Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech"

Transkript

1 Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

2 Cooperatives of Employment and Services in Rural areas

3

4 Cíle a zaměření projektu Život na venkově je spojen s lepším životním prostředím, sociálními vztahy či bezpečím. Na druhou stranu jsou pro život a podnikání na venkově vlastní horší socio-ekonomické podmínky, než jaké svým obyvatelům poskytují města. Stárnutí populace, nezaměstnanost, nedostatečná infrastruktura, nedostupnost služeb jsou hlavními problémy spojené s nižší úrovní kvality života na venkově. Proto je obvyklým a důležitým úkolem regionálních veřejných institucí přispívat k omezování těchto rozdílů pomocí podpory venkovských oblastí. Cílem projektu CesR je identifkovat dobré zkušenosti s nástroji regionální politiky, které mají pozitivní dopad na zaměstnanost na venkově v oblasti cestovního ruchu a jiných sektorů podnikání. Dalším cílem je přenést mezi partnery tyto nástroje regionální politiky podporující tvorbu, rozšíření či alespoň zachování pracovních příležitostí v sektoru služeb na venkově. Pro venkov je vlastní unikátní kulturní a přírodní dědictví umožňující rozvoj cestovní- 4 ho ruchu. Podnikání v oblasti cestovního ruchu je jednou z mála možností, která přináší venkovu ekonomický rozvoj a zaměstnanost a zároveň je udržitelným způsobem hospodaření, které nenarušuje kulturní a přírodní dědictví daného venkovského regionu. Specifikem cestovního ruchu ve venkovských oblastech je poskytování ubytování bez následných služeb (self-catering accommodation). Tento sektor cestovního ruchu skýtá významné možnosti rozvoje přidružených služeb mající významný dopad na zaměstnanost, což dokazují pozitivní zkušenosti na ostrově Malta. Aby nalezená a získaná dobrá praxe mohla být úspěšně uplatněna v jednotlivých partnerských regionech, je nezbytné zapojit do tohoto procesu představitele jak regionální tak i lokální úrovně, proto je součástí projektu i několik místních workshopů, kterých by se měli účastnit představitelé místní veřejné správy a podnikatelů.

5 Klíčové aktivity projektu Řízení projektu a spolupráce partnerů při výměně zkušeností a identifikaci osvědčených postupů. Interakce a informování místních a regionálních aktérů rozvoje venkova a podpory podnikání v rámci společných workshopů. Vytvoření příručky shrnující doporučení pro regionální a místní veřejnou politiku, která vycházejí z identifikovaných osvědčených postupů a výsledků workshopů. Zlepšení veřejné politiky v každém partnerském regionu. Zvyšování povědomí o potřebě inovativního pojetí veřejných politik pro oblast rozvoje venkova a podnikání, s cílem posílit atraktivitu a konkurenceschopnost venkovských oblastí. Partneři projektu 1. Regionální výbor pro rozvoj turistiky v Auvergne Francie, vedoucí partner 2. Olomoucký kraj Česká republika 3. Polská akademie věd, Institut pro geografii a prostorovou organizaci Polsko 4. Rozvojová agentura Troodos Kypr 5. Regionální rada Granady Španělsko 6. Lotyšská univerzita, Středisko pro evropské studie Lotyšsko 7. Regionální rozvojová agentura Mura Slovinsko 8. Regionální rada Cork County Irsko Doba projektu je plánována na období tří let od ledna 2012 do prosince Rozpočet projektu: Celkový rozpočet projektu: ,00 EUR Celková dotace z ERDF: ,40 EUR 5

6 Aims and Objectives of the project Life in the countryside is associated with better living environment, social relations and security. On the other hand, life and business in the rural areas can be characterized by worse socio-economic conditions when compared to the facilities and standards availed by the inhabitants of cities. Ageing population, unemployment, inadequate infrastructure and the unavailability of services represent the main issues connected with the lower level of quality of life in the rural areas. Therefore, one of the traditional and important tasks of the regional public institutions is to contribute to the narrowing of such disparities through support for rural areas. The goal of the CesR project is to identify good experiences with the tools of the regional policy, thus bestowing a positive impact on rural employment in the field of tourism and other business sectors. Then will be aim of the project the transfer between the project partners the regional policy tools supporting the creation, expansion and at least maintenance of employment opportunities in the service sector within the rural areas. The rural areas have its own unique cultural and natural heritage facilitating the development of tourism. Business in the area of tourism is one of the few opportunities in the rural areas, bringing economic development, employment and also sustainable development without disrupting the cultural and natural heritage of the given rural region. A specific feature of tourism in rural areas is the provision of accommodation without the related services (self-catering accommodation). This sector of tourism offers significant opportunities for the development of such services with significant impact on employment, as evidenced by the positive experiences on the island of Malta. In order to successfully implement the ascertained and obtained good practices in single partner regions, it is essential to involve the representatives of the regional as well as local bodies in this process. Therefore, the project also includes 6

7 several local working groups comprising of the representatives of local public administration and entrepreneurs. The key activities of the project Management of the project and collaboration of the partners focused identification and expertise exchange of the well-established practices. Interaction with, and provision of information for, regional and local politicians and entrepreneurs on join workshops. Creating a handbook summarizing recommendations for regional and local public policies based on the identified good practices and the results of workshops. Revamping the public policy for each partner region. Partnership 1. Regional Tourism Development Board of Auvergne France, leader partner 2. Olomouc region Czech republic 3. Polish Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organization Poland 4. Troodos development company Cyprus 5. County Council of Granada Spain 6. University of Latvia, Centre for European and Transition Studies Latvia 7. Regional Development Agency Mura Slovenia 8. Cork County Council Ireland Project is planned on duration of three year from January 2012 to December Project budget: Total project budget: ,00 EUR Total ERDF support: ,40 EUR Raising awareness of the need for an innovative approach to public policies for rural development and entrepreneurship in order to strengthen the attractiveness and competitiveness of the rural areas. 7

8 Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Regionální výbor pro rozvoj turistiky v Auvergne Základní informace o regionu Země: Francie Sídelní město: Clermont-Ferrand ( obyv.) Počet obyvatel: tisíc obyv. Rozloha: km 2 Charakteristika regionu: hornatý a nejvyšší vrchol je Puy de Sancy (1 885 m n.m.) Venkov Tento region je tvořen obcemi, které se dělí na 27 urbanistických jednotek. Většina obcí v tomto regionu (91 %) má méně než obyvatel. Průměrná populace ve zdejších obcích je obyvatel. Obdělávaná plocha zabírá ha, což odpovídá 57,2 % celkové plochy regionu (v porovnání s 49 % celonárodně). Míra zalesnění v regionu je obdobná, jako na celonárodní úrovni (28 %). Turistika Region Auvergne je známý především díky svému vulkanickému dědictví, které je motivem znaku regionu, Auvergne je zelenou turistickou oázou obklopenou krásnou přírodou, která svým návštěvníkům nabízí pohodu a možnosti relaxace, a to především v 10 lázeňských střediscích. Nejnavštěvovanějšími turistickými atrakcemi jsou přírodní krásy, jako např. Puy Mary nebo Puy-de-Dôme, ale oblíbe-

9 né jsou také tematické parky, nejvýznamnější z nich zoologický a zábavní park PAL a Vulcania tematický park věnovaný sopkám a sopečným činnostem. Návštěvníci mohou také obdivovat architektonické dědictví našich předků, a to především v podobě několika pokladů románského umění. Na závěr je nutno podotknout, že Auvergne je také oblíbenou destinací pro milovníky zimních sportů, kteří vyhledávají oblasti vhodné pro běžecké lyžování anebo míří do jednoho z následujících lyžařských center: Super Lioran, Super Besse, Le Mont Dore, atd. Činnosti a cíle partnera V roce 1942 byl založen Regionální výbor pro turistiku a následně byl v roce 2005 přejmenován na Regionální výbor pro rozvoj turistiky v Auvergne (RTDBA). Tato organizace je sdružením zástupců samosprávy, zástupců místních podnikatelů, poradců, soukromých operátorů a dalších regionálních seskupení. RCT- DA představuje mezičlánek mezi veřejnými a soukromými aktéry a jeho cílem je podporovat rozvoj turistiky v regionu a propagovat oblast Auvergne na francouzských i zahraničních trzích. Rozvoj a monitoring turistiky Na tomto poli si RTDBA klade za cíl propagovat a podporovat rozvoj turistických produktů (ubytování, poskytovatele služeb, atd.) v regionu a shromažďovat statistické údaje nezbytné pro správné sledování ekonomických ukazatelů v turistice. Za tyto činnosti je odpovědná organizace Plánování průmyslu a turistiky v Auvergne, která jménem krajského úřadu Auvergne připravuje dlouhodobé strategie turistického rozvoje a podporuje inovační změny v tomto klíčovém sektoru místní ekonomiky, a to především ve formě prospektivních studií. Komunikace a marketing Propagace oblasti Auvergne je primárním úkolem RTDBA, který se snaží oslovit francouzskou i zahraniční širokou veřejnost a odborníky z cestovních kanceláří či poskytovatele turistických služeb. Tyto různorodé činnosti zahrnují mimo jiné zřízení mnohojazyčných webových stránek, vydávání propagačních brožur, letáků a turistických map, účast na veletrzích zaměřených na turistiku. 9

10 Cooperatives of Employment and Services in Rural areas The Regional Tourism Development Board of Auvergne General information about the region Country: France Capital: Clermont-Ferrand ( inhab.) Population: thous. people Area: km 2 Characteristics of region: mountainous (and the highest peak is Puy de Sancy (m.a.s.l.) Rural areas The region, divided into 1,310 municipalities, counts twenty-seven urban units. Most municipalities in the region (91%) have less than 2,000 inhabitants. The average population of the municipalities in the Auvergne is 1,053 inhabitants. Cultivated land in the Auvergne occupies 1,496,867 ha or 57.2% of the territory (against 49% nationally). Finally, the rate of forestry in the region is identical to the national level (28%). Tourism Rich particularly with an unusual volcanic heritage, emblem of the region, the Auvergne is a green tourist resort, surrounded by nature, which also offers well-being and relaxation to its visitors, especially through its 10 spas. The most frequented tourist sites are natural sites like the Puy Mary or the Puy-de-Dôme, but also the theme parks,

11 most prominently ranking the PAL, zoo and amusement park, and Vulcania - a theme park dedicated to volcanoes. Built heritage, which particularly counts a few treasures of Romanesque art, is also very popular with visitors. Finally, the Auvergne is also a winter destination, through its ski resorts (Super Lioran, Super Besse, Le Mont Dore, etc.) and Nordic skiing. Activities and objectives of the structure The Regional Tourist Board was established in 1942 and then became the Regional Tourism Development Board of Auvergne (RTDBA) in The RTDBA is an association of elected officials, representatives of local tourist boards, consular sectors, private operators and regional groupings. The RTD- BA provides the interface between public and private actors. Its missions are to encourage the development of the tourism economy of the region and promote the Auvergne on French and foreign markets. Tourism development and observation The mission of the RTDBA in this field is to promote and support the development of tourism products (accommodation, activity providers, websites, etc.) in the region and to collect statistical data necessary for the observation of the tourist economy. The Development, Statistics and Innovation department, responsible for these actions, establishes the multi-year tourism development strategies by market and by sectors on behalf of the regional authority (Regional Council of Auvergne), and encourages innovation in this key sector of the regional economy, particularly through prospective studies. Communication and marketing Promoting the Auvergne resort is the primary mission of the RTDBA. Many actions are conducted aimed at French and foreign markets, the general public and professionals (travel agents, tour operators, etc.). These various actions include, among others, the launch of a multilingual website, publication of brochures, tourist maps and participation in trade fairs. 11

12 Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Olomoucký kraj Základní informace o regionu Země: Česká republika Sídelní město: Olomouc ( obyv.) Počet obyvatel: 638 tisíc obyv. Rozloha: km 2 Charakteristika regionu: Jižní část tvoří nížiny Hané a na severu kraje se nachází nevyšší hora Praděd (1 491 m n. m.) v pohoří Jeseníky. Kraj sousedí s Polskou republikou a společná hranice je dlouhá 104 km. Význam venkova Kraj tvoří území 399 obcí, z nichž 30 má statut města. Velká většina obcí v Olomouckém kraji (88%) má méně než obyvatel. Průměrná velikost obcí v Olomouckém kraji je 1608 obyvatel. Zemědělsky obdělávaná půda v Olomouckém kraji zaujímá ha (tj. 53,1% z rozlohy kraje). Atraktivity Olomouckého kraje Hlavním turistickým lákadlem v našem regionu je pohoří Jeseníků. Které nabízí široké spektrum sportovního vyžití v zimních sportovních areálech, které v současnosti poskytují i zajímavé letní atrakce. Jeseníky jsou atraktivní i pro letní vysokohorskou turistiku, kde je možné se těšit z nádherných výhledů do malebných údolí. Na druhou stranu Střední Morava je atraktivní svou sítí cyklostezek a množ-

13 stvím historických památek. Cíle a aktivity partnera Olomoucký kraj je samosprávná instituce s všeobecnou působností. Hlavním úkolem kraje a jeho krajského úřadu je všeobecný rozvoj regionu, poskytování sociálních služeb, vzdělávání (středoškolské vzdělání), zdravotní péče, doprava (integrované veřejné dopravy a údržba silnic), péče o životní prostředí a podpora kultury. Obnova venkovských obcí a podpora rozvoje cestovního ruchu je založena na spolupráci s relevantními aktéry a finanční podpoře jejich aktivit. Rozvoj cestovního ruchu Olomoucký kraj je spoluzakladatelem a významným představitelem Sdružení cestovního ruchu Jeseníky a Střední Morava. Tyto asociace spolupracují s řadou turistických partnerů, kteří rozvíjejí a zdokonalují služby pro návštěvníky našeho regionu. Olomoucký kraj podporuje inovativní projekt na pomezí turistiky a rozvoje venkova - Regionální značky. V našem regionu jsou regionální značky Haná, Jeseníky a Moravská brána. Značky podporují venkovské místní podnikatele a vytváří pro návštěvníky našeho kraje síť zaručeně místních a kvalitních výrobků a služeb. Rozvoj venkova Olomoucký kraj nabízí dlouhodobou finanční podporu projektů venkovských obcí v Programu obnovy venkova. Program má tři hlavní cíle, a to podporu investic do majetku obcí, integrovaných mikroregionálních projektů a tvorbu územních plánů. Dále se Olomoucký kraj podílí na organizaci soutěže Vesnice roku, která vyzdvihuje spolupráci mezi občany a sociálně-aktivní život ve venkovských oblastech. Náš kraj se podílí a spolupracuje na řízení podpory z EFRR a EZFRV, která je mimo jiné zaměřena na řešení problémů ve venkovských oblastech.

14 Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Olomouc region General information about the region Country: Czech Republic Capital: Olomouc ( inhab.) Population: 638 thous. people Area: km 2 Characteristics of region: Southern part encompassing lowlands (Haná) and northern part is mountainous (the Jeseníky mountains Praděd m.a.s.l.). The region borders Poland along a 104-km state border. Significance of the rural area The region comprises of 399 municipalities, out of which 30 carry the status of a town. Most villages in the Olomouc region (88%) have less than inhabitants. The average population in the regional municipalities stands at 1608 inhabitants. Agriculturally cultivated land covers an area of ha (i.e. 53.1% of the total area). Attractiveness of the Olomouc Region The main touristic magnet of our region is the Jeseníky mountain range, most suitable for summer hiking and offering magnificent views of its picturesque valleys. In addition, the Jeseníky mountain area offers a wide portfolio of sports activities in its winter sport resorts and thrilling attractions for the summer visitors. On the other

15 hand, central Moravia is famous for its network of cycling paths and many historical sights. Objectives and activities of the partner The Olomouc region is a self-governing institution with the general scope of an authority. The fundamental objective of the region and its Regional Authority is the general development of the region, provision of social services, education (secondary education), health care, transport (integrated public transport and road maintenance), environmental services and cultural support. Restoration of the rural municipalities and enhancing tourism are based on close co-operation with the relevant business entities, and on the financial support for their activities. Tourism development The Olomouc region is a co-founder and a significant representative of the Tourist Associations of Jeseníky and Central Moravia. These associations co-operate with a number of tourist partners that assist in developing and enhancing services for visitors to our region. The Olomouc region supports an innovative project on the borderline between tourism and rural development Regional brands. In our region, regional brand are Haná, Jeseníky and Moravská brána. Such brand provide support to the local rural entrepreneurs and, at the same time they create a network of guaranteed local and prime-quality products and services for the visitors to our region. Development of the rural areas The Olomouc region offers long-term financial support for investments in village municipalities within the Rural Renewal Program. The Programme distinguishes three main objectives, such as supporting investments in municipality assets, integrated micro-regional projects and the institution of rural planning. Further on, the Olomouc region participates in organizing the Village of the Year competition, which clearly emphasises co-operation between the inhabitants and the socially active life in the rural areas. Our region takes part in, and co-operates with, the management of support from the ERDF and EAFRD, which focuses, among others, on tackling the issues of rural areas. 15

16 Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Polské akademie věd, Ústav geografie a územního plánování Základní charakteristika a cíle partnera Země: Polsko Sídlo ve Varšavě a Krakově Ústav geografie a územního plánování při Polské akademii věd (IGSO PAS) je státní výzkumnou institucí provádějící výzkum postavený na národní i mezinárodní spolupráci. Na IGSO PAS pracuje přes sto zaměstnanců ve třech místních zastoupeních ve Varšavě, Krakově a Toruni. Ústav úzce spolupracuje se špičkovými vědci, významnými národními a regionálními aktéry a tvůrci veřejných politik a vytváří tak důležitý vědecký poradní orgán. K praktickému uplatnění vědeckých výzkumů dochází také prostřednictvím účasti IGSO PAS v poradních orgánech Polských ministerstev (např. Ministerstva pro místní rozvoj; dopravy; zemědělství a rozvoje venkova či životního prostředí). Ústav geografie a regionálního plánování při Polské akademii věd je partnerem projektu CesR a je zodpovědný za vědecký dohled, identifikaci a přenos správných postupů. Malopolské vojvodství je hlavní destinací cestovního ruchu v Polsku, a proto bylo vybráno pro realizaci studie v rámci projektu CesR.

17 Základní informace o Malopolském vojvodství Malopolské vojvodství se nachází v jižním Polsku a pokrývá více než km 2. Region se svými 3,4 mil. obyvatel se řadí na pozici 4. nejlidnatějšího regionu Polska. Mezi nejdůležitější turistická lákadla patří nejvyšší pohoří v Polsku (Tatry), hlavní město regionu (Krakov), které se může pochlubit více než historickými památkami. Další zajímavostí regionu je historický Solný důl Wieliczka (jediný důl na světě v provozu nepřetržitě od středověku), přírodní krásy (jako pohoří Pieniny - krasová náhorní plošina), náboženská a dřevěná architektura (např. svatyně Kalwaria Zebrzydowska aj.) stejně jako lyžařská či lázeňská centra (např. Zakopane). Význam venkova a cestovního ruchu Přibližně polovina obyvatelstva Malopolského vojvodství žije na venkově a od počátku 20. století se jejich podíl neustále zvyšuje, zatímco v Krakově žije přibližně 23 % populace. Struktura využití půdy v Malopolském vojvodství odráží následující různorodost venkovských oblastí: zemědělská půda tvoří 61 % celkové plochy, lesy zaujímají přibližně 30 %, zatímco zastavěné plochy pokrývají méně než 6 %. Zdejší zemědělská hospodářství patří mezi nejmenší v Polsku (okolo 2,3-2,8 ha), což ovšem může být vnímáno jako potenciál, který může společně s příznivými přírodními podmínkami a bohatými společensko-kulturními tradicemi přispět k rozvoji ekologické výroby. V roce 2010 navštívilo Malopolské vojvodství asi 8,7 mil turistů (z toho 2,3 mil zahraničních). Celková kapacita lůžek hotelů, penzionů a ubytoven přesahuje Turistický potenciál Malopolského vojvodství je impozantní: nachází se zde 5 ze 13 polských památek zapsaných do seznamu kulturního dědictví UNESCO a přibližně národních památek. Navíc více než polovina území Malopolska je chráněnou přírodní oblastí: nachází se zde 6 národních parků a 2 z nich byly označeny jako biosférické rezervace pod záštitou UNESCO. 17

18 Cooperatives of Employment and Services in Rural areas The Polish Academy of Sciences, the Institute of Geography and Spatial Organization The basis characteristic and aims of the partner Country: Poland Offices in Warsaw and Kraków The Institute of Geography and Spatial Organization in the Polish Academy of Sciences (IGSO PAS) is a Polish state learned institution conducting research in national and international scientific cooperation. The institute has over one hundred employees in three offices located in Warsaw, Kraków and Toruń. The Institute gathers leading scholars and researchers supporting national and regional actors and policy makers as an important scientific advisory body in Poland. The practical applications are also developed through the participation of the IGSO PAS experts in commissions conducted by the Ministry of Regional Development, Ministry of Infrastructure, Ministry of Transport, Ministry of Agriculture and Rural Development and Ministry of the Environment. The Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences (IGSO PAS) is a project partner in CesR project responsible for scientific supervision, identification and transfer of good practices. The Małopol-

19 ska region as a leading tourist destination in Poland was selected for further studies within CesR project. General information about the Małopolska region The Małopolskie voivodeship is situated in the southern Poland and covers more than sq km. Małopolska is inhabited by 3.4 mln of people which places the region on the 4th position among other Polish regions. The most important tourist attractions comprise the highest mountains in Poland (Tatry), the capital city of the region (Kraków) with about objects classified as monuments, the historic Salt Mine in Wieliczka (the only mining site in the world functioning continuously since the Middle Ages), the other natural amenities (e.g. Pieniny mountains, karst plateau), religious and wooden architecture (e.g. the Kalwaria Zebrzydowska Sanctuary) as well as ski and spa centers (e.g. Zakopane). Significance of the rural area and tourism About a half of the population in Małopolska lives in rural areas and since the beginning of the XXth century, their share continues to grow. In the same time, approximately 23 % of population inhabits Kraków. The land use structure of Małopolskie voivodeship also reflects this diversity of rural areas: agricultural lands constitutes 61 % of the area, forests approximately 30 % whereas built-up lands less than 6%. The farms are the smallest in Poland (around 2,3-2,8 ha) but it might be perceived as a potential which together with favourable natural conditions and rich socio-cultural traditions contributes to the development of ecologic production. In 2010, Małopolskie voivodeship hosted about 8,7 mln of tourists (including 2,3 mln of foreign tourists). The number of beds in collective tourist establishments exceeds 68 thousands places. The touristic potential of Małopolska is impressive: five out of 13 places in Poland registered as UNESCO world cultural and natural heritage are localised in Małopolska while around objects are classified as monuments by Regional Conservator. In addition, more than a half of the Małopolska territory is registered as protected areas: there are 6 national parks and two of them are considered UNESCO Biosphere Reserves. 19

20 Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Rozvojová agentura Troodos Základní informace o regionu Země: Kypr Počet obyvatel: 20 tisíc obyv. Rozloha: 829 km 2 Charakteristika regionu: Region Troodos je hornatý a nachází se v centrální části Kypru a nejvyšším vrcholem je Olympus (1 952 m n.m.) Venkov V regionu se nachází celkově okolo 100 samostatných obcí. Většina obcí v regionu jsou malého charakteru s méně než 500 obyvateli. Obdělávaná půda pokrývá plochu ha. Typickými komoditami této oblasti jsou ovoce a zelenina, olivový olej, víno a vinné výrobky. Lesní národní park Troodos se rozkládá na ploše ha v okolí hory Olympus a jeho geologickou zajímavostí je dobře zachovaný ofiolitický komplex, což přirozeně přitahuje velkou pozornost vědecké obce. Lesní park je také proslulý svoji bohatou a velmi biologicky rozmanitou florou a faunou. Lákadla cestovního ruchu Troodos je již od pradávna známý svými hustými lesy a bohatými doly. Tato oblast poskytovala dřevo a měď na stavbu starověkých lodí a výrobu zbraní, kte-

21 ré se používaly v bojích a námořních bitvách antické doby. V době byzantské říše se tato oblast stala centrem pro náboženské umění, kdy mniši stejně jako prostý lid vystavěli a vyzdobili impozantní kostely a kláštery daleko od přímořských nížin pravidelně pleněných nájezdníky a pustošených piráty. Příroda byla k oblasti Troodos neobyčejně štědrá, níže položené svahy pokrývají buď terasovité vinice nebo křoviny jalovce fénického, místy vystřídané divokými růžemi a levandulí. Jasně zelené borovice a majestátní cedry dominují ve vyšších nadmořských výškách. Je to oblast neobyčejné přírodní krásy měnící se podle ročního období. Ať už chcete uniknout letnímu spalujícímu horku, poznávat pěší či cyklistické vyhlídkové trasy na jaře nebo na podzim nebo usrkávat horký nápoj po náročném lyžování v zimě, Troodos je to správné místo pro každou sezónu. Rozvoj turistiky Region Troodos nabízí širokou škálu hotelů, tradičních kamenných domů a agroturistické komplexy s ubytováním a prostorami pro organizaci malých seminářů či konferencí. V nabídce je téměř lůžek v různých typech turistických zařízení. Region nabízí obrovské množství turistických atrakcí procházky nebo cyklistické projížďky skrz lesy podél horských pěšin, vesnické festivaly, degustaci místní tradiční kuchyně, nebo objevování kulturních pokladů světového dědictví UNESCO v podobě výstavních kostelů. Rozvoj venkova Jedním z hlavních cílů Rozvojové agentury Troodos je podpora udržitelné turistiky v regionu, tzn. ochrana a podpora jedinečného přírodního prostředí a uchování a propagace bohaté historie a tradic horských vesnic. Tyto charakteristiky se odráží ve Strategii pro udržitelný rozvoj turistiky v regionu, jejímž hlavním cílem je propojit turistické produkty, aby vytvářely kompletní turistickou značku. Nově přijatá obchodní značka regionu je Trooding. Trooding představuje na míru připravený turistický balíček, který splňuje specifické potřeby alternativních cestovatelů. Očekáváme, že regionální přístup k rozvoji zdejší turistiky poskytne řešení pro udržitelné využití zdrojů a současně poznávání a potěšení z přírodních i historických krás této oblasti. 21

22 Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Troodos development company General information about the region Country: Cyprus Population: 20 thous. people Area: 829 km 2 Characteristics of region: The Region of Troodos is mountainous and is located in the center of Cyprus. The highest peak is Mount Olympus (1952 m.a.s.l). Rural areas The region includes a total of around 100 communities each of which has its own Council. Most villages in the Region are small and have less than 500 inhabitants. The cultivated land lies across an area of hectares. Typical products produced in the Region include fruits and vegetables, olive oil, wine and wine products. Troodos National Forest Park covers an area of hectares around the Olympus Mountain. Its geological setting includes a well-preserved ophiolite complex. The Forest Park is well known for its rich and biodiverse flora and fauna. Attractions of tourism The Troodos is renowned since antiquity for its dense forests and rich mines. It provided timber and copper for the construction of ancient ships and weapons that

23 fought the battles and naval engagements of the classical era. In Byzantine times it became a centre for religious art, as monks and ordinary folk built and decorated superb churches and monasteries, away from the regularly raided and pirate savaged coastal lowlands. Nature has been particularly generous to Troodos. Its lower slopes alternate between terraced vineyards and the Phoenician juniper maquis, sprinkled in places with pink rock rose and wild lavender. Bright green pine trees and majestic cedars dominate in the higher elevations. It is an area of extreme natural beauty throughout the year. Whether escaping the summer heat, walking or cycling along scenic routes in spring or autumn or sipping a hot beverage after a demanding skiing descent in winter, Troodos is the place for all seasons. Tourism development Troodos provides a wide range of hotels, stone buit traditional houses and agrotourism complexes for accommodation and hosting, and for the organisation of small scale seminars/ conferences. There is a choice of nearly 2,000 available beds, in different types of licensed tourist establishments. The region offers an abundance of things to do and see. It is an area of walking or cycling through forests on mountain trails, attending village festivals, experiencing local traditional gastronomy, or discovering cultural treasure of UNESCO World Heritage churches are among the main pursuits. Tourism development One of the main aims of Troodos Development Company is the promotion of sustainable tourism in the region, that is; the protection and enhancement of the unique natural environment and the preservation and promotion of the rich history and tradition of the mountain villages. These characteristics are reflected in the Strategy for the Sustainable Development of Tourism in the region, whose main purpose is the combination of the tourism products with the view of creating a completed tourism brand. The newly adopted brand name of the region is Trooding. Trooding is a tailored tourist package that meets the specific needs of Alternative Travelers. The regional approach of tourism development in the area is expected to provide solutions for sustainable use of resources together with the exploration and enjoyment of the Region s rich natural and historical beauty. 23

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ Název projektu - Rozvoj ICT ve výuce na střední škole Registrační číslo projektu Č.projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0921 Název školy - Střední

Více

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Spolupráce s NP Saské Švýcarsko Chráněná krajinná oblast Labské pískovce Národní Park

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1 Regional Economics and Policy

1 Regional Economics and Policy Regional Economics and Policy Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

SADA VY_32_INOVACE_AJ3

SADA VY_32_INOVACE_AJ3 SADA VY_32_INOVACE_AJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Magdou Brodovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: brodova@szesro.cz The Czech cuisine VY_32_INOVACE_AJ3.BRO.01

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

Publicita projektů CZ09 Info na webu

Publicita projektů CZ09 Info na webu Publicita projektů CZ09 Info na webu Jan Aschermann, MŠMT 27.8. 2015 Komunikace - co kde najdete na webu Změna struktury Norských fondů na webu MŠMT Změna kontaktních telefonů na MŠMT Základní informace

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. Australia and 1. New Zealand. ssgbrno.cz. Co je to polygrafie Australia and New Zealand

Anglický jazyk. Specifikace oboru. Australia and 1. New Zealand. ssgbrno.cz.  Co je to polygrafie Australia and New Zealand Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk Australia and 1. New Zealand www.isspolygr.cz ssgbrno.cz Integrovaná Strřední škola grafická střední Brno škola polygrafická, Brno, Šmahova Šmahova

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ hod.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ hod. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracovala ZŠ Školská žáky 8. a

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_280 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Svět v pohybu. Rizika a příležitosti.

Svět v pohybu. Rizika a příležitosti. Svět v pohybu. Rizika a příležitosti. Globální rizika 5 hlavních rizik z hlediska pravděpodobnos ti Extrémní projevy počasí Rozsáhlá nedobrovolná migrace Přírodní pohromy Teroristické útoky Datové podvody

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

IMPLIKACE KONCEPTU SMART CITY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

IMPLIKACE KONCEPTU SMART CITY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI IMPLIKACE KONCEPTU SMART CITY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI CityCON, Písek 22.9.2016 PhDr. Mgr. Ivo Říha Mgr. Peter Svoboda SIC ZAHÁJENÍ ČINNOSTI Podpis zakládajících listin 3. 6. 2015 Tým SIC vznikal od října

Více

Zdeňka Lipovská. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

Zdeňka Lipovská. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Porovnání Sokolovského hornického regionu s jinými hornickými regiony z akademického pohledu. The Sokolov Mining Region in Comparison with Other Mining Regions from the Academic Point of View Zdeňka Lipovská

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

NÁŠ REGION - ZLÍN. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

NÁŠ REGION - ZLÍN. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště NÁŠ REGION - ZLÍN Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Náš region - Zlín Autor PhDr.Yvona Šulcová Datum 12. 6.

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin Second WHO Global Forum on Medical Devices Ing. Gleb Donin Témata Regulace a nomenklatury Systémy sledování nákupů Základní technické specifikace Další aktivity WHO Nomenklatura zdravotnických prostředků

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE

MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE Marie Pourová Česká zemědělská univerzita Praha, Katedra řízení, PEF, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel.: 42/2/3382239 fax: 42/2/3382258 Anotace: Příspěvek se

Více

Local workshop. Krajský úřad Olomouckého kraje, 9. 6. 2014

Local workshop. Krajský úřad Olomouckého kraje, 9. 6. 2014 Local workshop Krajský úřad Olomouckého kraje, 9. 6. 2014 Obsah prezentace Základní informace o projektu CesR Cíle a výstupy projektu Představení partnerů projektu Harmonogram aktivit projektu Analytická

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU - KAAD Východní Evropa program - Katolická akademická služba pro cizince www.kaad.de Stipendia pro křesťanské studenty (po 6. semestru), absolventy vysokých škol a vědecké

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách. Výsledky prvních výzev SC6

Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách. Výsledky prvních výzev SC6 Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách Informační den Výsledky prvních výzev SC6 Daniel FRANK 20.listopad 2015 Základní data o projektech a návrzích projektů

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍČR

ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍČR ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍČR PROBLEMATIKA VaV A INOVACÍ V ČR A EU Karel Šperlink Transfer vědeckých poznatků do podnikatelské praxe Křtiny, 22. 6. 2010 TECHNOLOGICKÝ PROFIL ČR Databáze TP ČR Inovační

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015 Energy Saving Fund City of Litoměřice Riga 25 th September 2015 Overview Introduction - City of Litoměřice Main activities in the energy sector Support of solar system for citizens Reasons for ESF establishment

Více

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) doporučení k uznání státnicových předmětů potvrzuje garant předmětu doporučení k uznání předmětů, které nejsou uvedeny jako státnicové,

Více

Internacionalizace, projekt Cluster COOP. Regionální setkání CluStrat; Cheb Ing. Hana Zvariková, CzechInvest

Internacionalizace, projekt Cluster COOP. Regionální setkání CluStrat; Cheb Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Internacionalizace, projekt Cluster COOP Regionální setkání CluStrat; Cheb 7.3.2013 Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Obsah: Internacionalizace Co? Proč? Jak? Podpora internacionalizace Národní a evropský

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 1999 OBSAH / SUMMARY: 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE / BAS IC INFORMATION... 3 2. VYBRANÉ EKONOMICKÉ

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Water Planning in the Czech Republic

Water Planning in the Czech Republic Plánování v oblasti vod v České republice Water Planning in the Czech Republic RNDr. Petr Kubala, Povodí Vltavy, státní podnik (State Enterprise) e-mail: kubala@pvl.cz Namur, 28 th September 2005 IMPLEMENTAČNÍ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

THE UNITED STATES OF AMERICA

THE UNITED STATES OF AMERICA THE UNITED STATES OF AMERICA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu ZAJÍMAVÁ MÍSTA USA Autor PhDr.Yvona Šulcová

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0390 0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_HoP02 Vypracoval(a),

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Implementace směrnice INSPIRE v České republice Implementation of the INSPIRE Directive in the Czech Republic

Implementace směrnice INSPIRE v České republice Implementation of the INSPIRE Directive in the Czech Republic Implementace směrnice INSPIRE v České republice Implementation of the INSPIRE Directive in the Czech Republic Karel Večeře Odpovědnost za implementaci INSPIRE v ČR Responsibilty for the INSPIRE Implementation

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Londýn VY_32_INOVACE_AK_1_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Management of habitats and species

Management of habitats and species Management of habitats and species based on the Transboundary cooperation in Šumava/Bavarian Forest from a local perspective Martin Starý Šumava NP One of the largest crossborder protected areas in Europe

Více

Historie. Všeobecný princip. Norsko. Prezentace norské samosprávy a o KS. Knut Hjorth-Johansen Oslo km ze severu na jih. 342.

Historie. Všeobecný princip. Norsko. Prezentace norské samosprávy a o KS. Knut Hjorth-Johansen Oslo km ze severu na jih. 342. Historie Prezentace norské samosprávy a o KS Knut Hjorth-Johansen Oslo 2010.05.14. Norsko bylo nezávislé do roku 1530 dánskou provincií se stalo na období 1530-1814 Norská ústava byla přijata dne 17 May

Více

Innovation Infrastructure of the Zlín Region

Innovation Infrastructure of the Zlín Region Innovation Infrastructure of the Zlín Region Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského prostředí v regionech.

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec Svalová dystrofie Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec ABOUT IBA MU About IBA Academic institute -> Established in 2001 -> 45 employees -> 65 scientific projects Structure -> Data analysis

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_200 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Eva Lopatová

Více

BRNO - VÝSTAVIŠTĚ / BRNO - EXHIBITION CENTRE VELETRH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

BRNO - VÝSTAVIŠTĚ / BRNO - EXHIBITION CENTRE VELETRH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ VELETRH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ TRADE FAIR FOR RENEWABLE ENERGY RESOURCES IN AGRICULTURE AND FORESTRY 31. 3. 4. 4. 2012 BRNO - VÝSTAVIŠTĚ / BRNO - EXHIBITION CENTRE souběžně

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

Chráněná území. Handrij Härtel, Albertov 13.IX.2016

Chráněná území. Handrij Härtel, Albertov 13.IX.2016 Chráněná území Handrij Härtel, Albertov 13.IX.2016 3 úrovně globální evropská (EU) národní První chráněná území na světě: 4 území s horkými prameny v Arkansas/USA (1832): Hot Springs National Park Nejstarší

Více

Biotechnology in the Czech Republic where we are?

Biotechnology in the Czech Republic where we are? Biotechnology in the Czech Republic where we are? Martin Bunček Technology Agency of the Czech Republic České Budějovice 20th September 2016 great past sad present promising future * long tradition in

Více