Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech"

Transkript

1 Sborník muzea Karlovarského kraje 22 (2014) 139 Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech Pavel Řepa Úvod V letech byl proveden vertebratologický průzkum PR Diana (Řepa 1978). Nejrozsáhlejší a nejdůležitější součástí tohoto průzkumu byla ornitologická část, jejíž výsledky byly později publikovány (Řepa 1980). Tyto podklady byly také zařazeny do zprávy o základním inventarizačním průzkumu SPR Diana (Seidl et al. 1980). Nový inventarizační ornitologický průzkum této rezervace byl znovu prováděn v letech Území PR Diana je ochranářsky cenné a je ukázkou přírodě blízké lesní fytocenózy vyskytující se v oblasti Českého lesa již jen velmi vzácně. Proto pokládám za vhodné výsledky průzkumu uveřejnit. Velký význam má také možnost srovnat složení hnízdní synuzie ptáků na stejném území po 35 letech. Popis sledovaného území Přírodní rezervace Diana leží v pohoří Český les v části Kateřinská kotlina na k. ú. obce Rozvadov. Nachází se cca 1 km západně od osady Diana v souvislém lesním celku. Území leží v okrese Tachov a v Plzeňském kraji. Rezervace se rozprostírá na severním svahu nízkého pahorku Třískolupského vrchu a severním okrajem se dotýká úzké luční nivy Kateřinského potoka. Kateřinská kotlina se nachází přímo u státní hranice mezi bývalou obcí Hraničky a obcí Železná, mezi horskými masivy Havranu (894 m n. m.) a Velkého Zvonu (863 m n. m.). Na západě na území SRN pokračuje tato sníženina dále do vnitrozemí, ve východním směru se již nedaleko zvedá masiv Přimdy (848 m). Území je i ploché (mezi , místy až 570 m n. m.), protéká jím Kateřinský potok, který má (stejně jako jeho přítoky) vysloveně nížinný charakter s pomalým tokem a původně vytvářel rozsáhlá podmáčená území. V severní a jižní části Kateřinské kotliny jsou rozsáhlé vlhké louky a pastviny, které byly v severním úseku po 2. světové válce přeměněny v ornou půdu. Střední část zůstala souvisle zalesněna. Uměle vysazené hospodářské porosty s borovicí a smrkem jsou silně podmáčené, místy se nachází bažinaté úseky. Kateřinský potok, včetně některých přítoků, byl na počátku 70. let 20. století velmi necitlivě upraven a napřímen a proběhly zde rozsáhlé odvodňovací akce. Lidská sídla jsou rozložena řídce, mnohé původní vesnice byly po 2. světové válce zrušeny. Středem Kateřinské kotliny byly v posledních třiceti letech vybudovány významné liniové stavby (dálnice D5, energovod a několik větví plynovodu). Vlastní sledované území je od roku 1933 dodnes chráněno jako přírodní rezervace (plocha cca 20,5 ha). Tvoří ji lesní porost, obklopený dalšími lesy, pouze na severu se dotýká úzké luční nivy potoka. Ochranné pásmo nebylo zvláště vymezeno, takže je jím pruh do 50 m od hranice rezervace. Lesní porost je složen převážně z buku lesního jen s vtroušenými smrky. Fytocenologicky je porost hodnocen jako typická kyčelnicová květnatá bučina asociace Dentario eneaphylli-fagetum. Porost je velmi starý, věk nejstarších stromů se odhaduje na 250 let. V současné době je nejstarší stromové patro ve fázi rozpadu, v rezervaci jsou

2 140 PŘÍRODOVĚDNÉ STATĚ A ČLÁNKY Pavel Řepa tudíž časté odumřelé pahýly a tlející padlé kmeny a také vznikají a rozšiřují se prosvětlená místa. Většina dalších stromů má stáří nad 100 let, mladší ročníky jsou zastoupeny velmi slabě. Nejmladší ročníky buku se ještě v 80. letech vyskytovaly ve velmi omezeném rozsahu. Důvodem byl především silný okus jelení zvěří. Byla provedena opatření na ochranu zmlazení a dokonce i výsadba, takže dnes se mladé buky v keřovém patře rozšířily i na další plochy. Metodika sledování Sledování ptáků v rezervaci v letech bylo prováděno v rámci Jednotného programu sčítání ptáků (JPSP) za použití bodové metody na vytyčeném transektu. Trasa celého bodového transektu JPSP začíná v prostoru západně od osady Diana a pokračuje směrem k rezervaci, ve které leží jeho větší část (12 bodů, situovaných podél západní a východní hranice rezervace). Bodové sčítání bylo prováděno třikrát během hnízdní sezóny. Termíny byly v jednotlivých letech následující: května, 19. května a 7. června, dubna, 18. května a 11. června, dubna, 14. května a 3. června. Sčítání na jednotlivých bodech trvalo pět minut. Odděleně byli zaznamenáváni jedinci zjištění do vzdálenosti 100 m a nad tuto vzdálenost. Celé sčítání se řídilo schválenou metodikou pro JPSP (Anonymus 2008). Při hodnocení byli zpívající samci, celé páry a jedinci s projevy hnízdního chování započítáváni jako jeden pár, ostatní zjištění jedinci jako 0,5 páru (Janda & Řepa 1986). Do celkového hodnocení byl u každého druhu na každém bodě započten nejvyšší zaznamenaný počet párů ze tří sčítacích termínů v jednom roce. Při hodnocení byl výpočet denzity omezován pouze na páry zjištěné do 100 m od pozorovatele (takzvaní blízcí jedinci). Abundance v tab. 1 je součet všech blízkých párů zjištěných ve všech třech sledovaných letech. Denzita byla počítána na plochu kruhu o poloměru 100 m. Vypočtena byla i dominance jednotlivých druhů jako procentický podíl počtu zjištěných párů daného druhu v celkovém počtu párů všech zjištěných druhů (Pikula 1976). Pro celé společenstvo byl vypočten index druhové diverzity podle Shannon-Weavera a druhové vyrovnanosti podle Pieloua (Odum 1977). Údaje o všech jedincích zjištěných na bodě, tedy i těch kteří byli zjištěni ve větší vzdálenosti než 100 m, byly použity jen pro stanovení úplného přehledu všech druhů v rezervaci. Podle dominance byly druhy děleny na dominantní (dominance 5 % a více), influentní (od 2 % do 4,9 %) a akcesorické (s dominanci 1,9 % a nižší) (Pikula 1976). Dále byly druhy děleny na skupiny podle umístění hnízda, byly rozeznávány druhy hnízdící převážně na zemi, v keřích, na stromech a v dutinách. Také byly odlišovány skupiny druhů podle nejoblíbenějšího biotopu, tedy druhy charakteristické pro listnaté lesy, pro jehličnaté lesy a pro světliny a paseky. Poslední skupinou pak byly druhy označované jako obecně lesní. Pro zařazení jednotlivých druhů do skupin byly využívány jak obecné údaje z celé ČR (Hudec & Šťastný 2005), tak i vlastní poznatky o hnízdění a vazbě na biotop získané při dlouhodobém sledování avifauny Tachovska (Řepa 2011a, b, c, 2012, 2013). Výsledky V tab. 1 jsou shrnuty údaje o početnosti všech zjištěných druhů na všech sčítaných bodech v přírodní rezervaci Diana během tří sledovaných let Jde tedy o průměrné složení za celé sledované období. Celkem bylo zjištěno 47 hnízdících druhů, které byly při sčítání zjištěny v okruhu do 100 m od bodu, tedy označovaných jako blízké. Vezmeme-li v úvahu

3 Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech 141 i druhy zjištěné při sčítání ve větší vzdálenosti od bodu než 100 m, pak do seznamu přibude jediný další druh, a to žluna šedá (Picus canus). Byla zjištěna celkem třikrát, vždy sice dosti daleko od sčitatele, ale protože v jednom případě se vyskytla ve směru do středu rezervace, můžeme ji považovat za obyvatele PR. Celkový počet zjištěných hnízdících druhů je tedy 48. Denzita celé synuzie byla 105 párů na 10 ha, diverzita synuzie 3,41 a druhová vyrovnanost 0,89. Tab. 1: Kvantitativní složení hnízdní synuzie ptáků v PR Diana v letech AB abundance v párech, DE denzita v párech na 10 ha, DO dominance v %. AB DE DO Fringilla coelebs 49 7,68 7,4 Parus major 42 6,59 6,3 Phylloscopus sibilatrix 36 5,65 5,4 Turdus merula 36 5,65 5,4 Periparus ater 34 5,33 5,1 Troglodytes troglodytes 34 5,33 5,1 Sylvia atricapilla 33 5,18 4,9 Columba oenas 32 5,02 4,8 Sitta europaea 31,5 4,94 4,7 Phylloscopus collybita 29 4,55 4,4 Sylvia borin 26 4,08 3,9 Turdus philomelos 25 3,92 3,8 Cyanistes caeruleus 25 3,92 3,8 Erithacus rubecula 23 3,61 3,5 Prunella modularis 18,5 2,9 2,8 Certhia brachydactyla 18,5 2,9 2,8 Ficedula hypoleuca 16 2,51 2,4 Certhia familiaris 15 2,35 2,3 Regulus ignicapillus 12 1,88 1,8 Hippolais icterina 12 1,88 1,8 Dendrocopos major 11 1,73 1,7 Regulus regulus 10 1,57 1,5 Phylloscopus trochilus 10 1,57 1,5 Pyrrhula pyrrhula 9 1,41 1,4 Ficedula parva 9 1,41 1,4 Poecile montanus 7 1,1 1 Lophophanes cristatus 7 1,1 1 Picus viridis 6 0,94 0,9

4 142 PŘÍRODOVĚDNÉ STATĚ A ČLÁNKY Pavel Řepa AB DE DO Picus canus 6 0,94 0,9 Dryocopus martius 5,5 0,86 0,8 Turdus viscivorus 5 0,78 0,8 Columba palumbus 5 0,78 0,8 Muscicapa striata 3 0,47 0,4 Accipiter gentilis 3 0,47 0,4 Jynx torquilla 3 0,47 0,4 Garrulus glandarius 3 0,47 0,4 Locustella naevia 2 0,31 0,3 Motacilla cinerea 2 0,31 0,3 Accipiter nisus 1,5 0,24 0,2 Carpodacus erythrinus 1 0,16 0,15 Anas platyrhynchos 1 0,16 0,15 Cuculus canorus 1 0,16 0,15 Anthus trivialis 1 0,16 0,15 Sylvia curruca 1 0,16 0,15 Strix aluco 1 0,16 0,15 Phoenicurus phoenicurus 1 0,16 0,15 Scolopax rusticola 1 0,16 0,15 Celkem 663,5 104,08 99,7 Postavení dominantního druhu mělo celkem šest druhů, a to pěnkava obecná (Fringilla coelebs), sýkora koňadra (Parus major), budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix), kos černý (Turdus merula), sýkora uhelníček (Periparus ater) a střízlík obecný (Troglodytes troglodytes). Jde o druhy hojné, které se vyskytují v celé naší oblasti i v celé ČR ve značném počtu. Všechny můžeme označit jako druhy obecně lesní, pouze budníček lesní je typickým a charakteristickým druhem listnatých lesů, především bučin. Následující čtyři druhy (influentní s dominancí cca 4 %), jsou rovněž běžné (pěnice černohlavá Sylvia atricapilla, brhlík lesní Sitta europaea, budníček menší Phylloscopus collybita), pouze holub doupňák (Columba oenas) je druhem jak na Tachovsku, tak v celé ČR méně běžným a pro bučiny vysloveně charakteristickým. Druhů zvláště chráněných bylo v hnízdní synuzii v rezervaci Diana zjištěno celkem osm. Nejvýznamnější z nich je holub doupňák, který patří k důležitým druhům podle početnosti a je zařazen do kategorie silně ohrožený. Jeho početnost v přírodní rezervaci Diana lze podle našich sledování odhadnout na cca 10 párů. Tento druh je v ČR sice rozšířen po celém území, ale je méně početný a výskyt je přerušovaný, což je v souvislosti s jeho vazbou na přítomnost starých doupných stromů (Šťastný, Bejček & Hudec 2006). V Českém lese se vyskytuje především v ostrůvcích bučin, v ostatním území jen velmi řídce (Vacík 1999, Řepa 2011a). Významný, i když již mnohem méně početný zvláště chráněný druh, je lejsek malý (Ficedula parva)

5 Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech 143 hnízdící v rezervaci v počtu minimálně 2 3 párů. Na území ČR je rozšířen ostrůvkovitě a je dosti vzácný (Šťastný, Bejček & Hudec 2006). Také v Českém lese je velmi vzácný a zjišťován je jen sporadicky (Řepa 2013). Zařazen je do kategorie silně ohrožený. Další zvláště chráněné druhy, ať již patří mezi silně ohrožené (krahujec obecný Accipiter nisus, krutihlav obecný Jynx torquilla) nebo jen ohrožené (jestřáb lesní Accipiter gentilis, sluka lesní Scolopax rusticola, hýl rudý Carpodacus erythrinus, lejsek šedý Muscicapa striata), byly v přírodní rezervaci Diana zjištěny jen vzácně. Většinou se vyskytovaly v jediném páru a některé nebyly zjištěny ve všech sledovaných letech (hýl rudý, sluka lesní). Zatímco jestřáb lesní a krahujec obecný jsou druhy v okrese Tachov relativně běžné, lejsek šedý je již méně hojný a krutihlav obecný a hýl rudý, a do značné míry i sluka lesní, jsou méně časté (Řepa 2010a, b, 2011b, 2013, 2014). V rezervaci byly zjištěny i druhy, které nejsou ze zákona chráněny, ale v naší oblasti patří k méně běžným, takže jejich výskyt je rozhodně zajímavý a přispívá k hodnotě studované ornitocenózy. Především se v počtu minimálně 4 5 párů vyskytoval lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca). V celé ČR má nesouvislé rozšíření, zvláště v jižní polovině státu (Šťastný, Bejček & Hudec 2006). Na Tachovsku a v Českém lese je rozšířen jen ostrůvkovitě s omezením především na zbytky bučin, velké přírodní parky a podobná stanoviště. Jeho populace na Dianě je známa již od 60. let minulého století (Tesař 1967). Také byl pravidelně zjišťován výskyt nejméně jednoho páru žluny šedé (Picus canus). Tento druh je v celé ČR rozšířen dosti nepravidelně (Šťastný, Bejček & Hudec 2006) a na Tachovsku je nepočetný (Řepa 2011b). Tab. 2: Zastoupení skupin druhů podle dominance v hnízdní synuzii ptáků v Přírodní rezervaci Diana v letech počet druhů dominance dominantní 6 34,7 influentní 12 44,1 akcesorické 29 20,9 Celkem 47 99,7 Zjištěná denzita hnízdní synuzie i počet druhů jsou dosti vysoké, rovněž diverzita a druhová vyrovnanost jsou spíše nadprůměrné. V tab. 2 je zachyceno zastoupení skupin druhů, rozdělených podle výše dominance v synuzii. Šest dominantních druhů tvoří okolo třetiny celkového počtu párů, naopak 12 influentních druhů dosahuje téměř poloviny všech párů. Akcesorické druhy pak tvoří zhruba pětinu celkového počtu, do značné míry i proto, že jejich počet je mimořádně vysoký. Celkem to ukazuje dosti příznivou, významně vyrovnanou skladbu celé ptačí synuzie. V tab. 3 je uvedeno zastoupení skupin druhů podle umístění hnízda. Velmi vysoký je podíl druhů hnízdících v dutinách, který se téměř shoduje s podílem druhů hnízdících v keřích, naopak velmi nízký je podíl druhů hnízdících na stromech. V tab. 4 je zachyceno rozdělení skupin podle preference biotopu. Celkem pochopitelně je vysoký podíl druhů preferujících listnaté porosty, který je dokonce vyšší než podíl druhů obecně lesních. Druhy preferující jehličnany jsou málo početné.

6 144 PŘÍRODOVĚDNÉ STATĚ A ČLÁNKY Pavel Řepa Tab. 3: Zastoupení skupin druhů podle umístění hnízda v hnízdní synuzii ptáků v Přírodní rezervaci Diana v letech počet druhů dominance dutiny 19 41,0 stromy 9 13,45 keře 13 38,8 zem 6 6,45 Celkem 47 99,7 Tab. 4: Zastoupení skupin druhů podle preferovaného biotopu v hnízdní synuzii ptáků v Přírodní rezervaci Diana v letech počet druhů dominance obecně lesní druhy 13 32,5 druhy jehličnatých porostů 6 12,0 druhy listnatých porostů 17 48,0 druhy lesních světlin 11 7,2 Celkem 47 99,7 Diskuse a závěry Srovnáním se stavem z let (Řepa 1980) bylo zjištěno, že počet druhů v hnízdní synuzii se zvýšil jen nepatrně, a to o tři druhy. Denzita byla v letech vyjadřována v exemplářích na 10 ha, zatímco nyní v párech. Protože zjištěné počty (jednou jedinců, podruhé párů) jsou shodné, zdá se, že došlo k silnému vzrůstu denzity. Vezmeme-li však v úvahu, že sčítáni jsou s vysokou převahou zpívající samci (u mnohých druhů až v 90 %) a v hodnocení bodového sčítání je většina párů stanovena podle zpívajícího samce, pak rozdíl bude jen nevelký. S ohledem na rozdílné metody sčítání v obou obdobích (liniová a bodová) nelze z takového rozdílu něco zásadnějšího vyvozovat, byť lze aspoň spekulovat o mírném zvýšení denzity. Naopak diverzita vzrostla zřetelně (z cca 2,9 na cca 3,4). Při porovnání obou seznamů zjištěných druhů, byly nalezeny rozdíly v zastoupení jednotlivých druhů. V letech byli navíc proti letům zjištěni čáp černý (Ciconia nigra), káně lesní (Buteo buteo), hrdlička divoká (Streptopelia turtur), vrána černá (Corvus corone), ťuhýk obecný (Lanius collurio), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), sýkora babka (Parus palustris) a strnad obecný (Emberiza citrinella). Naopak v letech byli navíc přítomni jestřáb lesní (Accipiter gentilis), sluka lesní (Scolopax rusticola), puštík obecný (Strix aluco), datel černý (Dryocopus martius), žluna zelená (Picus viridis), žluna šedá (Picus canus), sojka obecná (Garrulus glandarius), cvrčilka zelená (Locustella naevia), pěnice pokřovní (Sylvia curruca), sedmihlásek hajní (Hippolais icterina), rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), králíček ohnivý (Regulus ignicapillus), lejsek malý (Ficedula parva), lejsek šedý (Muscicapa striata) a hýl rudý (Carpodacus erythrinus). V mnoha případech jde však o druhy s dosti velkým hnízdním okrskem (čáp černý, káně lesní, jestřáb lesní, sluka lesní, puštík obecný, hrdlička divoká, datel černý, žluna zelená i šedá, vrána černá a sojka obecná), u nichž změny v přítomnosti v rezervaci byly

7 Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech 145 snadno vyvolány jen nevelkým posunem v poloze hnízdního okrsku a také jejich zastižení je obvykle dílem náhody. U drobných druhů se vesměs jednalo o případy, kdy druh byl v rezervaci zastoupen jediným maximálně dvěma páry, takže lze předpokládat malou stabilitu výskytu během řady let, zvláště když mezi nimi byly často i druhy, které využívaly biotopy na okrajích rezervace (pěnice hnědokřídlá, sýkora babka, strnad obecný). Za významný rozdíl je ovšem nutno považovat výskyt lejska malého. Jeho přítomnost v rezervaci byla již zjištěna na začátku 90. let minulého století (Řepa 2011c). Nová populace je sice nepočetná, ale má značný ochranářský význam. Za zmínku stojí snad ještě výskyt dalších dvou druhů, vyskytujících se ve více než jednom páru, jimiž jsou králíček ohnivý a sedmihlásek hajní. Tab. 5: Srovnání denzity jednotlivých druhů ptáků v Přírodní rezervaci Diana v letech a Druhy dominantní a influentní. A = druh byl v letech akcesorický (dominance nižší než 2 %). denzita dominance Fringilla coelebs 25,2 7,68 23,8 7,4 Parus major 8,3 6,59 7,7 6,3 Phylloscopus sibilatrix 8,7 5,65 8,2 5,4 Turdus merula 2,8 5,65 2,7 5,4 Periparus ater 4,2 5,33 3,9 5,1 Troglodytes troglodytes 3,8 5,33 3,6 5,1 Sylvia atricapilla A 5,18 A 4,9 Columba oenas 2,7 5,02 2,5 4,8 Sitta europaea 11 4,94 10,4 4,7 Phylloscopus collybita 3,2 4,55 3,1 4,4 Sylvia borin A 4,08 A 3,9 Turdus philomelos 4,3 3,92 4,3 3,8 Cyanistes caeruleus 3,9 3,92 3,7 3,8 Erithacus rubecula 2,7 3,61 2,5 3,5 Prunella modularis A 2,9 A 2,8 Certhia brachydactyla 2,6 2,9 2,4 2,8 Ficedula hypoleuca 2,1 2,51 2 2,4 Certhia familiaris 2,6 2,35 2,4 2,3 Regulus ignicapillus 2,3 1,57 2,1 1,8 Při srovnání kvantit jednotlivých druhů přítomných v obou obdobích byly hodnoceny jen druhy početnější, tedy dominantní a influentní (tab. 5). Při srovnání denzity vznikají potíže plynoucí z různých metod sčítání, které byly zmíněny již při srovnávání celkové denzity synuzie. Proto byly především porovnávány hodnoty dominance, tedy byla porovnávána nikoli absolutní početnost, ale významnost jednotlivých druhů v synuzii. Vůbec nejvýraznější rozdíl

8 146 PŘÍRODOVĚDNÉ STATĚ A ČLÁNKY Pavel Řepa mezi oběma obdobími byl u pěnkavy obecné, kde došlo k vícenásobnému poklesu denzity i dominance. Jde ovšem o druh velmi silně slyšitelný, zjistitelný na velkou vzdálenost, takže využití pouze tzv. blízkých jedinců k hodnocení v letech zřejmě citelně ovlivnilo zjištěnou hodnotu denzity a dominance tohoto druhu. K tomu je třeba přičíst skutečnost, že na celém Tachovsku vykazovala pěnkava obecná tendenci k mírnému poklesu početnosti (Řepa 2014). Přes tyto vlivy je zřejmé, že v rezervaci Diana početnost pěnkavy obecné mezi sledovanými obdobími značně poklesla. Citelný pokles početnosti prodělali také budníček lesní a brhlík lesní. Zvláště v druhém případě jde o druh ozývající se velmi silným, daleko slyšitelným hlasem, proto aspoň část úbytku lze přičíst rozdílné metodě zjišťování. I brhlík prodělal mírný úbytek početnosti na celém Tachovsku (Řepa 2013). Přesto i u těchto druhů lze soudit, že aspoň část poklesu početnost byla jevem objektivním. Pokles početnosti, byť již o něco mírnější, lze najít také u sýkory koňadry, drozda zpěvného, šoupálka dlouhoprstého, králíčka obecného a sýkory parukářky. První dva druhy patří opět mezi daleko slyšitelné, takže valná část rozdílu může jít na vrub rozdílům v metodice. Další tři druhy zase vykazovaly tendenci k snižování počtu na celém Tachovsku Řepa 2013). Dá se tedy říci, že pokles početnosti nemusel mnohdy být tak výrazný, jak ukazují hodnoty v tab. 5, přesto u většiny zmíněných druhů je nutno určité snížení početnosti hnízdní populace připustit. Příčinou může být řídnutí nejvyššího stromového patra u pěnkavy obecné, snad i u budníčka lesního. S tím souvisí i ubývání starých stromů s dutinami, což zase omezuje sýkoru koňadru, brhlíka lesního a snad i šoupálka dlouhoprstého. Vliv mohlo mít také výrazné snížení podílu smrku v stromovém patře, vyvolané bezpečnostní těžbou v 90. letech minulého století, které se mohlo dotknout početnosti u králíčka obecného a sýkory parukářky. U několika početnějších druhů denzita i dominance v druhém sledovaném období stoupla. Nejvýrazněji se to projevilo u pěnice černohlavé a pěnice slavíkové, které z postavení akcesorických druhů v letech dosáhly v letech postavení téměř dominantních druhů. Pěvuška modrá postoupila z postavení akcesorického druhu mezi druhy influentní. Také u kosa černého, střízlíka obecného, sýkory uhelníčka a holuba doupňáka vzrostla početnost významně. U červenky obecné, lejska černohlavého a šoupálka krátkoprstého byla početnost ve druhém období také vyšší, ovšem rozdíl již nebyl příliš velký, takže u těchto druhů lze pochybovat o skutečném růstu početnosti, i s ohledem na rozdíly v metodě sčítání. Příčiny uvedených změn mohou být ovlivněny celkovým růstem početnosti druhu v širší oblasti. Tak tomu bylo především u pěnice slavíkové a pěnice černohlavé (Řepa 2013), ale také u střízlíka obecného a pěvušky modré (Řepa 2011c). Dále je možno za příčinu zvyšování početnosti považovat i změny struktury porostu, především vznik otevřených úseků a také zvýšení plochy křovinného patra, k němuž došlo převážně zlepšením zmlazování buku. Tento faktor lze brát v úvahu hlavně u obyvatel keřového patra, tedy u obou druhů pěnic, pěvušky modré, ale i u kosa černého a střízlíka obecného. Sýkora uhelníček naopak na celém Tachovsku vykazovala mírný pokles počtu (Řepa 2013), takže přibývání v rezervaci lze těžko vysvětlit změnami struktury porostu. Při srovnání zastoupení skupin podle výše dominance (tab. 2) je zřetelné zvýšení druhové vyrovnanosti, neboť jak druhy akcesorické, tak druhy influentní zvýšily svůj podíl na úkor druhů dominantních. To je také při skoro stejné druhové pestrosti hlavní příčinou vyšší diverzity synuzie. Srovnání zastoupení skupin podle umístění hnízda ukázalo značný pokles

9 Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech 147 podílu druhů stavících hnízda na stromech a naopak růst podílu obyvatelů křovin. Je to pochopitelný důsledek prořídnutí stromového patra a přírůstku bukového zmlazení. Současná hnízdní ptačí synuzie přírodní rezervace Diana je tedy nadprůměrně početná, druhově pestrá a i druhově vyrovnaná. Obsahuje i druhy ohrožené a vzácné, takže má význam pro ochranu ptactva, především v CHKO Český les. Na druhé straně je nutno konstatovat, že složení neobsahuje druhy mimořádně vzácné a druhy pro ochranu přírody významné činí jen cca 10 % celkového počtu hnízdících párů. Ornitologická hodnota není tedy rozhodně nejdůležitějším důvodem existence rezervace. Při srovnání ptačí hnízdní synuzie s údaji z let je vidět, že došlo především k zvýšení diverzity a snížení převahy stromových druhů nad keřovými. Je to důsledek výše zmiňovaných změn struktury a porostu. V současné době je třeba tento fakt hodnotit jako pozitivní, vedoucí k vyšší stabilitě ptačí složky rezervace. Rozdíly v druhové skladbě jsou v podstatě nepříliš významné pro ochranářskou hodnotu rezervace, jediným výrazným zlepšením z tohoto hlediska je výskyt lejska malého. Shrnutí V letech bylo sledováno kvantitativní složení hnízdní synuzie ptáků v přírodní rezervaci Diana v Českém lese (okres Tachov, západní Čechy). Použita byla metoda bodového sčítání s rozlišováním jedinců zjištěných do vzdálenosti 100 m od bodu a od vzdálenějších. V hnízdní synuzii bylo 47 druhů vyskytujících se ve vzdálenosti do 100 m od sčítacích bodů (48 druhů včetně zjištěných nad 100 m od bodu). Denzita celé synuzie byla 105 párů na 10 ha, diverzita synuzie 3,41 a druhová vyrovnanost 0,89. Postavení dominantního druhu mělo celkem šest druhů a to pěnkava obecná (Fringilla coelebs), sýkora koňadra (Parus major), budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix), kos černý (Turdus merula), sýkora uhelníček (Periparus ater) a střízlík obecný (Troglodytes troglodytes). Velký význam v synuzii měly i nejpočetnější druhy influentní: pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), brhlík lesní (Sitta europaea), budníček menší (Phylloscopus collybita) a holub doupňák (Columba oenas). Druhů zvláště chráněných bylo nalezeno osm. Nejvýznamnější z nich je holub doupňák a svůj význam má i výskyt lejska malého (Ficedula parva). Další zvláště chráněné druhy (krahujec obecný Accipiter nisus, krutihlav obecný Jynx torquilla, jestřáb lesní Accipiter gentilis, sluka lesní Scolopax rusticola, hýl rudý Carpodacus erythrinus, lejsek šedý Muscicapa striata) byly zjištěny jen vzácně až ojediněle. Dále zde byli zjištěni lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) a žluna šedá (Picus canus), druhy zajímavé alespoň z regionálního hlediska. Srovnání s výsledky sčítání ptactva v rezervaci Diana v letech ukázalo mírný vzrůst denzity a výrazný vzrůst diverzity. Celkem ubylo 9 druhů a naopak přibylo 15 druhů, vesměs se jednalo o druhy zastoupené jen v nízkém počtu. Byly nalezeny i některé rozdíly v denzitě početnějších druhů. Celkově se snížil podíl dominantních druhů v synuzii a také poklesl podíl druhů hnízdících na stromech, naopak stoupl podíl druhů hnízdících v keřích. Příčinou jsou zřejmě změny struktury stromového porostu (rozpad nejstaršího stromového patra a zlepšení zmlazování).

10 148 PŘÍRODOVĚDNÉ STATĚ A ČLÁNKY Pavel Řepa Poděkování Autor se cítí zavázán vděčností dr. Romanovi Vacíkovi ze Západočeského muzea v Plzni za pomoc při shánění podkladů a dr. ing. Václavu Chvátalovi z Muzea Českého lesa za spolupráci při zajišťování terénních prací. Děkuji také paní Aleně Holubové z Tachova za revizi anglického textu. Dík patří také paní PhDr. Janě Hutníkové, ředitelce Muzea Českého lesa, za podporu a umožnění realizace tohoto sledování. V neposlední řadě děkuje autor oběma recenzentům práce za jejich podnětné doplňky a připomínky. Literatura Anonymus (2008): Metodika JPSP pro již sčítající spolupracovníky. Online, dostupné na World Wide Web: http//www.jpsp.birds.cz/navod.php?id=metodika [cit ]. Hudec K. & Šťastný K. (2005): Ptáci II/1. Fauna ČR 29/2. Academia, Praha. Janda J. & Řepa P. (1986): Metody kvantitativního výzkumu v ornitologii. SZN, Praha. Odum J. (1977): Základy ekologie. Academia, Praha. Pikula J. (1976): Metodika výzkumu hnízdní bionomie ptactva. SZN, Praha. Řepa P. (1978): Obratlovci SPR Diana a Přimda v Českém lese. Ms., 85 p. [Závěrečná zpráva výzkumného úkolu plánu výzkumu MK ČSR 21/73; depon. in: Západočeské muzeum v Plzni.] Řepa P. (1980): Qualitative und quantitative Zusammensetzung der Vögelsynusien in den Naturschutzgebieten Diana und Přimda im Český les Gebirge /Südwestböhmen/. Folia musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis, Zoologica 13: Řepa P. (2011a): Měkkozobí (Columbiformes) Tachovska. Sborník muzea Karlovarského kraje 19: Řepa P. (2011b): Šplhavci (Piciformes) okresu Tachov. Erica 18: Řepa P. (2011c): Pěvci (Passeriformes) okresu Tachov 1. část. Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 115: Řepa P. (2013): Pěvci (Passeriformes) okresu Tachov 2. část. Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 117: Řepa P. (2014): Pěvci (Passeriformes) okresu Tachov 3. část. Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda [v tisku]. Seidl K., Hostička M. & Nesvadbová J. (1980): Státní přírodní rezervace Diana, Inventarizační průzkum provedený v letech kolektivem pracovníků oddělení základní ochrany přírody ve spolupráci s externími pracovníky. Krajské středisko památkové péče a ochrany přírody v Plzni. Ms., 76 p. [Depon. in: Správa CHKO Český les.] Šťastný K., Bejček V. & Hudec K. (2006): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice Aventinum, Praha. Tesař J. (1967): Ptactvo Tachovska Sborník Západočeského muzea, Plzeň., Příroda 1: 1 67.

11 Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech 149 Summary Nesting birds of the Diana Nature Reserve after 35 years. Pavel Řepa In the years quantitative composition of the nesting birds synusia in a Diana Nature Reserve in the Český les Mountains (District of Tachov, western Bohemia) was studied. The method of point counting was used with the differentiation of individuals found within 100 m distance from the census point and more distant ones. The nesting birds synusia consisted of 47 species occurring within 100 m from the census points, (48 including those identified in the more than 100 m distance). The density of the whole synusia was 105 pairs per 10 ha, diversity of the synusia was 3,41 and the species evenness 0,89. There were found six species with the dominant position (Chaffinch Fringilla coelebs, Great Tit Parus major, Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix, Blackbird Turdus merula, Coal Tit Parus ater and Wren Troglodytes troglodytes). The great importance in synusia also had the most numerous influent species: Blackcap Sylvia atricapilla, Nuthatch Sitta europaea, Chiffchaff Phylloscopus collybita and Stock Dove Columba oenas. There were found eight specially protected species: The most important of them is the Stock Dove and the Red-breasted Flycatcher (Ficedula parva) as well. Other specially protected species were found only rarely: Sparrowhavk Accipiter nisus, Goshawk Accipiter gentilis, Wryneck Jynx torquilla, Woodcock Scolopax rusticola, Rosefinch Carpodacus erythrinus, Spotted Flycatcher Muscicapa striata). Furthermore, there have been found also Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca) and Gray-headed Woodpecker (Picus canus), which belong to the interesting species in this region. Comparison with the results of the bird census in the Diana Nature Reserve in the years showed a slight increase of density and a significant increase of diversity of synusia. Nine species disappeared and 15 species were newly discovered, mainly the species represented by only a small number of individuals. There were found also some differences in the density of abundant species. The total number of the dominant species in synusia decreased. Occurrence of species nesting in the trees decreased as well. Conversely proportion of species nesting in the shrubs increased. The cause of these phenomena is probably a change in the structure of the vegetation cover (degradation of the oldest tree layer and faster development of the youngest tree layer).

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH 1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných druhů plazů...3 Komentář k ochranářsky

Více

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Ekologie ptáků v lese

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Ekologie ptáků v lese MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Ekologie lesa Ekologie ptáků v lese Ekologie ptáků v lese Jiří Reif Ústav pro životní prostředí PřF UK v Praze Ornitologická laboratoř

Více

Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010

Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010 Vojtěch Kodet listopad

Více

Kdy začínají ptáci ráno zpívat?

Kdy začínají ptáci ráno zpívat? Případová studie vznikla v rámci projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině, který realizovala Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Projekt byl částečně

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Vojtěch Kodet, Pavel Hobza, Dana Kořínková,

Více

PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY

PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY VČ. SB. PŘÍR. - PRÁCE A STUDIE, 12 (2005): 163-172 ISBN: 80-86046-75-3 PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY Birds of the Olšiny u Dolan site (Eastern Bohemia) and proposal of their conservation

Více

VĚTRNÝ PARK ČESKÁ RYBNÁ

VĚTRNÝ PARK ČESKÁ RYBNÁ Vliv stavby na avifaunu Strana 1 z 40 Vliv stavby na avifaunu OBJEDNATEL: S &M CZ s.r.o. se sídlem: Jevíčko, Třebovská 809, PSČ 569 43 IČ: 26884275 DIČ: CZ26884275 ZHOTOVITEL: se sídlem: Havířov-Prostřední

Více

Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017

Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017 Metodika Mapování hnízdního rozšíření ptáků v České republice (2014 2017) Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017 Vladimír Bejček & Karel Šťastný Katedra ekologie

Více

Ekologie živočichů, téma 12 : Migrace vzduchem

Ekologie živočichů, téma 12 : Migrace vzduchem Ekologie živočichů, téma 12 : Migrace vzduchem Migrace vzduchem nejsnáze se přesouvají živočichové schopní létání: - ptáci - letouni - létající hmyz Migrace vzduchem : motýli jako modelový organismus stěhovavý

Více

ANTROPICKÉ VLIVY NA ORNITOCENÓZU MRTVÝCH RAMEN LABE V PARDUBICÍCH V PRŮBĚHU DVACETI LET

ANTROPICKÉ VLIVY NA ORNITOCENÓZU MRTVÝCH RAMEN LABE V PARDUBICÍCH V PRŮBĚHU DVACETI LET Vč. sb. přír. - Práce a studie, 7 (1999): 129-142 ISBN: 80-86046-41-9 ANTROPICKÉ VLIVY NA ORNITOCENÓZU MRTVÝCH RAMEN LABE V PARDUBICÍCH V PRŮBĚHU DVACETI LET Antropic influences to ornithocenose of Labe

Více

SRG Přírodní škola o.p.s. Průzkum mortality zvířat po srážce s vozidly na vybraných lokalitách, se zřetelem na ptáky a drobné obratlovce

SRG Přírodní škola o.p.s. Průzkum mortality zvířat po srážce s vozidly na vybraných lokalitách, se zřetelem na ptáky a drobné obratlovce SRG Přírodní škola o.p.s. Průzkum mortality zvířat po srážce s vozidly na vybraných lokalitách, se zřetelem na ptáky a drobné obratlovce Lukáš Nehasil, Šimon Kapic Odborný konzultant: Martin Sládeček Vedoucí

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice

Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice Hudec K., Miles P., Šťastný K. & Flousek J. 2011: Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice. Opera Corcontica 48: 135 206 Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice Altitudinal distribution

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Ochrana polních ptáků

Ochrana polních ptáků Ochrana polních ptáků Ing. Václav Zámečník Česká společnost ornitologická, 2008 Ptáci jako jeden ze statistických ukazatelů kvality života obyvatel Indikátor ptáků zemědělské krajiny = jeden ze strukturálních

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

Sovy přírodního parku Údolí Křetínky

Sovy přírodního parku Údolí Křetínky Panurus, 9 (1998): 83-91 ISBN: 80-86046-32-7 Sovy přírodního parku Údolí Křetínky Owls in Wildlife Preserve Údolí Křetínky (Svitavy district, East Bohemia) Libor Dvořák Úvod Přírodní park se nachází v

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: Využití ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky Název DUM: Ptáci - pěvci (prezentace)

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody EU V/2 1/Z34 Česká republika rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 8. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální geografie České republiky

Více

Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012

Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012 Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012 Závěrečná zpráva Zpracovatel: TYTO Občanské sdružení pro ochranu přírody a krajiny zaregistrované Ministerstvem vnitra

Více

Lesy v Ceské Republice

Lesy v Ceské Republice Les kolem nás Lesy v Ceské Republice -Největší zastoupení mezi stromy na počet jedinců mají jehličnaté stromy, v přirozeném přírůstku mají větší zastoupení listnaté stromy. Druhové sloţení lesů v ČR: 1)Smrk

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4 Zájmové území zabírá oddělení 44 a 45 v lesním hospodářském celku Modrava v centru

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

Přírodní parky na území Královéhradeckého kraje. Příloha č.3

Přírodní parky na území Královéhradeckého kraje. Příloha č.3 Přírodní parky na území Královéhradeckého kraje Příloha č.3 Obsah: 1. PŘÍRODNÍ PARKY NA ÚZEMÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE... 2 1.1. PŘÍRODNÍ PARK ORLICE... 2 1.2. PŘÍRODNÍ PARK SÝKORNICE... 4 1.3. PŘÍRODNÍ

Více

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014 Chráněná krajinná oblast Český les Bělá nad Radbuzou, červen 2014 CHKO Český les ochrana přírody Vyhlášení: 1. 8. 2005 Rozloha: 473 km2 Kraj: Plzeňský Okresy: Domažlice a Tachov CHKO Český les ochrana

Více

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Rybník Nesyt je součástí Národní přírodní rezervace a Ptačí oblasti Lednické rybníky. Dle Plánu péče se měl každý čtvrtý rok částečně

Více

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK VČ. SB. PŘÍR. - PRÁCE A STUDIE, 12 (2005): 197-202 ISBN: 80-86046-75-3 NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK National nature reserve Králický Sněžník František VANĚK 1, Romana PRAUSOVÁ 2 1 František

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území O Z N Á M E N Í o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen Správa CHKO Beskydy ) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, příslušný podle

Více

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ 1 Frenštát pod Radhoštěm Jandovo stromořadí 2 Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm 3 Státní lesy na Frenštátsku NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ Naučná stezka Velký Javorník provází zelenou

Více

Vážení čtenáři, Přeji Vám příjemnou četbu i chvíle strávené v podzimní přírodě. Jaroslav Koleček

Vážení čtenáři, Přeji Vám příjemnou četbu i chvíle strávené v podzimní přírodě. Jaroslav Koleček Obsah Za tajemstvím sousedů 2014... 2 Jak dopadl VTV Horní Vsacko?... 3 Lejsek malý v Jeseníkách... 4 Komiks... 6 Pozvánka na exkurze MOS 7 Vánoční setkání ornitologů... 8 Vážení čtenáři, opět přichází

Více

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Projekt Nový prales. Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský

Projekt Nový prales. Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský Projekt Nový prales Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský Co je to prales? Prales ve volnějším pojetí je člověkem v podstatě neovlivněný les, kde druhová skladba a prostorová struktura

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

VY_32_INOVACE_07_ČÁP BÍLÝ_26

VY_32_INOVACE_07_ČÁP BÍLÝ_26 VY_32_INOVACE_07_ČÁP BÍLÝ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

Zpravodaj Oblastní ornitologické sekce při Správě Krkonošského národního parku

Zpravodaj Oblastní ornitologické sekce při Správě Krkonošského národního parku PRUNELLA Zpravodaj Oblastní ornitologické sekce při Správě Krkonošského národního parku XXXVII/2012 Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí Obsah Luděk Petrilák & Jan Losík Zimní monitoring tetřívka

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Radek Bače, Vojtěch Čada, Miroslav Svoboda Znalosti o struktuře lesů představují potřebný zdroj informací pro správné a efektivní rozhodování

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

Zajímavosti o druhu Dactylorhiza sambucina (prstnatec bezový, Holunder-Knabenkraut) a jeho rozšíření v SZ Čechách

Zajímavosti o druhu Dactylorhiza sambucina (prstnatec bezový, Holunder-Knabenkraut) a jeho rozšíření v SZ Čechách Zajímavosti o druhu Dactylorhiza sambucina (prstnatec bezový, Holunder-Knabenkraut) a jeho rozšíření v SZ Čechách Představuji Vám domácího zástupce krásné a bohaté čeledi vstavačovitých (Orchidaceae) prstnatec

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz

AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz REALIZACE PRVKŮ ÚSES A CO DÁL Ing. Boleslav JELÍNEK AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz Územní systém ekologické stability byl do praxe uveden zákonem č. 114/1992 Sb. o

Více

June 25, 2012. VY_52_INOVACE_89.notebook OCHRANA PŘÍRODY 4 2 18:10 4 2 2:38 6 3 16:07 6 3 17:27 6 3 17:52 6 3 22:44

June 25, 2012. VY_52_INOVACE_89.notebook OCHRANA PŘÍRODY 4 2 18:10 4 2 2:38 6 3 16:07 6 3 17:27 6 3 17:52 6 3 22:44 Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz www.zsnamesti.cz telefon: 487 722 010 fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY THAYENSIA (ZNOJMO) 2014, 11: 135 138. ISSN 1212-3560 CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY ERIOCHLOA VILLOSA NEW SPECIES OF FLORA OF THE CZECH REPUBLIC Radim P a u l i

Více

VZTAH VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH ČR THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND UNEMPLOYMENT IN TE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC

VZTAH VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH ČR THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND UNEMPLOYMENT IN TE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC VZTAH VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH ČR THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND UNEMPLOYMENT IN TE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC Dana Žídková Anotace: V příspěvku se analyzovaly změny ve vzdělání

Více

Invazní ekologie II. Transport Evžen Tošenovský (evzen.tosenovsky@upol.cz) FRVŠ F4b 2863/2010

Invazní ekologie II. Transport Evžen Tošenovský (evzen.tosenovsky@upol.cz) FRVŠ F4b 2863/2010 Invazní ekologie II. Transport Evžen Tošenovský (evzen.tosenovsky@upol.cz) FRVŠ F4b 2863/2010 Invazní proces Transport 1. Transport Vymření nebo zajetí Introdukce 2. Establishment Neúspěšná Úspěšná 3.

Více

Albinismus u ptákù a výskyt albínù v Èeské republice

Albinismus u ptákù a výskyt albínù v Èeské republice PANURUS, 15 (2006): 57-67 57 Albinismus u ptákù a výskyt albínù v Èeské republice Albinism in birds and occurence of albinos in the Czech Republic Ladislav Jasso Proseè 25, 513 01 Semily, e-mail: jasso.l@seznam.cz

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76. mravenci (Formicidae ) Bezděčka P. 2006: Formicoidea (mravenci) In Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in

Více

zpravodaj Nepomuckého Ornitologického Spolku

zpravodaj Nepomuckého Ornitologického Spolku zpravodaj Nepomuckého Ornitologického Spolku číslo: 5. BŘEZEN 2007 ÚVOD V ruce právě držíte nové výroční číslo našeho zpravodaje DATEL, které vám přináší jako obvykle aktuální informace o vývoji našeho

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 1. 2010 1 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost European

Více

Chráněná krajinná oblast Beskydy

Chráněná krajinná oblast Beskydy Chráněná krajinná oblast Beskydy Chráněná krajinná oblast Beskydy a její začlenění v Karpatech Chráněná krajinná oblast BESKYDY Patří mezi 25 chráněných krajinných oblastí České republiky (13,77% ČR) Byla

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR

Ochrana přírody a krajiny v ČR Ochrana přírody v regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko Autor: Mgr. Zdeňka Kolbábková II. stupeň Pracovní list 1A Pracovní list č. 1 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY V ČR Ochrana přírody a krajiny v ČR 1. a) Do

Více

Počet žáků 20-40. 3,5h. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky

Počet žáků 20-40. 3,5h. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky VÝPRAVA 1.3.1. Kdo bydlí v lese PTÁCI ZŠ Třída: 3.-5. tř. Prostředí: Čas: 3,5h Počet žáků 20-40 Typ: Samoobslužný V TÝMECH/ INDIVIDUÁLNĚ Číslo ML 1.3.1. ZPRACOVAL: Dolínková 1.3.1. Kdo Bydlí v lese PTÁCI

Více

0 extrémně špatný vyhynul druh, který je hlavním předmětem ochrany

0 extrémně špatný vyhynul druh, který je hlavním předmětem ochrany Příloha č. 5: Tabulky kritérií pro hodnocení stavu a péče dle Metodiky hodnocení stavu a péče v maloplošných zvláště chráněných územích (Svátek, Buček, 2005) Kritéria hodnocení současného stavu území ZACHOVALOST

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1212-52/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1212-52/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1212-52/2013 O obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 3/4 z pozemků p.č. 1167 a 1194 a lesních porostů, které jsou zapsány na LV č. 98 v k.ú. Kňovice, obec Kňovice, okr.

Více

Registrované VKP Chudákovské sady

Registrované VKP Chudákovské sady Registrované VKP Chudákovské sady Návrh zemědělského hospodaření na území vybraného registrovaného VKP prezentace pro obhajobu akreditačního projektu obor: Ochrana krajiny Úvod obhajoba projektu je zároveň

Více

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II Nejvyšší koncepční materiál lesního hospodářství Pro období do roku 2013 Schválen vládou ČR 1. 10. 2008

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé 1. Odkud pochází Vaši zahraniční generální ředitelé/regionální ředitelé? 42% zahraničních regionálních ředitelů pochází ze západní

Více

POKYNY PRO ORGANIZÁTORY

POKYNY PRO ORGANIZÁTORY POKYNY PRO ORGANIZÁTORY Kategorie D je určena pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ a tomu odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Kategorie C je určena pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ a tomu odpovídajících ročníků

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK09EV_PSM_ZZ_D764_w str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje název projektu: Pozemkový spolek Meluzína Evidenční číslo smlouvy: D 764/2009 program: Environmentální výchova

Více

STUŽ 8. 1. 2013 IUCN A MEZINÁRODNÍ KATEGORIZACE CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ. Jan Čeřovský

STUŽ 8. 1. 2013 IUCN A MEZINÁRODNÍ KATEGORIZACE CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ. Jan Čeřovský STUŽ 8. 1. 2013 IUCN A MEZINÁRODNÍ KATEGORIZACE CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ Jan Čeřovský IUCN- INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE MEZINÁRODNÍ UNIE PRO OCHRANU PŘÍRODY Založena 1948 1200 členských organizací

Více

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky Husova ul. 906/5 784 01 Litovel tel.: 585 344 156 fax: 585 344 158 e-mail: litpom@nature.cz www.litovelskepomoravi.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 01791 /LM/2014 VYŘIZUJE Kleinová OLOMOUC

Více

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i.

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Jak se měnily rozlohy využití pozemků Příklad pro povodí Labe v Děčíně Data byla převzata ze zdroje:

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

R. Adolt Národní inventarizace lesů v České republice, druhý cyklus (2011-

R. Adolt Národní inventarizace lesů v České republice, druhý cyklus (2011- Národní inventarizace lesů v České republice, druhý cyklus (2011-2015) Ing. Radim Adolt, Ph.D. ÚHÚL Brandýs nad Labem pobočka Kroměříž Analyticko-metodické Centrum Národní Inventarizace Lesů (ACNIL) 4.

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

B. DALŠÍ VERTIKÁLNÍ STAVBY TYPU ZÁKLADNOVÝCH STANIC

B. DALŠÍ VERTIKÁLNÍ STAVBY TYPU ZÁKLADNOVÝCH STANIC OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STUDIE 3 A. VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY 4 A.1 ÚVOD 4 A.2 METODOLOGICKÉ PRINCIPY STUDIE 6 A.2.1 ANALÝZA VIDITELNOSTI - PARAMETRY ANALÝZY 7 A.3 CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 8 A.4 HODNOCENÍ

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Bird abundances in farmland under conditions of organic and conventional farming

Bird abundances in farmland under conditions of organic and conventional farming Početnost ptáků zemědělské krajiny v podmínkách šetrného a konvenčního hospodaření Bird abundances in farmland under conditions of organic and conventional farming Martina Štefanová & Miroslav Šálek Fakulta

Více

BODOVÉ HODNOCENÍ PŘÍPRAVA A ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH ZÓN

BODOVÉ HODNOCENÍ PŘÍPRAVA A ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH ZÓN BODOVÉ HODNOCENÍ PŘÍPRAVA A ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH ZÓN K 1 Úroveň nezaměstnanosti ve spádové oblasti podnikatelské zóny 30% bodů K 1.1 Míra nezaměstnanosti ve spádové oblasti PZ K 1.2 Počet uchazečů o

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

Historie výzkumu přirozených lesů. Libor Hort

Historie výzkumu přirozených lesů. Libor Hort Historie výzkumu přirozených lesů Libor Hort Osnova: historie výzkumu v ČR a metodické přístupy v minulosti historie výzkumu v Evropě stručný přehled projektů Proč vůbec zkoumat přirozené lesy? Pro hodnocení

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více