad obecný (Emberiza citrinella). Naopak v letech byli navíc přítomni jestřáb lesní (Accipiter gentilis), sluka lesní (Scolopax rusticola), puštík obecný (Strix aluco), datel černý (Dryocopus martius), žluna zelená (Picus viridis), žluna šedá (Picus canus), sojka obecná (Garrulus glandarius), cvrčilka zelená (Locustella naevia), pěnice pokřovní (Sylvia curruca), sedmihlásek hajní (Hippolais icterina), rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), králíček ohnivý (Regulus ignicapillus), lejsek malý (Ficedula parva), lejsek šedý (Muscicapa striata) a hýl rudý (Carpodacus erythrinus). V mnoha případech jde však o druhy s dosti velkým hnízdním okrskem (čáp černý, káně lesní, jestřáb lesní, sluka lesní, puštík obecný, hrdlička divoká, datel černý, žluna zelená i šedá, vrána černá a sojka obecná), u nichž změny v přítomnosti v rezervaci byly

7 Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech 145 snadno vyvolány jen nevelkým posunem v poloze hnízdního okrsku a také jejich zastižení je obvykle dílem náhody. U drobných druhů se vesměs jednalo o případy, kdy druh byl v rezervaci zastoupen jediným maximálně dvěma páry, takže lze předpokládat malou stabilitu výskytu během řady let, zvláště když mezi nimi byly často i druhy, které využívaly biotopy na okrajích rezervace (pěnice hnědokřídlá, sýkora babka, strnad obecný). Za významný rozdíl je ovšem nutno považovat výskyt lejska malého. Jeho přítomnost v rezervaci byla již zjištěna na začátku 90. let minulého století (Řepa 2011c). Nová populace je sice nepočetná, ale má značný ochranářský význam. Za zmínku stojí snad ještě výskyt dalších dvou druhů, vyskytujících se ve více než jednom páru, jimiž jsou králíček ohnivý a sedmihlásek hajní. Tab. 5: Srovnání denzity jednotlivých druhů ptáků v Přírodní rezervaci Diana v letech a Druhy dominantní a influentní. A = druh byl v letech akcesorický (dominance nižší než 2 %). denzita dominance Fringilla coelebs 25,2 7,68 23,8 7,4 Parus major 8,3 6,59 7,7 6,3 Phylloscopus sibilatrix 8,7 5,65 8,2 5,4 Turdus merula 2,8 5,65 2,7 5,4 Periparus ater 4,2 5,33 3,9 5,1 Troglodytes troglodytes 3,8 5,33 3,6 5,1 Sylvia atricapilla A 5,18 A 4,9 Columba oenas 2,7 5,02 2,5 4,8 Sitta europaea 11 4,94 10,4 4,7 Phylloscopus collybita 3,2 4,55 3,1 4,4 Sylvia borin A 4,08 A 3,9 Turdus philomelos 4,3 3,92 4,3 3,8 Cyanistes caeruleus 3,9 3,92 3,7 3,8 Erithacus rubecula 2,7 3,61 2,5 3,5 Prunella modularis A 2,9 A 2,8 Certhia brachydactyla 2,6 2,9 2,4 2,8 Ficedula hypoleuca 2,1 2,51 2 2,4 Certhia familiaris 2,6 2,35 2,4 2,3 Regulus ignicapillus 2,3 1,57 2,1 1,8 Při srovnání kvantit jednotlivých druhů přítomných v obou obdobích byly hodnoceny jen druhy početnější, tedy dominantní a influentní (tab. 5). Při srovnání denzity vznikají potíže plynoucí z různých metod sčítání, které byly zmíněny již při srovnávání celkové denzity synuzie. Proto byly především porovnávány hodnoty dominance, tedy byla porovnávána nikoli absolutní početnost, ale významnost jednotlivých druhů v synuzii. Vůbec nejvýraznější rozdíl

8 146 PŘÍRODOVĚDNÉ STATĚ A ČLÁNKY Pavel Řepa mezi oběma obdobími byl u pěnkavy obecné, kde došlo k vícenásobnému poklesu denzity i dominance. Jde ovšem o druh velmi silně slyšitelný, zjistitelný na velkou vzdálenost, takže využití pouze tzv. blízkých jedinců k hodnocení v letech zřejmě citelně ovlivnilo zjištěnou hodnotu denzity a dominance tohoto druhu. K tomu je třeba přičíst skutečnost, že na celém Tachovsku vykazovala pěnkava obecná tendenci k mírnému poklesu početnosti (Řepa 2014). Přes tyto vlivy je zřejmé, že v rezervaci Diana početnost pěnkavy obecné mezi sledovanými obdobími značně poklesla. Citelný pokles početnosti prodělali také budníček lesní a brhlík lesní. Zvláště v druhém případě jde o druh ozývající se velmi silným, daleko slyšitelným hlasem, proto aspoň část úbytku lze přičíst rozdílné metodě zjišťování. I brhlík prodělal mírný úbytek početnosti na celém Tachovsku (Řepa 2013). Přesto i u těchto druhů lze soudit, že aspoň část poklesu početnost byla jevem objektivním. Pokles početnosti, byť již o něco mírnější, lze najít také u sýkory koňadry, drozda zpěvného, šoupálka dlouhoprstého, králíčka obecného a sýkory parukářky. První dva druhy patří opět mezi daleko slyšitelné, takže valná část rozdílu může jít na vrub rozdílům v metodice. Další tři druhy zase vykazovaly tendenci k snižování počtu na celém Tachovsku Řepa 2013). Dá se tedy říci, že pokles početnosti nemusel mnohdy být tak výrazný, jak ukazují hodnoty v tab. 5, přesto u většiny zmíněných druhů je nutno určité snížení početnosti hnízdní populace připustit. Příčinou může být řídnutí nejvyššího stromového patra u pěnkavy obecné, snad i u budníčka lesního. S tím souvisí i ubývání starých stromů s dutinami, což zase omezuje sýkoru koňadru, brhlíka lesního a snad i šoupálka dlouhoprstého. Vliv mohlo mít také výrazné snížení podílu smrku v stromovém patře, vyvolané bezpečnostní těžbou v 90. letech minulého století, které se mohlo dotknout početnosti u králíčka obecného a sýkory parukářky. U několika početnějších druhů denzita i dominance v druhém sledovaném období stoupla. Nejvýrazněji se to projevilo u pěnice černohlavé a pěnice slavíkové, které z postavení akcesorických druhů v letech dosáhly v letech postavení téměř dominantních druhů. Pěvuška modrá postoupila z postavení akcesorického druhu mezi druhy influentní. Také u kosa černého, střízlíka obecného, sýkory uhelníčka a holuba doupňáka vzrostla početnost významně. U červenky obecné, lejska černohlavého a šoupálka krátkoprstého byla početnost ve druhém období také vyšší, ovšem rozdíl již nebyl příliš velký, takže u těchto druhů lze pochybovat o skutečném růstu početnosti, i s ohledem na rozdíly v metodě sčítání. Příčiny uvedených změn mohou být ovlivněny celkovým růstem početnosti druhu v širší oblasti. Tak tomu bylo především u pěnice slavíkové a pěnice černohlavé (Řepa 2013), ale také u střízlíka obecného a pěvušky modré (Řepa 2011c). Dále je možno za příčinu zvyšování početnosti považovat i změny struktury porostu, především vznik otevřených úseků a také zvýšení plochy křovinného patra, k němuž došlo převážně zlepšením zmlazování buku. Tento faktor lze brát v úvahu hlavně u obyvatel keřového patra, tedy u obou druhů pěnic, pěvušky modré, ale i u kosa černého a střízlíka obecného. Sýkora uhelníček naopak na celém Tachovsku vykazovala mírný pokles počtu (Řepa 2013), takže přibývání v rezervaci lze těžko vysvětlit změnami struktury porostu. Při srovnání zastoupení skupin podle výše dominance (tab. 2) je zřetelné zvýšení druhové vyrovnanosti, neboť jak druhy akcesorické, tak druhy influentní zvýšily svůj podíl na úkor druhů dominantních. To je také při skoro stejné druhové pestrosti hlavní příčinou vyšší diverzity synuzie. Srovnání zastoupení skupin podle umístění hnízda ukázalo značný pokles

9 Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech 147 podílu druhů stavících hnízda na stromech a naopak růst podílu obyvatelů křovin. Je to pochopitelný důsledek prořídnutí stromového patra a přírůstku bukového zmlazení. Současná hnízdní ptačí synuzie přírodní rezervace Diana je tedy nadprůměrně početná, druhově pestrá a i druhově vyrovnaná. Obsahuje i druhy ohrožené a vzácné, takže má význam pro ochranu ptactva, především v CHKO Český les. Na druhé straně je nutno konstatovat, že složení neobsahuje druhy mimořádně vzácné a druhy pro ochranu přírody významné činí jen cca 10 % celkového počtu hnízdících párů. Ornitologická hodnota není tedy rozhodně nejdůležitějším důvodem existence rezervace. Při srovnání ptačí hnízdní synuzie s údaji z let je vidět, že došlo především k zvýšení diverzity a snížení převahy stromových druhů nad keřovými. Je to důsledek výše zmiňovaných změn struktury a porostu. V současné době je třeba tento fakt hodnotit jako pozitivní, vedoucí k vyšší stabilitě ptačí složky rezervace. Rozdíly v druhové skladbě jsou v podstatě nepříliš významné pro ochranářskou hodnotu rezervace, jediným výrazným zlepšením z tohoto hlediska je výskyt lejska malého. Shrnutí V letech bylo sledováno kvantitativní složení hnízdní synuzie ptáků v přírodní rezervaci Diana v Českém lese (okres Tachov, západní Čechy). Použita byla metoda bodového sčítání s rozlišováním jedinců zjištěných do vzdálenosti 100 m od bodu a od vzdálenějších. V hnízdní synuzii bylo 47 druhů vyskytujících se ve vzdálenosti do 100 m od sčítacích bodů (48 druhů včetně zjištěných nad 100 m od bodu). Denzita celé synuzie byla 105 párů na 10 ha, diverzita synuzie 3,41 a druhová vyrovnanost 0,89. Postavení dominantního druhu mělo celkem šest druhů a to pěnkava obecná (Fringilla coelebs), sýkora koňadra (Parus major), budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix), kos černý (Turdus merula), sýkora uhelníček (Periparus ater) a střízlík obecný (Troglodytes troglodytes). Velký význam v synuzii měly i nejpočetnější druhy influentní: pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), brhlík lesní (Sitta europaea), budníček menší (Phylloscopus collybita) a holub doupňák (Columba oenas). Druhů zvláště chráněných bylo nalezeno osm. Nejvýznamnější z nich je holub doupňák a svůj význam má i výskyt lejska malého (Ficedula parva). Další zvláště chráněné druhy (krahujec obecný Accipiter nisus, krutihlav obecný Jynx torquilla, jestřáb lesní Accipiter gentilis, sluka lesní Scolopax rusticola, hýl rudý Carpodacus erythrinus, lejsek šedý Muscicapa striata) byly zjištěny jen vzácně až ojediněle. Dále zde byli zjištěni lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) a žluna šedá (Picus canus), druhy zajímavé alespoň z regionálního hlediska. Srovnání s výsledky sčítání ptactva v rezervaci Diana v letech ukázalo mírný vzrůst denzity a výrazný vzrůst diverzity. Celkem ubylo 9 druhů a naopak přibylo 15 druhů, vesměs se jednalo o druhy zastoupené jen v nízkém počtu. Byly nalezeny i některé rozdíly v denzitě početnějších druhů. Celkově se snížil podíl dominantních druhů v synuzii a také poklesl podíl druhů hnízdících na stromech, naopak stoupl podíl druhů hnízdících v keřích. Příčinou jsou zřejmě změny struktury stromového porostu (rozpad nejstaršího stromového patra a zlepšení zmlazování).

10 148 PŘÍRODOVĚDNÉ STATĚ A ČLÁNKY Pavel Řepa Poděkování Autor se cítí zavázán vděčností dr. Romanovi Vacíkovi ze Západočeského muzea v Plzni za pomoc při shánění podkladů a dr. ing. Václavu Chvátalovi z Muzea Českého lesa za spolupráci při zajišťování terénních prací. Děkuji také paní Aleně Holubové z Tachova za revizi anglického textu. Dík patří také paní PhDr. Janě Hutníkové, ředitelce Muzea Českého lesa, za podporu a umožnění realizace tohoto sledování. V neposlední řadě děkuje autor oběma recenzentům práce za jejich podnětné doplňky a připomínky. Literatura Anonymus (2008): Metodika JPSP pro již sčítající spolupracovníky. Online, dostupné na World Wide Web: http//www.jpsp.birds.cz/navod.php?id=metodika [cit ]. Hudec K. & Šťastný K. (2005): Ptáci II/1. Fauna ČR 29/2. Academia, Praha. Janda J. & Řepa P. (1986): Metody kvantitativního výzkumu v ornitologii. SZN, Praha. Odum J. (1977): Základy ekologie. Academia, Praha. Pikula J. (1976): Metodika výzkumu hnízdní bionomie ptactva. SZN, Praha. Řepa P. (1978): Obratlovci SPR Diana a Přimda v Českém lese. Ms., 85 p. [Závěrečná zpráva výzkumného úkolu plánu výzkumu MK ČSR 21/73; depon. in: Západočeské muzeum v Plzni.] Řepa P. (1980): Qualitative und quantitative Zusammensetzung der Vögelsynusien in den Naturschutzgebieten Diana und Přimda im Český les Gebirge /Südwestböhmen/. Folia musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis, Zoologica 13: Řepa P. (2011a): Měkkozobí (Columbiformes) Tachovska. Sborník muzea Karlovarského kraje 19: Řepa P. (2011b): Šplhavci (Piciformes) okresu Tachov. Erica 18: Řepa P. (2011c): Pěvci (Passeriformes) okresu Tachov 1. část. Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 115: Řepa P. (2013): Pěvci (Passeriformes) okresu Tachov 2. část. Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 117: Řepa P. (2014): Pěvci (Passeriformes) okresu Tachov 3. část. Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda [v tisku]. Seidl K., Hostička M. & Nesvadbová J. (1980): Státní přírodní rezervace Diana, Inventarizační průzkum provedený v letech kolektivem pracovníků oddělení základní ochrany přírody ve spolupráci s externími pracovníky. Krajské středisko památkové péče a ochrany přírody v Plzni. Ms., 76 p. [Depon. in: Správa CHKO Český les.] Šťastný K., Bejček V. & Hudec K. (2006): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice Aventinum, Praha. Tesař J. (1967): Ptactvo Tachovska Sborník Západočeského muzea, Plzeň., Příroda 1: 1 67.

11 Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech 149 Summary Nesting birds of the Diana Nature Reserve after 35 years. Pavel Řepa In the years quantitative composition of the nesting birds synusia in a Diana Nature Reserve in the Český les Mountains (District of Tachov, western Bohemia) was studied. The method of point counting was used with the differentiation of individuals found within 100 m distance from the census point and more distant ones. The nesting birds synusia consisted of 47 species occurring within 100 m from the census points, (48 including those identified in the more than 100 m distance). The density of the whole synusia was 105 pairs per 10 ha, diversity of the synusia was 3,41 and the species evenness 0,89. There were found six species with the dominant position (Chaffinch Fringilla coelebs, Great Tit Parus major, Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix, Blackbird Turdus merula, Coal Tit Parus ater and Wren Troglodytes troglodytes). The great importance in synusia also had the most numerous influent species: Blackcap Sylvia atricapilla, Nuthatch Sitta europaea, Chiffchaff Phylloscopus collybita and Stock Dove Columba oenas. There were found eight specially protected species: The most important of them is the Stock Dove and the Red-breasted Flycatcher (Ficedula parva) as well. Other specially protected species were found only rarely: Sparrowhavk Accipiter nisus, Goshawk Accipiter gentilis, Wryneck Jynx torquilla, Woodcock Scolopax rusticola, Rosefinch Carpodacus erythrinus, Spotted Flycatcher Muscicapa striata). Furthermore, there have been found also Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca) and Gray-headed Woodpecker (Picus canus), which belong to the interesting species in this region. Comparison with the results of the bird census in the Diana Nature Reserve in the years showed a slight increase of density and a significant increase of diversity of synusia. Nine species disappeared and 15 species were newly discovered, mainly the species represented by only a small number of individuals. There were found also some differences in the density of abundant species. The total number of the dominant species in synusia decreased. Occurrence of species nesting in the trees decreased as well. Conversely proportion of species nesting in the shrubs increased. The cause of these phenomena is probably a change in the structure of the vegetation cover (degradation of the oldest tree layer and faster development of the youngest tree layer).

VĚTRNÝ PARK ČESKÁ RYBNÁ

VĚTRNÝ PARK ČESKÁ RYBNÁ Vliv stavby na avifaunu Strana 1 z 40 Vliv stavby na avifaunu OBJEDNATEL: S &M CZ s.r.o. se sídlem: Jevíčko, Třebovská 809, PSČ 569 43 IČ: 26884275 DIČ: CZ26884275 ZHOTOVITEL: se sídlem: Havířov-Prostřední

Více

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH 1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných druhů plazů...3 Komentář k ochranářsky

Více

Zpravodaj Oblastní ornitologické sekce při Správě Krkonošského národního parku

Zpravodaj Oblastní ornitologické sekce při Správě Krkonošského národního parku PRUNELLA Zpravodaj Oblastní ornitologické sekce při Správě Krkonošského národního parku XXXVII/2012 Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí Obsah Luděk Petrilák & Jan Losík Zimní monitoring tetřívka

Více

Poznámky k výskytu palearktických migrantů v Kamerunu. Notes to the occurrence of Palearctic migrants in Cameroon

Poznámky k výskytu palearktických migrantů v Kamerunu. Notes to the occurrence of Palearctic migrants in Cameroon SYLVIA 40 / 2004 Poznámky k výskytu palearktických migrantů v Kamerunu Notes to the occurrence of Palearctic migrants in Cameroon Ondřej Sedláček1, David Hořák2, Jan Riegert3, Jiří Reif 2 & Michal Pešata4

Více

Bird abundances in farmland under conditions of organic and conventional farming

Bird abundances in farmland under conditions of organic and conventional farming Početnost ptáků zemědělské krajiny v podmínkách šetrného a konvenčního hospodaření Bird abundances in farmland under conditions of organic and conventional farming Martina Štefanová & Miroslav Šálek Fakulta

Více

Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 39-58, 2006 Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech

Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 39-58, 2006 Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 39-58, 2006 Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech Lucie Kastnerová, Miroslav Zeidler, Marek Banaš Condition, distribution

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá Jan Losík, Alice Háková květen 2014 2 Zpracovatelé:

Více

Sovy přírodního parku Údolí Křetínky

Sovy přírodního parku Údolí Křetínky Panurus, 9 (1998): 83-91 ISBN: 80-86046-32-7 Sovy přírodního parku Údolí Křetínky Owls in Wildlife Preserve Údolí Křetínky (Svitavy district, East Bohemia) Libor Dvořák Úvod Přírodní park se nachází v

Více

Železniční napojení Klápy na systém ŠED, úsek Nová Pec - Klápa Část I.

Železniční napojení Klápy na systém ŠED, úsek Nová Pec - Klápa Část I. Doplňující údaje: 0 30.11.2012 1. vydání kolektiv Ing. M. Babič Ing. M. Babič v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Zpracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Jihočeský kraj U Zimního stadionu

Více

Výsledky zoologických ~růzkumů v národní přírodní rezervaci Velký Spičák (okres Jihlava)

Výsledky zoologických ~růzkumů v národní přírodní rezervaci Velký Spičák (okres Jihlava) VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK VYSOČINY Oddíl věd pří rodní ch, XIV Muzeum Vysočiny, Jihl ava, 14 : 155-175,1999 Výsledky zoologických ~růzkumů v národní přírodní rezervaci Velký Spičák (okres Jihlava) Results of

Více

U P O L Í N. Prosinec 2013 Informační zpravodaj AOPK ČR, Správy CKO Jizerské hory a krajského střediska Liberec zdarma

U P O L Í N. Prosinec 2013 Informační zpravodaj AOPK ČR, Správy CKO Jizerské hory a krajského střediska Liberec zdarma U P O L Í N Prosinec 2013 Informační zpravodaj AOPK ČR, Správy CKO Jizerské hory a krajského střediska Liberec zdarma Rašelinná jizerská louka v nadregionálním biocentru ÚSES Jizerské louky v NPR Rašeliniště

Více

PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020

PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020 PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020 Lenka Reiterová a Martin Škorpík (editoři) SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ, ZNOJMO 2012 Kolektiv autorů: Veronika Dubovská Markéta Frindová

Více

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně lesy Krkonošského národního parku a péče o ně Rosteme kolem vás Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz, www.mzp.cz (1) Sluneční paprsky (2) Ostrůvky kleče na Luční

Více

Kostelecké inspirování 2008

Kostelecké inspirování 2008 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KOSTELECKÉ INSPIROVÁNÍ 2008 2. ročník konference 28.-29. listopadu 2008 Sborník abstraktů Harabiš Filip & Suvorov Petr (Eds.) Pořadatel konference:

Více

A.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

A.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY A.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY Přehled sledovaných jevů v grafické a tabulkové příloze Sledovaný jev Grafická příloha kartogram č. Tabulková příloha tabulka č. Koeficient ekologické stability KES 25 - Hranice

Více

Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of theczech Republic Station for Fauna Conservation Pavlov

Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of theczech Republic Station for Fauna Conservation Pavlov bulletin VYDRA 4 / 2007 Vydal/Issued by: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Stanice ochrany fauny Pavlov Náklad/Edition size: 500 ks Agency for Nature Conservation and Landscape Protection

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU B. Zadavatel: České Švýcarsko, o.p.s. Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o. listopad 2005 Obsah 1. Základní profil a vymezení řešeného území... 6 1.1. Poloha

Více

02 I 2009. 04 Konference o divočině 16 Rybí líheň v Borových Ladech 28 Léto na Šumavě. Šumava I Obsah. 04 Konference o divočině

02 I 2009. 04 Konference o divočině 16 Rybí líheň v Borových Ladech 28 Léto na Šumavě. Šumava I Obsah. 04 Konference o divočině Šumava I Obsah 02 I 2009 04 Konference o divočině VYDAVATEL: Správa NP a CHKO Šumava ADRESA REDAKCE: Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260, 385 01 Vimperk tel.:388 450 260, fax: 388 450 019 e-mail: sumava@npsumava.cz

Více

PLÁN PÉČE. o přírodní rezervaci Čerňava (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023. Českomoravské sdružení pro ochranu přírody

PLÁN PÉČE. o přírodní rezervaci Čerňava (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023. Českomoravské sdružení pro ochranu přírody PLÁN PÉČE o přírodní rezervaci Čerňava (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023 Objednatel: Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín IČO: 70891320 Zhotovitel: Českomoravské sdružení pro ochranu přírody

Více

PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA

PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA 279 Jan Kabrda, Ivan Bičík, Luděk Šefrna* PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA J. Kobrda, I. Bičík, L. Šefrna: Soils and long-term changes of land use in the Czechia. Geografický časopis, 58, 2006,

Více

Jan Pekař. Historickogeografické aspekty populačního vývoje města Černovice. Bakalářská práce

Jan Pekař. Historickogeografické aspekty populačního vývoje města Černovice. Bakalářská práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta katedra geografie Studijní program: B 1301 Geografie Studijní obor: Geografie pro veřejnou správu Jan Pekař Historickogeografické aspekty

Více

Významné jubileum Stanislava Benedy

Významné jubileum Stanislava Benedy Columba v novém Libor Schröpfer Vážení přátelé ptactva, dostává se k Vám druhé číslo XII. ročníku informačního zpravodaje Columba. Toto celé číslo je věnováno RNDr. Stanislavu Benedovi a jeho významnému

Více

Vyhodnocení současného stavu a péče ve všech maloplošných zvláště chráněných územích v působnosti Moravskoslezského kraje

Vyhodnocení současného stavu a péče ve všech maloplošných zvláště chráněných územích v působnosti Moravskoslezského kraje Vyhodnocení současného stavu a péče ve všech maloplošných zvláště chráněných územích v působnosti Moravskoslezského kraje 2. část studie Revize maloplošných zvláště chráněných území v působnosti Moravskoslezského

Více

Faktory ovlivňující druhové bohatství lokálních ptačích společenstev v České republice: analýza dat Jednotného programu sčítání ptáků

Faktory ovlivňující druhové bohatství lokálních ptačích společenstev v České republice: analýza dat Jednotného programu sčítání ptáků Faktory ovlivňující druhové bohatství lokálních ptačích společenstev v České republice: analýza dat Jednotného programu sčítání ptáků Factors affecting local bird species richness patterns in the Czech

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Vyhodnocení

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra zoologie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra zoologie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra zoologie STRATEGIE CHOVÁNÍ KOSA ČERNÉHO A DROZDA ZPĚVNÉHO PROTI HNÍZDNÍMU PARAZITISMU Diplomová práce Autor: Peter Samaš Studijní obor: Tělesná

Více

Role znaků a geonů v rozpoznávání predátorů netrénovanými ptáky: krmítkové experimenty

Role znaků a geonů v rozpoznávání predátorů netrénovanými ptáky: krmítkové experimenty Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Role znaků a geonů v rozpoznávání predátorů netrénovanými ptáky: krmítkové experimenty Bakalářská práce Nela Nováková Školitel: Veselý

Více

Hnízdní biologie ptáku ve dvou typech lesních porostu

Hnízdní biologie ptáku ve dvou typech lesních porostu UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Prírodovedecká fakulta Katedra zoologie Hnízdní biologie ptáku ve dvou typech lesních porostu Diplomová práce Autor: Radim Kocvara Vedoucí práce: Dr. Karel Weidinger Olomouc

Více

Využití nového hnízdního biotopu je asociováno se změnou ve frekvenci a druhovém složení smíšených kolonií břehule říční (Riparia riparia)

Využití nového hnízdního biotopu je asociováno se změnou ve frekvenci a druhovém složení smíšených kolonií břehule říční (Riparia riparia) SYLVIA 47 / 2011 Využití nového hnízdního biotopu je asociováno se změnou ve frekvenci a druhovém složení smíšených kolonií břehule říční (Riparia riparia) Use of a new breeding habitat is associated with

Více

A2.4.5 LESNÍ EKOSYSTÉMY

A2.4.5 LESNÍ EKOSYSTÉMY Obsah A2.4.6 Nelesní ekosystémy >> Další (A2.4.7 Přehled literatury) A2.4.5 LESNÍ EKOSYSTÉMY Lesy zaujímají významnou část území kraje - dle evidence nemovitostí úhrnem kolem 140 tisíc hektarů, což představuje

Více