PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ MIKULOVSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ MIKULOVSKA"

Transkript

1 PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ MIKULOVSKA (analýza) PhDr. Eva Řezáčová 2012

2 1

3 2 Studie je součástí projektu Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty, o.p.s. - Naplňování Karpatské úmluvy na Horňácku Ostrožsku a Mikulovsku.

4 3 Poděkování Dovolte mi na tomto místě poděkovat všem, kteří mi pomáhali při získávání informací, které pak následně obohatili tento text o relevantní data. Za jejich vstřícnost, nezištnost a cenné rady. Děkuji všem starostkám a starostům i místostarostům mikroregionu Mikulovsko, kteří mi při osobních setkáních i po telefonní lince či mailu přispěli připomínkami a informacemi, dále děkuji, pracovníkům Správy chráněné krajinné oblasti Pálava, jakož i pracovníkům Městského úřadu Mikulov a odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraj: Ing. Martině Brodské Marcele Effenbergerové Mgr. Karlu Fajmonovi Ing. Františkovi Foltýnovi Marcele Hrbkové Ing. Josefu Hromkovi Ing. Jiřímu Kmetovi Ing. Kateřině Korandové Ing. Milanu Královi RNDr. Jiřímu Matuškovi Marii Petrů, DiS. Ing. Vlastimilu Sajfrtovi Mgr. Vladimíru Šáchovi Mgr. Vlastě Škorpíkové RNDr. Milanu Tomaštíkovi Ing. Yvoně Zahradníčkové

5 4 Obsah 1. Úvod Co je Karpatská úmluva? Jak do ní spadá oblast DSO Mikulovsko? 6 2. Charakteristika území Geomorfologie Geologie Půda Nerostné suroviny Klima Voda Ovzduší Ochrana přírody na území DSO Mikulovsko Chráněná krajinná oblast Pálava a zvláště chráněná maloplošná území Památné stromy Natura Biosférická rezervace Dolní Morava Ramsarská úmluva úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Karpatská úmluva Chráněná území DSO Mikulovsko Bavory Brod nad Dyjí Březí Dobré pole Dolní Dunajovice Dolní Věstonice Drnholec Horní Věstonice Jevišovka Klentnice Mikulov Milovice Novosedly Nový Přerov Pasohlávky, Mušov Pavlov Perná Sedlec Památní stromy Dolnověstonický jeřáb Dolnověstonické duby Svatofloriánská lípa Lípa sv. Jana Nepomuckého Mikulovské památné strom 54

6 5 6. Nejvýznamnější biotopy DSO Mikulovsko L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek L2.4 Měkké luhy nížinných řek L3.4 Panonské dubohabřiny L4 Suťové lesy L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy (šípákové doubravy) L6.2 Panonské teplomilné doubravy na spraši M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty T1.7 Kontinentální zaplavované louky T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou T3.2 Pěchavové trávníky T3.3 Úzkolisté suché trávníky T3.3A Subpanonské stepní trávníky T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a jalovce T7 Slaniska Invazní dřeviny a geograficky nepůvodní druhy Invazní druhy Expanzivní druhy Zemědělská krajina a ekologizace vinohradnictví Cestovní ruch a šetrná turistika EVVO Co se komu povedlo příklady dobré praxe DSO Mikulovsko SCHKO Pálava a KS Brno Drnholec Dolní Věstonice Mikulov Nový Přerov Soukromí vlastníci půdy Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/ SORBUS, o.s ZO ČSOP 56/13 Pálava STKO spol. s r.o. a Kompostárna v Bavorech Závěrem Přílohy Zdroje, doporučení á literatura, zajímavé odkazy Literatura Zákony, dokumenty Internetové stránky 84

7 6 1. Úvod Vážené paní starostky, vážení pánové starostové, dovolte mi, abych Vám nabídla k Vaší práci a praktickému využití tuto analýzu přírodního dědictví Mikulovska. Nejedná se o žádné vědecké dílo, ale skutečně o praktickou pomůcku, souhrn informací, vysvětlení i návody, jak je možné některé situace řešit. Analýza poskytuje stručný přehled o ochraně přírody a krajiny na území DSO Mikulovsko, podává jednoduchý výklad pojmů a typů ochrany, které se zde vrství a prolínají. Poskytuje příklady dobré praxe i shrnuje zdroje informací. Analýza je jenom jeden z výstupů projektu Naplňování Karpatské úmluvy na Horňácku - Ostrožsku a Mikulovsku: Realizace projektu by měla přispět k dlouhodobě udržitelnému rozvoji MAS Ostrožsko- Horňácko a MAS Mikulovsko, jako součástí Karpatské oblasti, jejíž ochrana je deklarována Karpatskou úmluvou. Projekt přispěje ke zlepšení stavu informovanosti o významu Karpat jako celku, podpoří pozitivní vnímání regionální identity a sepětí s regionem u místních obyvatel, zvýší informovanost návštěvníků o přírodních a kulturních aktivitách regionů a přinese řadu materiálů důležitých pro koncepční řešení problematiky ochrany regionálního dědictví a rozvoje šetrné turistiky v zájmových regionech i širším kontextu Karpat. Cílem dokumentace přírodního a kulturního dědictví je analýza způsobů interpretace přírodního a kulturního dědictví vůči odborné i široké veřejnosti. Dále je to sběr příkladů dobré praxe, které mohou být inspirativním a motivačním zdrojem pro lepší péči o regionální dědictví Karpat. 1 Další výstupy, které Vám budou k dispozici: Kulturního dědictví Mikulovska, analýza výukový program Dědictví Mikulovska 1 sada didaktických pomůcek, 30 ks CD obsahujících prezentace a metodický materiál pro lektory a učitele studie s výsledky anketního šetření MAS Mikulovsko 80 beetagů (tagglistů)o kulturním a přírodním dědictví Mikulovska 50 ks DVD obsahující výstupy všech výše zmiňovaných aktivit 1.1 Co je Karpatská úmluva? Jak do ní spadá oblast DSO Mikulovsko? Vzniku této úmluvy přecházela činnost Iniciativy pro karpatský ekoregion, která vznikla v roce 1999 z popudu WWF Světový fond na ochranu přírody. Základní cíl, udržitelný rozvoj a společná ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu Karpat, byl deklarován již touto iniciativou. V roce 2001 se uskutečnila mezinárodní konference, Karpatsko-dunajský summit hlav států v Bukurešti, které se zúčastnilo 14 států a další organizace. Byl přijat dokument 1 Naplňování Karpatské úmluvy na Ostrožsku - Horňácku a Mikulovsku.

8 7 Deklarace o životním prostředí a udržitelném rozvoji v karpatsko-dunajském regionu. Na téže konferenci zástupci Ukrajiny předložily návrh založení konvence o Karpatech. Karpatská úmluva, celým názvem Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat byla podepsaná dne 23. května 2003 v Kyjevě. Podepsalo ji sedm signatářů sedm států, jejichž územím se alespoň částečně táhne Karpatský oblouk. Kromě České republiky to byla Slovenská republika, Polsko, Maďarsko, Ukrajina, Rumunsko a Srbsko. V platnost smlouva vstoupila 4. ledna Karpatský masiv je jedinečným a rozsáhlým územím zasahujícím významnou část Evropy. Je to souvislý horský pás se zachovalými biotopy, s ohromnými lesy ( ha) a s vysokou druhovou rozmanitostí. Je místem pobytu velkých šelem (největší populace v Evropě) i mnoha dalších vzácných živočichů (300 druhů ptáků, druhů bezobratlých, ) i výskytu vzácných druhů rostlin. Bylo zde vyhlášeno mnoho chráněných území s různým stupněm ochrany, až po velkoplošné chráněné krajinné oblasti a národní parky. Na mnoha místech se zachovali tradiční způsoby hospodaření i životního stylu. Právě zachování těchto hodnot s možností trvale udržitelného rozvoje v regionech Karpatského oblouku iniciovalo vznik Karpatské úmluvy. V rámci úmluvy vzniká postupně a ve spolupráci s místními obyvateli tzv. Seznam karpatského dědictví. Seznam je otevřený a neustále se doplňuje. Jeho hlavním cílem je společně chránit a rozvíjet dědictví karpatského regionu. V rámci seznamu vzniklo několik kategorií (péče o přírodu, tradiční hospodaření, jídlo, řemesla, lidová architektura, kroje, obřady, zvyky, rituály, dekorativní umění, slovesný folklór, hudba a tanec, památky, duchovní kultura a jiné). Na území České republiky bylo pro potřeby úmluvy zahrnuto území spadající pod Vnější Západní Karpaty - západní Beskydy, Západobeskydské podhůří, Moravsko-Slovenské Karpaty, Středomoravské Karpaty a Jihomoravské Karpaty. V rámci území DSO Mikulovsko můžeme ještě mluvit o tzv. přilehlých oblastech. Takže k samotným Jihomoravským Karpatům (Pavlovské vrchy a Milovická pahorkatina) zde ještě připočítáváme i území táhnoucí na západ od nás a to adekvátní část Západní Vněkarpatské sníženiny a na východě zas adekvátní část Jihomoravské pánve. 2. Charakteristika území 2.1 Geomorfologie Území mikroregionu z širšího hlediska řadíme do oblasti Alpsko-himalájské, podoblasti Karpaty a Panonská Pánev, provincie Západní Karpaty a Západopanonská pánev, do soustavy Vněkarpatské sníženiny, Vnější Západní Karpaty a Vídeňská pánev a do podsoustavy Západní Vněkarpatské sníženiny, Jihomoravské Karpaty a Jihomoravská pánev.

9 8 V podsoustavě Západní Vněkarpatské sníženiny území leží v části Dyjsko-svrateckém úvalu, kde patří do podcelků Drnholecká pahorkatina (části okrsků Jevišovická niva a Hrabětická plošina), Dyjsko-svratecká niva a Dunajovické vrchy, pod něž patří Přední dunajovický hřbet, Brodská sníženina, Březská sníženina, Západní dunajovický hřbet a Dunajovická sníženina. V rámci podsoustavy Jihomoravské Karpaty patří do podcelku Mikulovská vrchovina, která se dál dělí na podcelky Pavlovské vrchy a Milovická pahorkatina. Jihovýchodní část mikroregionu také zasahuje do Jihomoravské pánve, do celku Dolnomoravský úval, podcelek Valtická pahorkatina. Zde zasahuje částečně do Lednické pahorkatiny, Nesytské sníženiny a Úvalské pahorkatiny. 2.2 Geologie Území pokrývají flyše budované z hlavní části hustopečskými slínami a ždánickými pískovci, Pavlovské vrchy, vystupující nad okolní krajinu jsou tvořeny jurskými vápenci. V oblasti Dyjskosvrateckého úvalu, západní část území, převládají třetihorní jíly a písky s reliéfem plochých pahorkatin a říčních rovin. Jihovýchodní část zasahující do Dolnomoravského úvalu je pak tvořena převážně pahorkatinami, erozně-denudačními a akumulačními plochami a říční nížinou. Podklad je tvořen nezpevněnými třetihorními usazeninami. Pro pochopení složitosti místních geologických podmínek je dobré znát aspoň ve zkratce historický vývoj určujícího, dominantního prvku v oblasti Pavlovských vrchů. 1. fáze probíhá v druhohorách (jura a spodní křída), východně do našeho území. Na dně teplého mělkého moře dochází k ukládání tzv. ernstbrunnských vápenců, tvořených schránkami korálů a dalších mořských živočichů. Vápenec vzniká na již existujících vrstvách jílovců a pískovců mořského dna, dnes nazývaných klenotnické vrstvy. 2. fáze probíhá ve starších třetihorách (paleogén). V hlubinách moře se rytmicky ukládají jílovce a pískovce a dochází tím ke vzniku mocného flyšového souvrství. 3. fáze probíhá v mladších třetihorách (neogén). Díky mohutným horotvorným procesům (alpsko-karpatské vrásnění) se dává flyšové souvrství do pohybu a putuje na západ. Vystupuje nad mořskou hladinu a tvoří základ současných Západních Karpat (cca území Slovenska a příhraniční oblasti). Měkčí vrstvy ernstbrunnských vápenců a klentnické vrstvy jsou utrženy a vlečeny na současné místo výskytu. Vzniká základ masivu Pálavy. V této fázi vývoje však zůstává pod zemským povrchem, ukládají se štěrky, jíly. 4. fáze probíhá pořád v mladších třetihorách a můžeme ji rozdělit do dvou částí. Nejdřív dochází k poklesu zemského povrchu a vzniku karpatské neogénní předhlubně, která je postupně naplněna mořem a Pálava se stává ostrovem. V následujícím období opět dochází k poklesu, ale tentokrát na východ od nás, vzniká Vídeňská pánev (Malé Karpaty- Vídeň) a teplé moře zůstává nadále v oblasti. V jeho prostoru vznikají mořské, později jezerní sedimenty. Důkazem toho jsou četné nálezy zkamenělin mořských měkkýšů.

10 9 5. fáze probíhá ve čtvrtohorách. Toto období je charakteristické střídáním dob ledových a meziledových, ukládáním spraší, zvětráváním a vznikem vápencových věží, sedimentů, ke konci vznikají váté písky. V holocénu, nejmladším obdobím čtvrtohor je údolní niva Dyje zarovnávána povodňovými hlínami, vznikají slatiny. Na vápencích vznikají černozemě a rendziny. 2.3 Půda Pro řazení půd do systému dle vlastností používá Česká republika a Slovensko společnou taxonomii. Na území mikroregionu se vyskytují půdy následujících tříd (rozdělení dle společných prvků vývoje): 1. leptosol třída půd melanických, půdní typy: rendzina, pararendzina 2. černosol třída půd molických, půdní typy: černozem, černice 3. glejosol třída půd glejových, půdní typ: glej 4. luvizol třída půd hnědých, půdní typy: hnědozem, luvizem 5. fluvisol třída půd nivních, půdní typy: fluvizem Druhy půd (rozdělených dle zrnitosti), které se vyskytují na území regionu: 1. písčité, hlinitopísčité až písčitohlinité lehčí půdy, s větším zrnem, špatně zadržují vodu, vyskytují se v malé míře 2. hlinité a jílovitohlinité středně těžké půdy, jemnějšího zrna, dobrá míra vsakování, vhodné pro pěstování náročnějších plodin, jsou zde nejvíce rozšířené 3. jílovité až čisté jíly těžké půdy, malé zrno, špatná propustnost vody, vyskytují se lokálně, i ve větších plochách, převážně na severních a severozápadních svazích Pavlovských vrchů Vzhledem k převažujícím druhům těžkých a středně těžkých půd, členitosti terénu, vzhledem ke klimatickým podmínkám, charakteru srážek, vegetačních poměrů, atd. a v neposlední řadě vzhledem k rozsáhlé zemědělské činnosti je region postižen vyšším stupněm eroze jak je normál. 2.4 Nerostné suroviny Bezesporu nejvýznamnější surovinou v oblasti byl v minulosti vápenec. Pavlovské vrchy jsou nevratně poškozeny četnými malými lomy, ovšem ve velké míře byly postiženy těžbou Turold, Svatý kopeček a Janičův vrch. V okolí Novosedel se těží a hned i zpracovává cihlářská hlína. V minulosti byli cihelny například i u Dolních Věstonic, či na okraji Mikulova.

11 10 Ložiska zemního plynu a ropoplynná se nachází v okolí obcí Dolní Dunajovice, Horní Věstonice, Pavlov a Perná. Mezi Dolními Dunajovicemi a Horními Věstonicemi jsou situovány taktéž podzemní zásobníky plynu (uskladnění letních přebytků). 2.5 Klima Mikulovsko leží podle Atlasu podnebí ČSSR v oblasti teplé, a to v rajónu T4 a T2. Rajón T2 zahrnuje jenom území nivy řeky Dyje. Rajón T4 je charakteristický dlouhotrvajícím létem (60-70 dnů), jaro i podzim jsou krátké a teplé, zima krátká, mírná, chudá na srážky. Roční úhrn srážek podle dlouhodobých měření se pohybuje mezi mm, srážkový úhrn ve vegetačním období mezi mm a je jednoznačně nejnižší v republice. Naopak v počtu dnů s průměrnou teplotou 10 ⁰C a více patří mikroregion do oblasti se takovými dny v roce. Republikově se jedná o oblast s nejvyšším počtem. V proudění vzduch zde převládají severozápadní a jihovýchodní větry. 2.6 Voda Vzhledem ke geologické stavbě, geomorfologii oblasti a ke klimatickým podmínkám trpí většina území nedostatkem povrchových i podzemních vod. Výjimkou je niva řeky Dyje, která teče západní částí regionu a v podobě Vodního Díla Nové Mlýny tvoří severovýchodní hranici oblasti. Nedostatek vody způsobuje problémy při dodávkách pitné vody obyvatelstvu, jehož nejdůležitějším zdrojem v regionu je prameniště Brod nad Dyjí a vodovodem Dolní Dunajovice zásobuje většinu území regionu. Oblast Mikulova, Sedlece a Bulhar zásobuje vodovod z Lednice. Celý region spadá do povodí řeky Dyje. Vodní síť je řídká. Tvoří ji většinou malé potoky, které odvodňují vždy jenom malou část území. Na západě regionu jsou nejvýznamnějšími toky Dyje, Jevišovka, Litobratřický potok, Baštinský potok a Pokran. Centrální a východní část pokrývají Dunajovický potok, Klentnický potok, Včelínek, Mikulovský potok, Polní potok a Mušlovský potok, tyto jsou pak doplněny drobnými toky, strouhami a kanály místního významu. Největší vodní plochy jsou soustředěny do dvou oblastí, do severní celá plocha Horní (Mušovské) nádrže, valná většina Střední (Věstonické) nádrže a část Dolní (Novomlýnské) nádrže Vodního Díla Nové Mlýny. V jihovýchodní části se nachází 5 významnějších rybníků Šibeník, Nový rybník, Sedlecký rybník, průtočné rybníky v nivě Včelínku. Na Mušlovském potoce leží Horní mušlovský a Dolní mušlovský rybník. V jihovýchodní části do oblasti zasahuje část největšího moravského rybníka Nesytu, který je součástí soustavy Lednických rybníků.

12 11 K dalším významným mokřadům regionu řadíme Národní přírodní rezervaci Křivé jezero (zbytky luhů pod Pálavou), Mušovský luh, Drnholecký luh, Národní přírodní rezervaci Slanisko u Nesytu a slaniska u Dobrého Pole a Novosedel. 2.7 Ovzduší Ovzduší regionu je hodnoceno jako mírně znečištěné. Velký podíl na zlepšení situace měla postupná plynofikace oblasti. Největším znečišťovatelem jsou v současnosti mobilní zdroje automobilová doprava. 3. Ochrana přírody na území DSO Mikulovsko Jak již bylo řečeno, na území regionu se vrství několik typů ochrany přírody a krajiny. Od státní ochrany až po mezinárodní úmluvy, jejichž signatářem se Česká republika stala. V této části se dozvíte o nich základní informace a získáte přehled o jednotlivých chráněných územích. V kostce a najednou. 3.1 Chráněná krajinná oblast Pálava a zvláště chráněná maloplošná území Chráněné krajinné oblasti jsou definované jako: Rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení, 2 V současnosti je v ČR zřízeno 24 chráněných krajinných oblastí. Chráněná krajinná oblast Pálava byla vyhlášena v roce 1976 Výnosem Ministerstva kultury č. 5790/76. Zvláště chráněná maloplošná území jsou vyhlašována ve 4 kategoriích, můžou se nacházet na území velkoplošných chráněných území, ale i mimo ně. 1. národní přírodní rezervace menší území mimořádných přírodních hodnot s výskytem ekosystémů významných na národní či mezinárodní úrovni, (NPR) 2. přírodní rezervace menší území s výskytem ekosystémů a přírodních hodnot lokálního významu, (PR) 3. národní přírodní památka přírodní (geologický či geomorfologický) úvar menší rozlohy, s výskytem nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů, s národním nebo mezinárodním významem, (NPP) 4. přírodní památka přírodní (geologický či geomorfologický) úvar menší rozlohy, s výskytem nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů, s lokálním významem, (PP) 2 Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 25

13 12 V současnosti má CHKO Pálava 14 rezervací 4 NPR, 5 PR, 1 NPP a 4 PP. Území spravuje Správa CHKO Pálava a Krajské středisko Brno. Na území mikroregionu se nachází dalších 7 zvláště chráněných území (1 NPR, 3 PR, 1 NPP, 2 PP), které spadají pod Správu CHKO Pálava nebo pod Jihomoravský kraj, odbor životního prostředí. Zonace CHKO Pálava Pro odstupňování přírodních hodnot a hospodářské využívání chráněných krajinných oblastí se používala v CHKO Pálava trojstupňová zonace. V roce 1999 byla stanovena nová zonace: I. zóna do první zóny byla zařazena všechna vyhlášená maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) a evidované návrhy na doplnění jejich sítě. Jsou to plochy přírodně hodnotných území z Pavlovských vrchů s typickými lesními, lesostepními, stepními a skalními biotopy. K nim jsou přiřazeny i vybrané lesní a lesostepní biotopy z Milovického lesa, území NPR Křivé jezero z oblasti lužního lesa, nejbližší okolí Nového rybníka a slaniska u Nesytu. II. zóna do druhé zóny byla zařazena území většího rozsahu s významnými přírodními hodnotami, která nejsou chráněna formou MZCHÚ. Tvoří převážně ochranné pásmo kolem I. zóny. Jde především o komplex lesů pahorkatiny Milovického lesa, pozemková mozaika úpatí Pavlovských vrchů, doprovodné plochy rybníků a vodotečí s výraznými břehovými porosty III. zóna sem byly zařazeny plochy zemědělsky obdělávaných pozemků, často přerušovaných liniovými prvky (větrolamy, meze, remízky). Tato území mají menší přírodní hodnotu, ale jsou významná pro doplnění celého systému významných biotopů v chráněné krajinné oblasti IV. zóna tato zóna je tvořena souborem ploch historicky pozměněných a člověkem využívaných ploch sídel. Byla sem zařazena současná zastavěná území jednotlivých sídel a též zastavitelná území tak, jak jsou vymezena podle platných územních plánů Památné stromy Orgány státní ochrany přírody a obce s rozšířenou působností, odbory životného prostředí, můžou vyhlašovat také památné stromy. Ve spolupráci S CHKO Pálava, Mikulova, obce s rozšířenou působností a jednotlivých obcí bylo v mikroregionu zatím vyhlášeno 15 památných stromů. 3 MŽP ČR, Protokol č.j. OOP/2516/99

14 Natura 2000 Natura 2000 je soustava chráněných lokalit na území členských států Evropské unie, na kterých jsou chráněna zachovalá přírodní stanoviště a nejvzácnější a nejohroženější druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Soustavu tvoří evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Základními dokumenty, z kterých se vychází při vytváření soustavy v jednotlivých státech Evropské unie, jsou směrnice 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků a směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Požadavky směrnic pak každý členský stát implementuje do národní legislativy. Území mikroregionu se překrývá z valné části s Ptačí oblastí Pálava i Ptačí oblastí Střední nádrž Vodního Díla Nové Mlýny a zasahuje do Ptačí oblasti Lednické rybníky v oblasti rybníka Nesyt. Evropsky významných lokalit je zde vyhlášeno 20, většina z nich plně leží v území mikroregionu, některé jen částečně zasahují. Za soustavu Natura 2000 je zodpovědné Ministerstvo životního prostředí. 3.4 Biosférická rezervace Dolní Morava UNESCO, světová organizace pro vědu a kulturu a fungující pod Organizací spojených národů vyhlásila v roce 1970 program Člověk a biosféra. Jeho prvořadým cílem je zlepšování vztahů lidské společnosti k přírodě a podpora trvale udržitelného využívání přírodních zdrojů. Nástrojem naplňování tohoto cíle je vyhlašování biosférických rezervací. Základními dokumenty určujícími směr vývoje biosférických rezervací jsou: 1. Koncept biosférických rezervací, Akční plán pro biosférické rezervace, Minsk, Úmluva o biologické diverzitě, Rio de Janeiro, Sevillská strategie a Rámcové stanovy Světové sítě biosférických rezervací, Sevilla, Madridský akční plán, Madrid, 2008 Česká republika sice podepsala Úmluvu o biologické rozmanitosti v roce 1994, ale biosférické rezervace nejsou zakotveny v zákoně 114/1992 Sb. V České republice bylo zatím vyhlášeno 6 biosférických rezervací. Na území CHKO Pálava byla vyhlášena BR Pálava již v roce V roce 2003 byla rozšířena o další území a tak vzniká nová Biosférická rezervace Dolní Morava, která zahrnuje jak území Pálavy, tak území Lednicko-valtického areálu i Soutoku. Území spravuje Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. se sídlem v Lednici.

15 14 Zonace biosférických rezervací CHKO Pálava Jádrová zóna hlavní poslání je ochrana biodiverzity, případě překrytí CHKO Pálava a BR Dolní Morava spadá do I. zóny ochrany přírody a krajiny Nárazníková zóna území obklopující a spojující jádrové zóny, chrání je před negativními vlivy, se kryje převážně s II. zónou Přechodová zóna hospodářská, či jiná činnost, s důrazem na udržitelný rozvoj a šetrné hospodaření, pokrývá III. a IV. Zónu 3.5 Ramsarská úmluva úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Ramsarská úmluva se týká mezinárodní ochrany mokřadů, které splňují přísné mezinárodní podmínky pro vodní ptactvo a z hlediska ekologie, botaniky, zoologie, limnologie nebo hydrologie. Byla podepsaná v íránském Ramsaru , s platností od roku Česká republika jako nástupnický stát ČSFR (přistoupila v 1990, zákon č. 396/1990 Sb.) plní úkoly úmluvy od roku Definice mokřadů dle úmluvy: území bažin, slatin, rašelinišť i území pokrytá vodou, přirozeně i uměle vytvořená, trvalá či dočasná, s vodou stojatou či tekoucí, sladkou, brakickou či slanou, včetně území s mořskou vodou, jejíž hloubka při odlivu nepřesahuje šest metrů. Za naplňování úmluvy je zodpovědné Ministerstvo životního prostředí, poradním orgánem je Český ramsarský výbor. V České republice bylo zatím vyhlášeno 12 mezinárodně významných mokřadů, další 2 území jsou v návrhu. Do území mikroregionu zasahují 2 z nich Mokřady Dolního Podyjí a Lednické rybníky. 3.6 Karpatská úmluva Viz strana 6 4. Chráněná území DSO Mikulovsko Zde je uveden přehled jednotlivých chráněných území, jak spadají pod státní ochranu přírody, zda leží v území Biosférické rezervace Dolní Morava, zda patří do evropské soustavy Natura 2000, nebo jsou chráněné Ramsarskou úmluvu či Karpatskou úmluvu. Území jsou řazena podle katastru obcí mikroregionu. Pokud území spadá do katastrů obcí mimo mikroregion, tyto nejsou v přehledu uváděny. Na závěr kapitoly jsou uvedené památné stromy.

16 Bavory Přírodní památka Anenský vrch Katastrální území: Bavory Kategorie: přírodní památka Příslušnost k velkoplošnému chráněnému území: Chráněná krajinná oblast Pálava NATURA 2000: Ptačí území Pálava Biosférická rezervace Dolní Morava: ano Rozloha: 0,82 ha Nadmořská výška: m n. m. Charakteristika chráněného území: opuštěná kulturní stepní lada uprostřed hospodářské krajiny. Skalní podloží Anenského vrchu tvoří flyšová facie ždánicko-hustopečského souvrství s polohami zvětralých slepenců a pískovců. Většina území je pokryta trávníky, místy doplněné suchomilnými křovinami, které jsou zastoupené třešní křovitou, růží šípkovou, ptačím zobem obecným, hlohem jednosemenným, svídou krvavou, či kalinou tušalaj. Rostlinstvo je zastoupené přibližně 130 druhy, z toho je 6 druhů zvláště chráněných hvězdnice chlumní, kosatec nízký, sasanka lesní, třemdava bílá, violka obojetná a zlatovlásek obecný. V rezervaci ale najdeme i oman mečolistý, řebříček panonský, několik druhů čilimníků, bílojetel německý, piplu osmahlou, mochnu přímou či čistec přímý a rozrazil ožankovitý. Mezi travinami hledejme ostřici nízkou, ovsíř luční chlupatý, ale i strdivku sedmihradskou. Když budeme mít štěstí, můžeme zde zahlédnout křepelku polní, ťuhýka obecného, pěnici vlašskou či p. hnědokřídlou, strnada lučního, bramborníčka černohlavého i skřivana polního. Plán péče o chráněné území: Plán péče o Přírodní památku Anenský vrch pro období Hlavní předmět ochrany: zachování přírodních podmínek přírodní památky s důrazem na zachování druhové rozmanitosti, redukce náletových dřevin Opatření: ruční sečení, vyřezávka dřevin Informace v terénu: ne Národní přírodní rezervace Tabulová hora, Růžový vrch a Kočičí kámen část Tabulová Katastrální území: Bavory, Perná, Klentnice

17 16 Kategorie: národní přírodní rezervace Příslušnost k velkoplošnému chráněnému území: Chráněná krajinná oblast Pálava NATURA 2000: Ptačí území Pálava, EVL Stolová hora Biosférická rezervace Dolní Morava: ano Rozloha: 96,12, celková výměra všech tří částí rezervace 119,06 Nadmořská výška: 458,5 m n. m. Charakteristika chráněného území: skalní společenstva a suché trávníky na vápencovém podkladě, bohatá teplomilná flóra a fauna, součást Pavlovských vrchů Tabulová hora je jedním z výrazných místních geomorfologických útvarů, je tvořená ernstbrunnskými vápenci, které zde vytváří nápadné skalní útvary. Říkávalo se, že zajímavý tvar plochému vrcholu Tabulové hory dal mořský příboj třetihorního moře, když svojí činností zarovnával vrchol tehdejší hory na úrovni mořské hladiny. Ovšem novější teorie tvrdí, že plošina na vrcholu je výsledkem denudace (odnos narušeného povrchu, a to ne jenom činností moře) v období pliocénu (poslední geologická epocha třetihor). K této rezervaci patří na severovýchodní straně Tabulové hory samostatně stojící Růžový vrch, tvořený skalními věžemi, na nichž se v současnosti tyčí zřícenina gotického Sirotčího hrádku. Nejmenší část rezervace tvoří Kočičí kámen ležící na jihozápad od samotné hory. Je to malebný ostrůvek teplomilné vegetace na vápencovém podkladě schovaný uprostřed zemědělské krajiny. Většina území rezervace je porostlá suchými trávníky, kde najdeme takové druhy trav, jako jsou pěchava vápnomilná, ostřice nízká, válečka prapořitá. Na dlouhodobě nesečených místech se objevuje ovsík vyvýšený. Z chráněných trav zde najdeme kavyl Ivanův a k. sličný. Květena je zde zastoupena 506 druhy rostlin, z toho 42 je zvláště chráněných. K nevýznamnějším řadíme šalvěj etiopskou, hvozdík Lumnitzerův, koniklec velkokvětý, kosatec nízký, k. písečný, zlatovlásek obecný, česnek hranatý, devaterku poléhavou, koulenku prodlouženou, diviznu brunátnou, hvězdnici chlumní, paprsku velkokvětou, len tenkolistý, lilii zlatohlávek, lomikámen trojprstý, l. vždyživý, okrotici bílou, pryskyřník ilyrský, sasanku lesní, sinokvět měkký, ale i sněženku podsněžník, tařici skalní a třemdavu bílou. Místní lesy jsou silně poznamenány lidskou činností. Přírodě blízké lesní porosty s dubem pýřitým jsou zachovány pouze na malé lokalitě na jihozápadním úpatí. Nejsilněji jsou člověkem ovlivněny lesní porosty na východním svahu nad Klentnicí a západním svahu nad Bavory. Na těchto lokalitách převládají jasany ztepilé, trnovník akát, duby letní a borovice černá. Na okrajích rezervace se objevuje i invazní pajasan žláznatý. Svahy Tabulové hory jsou porostlé hlohem jednosemenným, mahalebkou obecnou, růží šípkovou, svídou krvavou, slivoní trnitou.

18 17 Co se týče zvířat, zajímavý je zdejší výskyt hlubinné žížaly Allolobophora hrabei, která dorůstá až do 50 cm. Je to středoevropský endemit. Významný je výskyt pavouků a hmyzu. Z ptáků zahlédneme skřivana polního, strnada lučního nebo bramborníčka černohlavého. Ve skalách zimují vrápenci malí. Jak již bylo zmíněno, místní krajina je silně poznamenaná lidskou činností a to nejspíš již od doby bronzové. Na vrcholu se rozprostíralo sídliště z mladší doby bronzové, až do poloviny minulého století se zde rozprostírali pastviny, vrchol byl pravidelně sečen. Od středověku se zde těžil vápenec. Plán péče o chráněné území: ve schvalovacím procesu Informace v terénu: samostatné informační tabule, tagglisty Natura 2000 Ptačí oblast Pálava Katastrální území: Bavory, Bulhary, Dolní Věstonice, Horní Věstonice, Klentnice, Mikulov, Milovice, Nové Mlýny, Pavlov, Perná, Sedlec Kód lokality: CZ Rozloha: 8539,4 ha Nadmořská výška: m n. m. Charakteristika území: Oblasti dominuje zbytek největšího moravského bradla Pavlovské vrchy, tvořeného především druhohorními (jurskými) vápenci, nazývanými též ernstbrunnské vápence. Toto bradlo patří k čelní části příkrovu vnějšího flyšového pásma, které sem bylo přesunuto v třetihorách, při alpsko-karpatském vrásnění z východu. Příkrov je budován silně zvrásněnými jílovci, pískovci a slepenci. Do nich byly při horotvorných pohybech zavlečeny bloky pevných druhohorních vápenců a tmavých jílovců. Ve čtvrtohorách dochází k střídavému odnosu a ukládání materiálu ve vodních tocích, díky větrům se zde ukládají spraše, díky mrazovému zvětrávání vznikají vápencové věže, osypy a svahové sedimenty Na vápencích vznikají rendziny, na spraších černozemě, v nižších polohách nivní půdy a gleje. Hlavními vegetačními typy jsou dubohabřiny, teplomilné doubravy, lesostep, drnové a skalní stepi. Na severovýchodě, v nivě řeky Dyje okrajově do území zasahuje lužní les. Rostliny: nejsou předmětem ochrany Živočichové: čáp bílý, lejsek bělokrký, orel mořský, pěnice vlašská, strakapoud jižní, s. prostřední, ťuhýk obecný, včelojed lesní

19 18 Evropsky významná lokalita Stolová hora Katastrální území: Bavory, Klentnice, Perná Kód lokality: CZ Rozloha: 77,1 ha Nadmořská výška: m n. m. Charakteristika území: Geologický podklad této lokality je tvořen zvětralými ernstbrunnskými vápenci, hlinito-kamenitými sedimenty a spraší. Reliéf hory je tvořen prudkými svahy a plochým temenem s nápadnými skalními útvary. Na severním svahu vystupují tzv. klentnické vrstvy (druhohorní jílovce a pískovce). Rostliny: hvozdík Lumnitzerův, kosatec skalní písečný, koniklec velkokvětý Živočichové: přástevník kostivalový, roháč obecný 4.2 Brod nad Dyjí Národní přírodní památka Dunajovické kopce Katastrální území: Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Dunajovice Kategorie: národní přírodní památka Příslušnost k velkoplošnému chráněnému území: ne NATURA 2000: EVL Dunajovické kopce Rozloha: 107,2 ha Nadmořská výška: m n. m. Charakteristika chráněného území: zbytky stepních trávníků a teplomilné úhory. Výrazný hřbet tvořen štěrky až slepenci, doplněné vápnitými jíly a písky. Údolí vyplněná hlinitopísčitými sedimenty. Území je charakteristické opuštěnými zemědělskými terasami. Z celé škály zdejších rostlin je na 30 zvláště chráněných. Trávníky jsou tvořeny z velké části ostřicí nízkou, kostřavou walliskou, nebo válečkou prapořitou. Opominout nelze ani výskyt kavylu sličného, k. Ivanovu. Z kvetoucích druhů se vyskytují srpice karbincolistá, bažanka vejčitá, kakost krvavý, třemdava bílá a panonský endemit pelyněk Pančičův. Dále také např. hrachor chlumní, několik druhů lnu, kosatec nízký, kozince, omany, koniklec velkokvětý, šater latnatý, vstavače, hlaváček jarní, hvězdnice chlumní, chrpa chlumní, zvonky. K nejvýraznějším druhům ovšem patří katrán tatarský, jehož zdejší populace patří k nejbohatším ve střední Evropě, k nejvýznamnějším pak šanta panonská a zárazy z. hořčíková, z. alsaská, zárazovka písečná, z. nachová, z. sivá.

20 19 Na množství kvetoucích druhů se vážou také rozmanité druhy hmyzu. Z brouků chrobák vrubounovitý, různí střevlíčci, majky, krasci, tesaříci, pestrokrovečníci. Motýli jsou zastoupeni soumračníky, ostruháčky, modrásky i otakárky. Mezi nejznámější rozhodně patří kudlanka nábožná. Hnízdí zde některé významné druhy ptáků pěnice vlašská, slavík obecný, ťuhýk obecný, strnad luční i bramborníček černohlavý. Území v působnosti: S CHKO Pálava a KS Brno Plán péče o chráněné území: Plán péče o Národní přírodní památku Dunajovické kopce na období Hlavní předmět ochrany: zachování stepní vegetace a chráněnými druhy, zlepšení stavu, obnovení autoregulačních funkcí přírody, potlačení nežádoucích a invazních druhů Opatření: pastva ovcí a koz v kombinaci s ručním kosením a likvidací travní hmoty z plochy zásahu, ruční vytrhávání a vyřezávka náletů, vypalování náletů za mrazu Informace v terénu: infopanel, tagglist Natura 2000 Evropsky významná lokalita Dunajovické kopce Katastrální území: Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Dunajovice Kód lokality: CZ Rozloha: 87,4 ha Nadmořská výška: m n. m. Charakteristika území: Dunajovické kopce jako součást Dunajovických vrchů tvoří nápadný hřbet převyšující okolní krajinu. V minulosti byla část území využívána jako extenzivní vinice. Rostliny: katrán tatarský, pelyněk Pančičův, srpice karbincolistá Živočichové: nejsou předmětem ochrany 4.3 Březí Národní přírodní památka Dunajovické kopce Viz strana 18 Natura 2000 Evropsky významná lokalita Dunajovické kopce Viz strana 19

A T L A S CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI PÁL AVA

A T L A S CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI PÁL AVA A T L A S CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI PÁL AVA Texty, mapy a grafická úprava Jan Miklín Fotografie Zdeněk Frgala, Ondřej Goldman, klasifikace.pedologie.cz, Jiří Kolařík, Jan Miklín, Standa Navrátil, Vladan

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

SKALNÍ STANOVIŠTĚ Skály

SKALNÍ STANOVIŠTĚ Skály SKALNÍ STANOVIŠTĚ Skály - výrazná závislost na typu skalního podloží (hornině) - málo příznivá stanoviště => pionýrské rostliny - řasy, lišejníky - štěrbinová veg.: kapradiny (sleziníky, osladič), rozchodníky,

Více

OCHRANA PŘÍRODY. Maloplošná zvláště chráněná území

OCHRANA PŘÍRODY. Maloplošná zvláště chráněná území OCHRANA PŘÍRODY Chráněná krajinná oblast Pálava byla vyhlášena výnosem č.j. 5790/1976 ministerstva kultury 19. března 1979. Předmětem ochrany jsou podle něj všechny hodnoty krajiny, její vzhled a typické

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče 4. Přírodní památka Kamenná u Staříče Na území dávno opuštěných vápencových lomů v prostoru mezi obcí Staříč a dolem Staříč III, na severovýchodním svahu vrchu Kamenná (385 m n. m.) se vyvinula travnatá

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Mgr. Libuše Vlasáková národní zástupkyně pro Ramsarskou úmluvu Ministerstvo životního prostředí Co je to Ramsarská

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

Týkající se mokřadů, rostlin a živočichů

Týkající se mokřadů, rostlin a živočichů Týkající se mokřadů, rostlin a živočichů Ramsarská konvence ÚMLUVA O MOKŘADECH MAJÍCÍCH MEZINÁRODNÍ VÝZNAM PŘEDEVŠÍM JAKO BIOTOPY VODNÍHO PTACTVA Co jsou mokřady? Mokřady jsou definovány jako území bažin,

Více

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Základní dokumenty záchranných programů - Úmluva o biologické rozmanitosti, Rio de Janerio 1992 - Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V KARPATECH

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V KARPATECH PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V KARPATECH 23. září, 2015, seminář pro obce, DSO a MAS, Ostrožská Nová Ves Ing. Igor Kyselka CSc., Ústav územního rozvoje Jakubské náměstí 3, 60200 Brno, tel.: 542 423 146, fax:

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

SSOS_ZE_3.20 Ochrana přírody v ČR

SSOS_ZE_3.20 Ochrana přírody v ČR Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.20

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Vývoj soustavy Natura 2000 v ČR

Vývoj soustavy Natura 2000 v ČR Ivana Valíčková Vývoj soustavy Natura 2000 v ČR Výstava k soustavě Natura 2000. (foto autorka) Se vstupem do Evropské unie vyvstaly pro Českou republiku nové požadavky, otázky, objevily se nové pojmy a

Více

e-věstník 01 /2013 Správy CHKO Pálava a KS Brno Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 11. března 2013 Úvodem

e-věstník 01 /2013 Správy CHKO Pálava a KS Brno Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 11. března 2013 Úvodem Úvodem Vážení čtenáři, dostáváte do rukou první číslo našeho elektronického věstníku. Rádi bychom touto cestou oslovili zejména ty, kteří v Chráněné krajinné oblasti Pálava žijí, hospodaří, přispívají

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky

Více

Nové mlýny a okolní krajina

Nové mlýny a okolní krajina Nové mlýny a okolní krajina Nádrže Nové Mlýny V letech 1975 1988 byly na řece Dyji postaveny nádrže Nové Mlýny. Tvoří ji tři nádrže, ve kterých se rozlévá voda na více než 3000 hektarech. Vznikly jako

Více

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody Číslo Název 118 NPR Hrabanovská černava Zbytek polabské černavy s typickými společenstvy 1933 Horní a střední Labe 132 PR Chropotínský háj Zbytek

Více

ZEMĚPIS 9.ROČNÍK PŘÍRODNÍ POMĚRY ČR 19.3.2013

ZEMĚPIS 9.ROČNÍK PŘÍRODNÍ POMĚRY ČR 19.3.2013 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

Soutok Moravy a Dyje. promarněná šance české ochrany přírody? Jan Miklín

Soutok Moravy a Dyje. promarněná šance české ochrany přírody? Jan Miklín Soutok Moravy a Dyje promarněná šance české ochrany přírody? Jan Miklín Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vymezení území navrhovaná CHKO rozloha

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Voda a půda. Půda a voda

Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Voda a půda. Půda a voda 0 Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť Voda a půda Půda a voda 0 Studované území Vybrali jsme si lokalitu v blízkosti naší školy. Nacházíme se ve zlínském kraji téměř na okraji města ve čtvrti

Více

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,9.11 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

CHKO Litovelské Pomoraví

CHKO Litovelské Pomoraví CHKO Litovelské Pomoraví AOPK ČR Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Husova ul. 906/5, Litovel Společenský význam ZCHÚ a Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie. Pedogeografie a biogeografie.

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie. Pedogeografie a biogeografie. Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedogeografie a biogeografie Půdní profil Pavel BŘICHNÁČ 2. ročník BGEKA zimní semestr 2006/07 Praha 2007 I. Základní

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

Průvodce "Průvodce Rakousko"

Průvodce Průvodce Rakousko Lednice Zámek 48 48'0.56"N 16 48'19.39"E Zámek Lednice je národní kulturní památkou a byl také zapsán do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Zámek stojí na pravém břehu řeky Dyje,

Více

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody EU V/2 1/Z34 Česká republika rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 8. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální geografie České republiky

Více

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY. Z_054_Česká republika_přírodní podmínky. Autor: Mgr. Jitka Kořístková

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY. Z_054_Česká republika_přírodní podmínky. Autor: Mgr. Jitka Kořístková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE :

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE : LOM OPATOVICE Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL ZPRACOVATEL Českomoravské štěrkovny a.s. Mokrá 359 664 04 Mokrá Arvita P spol. s r.o. Otrokovice Příčná 1541 765 02 Otrokovice LOKALIZACE

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro vypracování změn č. 1 územního plánu sídelního útvaru BROD NAD DYJÍ. okr. Břeclav

NÁVRH ZADÁNÍ. pro vypracování změn č. 1 územního plánu sídelního útvaru BROD NAD DYJÍ. okr. Břeclav NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změn č. 1 územního plánu sídelního útvaru BROD NAD DYJÍ okr. Břeclav červen 2006 A. Důvody pro pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Brod nad Dyjí a stanovení hlavních

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumov @schkocr.cz http://broumovsko.schkocr.cz

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Geologická stavba ČR - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ OKRUH: Neživá

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI oblast Doupovských a Krušných hor Vít Tejrovský Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky CHKO Labské pískovce pracoviště Klášterec nad Ohří Chomutovská 120 CZ 431

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Les autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0002

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ Ing. Simona ZEZULOVÁ Odbor péče o krajinu, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 100 00 Simona.Zezulova@mzp.cz

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Vybrané modelové situace z oblasti Biosférické rezervace Dolní Morava

Vybrané modelové situace z oblasti Biosférické rezervace Dolní Morava Vybrané modelové situace z oblasti Biosférické rezervace Dolní Morava Ing. Jan Vybíral Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. Závěrečná prezentace výsledků projektu Vliv chráněných území na rozvoj

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44

Více

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ EVROPA PŘÍRODNÍ POMĚRY BENELUXU Mgr. Iva Svobodová NIZOZEMSKO geografické vymezení nížinatá země na pobřeží Severního moře hranice

Více

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Obsah ÚVOD.... 2 Popis lokality 3 Úkoly. 4 Závěr.... 5 Zdroje.. 6 Přílohy... 6 Úvod Prvním tématem, které budeme zpracovávat v rámci přírodovědného klubu, jsou Hlavní

Více

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území - přírodní památky Retenční nádrž Slatina a jejího ochranného pásma dle 4 odst.1) vyhlášky č. 64/2011 Sb. 1/ Údaje o zvláště chráněném území: a) Název: Retenční

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách.

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. motýli Průzkum bude zaměřen na denní i noční motýly. Výstupem bude zpráva se seznamem nalezených druhů

Více

Základní údaje a přírodní poměry.

Základní údaje a přírodní poměry. LESY ČESK ESKÉ É REPUBLIKY, s. p. Lesníí závod Židlochovice Lesn Vložte text 1 Základní údaje a přírodní poměry. Většina území LZ patří do nejsušší a nejteplejší oblasti ČR Katastrální výměra LZ 167 169

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v

Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v právních předpisech Evropské unie, VFU Brno 2001 http://www.mze.cz/

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37 Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37 jméno autora DUM: Mgr. Naděžda Pluhařová datum (období), ve kterém byl

Více

Jeseníky. Natura 2000 OBSAH

Jeseníky. Natura 2000 OBSAH Natura 2000 OBSAH CO JE TO NATURA 2000? LESY HORSKÉ HOLE RAŠELINIŠTĚ LOUKY EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY V JESENÍKÁCH PTAČÍ OBLAST JESENÍKY JAK SE LIŠÍ LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2000 OD DNEŠNÍCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ?

Více

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Retenční nádrž Vřesina na Porubce, ochrana Poruby a Svinova Ostrava

Více

e-věstník 01 /2014 Správy CHKO Pálava a KS Brno Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 14. dubna 2014 Ornitologické pozorovatelny na Nesytu

e-věstník 01 /2014 Správy CHKO Pálava a KS Brno Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 14. dubna 2014 Ornitologické pozorovatelny na Nesytu Vážení čtenáři, přinášíme vám další vydání e-věstníku, které tentokrát obsahuje novinky z národní přírodní rezervace Lednické rybníky a informaci o vyhlášení nového zvláště chráněného území Hodonínská

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu zemského povrchu. Hlavní příčinou odlesňování je po staletí

Více

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY Anna Švejdarová Veronika Špačková ALPY nejvyšší pásmové pohoří v Evropě táhnou se přes Slovinsko, Rakousko, Německo, Francii, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Itálii (Monaco) Rozloha

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŚ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Přírodní památka Jílovské tisy Na pravém břehu Jílovského potoka nedaleko obce Jílové, v těžko přístupných, strmých skalnatých a suťovitých svazích vrchu Výrovna, je v lesních

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

CZ.1.07/1.1.00/14.0143

CZ.1.07/1.1.00/14.0143 PŮDNÍ TYPY CZ.1.07/1.1.00/14.0143 TATO PREZENTACE SLOUŽÍPOUZE K PROMÍTNUTÍV HODINĚJAKO PODPORA VÝKLADU, NENÍ MOŽNÉ JI ZVEŘEJŇOVAT, ŠÍŘIT NEBO UPRAVOVAT. Mgr. Monika Hodinková KLASIFIKACE PŮDP půdní druhy

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Nerostné suroviny miniprojekt

Nerostné suroviny miniprojekt Nerostné suroviny miniprojekt Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 16.4.2014 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl miniprojektu... 2 3. Vypracování... 2 3.1. Teoretická část... 2 3.1.1. Geologická stavba...

Více

Natura 2000. Údolí Oslavy a Chvojnice. www.dedictvivysociny.cz

Natura 2000. Údolí Oslavy a Chvojnice. www.dedictvivysociny.cz Natura 2000 Natura 2000 1 Údolí Oslavy a Chvojnice Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014 Chráněná krajinná oblast Český les Bělá nad Radbuzou, červen 2014 CHKO Český les ochrana přírody Vyhlášení: 1. 8. 2005 Rozloha: 473 km2 Kraj: Plzeňský Okresy: Domažlice a Tachov CHKO Český les ochrana

Více

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP Správa dokumentů OP Přednáška KGG/UOZP Ze zákona č. 114 Sb. Ústřední sbírku listin ochrany přírody (USOP) vede z pověření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz, www.drusop.cz Podrobnosti

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

Mokřadní centrum Kančí obora

Mokřadní centrum Kančí obora Mokřadní centrum Kančí obora Historický exkurz V důsledku vodohospodářských úprav v 70. a 80. letech minulého století byla niva řeky Dyje vyloučena z přirozených korytotvorných procesů. Zahloubenín, napřímením

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Jaromír Maštera Foto: J. Maštera, A. Zedníková, V. Kodet Akreditovaný Pozemkový spolek Gallinago pozemkový spolek pro ochranu volné krajiny - funguje při Pobočce

Více