M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu"

Transkript

1 Bohemia centralis, Praha, 32: , 2014 M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu Molluscs (Mollusca) of the Koda National Nature Reserve in the Český kras/bohemian Karst Jitka Horáčková 1, 2, Vojen Ložek 3 a Lucie Ju ičková 2 1 Katedra ekologie, P írodov decká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Viničná 7, CZ Praha 2; 2 Katedra zoologie, P írodov decká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Viničná 7, CZ Praha 2; 3 Nušlova 2295/55, CZ Praha 13 Abstract. The paper summarizes the results of recent malacological research in the Koda National Nature Reserve (abbreviated as NNR) near Srbsko (Czech Republic, Central Bohemia, Český kras/bohemian Karst Protected Landscape Area). A total of 78 mollusc species (1 bivalve, 4 freshwater snails, and 73 terrestrial gastropods) were recorded at 51 sites as a result of recent malacological research ( ), combined with earlier mostly unpublished data. Rich mollusc communities representing 32% of the total Czech malacofauna and comprising endangered species (34% of all recorded species) occur especially in humid parts of woodlands, rocks and rocky steppes within a relatively small-sized area (464 ha). Common forest species dominate in the reserve (46% of all recorded species) in association with some more local woodland species as Daudebardia rufa, Oxychilus depressus, Vitrea diaphana and Cochlodina orthostoma. Vulnerable neoendemic microspecies Bulgarica nitidosa and both epilithic calciphiles Pyramidula pusilla and Chondrina avenacea are confined to rocky habitats. Occasionally, a few well-preserved shells of the endangered declining species Helicopsis striata were collected on the steppe brow of the Koda plateau in , but currently no living specimens were found. From the malacological point of view the Koda NNR seems to be a hot spot of malacodiversity, because of its species richness and natural assemblages composition, particularly in comparison with well-preserved nature reserves in the mountain boundary regions with sparse settlement, although situated within the reach of the capital of the Czech Republic. Key words: Czech Republic, Central Bohemia, Český kras/bohemian Karst Protected Landscape Area, Gastropoda, faunistics, Chondrina avenacea, Bulgarica nitidosa K článku pat í obrázek č. 1 za azený v barevné p íloze na str

2 BOHEMIA CENTRALIS 32 Úvod Národní p írodní rezervace Koda (dále jen NPR Koda; obr. 1 na str. 447) se dle Úst edního seznamu ochrany p írody (AOPK ČR) rozkládá na ploše 464 ha, na pravém b ehu Berounky proti obci Srbsko, v jihozápadní části chrán né krajinné oblasti Český kras. Cílem ochrany je zachovat bohaté p írodní hodnoty krasové krajiny, která si na tomto území dosud udržela p írod blízký charakter a dnes p edstavuje významné refugium mnoha p edevším xerotermních druh rostlin i drobných živočich, mezi nimiž hrají významnou roli práv plži (Gastropoda), jako jedna z charakteristických složek fauny krasových území. Náš p ísp vek shrnuje dosavadní poznatky o recentní malakofaun rezervace, jež jsou v literatu e bohat dopln ny výpov dí fosilních m kkýších společenstev (Ložek 1983, 1984, 1995, Kovanda 2005, Ložek et Horáček 2006, Hlaváč 2006, Žák et al. 2008, Kovanda et Ju ičková 2010, Ložek 2014, Ložek et al. 2014), která se zde zachovala na n kolika místech a významn p ispívají k pochopení současného stavu p írodního prost edí rezervace v korelaci se zm nami abiotického prost edí a lidského osídlení v posledních tisíciletích. Historie malakozoologického pr zkumu Území dnešní NPR Koda vzbudilo zájem v tšiny p írodov deckých badatel teprve koncem druhé poloviny 20. století, což je s podivem vzhledem k tomu, jaké floristické, faunistické, ale i paleontologické a geologické bohatství dnešní rezervace skýtá. Pozornost v tšiny malakozoolog i dalších p írodov dc se dlouhou dobu upínala na v tší a již d íve znám jší karlštejnskou oblast, resp. dnešní NPR Karlštejn, proto jediný rozsáhlejší malakozoologický pr zkum NPR Koda provedl až b hem druhé poloviny 20. století Vojen Ložek. Část svých malakozoologických nález publikoval V. Ložek v 70. letech minulého století v souhrnném díle o m kkýších Českého krasu (Ložek 1974) a v p ti dalších menších p ísp vcích (Ložek 1943, 1944, 1946, 1951, 1986). Krom t chto publikovaných nálezových dat (celkem 17 druh ), které rezervaci charakterizují pouze obecn, sbíral V. Ložek v NPR Koda na ad lokalit, jež jsou uvedeny až v této práci. Vzhledem k tomu, že nepublikované a souhrnné údaje o malakofaun NPR Koda dosud chyb ly, je tento p ísp vek souhrnem všech dosud provedených výzkum. 190

3 Jitka Horáčková, Vojen Ložek a Lucie Ju ičková: M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu Metodika a materiál M kkýši v NPR Koda byli sbíráni v letech Nový pr zkum probíhal v letech Jeho výsledky shrnuje tab. 1. Nepublikovaná starší data V. Ložka pocházejí z období let (viz tab. 2). Metodika sb ru terestrických m kkýš odpovídá práci Ložek (1956). Ruční sb ry byly občasn dopl ovány odb rem hrabankových vzork a náplav a dále zpracovány standardní metodikou. U n kterých zástupc nahých plž z čeledi Arionidae a ulitnatých plž z čeledi Zonitidae bylo p istoupeno k anatomickému ov ení pitvou kv li p esné determinaci. Sb r sladkovodních m kkýš byl provád n pouze v Kodském potoce, v potoce v Císa ské rokli a v rybníčku pod vyv račkou v Kod. Geografické sou adnice lokalit jsou uvád ny v systému WGS-84. Nomenklatura je uvedena podle práce Horsák et al. (2010), s výjimkou druhu Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855 podle Welter-Schultes (2012). Za azení druh do jednotlivých ekologických skupin v p iložených tabulkách (viz tab. 1, 2) je uvád no podle prací Ložek (1964) a Lisický (1991) s drobnými úpravami. Vysv tlivky k použitým zkratkám ekoelement a jejich stručná charakteristika následuje: 1 SI (SILVICOLAE) lesní druhy sensu stricto, 2 SI (MS) mezofilní lesní druhy lesní druhy, žijící rovn ž v mezofilních biotopech mimo les, 2 SIth thamnofilní silvikoly, tj. lesní druhy žijící rovn ž mimo les v k ovinných biotopech, 3 SIh hygrofilní lesní druhy, 4 ST (STEPICOLAE) druhy stepí a suchých a výslunných stanoviš, 4 ST(SI) druhy otev ených suchých biotop žijící i v listovém opadu v lesostepních podmínkách, 4 STp druhy petrofilní, stepikolní, 5 PT (PATENTICOLAE) silvifobní druhy žijící na otev ených stanovištích, 5 PT(SI) druhy vyskytující se na otev ených stanovištích s nízkým zapojením stromového patra, 5 SS (SILVISTEPICOLAE) u nás pouze jediný druh žijící v k ovinách xerotermních stanoviš i v ídkých lesních porostech (Euomphalia strigella), 6 XC druhy termofilní a xerotolerantní, 7 MS (MESICOLAE) druhy se st edními nároky na ekologické podmínky stanoviš, často euryvalentní druhy, 7 SIp druhy žijící na skalách, ale rovn ž v lesích p i patách strom, 8 HG (HYGRICOLAE) druhy vysoce náročné na vlhkost biotopu, které však nejsou bezprost edn vázané na vodu, 9 RP (RIPICOLAE) druhy s vysokými nároky na vlhkost obývaného stanovišt, druhy mok ad a b eh vod, 10 RV (RIVICOLAE) druhy tekoucích vod, 10 SG (STAGNICOLAE) druhy stojatých vod, rybník a p íkop. 191

4 BOHEMIA CENTRALIS 32 Pro stanovení četnosti druhu na jednotlivých lokalitách navštívených v letech bylo využito následující stupnice, p ičemž čísla odpovídají stupnici četnosti druhu uvád né v Nálezové databázi ochrany p írody (NDOP): 1 VV velmi vzácný (rare occurrence), 2 O ojedin lý (isolated occurrence), 2 R roztroušený (diffuse occurrence), 3 H hojný (frequency occurrence), 4 VH velmi hojný (high frequency occurrence). U starších sb r uvádíme pouze +, vyjad ující presenci druhu na lokalit, nebo semikvantitativní data jsme nem li k dispozici. Hrabankové vzorky (lokality č. 21, 36, 42 a 47) a jeden vzorek náplavu (lokalita č. 45) z Císa ské rokle byly zpracovány kvantitativn. 192 Seznam lokalit V následujícím p ehledu zkoumaných lokalit jsou v po adí za sebou uvedeny: název lokality, geografické sou adnice, popis vegetačního pokryvu, autor sb ru, datum sb ru a použitá metoda sb ru. P ehled m kkýš nalezených b hem pr zkum v letech uvádí tab Tetín, lesní výb žek rezervace v oblasti zvané Na hlinkách, cca 0,8 km jz. od obce Tetín (N: 49 56'34,25", E: 14 05'45,56"), habrová pa ezina na svahu spadajícím k silnici, krom p evažujícího Carpinus betulus i s p ím sí Acer pseudoplatanus a Robinia pseudacacia, místy s bohatým bylinným patrem s Mercurialis perennis, Lathyrus vernus a Galium odoratum, Horáčková, , ruční sb r a odb r hrabankového vzorku. 2. Tetín, lesní část rezervace v oblasti zvané Na dílech, cca 0,8 km j. od obce Tetín nad k ižovatkou turistických stezek p i okraji rezervace (N: 49 56'32,02", E: 14 06'15,11"), habrová pa ezina s p ím sí Quercus petraea s pom rn bohatým bylinným patrem s Mercurialis perennis, Galium odoratum, Stellaria holostea, Horáčková, , ruční sb r a odb r hrabankového vzorku. 3. Srbsko, lesní výb žek rezervace v oblasti zvané Nad rovinami, cca 1 km sz. od železniční zastávky v Srbsku (N: 49 56'25,91", E: 14 07'03,38"), dubohab ina s p ím sí Acer platanoides, Fraxinus excelsior a Cornus mas s lokáln bohatým bylinným podrostem s Mercurialis perennis, Lathyrus vernus, Galium odoratum, Horáčková, , ruční sb r a odb r hrabankového vzorku. 4. Srbsko, fragment lužního lesa v niv Kodského potoka, p i ústí Kodské rokle p ed chatovou osadou, cca 0,7 km jz. od železniční zastávky Srbsko (N: 49 55'55,30", E: 14 07'31,03"), fragment lužního lesa s p evažujícím Fraxinus excelsior a p ím sí Acer pseudoplatanus a velmi bohatým bylinným patrem, Horáčková, , ruční sb r a odb r hrabankového vzorku.

5 Jitka Horáčková, Vojen Ložek a Lucie Ju ičková: M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu 5. Srbsko, su ový les na jižn uklon ném svahu Kodské rokle, spodní část Kodské rokle, cca 0,7 km jz. od železniční zastávky v Srbsku (N: 49 55'59,50", E: 14 07'21,72"), su ový les s Tilia cordata, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus a bohatým bylinným patrem s Mercurialis perennis, Galium odoratum, Stellaria holostea aj., Horáčková, , ruční sb r. 6. Srbsko, su ový les na jižn uklon ném svahu Kodské rokle, horní část Kodské rokle pod vodopádem v Kod (N: 49 55'59,02", E: 14 07'09,89"), su ový les na svazích kolem Kodského potoka pod Kodským mlýnem, s p evahou Acer pseudoplatanus a lokáln bohatým bylinným patrem, Horáčková, , ruční sb r a odb r hrabankového vzorku. 7. Srbsko, Kodská st na se stepními svahy, část stepí ležících blíže osad Koda (N: ,86", E: 14 07'13,67"), xerotermní step s n kolika stepními vegetačními formacemi s Festuca valesiaca a Stipa capillata a lokáln rozvinutým ke ovým patrem se Sorbus eximia, Crataegus sp., Cotoneaster integerrimus, Horáčková, , ruční sb r. 8. Srbsko, horní část Císa ské rokle (N: 49 55'34,93", E: 14 07'44,64"), su ový les na svazích Císa ské rokle v její horní části s Acer pseudoplatanus, Tilia cordata, Corylus avellana aj., Horáčková, , , ruční sb r a odb r hrabankového vzorku. 9. Srbsko, su ový les v oblasti Za vodou (N: 49 55'53,13", E: 14 07'53,54"), typický su ový les svazu Tilio-Acerion s chudým bylinným porostem, místy s Mercurialis perennis, Horáčková, , ruční sb r. 10. Srbsko, severozápadn orientovaný stepní svah nad Císa skou roklí, v její st ední části (N: 49 55'39,28", E: 14 07'54,79"), stepní vegetace a vegetace skalních št rbin s xerotermními druhy rostlin, Horáčková, , ruční sb r. 11. Srbsko, spodní část Císa ské rokle (N: 49 55'52,01", E: 14 07'58,78"), su ový les na pravém b ehu potoka s Acer pseudoplatanus, Tilia cordata, Corylus avellana, Ulmus glabra aj., Horáčková, , , ruční sb r a odb r hrabankového vzorku. 12. Srbsko, rybníček pod vyv račkou v Kod (N: 49 55'52,65", E: 14 06'58,77"), tlející rostlinné zbytky a sediment v rybníčku na Kod, Horáčková a Ju ičková, , ruční sb r. 13. Srbsko, st ední část Kodské rokle (N: 49 55'59,02", E: 14 07'09,89"), velká vápencová st na cca 150 m nad levým b ehem Kodského potoka pod vodopádem v Kod, Horáčková a Ju ičková, , , ruční sb r. 14. Tobolka, Tobolská step (N: 49 55'34,08", E: 14 05'35,66"), bývalá obecní, dnes zestepn ná, pastvina v jz. cípu rezervace, 300 m od sev. okraje obce Tobolka, Horáčková, , ruční sb r. 15. Srbsko, Tomášk v lom (N: 49 55'42,47", E: 14 08'39,68"), prostory bývalého Tomáškova lomu tvo ící nejvýchodn jší výb žek rezervace lemující pravý b eh Berounky, Horáčková, , ruční sb r. 16. Tobolka, Zajíčkova jeskyn a okolí (N: 49 55'47,35, E: 14 06'16,74"), Ložek a Ju ičková, , ruční sb r. 193

6 BOHEMIA CENTRALIS 32 P ehled m kkýš nalezených b hem vesm s nepublikovaných pr zkum Vojena Ložka z let uvádí tab. 2. Geografickou polohu všech 51 dosud nepublikovaných lokalit zobrazuje obr. 1. Ojedin lé, již publikované sb ry, z blíže nespecifikovaných lokalit, pocházejících p evážn z Kodské a Císa ské rokle, jsou zahrnuty nakonec seznamu (viz také tab. 2) jako lokality č Nálezy z t chto lokalit byly zahrnuty do celkového hodnocení v diskuzi. 17. Srbsko, Koda proti hospod ( N: 49 55'55,47", E: 14 07'02,14"), Ložek, 1939, ruční sb r. 18. Srbsko, Koda, hostinec (N: 49 55'55,46", E: 14 07'02,13"), Ložek, 1959, ruční sb r. 19. Srbsko, Kodská rokle (N: 49 55'59,08", E: 14 07'16,72"), Ložek, , , a , ruční sb r a hrabankový vzorek. 20. Srbsko, Kodská rokle, skála u 60. míle (N: 49 55'55,57", E: 14 07'33,64"), Ložek, , ruční sb r a hrabankový vzorek. 21. Srbsko, Kodské st ny s jižní expozicí, st ední část rokle (N: 49 56'01,08", E: 14 07'24,91"), Ložek, , cca 20 kg hrabankový vzorek odebíraný p i úpatí horních krasových st n. 22. Srbsko, Koda, Na svislých, bučina (N: 49 56'05,69", E: 14 07'35,86"), Ložek, , , ruční sb r. 23. Srbsko, Kodská rokle, pod dolním koncem stržovitého úseku Kodského potoka s chatami, (N: 49 55'55,32", E: 14 07'34,44"), Ložek, , letní náplav. 24. Srbsko, nad Kodským údolím u jeskyn Ve Stráni (N: 49 56'01,76", E: 14 07'12,66"), Ložek, VIII/1952, ruční sb r. 25. Srbsko, Koda, okolo kóty 335,4 m (N: 49 55'53,06", E: 14 07'09,06"), Ložek, , ruční sb r. 26. Koda, U Ivana (N: 49 56'11,29", E: 14 06'31,14"), Ložek, , , ruční sb r a hrabankový vzorek. 27. Srbsko, Kodská planina, Prost ední vrch, vrch mezi U panenky Marie a Na pískách, skalnatý ostroh a sut (N: 49 56'21,60", E: 14 06'08,08"), Ložek, , , , ruční sb r. 28. Tobolka, Na skalkách, stepní enkláva v lese (N: 49 55'47,76", E: 14 06'20,34"), Ložek, , ruční sb r. 29. Kodská planina, U panenky Marie (N: 49 56'28,22", E: 14 06'08,96"), Ložek, , ruční sb r. 30. Srbsko, Kodská planina, U slam ný boudy, západní návrší nad Domášovými skalami (N: 49 56'07,91", E: 14 05'22,38"), Ložek, , , ruční sb r. 31. Srbsko, plateau Kodského vrchu (N: 49 56'06,72", E: 14 06'43,67"), Ložek, , ruční sb r. 32. Srbsko, nad silnicí Srbsko Tetín, svah nad železniční stanicí v Srbsku (N: 49 56'11,23", E: 14 07'47,80"), Ložek, , ruční sb r. 33. Srbsko, skalní ostroh nad silnicí Srbsko Tetín, skalní st na s bohatým skalním humusem (N: 49 56'03,96", E: 14 07'46,13"), Ložek, , ruční sb r. 194

7 Jitka Horáčková, Vojen Ložek a Lucie Ju ičková: M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu 34. Tobolka, okolí jeskyn Capuš, su ový les (N: 49 55'42,21", E: 14 07'13,22"), Ložek, , , ruční sb r. 35. Tetín, Na dílech (N: 49 56'33,25", E: 14 06'23,12"), Ložek, , ruční sb r. 36. Tobolka, Domášov, skály nad prameništ m Tetínského potoka (N: 49 56'13,89", E: 14 05'10,03"), Ložek, , cca 12kg hrabankový vzorek z dolní části st n. 37. Tobolka, okolí Tobolského vrchu a jeskyn U včel (N: 49 55'41,77", E: 14 05'26,48"), Ložek, bez data, ruční sb r. 38. Tobolka, Tobolský vrch (N: 49 55'41,66, E: 14 05'28,09"), Ložek, , ruční sb r a hrabankový vzorek. 39. Tobolka, Tobolská rokle (N: 49 55'49,16", E: 14 06'32,96"), Ložek, , , , ruční sb r a náplav. 40. Srbsko, vrch východn od Capuše (N: 49 55'41,76", E: 14 07'21,45"), Ložek, , , ruční sb r. 41. Srbsko, skalní okno Čertova branka (N: 49 55'51,97", E: 14 07'53,57"), Ložek, , ruční sb r. 42. Srbsko, Císa ská rokle, záv rová st na (N: 49 55'36,09", E: 14 07'43,42"), Ložek, , cca 4 kg hrabankový vzorek ze skalní ímsy v pravém k ídle st ny. 43. Srbsko, Císa ská rokle (N: 49 55'44,30", E: 14 07'49,49"), Ložek, , , , , ruční sb r. 44. Srbsko, kóta 341 m, vpravo nad ústím Císa ské rokle (N: 49 55'49,79", E: 14 07'57,22"), Ložek, , ruční sb r. 45. Srbsko, ústí Císa ské rokle (N: 49 55'53,58", E: 14 08'01,56"), Ložek, , náplav p i ústí do Berounky. 46. Srbsko, Strmá rokle, rokle na levém boku Císa ské rokle (N: 49 55'48,44", E: 14 07'49,42"), Ložek, IV/1978, , hrabankový vzorek a ruční sb r z polozastín né droliny. 47. Srbsko, Klenová rokle, skalní útes na levém boku rokle (N: 49 55'39,65", E: 14 08'25,59"), Ložek, , , hrabankový vzorek a ruční sb r. 48. Srbsko, Malá Klenová rokle, dolní úsek (N: 49 55'42,84", E: 14 08'20,22"), Ložek, , , , ruční sb r. 49. Srbsko, Tomášk v lom (N: 49 55'42,44", E: 14 08'35,07"), Ložek, , , hrabankový vzorek a ruční sb r. 50. Srbsko, Tomášk v lom, horní okraj (N: 49 55'39,62", E: 14 08'38,93"), Ložek V. jun., VIII/1990, ruční sb r. 51. Tobolka, pole severn Tobolského vrchu (N: 49 56'01,43", E: 14 05'38,96"), Ložek, , ruční sb r. 52. Srbsko, Kodská rokle, suché lesní skály, publikováno (Ložek 1943). 53. Srbsko, Kodská a Císa ská rokle, publikováno (Ložek 1944). 54. Srbsko, Koda, Kodská a Císa ská rokle, publikováno (Ložek 1946). 55. Srbsko, Císa ská rokle, okolí Capuše, oblast Na svislých, publikováno (Ložek 1951). 56. Koda, Kodská a Císa ská rokle, oblast Tobolského vrchu, publikováno (Ložek 1974). 57. Srbsko, Císa ská rokle, publikováno (Ložek 1986). 195

8 196 Tab. 1. P ehled m kkýš NPR Koda zjišt ných v letech Čísla lokalit odpovídají seznamu lokalit v textu. Četnost druh na lokalitách je vyjád ena semikvantitativní stupnicí (VV velmi vzácný, O ojedin lý, R roztroušený, H hojný, VH velmi hojný). Table 1. The list of mollusc species recorded in the Koda NNR in The site numbers conform to numbers in the site list in the text. The species frequency is quantified by semiquantitative range (VV rare occurrence, O isolated occurrence, R diffuse occurrence, H frequency occurrence, VH high frequency occurrence). Ekoelement Druh Lokality/Sites Ecogroup Species SI Acanthinula aculeata (O. F. Müller, 1774) H H H - - H - R - - H - - VV - - Aegopinella nitens (Michaud, 1831) H R H VH H VH R - Aegopinella pura (Alder, 1830) R R R R R Arion rufus (Linnaeus, 1758) VV - Arion silvaticus Lohmander, R - R O - Cochlodina laminata (Montagu, 1803) R H VH - R R - O R Cochlodina orthostoma (Menke, 1828) O Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805) VV Helicodonta obvoluta (O. F. Müller, 1774) R - - R VH Isognomostoma isognomostomos (Schröter, 1784) O O - - R R - R H Macrogastra plicatula (Draparnaud, 1801) VH - - H Malacolimax tenellus (O. F. Müller, 1774) - - O Merdigera obscura (O. F. Müller, 1774) VH R - VH H R - R - - R Monachoides incarnatus (O. F. Müller, 1774) VH VH VH VH H H - H - - H H H Petasina unidentata (Draparnaud, 1805) H H R - H H - Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836) O H R - H - - VH Semilimax semilimax (J. Férussac, 1802) - VV VV Sphyradium doliolum (Bruguière, 1792) R - - R R R - H - - VH Vitrea diaphana (Studer, 1820) O - O - - R SI(MS) Alinda biplicata (Montagu, 1803) VH VH H H H H - R - - H - R - VH H Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758) - O R O - Arion fuscus (Draparnaud, 1805) R O - Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774) H - R R R Discus rotundatus (O. F. Müller, 1774) O O - O R R - H - - R VH H Fruticicola fruticum (O. F. Müller, 1774) O O R O O - Oxychilus glaber (Rossmässler, 1835) H R - SI(AG) Limax cinereoniger Wolf, O SIth Aegopinella minor (Stabile, 1864) - R R VH VH R - R - R R - R Helix pomatia Linnaeus, 1758 R R - R R O H - 3 Sih Macrogastra ventricosa (Draparnaud, 1801) R - - H H VH R Urticicola umbrosus (C. Pfeiffer, 1828) H R - H H H - R - - R BOHEMIA CENTRALIS 32

9 197 Ekoelement Druh Lokality/Sites Ecogroup Species ST Cecilioides acicula (O. F. Müller, 1774) R O H - - R R - H - O - Granaria frumentum (Draparnaud, 1801) O VH O - H - - VH R H - Helicopsis striata (O. F. Müller, 1774) R Pupilla sterrii (Voith, 1840) O - - O Pupilla triplicata (Studer, 1820) R - - R Xerolenta obvia (Menke, 1828) R - - R H - - STp Chondrina avenacea (Bruguière, 1792) H - H - Pyramidula pusilla (Vallot, 1801) H - ST(SI) Cepaea vindobonensis (A. Férussac, 1821) R - - O R R - 5 PT Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) H - - H - - H Truncatellina cylindrica (A. Férussac, 1807) R R - - R O - R R O - Vallonia pulchella (O. F. Müller, 1774) R - - R Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801) O O - - PT(SI) Bulgarica nitidosa (Uličný, 1893) - VV - - O VV R O - R O - H - H - Vallonia costata (O. F. Müller, 1774) O H - - H R - H H R - SS Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801) O R O - 6 XC Cochlicopa lubricella (Rossmässler, 1835) VV H - - R - - H R R - Tandonia rustica (Millet, 1843) R VV - 7 MS Arion fasciatus (Nilsson, 1823) O Arion vulgaris Moquin-Tandon, O Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774) O R O Oxychilus cellarius (O. F. Müller, 1774) O O R - R O - Oxychilus draparnaudi (Beck, 1837) - O - O Perpolita hammonis (Ström, 1765) O Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) R H O - - Trochulus hispidus (Linnaeus, 1758) R - - O - R O Vitrina pellucida (O. F. Müller, 1774) - R - O R O R Sip Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758) H R HG Carychium tridentatum (Risso, 1826) O - VH H Columella edentula (Draparnaud, 1805) H Succinella oblonga (Draparnaud, 1801) O RP Succinea putris (Linnaeus, 1758) R RV Pisidium casertanum (Poli, 1791) H SG Galba truncatula (O. F. Müller, 1774) O Gyraulus crista (Linnaeus, 1758) VH Radix auricularia (Linnaeus, 1758) O Jitka Horáčková, Vojen Ložek a Lucie Ju ičková: M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu

10 BOHEMIA CENTRALIS 32 Tab. 2. P ehled m kkýš nalezených v NPR Koda p i starších výzkumech V. Ložka z let Čísla lokalit odpovídají seznamu lokalit v textu. (+ znamená p ítomnost druhu na lokalit ; čísla určují počty jedinc v hrabankových vzorcích či náplavech). Ekoelement Druh Locality/Sites Ecogroup Species SI 2 SI (MS) SIth 3 SIh 4 ST STp Acanthinula aculeata (O. F. Müller, 1774) Aegopinella nitens (Michaud, 1831) Aegopinella pura (Alder, 1830) Arion rufus (Linnaeus, 1758) Cochlodina laminata (Montagu, 1803) Cochlodina orthostoma (Menke, 1828) + Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805) + Ena montana (Draparnaud, 1801) Helicodonta obvoluta (O. F. Müller, 1774) Isognomostoma isognomostomos (Schröter, 1784) Macrogastra plicatula (Draparnaud, 1801) Merdigera obscura (O. F. Müller, 1774) Monachoides incarnatus (O. F. Müller, 1774) Oxychilus depressus (Sterki, 1880) + Petasina unidentata (Draparnaud, 1805) Platyla polita (Hartmann, 1840) Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836) Semilimax semilimax (J. Férussac, 1802) Sphyradium doliolum (Bruguière, 1792) Vertigo pusilla O.F.Müller, Vitrea diaphana (Studer, 1820) Alinda biplicata (Montagu, 1803) Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758) + + Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774) Discus rotundatus (O. F. Müller, 1774) Fruticicola fruticum (O. F. Müller, 1774) Oxychilus glaber (Rossmässler, 1835) Aegopinella minor (Stabile, 1864) Helix pomatia Linnaeus, Macrogastra ventricosa (Draparnaud, 1801) Urticicola umbrosus (C. Pfeiffer, 1828) Cecilioides acicula (O. F. Müller, 1774) Granaria frumentum (Draparnaud, 1801) Helicopsis striata (O. F. Müller, 1774) Pupilla sterrii (Voith, 1840) Pupilla triplicata (Studer, 1820) Xerolenta obvia (Menke, 1828) + + Clausilia dubia Draparnaud, Chondrina avenacea (Bruguière, 1792) ST Cepaea vindobonensis (A. Férussac, 1821) + + (SI) Truncatellina claustralis (Gredler, 1856)

11 Jitka Horáčková, Vojen Ložek a Lucie Ju ičková: M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu Table 2. The list of mollusc species recorded in the Koda NNR during the older surveys of V. Ložek from 1939 to The site numbers conform to numbers in the site list in the text. (+ means the species presence on the site; numbers indicate the total number of individuals in leaf litter sample or fluvial deposit). Locality/Sites ? (Pokračování na str / Continued on page ) 199

12 BOHEMIA CENTRALIS 32 Tab. 2. Pokračování ze str / Tab. 2. Continued from page Ekoelement Druh Locality/Sites Ecogroup Species Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) + PT Truncatellina cylindrica (A. Férussac, 1807) Vallonia pulchella (O. F. Müller, 1774) Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801) + PT(SI) Bulgarica nitidosa (Uličný, 1893) Vallonia costata (O. F. Müller, 1774) SS Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801) XC Cochlicopa lubricella (Rossmässler, 1835) Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774) Euconulus fulvus (O. F. Müller, 1774) Oxychilus cellarius (O. F. Müller, 1774) MS Oxychilus draparnaudi (Beck, 1837) 7 Perpolita hammonis (Ström, 1765) + + Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) Trochulus hispidus (Linnaeus, 1758) Vitrina pellucida (O. F. Müller, 1774) SIp Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758) Vertigo alpestris Alder, 1838 Carychium tridentatum (Risso, 1826) HG Columella edentula (Draparnaud, 1805) + Succinella oblonga (Draparnaud, 1801) + + Carychium minimum O.F.Müller, RP Succinea putris (Linnaeus, 1758) Zonitoides nitidus (O.F.Müller, 1774) 10 SG Galba truncatula (O. F. Müller, 1774) + SG-RV Radix peregra (O. F. Müller, 1774) 200

13 Jitka Horáčková, Vojen Ložek a Lucie Ju ičková: M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu Locality/Sites

14 BOHEMIA CENTRALIS Obr. 1. Geografická poloha všech 51 zkoumaných lokalit. Čísla lokalit odpovídají čísl m v seznamu lokalit. Fig. 1. Geographical location of all 51 researched sites. The site numbers match with numbers in the site list.

15 Výsledky Jitka Horáčková, Vojen Ložek a Lucie Ju ičková: M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu V letech bylo v NPR Koda zjišt no 78 druh m kkýš, z toho 73 druh suchozemských plž, 4 druhy vodních plž a 1 druh mlže, což p edstavuje 32 % z celkového počtu 248 druh m kkýš známých z území ČR. Seznam nalezených druh m kkýš Nomenklatura, systém a české názvy m kkýš jsou uvedeny podle Horsáka et al. (2010). Za názvem druhu následuje zoogeografické rozší ení (Jaeckel 1978, Kerney et al. 1983, Ložek 1964); stupe ohrožení podle Červeného seznamu ohrožených druh ČR Bezobratlí (Beran et al. 2005): CR kriticky ohrožený, EN ohrožený, VU zranitelný, NT tém ohrožený, LC málo dotčený. Gastropoda plži čele Aciculidae 1. Platyla polita (Hartmann, 1840) jehlovka hladká: st edoevropský, VU. čele Lymnaeidae 2. Galba truncatula (O.F. Müller, 1774) bahnatka malá: holarktický, LC. 3. Radix auricularia (Linnaeus, 1758) uchatka nadmutá: palearktický, LC. 4. Radix peregra (O.F. Müller, 1774) uchatka toulavá: palearktický, LC. čele Planorbidae 5. Gyraulus crista (Linnaeus, 1758) kružník žebrovaný: evropský, LC. čele Carychiidae 6. Carychium minimum O. F. Müller, 1774 sím nka nejmenší: eurosibi ský, LC. 7. Carychium tridentatum (Risso, 1826) sím nka trojzubá: evropský, LC. čele Succineidae 8. Succinea putris (Linnaeus, 1758) jantarka obecná: eurosibi ský, LC. 9. Succinella oblonga (Draparnaud, 1801) janta ička podlouhlá: eurosibi ský, LC. čele Cochlicopidae 10. Cochlicopa lubrica (O.F. Müller, 1774) oblovka lesklá: holarktický, LC. 11. Cochlicopa lubricella (Rossmässler, 1835) oblovka drobná: holarktický, LC. čele Orculidae 12. Sphyradium doliolum (Bruguière, 1792) soudkovka žebernatá: meridionální, LC. čele Chondrinidae 13. Granaria frumentum (Draparnaud, 1801) žitovka obilná: meridionální, NT. 14. Chondrina avenacea (Bruguière, 1792) ovsenka skalní: alpsko-meridionální, EN. čele Pupillidae 15. Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) zrnovka mechová: holarktický, LC. 16. Pupilla triplicata (Studer, 1820) zrnovka t ízubá: atlanticko-meridionální, VU. 17. Pupilla sterrii (Voith, 1840) zrnovka žebernatá: eurosibi ský, VU. čele Pyramidulidae 18. Pyramidula pusilla (Vallot, 1801) kuželovka skalní: alpsko-mediteránní, VU. 203

16 BOHEMIA CENTRALIS 32 čele Valloniidae 19. Vallonia costata (O.F. Müller, 1774) údolníček žebernatý: holarktický, LC. 20. Vallonia pulchella (O.F. Müller, 1774) údolníček drobný: holarktický, LC. 21. Acanthinula aculeata (O.F. Müller, 1774) ostnatka trnitá: západopalearktický, LC. čele Vertiginidae 22. Columella edentula (Draparnaud, 1805) ostroústka bezzubá: holarktický, LC. 23. Vertigo alpestris Alder, 1838 vrkoč horský: boreoalpinský, VU. 24. Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801) vrkoč malinký: holarktický, LC. 25. Vertigo pusilla O.F. Müller, 1774 vrkoč lesní: evropský; NT 26. Truncatellina cylindrica (A. Férussac, 1807) drobnička válcovitá: evropský, LC. 27. Truncatellina claustralis (Gredler, 1856) drobnička jižní: mediteránní, EN. čele Buliminidae 28. Merdigera obscura (O.F. Müller, 1774) kalonoska chlumní: evropský, LC. 29. Ena montana (Draparnaud, 1801) hladovka horská: st edoevropský, NT čele Clausiliidae 30. Cochlodina laminata (Montagu, 1803) v etenovka hladká: evropský, LC. 31. Cochlodina orthostoma (Menke, 1828) v etenovka rovnoústá: st edoevropský, VU. 32. Clausilia dubia Draparnaud, 1805 závornatka drsná: st edoevropský, LC. 33. Macrogastra plicatula (Draparnaud, 1801) asnatka lesní: st edoevropský, NT. 34. Macrogastra ventricosa (Draparnaud, 1801) asnatka b ichatá: st edoevropský, NT. 35. Alinda biplicata (Montagu, 1803) v etenatka obecná: st edoevropský, LC. 36. Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836) žebernat nka drobná: východoevropský, VU. 37. Bulgarica nitidosa (Uličný, 1893) v etenka lesklá: st edoevropský, VU. čele Ferussaciidae 38. Cecilioides acicula (O. F. Müller, 1774) bezočka šídlovitá: mediteránn st edoevropský, LC. čele Punctidae 39. Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) bod nka malinká: palearktický, LC. čele Discidae 40. Discus rotundatus (O. F. Müller, 1774) vrásenka okrouhlá: západo-st edoevropský, LC. čele Gastrodontidae 41. Zonitoides nitidus (O. F. Müller, 1774) zemounek lesklý: holarktický, LC. čele Euconulidae 42. Euconulus fulvus (O. F. Müller, 1774) kuželík drobný: holarktický, LC čele Zonitidae 43. Vitrea diaphana (Studer, 1820) skelnička pr zračná: alpsko-meridionální, NT. 44. Aegopinella minor (Stabile, 1864) sítovka suchomilná: evropský, LC. 45. Aegopinella nitens (Michaud, 1831) sítovka blýštivá: alpsko-st edoevropský, LC. 46. Aegopinella pura (Alder, 1830) sítovka čistá: evropský, LC. 47. Perpolita hammonis (Ström, 1765) blyštivka rýhovaná: palearktický, LC. 204

17 Jitka Horáčková, Vojen Ložek a Lucie Ju ičková: M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu 48. Oxychilus glaber (Rossmässler, 1835) skelnatka hladká: st edoevropskojihovýchodoevropský, NT. 49. Oxychilus cellarius (O.F. Müller, 1774) skelnatka drnová: západo-st edoevropský, LC. 50. Oxychilus depressus (Sterki, 1880) skelnatka stlačená: st edoevropský, NT. 51. Oxychilus draparnaudi (Beck, 1837) skelnatka západní: atlantickozápadomediteránní, LC. čele Daudebardiidae 52. Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805) sklovatka rudá: meridionáln -st edoevropský, NT. čele Vitrinidae 53. Vitrina pellucida (O. F. Müller, 1774) sklen nka pr svitná: holarktický, LC. 54. Semilimax semilimax (J. Férussac, 1802) slimáčník táhlý: st edoevropský, LC. čele Milacidae 55. Tandonia rustica (Millet, 1843) plžice vroubená: meridionální, NT. čele Limacidae 56. Limax cinereoniger Wolf, 1803 slimák popelavý: evropský, LC. 57. Malacolimax tenellus (O. F. Müller, 1774) plžík žlutý: st edo-severoevropský, LC. čele Arionidae 58. Arion fasciatus (Nilsson, 1823) plzák žlutopruhý: evropský, LC. 59. Arion fuscus (O. F. Müller, 1774) plzák hn dý: evropský, LC. 60. Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855 plzák špan lský: západo-st edoevropský, LC. 61. Arion silvaticus Lohmander, 1937 plzák hajní: evropský, LC. 62. Arion rufus (Linnaeus, 1758) plzák lesní: západoevropsko-st edoevropský, LC. čele Bradybaenidae 63. Fruticicola fruticum (O. F. Müller, 1774) ke ovka plavá: evropský, LC. čele Hygromiidae 64. Helicodonta obvoluta (O. F. Müller, 1774) trojlaločka pyskatá: meridionální, NT. 65. Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801) ke natka vrásčitá: východoevropskost edoevropský, LC. 66. Petasina unidentata (Draparnaud, 1805) chlupatka jednozubá: východoalpskokarpatský, NT. 67. Helicopsis striata (O. F. Müller, 1774) suchorypka rýhovaná: st edoevropskozápadoevropský, CR. 68. Xerolenta obvia (Menke, 1828) suchomilka obecná: pontický, LC. 69. Trochulus hispidus (Linnaeus, 1758) srstnatka chlupatá: evropský, LC. 70. Monachoides incarnatus (O. F. Müller, 1774) vlahovka narudlá: st edojihovýchodoevropský, LC. 71. Urticicola umbrosus (C. Pfeiffer, 1828) žihlobytka stinná: východoalpský, LC. čele Helicidae 72. Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758) plamatka lesní: západo-st edoevropský, LC. 73. Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758) skalnice kýlnatá: západo-st edoevropský, LC. 205

18 BOHEMIA CENTRALIS Isognomostoma isognomostomos (Schröter, 1784) zuboústka trojzubá: st edoevropský, LC. 75. Cepaea hortensis (O.F. Müller, 1774) páskovka ke ová: západo-st edoevropský, LC. 76. Cepaea vindobonensis (A. Férussac, 1821) páskovka žíhaná: pontický, NT. 77. Helix pomatia Linnaeus, 1758 hlemýž zahradní: st edoevropsko-balkánský, LC. Bivalvia mlži čele Sphaeriidae 78. Pisidium casertanum (Poli, 1791) hrachovka obecná: palearktický, LC. P iložené tabulky (viz tab. 1, 2) uvád jí jednak p ehled všech nalezených druh a jejich p íslušnost k ekologickým skupinám a jednak (tab. 1) i četnost výskyt jednotlivých druh na lokalitách vyjád enou semikvantitativn. U starších lokalit (tab. 2) uvádíme pouze prezenci druh na lokalitách. Výjimkou jsou podrobn kvantitativn zpracované hrabankové vzorky o p esn zaznamenané hmotnosti (lokality č. 21, 36, 42, 47) a vzorek náplavu z Císa ské rokle (lokalita č. 45). Tém polovinu malakofauny rezervace tvo í lesní druhy plž (45 %), v níž dominují striktn lesní, mnohdy velmi citlivé a ohrožené druhy (29 %). Velkou m rou se na složení společenstev podílejí také druhy otev ených a xerotermních stanoviš a skal (26 %) a konečn jsou zde i druhy mezofilní (15 %), dopln né vlhkomilnými plži (4 %), mok adními druhy (4 %) a vodními m kkýši (6 %). Ačkoliv je rezervace charakteristická svojí topografickou členitostí, jíž odpovídá i stejn pestrá mozaika nejr zn jších biotop, p evládajícím biotopem na v tšin území jsou lesy hostící lokáln bohatou lesní faunu. Celkové zastoupení jednotlivých skupin plž v malakofaun rezervace uvádí následující tab. 3. Tab. 3. Zastoupení jednotlivých ekologických skupin (podle práce Ložek 1964) v m kkýších společenstvech NPR Koda. Table 3. Distribution of particular ecological groups (sensu Ložek 1964) within the molluscan communities of the Koda NNR. ekologická skupina počet druh podíl skupiny (%) ecological group number of species group ratio (%) 1 p ísn lesní druhy/woodland in general p evážn lesní druhy/woodland, semi-open habitats vlhkomilné lesní druhy/damp woodland druhy stepí a suchých skal/xeric open habitats druhy otev ených stanoviš /open habitats in general druhy teplomilné a suchomilné/woodland/open dry euryvalentní druhy/indifferent vlhkomilné druhy/predominantly damp druhy s vysokými nároky na vlhkost/wetlands, banks druhy vodní/aquatic habitats

19 Jitka Horáčková, Vojen Ložek a Lucie Ju ičková: M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu Z celkov nalezených 78 druh m kkýš žijících v NPR Koda figuruje na Červeném seznamu bezobratlých (Beran et al. 2005) 25 druh, což p edstavuje 32 % z celkového počtu nalezených druh. Množství ohrožených druh vyskytujících se v rezervaci tak již samo o sob vypovídá o kvalit biotop a o tom, že z malakologického hlediska pat í NPR Koda mezi jedny z nejbohatších p írodních rezervací v ČR. Následující tab. 4 uvádí p ehled všech nalezených druh figurujících na Červeném seznamu bezobratlých (Beran et al. 2005). Tab. 4. P ehled ochraná sky významných druh m kkýš NPR Koda a procentuelní zastoupení jednotlivých kategorií v rámci všech nalezených druh v rezervaci. Table 4. List of mollusc species in the Red List categories in the Koda NNR. kategorie ohrožení druh počet druh % Red List category species number of species CR kriticky ohrožený Critically endangered Helicopsis striata (O. F. Müller, 1774) 1 1 EN ohrožený Chondrina avenacea (Bruguière, 1792) Endangered Truncatellina claustralis (Gredler, 1856) 2 3 VU zranitelný Cochlodina orthostoma (Menke, 1828) Vulnerable Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836) Platyla polita (Hartmann, 1840) Pupilla triplicata (Studer, 1820) Pupilla sterrii (Voith, 1840) 8 10 Pyramidula pusilla (Vallot, 1801) Vertigo alpestris Alder, 1838 Bulgarica nitidosa (Uličný, 1893) NT tém ohrožený Ena montana (Draparnaud, 1801) Near threatened Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805) Vitrea diaphana (Studer, 1820) Oxychilus depressus (Sterki, 1880) Macrogastra plicatula (Draparnaud, 1801) Petasina unidentata (Draparnaud, 1805) Helicodonta obvoluta (O. F. Müller, 1774) Sphyradium doliolum (Bruguière, 1792) Vertigo pusilla O.F.Müller, 1774 Oxychilus glaber (Rossmässler, 1835) Macrogastra ventricosa (Draparnaud, 1801) Granaria frumentum (Draparnaud, 1801) Cepaea vindobonensis (A. Férussac, 1821) Tandonia rustica (Millet, 1843) celkem /in total

20 BOHEMIA CENTRALIS 32 Jediný z nalezených druh Helix pomatia, figuruje i v Bernské úmluv (p íloha III) a vztahuje se k n mu rovn ž sm rnice o stanovištích 92/43/EHS (p íloha V). V ČR však pat í mezi druhy pom rn hojné a b žn rozší ené. V NPR Koda bylo nov nalezeno 8 druh nahých plž, kterým v minulosti nebyla v nována dostatečná pozornost, takže jejich výskyt nelze kriticky komentovat s výjimkou invazivního plzáka špan lského (Arion vulgaris), který se zde v minulosti bezpochyby nevyskytoval. V současnosti je však nejhojn ji se vyskytujícím nahým plžem v rezervaci. 208 Charakteristika společenstev m kkýš na Kod Krasové skalní stepi jsou charakterizovány společenstvem s v dčími druhy Granaria frumentum a Cepaea vindobonensis. Izolovan zde ješt nedávno žil i pravý stepní prvek Helicopsis striata, který je jinak význačný pro zónu černozemních stepí. Do t chto společenstev pronikli i novodobí p ist hovalci Xerolenta obvia a Cecilioides acicula. Xerotermní skály a skalnaté srázy hostí vápnobytný prvek Chondrina avenacea (v ČR pouze v Českém krasu), dále skalní druhy Pupilla sterrii a P. triplicata, nebo jižní druh Truncatellina claustralis, který se mimo Český kras objevuje nap. na drolinách v Českém st edoho í. Krom toho pronikají na tyto biotopy v r zné mí e i druhy skalních stepí. Su ové lesy (typu Acereto-Carpinetum) mají bohatou faunu s meridionálními prvky Helicodonta obvoluta a Sphyradium doliolum, na vlhčích místech se nacházejí i submontánní druhy Cochlodina orthostoma a Ruthenica filograna, oba východní provenience, nebo endemický poddruh Petasina unidentata bohemica. Ve vlhkých zastín ných roklích žije hojn druh Aegopinella nitens, který je znám z Českého krasu již jen z údolí Švarcavy a z jediné lokality v Radotínském údolí. Na záv rečné st n v Císa ské rokli, což je nejchladn jší místo v Českém krasu v bec, se vyskytuje ojedin le drobný lesní vrkoč Vertigo alpestris, jehož výskyt v rámci Českého krasu je omezen na tuto jedinou lokalitu, nehled k jedné, snad subfosilní ulit z Tetínských st n. Vlhká úpatí skal, sut a rokliny obývají citlivé lesní druhy jako nap. Isognomostoma isognomostomos, Oxychilus glaber, Daudebardia rufa nebo Macrogastra ventricosa. Na kamenitých místech, jak v lese, tak na otev ených plochách, žije hojn Bulgarica nitidosa endemit povodí st ední a dolní Berounky s centrem rozší ení v Českém krasu (obdobné rozší ení má i výše zmi ovaná endemická rasa Petasina unidentata bohemica). Ve smíšených dubohabrových porostech na hlubších, na povrchu odvápn ných p dách, žije b žná fauna teplých lesnatých pahorkatin s druhy Cochlodina

Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6

Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 Skála Posledného komína vystupuje na s. okraji levobřežního skalního defilé Zádielské tiesňavy (viz obr. 1). Její severní kolmá stěna je

Více

Měkkýši Národní přírodní rezervace Karlštejn v Českém krasu

Měkkýši Národní přírodní rezervace Karlštejn v Českém krasu Malacologica Bohemoslovaca (2015), 14: 21 73 ISSN 1336-6939 Měkkýši Národní přírodní rezervace Karlštejn v Českém krasu Molluscs of the Karlštejn National Nature Reserve in the Bohemian Karst Štěpánka

Více

Nivní malakofauna řeky Ohře její minulost a současnost

Nivní malakofauna řeky Ohře její minulost a současnost Malacologica Bohemoslovaca (2011), 10: 51 64 ISSN 1336-6939 Nivní malakofauna řeky Ohře její minulost a současnost The floodplain molluscan fauna of the Ohře River (Czech Republic) its past and present

Více

Měkkýši národní přírodní památky Kopičácký rybník (střední Čechy)

Měkkýši národní přírodní památky Kopičácký rybník (střední Čechy) Malacologica Bohemoslovaca (2013), 12: 93 98 ISSN 1336-6939 Měkkýši národní přírodní památky Kopičácký rybník (střední Čechy) Molluscs of the Kopičácký rybník National Nature Monument (Central Bohemia)

Více

Malacologica Bohemoslovaca. Vol. 6 (2007)

Malacologica Bohemoslovaca. Vol. 6 (2007) ISSN 1336-6939 (online version only) Malacologica Bohemoslovaca Vol. 6 (2007) http://mollusca.sav.sk - Journal about molluscs in Central Europe Published by Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences

Více

Molluscs of the Krkonoše Mts. (Czech Republic)

Molluscs of the Krkonoše Mts. (Czech Republic) Malacologica Bohemoslovaca (2008), 7: 55 69 ISSN 1336-6939 Molluscs of the Krkonoše Mts. (Czech Republic) LUCIE JUŘIČKOVÁ 1 & VOJEN LOŽEK 2 1 Department of Zoology, Faculty of Science, Charles University,

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy

Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy TOMÁŠ CHUMAN Díl í v dní disciplíny fyzické geografie se p i vymezování nivy opírají o odlišné složky p írodního prost

Více

Malakofauna ovocných stromů aneb co vše lze najít v kmenových nárazových pastech

Malakofauna ovocných stromů aneb co vše lze najít v kmenových nárazových pastech Acta Mus. Richnov., Sect. natur. 19(1 2): 12 16, (2012) 2012 MGOH Rychnov n. Kn., issn 1213 4260 Malakofauna ovocných stromů aneb co vše lze najít v kmenových nárazových pastech Land snail community of

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Elateridarium 9: 111-117, 9.3.2015 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Contribution to the dragonflies

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Křivoklátsko

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Křivoklátsko Bohemia centralis, Praha, 31: 219 235, 2011 Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Křivoklátsko A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Protected Landscape Area Křivoklátsko (Central

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

Biologické doklady klimatických změn

Biologické doklady klimatických změn Biologické doklady klimatických změn Analýza fosilních dokladů - založena na principu aktualismu, většina živočichů i rostlin nalézaných v kvartérním záznamu žije i v současnosti změny paleoprostředí lze

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Expanze žlu'áska Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) ve východním Polabí v roce 2000

Expanze žlu'áska Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) ve východním Polabí v roce 2000 ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A., 28 (2001): 207-213 ISBN: 80-85031- 39-6 Expanze žlu'áska Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) ve východním Polabí v roce 2000 Expansion of Cloudet Yellow

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76. mravenci (Formicidae ) Bezděčka P. 2006: Formicoidea (mravenci) In Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in

Více

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY THAYENSIA (ZNOJMO) 2014, 11: 135 138. ISSN 1212-3560 CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY ERIOCHLOA VILLOSA NEW SPECIES OF FLORA OF THE CZECH REPUBLIC Radim P a u l i

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE NAUČNÁ STEZKA VYŠENSKÝMI KOPCI. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE NAUČNÁ STEZKA VYŠENSKÝMI KOPCI. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov ABSOLVENTSKÁ PRÁCE NAUČNÁ STEZKA VYŠENSKÝMI KOPCI Autor práce: Kateřina Samohejlová, IX.C Konzultant: Markéta Morongová Školní rok: 2013

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Basgas Energia Czech, s.r.o. 120 00 Praha 2

Basgas Energia Czech, s.r.o. 120 00 Praha 2 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ČESKÝ KRAS 267 18 Karlštejn 85 telefon: 311 681 713 311 681 023 ceskras@nature.cz ID DS: ffydyjp Basgas Energia Czech,

Více

Auto i: Iva Kolá ová Al b ta Ma ijová Denisa Valouchová. kola: Z a M Adamov, Komenského 4, 679 04

Auto i: Iva Kolá ová Al b ta Ma ijová Denisa Valouchová. kola: Z a M Adamov, Komenského 4, 679 04 Auto i: Iva Kolá ová Al b ta Ma ijová Denisa Valouchová kola: Z a M Adamov, Komenského 4, 679 04 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Terénní deník 5) Záv r 6) Seznam literatury 7) P ílohy 2) ÚVOD Ve tvrtek 16.1.

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

Příspěvek k paleontologickému průzkumu kvartérních spraší na lokalitě Černíkovice (okres Rychnov nad Kněžnou)

Příspěvek k paleontologickému průzkumu kvartérních spraší na lokalitě Černíkovice (okres Rychnov nad Kněžnou) Acta Mus. Richnov., Sect. natur. 18(1 2): 9 15, (2011) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., issn 1213 4260 Příspěvek k paleontologickému průzkumu kvartérních spraší na lokalitě Černíkovice (okres Rychnov nad Kněžnou)

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

Obnova teplomilných stanovišť v Moravském krasu. Projekt LIFE-Nature

Obnova teplomilných stanovišť v Moravském krasu. Projekt LIFE-Nature Obnova teplomilných stanovišť v Moravském krasu Projekt LIFE-Nature 1 ÚVOD Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Pozemkový spolek Hády v roce 2004 získala jako první organizace v České republice

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Neuropterida a Mecoptera z území Soutoku a CHKO Pálava Výsledky Entomologických dnů 2008

Neuropterida a Mecoptera z území Soutoku a CHKO Pálava Výsledky Entomologických dnů 2008 Published November 10, 2009 Klapalekiana, 45: 145 149, 2009 ISSN 1210-6100 Neuropterida a Mecoptera z území Soutoku a CHKO Pálava Výsledky Entomologických dnů 2008 Neuropterida and Mecoptera of the Soutok

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana přírody a krajiny. historický vývoj ochrany přírody legislativa principy ochrany - chráněná území - chráněné druhy

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana přírody a krajiny. historický vývoj ochrany přírody legislativa principy ochrany - chráněná území - chráněné druhy ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana přírody a krajiny historický vývoj ochrany přírody legislativa principy ochrany - chráněná území - chráněné druhy Ochranou přírody a krajiny se rozumí péče státu, právnických

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Tab. 1 - Vývoj AZO R a AZO EU 25 v letech 2001 až 2005 (mil. EUR) EU 25 R Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dovoz vývoz bilance obrat obrat Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová 221 940,0 236 454,9

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK VČ. SB. PŘÍR. - PRÁCE A STUDIE, 12 (2005): 197-202 ISBN: 80-86046-75-3 NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK National nature reserve Králický Sněžník František VANĚK 1, Romana PRAUSOVÁ 2 1 František

Více

Prezentace Sdružení Za zdravý Ráje ek - obsah

Prezentace Sdružení Za zdravý Ráje ek - obsah Prezentace Sdružení Za zdravý Ráje ek - obsah Umíst ní pr myslové zóny Srovnání výrobních kapacit v rámci R Základní data o investi ním zám ru Vliv na ŽP - hluk, dopravní zát ž Vliv na ŽP emise, ekologie

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010 .SPISU: EX 1932/03 NEMOVITOST : ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku Pozemky

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapa lesních vegetačních stupňů v Chráněné

Více

Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze)

Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze) Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze) Mapa edafických kategorií v CHKO Jizerské hory (GIS FLD CZU v Praze) Edafické kategorie v Krkonošském národním parku

Více

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení BASF Stavební hmoty eská republika s.r.o. Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení ednášející: Mgr. Ji í P lpytel Tel.: 724 521 171 Email: jiri.pulpytel@basf.com 23.9.2013 1 BASF SE BASF je celosv

Více

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí)

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa souborů lesních typů v Krkonošském národním parku (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa souborů lesních

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

PŘÍSPĚVEK K VÝSKYTU PŘEDIVEK (LEPIDOPTERA: YPONOMEUTINAE) NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ

PŘÍSPĚVEK K VÝSKYTU PŘEDIVEK (LEPIDOPTERA: YPONOMEUTINAE) NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ Vč. sb. přír. - Práce a studie, 6 (1998): 123-128 ISBN: 80-86046-33-4 PŘÍSPĚVEK K VÝSKYTU PŘEDIVEK (LEPIDOPTERA: YPONOMEUTINAE) NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ The contribution on the occurrence of ermine moths

Více

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5 íloha. 12 - Životní prost edí Obec Rizikovost Popis ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek Litostrov Rudka ky Dolní Kounice Hlína Ivan ice hlavní tak II/386 uzav

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Zajímavosti o druhu Dactylorhiza sambucina (prstnatec bezový, Holunder-Knabenkraut) a jeho rozšíření v SZ Čechách

Zajímavosti o druhu Dactylorhiza sambucina (prstnatec bezový, Holunder-Knabenkraut) a jeho rozšíření v SZ Čechách Zajímavosti o druhu Dactylorhiza sambucina (prstnatec bezový, Holunder-Knabenkraut) a jeho rozšíření v SZ Čechách Představuji Vám domácího zástupce krásné a bohaté čeledi vstavačovitých (Orchidaceae) prstnatec

Více

Komunitní plánování v Jiho eském kraji

Komunitní plánování v Jiho eském kraji Komunitní plánování v Jiho eském kraji Community planning in the Region of South Bohemia Ji í Dušek Ladislav Sko epa Anotace: P ísp vek se zabývá vytvá ením komunitních plán v Jiho eském kraji. V sou asné

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Metodický list Biologie Měkkýši Zadání pro žáky 1

Metodický list Biologie Měkkýši Zadání pro žáky 1 Metodický list Biologie Měkkýši Zadání pro žáky 1 Téma: Měkkýši (Mollusca) Úkol: 1. Proveďte důkaz chemického složení schránek (ulity, lastury) měkkýšů dle pracovního postupu. Důkazy vyjádřete rovnicemi.

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

3.11 Ob anská vybavenost

3.11 Ob anská vybavenost 3.11 Ob anská vybavenost Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména za ízení charakteru ve ejných služeb, která z podstatné ásti jsou zabezpe ována ve ejnou správou (stát, kraj, obec). Za ízení republikové

Více