Plán péče o PŘÍRODNÍ REZERVACI HAMRNICKÝ MOKŘAD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán péče o PŘÍRODNÍ REZERVACI HAMRNICKÝ MOKŘAD"

Transkript

1 Plán péče o PŘÍRODNÍ REZERVACI HAMRNICKÝ MOKŘAD na období Zpracoval: ZO 31/05 ČSOP Planá, Ing. Miroslav Trégler, Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2076 kategorie ochrany: přírodní rezervace název území: Hamrnický mokřad druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: nařízení okresního úřadu orgán, který předpis vydal: Okresní úřad Cheb číslo předpisu: 04/99/ŽP datum platnosti předpisu: datum účinnosti předpisu: Údaje o lokalizaci území kraj: Karlovarský okres: Cheb obec s rozšířenou působností: Mariánské Lázně obec s pověřeným obecním úřadem: Mariánské Lázně obec: Mariánské Lázně katastrální území: Úšovice Příloha č. M1: Orientační mapa s vyznačením území 1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Zvláště chráněné území: Katastrální území: Úšovice Číslo parcely podle KN Druh pozemku podle KN Způsob využití pozemku podle KN Číslo listu vlastnictví Výměra parcely celková podle KN (m2) Výměra parcely v ZCHÚ (m2) 1310 ostatní plocha jiná plocha ostatní plocha jiná plocha ostatní plocha jiná plocha /2 vodní plocha koryto vodního toku umělé Celkem

2 Vlastníci podle čísla listu vlastnictví: 1 Město Mariánské Lázně, Ruská 155/3, Česká republika; příslušnost hospodařit s majetkem státu Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60/144, Brno střed Pisárky, Brno Poznámka: Prostředkem vlastní PR prochází vodní tok parcelního čísla 1312, jež není uveden ve vyhlašovacím dokumentu, ale logicky do chráněného území patří. Ochranné pásmo: Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás do vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ. Příloha č. M2: Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma 1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma Druh pozemku ZCHÚ plocha v ha OP plocha v ha Způsob využití pozemku ZCHÚ plocha v ha lesní pozemky vodní plochy 0,0166 zamokřená plocha rybník nebo nádrž vodní tok 0,0166 trvalé travní porosty orná půda ostatní zemědělské pozemky ostatní plochy 6,6201 neplodná půda ostatní způsoby využití 6,6201 zastavěné plochy a nádvoří plocha celkem 6, Překryv území s jinými chráněnými územími národní park: ne chráněná krajinná oblast: ne jiný typ chráněného území: ne Natura 2000 ptačí oblast: ne evropsky významná lokalita: ne 1.6 Kategorie IUCN IV. - řízená rezervace 1.7 Předmět ochrany ZCHÚ Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu 2

3 Čl. 1, odstavec (2): Posláním přírodní rezervace je ochrana a zachování biotopu početných populací ohrožených a silně ohrožených rostlinných druhů s doprovodnými mokřadními společenstvy Hlavní předmět ochrany ZCHÚ současný stav A. ekosystémy název ekosystému podíl plochy v popis ekosystému ZCHÚ (%) Caricetum goodenowii J. Braun 1915 Sphagno warnstorfiani Eriophoretum latifolii Rybníček 1974 Carici rostratae Sphagnetum apiculati Osvald 1923 Angelico sylvestris Cirsietum palustris Darimont ex Balátová- Tuláčková 1973 Odhadem mezi 10 až 15 % území PR. Bodový, plošně nevýznamný výskyt. Cca 15% plochy PR Cca 10 % plochy PR Nevápnité mechové slatiniště, v poslední době kosená, je zde soustředěn výskyt druhů jako jsou Dactylorhiza majalis subsp. majalis, Menyantehas trifoliata, Parnassia palustris Nevápnité mechové slatiniště s výskytem Menyanthes trifoliata a zejména Epipactis palustris Přechodové rašeliniště s dominantními druhy Carex rostrata a Potentilla palustris, v mechové patře s dominancí rašeliníků Sphagnum sp., výskyt např. Oxycoccus palustris Vlhké pcháčové louky, v posledních letech kosené, mj. s výskytem Trollius altissimus, 1.9 Cíl ochrany Cílem ochrany je uchování příp. zvýšení kvality bezlesých biotopů a jejich biodiverzity, tj. uchování funkce regionálně významného biocentra. Vzhledem k charakteru biotopů lze k cíli směřovat ochranou či nápravou vodního režimu, blokováním sekundární sukcese dřevin a nadměrného hromadění živin v ekosystému. 2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany 2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů PR leží v nivě Panského potoka mezi rybníky Ohradský a Malý ostrovní v těsném kontaktu se západním okrajem zástavby Hamrníků, jež jsou místní částí Mariánských Lázní. Nadmořská výška se pohybuje mezi m. Území PR vyplňují kvartérní nivní sedimenty, rašeliny a slatiny, při okrajích štěrky a písky s vložkami jílů, což podmiňuje výskyt hydromorfních půd a na ně vázané škály mokřadních biotopů (vlhké pcháčové louky až lada, přechodová rašeliniště, nevápnitá mechová slatiniště, údolní jasano olšové luhy, mokřadní vrbiny). Z hlediska geomorfologického leží PR v Podčeskoleské pahorkatině a jejím podcelku Tachovské brázdě. Z podhledu fytogeografického členění ČR se území nachází ve fytogeografickém okrese 27. Tachovská brázda (Českomoravského mezofytika). PR je součástí regionálního biocentra ÚSES. Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 3

4 druh kruštík bahenní Epipactis palustris tolije bahenní Parnassia palustris rosnatka okrouhlolistá Drosera rotundifolia klikva bahenní Oxycoccus palustris prha arnika Arnica montana prstnatec májový pravý Dactylorhiza majalis subsp. majalis upolín nejvyšší Trollius altissimus vachta trojlistá Menyanthes trifoliata vrba plazivá Salix repens aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ desítky kvetoucích exemplářů* 10 a více kvetoucích exemplářů* aktuálně nezvěstná*, před cca 7 10 lety populace v řádu jednotek až desítek kvetoucích rostlin** rostliny na ploše několika m2 * kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. silně ohrožený druh ohrožený druh silně ohrožený druh ohrožený druh popis biotopu druhu, další poznámky nevápnité mechové slatiniště, plocha v centru PR nevápnité mechové slatiniště; je třeba upravit seč tak, aby rostliny mohly dokvést a vysemenit přechodové rašeliniště; ploška zarůstající, zastíněná, potřeba razantního asanačního - zásahu přechodové rašeliniště; nutné uchovat nezastíněné několik rostlin ** ohrožený druh sušší místa přechodového rašeliniště při okraji vrbových křovin při západní hranici PR několik stovek ks*, populace vitální několik desítek exemplářů, většinou nekvetoucích* v území poměrně častý druh* ohrožený druh ohrožený druh ohrožený druh těžiště výskytu je v severozápadní části území v biotopech nevápnitých mechových slatinišť biotop prochází po obnovení kosení od roku 2003 určitým vývojem, aktuálně ze dominuje přeslička poříční druh zarůstá s vysokou pokryvností nejvlhčí místa (zejména linie zazeměných bývalých povrchových odvodňovacích kanálů) přechodových rašelinišť a nevápnitých mechových slatinišť, řídce v porostech keřových vrb několik rostlin** ohrožený druh přechodová rašeliniště * údaje převzaty z botanického inventarizačního průzkumu (Tájek P., 2008) ** vlastní údaje zpracovatele plánu péče 4

5 Pozn.: Recentní údaje o výskytu zvláště chráněných či významných druzích živočichů nejsou k dispozici. 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti a) ochrana přírody cílená péče o biotopy v PR ze strany orgánů ochrany přírody byla započata v roce 2003, předtím byla nárazově prováděna redukce dřevin a to v rámci činnosti kroužku ochrany přírody při Domově dětí a mláděže v Plané. Péče spočívá v kosení ploch s odstraněním pokosené biomasy, redukcí náletových dřevin a likvidaci bolševníku velkolepého (na hrázi Ohradského rybníka). Management je principiálně vyhovující za předpokladu některých změn (viz. kapitola 2.5). b) lesní hospodářství pravděpodobně bez zásadního vlivu, les se nachází pouze v ochranném pásmu a není předmětem ochrany PR c) zemědělské hospodaření plochy PR byly v minulosti odvodňované povrchovými strouhami, vodní tok byl upraven a louky v nivě koseny. Dlouhodobá absence obhospodařování vedla jednak ke zvýšení zamokření pozemků (což lze považovat za pozitivní vliv z hlediska předmětu ochrany PR), dále k rozvoji sekundární sukcese dřevin, hromadění živin (což lze považovat za negativní vliv z pohledu uchování biodiverzity, zejména pro konkurenčně slabší druhy) a tím i ke změnám v kvalitě lučních biotopů (viz. porosty chrastice rákosovité). d) rybníkářství v ochranném pásmu PR (viz. stať 2.1) leží rybníky, jež dnes,mají charakter ploch pro sportovní rybaření. Vnášením látek škodlivým vodám (hnojení a vápnění), zejména do rybníka nad PR, by mohlo mít dlouhodobě negativní vliv (distribuce živin, bází) e) myslivost pravděpodobně bez vlivu na předmět ochrany f) rybářství pravděpodobně bez vlivu na předmět ochrany g) rekreace a sport vzhledem k značnému podmáčení není území nijak pro tyto aktivity využíváno a to ani obyvateli bydlícími v těšném sousedství městské části Hamrníky h) těžba nerostných surovin bez vlivu i) jiné způsoby využívání v lese při jihovýchodním cípu PR, podél hranice a v ochranném pásmu dochází dlouhodobě k nepovolenému deponování odpadů ze zahrádek, jde jednoznačně o negativní vliv (přímá likvidace biotopu, zdroj šíření živin a nepůvodních druhů, kultivarů zahradních rostlin) 2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy Nejsou známy žádné dokumenty, rozhodnutí a předpisy, které by v předmětném území měly jakýkoli vliv na plánování či realizaci managementu. 2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Základní údaje o vodních tocích 5

6 Název vodního toku Panský potok Číslo hydrologického pořadí Úsek dotčený ochranou 0,5-0,9 (řkm od do) Charakter toku neupravený drobný vodní tok Příčné objekty na toku nejsou Manipulační řád Správce toku ZVHS - OPV Správce rybářského revíru MO ČRS Mariánské Lázně Rybářský revír Kosový potok 2 Zarybňovací plán Základní údaje o nelesních pozemcích Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích označení plochy nebo objektu název výměra (ha) A B C D E Vlhké louky, přechodová rašeliniště a nevápnitá mechová slatiniště Dlouhodobě ladem ležící plochy Plocha s kruštíkem bahenním Plocha s rosnatkou okrouhlolistou Porosty náletových dřevin stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče 1,5 Travinobylinná květnatá společenstva s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů, místy s náletovými dřevinami; udržení kvality společenstev, blokování sukcese dřevin 0,6 Luční lada s dominantními druhy jako jsou chrastice rákosovitá, tužebník jilmový atd.; odstraňování živin, zlepšení podmínek pro méně konkurenční druhy tj. zvyšování biodiverzity 0,02 Slatiniště s populací kruštíku bahenního; cílem je minimálně udržet velikost a vitalitu populace tohoto druhu 0,06 Aktuálně zarostlé náletem dřevin, rosnatka nezvěstná; obnovit a udržet výskyt tohoto druhu 0,3 Plochy s náletovými dřevinami, keřové vrbiny atd.; rozšířit bezlesí jako nosné biotopy PR a předmětu ochrany Příloha č. M3: Mapa dílčích ploch na nelesních pozemcích na podkladě ortofotomapy 2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup V hodnotících závěrech zpracovaných v rámci botanické inventarizace PR apeluje Tájek na nutnost odstraňování pokosené biomasy zcela z plochy mokřadů, její deponování na lemu bezlesí považuje za nevhodné. Tájek dále navrhuje zvětšení celkové plochy kosení a naopak snížení intenzity kosení na vybraných plochách, ponechávat nepokosené plochy (jako místa, kde některé rostliny a živočichové mohou dokončit své životní cykly), radikální prosvětlení střední části PR. 6

7 Tyto názory zpracovatel plánu péče sdílí a budou uplatněny v návrhu plánovaných zásahů. Právě intenzita zásahů (jak kosení, tak redukce dřevin) nebyla v některých plochách zcela v souladu s platným plánem péče, nelze z tohoto zjištění vyvozovat jednoznačné závěry, už kvůli absenci údajů ke srovnání (trvalé fytocenologické snímky byly založeny až v roce 2008, ačkoli to navrhoval již dosavadní plán péče). Z hlediska ochrany druhů lze např. konstatovat, že nedůsledným plněním návrhu managementu pro plochu s populací rosnatky okrouhlolisté došlo k zastínění plochy a druh je dnes v PR nezvěstný v tomto případě bude navrženo asanační opatření. 2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize Kolize zájmů nebyla zjištěna. 3. Plán zásahů a opatření 3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání a) péče o lesní pozemky v území PR neleží b) péče o rybníky (nádrže) a vodní toky Vodní tok (bude li prováděna údržba) - není možné použít mechanizaci a nelze ponechávat sedimenty či zeminy v ploše PR c) péče o nelesní pozemky Rámcová směrnice péče o nelesní plochy Typ Kosení s odklizením pokosené hmoty mimo plochu managementu Vhodný interval a) plochy ležící na levém břehu potoka 1 x za 2 roky; b) plochy ležící na pravém břehu potoka - každoročně Minimální a) 1 x za 3 roky; b) 1 x za 2 roky interval Prac. nástroj / Křovinořez, hrábě hosp. zvíře Kalendář pro a) od 1. do 31. 8, pro plochu s kruštíkem bahenním od do ; b) od 1. management do 15. července Upřesňující Bude li kosena celá plocha, je třeba ji kosit postupně časových posunech, podmínky příp. ponechávat ostrůvky a pruhy nepokosené(týká s to zejména biologicky nejcennějších ploch na levém břehu potoka). Místa se zjištěným výskytem tolije bahenní kosit až v době vypadávání semen. Pokosenou hmotu je třeba důsledně vynášet mimo vlastní PR, tj. do vhodných ploch v ochranném pásmu 7

8 Typ managementu Vhodný interval Minimální interval Prac. nástroj / hosp. zvíře Kalendář pro management Upřesňující podmínky Vyřezání náletových dřevin včetně natření pařízků herbicidem Jednorázově, v případě zmlazování opakovaně Motorová a ruční pila, štětec, herbicid Duben nebo září Použít herbicid Roundup (příp. jiný vhodný přípravek) v koncentraci % roztok nátěrem na čerstvou řeznou plochu pařízku. Vyřezané dřeviny je třeba důsledně vynést mimo plochu vlastní PR, tj. do vhodných ploch v ochranném pásmu Typ managementu Vhodný interval Minimální interval Prac. nástroj / hosp. zvíře Kalendář pro management Upřesňující podmínky Úprava plošek s rosnatkou okrouhlolistou, odstranění dřevin vegetačního krytu 1 x za 2 3 roky 1 x za 5 let Motyka, pila Vyznačit v době vegetace, provádět mimo vegetační sezónu (od října do března) d) péče o rostliny Péče o ochranářsky významné druhy rostlin je zajištěna navrhovaným managementem. Ten respektuje v maximální možné míře fenologické cykly rostlin, včetně těch později kvetoucích a plodících jako jsou kruštík bahenní a tolije bahenní. Specifický přístup vyžaduje rosnatka okrouhlolistá pokud již v území nevyhynula. V místě dříve zjištěného výskytu je třeba provést asanační management spočívající v totálním vyřezání náletových dřevin, prosvětlení a narušení vegetačního krytu. V případě potvrzení výskytu je třeba udržovat plochu nezastíněnou a nadále průběžně narušovat vegetační kryt. Geograficky nepůvodní druhy se v území vyskytují jednak jako výsledek nezákonného odkládání odpadů ze zahrádek (na jihozápadní hranici PR a v ochranném pásmu), jednak je území atakováno šířením bolševníku velkolepého z bohatých populací v blízkém okolí. Nelze vyloučit výskyt další geograficky nepůvodních druhů. Zásadní je přistoupit k okamžité likvidaci takto zjištěných druhů a to způsoby v dané době známými a ověřenými (ať již jde o mechanickou či chemickou metodu, či kombinaci obou těchto metod). e) péče o živočichy Při absenci zoologických údajů nelze navrhovat speciální přístupy a managementy k vybraným skupinách či druhům živočichů. Princip nekosení všech a celých ploch najednou, ponechávání nepokosených ostrůvků a pruhů lze chápat jako preventivní opatření. Umožní přežít alespoň části populací zejména bezobratlých a drobných obratlovců. 8

9 3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území d) nelesní pozemky Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich označ ení ploch y nebo objekt u název vý měr a (ha) stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče doporučený zásah nalé havo st termín provede ní A Vlhké louky, přechodová rašeliniště a nevápnitá mechová slatiniště 1,5 Biologicky nejcennější plochy PR s kumulací ohrožených zvláště chráněných druhů. Vzhledem k nárůstu biomasy a vývoji a stavu společenstev (prakticky bez invazívních a jiných nevhodných druhů rostlin) není třeba kosit každoročně. Kosení ob rok či dva jednak umožní v některých letech dokončení fenologických cyklů později kvetoucích rostlin, totéž platí o životních cyklech drobných živočichů, zejména bezobratlých.. Cílem je uchování těchto Ruční kosení a hrabání, s odklizením pokosené hmoty z plochy (mimo PR na okraj lesa v ochranném pásmu), současně s tím likvidace i drobných náletů dřevin 1 VIII. Pozn.: nekosit nalezené kvetoucí rostliny tolije bahenní interval provádě ní 1 x za 2(3) roky 9

10 rostlinných společenstev v odpovídajícím stavu. B C Dlouhodobě ladem ležící plochy Plocha s kruštíkem bahenním 0,6 Biologicky méně cenné plochy tvořící jakousi ochrannou nárazníkovou zónu od zastavěných ploch a ploch se skládkami, nevhodnými antropogenními zásahy atd., plochy dlouhodobě nehospodařené. Cílem je odnos živin, příp. zabránění dalšímu šíření nevhodných druhů rostlin, dlouhodobě i zvýšení druhové pestrosti plochy. 0,0 2 Plocha s kruštíkem bahenním. Cílem je úchvaty příd. posílit populaci této rostliny. Ruční kosení a hrabání s odstraněním pokosené hmoty z plochy V tomto případě doporučujeme hmotu odvážet mimo plochu z výchovných důvodů (viz. kap. 2.2 i)) Ruční kosení a hrabání s odklizením pokosené hmoty z plochy. Je nutné hlídat zastínění plochy a to včasným zásahem do korun či celých dřevin lemujících plochu. 1-2 VI. VII. 1 2.polovi na IX., počátek X. každoro čně 1 x za 2 roky 10

11 D E Plocha s rosnatkou okrouhlolisto u Porosty náletových dřevin 0,0 6 Dříve výskyt rosnatky okrouhlolisté, dnes druh nezvěstný, plocha příliš zarostlá zastíněná stávající vegetací. Cílem je vytvořit podmínky pro znovuobjevení druhu (předpokládáme li, že část populace zde přežívá?), jde tedy o management asanační 0,3 Spontánní nárůst dřevin po opuštění hospodaření. Cílem je prosvětlit tuto část PR a nabídnou plochy pro některé vzácnější převážně světlomilné druhy (např. kruštík bahenní, prstnatec májový). a) odstranit veškeré dřeviny z vymezené plochy a nadále provádět pravidelně jejich redukci b) obnažit část plochy, tj. skrýt vegetační patro Vyřezání cca 50 % dřevin s jejich odklizením z plochy, buď do zbytků křovin nebo na okraj lesa v ochranném pásmu. 2 X. III. jednoráz ově až opakova ně 2-3 X. III. jednoráz ově či po etapách naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění: 1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany), 2. stupeň - zásah vhodný, 3. stupeň - zásah odložitelný. 3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností Do obou rybníků v ochranných pásmech nevnášet vědomě látky škodlivé vodám, tj. příslušný orgán státní správy nevydá k takovéto činnosti souhlas 11

12 Vést vlastníky pozemků dotčených skládkami odpadů k tomu, aby této činnosti bránili Lesní pozemky - optimální by bylo v ochranném pásmu neprovádět těžbu holosečně, ale pouze výběrem jednotlivých stromů, jakýkoli pohyb lesní techniky, ve vlastním PR by měl být zapovězen. 3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu Během platnosti tohoto plánu péče bude třeba obnovit pruhové značení a provést výměnu tabulí se státním znakem dle platné vyhlášky. Tabule doporučujeme instalovat i na hranici PR v místě kontaktu se zástavbou Hamrníků. 3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území Vložit do PR p. p. č k. ú. Úšovice, jež fyzicky leží uprostřed MZCHÚ. 3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností Nejsou. 3.6 Návrhy na vzdělávací využití území V současné bodě je u přístupové cesty od místní části Hamrníky instalována informační tabule, jež podává základní informace o MZCHÚ. Řešení považujeme za dostačující. 3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území Z hlediska botanického navrhujeme: V roce 2010 doplnit fytocenologický snímek v ploše s populací upolínu nejvyššího a v dílčí ploše B (plochy dosud ležící ladem) a snímky fixovat v terénu jako trvalé monitorovací plochy (doporučuji provést autorem inventarizačního průzkumu z roku 2008) V roce 2018 pořídit srovnávací vegetační mapu a fytocenologické snímky v trvalých monitorovacích plochách, soupis zvláště chráněných a ohrožených (příp. jinak zajímavých druhů) - popis a lokalizace jejich populací, soupis a lokalizaci geograficky nepůvodních a invazivních druhů Zoologický průzkum provést alespoň soupis zjištěných druhů při občasných návštěvách lokality vhodné pro pracovníky AOPK ČR v rámci jejich pracovní náplně 4. Závěrečné údaje 4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací) Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy) Orientační náklady za rok (Kč) bez DPH Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) bez DPH Jednorázové a časově omezené zásahy Obnova hraničního značení (pruhy + výměna 6.000,- tabulí se státním znakem) Inventarizační průzkumy ,- Vyřezání náletových dřevin 6.000,- Jednorázové a časově omezené zásahy ,- celkem (Kč) Opakované zásahy 12

13 Kosení plochy B , ,- Kosení ploch A a C , ,- Sanace plochy s rosnatkou 2.000, ,- okrouhlolistou Opakované zásahy celkem (Kč) ,- Náklady celkem (Kč) ,- 4.2 Použité podklady a zdroje informací Háková A., Klaudisová A., Sádlo J. (eds.) (2004): Zásady péče o nelesní biotopy soustavy Natura 2000, PLANETA XII, 3/2004 druhá část. MŽP Praha Mapový server České geologické služby Nařízení Okresního úřadu Cheb č. 04/99/ŽP o zřízení přírodní rezervace Hamrnický mokřad Nykles K., Trégler M. : Plán péče, PR Hamrnický mokřad, na období Tájek P.: Botanický inventarizační průzkum PR Hamrnický mokřad, ZO ČSOP Kladská, 2008 Zahradnický J., Mackovčin P. (eds.) a kol. (2004): Plzeňsko a Karlovarsko 4.3 Seznam používaných zkratek AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČSOP Český svaz ochránců přírody MO ČRS Místní organizace Českého rybářského svazu MZCHÚ maloplošné zvláště chráněné území PR přírodní rezervace ÚSES územní systém ekologické stability ZCHÚ zvláště chráněné území Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy: Orientační mapa s vyznačením území Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma Mapa dílčích ploch na nelesních pozemcích na podkladě ortofotomapy 13

14 14

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

PLÁN PÉČE NA OBDOBÍ 2014-2023 PRO S P Á L E N IŠ T Ě

PLÁN PÉČE NA OBDOBÍ 2014-2023 PRO S P Á L E N IŠ T Ě PLÁN PÉČE NA OBDOBÍ 2014-2023 PRO S P Á L E N IŠ T Ě Ing. Jiří Wimmer České Budějovice, 2014 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2264 kategorie

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI RAŠELINIŠTĚ U JEZERA - CÍNOVECKÉ RAŠELINIŠTĚ. na období 2012-2021. Zpracoval: Ing., Ing.

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI RAŠELINIŠTĚ U JEZERA - CÍNOVECKÉ RAŠELINIŠTĚ. na období 2012-2021. Zpracoval: Ing., Ing. ING. PAVEL JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI RAŠELINIŠTĚ U JEZERA

Více

Plán péče o Národní přírodní památku Letiště Letňany. na období 2011 2021

Plán péče o Národní přírodní památku Letiště Letňany. na období 2011 2021 Plán péče o Národní přírodní památku Letiště Letňany na období 2011 2021 2 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2317 kategorie ochrany: národní

Více

PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024. Mgr. David Fischer

PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024. Mgr. David Fischer PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Zpracoval: NaturaServis, s.r.o.: Ing. Radim Paulič Mgr. David Fischer V Litvínově: 27. 6. 2014 1. Základní údaje o zvláště

Více

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina Návrh P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina na období 2009-2018 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017 Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly na období 2008 207 . Základní identifikační a popisné údaje.. Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 338 Kategorie: ochrany:

Více

Plán péče o Přírodní rezervaci Loužek. na období 2014 2023

Plán péče o Přírodní rezervaci Loužek. na období 2014 2023 Plán péče o Přírodní rezervaci Loužek na období 214 223 1 1.1 Základní údaje o zvláště chráněném území Základní identifikační údaje evidenční číslo: kategorie ochrany: název území: druh právního předpisu,

Více

Plán péče pro přírodní památku na období 2010 2019 ČIMICKÉ ÚDOLÍ

Plán péče pro přírodní památku na období 2010 2019 ČIMICKÉ ÚDOLÍ Plán péče pro přírodní památku na období 2010 2019 ČIMICKÉ ÚDOLÍ ZELENÝ SVĚT 2009 Plán péče pro přírodní památku Čimické údolí Hlavní město Praha k.ú. Bohnice, Čimice na období 2010-2019 Autoři : Editor,

Více

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy na období 2009-2018 2

Více

PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2015-2024 RAŠELINIŠTĚ KYSELOV PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PRO

PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2015-2024 RAŠELINIŠTĚ KYSELOV PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PRO PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2015-2024 PRO PŘÍRODNÍ PAMÁTKU RAŠELINIŠTĚ KYSELOV Správa NP Šumava, pracoviště Horní Planá RNDr. Alena Vydrová, 2015 Plán péče Přírodní památka Rašeliniště Kyselov Pro období: 2015

Více

Plán péče. Přírodní památku PODLOUČKY. na období 2010 2019

Plán péče. Přírodní památku PODLOUČKY. na období 2010 2019 Plán péče o Přírodní památku PODLOUČKY na období 2010 2019 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje Evidenční číslo: Kategorie ochrany: přírodní památka Název území:

Více

STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM

STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM Plán péče a návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM na období 2012-2020 Salvia o.s. sdružení pro ochranu přírody Míšovická 454/6 155 21 Praha 5 e-mail:

Více

PLÁN PÉČE. o přírodní rezervaci Čerňava (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023. Českomoravské sdružení pro ochranu přírody

PLÁN PÉČE. o přírodní rezervaci Čerňava (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023. Českomoravské sdružení pro ochranu přírody PLÁN PÉČE o přírodní rezervaci Čerňava (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023 Objednatel: Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín IČO: 70891320 Zhotovitel: Českomoravské sdružení pro ochranu přírody

Více

ATELIER FONTES, s.r.o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATELIER FONTES, s.r.o --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OBSAH: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY...2 8.1. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ...2 8.1.1. Přístupy a východiska...2 8.1.2. Vyhodnocení území JMK...8 8.1.3. Podklady, literatura, legislativa...31 8.1.4.

Více

Metodika vyhlašování přírodních rezervací a přírodních památek

Metodika vyhlašování přírodních rezervací a přírodních památek Metodika vyhlašování přírodních rezervací a přírodních památek Praha 20. 12. 2011 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Výběr území k zvláštní územní ochraně a stanovení formy ochrany... 3 2.1 Výběr území... 3 2.2 Výběr

Více

Plán péče o Přírodní památku Hostivické rybníky

Plán péče o Přírodní památku Hostivické rybníky Plán péče o Přírodní památku Hostivické rybníky na období 2009-2016 - 1 - Schváleno příslušným orgánem ochrany přírody, Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství Schválené

Více

Plán péče o. přírodní rezervaci Homolka

Plán péče o. přírodní rezervaci Homolka Plán péče o přírodní rezervaci Homolka na období 2010 2019 Zpracováno podle Osnovy plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich ochranná

Více

Plán péče pro přírodní památku Orthocerový lůmek

Plán péče pro přírodní památku Orthocerový lůmek Plán péče pro přírodní památku Orthocerový lůmek na období 2010-2022 Ing. Karel Matějka, CSc. 2009 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Název, kategorie, evidenční kód ZCHÚ a kategorie IUCN Název

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Vyhodnocení

Více

Dobroslavice. Vyhodnocení vlivů územního plánu. na udržitelný rozvoj území. odbor výstavby Ing. Martin Kuchař. Zpracovatel:

Dobroslavice. Vyhodnocení vlivů územního plánu. na udržitelný rozvoj území. odbor výstavby Ing. Martin Kuchař. Zpracovatel: SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Vyhodnocení vlivů územního plánu Dobroslavice na udržitelný rozvoj území Pořizovatel: Zpracovatel: Vedoucí projektu: Zpracovatel posudku

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Na Plachtě Datum

Více

Plán péče. o Chráněnou krajinnou oblast. Český ráj

Plán péče. o Chráněnou krajinnou oblast. Český ráj Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Český ráj listopad 2003 Správa CHKO Český ráj, Turnov / OBSAH Obsah Úvod 3 1 Základní údaje o CHKO Český ráj 4 1.1 Zřizovací právní předpis 4 1.2 Poslání CHKO 4 1.3

Více

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE HODNOCENÍ III. ETAPA Datum: 30. 4. 2014 Verze:1.1 Příloha č. 4 Příloha SEA hodnocení Hodnocení vlivů na soustavu NATURA 2000 Příloha č. 4 ke Zprávě o ex-ante

Více

Plán péče o NPP Barrandovské skály. na období 2006-2015

Plán péče o NPP Barrandovské skály. na období 2006-2015 Plán péče o NPP Barrandovské skály na období 2006-2015 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Název, kategorie, evidenční kód ZCHÚ a kategorie IUCN Název Barrandovské skály Kategorie NPP Evidenční

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Vápenické jezero CZ0213081

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Vápenické jezero CZ0213081 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Vápenické jezero CZ0213081 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Vápenické jezero Kód lokality: CZ0213081 Kód

Více

Železniční napojení Klápy na systém ŠED, úsek Nová Pec - Klápa Část I.

Železniční napojení Klápy na systém ŠED, úsek Nová Pec - Klápa Část I. Doplňující údaje: 0 30.11.2012 1. vydání kolektiv Ing. M. Babič Ing. M. Babič v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Zpracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Jihočeský kraj U Zimního stadionu

Více

K O S T N Í K Y ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ. BRNO, říjen 2011. Městský úřad Moravské Budějovice, odbor regionálního rozvoje

K O S T N Í K Y ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ. BRNO, říjen 2011. Městský úřad Moravské Budějovice, odbor regionálního rozvoje ÚZEMNÍ PLÁN K O S T N Í K Y - ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Městský úřad Moravské Budějovice, odbor regionálního rozvoje Orgán územního plánování: obec Kostníky Schvalující orgán: Zpracovatel: Zastupitelstvo

Více

FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY. Ministerstvo životního prostøedí

FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY. Ministerstvo životního prostøedí FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY Ministerstvo životního prostøedí VERZE LEDEN 2008 2 Obsah přehled kapitol na stánkách 1. Úvod... 5 2. Přehled finančních nástrojů na ochranu přírody a krajiny...

Více

Plán péče o přírodní památku BÍLÉ STRÁNĚ U ŠTĚTÍ. na období 2013-2022

Plán péče o přírodní památku BÍLÉ STRÁNĚ U ŠTĚTÍ. na období 2013-2022 Plán péče o přírodní památku BÍLÉ STRÁNĚ U ŠTĚTÍ na období 2013-2022 Obsah 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN 1.2 Platný právní předpis

Více