PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE ZBYNICKÉ RYBNÍKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2014 2023 PŘÍRODNÍ REZERVACE ZBYNICKÉ RYBNÍKY"

Transkript

1 PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE ZBYNICKÉ RYBNÍKY Listopad 2013

2 Plán péče pro přírodní rezervaci Zbynické rybníky na období Základní identifikační a popisné údaje 1.1. Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód: 1667 Název a kategorie ZCHÚ: Přírodní rezervace Zbynické rybníky Číslo a název managementové kategorie IUCN: IV. řízená rezervace 1.2. Platný právní předpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ: Vyhlášeno Okresním úřadem v Klatovech dne jako přírodní rezervace Zbynické rybníky Územně-správní členění, překryv s jinými chráněnými územími a příslušnost k soustavě Natura 2000 Kraj: Obec s rozšířenou působností III. stupně: Obec: Katastrální území: Národní park: nenachází se Chráněná krajinná oblast: nenachází se Jiný typ chráněného území: nenachází se Natura 2000 Ptačí oblast: ne Evropsky významná lokalita: ne Plzeňský Sušice Hrádek u Sušice Zbynice Orientační a situační mapa s vymezením zájmového území viz mapa 1.A a 1.B, příl. 1. 2

3 1.4. Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Parcelní vymezení chráněného území Katastrální území: Zbynice Číslo parcely podle KN 170/1č. 170/2 170/3 Číslo parcely Druh pozemku podle podle PK nebo KN jiných evidencí 187č. 188č. trvalý travní porost Způsob využití pozemku podle KN Číslo listu vlastnictví 338 Díl Díl /1č č č. 224/1č. 94 orná půda 224/2č č č č. 170/4 189/1č. 170/6č. 226č. trvalý travní porost č č č. trvalý travní porost Díl Díl Díl Díl Díl Díl /1č vodní plocha vodní tok v korytě 190č. 112 Výměra parcely celková podle KN (m2) ca ca ca /8 189/1č. trvalý travní porost č. 188č. vodní plocha zamokřená plocha 187č. 338 Díl Díl ca /2 vodní plocha zamokřená plocha /3č. vodní plocha zamokřená plocha ca /1č. 231č č. 313 orná půda 236č č ostatní plocha neplodná půda ca trvalý travní porost vodní plocha rybník ostatní plocha neplodná půda vodní plocha rybník ostatní plocha neplodná půda /1č. lesní pozemek ca č. trvalý travní porost ca /2č. trvalý travní porost ca /2 279/1č. ostatní plocha neplodná půda /1 ostatní plocha neplodná půda Výměra parcely v ZCHÚ podle KN (m2) 3

4 Číslo parcely podle KN Číslo parcely Druh pozemku podle podle PK nebo KN jiných evidencí Způsob využití pozemku podle KN Číslo listu vlastnictví Výměra parcely celková podle KN (m2) 286/2 ostatní plocha neplodná půda /3 ostatní plocha neplodná půda /4 ostatní plocha neplodná půda ostatní plocha neplodná půda /1 231č. trvalý travní porost /2 trvalý travní porost /3 trvalý travní porost /4 trvalý travní porost Celkem Výměra parcely v ZCHÚ podle KN (m2) Stávající katastrální mapa viz mapa 1.C, příl Výměra území a jeho ochranného pásma Celková výměra vlastní plochy v ZCHÚ: 37,9348 ha. Ochranné pásmo: zahrnuje části parcel přiléhající k vlastní ploše ZCHÚ (ve vzdálenosti ca 50 m od hranic PR). Samostatné OP není geodeticky vymezeno, ale využívá ustanovení 37 odst. 2, zák. č. 114/1992 Sb. Celková výměra ochranného pásma činí odhadem 16 ha. Souhrnné výměry parcel v PR Zbynické rybníky Druh pozemku Plocha ZCHÚ v ha Plocha OP v ha Způsob využití pozemku Plocha ZCHÚ v ha lesní pozemky 0,05 vodní plochy 27,6191 zamokřená plocha 0,22 rybník nebo nádrž 27,0991 vodní tok 0,30 trvalé travní porosty 8,36 orná půda 0,81 ostatní plochy 1,0960 neplodná půda 1,0960 plocha celkem 37,9348 Odhadem ca 16 ha Pozn.: vzhledem k absenci geometrického plánu vymezujícího hranice ZCHÚ byly výměry parcel, které zasahují do PR jen zčásti, stanoveny odhadem. Zpracování údajů do tabulky (viz výše) vychází z podkladů autora předchozího plánu péče (PYKAL 2005) Hlavní předmět ochrany Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu V předpisu Okresního úřadu Klatovy ze dne o zřízení přírodní rezervace Zbynické rybníky je uvedeno: Posláním rezervace je ochrana hnízdišť a tahové lokality vodního ptactva. 4

5 Hlavní předmět ochrany současný stav PR Zbynické rybníky má především charakter ornitologicky význačné lokality, která slouží jako hnízdiště a migrační stanoviště pro celou řadu ptačích druhů, zejména avifauny. Pro různé druhy ptáků představuje dané území význačnou potravní základnu. Byla zde zjištěna i pestrá mokřadní malakofauna a rovněž celá řada různých druhů brouků a motýlů. V území nalezneme i různorodou mozaiku mokřadních až mezofilních lesních i nelesních společenstev s výskytem některých vzácnějších druhů rostlin. B. Chráněné a vzácnější druhy Název druhu Aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ Stupeň ohrožení Popis biotopu druhu a charakter výskytu Srovnání se stavem v minulosti Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) ojedinělý záznam v květnu zjištěn zpívající samec Pravidelné záznamy o výskytu druhu na území PR Čírka obecná (Anas crecca) v průběhu kontrol 3 až 7 exemplářů tažný druh, preferuje bahna vypuštěných rybníků; v roce 2011 zmínka o pravděpodobném hnízdění Pravidelné záznamy o výskytu druhu na území PR Kopřivka obecná (Anas strepera) celkem 9 párů hnízdí na mělkých místech rybníků s bohatou vegetací pobřežních bažinných rostlin; maximálně 7 párů na ryb. Velká Strana, 2 páry na ryb. Malá Strana, zde také samice s mláďaty (všechna pozorování v květnu) Pravidelně hnízdící druh ve vyšší bylinné vegetaci při březích rybníků (kopřiva, chrastice apod.), poměrně stabilní populace (viz VLČEK 2001, PYKAL 2005) Moták pochop (Circus aeruginosus) několik jedinců, druh pozorován při všech kontrolách ; Od roku 1995 evidováno hnízdění druhu: v březnu zastiženi 2 samci, pravidelně 1-2 páry později 3 samci a 1 samice, v převážně v širších červnu zjištěno hnízdo pásech orobince širolistého Volavka bílá (Egretta alba) 1 exemplář silně tažný druh, preferuje mělkou vodu při okrajích vypouštěných rybníků; na území PR zastižen v červnu V posledním desetiletí dochází k šíření druhu; záznamy např. PYKAL (2005), rok 2006: údaj z databáze ČSO Ťuhýk obecný (Lanius collurio) několik exemplářů hnízdí v křovinách; zaznamenán v srpnu, rok 2011 celkově nepříznivý pro tento druh Pravidelně hnízdící druh 5

6 Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) sporadický výskyt silně druh hnízdí v porostech rákosu, vrb a ostřic na okrajích rybníků a mokřin; v dubnu zastižen zpívající samec Záznamy o výskytu druhu na území PR až po roce 2000: v roce 2001 zjištěn v pobřežních křovinách na S břehu ryb. Velká Strana, záznamy z let 2006, viz údaje z databáze ČSO Žluva hajní (Oriolus oriolus) Potápka roháč (Podiceps cristatus) 1 pár 2 exempláře silně hnízdí na stromech v okolí rybníků; pozorování samce a samice v květnu při přeletu nad lokalitou hnízdí v litorálních porostech; během kontrol pozorování na ryb. Velká strana, hnízdění možné Zaznamenáno hnízdění druhu (PYKAL 2005); ve starších průzkumech druh neuváděn Pravidelně hnízdící druh; v roce ex. Potápka černokrká (Podiceps nigricolis) 1 exemplář silně hnízdí v litorálních porostech; druh pozorován v květnu Pravidelně hnízdící druh Chřástal vodní (Rallus aquaticus) zastižení při většině kontrol silně zaznamenáno volání 2 až 3 samců v porostech orobince, pravděpodobně hnízdí Pravidelné hnízdění nejméně jednoho páru v orobincovém porostu na území PR; v předchozím plánu péče (PYKAL 2005) uvedeny 2-3 hnízdící páry v litorálních porostech orobince na ryb. Malá strana Moudivláček lužní ojedinělý (Remiz pendulinus) záznam druh vyžaduje rozvolněné nelesní plochy při pobřeží; v březnu nalezen zbytek nedostavěného hnízda z předešlého roku, v červnu zjištěn 1 exemplář Pravidelné záznamy o výskytu (eventuelně hnízdění) druhu na území PR Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 1 pár upřednostňuje pásy nekosených luk kolem rybníků; zjištěno hnízdění na vlhké louce u Dalovického rybníka, k ryb. Malá strana zaletuje za potravou Druh s pravidelným výskytem (i hnízděním) především v nekosených ruderalizujících lučních porostech v ZCHÚ či blízkém okolí Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) minimálně 4 páry minimálně 3 páry hnízdily na rybníce Malá Strana, jeden pár pozorován v prostoru hráze ryb. Velká Strana Pravidelně hnízdící druh v litorálních porostech orobince; poměrně stabilní populace Pozn.: Ve sloupci Stupeň ohrožení se uvádí zařazení druhu dle vyhlášky 395/1992 k zákonu ČNR č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Zdroj údajů: ornitologický průzkum (TOMAN 2011). Starší údaje: KUČERA (pravděpodobně 80. léta 20. stol.); VLČEK (1995, 2001); PYKAL (2005), údaje z databáze ČSO. Další zjištěné druhy ptáků viz tab. 1, 2 (příloha 2). Ptačí druhy zaznamenané v dřívějších letech shrnuje tab. 3 v příloze 2. 6

7 1.7. Dlouhodobý cíl péče Hlavním dlouhodobým cílem péče pro ZCHÚ Zbynické rybníky je zachování a ochrana stávajícího příznivého stavu území pro hnízdění a migrační průtahy (nejen) vodního ptactva. K tomu je zapotřebí praktikovat vhodný způsob rybářského hospodaření na obou rybnících a udržovat vhodný poměr mezi volnou vodní plochou a kontaktními litorálními porosty s vysokou vegetací. Na rybníce Velká Strana je také důležité pravidelně regulovat výšku vodní hladiny tak, aby vznikaly obnažené rybniční zóny atraktivní pro celou řadu vodních druhů ptáků. 2. Rozbor stavu ZCHÚ s ohledem na předmět ochrany 2.1. Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Přírodní rezervace Zbynické rybníky se nachází v bývalém okrese Klatovy, ca 1 km jižně od obce Zbynice a ca 5 km severně od města Sušice. Území leží na Z okraji přírodního parku Buděticko v podmáčených partiích mělké nivy Tedražického potoka a jeho bezejmenných přítoků. Základem ZCHÚ jsou dva rybníky: Velká Strana o přibližné výměře 21 ha a Malá Strana o výměře necelých 6 ha. Rybníky jsou z větší části obklopeny litorálními porosty, na které navazují ladovité vlhké louky, vrbové křoviny, listnaté remízy a rozptýlená nelesní zeleň. Součástí PR je také svahová pravidelně kosená louka nad Z a JZ pobřežím Velké Strany. ZCHÚ je obklopeno zemědělsky využívanou krajinou, z větší části zkulturněnými travními porosty, dále ornou půdou a menšími smíšenými remízy. Na východní straně lokalitu ohraničuje silniční komunikace tvořící spojnici mezi obcemi Čejkovy a Tedražice. Kotlina, v níž leží oba rybníky, je od západu, jihu a jihovýchodu obklopena svažitými kopci, z nichž vynikají především Z situovaný vrch Hotín (k. 585 m) a J situovaný vrch Březina (k. 558 m). Z východní strany na předmětné území navazuje plochá sníženina se zemědělsky obhospodařovanými pozemky a komerčně využívaným Dalovickým rybníkem. Území náleží do geomorfologické oblasti Šumavská hornatina, celku Šumavské podhůří, podcelku Svatoborská vrchovina a okrsku Sušická vrchovina. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 503 až 510 m. Terén je poměrně členitý, střídají se zde terénní sníženiny s pahorky a mírně až příkře svažitými návršími. Zeměpisné souřadnice rybníka Velká Strana: N, E; zeměpisné souřadnice ryb. Malá Strana: N, E. Z regionálně geologického hlediska je podklad ZCHÚ a blízkého okolí tvořen granodiority středočeského plutonu překryté písčitým až hlinitopísčitým eluviem. Bahnité dno obou rybníků je pokryto roztroušenými kameny a balvany. V pobřežních zónách jsou zastoupeny podmáčené oglejené a málo provzdušněné půdy. Co se týče hydrologických poměrů, oba rybníky jsou napájeny především od severu bezejmenným a nepříliš vydatným regulovaným potokem, přitékajícím od obce Zbynice, a dále též vyústěním drenáží odvodňujících louky při západním a jihozápadním břehu rybníka Velká Strana. Vodu z tohoto rybníka lze přepouštět do Malé Strany, a sice skrze výpustné zařízení v dělicí hrázce mezi oběma vodními nádržemi. Z rybníka Malá Strana lze přepouštět vodu do nedalekého Dalovického rybníka. Hlavní odtok vody z Velké Strany je zajišťován výpustním zařízením v JV situované zpevněné hrázi. Vodu odvádí bezejmenný potok, jehož regulované koryto zaúsťuje jižně od Dalovického rybníka do Tedražického potoka, který se po několika kilometrech vlévá do říčky Ostružná. Rybník Malá Strana slouží k extenzivnímu odchovu kapří násady v jednoletém hospodářském cyklu. Rybník Velká Strana je využíván k polointenzivnímu chovu tržního kapra ve dvouletém hospodářském cyklu. Spolu s kapří násadou jsou v malém množství (do 10%) přisazováni také amur a lín. Ryby jsou přikrmovány obilovinami, vodní nádrž není hnojena. Na obou rybnících probíhají podzimní výlovy ryb a ihned po výlovu je obnoveno 7

8 napouštění nádrží. Vlastníkem rybničních nádrží je Agentura ochrany přírody a krajiny a nájemcem společnost Klatovské rybářství a.s., K letišti 442/II, Klatovy. Klimaticky spadá území do mírně teplé oblasti (klimatická oblast MT3). Počet letních dnů činí 20-30, počet mrazových dnů Srážkový úhrn ve vegetačním období dosahuje hodnot mm, v zimním období Počet dnů se sněhovou pokrývkou činí Počet dnů s průměrnou teplotou 10 0 C a více činí Z fytogeografického hlediska náleží lokalita do fytogeografické oblasti mezofytika, do Šumavsko-novohradského podhůří, fytogeografický okres Horní Pootaví (37a). Podle rekonstrukční geobotanické mapy (MIKYŠKA et al. 1969) převládaly v území před osídlením člověka luhy a olšiny (Alno-Padion, Alnetea glutinosae) v kombinaci s acidofilními doubravami (Quercion robori-petrae). Současný vegetační kryt: podstatnou část ZCHÚ tvoří vodní plochy bez výrazné vegetace makrofyt, spíše se sporadicky vyvinutými společenstvy svazu Lemnion minoris. V litorálních zónách jsou bohatě rozvinuta mokřadní společenstva rákosin (svaz Phragmition australis) s hojným zastoupením zblochanu vodního, orobince širolistého a orobince úzkolistého. Rybniční zóny Velké Strany s obnaženou vlhkou až zamokřenou půdou obsazují efemerní společenstva letněných rybníků (svaz Eleocharition ovatae) s přechodem k cenózám bahnitých substrátů (svaz Eleocharito palustris-sagittarion sagittifoliae). Na litorální zóny navazují ladovité vlhké až podmáčené plochy s mozaikou zruderalizovaných travních porostů, keřových vrbin, sukcesních remízů s pestrou dřevinnou skladbou a rozptýlené zeleně tvořené náletovými dřevinami. Vegetaci nelesních ploch lze rozčlenit do společenstev vysokých ostřic (svaz Magno-Caricion gracilis) s převahou chrastice rákosovité, porostů pcháčových luk (svaz Calthion) a fragmentů tužebníkových lad (podsvaz Filipendulenion ulmariae). Ruderální cenózy lze přiřadit ke společenstvům třídy Galio-Urticetea. Dominantou keřových vrbin je vrba popelavá v doprovodu vrby ušaté. V rozptýlené zeleni převládají vrba křehká, vrba jíva, olše lepkavá, bříza bělokorá, střemcha hroznatá, bez černý a slivoň trnka. Kontaktní kosené porosty v území PR a přilehlém ochranném pásmu mají charakter kulturních luk nebo zkulturněných TP, které lze přiřadit ke svazu Alopecurion pratensis, v sušších partiích ke svazu Arrhenatherion. Vegetaci v remízech lze klasifikovat jako společenstva náletových dřevin případně iniciální sukcesní stadia olšin a acidofilních doubrav. Rozsáhlé orobincové porosty na rybníku Malá Strana jsou hnízdištěm pestrého spektra vodních a mokřadních ptáků. Pro avifaunu je zde k dispozici dostatečná potravní základna tvořená bentosem, planktonem a také nasazeným kapřím plůdkem. V tomto ohledu lze rybožravé druhy ptáků považovat za tzv. zdravotní policii selektující z ekosystému oslabené a celkově méně vitální rybí jedince. Ze zvláště chráněných druhů zde pravidelně hnízdí chřástal vodní, kopřivka obecná, moták pochop, potápka malá a potápka roháč. Oba rybníky jsou zároveň významnou tahovou zastávkou a potravním stanovištěm pro spoustu dalších zde nehnízdících druhů vodních ptáků, zejména kachen, bahňáků a brodivých (pravidelné záznamy o výskytu čírky obecné, volavky popelavé, volavka bílé aj. druhů). Podrobnější údaje o výskytu vzácnější fauny a flóry jsou uvedeny v příloze 2, tab. 1 až 6. V rámci entomologického průzkumu (KROŠLÁK et KOLÁŘ 2011) byla zaznamenána poměrně pestrá škála druhů z říše motýlů a brouků. Celkem bylo zjištěno 122 druhů brouků z 25 čeledí. Při lepideptorologickém výzkumu bylo zjištěno celkem 310 druhů motýlů z 19 čeledí. K atraktivnějším nálezům patří výskyt otakárka fenyklového (Papilio machaon). PR Zbynické rybníky je také příhodným stanovištěm pro uplatnění pestré škály mokřadních a vodních druhů měkkýšů (MERGL 2011). Většina druhů včetně vzácnějších taxonů byla nalezena podél mělkých břehů obou rybníků, přednostně v rozvolněné litorální vegetaci. Pozn.: Údaje ke zpracování kap byly získány z těchto zdrojů: PYKAL (2005), MIKYŠKA et al. (1969), ZAHRADNICKÝ et MACKOVČIN, eds. et al. (2004), 8

9 2.2. Historie využívání území a zásadní pozitivní a negativní vlivy lidské činnosti v minulosti Tato kapitola je podrobně rozpracována v předchozím plánu péče (viz PYKAL 2005). K zásadním pozitivním vlivům patří snížení intenzity rybářského hospodaření na rybníce Malá Strana po vyhlášení lokality za přírodní rezervaci. V ZCHÚ byla také podstatným způsobem omezena myslivost prostřednictvím regulace chovu, vypouštění a lovu pernaté zvěře. Týká se to především redukce umělého odchovu kachen, který má podstatný negativní vliv na populace přirozeně hnízdících vodních ptáků. Z tohoto důvodu bylo vypouštění kachen z chovu v zajetí omezeno na maximální počet 300 ks za rok a 1x ročně povolen jeden společný hon za účasti pracovníka státní ochrany přírody. Po vyhlášení rezervace se podařilo do určité míry snížit intenzitu rybářského hospodaření také na rybníce Velká Strana. Pozemky, na nichž leží vodní plochy obou rybníků (p.č. 243 a 246), byly bezúplatně převedeny do vlastnictví Agentury ochrany přírody a krajiny (předchozím vlastníkem byl Statek Nové Hrady, státní podnik). V době zpracovávání předchozího plánu péče bylo rybářské hospodaření na Velké Straně zhodnoceno jako polointenzivní chov tržních ryb, především kapra (PYKAL 2005). Z hlediska potravní nabídky pro vodní a mokřadní avifaunu byl tento stav hospodaření vyhodnocen jako nevyhovující a byla navržena opatření pro další omezení kvantity rybí obsádky. Tato opatření jsou nyní řešena v rámci platné nájemní smlouvy mezi vlastníkem a nájemcem rybniční plochy; podrobnější údaje jsou uvedeny v tabulce Rámcová směrnice pro rybník Velká Strana - viz kap K podstatným negativním vlivům patří intenzifikace zemědělství, která ve druhé polovině 20. století nahradila tradiční extenzivní obhospodařování pozemků v blízkém i širším okolí vodních ploch. Část pozemků kolem rybníků byla odvodněna systematickou drenáží a koryta vodotečí regulována a zahloubena. Po rekultivaci luk došlo k výraznému snížení druhové pestrosti (zejména) vlhkomilné flóry. Další degradaci vegetace a ochuzení o celou řadu typických lučních druhů způsobilo ponechání souvislých pobřežních zón ladem; na celé řadě míst dochází k rozvoji keřových vrbin a náletových dřevin, které mohou omezovat migraci tažných ptáků. Splachy živin z kontaktních polních kultur podpořily ruderalizaci těchto ladovitých ploch. Toxické látky z chemicky ošetřovaných plodin mohou představovat potenciální riziko pro celou řadu bezobratlých živočichů a prostřednictvím potravních řetězců určitým způsobem ohrozit také populace obratlovců, zejména obojživelníků a ptáků. Mělká voda na rybníce Malá strana (s průměrnou hloubkou ca 0,9 m) v kombinaci se sníženou intenzitou rybničního obhospodařování podpořily výrazný rozvoj vysokovzrůstné litorální vegetace. V důsledku nadměrné expanze polykormonů zblochanu a orobinců začalo docházet k redukci rozlohy vodní plochy a tento jev se negativně odrazil v uplatnění různých druhů avifauny. Co se týče rekreačního využití, v minulosti byl rybník Velká Strana využíván k windsurfingu a táboření, po vyhlášení rezervace zde nejsou tyto činnosti povoleny z důvodu rušení ptactva Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a správní předpisy Nájemní smlouva č. PO-17/SEKO/ /SEKO/2010, VS: uzavřená mezi AOPK Plzeň a Klatovským rybářstvím o podmínkách hospodaření na rybníku Malá Strana. Nájemní smlouva č. PO-17/SEKO/ /SEKO/2012, VS: uzavřená mezi AOPK Plzeň a Klatovským rybářstvím o podmínkách hospodaření na rybníku Velká Strana. ZCHÚ je v rámci regionálního Územního systému ekologické stability součástí lokálního biocentra SÚ

10 2.4. Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti Ani v současné době není ZCHÚ ušetřeno nežádoucích odvodňovacích aktivit. Při nedávném podrobném ornitologickém průzkumu bylo zjištěno, že na lokalitě byly v průběhu jarních měsíců (březen, duben) provedeny zemní práce spojené s obnažováním zarostlých melioračních výpustí a čištěním a obnovou melioračních kanálů a příkopů (viz TOMAN 2011). Při těchto zásazích byly necitlivě poškozeny rašelinné podmáčené okraje luk na přechodu do břehových porostů a v několika případech i keřové porosty. Necitlivé zahloubení bude mít za následek nežádoucí vysušování a degradaci vlhkých luk v Z až JZ situované pobřežní zóně rybníka Velká Strana (dílčí plocha 8 a okrajové partie dílčí plochy 7). Na rybníce Malá Strana zůstává hlavním problémem nadměrný rozvoj vysokovzrůstné vegetace v litorální zóně. V předchozím plánu péče (PYKAL 2005) bylo navrženo opakované vyžínání nadměrně se rozrůstajících orobincových porostů, v němž je zapotřebí nadále pokračovat. Z administrativních důvodů se zatím nepodařilo připravit cestu pro realizaci projektu Rekonstrukce rybníka Malá Strana v PR Zbynické rybníky, který vypracoval v roce 2010 J. Tägl na žádost plzeňské pobočky Agentury ochrany přírody. V rámci tohoto projektu jsou navržena speciální opatření k redukci litorální vegetace a keřových vrbin a k vytvoření obnažené pobřežní zóny na ekotonu mezi vodní plochou a vlhkými loukami s cílem podpořit populace rozmanité avifauny (viz dílčí plochy 1 a 4b). V ladovitých loukách kolem vodních nádrží dochází k nadměrné ruderalizaci nelesních porostů. Rozvinuly se zde nitrofilní facie s převahou kopřivy dvoudomé (Urtica dioica) hojně provázené dalšími druhy ruderálních stanovišť: pcháč oset (Cirsium arvense), svízel přítula (Galium aparine), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), maliník (Rubus idaeus) a další. Nelesní plochy mají tendenci aktivně zarůstat náletovými dřevinami, které omezují migraci tažných ptáků. Ve východním okraji PR na kontaktu se silniční komunikací (dílčí plocha 2) bylo v průběhu vlastních terénních šetření zjištěno značné množství různých odpadků. Jednalo se především o plastové či skleněné láhve. Některé odpadky se dostávají až do vodního prostředí rybníka Malá Strana, kde se z nich mohou uvolňovat různé škodlivé látky. Vzhledem k absenci podrobných dat o kvalitě vody je obtížné posoudit míru eutrofizace prostředí v obou vodních nádržích. V případě rybníka Velká Strana představuje určité riziko nadměrné eutrofizace přítomnost intenzivně obdělávané orné půdy na kontaktu s vlastní plochou PR. Pro efektivní posouzení celé situace ve vztahu k možnému ohrožení populací živočichů vázaných na vodní biotopy (ptáci, obojživelníci, měkkýši, brouci apod.) je žádoucí získat informace o stavu a kvalitě vodního prostředí prostřednictvím podrobných hydrobiologických a chemických analýz. Co se týče myslivosti, stejně jako v době zpracovávání předchozího plánu péče (PYKAL 2005) ani při vlastních terénních šetřeních nebyly zjištěny žádné zásadnější negativní vlivy plynoucí z těchto aktivit Současný stav ZCHÚ a přehled dílčích ploch Výsledky z ornitologických průzkumů vypovídají o celkově vysoké druhové pestrosti avifauny pohybující se na území PR Zbynické rybníky a v okolí předmětné lokality. Po vegetační stránce bylo v daném území vylišeno celkem 20 typů různých rostlinných společenstev převážně druhově ochuzených až druhově středně bohatých. A. Vzácnější rostlinná společenstva 10

11 Procentuální zastoupení ochranářsky významnějších společenstev V PR Zbynické rybníky (stav k roku 2013) Název společenstva a) Společenstva mokřadní vegetace Podíl plochy v PR (%) Výskyt a charakteristika Společenstva letněných rybníků (svaz Eleocharition ovatae, M2.1), včetně as. Eleocharito ovatae-caricetum bohemicae Eutrofní vegetace bahnitých substrátů (svaz Eleocharito palustris-sagittarion sagittifoliae, M1.3), především v podobě spol. s Alisma plantago-aquatica Litorální porosty rákosin ze svazu Phragmition australis (M1.1) s výskytem Typha angustifolia, Glyceria maxima, Schoenoplectus lacustris (včetně as. Typhaetum angustifoliae a Glycerietum maximae) Plošné porosty v obnažené rybniční zóně na S, SZ, Z a JZ pobřeží ryb. Velká Strana (dílčí plocha 9b), fragmentárně též při V pobřeží Velké Strany (dílčí plocha 9d) Plošně nerozměrné porosty na zamokřené vodou přeplavované půdě na S, SZ, Z a JZ pobřeží ryb. Velká Strana (dílčí plocha 9b), často společně s předchozím typem společenstva Souvislé zapojené porosty v pobřežní zóně ryb. Malá Strana (dílčí plocha 4b), fragmenty cenóz až bohaté kolonie na S, SZ, Z a JZ pobřeží ryb. Velká Strana (dílčí plochy 9b, 9c, 11) b) Lesní společenstva Iniciální sukcesní stadia olšin ze svazu Alno-Ulmion (pds. Alnenion glutinosoincanae, L2.2) Iniciální sukcesní stadia acidofilních doubrav ze svazu Genisto germanicae- Quercion (L7.2) 1 0,5 V podobě menších remízů s převahou vzrostlých ex. Salix fragilis na S pobřeží ryb. Velká Strana (dílčí plochy 5, 6). Zahrnut i porost s Alnus glutinosa a Salix caprea na JV pobřeží ryb. Malá Strana (dílčí plocha 3), případně též vlhčí partie liniového porostu na V pobřeží Velké Strany (dílčí plocha 10) Souvislý liniový porost s pestrou dřevinnou skladbou a hojným zmlazením Quercus robur na vyvýšeném JV a V pobřeží ryb. Velká Strana (dílčí plocha 10) Botanicky cenná společenstva celkem max. 30 B. Chráněné a vzácnější druhy Tabulky s přehledem význačnějších druhů ptáků a jiných obratlovců, bezobratlých živočichů a cévnatých rostlin jsou k dispozici v příloze 2 (viz tabulky 1 až 6). Základní údaje o rybnících Tato kapitola byla podrobně zpracována v předchozím plánu péče viz PYKAL (2005). Přehled dílčích ploch Z pohledu územní i druhové ochrany bylo území PR rozčleněno do deseti dílčích ploch (lokalizace viz mapa 3, příl. 1). 11

12 Přehled dílčích ploch v PR Zbynické rybníky Číslo díl.pl a 4b 5 6 Charakteristika vymezených dílčích ploch Dlouhodobě ladovitá plocha s keřovými vrbinami a ruderálními travními porosty na S až SZ pobřeží ryb. Malá Strana. Rozptýleně nálet vzrostlých stromů včetně vitálních exemplářů vrby křehké. Plocha představuje zajímavý hnízdní a úkrytový biotop pro některé druhy ptáků (zejména pěvců). Vysoký zápoj dřevin však znesnadňuje migraci některých tažných ptáků a omezuje jejich orientaci v prostoru. Dalším nežádoucím jevem z hlediska uplatnění avifauny je pronikání keřových vrbin do kontaktních litorálních porostů (viz dílčí plocha 4b). Do plochy okrajově zasahuje kontaktní kosený kulturní TP. Liniový porost listnatých stromů a keřů na silničním příkopu s přesahem k okraji rybníka Malá Strana s úzkým pásem litorální vegetace. Přítomnost ochranářsky významných vzrostlých exemplářů olše lepkavé a vrby křehké. Pás dřevin slouží jako odhlučňovací clona od středně frekventované silniční komunikace. Některé keře mohou být atraktivní pro bobuložravé ptáky (trnky, bez černý aj.). V ploše se nalézá značné množství různých odpadků. Zčásti vyhrnutý břeh rybníka Malá Strana zarůstající náletovými dřevinami, především olší lepkavou a vrbou jívou. Nelesní plochy obsazují porosty s převahou chrastice rákosovité, místy v kombinaci s kopřivou dvoudomou. Společenstva z náletových dřevin představují zajímavý hnízdní a úkrytový biotop pro některé druhy ptáků (zejména pěvců). Mělká vodní plocha rybníka Malá Strana využívaná k odchovu plůdku kapra. Částečně rozvinuta společenstva vodních makrofyt s okřehkem menším a vodním morem kanadským. Vzhledem k průměrné hloubce vodního sloupce pod 1 m snadno dochází k rozšiřování litorálního pásma s vysokou mokřadní vegetací do volné plochy nádrže a k postupnému zazemňování rybničního dna. Plocha poskytuje dobré potravní podmínky celé řadě vodních ptáků, je proto důležité ji zachovat ve stávajícím rozsahu. Při terénním šetření v říjnu 2013 zjištěni uhynulí jedinci kapřího plůdku. Zapojené litorální porosty s orobinci (orobinec širolistý a úzkolistý) a se zblochanem vodním na kontaktu s volnou vodní plochou rybníka Malá Strana, rozvinuté zejména při SZ, Z, J a JV pobřeží nádrže. Významný typ biotopu pro vodní avifaunu z hlediska potravní nabídky i příhodných hnízdních podmínek. Též významné útočiště pro pestrou mokřadní malakofaunu. Je však zapotřebí podnikat průběžná managementová opatření k omezování nadměrné expanze rákosin do volné vodní plochy. Úzká dělicí hrázka mezi rybníky Malá a Velká Strana porostlá chrasticí rákosovitou a vzrostlými exempláři vrby křehké. Slouží jako slepá cesta a je zde výpustní zařízení umožňující regulované přepouštění vody z ryb. Velká Strana do ryb. Malá Strana. Hrázka zároveň usnadňuje přechod ptačích druhů z jednoho rybníka do druhého. Dlouhodobě ladovitá částečně odvodněná plocha s mozaikou zruderalizovaných travních porostů a dřevinného náletu v podobě keřových vrbin, vzrostlých remízů nebo rozptýlené nelesní zeleně. Obsazuje S a SZ (ZSZ) pobřeží ryb. Velká Strana a je vhodným hnízdním biotopem pro celou řadu ptačích druhů. Postupující expanze náletových dřevin však může ztěžovat migraci některých tažných druhů ptáků. Vhodný biotop k vybudování mělkých tůněk pro podporu populací obojživelníků, vodní malakofauny a některých druhů vodních makrofyt. Skrz plochu prochází ve směru od SSZ k JJV koryto regulovaného potoka, které napájí ryb. Velká Strana a jeho levobřežní odbočka přivádí vodu do ryb. Malá Strana. Do plochy okrajově zasahuje kontaktní kosený kulturní TP. 12

13 7 8 9a 9b 9c 9d 10 Pravidelně 1x ročně kosená mezofilní až vlhká zkulturněná louka na V orientovaném svahu. Poskytuje potravu pro herbivorní a semenožravé druhy ptáků. Může být atraktivní také pro některé druhy ptáků živících se hmyzem nebo drobnou půdní faunou (žížaly, červi, larvy apod.). Horní okraj louky sousedí s liniovými porosty dřevin, které mohou poskytovat vhodné hnízdní podmínky zvláště pro drobné pěvce. Ladovitá vlhká až podmáčená pobřežní plocha s mozaikou nelesních biotopů, keřových vrbin a rozptýlené zeleně. Přítomny zruderalizované porosty s hojným zastoupením chrastice rákosovité, litorální cenózy s orobinci a zblochanem vodním a zapojené rozměrné kolonie vrby popelavé. Plocha je situována na Z, JZ, J a JJV pobřeží ryb. Velká Strana a je částečně odvodňovaná drobnými melioračními kanály. Představuje vhodný hnízdní biotop pro celou řadu ptačích druhů a také významné útočiště pro pestrou mokřadní malakofaunu. Postupující expanze náletových dřevin však může ztěžovat migraci některých tažných druhů ptáků. Vhodný biotop k vybudování mělkých tůněk pro podporu populací obojživelníků, vodní malakofauny a některých druhů vodních makrofyt. Vodní plocha rybníka Velká Strana využívaná k odchovu tržního kapra, s převážně bahnitým, místy i písčitým dnem. Biotop poskytuje dobré potravní podmínky celé řadě hnízdících i migrujících vodních ptáků. Poněkud slabě jsou rozvinuta společenstva vodních makrofyt s převahou okřehku menšího. Pro podporu vodní avifauny je prováděno řízené upouštění vody za účelem vzniku mělkých a obnažených rybničních zón. Plocha je vhodným místem k výstavbě hnízdního ostrůvku pro podporu populací některých druhů vodní avifauny. Mělká až obnažená rybniční zóna na bahnitém až písčitém substrátu, jejíž existenci podporuje regulované upouštění vodního objemu ryb. Velká Strana za účelem zlepšení stavu populací vodní avifauny (obnažení příbřežního pásu v délce ca 15 m). Tato zóna se prakticky souvisle táhne při pobřeží rybníka s výjimkou JV a V strany. Je významná nejen z ornitologického hlediska, ale představuje i významné stanoviště pro pestrou mokřadní malakofaunu a zázemí pro rozvoj botanicky zajímavých typů vegetace. K nim patří více či méně zapojené litorální porosty s převahou zblochanu a orobinců, efemerní společenstva s hojným zastoupením ostřice české a bahničky vejčité plus společenstva mělkých stojatých vod s převahou žabníku jitrocelového nebo orobinců v juvenilním stadiu. Ochranářsky významná plocha. Fragment litorálního porostu s rákosem (Phragmites australis) v JV situované příbřežní zóně ryb. Velká Strana. Porost je vhodné zachovat jako úkryt případně potravní základnu pro vodní ptactvo. Plošně omezená litorální zóna s rozvolněnou mokřadní až vodní eutrofní vegetací. Převažují mladé sterilní exempláře orobinců a šťovík přímořský. Porost je vhodné zachovat pro podporu populací vodní malakofauny i z pohledu potravní základny pro vodní ptactvo. Vyvýšený JV až V situovaný břeh (hráz) ryb. Velká Strana souvisle zarostlý dřevinným náletem s pestrou druhovou skladbou a hojným zmlazením dubu letního. Plocha slouží jako pufrační zóna oddělující prostředí rybníka od okolní eutrofizované intenzivně obhospodařované krajiny (orná půda). Jsou zde zastoupeny i různé druhy keřů atraktivních pro bobuložravé ptáky (trnky, šípek, krušina, bez černý aj.). Plochu je zapotřebí ponechat přirozenému vývoji, neboť představuje zajímavý hnízdní biotop pro různé druhy ptáků. Není žádoucí odstraňovat ani odumřelé dřeviny, neboť mohou sloužit jako potravní základna pro masožravé druhy ptáků i jako tzv. doupné stromy. Příhodné místo k vybudování malé dřevěné pozorovatelny pro monitoring avifauny Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do ZCHÚ a závěry pro další postup Rybářské hospodaření na rybníku Velká Strana se v prvním desetiletí po vyhlášení rezervace vyznačovalo poměrně vysokými hmotnostmi rybí obsádky. To způsobilo zhoršení potravních podmínek pro vodní avifaunu a celkově nižší početnost sledovaných druhů ptáků. Tyto aspekty byly zhodnoceny v předchozím plánu péče a vedly k návrhům na částečné snížení intenzity chovu ryb v tomto rybníce (PYKAL 2005). Hlavním účelem tohoto opatření je zlepšení potravních podmínek pro avifaunu a také podpora životních podmínek pro další 13

14 skupiny vodních organismů (vodní bezobratlí, obojživelníci, submerzní vegetace). Ve stávajících nájemních smlouvách uzavřených mezi vlastníkem obou nádrží (AOPK) a jejich nájemcem (Klatovské rybářství a.s.) je definován extenzivní způsob rybničního obhospodařování, který obnáší především další redukci rybí obsádky na rybníce Velká Strana oproti přechozímu desetiletí. Některé z dalších smluvně ustanovených postupů ohledně hospodaření na obou rybnících jsou zmíněny v kap Rámcová směrnice péče a Zásahy a opatření ve vymezených dílčích plochách. Vzhledem k pestré škále různých druhů mokřadních a vodních brouků zjištěných během podrobného entomologického průzkumu (viz J. Krošlák in KROŠLÁK et KOLÁŘ 2011) lze předpokládat, že snižování rybí obsádky v rybníce Velká Strana má pozitivní vliv na druhovou diverzitu vodních a mokřadních biotopů v PR. Při vlastním terénním šetření během srpna a října 2013 nebyl pozorován žádný intenzivní zákal vody v rybníce Velká Strana; průhlednost vody orientačně stanovená odhadem se pohybovala v rozmezí ca 0,5 až 0,7 m. Řízené spouštění hladiny ke zkvalitnění trofních i pobytových podmínek pro vodní avifaunu umožnilo bohatý rozvoj botanicky pozoruhodných společenstev typických pro letněné rybníky (viz příloha 3). Pro podporu populací avifauny na rybníce Malá Strana je vhodné prosadit realizaci projektu J. Tägla obsahující soubor speciálních opatření k redukci litorální vegetace a keřových vrbin a k vytvoření obnažené zóny na ekotonu mezi vodní plochou a vlhkými loukami. Rozředění vrbových porostů by mělo vést mj. ke zlepšení hnízdních podmínek pro zákonem chráněného slavíka modráčka středoevropského. Problém s podstatným zmenšením vodní hladiny na rybníce Malá Strana v důsledku zarůstání litorální vegetací lze rovněž vyřešit řízeným rozčleněním porostu orobince vybagrováním hlubších kanálů s otevřenou vodou (TOMAN 2011). Naprostá většina ptáků hnízdí při okrajích porostů a vytvořením kanálů se zlepší hnízdní podmínky na lokalitě. Spousta ptačích druhů využívá kromě vodních ploch v rezervaci také sousední Dalovický rybník, který je pro ně atraktivní díky otevřeným bezlesým pobřežním zónám. Redukci (prořeďování) keřových vrbin eventuelně dalších náletových dřevin lze doporučit také v pobřežních porostech rybníka Velká Strana lokalizovaných S, Z a JZ od vodní nádrže (viz dílčí plochy 6 a 8). Bližší podmínky pro toto managementové opatření jsou uvedeny v kap Rámcová směrnice péče. Do vodní plochy Velké Strany je doporučena výstavba plovoucího hnízdního ostrůvku. V místě dílčí plochy 8, kde v roce 2011 proběhlo necitlivé obnovení a zahloubení melioračních příkopů, je zapotřebí veškeré další záměry technických zásahů podrobně konzultovat s příslušnými orgány ochrany přírody. Důvodem je včasné předcházení nevhodným zásahům do vodního režimu na území PR a v jeho blízkém okolí pro udržení a rozvoj populací vodní avifauny aj. živočichů vázaných na vodní a mokřadní prostředí, případně i pro zachování některých vzácnějších druhů rostlin. Ladovité louky v pobřeží obou rybníků se jeví jako vhodné biotopy pro vybudování mělkých tůněk za účelem rozvoje populací obojživelníků, mokřadní malakofauny, makrofytní vegetace stojatých vod, zoobentosu apod. Toto opatření bylo navrženo v dílčích plochách 1, 6 a 8. Zvláště komplex ladovitých luk v SZ pobřeží Velké Strany (dílčí plocha 6) skýtá velmi vhodné podmínky pro založení několika mělkých drobných tůněk (max. 3 x 5 m, hloubka vody max cm). V dílčí ploše je rovněž vhodné vybudovat sedimentační tůň pro přirozenou filtraci potoční vody. Výkon myslivosti je v ZCHÚ omezen na velmi extenzivní chov kachen a jejich jednorázový odlov 1x ročně za účasti pracovníka příslušného orgánu ochrany přírody (viz Vyhláška Okresního úřadu v Klatovech ze dne o zřízení přírodní rezervace Zbynické rybníky). V kontaktním ochranném pásmu je důležité dodržovat výkon mysliveckých aktivit tak, aby nebyl v rozporu s ochranou hnízdícího a migrujícího ptactva. S tím souvisí i normovaná regulace zvěře a zákaz skládkování odpadních zemědělských plodin. V ochranném pásmu přiléhajícím k hranici PR je žádoucí prosadit zatravnění orné půdy 14

15 v pruhu širokém minimálně 20 m. Týká se to především pozemků na kontaktu s dílčími plochami 6, 8 a 10 na SZ a J až JV pobřeží ryb. Velká Strana. Na východním pobřeží Malé Strany při silniční komunikaci je žádoucí uklidit veškeré odpadky. V místě vyvýšené hráze rybníka porostlé dřevinami (dílčí plocha 10) je navrženo vybudování menší dřevěné pozorovatelny pro monitoring ptačích populací Stanovení prioritních zájmů ochrany přírody v případě možné kolize Prioritním zájmem v předmětném ZCHÚ je ochrana a podpora populací zákonem chráněných ptačích druhů vázaných na vodní a mokřadní biotopy. V pořadí druhým klíčovým zájmem je zachování stávajícího vodního a mokřadního ekosystému, který je významným rezervoárem vody ve zdejší zemědělsky intenzivně obhospodařované a zmeliorované krajině a hostí některá botanicky význačnější společenstva vlhkomilných rostlin, rovněž i tak pestrou a bohatou malakofaunu. 3. Plán zásahů a opatření 3.1. Výčet, popis a lokalizace plánovaných zásahů ve ZCHÚ Rámcová směrnice péče Rámcová směrnice péče pro rybník Malá Strana Název rybníka Malá Strana (p.č. 246) Způsob hospodaření jednoletý hospodářský cyklus Intenzita hospodaření extenzivní Manipulace s vodní hladinou Způsob letnění nebo zimování Způsob odbahňování Způsoby hnojení Způsoby regulačního přikrmování Způsoby použití chemických látek Rybí obsádky Nemanipulovat s vodní hladinou v hnízdním období vodních ptáků, vypouštění rybníka v rámci výlovů nahlásit nejpozději 7 dní před plánovaným zásahem určenému zástupci pronajímatele. V případě potřeby bude nádrž po dohodě s pronajímatelem částečně nebo úplně letněna (zimována), popř. ponechána jednu sezónu bez rybí obsádky. Nádrž bude ihned po slovení nebo po činnostech běžné údržby vyžadující manipulaci s vodní hladinou opět napuštěna, pokud nebude po dohodě s pronajímatelem ponechána k zimování nebo letnění. neletnit, nezimovat není potřeba nehnojit ani minerálními ani organickými hnojivy nepřikrmovat nepoužívat biocidy Kromě kapra budou přisazovány i ostatní druhy ryb, např. lín, dravé druhy ryb (štika obecná).k ks, L1-800 ks, ŠO ks, přisazení hospodářsky nevyužitelných druhů ryb (plotice, perlín). Rybí obsádka je navržena tak, aby nepřekročila výslednou celkovou biomasu ca 400 kg/ha. 15

16 Další závazná opatření jsou uvedena v Nájemní smlouvě mezi pronajímatelem (AOPK Plzeň) a nájemcem (Klatovské rybářství, a.s.) včetně těchto: zajistit průhlednost vody minimálně 50 cm do konce června, rozčleňovat zapojené porosty rákosu kosením nebo zemními úpravami včetně vysekávání makrofyt v případě jejich přemnožení v souladu s požadavky plánu péče a vodoprávními předpisy, při výlovu zajistí nájemce úklid odpadků ze dna i břehů rybníka včetně celé hráze, vedení podrobné produkční katy s veškerými hospodářskými zásahy na rybníku, neprodlené hlášení závad na předmětu zájmu apod. Rámcová směrnice péče pro rybník Velká Strana Název rybníka Velká Strana (p.č. 243) Způsob hospodaření Intenzita hospodaření Manipulace s vodní hladinou dvouletý hospodářský cyklus (dvouhorkový se zaměření na produkci kapra K3) extenzivní Nemanipulovat s vodní hladinou v hnízdním období vodních ptáků, vypouštění rybníka v rámci výlovů nahlásit nejpozději 7 dní před plánovaným zásahem určenému zástupci pronajímatele. V případě potřeby bude nádrž po dohodě s pronajímatelem částečně nebo úplně letněna (zimována), popř. ponechána jednu sezónu bez rybí obsádky. Nádrž bude ihned po slovení nebo po činnostech běžné údržby vyžadující manipulaci s vodní hladinou opět napuštěna, pokud nebude po dohodě s pronajímatelem ponechána k zimování nebo letnění. Nárazové spuštění hladiny před zimním obdobím realizovat pouze občas a sice tak, aby rozloha obnaženého rybničního dna dosahovala minimálně 50% z celkové výměry zátopové plochy rybníka (tedy ca 10 ha). Ihned po spuštění hladiny rybníka provést transfer živých exemplářů škeble říční z obnažených litorálních zón do zatopené části vodní nádrže (partie u hráze ve V části Velké Strany). Způsob letnění nebo zimování Způsob odbahňování Způsoby hnojení Způsoby regulačního přikrmování Způsoby použití chemických látek Rybí obsádky dle požadavků příslušných orgánů ochrany přírody není potřeba nehnojit ani minerálními ani organickými hnojivy přikrmování do RKK = 1.horko-2,5/2horko-1,5 kg obilovinami nepoužívat biocidy Kromě kapra budou přisazovány i ostatní druhy ryb, např. lín, dravé druhy ryb (štika obecná). K ks, L ks, Š1-500 ks, přisazení hospodářsky nevyužitelných druhů ryb (plotice, perlín). Rybí obsádka je navržena tak, aby nepřekročila výslednou celkovou biomasu ca 400 kg/ha. Další závazná opatření jsou uvedena v Nájemní smlouvě mezi pronajímatelem (AOPK Plzeň) a nájemcem (Klatovské rybářství, a.s.) včetně těchto: zajistit průhlednost vody minimálně 50 cm do konce června, rozčleňovat zapojené porosty rákosu kosením nebo zemními úpravami včetně vysekávání makrofyt v případě jejich přemnožení v souladu s požadavky plánu péče a vodoprávními předpisy, při výlovu zajistí nájemce úklid odpadků ze dna i břehů rybníka včetně celé hráze, vedení podrobné produkční katy s veškerými hospodářskými zásahy na rybníku, neprodlené hlášení závad na předmětu zájmu apod. 16

17 Rámcová směrnice péče pro vymezené dílčí plochy viz tabulka 8 v příloze Zásahy a opatření ve vymezených dílčích plochách Výčet plánovaných zásahů v dílčích plochách viz tabulka 9 v příloze Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností V ochranném pásmu se nacházejí především zemědělsky intenzivně využívané pozemky v podobě lučních a polních kultur. Současný stav ochranného pásma není ve většině případů v rozporu se zájmy ochrany přírody v ZCHÚ, určitý problém však představují kontaktní polní kultury vzhledem k erozním smyvům a pravidelné aplikaci hnojiv i pesticidních postřiků. Vhodným opatřením je zatravnění veškeré orné půdy na styčné hranici s PR v pásu širokém alespoň 20 m Zaměření a vyznačení ZCHÚ v terénu ZCHÚ je v lomových bodech vymezeno hraničními kůly. V roce 2012 byla provedena obnova pruhového značení po celém obvodu PR a území bylo osazeno novými cedulemi Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území Geodetické zaměření souřadnic lomových bodů na obvodu hranic ZCHÚ a zhotovení podrobného geometrického plánu v souladu s KN a PK Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností Území není vhodným objektem pro rekreační a sportovní účely Návrhy na vzdělávací využití ZCHÚ Po předchozí dohodě s orgány ochrany přírody a vlastníky pozemků je možné předmětné území využít k odborným a populárně naučným exkurzím zaměřeným na poznávání vodní avifauny, malakofauny nebo vlhkomilné flóry Návrhy na průzkum či výzkum ZCHÚ a monitoring Je zapotřebí nadále provádět průběžný každoroční monitoring stavu populací zvláště chráněných a významnějších druhů ptáků. Rovněž je důležité provádět pravidelný monitoring výšky vodní hladiny na rybníce Velká Strana, zda odpovídá ekologickým nárokům vodní a mokřadní avifauny. Vzhledem k možnému riziku nadměrné eutrofizace vodního prostředí na rybníce Velká Strana je vhodné provést alespoň orientační průzkum kvality vody a její sezónní dynamiky. Tento průzkum by měl zahrnovat analýzu obsahu kyslíku ve vodě, dusičnanů, amonných iontů, fosforečnanů a celkového fosforu. Analýzy by měly být provedeny alespoň ve třech časových obdobích v průběhu roku (duben, červen, srpen). Zároveň by bylo vhodné provést v obou vodních nádržích orientační analýzu některých prvků, které mohou být potenciálně nebezpečné zejména pro hnízdící ptactvo (hliník, kadmium, rtuť, titan, baryum, stroncium apod.), neboť je zde určité riziko, že mohou pronikat do vodního prostředí skrze intenzivní zemědělskou činnost v okolní krajině nebo v důsledku globálního znečištění atmosféry. K získání dalších informací o kvalitě vody v nádržích lze doporučit provedení podrobného algologického průzkumu. 17

18 4. Závěrečné údaje 4.1. Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací) Předpokládané náklady na managementová opatření v PR Zbynické rybníky Druh zásahu Lokalizace zásahu Odhad plochy (ha) Částka (Kč) I. Průběžné zásahy Pravidelné vyřezávky (prořeďování) keřových vrbin event. dalších náletových dřevin (1x za 5 let) dílčí plochy 1 (s přesahem do dílčí plochy 4b), 6, případně 8 max. 0, ,- Mechanické odstraňování litorální vegetace (1x za 5 let) dílčí plochy 4a, 4b (případně 9b) max. 0, ,- Vytvoření ekotonu mezi vodní hladinou a loukami vyřezáním sukcesních náletů a odstraněním valů dílčí plocha 3 max. 0, ,- Údržba a čištění odtokových zařízení dílčí plochy 2, 5, 10 xxx údržba ve správě Povodí Vltavy Údržba koryt regulovaných vodotečí dílčí plocha 6 celková délka ca 215 m údržba ve správě Povodí Vltavy Výstavba samočisticí nádrže (vyhnívací tůně) dílčí plocha 6 ca 40 m ,- Max. náklady celkem/10 let ,- II. Jednorázové a časově omezené zásahy Obnova kůlů s pásovým značením po obvodu ZCHÚ xxx 5 000,- Obnova značení hranic rezervace po obvodu ZCHÚ xxx 7 000,- Údržba informačních cedulí na okrajích ZCHÚ xxx 3 000,- Zhotovení budek pro krutihlava obecného, údržba za 10 let osazení vhodných biotopů budkami v rámci ZCHÚ xxx ,- Max. náklady celkem ,- III. Další navržená opatření Průběžný ornitologický průzkum celé území PR a blízké okolí max ,- 18

19 Obnažení pobřežní zóny a mechanická úprava břehu za účelem podpory vodní avifauny dle projektu na rekonstrukci rybníka Malá Strana (TÄGL 2010) dílčí plochy 1, 4b 0,75 odhadem max ,- Výstavba a údržba plovoucího hnízdního ostrůvku dílčí plocha 9a několik m2 max ,- /10 let Úklid odpadků dílčí plocha 2, případně jiná místa (dle potřeby) max. 0,05 dle rozsahu práce Podrobný algologický průzkum dílčí plochy 4a, 9a 21, ,- Výstavba drobných tůněk pro obojživelníky, měkkýše apod. dílčí plochy 1, 6 event. 8 max. 0,3 dle projektové dokumentace Chemické analýzy vody v obou rybnících aj. metody stanovení dílčí plochy 4a, 9a 21,5 parametrů kvality vodního prostředí Výstavba dřevěné ornitologické pozorovatelny dílčí plocha 5 xxx dle rozsahu analýz dle navrženého projektu 19

20 4.2. Použité podklady a zdroje informací CHYTRÝ M., KUČERA T., KOČÍ M., GRULICH V. et LUSTYK P. (eds.) (2010): Katalog biotopů České republiky. Ed p., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. ČEJKA V. (2001): Současný stav vegetace v lokalitě Zbynické rybníky u Sušice v okrese Klatovy. 8 p., ms., depon. in: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŽP, Plzeň. DANIHELKA J., CHRTEK J. Jr. et KAPLAN Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Seznam cévnatých rostlin květeny ČR. - Preslia 84: , Praha. KROŠLÁK J. et KOLÁŘ I. (2011): Entomologický průzkum v PR Zbynické rybníky. Coleoptera a Lepidoptera. Nestránkováno, ms., depon. in: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŽP, Plzeň. KUČERA L. (?, pravděpodobně 80. léta 20. stol.): Popis přírodního fondu k návrhu na zřízení SPR Čejkovské rybníky. Ms.,., depon. in: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŽP, Plzeň. KUBÁT K., HROUDA L., CHRTEK J. jun., KAPLAN Z., KIRSCHNER J. et ŠTĚPÁNEK J. (eds.) (2002): Klíč ke květeně České republiky. 929 p., Academia, Praha. MERGL M. (2011): Zpráva o malakologickém výzkumu Zbynických rybníků p., ms., depon. in: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŽP, Plzeň. MIKYŠKA R. et al. (1969): Geobotanická mapa ČSSR 1: České země, edice Vegetace ČSSR. 204 p., Academia, Praha. PYKAL J. (2005): Plán péče o přírodní rezervaci Zbynické rybníky na období Nestránkováno, ms., depon. in: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŽP, Plzeň. TÄGL J. (2010): Rekonstrukce rybníka Malá Strana v PR Zbynické rybníky. Ms., depon. in.: projektová kancelář autora studie, Klatovy. TOMAN A. (2011): Ornitologický průzkum přírodní rezervace Zbynické rybníky. - Nestránkováno, ms., depon. in: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŽP, Plzeň. VLČEK J. (1995): Zbynické rybníky inventarizace avifauny. Ms., depon. in: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŽP, Plzeň. VLČEK J. (2001): PR Zbynické rybníky. Ornitologický průzkum. Závěrečná zpráva. 8 p., ms., depon. in: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŽP, Plzeň. ZAHRADNICKÝ J. et MACKOVČIN P. (eds.) et al. (2004): Plzeňsko a Karlovarsko. - In: Mackovčin P. et Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek XI, AOPK, Praha. Kopie aktuálních leteckých snímků s vyznačením hranic dotčeného ZCHÚ poskytnuté Krajským úřadem Plzeňského kraje, odbor ŽP, Plzeň. Vlastní terénní průzkum Internetové zdroje: Česká geologická služba mapový server, URL: AOPK ČR mapový server, URL: Pozn.: plán péče byl zpracován dle Osnovy plánů péče... zveřejněné ve Věstníku MŽP ČR z roku 2004, roč. XIV, částka 12, sdělení OZCHČP č. 22, dle vyhlášky č. 60/2008 Sb. a vyhlášky č. 64/2011 Sb Seznam mapových listů list 22-31, měř. 1 : list , měř. 1 : státní mapa odvozená, Sušice 8-1, měř. 1 :

Přírodní památka Tesařov

Přírodní památka Tesařov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Tesařov Název

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území - přírodní památky Retenční nádrž Slatina a jejího ochranného pásma dle 4 odst.1) vyhlášky č. 64/2011 Sb. 1/ Údaje o zvláště chráněném území: a) Název: Retenční

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55971/2013 KUSP 55970/2013

Více

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU LOBENDAVA - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU LOBENDAVA - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU PLÁN PÉČE O EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NAVRHOVANOU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU LOBENDAVA - KOSTEL NA OBDOBÍ 2010-2019 VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BORŠOVSKÁ 18, 370 07 ČESKÉ BUDĚJOVICE kontaktní osoby OLDŘICH ČÍŽEK

Více

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU ÚŠTĚK - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU ÚŠTĚK - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU PLÁN PÉČE O EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NAVRHOVANOU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU ÚŠTĚK - KOSTEL NA OBDOBÍ 2010-2019 VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BORŠOVSKÁ 18, 370 07 ČESKÉ BUDĚJOVICE kontaktní osoby JAN ŠAMATA & OLDŘICH

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Kačerov (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Kačerov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany modrásek bahenní

Více

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Mokřadní centrum Kančí obora

Mokřadní centrum Kančí obora Mokřadní centrum Kančí obora Historický exkurz V důsledku vodohospodářských úprav v 70. a 80. letech minulého století byla niva řeky Dyje vyloučena z přirozených korytotvorných procesů. Zahloubenín, napřímením

Více

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE :

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE : LOM OPATOVICE Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL ZPRACOVATEL Českomoravské štěrkovny a.s. Mokrá 359 664 04 Mokrá Arvita P spol. s r.o. Otrokovice Příčná 1541 765 02 Otrokovice LOKALIZACE

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Trotina 1. Název

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

7/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 17. prosince o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice

7/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 17. prosince o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice 7/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2003 o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice Ministerstvo zemědělství stanoví podle 68 zákona č. 449/2001

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ 00269301, Petrovice 104, 503 55 Petrovice 5149/ZP/2011- NA-2 09. 05. 2011 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Aleš Novák / 418 oddělení ochrany přírody a krajiny

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území. Přírodní rezervace Jaronínská bučina

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území. Přírodní rezervace Jaronínská bučina Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Jaronínská

Více

Babí lom. Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: Kategorie ZCHÚ: Zřizovací předpis: Kraj:

Babí lom. Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: Kategorie ZCHÚ: Zřizovací předpis: Kraj: Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: 89 Kategorie ZCHÚ: Přírodní rezervace Zřizovací předpis: XIX/0-07; /9 Kraj: Jihomoravský kraj Obec s rozš. působností. st. Blansko, Kuřim (Brno-venkov) Katastrální území: Lelekovice,

Více

OPRAVA A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA ŠEJBA

OPRAVA A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA ŠEJBA OPRAVA A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA ŠEJBA k.ú. Vojkovice u Židlochovic Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Datum: 04/2011 Vypracoval: Bc. Dagmar Kabelová zakázky: 97/09

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 131/2016

ZNALECKÝ POSUDEK 131/2016 ZNALECKÝ POSUDEK 131/2016 Ocenění nemovitostí - pozemků parcela 3380 a 3501 ostatní plocha, ppč. 3814 a 3818 orná půda kú. Svéradice, obec Svéradice, okres Klatovy. Objednatel: Exekutorský úřad Litoměřice

Více

Příloha č. 6. Lokalizace studovaných ploch

Příloha č. 6. Lokalizace studovaných ploch Příloha č. 6 Lokalizace studovaných ploch Plocha č. Souřadnice (vztahováno ke středům ploch) N E Lokalizace Popis plochy Černá Opava (transekt lokalizován cca 800 m severně od místní části Vrbno p. Prad.-Mnichov,

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ŽELEZNÉ HORY Náměstí 317 538 25 Nasavrky tel.: +420 469 326 500 fax: +420 469 326 515 ID DS: kpddyvy e-mail: zelhory@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0035/ZH/2015-1

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Rosice - zámek CZ0623713 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Rosice - zámek Kód lokality: CZ0623713 Kód lokality

Více

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumov @schkocr.cz http://broumovsko.schkocr.cz

Více

přírodní památka Kounické louky

přírodní památka Kounické louky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. přírodní památka Kounické louky

Více

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace číslo kód ses plocha [a] název popis stg 1 11 1 79,50 orná půda základní velmi mírný Z svah; plodiny: pícniny, úzkořádkové obilniny, kukuřice, brambory;

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

1. Základní identifikační údaje

1. Základní identifikační údaje Plán péče o přírodní památku Salesiova výšina pro období 2013 2022 1. Základní identifikační údaje 1.1. Kategorie, název a kód ZCHÚ: přírodní památka Salesiova výšina, kód 1005. 1.2. Platný právní předpis

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Zadní Machová (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Zadní Machová Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Střevíčník

Více

Přírodní rezervace Mokřady pod Vlčkem

Přírodní rezervace Mokřady pod Vlčkem Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Mokřady pod

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Vražba" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Vražba (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Vražba Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Vražba" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Zvonovec liliolistý

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 30.12.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 117711/2010/KUSK Spisová značka: SZ_117711/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Ing. Klára Polesná / linka 789 Značka: OŽP/Pol Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č.4 /2010 ze dne 2.listopadu 2010

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č.4 /2010 ze dne 2.listopadu 2010 NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č.4 /2010 ze dne 2.listopadu 2010 o zřízení přírodní rezervace Jílovka a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000Sb.,

Více

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1258 kategorie ochrany: přírodní

Více

V Y H L Á Š K A č. 13/1997. o zřízení přírodní památky RÁJECKÁ TŮŇ

V Y H L Á Š K A č. 13/1997. o zřízení přírodní památky RÁJECKÁ TŮŇ V Y H L Á Š K A č. 13/1997 o zřízení přírodní památky RÁJECKÁ TŮŇ Rada města Brna se usnesla na své R2/lO6 schůzi konané dne 27. 3. 1997 vydat podle ustanovení 36 a násl., 76 odst. 4 a 77 odst. 3 z. ČNR

Více

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 7. listopadu 2016 č. 11/2016. o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 7. listopadu 2016 č. 11/2016. o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 7. listopadu 2016 č. 11/2016 o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Týniště Předmět ochrany a jeho popis Hlavním předmětem ochrany je populace kuňky

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Komořanské a modřanské tůně včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Komořanské a modřanské tůně včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Komořanské a modřanské tůně včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

OPŽP 2014+, PRIORITNÍ OSA 4 SPECIFICKÝ CÍL 4.3: POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY AKTIVITY, SPOJENÉ S VODNÍM PROSTŘEDÍM

OPŽP 2014+, PRIORITNÍ OSA 4 SPECIFICKÝ CÍL 4.3: POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY AKTIVITY, SPOJENÉ S VODNÍM PROSTŘEDÍM OPŽP 2014+, PRIORITNÍ OSA 4 SPECIFICKÝ CÍL 4.3: POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY AKTIVITY, SPOJENÉ S VODNÍM PROSTŘEDÍM Ing.Marcela Hausvaterová Oddělení péče o přírodu a krajinu, Agentura ochrany přírody

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55970 /2013 KUSP 55970/2013

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, o zřízení Přírodní rezervace Hamrštejn a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák.č.129/2000 Sb.,

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE. č. 24/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE. č. 24/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 24/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata Rada Jihočeského kraje vydává dne 19. 7. 2011 podle 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba jednací Spisová značka 11. února 2013 Ing. Kateřina Novotná KUZL 9100/2013 KUSP

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

Přírodní rezervace Maršálka

Přírodní rezervace Maršálka AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 a 37 odst. 1 zákona č. 114/1992

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství Citace: 16/2006 Sb. Částka: 8/2006 Sb. Na

Více

Oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky Zlaté jezero a jejího ochranného pásma

Oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky Zlaté jezero a jejího ochranného pásma KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Eva Stodolová tel.: +420 585 508 425 fax: +420 585 508 424

Více

NAŘÍZENÍ. Libereckého kraje č. 1/2007 ze dne 15. května 2007, o zřízení přírodní památky Rádlo a jejího ochranného pásma.

NAŘÍZENÍ. Libereckého kraje č. 1/2007 ze dne 15. května 2007, o zřízení přírodní památky Rádlo a jejího ochranného pásma. NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2007 ze dne 15. května 2007, o zřízení přírodní památky Rádlo a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000 Sb.,

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Obojživelníci bývalého VVP Pístov

Obojživelníci bývalého VVP Pístov Obojživelníci bývalého VVP Pístov a péče o jejich biotopy Jaromír Maštera AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod listopad 2010 Foto: J.Maštera, J.Dvořák, A.Zedníková Pístovské mokřady Rančířovský tankodrom

Více

Přírodní památku Prameny Javornice

Přírodní památku Prameny Javornice Plán péče o Přírodní památku Prameny Javornice na období 2016-2025 Schváleno příslušným orgánem ochrany přírody, Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství schváleno

Více

14.10.2010 MOKŘADY V HARMONICKÉ ROVNOVÁZE DEFINICE MOKŘADU HYDROLOGIE MOKŘADŮ DRUHY MOKŘADŮ V ČR DĚLENÍ MOKŘADŮ (PODLE VZNIKU)

14.10.2010 MOKŘADY V HARMONICKÉ ROVNOVÁZE DEFINICE MOKŘADU HYDROLOGIE MOKŘADŮ DRUHY MOKŘADŮ V ČR DĚLENÍ MOKŘADŮ (PODLE VZNIKU) DEFINICE MOKŘADU Michal Kriška, Václav Tlapák MOKŘADY V HARMONICKÉ ROVNOVÁZE S KRAJINOU Přírodní mokřady Vysoká hladina podpovrchové vody Zvláštní vodní režim Specifická fauna a flóra Příklad rašeliniště,

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

Vodní hospodářství krajiny 2 3. cvičení

Vodní hospodářství krajiny 2 3. cvičení 3. cvičení Václav David K143 e-mail: vaclav.david@fsv.cvut.cz Konzultační hodiny: dle dohody Vodní hospodářství krajiny 2 Obsah cvičení Úprava rybniční stoky Úprava prostoru zátopy Úprava prostoru kolem

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK LEGENDA alej hranice lada lesí porost louka Park mez orná půda pastvina remízek silnice těžební prostor trvale travní porost - louka urbanizovaná plocha vodní tok vodní plocha Mendelova univeita v Brně

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc V Olomouci dne

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc V Olomouci dne č. j.: KUOK 26439/2016 SpZn: KÚOK/25083/2016/OŽPZ/431 vyřizuje: RNDr. Miroslava Kudýnová tel.: 585 508 631 e-mail: m.kudynova@kr-olomoucky.cz Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace

Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace váš dopis značky / ze dne naše značka datum vyřizuje / linka NPS 08444/2009 3.9.2009 Ing. Havlátková/388/450245 Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace Niva Kořenského potoka Správa Národního parku

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Tomáš Berka tel.: +420 585 508 389 fax: +420 585 508 424 email:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách.

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. motýli Průzkum bude zaměřen na denní i noční motýly. Výstupem bude zpráva se seznamem nalezených druhů

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 22.5. 2014 Petr Pavelčík KUZL 30051/2014 KUSP 30051/2014

Více

Rybníky a malé vodní nádrže jako součást kulturního dědictví z pohledu kvality vodního prostředí

Rybníky a malé vodní nádrže jako součást kulturního dědictví z pohledu kvality vodního prostředí MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY Rybníky a malé vodní nádrže jako součást kulturního dědictví z pohledu kvality vodního prostředí Miloš ROZKOŠNÝ, Miriam DZURÁKOVÁ, Hana HUDCOVÁ, Pavel SEDLÁČEK Výzkumný

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 321-02/2014 o ceně pozemků v k.ú. Lhenice pozemek 654/3 vodní plocha koryto umělé o výměře 1154 m2, podíl 1/6, k.ú. Vodice u Lhenic pozemek 710/51 ostatní plocha jiná plocha o výměře

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU VRÁSA. na období

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU VRÁSA. na období PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU VRÁSA na období 2013-2022 Zpracoval: Ing., Ing. Pavel Jaroš Zpracovali Autorizace Datum 31.8.2011 Ing., Ing. Pavel Jaroš Konzultace Počet stran textu Přílohy 13 Mgr. Pavel

Více

Ochrana hnízd motáka lužního ve Zlínském kraji v roce 2012

Ochrana hnízd motáka lužního ve Zlínském kraji v roce 2012 Ochrana hnízd motáka lužního ve Zlínském kraji v roce 2012 Závěrečná zpráva Zpracovatel: Karel Poprach Nenakonice 500, 783 75 Věrovany IČ 63324687, DIČ CZ6704270419 e-mail: karel.poprach@tiscali.cz www.naturephoto/tyto.cz

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Luční potok v

Více

Plán péče o PP Syslí louky u Loděnic. na období

Plán péče o PP Syslí louky u Loděnic. na období Plán péče o PP Syslí louky u Loděnic na období 2010-2020 1 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo : kategorie ochrany : název území : druh právního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku

Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku občanské sdružení Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku Zpráva z akce pro veřejnost Jaromír Maštera červenec

Více

přírodní památka Čertkus

přírodní památka Čertkus Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. přírodní památka Čertkus Datum

Více

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice k.ú. Boršice u Blatnice Vypracoval: Obsah: Ing. Petr Kvapil Textová část Položkový rozpočet s krycím listem Výkaz výměr Zákres do map Fotodokumentace

Více

Ověření výskytu upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) na lokalitě Šlapsy v k.ú. Uherčice

Ověření výskytu upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) na lokalitě Šlapsy v k.ú. Uherčice Ověření výskytu upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) na lokalitě Šlapsy v k.ú. Uherčice Mgr. Ester Ekrtová & Mgr. Libor Ekrt 2009 katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, Branišovská

Více

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Tábor - Zahrádka

Více