Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech"

Transkript

1 Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

2 Cooperatives of Employment and Services in Rural areas

3

4 Cíle a zaměření projektu Život na venkově je spojen s lepším životním prostředím, sociálními vztahy či bezpečím. Na druhou stranu jsou pro život a podnikání na venkově vlastní horší socio-ekonomické podmínky, než jaké svým obyvatelům poskytují města. Stárnutí populace, nezaměstnanost, nedostatečná infrastruktura, nedostupnost služeb jsou hlavními problémy spojené s nižší úrovní kvality života na venkově. Proto je obvyklým a důležitým úkolem regionálních veřejných institucí přispívat k omezování těchto rozdílů pomocí podpory venkovských oblastí. Cílem projektu CesR je identifkovat dobré zkušenosti s nástroji regionální politiky, které mají pozitivní dopad na zaměstnanost na venkově v oblasti cestovního ruchu a jiných sektorů podnikání. Dalším cílem je přenést mezi partnery tyto nástroje regionální politiky podporující tvorbu, rozšíření či alespoň zachování pracovních příležitostí v sektoru služeb na venkově. Pro venkov je vlastní unikátní kulturní a přírodní dědictví umožňující rozvoj cestovní- 4 ho ruchu. Podnikání v oblasti cestovního ruchu je jednou z mála možností, která přináší venkovu ekonomický rozvoj a zaměstnanost a zároveň je udržitelným způsobem hospodaření, které nenarušuje kulturní a přírodní dědictví daného venkovského regionu. Specifikem cestovního ruchu ve venkovských oblastech je poskytování ubytování bez následných služeb (self-catering accommodation). Tento sektor cestovního ruchu skýtá významné možnosti rozvoje přidružených služeb mající významný dopad na zaměstnanost, což dokazují pozitivní zkušenosti na ostrově Malta. Aby nalezená a získaná dobrá praxe mohla být úspěšně uplatněna v jednotlivých partnerských regionech, je nezbytné zapojit do tohoto procesu představitele jak regionální tak i lokální úrovně, proto je součástí projektu i několik místních workshopů, kterých by se měli účastnit představitelé místní veřejné správy a podnikatelů.

5 Klíčové aktivity projektu Řízení projektu a spolupráce partnerů při výměně zkušeností a identifikaci osvědčených postupů. Interakce a informování místních a regionálních aktérů rozvoje venkova a podpory podnikání v rámci společných workshopů. Vytvoření příručky shrnující doporučení pro regionální a místní veřejnou politiku, která vycházejí z identifikovaných osvědčených postupů a výsledků workshopů. Zlepšení veřejné politiky v každém partnerském regionu. Zvyšování povědomí o potřebě inovativního pojetí veřejných politik pro oblast rozvoje venkova a podnikání, s cílem posílit atraktivitu a konkurenceschopnost venkovských oblastí. Partneři projektu 1. Regionální výbor pro rozvoj turistiky v Auvergne Francie, vedoucí partner 2. Olomoucký kraj Česká republika 3. Polská akademie věd, Institut pro geografii a prostorovou organizaci Polsko 4. Rozvojová agentura Troodos Kypr 5. Regionální rada Granady Španělsko 6. Lotyšská univerzita, Středisko pro evropské studie Lotyšsko 7. Regionální rozvojová agentura Mura Slovinsko 8. Regionální rada Cork County Irsko Doba projektu je plánována na období tří let od ledna 2012 do prosince Rozpočet projektu: Celkový rozpočet projektu: ,00 EUR Celková dotace z ERDF: ,40 EUR 5

6 Aims and Objectives of the project Life in the countryside is associated with better living environment, social relations and security. On the other hand, life and business in the rural areas can be characterized by worse socio-economic conditions when compared to the facilities and standards availed by the inhabitants of cities. Ageing population, unemployment, inadequate infrastructure and the unavailability of services represent the main issues connected with the lower level of quality of life in the rural areas. Therefore, one of the traditional and important tasks of the regional public institutions is to contribute to the narrowing of such disparities through support for rural areas. The goal of the CesR project is to identify good experiences with the tools of the regional policy, thus bestowing a positive impact on rural employment in the field of tourism and other business sectors. Then will be aim of the project the transfer between the project partners the regional policy tools supporting the creation, expansion and at least maintenance of employment opportunities in the service sector within the rural areas. The rural areas have its own unique cultural and natural heritage facilitating the development of tourism. Business in the area of tourism is one of the few opportunities in the rural areas, bringing economic development, employment and also sustainable development without disrupting the cultural and natural heritage of the given rural region. A specific feature of tourism in rural areas is the provision of accommodation without the related services (self-catering accommodation). This sector of tourism offers significant opportunities for the development of such services with significant impact on employment, as evidenced by the positive experiences on the island of Malta. In order to successfully implement the ascertained and obtained good practices in single partner regions, it is essential to involve the representatives of the regional as well as local bodies in this process. Therefore, the project also includes 6

7 several local working groups comprising of the representatives of local public administration and entrepreneurs. The key activities of the project Management of the project and collaboration of the partners focused identification and expertise exchange of the well-established practices. Interaction with, and provision of information for, regional and local politicians and entrepreneurs on join workshops. Creating a handbook summarizing recommendations for regional and local public policies based on the identified good practices and the results of workshops. Revamping the public policy for each partner region. Partnership 1. Regional Tourism Development Board of Auvergne France, leader partner 2. Olomouc region Czech republic 3. Polish Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organization Poland 4. Troodos development company Cyprus 5. County Council of Granada Spain 6. University of Latvia, Centre for European and Transition Studies Latvia 7. Regional Development Agency Mura Slovenia 8. Cork County Council Ireland Project is planned on duration of three year from January 2012 to December Project budget: Total project budget: ,00 EUR Total ERDF support: ,40 EUR Raising awareness of the need for an innovative approach to public policies for rural development and entrepreneurship in order to strengthen the attractiveness and competitiveness of the rural areas. 7

8 Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Regionální výbor pro rozvoj turistiky v Auvergne Základní informace o regionu Země: Francie Sídelní město: Clermont-Ferrand ( obyv.) Počet obyvatel: tisíc obyv. Rozloha: km 2 Charakteristika regionu: hornatý a nejvyšší vrchol je Puy de Sancy (1 885 m n.m.) Venkov Tento region je tvořen obcemi, které se dělí na 27 urbanistických jednotek. Většina obcí v tomto regionu (91 %) má méně než obyvatel. Průměrná populace ve zdejších obcích je obyvatel. Obdělávaná plocha zabírá ha, což odpovídá 57,2 % celkové plochy regionu (v porovnání s 49 % celonárodně). Míra zalesnění v regionu je obdobná, jako na celonárodní úrovni (28 %). Turistika Region Auvergne je známý především díky svému vulkanickému dědictví, které je motivem znaku regionu, Auvergne je zelenou turistickou oázou obklopenou krásnou přírodou, která svým návštěvníkům nabízí pohodu a možnosti relaxace, a to především v 10 lázeňských střediscích. Nejnavštěvovanějšími turistickými atrakcemi jsou přírodní krásy, jako např. Puy Mary nebo Puy-de-Dôme, ale oblíbe-

9 né jsou také tematické parky, nejvýznamnější z nich zoologický a zábavní park PAL a Vulcania tematický park věnovaný sopkám a sopečným činnostem. Návštěvníci mohou také obdivovat architektonické dědictví našich předků, a to především v podobě několika pokladů románského umění. Na závěr je nutno podotknout, že Auvergne je také oblíbenou destinací pro milovníky zimních sportů, kteří vyhledávají oblasti vhodné pro běžecké lyžování anebo míří do jednoho z následujících lyžařských center: Super Lioran, Super Besse, Le Mont Dore, atd. Činnosti a cíle partnera V roce 1942 byl založen Regionální výbor pro turistiku a následně byl v roce 2005 přejmenován na Regionální výbor pro rozvoj turistiky v Auvergne (RTDBA). Tato organizace je sdružením zástupců samosprávy, zástupců místních podnikatelů, poradců, soukromých operátorů a dalších regionálních seskupení. RCT- DA představuje mezičlánek mezi veřejnými a soukromými aktéry a jeho cílem je podporovat rozvoj turistiky v regionu a propagovat oblast Auvergne na francouzských i zahraničních trzích. Rozvoj a monitoring turistiky Na tomto poli si RTDBA klade za cíl propagovat a podporovat rozvoj turistických produktů (ubytování, poskytovatele služeb, atd.) v regionu a shromažďovat statistické údaje nezbytné pro správné sledování ekonomických ukazatelů v turistice. Za tyto činnosti je odpovědná organizace Plánování průmyslu a turistiky v Auvergne, která jménem krajského úřadu Auvergne připravuje dlouhodobé strategie turistického rozvoje a podporuje inovační změny v tomto klíčovém sektoru místní ekonomiky, a to především ve formě prospektivních studií. Komunikace a marketing Propagace oblasti Auvergne je primárním úkolem RTDBA, který se snaží oslovit francouzskou i zahraniční širokou veřejnost a odborníky z cestovních kanceláří či poskytovatele turistických služeb. Tyto různorodé činnosti zahrnují mimo jiné zřízení mnohojazyčných webových stránek, vydávání propagačních brožur, letáků a turistických map, účast na veletrzích zaměřených na turistiku. 9

10 Cooperatives of Employment and Services in Rural areas The Regional Tourism Development Board of Auvergne General information about the region Country: France Capital: Clermont-Ferrand ( inhab.) Population: thous. people Area: km 2 Characteristics of region: mountainous (and the highest peak is Puy de Sancy (m.a.s.l.) Rural areas The region, divided into 1,310 municipalities, counts twenty-seven urban units. Most municipalities in the region (91%) have less than 2,000 inhabitants. The average population of the municipalities in the Auvergne is 1,053 inhabitants. Cultivated land in the Auvergne occupies 1,496,867 ha or 57.2% of the territory (against 49% nationally). Finally, the rate of forestry in the region is identical to the national level (28%). Tourism Rich particularly with an unusual volcanic heritage, emblem of the region, the Auvergne is a green tourist resort, surrounded by nature, which also offers well-being and relaxation to its visitors, especially through its 10 spas. The most frequented tourist sites are natural sites like the Puy Mary or the Puy-de-Dôme, but also the theme parks,

11 most prominently ranking the PAL, zoo and amusement park, and Vulcania - a theme park dedicated to volcanoes. Built heritage, which particularly counts a few treasures of Romanesque art, is also very popular with visitors. Finally, the Auvergne is also a winter destination, through its ski resorts (Super Lioran, Super Besse, Le Mont Dore, etc.) and Nordic skiing. Activities and objectives of the structure The Regional Tourist Board was established in 1942 and then became the Regional Tourism Development Board of Auvergne (RTDBA) in The RTDBA is an association of elected officials, representatives of local tourist boards, consular sectors, private operators and regional groupings. The RTD- BA provides the interface between public and private actors. Its missions are to encourage the development of the tourism economy of the region and promote the Auvergne on French and foreign markets. Tourism development and observation The mission of the RTDBA in this field is to promote and support the development of tourism products (accommodation, activity providers, websites, etc.) in the region and to collect statistical data necessary for the observation of the tourist economy. The Development, Statistics and Innovation department, responsible for these actions, establishes the multi-year tourism development strategies by market and by sectors on behalf of the regional authority (Regional Council of Auvergne), and encourages innovation in this key sector of the regional economy, particularly through prospective studies. Communication and marketing Promoting the Auvergne resort is the primary mission of the RTDBA. Many actions are conducted aimed at French and foreign markets, the general public and professionals (travel agents, tour operators, etc.). These various actions include, among others, the launch of a multilingual website, publication of brochures, tourist maps and participation in trade fairs. 11

12 Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Olomoucký kraj Základní informace o regionu Země: Česká republika Sídelní město: Olomouc ( obyv.) Počet obyvatel: 638 tisíc obyv. Rozloha: km 2 Charakteristika regionu: Jižní část tvoří nížiny Hané a na severu kraje se nachází nevyšší hora Praděd (1 491 m n. m.) v pohoří Jeseníky. Kraj sousedí s Polskou republikou a společná hranice je dlouhá 104 km. Význam venkova Kraj tvoří území 399 obcí, z nichž 30 má statut města. Velká většina obcí v Olomouckém kraji (88%) má méně než obyvatel. Průměrná velikost obcí v Olomouckém kraji je 1608 obyvatel. Zemědělsky obdělávaná půda v Olomouckém kraji zaujímá ha (tj. 53,1% z rozlohy kraje). Atraktivity Olomouckého kraje Hlavním turistickým lákadlem v našem regionu je pohoří Jeseníků. Které nabízí široké spektrum sportovního vyžití v zimních sportovních areálech, které v současnosti poskytují i zajímavé letní atrakce. Jeseníky jsou atraktivní i pro letní vysokohorskou turistiku, kde je možné se těšit z nádherných výhledů do malebných údolí. Na druhou stranu Střední Morava je atraktivní svou sítí cyklostezek a množ-

13 stvím historických památek. Cíle a aktivity partnera Olomoucký kraj je samosprávná instituce s všeobecnou působností. Hlavním úkolem kraje a jeho krajského úřadu je všeobecný rozvoj regionu, poskytování sociálních služeb, vzdělávání (středoškolské vzdělání), zdravotní péče, doprava (integrované veřejné dopravy a údržba silnic), péče o životní prostředí a podpora kultury. Obnova venkovských obcí a podpora rozvoje cestovního ruchu je založena na spolupráci s relevantními aktéry a finanční podpoře jejich aktivit. Rozvoj cestovního ruchu Olomoucký kraj je spoluzakladatelem a významným představitelem Sdružení cestovního ruchu Jeseníky a Střední Morava. Tyto asociace spolupracují s řadou turistických partnerů, kteří rozvíjejí a zdokonalují služby pro návštěvníky našeho regionu. Olomoucký kraj podporuje inovativní projekt na pomezí turistiky a rozvoje venkova - Regionální značky. V našem regionu jsou regionální značky Haná, Jeseníky a Moravská brána. Značky podporují venkovské místní podnikatele a vytváří pro návštěvníky našeho kraje síť zaručeně místních a kvalitních výrobků a služeb. Rozvoj venkova Olomoucký kraj nabízí dlouhodobou finanční podporu projektů venkovských obcí v Programu obnovy venkova. Program má tři hlavní cíle, a to podporu investic do majetku obcí, integrovaných mikroregionálních projektů a tvorbu územních plánů. Dále se Olomoucký kraj podílí na organizaci soutěže Vesnice roku, která vyzdvihuje spolupráci mezi občany a sociálně-aktivní život ve venkovských oblastech. Náš kraj se podílí a spolupracuje na řízení podpory z EFRR a EZFRV, která je mimo jiné zaměřena na řešení problémů ve venkovských oblastech.

14 Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Olomouc region General information about the region Country: Czech Republic Capital: Olomouc ( inhab.) Population: 638 thous. people Area: km 2 Characteristics of region: Southern part encompassing lowlands (Haná) and northern part is mountainous (the Jeseníky mountains Praděd m.a.s.l.). The region borders Poland along a 104-km state border. Significance of the rural area The region comprises of 399 municipalities, out of which 30 carry the status of a town. Most villages in the Olomouc region (88%) have less than inhabitants. The average population in the regional municipalities stands at 1608 inhabitants. Agriculturally cultivated land covers an area of ha (i.e. 53.1% of the total area). Attractiveness of the Olomouc Region The main touristic magnet of our region is the Jeseníky mountain range, most suitable for summer hiking and offering magnificent views of its picturesque valleys. In addition, the Jeseníky mountain area offers a wide portfolio of sports activities in its winter sport resorts and thrilling attractions for the summer visitors. On the other

15 hand, central Moravia is famous for its network of cycling paths and many historical sights. Objectives and activities of the partner The Olomouc region is a self-governing institution with the general scope of an authority. The fundamental objective of the region and its Regional Authority is the general development of the region, provision of social services, education (secondary education), health care, transport (integrated public transport and road maintenance), environmental services and cultural support. Restoration of the rural municipalities and enhancing tourism are based on close co-operation with the relevant business entities, and on the financial support for their activities. Tourism development The Olomouc region is a co-founder and a significant representative of the Tourist Associations of Jeseníky and Central Moravia. These associations co-operate with a number of tourist partners that assist in developing and enhancing services for visitors to our region. The Olomouc region supports an innovative project on the borderline between tourism and rural development Regional brands. In our region, regional brand are Haná, Jeseníky and Moravská brána. Such brand provide support to the local rural entrepreneurs and, at the same time they create a network of guaranteed local and prime-quality products and services for the visitors to our region. Development of the rural areas The Olomouc region offers long-term financial support for investments in village municipalities within the Rural Renewal Program. The Programme distinguishes three main objectives, such as supporting investments in municipality assets, integrated micro-regional projects and the institution of rural planning. Further on, the Olomouc region participates in organizing the Village of the Year competition, which clearly emphasises co-operation between the inhabitants and the socially active life in the rural areas. Our region takes part in, and co-operates with, the management of support from the ERDF and EAFRD, which focuses, among others, on tackling the issues of rural areas. 15

16 Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Polské akademie věd, Ústav geografie a územního plánování Základní charakteristika a cíle partnera Země: Polsko Sídlo ve Varšavě a Krakově Ústav geografie a územního plánování při Polské akademii věd (IGSO PAS) je státní výzkumnou institucí provádějící výzkum postavený na národní i mezinárodní spolupráci. Na IGSO PAS pracuje přes sto zaměstnanců ve třech místních zastoupeních ve Varšavě, Krakově a Toruni. Ústav úzce spolupracuje se špičkovými vědci, významnými národními a regionálními aktéry a tvůrci veřejných politik a vytváří tak důležitý vědecký poradní orgán. K praktickému uplatnění vědeckých výzkumů dochází také prostřednictvím účasti IGSO PAS v poradních orgánech Polských ministerstev (např. Ministerstva pro místní rozvoj; dopravy; zemědělství a rozvoje venkova či životního prostředí). Ústav geografie a regionálního plánování při Polské akademii věd je partnerem projektu CesR a je zodpovědný za vědecký dohled, identifikaci a přenos správných postupů. Malopolské vojvodství je hlavní destinací cestovního ruchu v Polsku, a proto bylo vybráno pro realizaci studie v rámci projektu CesR.

17 Základní informace o Malopolském vojvodství Malopolské vojvodství se nachází v jižním Polsku a pokrývá více než km 2. Region se svými 3,4 mil. obyvatel se řadí na pozici 4. nejlidnatějšího regionu Polska. Mezi nejdůležitější turistická lákadla patří nejvyšší pohoří v Polsku (Tatry), hlavní město regionu (Krakov), které se může pochlubit více než historickými památkami. Další zajímavostí regionu je historický Solný důl Wieliczka (jediný důl na světě v provozu nepřetržitě od středověku), přírodní krásy (jako pohoří Pieniny - krasová náhorní plošina), náboženská a dřevěná architektura (např. svatyně Kalwaria Zebrzydowska aj.) stejně jako lyžařská či lázeňská centra (např. Zakopane). Význam venkova a cestovního ruchu Přibližně polovina obyvatelstva Malopolského vojvodství žije na venkově a od počátku 20. století se jejich podíl neustále zvyšuje, zatímco v Krakově žije přibližně 23 % populace. Struktura využití půdy v Malopolském vojvodství odráží následující různorodost venkovských oblastí: zemědělská půda tvoří 61 % celkové plochy, lesy zaujímají přibližně 30 %, zatímco zastavěné plochy pokrývají méně než 6 %. Zdejší zemědělská hospodářství patří mezi nejmenší v Polsku (okolo 2,3-2,8 ha), což ovšem může být vnímáno jako potenciál, který může společně s příznivými přírodními podmínkami a bohatými společensko-kulturními tradicemi přispět k rozvoji ekologické výroby. V roce 2010 navštívilo Malopolské vojvodství asi 8,7 mil turistů (z toho 2,3 mil zahraničních). Celková kapacita lůžek hotelů, penzionů a ubytoven přesahuje Turistický potenciál Malopolského vojvodství je impozantní: nachází se zde 5 ze 13 polských památek zapsaných do seznamu kulturního dědictví UNESCO a přibližně národních památek. Navíc více než polovina území Malopolska je chráněnou přírodní oblastí: nachází se zde 6 národních parků a 2 z nich byly označeny jako biosférické rezervace pod záštitou UNESCO. 17

18 Cooperatives of Employment and Services in Rural areas The Polish Academy of Sciences, the Institute of Geography and Spatial Organization The basis characteristic and aims of the partner Country: Poland Offices in Warsaw and Kraków The Institute of Geography and Spatial Organization in the Polish Academy of Sciences (IGSO PAS) is a Polish state learned institution conducting research in national and international scientific cooperation. The institute has over one hundred employees in three offices located in Warsaw, Kraków and Toruń. The Institute gathers leading scholars and researchers supporting national and regional actors and policy makers as an important scientific advisory body in Poland. The practical applications are also developed through the participation of the IGSO PAS experts in commissions conducted by the Ministry of Regional Development, Ministry of Infrastructure, Ministry of Transport, Ministry of Agriculture and Rural Development and Ministry of the Environment. The Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences (IGSO PAS) is a project partner in CesR project responsible for scientific supervision, identification and transfer of good practices. The Małopol-

19 ska region as a leading tourist destination in Poland was selected for further studies within CesR project. General information about the Małopolska region The Małopolskie voivodeship is situated in the southern Poland and covers more than sq km. Małopolska is inhabited by 3.4 mln of people which places the region on the 4th position among other Polish regions. The most important tourist attractions comprise the highest mountains in Poland (Tatry), the capital city of the region (Kraków) with about objects classified as monuments, the historic Salt Mine in Wieliczka (the only mining site in the world functioning continuously since the Middle Ages), the other natural amenities (e.g. Pieniny mountains, karst plateau), religious and wooden architecture (e.g. the Kalwaria Zebrzydowska Sanctuary) as well as ski and spa centers (e.g. Zakopane). Significance of the rural area and tourism About a half of the population in Małopolska lives in rural areas and since the beginning of the XXth century, their share continues to grow. In the same time, approximately 23 % of population inhabits Kraków. The land use structure of Małopolskie voivodeship also reflects this diversity of rural areas: agricultural lands constitutes 61 % of the area, forests approximately 30 % whereas built-up lands less than 6%. The farms are the smallest in Poland (around 2,3-2,8 ha) but it might be perceived as a potential which together with favourable natural conditions and rich socio-cultural traditions contributes to the development of ecologic production. In 2010, Małopolskie voivodeship hosted about 8,7 mln of tourists (including 2,3 mln of foreign tourists). The number of beds in collective tourist establishments exceeds 68 thousands places. The touristic potential of Małopolska is impressive: five out of 13 places in Poland registered as UNESCO world cultural and natural heritage are localised in Małopolska while around objects are classified as monuments by Regional Conservator. In addition, more than a half of the Małopolska territory is registered as protected areas: there are 6 national parks and two of them are considered UNESCO Biosphere Reserves. 19

20 Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Rozvojová agentura Troodos Základní informace o regionu Země: Kypr Počet obyvatel: 20 tisíc obyv. Rozloha: 829 km 2 Charakteristika regionu: Region Troodos je hornatý a nachází se v centrální části Kypru a nejvyšším vrcholem je Olympus (1 952 m n.m.) Venkov V regionu se nachází celkově okolo 100 samostatných obcí. Většina obcí v regionu jsou malého charakteru s méně než 500 obyvateli. Obdělávaná půda pokrývá plochu ha. Typickými komoditami této oblasti jsou ovoce a zelenina, olivový olej, víno a vinné výrobky. Lesní národní park Troodos se rozkládá na ploše ha v okolí hory Olympus a jeho geologickou zajímavostí je dobře zachovaný ofiolitický komplex, což přirozeně přitahuje velkou pozornost vědecké obce. Lesní park je také proslulý svoji bohatou a velmi biologicky rozmanitou florou a faunou. Lákadla cestovního ruchu Troodos je již od pradávna známý svými hustými lesy a bohatými doly. Tato oblast poskytovala dřevo a měď na stavbu starověkých lodí a výrobu zbraní, kte-

21 ré se používaly v bojích a námořních bitvách antické doby. V době byzantské říše se tato oblast stala centrem pro náboženské umění, kdy mniši stejně jako prostý lid vystavěli a vyzdobili impozantní kostely a kláštery daleko od přímořských nížin pravidelně pleněných nájezdníky a pustošených piráty. Příroda byla k oblasti Troodos neobyčejně štědrá, níže položené svahy pokrývají buď terasovité vinice nebo křoviny jalovce fénického, místy vystřídané divokými růžemi a levandulí. Jasně zelené borovice a majestátní cedry dominují ve vyšších nadmořských výškách. Je to oblast neobyčejné přírodní krásy měnící se podle ročního období. Ať už chcete uniknout letnímu spalujícímu horku, poznávat pěší či cyklistické vyhlídkové trasy na jaře nebo na podzim nebo usrkávat horký nápoj po náročném lyžování v zimě, Troodos je to správné místo pro každou sezónu. Rozvoj turistiky Region Troodos nabízí širokou škálu hotelů, tradičních kamenných domů a agroturistické komplexy s ubytováním a prostorami pro organizaci malých seminářů či konferencí. V nabídce je téměř lůžek v různých typech turistických zařízení. Region nabízí obrovské množství turistických atrakcí procházky nebo cyklistické projížďky skrz lesy podél horských pěšin, vesnické festivaly, degustaci místní tradiční kuchyně, nebo objevování kulturních pokladů světového dědictví UNESCO v podobě výstavních kostelů. Rozvoj venkova Jedním z hlavních cílů Rozvojové agentury Troodos je podpora udržitelné turistiky v regionu, tzn. ochrana a podpora jedinečného přírodního prostředí a uchování a propagace bohaté historie a tradic horských vesnic. Tyto charakteristiky se odráží ve Strategii pro udržitelný rozvoj turistiky v regionu, jejímž hlavním cílem je propojit turistické produkty, aby vytvářely kompletní turistickou značku. Nově přijatá obchodní značka regionu je Trooding. Trooding představuje na míru připravený turistický balíček, který splňuje specifické potřeby alternativních cestovatelů. Očekáváme, že regionální přístup k rozvoji zdejší turistiky poskytne řešení pro udržitelné využití zdrojů a současně poznávání a potěšení z přírodních i historických krás této oblasti. 21

22 Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Troodos development company General information about the region Country: Cyprus Population: 20 thous. people Area: 829 km 2 Characteristics of region: The Region of Troodos is mountainous and is located in the center of Cyprus. The highest peak is Mount Olympus (1952 m.a.s.l). Rural areas The region includes a total of around 100 communities each of which has its own Council. Most villages in the Region are small and have less than 500 inhabitants. The cultivated land lies across an area of hectares. Typical products produced in the Region include fruits and vegetables, olive oil, wine and wine products. Troodos National Forest Park covers an area of hectares around the Olympus Mountain. Its geological setting includes a well-preserved ophiolite complex. The Forest Park is well known for its rich and biodiverse flora and fauna. Attractions of tourism The Troodos is renowned since antiquity for its dense forests and rich mines. It provided timber and copper for the construction of ancient ships and weapons that

23 fought the battles and naval engagements of the classical era. In Byzantine times it became a centre for religious art, as monks and ordinary folk built and decorated superb churches and monasteries, away from the regularly raided and pirate savaged coastal lowlands. Nature has been particularly generous to Troodos. Its lower slopes alternate between terraced vineyards and the Phoenician juniper maquis, sprinkled in places with pink rock rose and wild lavender. Bright green pine trees and majestic cedars dominate in the higher elevations. It is an area of extreme natural beauty throughout the year. Whether escaping the summer heat, walking or cycling along scenic routes in spring or autumn or sipping a hot beverage after a demanding skiing descent in winter, Troodos is the place for all seasons. Tourism development Troodos provides a wide range of hotels, stone buit traditional houses and agrotourism complexes for accommodation and hosting, and for the organisation of small scale seminars/ conferences. There is a choice of nearly 2,000 available beds, in different types of licensed tourist establishments. The region offers an abundance of things to do and see. It is an area of walking or cycling through forests on mountain trails, attending village festivals, experiencing local traditional gastronomy, or discovering cultural treasure of UNESCO World Heritage churches are among the main pursuits. Tourism development One of the main aims of Troodos Development Company is the promotion of sustainable tourism in the region, that is; the protection and enhancement of the unique natural environment and the preservation and promotion of the rich history and tradition of the mountain villages. These characteristics are reflected in the Strategy for the Sustainable Development of Tourism in the region, whose main purpose is the combination of the tourism products with the view of creating a completed tourism brand. The newly adopted brand name of the region is Trooding. Trooding is a tailored tourist package that meets the specific needs of Alternative Travelers. The regional approach of tourism development in the area is expected to provide solutions for sustainable use of resources together with the exploration and enjoyment of the Region s rich natural and historical beauty. 23

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU - KAAD Východní Evropa program - Katolická akademická služba pro cizince www.kaad.de Stipendia pro křesťanské studenty (po 6. semestru), absolventy vysokých škol a vědecké

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

Innovation Infrastructure of the Zlín Region

Innovation Infrastructure of the Zlín Region Innovation Infrastructure of the Zlín Region Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského prostředí v regionech.

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region 2 Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Žáky 8. a 9. ročníků

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE THE MINING CULTURAL LANDSCAPE KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE. The National Technical Museum in Prague www.ntm.

PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE THE MINING CULTURAL LANDSCAPE KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE. The National Technical Museum in Prague www.ntm. PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HORNICKÁ KULTURNÍ KRAJINA KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE K NOMINACI NA SEZNAM SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO Národní technické muzeum v Praze www.ntm.cz PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000 1 KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 2000 OBSAH / SUMMARY: KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo projektu: Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu:

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek RETAIL PARKS Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek HODONÍN City Hodonín is located 61 km south east of Brno and ca. 6 km west of the Slovakian border towns Holíč and Skalica. As the principal town of the

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2 Poptávka a mezinárodní cestovní ruch Blok č. 2 Prostorový model (Mariot) Lokalizační a selektivní předpoklady tvoří v prostoru 2 póly rozdílného (protikladného) charakteru L S Realizační faktory umožňují

Více

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku FP7-Infrastructures Inforum 2010, 27. 5. 2010, Daniela Tkačíková Projekt OpenAIRE CÍL: Vybudování infrastruktury a podpory pro otevřený přístup

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Responsible Care a ChemLog

Responsible Care a ChemLog RESPONSIBLE Responsible Care a ChemLog Ladislav Špaček Svaz chemického průmyslu ČR Product Stewardship a REACH, 3. 6. 2011, Bešeňová (SK) 1 RESPONSIBLE SCHP ČR R = 1 z 55 národnn rodních asociací RESPONSIBLE

Více

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže aktivní občanství AICM active citizenship Association for Support for the Development of Youth Information Centres in the Czech Republic bezdomovectví

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny

Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny Asociace pro vodu v krajině ČR - Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny Ing.Jan Čermák, Dr.Sc Most 17.4.2013

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Kanada základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Kanada základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU

VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU The use of web data sources in the tourism Ing. Libor Kavka, Ph.D. Vysoká škola logistiky Přerov, Palackého 25, 750 02 Přerov libor.kavka@vslg.cz

Více

Přehled akcí a výstupů. Nejlepším místem pro život je domov

Přehled akcí a výstupů. Nejlepším místem pro život je domov Přehled akcí a výstupů Nejlepším místem pro život je domov PROJEKT INNOVAGE INNOVAge (Podpora regionálních politik zaměřených na zkvalitnění péče o seniory a jejich bydlení v domácím prostředí) je mezinárodním

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Michal Pacvoň, NCP pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy NCP pro program Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Podepsáním

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Solutions for Demanding Business INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Pilotní řešení Peter Ondrovič a kolektiv ISSS 2012 HRADEC KRÁLOVÉ OBSAH PREZENTACE Základní koncept pilotního řešení Poloha v

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

WHAT IF ECONOMY BENEFITED THE PEOPLE AND NOT PEOPLE THE ECONOMY?

WHAT IF ECONOMY BENEFITED THE PEOPLE AND NOT PEOPLE THE ECONOMY? WHAT IF ECONOMY BENEFITED THE PEOPLE AND NOT PEOPLE THE ECONOMY? CO KDYBY EKONOMIKA PROSPÍVALA LIDEM A NIKOLI LIDÉ EKONOMICE? INVITATION to the under the patronage of Nobel Peace Prize Laureate Prof. Muhammad

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele. 2. 9. 2014, Ostrava

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele. 2. 9. 2014, Ostrava Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele 2. 9. 2014, Ostrava CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým

Více

ERASMUS+: MLÁDEŽ V AKCI KLÍČOVÁ AKCE 2-2. KOLO VÝZVY 2014 ŽÁDOSTI PŘIJATÉ K 1.10.2014. výsledky výběrového řízení

ERASMUS+: MLÁDEŽ V AKCI KLÍČOVÁ AKCE 2-2. KOLO VÝZVY 2014 ŽÁDOSTI PŘIJATÉ K 1.10.2014. výsledky výběrového řízení ERASMUS+: MLÁDEŽ V AKCI KLÍČOVÁ AKCE 2-2. KOLO VÝZVY 2014 ŽÁDOSTI PŘIJATÉ K 1.10.2014 výsledky výběrového řízení ČÍSLO ŽÁDOSTI ŽADATEL NÁZEV PROJEKTU STAV ŽÁDOSTI 2014-2-CZ01-KA205-012434 2014-2-CZ01-KA205-012439

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy 10 let CEVRO Liberálně-konzervativní akademie 10 years of CEVRO Liberal Conservative Academy Vznik CEVRO Foundation of CEVRO CEVRO vzniklo v srpnu 1999 se základní myšlenkou podporovat ty, kteří chtějí

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více