Plán péče o PŘÍRODNÍ REZERVACI HAMRNICKÝ MOKŘAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán péče o PŘÍRODNÍ REZERVACI HAMRNICKÝ MOKŘAD"

Transkript

1 Plán péče o PŘÍRODNÍ REZERVACI HAMRNICKÝ MOKŘAD na období Zpracoval: ZO 31/05 ČSOP Planá, Ing. Miroslav Trégler, Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2076 kategorie ochrany: přírodní rezervace název území: Hamrnický mokřad druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno: nařízení okresního úřadu orgán, který předpis vydal: Okresní úřad Cheb číslo předpisu: 04/99/ŽP datum platnosti předpisu: datum účinnosti předpisu: Údaje o lokalizaci území kraj: Karlovarský okres: Cheb obec s rozšířenou působností: Mariánské Lázně obec s pověřeným obecním úřadem: Mariánské Lázně obec: Mariánské Lázně katastrální území: Úšovice Příloha č. M1: Orientační mapa s vyznačením území 1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Zvláště chráněné území: Katastrální území: Úšovice Číslo parcely podle KN Druh pozemku podle KN Způsob využití pozemku podle KN Číslo listu vlastnictví Výměra parcely celková podle KN (m2) Výměra parcely v ZCHÚ (m2) 1310 ostatní plocha jiná plocha ostatní plocha jiná plocha ostatní plocha jiná plocha /2 vodní plocha koryto vodního toku umělé Celkem

2 Vlastníci podle čísla listu vlastnictví: 1 Město Mariánské Lázně, Ruská 155/3, Česká republika; příslušnost hospodařit s majetkem státu Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60/144, Brno střed Pisárky, Brno Poznámka: Prostředkem vlastní PR prochází vodní tok parcelního čísla 1312, jež není uveden ve vyhlašovacím dokumentu, ale logicky do chráněného území patří. Ochranné pásmo: Ochranné pásmo není vyhlášené, je jím tedy dle 37 zákona č. 114/1992 Sb. pás do vzdálenosti 50 m od hranice ZCHÚ. Příloha č. M2: Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma 1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma Druh pozemku ZCHÚ plocha v ha OP plocha v ha Způsob využití pozemku ZCHÚ plocha v ha lesní pozemky vodní plochy 0,0166 zamokřená plocha rybník nebo nádrž vodní tok 0,0166 trvalé travní porosty orná půda ostatní zemědělské pozemky ostatní plochy 6,6201 neplodná půda ostatní způsoby využití 6,6201 zastavěné plochy a nádvoří plocha celkem 6, Překryv území s jinými chráněnými územími národní park: ne chráněná krajinná oblast: ne jiný typ chráněného území: ne Natura 2000 ptačí oblast: ne evropsky významná lokalita: ne 1.6 Kategorie IUCN IV. - řízená rezervace 1.7 Předmět ochrany ZCHÚ Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu 2

3 Čl. 1, odstavec (2): Posláním přírodní rezervace je ochrana a zachování biotopu početných populací ohrožených a silně ohrožených rostlinných druhů s doprovodnými mokřadními společenstvy Hlavní předmět ochrany ZCHÚ současný stav A. ekosystémy název ekosystému podíl plochy v popis ekosystému ZCHÚ (%) Caricetum goodenowii J. Braun 1915 Sphagno warnstorfiani Eriophoretum latifolii Rybníček 1974 Carici rostratae Sphagnetum apiculati Osvald 1923 Angelico sylvestris Cirsietum palustris Darimont ex Balátová- Tuláčková 1973 Odhadem mezi 10 až 15 % území PR. Bodový, plošně nevýznamný výskyt. Cca 15% plochy PR Cca 10 % plochy PR Nevápnité mechové slatiniště, v poslední době kosená, je zde soustředěn výskyt druhů jako jsou Dactylorhiza majalis subsp. majalis, Menyantehas trifoliata, Parnassia palustris Nevápnité mechové slatiniště s výskytem Menyanthes trifoliata a zejména Epipactis palustris Přechodové rašeliniště s dominantními druhy Carex rostrata a Potentilla palustris, v mechové patře s dominancí rašeliníků Sphagnum sp., výskyt např. Oxycoccus palustris Vlhké pcháčové louky, v posledních letech kosené, mj. s výskytem Trollius altissimus, 1.9 Cíl ochrany Cílem ochrany je uchování příp. zvýšení kvality bezlesých biotopů a jejich biodiverzity, tj. uchování funkce regionálně významného biocentra. Vzhledem k charakteru biotopů lze k cíli směřovat ochranou či nápravou vodního režimu, blokováním sekundární sukcese dřevin a nadměrného hromadění živin v ekosystému. 2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany 2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů PR leží v nivě Panského potoka mezi rybníky Ohradský a Malý ostrovní v těsném kontaktu se západním okrajem zástavby Hamrníků, jež jsou místní částí Mariánských Lázní. Nadmořská výška se pohybuje mezi m. Území PR vyplňují kvartérní nivní sedimenty, rašeliny a slatiny, při okrajích štěrky a písky s vložkami jílů, což podmiňuje výskyt hydromorfních půd a na ně vázané škály mokřadních biotopů (vlhké pcháčové louky až lada, přechodová rašeliniště, nevápnitá mechová slatiniště, údolní jasano olšové luhy, mokřadní vrbiny). Z hlediska geomorfologického leží PR v Podčeskoleské pahorkatině a jejím podcelku Tachovské brázdě. Z podhledu fytogeografického členění ČR se území nachází ve fytogeografickém okrese 27. Tachovská brázda (Českomoravského mezofytika). PR je součástí regionálního biocentra ÚSES. Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 3

4 druh kruštík bahenní Epipactis palustris tolije bahenní Parnassia palustris rosnatka okrouhlolistá Drosera rotundifolia klikva bahenní Oxycoccus palustris prha arnika Arnica montana prstnatec májový pravý Dactylorhiza majalis subsp. majalis upolín nejvyšší Trollius altissimus vachta trojlistá Menyanthes trifoliata vrba plazivá Salix repens aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ desítky kvetoucích exemplářů* 10 a více kvetoucích exemplářů* aktuálně nezvěstná*, před cca 7 10 lety populace v řádu jednotek až desítek kvetoucích rostlin** rostliny na ploše několika m2 * kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. silně ohrožený druh ohrožený druh silně ohrožený druh ohrožený druh popis biotopu druhu, další poznámky nevápnité mechové slatiniště, plocha v centru PR nevápnité mechové slatiniště; je třeba upravit seč tak, aby rostliny mohly dokvést a vysemenit přechodové rašeliniště; ploška zarůstající, zastíněná, potřeba razantního asanačního - zásahu přechodové rašeliniště; nutné uchovat nezastíněné několik rostlin ** ohrožený druh sušší místa přechodového rašeliniště při okraji vrbových křovin při západní hranici PR několik stovek ks*, populace vitální několik desítek exemplářů, většinou nekvetoucích* v území poměrně častý druh* ohrožený druh ohrožený druh ohrožený druh těžiště výskytu je v severozápadní části území v biotopech nevápnitých mechových slatinišť biotop prochází po obnovení kosení od roku 2003 určitým vývojem, aktuálně ze dominuje přeslička poříční druh zarůstá s vysokou pokryvností nejvlhčí místa (zejména linie zazeměných bývalých povrchových odvodňovacích kanálů) přechodových rašelinišť a nevápnitých mechových slatinišť, řídce v porostech keřových vrb několik rostlin** ohrožený druh přechodová rašeliniště * údaje převzaty z botanického inventarizačního průzkumu (Tájek P., 2008) ** vlastní údaje zpracovatele plánu péče 4

5 Pozn.: Recentní údaje o výskytu zvláště chráněných či významných druzích živočichů nejsou k dispozici. 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti, současnosti a blízké budoucnosti a) ochrana přírody cílená péče o biotopy v PR ze strany orgánů ochrany přírody byla započata v roce 2003, předtím byla nárazově prováděna redukce dřevin a to v rámci činnosti kroužku ochrany přírody při Domově dětí a mláděže v Plané. Péče spočívá v kosení ploch s odstraněním pokosené biomasy, redukcí náletových dřevin a likvidaci bolševníku velkolepého (na hrázi Ohradského rybníka). Management je principiálně vyhovující za předpokladu některých změn (viz. kapitola 2.5). b) lesní hospodářství pravděpodobně bez zásadního vlivu, les se nachází pouze v ochranném pásmu a není předmětem ochrany PR c) zemědělské hospodaření plochy PR byly v minulosti odvodňované povrchovými strouhami, vodní tok byl upraven a louky v nivě koseny. Dlouhodobá absence obhospodařování vedla jednak ke zvýšení zamokření pozemků (což lze považovat za pozitivní vliv z hlediska předmětu ochrany PR), dále k rozvoji sekundární sukcese dřevin, hromadění živin (což lze považovat za negativní vliv z pohledu uchování biodiverzity, zejména pro konkurenčně slabší druhy) a tím i ke změnám v kvalitě lučních biotopů (viz. porosty chrastice rákosovité). d) rybníkářství v ochranném pásmu PR (viz. stať 2.1) leží rybníky, jež dnes,mají charakter ploch pro sportovní rybaření. Vnášením látek škodlivým vodám (hnojení a vápnění), zejména do rybníka nad PR, by mohlo mít dlouhodobě negativní vliv (distribuce živin, bází) e) myslivost pravděpodobně bez vlivu na předmět ochrany f) rybářství pravděpodobně bez vlivu na předmět ochrany g) rekreace a sport vzhledem k značnému podmáčení není území nijak pro tyto aktivity využíváno a to ani obyvateli bydlícími v těšném sousedství městské části Hamrníky h) těžba nerostných surovin bez vlivu i) jiné způsoby využívání v lese při jihovýchodním cípu PR, podél hranice a v ochranném pásmu dochází dlouhodobě k nepovolenému deponování odpadů ze zahrádek, jde jednoznačně o negativní vliv (přímá likvidace biotopu, zdroj šíření živin a nepůvodních druhů, kultivarů zahradních rostlin) 2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy Nejsou známy žádné dokumenty, rozhodnutí a předpisy, které by v předmětném území měly jakýkoli vliv na plánování či realizaci managementu. 2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Základní údaje o vodních tocích 5

6 Název vodního toku Panský potok Číslo hydrologického pořadí Úsek dotčený ochranou 0,5-0,9 (řkm od do) Charakter toku neupravený drobný vodní tok Příčné objekty na toku nejsou Manipulační řád Správce toku ZVHS - OPV Správce rybářského revíru MO ČRS Mariánské Lázně Rybářský revír Kosový potok 2 Zarybňovací plán Základní údaje o nelesních pozemcích Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích označení plochy nebo objektu název výměra (ha) A B C D E Vlhké louky, přechodová rašeliniště a nevápnitá mechová slatiniště Dlouhodobě ladem ležící plochy Plocha s kruštíkem bahenním Plocha s rosnatkou okrouhlolistou Porosty náletových dřevin stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče 1,5 Travinobylinná květnatá společenstva s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů, místy s náletovými dřevinami; udržení kvality společenstev, blokování sukcese dřevin 0,6 Luční lada s dominantními druhy jako jsou chrastice rákosovitá, tužebník jilmový atd.; odstraňování živin, zlepšení podmínek pro méně konkurenční druhy tj. zvyšování biodiverzity 0,02 Slatiniště s populací kruštíku bahenního; cílem je minimálně udržet velikost a vitalitu populace tohoto druhu 0,06 Aktuálně zarostlé náletem dřevin, rosnatka nezvěstná; obnovit a udržet výskyt tohoto druhu 0,3 Plochy s náletovými dřevinami, keřové vrbiny atd.; rozšířit bezlesí jako nosné biotopy PR a předmětu ochrany Příloha č. M3: Mapa dílčích ploch na nelesních pozemcích na podkladě ortofotomapy 2.5 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských zásahů do území a závěry pro další postup V hodnotících závěrech zpracovaných v rámci botanické inventarizace PR apeluje Tájek na nutnost odstraňování pokosené biomasy zcela z plochy mokřadů, její deponování na lemu bezlesí považuje za nevhodné. Tájek dále navrhuje zvětšení celkové plochy kosení a naopak snížení intenzity kosení na vybraných plochách, ponechávat nepokosené plochy (jako místa, kde některé rostliny a živočichové mohou dokončit své životní cykly), radikální prosvětlení střední části PR. 6

7 Tyto názory zpracovatel plánu péče sdílí a budou uplatněny v návrhu plánovaných zásahů. Právě intenzita zásahů (jak kosení, tak redukce dřevin) nebyla v některých plochách zcela v souladu s platným plánem péče, nelze z tohoto zjištění vyvozovat jednoznačné závěry, už kvůli absenci údajů ke srovnání (trvalé fytocenologické snímky byly založeny až v roce 2008, ačkoli to navrhoval již dosavadní plán péče). Z hlediska ochrany druhů lze např. konstatovat, že nedůsledným plněním návrhu managementu pro plochu s populací rosnatky okrouhlolisté došlo k zastínění plochy a druh je dnes v PR nezvěstný v tomto případě bude navrženo asanační opatření. 2.6 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize Kolize zájmů nebyla zjištěna. 3. Plán zásahů a opatření 3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání a) péče o lesní pozemky v území PR neleží b) péče o rybníky (nádrže) a vodní toky Vodní tok (bude li prováděna údržba) - není možné použít mechanizaci a nelze ponechávat sedimenty či zeminy v ploše PR c) péče o nelesní pozemky Rámcová směrnice péče o nelesní plochy Typ Kosení s odklizením pokosené hmoty mimo plochu managementu Vhodný interval a) plochy ležící na levém břehu potoka 1 x za 2 roky; b) plochy ležící na pravém břehu potoka - každoročně Minimální a) 1 x za 3 roky; b) 1 x za 2 roky interval Prac. nástroj / Křovinořez, hrábě hosp. zvíře Kalendář pro a) od 1. do 31. 8, pro plochu s kruštíkem bahenním od do ; b) od 1. management do 15. července Upřesňující Bude li kosena celá plocha, je třeba ji kosit postupně časových posunech, podmínky příp. ponechávat ostrůvky a pruhy nepokosené(týká s to zejména biologicky nejcennějších ploch na levém břehu potoka). Místa se zjištěným výskytem tolije bahenní kosit až v době vypadávání semen. Pokosenou hmotu je třeba důsledně vynášet mimo vlastní PR, tj. do vhodných ploch v ochranném pásmu 7

8 Typ managementu Vhodný interval Minimální interval Prac. nástroj / hosp. zvíře Kalendář pro management Upřesňující podmínky Vyřezání náletových dřevin včetně natření pařízků herbicidem Jednorázově, v případě zmlazování opakovaně Motorová a ruční pila, štětec, herbicid Duben nebo září Použít herbicid Roundup (příp. jiný vhodný přípravek) v koncentraci % roztok nátěrem na čerstvou řeznou plochu pařízku. Vyřezané dřeviny je třeba důsledně vynést mimo plochu vlastní PR, tj. do vhodných ploch v ochranném pásmu Typ managementu Vhodný interval Minimální interval Prac. nástroj / hosp. zvíře Kalendář pro management Upřesňující podmínky Úprava plošek s rosnatkou okrouhlolistou, odstranění dřevin vegetačního krytu 1 x za 2 3 roky 1 x za 5 let Motyka, pila Vyznačit v době vegetace, provádět mimo vegetační sezónu (od října do března) d) péče o rostliny Péče o ochranářsky významné druhy rostlin je zajištěna navrhovaným managementem. Ten respektuje v maximální možné míře fenologické cykly rostlin, včetně těch později kvetoucích a plodících jako jsou kruštík bahenní a tolije bahenní. Specifický přístup vyžaduje rosnatka okrouhlolistá pokud již v území nevyhynula. V místě dříve zjištěného výskytu je třeba provést asanační management spočívající v totálním vyřezání náletových dřevin, prosvětlení a narušení vegetačního krytu. V případě potvrzení výskytu je třeba udržovat plochu nezastíněnou a nadále průběžně narušovat vegetační kryt. Geograficky nepůvodní druhy se v území vyskytují jednak jako výsledek nezákonného odkládání odpadů ze zahrádek (na jihozápadní hranici PR a v ochranném pásmu), jednak je území atakováno šířením bolševníku velkolepého z bohatých populací v blízkém okolí. Nelze vyloučit výskyt další geograficky nepůvodních druhů. Zásadní je přistoupit k okamžité likvidaci takto zjištěných druhů a to způsoby v dané době známými a ověřenými (ať již jde o mechanickou či chemickou metodu, či kombinaci obou těchto metod). e) péče o živočichy Při absenci zoologických údajů nelze navrhovat speciální přístupy a managementy k vybraným skupinách či druhům živočichů. Princip nekosení všech a celých ploch najednou, ponechávání nepokosených ostrůvků a pruhů lze chápat jako preventivní opatření. Umožní přežít alespoň části populací zejména bezobratlých a drobných obratlovců. 8

9 3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území d) nelesní pozemky Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich označ ení ploch y nebo objekt u název vý měr a (ha) stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče doporučený zásah nalé havo st termín provede ní A Vlhké louky, přechodová rašeliniště a nevápnitá mechová slatiniště 1,5 Biologicky nejcennější plochy PR s kumulací ohrožených zvláště chráněných druhů. Vzhledem k nárůstu biomasy a vývoji a stavu společenstev (prakticky bez invazívních a jiných nevhodných druhů rostlin) není třeba kosit každoročně. Kosení ob rok či dva jednak umožní v některých letech dokončení fenologických cyklů později kvetoucích rostlin, totéž platí o životních cyklech drobných živočichů, zejména bezobratlých.. Cílem je uchování těchto Ruční kosení a hrabání, s odklizením pokosené hmoty z plochy (mimo PR na okraj lesa v ochranném pásmu), současně s tím likvidace i drobných náletů dřevin 1 VIII. Pozn.: nekosit nalezené kvetoucí rostliny tolije bahenní interval provádě ní 1 x za 2(3) roky 9

10 rostlinných společenstev v odpovídajícím stavu. B C Dlouhodobě ladem ležící plochy Plocha s kruštíkem bahenním 0,6 Biologicky méně cenné plochy tvořící jakousi ochrannou nárazníkovou zónu od zastavěných ploch a ploch se skládkami, nevhodnými antropogenními zásahy atd., plochy dlouhodobě nehospodařené. Cílem je odnos živin, příp. zabránění dalšímu šíření nevhodných druhů rostlin, dlouhodobě i zvýšení druhové pestrosti plochy. 0,0 2 Plocha s kruštíkem bahenním. Cílem je úchvaty příd. posílit populaci této rostliny. Ruční kosení a hrabání s odstraněním pokosené hmoty z plochy V tomto případě doporučujeme hmotu odvážet mimo plochu z výchovných důvodů (viz. kap. 2.2 i)) Ruční kosení a hrabání s odklizením pokosené hmoty z plochy. Je nutné hlídat zastínění plochy a to včasným zásahem do korun či celých dřevin lemujících plochu. 1-2 VI. VII. 1 2.polovi na IX., počátek X. každoro čně 1 x za 2 roky 10

11 D E Plocha s rosnatkou okrouhlolisto u Porosty náletových dřevin 0,0 6 Dříve výskyt rosnatky okrouhlolisté, dnes druh nezvěstný, plocha příliš zarostlá zastíněná stávající vegetací. Cílem je vytvořit podmínky pro znovuobjevení druhu (předpokládáme li, že část populace zde přežívá?), jde tedy o management asanační 0,3 Spontánní nárůst dřevin po opuštění hospodaření. Cílem je prosvětlit tuto část PR a nabídnou plochy pro některé vzácnější převážně světlomilné druhy (např. kruštík bahenní, prstnatec májový). a) odstranit veškeré dřeviny z vymezené plochy a nadále provádět pravidelně jejich redukci b) obnažit část plochy, tj. skrýt vegetační patro Vyřezání cca 50 % dřevin s jejich odklizením z plochy, buď do zbytků křovin nebo na okraj lesa v ochranném pásmu. 2 X. III. jednoráz ově až opakova ně 2-3 X. III. jednoráz ově či po etapách naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění: 1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany), 2. stupeň - zásah vhodný, 3. stupeň - zásah odložitelný. 3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností Do obou rybníků v ochranných pásmech nevnášet vědomě látky škodlivé vodám, tj. příslušný orgán státní správy nevydá k takovéto činnosti souhlas 11

12 Vést vlastníky pozemků dotčených skládkami odpadů k tomu, aby této činnosti bránili Lesní pozemky - optimální by bylo v ochranném pásmu neprovádět těžbu holosečně, ale pouze výběrem jednotlivých stromů, jakýkoli pohyb lesní techniky, ve vlastním PR by měl být zapovězen. 3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu Během platnosti tohoto plánu péče bude třeba obnovit pruhové značení a provést výměnu tabulí se státním znakem dle platné vyhlášky. Tabule doporučujeme instalovat i na hranici PR v místě kontaktu se zástavbou Hamrníků. 3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území Vložit do PR p. p. č k. ú. Úšovice, jež fyzicky leží uprostřed MZCHÚ. 3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností Nejsou. 3.6 Návrhy na vzdělávací využití území V současné bodě je u přístupové cesty od místní části Hamrníky instalována informační tabule, jež podává základní informace o MZCHÚ. Řešení považujeme za dostačující. 3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území Z hlediska botanického navrhujeme: V roce 2010 doplnit fytocenologický snímek v ploše s populací upolínu nejvyššího a v dílčí ploše B (plochy dosud ležící ladem) a snímky fixovat v terénu jako trvalé monitorovací plochy (doporučuji provést autorem inventarizačního průzkumu z roku 2008) V roce 2018 pořídit srovnávací vegetační mapu a fytocenologické snímky v trvalých monitorovacích plochách, soupis zvláště chráněných a ohrožených (příp. jinak zajímavých druhů) - popis a lokalizace jejich populací, soupis a lokalizaci geograficky nepůvodních a invazivních druhů Zoologický průzkum provést alespoň soupis zjištěných druhů při občasných návštěvách lokality vhodné pro pracovníky AOPK ČR v rámci jejich pracovní náplně 4. Závěrečné údaje 4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací) Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy) Orientační náklady za rok (Kč) bez DPH Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) bez DPH Jednorázové a časově omezené zásahy Obnova hraničního značení (pruhy + výměna 6.000,- tabulí se státním znakem) Inventarizační průzkumy ,- Vyřezání náletových dřevin 6.000,- Jednorázové a časově omezené zásahy ,- celkem (Kč) Opakované zásahy 12

13 Kosení plochy B , ,- Kosení ploch A a C , ,- Sanace plochy s rosnatkou 2.000, ,- okrouhlolistou Opakované zásahy celkem (Kč) ,- Náklady celkem (Kč) ,- 4.2 Použité podklady a zdroje informací Háková A., Klaudisová A., Sádlo J. (eds.) (2004): Zásady péče o nelesní biotopy soustavy Natura 2000, PLANETA XII, 3/2004 druhá část. MŽP Praha Mapový server České geologické služby Nařízení Okresního úřadu Cheb č. 04/99/ŽP o zřízení přírodní rezervace Hamrnický mokřad Nykles K., Trégler M. : Plán péče, PR Hamrnický mokřad, na období Tájek P.: Botanický inventarizační průzkum PR Hamrnický mokřad, ZO ČSOP Kladská, 2008 Zahradnický J., Mackovčin P. (eds.) a kol. (2004): Plzeňsko a Karlovarsko 4.3 Seznam používaných zkratek AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČSOP Český svaz ochránců přírody MO ČRS Místní organizace Českého rybářského svazu MZCHÚ maloplošné zvláště chráněné území PR přírodní rezervace ÚSES územní systém ekologické stability ZCHÚ zvláště chráněné území Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy: Orientační mapa s vyznačením území Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma Mapa dílčích ploch na nelesních pozemcích na podkladě ortofotomapy 13

14 14

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

přírodní památka Čertkus

přírodní památka Čertkus Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. přírodní památka Čertkus Datum

Více

Přírodní rezervace Maršálka

Přírodní rezervace Maršálka AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 a 37 odst. 1 zákona č. 114/1992

Více

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Zadní Machová (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Zadní Machová Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Střevíčník

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ŽELEZNÉ HORY Náměstí 317 538 25 Nasavrky tel.: +420 469 326 500 fax: +420 469 326 515 ID DS: kpddyvy e-mail: zelhory@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0035/ZH/2015-1

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko Plán péče o přírodní památku Šafránová stráň na období 2009 2018 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ A POPISNÉ ÚDAJE O ZCHÚ - PŘÍRODNÍ

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

Louka v Jinošovském údolí

Louka v Jinošovském údolí Ochranářský plán Louka v Jinošovském údolí 2015-2024 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka 1. Základní údaje 1.1. Název lokality Jinošovské údolí 1.2. Lokalizace Kraj: Středočeský Okres: Benešov

Více

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1258 kategorie ochrany: přírodní

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Plán péče pro přírodní památku TRUBISKA (EVL Pozděchov)

Plán péče pro přírodní památku TRUBISKA (EVL Pozděchov) Plán péče pro přírodní památku TRUBISKA (EVL Pozděchov) na období 2012 2021 Jiří Schneider Alice Kozumplíková Újezd u Tišnova, 2011 Ing. Jiří Schneider, Ph.D., Újezd u Tišnova 7, 594 55, p. Dolní Loučky

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Tomáš Berka tel.: +420 585 508 389 fax: +420 585 508 424 email:

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Rosice - zámek CZ0623713 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Rosice - zámek Kód lokality: CZ0623713 Kód lokality

Více

Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka. na období 2016-2025

Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka. na období 2016-2025 Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka na období 2016-2025 listopad 2015 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2501 kategorie ochrany: přírodní

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006, o zřízení přírodní památky Borecké skály a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000Sb.,

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Luční potok v

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H

Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů L i b e r e c k é h o k r a j e Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H 4. Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic,

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla)

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) 1. ANALYTICKÁ ČÁST 1.1 Charakteristika současného stavu přírodního prostředí, jeho příčiny a vývojové trendy 1.1.1 Stav zemědělských ekosystémů

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Věc: Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni vlastníkům pozemků

Věc: Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni vlastníkům pozemků ODESÍLATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 100 10, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 28. července 2014

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

Ie. účtu 8230-281/0100 l

Ie. účtu 8230-281/0100 l SPRÁVA NÁRODNíHO PARKU ŠUMAVA Dle rozdělovníku váš dopis značky1 ze dne našeznačka Sl NPS 04493/2015/1-NPS 04493/2015 datum 8.6.2015 vyřizuje 1 linka ng. $míd / 388 450 248 Oznámení návrhu na nové vyhlášení

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE :

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE : LOM OPATOVICE Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL ZPRACOVATEL Českomoravské štěrkovny a.s. Mokrá 359 664 04 Mokrá Arvita P spol. s r.o. Otrokovice Příčná 1541 765 02 Otrokovice LOKALIZACE

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY Zájmy ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. jsou v daném měřítku zpracování zastoupeny ve formě: maloplošných a velkoplošných zvláště chráněných

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumov @schkocr.cz http://broumovsko.schkocr.cz

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Viz rozdělovník Váš dopis značka // ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 2714/ZZ/13-1 Chochel/594 12-08-2013 Záměr vyhlášení

Více

200058050 - Jindřiš - Novotný - Hamerský potok - 7,961 ř.km

200058050 - Jindřiš - Novotný - Hamerský potok - 7,961 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 1,08 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107030480 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1179700 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 20,11 ÚTVAR

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 77195/2013 Sp. zn.: S JMK 77195/2013 OŽP/Krch Vyřizuje: Ing. Marek Krchňavý

Více

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Jaromír Maštera Foto: J. Maštera, A. Zedníková, V. Kodet Akreditovaný Pozemkový spolek Gallinago pozemkový spolek pro ochranu volné krajiny - funguje při Pobočce

Více

Mokřadní centrum Kančí obora

Mokřadní centrum Kančí obora Mokřadní centrum Kančí obora Historický exkurz V důsledku vodohospodářských úprav v 70. a 80. letech minulého století byla niva řeky Dyje vyloučena z přirozených korytotvorných procesů. Zahloubenín, napřímením

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, o zřízení Přírodní rezervace Hamrštejn a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák.č.129/2000 Sb.,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor životního prostředí Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA podle ustanovení 4 odst. 6 zákona

Více

Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera

Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, listopad 2013 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o rozmnožovací biotopy = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy, které obývají

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉM ÚZEMÍ 1.1. Základní identifikační údaje evidenční kód území: 1480 kategorie ochrany:

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Trotina 1. Název

Více

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: RNDr. Alena Vopálková ředitelka odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne Čj.: 5. srpna 2014 51437/ENV/14 1731/62014 Věc:

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 22.9.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 124044/2010/KUSK Spisová značka: SZ_124044/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Kateřina Puršová/ 257 280 654 Značka: OŽP/Pu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 6/2006 ze dne 17. října 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 6/2006 ze dne 17. října 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 6/2006 ze dne 17. října 2006, o zřízení přírodní rezervace Údolí Vošmendy a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000Sb.,

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Hornídolní, odbor výstavby Ulice: Horní 321/8 PSČ, obec: 444 00 Hornídolní V Hornídolní dne 2.5.2007 Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona)

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona) 64/2011 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 28. února 2011 o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území Ministerstvo životního prostředí stanoví podle

Více

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP Správa dokumentů OP Přednáška KGG/UOZP Ze zákona č. 114 Sb. Ústřední sbírku listin ochrany přírody (USOP) vede z pověření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz, www.drusop.cz Podrobnosti

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Zhotovitel zakázky: Mgr. RADIM

Více

0 extrémně špatný vyhynul druh, který je hlavním předmětem ochrany

0 extrémně špatný vyhynul druh, který je hlavním předmětem ochrany Příloha č. 5: Tabulky kritérií pro hodnocení stavu a péče dle Metodiky hodnocení stavu a péče v maloplošných zvláště chráněných územích (Svátek, Buček, 2005) Kritéria hodnocení současného stavu území ZACHOVALOST

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Vymezení rezervace a její poslání. (1) Rezervace C t y ř i p a 1 i c e se rozkládá v okrese žaár nad Sázavou v katastrálním územi Milo~na parcelách

Vymezení rezervace a její poslání. (1) Rezervace C t y ř i p a 1 i c e se rozkládá v okrese žaár nad Sázavou v katastrálním územi Milo~na parcelách - 8 - Příloha č. 2 vyhlášky č. 6 /1991 Sb. ~!!~!!EY~~!! - - -~-! -~_B_! g_~_!; _! _ t; _!t; ~-i~i! _2~b~~~~é-E~~m2 Cl. 1 Vymezení rezervace a její poslání (1) Rezervace C t y ř i p a 1 i c e se rozkládá

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 4. května 2015 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 4. května 2015 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2015 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů O l o m o u c k é h o k r a j e Částka 1 Rozesláno dne 4. května 2015 O B S A H 1.

Více

Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály

Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály Případová

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 00729/OH/15 VYŘIZUJE: HALDOVÁ DATUM: 13.5.2015 VÝZVA

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 00729/OH/15 VYŘIZUJE: HALDOVÁ DATUM: 13.5.2015 VÝZVA ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ORLICKÉ HORY Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: +420 494 539 541 e-mail: orlhory@nature.cz http://www.nature.cz IDDS: kpddyvy Krajský pozemkový úřad pro Královehradecký

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY SPECIFICKÉHO CÍLE.3 Operačního programu Životní prostředí 24 22 Aktivita.3. Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU STRÁNĚ NAD CHOMUTOVKOU. na období 2011-2020

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU STRÁNĚ NAD CHOMUTOVKOU. na období 2011-2020 ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU STRÁNĚ NAD CHOMUTOVKOU

Více

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND Část ZPF byla zpracována pro potřeby ÚPO Svojanov v souladu se zákonem č. 334/1992 o ochraně ZPF a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 13/1994, kterou se upravují některé

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky Zlaté jezero a jejího ochranného pásma

Oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky Zlaté jezero a jejího ochranného pásma KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Eva Stodolová tel.: +420 585 508 425 fax: +420 585 508 424

Více

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území - přírodní památky Retenční nádrž Slatina a jejího ochranného pásma dle 4 odst.1) vyhlášky č. 64/2011 Sb. 1/ Údaje o zvláště chráněném území: a) Název: Retenční

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1359667/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová / 5860 05. 12.2012

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1359667/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová / 5860 05. 12.2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Bok Miroslav Ing. arch. Kamýcká 941 165 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1359667/2012/1/OZP/VI Ing.

Více

Přírodní rezervace Černý důl

Přírodní rezervace Černý důl Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ust. 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a 4 vyhlášky

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Havran a jejího ochranného pásma, oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni

Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Havran a jejího ochranného pásma, oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více