republiky do Evropské unie. Součástí zákona se staly mimo jiné i základní normy ochrany přírody v Evropě a současně také podmínky pro zapojení do

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "republiky do Evropské unie. Součástí zákona se staly mimo jiné i základní normy ochrany přírody v Evropě a současně také podmínky pro zapojení do"

Transkript

1 Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy Osnova: Ochrana přírody a krajiny v České republice Základní údaje o CHKO Geografie území Rostlinstvo, živočichové, společenstva Historie území ve vztahu k přírodním složkám Vliv osídlení na prostředí Ochrana přírody a krajiny v České republice - historie, zákonná ustanovení a jejich části, vývoj po 1989, prezentace - mapa, tabulka Natura 2000 První právní akty ochrany přírody vznikaly již ve století a se týkaly především majetku, který tehdy tvořily také přírodní zdroje, včetně zvěře. Cílem proto byla právní ochrana proti pytláctví apod. a většinou se jednalo o nařízení k ochraně lesů a lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby Statuta Konrádova českého knížete Konráda Oty 1360 Kniha Rožmberská Obě zmiňují ochranu lesů, i když v podobě opatření proti krádeži dřeva. Prvky připomínající ochranu přírody obsahoval návrh Maiestas Carolina císaře Karla IV., propracovaný systém feudální správy lesů a stanovil přísné tresty při jeho porušení, pro odpor šlechty však návrh nenabyl platnosti. Na začátku 19. století, v období nastupujícího romantismu, se objevují vědomé snahy o ochranu některých přírodních a krajinných prvků a území. Jednotlivé osoby zřizují první chráněná území, většinou šlo o aktivity osvícených šlechticů. První chráněné území na české území Žofínský prales zřídil dne 28. srpna 1838 na panství Nové Hrady Jiří Augustin Langueval-Buquoy. Ve stejném roce zřídil další chráněné území Hojná voda. Obě tato chráněná území existují dodnes, Žofínský prales jako národní přírodní rezervace a Hojná voda jako národní přírodní památka pak kníže Jan Schwanzerberg založil rezervaci Boubínský prales, dnešní národní přírodní rezervaci. První odrazy ochranářských snah se začínají objevovat i ve správních aktech státních úřadů tzv. Prügelpatent z roku 1854, který byl léta užíván pro ochranu přírodních památek. Právní úprava ochrany přírody v moderním slova smyslu se datuje na území dnešní ČR se vznikem samostatné Československé republiky bylo vyhlášeno na 30 chráněných území (silvestrovské výnosy) a do roku 1938 bylo zřízeno celkem 142 přírodních rezervací první chráněná krajinná oblast Český ráj 1963 první národní park na území České republiky Krkonošský národní park první zákon o státní ochraně přírody na území dnešní ČR. Předmětem ochrany byla chráněná území, chráněné přírodní výtvory a chráněné přírodní památky a dále chráněné druhy živočichů, rostlin, nerostů a zkamenělin. Tento tzv. konzervační přístup k ochraně přírody, panující na území ČR od 19. století, nebyl schopen zabránit rozsáhlé degradaci přírody a krajiny. Nepočítal rovněž s dynamickým vývojem přírodních stanovišť a ekosystémů. Neutěšený stav přírody i ve zvláště chráněných územích dokazoval, že nestačí chránit přírodu jen na vybraných územích. Jednou z příčin špatného stavu přírody a krajiny byla i skutečnost, že socialistický stát dával často přednost hospodářským zájmům zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Vychází ze zásad prevence, předběžné opatrnosti, udržitelného využívání přírodních zdrojů, integrované ochrany a doplňuje stávající konzervační přístup k ochraně dochovaného přírodního prostředí aktivním přístupem za účasti jak státu tak soukromých osob, často vlastníků pozemků či nevládních ekologických sdružení. K zajištění ochrany a tvorby krajiny byl zařazen do zákona i ÚSES, zajišťující kostru stability krajiny byla přijata další úprava reagující na hospodářské, sociální a politické změny při vstupu České

2 republiky do Evropské unie. Součástí zákona se staly mimo jiné i základní normy ochrany přírody v Evropě a současně také podmínky pro zapojení do soustavy Natura Cílem soustavy lokalit evropského významu Natura 2000 je zachování i zlepšení nejhodnotnějších lokalit s ohroženými přírodními stanovišti a ohroženými druhy rostlin a živočichů na území Evropské unie, začlenění těchto cenných lokalit do celoevropského přírodního dědictví. Řada ohrožených přírodních stanovišť je přímo závislá na činnosti člověka, ať už se jedná např. o vlhké louky nebo stepní společenstva, která člověk po staletí (kosením, pastvou) udržoval nezalesněná. Vytvořením soustavy Natura 2000 se vytváří předpoklad pro efektivní využití prostředků při péči o jejich vědecky podložený vývoj. V případě ohrožených druhů je cílem soustavy Natura 2000 vytvořit reprezentativní soustavu chráněných území, která by měla zajistit jejich přežití. Stejně tak by měly být vybrané populace sledovány a případně prováděny různé aktivity přispívající k ochraně druhu, například posilování populací, záchranná pěstování, podrobnější výzkumy, zvláštní úpravy biotopů a úpravy specifického způsobu péče na lokalitě a podobně. Na základě směrnice o ptácích a zákona bylo v České republice vyhlášeno zatím 39 ptačích oblastí. Byl přijat Národní seznam, stanovící 879 evropsky významných lokalit. Po přijetí lokalit z Národního seznamu do seznamu evropského, bude ochrana těchto lokalit zajištěna vyhlášením lokalit za zvláště chráněná území, v případě, že dosud ochranu jako zvláště chráněná území nepožívají, nebo mohou být chráněna smluvně, na základě uzavření veřejnoprávní smlouvy s vlastníky dotčených pozemků. Na celé řadě EVL však je již vyhlášena jedna z kategorií zvláště chráněných území, často se jedná o jejich větší či menší rozšíření a jen ojediněle o jejich zcela úplné vyhlášení. V Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy je do tzv. Národního seznamu zařazeno 11 přírodních komplexů. Dářská rašeliniště nejrozsáhlejší a nejhlubší přechodová rašeliniště na Českomoravské vrchovině s porosty borovice blatky a výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Štíří důl-řeka rozsáhlý komplex slatinných luk a ostřicových mokřadů nad rybníkem, doprovázený dřevinnými porosty, který vyniká bohatým výskytem řady chráněných a ohrožených druhů organismů (PR Řeka), a údolí zaříznutého potoka lemované fragmenty přírodě blízkých lesních a lučních společenstev (PR Štíří důl). Ransko lesní komplex bučin, prameništních a potočních jasanových olšin s nejbohatším výskytem bledule jarní na Českomoravské vrchovině. Předmětem ochrany jsou zde přírodní stanoviště. Louky u Černého lesa - údolní niva s meandrujícím tokem s břehovým porostem a dřevinnými nálety v mokřadech a rybníkem. Pod Kamenným vrchem - enkláva zrašeliněných luk s roztroušenými dřevinnými nálety v mokřadní sníženině mezi lesy s rybníkem. Borová u Poličky Římskokatolický kostel v obci Borová u Poličky v severozápadní části Hornosvratecké vrchoviny. Regionálně významná letní kolonie vrápence malého. Žďár nad Sázavou-garáže - Zámecký areál rodu Kinských, 2,5 km severně od centra města Žďár nad Sázavou. Jediná letní kolonie netopýra brvitého na Českomoravské vrchovině. Vatín - Soustava 8 rybníků v nejjižnějším cípu CHKO Žďárské vrchy, 1 km jižně od Žďáru nad Sázavou. Předmětem ochrany je kuňka ohnivá. Dívka - Rybníky Mikšovec a Dívka severně od obce Hamry nad Sázavou, asi 2 km západně od Žďáru nad Sázavou. Významná lokalita kuňky ohnivé v CHKO Žďárské vrchy. Staviště - Staviště se nachází při jižním okraji CHKO Žďárské vrchy. Jedna ze dvou nejvýznamnějších lokalit výskytu vranky obecné v CHKO Žďárské vrchy. Údolí Chrudimky - Navržená lokalita zahrnuje horní tok řeky Chrudimky nad Hamerskou přehradou (3 km jižně od Hlinska v Čechách) směrem k obci Kameničky. Nejvýznamnější lokalita výskytu mihule potoční v CHKO Žďárské vrchy.

3 Základní údaje o CHKO - charakteristika území, prezentace - tabulka, mapa Posláním chráněné krajinné oblasti je zachování harmonicky vyvážené kulturní krajiny s významným zastoupením přirozených ekosystémů. V jejím krajinném rázu, formovaném od středověké kolonizace někdejšího pomezního hvozdu, se pod zalesněnými hřbety Žďárských vrchů se střídají louky, pastviny, pole, lesy a rybníky, je protkána nepravidelnou sítí mezí, úvozových cest, lesíků či skupin stromů a keřů. Dodnes si zachovala charakter vyvážené a svým způsobem zachovalé kulturní krajiny s venkovským osídlením s prvky horácké lidové architektury. K zajištění ochrany přírody a krajiny byla ve Žďáře nad Sázavou v roce 1970 zřízena Správa CHKO Žďárské vrchy. V současné době je zachování nejcennějších přírodních společenstev CHKO zajištěno v síti 49 zvláště chráněných území o celkové rozloze 1301 ha. Ta spolu s dalšími plochami zařazenými v I. zóně odstupňované ochrany přírody tvoří kostru územního systému ekologické stability na 3% rozlohy oblasti. Tato území jsou obklopena a propojena II. zónou zvýšeného stupně ochrany přírody, zahrnující přírodně blízké ekosystémy s funkcí biokoridorů územního systému ekologické stability, na ploše 31% rozlohy oblasti. Geografie území - geologický vývoj, vodní síť, morfologie, klima - prezentace Tváře krajiny Žďárské vrchy se nacházejí na styku několika geologických jednotek severovýchodního okraje centrální části Českého masivu. Jihozápad oblasti je budován pararulami s obsahem vložek muskovitických a dvojslídých ortorul s pruhy amfibolitů, řidčeji čočkovitá tělesa krystalických vápenců (v okolí Žďáru nad Sázavou a Studnic), výskyty serpentinitů (Tři Studně a Sklené) a vzácně i kvarcitů a skarnů (Budeč). Centrální a severovýchodní část Žďárských vrchů je budována převážně migmatity a dvojslídými ortorulami, jež se střídají s polohami svorů a svorových rul. Středem krystalinika probíhají pruhy výrazně hrubozrnných, tzv. okatých dvojslídých ortorul, vystupující ve sklaních výchozech např. na Zkamenělém zámku a Štarkově. Úzké pruhy v rulových horninách tvoří amfibolity a skarny, často s ložisky železných rud dobývaných od středověku např. v okolí Kadova, Odrance i jinde. Podél železnohorského zlomu zasahuje až k Velkému Dářku od severozápadu výběžek Dlouhé meze tvořený sedimenty České křídové tabule. Na západním okraji oblasti vznikl v místech křížení zlomů ranský masiv s hlubinnými vyvřelinami. Vzhledem k jeho významnému sulfidickému zrudnění zde byly až do roku 1990 těženy sfaleritchalkopyritové rudy. Přes malou pestrost geologické stavby Žďárských vrchů lze nalézt menší ložiska minerálů. U Žďáru n/s - lokalita Stará vápenice nebo U Vápenice různě zbarvené typy opálů od mléčně bílé až po žlutohnědé až hnědé, někdy bíle skvrnité. Jsou zřejmě vázány na okolí tělesa krystalického vápence. K nejznámějším výskytům ametystů patří prostor severovýchodně od obce Česká Mez u Žďáru nad Sázavou. Ametysty jsou průhledné, mají fialové jádro. Pstruhovce se dají nalézt na přirozených výchozech v údolí Doubravy. V geologickém vývoji byl ráz oblasti formován ve starším kvartéru mrazovým zvětráváním skalních masivů, při němž byly rozpadlé bloky hornin pomalu unášeny po svazích a hromaděny v podobě hlinitokamenitých sedimentů nebo kamenných moří. V období mladšího kvartéru vznikla rašeliniště (oblast Velkého Dářka, okolí Košinova, Krejcaru, Veselská nížina a.j.). Oblast zaujímá severovýchodní část Českomoravské vrchoviny s centrálním masivem Žďárských vrchů a navazujícími částmi sousedních pahorkatin. Mělká a široká údolí, poměrně mírné táhlé svahy a zaoblené vrcholy odpovídají krajině vrchovinného až pahorkatinného typu. Toto utváření je označováno jako žďárský typ reliéfu. Jsou důsledkem vrásové tektoniky odolnějších rul a migmatitů podmiňující průběh hlavních rozvodních hřbetů mezi široce rozevřenými zahlubujícími se údolími s plochými úvalovitými uzávěry (např. Svratka, Fryšávka, Věcovský potok). Ve Žďárských vrších, převažuje reliéf ploché vrchoviny, vrcholící v centrální časti Devítiskalskou vrchovinou s nejvyšším bodem Devět skal (836,3 m.n.m.). Na hřbetech jsou typickými krajinnými prvky skalní útvary - Devět skal, Čtyři palice, Malinská skála a Dráteničky. Svislé skalní stěny - mrazové sruby o výšce až 35 metrů jsou přemodelované mrazovými procesy v chladných obdobích kvartéru. Od jejich úpatí vybíhají terasy se suťovými

4 haldami a balvanovými proudy, které se někdy skládají v. Procesy zvětrávání vznikly na temenech skal vzácné skalní mísy, místně nazývané perničky. Jsou vytvořeny např. na Čtyřech palicích, Milovských a Rybenských Perničkách. Na jihozápadě zde tvoří významný krajinný prvek zařezávající se bystřinný tok Sázavy, doprovázený příkrými svahy se skalním útvarem Rozštípené skály. Skalní výchozy s mrazovými sruby, pseudokary a balvanovými proudy se pak v závislosti na geologické skladbě dále nacházejí na Peperku, Světce, Kamenném vrchu a Ranském Babylonu. Geomorfologicky výrazná je zlomovými svahy omezená sníženina Dářské brázdy s rybníky a rašeliništi, na níž navazuje údolí řeky Doubravy. Příznivé hydrologické podmínky dané vyššími úhrny atmosférických srážek byly důvodem pro vyhlášení Žďárských vrchů za chráněnou oblast přirozené akumulace vody (vládním nařízením č. 40/1978). Oblastí prochází hlavní evropská rozvodnice, dělící oblast na severozápadní část (asi 54%), odvodňovanou řekami Chrudimkou, Sázavou a Doubravou do Severního moře a jihovýchodní část (asi 46%), z níž jsou odváděny vody Svratkou a Oslavou do Černého moře. Sázava = je sázavá, tj. přináší nánosy Oslava =kameny vhodné k broušení, prudké vody prohlubující koryto - staročeské "osla" brus, ocílka Názvy řek spíš z míst, kde bylo již osídlení delší dobu, tj. ze středního toku - jak podle obcí, tak podle charakteru toku - Chrudimka, Doubrava, viz výše. Proto také původně spory o pramen Sázavy (Polná, Sázava) Vedle těchto toků zde pramení řada drobnějších potoků, které vytvářejí poměrně hustou říční síť. Její zvláštností jsou četná nevýrazná rozvodí s bifurkacemi vod do obou úmoří. Na vodních tocích oblasti, zejména v povodí Sázavy, Oslavy a Doubravy, byly od středověku budovány četné rybníky. V současné době je funkčních přes 500 rybníků různé velikosti, z nichž největší je Velké Dářko o rozloze 205 ha a celkovém objemu 3,56 mil.m3 vody. Dále zde byly postaveny přehradní nádrže Hamry, Strž, Staviště a Pilská. Klimaticky patří Žďárské vrchy k chladnějším, vlhčím a značně větrným územím. Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 6,8 C v nejnižších a 5 C v nejvyšších polohách. Vegetační období trvá cca 200 dnů. Průměrný roční úhrn srážek se obvykle pohybuje v intervalu mm, přičemž v polohách nad 800m n. m., dosahuje 1100mm. Ve vyšších polohách stoupá podíl horizontálních srážek a v inverzních situacích v zimním období se tvoří námraza poškozující lesní porosty. Rostlistvo, živočichové, společenstva, prezentace - Krása rostlin, tabulka rostlin Do středověké kolonizace ve 13. století pokrýval území chráněné krajinné oblasti s výjimkou plošně nevýznamných segmentů skal a rašelinišť stinný, v okolí pramenišť a mokřadních sníženin močálový, pralesní hvozd. Fragmenty blízké těmto přirozeným lesním společenstvům se na některých stanovištích zachovaly až do současnosti a jsou předmětem ochrany v síti zvláště chráněných území. Charakteristické, oproti okolním lesům Českomoravské vrchoviny, bylo i značné zastoupení podmáčených smrčin, v jejich dřevinné skladbě dominovaly smrk a jedle s příměsí buku nebo olše lepkavé. V nižších polohách chráněné krajinné oblasti byly značně rozšířeny bikové bučiny, v jejichž dřevinné skladbě dominovaly buk a jedle s příměsí smrku a na živnějších stanovištích i javoru klenu. Jsou zachovány na Žákově hoře, Ransku. Vesměs však byly také přeměněny na převážně smrkové hospodářské porosty. Vzácně se vyskytovaly květnaté jedliny, jejichž prvky se dochovaly na Ransku a Štířím dole. Ojediněle zde rostly suťové a roklinové lesy s javorem klenem, jasanem ztepilým, případně jilmem horským, doprovázené v podrostu měsíčnicí vytrvalou. Jejich ukázka je zachována na Peperku. Ve vyšších zamokřených polohách byla vegetace reprezentována zejména smrkovými olšinami. V dřevinné skladbě převládá olše lepkavá s různou příměsí olše šedé nad smrkem ztepilým a v podrostu s vlhkomilnými mechy jsou vtroušeny některé horské druhy mj. čarovník alpský a

5 mléčivec alpský. Na bohatších stanovištích se zachovaly prameništní a potoční jasanové olšiny, v jejichž porostní skladbě dominují olše s jasanem ztepilým a v bylinném podrostu je hojná bledule jarní, místy i oměj pestrý aj. Ukázky těchto společenstev jsou chráněny na Ransku. Fragmenty reliktních acidofilních borů se ostrůvkovitě zachovaly na některých rulových skalních útvarech (např. Milovské Perničky) a ojedinělých výchozech hadcových hornin (na Ranském Babyloně, u Skleného a Tří Studní). Borovice lesní i smrk ztepilý bývají na těchto stanovištích zakrnělého vzrůstu a obvykle je zde provází bříza bělokorá a jeřáb ptačí. Společenstva rašeliništních borových smrčin, s borovicí lesní, smrkem ztepilým a břízou pýřitou se zachovala u Velkého Dářka, v Krejcarském lese a u Zalíbeného. V Dářském rašeliništi se zachovala i vrchovištní společenstva, v nichž se v rašelinním blatkovém boru vyskytuje na jediném místě Českomoravské vrchoviny populace borovice blatky. Pro Žďárské vrchy jsou charakteristická především společenstva vlhkých až trvale zamokřených a rašelinných luk. Velmi rozšířená jsou vlhkomilná společenstva, s porosty růžově kvetoucího hadího kořene většího, fialově kvetoucího pcháče různolistého a žlutavobíle kvetoucího tužebníku jilmového, udávajícími barevný ráz podhorských luk v letním období. Kolem rybníků jsou obvykle společenstva v nichž často rostou zábělník bahenní a vachta trojlistá. Méně často jsou zastoupeny rákosiny. V živinami chudých klidných vodách se vzácně vyskytuje bublinatka menší a hvězdoš podzimní. Na rybnících ojediněle rostou leknín bělostný a stulík žlutý, vzácně rdest alpský. Jen zcela ojediněle se v oblasti zachovaly fragmenty společenstev vázaných na vložky vápenatých hornin, kde se nacházejí poslední zbytkové populace hořečků (Studnice u Nového Města, Štíří důl). Z regionálního pohledu zde 42 druhů cévnatých rostlin prokazatelně vyhynulo, 50 druhů lze považovat za nezvěstné a výskyt 20 druhů zůstává nejasný. Kriticky ohroženo je 61 druhů, dalších 23 druhů je vzácných, 67 druhů silně ohrožených, 81 druhů patří mezi ohrožené a 87 druhů je řazeno do skupiny vyžadující další pozornost. Cennými biotopy z hlediska výskytu živočišstva jsou i vlhké rašelinné louky, lada s rozptýlenou dřevinnou vegetací a vřesovištními formacemi, dále pak vodní biotopy s břehovými porosty a na ně navazující mokřady. V těchto zachovalých fragmentech přirozených a přírodě blízkých společenstev žije řada ohrožených druhů živočichů. Velkou vypovídací schopnost o stavu biotopů má zejména výskyt některých skupin bezobratlých, například pavoukovců, brouků, motýlů, mravenců nebo vážek. Donedávna vyhraněná fauna rašelinišť a rašelinných luk (žluťásek borůvkový, modrásek stříbroskvrnný) silně ustoupila v důsledku odvodňování. Tekoucí vody patří převážně do pstruhového pásma, typicky vyvinuté lipanové pásmo je na řece Svratce pod Jimramovem. Čisté potoky a říčky obývá mihule potoční. Z hlediska myslivosti je vedle běžných druhů zvěře významný výskyt původní populace jelena evropského v chovné jelení oblasti Žďárské vrchy. Historie území ve vztahu k přírodním složkám, prezentace - Lidé a krajina, mapa Libická stezka Prvními návštěvníky byli pravděpodobně dočasní nebo sezonní návštěvníci - lovci, dřevaři, uhlíři, prospektoři, horníci. Poslední dvě činnosti zejména v souvislosti s rozvojem hornictví a zpracování stříbra na Jihlavsku. Libická stezka byla jednou z hlavních středověkých obchodních cest spojujících Čechy a Moravu. Podle některých pramenů souvisí název se jménem Ljubjata, který prý se svojí čeledí stezku v 11. století vysekal. Cesta spojovala Čáslavský a Brněnský župní hrad a vedla z Čáslavi jako odbočka z České stezky a končila někde pod Brnem, kde se spojovala se stezkou Jantarovou. V 13. a 14. století ztrácela na významu a postupně její funkci převzala stezka Haberská, která vedla z Čáslavi na, Havlíčkův Brod, Jihlavu a spojovala se se znojemskou částí Jantarové stezky. Klášter ve Žďáře nebyl prvním řádovým domem, který v oblasti lesů v okolí trhové vsi Žďáru měl působit. Již v roce 1234 se pokusil o založení kláštera Cella S. Bernardi v Nížkově u Žďáru Jan z

6 Polné, který sem povolal cisterciáky z Oseka. Myšlenka na založení kláštera však zůstala živá. Boček z Obřan oslovil klášter v Pomuku, aby do kraje vyslal své zástupce. V roce 1253 vznikl klášter na ostrožně nad soutokem Sázavy a Stržského potoka pomalu začal vznikat areál kláštera - zemědělství, řemesla. Klášter a Pernštejnové - rozvoj území - Velké Dářko vzájemné souvislosti surovinového bohatsví a potřeby energie pro zpracování. Železářství - několik etap středověk až novověk - důsledek - velké odlesnění a následná lesnická péče Sklářství - zpočátku jednotlivivé hutě, později v 19. stol větší rozmach - důsledek polomů a dostatku surovin - Rumpoldtův mlýn = stoupa na křemen. Tyto vlny s přestávkami trvaly až do ploviny 19. stol., zejména v souvislosti se železářstvím. Známky této činnosti lze i vysledovat v některých místních jménech nebo příjmeních - šmídknecht (pecařský tesař), hamerník, šmelcíř, kubšítr, kosař, dýmač, haur (přebíral materiál) Pozdější ovlivňování krajiny již není tak výrazné. Vliv osídlení na prostředí - změny krajiny, antropogenní tvary, změny bioty, prezentace graf lesy, tabulka lesy V v původním hraničním hvozdu převládaly buk lesní (35,6%) a jedle bělokorá (32,4%) ve stinných lesích, v nichž na minerálně bohatších půdách rostl v příměsi javor klen (0,2%) a vtroušen byl jilm horský. Smrk byl značně zastoupen (27,3%) zejména na minerálně chudých a podmáčených stanovištích. Borovice lesní byla rozšířena na rašeliništích a skalnatých výchozech (3,8%), kde ji doprovázely bříza pýřitá a bělokorá (0,2%), jeřáb ptačí a ojediněle i borovice blatka. Na prameništích a potočních nivách byla zastoupena olše lepkavá (0,3%). Žďářením pralesa při kolonizaci území, pastvou dobytka a zejména zvyšující se potřebou dřeva k provozu železářských hamrů a hutí i pozdější sklářskou výrobu se rychle snižovalo zastoupení lesa a měnila se i jeho skladba. Náklady na výrobu dřevěného uhlí tvořily až 75 % výdajů při výrobě železa. Původní převážně jedlobukové porosty byly vytěženy a v holosečném hospodářství zaváděném od konce 18. století byly obnovovány převážně smrkem. V současné skladbě převážně jehličnatých porostů je tak smrk zastoupen 86,2%, borovice 5,5%, nepůvodní modřín a ostatní jehličnany 1,3%, ale jedle jen 1%. Zastoupení buku kleslo na pouhá 2%, dále zde rostou olše 2%, břízy 1,3% a ostatní listnaté dřeviny 0,7%. CHKO Žďárské vrchy patří 46% lesnatosti mezi nadprůměrně zalesněná území ČR. Převládají svšak hospodářsky změněné stejnověké smrkové porosty s mizivou příměsí jiných dřevin. Nevyhovující je také věková struktura porostů, ovlivněná rozsáhlými kalamitami v letech a (až na výjimky některých podrostně obhospodařovaných částí lesa) jejich chybějící porostová diferenciace. Tyto porosty jsou pak méně odolné vůči působení řady škodlivých činitelů. Významné škody, především vývraty v porostech na podmáčených stanovištích, působí bořivé větry ze SZ a JV směru. Ve vyšších polohách je 15% porostů poškozeno polomy sněhem a námrazou. Třetina porostů byla poškozena loupáním, ohryzem a okusem dříve přemnoženou jelení zvěří s následným rozvojem hnilob působených houbovými patogeny, především václavkou, postihujících až 18% dřevní hmoty. Lesy jsou i dnes významným krajinotvorným prvkem oblasti, stav porostů však ovlivňuje nepříznivě plnění jejich ostatních mimoprodukčních funkcí, zejména vodohospodářské, půdoochranné, klimatické a rekreační. I když se již v současném lesním hospodářství projevují trendy obnovy lesa se zvýšeným podílem přirozených dřevin a uplatňování podrostního hospodářského způsobu k vytvoření věkově i prostorově diferencovaných smíšených porostů s větší ekologickou stabilitou, je dosažení cílů přírodně blízkého hospodaření v lesích s dlouhodobou záležitostí. Zemědělství je činností, která začala od 12. století významným způsobem ovlivňovat krajinu. Území získávalo charakter zemědělské kulturní krajiny, tvořené mozaikou lesů, polí a luk, oddělených cestami, mezemi a kamenicemi. Krajina tohoto druhu byla díky své členitosti, střídání

7 kultur a druhové pestrosti, sama o sobě ekologicky vyváženým systémem. Tento způsob obdělávání krajiny a hospodaření s jejími zdroji, podmíněný jistě dobou a technickými možnostmi tehdejších hospodářů, pramenil i z jejich přirozené úcty k přírodě, na níž byli zcela závislí. Je však také zvážit, že i tento romantizující pohled na staré hospodáře není zcela založen na pravdě. Historické systémy hospodaření se neprojevovaly tak zhoubně hlavně proto, že ovlivňovaly území podstatně menší a díky nižšímu počtu obyvatel. Na jedné straně byla zvýšená druhová pestrost jejich zavlékáním při hospodaření a obchodu, což je v určitém pohledu pojímáno pozitivně, na druhé straně ještě v 19. století se páslo v lese a hrabalo jehličí, což je v současnosti pojímáno zcela negativně. Přirozená vazba mezi zemědělcem a krajinou byla narušena v době rozmachu velkoplošného zemědělství. Byly zaváděny nové postupy, bez ohledu na hodnoty zdejší krajiny či klimatické podmínky. Intenzifikace byla příčinou napřimování toků, rozsáhlého odvodňování zemědělských pozemků, rušení cest a mezí a úbytku stromů a keřů v krajině. Současná ekonomická situace v zemědělství je příčinou výrazného snížení negativního dopadu hospodaření na přírodu. Zemědělci musí zvažovat náklady na použití hnojiv a pesticidů a stávají se ekology z ekonomických důvodů. Státem podporované zatravňování zemědělských ploch je pro ochranu přírody a krajiny též přínosem. Z hlediska ochrany a zachování harmonické kulturní krajiny je úpadek zemědělství nežádoucí. Je však problematické dosahovat údržby krajiny např. dotacemi na kosení, které však nemá hospodářskou koncovku. Antropogenní tvary ve významu především po těžbách a prospekci (i propad u Vojnova Městce) - odvaly, jámy (Ranská jezírka), lomy, úvozové cesty, kamenice po zemědělské činnosti, novodobě haldy a skládky (rozcestí na Světnov), velká technická přemisťování v říční síti, přehrady, komunikace, zemělská činnost - změny kvality půd a erozní působení na velkých plochách. Ne vždy zcela jednoznačné negativní vlivy - osidlování náhradních prostředí regionálními druhy rostlin a živočichů, příp. dosidlování novými druhy - agresivní vlivy - netýkavky, křídlatky, psík mývalovitý, norek americký. V podstatě jde o stejné působení jako v minulosti, ale s vyšší intenzitou. Náprava škod minulosti a alespoň částečný návrat ke stabilní kulturní krajině přepokládá zaměřit se na : - péči o ty přírodní hodnoty, které byly záměrně nebo shodou okolností uchráněny před poškozením nebo znehodnocením (především se jedná o území, kde se dochovala kostra mezí s četnou mimolesní zelení, přirozené toky či luční společenstva, zejména v potočních a říčních nivách, izolovaná menší území s výskytem chráněných a ohrožených druhů. - obnovu (revitalizaci) přírodních prvků,jež byly poškozeny nebo zcela zlikvidovány (zde je velká škála možností lze podporovat navracení rozptýlené zeleně do krajiny, obnovu mezí, revitalizaci nevyváženého vodního režimu, obnovu druhové bohatosti luk apod.) Smyslem těchto opatření je dosáhnout ekologické stability krajiny a vyváženosti jejích jednotlivých prvků. Přestávka Promítání filmu Žďárské vrchy - krajina útulná Diskuse Zadání námětů (regionální zemědělství, venkovské zahrady a jejich rostliny) Literatura, zdroje: Výnos Ministerstva kultury ČSR, ze dne , čj. 8908/70 - II/2 o zřízení chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Směrnice č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků Směrnice č. 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Kreps M, Dr. CSc, 1970: Železářství na Žďársku , Blok, Brno Česká komora architektů, 2001:Tvář naší země - krajina domova, sborníky z konference 2001,

8 Studio JB, Lomnice nad Popelkou Čech L., Šumpich J., Zabloudil V. a kol, 2002: Jihlavsko, Chráněná území ČR, svazek VII, AOPK ČR Btrno, Praha vrchy.cz

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla)

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) 1. ANALYTICKÁ ČÁST 1.1 Charakteristika současného stavu přírodního prostředí, jeho příčiny a vývojové trendy 1.1.1 Stav zemědělských ekosystémů

Více

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání CO2 s cílem snížení negativních účinků

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Projekt Nový prales. Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský

Projekt Nový prales. Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský Projekt Nový prales Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský Co je to prales? Prales ve volnějším pojetí je člověkem v podstatě neovlivněný les, kde druhová skladba a prostorová struktura

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody EU V/2 1/Z34 Česká republika rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 8. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální geografie České republiky

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

PRACOVNÍ LIST Č. 1 K PROJEKTU PROMĚNY KRAJINY

PRACOVNÍ LIST Č. 1 K PROJEKTU PROMĚNY KRAJINY Příloha 1 PRACOVNÍ LIST Č. 1 K PROJEKTU PROMĚNY KRAJINY 1. Krajina kolem města Jevíčko a v něm samotném je příkladem narušené (degradované krajiny, krajiny obdělávané, krajiny příměstské a městské krajiny.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY. Z_054_Česká republika_přírodní podmínky. Autor: Mgr. Jitka Kořístková

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY. Z_054_Česká republika_přírodní podmínky. Autor: Mgr. Jitka Kořístková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Popisy tras na vycházky

Popisy tras na vycházky Fryšava (708 m. n. m ) Popisy tras na vycházky - obec (600 obyvatel) asi 2 km daleko od hotelu po silničce přes hráz rybníka - sklárny založeny v polovině 16. stolení, z nich pochází vítací číše Vratislava

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Chráněné krajinné oblasti v ČR autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY Vodní ekosystémy: Ekosystémy stojatých vod - přirozené (jezera, slepá ramena, tůně, plesa) - umělé (rybniční soustavy, přehrady, zatopené lomy a štěrkovny, odkalovací nádrže

Více

Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov

Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov Příloha č. 1 k bakalářské práci z geografie na téma chráněná území Prostějovska Autor: Jiří Havela Obsah Arboretum v Kostelci... 2 Brus - okolí... 3

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,9.11 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ, CZ.3.22/3.3.01/13.03849 a/ identifikační údaje Název projektu:

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014 Chráněná krajinná oblast Český les Bělá nad Radbuzou, červen 2014 CHKO Český les ochrana přírody Vyhlášení: 1. 8. 2005 Rozloha: 473 km2 Kraj: Plzeňský Okresy: Domažlice a Tachov CHKO Český les ochrana

Více

Basgas Energia Czech, s.r.o. 120 00 Praha 2

Basgas Energia Czech, s.r.o. 120 00 Praha 2 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ČESKÝ KRAS 267 18 Karlštejn 85 telefon: 311 681 713 311 681 023 ceskras@nature.cz ID DS: ffydyjp Basgas Energia Czech,

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

Obsah Obsah 2 Kraj v číslech 3 Znaky 4 Mapy 5 Přehled 7 Vodstvo 8 Hospodářství 9 Kultura 13 2 Kraj v číslech Rozloha 526 702 ha (5 267 km 2 ) Olomoucký kraj tvoří 6,7% celkové rozlohy České republiky Počet

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová

Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová ZAHRADA - PARK - KRAJINA Idea Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová Jana Kolková Rydvalová, DiS. Zabývá se projekcí zahrad a současně pracuje jako externista pro o.p.s.

Více

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy.

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655 Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Úmoří ČR Povodí- z určitého území voda stéká do jedné řeky Úmoří- z určitého území je voda odváděna do jednoho

Více

5. EKOSYSTÉM LOUKY. Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního

5. EKOSYSTÉM LOUKY. Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního 5. EKOSYSTÉM LOUKY Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního Pod pojmem mokřad a podmáčené lužní louky si můžeme představit stále, či jen po určité období roku, zatopené území nebo území s půdou,

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

508/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. října 2002, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český ráj

508/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. října 2002, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český ráj Strana 1 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. října 2002, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český ráj Vláda nařizuje podle 25 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: 1 Chráněná krajinná

Více

AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION

AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION ÚZEMÍ S OCHRANNÝM REŽIMEM V KRAJI VYSOČINA Janáková L. Ústav Aplikované a krajinné ekologie, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

Území vymezené v příloze této vyhlášky se určuje za chráněnou krajinnou oblast Broumovsko (dále jen "oblast").

Území vymezené v příloze této vyhlášky se určuje za chráněnou krajinnou oblast Broumovsko (dále jen oblast). 157/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 27.března 1991 o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví v dohodě

Více

157/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky. ze dne 27.března 1991. o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko

157/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky. ze dne 27.března 1991. o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko Strana 1 VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 27.března 1991 o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví v dohodě

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 1 Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 2 CHKO jsou území určená k ochraně rozsáhlejších území s převahou přirozených nebo polopřirozených ekosystémů. V rámci ČR máme v současné době 24 těchto území.

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název: Oblast: Autor: Číslo: Kraj Vysočina Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_15 Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR Tento materiál

Více

GEOLOGIE KOLEM NÁS EXKURZNÍ PRŮVODCE

GEOLOGIE KOLEM NÁS EXKURZNÍ PRŮVODCE EXKURZNÍ PRŮVODCE > ÚVOD > LÁMÁNÍ ŽUL NA VRCHOVINĚ BOREK BEZLEJOV U CHOTĚBOŘE HORNÍ STUDENEC LIPNICE NAD SÁZAVOU NOVÉ RANSKO - HUTĚ STARÉ RANSKO HALDY HLUBINNÉ VYVŘELINY LIPNICE N. SÁZAVOU Každý z nás

Více

Vývoj péče o lesní majetky v českých zemích. Modul 8 - HÚL 4

Vývoj péče o lesní majetky v českých zemích. Modul 8 - HÚL 4 v českých zemích Modul 8 - HÚL 4 Současná podoba středoevropských lesů je silně ovlivněna dlouhodobou činností člověka, který se v české kotlině usadil jako zemědělec natrvalo již ve 4. tisíciletí př.

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta Voda v krajině Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Eva Boucníková, 2005 Funkce vody v biosféře: Biologická Zdravotní Kulturní Estetická Hospodářská Politická

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

1. Národní přírodní památka Skalická Morávka

1. Národní přírodní památka Skalická Morávka 1. Národní přírodní památka Skalická Morávka Řeka Morávka patří k posledním štěrkonosným tzv. divočícím tokům na území ČR. Větší část toku je dnes chráněna. Pramen a horní tok leží v CHKO Beskydy. Morávka

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR

Ochrana přírody a krajiny v ČR Ochrana přírody a krajiny v ČR historie ochrany přírody a krajiny kategorie chráněných území NP, CHKO maloplošná CHÚ NATURA mezinárodně významná území mokřady biosférické rezervace UNESCO Historie ochrany

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ČR PŘEHLED PŘEDNÁŠEK

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ČR PŘEHLED PŘEDNÁŠEK OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ČR PŘEHLED PŘEDNÁŠEK Úvod Utváření středoevropské přírody a krajiny Přirozené lesní ekosystémy Problematika ochrany lesů Přirozené i antropogenní nelesní ekosystémy Problematika

Více

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina Návrh P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina na období 2009-2018 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Biodiverzita

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Biodiverzita Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Biodiverzita Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 4 1. Základní strategické dokumenty... 4 2. Popis stavu a shrnutí problémů...

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Česká

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

1. Obora Hukvaldy hlavní alej.

1. Obora Hukvaldy hlavní alej. 16. Obora Hukvaldy Jedním z nejznámějších míst Frýdecko-Místecka a Palkovických hůrek jsou Hukvaldy. Půvabná osada s rozsáhlým hradem a oborou s chovem daňčí a mufloní zvěře. Hrad Hukvaldy dostal jméno

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

14. Mokřad na Panských Nových Dvorech

14. Mokřad na Panských Nových Dvorech 14. Mokřad na Panských Nových Dvorech Pod pojmem mokřad si můžeme představit území zatopené vodou stále či jen po určité období roku nebo území s půdou, která je stále nasycená podzemní vodou. Jedná se

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

1. Podle toho jaké části přírody jsou chráněny, můžeme rozdělit ochranu přírody a krajiny v ČR na čtyři oblasti. Do rámečků je doplň.

1. Podle toho jaké části přírody jsou chráněny, můžeme rozdělit ochranu přírody a krajiny v ČR na čtyři oblasti. Do rámečků je doplň. ZÁKLADY OCHRANY PŘÍRODY V ČR 1. Podle toho jaké části přírody jsou chráněny, můžeme rozdělit ochranu přírody a krajiny v ČR na čtyři oblasti. Do rámečků je doplň. 2. Do diagramů rozděl typy zvláště chráněných

Více

Vymezení rezervace a její poslání. (1) Rezervace C t y ř i p a 1 i c e se rozkládá v okrese žaár nad Sázavou v katastrálním územi Milo~na parcelách

Vymezení rezervace a její poslání. (1) Rezervace C t y ř i p a 1 i c e se rozkládá v okrese žaár nad Sázavou v katastrálním územi Milo~na parcelách - 8 - Příloha č. 2 vyhlášky č. 6 /1991 Sb. ~!!~!!EY~~!! - - -~-! -~_B_! g_~_!; _! _ t; _!t; ~-i~i! _2~b~~~~é-E~~m2 Cl. 1 Vymezení rezervace a její poslání (1) Rezervace C t y ř i p a 1 i c e se rozkládá

Více

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Jevy ovlivňující klima viz Úvod Příjem sluneční energie a další cykly Sopečná činnost

Více

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ 1 Frenštát pod Radhoštěm Jandovo stromořadí 2 Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm 3 Státní lesy na Frenštátsku NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ Naučná stezka Velký Javorník provází zelenou

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Mazurova chalupa, Hoděšovice, 24. června 2015 OP ŽP 2014+ Alokace PO4: 13,34 % (9,5 mld. Kč) Alokace SC:

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Produkční a mimoprodukční funkce lesa Ekonomika lesního hospodářství 8. cvičení Funkce lesa

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 254 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 3.4.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický list

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

4. Ochrana přírody a krajiny Obec Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 1 Baliny Přírodní park Baliny 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí 6 Březské maloplošné chráněné území - přírodní památky

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Předběžný harmonogram výzev 2015 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Identifikace programové úrovně Zaměření výzvy Nastavení výzvy Předpoklá dané Specifický cíl datum Prioritní osa / Druh / Opatření / Podporované

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR

Ochrana přírody a krajiny v ČR Ochrana přírody v regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko Autor: Mgr. Zdeňka Kolbábková II. stupeň Pracovní list 1A Pracovní list č. 1 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY V ČR Ochrana přírody a krajiny v ČR 1. a) Do

Více

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Metodický návod č. 3 Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady (vyjma údajů o technické a dopravní infrastruktuře, které jsou obsaženy v metodických návodech č. 1 a 2): Zpodrobněná příloha

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/ gr.j.mareš Podnebí EU-OP VK VY_32_INOVACE_656 PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/ POČASÍ-AKTUÁLNÍ STAV OVZDUŠÍ NA URČITÉM MÍSTĚ PODNEBÍ-PRŮMĚR.STAV OVZDUŠÍ NA URČITÉM MÍSTĚ

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Vodstvo-řeky,vodní nádrže,podzemní voda

Vodstvo-řeky,vodní nádrže,podzemní voda Vodstvo-řeky,vodní nádrže,podzemní voda Povodí Rozvodí a úmoří-hlavní evropské rozvodí-úmoří- Černé,Baltské a Severní moře Úmoří ČR Střecha Evropy -vrchol-kralický Sněžník- z něj voda teče do tří moří

Více