MOŽNOSTI INVESTOVÁNÍ DO REÁLNÝCH AKTIV Z POHLEDU DROBNÉHO INVESTORA A SROVNÁNÍ VÝNOSNOSTI REÁLNÝCH A FINANČNÍCH INVESTIC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŽNOSTI INVESTOVÁNÍ DO REÁLNÝCH AKTIV Z POHLEDU DROBNÉHO INVESTORA A SROVNÁNÍ VÝNOSNOSTI REÁLNÝCH A FINANČNÍCH INVESTIC"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance MOŽNOSTI INVESTOVÁNÍ DO REÁLNÝCH AKTIV Z POHLEDU DROBNÉHO INVESTORA A SROVNÁNÍ VÝNOSNOSTI REÁLNÝCH A FINANČNÍCH INVESTIC Real investments opportunities for retail investors and the comparison of real and financial investing Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Dagmar LINNERTOVÁ Autor: Bc. Aneta KAMASOVÁ Brno, 2014

2 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2013/2014 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: KAMASOVÁ Aneta Finance MOŽNOSTI INVESTOVÁNÍ DO REÁLNÝCH AKTIV Z POHLEDU DROBNÉHO INVESTORA A SROVNÁNÍ VÝNOSNOSTI REÁLNÝCH A FINANČNÍCH INVESTIC Real investments opportunities for retail investors and the comparison of real and financial investing Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í : Cíl práce: Cílem práce je analýza investičních příležitostí do reálných investic z pohledu drobného investora a srovnání výnosnosti reálných a finančních investic ve zvoleném období a na konkrétním trhu. Postup práce a použité metody: 1. Úvod a cíl práce 2. Teoretická východiska tvorby reálného investování 3. Analýza investičních produktů se zaměřením na drobného investora 4. Zhodnocení výkonnosti reálných a finančních investic na zvoleném trhu a období 5. Komparace výsledků 6. Závěr, zhodnocení a potvrzení definovaných cílů Použité metody: analýza, komparace, dedukce.

3 Rozsah grafických prací: dle pokynů vedoucího práce Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: ROGERS, Jim. Hot commodities :howanyonecaninvestprofitably in theworld'sbest market. 1st ed. New York: Random House, xix, 250 s. ISBN X. VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Vyd. 1. Praha: ASPI, s. ISBN MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. 2., aktualiz a rozš. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN MELLON, Jim a Al CHALABI. 10 nejlepších investic na příštích 10 let. Vyd. 1. Brno: ComputerPress, vi, 165 s. ISBN Vedoucí diplomové práce: Ing. Dagmar Linnertová Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

4 Jméno a příjmení autora: Bc. Aneta Kamasová Název diplomové práce: Možnosti investování do reálných aktiv z pohledu drobného investora a srovnání výnosnosti reálných a finančních investic Název práce v angličtině: Real Investments opportunities for retail investors and the comparison of real and financial investing Katedra: Financí Vedoucí bakalářské práce: Ing. Dagmar Linnertová Rok obhajoby: 2014 Anotace Předmětem diplomové práce Možnosti investování do reálných aktiv z pohledu drobného investora a srovnání výnosnosti reálných a finančních investic je zhodnocení možností investování do zlata a nemovitostí na českém trhu pro drobného investora. První část práce je zaměřena na obecný teoretický popis dělení investic a tříd aktiv. V další části jsem analyzovala nabídku investičních příležitostí na tuzemském trhu. Třetí kapitola se zabývá vybranými produkty, které odpovídají zvoleným parametrům. V rámci této kapitoly jsou zhodnoceny ukazatele výnosnosti, rizika a Sharpe ratia u jednotlivých investic. Závěrečná část práce shrnuje a srovnává jednotlivé finanční a reálné investice nejen v rámci zlata a nemovitostí, ale také mezi sebou navzájem. Annotation Subject of diploma thesis Real investments opportunities for retail investors and the comparison of real and financial investing is an assessment of investment opportunities in gold and real estates on the Czech market for retail investor. The first chapter is targeted at general theoretical description of the investment and asset categories. Following chapter is aimed to analyze investing opportunities on domestic market. The third chapter is about selected products suitable for chosen parameters. Within the framework of this chapter there are evaluated indicators of profit, risk and Sharpe ratio. Final chapter of thesis recapitulates and compares financial and real investment not only of gold and real estate but also between each other. Klíčová slova: Finanční investice, reálné investice, zlato, nemovitosti, podílové fondy, výnos, riziko, Sharpe ratio Key words: Financial investments, real investments, gold, real estates, shared funds, profit, risk, Sharpe ratio

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Možnosti investování do reálných aktiv z pohledu drobného investora a srovnání výnosnosti reálných a finančních investic vypracovala samostatně pod vedením Ing. Dagmar Linnertové a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 1. května 2014 vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Dagmar Linnertové za odborné rady a cenné připomínky, kterými přispěla k vypracování mé diplomové práce, a především za vstřícný a laskavý přístup při konzultacích.

7 Obsah Úvod Teoretická východiska investování Finanční plánování Respektování finanční situace a investičního horizontu potencionálního investora Fáze osobních a rodinných financí podle věku Investiční strategie a profil investora Ekonomický systém, finanční systém a finanční trh Reálné a finanční investice Finanční investice Reálné investice Další dělení investic Základní rozdělení investičních nástrojů Klasické investiční nástroje Deriváty Cenné papíry standardních fondů kolektivního investování Strukturované produkty Modelový investor a jeho investiční požadavky a omezení Typ investora Investiční cíl a časový horizont Postup při výpočtu zvolených ukazatelů a srovnávání výsledků Analýza investičních produktů se zaměřením na drobného investora Investiční rozhodování Výnosnost Riziko Likvidita Sharpe Ratio Analýza komodit, možnosti investic, srovnání reálných a finančních aktiv v rámci vybraných skupin Zlato Reálná investice Zlaté slitky a cihly Zlaté investiční mince Zlaté šperky... 55

8 Finanční investice Podílové fondy Ostatní (strukturované produkty, ETF, akcie těžebních společností) Nemovitosti Reálné investice Finanční investice Podílové fondy Ostatní Zhodnocení výkonnosti reálných a finančních investic na zvoleném trhu a období Zlato Nákup reálného zlata a zhodnocení výkonnosti této přímé investice Zhodnocení investice do reálného zlata Nepřímá investice do zlata prostřednictvím podílových fondů a zhodnocení její výkonnosti Podílový fond Zlatý fond ČP INVEST Zhodnocení investic do podílových listů navázaných na zlato Shrnutí reálných a finančních investic do zlata Nemovitosti Přímý nákup nemovitosti a zhodnocení této investice Zhodnocení přímé investice do nemovitosti Nepřímá investice do nemovitostí prostřednictvím podílových fondů a zhodnocení její výkonnosti ČS nemovitostní fond společnosti REICO Realita nemovitostní otevřený podílový fond společnosti WMS Conseq realitní otevřený podílový fond investiční společnosti Conseq Zhodnocení investic do podílových listů navázaných na vývoj cen nemovitosti Shrnutí reálných a finančních investic do nemovitostí Zhodnocení výkonnosti reálných a finančních investic na zvoleném trhu a období Závěr Použitá literatura Seznamy grafů, tabulek a schémat

9 Úvod Spořte ve zlatě! Využijte poštovné zdarma! Osvobozeno od DPH, vyberte si! Stačí si otevřít internet a na potenciálního investora se hrne nepřeberné množství reklamy a nabídek na nákup zlata. Vezměte budoucnost do svých rukou! Nákup nemovitostí je naše doména! Vše zařídíme do 48 hodin. Nejinak je tomu u nemovitostí. Prodej a následný výkup zlata je pro obchodníky výhodný stejně jako pro realitní makléře zprostředkovávání prodeje bytů. Drobný investor, který hledá co nejlepší možnou alternativu zhodnocení jeho disponibilních prostředků, by se měl řídit nejen reklamou a lákavými slovy, ale také objektivními daty souvisejícími s investicemi. To znamená, že by měl prozkoumat historický vývoj daného aktiva či produktu, historickou výnosnost a prostudovat rizika spojená s investicí jako takovou. V neposlední řadě by investor neměl opomenout náklady související s investicí. Řada poplatků nemusí být na první pohled zřetelná, a proto je třeba znát kompletně celý statut fondu, aby pak investor nebyl nemile překvapen. Současný trh se vyznačuje tím, že s postupem času nabízí stále více alternativ produktů pro drobné investory. I produkty, které by pro ně byli před pár lety ještě nedostupné, se nadále modifikují a vznikají pak formy právě pro drobné investory. Znamená to především, že nemusí investovat tak horentní sumy jako institucionální investoři. Dříve byl investiční svět drobným investorům hůře dostupný. Ovšem současné trendy na finančních trzích jako jsou například internacionalizace a globalizace finančních trhů, vznik finančních inovací a technologií, liberalizace a deregulace případně integrace národních i regionálních trhů, pak s sebou přináší snadnějšímu přístup k investičním operacím. V některých případech jsou pak investice přímo směrovány na drobné investory a jsou přizpůsobeny jejich potřebám a možnostem. V každém případě je však více než nezbytné, pořádně studovat dané emisní podmínky a všemu plně porozumět. Na trhu se objevuje velké množství instrumentů a nemusí být všechny plně standardizován. Proto je třeba být obezřetný při ukládání vlastních finančních prostředků. Hlavním cílem mé diplomové práce je porovnat výhodnost reálných a finančních investic právě pro drobného investora na českém trhu. Prostřednictvím stanovených modelových situací budu srovnávat nejdříve reálné a finanční investice do jednotlivých zvolených aktiv, 9

10 posléze srovnám celkově obě dvě aktiva mezi sebou navzájem. Mnou vybranými aktivy jsou zlato a nemovitosti. Myslím si, že právě o nich se poměrně často vedou debaty, zda jsou či nejsou výhodné pro drobného investora. Samozřejmě prozkoumám také finanční produkty v rámci českého trhu, které jsou navázány na tyto dvě komodity. Ve všech případech se budu soustředit pouze na produkty obchodované na českém trhu. Parciálních cílů bude hned několik. Tím prvním je zhodnocení investičních příležitostí pro drobného investora v současné době na českém trhu. Pozorované a analyzované produkty budu hodnotit z hlediska dostupnosti a výhodnosti právě pro drobného investora. Toto hodnocení bude samozřejmě výchozí pro výběr instrumentů doporučených pro drobného investora. Dalším dílčím cílem pak bude porovnání výhodnosti a možností investic do reálných aktiv a do finančních aktiv. Všechny tyto cíle směřují k cíli hlavnímu porovnání reálných a finančních aktiv v oblasti investic do zlata a následně pak do nemovitostí. Investice nebudu zkoumat pouze mezi sebou, ale také společně zvolím tu nejvýhodnější dostupnou pro českého investora v rámci tuzemského trhu na základě rozboru historických dat. V práci využiji metody analýzy, komparace a dedukce. Metoda analýzy bude použita především v rámci první a druhé kapitoly, kde jejím prostřednictvím vytvořím teoretický přehled východisek investování. Ovšem i druhá kapitola využije této metody při analýze investičních produktů. Komparaci je možno naleznout v rámci kapitol tři a čtyři. Jde o porovnávání jednotlivých možností a produktů v rámci skupin reálných a finančních aktiv, ale také mezi sebou navzájem. Čtvrtá kapitola bude vytvořena metodou dedukce. Na základě vypočítaných výsledků vyvodím závěry a zhodnotím investice na daném trhu za zvolené období. 10

11 1 Teoretická východiska investování První kapitola představuje teoretickou část práce. Zaměřím se na teoretické popsání investičních zásad. Velice podstatnou součástí pro drobného investora je finanční plánování, ale také to, jaký je jeho vztah k riziku. Ten totiž může podstatně ovlivnit investiční rozhodnutí. Dále se budu zabývat teoretickou stránkou reálných a finančních investic. Stěžejní částí kapitoly je však stanovení modelového potenciálního investora. Tím bude vytvořena základna pro výběr investičních tříd aktiv a následně i produktů, které budou vyhovovat nejen investičnímu horizontu, ale také finančním možnostem investora. 1.1 Finanční plánování Vytvoření finančního plánu není otázkou pouze investování, ale také běžného života. Téměř každý den se člověk rozhoduje, zda si určité statky pořídí či nikoli, případně kde na ně sežene potřebné finanční prostředky. Každý člověk se nachází v naprosto rozdílné životní a finanční situaci. To určuje základní rozdíl ve finančním plánování a následném investování finančních prostředků. Proto je však vždy zapotřebí znát, především pak u investic, zda si potenciální investor může dovolit investovat danou částku po dané období. Nejdůležitější je vědět, zda nebude finanční prostředky potřebovat v průběhu trvání investice. V některých případech by totiž čerpání peněz znamenalo ztrátu veškerých výhod, které z investice mohou plynout. Nikdo však neví, co se stane v dlouhodobějším časovém horizontu. Jde tedy spíše o to, brát v potaz nečekané výdaje, které mohou nastat a zahrnout je do finančního plánování. V mém případě se budu zabývat osobou, která má již základní (viz kapitola 1.4.1) produkty finančního trhu sjednány. Protože jí stále zůstávají volné finanční prostředky, chce se zorientovat v nabídce na trhu a zjistit možnosti investování, jaké se svými finančními zdroji má. Běžným investičním cílem je spoření prostředků na výdaje jako nákup sezónního oděvu, sportovní vybavení, zimní či letní dovolená a mnohé další. V určitém věku musí člověk pomýšlející na rodinu brát v potaz další výdaje spojené s potomky. V dnešní době velmi důležitým a často diskutovaným tématem je zajištění se na stáří. Kromě těchto hlavních cílů existuje mnoho dalších subjektivních požadavků, které může daná osoba mít a stanoví si je jako své investiční cíle. Stejně jako jakákoli činnost, má také tvorba plánu své stanovené pořadí. Jednotlivé kroky jsou následující: 11

12 1. Cíle (co si chce člověk za peníze pořídit) 2. Zdroje (kolik má peněz, které by chtěl na splnění cílů použít) 3. Rizika (co mu hrozí a jak to pokrýt) 4. Přiřadit k cílům zdroje (kolik peněz dá na pojistky, kolik na studia a kolik na stáří) 1 Samotné produkty je třeba řešit až v okamžiku, kdy investor ví, na co bude peníze potřebovat, kdy je bude potřebovat a zda chce investovat pravidelně či jednorázově. Přestože to může na první pohled znít nelogicky, investiční produkty se vybírají až nakonec. Nejprve je totiž třeba se zajímat o výše zmiňované údaje. Ty potom mnohem lépe pomohou vybrat ten správný produkt. Především tento postup pomáhá vyznat se rychleji a přehledněji v široké nabídce, která je v dnešní době na trhu, a která se neustále rozrůstá. Jednou z obrovských výhod investičního plánu je také to, že investorovi pomůže nepanikařit. Zpětný pohled na světové trhy za posledních 20 let ukazuje, že se udály skutečnosti, které téměř nikdo nemohl očekávat: války, terorismus, ceny ropy nebo zlata byly tam, co v historii ne, státní dluhy vzrostly, přišel internet a šílenství kolem jeho akcií, nemovitostní a hypoteční krize. 2 Pokud má však investor dlouhodobý plán, je vyšší pravděpodobnost, že nebude mít tendence se zbavovat nakoupených cenných papírů a naopak uvidí v poklesu příležitost nákupu dalších instrumentů. Všechny předchozí poznatky lze shrnout do následujících bodů: Finanční plán potřebuje nejprve znát cíle Pak se mapují zdroje. Ty jsou jednorázové nebo pravidelné. Navržení zajištění rizik. Plán totiž stojí a padá se zdroji. Pokud osoba přijde o majetek nebo o příjem, plán se nepodaří plnit. Je tedy nezbytné ošetřit riziko ztráty majetku a příjmů. Na konec se řeší produkty. 3 Stejný postup by byl uplatněn také při aktualizaci již hotového plánu. 1 Upraveno podle: SYROVÝ, Petr a Tomáš TYL. Osobní finance: řízení financí pro každého. Praha: GRADA Publishing, 2011, s. 13. ISBN SYROVÝ, Petr a Tomáš TYL. Osobní finance: řízení financí pro každého. Praha: GRADA Publishing, 2011, s. 15. ISBN Upraveno podle: SYROVÝ, Petr a Tomáš TYL. Osobní finance: řízení financí pro každého. Praha: GRADA Publishing, 2011, s. 16. ISBN

13 Co hrozí bez finančního plánu Bez finančního plánu hrozí, že v dlouhém a střednědobém období nedosáhne investor požadovaných cílů, že se zamotá do tzv. dluhové pasti 4, případně si dostatečně neošetří rizika. Právě oblast zajištění rizik lidé častokrát opomíjejí. Finanční plán pomůže zjistit, co všechno a na jakou částku je třeba nechat pojistit. Jedním z úkolů plánu je zajistit nejen příjem investora, ale i jeho majetek, aby vše zvládl i v případě, že by se stala finanční katastrofa. Pokud má dobré zajištění, pak se může zabývat úvěry, investicemi a spořením. Mezi typické cíle, které si lidé stanovují, patří bydlení, studium dětí, finanční nezávislost a další jako například dovolená či nákup auta. Kromě výše zmiňovaných zajištění si prostřednictvím finančního plánu investor také uvědomuje potřebu likvidní rezervy a vytváří si ji pro nenadálé výdaje či případně krátkodobý výpadek příjmů. Zdroje pro splnění stanovených cílů jsou dva: je to majetek a volné cash flow. Majetkem se rozumí především majetek finanční. Samozřejmě to může být také majetek nefinanční jako například pasivní příjem z pronájmu nemovitosti, dědictví v reálné podobě jako třeba dům po rodičích či příjmy z vlastního podnikání. Veškeré tyto příjmy lze zahrnout do vlastněného majetku. Ovšem majetek, který vlastník nemá v úmyslu prodávat, protože slouží ke každodennímu užívání, je z této kategorie vyřazen. Druhým zdrojem jsou volné finanční prostředky neboli cash flow. Cash flow jednoduše vyjadřuje rozdíl měsíčních příjmů a výdajů. Od toho se odvíjí výše částky, kterou může osoba investovat Respektování finanční situace a investičního horizontu potencionálního investora Přestože jsou veškeré informace ohledně správného nastavení finančního plánu zajisté pravdivé, je více než jisté, že ne všichni lidé se podrobně zajímají o své příjmy a výdaje, a při rozhodování jednají bez dlouhého zvažování. Z toho pak samozřejmě plynou problémy například v podobě nesmyslného zadlužování. Někdy se člověk rozhodne plánovat svou finanční budoucnost až v okamžiku, kdy nemá jinou možnost. Nikdy však není pozdě s plánováním začít. Samozřejmě pak vše záleží na věku investora a na jeho finanční situaci. Tím je myšleno, že pokud člověk začne plánovat a myslet na stáří až ve vyšším věku, kdy již budou jeho děti soběstačné, bude uvažovat jinak než mladý bezdětný člověk, kterého veškeré 4 Dluhová past = čerpání úvěrů, ale jejich splácení dlužníka dále zatěžuje a zhoršuje jeho finanční situaci. Proto není schopen si nic našetřit a půjčuje si další peníze. Nebo si dokonce půjčuje na splátky jiných úvěrů. Zdroj: SYROVÝ, Petr a Tomáš TYL. Osobní finance: řízení financí pro každého. Praha: GRADA Publishing, 2011, s. 17. ISBN

14 výdaje teprve čekají. Jednoduše řečeno není možné jen tak generalizovat investiční plánování pro všechny osoby. Vždy je třeba individuálního přístupu, který zahrne věk, rodinný stav, cíle, kterých chce osoba dosáhnout, finanční situaci a její stabilitu. Následně může být vytvořen finanční plán. Finanční plán lze zúžit na investiční plán. Ten je chápán jako využití volných peněžních prostředků, které má potenciální investor k dispozici navíc nad běžné měsíční výdaje. Částky mohou být rozdílné a nemusí být pouze pravidelně měsíční. Může se jednat také o situace, kdy se potenciálnímu investorovi podaří získat jednorázově vyšší či menší peněžní obnos, který ovšem nechce utratit, ale rád by tyto peníze dále zhodnotil. Nadále je třeba zjistit, na jak dlouhý časový horizont je investor ochoten a schopen postrádat své peníze. Pokud se totiž rozhodne k dlouhodobější investici, musí počítat s rizikem, že dříve vybrané prostředky, a tím zrušení investice, s sebou může přinést poměrně vysoká rizika. Návratnost takovéto investice není pak vůbec lákavá. Budu předpokládat, že má investor sjednaná pojištění v optimální míře, a tím splňuje základní podmínku finančního plánování Fáze osobních a rodinných financí podle věku Dalším faktorem, který by neměl být opomenut, je rozdělení života do určitých fází z hlediska financí. Jak již bylo zmíněno výše, je rozdíl, zda chce investovat mladý člověk, který nemá žádné závazky, rodič se dvěma dětmi či osoba, jejíž děti jsou již samostatné. Potřeba peněz se v průběhu života mění především v souvislosti se změnami rodinného stavu a s věkem osoby. Podle Miloše Filipa 5 jsou tyto fáze 4. Patří zde fáze nízkých úspor, výpůjček, investic a čerpání majetku. Vše souvisí se životem jedince. Obecně přidělené věkové rozmezí se však může u každého lišit. Je třeba ho tedy chápat spíše informativně a mít na paměti zobecnění těchto dat. Nízké úspory Věkově je tato fáze řazena mezi let. Charakteristikou je záporná či velmi nízká výše čistých aktiv. Fázi nízkých úspor je možné rozdělit na fázi života u rodičů a období osamostatňování se. Život u rodičů se vyznačuje nízkými příjmy, avšak jedinec se nemusí zabývat téměř žádnými závažnými finančními rozhodnutími. Při osamostatnění pak příjem sotva pokrývá výdaje. Spořit je proto téměř nemožné a veškerá rozhodnutí související 5 FILIP, Miloš. Osobní a rodinné bohatství: kam s penězi. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2006, s ISBN

15 s financemi mají krátkodobý charakter. To znamená nákup spotřebního zboží, platba nájemného, koupě automobilu či například cestování. Výpůjčky Také tuto fázi je možno rozdělit na další dvě. První je období mladého bezdětného páru a druhá období mladé rodiny s dětmi. Pokud je pár bez dětí, výše příjmů je vyšší než výdaje. Objevuje se tudíž prostor pro drobné úspory. Finanční rozhodnutí jsou směřována k pořízení vlastního bydlení a zařizování domácnosti. Pokud si pár pořídí potomka, pak se opět zvýší výdaje. Ty nepochybně souvisí s dítětem, ale například také se stěhováním do většího bytu. Opět ubývá možností na vytvoření úspor. Typické pro toto období je uzavření životních pojištění a penzijních připojištění. Pokud je nákup bytu financován hypotečním úvěrem, tedy cizím zdrojem, je třeba zaměřit se také na řízení pasiv domácnosti. Investice S postupem času roste výše čistých aktiv. Vychází se především z předpokladu, že s pracovními zkušenostmi by měla růst také mzda. Tato fáze je odhadována kolem 40 let věku člověka. Tento věk by se měl vyznačovat tím, že má člověk ve svém měsíčním rozpočtu prostředky navíc a může je využít právě k investování. S fází je spojeno také myšlení na důchodový věk. Je vhodné začít budovat majetek na toto období, kdy není osoba aktivně výdělečně činná. Mezi 50. a 60. rokem života by se měla hodnota čistých aktiv blížit maximu. Pokud má rodina děti, měly by být v této době již na univerzitách, avšak hypotéka je již splacena a mzdy jsou na svém maximu. Neměl by proto být problém zaplatit i jakékoli vyšší výdaje. Čerpání majetku Šedesátý rok jedince je chápán jako mezník, kdy dochází k poslední fázi života z hlediska financí. V tuto dobu by měl majetek dosahovat svého maxima a dokázat zabezpečit v důchodovém věku. Mzda je totiž nahrazena důchodem a dávkami z penzijního fondu. Výdaje na koníčky, lékařskou péči i cestování se zvýší. Proto je třeba mít naspořeno a moci tyto prostředky čerpat. Současná situace v České republice je poměrně chaotická a výhledy do budoucna jsou značně nejasné. Výplaty důchodových dávek nejsou státem zaručeny a občané se musí starat o své prostředky na důchodový věk sami. Navíc se neustále zvyšuje hranice odchodu do důchodu, proto 60 let není již zcela aktuální. O to více by měl být kladen důraz na finanční plánování. 15

16 Pro přehlednost a shrnutí jednotlivých fází, přikládám grafické systematické vyjádření předchozího textu. Schéma zahrnuje také adekvátní investiční produkty, které jsou vhodné pro jednotlivé životní fáze. Schéma č. 1: Fáze osobních a rodinných financí podle věku Zdroj: Osobní finance: Příjmy a výdaje jednotlivce a rodiny, osobní a rodinný majetek. In: Informační systém Masarykovy univerzity [online]. [2010] [cit ]. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/el/1456/jaro2011/bpf_osfi/um/osfi-jaro_ pdf Existuje ještě jeden podstatný fakt, který ovlivní množství volných prostředků k investičním záměrům. Je to rodinný statut osoby. Pokud by osoba žila sama, pak se očekávají vyšší výdaje nejen na bydlení, ale také na koníčky, které bývají dražší než pro rodiny s dětmi. Není to však pravidlem. Další možností je rodina bez dětí. Odpadají výdaje na vzdělání a výchovu dětí. Manželé mají více volných finančních prostředků, mohou více uspořit a bohatnou rychleji než osoba v předešlém případě. Poslední variantou jsou rozvedení s dětmi, kteří mohou dále opět zakládat rodiny s novými partnery. Právě v případě poslední varianty je zásah do financí 16

17 úplně nejrazantnější. Rozvod snižuje množství majetku a založení nové rodiny opět zvyšuje výdaje. Možnost spořit je tedy velmi omezená. 6 Schéma č. 2: Fáze osobních a rodinných financí podle rodinného statutu Zdroj: Osobní finance: Příjmy a výdaje jednotlivce a rodiny, osobní a rodinný majetek. In: Informační systém Masarykovy univerzity [online]. [2010] [cit ]. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/el/1456/jaro2011/bpf_osfi/um/osfi-jaro_ pdf 1.2 Investiční strategie a profil investora V teorii se využívá trojí dělení investorů podle jejich vztahu k riziku. Jsou to agresivní, vyvážený (nebo neutrální) a konzervativní. Podle názvů je logické, že agresivní investor riziko vyhledává, zatímco naopak investor konzervativní se drží spíše při zemi. Při svých investicích odmítá podstupovat vysoké riziko. Konzervativní investor Konzervativní investor klade důraz na minimální kolísavost investice. 7 Tento investor těžce snáší i drobné propady hodnoty portfolia. Je pro něj nezbytné zvolit co nejnižší riziko, a tím minimalizovat volatilitu. Samozřejmě tomu odpovídá také nižší výnos plynoucí z investice. Ideální jsou především investice v rámci peněžního trhu. 8 6 Upraveno podle: MÁLEK, Petr, Gabriela OŠKRDALOVÁ a Petr VALOUCH. Osobní finance. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s ISBN Upraveno podle: ŠOLÍN, Michael. Anketa: Které fondy jsou vhodné pro agresivní, vyvážené a konzervativní investory?. Investiční web [online] [cit ]. Dostupné z: 8 Upraveno podle: ŠOLÍN, Michael. Anketa: Které fondy jsou vhodné pro agresivní, vyvážené a konzervativní investory?. Investiční web [online] [cit ]. Dostupné z: 17

18 Vyvážený investor Vyvážený investor požaduje dosažení vyšších výnosů při toleranci kolísavosti ve střednědobém horizontu. Typická investice pro vyváženého investora je nákup dluhopisů. Agresivní investor Agresivní investor se snaží dosáhnout maximálního zisku v delším investičním horizontu při toleranci vyšší kolísavosti investice. 9 Tento typ investorů podstupuje nejvyšší riziko. Optimální investicí jsou akciové fondy a komodity. Takto přidělené skupiny aktiv jsou však pouze orientační. Vše závisí na časovém horizontu a na množství investovaných prostředků. Jednoznačný je však fakt, že agresivní investor podstupuje vyšší riziko kvůli dosažení vyššího výnosu. Konzervativní se pak snaží dosáhnout výnosu adekvátního podstupovanému riziku. Takovýto investor hledá produkty, které nabízí nižší výnosnost i riziko, ale na druhou stranu je investice likvidnější. Investor do svého portfolia zpravidla nezahrne pouze jednu třídu aktiv. Většinou se snaží o diverzifikaci svého portfolia. Tím může snížit riziko bez nutnosti snížit výnos či alternativně při nezměněném riziku zvýšit výnos plynoucí z investice. Mezi hlavní třídy aktiv řadíme hotovost, dluhopisy, akcie, nemovitosti a další reálná aktiva. 10 Povaha investora se dále promítá do volby investiční strategie. Článek z roku 1986 Co určuje výkonnost portfolia, který uveřejnili G. Brinson, L. R. Hood a G. Beebower, se zabýval faktory, které se podílejí na výnosech portfolií amerických penzijních fondů. Výsledkem mimo jiné bylo, že správný odhad okamžiku pro nákup nebo prodej cenného papíru se na celkové výkonnosti podílí pouhými 2%. Přibližně 4% význam má výběr konkrétních titulů. Naproti tomu 93,6% význam měla investiční strategie ve smyslu rozmístění peněz do investičních tříd. 11 Je to z toho důvodu, že lidé neumějí správně vybrat akcie ani časovat trh. Věc, kterou však lidé ovládají, je ohodnocení rizik jednotlivých tříd aktiv. Přesto je praxe 9 Upraveno podle: ŠOLÍN, Michael. Anketa: Které fondy jsou vhodné pro agresivní, vyvážené a konzervativní investory?. Investiční web [online] [cit ]. Dostupné z: 10 Upraveno podle: Finanční investování: Základy teorie portfolia, diverzifikace portfolia. In: Informační systém Masarykovy univerzity [online]. [2010] [cit ]. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/el/1456/podzim2013/mpf_fiin/um/finv_podzim pdf 11 Upraveno podle: KOHOUT, Pavel. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. 6., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2010, s Finance (Grada). ISBN

19 přesně opačná. Investoři se soustředí na tipy k nákupu produktů. Jak se tedy od sebe liší jednotlivé investiční strategie? Konzervativní strategie Investor nepožaduje vysoký výnos, stará se o minimalizaci výkyvů hodnoty svého portfolia. Důraz je kladen na nástroje peněžního trhu. Ten tvoří až 60 % portfolia. Následují obligace s 30 % a akcie, kterých je v portfoliu 10 %. Toto portfolio se zaměřuje na zachování tržní hodnoty investovaného kapitálu a v průběhu roku by mělo zajistit stabilitu. Strategie je určena pro investory, kteří chtějí investovat na krátký časový horizont či mají zásadní investiční omezení, kvůli kterým nemohou investovat dlouhodoběji. Konzervativní investoři preferují likvidní investici na úkor nižších příjmů z investičních produktů. Vyvážená strategie Může být dále dělena na spíše konzervativní a spíše agresivní. Na kterou stranu se přiklání, opět rozhodnou investiční třídy aktiv obsažených v daném portfoliu. U spíše agresivní strategie je očekáván vyšší výnos. Akcie tvoří 30 % portfolia, obligace 50 % a produkty peněžního trhu zbylých 20 %. Strategie je spíše střednědobá a pro obezřetnější investory, kteří preferují běžný příjem ze své investice před růstem kapitálové části. Díky vyššímu zastoupení obligací jsou zde vyšší hotovostní příjmy než u agresivní (nebo také dynamické) strategie. Agresivní strategie Téměř každá literatura uvádí, že tato strategie není určena pro slabé povahy. Pavel Kohout ve své knize říká: Není určena těm, které vyvádí z míry každé zakolísání burzovního indexu a kterým úvahy o finančních krizích připravují bezesné noci. 12 Strategie rozkládá prostředky mezi třídy aktiv následujícím způsobem: akcie tvoří 60 %, obligace 30 % a nejmenší podíl tvoří peněžní trh (10 %). Strategie je ideální pro dlouhodobé investory, kteří nepotřebují inkasovat ze svých cenných papírů pravidelný příjem (obligace mají poměrně nízké zastoupení). Investor se orientuje na dlouhodobý tržní růst hodnoty v čase, tedy na kapitálové zhodnocení. Je třeba být vždy připraven na to, že hodnota portfolia může klesnout o 20 nebo 30 % krátce po začátku investování. I v polovině investičního horizontu může být výše investice na nižší částce než na počátku investování. Analytici ani makléři nikoho nevarují 12 KOHOUT, Pavel. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. 6., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2010, s Finance (Grada). ISBN

20 před možnými burzovními krachy či podobnými případy, kdy by byla ohrožena dobře se vyvíjející investice. 13 Investiční strategie lze dělit také podle dalších kritérií. Například na aktivní a pasivní. Mezi čtyři nejběžněji využívané aktivní strategie se řadí: Růstová strategie Strategie ochrany kapitálu Příjmová strategie Strategie orientace na celkový výnos 1.3 Ekonomický systém, finanční systém a finanční trh Přestože se tato podkapitola bude zabývat především reálnými a finančními aktivy a jejich významem na finančních trzích, začnu trochu více ze široka. Samotný finanční trh je možné označit jako fenomén, který láká investory, regulátory i akademiky po celá staletí. Motivem a podstatou investování je očekávání investorů, že budoucí hodnota jimi vložených finančních prostředků bude vyšší než hodnota současná. V tržní ekonomice hraje finanční trh roli nejdůležitější. Odráží totiž stav, dosavadní vývoj a budoucí perspektivu dané ekonomiky. 14 Širší pojetí než finanční trh zahrnuje finanční systém. Ten je možno chápat jako mechanismus, jehož prostřednictvím se prostředky k zapůjčení dostávají k těm, kteří si je chtějí vypůjčit. Je souhrnem jak všech dílčích segmentů finančního trhu, tak i všech na nich obchodovaných finančních nástrojů a rovněž všech ekonomických subjektů, které při respektování legislativou stanovených zákonů a dalších souvisejících předpisů tyto finanční nástroje s využitím svých odborných znalostí a technik obchodují, nebo poskytováním celé řady odborných finančních služeb fungování finančního systému napomáhají. 15 Finanční systém je nedílnou součástí systému ekonomického. Ten se vyznačuje třemi základními výrobními faktory prací, půdou a přírodními zdroji a kapitálem. 13 Upraveno podle: KOHOUT, Pavel. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. 6., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2010, s Finance (Grada). ISBN a Finanční investování: Základy teorie portfolia, diverzifikace portfolia. In: Informační systém Masarykovy univerzity [online]. [2010] [cit ]. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/el/1456/podzim2013/mpf_fiin/um/finv_podzim pdf 14 Upraveno podle: VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 2., aktualiz. vyd. Praha: WoltersKluwer Česká republika, 2011, s. 19. ISBN REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie: (finanční trhy). 3., aktualiz. a rozš. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007, s. 15. ISBN

Obchodování s cennými papíry v ČR

Obchodování s cennými papíry v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Obchodování s cennými papíry v ČR Bakalářská práce Autor: Miloš Veinlich bankovní management Vedoucí práce: Ing. Vladimír Šuchman

Více

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Stocks and stock investments Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Gabriela Oškrdalová

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize Ondřej Pecháček Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu

Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu Analysis of profitability of shares traded on the Czech stock market

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Ústav ekonomických věd

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Ústav ekonomických věd Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Možnosti zhodnocení dočasně volných finančních prostředků Luděk Šírek Bakalářská práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

Finanční plánování jako nástroj řízení rodinných financí. Bc. Jana Palovčáková

Finanční plánování jako nástroj řízení rodinných financí. Bc. Jana Palovčáková Finanční plánování jako nástroj řízení rodinných financí Bc. Jana Palovčáková Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat finanční plánování jednotlivců a domácností,

Více

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Kateřina Mačáková Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Bc. Petr Bačík, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ

KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a právo KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ Collective investments Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Peter Mokrička Autor: František

Více

Analýza možností investování do produktů kapitálového trhu a navržení vhodné strategie investování pro drobného investora.

Analýza možností investování do produktů kapitálového trhu a navržení vhodné strategie investování pro drobného investora. Analýza možností investování do produktů kapitálového trhu a navržení vhodné strategie investování pro drobného investora Radim Plaček Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářské práce si dává za

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně MOŽNOST INVESTOVÁNÍ VOLNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 2 ZHODNOCENÍ RODINNÝCH FINANCÍ 2.1 Spoření Čas ke studiu: 1/2 hodiny Cíl: Po prostudování

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Financí a ekonomie Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Diplomová práce Autor: Bc. Barbora Kubíková Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner,

Více

Návrh investičního portfolia pro rizikově tolerantního klienta

Návrh investičního portfolia pro rizikově tolerantního klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Návrh investičního portfolia pro rizikově tolerantního klienta Diplomová práce Autor: Bc. Jan Heřmanský Finance Vedoucí práce:

Více

Možnosti investování a zhodnocení úspor fyzických osob. Kamila Derková

Možnosti investování a zhodnocení úspor fyzických osob. Kamila Derková Možnosti investování a zhodnocení úspor fyzických osob Kamila Derková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Téma bakalářské práce nese název Možnosti investování a zhodnocení úspor fyzických osob. Cílem práce

Více

Návrh investičních příležitostí na finančním trhu pro konkrétního klienta. Bc. Jiří Zezula

Návrh investičních příležitostí na finančním trhu pro konkrétního klienta. Bc. Jiří Zezula Návrh investičních příležitostí na finančním trhu pro konkrétního klienta Bc. Jiří Zezula Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Práce se zabývá sestavení finančního portfolia pro konkrétního klienta. Cílem

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Poskytování hypotéčních úvěrů. Bc. Petra Činčalová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Poskytování hypotéčních úvěrů. Bc. Petra Činčalová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Poskytování hypotéčních úvěrů Bc. Petra Činčalová Diplomová práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Peněžní trh. Oldřich Šoba

Peněžní trh. Oldřich Šoba Peněžní trh Oldřich Šoba Investice na peněžním trhu mají své výhody i nevýhody vyplývající z magického trojúhelníku investování. Ve většině situací se ovšem jedná o sázku tzv. na jistotu. Jaké jsou investiční

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ The Life Insurance in the Czech Republic

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of the company Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

Formy zhodnocování úspor v bankách

Formy zhodnocování úspor v bankách Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Formy zhodnocování úspor v bankách Diplomová práce Autor: Bc. Antonín Dudek Finance Vedoucí práce: Ing. Jaroslava Holasová, MBA Praha Červen

Více

Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení. Florová Petra

Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení. Florová Petra Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení Florová Petra Bakalářská práce 2007 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Vyšší odborná

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT FINANČNÍ RESTRUKTURALIZACE

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Zhodnocení bonity žadatele o úvěr z pohledu banky

Zhodnocení bonity žadatele o úvěr z pohledu banky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Zhodnocení bonity žadatele o úvěr z pohledu banky Diplomová práce Autor: Bc. Lenka Fialová Finance Vedoucí práce: PhDr. František Jirásek,

Více

ANALÝZA MOŽNOSTÍ FINANCOVÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

ANALÝZA MOŽNOSTÍ FINANCOVÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ANALÝZA MOŽNOSTÍ FINANCOVÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Analysis of possibilities of small and middle enterprises financing Diplomová

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Analýza konkurenceschopnosti nízkonákladového bankovnictví na finančním trhu v České republice. Pavel Krůžela

Analýza konkurenceschopnosti nízkonákladového bankovnictví na finančním trhu v České republice. Pavel Krůžela Analýza konkurenceschopnosti nízkonákladového bankovnictví na finančním trhu v České republice Pavel Krůžela Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou bankovních produktů určených

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Mgr. Petr PISKOVSKÝ Brno, červen

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více