Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p."

Transkript

1 Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p. 2 roãník III/únor 2008

2

3 OBSAH Slovo má... Ing. Josef Topka, ředitel divize Horní Planá 30 let v hospodářské úpravě u vojenských lesů 2 4 Lesní správa Žárovice 5 7 Významné stromy 8 9 Borovice limba Chráněná území u VLS ČR, s. p Fotografie měsíce VáÏené kolegynû a kolegové, PovaÏuji za velikou ãest, Ïe krátce po ustanovení do funkce fieditele mohu v podnikovém ãasopise VLS uvefiejnit pfiíspûvek o dûní u nás na umavû. Divize Horní Planá proïívá jedno z nejsloïitûj ích období ve své historii. Vûtrná kalamita z loàského ledna na pfií tí roky ovlivní práci v ech zamûstnancû. Postup zpracování kalamity a prûbûh dodávek dfieva byl jiï nûkolikrát zhodnocen a popsán. Za zmínku je tû stojí pfiipomenout nûkolik zajímavostí. Tak napfiíklad v dobû nejvût- ího nasazení pracovalo na likvidaci kalamity prûmûrnû dennû 25 harvestorû, 40 vyváïecích souprav, 20 lanovek a 35 odvozních souprav. T dnû bylo dodáváno cca m³ dfievní hmoty a nakládáno 200 vagonû. Na zpracování se prûmûrnû dennû podílelo 350 dûlníkû a 56 THP. Doprava dfieva probíhala na 37 km v hradnû jednosmûrn ch cest. PrÛjezdnost jednoho velice exponovaného úseku lesní cesty byla fiízena semaforem. Nejvíce postiïeny byly porosty v ce nad 1000 m nad mofiem. Z 550 ha holin vznikl ch kalamitou bylo vykázáno 46% holin s v mûrou nad 5 hektarû. Dvû souvislé holiny mají plochu nad 40 ha. Na jejich zalesnûní bude zapotfiebí více jak tfii miliony sazenic, z toho více jak 37 % tvofií listnáãe. To pfiedstavuje pfiibliïnû smûn pro 120 pracovníkû. Z historick ch údajû bylo zji tûno, Ïe rozsahem podobná kalamita, která zdej í oblast postihla pfied 140 lety, byla zpracovávaná po dobu 14 let. Na její likvidaci se tehdy podílelo pfiibliïnû 2000 lidí. Za stroh mi údaji stojí nezmûrné úsilí jak vlastních zamûstnancû tak i zamûstnancû vypomáhajících divizí a útvarû SP. Nekompromisní ale korektní jednání vût iny zástupcû firem, které se podílely na zpracování a dodávkách polomové hmoty, vyïadovalo zmûnu v jednání na ich lesníkû a technikû. Dfiíve bûïnû prezentované negativní názory o práci velk ch zpracovatelsk ch firem postupnû vystfiídalo poznání, Ïe i zde pracují lidé, ktefií pokud mají od nás jasnû formulované zadání s následnou kontrolou, dokáïí odvést kvalitní dílo hodné uznání. Leto ní rok a roky následující budou pro nás obdobím, kdy v nûkolikanásobnû zv eném objemu budeme zaji Èovat obnovu lesa, opravy cest, údrïbu odvodàovací sítû a ochranu lesa. Velkou pozornost musíme vûnovat etrnûj ímu zpûsobu dopravy dfieva z lesních porostû na skládky k odvozním cestám. Mohu Vás, váïení spolupracovníci ujistit, Ïe tak jak se nám v em podafiilo zpracovat kalamitu, tak se nám podafií napravit kody, které na lesních porostech napáchal orkán Kyrill. Foto Ing. Jiří Flíček Redakce Vydává: Vojenské lesy a statky âr, s. p. Iâ: Pod Juliskou 5, Praha 6 Tel: Fax: web: Redakce: Vojenské lesy a statky âr, s. p. Pod Juliskou 5, Praha 6 Tel: Fax: Šéfredaktorka: Mgr. Marie Va íãková, Redakční rada: Ing. Roman Vohradsk, pfiedseda Ing. Jan Jeni, místopfiedseda Ing. Jifií Flíãek Ing. Ivana Riegerová Ing. Jaroslav Ponikelsk Franti ek Uher Ing. Václav Pernegr Registrace: MK âr E pod zn /2005 ze dne Tisk: Ilustrační foto: Na titulní stranû Luká Kovár: âeãetka v letu Na druhé stranû Ing. Pavlína âeperová: Platan Neprodejné; Vychází nákladem 1350 kusû

4 NA AKTUÁLNÍ TÉMA 30 LET V HOSPODÁŘSKÉ ÚPRAVĚ U VOJENSKÝCH LESŮ V leto ním roce to uï bude 30 let, kdy jsem jako ãerstv absolvent lesnické koly nastoupil dne 17. ãervence 1978 do zamûstnání u Vojensk ch lesû a statkû, a to do poboãky hospodáfiské úpravy lesû v Su ici jako asistent. V této poboãce jsem od roku 1972 jako student gymnázia trávil prázdninové brigády a pozdûji na vysoké kole prázdninové praxe. Tam jsem si také hospodáfiskou úpravu lesû vybral za své budoucí povolání. Za tûchto 30 let jsem pro el od fiadového taxátora po vedoucího oddûlení. Na stránkách na eho ãasopisu bych vás rád rámcovû seznámil v nûkolika kapitolách s historií hospodáfiské úpravy u na eho podniku. Historie HÚL jako samostatné organizační jednotky VLS 2 Období zakládání Vojensk ch lesních podnikû (letos 80. v roãí zaloïení) mezi dvûma svûtov mi válkami bylo znaãnû sloïité. Z toho procesu vyplynula i potfieba nového lesního zafiízení lesních hospodáfisk ch celkû. Pro tuto úlohu byly v letech postupnû ustavovány taxaãní referáty na Vrchních správách Vojensk ch lesních podnikû, doplàované podle potfieby samostatn mi taxátory u dal- ích organizaãních sloïek. Po r do r pûsobily taxaãní skupiny na území âech i Slovenska. Do roku 1949 fiídilo Vojenské lesní podniky (a tedy i taxaci) oddûlení III - 7 hlavního t lu Ministerstva národní obrany âsr. V roce 1950 vzniklo Generální fieditelství Vojensk ch lesû a statkû, které pfievzalo také ústfiední fiízení taxace.

5 NA AKTUÁLNÍ TÉMA Za první svébytnou organizaãní jednotku Vojensk ch lesû a statkû s hlavní náplní hospodáfiské úpravy lesa a projektové ãinnosti lze v ak povaïovat teprve n. p. Stavotax se sídlem v Praze, kter byl zalo- Ïen na poãátku roku Organizaãní v voj sloïek hospodáfiské úpravy lesa, poãínaje Stavotaxem n. p. aï do souãasnosti, zobrazuje následující pfiehled. Organizaãní jednotky zab vající se hospodáfiskou úpravou a projektovou ãinností u VLS mûly tedy v prûbûhu v voje tyto 4 názvy: Stavotax (r. 1953), Ústav pro hospodáfiské zafiízení VLS (r ), Ústav pro hospodáfiskou úpravu VLS (r ), Projektov ústav (od r.1995 do roku 2002), SP VLS - oddûlení hospodáfiské úpravy lesû (r.2003 souãasnost). Stavotax Stavotax n.p. mûl niï í organizaãní jednotky v Jincích, Mariánsk ch Lázních, Velké Bystfiici, Malackách a Spi ské Belé u KeÏmaroku. Organizaãnû byl ãlenûn na dva závody - taxaãní a stavební. Hlavní náplní taxaãního závodu byla práce na LHP a inventarizace lesû. Mimo taxátorû ve Stavotaxu byli v ak taxátofii i na jednotliv ch podnicích Vojensk ch lesû a statkû, ktefií mûli v náplni dílãí práce pfii obnovû LHP. Hlavní náplní stavebního závodu bylo zpracování projektû a fiízení stavební ãinnosti pro Vojenské lesy a statky. Ústav pro hospodářské zařízení Vojenských lesů a statků (ÚHZ VLS) NáplÀ ãinnosti ÚHZ byla obdobná, jako náplà Stavotaxu, av ak bez stavební projekce. I v této organizaãní formû pfietrvává v taxaci stav, kdy mimo taxátorû v ÚHZ VLS byli i taxátofii na podnicích VLS. Novû (v návaznosti na vládní úkol, t kající se delimitace zemûdûlského a lesního pûdního fondu, odvodnûní a meliorací) byla ve Velké Bystfiici zaloïena v r sekce zvelebení lesního a vodního hospodáfiství (ZLV), z níï pozdûji vznikl úsek zemûdûlsko-technického rozvoje. Ústav pro hospodářskou úpravu Vojenských lesů a statků (ÚHÚ VLS) ÚHÚ VLS byl organizaãnû ãlenûn na fieditelství, úsek hospodáfiské úpravy lesa, úsek zemûdûlsko-technického rozvoje a v letech i úsek racionalizace lesního hospodáfiství. Datum vzniku (zmûny) Název Úsek hospodáfiské úpravy lesa (HÚL), v nûkter ch ãasov ch úsecích téï naz ván jako útvar pozdûji oddûlení, byl ãlenûn na niï í organizaãní jednotky, zpoãátku naz vané sekce, pozdûji poboãky a skupiny. Nejprve (v r. 1957) to byly 2 sekce ve Velké Bystfiici, 2 v Lipníku, po ta Vlkava a 1 v KeÏmaroku. Jedna ze sekcí ve V. Bystfiici mûla pûsobnost pro Moravu, druhá pro Slovensko. Jedna z lipnick ch sekcí byla v r pfiemístûna do Hofiovic a v r do Prahy. Druhá byla v r pfiemístûna do Mimonû. V r byla praïská sekce zru ena a zfiízena nová v Hartmanicích, která pak byla v r pfiemístûna do Su ice. Na Slovensku vznikla v r sekce v Malackách a zároveà byla zru ena 1 sekce ve Velké Bystfiici. Po vût inu období existence ÚHÚ VLS ( léta) bylo tedy 5 taxaãních sekcí (poboãek): Su ice, MimoÀ, Velká Bystfiice, KeÏmarok, Malacky. Od r. 1993, kdy do lo k oddûlení Slovenska, byly pouze 3 poboãky. Sídlo Stavotax n.p. Praha Ústav pro hospodáfiské zafiízení VLS (ÚHZ VLS) ÚHZ VLS (nezávisl na ÚHZ VLS Velká Bystfiice) Ústav pro hospodáfiskou úpravu VLS (ÚHÚ VLS) Velká Bystfiice u Olomouce Vok ice u Jiãína (od r Lipník po ta Vlkava) Velká Bystfiice u Olomouce ÚHÚ VLS Praha ÚHÚ VLS Olomouc VLS - koncern, s. p. koncernová úãelová organizace ÚHÚ VLS Olomouc 1991 ÚHÚ VLS Olomouc ÚHÚL VLS Rozdûlení federace od tûpení slovensk ch poboãek Vojenské lesy a statky âr, s.p. Projektov ústav oddûlení HÚL v rámci SP obnova LHP vlastními zamûstnanci oddûlení HÚL v rámci SP obnova LHP dodavatelsky od privátních taxaãních kanceláfií Olomouc Olomouc Praha Praha Mimo v e uveden ch taxaãních poboãek patfiila do tohoto úseku je tû skupina specialistû, jejíï obsazení se ãásteãnû v prûbûhu ãasu mûnilo, ale základní obsazení bylo: ochranáfi, typolog, kolaudátor, geodet. S nástupem a rozvojem v poãetní techniky pfii obnovách LHP byla v r zaloïena technická skupina. V r byla v rámci útvaru HÚL zfiízena samostatná geodetická skupina. Náplní ãinnosti HÚL bylo pfiedev ím vypracování lesních hospodáfisk ch plánû vãetnû speciálních prûzkumû a mimo to dal í práce související s LHP. Od r bylo náplní ãinnosti úseku HÚL také projektování pozemkov ch úprav pro pozemkové úfiady a od r ve vût ím rozsahu i ãinnost zemûmûfiiãská. Úsek HÚL vïdy uplatàoval progresivní metody a to zejména aplikaci v poãetní techniky a vyuïití letecké fotogrammetrie. V sledkem bylo, mimo jiné, vytvofiení územnû orientovaného grafického informaãního systému VLS. V souvislosti se zákonn mi zmûnami v roce 1996 do lo i ke zmûnû v hospodáfiské úpravû lesû u VLS. Zaji Èování speciálních prûzkumû jako podkladu pro tvoru LHP pfie lo na stát prostfiednictvím 3

6 NA AKTUÁLNÍ TÉMA "Oblastních plánû rozvoje lesû", vlastní vyhotovení LHP (mimo VLS) zaãaly provádût soukromé fyzické nebo právnické osoby. Tvorba LHP u VLS byla v ponûkud jiném postavení. Standard tvorby LHP vyvinut ústavem na jedné stranû splàoval poïadavky platn ch zákonn ch pfiedpisû, ale také byl nedílnou souãástí systému plánování a evidence v roby. Jeho digitální data lesnick ch, pozemkov ch a fotogrammetrick ch informací byla rovnûï nedílnou souãástí zakládaného územnû orientovaného grafického informaãního systému, vytváfieného pro VLS od roku V voj po roce 2000 vedl ke zru ení samostatné organizaãní jednotky Projektov ústav Olomouc, zaji Èující obnovy LHP. SluÏba zaji Èující obnovu LHP byla transformována do organizaãní struktury fieditelství VLS v Praze jako oddûlení hospodáfiské úpravy lesû, které bylo sloïeno ze dvou taxaãních skupin se sídlem v Hofiovicích a Velké Bystfiici a jedné technické skupiny se sídlem ve Velká Bystfiici. standardy lesního hospodáfiství âr. Oddûlení hospodáfiské úpravy lesû proto pro lo zásadní transformací. NáplÀ oddûlení HÚL se v raznû zmûnila; ze zaji Èování kompletní sluïby vãetnû potfiebn ch podkladû na koordinaãní, poradenskou a kontrolní. Je v souãasnosti zaji Èována tfiemi pracovníky. Z nûkter ch zbyl ch pracovníkû taxaãních skupin a technické skupiny vznikla taxaãní kanceláfi TAXLES, s.r.o., která v pfiechodném období zaji Èuje obnovu LHP a pfievody dat v ech LHP ze standardu VLS na IS LH âr (informaãní standard lesního hospodáfiství âr). Po skonãení pfiechodného období bude obnova LHP pfiedmûtem vefiejn ch soutûïí. Ing. Miroslav Hůlka, vedoucí oddělení hospodářské úpravy lesů Foto Mgr. Jiří Křivánek 4 Poãátkem roku 2005 byl zahájen proces pfiechodu od zaji Èování obnov LHP vlastní taxaãní kanceláfií k nákupu sluïby od jin ch právnick ch osob a zároveà s tím i proces zmûny programového vybavení vytvofieného pro vlastní standard VLS na programové vybavení pracující se

7 PŘEDSTAVUJEME LESNÍ SPRÁVA ŽÁROVICE Lesní správa Žárovice (LS) je jednou ze tří lesních správ Vojenských lesů a statků ČR, s. p., divize Plumlov (VLS). Nachází se ve východní části Drahanské vrchoviny. Území správy tvoří severní část Vojenského újezdu Březina se sídlem ve Vyškově. Sídlo LS je v ãásti Îárovice, náleïející k mûstu Plumlov, které leïí 10 km západnû od Prostûjova. Správa obhospodafiuje 5400 ha porostní pûdy pfii prakticky 100% lesnatosti obhospodafiovaného území. Území LS je obhospodafiováno VLS (v rûzné organizaãní podobû) od roku Přírodní poměry Pozemky obhospodafiované LS tvofií LHC Îárovice. Jedná se o souvisl komplex lesa, ve kterém se nenachází Ïádn objekt urãen k bydlení. Z geologického hlediska je celé území LS tvofieno prvohorními sedimenty z kulmského období /spodní karbon/. Jedná se hlavnû o jílové bfiidlice, droby, drobové pískovce a slepence. Území LS charakterizují hluboce zafiíznutá údolí (Ïleby) s pfiíkr mi svahy a ãetn mi boãními Ïleby, které stfiídají náhorní plo iny. Znaãnû ãlenitá konfigurace terénu pfiiná í velk rozsah nadmofisk ch v ek. NejníÏe poloïené místo u Îárovic má nadmofiskou v ku 310 m. Nejvy í bod LS leïí u Drahan a má v ku 660 m n. m. Îleby a Ïlíbky protékají potoky a potûãky s velmi nestál m stavem vody. V posledních letech v echny drobné vodní toky v letním období zcela vysychají. O to více pfiekvapuje opakovan v skyt povodàov ch vln zpûsoben ch rychl m táním velkého mnoïství snûhu, nebo déle trvajícími vydatn mi sráïkami, jejichï dûsledkem je po kození lesních cest a mostkû. Na území LS se nachází nûkolik mal ch vodních nádrïí o celkové v mûfie cca 10 ha. Z klimatického hlediska náleïí území LS do klimatické oblasti mírnû teplé. PrÛmûrná roãní teplota se pohybuje, podle nadmofiské v ky, od 6,2 do 7,9 C. PrÛmûrn roãní úhrn sráïek nepfiekraãuje 600 mm. Území LS spadá do Lesní oblasti ã. 30 Drahanská vrchovina. Je rozdûleno do 3 lesních vegetaãních stupàû (vls). 2. vls buko-dubov zaujímá 5% plochy, 3.vls dubo-bukov zaujímá 36% plochy a 4. vls bukov zaujímá 59% plochy. Produkãní podmínky jsou charakterizovány 65% zastoupením Ïivné B fiady, 14% je zastoupena nitrofilní C fiada a 11% kyselá A fiada. Plo né zastoupení dfievin k jehliãnaté 53 % listnaté 47 % Kutefiovské buãiny SM 34 % JD 2 % BO 7 % MD 10 % BK 27 % DB 9 % HB 4 % JV 2 % LP 2 % JS 1 % OL 1 % B 1 % Oproti minulému deceniu do lo ke zmûnû druhové skladby ve prospûch listnat ch dfievin o 3%, a to zejména na úkor smrku, kter byl nahrazen bukem. PrÛmûrná porostní zásoba je 243 m 3 /ha 5

8 PŘEDSTAVUJEME Organizační členění V souãasné dobû se LS ãlení na 7 lesních úsekû o prûmûrné v mûfie cca 800 ha. Mimo sedmi lesních jsou na ústfiedí správy dva nadlesní a vedoucí správy. Správa zamûstnává dále 33 pracovníkû v dûlnick ch profesích (jedná se o pfiepoãet na plnû zamûstnané). Zb vající práce jsou vykonávány dodavatelsky. 6 Vzácné rostliny a živočichové Pfiirozená obnova buku Díky omezenému pfiístupu vefiejnosti na území vojenského újezdu a ohleduplnému pfiístupu lesníkû se podafiil uchovat na území LS nejeden botanick ãi entomologick skvost na í pfiírody. Je zde moïné pozorovat rojení na eho nejvût ího brouka roháãe obecného i na eho nejmohutnûj ího brouka tesafiíka zavalitého, jehoï exempláfie dosahují bezmála 6 cm délky. Ze vzácn ch mot lû je moïné brzy na jafie spatfiit martináãka bukového nebo martináãka habrového. Bylinné patro je tvofieno pfiirozen m v skytem pûvodních druhû na í kvûteny. Z ãeledi orchdejovit ch se zde vyskytuje bohatá populace okrotice bílé, vemeníku dvoulistého a kru tíku irokolistého. Zajímav je ãast v skyt vodní masoïravé rostliny bublinatky jiïní, která vyniká v rostlinné fií i rychlostí v chytání kofiisti drobn ch vodních ÏivoãichÛ. Její pasti pracují v rychlosti závûrky fotoaparátu, coï je botanick unikát. Výrobní úkoly Maximální celková v e tûïeb ãinila v minulém deceniu (tj. do r. 2007) 360 tis. m 3. Vzhledem k dlouhodobému neplnûní pfiedpisu tûïby listnaté z dûvodu nutnosti zpracování nahodilé tûïby v jehliãnat ch porostech ãiní tato cca 50% roãního úkolu. Jedná se zejména o obnovu pfiestárl ch listnat ch porostû ve strm ch svazích vyïadující pouïití lanovek. SnaÏíme se tyto porosty obnovit pfiirozenû, a ve vût inû pfiípadû se nám to dafií. V znamn m faktorem ovlivàujícím na e hospodafiení je kaïdoroãní nahodilá tûïba, která ãiní dlouhodobû okolo 30% z celkové roãní tûïby. Jedná se hlavnû o dfievinu smrk, která je zejména díky nepfiízniv m klimatick m vlivûm a pro smrk nevhodn m stanovi tím, ohroïena suchem, václavkou a podkorním hmyzem. Jde o rozpt lenou tûïbu jednotliv ch stromû, která je znaãnû pracná. Po zru ení dfievoskladû u divize v roce 2005 byla ukonãena v roba jehliãnatého surového kmene a ve keré sortimenty jsou vyrábûny pfiímo v lese. Limitujícím faktorem této zásadní zmûny byl nevyhovující stav odvozních cest pro tûïké odvozní soupravy, zejména malé polomûry zatáãek u cest v ãlenitém terénu. Tento problém byl z velké ãásti vyfie en v roce Zmûna technologie tûïby si vyïádala i zmûnu skladby pfiibliïovacích prostfiedkû. Po uplatnûní harvestorov ch tûïeb v rozsahu 10 tis. m 3 roãnû se v raznû sníïila potfieba SLKT. Pofiízení malé vyváïecí soupravy vyfie í problém rozpt len ch nahodil ch tûïeb (sou e, v vraty, kûrovec) a vyklizování dfiíví z pfiedm tních porostû. Hlavní problémy v oblasti ochrany lesa na LS jsou sucho a kûrovci. Zejména u smrku, ale v poslední dobû i u modfiínu. V voj poãetních stavû kûrovcû úzce souvisí s v vojem poãasí, které je v na ich podmínkách v posledních letech pro les nepfiíznivé. Nezb vá nám, neï dûslednû provádût stanovená opatfiení a minimalizovat zásoby atraktivního dfiíví. Obnova lesa je provádûna roãnû v prûmûru na plo e 60 ha. Pfiirozené zmlazení se nám dafií, díky tûïební pfiípravû porostû, zejména ve dfievinû buk. Roãnû vykazujeme okolo 10 ha. Dafií se plnit podíl melioraãních a zpevàujících dfievin. Na základû dlouholet ch zku eností provádíme smí ení smrku a buku v fiadách s tím, Ïe o finální dfievinné skladbû rozhodne lesní hospodáfi v prûbûhu v chovy tûchto porostû. Dlouhodob m problémem pfii umûlé obnovû byla bufieà a zvûfi. V posledním deceniu se dafií oba tyto problémy na LS znaãnû eliminovat. Omezení vlivu bufienû zabezpeãujeme chemickou pfiípravou pûdy a chemickou ochranou kultur. SnaÏíme se o minimalizaci dávek herbicidû, coï nám umoïàuje moderní aplikaãní technika. Na vhodn ch lokalitách provádíme úklid klestu tûïkou frézou, která zabezpeãí i pfiípravu pûdy a oddálí nástup bufienû. Na v i kod zvûfií pfiíznivû pûsobí sníïení poãetních stavû zvûfie. Vedle toho roãnû ochraàujeme repelenty více neï 200 ha ohroïen ch kultur. Decenální pfiedpis v chovy porostû v profiezávkách je 1245 ha, v probírkách 1987 ha, z toho do 40ti let 594 ha. Na úseku v chovy porostû se snaïíme o vãasnost a vût í intenzitu.

9 PŘEDSTAVUJEME bodû CIC je kvalita trofejí ostatních druhû zvûfie pouze prûmûrná. Na ím cílem je udrïení poãetních stavû spárkaté zvûfie na úrovni, která umoïní, bez oplocování, pfiirozenou obnovu i takov ch dfievin jako je jedle. Îe je limitujícím faktorem spárkatá zvûfi o tom jiï nemusíme zainteresované pfiesvûdãovat. Na na í LS jsme v etapû, kdy stavy zvûfie jsou nepomûrnû niï í neï v minulosti. NejváÏnûj í kody pûsobí ve smrkov ch porostech ohryz kûry jelení zvûfií. Jeho rozsah je úmûrn zejména poãetním stavûm. Mimo to nejohroïenûj í porosty, o kter ch kaïd lesník na svém úseku ví, chráníme proti ohryzu repelenty. Na závûr tohoto pfiíspûvku, kter má za cíl pfiedstavit LS Îárovice, bych si pfiál, aby se nám podafiilo, pfii zaji tûní podmínek pro úãelové vyuïití, vyuïít produkãní potenciál lesa a pfiipravit lesní porosty na mûnící se pfiírodní podmínky. Ing. Jaroslav Ponikelský, vedoucí LS Žárovice Foto autor a Ing. Václav Nečas Karlíkova cesta na podzim Vojenské lesy a statky ČR, s. p., divize Plumlov ve spolupráci s Městským úřadem Prostějov, Městským úřadem Konice a okresním mysliveckým spolkem ČMMJ Prostějov Myslivost Mlok skvrnit (Salamandra salamandra L.) V reïijní honitbû se vyskytuje zvûfi jelení, daàãí, srnãí, divoká prasata a pfiebíhavá zvûfi mufloní a obãas i siãí. V roce 2007 bylo uloveno 36 ks jelení zvûfie, 5 ks daàãí zvûfie, 18 ks mufloní zvûfie, 113 ks srnãí zvûfie a 170 ks divok ch prasat. S v jimkou trofejí jelena lesního, které mohou dosáhnout v souãasné dobû i okolo 180 Vás srdečně zvou na chovatelskou přehlídku trofejí spárkaté zvěře ulovené v mysliveckém hospodářském roce 2007 v honitbách VLS Plumlov, okresu Prostějov a jelení zvěře v oblasti Drahanská vrchovina Kulturní dům Žárovice SOBOTA hod. NEDĚLE hod. Tradiční myslivecká kuchyně zajištěna 7

10 VÝZNAMNÉ STROMY VÝZNAMNÉ STROMY VLS ČR, S. P. Pfiedstavujeme v znamné stromy z databáze V ZNAM- N CH STROMÒ, které byly zaevidovány bûhem venkovních etfiení v roce DIVIZE HORNÍ PLANÁ BOROVICE VEJMUTOVKA, Pinus strobus L. (výška 25,5 m, obvod kmene 275 cm, identif. číslo: vj1_121_991775_191) 8 DIVIZE PLUMLOV SMRK ZTEPIL, Picea abies /L./KARST (výška 41 m, obvod kmene 310 cm, identif. číslo: sm4_161_307d000)

11 VÝZNAMNÉ STROMY DIVIZE HO OVICE JEDLE BùLOKORÁ, Abies alba MILL. (v ka 45 m, obvod kmene 375 cm, identif. ãíslo: jd1_114_36b010) DIVIZE LIPNÍK NAD BEâVOU SMRK ZTEPIL, Picea abies /L./KARST (v ka 45 m, obvod kmene 306 cm, identif. ãíslo: sm1_173_72m000) DIVIZE MIMO ZERAV ZÁPADNÍ, Thuja occidentalis L. (v ka 25 m, obvod kmene 137 cm, identif. ãíslo: thu1_151_209c020) DIVIZE KARLOVY VARY TOPOL âern, Populus nigra L. (v ka 26 m, obvod kmene 591 cm, identif. ãíslo: tpc1_142_990388_180) fotografie: Mgr. Jiří Křivánek Zpracování: Ing. Pavlína Čeperová Oddělení hospodářské úpravy lesa 9

12 MÉNĚ ZNÁMÉ STROMY tlou Èka zobáku v chodní varianty ptáka ofie níka kropenatého, jehoï zásluhou se tento druh pfiirozenû ífií. BOROVICE LIMBA Strom je vysok 18 aï 22 m (subsp. cembra), resp. aï 35 m (subsp. sibirica), s rovn m siln m a kuïelovit m kmenem. Koruna, sahající témûfi k zemi, je zpoãátku kuïelovitá, pozdûji válcovitá aï kuïelovejãitá, ãasto o více vrcholech. Kofienov systém je siln, do iroka rozvûtven, aby byl schopen odolávat extrémnímu zatíïení na snûhov ch a ledovcov ch polích. Limba vyïaduje svûïí, hlubokou pûdu a vysokou vlhkost vzduchu. KÛra v mládí hladká, svûtle stfiíbro edá, mûnící se pozdûji v edozelenou aï edohnûdou, upinatou borku. Letorosty rezavû hnûdé, plstnaté, pozdûji tmavnou do ãernohnûda. Pupeny 7 10 mm, vejãité, za piãatûlé. Jehlice stfiíbfiitû zelenomodré po pûti ve svazeãku, 6 12 cm dlouhé, 1 mm iroké, hustû nahlouãené, odstávající, na vûtvích 5 a více roãníkû jehlic. Limba proto pûsobí kompaktním dojmem. Na vnitfiní stranû bûlavé prouïky prûduchû, na hfibetu tmavû zelené, bez prûduchû. Kvûty jsou jednodomé, samãí kvûty Ïluté nebo ãervené jehnûdy, samiãí kvûty modré aï modrofialové i tice. i ky jsou 5 8 cm vysoké, 4 5 cm iroké, nezralé nafialovûlé, zralé hnûdé. Postrádají hygroskopická pletiva, umoïàující jejich otevírání. Opadávají vcelku i se semeny tfietím rokem. Semena (ofií ky) jedlá, neokfiídlená, na vût inû stanovi È roz ifiována ptákem ofie níkem a hlodavci. Zrají koncem fiíjna 2. roku, opadávají do dubna následujícího roku. Vût inou pfieléhají 1 2 (3) roky, pak klíãí. P. cembra subsp. cembra se vyskytuje v Alpách ( m; jihov chodní Borovice limba (Pinus cembra L., 1753) je svûtlomilná vysokohorská jehliãnatá dfievina, rostoucí roztrou enû podél horní hranice lesa v pásmu borovice kleãe. V Alpách vystupuje aï do nadmofiské v ky 2400 m. DoÏívá se velmi vysokého vûku, 400 aï údajnû 1000 let. Je velmi mrazuvzdorná, sná í nízké teploty aï do 60 C. Tento druh je dûlen do dvou geograficky jasnû separovan ch, ale morfologicky málo vyhranûn ch poddruhû, ãasto hodnocen ch jako samostatné druhy: 1. P. cembra subsp. cembra borovice limba 2. P. cembra subsp. sibirica (Du Tour) Krylov, 1914 borovice (limba) sibifiská 10 Nejlépe se tyto poddruhy rozli í podle tlou Èky slupky jádra: subsp. sibirica má slab í skofiápku s tím souvisí i slab í Borovice limba v LS Arno tov lokalita Zlatá (vlevo) a v LS Horní Planá lokalita Bozdova Lhota

13 MÉNĚ ZNÁMÉ STROMY Francie, jiïní v carsko, severní Itálie, západní Rakousko), v Tatrách ( m;jiïní Polsko a severní Slovensko) a v Karpatech ( m; jihozápadní Ukrajina, severní a stfiední Rumunsko). U nás je bûïná v okrasn ch v sadbách a obãas i v lesnick ch v sadbách pro svoji odolnost (imise, rekultivace). P. cembra subsp. sibirica (Du Tour) Krylov, 1914 borovice (limba) sibifiská je tû donedávna byla uznávána jako samostatn druh. Zaujímá rozsáhl areál na Sibifii, od Uralu a Kazachstánu po Dáln V chod a zasahuje na jih do severního Mongolska a severov chodní âíny. U nás je v kultufie roz ífiena jen v arboretech (Sofronka, Peklov) nebo v lesnick ch provenienãních experimentálních v sadbách. V poslední dobû nachází uplatnûní i v okrasn ch v sadbách. Limba byla dfiíve velmi cenûná pro kvalitní dfievo (nábytkáfiská d ha, soustruïnické a fiezbáfiské práce). Dfievo má Ïlutoãervené aï ãervenohnûdé jádro a úz-kou Ïlutavou bûl. Je lehké, mûkké, houïevnaté a trvanlivé, krásnû vykreslené. Má dostatek pryskyfiice, a tím i lesk a dostateãnou trvanlivost. Pro vzhled dfieva jsou typické krvavû ãervené, velké zdravé suky. Obrobitelnost dfieva je dobrá. Hofií rychle a je málo v hfievné. Dnes je limba vût inou chránûna, protoïe se vyskytuje pfieváïnû v národních parcích. Limbové ofií ky jsou v Rusku sbírány jako potravina. V skyt tohoto druhu je v âeské republice vázán ve vût inû pfiípadû na zámecké parky a arboreta. O to vût í zajímavostí je zdokumentovan v skyt limby ve volné pfiírodû na území Vojensk ch lesû a statkû. Limba byla zji tûna pouze ve dvou znám ch lokalitách u divize VLS Horní Planá na Lesních správách Arno tov a Horní Planá. Oba uvedené stromy byly zahrnuty mezi v znamné stromy VLS. Text a foto Mgr. Jiří Křivánek 11

14 OCHRANA PŘÍRODY národní přírodní rezervace (NPR) NPR Bfiehynû Pecopala u divize MimoÀ a NPR Úho È u divize Karlovy Vary, národní přírodní památky (NPP) na na ich pozemcích vyhlá ené NPP Blanice u divize Horní Planá, NPP Skalky skfiítkû u divize Karlovy Vary a NPP SWAMP u divize MimoÀ, přírodní rezervace (PR) jsou vyhlá- eny tyto: u divize Hofiovice PR Prokopské údolí, u divize Horní Planá PR Radost, u divize MimoÀ PR Ralsko, PR Hradãanské rybníky a PR Velk a Mal Bezdûz, u divize Plumlov PR Údolí Oslavy a Chvojnice a PR Studnické louky a u divize Lipník nad Beãvou to jsou PR Kunov, PR Novodvorsk moãál a PR Smolenská luka. a přírodní památky (PP) jsou na pozemích VLS âr, s.p. vyhlá eny u: - divize Hofiovice PP Pod star m hradem, PP Ostrov u Jedomûlic, PP Ve perkovnû, - divize Horní Planá PP HázlÛv kfiíï, PP Pestfiice, PP Raãínské prameni - tû, PP Vlásenick potok, - divize Karlovy Vary jsou to PP Ra ovické skály, PP Mravenãák, PP Valeã, - divize MimoÀ PP Vranovské skály, PP Dûvín, Ostr a Schachstein, PP irok kámen, PP Ra elini tû âerného rybníka, PP Stohánek, PP Divadlo, PP Mal a Velk Jelení vrch a PP Hadí kopec, - a divize Lipník nad Beãvou to jsou PP Prameny Zrzávky, PP Kamenné proudy u Domafiova a PP Kamenec. 12 CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ U VLS ČR, S. P. Rád bych Vás v na em ãasopise obãas seznámil i s chránûn mi a pfiedev ím se zvlá - tû chránûn mi územími, které jsou na pozemcích VLS âr, s.p. jiï vyhlá eny a nejen pouze s chránûn mi rostlinn mi ãi Ïivoãi - n mi druhy. Dle zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny v platném znûní (zákon) se územní ochrana zaji Èuje pomocí zvlá tû chránûn ch území (ZCHÚ), coï jsou: národní parky (NP), chráněné krajinné oblasti (CHKO) u nás vyhlá ené CHKO umava (divize Horní Planá), CHKO Kfiivoklátsko (divize Hofiovice) a CHKO âeské stfiedohofií (divize MimoÀ), A dále jsou ještě na našich pozemcích vyhlášená i chráněná území: a) evropsky významné lokality (EVL) dle Smûrnice Rady ã. 92/43/EHS, o ochranû pfiírodních stanovi È, volnû Ïijících ÏivoãichÛ a planû rostoucích rostlin: - u divize Hofiovice (EVL Klabava, EVL Ledn potok, EVL Hrachovi tû, EVL Felbabka, EVL PadrÈsk potok, EVL Octárna, EVL Ohrazenick potok, EVL Obecnick potok, EVL âervené dolíky, EVL Me ensk potok), - u divize Horní Planá (EVL Boletice, EVL umava, EVL Polná), - u divize Karlovy Vary (EVL Hradi tû, EVL Doupovské hory), - u divize MimoÀ (EVL Milovice Mladá, EVL Velk a Mal Bezdûz, EVL Horní Plouãnice, EVL Slatinné vrchy, EVL Jestfiebsko Dokesko, EVL Mariánsk rybník, EVL Pís-ãiny u Ole ka), - u divize Plumlov (EVL Údolí Oslavy a Chvojnice, EVL Lesy u Chlumce, EVL Ole nice), - u divize Lipník nad Beãvou (EVL Libavá, EVL Velká Stfielná toly, EVL Údolí Bystfiice u Hluboãek). V souãasnosti se na základû pfiipomínek Evropské komise projednává za na í úãasti doplnûní národního seznamu EVL

15 OCHRANA PŘÍRODY pro kontinentální biogeografickou oblast, kter se nás téï v znamnû dotkne. b) ptačí oblasti (PO) na na ich pozemcích jsou nafiízeními vlády (NV) v souladu se Smûrnicí Rady ã. 79/409/EHS, o ochranû volnû Ïijících ptákû, vymezeny tyto: - PO Kfiivoklátsko NV ã. 684/2004 Sb. (divize Hofiovice), - PO Boletice NV ã. 19/2005 Sb. (divize Horní Planá), - PO umava NV ã. 681/2004 Sb. (divize Horní Planá), - PO Doupovské hory NV ã. 688/2004 Sb. (divize Karlovy Vary), - PO âeskolipsko Dokeské pískovce a mokfiady NV ã. 598/2004 Sb. (divize MimoÀ), - PO V chodní Kru né hory NV ã. 28/2005 Sb. (divize MimoÀ), - PO Libavá NV ã. 533/2004 Sb. (divize Lipník nad Beãvou), c) významné krajinné prvky (VKP), které se v souladu se zákonem na na ich pozemcích nevyhla ují ( 90 odst. 2 zákona), d) přechodně chráněné plochy. NPP Skalky skřítků V tomto ãísle bych Vás seznámil s rozsahovû mal m, hospodáfiskou ãinnost minimálnû ovlivàující, ale velice zajímav m zvlá tû chránûn m územím národní přírodní památkou Skalky skřítků, které bylo vyhlá eno na 8,5 ha lesních pozemkû u lesní správy Dolní Lomnice divize Karlovy Vary v k. ú Svatobor okresním národním v borem Karlovy Vary ze dne 20. listopadu Pfiedmûtem ochrany zde jsou pseudokrasové dutiny vytvofiené ve vulkanické brekcii. I kdyï se nachází ve vojenském újezdu Hradi tû, tak je na tomto ZCHÚ vûcnû a místnû pfiíslu n m orgánem ochrany pfiírody Ministerstvo Ïivotního prostfiedí âr, respektive jeho odbor v konu státní správy MÎP v Ústí nad Labem. Toto ZCHÚ má v databázi Agentury ochrany pfiírody a krajiny âr evidenãní ãíslo 676. V souãasné dobû se na LHC Dolní Lomnice vyhotovuje nov lesní hospodáfisk plán i nov plán péãe o toto ZCHÚ. Je tû bude nutné získat souhlas s lesním hospodafiením v ochranném pásmu NPP, a bylo by dále vhodné toto ZCHÚ novû vyhlásit. Text a fota Ing. Vladislav Seidl, specialista pro ŽP a HÚL 13

16 FOTOSOUTĚŽ 14 FOTOGRAFIE MĚSÍCE

17 FOTOSOUTĚŽ 4 Zvítězil snímek V prvním ãísle leto ního roku zvítûzil snímek Brhlíka, kter mûl ãíslo 1 a fotografoval Luká Kovár. Musím fiíci, Ïe tûsnû na paty mu lapaly s ohodnocením fotografie od Jany Varvafiovské, Petra CapÛrky a Jifiího Koláfie. DÛleÏité ov em není b t první, ale zúãastnit se. V em, ktefií posílají fotografie do soutûïe i mimo ni, velmi dûkuji. Chci jen poprosit autory snímkû, aby nezapomínali, Ïe existuje i formát na v ku. âasto bychom rádi zvefiejnili nûkterou z fotografií na obálce ãasopisu, ale protoïe je na ífiku, není to na druhou a poslední stranu obálky moïné. Na titul se hodí i fotografie na ífiku. Hodnû dal ích krásn ch úlovkû objektivem pfieje Mgr. Marie Vašíčková, šéfredaktorka Petr CapÛrka: Námraza 2 Jana Varvafiovská 3 Lubomír Bene : Baf 4 - Luká Kovár: Zvûdavá srnka 5 Ing. Petra Kováfiová 6 Michal Îampach: upinovka

18 FOTOSOUTĚŽ 16 FOTOGRAFIE MĚSÍCE Ing. Pavlína âeperová: Námraza 8 Hanka Jagrová: Konû 9 Jifií Koláfi: Kolouch na sluníãku 10 Mgr. Jifií Kfiivánek: Svítání nad Dûvínem 11 Jan ablick : U pramene Odry 12 Ing. Miloslava Luká ová: Hofiící nebe 10

19 FOTOSOUTĚŽ

20 ZIMA Foto Petr Capůrka

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Realizované projekty VLS ČR, s.p. z PRV 2007-2013. VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR Státní podnik

Realizované projekty VLS ČR, s.p. z PRV 2007-2013. VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR Státní podnik Realizované projekty VLS ČR, s.p. z PRV 2007-2013 VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR Státní podnik Základní fakta o VLS VLS hospodaří na cca 125 000 hektarech lesní půdy, což představuje přibližně pět procent lesní

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V voj zamûfiení v kopisné mapy 1:2 000 Práce na vyhotovení archeologické

Více

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Obrazy z dûjin tûïby a zpracování J I Í M AJER Nakladatelství Libri Praha 2004 PhDr. Jifií Majer, CSc., 2004 Illustrations Jan âáka, Hornické muzeum Pfiíbram

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Základní údaje a přírodní poměry.

Základní údaje a přírodní poměry. LESY ČESK ESKÉ É REPUBLIKY, s. p. Lesníí závod Židlochovice Lesn Vložte text 1 Základní údaje a přírodní poměry. Většina území LZ patří do nejsušší a nejteplejší oblasti ČR Katastrální výměra LZ 167 169

Více

8. Pseudokrasové jeskynû

8. Pseudokrasové jeskynû 8. Pseudokrasové jeskynû Úvod Pfiehled jeskyní Moravskoslezské Beskydy - Radho Èská hornatina Host nsko-vsetínská hornatina - Vsetínské vrchy Host nské vrchy Vizovická vrchovina - Komonecká hornatina Javorníky

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 21 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 23. ãervna 2006 O B S A H 6/VPS/4/2006 7/VPS/43/2006

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 1 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Vznikla CHKO âesk les Vzdûlávání 2004 Lesní kolkafii diskutovali MoÏnosti v roby tûpky v lese Biosférická rezervace Dolní Morava Lípa Dfievina roku 2005

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 249 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2003 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 19. záfií 2003 O B S A H 96/VPS/130/2003 97/VPS/129/2003

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 8-9 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 10 2004 Úprava nájemních smluv na pronájem honiteb Ochrana lesa proti kûrovcûm V znamné stromy LâR Hrazení bystfiin v krajinû Bavorsko reformuje státní lesy HRAZENÍ

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 15. srpna 2005 O B S A H 22/VPS/OP2/2005 23/VPS/OP1/2005 24/VPS/24/2005 25/VPS/18/2005 26/VPS/22/2005 27/VPS/20/2005 28/VPS/21/2005

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 125 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 7 Rozesláno dne 27. ãervence 2006 O B S A H 3. Nafiízení, kter m

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumov @schkocr.cz http://broumovsko.schkocr.cz

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 4 Rozesláno dne 16. prosince 2011 O B S A H 56/VS/2011 57/VS/2011 58/VS/2011

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 AGENTURA OCHRANY P ÍRODY A KRAJINY. âeské REPUBLIKY

V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 AGENTURA OCHRANY P ÍRODY A KRAJINY. âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 AGENTURA OCHRANY P ÍRODY A KRAJINY âeské REPUBLIKY AOPK âr Praha 2006 V R O â N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A G E N T U R A O C H R A N Y P Í R O D Y A K R A J I N Y â E S K É R E P U B L

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin VLS Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 6-7 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 10 2004 Projekty pûstební a tûïební ãinnosti Strategie pouïití krytokofienn ch sazenic V kon funkce odborného lesního hospodáfie Ke stinnosti jedle otázky zûstávají

Více

DrenáÏní technika. V robní sortiment 327.300/17

DrenáÏní technika. V robní sortiment 327.300/17 DrenáÏní technika V robní sortiment 327.300/17 platnost od 1. 1. 2003 V tomto katalogu naleznete v e, co potfiebujete pro oddrenáïování pfiebyteãné prûsakové a spodní vody. Program RAUDREN se pouïívá rovnûï

Více

lesních dřevin 2014-2018 Výhled potřeby sadebního materiálu

lesních dřevin 2014-2018 Výhled potřeby sadebního materiálu Výhled potřeby sadebního materiálu lesních dřevin 2014-2018 Výhled potřeby sadebního materiálu lesních dřevin VLS ČR, s.p. 2014 2018 Sumář výhledu spotřeby sadebního materiálu v jednotlivých letech bez

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

Příloha č.11- TECHNOLOGICKÁ KARTA OBNOVY POROSTU 524 E 9

Příloha č.11- TECHNOLOGICKÁ KARTA OBNOVY POROSTU 524 E 9 Příloha č.11- TECHNOLOGICKÁ KARTA OBNOVY POROSTU 524 E 9 ROZDĚLENÍ DECÉNIÍ (LHC Hořice): Současné decénium: 1.1.2008-31.12.2017(2013-2017) Následující decénium: 1.1.2018-31.12.2027 Lesní správa: Hořice

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 4 Rozesláno dne 30. ãervna 2010 O B S A H 1. Nafiízení Moravskoslezského kraje, kter m se vydává závazná ãást Plánu oblasti povodí

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁ STVÍ. Stav k 31.12.2003. Ministerstvo zemûdûlství âr Ministerstvo Ïivotního prostfiedí âr

ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁ STVÍ. Stav k 31.12.2003. Ministerstvo zemûdûlství âr Ministerstvo Ïivotního prostfiedí âr ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁ STVÍ âeské REPUBLIKY 2003 Stav k 31.12.2003 Ministerstvo zemûdûlství âr Ministerstvo Ïivotního prostfiedí âr VáÏení ãtenáfii, 2 jiï sedm m rokem se Vám dostává do rukou Zpráva

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 293 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 1. srpna 2005 O B S A H 55/VS/2005 Vefiejnoprávní smlouva

Více

HODNOCENÍ PRŮCHODNOSTI ÚZEMÍ PRO LINIOVÉ STAVBY

HODNOCENÍ PRŮCHODNOSTI ÚZEMÍ PRO LINIOVÉ STAVBY HODNOCENÍ PRŮCHODNOSTI ÚZEMÍ PRO LINIOVÉ STAVBY Technické podmínky MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC Schváleno MD OPK čj.- 505/06-120-RS/2 ze dne 7. 9. 2006 s

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU Rozeznávací znaky: - Na stojato odlišnosti jednotlivých znaků (kůra, listy, jehličí) - V řezu textura, barva, vůně - K přesnému určení slouží dendrologické klíče (vylučovací

Více

Pfiedstavení ãlenû vedení podniku LâR Nové organizaãní ãlenûní Profil KI ChoceÀ LâR na veletrhu Silva Regina 2006 Rak fiíãní opût v potocích

Pfiedstavení ãlenû vedení podniku LâR Nové organizaãní ãlenûní Profil KI ChoceÀ LâR na veletrhu Silva Regina 2006 Rak fiíãní opût v potocích 4 â a s o p i s l e s n í k Û a p fi á t e l l e s a www.lesycr.cz roãník 12 2006 Pfiedstavení ãlenû vedení podniku LâR Nové organizaãní ãlenûní Profil KI ChoceÀ LâR na veletrhu Silva Regina 2006 Rak fiíãní

Více

Úvod Smûrnice 1612/68 ãlánku 40, resp. 49 Rozhodnutí komise Rozhodnutí o EURES Chartou EURES Smûrnicí EURES

Úvod Smûrnice 1612/68 ãlánku 40, resp. 49 Rozhodnutí komise Rozhodnutí o EURES Chartou EURES Smûrnicí EURES Úvod SíÈ EURES byla ustanovena Rozhodnutím Evropské komise ã. 93/569, vycházejícím ze Smûrnice 1612/68 o volném pohybu pracovních sil. Tento dokument (pfiedev ím ve ãlánku 40, resp. 49) umoïàuje bliï í

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p.

Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p. Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p. 9 ROLE ÚTVARU NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU PUŠTÍK BĚLAVÝ OPĚT V BOLETICÍCH NOVÝ INTRANET VLS ČR, S. P. ročník I/září 2006 Téma na úvod Kobylka smrková Jaká

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

V roãní zpráva V eobecné zdravotní poji Èovny âr za rok

V roãní zpráva V eobecné zdravotní poji Èovny âr za rok V roãní zpráva V eobecné zdravotní poji Èovny âr za rok 2007 Obsah 1. Vstupní údaje 2 2. Charakteristika v voje v roce 2007 4 3. Orgány Poji Èovny 6 3.1 Správní rada Poji Èovny 7 3.2 Dozorãí rada Poji

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4150/1/E Poji tûní právní ochrany vozidel Poji tûní právní ochrany fiidiãû D.A.S. poji Èovna právní ochrany, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloïka 2979 Bene

Více

Krajsk úfiad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 tel: 485 226 111 info@kraj-lbc.cz http://www.kraj-lbc.cz

Krajsk úfiad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 tel: 485 226 111 info@kraj-lbc.cz http://www.kraj-lbc.cz 6 Odpovědné úřady K vydání dokumentû a povolení popsan ch v pfiíruãce jsou pfiíslu né nejrûznûj í úfiady. Struãn pfiehled nejãastûji pouïívan ch dokumentû a k nim pfiíslu n ch institucí je uveden v tabulce.

Více

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na 2 â a s o p i s l e s n í k Û a p fi á t e l l e s a roãník 12 2006 âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE Obsah Použité zkratky............................................................ 12 Úvodní slovo.............................................................. 13 ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních

Více

LHP. I. Hlavní legislativa se vztahem k LHP II. Postup vypracování LHP III. Součásti a náležitosti LHP IV. Využití LHP vlastníkem lesa

LHP. I. Hlavní legislativa se vztahem k LHP II. Postup vypracování LHP III. Součásti a náležitosti LHP IV. Využití LHP vlastníkem lesa LHP I. Hlavní legislativa se vztahem k LHP II. Postup vypracování LHP III. Součásti a náležitosti LHP IV. Využití LHP vlastníkem lesa I. Zákonné normy a předpisy vztahující se k vyhotovení LHP (LHO) A)

Více

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb. 4 Ptáci v zajetí Ptáci jsou oblíben m pfiedmûtem chovu v zajetí, aè uï pro zájmov chov nebo za jin m úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaïd jin Ïivoãich, vûcí. Je tedy pfiedmûtem

Více

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Hlavní závûry Nové ãlenské státy (NâS) jsou optimistiãtûj í ohlednû EU, zatímco staré ãlenské státy jsou angaïovanûj

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROLETOVÉ SCHRÁNKY V DOBù ET ENÍ ENERGIE INTEGROVANÉ DO FASÁDY TECHNICKY ZDOKONALENÉ JISTÉ STAVEBNù-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Rolety k ochranû proti

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2004 AGENTURA OCHRANY P ÍRODY A KRAJINY. âeské REPUBLIKY

V ROâNÍ ZPRÁVA 2004 AGENTURA OCHRANY P ÍRODY A KRAJINY. âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA 2004 AGENTURA OCHRANY P ÍRODY A KRAJINY âeské REPUBLIKY AOPK âr Praha 2005 V R O â N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 A G E N T U R A O C H R A N Y P Í R O D Y A K R A J I N Y â E S K É R E P U B L

Více

9. Hydrologie. Podzemní vody Povrchové vody Beãva a její pfiítoky z hlediska vodohospodáfiského

9. Hydrologie. Podzemní vody Povrchové vody Beãva a její pfiítoky z hlediska vodohospodáfiského 9. Hydrologie Podzemní vody Povrchové vody Beãva a její pfiítoky z hlediska vodohospodáfiského 51 52 9. Hydrologie Podzemní vody Okres Vsetín je celkové chud na podzemní vody v dûsledku geologické stavby,

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy Isola Powertekk Extra tfiída pro Vás 7/08 IP-CZ Powertekk Nordic ãerná Powertekk Nordic Powertekk CC Suché a zdravé domy POWERTEKK Rozhodující je, co máte nahofie Tvarovû estetick vzhled stfie ní ta ky

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Výroční zpráva 2010. Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Výroční zpráva 2010. Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Výroční zpráva 2010 Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Výroční zpráva 2010 VLS ČR, s.p. vyhotovena dne: 18.5.2011. Obsah Úvodní slovo ředitele...4 INFORMACE O VLS ČR, s.p....5 Základní údaje o podniku...5

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 2.1 Přístup k informacím... 5 2.1.1 Rejstřík uznaných zdrojů

Více

Severoãeská vodárenská spoleãnost. akciová spoleãnost

Severoãeská vodárenská spoleãnost. akciová spoleãnost Severoãeská vodárenská spoleãnost akciová spoleãnost V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 1 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva VáÏení akcionáfii, pfiedkládáme vám v roãní zprávu Severoãeské vodárenské spoleãnosti

Více

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání R TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody FIGHTER 2010 Vzduch je v ude kolem nás a je nejsnáze dostupn m zdrojem energie.

Více