NAŘÍZENÍ. Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy č. 1 / 2010 ze dne , kterým se zřizuje Přírodní rezervace Lysá hora,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAŘÍZENÍ. Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy č. 1 / 2010 ze dne 15. 12. 2010, kterým se zřizuje Přírodní rezervace Lysá hora,"

Transkript

1 NAŘÍZENÍ Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy č. 1 / 2010 ze dne , kterým se zřizuje Přírodní rezervace Lysá hora, její bližší ochranné podmínky a ochranné pásmo (dále jen nařízení ). Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny stanoví podle 78 odst. 3, 33 odst. 1, 37 odst. 1 a 44 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon ) Článek 1 Předmět úpravy (1) Zřizuje se Přírodní rezervace Lysá hora. (2) Předmětem ochrany zvláště chráněného území jsou zejména fragmenty původních porostů horských smrčin na východním úbočí Lysé hory. Klimatické smrčiny v nejvyšších polohách Moravskoslezských Beskyd náležejí již do smrkového vegetačního stupně a vytvářejí v Západokarpatské biogeografické podprovincii v ČR nejdůležitější ostrov boreální bioty. Článek 2 Vymezení přírodní rezervace (1) Přírodní rezervace Lysá hora (dále jen přírodní rezervace ) se nachází na východním úbočí Lysé hory (1 323 m n. m.) v Moravskoslezských Beskydech. Zahrnuje porosty ve výškovém rozpětí m. Přírodní rezervace leží na území Moravskoslezského kraje, v okrese Frýdek Místek, na území obce Krásná v k. ú. Krásná pod Lysou horou na pozemcích, jejichž soupis je uveden v příloze č. 1 1) tohoto nařízení. Celková rozloha přírodní rezervace činí 63,62 ha. (2) Mapové podklady, v nichž je vymezeno území přírodní rezervace, jsou nedílnou součástí tohoto nařízení jako příloha č. 2 a č. 3. (3) Hranice zvláště chráněného území je v terénu označena v souladu s ustanovením 11 vyhlášky č. 60/2008 Sb., kterou se provádí zákon, červeným pruhovým značením (dva červené pruhy 5 cm široké, oddělené mezerou o šířce 5 cm na hraničních stromech nebo sloupcích) a tabulemi s malým státním znakem. Článek 3 Základní ochranné podmínky přírodní rezervace (1) Na celém území přírodní rezervace platí základní ochranné podmínky uvedené v 34 odst. 1 2) zákona. (2) Výkon práva myslivosti se omezuje takto: - nebudou zaváděny intenzivní chovy zvěře, prováděno její přikrmování a vnadění, výstavba 3) mysliveckých zařízení k chovu a péči o zvěř a sběr vajec zvěře pernaté. 1) je stanovena pomocí GIS na základě údajů uvedených v katastru nemovitostí, v katastrálních mapách a Lesním hospodářském plánu pro Lesní hospodářský celek Frýdek - Místek na období strana Nařízení Správy CHKO Beskydy č. 1/2010 ze dne o zřízení Přírodní rezervace Lysá hora -

2 Článek 4 Bližší ochranné podmínky přírodní rezervace Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody ( 44 odst. 3 a 78 odst. 1 zákona) lze v přírodní rezervaci: a) pořádat sportovní akce, vzlétat na padácích a závěsných kluzácích, jezdit na kolech, lyžích a snowboardech mimo cesty, b) sbírat plody, c) zasahovat do vodního režimu a odtokových poměrů, d) provádět nahodilou těžbu dřeva ) Podle ustanovení 34 zákona je na celém území přírodní rezervace zakázáno: a) hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému anebo nevratně poškozovat půdní povrch, b) používat biocidy, c) povolovat a umisťovat nové stavby, d) povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů, e) sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, kromě výkonu práva myslivosti a rybářství či sběru ch plodů, f) měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany přírodní rezervace. 3) Myslivecká zařízení podle Lesnického naučného slovníku (Ministerstvo zemědělství, 1995): - myslivecká zařízení k chovu zvěře a péči o zvěř jsou různé typy staveb pro určité druhy krmiv, seníky, kůlny, korýtka, slaniska, zásypy, boudy ke krmení a pod Článek 5 Ochranné pásmo K ochraně přírodní rezervace před rušivými vlivy a k zabezpečení jedinečného stanoviště 4) vysohorských smrčin se vyhlašuje ochranné pásmo ve smyslu 37 odst. 1 zákona. Ochranné pásmo je vymezeno v přiložené katastrální a lesnické mapě, které jsou nedílnou součástí tohoto nařízení jako příloha č. 2 a č. 3. Ochranné pásmo je vyhlášeno na pozemcích, jejichž soupis je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení. Kromě katastrálního území Krásná pod Lysou horou zasahuje rovněž na k. ú. Staré Hamry 1 a k. ú. Malenovice. Celková rozloha ochranného 1) pásma činí 26,23 ha. 5) V ochranném pásmu je k činnostem vymezeným v 37 odst. 2 zákona nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Článek 6 (1) Toto nařízení se zasílá Obci Krásná, Obci Staré Hamry a Obci Malenovice se žádostí o vyvěšení na úřední desce. (2) O přírodní rezervaci a jejím ochranném pásmu se vede evidence podle 42 zákona. (3) Nařízení o zřízení přírodní rezervace včetně mapových zákresů je uloženo na Správě CHKO Beskydy v Rožnově pod Radhoštěm a na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR v Praze, kde je možno do něj nahlížet a pořizovat výpisy, opisy a kopie. (4) Návrh na vyhlášení přírodní rezervace byl projednán postupem podle 40 a 41 zákona, včetně projednání se všemi vlastníky a nájemci dotčených pozemků strana Nařízení Správy CHKO Beskydy č. 1/2010 ze dne o zřízení Přírodní rezervace Lysá hora -

3 Článek 7 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti v souladu s 78 odst. 4 zákona patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. Za den vyhlášení se podle 78 odst. 3 zákona považuje první den vyvěšení nařízení na úřední desce Správy CHKO Beskydy. otisk úředního razítka Mgr. František J a s k u l a vedoucí Správy CHKO Beskydy ) 37 odst. 1: Je-li třeba zabezpečit zvláště chráněné území před rušivými vlivy z okolí, může být pro ně vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém lze vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Ochranné pásmo vyhlašuje orgán, který zvláště chráněné území vyhlásil, a to stejným způsobem. Pokud se ochranné pásmo nevyhlásí, je jím území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území. 5) 37 odst. 2: Ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků a změnám kultury pozemků v ochranném pásmu je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Přílohy: 1) Příloha č. 1 k Nařízení Správy CHKO Beskydy č. 1/2010 ze dne : Parcelní vymezení Přírodní rezervace Lysá hora včetně ochranného pásma - soupis parcel, plošné vyjádření. 2) Příloha č. 2 k Nařízení Správy CHKO Beskydy č. 1/2010 ze dne : Mapa katastrální se zákresem vymezení hranic Přírodní rezervace Lysá hora včetně ochranného pásma (M: 1 : 8 000). 3) Příloha č. 3 k Nařízení Správy CHKO Beskydy č. 1/2010 ze dne : Mapa lesnická obrysová se zákresem vymezení Přírodní rezervace Lysá hora včetně ochranného pásma (M: 1 : 8 000), 4) Příloha č. 4 k Nařízení Správy CHKO Beskydy č. 1/2010 ze dne : Důvody vyhlášení Přírodní rezervace Lysá hora včetně ochranného pásma. Vyvěšeno na úřední desce Správy CHKO Beskydy:.. Sejmuto z úřední desky Správy CHKO Beskydy: strana Nařízení Správy CHKO Beskydy č. 1/2010 ze dne o zřízení Přírodní rezervace Lysá hora -

4 Příloha č. 1 k Nařízení Správy CHKO Beskydy č. 1/2010 ze dne : Parcelní vymezení území PR Lysá hora včetně ochranného pásma zdroj údajů: katastr nemovitostí Katastrální území: KRÁSNÁ Přírodní rezervace LYSÁ HORA, k.ú. Krásná pod Lysou horou dle PK nebo po 2483/1 2545/1 2545/ / /195 dle KN listu celková ve ZCHÚ Katastrální území: KRÁSNÁ Ochranné pásmo přírodní rezervace LYSÁ HORA, k. ú. Krásná pod Lysou horou dle PK nebo 2483/1 2483/4 2483/ /1 2545/ / / / /199 po Lesní celková ve ZCHÚ listu neplodná půda jiná

5 Katastrální území: STARÉ HAMRY 1 Ochranné pásmo přírodní rezervace LYSÁ HORA, k. ú. Staré Hamry 1 dle PK nebo po 1274/1 1274/2 1274/3 1344/1 1344/ / / / / / / / /84 listu celková ve ZCHÚ Jiná Jiná Jiná Katastrální území: MALENOVICE Ochranné pásmo přírodní rezervace LYSÁ HORA, k. ú. Malenovice 891/1 891/3 891/4 1043/39 dle PK nebo po dle KN listu Vysvětlivky k tabulce parcelního vymezení: celková ve ZCHÚ 5 863

6 určený k plnění funkcí lesa KN katastr nemovitostí ZCHÚ zvláště chráněné území Příloha č. 4 k Nařízení Správy CHKO Beskydy č. 1/2010 ze dne : Důvody vyhlášení Přírodní rezervace Lysá hora Hlavním předmětem ochrany zvláště chráněného území jsou fragmenty původních porostů horských smrčin na východním úbočí Lysé hory a ochrana přirozených procesů, které umožňují existenci řady vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Posláním přírodní rezervace, včetně jejího ochranného pásma, je v prvé řadě ochrana přirozené dynamiky horských smrčin. PR Lysá hora zabezpečí minimalizaci vnějších negativních vlivů, zachování a podporu druhové, prostorové a věkové různorodosti ekosystémů a podporu zastoupení ustupujících a málo zastoupených dřevin. Posláním navrhované přírodní rezervace, včetně jejího ochranného pásma, je v prvé řadě ochrana a zachování přirozené dynamiky původních smrkových porostů na Lysé hoře. Tyto klimatické smrčiny náležejí již do smrkového vegetačního stupně a vytvářejí v Západokarpatské biogeografické podprovincii důležitý (a v moravskoslezských Karpatech možná jediný) rozsáhlejší ostrůvek boreální bioty. Díky výraznému působení vrcholového fenoménu nejvyšší hory Moravskoslezských Beskyd zde vznikly zcela unikátní přírodní podmínky, určující možnost existence specifických geobiocenóz smrkového vegetačního stupně, výjimečně cenných z hlediska biodiverzity moravských Karpat a také genofondu beskydské populace smrku ztepilého. Vyhlášením navrhované PR Lysá hora, včetně ochranného pásma jižně od vrcholu, dojde k integraci maloplošných zvláště chráněných území ve vrcholové části Lysé hory (existující NPR Mazák, PR Malenovický kotel a PR Lysá hora). Bude tak jako celek účinně chráněn jedinečný fenomén nejvyššího vrcholu Moravskoslezských Beskyd (a současně celého karpatského masivu na území ČR), včetně společenstev smrkového ho vegetačního stupně cca nad m n. m. Lesní porosty na svazích Lysé hory hostí řadu ohrožených a vzácných organismů. Z rostlin jde např. o violku dvoukvětou (Viola biflora), čípek objímavý (Streptopus amplexifolius), kozlík trojený (Valeriana tripteris), vranec jedlový (Huperzia selago), plavuň pučivou (Lycopodium annotinum), plavuník Zeilerův (Diphasiastrum zeileri) a plavuník zploštělý (Diphasiastrum complanatum), růži převislou (Rosa pendulina) nebo zimolez černý (Lonicera nigra). Převážně příznivé mikroklimatické a vlhkostní poměry na rozdíl od západních svahů Lysé hory s NPR Mazák - umožňují vysokou pokryvnost mechorostů (terestrických, epifytických i epixylických) a kapraďorostů (zejména kapraď rozložená, kapraď samec, papratka samičí a papratka horská). PR Lysá hora je cennou lokalitou i z ornitologického hlediska. Bylo zde zjištěno celkem 26 druhů ptáků. Mezi nejvýznamnější patří kriticky ohrožený tetřev hlušec (Tetrao urogallus), dále sýc rousný (Aegolius funereus), kos horský (Turdus torquatus) a linduška horská (Anthus spinoletta). S výjimkou lindušky horské, druhu s optimem rozšíření na horských loukách nad hranicí lesa, se jedná o druhy vázané na přirozené horské ekosystémy. Proto je potřeba zajistit dostatečnou ochranu těchto stanovišť. Lze také předpokládat výskyt datlíka tříprstého (Picoides tridactylus), který je typickým obyvatelem horských klimaxových smrčin a v navrhovaném území má dostatek potravních i hnízdních příležitostí. Význačný je také výskyt vzácných druhů čmeláků celorepublikového významu: čmelák drobný (Pyrobombus jonellus), čmelák pyrenejský (Pyrobombus pyrenaeus), čmelák Megabombus sidemii a čmelák Bombus magnus. Všechny tyto druhy jsou typické pro horské oblasti a jsou vázány na paseky, mýtiny, okraje lesů a vlhká okolí potoků ve vyšších nadmořských výškách. Ze zástupců řádu motýlů jsou nejvýznamnější deštníkové druhy (Neofaculta infernella, Jodis putata, Epipsilia latens), které mohou sloužit jako indikátory kvality stanovišť.

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území O Z N Á M E N Í o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen Správa CHKO Beskydy ) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, příslušný podle

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů HLAVA PRVNÍ. (2) Kategorie zvláště chráněných území jsou

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů HLAVA PRVNÍ. (2) Kategorie zvláště chráněných území jsou Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů ČÁST TŘETÍ Zvláště chráněná území HLAVA PRVNÍ 14 Kategorie zvláště chráněných území (1) Území přírodovědecky či esteticky velmi významná

Více

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Strana 196 Sbírka zákonů č. 18 / 2010 Částka 5 18 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více

Metodika vyhlašování přírodních rezervací a přírodních památek

Metodika vyhlašování přírodních rezervací a přírodních památek Metodika vyhlašování přírodních rezervací a přírodních památek Praha 20. 12. 2011 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Výběr území k zvláštní územní ochraně a stanovení formy ochrany... 3 2.1 Výběr území... 3 2.2 Výběr

Více

Na území první zóny národního parku je dále mimo jiné zakázáno:

Na území první zóny národního parku je dále mimo jiné zakázáno: 5.1.101 NÁRODNÍ PARK Národní parky jako rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichţ značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichţ rostliny,

Více

Školení pro cestovní ruch v chráněných oblastech

Školení pro cestovní ruch v chráněných oblastech Školení pro cestovní ruch v chráněných oblastech Ing. Bohumil Bareš Ing. Miroslav Ezechel Mgr. Olga Kalčíková Ing. Petr Smutný Ing. Marie Stříbrná Ing. Ivo Šašek, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze

Více

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy na období 2009-2018 2

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Viz rozdělovník Váš dopis značka // ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 2714/ZZ/13-1 Chochel/594 12-08-2013 Záměr vyhlášení

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Na Plachtě Datum

Více

ATELIER FONTES, s.r.o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATELIER FONTES, s.r.o --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OBSAH: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY...2 8.1. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ...2 8.1.1. Přístupy a východiska...2 8.1.2. Vyhodnocení území JMK...8 8.1.3. Podklady, literatura, legislativa...31 8.1.4.

Více

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá Jan Losík, Alice Háková květen 2014 2 Zpracovatelé:

Více

PLÁN PÉČE. o přírodní rezervaci Čerňava (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023. Českomoravské sdružení pro ochranu přírody

PLÁN PÉČE. o přírodní rezervaci Čerňava (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023. Českomoravské sdružení pro ochranu přírody PLÁN PÉČE o přírodní rezervaci Čerňava (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023 Objednatel: Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín IČO: 70891320 Zhotovitel: Českomoravské sdružení pro ochranu přírody

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně lesy Krkonošského národního parku a péče o ně Rosteme kolem vás Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz, www.mzp.cz (1) Sluneční paprsky (2) Ostrůvky kleče na Luční

Více

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017 Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly na období 2008 207 . Základní identifikační a popisné údaje.. Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 338 Kategorie: ochrany:

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4886 Sbírka zákonů č. 349 / 2009 349 ZÁKON ze dne 11. září 2009, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým

Více

289/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 3. listopadu 1995. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. (lesní zákon) Změna: 238/1999 Sb. Změna: 67/2000 Sb.

289/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 3. listopadu 1995. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. (lesní zákon) Změna: 238/1999 Sb. Změna: 67/2000 Sb. 289/1995 Sb. ZÁKON ze dne 3. listopadu 1995 o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) Změna: 238/1999 Sb. Změna: 67/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna:

Více

DMG ÚAP verze 3.0 2008/08. Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS. Referenční příručka podrobná

DMG ÚAP verze 3.0 2008/08. Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS. Referenční příručka podrobná DMG ÚAP verze 3.0 2008/08 Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS Referenční příručka podrobná Královéhradecký kraj Pardubický kraj Středočeský kraj Jihočeský

Více

VĚSTNÍK. právních předpisů Olomouckého kraje. Ročník 2012. Částka 2 Rozesláno dne 4. května 2012

VĚSTNÍK. právních předpisů Olomouckého kraje. Ročník 2012. Částka 2 Rozesláno dne 4. května 2012 Strana 13 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Olomouckého kraje Částka 2 Rozesláno dne 4. května 2012 O B S A H 2. Nařízení Olomouckého kraje

Více

AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION

AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION ÚZEMÍ S OCHRANNÝM REŽIMEM V KRAJI VYSOČINA Janáková L. Ústav Aplikované a krajinné ekologie, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

Vyhodnocení současného stavu a péče ve všech maloplošných zvláště chráněných územích v působnosti Moravskoslezského kraje

Vyhodnocení současného stavu a péče ve všech maloplošných zvláště chráněných územích v působnosti Moravskoslezského kraje Vyhodnocení současného stavu a péče ve všech maloplošných zvláště chráněných územích v působnosti Moravskoslezského kraje 2. část studie Revize maloplošných zvláště chráněných území v působnosti Moravskoslezského

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE. Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015

OZNÁMENÍ KONCEPCE. Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 OZNÁMENÍ KONCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 K ZÁKONU Č. 100/2001 SB.) Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 Říjen 2007 OBSAH Strana 1. ÚVOD...

Více

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie je nevládní nezisková organizace založená skupinou studentů Přírodovědecké a Zemědělské

Více

ZVEŘEJŇUJE KONCEPT ROZHODNUTÍ,

ZVEŘEJŇUJE KONCEPT ROZHODNUTÍ, Kaplanova 1931/1 148 00 Praha 11 Chodov T: 283 069 242 F: 283 069 241 ID DS: dkkdkdj aopkcr@nature.cz www.nature.cz NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 06693/SOPK/15 VYŘIZUJE: Vítek PRAHA 26. června 2015 Agentura ochrany

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní rezervace

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní rezervace Praha: 16.2.2015. Dle rozdělovníku Číslo jednací: 024882/2015/KUSK Spisová značka: SZ_024882/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného

Více

PŘÍRUČKA PRO STRÁŽ PŘÍRODY

PŘÍRUČKA PRO STRÁŽ PŘÍRODY PŘÍRUČKA PRO STRÁŽ PŘÍRODY Handbook pro členy stráţe přírody působící při krajských úřadech a správách CHKO a národních parků v ČR Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí Materiál nemusí vyjadřovat

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

A.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

A.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY A.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY Přehled sledovaných jevů v grafické a tabulkové příloze Sledovaný jev Grafická příloha kartogram č. Tabulková příloha tabulka č. Koeficient ekologické stability KES 25 - Hranice

Více