M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu"

Transkript

1 Bohemia centralis, Praha, 32: , 2014 M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu Molluscs (Mollusca) of the Koda National Nature Reserve in the Český kras/bohemian Karst Jitka Horáčková 1, 2, Vojen Ložek 3 a Lucie Ju ičková 2 1 Katedra ekologie, P írodov decká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Viničná 7, CZ Praha 2; 2 Katedra zoologie, P írodov decká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Viničná 7, CZ Praha 2; 3 Nušlova 2295/55, CZ Praha 13 Abstract. The paper summarizes the results of recent malacological research in the Koda National Nature Reserve (abbreviated as NNR) near Srbsko (Czech Republic, Central Bohemia, Český kras/bohemian Karst Protected Landscape Area). A total of 78 mollusc species (1 bivalve, 4 freshwater snails, and 73 terrestrial gastropods) were recorded at 51 sites as a result of recent malacological research ( ), combined with earlier mostly unpublished data. Rich mollusc communities representing 32% of the total Czech malacofauna and comprising endangered species (34% of all recorded species) occur especially in humid parts of woodlands, rocks and rocky steppes within a relatively small-sized area (464 ha). Common forest species dominate in the reserve (46% of all recorded species) in association with some more local woodland species as Daudebardia rufa, Oxychilus depressus, Vitrea diaphana and Cochlodina orthostoma. Vulnerable neoendemic microspecies Bulgarica nitidosa and both epilithic calciphiles Pyramidula pusilla and Chondrina avenacea are confined to rocky habitats. Occasionally, a few well-preserved shells of the endangered declining species Helicopsis striata were collected on the steppe brow of the Koda plateau in , but currently no living specimens were found. From the malacological point of view the Koda NNR seems to be a hot spot of malacodiversity, because of its species richness and natural assemblages composition, particularly in comparison with well-preserved nature reserves in the mountain boundary regions with sparse settlement, although situated within the reach of the capital of the Czech Republic. Key words: Czech Republic, Central Bohemia, Český kras/bohemian Karst Protected Landscape Area, Gastropoda, faunistics, Chondrina avenacea, Bulgarica nitidosa K článku pat í obrázek č. 1 za azený v barevné p íloze na str

2 BOHEMIA CENTRALIS 32 Úvod Národní p írodní rezervace Koda (dále jen NPR Koda; obr. 1 na str. 447) se dle Úst edního seznamu ochrany p írody (AOPK ČR) rozkládá na ploše 464 ha, na pravém b ehu Berounky proti obci Srbsko, v jihozápadní části chrán né krajinné oblasti Český kras. Cílem ochrany je zachovat bohaté p írodní hodnoty krasové krajiny, která si na tomto území dosud udržela p írod blízký charakter a dnes p edstavuje významné refugium mnoha p edevším xerotermních druh rostlin i drobných živočich, mezi nimiž hrají významnou roli práv plži (Gastropoda), jako jedna z charakteristických složek fauny krasových území. Náš p ísp vek shrnuje dosavadní poznatky o recentní malakofaun rezervace, jež jsou v literatu e bohat dopln ny výpov dí fosilních m kkýších společenstev (Ložek 1983, 1984, 1995, Kovanda 2005, Ložek et Horáček 2006, Hlaváč 2006, Žák et al. 2008, Kovanda et Ju ičková 2010, Ložek 2014, Ložek et al. 2014), která se zde zachovala na n kolika místech a významn p ispívají k pochopení současného stavu p írodního prost edí rezervace v korelaci se zm nami abiotického prost edí a lidského osídlení v posledních tisíciletích. Historie malakozoologického pr zkumu Území dnešní NPR Koda vzbudilo zájem v tšiny p írodov deckých badatel teprve koncem druhé poloviny 20. století, což je s podivem vzhledem k tomu, jaké floristické, faunistické, ale i paleontologické a geologické bohatství dnešní rezervace skýtá. Pozornost v tšiny malakozoolog i dalších p írodov dc se dlouhou dobu upínala na v tší a již d íve znám jší karlštejnskou oblast, resp. dnešní NPR Karlštejn, proto jediný rozsáhlejší malakozoologický pr zkum NPR Koda provedl až b hem druhé poloviny 20. století Vojen Ložek. Část svých malakozoologických nález publikoval V. Ložek v 70. letech minulého století v souhrnném díle o m kkýších Českého krasu (Ložek 1974) a v p ti dalších menších p ísp vcích (Ložek 1943, 1944, 1946, 1951, 1986). Krom t chto publikovaných nálezových dat (celkem 17 druh ), které rezervaci charakterizují pouze obecn, sbíral V. Ložek v NPR Koda na ad lokalit, jež jsou uvedeny až v této práci. Vzhledem k tomu, že nepublikované a souhrnné údaje o malakofaun NPR Koda dosud chyb ly, je tento p ísp vek souhrnem všech dosud provedených výzkum. 190

3 Jitka Horáčková, Vojen Ložek a Lucie Ju ičková: M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu Metodika a materiál M kkýši v NPR Koda byli sbíráni v letech Nový pr zkum probíhal v letech Jeho výsledky shrnuje tab. 1. Nepublikovaná starší data V. Ložka pocházejí z období let (viz tab. 2). Metodika sb ru terestrických m kkýš odpovídá práci Ložek (1956). Ruční sb ry byly občasn dopl ovány odb rem hrabankových vzork a náplav a dále zpracovány standardní metodikou. U n kterých zástupc nahých plž z čeledi Arionidae a ulitnatých plž z čeledi Zonitidae bylo p istoupeno k anatomickému ov ení pitvou kv li p esné determinaci. Sb r sladkovodních m kkýš byl provád n pouze v Kodském potoce, v potoce v Císa ské rokli a v rybníčku pod vyv račkou v Kod. Geografické sou adnice lokalit jsou uvád ny v systému WGS-84. Nomenklatura je uvedena podle práce Horsák et al. (2010), s výjimkou druhu Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855 podle Welter-Schultes (2012). Za azení druh do jednotlivých ekologických skupin v p iložených tabulkách (viz tab. 1, 2) je uvád no podle prací Ložek (1964) a Lisický (1991) s drobnými úpravami. Vysv tlivky k použitým zkratkám ekoelement a jejich stručná charakteristika následuje: 1 SI (SILVICOLAE) lesní druhy sensu stricto, 2 SI (MS) mezofilní lesní druhy lesní druhy, žijící rovn ž v mezofilních biotopech mimo les, 2 SIth thamnofilní silvikoly, tj. lesní druhy žijící rovn ž mimo les v k ovinných biotopech, 3 SIh hygrofilní lesní druhy, 4 ST (STEPICOLAE) druhy stepí a suchých a výslunných stanoviš, 4 ST(SI) druhy otev ených suchých biotop žijící i v listovém opadu v lesostepních podmínkách, 4 STp druhy petrofilní, stepikolní, 5 PT (PATENTICOLAE) silvifobní druhy žijící na otev ených stanovištích, 5 PT(SI) druhy vyskytující se na otev ených stanovištích s nízkým zapojením stromového patra, 5 SS (SILVISTEPICOLAE) u nás pouze jediný druh žijící v k ovinách xerotermních stanoviš i v ídkých lesních porostech (Euomphalia strigella), 6 XC druhy termofilní a xerotolerantní, 7 MS (MESICOLAE) druhy se st edními nároky na ekologické podmínky stanoviš, často euryvalentní druhy, 7 SIp druhy žijící na skalách, ale rovn ž v lesích p i patách strom, 8 HG (HYGRICOLAE) druhy vysoce náročné na vlhkost biotopu, které však nejsou bezprost edn vázané na vodu, 9 RP (RIPICOLAE) druhy s vysokými nároky na vlhkost obývaného stanovišt, druhy mok ad a b eh vod, 10 RV (RIVICOLAE) druhy tekoucích vod, 10 SG (STAGNICOLAE) druhy stojatých vod, rybník a p íkop. 191

4 BOHEMIA CENTRALIS 32 Pro stanovení četnosti druhu na jednotlivých lokalitách navštívených v letech bylo využito následující stupnice, p ičemž čísla odpovídají stupnici četnosti druhu uvád né v Nálezové databázi ochrany p írody (NDOP): 1 VV velmi vzácný (rare occurrence), 2 O ojedin lý (isolated occurrence), 2 R roztroušený (diffuse occurrence), 3 H hojný (frequency occurrence), 4 VH velmi hojný (high frequency occurrence). U starších sb r uvádíme pouze +, vyjad ující presenci druhu na lokalit, nebo semikvantitativní data jsme nem li k dispozici. Hrabankové vzorky (lokality č. 21, 36, 42 a 47) a jeden vzorek náplavu (lokalita č. 45) z Císa ské rokle byly zpracovány kvantitativn. 192 Seznam lokalit V následujícím p ehledu zkoumaných lokalit jsou v po adí za sebou uvedeny: název lokality, geografické sou adnice, popis vegetačního pokryvu, autor sb ru, datum sb ru a použitá metoda sb ru. P ehled m kkýš nalezených b hem pr zkum v letech uvádí tab Tetín, lesní výb žek rezervace v oblasti zvané Na hlinkách, cca 0,8 km jz. od obce Tetín (N: 49 56'34,25", E: 14 05'45,56"), habrová pa ezina na svahu spadajícím k silnici, krom p evažujícího Carpinus betulus i s p ím sí Acer pseudoplatanus a Robinia pseudacacia, místy s bohatým bylinným patrem s Mercurialis perennis, Lathyrus vernus a Galium odoratum, Horáčková, , ruční sb r a odb r hrabankového vzorku. 2. Tetín, lesní část rezervace v oblasti zvané Na dílech, cca 0,8 km j. od obce Tetín nad k ižovatkou turistických stezek p i okraji rezervace (N: 49 56'32,02", E: 14 06'15,11"), habrová pa ezina s p ím sí Quercus petraea s pom rn bohatým bylinným patrem s Mercurialis perennis, Galium odoratum, Stellaria holostea, Horáčková, , ruční sb r a odb r hrabankového vzorku. 3. Srbsko, lesní výb žek rezervace v oblasti zvané Nad rovinami, cca 1 km sz. od železniční zastávky v Srbsku (N: 49 56'25,91", E: 14 07'03,38"), dubohab ina s p ím sí Acer platanoides, Fraxinus excelsior a Cornus mas s lokáln bohatým bylinným podrostem s Mercurialis perennis, Lathyrus vernus, Galium odoratum, Horáčková, , ruční sb r a odb r hrabankového vzorku. 4. Srbsko, fragment lužního lesa v niv Kodského potoka, p i ústí Kodské rokle p ed chatovou osadou, cca 0,7 km jz. od železniční zastávky Srbsko (N: 49 55'55,30", E: 14 07'31,03"), fragment lužního lesa s p evažujícím Fraxinus excelsior a p ím sí Acer pseudoplatanus a velmi bohatým bylinným patrem, Horáčková, , ruční sb r a odb r hrabankového vzorku.

5 Jitka Horáčková, Vojen Ložek a Lucie Ju ičková: M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu 5. Srbsko, su ový les na jižn uklon ném svahu Kodské rokle, spodní část Kodské rokle, cca 0,7 km jz. od železniční zastávky v Srbsku (N: 49 55'59,50", E: 14 07'21,72"), su ový les s Tilia cordata, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus a bohatým bylinným patrem s Mercurialis perennis, Galium odoratum, Stellaria holostea aj., Horáčková, , ruční sb r. 6. Srbsko, su ový les na jižn uklon ném svahu Kodské rokle, horní část Kodské rokle pod vodopádem v Kod (N: 49 55'59,02", E: 14 07'09,89"), su ový les na svazích kolem Kodského potoka pod Kodským mlýnem, s p evahou Acer pseudoplatanus a lokáln bohatým bylinným patrem, Horáčková, , ruční sb r a odb r hrabankového vzorku. 7. Srbsko, Kodská st na se stepními svahy, část stepí ležících blíže osad Koda (N: ,86", E: 14 07'13,67"), xerotermní step s n kolika stepními vegetačními formacemi s Festuca valesiaca a Stipa capillata a lokáln rozvinutým ke ovým patrem se Sorbus eximia, Crataegus sp., Cotoneaster integerrimus, Horáčková, , ruční sb r. 8. Srbsko, horní část Císa ské rokle (N: 49 55'34,93", E: 14 07'44,64"), su ový les na svazích Císa ské rokle v její horní části s Acer pseudoplatanus, Tilia cordata, Corylus avellana aj., Horáčková, , , ruční sb r a odb r hrabankového vzorku. 9. Srbsko, su ový les v oblasti Za vodou (N: 49 55'53,13", E: 14 07'53,54"), typický su ový les svazu Tilio-Acerion s chudým bylinným porostem, místy s Mercurialis perennis, Horáčková, , ruční sb r. 10. Srbsko, severozápadn orientovaný stepní svah nad Císa skou roklí, v její st ední části (N: 49 55'39,28", E: 14 07'54,79"), stepní vegetace a vegetace skalních št rbin s xerotermními druhy rostlin, Horáčková, , ruční sb r. 11. Srbsko, spodní část Císa ské rokle (N: 49 55'52,01", E: 14 07'58,78"), su ový les na pravém b ehu potoka s Acer pseudoplatanus, Tilia cordata, Corylus avellana, Ulmus glabra aj., Horáčková, , , ruční sb r a odb r hrabankového vzorku. 12. Srbsko, rybníček pod vyv račkou v Kod (N: 49 55'52,65", E: 14 06'58,77"), tlející rostlinné zbytky a sediment v rybníčku na Kod, Horáčková a Ju ičková, , ruční sb r. 13. Srbsko, st ední část Kodské rokle (N: 49 55'59,02", E: 14 07'09,89"), velká vápencová st na cca 150 m nad levým b ehem Kodského potoka pod vodopádem v Kod, Horáčková a Ju ičková, , , ruční sb r. 14. Tobolka, Tobolská step (N: 49 55'34,08", E: 14 05'35,66"), bývalá obecní, dnes zestepn ná, pastvina v jz. cípu rezervace, 300 m od sev. okraje obce Tobolka, Horáčková, , ruční sb r. 15. Srbsko, Tomášk v lom (N: 49 55'42,47", E: 14 08'39,68"), prostory bývalého Tomáškova lomu tvo ící nejvýchodn jší výb žek rezervace lemující pravý b eh Berounky, Horáčková, , ruční sb r. 16. Tobolka, Zajíčkova jeskyn a okolí (N: 49 55'47,35, E: 14 06'16,74"), Ložek a Ju ičková, , ruční sb r. 193

6 BOHEMIA CENTRALIS 32 P ehled m kkýš nalezených b hem vesm s nepublikovaných pr zkum Vojena Ložka z let uvádí tab. 2. Geografickou polohu všech 51 dosud nepublikovaných lokalit zobrazuje obr. 1. Ojedin lé, již publikované sb ry, z blíže nespecifikovaných lokalit, pocházejících p evážn z Kodské a Císa ské rokle, jsou zahrnuty nakonec seznamu (viz také tab. 2) jako lokality č Nálezy z t chto lokalit byly zahrnuty do celkového hodnocení v diskuzi. 17. Srbsko, Koda proti hospod ( N: 49 55'55,47", E: 14 07'02,14"), Ložek, 1939, ruční sb r. 18. Srbsko, Koda, hostinec (N: 49 55'55,46", E: 14 07'02,13"), Ložek, 1959, ruční sb r. 19. Srbsko, Kodská rokle (N: 49 55'59,08", E: 14 07'16,72"), Ložek, , , a , ruční sb r a hrabankový vzorek. 20. Srbsko, Kodská rokle, skála u 60. míle (N: 49 55'55,57", E: 14 07'33,64"), Ložek, , ruční sb r a hrabankový vzorek. 21. Srbsko, Kodské st ny s jižní expozicí, st ední část rokle (N: 49 56'01,08", E: 14 07'24,91"), Ložek, , cca 20 kg hrabankový vzorek odebíraný p i úpatí horních krasových st n. 22. Srbsko, Koda, Na svislých, bučina (N: 49 56'05,69", E: 14 07'35,86"), Ložek, , , ruční sb r. 23. Srbsko, Kodská rokle, pod dolním koncem stržovitého úseku Kodského potoka s chatami, (N: 49 55'55,32", E: 14 07'34,44"), Ložek, , letní náplav. 24. Srbsko, nad Kodským údolím u jeskyn Ve Stráni (N: 49 56'01,76", E: 14 07'12,66"), Ložek, VIII/1952, ruční sb r. 25. Srbsko, Koda, okolo kóty 335,4 m (N: 49 55'53,06", E: 14 07'09,06"), Ložek, , ruční sb r. 26. Koda, U Ivana (N: 49 56'11,29", E: 14 06'31,14"), Ložek, , , ruční sb r a hrabankový vzorek. 27. Srbsko, Kodská planina, Prost ední vrch, vrch mezi U panenky Marie a Na pískách, skalnatý ostroh a sut (N: 49 56'21,60", E: 14 06'08,08"), Ložek, , , , ruční sb r. 28. Tobolka, Na skalkách, stepní enkláva v lese (N: 49 55'47,76", E: 14 06'20,34"), Ložek, , ruční sb r. 29. Kodská planina, U panenky Marie (N: 49 56'28,22", E: 14 06'08,96"), Ložek, , ruční sb r. 30. Srbsko, Kodská planina, U slam ný boudy, západní návrší nad Domášovými skalami (N: 49 56'07,91", E: 14 05'22,38"), Ložek, , , ruční sb r. 31. Srbsko, plateau Kodského vrchu (N: 49 56'06,72", E: 14 06'43,67"), Ložek, , ruční sb r. 32. Srbsko, nad silnicí Srbsko Tetín, svah nad železniční stanicí v Srbsku (N: 49 56'11,23", E: 14 07'47,80"), Ložek, , ruční sb r. 33. Srbsko, skalní ostroh nad silnicí Srbsko Tetín, skalní st na s bohatým skalním humusem (N: 49 56'03,96", E: 14 07'46,13"), Ložek, , ruční sb r. 194

7 Jitka Horáčková, Vojen Ložek a Lucie Ju ičková: M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu 34. Tobolka, okolí jeskyn Capuš, su ový les (N: 49 55'42,21", E: 14 07'13,22"), Ložek, , , ruční sb r. 35. Tetín, Na dílech (N: 49 56'33,25", E: 14 06'23,12"), Ložek, , ruční sb r. 36. Tobolka, Domášov, skály nad prameništ m Tetínského potoka (N: 49 56'13,89", E: 14 05'10,03"), Ložek, , cca 12kg hrabankový vzorek z dolní části st n. 37. Tobolka, okolí Tobolského vrchu a jeskyn U včel (N: 49 55'41,77", E: 14 05'26,48"), Ložek, bez data, ruční sb r. 38. Tobolka, Tobolský vrch (N: 49 55'41,66, E: 14 05'28,09"), Ložek, , ruční sb r a hrabankový vzorek. 39. Tobolka, Tobolská rokle (N: 49 55'49,16", E: 14 06'32,96"), Ložek, , , , ruční sb r a náplav. 40. Srbsko, vrch východn od Capuše (N: 49 55'41,76", E: 14 07'21,45"), Ložek, , , ruční sb r. 41. Srbsko, skalní okno Čertova branka (N: 49 55'51,97", E: 14 07'53,57"), Ložek, , ruční sb r. 42. Srbsko, Císa ská rokle, záv rová st na (N: 49 55'36,09", E: 14 07'43,42"), Ložek, , cca 4 kg hrabankový vzorek ze skalní ímsy v pravém k ídle st ny. 43. Srbsko, Císa ská rokle (N: 49 55'44,30", E: 14 07'49,49"), Ložek, , , , , ruční sb r. 44. Srbsko, kóta 341 m, vpravo nad ústím Císa ské rokle (N: 49 55'49,79", E: 14 07'57,22"), Ložek, , ruční sb r. 45. Srbsko, ústí Císa ské rokle (N: 49 55'53,58", E: 14 08'01,56"), Ložek, , náplav p i ústí do Berounky. 46. Srbsko, Strmá rokle, rokle na levém boku Císa ské rokle (N: 49 55'48,44", E: 14 07'49,42"), Ložek, IV/1978, , hrabankový vzorek a ruční sb r z polozastín né droliny. 47. Srbsko, Klenová rokle, skalní útes na levém boku rokle (N: 49 55'39,65", E: 14 08'25,59"), Ložek, , , hrabankový vzorek a ruční sb r. 48. Srbsko, Malá Klenová rokle, dolní úsek (N: 49 55'42,84", E: 14 08'20,22"), Ložek, , , , ruční sb r. 49. Srbsko, Tomášk v lom (N: 49 55'42,44", E: 14 08'35,07"), Ložek, , , hrabankový vzorek a ruční sb r. 50. Srbsko, Tomášk v lom, horní okraj (N: 49 55'39,62", E: 14 08'38,93"), Ložek V. jun., VIII/1990, ruční sb r. 51. Tobolka, pole severn Tobolského vrchu (N: 49 56'01,43", E: 14 05'38,96"), Ložek, , ruční sb r. 52. Srbsko, Kodská rokle, suché lesní skály, publikováno (Ložek 1943). 53. Srbsko, Kodská a Císa ská rokle, publikováno (Ložek 1944). 54. Srbsko, Koda, Kodská a Císa ská rokle, publikováno (Ložek 1946). 55. Srbsko, Císa ská rokle, okolí Capuše, oblast Na svislých, publikováno (Ložek 1951). 56. Koda, Kodská a Císa ská rokle, oblast Tobolského vrchu, publikováno (Ložek 1974). 57. Srbsko, Císa ská rokle, publikováno (Ložek 1986). 195

8 196 Tab. 1. P ehled m kkýš NPR Koda zjišt ných v letech Čísla lokalit odpovídají seznamu lokalit v textu. Četnost druh na lokalitách je vyjád ena semikvantitativní stupnicí (VV velmi vzácný, O ojedin lý, R roztroušený, H hojný, VH velmi hojný). Table 1. The list of mollusc species recorded in the Koda NNR in The site numbers conform to numbers in the site list in the text. The species frequency is quantified by semiquantitative range (VV rare occurrence, O isolated occurrence, R diffuse occurrence, H frequency occurrence, VH high frequency occurrence). Ekoelement Druh Lokality/Sites Ecogroup Species SI Acanthinula aculeata (O. F. Müller, 1774) H H H - - H - R - - H - - VV - - Aegopinella nitens (Michaud, 1831) H R H VH H VH R - Aegopinella pura (Alder, 1830) R R R R R Arion rufus (Linnaeus, 1758) VV - Arion silvaticus Lohmander, R - R O - Cochlodina laminata (Montagu, 1803) R H VH - R R - O R Cochlodina orthostoma (Menke, 1828) O Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805) VV Helicodonta obvoluta (O. F. Müller, 1774) R - - R VH Isognomostoma isognomostomos (Schröter, 1784) O O - - R R - R H Macrogastra plicatula (Draparnaud, 1801) VH - - H Malacolimax tenellus (O. F. Müller, 1774) - - O Merdigera obscura (O. F. Müller, 1774) VH R - VH H R - R - - R Monachoides incarnatus (O. F. Müller, 1774) VH VH VH VH H H - H - - H H H Petasina unidentata (Draparnaud, 1805) H H R - H H - Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836) O H R - H - - VH Semilimax semilimax (J. Férussac, 1802) - VV VV Sphyradium doliolum (Bruguière, 1792) R - - R R R - H - - VH Vitrea diaphana (Studer, 1820) O - O - - R SI(MS) Alinda biplicata (Montagu, 1803) VH VH H H H H - R - - H - R - VH H Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758) - O R O - Arion fuscus (Draparnaud, 1805) R O - Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774) H - R R R Discus rotundatus (O. F. Müller, 1774) O O - O R R - H - - R VH H Fruticicola fruticum (O. F. Müller, 1774) O O R O O - Oxychilus glaber (Rossmässler, 1835) H R - SI(AG) Limax cinereoniger Wolf, O SIth Aegopinella minor (Stabile, 1864) - R R VH VH R - R - R R - R Helix pomatia Linnaeus, 1758 R R - R R O H - 3 Sih Macrogastra ventricosa (Draparnaud, 1801) R - - H H VH R Urticicola umbrosus (C. Pfeiffer, 1828) H R - H H H - R - - R BOHEMIA CENTRALIS 32

9 197 Ekoelement Druh Lokality/Sites Ecogroup Species ST Cecilioides acicula (O. F. Müller, 1774) R O H - - R R - H - O - Granaria frumentum (Draparnaud, 1801) O VH O - H - - VH R H - Helicopsis striata (O. F. Müller, 1774) R Pupilla sterrii (Voith, 1840) O - - O Pupilla triplicata (Studer, 1820) R - - R Xerolenta obvia (Menke, 1828) R - - R H - - STp Chondrina avenacea (Bruguière, 1792) H - H - Pyramidula pusilla (Vallot, 1801) H - ST(SI) Cepaea vindobonensis (A. Férussac, 1821) R - - O R R - 5 PT Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) H - - H - - H Truncatellina cylindrica (A. Férussac, 1807) R R - - R O - R R O - Vallonia pulchella (O. F. Müller, 1774) R - - R Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801) O O - - PT(SI) Bulgarica nitidosa (Uličný, 1893) - VV - - O VV R O - R O - H - H - Vallonia costata (O. F. Müller, 1774) O H - - H R - H H R - SS Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801) O R O - 6 XC Cochlicopa lubricella (Rossmässler, 1835) VV H - - R - - H R R - Tandonia rustica (Millet, 1843) R VV - 7 MS Arion fasciatus (Nilsson, 1823) O Arion vulgaris Moquin-Tandon, O Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774) O R O Oxychilus cellarius (O. F. Müller, 1774) O O R - R O - Oxychilus draparnaudi (Beck, 1837) - O - O Perpolita hammonis (Ström, 1765) O Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) R H O - - Trochulus hispidus (Linnaeus, 1758) R - - O - R O Vitrina pellucida (O. F. Müller, 1774) - R - O R O R Sip Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758) H R HG Carychium tridentatum (Risso, 1826) O - VH H Columella edentula (Draparnaud, 1805) H Succinella oblonga (Draparnaud, 1801) O RP Succinea putris (Linnaeus, 1758) R RV Pisidium casertanum (Poli, 1791) H SG Galba truncatula (O. F. Müller, 1774) O Gyraulus crista (Linnaeus, 1758) VH Radix auricularia (Linnaeus, 1758) O Jitka Horáčková, Vojen Ložek a Lucie Ju ičková: M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu

10 BOHEMIA CENTRALIS 32 Tab. 2. P ehled m kkýš nalezených v NPR Koda p i starších výzkumech V. Ložka z let Čísla lokalit odpovídají seznamu lokalit v textu. (+ znamená p ítomnost druhu na lokalit ; čísla určují počty jedinc v hrabankových vzorcích či náplavech). Ekoelement Druh Locality/Sites Ecogroup Species SI 2 SI (MS) SIth 3 SIh 4 ST STp Acanthinula aculeata (O. F. Müller, 1774) Aegopinella nitens (Michaud, 1831) Aegopinella pura (Alder, 1830) Arion rufus (Linnaeus, 1758) Cochlodina laminata (Montagu, 1803) Cochlodina orthostoma (Menke, 1828) + Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805) + Ena montana (Draparnaud, 1801) Helicodonta obvoluta (O. F. Müller, 1774) Isognomostoma isognomostomos (Schröter, 1784) Macrogastra plicatula (Draparnaud, 1801) Merdigera obscura (O. F. Müller, 1774) Monachoides incarnatus (O. F. Müller, 1774) Oxychilus depressus (Sterki, 1880) + Petasina unidentata (Draparnaud, 1805) Platyla polita (Hartmann, 1840) Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836) Semilimax semilimax (J. Férussac, 1802) Sphyradium doliolum (Bruguière, 1792) Vertigo pusilla O.F.Müller, Vitrea diaphana (Studer, 1820) Alinda biplicata (Montagu, 1803) Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758) + + Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774) Discus rotundatus (O. F. Müller, 1774) Fruticicola fruticum (O. F. Müller, 1774) Oxychilus glaber (Rossmässler, 1835) Aegopinella minor (Stabile, 1864) Helix pomatia Linnaeus, Macrogastra ventricosa (Draparnaud, 1801) Urticicola umbrosus (C. Pfeiffer, 1828) Cecilioides acicula (O. F. Müller, 1774) Granaria frumentum (Draparnaud, 1801) Helicopsis striata (O. F. Müller, 1774) Pupilla sterrii (Voith, 1840) Pupilla triplicata (Studer, 1820) Xerolenta obvia (Menke, 1828) + + Clausilia dubia Draparnaud, Chondrina avenacea (Bruguière, 1792) ST Cepaea vindobonensis (A. Férussac, 1821) + + (SI) Truncatellina claustralis (Gredler, 1856)

11 Jitka Horáčková, Vojen Ložek a Lucie Ju ičková: M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu Table 2. The list of mollusc species recorded in the Koda NNR during the older surveys of V. Ložek from 1939 to The site numbers conform to numbers in the site list in the text. (+ means the species presence on the site; numbers indicate the total number of individuals in leaf litter sample or fluvial deposit). Locality/Sites ? (Pokračování na str / Continued on page ) 199

12 BOHEMIA CENTRALIS 32 Tab. 2. Pokračování ze str / Tab. 2. Continued from page Ekoelement Druh Locality/Sites Ecogroup Species Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) + PT Truncatellina cylindrica (A. Férussac, 1807) Vallonia pulchella (O. F. Müller, 1774) Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801) + PT(SI) Bulgarica nitidosa (Uličný, 1893) Vallonia costata (O. F. Müller, 1774) SS Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801) XC Cochlicopa lubricella (Rossmässler, 1835) Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774) Euconulus fulvus (O. F. Müller, 1774) Oxychilus cellarius (O. F. Müller, 1774) MS Oxychilus draparnaudi (Beck, 1837) 7 Perpolita hammonis (Ström, 1765) + + Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) Trochulus hispidus (Linnaeus, 1758) Vitrina pellucida (O. F. Müller, 1774) SIp Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758) Vertigo alpestris Alder, 1838 Carychium tridentatum (Risso, 1826) HG Columella edentula (Draparnaud, 1805) + Succinella oblonga (Draparnaud, 1801) + + Carychium minimum O.F.Müller, RP Succinea putris (Linnaeus, 1758) Zonitoides nitidus (O.F.Müller, 1774) 10 SG Galba truncatula (O. F. Müller, 1774) + SG-RV Radix peregra (O. F. Müller, 1774) 200

13 Jitka Horáčková, Vojen Ložek a Lucie Ju ičková: M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu Locality/Sites

14 BOHEMIA CENTRALIS Obr. 1. Geografická poloha všech 51 zkoumaných lokalit. Čísla lokalit odpovídají čísl m v seznamu lokalit. Fig. 1. Geographical location of all 51 researched sites. The site numbers match with numbers in the site list.

15 Výsledky Jitka Horáčková, Vojen Ložek a Lucie Ju ičková: M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu V letech bylo v NPR Koda zjišt no 78 druh m kkýš, z toho 73 druh suchozemských plž, 4 druhy vodních plž a 1 druh mlže, což p edstavuje 32 % z celkového počtu 248 druh m kkýš známých z území ČR. Seznam nalezených druh m kkýš Nomenklatura, systém a české názvy m kkýš jsou uvedeny podle Horsáka et al. (2010). Za názvem druhu následuje zoogeografické rozší ení (Jaeckel 1978, Kerney et al. 1983, Ložek 1964); stupe ohrožení podle Červeného seznamu ohrožených druh ČR Bezobratlí (Beran et al. 2005): CR kriticky ohrožený, EN ohrožený, VU zranitelný, NT tém ohrožený, LC málo dotčený. Gastropoda plži čele Aciculidae 1. Platyla polita (Hartmann, 1840) jehlovka hladká: st edoevropský, VU. čele Lymnaeidae 2. Galba truncatula (O.F. Müller, 1774) bahnatka malá: holarktický, LC. 3. Radix auricularia (Linnaeus, 1758) uchatka nadmutá: palearktický, LC. 4. Radix peregra (O.F. Müller, 1774) uchatka toulavá: palearktický, LC. čele Planorbidae 5. Gyraulus crista (Linnaeus, 1758) kružník žebrovaný: evropský, LC. čele Carychiidae 6. Carychium minimum O. F. Müller, 1774 sím nka nejmenší: eurosibi ský, LC. 7. Carychium tridentatum (Risso, 1826) sím nka trojzubá: evropský, LC. čele Succineidae 8. Succinea putris (Linnaeus, 1758) jantarka obecná: eurosibi ský, LC. 9. Succinella oblonga (Draparnaud, 1801) janta ička podlouhlá: eurosibi ský, LC. čele Cochlicopidae 10. Cochlicopa lubrica (O.F. Müller, 1774) oblovka lesklá: holarktický, LC. 11. Cochlicopa lubricella (Rossmässler, 1835) oblovka drobná: holarktický, LC. čele Orculidae 12. Sphyradium doliolum (Bruguière, 1792) soudkovka žebernatá: meridionální, LC. čele Chondrinidae 13. Granaria frumentum (Draparnaud, 1801) žitovka obilná: meridionální, NT. 14. Chondrina avenacea (Bruguière, 1792) ovsenka skalní: alpsko-meridionální, EN. čele Pupillidae 15. Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) zrnovka mechová: holarktický, LC. 16. Pupilla triplicata (Studer, 1820) zrnovka t ízubá: atlanticko-meridionální, VU. 17. Pupilla sterrii (Voith, 1840) zrnovka žebernatá: eurosibi ský, VU. čele Pyramidulidae 18. Pyramidula pusilla (Vallot, 1801) kuželovka skalní: alpsko-mediteránní, VU. 203

16 BOHEMIA CENTRALIS 32 čele Valloniidae 19. Vallonia costata (O.F. Müller, 1774) údolníček žebernatý: holarktický, LC. 20. Vallonia pulchella (O.F. Müller, 1774) údolníček drobný: holarktický, LC. 21. Acanthinula aculeata (O.F. Müller, 1774) ostnatka trnitá: západopalearktický, LC. čele Vertiginidae 22. Columella edentula (Draparnaud, 1805) ostroústka bezzubá: holarktický, LC. 23. Vertigo alpestris Alder, 1838 vrkoč horský: boreoalpinský, VU. 24. Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801) vrkoč malinký: holarktický, LC. 25. Vertigo pusilla O.F. Müller, 1774 vrkoč lesní: evropský; NT 26. Truncatellina cylindrica (A. Férussac, 1807) drobnička válcovitá: evropský, LC. 27. Truncatellina claustralis (Gredler, 1856) drobnička jižní: mediteránní, EN. čele Buliminidae 28. Merdigera obscura (O.F. Müller, 1774) kalonoska chlumní: evropský, LC. 29. Ena montana (Draparnaud, 1801) hladovka horská: st edoevropský, NT čele Clausiliidae 30. Cochlodina laminata (Montagu, 1803) v etenovka hladká: evropský, LC. 31. Cochlodina orthostoma (Menke, 1828) v etenovka rovnoústá: st edoevropský, VU. 32. Clausilia dubia Draparnaud, 1805 závornatka drsná: st edoevropský, LC. 33. Macrogastra plicatula (Draparnaud, 1801) asnatka lesní: st edoevropský, NT. 34. Macrogastra ventricosa (Draparnaud, 1801) asnatka b ichatá: st edoevropský, NT. 35. Alinda biplicata (Montagu, 1803) v etenatka obecná: st edoevropský, LC. 36. Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836) žebernat nka drobná: východoevropský, VU. 37. Bulgarica nitidosa (Uličný, 1893) v etenka lesklá: st edoevropský, VU. čele Ferussaciidae 38. Cecilioides acicula (O. F. Müller, 1774) bezočka šídlovitá: mediteránn st edoevropský, LC. čele Punctidae 39. Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) bod nka malinká: palearktický, LC. čele Discidae 40. Discus rotundatus (O. F. Müller, 1774) vrásenka okrouhlá: západo-st edoevropský, LC. čele Gastrodontidae 41. Zonitoides nitidus (O. F. Müller, 1774) zemounek lesklý: holarktický, LC. čele Euconulidae 42. Euconulus fulvus (O. F. Müller, 1774) kuželík drobný: holarktický, LC čele Zonitidae 43. Vitrea diaphana (Studer, 1820) skelnička pr zračná: alpsko-meridionální, NT. 44. Aegopinella minor (Stabile, 1864) sítovka suchomilná: evropský, LC. 45. Aegopinella nitens (Michaud, 1831) sítovka blýštivá: alpsko-st edoevropský, LC. 46. Aegopinella pura (Alder, 1830) sítovka čistá: evropský, LC. 47. Perpolita hammonis (Ström, 1765) blyštivka rýhovaná: palearktický, LC. 204

17 Jitka Horáčková, Vojen Ložek a Lucie Ju ičková: M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu 48. Oxychilus glaber (Rossmässler, 1835) skelnatka hladká: st edoevropskojihovýchodoevropský, NT. 49. Oxychilus cellarius (O.F. Müller, 1774) skelnatka drnová: západo-st edoevropský, LC. 50. Oxychilus depressus (Sterki, 1880) skelnatka stlačená: st edoevropský, NT. 51. Oxychilus draparnaudi (Beck, 1837) skelnatka západní: atlantickozápadomediteránní, LC. čele Daudebardiidae 52. Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805) sklovatka rudá: meridionáln -st edoevropský, NT. čele Vitrinidae 53. Vitrina pellucida (O. F. Müller, 1774) sklen nka pr svitná: holarktický, LC. 54. Semilimax semilimax (J. Férussac, 1802) slimáčník táhlý: st edoevropský, LC. čele Milacidae 55. Tandonia rustica (Millet, 1843) plžice vroubená: meridionální, NT. čele Limacidae 56. Limax cinereoniger Wolf, 1803 slimák popelavý: evropský, LC. 57. Malacolimax tenellus (O. F. Müller, 1774) plžík žlutý: st edo-severoevropský, LC. čele Arionidae 58. Arion fasciatus (Nilsson, 1823) plzák žlutopruhý: evropský, LC. 59. Arion fuscus (O. F. Müller, 1774) plzák hn dý: evropský, LC. 60. Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855 plzák špan lský: západo-st edoevropský, LC. 61. Arion silvaticus Lohmander, 1937 plzák hajní: evropský, LC. 62. Arion rufus (Linnaeus, 1758) plzák lesní: západoevropsko-st edoevropský, LC. čele Bradybaenidae 63. Fruticicola fruticum (O. F. Müller, 1774) ke ovka plavá: evropský, LC. čele Hygromiidae 64. Helicodonta obvoluta (O. F. Müller, 1774) trojlaločka pyskatá: meridionální, NT. 65. Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801) ke natka vrásčitá: východoevropskost edoevropský, LC. 66. Petasina unidentata (Draparnaud, 1805) chlupatka jednozubá: východoalpskokarpatský, NT. 67. Helicopsis striata (O. F. Müller, 1774) suchorypka rýhovaná: st edoevropskozápadoevropský, CR. 68. Xerolenta obvia (Menke, 1828) suchomilka obecná: pontický, LC. 69. Trochulus hispidus (Linnaeus, 1758) srstnatka chlupatá: evropský, LC. 70. Monachoides incarnatus (O. F. Müller, 1774) vlahovka narudlá: st edojihovýchodoevropský, LC. 71. Urticicola umbrosus (C. Pfeiffer, 1828) žihlobytka stinná: východoalpský, LC. čele Helicidae 72. Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758) plamatka lesní: západo-st edoevropský, LC. 73. Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758) skalnice kýlnatá: západo-st edoevropský, LC. 205

18 BOHEMIA CENTRALIS Isognomostoma isognomostomos (Schröter, 1784) zuboústka trojzubá: st edoevropský, LC. 75. Cepaea hortensis (O.F. Müller, 1774) páskovka ke ová: západo-st edoevropský, LC. 76. Cepaea vindobonensis (A. Férussac, 1821) páskovka žíhaná: pontický, NT. 77. Helix pomatia Linnaeus, 1758 hlemýž zahradní: st edoevropsko-balkánský, LC. Bivalvia mlži čele Sphaeriidae 78. Pisidium casertanum (Poli, 1791) hrachovka obecná: palearktický, LC. P iložené tabulky (viz tab. 1, 2) uvád jí jednak p ehled všech nalezených druh a jejich p íslušnost k ekologickým skupinám a jednak (tab. 1) i četnost výskyt jednotlivých druh na lokalitách vyjád enou semikvantitativn. U starších lokalit (tab. 2) uvádíme pouze prezenci druh na lokalitách. Výjimkou jsou podrobn kvantitativn zpracované hrabankové vzorky o p esn zaznamenané hmotnosti (lokality č. 21, 36, 42, 47) a vzorek náplavu z Císa ské rokle (lokalita č. 45). Tém polovinu malakofauny rezervace tvo í lesní druhy plž (45 %), v níž dominují striktn lesní, mnohdy velmi citlivé a ohrožené druhy (29 %). Velkou m rou se na složení společenstev podílejí také druhy otev ených a xerotermních stanoviš a skal (26 %) a konečn jsou zde i druhy mezofilní (15 %), dopln né vlhkomilnými plži (4 %), mok adními druhy (4 %) a vodními m kkýši (6 %). Ačkoliv je rezervace charakteristická svojí topografickou členitostí, jíž odpovídá i stejn pestrá mozaika nejr zn jších biotop, p evládajícím biotopem na v tšin území jsou lesy hostící lokáln bohatou lesní faunu. Celkové zastoupení jednotlivých skupin plž v malakofaun rezervace uvádí následující tab. 3. Tab. 3. Zastoupení jednotlivých ekologických skupin (podle práce Ložek 1964) v m kkýších společenstvech NPR Koda. Table 3. Distribution of particular ecological groups (sensu Ložek 1964) within the molluscan communities of the Koda NNR. ekologická skupina počet druh podíl skupiny (%) ecological group number of species group ratio (%) 1 p ísn lesní druhy/woodland in general p evážn lesní druhy/woodland, semi-open habitats vlhkomilné lesní druhy/damp woodland druhy stepí a suchých skal/xeric open habitats druhy otev ených stanoviš /open habitats in general druhy teplomilné a suchomilné/woodland/open dry euryvalentní druhy/indifferent vlhkomilné druhy/predominantly damp druhy s vysokými nároky na vlhkost/wetlands, banks druhy vodní/aquatic habitats

19 Jitka Horáčková, Vojen Ložek a Lucie Ju ičková: M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu Z celkov nalezených 78 druh m kkýš žijících v NPR Koda figuruje na Červeném seznamu bezobratlých (Beran et al. 2005) 25 druh, což p edstavuje 32 % z celkového počtu nalezených druh. Množství ohrožených druh vyskytujících se v rezervaci tak již samo o sob vypovídá o kvalit biotop a o tom, že z malakologického hlediska pat í NPR Koda mezi jedny z nejbohatších p írodních rezervací v ČR. Následující tab. 4 uvádí p ehled všech nalezených druh figurujících na Červeném seznamu bezobratlých (Beran et al. 2005). Tab. 4. P ehled ochraná sky významných druh m kkýš NPR Koda a procentuelní zastoupení jednotlivých kategorií v rámci všech nalezených druh v rezervaci. Table 4. List of mollusc species in the Red List categories in the Koda NNR. kategorie ohrožení druh počet druh % Red List category species number of species CR kriticky ohrožený Critically endangered Helicopsis striata (O. F. Müller, 1774) 1 1 EN ohrožený Chondrina avenacea (Bruguière, 1792) Endangered Truncatellina claustralis (Gredler, 1856) 2 3 VU zranitelný Cochlodina orthostoma (Menke, 1828) Vulnerable Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836) Platyla polita (Hartmann, 1840) Pupilla triplicata (Studer, 1820) Pupilla sterrii (Voith, 1840) 8 10 Pyramidula pusilla (Vallot, 1801) Vertigo alpestris Alder, 1838 Bulgarica nitidosa (Uličný, 1893) NT tém ohrožený Ena montana (Draparnaud, 1801) Near threatened Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805) Vitrea diaphana (Studer, 1820) Oxychilus depressus (Sterki, 1880) Macrogastra plicatula (Draparnaud, 1801) Petasina unidentata (Draparnaud, 1805) Helicodonta obvoluta (O. F. Müller, 1774) Sphyradium doliolum (Bruguière, 1792) Vertigo pusilla O.F.Müller, 1774 Oxychilus glaber (Rossmässler, 1835) Macrogastra ventricosa (Draparnaud, 1801) Granaria frumentum (Draparnaud, 1801) Cepaea vindobonensis (A. Férussac, 1821) Tandonia rustica (Millet, 1843) celkem /in total

20 BOHEMIA CENTRALIS 32 Jediný z nalezených druh Helix pomatia, figuruje i v Bernské úmluv (p íloha III) a vztahuje se k n mu rovn ž sm rnice o stanovištích 92/43/EHS (p íloha V). V ČR však pat í mezi druhy pom rn hojné a b žn rozší ené. V NPR Koda bylo nov nalezeno 8 druh nahých plž, kterým v minulosti nebyla v nována dostatečná pozornost, takže jejich výskyt nelze kriticky komentovat s výjimkou invazivního plzáka špan lského (Arion vulgaris), který se zde v minulosti bezpochyby nevyskytoval. V současnosti je však nejhojn ji se vyskytujícím nahým plžem v rezervaci. 208 Charakteristika společenstev m kkýš na Kod Krasové skalní stepi jsou charakterizovány společenstvem s v dčími druhy Granaria frumentum a Cepaea vindobonensis. Izolovan zde ješt nedávno žil i pravý stepní prvek Helicopsis striata, který je jinak význačný pro zónu černozemních stepí. Do t chto společenstev pronikli i novodobí p ist hovalci Xerolenta obvia a Cecilioides acicula. Xerotermní skály a skalnaté srázy hostí vápnobytný prvek Chondrina avenacea (v ČR pouze v Českém krasu), dále skalní druhy Pupilla sterrii a P. triplicata, nebo jižní druh Truncatellina claustralis, který se mimo Český kras objevuje nap. na drolinách v Českém st edoho í. Krom toho pronikají na tyto biotopy v r zné mí e i druhy skalních stepí. Su ové lesy (typu Acereto-Carpinetum) mají bohatou faunu s meridionálními prvky Helicodonta obvoluta a Sphyradium doliolum, na vlhčích místech se nacházejí i submontánní druhy Cochlodina orthostoma a Ruthenica filograna, oba východní provenience, nebo endemický poddruh Petasina unidentata bohemica. Ve vlhkých zastín ných roklích žije hojn druh Aegopinella nitens, který je znám z Českého krasu již jen z údolí Švarcavy a z jediné lokality v Radotínském údolí. Na záv rečné st n v Císa ské rokli, což je nejchladn jší místo v Českém krasu v bec, se vyskytuje ojedin le drobný lesní vrkoč Vertigo alpestris, jehož výskyt v rámci Českého krasu je omezen na tuto jedinou lokalitu, nehled k jedné, snad subfosilní ulit z Tetínských st n. Vlhká úpatí skal, sut a rokliny obývají citlivé lesní druhy jako nap. Isognomostoma isognomostomos, Oxychilus glaber, Daudebardia rufa nebo Macrogastra ventricosa. Na kamenitých místech, jak v lese, tak na otev ených plochách, žije hojn Bulgarica nitidosa endemit povodí st ední a dolní Berounky s centrem rozší ení v Českém krasu (obdobné rozší ení má i výše zmi ovaná endemická rasa Petasina unidentata bohemica). Ve smíšených dubohabrových porostech na hlubších, na povrchu odvápn ných p dách, žije b žná fauna teplých lesnatých pahorkatin s druhy Cochlodina

Výsledky malakologického inventarizačního průzkumu PR Lazurový vrch (Slavkovský les, západní Čechy)

Výsledky malakologického inventarizačního průzkumu PR Lazurový vrch (Slavkovský les, západní Čechy) Malacologica Bohemoslovaca (2009), 8: 31 37 ISSN 1336-6939 Výsledky malakologického inventarizačního průzkumu PR Lazurový vrch (Slavkovský les, západní Čechy) The results of the malacological survey of

Více

Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (Jižní Čechy, okres Strakonice)

Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (Jižní Čechy, okres Strakonice) Malacologica Bohemoslovaca (Československá slimač), 2 (2003): 31 36 Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (Jižní Čechy, okres Strakonice) Malacozoological inventory of the Bažantnice

Více

Přehled terestrických plžů CHKO Křivoklátsko

Přehled terestrických plžů CHKO Křivoklátsko Erica, Plzeň, 12: 83 91, 2004 83 Libor DVOŘÁK 1) & Petra TUČKOVÁ 2) 1) Správa NP a CHKO Šumava, Sušická 399, 341 92 Kašperské Hory, e-mail: libor.dvorak@npsumava.cz 2) Správa CHKO Křivoklátsko, 270 24

Více

MĚKKÝŠÍ FAUNA DLOUHÉ MEZE V CHKO ŽELEZNÉ HORY

MĚKKÝŠÍ FAUNA DLOUHÉ MEZE V CHKO ŽELEZNÉ HORY Vč. sb. přír. - Práce a studie, 10 (2002): 273-283 ISBN: 80-86046-64-8 MĚKKÝŠÍ FAUNA DLOUHÉ MEZE V CHKO ŽELEZNÉ HORY Molluscs of the Dlouhá mez in the Protected Landscape Area Železné hory Mts. (East Bohemia,

Více

Příspěvek k poznání měkkýšů (Mollusca) NPR Větrušické rokle

Příspěvek k poznání měkkýšů (Mollusca) NPR Větrušické rokle Bohemia centralis, Praha, 30: 101 108, 2010 Příspěvek k poznání měkkýšů (Mollusca) NPR Větrušické rokle A contribution to the knowledge of molluscs (Mollusca) of the Větrušické rokle National Nature Reserve

Více

Měkkýši přírodních rezervací Podhorní vrch a Holina u Mariánských Lázní

Měkkýši přírodních rezervací Podhorní vrch a Holina u Mariánských Lázní Erica, Plzeň, 13: 37 42, 2006 37 Libor DVOŘÁK 1) a Lucie JUŘIČKOVÁ 2) 1) Správa NP a CHKO Šumava, Sušická 399, 34192 Kašperské Hory, e-mail: libor.dvorak@npsumava.cz 2) Katedra zoologie, Přírodovědecká

Více

Výsledky malakologického průzkumu na území lokality Staré duby

Výsledky malakologického průzkumu na území lokality Staré duby Výsledky malakologického průzkumu na území lokality Staré duby (závěrečná zpráva průzkumu malakofauny v letech 2009-2010, zpracovala Veronika Schenková) Cíl průzkumu: Výsledky prvního komplexního průzkumu

Více

Malakostratigrafie holocénního pěnovce u Kalivod (přírodní park Džbán, severozápadní Čechy)

Malakostratigrafie holocénního pěnovce u Kalivod (přírodní park Džbán, severozápadní Čechy) Bohemia centralis, Praha, 29: 29 35, 2009 Malakostratigrafie holocénního pěnovce u Kalivod (přírodní park Džbán, severozápadní Čechy) Malacostratigraphy of the Holocene tufa deposit at Kalivody (Nature

Více

Malakologický průzkum na území PR Skalka

Malakologický průzkum na území PR Skalka 1.18.1. Malakologický průzkum na území PR Skalka Cíl průzkumu: Inventarizační průzkum malakofauny na území PR Metodika průzkumu: Průzkum byl proveden na ploše celé rezervace, detailně bylo zkoumáno na

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE Plži Přírodní rezervace Oheb

DIPLOMOVÁ PRÁCE Plži Přírodní rezervace Oheb JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4106 Speciální zemědělství Studijní obor: Biologie a ochrana zájmových organismů Katedra: Biologických disciplín Vedoucí

Více

Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6

Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 Skála Posledného komína vystupuje na s. okraji levobřežního skalního defilé Zádielské tiesňavy (viz obr. 1). Její severní kolmá stěna je

Více

Malakologický průzkum na území PR Suchá Dora

Malakologický průzkum na území PR Suchá Dora 1.19.1. Malakologický průzkum na území PR Suchá Dora Cíl průzkumu: Inventarizační průzkum malakofauny na území PR Metodika průzkumu: Průzkum byl proveden na ploše celé rezervace, detailně byly zkoumány

Více

PR Skalní potok ukázka typické malakofauny Hrubého Jeseníku

PR Skalní potok ukázka typické malakofauny Hrubého Jeseníku Malacologica Bohemoslovaca (2012), 11: 22 28 ISSN 1336-6939 PR Skalní potok ukázka typické malakofauny Hrubého Jeseníku Skalní Potok Nature Reserve an example of a typical malacofauna in the Hrubý Jeseník

Více

Malakofauna Přírodní rezervace Údolí Teplé (západní Čechy)

Malakofauna Přírodní rezervace Údolí Teplé (západní Čechy) Malacologica Bohemoslovaca (2008), 7: 1 8 ISSN 1336-6939 Malakofauna Přírodní rezervace Údolí Teplé (západní Čechy) Mollusc assemblage of the Údolí Teplé Nature Reserve (Czech Republic: West Bohemia) LIBOR

Více

Měkkýši Národní přírodní rezervace Karlštejn v Českém krasu

Měkkýši Národní přírodní rezervace Karlštejn v Českém krasu Malacologica Bohemoslovaca (2015), 14: 21 73 ISSN 1336-6939 Měkkýši Národní přírodní rezervace Karlštejn v Českém krasu Molluscs of the Karlštejn National Nature Reserve in the Bohemian Karst Štěpánka

Více

Měkkýši NPR Strabišov Oulehla u Litenčic (jižní Morava, Česká republika)

Měkkýši NPR Strabišov Oulehla u Litenčic (jižní Morava, Česká republika) Malacologica Bohemoslovaca (2007), 6: 3 10 ISSN 1336-6939 Měkkýši NPR Strabišov Oulehla u Litenčic (jižní Morava, Česká republika) Molluscs of the Strabišov Oulehla National Nature Reserve near Litenčice

Více

Malakofauna zájmové oblasti Vápenného vrchu u Černé v Pošumaví (CHKO Šumava)

Malakofauna zájmové oblasti Vápenného vrchu u Černé v Pošumaví (CHKO Šumava) Silva Gabreta vol. 10 p. 87 96 Vimperk, 2004 Malakofauna zájmové oblasti Vápenného vrchu u Černé v Pošumaví (CHKO Šumava) Molluscs of the area of interest on Vápenný Vrch hill near Černá v Pošumaví (Šumava

Více

MALAKOFAUNA HŘBITOVŮ BRATISLAVY A NĚKTERÝCH PŘILEHLÝCH MĚST A OBCÍ

MALAKOFAUNA HŘBITOVŮ BRATISLAVY A NĚKTERÝCH PŘILEHLÝCH MĚST A OBCÍ Folia faunistica Slovaca, 2004, 9 (1): 1-14 ISSN 1335-7522 MALAKOFAUNA HŘBITOVŮ BRATISLAVY A NĚKTERÝCH PŘILEHLÝCH MĚST A OBCÍ LIBOR DVOŘÁK 1, TOMÁŠ ČEJKA 2 1 Správa NP a CHKO Šumava, Sušická 399, 34192

Více

Cíle průzkumu Metodika 10) 11)

Cíle průzkumu Metodika 10) 11) Cíle průzkumu i) shromáždění literárních údajů o malakofauně vybrané oblasti ii) kvalitativní a kvantitativní poznání a zhodnocení malakofauny vybrané oblasti Metodika Průzkum byl prováděn od podzimu 2009

Více

Nivní malakofauna řeky Ohře její minulost a současnost

Nivní malakofauna řeky Ohře její minulost a současnost Malacologica Bohemoslovaca (2011), 10: 51 64 ISSN 1336-6939 Nivní malakofauna řeky Ohře její minulost a současnost The floodplain molluscan fauna of the Ohře River (Czech Republic) its past and present

Více

Malakofauna PR Hemže-Mýtkov

Malakofauna PR Hemže-Mýtkov Malacologica Bohemoslovaca (2009), 8: 56 62 ISSN 1336-6939 Malakofauna PR Hemže-Mýtkov Mollusc fauna of the Hemže-Mýtkov Nature Reserve JAN MYŠÁK Rösslerova 1414, CZ-56002 Česká Třebová, Czech Republic,

Více

Prales NPR Mionší malakozoologický ráj v Beskydech

Prales NPR Mionší malakozoologický ráj v Beskydech Malacologica Bohemoslovaca (2006), 5: 18 24 ISSN 1336-6939 Prales NPR Mionší malakozoologický ráj v Beskydech Virgin forest of the Mionší National Nature Reserve a malacological Eden in the Beskydy Mts

Více

zoogeografie 1 A W-PAL S x x x x x x x x x x x 10 D EUS S x x x x x x x 1 A EUR S x x x x x x x x x x x x 10 D EUR S x x x x x x x x x x x

zoogeografie 1 A W-PAL S x x x x x x x x x x x 10 D EUS S x x x x x x x 1 A EUR S x x x x x x x x x x x x 10 D EUR S x x x x x x x x x x x Příloha Tabulka 2: Seznam všech druhů měkkýšů nalezených v jednotlivých pohořích České republiky. Nomenklatura je uvedena dle Horsák et al. (2010). Za názvem druhu následuje ekologická skupina (Ložek,

Více

Měkkýši národní přírodní památky Kopičácký rybník (střední Čechy)

Měkkýši národní přírodní památky Kopičácký rybník (střední Čechy) Malacologica Bohemoslovaca (2013), 12: 93 98 ISSN 1336-6939 Měkkýši národní přírodní památky Kopičácký rybník (střední Čechy) Molluscs of the Kopičácký rybník National Nature Monument (Central Bohemia)

Více

Vodní měkkýši přírodní rezervace Všetatská černava

Vodní měkkýši přírodní rezervace Všetatská černava Bohemia centralis, Praha, 28: 377 381, 2007 Vodní měkkýši přírodní rezervace Všetatská černava Aquatic molluscs of the Všetatská černava Nature Reserve (Central Bohemia, Czech Republic) Luboš Beran Správa

Více

Přirozené lesy v oblasti pramenů Javorné malakozoologický ráj v Jeseníkách

Přirozené lesy v oblasti pramenů Javorné malakozoologický ráj v Jeseníkách Malacologica Bohemoslovaca (2010), 9: 16 20 ISSN 1336-6939 Přirozené lesy v oblasti pramenů Javorné malakozoologický ráj v Jeseníkách The natural forests in the headwaters of the Javorná River malacological

Více

Měkkýši v nivě Milešovského potoka

Měkkýši v nivě Milešovského potoka Malacologica Bohemoslovaca (2011), 10: 24 34 ISSN 1336-6939 Měkkýši v nivě Milešovského potoka Molluscs of the Milešovský Potok floodplain (Northwest Bohemia, Czech Republic) Jitka Horáčková 1, Vojen Ložek

Více

VODNÍ MĚKKÝŠI RYBNÍKŮ V PŘÍRODNÍM PARKU LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

VODNÍ MĚKKÝŠI RYBNÍKŮ V PŘÍRODNÍM PARKU LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH VČ. SB. PŘÍR. - PRÁCE A STUDIE, 12 (2005): 119-124 ISBN: 80-86046-75-3 VODNÍ MĚKKÝŠI RYBNÍKŮ V PŘÍRODNÍM PARKU LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH Aquatic molluscs of ponds in the Lanškrounské rybníky

Více

Měkkýši Dolanského rybníka (severní Čechy) příspěvek k poznání měkkýšů CHKO Kokořínsko Máchův kraj

Měkkýši Dolanského rybníka (severní Čechy) příspěvek k poznání měkkýšů CHKO Kokořínsko Máchův kraj Malacologica Bohemoslovaca (2017), 16: 1 6 ISSN 1336-6939 Měkkýši Dolanského rybníka (severní Čechy) příspěvek k poznání měkkýšů CHKO Kokořínsko Máchův kraj Molluscs of the Dolanský rybník Pond (Northern

Více

parnassia MĚKKÝŠI ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ (Mollusca) AOPK ČR

parnassia MĚKKÝŠI ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ (Mollusca) AOPK ČR parnassia MĚKKÝŠI (Mollusca) ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ AOPK ČR Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů. Molluscs (Mollusca) of the Žďárské vrchy Mts. Autoři / Authors: Magda Drvotová, Jaroslav Č. Hlaváč, Michal Horsák,

Více

MĚKKÝŠI LABSKÉ NIVY U PŘELOUČE

MĚKKÝŠI LABSKÉ NIVY U PŘELOUČE Vč. sb. přír. - Práce a studie, 8(2000): 237-246 ISBN: 80-86046 - 49-4 MĚKKÝŠI LABSKÉ NIVY U PŘELOUČE Molluscs of the Labe river floodplain near Přelouč town (North-eastern Bohemia) Jaroslav VAŠÁTKO 1

Více

Reliktní malakocenózy Jarvové louky u Sedlčánek a PR Slatinné louky u Liblic

Reliktní malakocenózy Jarvové louky u Sedlčánek a PR Slatinné louky u Liblic Bohemia centralis, Praha, 30: 109 113, 2010 Reliktní malakocenózy Jarvové louky u Sedlčánek a PR Slatinné louky u Liblic Relict malacocoenoses of Jarvová louka at Sedlčánky and Nature Reserve Slatinná

Více

Měkkýši přírodní rezervace U Nového hradu a přilehlé zříceniny (Česká republika)

Měkkýši přírodní rezervace U Nového hradu a přilehlé zříceniny (Česká republika) Malacologica Bohemoslovaca (2016), 15: 14 20 ISSN 1336-6939 Měkkýši přírodní rezervace U Nového hradu a přilehlé zříceniny (Česká republika) Molluscs of the U Nového hradu Nature Reserve and the nearby

Více

Rozšíření vřetenatky moravské Vestia ranojevici moravica (Brabenec, 1952) v Hostýnských vrších 1. díl

Rozšíření vřetenatky moravské Vestia ranojevici moravica (Brabenec, 1952) v Hostýnských vrších 1. díl Malacologica Bohemoslovaca (2010), 9: 21 25 ISSN 1336-6939 Rozšíření vřetenatky moravské Vestia ranojevici moravica (Brabenec, 1952) v Hostýnských vrších 1. díl The distribution of Vestia ranojevici moravica

Více

VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC

VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC Obr. 1. Pravý břeh Ohře s rybím přechodem. Zde má být umístěna MVE. ZHOTOVITEL: RNDr. Luboš Beran, PhD. Křivenice 58 277 03 Horní Počaply e-mail: lubos.beran.krivenice@seznam.cz

Více

Měkkýši přírodní rezervace Karlické údolí

Měkkýši přírodní rezervace Karlické údolí Bohemia centralis, Praha, 28: 393 410, 2007 Měkkýši přírodní rezervace Karlické údolí Mollusca of the Nature Reserve Karlické údolí Vojen Ložek Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Praha, U

Více

Malakofauna v nivě Jizery (Severní Čechy)

Malakofauna v nivě Jizery (Severní Čechy) Malacologica Bohemoslovaca (2013), 12: 48 59 ISSN 1336-6939 Malakofauna v nivě Jizery (Severní Čechy) The mollusc fauna of the Jizera River floodplain (North Bohemia) Jitka Horáčková 1,2, Vojen Ložek 2

Více

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů dolního toku Berounky

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů dolního toku Berounky Bohemia centralis, Praha, 26: 45 51, 2003 Příspěvek k poznání vodních měkkýšů dolního toku Berounky Contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the lower reach of the Berounka River (Czech Republic)

Více

Malakozoologie. Clausiliidae

Malakozoologie. Clausiliidae Cochlodina orthostoma - vřetenovka rovnoústá; 13,0:3,0, středovýchodoevropská; zachovalé suťové a listnaté lesy, roztroušeně po celém území Cochlodina costata commutata - vřetenovka zaměněná; 15,0:3,4,

Více

Malakofauna navrhované NPR Obírka-Kopánky a okolí

Malakofauna navrhované NPR Obírka-Kopánky a okolí Malacologica Bohemoslovaca (2017), 16: 7 11 ISSN 1336-6939 Malakofauna navrhované NPR Obírka-Kopánky a okolí Mollusc fauna of the proposed Obírka-Kopánky National Nature Reserve and its surroundings Jan

Více

Poznámky k ekologii, rozšíření a ochraně vřetence horského (Pseudofusulus varians) v České republice

Poznámky k ekologii, rozšíření a ochraně vřetence horského (Pseudofusulus varians) v České republice Malacologica Bohemoslovaca (2011), 10: 18 23 ISSN 1336-6939 Poznámky k ekologii, rozšíření a ochraně vřetence horského (Pseudofusulus varians) v České republice Notes to the ecology, distribution and protection

Více

Měkkýši (Mollusca) NPR Mazák (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)

Měkkýši (Mollusca) NPR Mazák (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika) Malacologica Bohemoslovaca (2013), 12: 17 25 ISSN 1336-6939 Měkkýši (Mollusca) NPR Mazák (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika) Molluscs of the Mazák National Natural Reserve (Moravian-Silesian Beskydy

Více

Les & měkkýši. a historický exkurz navrch. Michal Horsák UBZ PřF MU Brno

Les & měkkýši. a historický exkurz navrch. Michal Horsák UBZ PřF MU Brno Les & měkkýši a historický exkurz navrch Michal Horsák UBZ PřF MU Brno Měkkýši jako modelová skupina dobrá znalost autekologie jasně definované hlavní ekologické faktory, společné pro většinu druhů 1.

Více

Mkkýši (Mollusca) PR Panské louky Michal Maas

Mkkýši (Mollusca) PR Panské louky Michal Maas Mkkýši (Mollusca) PR Panské louky Michal Maas Abstrakt Pi malakologickém przkumu PR Panské louky bylo zjištno 21 druh mkkýš (18 druh suchozemských plž, 1 vodní plž a 2 druhy mlž). Byl proveden ekologický

Více

MĚKKÝŠI HRADU VALDEKA A POZNÁMKY K MALAKOFAUNĚ BRD. Molluscs of the Valdek Castle and comments on the malacofauna of the Brdy Mts

MĚKKÝŠI HRADU VALDEKA A POZNÁMKY K MALAKOFAUNĚ BRD. Molluscs of the Valdek Castle and comments on the malacofauna of the Brdy Mts Bohemia centralis 23: 7-22,1994 MĚKKÝŠI HRADU VALDEKA A POZNÁMKY K MALAKOFAUNĚ BRD Molluscs of the Valdek Castle and comments on the malacofauna of the Brdy Mts Vojen Ložek Úvod Brdy v poslední době vzbuzují

Více

Měkkýši Českého lesa IV. Nové údaje pro jižní část Českého lesa

Měkkýši Českého lesa IV. Nové údaje pro jižní část Českého lesa Malacologica Bohemoslovaca (2008), 7: 81 92 ISSN 1336-6939 Měkkýši Českého lesa IV. Nové údaje pro jižní část Českého lesa Molluscs of the Český Les Mts. IV. New data for the southern part of the Český

Více

Malakologický průzkum na území PR Skučák

Malakologický průzkum na území PR Skučák 1.22.1. Malakologický průzkum na území PR Skučák Cíl průzkumu: Inventarizační průzkum malakofauny na území PR Metodika průzkumu: Průzkum byl proveden na ploše celé rezervace, detailně bylo zkoumáno na

Více

MÄKKÝŠE (MOLLUSCA) ZVOLENSKEJ KOTLINY

MÄKKÝŠE (MOLLUSCA) ZVOLENSKEJ KOTLINY Folia faunistica Slovaca, 2000, 5: 6368 MÄKKÝŠE (MOLLUSCA) ZVOLENSKEJ KOTLINY JOZEF ŠTEFFEK Ústav ekológie lesa SAV, 969 01 Fándlyho 1, Banská Štiavnica [email: steffekjozef@hotmail.com] ŠTEFFEK, J., 2000:

Více

Měkkýši (Mollusca) CHKO Kokořínsko

Měkkýši (Mollusca) CHKO Kokořínsko Bohemia centralis, Praha, 27: 41 73, 2006 Měkkýši (Mollusca) CHKO Kokořínsko Molluscs (Mollusca) of Kokořínsko Protected Landscape Area Luboš Beran Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, Česká 149,

Více

VODNÍ MĚKKÝŠI PR ANENSKÉ ÚDOLÍ A PP KUSÁ HORA

VODNÍ MĚKKÝŠI PR ANENSKÉ ÚDOLÍ A PP KUSÁ HORA Vč. sb. přír. Práce a studie, 15 (2008): 253-259 ISSN 1212-1460 VODNÍ MĚKKÝŠI PR ANENSKÉ ÚDOLÍ A PP KUSÁ HORA Aquatic molluscs of the Anenské údolí Nature Reserve and Kusá hora Nature Monument Luboš BERAN

Více

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů severní části CHKO Orlické hory

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů severní části CHKO Orlické hory Malacologica Bohemoslovaca (2009), 8: 9 13 ISSN 1336-6939 Příspěvek k poznání vodních měkkýšů severní části CHKO Orlické hory A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the northern part of

Více

Diverzita vodních. v PR Petrovka a přilehlé. rybniční soustavy

Diverzita vodních. v PR Petrovka a přilehlé. rybniční soustavy Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Centrum biologie, geověd a envigogiky Diplomová práce Diverzita vodních a mokřadních malakocenóz v PR Petrovka a přilehlé části povodí bolevecké rybniční

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Porovnání diversity malakofauny přírodní rezervace U Nového hradu na Blanensku a přilehlé zříceniny.

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Porovnání diversity malakofauny přírodní rezervace U Nového hradu na Blanensku a přilehlé zříceniny. STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Porovnání diversity malakofauny přírodní rezervace U Nového hradu na Blanensku a přilehlé zříceniny Matěj Chytrý Brno 2016 Středoškolská odborná činnost Obor č. 8, Ochrana

Více

Atlas rozšíření suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty

Atlas rozšíření suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty Atlas rozšíření suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty Distribution atlas of terrestrial gastropods in the White Carpathians Protected Landscape Area Jana Dvořáková 1*, Vojen Ložek 2, Michal Horsák 1 &

Více

VODNÍ MĚKKÝŠI KLÍČAVY

VODNÍ MĚKKÝŠI KLÍČAVY Bohemia centralis 24: 153-159, 1995 VODNÍ MĚKKÝŠI KLÍČAVY Freshwater molluscs of Klíčava brook Luboš Beran Key words: Mollusca, freshwater molluscs, Unio crassus, Pisidium amnicum, Charakteristika území

Více

Nivní malakofauna povodí Úštěckého potoka a její vývoj během holocénu

Nivní malakofauna povodí Úštěckého potoka a její vývoj během holocénu Malacologica Bohemoslovaca (2013), 12: 26 39 ISSN 1336-6939 Nivní malakofauna povodí Úštěckého potoka a její vývoj během holocénu The floodplain mollusc fauna of the Úštěcký Brook catchment basin and its

Více

Nivní malakofauna Ploučnice (Severní Čechy)

Nivní malakofauna Ploučnice (Severní Čechy) Malacologica Bohemoslovaca (2013), 12: 40 47 ISSN 1336-6939 Nivní malakofauna Ploučnice (Severní Čechy) The floodplain mollusc fauna of the Ploučnice River (North Bohemia) Jitka Horáčková 1,2 & Lucie Juřičková

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

Environmentální archeologie archeologie minulého přírodního prostředí

Environmentální archeologie archeologie minulého přírodního prostředí ENVIRONMENTÁLNÍ ARCHEOLOGIE - DODATKY 2011 Environmentální archeologie archeologie minulého přírodního prostředí ve kterém žil, kterým byl formován a které spoluvytvářel člověk www.gli.cas.cz/kvarter www.pedologie.cz

Více

Malacologica Bohemoslovaca. Vol. 6 (2007)

Malacologica Bohemoslovaca. Vol. 6 (2007) ISSN 1336-6939 (online version only) Malacologica Bohemoslovaca Vol. 6 (2007) http://mollusca.sav.sk - Journal about molluscs in Central Europe Published by Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

17. Mě k k ý š i. 17. Mo l l u s c s. M. Horsák. Měkkýši (Mollusca) jsou po členovcích

17. Mě k k ý š i. 17. Mo l l u s c s. M. Horsák. Měkkýši (Mollusca) jsou po členovcích 17. Mě k k ý š i M. Horsák 17.2 Páskovka žíhaná (Cepaea vindobonensis); 18,4 : 21,8 mm. 17.1 Výzkum historického vývoje mokřadů vyžaduje na první pohled destruktivní odběr vzorků. Na snímku je zachycen

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

MĚKKÝŠI (MOLLUSCA) HRADŮ JAKO EKOLOGICKÉHO FENOMÉNU (ČESKÁ REPUBLIKA)

MĚKKÝŠI (MOLLUSCA) HRADŮ JAKO EKOLOGICKÉHO FENOMÉNU (ČESKÁ REPUBLIKA) 100 101 MĚKKÝŠI (MOLLUSCA) HRADŮ JAKO EKOLOGICKÉHO FENOMÉNU (ČESKÁ REPUBLIKA) Molluscs (Mollusca) of castles as an ecological phenomenon (Czech Republic) Lucie Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta

Více

Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy

Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy TOMÁŠ CHUMAN Díl í v dní disciplíny fyzické geografie se p i vymezování nivy opírají o odlišné složky p írodního prost

Více

Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech

Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech Vítězslav Plášek, 2013 Lokality a termíny návštěv na jednotlivých lokalitách Černá Ostravice 1 střední Staré Hamry 14.9.2013 Černá Ostravice 2 horní Staré Hamry

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK Ochrana přírody a krajiny v ČR Přednáška NOK Vývoj 1838 první rezervace 1933 soupis za území Československa 1956 první zákon 1990-1992 zřízení ministerstva ŽP a moderní zákon o ochraně přírody a krajiny

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů dolního toku Vltavy

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů dolního toku Vltavy Bohemia centralis, Praha, 28: 383 391, 2007 Příspěvek k poznání vodních měkkýšů dolního toku Vltavy Contribution to the knowledge of aquatic molluscs of lower reach of the Vltava River (Central Bohemia,

Více

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Blaník (Česká republika)

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Blaník (Česká republika) Malacologica Bohemoslovaca (2006), 5: 46 50 ISSN 1336-6939 Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Blaník (Česká republika) A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Blaník PLA (Czech

Více

Vodní měkkýši PR Horní Lužnice (jižní Čechy, Česká republika)

Vodní měkkýši PR Horní Lužnice (jižní Čechy, Česká republika) Silva Gabreta vol. 14 (1) p. 39 48 Vimperk, 2008 Vodní měkkýši PR Horní Lužnice (jižní Čechy, Česká republika) Aquatic molluscs of the Horní Lužnice Nature Reserve (South Bohemia, Czech Republic) Luboš

Více

Mollusca (měkkýši) [kmen/phyllum: Mollusca; třída/class: Gastropoda, Bivalvia] LUBOŠ BERAN, LUCIE JUŘIČKOVÁ & MICHAL HORSÁK

Mollusca (měkkýši) [kmen/phyllum: Mollusca; třída/class: Gastropoda, Bivalvia] LUBOŠ BERAN, LUCIE JUŘIČKOVÁ & MICHAL HORSÁK FARKAč J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates, 760 pp.; 2005 Agentura ochrany

Více

Výsledky průzkumu měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) v okolí města Blatná v jihozápadních Čechách

Výsledky průzkumu měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) v okolí města Blatná v jihozápadních Čechách Malacologica Bohemoslovaca (2008), 7: 33 46 ISSN 1336-6939 Výsledky průzkumu měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) v okolí města Blatná v jihozápadních Čechách Results of the faunistic survey of molluscs

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ CENTRUM BIOLOGIE, GEOVĚD A ENVIGOGIKY VODNÍ A MOKŘADNÍ MĚKKÝŠI ŘEKY TŘEMOŠENKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Martina Šalomová Biologie se zaměřením na vzdělávání (2012-2015)

Více

Molluscs of the Krkonoše Mts. (Czech Republic)

Molluscs of the Krkonoše Mts. (Czech Republic) Malacologica Bohemoslovaca (2008), 7: 55 69 ISSN 1336-6939 Molluscs of the Krkonoše Mts. (Czech Republic) LUCIE JUŘIČKOVÁ 1 & VOJEN LOŽEK 2 1 Department of Zoology, Faculty of Science, Charles University,

Více

Páskovka Cepaea vindobonensis (Pulmonata: Helicidae) v západních Čechách

Páskovka Cepaea vindobonensis (Pulmonata: Helicidae) v západních Čechách Malacologica Bohemoslovaca (2013), 12: 99 104 ISSN 1336-6939 Páskovka Cepaea vindobonensis (Pulmonata: Helicidae) v západních Čechách The snail Cepaea vindobonensis (Pulmonata: Helicidae) in West Bohemia

Více

Vodní měkkýši Malé Bečvy (Česká republika) Aquatic molluscs of the Malá Bečva River (Czech Republic)

Vodní měkkýši Malé Bečvy (Česká republika) Aquatic molluscs of the Malá Bečva River (Czech Republic) Malacologica Bohemoslovaca (2007), 6: 29 34 ISSN 1336-6939 Vodní měkkýši Malé Bečvy (Česká republika) Aquatic molluscs of the Malá Bečva River (Czech Republic) LUBOŠ BERAN Agentura ochrany přírody a krajiny

Více

Vodní měkkýši bývalého lomu Chabařovice v severních Čechách

Vodní měkkýši bývalého lomu Chabařovice v severních Čechách Malacologica Bohemoslovaca (2010), 9: 26 32 ISSN 1336-6939 Vodní měkkýši bývalého lomu Chabařovice v severních Čechách Aquatic molluscs of the former quarry Chabařovice in Northern Bohemia (Czech Republic)

Více

Malakofauna ovocných stromů aneb co vše lze najít v kmenových nárazových pastech

Malakofauna ovocných stromů aneb co vše lze najít v kmenových nárazových pastech Acta Mus. Richnov., Sect. natur. 19(1 2): 12 16, (2012) 2012 MGOH Rychnov n. Kn., issn 1213 4260 Malakofauna ovocných stromů aneb co vše lze najít v kmenových nárazových pastech Land snail community of

Více

Luboš Beran. Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, Česká 149, CZ-27601 Mělník, Česká republika, e-mail: beran@schkocr.cz

Luboš Beran. Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, Česká 149, CZ-27601 Mělník, Česká republika, e-mail: beran@schkocr.cz Malacologica Bohemoslovaca (Československá slimač), 2 (2003): 3 10 Příspěvek k poznání vodní malakofauny Hrubého Jeseníku, Rychlebských hor, Zlatohorské vrchoviny a Žulovské pahorkatiny (severní Morava,

Více

Geologický průzkum navrženého chráněného území na Vanovicích

Geologický průzkum navrženého chráněného území na Vanovicích Bohemia centralis 22: 83-91, 1993 Geologický průzkum navrženého chráněného území na Vanovicích Zoological research of a proposed protected area Na Vanovicích" Anna JANSOVÁ K ochraně navržené chráněné území

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Tabulka A VÝSLEDKY ZJIŠ OVÁNÍ VNÍMÁNÍ KRAJINY. Vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje

Tabulka A VÝSLEDKY ZJIŠ OVÁNÍ VNÍMÁNÍ KRAJINY. Vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje Tabulka A VÝSLEDKY ZJIŠ OVÁNÍ VNÍMÁNÍ KRAJINY Vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje A.1a ásti reliéfu krajiny, které považujeme za nejvíce vnímané obyvateli obce [po ty obcí] Výskyt

Více

Kučera Tomáš (ed.): Červená kniha biotopů, http://www.uek.cas.cz/cervenakniha. Měkkýši. Lucie Juřičková

Kučera Tomáš (ed.): Červená kniha biotopů, http://www.uek.cas.cz/cervenakniha. Měkkýši. Lucie Juřičková Měkkýši Lucie Juřičková Přírodovědecká fakulta UK, katedra zoologie, Viničná 7, 128 44 Praha 2, e-mail: lucie.jurickova@seznam.cz Abstrakt: V České republice žije 240 druhů měkkýšů, z toho 2 druhy jsou

Více

BAZICKÉ VÝCHOZY V OKOLÍ RALSKA:

BAZICKÉ VÝCHOZY V OKOLÍ RALSKA: BAZICKÉ VÝCHOZY V OKOLÍ RALSKA: ORNITODISPERZNÍ VÝSADKY, NEBO REFUGIA POSTGLACIÁLNÍ MALAKOFAUNY? LUKÁŠ NEHASIL, JASNA SIMONOVÁ, ŠIMON KAPIC, JAN HEGRLÍK, BARBORA KADLECOVÁ, JOHANA SIMONOVÁ, MILOŠ HALDA,

Více

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů Příloha I. A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA U HAMRŮ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dále též jen zákon ) Název zvláště chráněného území:

Více

Nález velevruba tupého (Unio crassus) v náhonu Úhlavy v Plzni a poznámky k jeho rozšíření v Plzeňském kraji

Nález velevruba tupého (Unio crassus) v náhonu Úhlavy v Plzni a poznámky k jeho rozšíření v Plzeňském kraji Erica, Plzeň, 20: 131 140, 2013 131 Nález velevruba tupého (Unio crassus) v náhonu Úhlavy v Plzni a poznámky k jeho rozšíření v Plzeňském kraji Thick-shelled river mussel (Unio crassus) in a millrace of

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ LÍPA

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ LÍPA Vyhodnocení na udržitelný rozvoj území doplnění k návrhu ÚP * ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ LÍPA N á v r h Objednatel: Město Krásná Lípa Zpracovatel: Mgr. Pavel Bauer Březový vrch 737, 460 15 Liberec 15 Tel.: 739

Více

NIŽŠÍ BEZOBRATLÍ Inovace výuky terénních zoologických cvičení a exkurzí FRVŠ G4/1772/2012 Evžen Tošenovský, Jaroslav Koleček, Robin Kundrata

NIŽŠÍ BEZOBRATLÍ Inovace výuky terénních zoologických cvičení a exkurzí FRVŠ G4/1772/2012 Evžen Tošenovský, Jaroslav Koleček, Robin Kundrata NIŽŠÍ BEZOBRATLÍ Inovace výuky terénních zoologických cvičení a exkurzí Evžen Tošenovský, Jaroslav Koleček, Robin Kundrata Kmen: žahavci (Cnidaria) kmen: žahavci (Cnidaria) třída: Hydrozoa velké množství

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Vodní malakofauna dolního toku Lužnice se zaměřením na stav populace velevruba tupého (Unio crassus)

Vodní malakofauna dolního toku Lužnice se zaměřením na stav populace velevruba tupého (Unio crassus) Malacologica Bohemoslovaca (2012), 11: 13 21 ISSN 1336-6939 Vodní malakofauna dolního toku Lužnice se zaměřením na stav populace velevruba tupého (Unio crassus) Aquatic molluscan fauna of the lower part

Více

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY (K 42 odst. 2 zákona) 5 (1) Úst ední seznam ochrany p írody (dále jen "úst ední seznam") zahrnuje soupis, popis, geometrické a polohové

Více

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) rozšíření a management v Bílých Karpatech Zpracovali Eva Hettenbergerová & Karel Fajmon 2014 Obsah Úvod... 3 Metodika průzkumu... 3 Výsledky... 5 Závěr a poznámky

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha Národní park umava 9. kv tna 2011 Hnutí Duha Hlavní cíle a metodika Hlavní cíle et ení Cílem výzkumu Factum Invenio bylo zjistit, jak ob ané R vnímají problematiku hypotetické výstavby lanovek a sjezdovek

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko (severní Čechy)

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko (severní Čechy) Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 28: 59 70, 2010 ISBN 978-80-87266-04-5 Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

Přírodověda Sesuvy v Českém středohoří

Přírodověda Sesuvy v Českém středohoří Sesuvy v Českém středohoří Martinská stěna u obce Čeřeniště Jan Klimeš, Tomáš Marek Exotické kouzlo krajiny Českého středohoří zanechá chladným jen málokterého návštěvníka a prakticky každý ví, že za jeho

Více