PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE ZBYNICKÉ RYBNÍKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2014 2023 PŘÍRODNÍ REZERVACE ZBYNICKÉ RYBNÍKY"

Transkript

1 PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE ZBYNICKÉ RYBNÍKY Listopad 2013

2 Plán péče pro přírodní rezervaci Zbynické rybníky na období Základní identifikační a popisné údaje 1.1. Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód: 1667 Název a kategorie ZCHÚ: Přírodní rezervace Zbynické rybníky Číslo a název managementové kategorie IUCN: IV. řízená rezervace 1.2. Platný právní předpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ: Vyhlášeno Okresním úřadem v Klatovech dne jako přírodní rezervace Zbynické rybníky Územně-správní členění, překryv s jinými chráněnými územími a příslušnost k soustavě Natura 2000 Kraj: Obec s rozšířenou působností III. stupně: Obec: Katastrální území: Národní park: nenachází se Chráněná krajinná oblast: nenachází se Jiný typ chráněného území: nenachází se Natura 2000 Ptačí oblast: ne Evropsky významná lokalita: ne Plzeňský Sušice Hrádek u Sušice Zbynice Orientační a situační mapa s vymezením zájmového území viz mapa 1.A a 1.B, příl. 1. 2

3 1.4. Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Parcelní vymezení chráněného území Katastrální území: Zbynice Číslo parcely podle KN 170/1č. 170/2 170/3 Číslo parcely Druh pozemku podle podle PK nebo KN jiných evidencí 187č. 188č. trvalý travní porost Způsob využití pozemku podle KN Číslo listu vlastnictví 338 Díl Díl /1č č č. 224/1č. 94 orná půda 224/2č č č č. 170/4 189/1č. 170/6č. 226č. trvalý travní porost č č č. trvalý travní porost Díl Díl Díl Díl Díl Díl /1č vodní plocha vodní tok v korytě 190č. 112 Výměra parcely celková podle KN (m2) ca ca ca /8 189/1č. trvalý travní porost č. 188č. vodní plocha zamokřená plocha 187č. 338 Díl Díl ca /2 vodní plocha zamokřená plocha /3č. vodní plocha zamokřená plocha ca /1č. 231č č. 313 orná půda 236č č ostatní plocha neplodná půda ca trvalý travní porost vodní plocha rybník ostatní plocha neplodná půda vodní plocha rybník ostatní plocha neplodná půda /1č. lesní pozemek ca č. trvalý travní porost ca /2č. trvalý travní porost ca /2 279/1č. ostatní plocha neplodná půda /1 ostatní plocha neplodná půda Výměra parcely v ZCHÚ podle KN (m2) 3

4 Číslo parcely podle KN Číslo parcely Druh pozemku podle podle PK nebo KN jiných evidencí Způsob využití pozemku podle KN Číslo listu vlastnictví Výměra parcely celková podle KN (m2) 286/2 ostatní plocha neplodná půda /3 ostatní plocha neplodná půda /4 ostatní plocha neplodná půda ostatní plocha neplodná půda /1 231č. trvalý travní porost /2 trvalý travní porost /3 trvalý travní porost /4 trvalý travní porost Celkem Výměra parcely v ZCHÚ podle KN (m2) Stávající katastrální mapa viz mapa 1.C, příl Výměra území a jeho ochranného pásma Celková výměra vlastní plochy v ZCHÚ: 37,9348 ha. Ochranné pásmo: zahrnuje části parcel přiléhající k vlastní ploše ZCHÚ (ve vzdálenosti ca 50 m od hranic PR). Samostatné OP není geodeticky vymezeno, ale využívá ustanovení 37 odst. 2, zák. č. 114/1992 Sb. Celková výměra ochranného pásma činí odhadem 16 ha. Souhrnné výměry parcel v PR Zbynické rybníky Druh pozemku Plocha ZCHÚ v ha Plocha OP v ha Způsob využití pozemku Plocha ZCHÚ v ha lesní pozemky 0,05 vodní plochy 27,6191 zamokřená plocha 0,22 rybník nebo nádrž 27,0991 vodní tok 0,30 trvalé travní porosty 8,36 orná půda 0,81 ostatní plochy 1,0960 neplodná půda 1,0960 plocha celkem 37,9348 Odhadem ca 16 ha Pozn.: vzhledem k absenci geometrického plánu vymezujícího hranice ZCHÚ byly výměry parcel, které zasahují do PR jen zčásti, stanoveny odhadem. Zpracování údajů do tabulky (viz výše) vychází z podkladů autora předchozího plánu péče (PYKAL 2005) Hlavní předmět ochrany Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu V předpisu Okresního úřadu Klatovy ze dne o zřízení přírodní rezervace Zbynické rybníky je uvedeno: Posláním rezervace je ochrana hnízdišť a tahové lokality vodního ptactva. 4

5 Hlavní předmět ochrany současný stav PR Zbynické rybníky má především charakter ornitologicky význačné lokality, která slouží jako hnízdiště a migrační stanoviště pro celou řadu ptačích druhů, zejména avifauny. Pro různé druhy ptáků představuje dané území význačnou potravní základnu. Byla zde zjištěna i pestrá mokřadní malakofauna a rovněž celá řada různých druhů brouků a motýlů. V území nalezneme i různorodou mozaiku mokřadních až mezofilních lesních i nelesních společenstev s výskytem některých vzácnějších druhů rostlin. B. Chráněné a vzácnější druhy Název druhu Aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ Stupeň ohrožení Popis biotopu druhu a charakter výskytu Srovnání se stavem v minulosti Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) ojedinělý záznam v květnu zjištěn zpívající samec Pravidelné záznamy o výskytu druhu na území PR Čírka obecná (Anas crecca) v průběhu kontrol 3 až 7 exemplářů tažný druh, preferuje bahna vypuštěných rybníků; v roce 2011 zmínka o pravděpodobném hnízdění Pravidelné záznamy o výskytu druhu na území PR Kopřivka obecná (Anas strepera) celkem 9 párů hnízdí na mělkých místech rybníků s bohatou vegetací pobřežních bažinných rostlin; maximálně 7 párů na ryb. Velká Strana, 2 páry na ryb. Malá Strana, zde také samice s mláďaty (všechna pozorování v květnu) Pravidelně hnízdící druh ve vyšší bylinné vegetaci při březích rybníků (kopřiva, chrastice apod.), poměrně stabilní populace (viz VLČEK 2001, PYKAL 2005) Moták pochop (Circus aeruginosus) několik jedinců, druh pozorován při všech kontrolách ; Od roku 1995 evidováno hnízdění druhu: v březnu zastiženi 2 samci, pravidelně 1-2 páry později 3 samci a 1 samice, v převážně v širších červnu zjištěno hnízdo pásech orobince širolistého Volavka bílá (Egretta alba) 1 exemplář silně tažný druh, preferuje mělkou vodu při okrajích vypouštěných rybníků; na území PR zastižen v červnu V posledním desetiletí dochází k šíření druhu; záznamy např. PYKAL (2005), rok 2006: údaj z databáze ČSO Ťuhýk obecný (Lanius collurio) několik exemplářů hnízdí v křovinách; zaznamenán v srpnu, rok 2011 celkově nepříznivý pro tento druh Pravidelně hnízdící druh 5

6 Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) sporadický výskyt silně druh hnízdí v porostech rákosu, vrb a ostřic na okrajích rybníků a mokřin; v dubnu zastižen zpívající samec Záznamy o výskytu druhu na území PR až po roce 2000: v roce 2001 zjištěn v pobřežních křovinách na S břehu ryb. Velká Strana, záznamy z let 2006, viz údaje z databáze ČSO Žluva hajní (Oriolus oriolus) Potápka roháč (Podiceps cristatus) 1 pár 2 exempláře silně hnízdí na stromech v okolí rybníků; pozorování samce a samice v květnu při přeletu nad lokalitou hnízdí v litorálních porostech; během kontrol pozorování na ryb. Velká strana, hnízdění možné Zaznamenáno hnízdění druhu (PYKAL 2005); ve starších průzkumech druh neuváděn Pravidelně hnízdící druh; v roce ex. Potápka černokrká (Podiceps nigricolis) 1 exemplář silně hnízdí v litorálních porostech; druh pozorován v květnu Pravidelně hnízdící druh Chřástal vodní (Rallus aquaticus) zastižení při většině kontrol silně zaznamenáno volání 2 až 3 samců v porostech orobince, pravděpodobně hnízdí Pravidelné hnízdění nejméně jednoho páru v orobincovém porostu na území PR; v předchozím plánu péče (PYKAL 2005) uvedeny 2-3 hnízdící páry v litorálních porostech orobince na ryb. Malá strana Moudivláček lužní ojedinělý (Remiz pendulinus) záznam druh vyžaduje rozvolněné nelesní plochy při pobřeží; v březnu nalezen zbytek nedostavěného hnízda z předešlého roku, v červnu zjištěn 1 exemplář Pravidelné záznamy o výskytu (eventuelně hnízdění) druhu na území PR Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 1 pár upřednostňuje pásy nekosených luk kolem rybníků; zjištěno hnízdění na vlhké louce u Dalovického rybníka, k ryb. Malá strana zaletuje za potravou Druh s pravidelným výskytem (i hnízděním) především v nekosených ruderalizujících lučních porostech v ZCHÚ či blízkém okolí Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) minimálně 4 páry minimálně 3 páry hnízdily na rybníce Malá Strana, jeden pár pozorován v prostoru hráze ryb. Velká Strana Pravidelně hnízdící druh v litorálních porostech orobince; poměrně stabilní populace Pozn.: Ve sloupci Stupeň ohrožení se uvádí zařazení druhu dle vyhlášky 395/1992 k zákonu ČNR č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Zdroj údajů: ornitologický průzkum (TOMAN 2011). Starší údaje: KUČERA (pravděpodobně 80. léta 20. stol.); VLČEK (1995, 2001); PYKAL (2005), údaje z databáze ČSO. Další zjištěné druhy ptáků viz tab. 1, 2 (příloha 2). Ptačí druhy zaznamenané v dřívějších letech shrnuje tab. 3 v příloze 2. 6

7 1.7. Dlouhodobý cíl péče Hlavním dlouhodobým cílem péče pro ZCHÚ Zbynické rybníky je zachování a ochrana stávajícího příznivého stavu území pro hnízdění a migrační průtahy (nejen) vodního ptactva. K tomu je zapotřebí praktikovat vhodný způsob rybářského hospodaření na obou rybnících a udržovat vhodný poměr mezi volnou vodní plochou a kontaktními litorálními porosty s vysokou vegetací. Na rybníce Velká Strana je také důležité pravidelně regulovat výšku vodní hladiny tak, aby vznikaly obnažené rybniční zóny atraktivní pro celou řadu vodních druhů ptáků. 2. Rozbor stavu ZCHÚ s ohledem na předmět ochrany 2.1. Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Přírodní rezervace Zbynické rybníky se nachází v bývalém okrese Klatovy, ca 1 km jižně od obce Zbynice a ca 5 km severně od města Sušice. Území leží na Z okraji přírodního parku Buděticko v podmáčených partiích mělké nivy Tedražického potoka a jeho bezejmenných přítoků. Základem ZCHÚ jsou dva rybníky: Velká Strana o přibližné výměře 21 ha a Malá Strana o výměře necelých 6 ha. Rybníky jsou z větší části obklopeny litorálními porosty, na které navazují ladovité vlhké louky, vrbové křoviny, listnaté remízy a rozptýlená nelesní zeleň. Součástí PR je také svahová pravidelně kosená louka nad Z a JZ pobřežím Velké Strany. ZCHÚ je obklopeno zemědělsky využívanou krajinou, z větší části zkulturněnými travními porosty, dále ornou půdou a menšími smíšenými remízy. Na východní straně lokalitu ohraničuje silniční komunikace tvořící spojnici mezi obcemi Čejkovy a Tedražice. Kotlina, v níž leží oba rybníky, je od západu, jihu a jihovýchodu obklopena svažitými kopci, z nichž vynikají především Z situovaný vrch Hotín (k. 585 m) a J situovaný vrch Březina (k. 558 m). Z východní strany na předmětné území navazuje plochá sníženina se zemědělsky obhospodařovanými pozemky a komerčně využívaným Dalovickým rybníkem. Území náleží do geomorfologické oblasti Šumavská hornatina, celku Šumavské podhůří, podcelku Svatoborská vrchovina a okrsku Sušická vrchovina. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 503 až 510 m. Terén je poměrně členitý, střídají se zde terénní sníženiny s pahorky a mírně až příkře svažitými návršími. Zeměpisné souřadnice rybníka Velká Strana: N, E; zeměpisné souřadnice ryb. Malá Strana: N, E. Z regionálně geologického hlediska je podklad ZCHÚ a blízkého okolí tvořen granodiority středočeského plutonu překryté písčitým až hlinitopísčitým eluviem. Bahnité dno obou rybníků je pokryto roztroušenými kameny a balvany. V pobřežních zónách jsou zastoupeny podmáčené oglejené a málo provzdušněné půdy. Co se týče hydrologických poměrů, oba rybníky jsou napájeny především od severu bezejmenným a nepříliš vydatným regulovaným potokem, přitékajícím od obce Zbynice, a dále též vyústěním drenáží odvodňujících louky při západním a jihozápadním břehu rybníka Velká Strana. Vodu z tohoto rybníka lze přepouštět do Malé Strany, a sice skrze výpustné zařízení v dělicí hrázce mezi oběma vodními nádržemi. Z rybníka Malá Strana lze přepouštět vodu do nedalekého Dalovického rybníka. Hlavní odtok vody z Velké Strany je zajišťován výpustním zařízením v JV situované zpevněné hrázi. Vodu odvádí bezejmenný potok, jehož regulované koryto zaúsťuje jižně od Dalovického rybníka do Tedražického potoka, který se po několika kilometrech vlévá do říčky Ostružná. Rybník Malá Strana slouží k extenzivnímu odchovu kapří násady v jednoletém hospodářském cyklu. Rybník Velká Strana je využíván k polointenzivnímu chovu tržního kapra ve dvouletém hospodářském cyklu. Spolu s kapří násadou jsou v malém množství (do 10%) přisazováni také amur a lín. Ryby jsou přikrmovány obilovinami, vodní nádrž není hnojena. Na obou rybnících probíhají podzimní výlovy ryb a ihned po výlovu je obnoveno 7

8 napouštění nádrží. Vlastníkem rybničních nádrží je Agentura ochrany přírody a krajiny a nájemcem společnost Klatovské rybářství a.s., K letišti 442/II, Klatovy. Klimaticky spadá území do mírně teplé oblasti (klimatická oblast MT3). Počet letních dnů činí 20-30, počet mrazových dnů Srážkový úhrn ve vegetačním období dosahuje hodnot mm, v zimním období Počet dnů se sněhovou pokrývkou činí Počet dnů s průměrnou teplotou 10 0 C a více činí Z fytogeografického hlediska náleží lokalita do fytogeografické oblasti mezofytika, do Šumavsko-novohradského podhůří, fytogeografický okres Horní Pootaví (37a). Podle rekonstrukční geobotanické mapy (MIKYŠKA et al. 1969) převládaly v území před osídlením člověka luhy a olšiny (Alno-Padion, Alnetea glutinosae) v kombinaci s acidofilními doubravami (Quercion robori-petrae). Současný vegetační kryt: podstatnou část ZCHÚ tvoří vodní plochy bez výrazné vegetace makrofyt, spíše se sporadicky vyvinutými společenstvy svazu Lemnion minoris. V litorálních zónách jsou bohatě rozvinuta mokřadní společenstva rákosin (svaz Phragmition australis) s hojným zastoupením zblochanu vodního, orobince širolistého a orobince úzkolistého. Rybniční zóny Velké Strany s obnaženou vlhkou až zamokřenou půdou obsazují efemerní společenstva letněných rybníků (svaz Eleocharition ovatae) s přechodem k cenózám bahnitých substrátů (svaz Eleocharito palustris-sagittarion sagittifoliae). Na litorální zóny navazují ladovité vlhké až podmáčené plochy s mozaikou zruderalizovaných travních porostů, keřových vrbin, sukcesních remízů s pestrou dřevinnou skladbou a rozptýlené zeleně tvořené náletovými dřevinami. Vegetaci nelesních ploch lze rozčlenit do společenstev vysokých ostřic (svaz Magno-Caricion gracilis) s převahou chrastice rákosovité, porostů pcháčových luk (svaz Calthion) a fragmentů tužebníkových lad (podsvaz Filipendulenion ulmariae). Ruderální cenózy lze přiřadit ke společenstvům třídy Galio-Urticetea. Dominantou keřových vrbin je vrba popelavá v doprovodu vrby ušaté. V rozptýlené zeleni převládají vrba křehká, vrba jíva, olše lepkavá, bříza bělokorá, střemcha hroznatá, bez černý a slivoň trnka. Kontaktní kosené porosty v území PR a přilehlém ochranném pásmu mají charakter kulturních luk nebo zkulturněných TP, které lze přiřadit ke svazu Alopecurion pratensis, v sušších partiích ke svazu Arrhenatherion. Vegetaci v remízech lze klasifikovat jako společenstva náletových dřevin případně iniciální sukcesní stadia olšin a acidofilních doubrav. Rozsáhlé orobincové porosty na rybníku Malá Strana jsou hnízdištěm pestrého spektra vodních a mokřadních ptáků. Pro avifaunu je zde k dispozici dostatečná potravní základna tvořená bentosem, planktonem a také nasazeným kapřím plůdkem. V tomto ohledu lze rybožravé druhy ptáků považovat za tzv. zdravotní policii selektující z ekosystému oslabené a celkově méně vitální rybí jedince. Ze zvláště chráněných druhů zde pravidelně hnízdí chřástal vodní, kopřivka obecná, moták pochop, potápka malá a potápka roháč. Oba rybníky jsou zároveň významnou tahovou zastávkou a potravním stanovištěm pro spoustu dalších zde nehnízdících druhů vodních ptáků, zejména kachen, bahňáků a brodivých (pravidelné záznamy o výskytu čírky obecné, volavky popelavé, volavka bílé aj. druhů). Podrobnější údaje o výskytu vzácnější fauny a flóry jsou uvedeny v příloze 2, tab. 1 až 6. V rámci entomologického průzkumu (KROŠLÁK et KOLÁŘ 2011) byla zaznamenána poměrně pestrá škála druhů z říše motýlů a brouků. Celkem bylo zjištěno 122 druhů brouků z 25 čeledí. Při lepideptorologickém výzkumu bylo zjištěno celkem 310 druhů motýlů z 19 čeledí. K atraktivnějším nálezům patří výskyt otakárka fenyklového (Papilio machaon). PR Zbynické rybníky je také příhodným stanovištěm pro uplatnění pestré škály mokřadních a vodních druhů měkkýšů (MERGL 2011). Většina druhů včetně vzácnějších taxonů byla nalezena podél mělkých břehů obou rybníků, přednostně v rozvolněné litorální vegetaci. Pozn.: Údaje ke zpracování kap byly získány z těchto zdrojů: PYKAL (2005), MIKYŠKA et al. (1969), ZAHRADNICKÝ et MACKOVČIN, eds. et al. (2004), 8

9 2.2. Historie využívání území a zásadní pozitivní a negativní vlivy lidské činnosti v minulosti Tato kapitola je podrobně rozpracována v předchozím plánu péče (viz PYKAL 2005). K zásadním pozitivním vlivům patří snížení intenzity rybářského hospodaření na rybníce Malá Strana po vyhlášení lokality za přírodní rezervaci. V ZCHÚ byla také podstatným způsobem omezena myslivost prostřednictvím regulace chovu, vypouštění a lovu pernaté zvěře. Týká se to především redukce umělého odchovu kachen, který má podstatný negativní vliv na populace přirozeně hnízdících vodních ptáků. Z tohoto důvodu bylo vypouštění kachen z chovu v zajetí omezeno na maximální počet 300 ks za rok a 1x ročně povolen jeden společný hon za účasti pracovníka státní ochrany přírody. Po vyhlášení rezervace se podařilo do určité míry snížit intenzitu rybářského hospodaření také na rybníce Velká Strana. Pozemky, na nichž leží vodní plochy obou rybníků (p.č. 243 a 246), byly bezúplatně převedeny do vlastnictví Agentury ochrany přírody a krajiny (předchozím vlastníkem byl Statek Nové Hrady, státní podnik). V době zpracovávání předchozího plánu péče bylo rybářské hospodaření na Velké Straně zhodnoceno jako polointenzivní chov tržních ryb, především kapra (PYKAL 2005). Z hlediska potravní nabídky pro vodní a mokřadní avifaunu byl tento stav hospodaření vyhodnocen jako nevyhovující a byla navržena opatření pro další omezení kvantity rybí obsádky. Tato opatření jsou nyní řešena v rámci platné nájemní smlouvy mezi vlastníkem a nájemcem rybniční plochy; podrobnější údaje jsou uvedeny v tabulce Rámcová směrnice pro rybník Velká Strana - viz kap K podstatným negativním vlivům patří intenzifikace zemědělství, která ve druhé polovině 20. století nahradila tradiční extenzivní obhospodařování pozemků v blízkém i širším okolí vodních ploch. Část pozemků kolem rybníků byla odvodněna systematickou drenáží a koryta vodotečí regulována a zahloubena. Po rekultivaci luk došlo k výraznému snížení druhové pestrosti (zejména) vlhkomilné flóry. Další degradaci vegetace a ochuzení o celou řadu typických lučních druhů způsobilo ponechání souvislých pobřežních zón ladem; na celé řadě míst dochází k rozvoji keřových vrbin a náletových dřevin, které mohou omezovat migraci tažných ptáků. Splachy živin z kontaktních polních kultur podpořily ruderalizaci těchto ladovitých ploch. Toxické látky z chemicky ošetřovaných plodin mohou představovat potenciální riziko pro celou řadu bezobratlých živočichů a prostřednictvím potravních řetězců určitým způsobem ohrozit také populace obratlovců, zejména obojživelníků a ptáků. Mělká voda na rybníce Malá strana (s průměrnou hloubkou ca 0,9 m) v kombinaci se sníženou intenzitou rybničního obhospodařování podpořily výrazný rozvoj vysokovzrůstné litorální vegetace. V důsledku nadměrné expanze polykormonů zblochanu a orobinců začalo docházet k redukci rozlohy vodní plochy a tento jev se negativně odrazil v uplatnění různých druhů avifauny. Co se týče rekreačního využití, v minulosti byl rybník Velká Strana využíván k windsurfingu a táboření, po vyhlášení rezervace zde nejsou tyto činnosti povoleny z důvodu rušení ptactva Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a správní předpisy Nájemní smlouva č. PO-17/SEKO/ /SEKO/2010, VS: uzavřená mezi AOPK Plzeň a Klatovským rybářstvím o podmínkách hospodaření na rybníku Malá Strana. Nájemní smlouva č. PO-17/SEKO/ /SEKO/2012, VS: uzavřená mezi AOPK Plzeň a Klatovským rybářstvím o podmínkách hospodaření na rybníku Velká Strana. ZCHÚ je v rámci regionálního Územního systému ekologické stability součástí lokálního biocentra SÚ

10 2.4. Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti Ani v současné době není ZCHÚ ušetřeno nežádoucích odvodňovacích aktivit. Při nedávném podrobném ornitologickém průzkumu bylo zjištěno, že na lokalitě byly v průběhu jarních měsíců (březen, duben) provedeny zemní práce spojené s obnažováním zarostlých melioračních výpustí a čištěním a obnovou melioračních kanálů a příkopů (viz TOMAN 2011). Při těchto zásazích byly necitlivě poškozeny rašelinné podmáčené okraje luk na přechodu do břehových porostů a v několika případech i keřové porosty. Necitlivé zahloubení bude mít za následek nežádoucí vysušování a degradaci vlhkých luk v Z až JZ situované pobřežní zóně rybníka Velká Strana (dílčí plocha 8 a okrajové partie dílčí plochy 7). Na rybníce Malá Strana zůstává hlavním problémem nadměrný rozvoj vysokovzrůstné vegetace v litorální zóně. V předchozím plánu péče (PYKAL 2005) bylo navrženo opakované vyžínání nadměrně se rozrůstajících orobincových porostů, v němž je zapotřebí nadále pokračovat. Z administrativních důvodů se zatím nepodařilo připravit cestu pro realizaci projektu Rekonstrukce rybníka Malá Strana v PR Zbynické rybníky, který vypracoval v roce 2010 J. Tägl na žádost plzeňské pobočky Agentury ochrany přírody. V rámci tohoto projektu jsou navržena speciální opatření k redukci litorální vegetace a keřových vrbin a k vytvoření obnažené pobřežní zóny na ekotonu mezi vodní plochou a vlhkými loukami s cílem podpořit populace rozmanité avifauny (viz dílčí plochy 1 a 4b). V ladovitých loukách kolem vodních nádrží dochází k nadměrné ruderalizaci nelesních porostů. Rozvinuly se zde nitrofilní facie s převahou kopřivy dvoudomé (Urtica dioica) hojně provázené dalšími druhy ruderálních stanovišť: pcháč oset (Cirsium arvense), svízel přítula (Galium aparine), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), maliník (Rubus idaeus) a další. Nelesní plochy mají tendenci aktivně zarůstat náletovými dřevinami, které omezují migraci tažných ptáků. Ve východním okraji PR na kontaktu se silniční komunikací (dílčí plocha 2) bylo v průběhu vlastních terénních šetření zjištěno značné množství různých odpadků. Jednalo se především o plastové či skleněné láhve. Některé odpadky se dostávají až do vodního prostředí rybníka Malá Strana, kde se z nich mohou uvolňovat různé škodlivé látky. Vzhledem k absenci podrobných dat o kvalitě vody je obtížné posoudit míru eutrofizace prostředí v obou vodních nádržích. V případě rybníka Velká Strana představuje určité riziko nadměrné eutrofizace přítomnost intenzivně obdělávané orné půdy na kontaktu s vlastní plochou PR. Pro efektivní posouzení celé situace ve vztahu k možnému ohrožení populací živočichů vázaných na vodní biotopy (ptáci, obojživelníci, měkkýši, brouci apod.) je žádoucí získat informace o stavu a kvalitě vodního prostředí prostřednictvím podrobných hydrobiologických a chemických analýz. Co se týče myslivosti, stejně jako v době zpracovávání předchozího plánu péče (PYKAL 2005) ani při vlastních terénních šetřeních nebyly zjištěny žádné zásadnější negativní vlivy plynoucí z těchto aktivit Současný stav ZCHÚ a přehled dílčích ploch Výsledky z ornitologických průzkumů vypovídají o celkově vysoké druhové pestrosti avifauny pohybující se na území PR Zbynické rybníky a v okolí předmětné lokality. Po vegetační stránce bylo v daném území vylišeno celkem 20 typů různých rostlinných společenstev převážně druhově ochuzených až druhově středně bohatých. A. Vzácnější rostlinná společenstva 10

11 Procentuální zastoupení ochranářsky významnějších společenstev V PR Zbynické rybníky (stav k roku 2013) Název společenstva a) Společenstva mokřadní vegetace Podíl plochy v PR (%) Výskyt a charakteristika Společenstva letněných rybníků (svaz Eleocharition ovatae, M2.1), včetně as. Eleocharito ovatae-caricetum bohemicae Eutrofní vegetace bahnitých substrátů (svaz Eleocharito palustris-sagittarion sagittifoliae, M1.3), především v podobě spol. s Alisma plantago-aquatica Litorální porosty rákosin ze svazu Phragmition australis (M1.1) s výskytem Typha angustifolia, Glyceria maxima, Schoenoplectus lacustris (včetně as. Typhaetum angustifoliae a Glycerietum maximae) Plošné porosty v obnažené rybniční zóně na S, SZ, Z a JZ pobřeží ryb. Velká Strana (dílčí plocha 9b), fragmentárně též při V pobřeží Velké Strany (dílčí plocha 9d) Plošně nerozměrné porosty na zamokřené vodou přeplavované půdě na S, SZ, Z a JZ pobřeží ryb. Velká Strana (dílčí plocha 9b), často společně s předchozím typem společenstva Souvislé zapojené porosty v pobřežní zóně ryb. Malá Strana (dílčí plocha 4b), fragmenty cenóz až bohaté kolonie na S, SZ, Z a JZ pobřeží ryb. Velká Strana (dílčí plochy 9b, 9c, 11) b) Lesní společenstva Iniciální sukcesní stadia olšin ze svazu Alno-Ulmion (pds. Alnenion glutinosoincanae, L2.2) Iniciální sukcesní stadia acidofilních doubrav ze svazu Genisto germanicae- Quercion (L7.2) 1 0,5 V podobě menších remízů s převahou vzrostlých ex. Salix fragilis na S pobřeží ryb. Velká Strana (dílčí plochy 5, 6). Zahrnut i porost s Alnus glutinosa a Salix caprea na JV pobřeží ryb. Malá Strana (dílčí plocha 3), případně též vlhčí partie liniového porostu na V pobřeží Velké Strany (dílčí plocha 10) Souvislý liniový porost s pestrou dřevinnou skladbou a hojným zmlazením Quercus robur na vyvýšeném JV a V pobřeží ryb. Velká Strana (dílčí plocha 10) Botanicky cenná společenstva celkem max. 30 B. Chráněné a vzácnější druhy Tabulky s přehledem význačnějších druhů ptáků a jiných obratlovců, bezobratlých živočichů a cévnatých rostlin jsou k dispozici v příloze 2 (viz tabulky 1 až 6). Základní údaje o rybnících Tato kapitola byla podrobně zpracována v předchozím plánu péče viz PYKAL (2005). Přehled dílčích ploch Z pohledu územní i druhové ochrany bylo území PR rozčleněno do deseti dílčích ploch (lokalizace viz mapa 3, příl. 1). 11

12 Přehled dílčích ploch v PR Zbynické rybníky Číslo díl.pl a 4b 5 6 Charakteristika vymezených dílčích ploch Dlouhodobě ladovitá plocha s keřovými vrbinami a ruderálními travními porosty na S až SZ pobřeží ryb. Malá Strana. Rozptýleně nálet vzrostlých stromů včetně vitálních exemplářů vrby křehké. Plocha představuje zajímavý hnízdní a úkrytový biotop pro některé druhy ptáků (zejména pěvců). Vysoký zápoj dřevin však znesnadňuje migraci některých tažných ptáků a omezuje jejich orientaci v prostoru. Dalším nežádoucím jevem z hlediska uplatnění avifauny je pronikání keřových vrbin do kontaktních litorálních porostů (viz dílčí plocha 4b). Do plochy okrajově zasahuje kontaktní kosený kulturní TP. Liniový porost listnatých stromů a keřů na silničním příkopu s přesahem k okraji rybníka Malá Strana s úzkým pásem litorální vegetace. Přítomnost ochranářsky významných vzrostlých exemplářů olše lepkavé a vrby křehké. Pás dřevin slouží jako odhlučňovací clona od středně frekventované silniční komunikace. Některé keře mohou být atraktivní pro bobuložravé ptáky (trnky, bez černý aj.). V ploše se nalézá značné množství různých odpadků. Zčásti vyhrnutý břeh rybníka Malá Strana zarůstající náletovými dřevinami, především olší lepkavou a vrbou jívou. Nelesní plochy obsazují porosty s převahou chrastice rákosovité, místy v kombinaci s kopřivou dvoudomou. Společenstva z náletových dřevin představují zajímavý hnízdní a úkrytový biotop pro některé druhy ptáků (zejména pěvců). Mělká vodní plocha rybníka Malá Strana využívaná k odchovu plůdku kapra. Částečně rozvinuta společenstva vodních makrofyt s okřehkem menším a vodním morem kanadským. Vzhledem k průměrné hloubce vodního sloupce pod 1 m snadno dochází k rozšiřování litorálního pásma s vysokou mokřadní vegetací do volné plochy nádrže a k postupnému zazemňování rybničního dna. Plocha poskytuje dobré potravní podmínky celé řadě vodních ptáků, je proto důležité ji zachovat ve stávajícím rozsahu. Při terénním šetření v říjnu 2013 zjištěni uhynulí jedinci kapřího plůdku. Zapojené litorální porosty s orobinci (orobinec širolistý a úzkolistý) a se zblochanem vodním na kontaktu s volnou vodní plochou rybníka Malá Strana, rozvinuté zejména při SZ, Z, J a JV pobřeží nádrže. Významný typ biotopu pro vodní avifaunu z hlediska potravní nabídky i příhodných hnízdních podmínek. Též významné útočiště pro pestrou mokřadní malakofaunu. Je však zapotřebí podnikat průběžná managementová opatření k omezování nadměrné expanze rákosin do volné vodní plochy. Úzká dělicí hrázka mezi rybníky Malá a Velká Strana porostlá chrasticí rákosovitou a vzrostlými exempláři vrby křehké. Slouží jako slepá cesta a je zde výpustní zařízení umožňující regulované přepouštění vody z ryb. Velká Strana do ryb. Malá Strana. Hrázka zároveň usnadňuje přechod ptačích druhů z jednoho rybníka do druhého. Dlouhodobě ladovitá částečně odvodněná plocha s mozaikou zruderalizovaných travních porostů a dřevinného náletu v podobě keřových vrbin, vzrostlých remízů nebo rozptýlené nelesní zeleně. Obsazuje S a SZ (ZSZ) pobřeží ryb. Velká Strana a je vhodným hnízdním biotopem pro celou řadu ptačích druhů. Postupující expanze náletových dřevin však může ztěžovat migraci některých tažných druhů ptáků. Vhodný biotop k vybudování mělkých tůněk pro podporu populací obojživelníků, vodní malakofauny a některých druhů vodních makrofyt. Skrz plochu prochází ve směru od SSZ k JJV koryto regulovaného potoka, které napájí ryb. Velká Strana a jeho levobřežní odbočka přivádí vodu do ryb. Malá Strana. Do plochy okrajově zasahuje kontaktní kosený kulturní TP. 12

13 7 8 9a 9b 9c 9d 10 Pravidelně 1x ročně kosená mezofilní až vlhká zkulturněná louka na V orientovaném svahu. Poskytuje potravu pro herbivorní a semenožravé druhy ptáků. Může být atraktivní také pro některé druhy ptáků živících se hmyzem nebo drobnou půdní faunou (žížaly, červi, larvy apod.). Horní okraj louky sousedí s liniovými porosty dřevin, které mohou poskytovat vhodné hnízdní podmínky zvláště pro drobné pěvce. Ladovitá vlhká až podmáčená pobřežní plocha s mozaikou nelesních biotopů, keřových vrbin a rozptýlené zeleně. Přítomny zruderalizované porosty s hojným zastoupením chrastice rákosovité, litorální cenózy s orobinci a zblochanem vodním a zapojené rozměrné kolonie vrby popelavé. Plocha je situována na Z, JZ, J a JJV pobřeží ryb. Velká Strana a je částečně odvodňovaná drobnými melioračními kanály. Představuje vhodný hnízdní biotop pro celou řadu ptačích druhů a také významné útočiště pro pestrou mokřadní malakofaunu. Postupující expanze náletových dřevin však může ztěžovat migraci některých tažných druhů ptáků. Vhodný biotop k vybudování mělkých tůněk pro podporu populací obojživelníků, vodní malakofauny a některých druhů vodních makrofyt. Vodní plocha rybníka Velká Strana využívaná k odchovu tržního kapra, s převážně bahnitým, místy i písčitým dnem. Biotop poskytuje dobré potravní podmínky celé řadě hnízdících i migrujících vodních ptáků. Poněkud slabě jsou rozvinuta společenstva vodních makrofyt s převahou okřehku menšího. Pro podporu vodní avifauny je prováděno řízené upouštění vody za účelem vzniku mělkých a obnažených rybničních zón. Plocha je vhodným místem k výstavbě hnízdního ostrůvku pro podporu populací některých druhů vodní avifauny. Mělká až obnažená rybniční zóna na bahnitém až písčitém substrátu, jejíž existenci podporuje regulované upouštění vodního objemu ryb. Velká Strana za účelem zlepšení stavu populací vodní avifauny (obnažení příbřežního pásu v délce ca 15 m). Tato zóna se prakticky souvisle táhne při pobřeží rybníka s výjimkou JV a V strany. Je významná nejen z ornitologického hlediska, ale představuje i významné stanoviště pro pestrou mokřadní malakofaunu a zázemí pro rozvoj botanicky zajímavých typů vegetace. K nim patří více či méně zapojené litorální porosty s převahou zblochanu a orobinců, efemerní společenstva s hojným zastoupením ostřice české a bahničky vejčité plus společenstva mělkých stojatých vod s převahou žabníku jitrocelového nebo orobinců v juvenilním stadiu. Ochranářsky významná plocha. Fragment litorálního porostu s rákosem (Phragmites australis) v JV situované příbřežní zóně ryb. Velká Strana. Porost je vhodné zachovat jako úkryt případně potravní základnu pro vodní ptactvo. Plošně omezená litorální zóna s rozvolněnou mokřadní až vodní eutrofní vegetací. Převažují mladé sterilní exempláře orobinců a šťovík přímořský. Porost je vhodné zachovat pro podporu populací vodní malakofauny i z pohledu potravní základny pro vodní ptactvo. Vyvýšený JV až V situovaný břeh (hráz) ryb. Velká Strana souvisle zarostlý dřevinným náletem s pestrou druhovou skladbou a hojným zmlazením dubu letního. Plocha slouží jako pufrační zóna oddělující prostředí rybníka od okolní eutrofizované intenzivně obhospodařované krajiny (orná půda). Jsou zde zastoupeny i různé druhy keřů atraktivních pro bobuložravé ptáky (trnky, šípek, krušina, bez černý aj.). Plochu je zapotřebí ponechat přirozenému vývoji, neboť představuje zajímavý hnízdní biotop pro různé druhy ptáků. Není žádoucí odstraňovat ani odumřelé dřeviny, neboť mohou sloužit jako potravní základna pro masožravé druhy ptáků i jako tzv. doupné stromy. Příhodné místo k vybudování malé dřevěné pozorovatelny pro monitoring avifauny Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do ZCHÚ a závěry pro další postup Rybářské hospodaření na rybníku Velká Strana se v prvním desetiletí po vyhlášení rezervace vyznačovalo poměrně vysokými hmotnostmi rybí obsádky. To způsobilo zhoršení potravních podmínek pro vodní avifaunu a celkově nižší početnost sledovaných druhů ptáků. Tyto aspekty byly zhodnoceny v předchozím plánu péče a vedly k návrhům na částečné snížení intenzity chovu ryb v tomto rybníce (PYKAL 2005). Hlavním účelem tohoto opatření je zlepšení potravních podmínek pro avifaunu a také podpora životních podmínek pro další 13

14 skupiny vodních organismů (vodní bezobratlí, obojživelníci, submerzní vegetace). Ve stávajících nájemních smlouvách uzavřených mezi vlastníkem obou nádrží (AOPK) a jejich nájemcem (Klatovské rybářství a.s.) je definován extenzivní způsob rybničního obhospodařování, který obnáší především další redukci rybí obsádky na rybníce Velká Strana oproti přechozímu desetiletí. Některé z dalších smluvně ustanovených postupů ohledně hospodaření na obou rybnících jsou zmíněny v kap Rámcová směrnice péče a Zásahy a opatření ve vymezených dílčích plochách. Vzhledem k pestré škále různých druhů mokřadních a vodních brouků zjištěných během podrobného entomologického průzkumu (viz J. Krošlák in KROŠLÁK et KOLÁŘ 2011) lze předpokládat, že snižování rybí obsádky v rybníce Velká Strana má pozitivní vliv na druhovou diverzitu vodních a mokřadních biotopů v PR. Při vlastním terénním šetření během srpna a října 2013 nebyl pozorován žádný intenzivní zákal vody v rybníce Velká Strana; průhlednost vody orientačně stanovená odhadem se pohybovala v rozmezí ca 0,5 až 0,7 m. Řízené spouštění hladiny ke zkvalitnění trofních i pobytových podmínek pro vodní avifaunu umožnilo bohatý rozvoj botanicky pozoruhodných společenstev typických pro letněné rybníky (viz příloha 3). Pro podporu populací avifauny na rybníce Malá Strana je vhodné prosadit realizaci projektu J. Tägla obsahující soubor speciálních opatření k redukci litorální vegetace a keřových vrbin a k vytvoření obnažené zóny na ekotonu mezi vodní plochou a vlhkými loukami. Rozředění vrbových porostů by mělo vést mj. ke zlepšení hnízdních podmínek pro zákonem chráněného slavíka modráčka středoevropského. Problém s podstatným zmenšením vodní hladiny na rybníce Malá Strana v důsledku zarůstání litorální vegetací lze rovněž vyřešit řízeným rozčleněním porostu orobince vybagrováním hlubších kanálů s otevřenou vodou (TOMAN 2011). Naprostá většina ptáků hnízdí při okrajích porostů a vytvořením kanálů se zlepší hnízdní podmínky na lokalitě. Spousta ptačích druhů využívá kromě vodních ploch v rezervaci také sousední Dalovický rybník, který je pro ně atraktivní díky otevřeným bezlesým pobřežním zónám. Redukci (prořeďování) keřových vrbin eventuelně dalších náletových dřevin lze doporučit také v pobřežních porostech rybníka Velká Strana lokalizovaných S, Z a JZ od vodní nádrže (viz dílčí plochy 6 a 8). Bližší podmínky pro toto managementové opatření jsou uvedeny v kap Rámcová směrnice péče. Do vodní plochy Velké Strany je doporučena výstavba plovoucího hnízdního ostrůvku. V místě dílčí plochy 8, kde v roce 2011 proběhlo necitlivé obnovení a zahloubení melioračních příkopů, je zapotřebí veškeré další záměry technických zásahů podrobně konzultovat s příslušnými orgány ochrany přírody. Důvodem je včasné předcházení nevhodným zásahům do vodního režimu na území PR a v jeho blízkém okolí pro udržení a rozvoj populací vodní avifauny aj. živočichů vázaných na vodní a mokřadní prostředí, případně i pro zachování některých vzácnějších druhů rostlin. Ladovité louky v pobřeží obou rybníků se jeví jako vhodné biotopy pro vybudování mělkých tůněk za účelem rozvoje populací obojživelníků, mokřadní malakofauny, makrofytní vegetace stojatých vod, zoobentosu apod. Toto opatření bylo navrženo v dílčích plochách 1, 6 a 8. Zvláště komplex ladovitých luk v SZ pobřeží Velké Strany (dílčí plocha 6) skýtá velmi vhodné podmínky pro založení několika mělkých drobných tůněk (max. 3 x 5 m, hloubka vody max cm). V dílčí ploše je rovněž vhodné vybudovat sedimentační tůň pro přirozenou filtraci potoční vody. Výkon myslivosti je v ZCHÚ omezen na velmi extenzivní chov kachen a jejich jednorázový odlov 1x ročně za účasti pracovníka příslušného orgánu ochrany přírody (viz Vyhláška Okresního úřadu v Klatovech ze dne o zřízení přírodní rezervace Zbynické rybníky). V kontaktním ochranném pásmu je důležité dodržovat výkon mysliveckých aktivit tak, aby nebyl v rozporu s ochranou hnízdícího a migrujícího ptactva. S tím souvisí i normovaná regulace zvěře a zákaz skládkování odpadních zemědělských plodin. V ochranném pásmu přiléhajícím k hranici PR je žádoucí prosadit zatravnění orné půdy 14

15 v pruhu širokém minimálně 20 m. Týká se to především pozemků na kontaktu s dílčími plochami 6, 8 a 10 na SZ a J až JV pobřeží ryb. Velká Strana. Na východním pobřeží Malé Strany při silniční komunikaci je žádoucí uklidit veškeré odpadky. V místě vyvýšené hráze rybníka porostlé dřevinami (dílčí plocha 10) je navrženo vybudování menší dřevěné pozorovatelny pro monitoring ptačích populací Stanovení prioritních zájmů ochrany přírody v případě možné kolize Prioritním zájmem v předmětném ZCHÚ je ochrana a podpora populací zákonem chráněných ptačích druhů vázaných na vodní a mokřadní biotopy. V pořadí druhým klíčovým zájmem je zachování stávajícího vodního a mokřadního ekosystému, který je významným rezervoárem vody ve zdejší zemědělsky intenzivně obhospodařované a zmeliorované krajině a hostí některá botanicky význačnější společenstva vlhkomilných rostlin, rovněž i tak pestrou a bohatou malakofaunu. 3. Plán zásahů a opatření 3.1. Výčet, popis a lokalizace plánovaných zásahů ve ZCHÚ Rámcová směrnice péče Rámcová směrnice péče pro rybník Malá Strana Název rybníka Malá Strana (p.č. 246) Způsob hospodaření jednoletý hospodářský cyklus Intenzita hospodaření extenzivní Manipulace s vodní hladinou Způsob letnění nebo zimování Způsob odbahňování Způsoby hnojení Způsoby regulačního přikrmování Způsoby použití chemických látek Rybí obsádky Nemanipulovat s vodní hladinou v hnízdním období vodních ptáků, vypouštění rybníka v rámci výlovů nahlásit nejpozději 7 dní před plánovaným zásahem určenému zástupci pronajímatele. V případě potřeby bude nádrž po dohodě s pronajímatelem částečně nebo úplně letněna (zimována), popř. ponechána jednu sezónu bez rybí obsádky. Nádrž bude ihned po slovení nebo po činnostech běžné údržby vyžadující manipulaci s vodní hladinou opět napuštěna, pokud nebude po dohodě s pronajímatelem ponechána k zimování nebo letnění. neletnit, nezimovat není potřeba nehnojit ani minerálními ani organickými hnojivy nepřikrmovat nepoužívat biocidy Kromě kapra budou přisazovány i ostatní druhy ryb, např. lín, dravé druhy ryb (štika obecná).k ks, L1-800 ks, ŠO ks, přisazení hospodářsky nevyužitelných druhů ryb (plotice, perlín). Rybí obsádka je navržena tak, aby nepřekročila výslednou celkovou biomasu ca 400 kg/ha. 15

16 Další závazná opatření jsou uvedena v Nájemní smlouvě mezi pronajímatelem (AOPK Plzeň) a nájemcem (Klatovské rybářství, a.s.) včetně těchto: zajistit průhlednost vody minimálně 50 cm do konce června, rozčleňovat zapojené porosty rákosu kosením nebo zemními úpravami včetně vysekávání makrofyt v případě jejich přemnožení v souladu s požadavky plánu péče a vodoprávními předpisy, při výlovu zajistí nájemce úklid odpadků ze dna i břehů rybníka včetně celé hráze, vedení podrobné produkční katy s veškerými hospodářskými zásahy na rybníku, neprodlené hlášení závad na předmětu zájmu apod. Rámcová směrnice péče pro rybník Velká Strana Název rybníka Velká Strana (p.č. 243) Způsob hospodaření Intenzita hospodaření Manipulace s vodní hladinou dvouletý hospodářský cyklus (dvouhorkový se zaměření na produkci kapra K3) extenzivní Nemanipulovat s vodní hladinou v hnízdním období vodních ptáků, vypouštění rybníka v rámci výlovů nahlásit nejpozději 7 dní před plánovaným zásahem určenému zástupci pronajímatele. V případě potřeby bude nádrž po dohodě s pronajímatelem částečně nebo úplně letněna (zimována), popř. ponechána jednu sezónu bez rybí obsádky. Nádrž bude ihned po slovení nebo po činnostech běžné údržby vyžadující manipulaci s vodní hladinou opět napuštěna, pokud nebude po dohodě s pronajímatelem ponechána k zimování nebo letnění. Nárazové spuštění hladiny před zimním obdobím realizovat pouze občas a sice tak, aby rozloha obnaženého rybničního dna dosahovala minimálně 50% z celkové výměry zátopové plochy rybníka (tedy ca 10 ha). Ihned po spuštění hladiny rybníka provést transfer živých exemplářů škeble říční z obnažených litorálních zón do zatopené části vodní nádrže (partie u hráze ve V části Velké Strany). Způsob letnění nebo zimování Způsob odbahňování Způsoby hnojení Způsoby regulačního přikrmování Způsoby použití chemických látek Rybí obsádky dle požadavků příslušných orgánů ochrany přírody není potřeba nehnojit ani minerálními ani organickými hnojivy přikrmování do RKK = 1.horko-2,5/2horko-1,5 kg obilovinami nepoužívat biocidy Kromě kapra budou přisazovány i ostatní druhy ryb, např. lín, dravé druhy ryb (štika obecná). K ks, L ks, Š1-500 ks, přisazení hospodářsky nevyužitelných druhů ryb (plotice, perlín). Rybí obsádka je navržena tak, aby nepřekročila výslednou celkovou biomasu ca 400 kg/ha. Další závazná opatření jsou uvedena v Nájemní smlouvě mezi pronajímatelem (AOPK Plzeň) a nájemcem (Klatovské rybářství, a.s.) včetně těchto: zajistit průhlednost vody minimálně 50 cm do konce června, rozčleňovat zapojené porosty rákosu kosením nebo zemními úpravami včetně vysekávání makrofyt v případě jejich přemnožení v souladu s požadavky plánu péče a vodoprávními předpisy, při výlovu zajistí nájemce úklid odpadků ze dna i břehů rybníka včetně celé hráze, vedení podrobné produkční katy s veškerými hospodářskými zásahy na rybníku, neprodlené hlášení závad na předmětu zájmu apod. 16

17 Rámcová směrnice péče pro vymezené dílčí plochy viz tabulka 8 v příloze Zásahy a opatření ve vymezených dílčích plochách Výčet plánovaných zásahů v dílčích plochách viz tabulka 9 v příloze Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností V ochranném pásmu se nacházejí především zemědělsky intenzivně využívané pozemky v podobě lučních a polních kultur. Současný stav ochranného pásma není ve většině případů v rozporu se zájmy ochrany přírody v ZCHÚ, určitý problém však představují kontaktní polní kultury vzhledem k erozním smyvům a pravidelné aplikaci hnojiv i pesticidních postřiků. Vhodným opatřením je zatravnění veškeré orné půdy na styčné hranici s PR v pásu širokém alespoň 20 m Zaměření a vyznačení ZCHÚ v terénu ZCHÚ je v lomových bodech vymezeno hraničními kůly. V roce 2012 byla provedena obnova pruhového značení po celém obvodu PR a území bylo osazeno novými cedulemi Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území Geodetické zaměření souřadnic lomových bodů na obvodu hranic ZCHÚ a zhotovení podrobného geometrického plánu v souladu s KN a PK Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností Území není vhodným objektem pro rekreační a sportovní účely Návrhy na vzdělávací využití ZCHÚ Po předchozí dohodě s orgány ochrany přírody a vlastníky pozemků je možné předmětné území využít k odborným a populárně naučným exkurzím zaměřeným na poznávání vodní avifauny, malakofauny nebo vlhkomilné flóry Návrhy na průzkum či výzkum ZCHÚ a monitoring Je zapotřebí nadále provádět průběžný každoroční monitoring stavu populací zvláště chráněných a významnějších druhů ptáků. Rovněž je důležité provádět pravidelný monitoring výšky vodní hladiny na rybníce Velká Strana, zda odpovídá ekologickým nárokům vodní a mokřadní avifauny. Vzhledem k možnému riziku nadměrné eutrofizace vodního prostředí na rybníce Velká Strana je vhodné provést alespoň orientační průzkum kvality vody a její sezónní dynamiky. Tento průzkum by měl zahrnovat analýzu obsahu kyslíku ve vodě, dusičnanů, amonných iontů, fosforečnanů a celkového fosforu. Analýzy by měly být provedeny alespoň ve třech časových obdobích v průběhu roku (duben, červen, srpen). Zároveň by bylo vhodné provést v obou vodních nádržích orientační analýzu některých prvků, které mohou být potenciálně nebezpečné zejména pro hnízdící ptactvo (hliník, kadmium, rtuť, titan, baryum, stroncium apod.), neboť je zde určité riziko, že mohou pronikat do vodního prostředí skrze intenzivní zemědělskou činnost v okolní krajině nebo v důsledku globálního znečištění atmosféry. K získání dalších informací o kvalitě vody v nádržích lze doporučit provedení podrobného algologického průzkumu. 17

18 4. Závěrečné údaje 4.1. Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací) Předpokládané náklady na managementová opatření v PR Zbynické rybníky Druh zásahu Lokalizace zásahu Odhad plochy (ha) Částka (Kč) I. Průběžné zásahy Pravidelné vyřezávky (prořeďování) keřových vrbin event. dalších náletových dřevin (1x za 5 let) dílčí plochy 1 (s přesahem do dílčí plochy 4b), 6, případně 8 max. 0, ,- Mechanické odstraňování litorální vegetace (1x za 5 let) dílčí plochy 4a, 4b (případně 9b) max. 0, ,- Vytvoření ekotonu mezi vodní hladinou a loukami vyřezáním sukcesních náletů a odstraněním valů dílčí plocha 3 max. 0, ,- Údržba a čištění odtokových zařízení dílčí plochy 2, 5, 10 xxx údržba ve správě Povodí Vltavy Údržba koryt regulovaných vodotečí dílčí plocha 6 celková délka ca 215 m údržba ve správě Povodí Vltavy Výstavba samočisticí nádrže (vyhnívací tůně) dílčí plocha 6 ca 40 m ,- Max. náklady celkem/10 let ,- II. Jednorázové a časově omezené zásahy Obnova kůlů s pásovým značením po obvodu ZCHÚ xxx 5 000,- Obnova značení hranic rezervace po obvodu ZCHÚ xxx 7 000,- Údržba informačních cedulí na okrajích ZCHÚ xxx 3 000,- Zhotovení budek pro krutihlava obecného, údržba za 10 let osazení vhodných biotopů budkami v rámci ZCHÚ xxx ,- Max. náklady celkem ,- III. Další navržená opatření Průběžný ornitologický průzkum celé území PR a blízké okolí max ,- 18

19 Obnažení pobřežní zóny a mechanická úprava břehu za účelem podpory vodní avifauny dle projektu na rekonstrukci rybníka Malá Strana (TÄGL 2010) dílčí plochy 1, 4b 0,75 odhadem max ,- Výstavba a údržba plovoucího hnízdního ostrůvku dílčí plocha 9a několik m2 max ,- /10 let Úklid odpadků dílčí plocha 2, případně jiná místa (dle potřeby) max. 0,05 dle rozsahu práce Podrobný algologický průzkum dílčí plochy 4a, 9a 21, ,- Výstavba drobných tůněk pro obojživelníky, měkkýše apod. dílčí plochy 1, 6 event. 8 max. 0,3 dle projektové dokumentace Chemické analýzy vody v obou rybnících aj. metody stanovení dílčí plochy 4a, 9a 21,5 parametrů kvality vodního prostředí Výstavba dřevěné ornitologické pozorovatelny dílčí plocha 5 xxx dle rozsahu analýz dle navrženého projektu 19

20 4.2. Použité podklady a zdroje informací CHYTRÝ M., KUČERA T., KOČÍ M., GRULICH V. et LUSTYK P. (eds.) (2010): Katalog biotopů České republiky. Ed p., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. ČEJKA V. (2001): Současný stav vegetace v lokalitě Zbynické rybníky u Sušice v okrese Klatovy. 8 p., ms., depon. in: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŽP, Plzeň. DANIHELKA J., CHRTEK J. Jr. et KAPLAN Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Seznam cévnatých rostlin květeny ČR. - Preslia 84: , Praha. KROŠLÁK J. et KOLÁŘ I. (2011): Entomologický průzkum v PR Zbynické rybníky. Coleoptera a Lepidoptera. Nestránkováno, ms., depon. in: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŽP, Plzeň. KUČERA L. (?, pravděpodobně 80. léta 20. stol.): Popis přírodního fondu k návrhu na zřízení SPR Čejkovské rybníky. Ms.,., depon. in: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŽP, Plzeň. KUBÁT K., HROUDA L., CHRTEK J. jun., KAPLAN Z., KIRSCHNER J. et ŠTĚPÁNEK J. (eds.) (2002): Klíč ke květeně České republiky. 929 p., Academia, Praha. MERGL M. (2011): Zpráva o malakologickém výzkumu Zbynických rybníků p., ms., depon. in: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŽP, Plzeň. MIKYŠKA R. et al. (1969): Geobotanická mapa ČSSR 1: České země, edice Vegetace ČSSR. 204 p., Academia, Praha. PYKAL J. (2005): Plán péče o přírodní rezervaci Zbynické rybníky na období Nestránkováno, ms., depon. in: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŽP, Plzeň. TÄGL J. (2010): Rekonstrukce rybníka Malá Strana v PR Zbynické rybníky. Ms., depon. in.: projektová kancelář autora studie, Klatovy. TOMAN A. (2011): Ornitologický průzkum přírodní rezervace Zbynické rybníky. - Nestránkováno, ms., depon. in: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŽP, Plzeň. VLČEK J. (1995): Zbynické rybníky inventarizace avifauny. Ms., depon. in: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŽP, Plzeň. VLČEK J. (2001): PR Zbynické rybníky. Ornitologický průzkum. Závěrečná zpráva. 8 p., ms., depon. in: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŽP, Plzeň. ZAHRADNICKÝ J. et MACKOVČIN P. (eds.) et al. (2004): Plzeňsko a Karlovarsko. - In: Mackovčin P. et Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek XI, AOPK, Praha. Kopie aktuálních leteckých snímků s vyznačením hranic dotčeného ZCHÚ poskytnuté Krajským úřadem Plzeňského kraje, odbor ŽP, Plzeň. Vlastní terénní průzkum Internetové zdroje: Česká geologická služba mapový server, URL: AOPK ČR mapový server, URL: Pozn.: plán péče byl zpracován dle Osnovy plánů péče... zveřejněné ve Věstníku MŽP ČR z roku 2004, roč. XIV, částka 12, sdělení OZCHČP č. 22, dle vyhlášky č. 60/2008 Sb. a vyhlášky č. 64/2011 Sb Seznam mapových listů list 22-31, měř. 1 : list , měř. 1 : státní mapa odvozená, Sušice 8-1, měř. 1 :

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 22.9.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 124044/2010/KUSK Spisová značka: SZ_124044/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Kateřina Puršová/ 257 280 654 Značka: OŽP/Pu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Čestné prohlášení ţadatele - fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR - prohlašuji, ţe všechny informace uvedené v Ţádosti o dotaci jsou

Více

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Zelená síť Krušné hory- Udržitelné využívání a péče o kulturní krajinu v Krušných horách Boží dar 2.- 3.5.2011 Realizace v rámci programu Operační

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla)

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) 1. ANALYTICKÁ ČÁST 1.1 Charakteristika současného stavu přírodního prostředí, jeho příčiny a vývojové trendy 1.1.1 Stav zemědělských ekosystémů

Více

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY Vodní ekosystémy: Ekosystémy stojatých vod - přirozené (jezera, slepá ramena, tůně, plesa) - umělé (rybniční soustavy, přehrady, zatopené lomy a štěrkovny, odkalovací nádrže

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, o zřízení Přírodní rezervace Hamrštejn a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák.č.129/2000 Sb.,

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

Biologický průzkum: červenec září 2014

Biologický průzkum: červenec září 2014 Průzkum lokalit s výskytem křečka polního (Cricetus cricetus) v lokalitě Třebětice a Alexovice Biologický průzkum červenec září 2014 Zhotovitel: Ekoteam Hradec Králové září 2014 Průzkum lokalit s výskytem

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 3,36 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107020170 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1171600 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 24,8 ÚTVAR POVRCH.VOD

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 321-02/2014 o ceně pozemků v k.ú. Lhenice pozemek 654/3 vodní plocha koryto umělé o výměře 1154 m2, podíl 1/6, k.ú. Vodice u Lhenic pozemek 710/51 ostatní plocha jiná plocha o výměře

Více

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 A.) Granty a projekty v demonstračních územích (DS15) NP České Švýcarsko VaV/610/7/01 (2001 2004) Zmapování a zhodnocení

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území. Přírodní památka Dobročkovské hadce

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území. Přírodní památka Dobročkovské hadce Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č.

Více

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

makrofytní vegetace mělkých stojatých vod a bezkolencové louky sv. Molinion.

makrofytní vegetace mělkých stojatých vod a bezkolencové louky sv. Molinion. Praha: 2.9.2011 Číslo jednací: 170860/2011/KUSK Spisová značka: SZ_170860/2011/KUSK/1 Vyřizuje: Ing. Klára Polesná / linka 789 Značka: OŽP/Pol Dle rozdělovníku Věc: Návrh na vyhlášení zvláště chráněného

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

14. Mokřad na Panských Nových Dvorech

14. Mokřad na Panských Nových Dvorech 14. Mokřad na Panských Nových Dvorech Pod pojmem mokřad si můžeme představit území zatopené vodou stále či jen po určité období roku nebo území s půdou, která je stále nasycená podzemní vodou. Jedná se

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Jaromír Maštera Foto: J. Maštera, A. Zedníková, V. Kodet Akreditovaný Pozemkový spolek Gallinago pozemkový spolek pro ochranu volné krajiny - funguje při Pobočce

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60 ZNALECKÝ POSUDEK č. 286-2716 / 09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovitostech, a to pozemcích parc.č. 2717/1 a 2720 v k.ú. Horní Těrlicko, obec Těrlicko, okres Karviná. Objednatel

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu Odbor péče o přírodu a krajinu Zvláště chráněná území v ČR Zvláště chráněná území v ČR 4 NP, 25 CHKO, 114 NPR, 107 NPP, 798 PR, 1206 PP Celkem je třeba na zajištění

Více

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina Návrh P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina na období 2009-2018 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Na Plachtě Datum

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1212-52/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1212-52/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1212-52/2013 O obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 3/4 z pozemků p.č. 1167 a 1194 a lesních porostů, které jsou zapsány na LV č. 98 v k.ú. Kňovice, obec Kňovice, okr.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Brno 2014 Ing. Michal Pochop Vyhláška č. 13/2014

Více

Povrchová voda. Název miniprojektu: Povrchová voda. Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf. Školní rok: 2014 / 2015

Povrchová voda. Název miniprojektu: Povrchová voda. Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf. Školní rok: 2014 / 2015 Název miniprojektu: Povrchová voda Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf Školní rok: 2014 / 2015 Vedoucí kroužku: Bc. Lucie Šeráková Povrchová voda Obsah 1. Úvod....... 2 2. Rybníky... 3 2.1

Více

Program péče o krajinu

Program péče o krajinu Pracovní metodika Program péče o krajinu Národní program Ministerstva životního prostředí České republiky Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Březen 2015 Obsah 1 Úvod... 2 2 Program péče

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Co je to revitalizace? REVITALIZACE POVODÍ a ŘÍČNÍCH SYSTÉMŮ. Co je cílem revitalizací? Revitalizační opatření v povodí a na toku:

Co je to revitalizace? REVITALIZACE POVODÍ a ŘÍČNÍCH SYSTÉMŮ. Co je cílem revitalizací? Revitalizační opatření v povodí a na toku: REVITALIZACE POVODÍ a ŘÍČNÍCH SYSTÉMŮ Co je to revitalizace? Revitalizace = renaturalizace 1) Soubor opatření (činností) vedoucích k obnovení nebo k nápravě přirozených funkcí člověkem poškozených ekosystémů,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE odbor životní prostředí a zemědělství Spis. zn.: SpKrÚ 6740/2014 OŽPZ OVH Č.j.: KrÚ 16001/2014 Vyřizuje: Ing.Jana Hroudová Telefon: 466 026 512 E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

Znalecký posudek číslo 4537-27/15

Znalecký posudek číslo 4537-27/15 Znalecký posudek číslo 4537-27/15 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 1777 Lípa Katastrální území: Lípa nad Dřevnicí Okres: Zlín O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Obora Hvězda CZ0113001

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Obora Hvězda CZ0113001 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Obora Hvězda CZ0113001 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Obora Hvězda Kód lokality: CZ0113001 Kód lokality

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

Ochrana polních ptáků

Ochrana polních ptáků Ochrana polních ptáků Ing. Václav Zámečník Česká společnost ornitologická, 2008 Ptáci jako jeden ze statistických ukazatelů kvality života obyvatel Indikátor ptáků zemědělské krajiny = jeden ze strukturálních

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

METODIKA MONITORINGU LOKALIT V PÉČI POZEMKOVÝCH SPOLKŮ

METODIKA MONITORINGU LOKALIT V PÉČI POZEMKOVÝCH SPOLKŮ 1. Úvod METODIKA MONITORINGU LOKALIT V PÉČI POZEMKOVÝCH SPOLKŮ Pro účely této metodiky rozumíme monitoringem opakovaný sběr a vyhodnocování dat o stavu dané lokality. Pro pozemkový spolek je nezbytné mít

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Pro realizaci protipovodňových opatření potřebujeme mimo jiné projekty + pozemky + peníze. Pozemkové úpravy nám mohou pomoci s každou

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2099/2012 O ceně pozemků ve zjednodušené evidenci PK 1190/2, PK 1191, PK 1192, PK 1226, PK 1227, PK 1231, PK 1232 k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše. Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 623-42-2014 O ceně pozemků parc.č.734/23, 271/23, zapsaných na LV č. 384 v KÚ 767671 Točník u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území O Z N Á M E N Í o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen Správa CHKO Beskydy ) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, příslušný podle

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1523/73/2012. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 2279/09.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1523/73/2012. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 2279/09. 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1523/73/2012 o obvyklé ceně pozemkových parcel - zemědělských pozemků a pozemků vodních ploch číslo parcelní 411, 574/3, 580/19, 612/1, 612/2, 661/28, 661/37, 661/38, 1059/14, 1113/1,

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

Test č. 10. 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý

Test č. 10. 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý Test č. 10 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý 2. O jaký druh ryby se jedná? a) losos obecný b) pstruh obecný c) hlavatka obecná 3. O jaký druh ryby se jedná?

Více

Název materiálu: Mokřadní ptáci

Název materiálu: Mokřadní ptáci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ, CZ.3.22/3.3.01/13.03849 a/ identifikační údaje Název projektu:

Více

7. EKOSYSTÉM RYBNÍKA

7. EKOSYSTÉM RYBNÍKA 7. EKOSYSTÉM RYBNÍKA Budování rybníků přispělo k vytvoření mokřadního biotopu, nepostradatelného pro mnoho živočišných druhů. Význam rybníků stoupl zejména v nedávné minulosti, kdy docházelo k regulaci

Více

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt základní pojmy Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

č í s l o 140-3 / 2007

č í s l o 140-3 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 140-3 / 2007 o ceně pozemků a lesních porostů v katastrálním území Helvíkovice, obci Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, evidovaných na listu vlastnictví č. 51 Posudek

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky Seznam WMS a WFS vrstev plpis Projekt LPIS Ministerstvo zemědělství České republiky 2015 HISTORIE DOKUMENTU Verze Datum Provedená změna Provedl 1.0 06. 03. 2015 První verze dokumentu Petra Pietrasová 1.1

Více

Příloha č. 3. Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny

Příloha č. 3. Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny Příloha č. 3 Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny Prodej, pozemek trvalý travní porost, 25 746 m² Celková cena: 2 650 000 Kč za nemovitost včetně provize Cena za m²:103 Kč za m² Poznámka k

Více

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II Nejvyšší koncepční materiál lesního hospodářství Pro období do roku 2013 Schválen vládou ČR 1. 10. 2008

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

VÚMOP, v.v.i. Ing. Ivan Novotný novotny@vumop.cz. Oddělení půdní služba. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

VÚMOP, v.v.i. Ing. Ivan Novotný novotny@vumop.cz. Oddělení půdní služba. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. VÚMOP, v.v.i. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ing. Ivan Novotný novotny@vumop.cz Oddělení půdní služba Poslání VÚMOP, v.v.i. Zřizovací listinou byla ústavu dána odpovědnost za rozvoj poznání

Více

Znalecký posudek č. 5388 133/2013 b)

Znalecký posudek č. 5388 133/2013 b) Ing. Bc. Ewa Hradil, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5388 133/2013 b) o obvyklé ceně nemovitostí pozemků parcelní číslo 432 a 437 v katastrálním území

Více

Nemojany. studánka. ostatní poznámky mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, P. Tomanová dne6. 8. 2004

Nemojany. studánka. ostatní poznámky mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, P. Tomanová dne6. 8. 2004 1 studánka evidenční číslo 25 typ lokality: studánka místní název: U Trati zaměření N 49 14 34,6 EO 16 54 46,0 277 m n.m. katastr Nemojany lokalizace - v obci Nemojany, u zahrádek cca 200 m J od obecního

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Věc: Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Kobyla a jejího ochranného pásma a o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni

Věc: Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Kobyla a jejího ochranného pásma a o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVACHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI český KRAS 267 18 Karlštejn 85 tel./fax: 311 681 713 311 681 021 ceskras@nature.cz Dle rozdělovn íku NAŠE ZNAČKA 00874/CKl2010/AOPK

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008 REVIZE OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍHO ZDROJE RUDOLEC Petra Oppeltová Jiří Novák Luboš Mazel MZLU v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., GŘ Brno VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,

Více