M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu"

Transkript

1 Bohemia centralis, Praha, 32: , 2014 M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu Molluscs (Mollusca) of the Koda National Nature Reserve in the Český kras/bohemian Karst Jitka Horáčková 1, 2, Vojen Ložek 3 a Lucie Ju ičková 2 1 Katedra ekologie, P írodov decká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Viničná 7, CZ Praha 2; 2 Katedra zoologie, P írodov decká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Viničná 7, CZ Praha 2; 3 Nušlova 2295/55, CZ Praha 13 Abstract. The paper summarizes the results of recent malacological research in the Koda National Nature Reserve (abbreviated as NNR) near Srbsko (Czech Republic, Central Bohemia, Český kras/bohemian Karst Protected Landscape Area). A total of 78 mollusc species (1 bivalve, 4 freshwater snails, and 73 terrestrial gastropods) were recorded at 51 sites as a result of recent malacological research ( ), combined with earlier mostly unpublished data. Rich mollusc communities representing 32% of the total Czech malacofauna and comprising endangered species (34% of all recorded species) occur especially in humid parts of woodlands, rocks and rocky steppes within a relatively small-sized area (464 ha). Common forest species dominate in the reserve (46% of all recorded species) in association with some more local woodland species as Daudebardia rufa, Oxychilus depressus, Vitrea diaphana and Cochlodina orthostoma. Vulnerable neoendemic microspecies Bulgarica nitidosa and both epilithic calciphiles Pyramidula pusilla and Chondrina avenacea are confined to rocky habitats. Occasionally, a few well-preserved shells of the endangered declining species Helicopsis striata were collected on the steppe brow of the Koda plateau in , but currently no living specimens were found. From the malacological point of view the Koda NNR seems to be a hot spot of malacodiversity, because of its species richness and natural assemblages composition, particularly in comparison with well-preserved nature reserves in the mountain boundary regions with sparse settlement, although situated within the reach of the capital of the Czech Republic. Key words: Czech Republic, Central Bohemia, Český kras/bohemian Karst Protected Landscape Area, Gastropoda, faunistics, Chondrina avenacea, Bulgarica nitidosa K článku pat í obrázek č. 1 za azený v barevné p íloze na str

2 BOHEMIA CENTRALIS 32 Úvod Národní p írodní rezervace Koda (dále jen NPR Koda; obr. 1 na str. 447) se dle Úst edního seznamu ochrany p írody (AOPK ČR) rozkládá na ploše 464 ha, na pravém b ehu Berounky proti obci Srbsko, v jihozápadní části chrán né krajinné oblasti Český kras. Cílem ochrany je zachovat bohaté p írodní hodnoty krasové krajiny, která si na tomto území dosud udržela p írod blízký charakter a dnes p edstavuje významné refugium mnoha p edevším xerotermních druh rostlin i drobných živočich, mezi nimiž hrají významnou roli práv plži (Gastropoda), jako jedna z charakteristických složek fauny krasových území. Náš p ísp vek shrnuje dosavadní poznatky o recentní malakofaun rezervace, jež jsou v literatu e bohat dopln ny výpov dí fosilních m kkýších společenstev (Ložek 1983, 1984, 1995, Kovanda 2005, Ložek et Horáček 2006, Hlaváč 2006, Žák et al. 2008, Kovanda et Ju ičková 2010, Ložek 2014, Ložek et al. 2014), která se zde zachovala na n kolika místech a významn p ispívají k pochopení současného stavu p írodního prost edí rezervace v korelaci se zm nami abiotického prost edí a lidského osídlení v posledních tisíciletích. Historie malakozoologického pr zkumu Území dnešní NPR Koda vzbudilo zájem v tšiny p írodov deckých badatel teprve koncem druhé poloviny 20. století, což je s podivem vzhledem k tomu, jaké floristické, faunistické, ale i paleontologické a geologické bohatství dnešní rezervace skýtá. Pozornost v tšiny malakozoolog i dalších p írodov dc se dlouhou dobu upínala na v tší a již d íve znám jší karlštejnskou oblast, resp. dnešní NPR Karlštejn, proto jediný rozsáhlejší malakozoologický pr zkum NPR Koda provedl až b hem druhé poloviny 20. století Vojen Ložek. Část svých malakozoologických nález publikoval V. Ložek v 70. letech minulého století v souhrnném díle o m kkýších Českého krasu (Ložek 1974) a v p ti dalších menších p ísp vcích (Ložek 1943, 1944, 1946, 1951, 1986). Krom t chto publikovaných nálezových dat (celkem 17 druh ), které rezervaci charakterizují pouze obecn, sbíral V. Ložek v NPR Koda na ad lokalit, jež jsou uvedeny až v této práci. Vzhledem k tomu, že nepublikované a souhrnné údaje o malakofaun NPR Koda dosud chyb ly, je tento p ísp vek souhrnem všech dosud provedených výzkum. 190

3 Jitka Horáčková, Vojen Ložek a Lucie Ju ičková: M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu Metodika a materiál M kkýši v NPR Koda byli sbíráni v letech Nový pr zkum probíhal v letech Jeho výsledky shrnuje tab. 1. Nepublikovaná starší data V. Ložka pocházejí z období let (viz tab. 2). Metodika sb ru terestrických m kkýš odpovídá práci Ložek (1956). Ruční sb ry byly občasn dopl ovány odb rem hrabankových vzork a náplav a dále zpracovány standardní metodikou. U n kterých zástupc nahých plž z čeledi Arionidae a ulitnatých plž z čeledi Zonitidae bylo p istoupeno k anatomickému ov ení pitvou kv li p esné determinaci. Sb r sladkovodních m kkýš byl provád n pouze v Kodském potoce, v potoce v Císa ské rokli a v rybníčku pod vyv račkou v Kod. Geografické sou adnice lokalit jsou uvád ny v systému WGS-84. Nomenklatura je uvedena podle práce Horsák et al. (2010), s výjimkou druhu Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855 podle Welter-Schultes (2012). Za azení druh do jednotlivých ekologických skupin v p iložených tabulkách (viz tab. 1, 2) je uvád no podle prací Ložek (1964) a Lisický (1991) s drobnými úpravami. Vysv tlivky k použitým zkratkám ekoelement a jejich stručná charakteristika následuje: 1 SI (SILVICOLAE) lesní druhy sensu stricto, 2 SI (MS) mezofilní lesní druhy lesní druhy, žijící rovn ž v mezofilních biotopech mimo les, 2 SIth thamnofilní silvikoly, tj. lesní druhy žijící rovn ž mimo les v k ovinných biotopech, 3 SIh hygrofilní lesní druhy, 4 ST (STEPICOLAE) druhy stepí a suchých a výslunných stanoviš, 4 ST(SI) druhy otev ených suchých biotop žijící i v listovém opadu v lesostepních podmínkách, 4 STp druhy petrofilní, stepikolní, 5 PT (PATENTICOLAE) silvifobní druhy žijící na otev ených stanovištích, 5 PT(SI) druhy vyskytující se na otev ených stanovištích s nízkým zapojením stromového patra, 5 SS (SILVISTEPICOLAE) u nás pouze jediný druh žijící v k ovinách xerotermních stanoviš i v ídkých lesních porostech (Euomphalia strigella), 6 XC druhy termofilní a xerotolerantní, 7 MS (MESICOLAE) druhy se st edními nároky na ekologické podmínky stanoviš, často euryvalentní druhy, 7 SIp druhy žijící na skalách, ale rovn ž v lesích p i patách strom, 8 HG (HYGRICOLAE) druhy vysoce náročné na vlhkost biotopu, které však nejsou bezprost edn vázané na vodu, 9 RP (RIPICOLAE) druhy s vysokými nároky na vlhkost obývaného stanovišt, druhy mok ad a b eh vod, 10 RV (RIVICOLAE) druhy tekoucích vod, 10 SG (STAGNICOLAE) druhy stojatých vod, rybník a p íkop. 191

4 BOHEMIA CENTRALIS 32 Pro stanovení četnosti druhu na jednotlivých lokalitách navštívených v letech bylo využito následující stupnice, p ičemž čísla odpovídají stupnici četnosti druhu uvád né v Nálezové databázi ochrany p írody (NDOP): 1 VV velmi vzácný (rare occurrence), 2 O ojedin lý (isolated occurrence), 2 R roztroušený (diffuse occurrence), 3 H hojný (frequency occurrence), 4 VH velmi hojný (high frequency occurrence). U starších sb r uvádíme pouze +, vyjad ující presenci druhu na lokalit, nebo semikvantitativní data jsme nem li k dispozici. Hrabankové vzorky (lokality č. 21, 36, 42 a 47) a jeden vzorek náplavu (lokalita č. 45) z Císa ské rokle byly zpracovány kvantitativn. 192 Seznam lokalit V následujícím p ehledu zkoumaných lokalit jsou v po adí za sebou uvedeny: název lokality, geografické sou adnice, popis vegetačního pokryvu, autor sb ru, datum sb ru a použitá metoda sb ru. P ehled m kkýš nalezených b hem pr zkum v letech uvádí tab Tetín, lesní výb žek rezervace v oblasti zvané Na hlinkách, cca 0,8 km jz. od obce Tetín (N: 49 56'34,25", E: 14 05'45,56"), habrová pa ezina na svahu spadajícím k silnici, krom p evažujícího Carpinus betulus i s p ím sí Acer pseudoplatanus a Robinia pseudacacia, místy s bohatým bylinným patrem s Mercurialis perennis, Lathyrus vernus a Galium odoratum, Horáčková, , ruční sb r a odb r hrabankového vzorku. 2. Tetín, lesní část rezervace v oblasti zvané Na dílech, cca 0,8 km j. od obce Tetín nad k ižovatkou turistických stezek p i okraji rezervace (N: 49 56'32,02", E: 14 06'15,11"), habrová pa ezina s p ím sí Quercus petraea s pom rn bohatým bylinným patrem s Mercurialis perennis, Galium odoratum, Stellaria holostea, Horáčková, , ruční sb r a odb r hrabankového vzorku. 3. Srbsko, lesní výb žek rezervace v oblasti zvané Nad rovinami, cca 1 km sz. od železniční zastávky v Srbsku (N: 49 56'25,91", E: 14 07'03,38"), dubohab ina s p ím sí Acer platanoides, Fraxinus excelsior a Cornus mas s lokáln bohatým bylinným podrostem s Mercurialis perennis, Lathyrus vernus, Galium odoratum, Horáčková, , ruční sb r a odb r hrabankového vzorku. 4. Srbsko, fragment lužního lesa v niv Kodského potoka, p i ústí Kodské rokle p ed chatovou osadou, cca 0,7 km jz. od železniční zastávky Srbsko (N: 49 55'55,30", E: 14 07'31,03"), fragment lužního lesa s p evažujícím Fraxinus excelsior a p ím sí Acer pseudoplatanus a velmi bohatým bylinným patrem, Horáčková, , ruční sb r a odb r hrabankového vzorku.

5 Jitka Horáčková, Vojen Ložek a Lucie Ju ičková: M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu 5. Srbsko, su ový les na jižn uklon ném svahu Kodské rokle, spodní část Kodské rokle, cca 0,7 km jz. od železniční zastávky v Srbsku (N: 49 55'59,50", E: 14 07'21,72"), su ový les s Tilia cordata, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus a bohatým bylinným patrem s Mercurialis perennis, Galium odoratum, Stellaria holostea aj., Horáčková, , ruční sb r. 6. Srbsko, su ový les na jižn uklon ném svahu Kodské rokle, horní část Kodské rokle pod vodopádem v Kod (N: 49 55'59,02", E: 14 07'09,89"), su ový les na svazích kolem Kodského potoka pod Kodským mlýnem, s p evahou Acer pseudoplatanus a lokáln bohatým bylinným patrem, Horáčková, , ruční sb r a odb r hrabankového vzorku. 7. Srbsko, Kodská st na se stepními svahy, část stepí ležících blíže osad Koda (N: ,86", E: 14 07'13,67"), xerotermní step s n kolika stepními vegetačními formacemi s Festuca valesiaca a Stipa capillata a lokáln rozvinutým ke ovým patrem se Sorbus eximia, Crataegus sp., Cotoneaster integerrimus, Horáčková, , ruční sb r. 8. Srbsko, horní část Císa ské rokle (N: 49 55'34,93", E: 14 07'44,64"), su ový les na svazích Císa ské rokle v její horní části s Acer pseudoplatanus, Tilia cordata, Corylus avellana aj., Horáčková, , , ruční sb r a odb r hrabankového vzorku. 9. Srbsko, su ový les v oblasti Za vodou (N: 49 55'53,13", E: 14 07'53,54"), typický su ový les svazu Tilio-Acerion s chudým bylinným porostem, místy s Mercurialis perennis, Horáčková, , ruční sb r. 10. Srbsko, severozápadn orientovaný stepní svah nad Císa skou roklí, v její st ední části (N: 49 55'39,28", E: 14 07'54,79"), stepní vegetace a vegetace skalních št rbin s xerotermními druhy rostlin, Horáčková, , ruční sb r. 11. Srbsko, spodní část Císa ské rokle (N: 49 55'52,01", E: 14 07'58,78"), su ový les na pravém b ehu potoka s Acer pseudoplatanus, Tilia cordata, Corylus avellana, Ulmus glabra aj., Horáčková, , , ruční sb r a odb r hrabankového vzorku. 12. Srbsko, rybníček pod vyv račkou v Kod (N: 49 55'52,65", E: 14 06'58,77"), tlející rostlinné zbytky a sediment v rybníčku na Kod, Horáčková a Ju ičková, , ruční sb r. 13. Srbsko, st ední část Kodské rokle (N: 49 55'59,02", E: 14 07'09,89"), velká vápencová st na cca 150 m nad levým b ehem Kodského potoka pod vodopádem v Kod, Horáčková a Ju ičková, , , ruční sb r. 14. Tobolka, Tobolská step (N: 49 55'34,08", E: 14 05'35,66"), bývalá obecní, dnes zestepn ná, pastvina v jz. cípu rezervace, 300 m od sev. okraje obce Tobolka, Horáčková, , ruční sb r. 15. Srbsko, Tomášk v lom (N: 49 55'42,47", E: 14 08'39,68"), prostory bývalého Tomáškova lomu tvo ící nejvýchodn jší výb žek rezervace lemující pravý b eh Berounky, Horáčková, , ruční sb r. 16. Tobolka, Zajíčkova jeskyn a okolí (N: 49 55'47,35, E: 14 06'16,74"), Ložek a Ju ičková, , ruční sb r. 193

6 BOHEMIA CENTRALIS 32 P ehled m kkýš nalezených b hem vesm s nepublikovaných pr zkum Vojena Ložka z let uvádí tab. 2. Geografickou polohu všech 51 dosud nepublikovaných lokalit zobrazuje obr. 1. Ojedin lé, již publikované sb ry, z blíže nespecifikovaných lokalit, pocházejících p evážn z Kodské a Císa ské rokle, jsou zahrnuty nakonec seznamu (viz také tab. 2) jako lokality č Nálezy z t chto lokalit byly zahrnuty do celkového hodnocení v diskuzi. 17. Srbsko, Koda proti hospod ( N: 49 55'55,47", E: 14 07'02,14"), Ložek, 1939, ruční sb r. 18. Srbsko, Koda, hostinec (N: 49 55'55,46", E: 14 07'02,13"), Ložek, 1959, ruční sb r. 19. Srbsko, Kodská rokle (N: 49 55'59,08", E: 14 07'16,72"), Ložek, , , a , ruční sb r a hrabankový vzorek. 20. Srbsko, Kodská rokle, skála u 60. míle (N: 49 55'55,57", E: 14 07'33,64"), Ložek, , ruční sb r a hrabankový vzorek. 21. Srbsko, Kodské st ny s jižní expozicí, st ední část rokle (N: 49 56'01,08", E: 14 07'24,91"), Ložek, , cca 20 kg hrabankový vzorek odebíraný p i úpatí horních krasových st n. 22. Srbsko, Koda, Na svislých, bučina (N: 49 56'05,69", E: 14 07'35,86"), Ložek, , , ruční sb r. 23. Srbsko, Kodská rokle, pod dolním koncem stržovitého úseku Kodského potoka s chatami, (N: 49 55'55,32", E: 14 07'34,44"), Ložek, , letní náplav. 24. Srbsko, nad Kodským údolím u jeskyn Ve Stráni (N: 49 56'01,76", E: 14 07'12,66"), Ložek, VIII/1952, ruční sb r. 25. Srbsko, Koda, okolo kóty 335,4 m (N: 49 55'53,06", E: 14 07'09,06"), Ložek, , ruční sb r. 26. Koda, U Ivana (N: 49 56'11,29", E: 14 06'31,14"), Ložek, , , ruční sb r a hrabankový vzorek. 27. Srbsko, Kodská planina, Prost ední vrch, vrch mezi U panenky Marie a Na pískách, skalnatý ostroh a sut (N: 49 56'21,60", E: 14 06'08,08"), Ložek, , , , ruční sb r. 28. Tobolka, Na skalkách, stepní enkláva v lese (N: 49 55'47,76", E: 14 06'20,34"), Ložek, , ruční sb r. 29. Kodská planina, U panenky Marie (N: 49 56'28,22", E: 14 06'08,96"), Ložek, , ruční sb r. 30. Srbsko, Kodská planina, U slam ný boudy, západní návrší nad Domášovými skalami (N: 49 56'07,91", E: 14 05'22,38"), Ložek, , , ruční sb r. 31. Srbsko, plateau Kodského vrchu (N: 49 56'06,72", E: 14 06'43,67"), Ložek, , ruční sb r. 32. Srbsko, nad silnicí Srbsko Tetín, svah nad železniční stanicí v Srbsku (N: 49 56'11,23", E: 14 07'47,80"), Ložek, , ruční sb r. 33. Srbsko, skalní ostroh nad silnicí Srbsko Tetín, skalní st na s bohatým skalním humusem (N: 49 56'03,96", E: 14 07'46,13"), Ložek, , ruční sb r. 194

7 Jitka Horáčková, Vojen Ložek a Lucie Ju ičková: M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu 34. Tobolka, okolí jeskyn Capuš, su ový les (N: 49 55'42,21", E: 14 07'13,22"), Ložek, , , ruční sb r. 35. Tetín, Na dílech (N: 49 56'33,25", E: 14 06'23,12"), Ložek, , ruční sb r. 36. Tobolka, Domášov, skály nad prameništ m Tetínského potoka (N: 49 56'13,89", E: 14 05'10,03"), Ložek, , cca 12kg hrabankový vzorek z dolní části st n. 37. Tobolka, okolí Tobolského vrchu a jeskyn U včel (N: 49 55'41,77", E: 14 05'26,48"), Ložek, bez data, ruční sb r. 38. Tobolka, Tobolský vrch (N: 49 55'41,66, E: 14 05'28,09"), Ložek, , ruční sb r a hrabankový vzorek. 39. Tobolka, Tobolská rokle (N: 49 55'49,16", E: 14 06'32,96"), Ložek, , , , ruční sb r a náplav. 40. Srbsko, vrch východn od Capuše (N: 49 55'41,76", E: 14 07'21,45"), Ložek, , , ruční sb r. 41. Srbsko, skalní okno Čertova branka (N: 49 55'51,97", E: 14 07'53,57"), Ložek, , ruční sb r. 42. Srbsko, Císa ská rokle, záv rová st na (N: 49 55'36,09", E: 14 07'43,42"), Ložek, , cca 4 kg hrabankový vzorek ze skalní ímsy v pravém k ídle st ny. 43. Srbsko, Císa ská rokle (N: 49 55'44,30", E: 14 07'49,49"), Ložek, , , , , ruční sb r. 44. Srbsko, kóta 341 m, vpravo nad ústím Císa ské rokle (N: 49 55'49,79", E: 14 07'57,22"), Ložek, , ruční sb r. 45. Srbsko, ústí Císa ské rokle (N: 49 55'53,58", E: 14 08'01,56"), Ložek, , náplav p i ústí do Berounky. 46. Srbsko, Strmá rokle, rokle na levém boku Císa ské rokle (N: 49 55'48,44", E: 14 07'49,42"), Ložek, IV/1978, , hrabankový vzorek a ruční sb r z polozastín né droliny. 47. Srbsko, Klenová rokle, skalní útes na levém boku rokle (N: 49 55'39,65", E: 14 08'25,59"), Ložek, , , hrabankový vzorek a ruční sb r. 48. Srbsko, Malá Klenová rokle, dolní úsek (N: 49 55'42,84", E: 14 08'20,22"), Ložek, , , , ruční sb r. 49. Srbsko, Tomášk v lom (N: 49 55'42,44", E: 14 08'35,07"), Ložek, , , hrabankový vzorek a ruční sb r. 50. Srbsko, Tomášk v lom, horní okraj (N: 49 55'39,62", E: 14 08'38,93"), Ložek V. jun., VIII/1990, ruční sb r. 51. Tobolka, pole severn Tobolského vrchu (N: 49 56'01,43", E: 14 05'38,96"), Ložek, , ruční sb r. 52. Srbsko, Kodská rokle, suché lesní skály, publikováno (Ložek 1943). 53. Srbsko, Kodská a Císa ská rokle, publikováno (Ložek 1944). 54. Srbsko, Koda, Kodská a Císa ská rokle, publikováno (Ložek 1946). 55. Srbsko, Císa ská rokle, okolí Capuše, oblast Na svislých, publikováno (Ložek 1951). 56. Koda, Kodská a Císa ská rokle, oblast Tobolského vrchu, publikováno (Ložek 1974). 57. Srbsko, Císa ská rokle, publikováno (Ložek 1986). 195

8 196 Tab. 1. P ehled m kkýš NPR Koda zjišt ných v letech Čísla lokalit odpovídají seznamu lokalit v textu. Četnost druh na lokalitách je vyjád ena semikvantitativní stupnicí (VV velmi vzácný, O ojedin lý, R roztroušený, H hojný, VH velmi hojný). Table 1. The list of mollusc species recorded in the Koda NNR in The site numbers conform to numbers in the site list in the text. The species frequency is quantified by semiquantitative range (VV rare occurrence, O isolated occurrence, R diffuse occurrence, H frequency occurrence, VH high frequency occurrence). Ekoelement Druh Lokality/Sites Ecogroup Species SI Acanthinula aculeata (O. F. Müller, 1774) H H H - - H - R - - H - - VV - - Aegopinella nitens (Michaud, 1831) H R H VH H VH R - Aegopinella pura (Alder, 1830) R R R R R Arion rufus (Linnaeus, 1758) VV - Arion silvaticus Lohmander, R - R O - Cochlodina laminata (Montagu, 1803) R H VH - R R - O R Cochlodina orthostoma (Menke, 1828) O Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805) VV Helicodonta obvoluta (O. F. Müller, 1774) R - - R VH Isognomostoma isognomostomos (Schröter, 1784) O O - - R R - R H Macrogastra plicatula (Draparnaud, 1801) VH - - H Malacolimax tenellus (O. F. Müller, 1774) - - O Merdigera obscura (O. F. Müller, 1774) VH R - VH H R - R - - R Monachoides incarnatus (O. F. Müller, 1774) VH VH VH VH H H - H - - H H H Petasina unidentata (Draparnaud, 1805) H H R - H H - Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836) O H R - H - - VH Semilimax semilimax (J. Férussac, 1802) - VV VV Sphyradium doliolum (Bruguière, 1792) R - - R R R - H - - VH Vitrea diaphana (Studer, 1820) O - O - - R SI(MS) Alinda biplicata (Montagu, 1803) VH VH H H H H - R - - H - R - VH H Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758) - O R O - Arion fuscus (Draparnaud, 1805) R O - Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774) H - R R R Discus rotundatus (O. F. Müller, 1774) O O - O R R - H - - R VH H Fruticicola fruticum (O. F. Müller, 1774) O O R O O - Oxychilus glaber (Rossmässler, 1835) H R - SI(AG) Limax cinereoniger Wolf, O SIth Aegopinella minor (Stabile, 1864) - R R VH VH R - R - R R - R Helix pomatia Linnaeus, 1758 R R - R R O H - 3 Sih Macrogastra ventricosa (Draparnaud, 1801) R - - H H VH R Urticicola umbrosus (C. Pfeiffer, 1828) H R - H H H - R - - R BOHEMIA CENTRALIS 32

9 197 Ekoelement Druh Lokality/Sites Ecogroup Species ST Cecilioides acicula (O. F. Müller, 1774) R O H - - R R - H - O - Granaria frumentum (Draparnaud, 1801) O VH O - H - - VH R H - Helicopsis striata (O. F. Müller, 1774) R Pupilla sterrii (Voith, 1840) O - - O Pupilla triplicata (Studer, 1820) R - - R Xerolenta obvia (Menke, 1828) R - - R H - - STp Chondrina avenacea (Bruguière, 1792) H - H - Pyramidula pusilla (Vallot, 1801) H - ST(SI) Cepaea vindobonensis (A. Férussac, 1821) R - - O R R - 5 PT Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) H - - H - - H Truncatellina cylindrica (A. Férussac, 1807) R R - - R O - R R O - Vallonia pulchella (O. F. Müller, 1774) R - - R Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801) O O - - PT(SI) Bulgarica nitidosa (Uličný, 1893) - VV - - O VV R O - R O - H - H - Vallonia costata (O. F. Müller, 1774) O H - - H R - H H R - SS Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801) O R O - 6 XC Cochlicopa lubricella (Rossmässler, 1835) VV H - - R - - H R R - Tandonia rustica (Millet, 1843) R VV - 7 MS Arion fasciatus (Nilsson, 1823) O Arion vulgaris Moquin-Tandon, O Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774) O R O Oxychilus cellarius (O. F. Müller, 1774) O O R - R O - Oxychilus draparnaudi (Beck, 1837) - O - O Perpolita hammonis (Ström, 1765) O Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) R H O - - Trochulus hispidus (Linnaeus, 1758) R - - O - R O Vitrina pellucida (O. F. Müller, 1774) - R - O R O R Sip Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758) H R HG Carychium tridentatum (Risso, 1826) O - VH H Columella edentula (Draparnaud, 1805) H Succinella oblonga (Draparnaud, 1801) O RP Succinea putris (Linnaeus, 1758) R RV Pisidium casertanum (Poli, 1791) H SG Galba truncatula (O. F. Müller, 1774) O Gyraulus crista (Linnaeus, 1758) VH Radix auricularia (Linnaeus, 1758) O Jitka Horáčková, Vojen Ložek a Lucie Ju ičková: M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu

10 BOHEMIA CENTRALIS 32 Tab. 2. P ehled m kkýš nalezených v NPR Koda p i starších výzkumech V. Ložka z let Čísla lokalit odpovídají seznamu lokalit v textu. (+ znamená p ítomnost druhu na lokalit ; čísla určují počty jedinc v hrabankových vzorcích či náplavech). Ekoelement Druh Locality/Sites Ecogroup Species SI 2 SI (MS) SIth 3 SIh 4 ST STp Acanthinula aculeata (O. F. Müller, 1774) Aegopinella nitens (Michaud, 1831) Aegopinella pura (Alder, 1830) Arion rufus (Linnaeus, 1758) Cochlodina laminata (Montagu, 1803) Cochlodina orthostoma (Menke, 1828) + Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805) + Ena montana (Draparnaud, 1801) Helicodonta obvoluta (O. F. Müller, 1774) Isognomostoma isognomostomos (Schröter, 1784) Macrogastra plicatula (Draparnaud, 1801) Merdigera obscura (O. F. Müller, 1774) Monachoides incarnatus (O. F. Müller, 1774) Oxychilus depressus (Sterki, 1880) + Petasina unidentata (Draparnaud, 1805) Platyla polita (Hartmann, 1840) Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836) Semilimax semilimax (J. Férussac, 1802) Sphyradium doliolum (Bruguière, 1792) Vertigo pusilla O.F.Müller, Vitrea diaphana (Studer, 1820) Alinda biplicata (Montagu, 1803) Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758) + + Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774) Discus rotundatus (O. F. Müller, 1774) Fruticicola fruticum (O. F. Müller, 1774) Oxychilus glaber (Rossmässler, 1835) Aegopinella minor (Stabile, 1864) Helix pomatia Linnaeus, Macrogastra ventricosa (Draparnaud, 1801) Urticicola umbrosus (C. Pfeiffer, 1828) Cecilioides acicula (O. F. Müller, 1774) Granaria frumentum (Draparnaud, 1801) Helicopsis striata (O. F. Müller, 1774) Pupilla sterrii (Voith, 1840) Pupilla triplicata (Studer, 1820) Xerolenta obvia (Menke, 1828) + + Clausilia dubia Draparnaud, Chondrina avenacea (Bruguière, 1792) ST Cepaea vindobonensis (A. Férussac, 1821) + + (SI) Truncatellina claustralis (Gredler, 1856)

11 Jitka Horáčková, Vojen Ložek a Lucie Ju ičková: M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu Table 2. The list of mollusc species recorded in the Koda NNR during the older surveys of V. Ložek from 1939 to The site numbers conform to numbers in the site list in the text. (+ means the species presence on the site; numbers indicate the total number of individuals in leaf litter sample or fluvial deposit). Locality/Sites ? (Pokračování na str / Continued on page ) 199

12 BOHEMIA CENTRALIS 32 Tab. 2. Pokračování ze str / Tab. 2. Continued from page Ekoelement Druh Locality/Sites Ecogroup Species Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) + PT Truncatellina cylindrica (A. Férussac, 1807) Vallonia pulchella (O. F. Müller, 1774) Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801) + PT(SI) Bulgarica nitidosa (Uličný, 1893) Vallonia costata (O. F. Müller, 1774) SS Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801) XC Cochlicopa lubricella (Rossmässler, 1835) Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774) Euconulus fulvus (O. F. Müller, 1774) Oxychilus cellarius (O. F. Müller, 1774) MS Oxychilus draparnaudi (Beck, 1837) 7 Perpolita hammonis (Ström, 1765) + + Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) Trochulus hispidus (Linnaeus, 1758) Vitrina pellucida (O. F. Müller, 1774) SIp Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758) Vertigo alpestris Alder, 1838 Carychium tridentatum (Risso, 1826) HG Columella edentula (Draparnaud, 1805) + Succinella oblonga (Draparnaud, 1801) + + Carychium minimum O.F.Müller, RP Succinea putris (Linnaeus, 1758) Zonitoides nitidus (O.F.Müller, 1774) 10 SG Galba truncatula (O. F. Müller, 1774) + SG-RV Radix peregra (O. F. Müller, 1774) 200

13 Jitka Horáčková, Vojen Ložek a Lucie Ju ičková: M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu Locality/Sites

14 BOHEMIA CENTRALIS Obr. 1. Geografická poloha všech 51 zkoumaných lokalit. Čísla lokalit odpovídají čísl m v seznamu lokalit. Fig. 1. Geographical location of all 51 researched sites. The site numbers match with numbers in the site list.

15 Výsledky Jitka Horáčková, Vojen Ložek a Lucie Ju ičková: M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu V letech bylo v NPR Koda zjišt no 78 druh m kkýš, z toho 73 druh suchozemských plž, 4 druhy vodních plž a 1 druh mlže, což p edstavuje 32 % z celkového počtu 248 druh m kkýš známých z území ČR. Seznam nalezených druh m kkýš Nomenklatura, systém a české názvy m kkýš jsou uvedeny podle Horsáka et al. (2010). Za názvem druhu následuje zoogeografické rozší ení (Jaeckel 1978, Kerney et al. 1983, Ložek 1964); stupe ohrožení podle Červeného seznamu ohrožených druh ČR Bezobratlí (Beran et al. 2005): CR kriticky ohrožený, EN ohrožený, VU zranitelný, NT tém ohrožený, LC málo dotčený. Gastropoda plži čele Aciculidae 1. Platyla polita (Hartmann, 1840) jehlovka hladká: st edoevropský, VU. čele Lymnaeidae 2. Galba truncatula (O.F. Müller, 1774) bahnatka malá: holarktický, LC. 3. Radix auricularia (Linnaeus, 1758) uchatka nadmutá: palearktický, LC. 4. Radix peregra (O.F. Müller, 1774) uchatka toulavá: palearktický, LC. čele Planorbidae 5. Gyraulus crista (Linnaeus, 1758) kružník žebrovaný: evropský, LC. čele Carychiidae 6. Carychium minimum O. F. Müller, 1774 sím nka nejmenší: eurosibi ský, LC. 7. Carychium tridentatum (Risso, 1826) sím nka trojzubá: evropský, LC. čele Succineidae 8. Succinea putris (Linnaeus, 1758) jantarka obecná: eurosibi ský, LC. 9. Succinella oblonga (Draparnaud, 1801) janta ička podlouhlá: eurosibi ský, LC. čele Cochlicopidae 10. Cochlicopa lubrica (O.F. Müller, 1774) oblovka lesklá: holarktický, LC. 11. Cochlicopa lubricella (Rossmässler, 1835) oblovka drobná: holarktický, LC. čele Orculidae 12. Sphyradium doliolum (Bruguière, 1792) soudkovka žebernatá: meridionální, LC. čele Chondrinidae 13. Granaria frumentum (Draparnaud, 1801) žitovka obilná: meridionální, NT. 14. Chondrina avenacea (Bruguière, 1792) ovsenka skalní: alpsko-meridionální, EN. čele Pupillidae 15. Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) zrnovka mechová: holarktický, LC. 16. Pupilla triplicata (Studer, 1820) zrnovka t ízubá: atlanticko-meridionální, VU. 17. Pupilla sterrii (Voith, 1840) zrnovka žebernatá: eurosibi ský, VU. čele Pyramidulidae 18. Pyramidula pusilla (Vallot, 1801) kuželovka skalní: alpsko-mediteránní, VU. 203

16 BOHEMIA CENTRALIS 32 čele Valloniidae 19. Vallonia costata (O.F. Müller, 1774) údolníček žebernatý: holarktický, LC. 20. Vallonia pulchella (O.F. Müller, 1774) údolníček drobný: holarktický, LC. 21. Acanthinula aculeata (O.F. Müller, 1774) ostnatka trnitá: západopalearktický, LC. čele Vertiginidae 22. Columella edentula (Draparnaud, 1805) ostroústka bezzubá: holarktický, LC. 23. Vertigo alpestris Alder, 1838 vrkoč horský: boreoalpinský, VU. 24. Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801) vrkoč malinký: holarktický, LC. 25. Vertigo pusilla O.F. Müller, 1774 vrkoč lesní: evropský; NT 26. Truncatellina cylindrica (A. Férussac, 1807) drobnička válcovitá: evropský, LC. 27. Truncatellina claustralis (Gredler, 1856) drobnička jižní: mediteránní, EN. čele Buliminidae 28. Merdigera obscura (O.F. Müller, 1774) kalonoska chlumní: evropský, LC. 29. Ena montana (Draparnaud, 1801) hladovka horská: st edoevropský, NT čele Clausiliidae 30. Cochlodina laminata (Montagu, 1803) v etenovka hladká: evropský, LC. 31. Cochlodina orthostoma (Menke, 1828) v etenovka rovnoústá: st edoevropský, VU. 32. Clausilia dubia Draparnaud, 1805 závornatka drsná: st edoevropský, LC. 33. Macrogastra plicatula (Draparnaud, 1801) asnatka lesní: st edoevropský, NT. 34. Macrogastra ventricosa (Draparnaud, 1801) asnatka b ichatá: st edoevropský, NT. 35. Alinda biplicata (Montagu, 1803) v etenatka obecná: st edoevropský, LC. 36. Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836) žebernat nka drobná: východoevropský, VU. 37. Bulgarica nitidosa (Uličný, 1893) v etenka lesklá: st edoevropský, VU. čele Ferussaciidae 38. Cecilioides acicula (O. F. Müller, 1774) bezočka šídlovitá: mediteránn st edoevropský, LC. čele Punctidae 39. Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) bod nka malinká: palearktický, LC. čele Discidae 40. Discus rotundatus (O. F. Müller, 1774) vrásenka okrouhlá: západo-st edoevropský, LC. čele Gastrodontidae 41. Zonitoides nitidus (O. F. Müller, 1774) zemounek lesklý: holarktický, LC. čele Euconulidae 42. Euconulus fulvus (O. F. Müller, 1774) kuželík drobný: holarktický, LC čele Zonitidae 43. Vitrea diaphana (Studer, 1820) skelnička pr zračná: alpsko-meridionální, NT. 44. Aegopinella minor (Stabile, 1864) sítovka suchomilná: evropský, LC. 45. Aegopinella nitens (Michaud, 1831) sítovka blýštivá: alpsko-st edoevropský, LC. 46. Aegopinella pura (Alder, 1830) sítovka čistá: evropský, LC. 47. Perpolita hammonis (Ström, 1765) blyštivka rýhovaná: palearktický, LC. 204

17 Jitka Horáčková, Vojen Ložek a Lucie Ju ičková: M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu 48. Oxychilus glaber (Rossmässler, 1835) skelnatka hladká: st edoevropskojihovýchodoevropský, NT. 49. Oxychilus cellarius (O.F. Müller, 1774) skelnatka drnová: západo-st edoevropský, LC. 50. Oxychilus depressus (Sterki, 1880) skelnatka stlačená: st edoevropský, NT. 51. Oxychilus draparnaudi (Beck, 1837) skelnatka západní: atlantickozápadomediteránní, LC. čele Daudebardiidae 52. Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805) sklovatka rudá: meridionáln -st edoevropský, NT. čele Vitrinidae 53. Vitrina pellucida (O. F. Müller, 1774) sklen nka pr svitná: holarktický, LC. 54. Semilimax semilimax (J. Férussac, 1802) slimáčník táhlý: st edoevropský, LC. čele Milacidae 55. Tandonia rustica (Millet, 1843) plžice vroubená: meridionální, NT. čele Limacidae 56. Limax cinereoniger Wolf, 1803 slimák popelavý: evropský, LC. 57. Malacolimax tenellus (O. F. Müller, 1774) plžík žlutý: st edo-severoevropský, LC. čele Arionidae 58. Arion fasciatus (Nilsson, 1823) plzák žlutopruhý: evropský, LC. 59. Arion fuscus (O. F. Müller, 1774) plzák hn dý: evropský, LC. 60. Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855 plzák špan lský: západo-st edoevropský, LC. 61. Arion silvaticus Lohmander, 1937 plzák hajní: evropský, LC. 62. Arion rufus (Linnaeus, 1758) plzák lesní: západoevropsko-st edoevropský, LC. čele Bradybaenidae 63. Fruticicola fruticum (O. F. Müller, 1774) ke ovka plavá: evropský, LC. čele Hygromiidae 64. Helicodonta obvoluta (O. F. Müller, 1774) trojlaločka pyskatá: meridionální, NT. 65. Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801) ke natka vrásčitá: východoevropskost edoevropský, LC. 66. Petasina unidentata (Draparnaud, 1805) chlupatka jednozubá: východoalpskokarpatský, NT. 67. Helicopsis striata (O. F. Müller, 1774) suchorypka rýhovaná: st edoevropskozápadoevropský, CR. 68. Xerolenta obvia (Menke, 1828) suchomilka obecná: pontický, LC. 69. Trochulus hispidus (Linnaeus, 1758) srstnatka chlupatá: evropský, LC. 70. Monachoides incarnatus (O. F. Müller, 1774) vlahovka narudlá: st edojihovýchodoevropský, LC. 71. Urticicola umbrosus (C. Pfeiffer, 1828) žihlobytka stinná: východoalpský, LC. čele Helicidae 72. Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758) plamatka lesní: západo-st edoevropský, LC. 73. Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758) skalnice kýlnatá: západo-st edoevropský, LC. 205

18 BOHEMIA CENTRALIS Isognomostoma isognomostomos (Schröter, 1784) zuboústka trojzubá: st edoevropský, LC. 75. Cepaea hortensis (O.F. Müller, 1774) páskovka ke ová: západo-st edoevropský, LC. 76. Cepaea vindobonensis (A. Férussac, 1821) páskovka žíhaná: pontický, NT. 77. Helix pomatia Linnaeus, 1758 hlemýž zahradní: st edoevropsko-balkánský, LC. Bivalvia mlži čele Sphaeriidae 78. Pisidium casertanum (Poli, 1791) hrachovka obecná: palearktický, LC. P iložené tabulky (viz tab. 1, 2) uvád jí jednak p ehled všech nalezených druh a jejich p íslušnost k ekologickým skupinám a jednak (tab. 1) i četnost výskyt jednotlivých druh na lokalitách vyjád enou semikvantitativn. U starších lokalit (tab. 2) uvádíme pouze prezenci druh na lokalitách. Výjimkou jsou podrobn kvantitativn zpracované hrabankové vzorky o p esn zaznamenané hmotnosti (lokality č. 21, 36, 42, 47) a vzorek náplavu z Císa ské rokle (lokalita č. 45). Tém polovinu malakofauny rezervace tvo í lesní druhy plž (45 %), v níž dominují striktn lesní, mnohdy velmi citlivé a ohrožené druhy (29 %). Velkou m rou se na složení společenstev podílejí také druhy otev ených a xerotermních stanoviš a skal (26 %) a konečn jsou zde i druhy mezofilní (15 %), dopln né vlhkomilnými plži (4 %), mok adními druhy (4 %) a vodními m kkýši (6 %). Ačkoliv je rezervace charakteristická svojí topografickou členitostí, jíž odpovídá i stejn pestrá mozaika nejr zn jších biotop, p evládajícím biotopem na v tšin území jsou lesy hostící lokáln bohatou lesní faunu. Celkové zastoupení jednotlivých skupin plž v malakofaun rezervace uvádí následující tab. 3. Tab. 3. Zastoupení jednotlivých ekologických skupin (podle práce Ložek 1964) v m kkýších společenstvech NPR Koda. Table 3. Distribution of particular ecological groups (sensu Ložek 1964) within the molluscan communities of the Koda NNR. ekologická skupina počet druh podíl skupiny (%) ecological group number of species group ratio (%) 1 p ísn lesní druhy/woodland in general p evážn lesní druhy/woodland, semi-open habitats vlhkomilné lesní druhy/damp woodland druhy stepí a suchých skal/xeric open habitats druhy otev ených stanoviš /open habitats in general druhy teplomilné a suchomilné/woodland/open dry euryvalentní druhy/indifferent vlhkomilné druhy/predominantly damp druhy s vysokými nároky na vlhkost/wetlands, banks druhy vodní/aquatic habitats

19 Jitka Horáčková, Vojen Ložek a Lucie Ju ičková: M kkýši národní p írodní rezervace Koda v Českém krasu Z celkov nalezených 78 druh m kkýš žijících v NPR Koda figuruje na Červeném seznamu bezobratlých (Beran et al. 2005) 25 druh, což p edstavuje 32 % z celkového počtu nalezených druh. Množství ohrožených druh vyskytujících se v rezervaci tak již samo o sob vypovídá o kvalit biotop a o tom, že z malakologického hlediska pat í NPR Koda mezi jedny z nejbohatších p írodních rezervací v ČR. Následující tab. 4 uvádí p ehled všech nalezených druh figurujících na Červeném seznamu bezobratlých (Beran et al. 2005). Tab. 4. P ehled ochraná sky významných druh m kkýš NPR Koda a procentuelní zastoupení jednotlivých kategorií v rámci všech nalezených druh v rezervaci. Table 4. List of mollusc species in the Red List categories in the Koda NNR. kategorie ohrožení druh počet druh % Red List category species number of species CR kriticky ohrožený Critically endangered Helicopsis striata (O. F. Müller, 1774) 1 1 EN ohrožený Chondrina avenacea (Bruguière, 1792) Endangered Truncatellina claustralis (Gredler, 1856) 2 3 VU zranitelný Cochlodina orthostoma (Menke, 1828) Vulnerable Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836) Platyla polita (Hartmann, 1840) Pupilla triplicata (Studer, 1820) Pupilla sterrii (Voith, 1840) 8 10 Pyramidula pusilla (Vallot, 1801) Vertigo alpestris Alder, 1838 Bulgarica nitidosa (Uličný, 1893) NT tém ohrožený Ena montana (Draparnaud, 1801) Near threatened Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805) Vitrea diaphana (Studer, 1820) Oxychilus depressus (Sterki, 1880) Macrogastra plicatula (Draparnaud, 1801) Petasina unidentata (Draparnaud, 1805) Helicodonta obvoluta (O. F. Müller, 1774) Sphyradium doliolum (Bruguière, 1792) Vertigo pusilla O.F.Müller, 1774 Oxychilus glaber (Rossmässler, 1835) Macrogastra ventricosa (Draparnaud, 1801) Granaria frumentum (Draparnaud, 1801) Cepaea vindobonensis (A. Férussac, 1821) Tandonia rustica (Millet, 1843) celkem /in total

20 BOHEMIA CENTRALIS 32 Jediný z nalezených druh Helix pomatia, figuruje i v Bernské úmluv (p íloha III) a vztahuje se k n mu rovn ž sm rnice o stanovištích 92/43/EHS (p íloha V). V ČR však pat í mezi druhy pom rn hojné a b žn rozší ené. V NPR Koda bylo nov nalezeno 8 druh nahých plž, kterým v minulosti nebyla v nována dostatečná pozornost, takže jejich výskyt nelze kriticky komentovat s výjimkou invazivního plzáka špan lského (Arion vulgaris), který se zde v minulosti bezpochyby nevyskytoval. V současnosti je však nejhojn ji se vyskytujícím nahým plžem v rezervaci. 208 Charakteristika společenstev m kkýš na Kod Krasové skalní stepi jsou charakterizovány společenstvem s v dčími druhy Granaria frumentum a Cepaea vindobonensis. Izolovan zde ješt nedávno žil i pravý stepní prvek Helicopsis striata, který je jinak význačný pro zónu černozemních stepí. Do t chto společenstev pronikli i novodobí p ist hovalci Xerolenta obvia a Cecilioides acicula. Xerotermní skály a skalnaté srázy hostí vápnobytný prvek Chondrina avenacea (v ČR pouze v Českém krasu), dále skalní druhy Pupilla sterrii a P. triplicata, nebo jižní druh Truncatellina claustralis, který se mimo Český kras objevuje nap. na drolinách v Českém st edoho í. Krom toho pronikají na tyto biotopy v r zné mí e i druhy skalních stepí. Su ové lesy (typu Acereto-Carpinetum) mají bohatou faunu s meridionálními prvky Helicodonta obvoluta a Sphyradium doliolum, na vlhčích místech se nacházejí i submontánní druhy Cochlodina orthostoma a Ruthenica filograna, oba východní provenience, nebo endemický poddruh Petasina unidentata bohemica. Ve vlhkých zastín ných roklích žije hojn druh Aegopinella nitens, který je znám z Českého krasu již jen z údolí Švarcavy a z jediné lokality v Radotínském údolí. Na záv rečné st n v Císa ské rokli, což je nejchladn jší místo v Českém krasu v bec, se vyskytuje ojedin le drobný lesní vrkoč Vertigo alpestris, jehož výskyt v rámci Českého krasu je omezen na tuto jedinou lokalitu, nehled k jedné, snad subfosilní ulit z Tetínských st n. Vlhká úpatí skal, sut a rokliny obývají citlivé lesní druhy jako nap. Isognomostoma isognomostomos, Oxychilus glaber, Daudebardia rufa nebo Macrogastra ventricosa. Na kamenitých místech, jak v lese, tak na otev ených plochách, žije hojn Bulgarica nitidosa endemit povodí st ední a dolní Berounky s centrem rozší ení v Českém krasu (obdobné rozší ení má i výše zmi ovaná endemická rasa Petasina unidentata bohemica). Ve smíšených dubohabrových porostech na hlubších, na povrchu odvápn ných p dách, žije b žná fauna teplých lesnatých pahorkatin s druhy Cochlodina

Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras)

Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras) Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 201-227, 2006 Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras) 1 Úvod Martin D a n č á k & Martin Duchoslav Flora and vegetation of the Špraněk National

Více

Příspěvek k paleontologickému průzkumu kvartérních spraší na lokalitě Černíkovice (okres Rychnov nad Kněžnou)

Příspěvek k paleontologickému průzkumu kvartérních spraší na lokalitě Černíkovice (okres Rychnov nad Kněžnou) Acta Mus. Richnov., Sect. natur. 18(1 2): 9 15, (2011) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., issn 1213 4260 Příspěvek k paleontologickému průzkumu kvartérních spraší na lokalitě Černíkovice (okres Rychnov nad Kněžnou)

Více

Malakofauna ovocných stromů aneb co vše lze najít v kmenových nárazových pastech

Malakofauna ovocných stromů aneb co vše lze najít v kmenových nárazových pastech Acta Mus. Richnov., Sect. natur. 19(1 2): 12 16, (2012) 2012 MGOH Rychnov n. Kn., issn 1213 4260 Malakofauna ovocných stromů aneb co vše lze najít v kmenových nárazových pastech Land snail community of

Více

Faunistický průzkum brouků (Coleoptera) Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy v letech 1991 2010

Faunistický průzkum brouků (Coleoptera) Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy v letech 1991 2010 Published August, 2012 Klapalekiana, 48: 29 73, 2012 ISSN 1210-6100 Faunistický průzkum brouků (Coleoptera) Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy v letech 1991 2010 Faunistic survey of beetles (Coleoptera)

Více

PLÁN PÉČE. o přírodní rezervaci Čerňava (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023. Českomoravské sdružení pro ochranu přírody

PLÁN PÉČE. o přírodní rezervaci Čerňava (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023. Českomoravské sdružení pro ochranu přírody PLÁN PÉČE o přírodní rezervaci Čerňava (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023 Objednatel: Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín IČO: 70891320 Zhotovitel: Českomoravské sdružení pro ochranu přírody

Více

Posudek vlivu na životní prost edí vývozního projektu. s ro ní kapacitou 2,3-2,5 milion tun istého uhlí v lokalit Czechowice-Dziedzice

Posudek vlivu na životní prost edí vývozního projektu. s ro ní kapacitou 2,3-2,5 milion tun istého uhlí v lokalit Czechowice-Dziedzice Posudek vlivu na životní prost edí vývozního projektu,,investice do ernouhelného dolu Silesia s ro ní kapacitou 2,3-2,5 milion tun istého uhlí v lokalit Czechowice-Dziedzice v zemi kone ného ur ení (Polsko)

Více

Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn současný stav a vyhodnocení změn

Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn současný stav a vyhodnocení změn Bohemia centralis, Praha, 28: 49 116, 2007 Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn současný stav a vyhodnocení změn Vegetation and flora of the Velká hora Hill (Bohemian Karst) present state and analysis

Více

Plán péče o. přírodní rezervaci Homolka

Plán péče o. přírodní rezervaci Homolka Plán péče o přírodní rezervaci Homolka na období 2010 2019 Zpracováno podle Osnovy plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich ochranná

Více

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e:

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e: Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT Praha 24. ervna 2008 Zam ení seminá e: Cílem seminá e je podat objektivní informace o sou asném stavu a vývoji našich les nejen odborné ve ejnosti

Více

Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák

Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák Acta rerum naturalium 3: 11 20, 2007 ISSN 1803-1587 Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák Floristic and vegetation research of Velký Špičák National Nature

Více

ISSN: 1804-2732 TOM. 2 / 2011. uzeum regionu Valašsko, Vsetín uzeum jihovýchodní oravy ve Zlín

ISSN: 1804-2732 TOM. 2 / 2011. uzeum regionu Valašsko, Vsetín uzeum jihovýchodní oravy ve Zlín ISSN: 1804-2732 TOM. 2 / 2011 uzeum regionu Valašsko, Vsetín uzeum jihovýchodní oravy ve Zlín R eceived: 17. 10. 2011 A cta C arp. cc., 2: 3 10, 2011 3 A ccepted: 18. 12. 2011 ISSN: 1804-2732 Rozší ení

Více

Žahadloví blanokřídlí (Hymenoptera: Vespoidea a Apoidea) Národní přírodní rezervace Králický Sněžník výsledky monitoringu s použitím Malaiseho pastí

Žahadloví blanokřídlí (Hymenoptera: Vespoidea a Apoidea) Národní přírodní rezervace Králický Sněžník výsledky monitoringu s použitím Malaiseho pastí Acta Mus. Beskid., 1: 079-088, 2009 ISSN 1803-960X Žahadloví blanokřídlí (Hymenoptera: Vespoidea a Apoidea) Národní přírodní rezervace Králický Sněžník výsledky monitoringu s použitím Malaiseho pastí Aculeate

Více

Ovádi (Diptera: Tabanidae) v okolí Kladské (CHKO Slavkovský les)

Ovádi (Diptera: Tabanidae) v okolí Kladské (CHKO Slavkovský les) Západočeské entomologické listy (2011), 2: 44 50 ISSN 1804-3062 Ovádi (Diptera: Tabanidae) v okolí Kladské (CHKO Slavkovský les) Libor Dvořák Městské muzeum Mariánské Lázně, Goethovo náměstí 11, 353 01

Více

Významné životní jubileum RNDr. Vojena Ložka, DrSc.

Významné životní jubileum RNDr. Vojena Ložka, DrSc. Bohemia centralis, Praha, 14: 243-273,1985 Významné životní jubileum RNDr. Vojena Ložka, DrSc. RNDr. Vojen Ložek, DrSc. - bedeutungsvolle Lebensjubiläum Jiří KOVANDA Dne 26. července 1985 dovršil dr. Ložek

Více

Acta rerum naturalium 1: 117 125, 2005 ISSN 1801-5972

Acta rerum naturalium 1: 117 125, 2005 ISSN 1801-5972 Vodní brouci rybníků v CHKO Žďárské vrchy (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae) Water Beetles of the Ponds in the

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013. 1. Analytická ást

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013. 1. Analytická ást PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010 2013 ANALYTICKÁ PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 1. Analytická ást ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké u ení technické v Brn, Antonínská 548/1,

Více

Společenstvo členovců (Arthropoda) zimujících na jedli bělokoré (Abies alba) na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika)

Společenstvo členovců (Arthropoda) zimujících na jedli bělokoré (Abies alba) na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika) ISSN 1211-3026 Čas. Slez. Muz. Opava (A), 59: 217-232, 2010 Společenstvo členovců (Arthropoda) zimujících na jedli bělokoré (Abies alba) na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika) Lukáš Spitzer, Ondřej

Více

Silva Gabreta vol. 12 (2) p. 57 94 Vimperk, 2006

Silva Gabreta vol. 12 (2) p. 57 94 Vimperk, 2006 Silva Gabreta vol. 12 (2) p. 57 94 Vimperk, 2006 Rozšíření ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin ve východní části Boubínsko-stožecké hornatiny a v přiléhajícím Šumavsko-novohradském

Více

3.1. Téma Voda. Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

3.1. Téma Voda. Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu 3. POVINNÉ POŽůDůVKY Nů HOSPODů ENÍ ĚPPH) Povinné požadavky na hospoda ení zem d lského subjektu (PPH) jsou stanoveny vybranými články na ízení a sm rnic Evropské Unie. Ustanovení daná evropskými na ízeními

Více

Životní prostředí. města Plzně. díl 2. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně

Životní prostředí. města Plzně. díl 2. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně Životní prostředí města Plzně díl 2. 1 2 3 Statutární město Plzeň Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně 4 Vydal Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně v nakladatelství Granát, 2003

Více

Novinky v bryoflóře Národního parku Podyjí

Novinky v bryoflóře Národního parku Podyjí THAYENSIA (ZNOJMO) 2011, 8: 57 67. ISSN 1212-3560 Novinky v bryoflóře Národního parku Podyjí New bryophyte records from Podyjí National Park Zbyněk H r a d í l e k 1, Zdeněk M u s i l 2 1 Katedra botaniky,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Studie proveditelnosti dopravní obslužnosti Praha-Suchdol veřejnou dopravou

Studie proveditelnosti dopravní obslužnosti Praha-Suchdol veřejnou dopravou Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Studie proveditelnosti dopravní obslužnosti Praha-Suchdol veřejnou dopravou Program INTERREG IVC Project EPTA European model for Public Transport

Více

Flóra Přírodní rezervace Suché skály

Flóra Přírodní rezervace Suché skály Acta rerum naturalium 5: 169 176, 2008 ISSN 1801-5972 Flóra Přírodní rezervace Suché skály Flora of the Suché skály Nature Reserve PETR ŠMARDA Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova

Více

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov Romana Gre ová Bakalá ská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalá ské práce bylo zjišt ní nedostatk HZS p i mimo ádné události

Více

Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 39-58, 2006 Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech

Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 39-58, 2006 Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 39-58, 2006 Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech Lucie Kastnerová, Miroslav Zeidler, Marek Banaš Condition, distribution

Více

ZMĚNY NELESNÍ DŘEVINNÉ VEGETACE V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI BÍLÝCH KARPAT V LETECH 1949 2011

ZMĚNY NELESNÍ DŘEVINNÉ VEGETACE V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI BÍLÝCH KARPAT V LETECH 1949 2011 GEOGRAFIE ROK 2015 ČÍSLO 1 ROČNÍK 120 KATARÍNA DEMKOVÁ, ZDENĚK LIPSKÝ ZMĚNY NELESNÍ DŘEVINNÉ VEGETACE V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI BÍLÝCH KARPAT V LETECH 1949 2011 DEMKOVÁ, K., LIPSKÝ, Z. (2015): Changes in non-forest

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje

Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje Praha, srpen 2011 Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje Zadavatel: Liberecký kraj Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Osoby oprávn né jednat: ve v cech technických: eská geologická

Více

Plán péče o přírodní památku BÍLÉ STRÁNĚ U ŠTĚTÍ. na období 2013-2022

Plán péče o přírodní památku BÍLÉ STRÁNĚ U ŠTĚTÍ. na období 2013-2022 Plán péče o přírodní památku BÍLÉ STRÁNĚ U ŠTĚTÍ na období 2013-2022 Obsah 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN 1.2 Platný právní předpis

Více