KONZULTACE VR-OECD (2015) OHLEDNĚ PLÁNOVÁNÍ A INVESTICE V OBLASTI INFRASTRUKTURY NA VŠECH ÚROVNÍCH SPRÁVY: SOUČASNÉ VÝZVY, ZKUŠENOSTI A MOŽNÁ ŘEŠENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONZULTACE VR-OECD (2015) OHLEDNĚ PLÁNOVÁNÍ A INVESTICE V OBLASTI INFRASTRUKTURY NA VŠECH ÚROVNÍCH SPRÁVY: SOUČASNÉ VÝZVY, ZKUŠENOSTI A MOŽNÁ ŘEŠENÍ"

Transkript

1 KONZULTACE VR-OECD (2015) OHLEDNĚ PLÁNOVÁNÍ A INVESTICE V OBLASTI INFRASTRUKTURY NA VŠECH ÚROVNÍCH SPRÁVY: SOUČASNÉ VÝZVY, ZKUŠENOSTI A MOŽNÁ ŘEŠENÍ Proč na tento dotazník odpovídat? DOTAZNÍK Tuto konzultaci vede Výbor regionů (VR) ve spolupráci s OECD. Tento dotazník je jedinečnou příležitostí, neboť se v něm mohou promítnout y orgánů na nižší než celostátní úrovni týkající se výzev souvisejících s investicemi na unijní a mezinárodní úrovni. Výsledky této konzultace budou prezentovány různým mezinárodním fórům tvůrců politiky na vysoké úrovni a institucím, zvláště na úrovni EU, organizaci OECD a skupině G20. Kdo by měl na dotazník odpovědět? Na dotazník by měli odpovědět zástupci místních/regionálních orgánů, kteří jsou odpovědní za plánování / financování / provádění investic (úředníci, politici apod.). Praktické informace: > průzkum bude probíhat do 29. května 2015 > na vyplnění dotazníku je potřeba nanejvýš minut > dotazník je možné vyplnit v kterémkoli z úředních jazyků EU Okolnosti a souvislosti Orgány na nižší než celostátní úrovni byly v roce 2013 v celé Evropské unii odpovědné za více než dvě třetiny celkových veřejných investic. V současném kontextu finančních omezení je pro ně však čím dál těžší financovat projekty v oblasti. Vzhledem k tomu, že potřeby v této oblasti jsou ohromné, je důležité lépe porozumět výzvám, které jsou s touto záležitostí spojeny, a poučit se z osvědčených postupů. Dotazník je koncipován s ohledem na klíčové otázky, jimiž se OECD zabývá ve svém doporučení ohledně účinných veřejných investic na všech úrovních správy, které tato organizace přijala v roce 2014 a které bylo schváleno Výborem regionů (pro další informace viz internetové stránky OECD: VÝSLEDKY PRŮZKUMU OECD a Výbor regionů výsledky průzkumu zveřejní v červnu 2015 v souhrnném dokumentu, který bude rozeslán všem respondentům. Výsledky budou rovněž využity k monitorování a politickým činnostem VR v souvislosti se zahájením operačních programů evropských strukturálních a investičních fondů na období (tematický cíl 11 týkající se správní kapacity), s prováděním Junckerova investičního plánu a s probíhajícím přezkumem strategie Evropa V roce 2015 budou tyto činnosti zahrnovat politické debaty a výměny osvědčených postupů, včetně konkrétně zaměřených praktických seminářů. Výsledky těchto činností budou shrnuty v 6. monitorovací zprávě Výboru regionů o strategii Evropa 2020 (říjen 2015). Důvěrnost informací Všechny jednotlivé odpovědi na otázky, u kterých se zaškrtává vybraná možnost, budou považovány za důvěrné. COR WEB-TRA (EN) 1/8 CS

2 Kontakt Pro další informace se obraťte na adresu Údaje o respondentovi Jméno: Příjmení: ová adresa: Organizace: Funkce / pozice: Země: COR WEB-TRA (EN) 2/8

3 Informace o respondentově působišti 1. Uveďte, zda na tento dotazník odpovídáte jménem: regionu (regionu, provincie, spolkové země, federálního státu, jednotky na úrovni NUTS1 nebo NUTS2 či jejich ekvivalentu) subjektu na prostřední úrovni (v zemích se třemi úrovněmi správy pod celostátní úrovní: department, provincie, hrabství apod.) města / obce s méně než obyvateli města s až obyvateli města s více než obyvateli jiného subjektu (např. meziměstských či meziregionálních struktur pro spolupráci) Trendy investic v oblasti ve Vašem městě / regionu 2. Zvýšily se celkové veřejné investiční výdaje ve Vašem městě / regionu od roku 2010, nebo se naopak snížily? Vyberte jednu odpověď. a) veřejné investiční výdaje zůstaly zhruba na stejné úrovni b) veřejné investiční výdaje se snížily o 0 10% c) veřejné investiční výdaje se snížily o více než 10% d) veřejné investiční výdaje se zvýšily o 0 10% e) veřejné investiční výdaje se zvýšily o více než 10% f) nelze odpovědět 3. Potýká se Vaše město / Váš region s mezerami ve financování (tj. s nedostatkem finančních prostředků na investice či na udržování ) v následujících oblastech? [Bez ohledu na příčinu mezer ve financování, tj. nedostatek dotací na investice, vlastních zdrojů, výpůjček atd.] ano, v mém městě / regionu existují mezery ve financování budování nové ano, v mém městě / regionu existují mezery ve financování udržování a provozu stávající ne, mezery ve financování se mého města / regionu netýkají Pokud ano, která odvětví jsou ve Vašem městě / regionu mezerami ve financování nejvíce zasažena? veřejná doprava silnice bydlení a komunity rekreační a kulturní infrastruktura správní budovy infrastruktura vzdělávání hospodářského rozvoje zásobování vodou odpad a kanalizace (odpadní voda) energie (včetně elektřiny) zdravotnická infrastruktura COR WEB-TRA (EN) 3/8

4 Financování investic do 4. K jaké změně došlo od roku 2010, pokud jde o zdroje financování investic do ve Vašem městě / regionu? Zdroje financování investic do a) došlo k nárůstu b) nedošlo víceméně k žádné změně c) došlo k poklesu VLASTNÍ PŘÍJMY Místní daně Uživatelské poplatky Příjmy z nemovitostí (např. financování založené na vlastnictví půdy) GRANTY Granty / převody z vyšších úrovní správy Financování z grantů od mezinárodních organizací (např. fondy EU) VÝPŮJČKY Bankovní úvěry Úvěry od mezinárodních bank (Evropská investiční banka) Finanční trhy (dluhopisy) FINANCOVÁNÍ INFRASTRUKTURY ZE SOUKROMÉHO SEKTORU 5. Jaké jsou hlavní y, pokud jde o strategické plánování investic do ve Vašem městě / regionu? Problémy a) e značný b) e do určité míry c) nepředsta vuje Využívání posouzení / analýz / nástrojů ex-ante (např. analýza nákladů a přínosů, posouzení dopadů na životní prostředí, posouzení územního dopadu atd.) Tyto analýzy / posouzení ex-ante se provádějí, avšak jejich výsledky se důsledně nevyužívají v procesu rozhodování Tyto analýzy ex-ante se provádějí, nezohledňují však dostatečně celý životní cyklus investice Na místní / regionální úrovni nejsou k dispozici příslušné aktuální údaje, takže spolehlivou analýzu ex-ante nelze provést Horizontální koordinace s dalšími správními jednotkami (např. městskými či regionálními) Nedostatečná společná investiční strategie se sousedními městy / regiony Nedostatečné pobídky ke spolupráci mezi jurisdikcemi (na stejné úrovni správy, která je nižší než celostátní) COR WEB-TRA (EN) 4/8

5 Problémy a) e značný b) e do určité míry c) nepředsta vuje Koordinace mezi odvětvími (např. doprava a bydlení, širokopásmové připojení, vodohospodářské a územní plánování atd.) Nedostatečná koordinace mezi odvětvími, na jejímž základě by bylo možné využít případné doplňkovosti investičních projektů Místní / regionální potřeby se liší od těch, které mají prioritu na ústřední úrovni Vertikální koordinace mezi celostátní úrovní a nižšími úrovněmi Požadavky na spolufinancování na nižší než celostátní úrovni pro účast v programech ústřední vlády / EU jsou příliš vysoké Nedostatečná politická vůle, správní kultura, jež by zajistila spolupráci napříč různými správními úrovněmi Nedostatečná dlouhodobá strategie na ústřední úrovni, jež postihuje investiční plánování na nižší než celostátní úrovni Zapojení veřejnosti Nedostatečné či nevyhovující zapojení zástupců občanské společnosti / občanů / nevládních organizací do výběru projektů v oblasti, což může vést k ům s přijetím či podporou projektů Realizace a sledování investičních projektů 6. Jaké jsou hlavní y, pokud jde o účinnou realizaci a sledování projektů v oblasti ve Vašem městě / regionu? Problémy a) e značný b) e do určité míry c) nepředsta vuje Problémy v oblasti kapacit Nedostatečná potřebná vlastní odbornost k vypracovávání projektů v oblasti Nedostatečná kapacita v oblasti dlouhodobého / strategického plánování Problémy v oblasti regulace a správy Postupy zadávání veřejných zakázek jsou velmi zdlouhavé, což vede k podstatným prodlevám u projektů v oblasti Projekty v oblasti se potýkají s nepřiměřenými správními postupy a byrokracií V rámci správních postupů v oblasti je třeba využívat více kontaktních míst (neexistuje jednotné kontaktní místo) Hodnocení COR WEB-TRA (EN) 5/8

6 Problémy a) e značný b) e do určité míry c) nepředsta vuje Systém sledování existuje, ale sledování se provádí pouze jako správní úkon a nevyužívá se jako nástroj pro plánování a rozhodovací proces Nedostatečné posuzování dopadů (ex-post) Problémy související se zapojením soukromého sektoru Nedostatečný zájem partnerů ze soukromého sektoru o realizaci partnerství veřejného a soukromého sektoru Problematické právní / regulační prostředí pro partnerství veřejného a soukromého sektoru Překážka pro soukromé investice na základě dostupnosti financování z EU Zvýšené riziko podplácení / korupce 7. Jaké jsou nedávné trendy, pokud jde o zapojení soukromého sektoru do investic do ve Vašem městě / regionu (za posledních let)? Způsob zapojení do projektů v oblasti Soukromé subjekty jsou zapojeny prostřednictvím tradičního zadávání veřejných zakázek Soukromé subjekty jsou zapojeny prostřednictvím delegovaných struktur, např. koncesí (přičemž tato koncese obnáší poplatek, který partner ze soukromého sektoru platí správě, aby mohl provozovat určité aktivum) Soukromé subjekty jsou zapojeny do partnerství veřejného a soukromého sektoru a navrhují, budují, financují nebo provozují aktiva v oblasti veřejné Soukromé subjekty přebírají vlastnictví a provoz aktiv, která předtím vlastnil veřejný sektor (odprodej) vzrůstající na stejné úrovni klesající žádný nemám Osvědčené postupy 8. Které postupy podle Vás byly ve Vašem městě / regionu přínosné pro řízení investic v oblasti? Zaškrtněte všechny hodící se odpovědi. Postupy, které napomohly řízení investic Zjednodušení zadávání veřejných zakázek Vstřícnější regulační rámec pro partnerství veřejného a soukromého sektoru / pro koncese Omezení správních / regulačních požadavků Zlepšení střednědobého plánování investic do a) značně b) do určité míry c) nebylo použito d) nelze ohodnotit COR WEB-TRA (EN) 6/8

7 Postupy, které napomohly řízení investic Přísnější kritéria pro výběr investičních projektů Zlepšení spolupráce se sousedními místními vládami s cílem umožnit úspory z rozsahu Zavedení ústředního koordinačního oddělení pro plánování v oblasti ve Vašem městě / regionu Intenzivnější zapojení zainteresovaných stran v rané fázi velkých projektů v oblasti Používání nástrojů pro sledování výkonnosti k posouzení realizace investice Zlepšení poskytování informací a podpory ze strany celostátní vlády (školení, srovnávací údaje atd.) Externí podpora při vypracovávání projektů (ekonomická agentura, poradenské společnosti, odborníci atd.) Jiné (prosím upřesněte) a) značně b) do určité míry c) nebylo použito d) nelze ohodnotit 9. Můžete uvést přibližný celkový odhad toho, jaký podíl (měřeno podle tvorby hrubého fixního kapitálu) vzhledem k celkovým výdajům (Vaší správy na nižší než celostátní úrovni) í veřejné investice? [za poslední dostupný rok] a) méně než 5% b) 5 10% c) 10 15% d) 15 20% e) více než 20% f) nelze odpovědět 10. OTEVŘENÁ OTÁZKA: OECD na svých internetových stránkách zveřejní příklady osvědčených a inovativních postupů souvisejících s veřejnými investicemi na místní úrovni. Výběr osvědčených postupů bude rovněž zveřejněn v monitorovací zprávě Výboru regionů o strategii Evropa 2020 a případně v dalších dokumentech. Přejete-li si přispět k databázi OECD, která shromažďuje osvědčené postupy, a k publikacím VR, uveďte příklad vepište jej do následujícího pole (maximálně řádků, můžete rovněž uvést odkazy na internetové stránky, zprávy atd.): COR WEB-TRA (EN) 7/8

8 Pokud máte zájem dostávat více informací o činnostech a případových studiích OECD, které se zabývají městy / regiony a týkají se účinných veřejných investic na všech úrovních správy, zaškrtněte následující políčko: Prohlášení o ochraně osobních údajů Byl jsem informován o podmínkách, za nichž budou shromažďovány a zpracovávány mé osobní údaje, a souhlasím s nimi. Vkládám své osobní údaje do seznamu vztahujícího se k Platformě VR pro monitorování strategie Evropa Tento seznam vedený oddělením E 2 sekretariátu VR nebude zveřejněn. Údaje jsou shromažďovány a zpracovávány podle nařízení (ES) č. 45/2001. Osoby zapsané v tomto seznamu mají právo na přístup ke svým osobním údajům a právo opravit jakékoli nepřesné nebo neúplné osobní údaje zasláním u na adresu Žádosti budou zpracovány co nejdříve za dodržení lhůty 10 pracovních dnů. Veškeré dotazy týkající se zpracování osobních údajů je možné zasílat do sdílené ové schránky Jedná se o kontakt první úrovně pro podávání stížností a hlášení nesrovnalostí. V případě potřeby je možné se obracet na inspektora ochrany údajů Výboru regionů na adrese a máte právo kdykoliv se odvolat k evropskému inspektoru ochrany údajů na adrese Vezměte prosím na vědomí, že Vaše odpovědi (bez osobních údajů) mohou být pro informaci předávány zpravodajům VR a dalším institucím EU a OECD. Pokud s tím nesouhlasíte, informujte nás prosím. Souhlasím. ano / ne COR WEB-TRA (EN) 8/8 CS

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

NAŘÍZENÍ. Úřední věstník Evropské unie L 250/1. (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné)

NAŘÍZENÍ. Úřední věstník Evropské unie L 250/1. (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) 23.9.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 250/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 846/2009 ze dne 1. září 2009,

Více

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

VÁŠ PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Z FONDŮ EU

VÁŠ PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Z FONDŮ EU 2 0 1 4 ++ EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY (ESI FONDY) ++ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ (EFRR) ++ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND (ESF) ++ INICIATIVA NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ (YEI)++

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů

ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů pro implementaci regionálního centra kompetencí v regionech připraveného projektem ICHNOS Plus 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Politiky EU v oblasti zakládání podniků... 4

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.10.2011 KOM(2011) 660 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pilotní fáze iniciativy

Více

2012 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH

2012 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH 2012 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH Dokument č.: 4 ******* 19. 11. 2011 ZMĚNY PO JEDNOTLIVÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽKÁCH DOKUMENT V KONSOLIDOVANÉ PODOBĚ (ZAČLENĚNÍ DOHODNUTÝCH

Více

Program ESPON 2013. Programový manuál

Program ESPON 2013. Programový manuál Program ESPON 2013 Verze, na níž se usnesl Monitorovací výbor dne 17. dubna 2009 (Pozměněná usnesením Monitorovacího výboru ze dne 15. května 2009) EVROPSKÁ UNIE Částečné financování Evropským fondem pro

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné)

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) 31.7.2006 L 210/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES)

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2006/48/ES na mikroúvěry

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2006/48/ES na mikroúvěry EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2012 COM(2012) 769 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2006/48/ES na mikroúvěry CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Situace v oblasti mikroúvěrů

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.3.2013 COM(2013) 173 final 2013/0091 (COD) C7-0094/13 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zřízení agentury Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik

Více

Good. Governance. Energy Efficiency

Good. Governance. Energy Efficiency Good Governance Energy Efficiency GovernEE: směřujeme k větší účinnosti veřejných budov Jako starosta města, které je hlavním partnerem projektu GovernEE, mám tu čest uzavřít tříletou úspěšnou spolupráci

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

Metodický pokyn B Pokyny pro hodnocení

Metodický pokyn B Pokyny pro hodnocení Metodický pokyn B Pokyny pro hodnocení Tento metodický pokyn předkládá pokyny pro průběžné hodnocení programů pro rozvoj venkova na období 2007 2013, včetně společných otázek týkajících se hodnocení. Účelem

Více

Závěrečné věcné a finanční hodnocení

Závěrečné věcné a finanční hodnocení Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 2010 EVALUACE Závěrečné věcné a finanční hodnocení 2.. EVALUAČNÍÍ ZPRÁVA leden 2012 Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Zpracovali: Mgr. Stanislav Schneidr, tel.: 224 861 720 Datum: 19. prosince 2011 Mgr. Miroslav Daněk, tel. 224 861 792 Mgr. Kateřina Neveselá, tel. 224 861 369 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.;

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Operační program Technická pomoc 2014 2020

Operační program Technická pomoc 2014 2020 Operační program Technická pomoc 2014 2020 květen 2015 OBSAH: SEZNAM ZKRATEK... 5 ODDÍL 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE OPERAČNÍ PROGRAM PŘISPÍVAT KE STRATEGII UNIE PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.1.2014 COM(2014) 32 final 2014/0014 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde

Více

Úřední věstník Evropské unie L 187. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 26. června 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 187. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 26. června 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 187 České vydání Právní předpisy Svazek 57 26. června 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu

Více