Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech"

Transkript

1 Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

2 Cooperatives of Employment and Services in Rural areas

3

4 Cíle a zaměření projektu Život na venkově je spojen s lepším životním prostředím, sociálními vztahy či bezpečím. Na druhou stranu jsou pro život a podnikání na venkově vlastní horší socio-ekonomické podmínky, než jaké svým obyvatelům poskytují města. Stárnutí populace, nezaměstnanost, nedostatečná infrastruktura, nedostupnost služeb jsou hlavními problémy spojené s nižší úrovní kvality života na venkově. Proto je obvyklým a důležitým úkolem regionálních veřejných institucí přispívat k omezování těchto rozdílů pomocí podpory venkovských oblastí. Cílem projektu CesR je identifkovat dobré zkušenosti s nástroji regionální politiky, které mají pozitivní dopad na zaměstnanost na venkově v oblasti cestovního ruchu a jiných sektorů podnikání. Dalším cílem je přenést mezi partnery tyto nástroje regionální politiky podporující tvorbu, rozšíření či alespoň zachování pracovních příležitostí v sektoru služeb na venkově. Pro venkov je vlastní unikátní kulturní a přírodní dědictví umožňující rozvoj cestovní- 4 ho ruchu. Podnikání v oblasti cestovního ruchu je jednou z mála možností, která přináší venkovu ekonomický rozvoj a zaměstnanost a zároveň je udržitelným způsobem hospodaření, které nenarušuje kulturní a přírodní dědictví daného venkovského regionu. Specifikem cestovního ruchu ve venkovských oblastech je poskytování ubytování bez následných služeb (self-catering accommodation). Tento sektor cestovního ruchu skýtá významné možnosti rozvoje přidružených služeb mající významný dopad na zaměstnanost, což dokazují pozitivní zkušenosti na ostrově Malta. Aby nalezená a získaná dobrá praxe mohla být úspěšně uplatněna v jednotlivých partnerských regionech, je nezbytné zapojit do tohoto procesu představitele jak regionální tak i lokální úrovně, proto je součástí projektu i několik místních workshopů, kterých by se měli účastnit představitelé místní veřejné správy a podnikatelů.

5 Klíčové aktivity projektu Řízení projektu a spolupráce partnerů při výměně zkušeností a identifikaci osvědčených postupů. Interakce a informování místních a regionálních aktérů rozvoje venkova a podpory podnikání v rámci společných workshopů. Vytvoření příručky shrnující doporučení pro regionální a místní veřejnou politiku, která vycházejí z identifikovaných osvědčených postupů a výsledků workshopů. Zlepšení veřejné politiky v každém partnerském regionu. Zvyšování povědomí o potřebě inovativního pojetí veřejných politik pro oblast rozvoje venkova a podnikání, s cílem posílit atraktivitu a konkurenceschopnost venkovských oblastí. Partneři projektu 1. Regionální výbor pro rozvoj turistiky v Auvergne Francie, vedoucí partner 2. Olomoucký kraj Česká republika 3. Polská akademie věd, Institut pro geografii a prostorovou organizaci Polsko 4. Rozvojová agentura Troodos Kypr 5. Regionální rada Granady Španělsko 6. Lotyšská univerzita, Středisko pro evropské studie Lotyšsko 7. Regionální rozvojová agentura Mura Slovinsko 8. Regionální rada Cork County Irsko Doba projektu je plánována na období tří let od ledna 2012 do prosince Rozpočet projektu: Celkový rozpočet projektu: ,00 EUR Celková dotace z ERDF: ,40 EUR 5

6 Aims and Objectives of the project Life in the countryside is associated with better living environment, social relations and security. On the other hand, life and business in the rural areas can be characterized by worse socio-economic conditions when compared to the facilities and standards availed by the inhabitants of cities. Ageing population, unemployment, inadequate infrastructure and the unavailability of services represent the main issues connected with the lower level of quality of life in the rural areas. Therefore, one of the traditional and important tasks of the regional public institutions is to contribute to the narrowing of such disparities through support for rural areas. The goal of the CesR project is to identify good experiences with the tools of the regional policy, thus bestowing a positive impact on rural employment in the field of tourism and other business sectors. Then will be aim of the project the transfer between the project partners the regional policy tools supporting the creation, expansion and at least maintenance of employment opportunities in the service sector within the rural areas. The rural areas have its own unique cultural and natural heritage facilitating the development of tourism. Business in the area of tourism is one of the few opportunities in the rural areas, bringing economic development, employment and also sustainable development without disrupting the cultural and natural heritage of the given rural region. A specific feature of tourism in rural areas is the provision of accommodation without the related services (self-catering accommodation). This sector of tourism offers significant opportunities for the development of such services with significant impact on employment, as evidenced by the positive experiences on the island of Malta. In order to successfully implement the ascertained and obtained good practices in single partner regions, it is essential to involve the representatives of the regional as well as local bodies in this process. Therefore, the project also includes 6

7 several local working groups comprising of the representatives of local public administration and entrepreneurs. The key activities of the project Management of the project and collaboration of the partners focused identification and expertise exchange of the well-established practices. Interaction with, and provision of information for, regional and local politicians and entrepreneurs on join workshops. Creating a handbook summarizing recommendations for regional and local public policies based on the identified good practices and the results of workshops. Revamping the public policy for each partner region. Partnership 1. Regional Tourism Development Board of Auvergne France, leader partner 2. Olomouc region Czech republic 3. Polish Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organization Poland 4. Troodos development company Cyprus 5. County Council of Granada Spain 6. University of Latvia, Centre for European and Transition Studies Latvia 7. Regional Development Agency Mura Slovenia 8. Cork County Council Ireland Project is planned on duration of three year from January 2012 to December Project budget: Total project budget: ,00 EUR Total ERDF support: ,40 EUR Raising awareness of the need for an innovative approach to public policies for rural development and entrepreneurship in order to strengthen the attractiveness and competitiveness of the rural areas. 7

8 Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Regionální výbor pro rozvoj turistiky v Auvergne Základní informace o regionu Země: Francie Sídelní město: Clermont-Ferrand ( obyv.) Počet obyvatel: tisíc obyv. Rozloha: km 2 Charakteristika regionu: hornatý a nejvyšší vrchol je Puy de Sancy (1 885 m n.m.) Venkov Tento region je tvořen obcemi, které se dělí na 27 urbanistických jednotek. Většina obcí v tomto regionu (91 %) má méně než obyvatel. Průměrná populace ve zdejších obcích je obyvatel. Obdělávaná plocha zabírá ha, což odpovídá 57,2 % celkové plochy regionu (v porovnání s 49 % celonárodně). Míra zalesnění v regionu je obdobná, jako na celonárodní úrovni (28 %). Turistika Region Auvergne je známý především díky svému vulkanickému dědictví, které je motivem znaku regionu, Auvergne je zelenou turistickou oázou obklopenou krásnou přírodou, která svým návštěvníkům nabízí pohodu a možnosti relaxace, a to především v 10 lázeňských střediscích. Nejnavštěvovanějšími turistickými atrakcemi jsou přírodní krásy, jako např. Puy Mary nebo Puy-de-Dôme, ale oblíbe-

9 né jsou také tematické parky, nejvýznamnější z nich zoologický a zábavní park PAL a Vulcania tematický park věnovaný sopkám a sopečným činnostem. Návštěvníci mohou také obdivovat architektonické dědictví našich předků, a to především v podobě několika pokladů románského umění. Na závěr je nutno podotknout, že Auvergne je také oblíbenou destinací pro milovníky zimních sportů, kteří vyhledávají oblasti vhodné pro běžecké lyžování anebo míří do jednoho z následujících lyžařských center: Super Lioran, Super Besse, Le Mont Dore, atd. Činnosti a cíle partnera V roce 1942 byl založen Regionální výbor pro turistiku a následně byl v roce 2005 přejmenován na Regionální výbor pro rozvoj turistiky v Auvergne (RTDBA). Tato organizace je sdružením zástupců samosprávy, zástupců místních podnikatelů, poradců, soukromých operátorů a dalších regionálních seskupení. RCT- DA představuje mezičlánek mezi veřejnými a soukromými aktéry a jeho cílem je podporovat rozvoj turistiky v regionu a propagovat oblast Auvergne na francouzských i zahraničních trzích. Rozvoj a monitoring turistiky Na tomto poli si RTDBA klade za cíl propagovat a podporovat rozvoj turistických produktů (ubytování, poskytovatele služeb, atd.) v regionu a shromažďovat statistické údaje nezbytné pro správné sledování ekonomických ukazatelů v turistice. Za tyto činnosti je odpovědná organizace Plánování průmyslu a turistiky v Auvergne, která jménem krajského úřadu Auvergne připravuje dlouhodobé strategie turistického rozvoje a podporuje inovační změny v tomto klíčovém sektoru místní ekonomiky, a to především ve formě prospektivních studií. Komunikace a marketing Propagace oblasti Auvergne je primárním úkolem RTDBA, který se snaží oslovit francouzskou i zahraniční širokou veřejnost a odborníky z cestovních kanceláří či poskytovatele turistických služeb. Tyto různorodé činnosti zahrnují mimo jiné zřízení mnohojazyčných webových stránek, vydávání propagačních brožur, letáků a turistických map, účast na veletrzích zaměřených na turistiku. 9

10 Cooperatives of Employment and Services in Rural areas The Regional Tourism Development Board of Auvergne General information about the region Country: France Capital: Clermont-Ferrand ( inhab.) Population: thous. people Area: km 2 Characteristics of region: mountainous (and the highest peak is Puy de Sancy (m.a.s.l.) Rural areas The region, divided into 1,310 municipalities, counts twenty-seven urban units. Most municipalities in the region (91%) have less than 2,000 inhabitants. The average population of the municipalities in the Auvergne is 1,053 inhabitants. Cultivated land in the Auvergne occupies 1,496,867 ha or 57.2% of the territory (against 49% nationally). Finally, the rate of forestry in the region is identical to the national level (28%). Tourism Rich particularly with an unusual volcanic heritage, emblem of the region, the Auvergne is a green tourist resort, surrounded by nature, which also offers well-being and relaxation to its visitors, especially through its 10 spas. The most frequented tourist sites are natural sites like the Puy Mary or the Puy-de-Dôme, but also the theme parks,

11 most prominently ranking the PAL, zoo and amusement park, and Vulcania - a theme park dedicated to volcanoes. Built heritage, which particularly counts a few treasures of Romanesque art, is also very popular with visitors. Finally, the Auvergne is also a winter destination, through its ski resorts (Super Lioran, Super Besse, Le Mont Dore, etc.) and Nordic skiing. Activities and objectives of the structure The Regional Tourist Board was established in 1942 and then became the Regional Tourism Development Board of Auvergne (RTDBA) in The RTDBA is an association of elected officials, representatives of local tourist boards, consular sectors, private operators and regional groupings. The RTD- BA provides the interface between public and private actors. Its missions are to encourage the development of the tourism economy of the region and promote the Auvergne on French and foreign markets. Tourism development and observation The mission of the RTDBA in this field is to promote and support the development of tourism products (accommodation, activity providers, websites, etc.) in the region and to collect statistical data necessary for the observation of the tourist economy. The Development, Statistics and Innovation department, responsible for these actions, establishes the multi-year tourism development strategies by market and by sectors on behalf of the regional authority (Regional Council of Auvergne), and encourages innovation in this key sector of the regional economy, particularly through prospective studies. Communication and marketing Promoting the Auvergne resort is the primary mission of the RTDBA. Many actions are conducted aimed at French and foreign markets, the general public and professionals (travel agents, tour operators, etc.). These various actions include, among others, the launch of a multilingual website, publication of brochures, tourist maps and participation in trade fairs. 11

12 Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Olomoucký kraj Základní informace o regionu Země: Česká republika Sídelní město: Olomouc ( obyv.) Počet obyvatel: 638 tisíc obyv. Rozloha: km 2 Charakteristika regionu: Jižní část tvoří nížiny Hané a na severu kraje se nachází nevyšší hora Praděd (1 491 m n. m.) v pohoří Jeseníky. Kraj sousedí s Polskou republikou a společná hranice je dlouhá 104 km. Význam venkova Kraj tvoří území 399 obcí, z nichž 30 má statut města. Velká většina obcí v Olomouckém kraji (88%) má méně než obyvatel. Průměrná velikost obcí v Olomouckém kraji je 1608 obyvatel. Zemědělsky obdělávaná půda v Olomouckém kraji zaujímá ha (tj. 53,1% z rozlohy kraje). Atraktivity Olomouckého kraje Hlavním turistickým lákadlem v našem regionu je pohoří Jeseníků. Které nabízí široké spektrum sportovního vyžití v zimních sportovních areálech, které v současnosti poskytují i zajímavé letní atrakce. Jeseníky jsou atraktivní i pro letní vysokohorskou turistiku, kde je možné se těšit z nádherných výhledů do malebných údolí. Na druhou stranu Střední Morava je atraktivní svou sítí cyklostezek a množ-

13 stvím historických památek. Cíle a aktivity partnera Olomoucký kraj je samosprávná instituce s všeobecnou působností. Hlavním úkolem kraje a jeho krajského úřadu je všeobecný rozvoj regionu, poskytování sociálních služeb, vzdělávání (středoškolské vzdělání), zdravotní péče, doprava (integrované veřejné dopravy a údržba silnic), péče o životní prostředí a podpora kultury. Obnova venkovských obcí a podpora rozvoje cestovního ruchu je založena na spolupráci s relevantními aktéry a finanční podpoře jejich aktivit. Rozvoj cestovního ruchu Olomoucký kraj je spoluzakladatelem a významným představitelem Sdružení cestovního ruchu Jeseníky a Střední Morava. Tyto asociace spolupracují s řadou turistických partnerů, kteří rozvíjejí a zdokonalují služby pro návštěvníky našeho regionu. Olomoucký kraj podporuje inovativní projekt na pomezí turistiky a rozvoje venkova - Regionální značky. V našem regionu jsou regionální značky Haná, Jeseníky a Moravská brána. Značky podporují venkovské místní podnikatele a vytváří pro návštěvníky našeho kraje síť zaručeně místních a kvalitních výrobků a služeb. Rozvoj venkova Olomoucký kraj nabízí dlouhodobou finanční podporu projektů venkovských obcí v Programu obnovy venkova. Program má tři hlavní cíle, a to podporu investic do majetku obcí, integrovaných mikroregionálních projektů a tvorbu územních plánů. Dále se Olomoucký kraj podílí na organizaci soutěže Vesnice roku, která vyzdvihuje spolupráci mezi občany a sociálně-aktivní život ve venkovských oblastech. Náš kraj se podílí a spolupracuje na řízení podpory z EFRR a EZFRV, která je mimo jiné zaměřena na řešení problémů ve venkovských oblastech.

14 Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Olomouc region General information about the region Country: Czech Republic Capital: Olomouc ( inhab.) Population: 638 thous. people Area: km 2 Characteristics of region: Southern part encompassing lowlands (Haná) and northern part is mountainous (the Jeseníky mountains Praděd m.a.s.l.). The region borders Poland along a 104-km state border. Significance of the rural area The region comprises of 399 municipalities, out of which 30 carry the status of a town. Most villages in the Olomouc region (88%) have less than inhabitants. The average population in the regional municipalities stands at 1608 inhabitants. Agriculturally cultivated land covers an area of ha (i.e. 53.1% of the total area). Attractiveness of the Olomouc Region The main touristic magnet of our region is the Jeseníky mountain range, most suitable for summer hiking and offering magnificent views of its picturesque valleys. In addition, the Jeseníky mountain area offers a wide portfolio of sports activities in its winter sport resorts and thrilling attractions for the summer visitors. On the other

15 hand, central Moravia is famous for its network of cycling paths and many historical sights. Objectives and activities of the partner The Olomouc region is a self-governing institution with the general scope of an authority. The fundamental objective of the region and its Regional Authority is the general development of the region, provision of social services, education (secondary education), health care, transport (integrated public transport and road maintenance), environmental services and cultural support. Restoration of the rural municipalities and enhancing tourism are based on close co-operation with the relevant business entities, and on the financial support for their activities. Tourism development The Olomouc region is a co-founder and a significant representative of the Tourist Associations of Jeseníky and Central Moravia. These associations co-operate with a number of tourist partners that assist in developing and enhancing services for visitors to our region. The Olomouc region supports an innovative project on the borderline between tourism and rural development Regional brands. In our region, regional brand are Haná, Jeseníky and Moravská brána. Such brand provide support to the local rural entrepreneurs and, at the same time they create a network of guaranteed local and prime-quality products and services for the visitors to our region. Development of the rural areas The Olomouc region offers long-term financial support for investments in village municipalities within the Rural Renewal Program. The Programme distinguishes three main objectives, such as supporting investments in municipality assets, integrated micro-regional projects and the institution of rural planning. Further on, the Olomouc region participates in organizing the Village of the Year competition, which clearly emphasises co-operation between the inhabitants and the socially active life in the rural areas. Our region takes part in, and co-operates with, the management of support from the ERDF and EAFRD, which focuses, among others, on tackling the issues of rural areas. 15

16 Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Polské akademie věd, Ústav geografie a územního plánování Základní charakteristika a cíle partnera Země: Polsko Sídlo ve Varšavě a Krakově Ústav geografie a územního plánování při Polské akademii věd (IGSO PAS) je státní výzkumnou institucí provádějící výzkum postavený na národní i mezinárodní spolupráci. Na IGSO PAS pracuje přes sto zaměstnanců ve třech místních zastoupeních ve Varšavě, Krakově a Toruni. Ústav úzce spolupracuje se špičkovými vědci, významnými národními a regionálními aktéry a tvůrci veřejných politik a vytváří tak důležitý vědecký poradní orgán. K praktickému uplatnění vědeckých výzkumů dochází také prostřednictvím účasti IGSO PAS v poradních orgánech Polských ministerstev (např. Ministerstva pro místní rozvoj; dopravy; zemědělství a rozvoje venkova či životního prostředí). Ústav geografie a regionálního plánování při Polské akademii věd je partnerem projektu CesR a je zodpovědný za vědecký dohled, identifikaci a přenos správných postupů. Malopolské vojvodství je hlavní destinací cestovního ruchu v Polsku, a proto bylo vybráno pro realizaci studie v rámci projektu CesR.

17 Základní informace o Malopolském vojvodství Malopolské vojvodství se nachází v jižním Polsku a pokrývá více než km 2. Region se svými 3,4 mil. obyvatel se řadí na pozici 4. nejlidnatějšího regionu Polska. Mezi nejdůležitější turistická lákadla patří nejvyšší pohoří v Polsku (Tatry), hlavní město regionu (Krakov), které se může pochlubit více než historickými památkami. Další zajímavostí regionu je historický Solný důl Wieliczka (jediný důl na světě v provozu nepřetržitě od středověku), přírodní krásy (jako pohoří Pieniny - krasová náhorní plošina), náboženská a dřevěná architektura (např. svatyně Kalwaria Zebrzydowska aj.) stejně jako lyžařská či lázeňská centra (např. Zakopane). Význam venkova a cestovního ruchu Přibližně polovina obyvatelstva Malopolského vojvodství žije na venkově a od počátku 20. století se jejich podíl neustále zvyšuje, zatímco v Krakově žije přibližně 23 % populace. Struktura využití půdy v Malopolském vojvodství odráží následující různorodost venkovských oblastí: zemědělská půda tvoří 61 % celkové plochy, lesy zaujímají přibližně 30 %, zatímco zastavěné plochy pokrývají méně než 6 %. Zdejší zemědělská hospodářství patří mezi nejmenší v Polsku (okolo 2,3-2,8 ha), což ovšem může být vnímáno jako potenciál, který může společně s příznivými přírodními podmínkami a bohatými společensko-kulturními tradicemi přispět k rozvoji ekologické výroby. V roce 2010 navštívilo Malopolské vojvodství asi 8,7 mil turistů (z toho 2,3 mil zahraničních). Celková kapacita lůžek hotelů, penzionů a ubytoven přesahuje Turistický potenciál Malopolského vojvodství je impozantní: nachází se zde 5 ze 13 polských památek zapsaných do seznamu kulturního dědictví UNESCO a přibližně národních památek. Navíc více než polovina území Malopolska je chráněnou přírodní oblastí: nachází se zde 6 národních parků a 2 z nich byly označeny jako biosférické rezervace pod záštitou UNESCO. 17

18 Cooperatives of Employment and Services in Rural areas The Polish Academy of Sciences, the Institute of Geography and Spatial Organization The basis characteristic and aims of the partner Country: Poland Offices in Warsaw and Kraków The Institute of Geography and Spatial Organization in the Polish Academy of Sciences (IGSO PAS) is a Polish state learned institution conducting research in national and international scientific cooperation. The institute has over one hundred employees in three offices located in Warsaw, Kraków and Toruń. The Institute gathers leading scholars and researchers supporting national and regional actors and policy makers as an important scientific advisory body in Poland. The practical applications are also developed through the participation of the IGSO PAS experts in commissions conducted by the Ministry of Regional Development, Ministry of Infrastructure, Ministry of Transport, Ministry of Agriculture and Rural Development and Ministry of the Environment. The Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences (IGSO PAS) is a project partner in CesR project responsible for scientific supervision, identification and transfer of good practices. The Małopol-

19 ska region as a leading tourist destination in Poland was selected for further studies within CesR project. General information about the Małopolska region The Małopolskie voivodeship is situated in the southern Poland and covers more than sq km. Małopolska is inhabited by 3.4 mln of people which places the region on the 4th position among other Polish regions. The most important tourist attractions comprise the highest mountains in Poland (Tatry), the capital city of the region (Kraków) with about objects classified as monuments, the historic Salt Mine in Wieliczka (the only mining site in the world functioning continuously since the Middle Ages), the other natural amenities (e.g. Pieniny mountains, karst plateau), religious and wooden architecture (e.g. the Kalwaria Zebrzydowska Sanctuary) as well as ski and spa centers (e.g. Zakopane). Significance of the rural area and tourism About a half of the population in Małopolska lives in rural areas and since the beginning of the XXth century, their share continues to grow. In the same time, approximately 23 % of population inhabits Kraków. The land use structure of Małopolskie voivodeship also reflects this diversity of rural areas: agricultural lands constitutes 61 % of the area, forests approximately 30 % whereas built-up lands less than 6%. The farms are the smallest in Poland (around 2,3-2,8 ha) but it might be perceived as a potential which together with favourable natural conditions and rich socio-cultural traditions contributes to the development of ecologic production. In 2010, Małopolskie voivodeship hosted about 8,7 mln of tourists (including 2,3 mln of foreign tourists). The number of beds in collective tourist establishments exceeds 68 thousands places. The touristic potential of Małopolska is impressive: five out of 13 places in Poland registered as UNESCO world cultural and natural heritage are localised in Małopolska while around objects are classified as monuments by Regional Conservator. In addition, more than a half of the Małopolska territory is registered as protected areas: there are 6 national parks and two of them are considered UNESCO Biosphere Reserves. 19

20 Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Rozvojová agentura Troodos Základní informace o regionu Země: Kypr Počet obyvatel: 20 tisíc obyv. Rozloha: 829 km 2 Charakteristika regionu: Region Troodos je hornatý a nachází se v centrální části Kypru a nejvyšším vrcholem je Olympus (1 952 m n.m.) Venkov V regionu se nachází celkově okolo 100 samostatných obcí. Většina obcí v regionu jsou malého charakteru s méně než 500 obyvateli. Obdělávaná půda pokrývá plochu ha. Typickými komoditami této oblasti jsou ovoce a zelenina, olivový olej, víno a vinné výrobky. Lesní národní park Troodos se rozkládá na ploše ha v okolí hory Olympus a jeho geologickou zajímavostí je dobře zachovaný ofiolitický komplex, což přirozeně přitahuje velkou pozornost vědecké obce. Lesní park je také proslulý svoji bohatou a velmi biologicky rozmanitou florou a faunou. Lákadla cestovního ruchu Troodos je již od pradávna známý svými hustými lesy a bohatými doly. Tato oblast poskytovala dřevo a měď na stavbu starověkých lodí a výrobu zbraní, kte-

21 ré se používaly v bojích a námořních bitvách antické doby. V době byzantské říše se tato oblast stala centrem pro náboženské umění, kdy mniši stejně jako prostý lid vystavěli a vyzdobili impozantní kostely a kláštery daleko od přímořských nížin pravidelně pleněných nájezdníky a pustošených piráty. Příroda byla k oblasti Troodos neobyčejně štědrá, níže položené svahy pokrývají buď terasovité vinice nebo křoviny jalovce fénického, místy vystřídané divokými růžemi a levandulí. Jasně zelené borovice a majestátní cedry dominují ve vyšších nadmořských výškách. Je to oblast neobyčejné přírodní krásy měnící se podle ročního období. Ať už chcete uniknout letnímu spalujícímu horku, poznávat pěší či cyklistické vyhlídkové trasy na jaře nebo na podzim nebo usrkávat horký nápoj po náročném lyžování v zimě, Troodos je to správné místo pro každou sezónu. Rozvoj turistiky Region Troodos nabízí širokou škálu hotelů, tradičních kamenných domů a agroturistické komplexy s ubytováním a prostorami pro organizaci malých seminářů či konferencí. V nabídce je téměř lůžek v různých typech turistických zařízení. Region nabízí obrovské množství turistických atrakcí procházky nebo cyklistické projížďky skrz lesy podél horských pěšin, vesnické festivaly, degustaci místní tradiční kuchyně, nebo objevování kulturních pokladů světového dědictví UNESCO v podobě výstavních kostelů. Rozvoj venkova Jedním z hlavních cílů Rozvojové agentury Troodos je podpora udržitelné turistiky v regionu, tzn. ochrana a podpora jedinečného přírodního prostředí a uchování a propagace bohaté historie a tradic horských vesnic. Tyto charakteristiky se odráží ve Strategii pro udržitelný rozvoj turistiky v regionu, jejímž hlavním cílem je propojit turistické produkty, aby vytvářely kompletní turistickou značku. Nově přijatá obchodní značka regionu je Trooding. Trooding představuje na míru připravený turistický balíček, který splňuje specifické potřeby alternativních cestovatelů. Očekáváme, že regionální přístup k rozvoji zdejší turistiky poskytne řešení pro udržitelné využití zdrojů a současně poznávání a potěšení z přírodních i historických krás této oblasti. 21

22 Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Troodos development company General information about the region Country: Cyprus Population: 20 thous. people Area: 829 km 2 Characteristics of region: The Region of Troodos is mountainous and is located in the center of Cyprus. The highest peak is Mount Olympus (1952 m.a.s.l). Rural areas The region includes a total of around 100 communities each of which has its own Council. Most villages in the Region are small and have less than 500 inhabitants. The cultivated land lies across an area of hectares. Typical products produced in the Region include fruits and vegetables, olive oil, wine and wine products. Troodos National Forest Park covers an area of hectares around the Olympus Mountain. Its geological setting includes a well-preserved ophiolite complex. The Forest Park is well known for its rich and biodiverse flora and fauna. Attractions of tourism The Troodos is renowned since antiquity for its dense forests and rich mines. It provided timber and copper for the construction of ancient ships and weapons that

23 fought the battles and naval engagements of the classical era. In Byzantine times it became a centre for religious art, as monks and ordinary folk built and decorated superb churches and monasteries, away from the regularly raided and pirate savaged coastal lowlands. Nature has been particularly generous to Troodos. Its lower slopes alternate between terraced vineyards and the Phoenician juniper maquis, sprinkled in places with pink rock rose and wild lavender. Bright green pine trees and majestic cedars dominate in the higher elevations. It is an area of extreme natural beauty throughout the year. Whether escaping the summer heat, walking or cycling along scenic routes in spring or autumn or sipping a hot beverage after a demanding skiing descent in winter, Troodos is the place for all seasons. Tourism development Troodos provides a wide range of hotels, stone buit traditional houses and agrotourism complexes for accommodation and hosting, and for the organisation of small scale seminars/ conferences. There is a choice of nearly 2,000 available beds, in different types of licensed tourist establishments. The region offers an abundance of things to do and see. It is an area of walking or cycling through forests on mountain trails, attending village festivals, experiencing local traditional gastronomy, or discovering cultural treasure of UNESCO World Heritage churches are among the main pursuits. Tourism development One of the main aims of Troodos Development Company is the promotion of sustainable tourism in the region, that is; the protection and enhancement of the unique natural environment and the preservation and promotion of the rich history and tradition of the mountain villages. These characteristics are reflected in the Strategy for the Sustainable Development of Tourism in the region, whose main purpose is the combination of the tourism products with the view of creating a completed tourism brand. The newly adopted brand name of the region is Trooding. Trooding is a tailored tourist package that meets the specific needs of Alternative Travelers. The regional approach of tourism development in the area is expected to provide solutions for sustainable use of resources together with the exploration and enjoyment of the Region s rich natural and historical beauty. 23

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16. března 2005 KOM(2005) 97 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce

Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci 2011 Zpracovala Katarína Šrámková FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Bělehradská 92, 120 00 Praha

Více

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ TRANSFORMATIONS IN TWENTIETH-CENTURY ARCHITECTURE PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ Eva Špačková a kolektiv Vydala Stavební fakulta, Vysoká škola

Více

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Bohumíra Lazarová, Dagmar Navrátilová, Petr Novotný, Radka Odrazilová, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková, Ilona Štorová Age Management pro

Více

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Znění pro konzultaci Stav: 27.06.2014 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Předmluva V novém období

Více

Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami. a firmy Pospolu

Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami. a firmy Pospolu Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami Odborné školy a firmy Pospolu Projekt Pospolu Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007)

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) Pardubice 2007 SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE Kronach Kulmbach Hof Oberfranken Wunsiedel i.fichtelgebirge Sokolov Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Bayreuth Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Tachov Cham Domažlice

Více

ZMĚNY DOSTUPNOSTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKU JAKO FAKTOR ZNEVÝHODNĚNÍ REGIONŮ A LOKALIT

ZMĚNY DOSTUPNOSTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKU JAKO FAKTOR ZNEVÝHODNĚNÍ REGIONŮ A LOKALIT GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 3 ROČNÍK 116 SILVIE KUČEROVÁ, TOMÁŠ MATTERN, PŘEMYSL ŠTYCH, ZDENĚK KUČERA ZMĚNY DOSTUPNOSTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKU JAKO FAKTOR ZNEVÝHODNĚNÍ REGIONŮ A LOKALIT KUČEROVÁ, S., MATTERN,

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

Program ESPON VYBRANÉ PROJEKTY EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Program ESPON VYBRANÉ PROJEKTY EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program ESPON VYBRANÉ PROJEKTY EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 1. vydání Ústav územního rozvoje 2014 ISBN 978-80-87318-32-4 Program

Více

PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA

PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA 279 Jan Kabrda, Ivan Bičík, Luděk Šefrna* PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA J. Kobrda, I. Bičík, L. Šefrna: Soils and long-term changes of land use in the Czechia. Geografický časopis, 58, 2006,

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Návrhová část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28 2 executive officer's introduction osvěta a propagace system participants education and promotion 5 / 7 8 / 9 11 / 11 13 / 13 14 / 14 17 / 19 21 / 23 24 / 24 26 / 27 česky / english 3 Loňský rok byl pro

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno GaREP,

Více

Zdraví ve všech politikách

Zdraví ve všech politikách Zdraví ve všech politikách Zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu DOPRAVA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZDRAVÍ 1 Titul: Zdraví ve všech politikách - zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu doprava, územní

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách

Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách Navržené Evropské směrnice Zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách Směrem k sociální spravedlnosti, mezioborové spolupráci a účasti Finální verze, 2011 Tyto směrnice

Více