MOŽNOSTI INVESTOVÁNÍ DO REÁLNÝCH AKTIV Z POHLEDU DROBNÉHO INVESTORA A SROVNÁNÍ VÝNOSNOSTI REÁLNÝCH A FINANČNÍCH INVESTIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŽNOSTI INVESTOVÁNÍ DO REÁLNÝCH AKTIV Z POHLEDU DROBNÉHO INVESTORA A SROVNÁNÍ VÝNOSNOSTI REÁLNÝCH A FINANČNÍCH INVESTIC"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance MOŽNOSTI INVESTOVÁNÍ DO REÁLNÝCH AKTIV Z POHLEDU DROBNÉHO INVESTORA A SROVNÁNÍ VÝNOSNOSTI REÁLNÝCH A FINANČNÍCH INVESTIC Real investments opportunities for retail investors and the comparison of real and financial investing Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Dagmar LINNERTOVÁ Autor: Bc. Aneta KAMASOVÁ Brno, 2014

2 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2013/2014 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: KAMASOVÁ Aneta Finance MOŽNOSTI INVESTOVÁNÍ DO REÁLNÝCH AKTIV Z POHLEDU DROBNÉHO INVESTORA A SROVNÁNÍ VÝNOSNOSTI REÁLNÝCH A FINANČNÍCH INVESTIC Real investments opportunities for retail investors and the comparison of real and financial investing Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í : Cíl práce: Cílem práce je analýza investičních příležitostí do reálných investic z pohledu drobného investora a srovnání výnosnosti reálných a finančních investic ve zvoleném období a na konkrétním trhu. Postup práce a použité metody: 1. Úvod a cíl práce 2. Teoretická východiska tvorby reálného investování 3. Analýza investičních produktů se zaměřením na drobného investora 4. Zhodnocení výkonnosti reálných a finančních investic na zvoleném trhu a období 5. Komparace výsledků 6. Závěr, zhodnocení a potvrzení definovaných cílů Použité metody: analýza, komparace, dedukce.

3 Rozsah grafických prací: dle pokynů vedoucího práce Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: ROGERS, Jim. Hot commodities :howanyonecaninvestprofitably in theworld'sbest market. 1st ed. New York: Random House, xix, 250 s. ISBN X. VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Vyd. 1. Praha: ASPI, s. ISBN MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. 2., aktualiz a rozš. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN MELLON, Jim a Al CHALABI. 10 nejlepších investic na příštích 10 let. Vyd. 1. Brno: ComputerPress, vi, 165 s. ISBN Vedoucí diplomové práce: Ing. Dagmar Linnertová Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

4 Jméno a příjmení autora: Bc. Aneta Kamasová Název diplomové práce: Možnosti investování do reálných aktiv z pohledu drobného investora a srovnání výnosnosti reálných a finančních investic Název práce v angličtině: Real Investments opportunities for retail investors and the comparison of real and financial investing Katedra: Financí Vedoucí bakalářské práce: Ing. Dagmar Linnertová Rok obhajoby: 2014 Anotace Předmětem diplomové práce Možnosti investování do reálných aktiv z pohledu drobného investora a srovnání výnosnosti reálných a finančních investic je zhodnocení možností investování do zlata a nemovitostí na českém trhu pro drobného investora. První část práce je zaměřena na obecný teoretický popis dělení investic a tříd aktiv. V další části jsem analyzovala nabídku investičních příležitostí na tuzemském trhu. Třetí kapitola se zabývá vybranými produkty, které odpovídají zvoleným parametrům. V rámci této kapitoly jsou zhodnoceny ukazatele výnosnosti, rizika a Sharpe ratia u jednotlivých investic. Závěrečná část práce shrnuje a srovnává jednotlivé finanční a reálné investice nejen v rámci zlata a nemovitostí, ale také mezi sebou navzájem. Annotation Subject of diploma thesis Real investments opportunities for retail investors and the comparison of real and financial investing is an assessment of investment opportunities in gold and real estates on the Czech market for retail investor. The first chapter is targeted at general theoretical description of the investment and asset categories. Following chapter is aimed to analyze investing opportunities on domestic market. The third chapter is about selected products suitable for chosen parameters. Within the framework of this chapter there are evaluated indicators of profit, risk and Sharpe ratio. Final chapter of thesis recapitulates and compares financial and real investment not only of gold and real estate but also between each other. Klíčová slova: Finanční investice, reálné investice, zlato, nemovitosti, podílové fondy, výnos, riziko, Sharpe ratio Key words: Financial investments, real investments, gold, real estates, shared funds, profit, risk, Sharpe ratio

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Možnosti investování do reálných aktiv z pohledu drobného investora a srovnání výnosnosti reálných a finančních investic vypracovala samostatně pod vedením Ing. Dagmar Linnertové a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 1. května 2014 vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Dagmar Linnertové za odborné rady a cenné připomínky, kterými přispěla k vypracování mé diplomové práce, a především za vstřícný a laskavý přístup při konzultacích.

7 Obsah Úvod Teoretická východiska investování Finanční plánování Respektování finanční situace a investičního horizontu potencionálního investora Fáze osobních a rodinných financí podle věku Investiční strategie a profil investora Ekonomický systém, finanční systém a finanční trh Reálné a finanční investice Finanční investice Reálné investice Další dělení investic Základní rozdělení investičních nástrojů Klasické investiční nástroje Deriváty Cenné papíry standardních fondů kolektivního investování Strukturované produkty Modelový investor a jeho investiční požadavky a omezení Typ investora Investiční cíl a časový horizont Postup při výpočtu zvolených ukazatelů a srovnávání výsledků Analýza investičních produktů se zaměřením na drobného investora Investiční rozhodování Výnosnost Riziko Likvidita Sharpe Ratio Analýza komodit, možnosti investic, srovnání reálných a finančních aktiv v rámci vybraných skupin Zlato Reálná investice Zlaté slitky a cihly Zlaté investiční mince Zlaté šperky... 55

8 Finanční investice Podílové fondy Ostatní (strukturované produkty, ETF, akcie těžebních společností) Nemovitosti Reálné investice Finanční investice Podílové fondy Ostatní Zhodnocení výkonnosti reálných a finančních investic na zvoleném trhu a období Zlato Nákup reálného zlata a zhodnocení výkonnosti této přímé investice Zhodnocení investice do reálného zlata Nepřímá investice do zlata prostřednictvím podílových fondů a zhodnocení její výkonnosti Podílový fond Zlatý fond ČP INVEST Zhodnocení investic do podílových listů navázaných na zlato Shrnutí reálných a finančních investic do zlata Nemovitosti Přímý nákup nemovitosti a zhodnocení této investice Zhodnocení přímé investice do nemovitosti Nepřímá investice do nemovitostí prostřednictvím podílových fondů a zhodnocení její výkonnosti ČS nemovitostní fond společnosti REICO Realita nemovitostní otevřený podílový fond společnosti WMS Conseq realitní otevřený podílový fond investiční společnosti Conseq Zhodnocení investic do podílových listů navázaných na vývoj cen nemovitosti Shrnutí reálných a finančních investic do nemovitostí Zhodnocení výkonnosti reálných a finančních investic na zvoleném trhu a období Závěr Použitá literatura Seznamy grafů, tabulek a schémat

9 Úvod Spořte ve zlatě! Využijte poštovné zdarma! Osvobozeno od DPH, vyberte si! Stačí si otevřít internet a na potenciálního investora se hrne nepřeberné množství reklamy a nabídek na nákup zlata. Vezměte budoucnost do svých rukou! Nákup nemovitostí je naše doména! Vše zařídíme do 48 hodin. Nejinak je tomu u nemovitostí. Prodej a následný výkup zlata je pro obchodníky výhodný stejně jako pro realitní makléře zprostředkovávání prodeje bytů. Drobný investor, který hledá co nejlepší možnou alternativu zhodnocení jeho disponibilních prostředků, by se měl řídit nejen reklamou a lákavými slovy, ale také objektivními daty souvisejícími s investicemi. To znamená, že by měl prozkoumat historický vývoj daného aktiva či produktu, historickou výnosnost a prostudovat rizika spojená s investicí jako takovou. V neposlední řadě by investor neměl opomenout náklady související s investicí. Řada poplatků nemusí být na první pohled zřetelná, a proto je třeba znát kompletně celý statut fondu, aby pak investor nebyl nemile překvapen. Současný trh se vyznačuje tím, že s postupem času nabízí stále více alternativ produktů pro drobné investory. I produkty, které by pro ně byli před pár lety ještě nedostupné, se nadále modifikují a vznikají pak formy právě pro drobné investory. Znamená to především, že nemusí investovat tak horentní sumy jako institucionální investoři. Dříve byl investiční svět drobným investorům hůře dostupný. Ovšem současné trendy na finančních trzích jako jsou například internacionalizace a globalizace finančních trhů, vznik finančních inovací a technologií, liberalizace a deregulace případně integrace národních i regionálních trhů, pak s sebou přináší snadnějšímu přístup k investičním operacím. V některých případech jsou pak investice přímo směrovány na drobné investory a jsou přizpůsobeny jejich potřebám a možnostem. V každém případě je však více než nezbytné, pořádně studovat dané emisní podmínky a všemu plně porozumět. Na trhu se objevuje velké množství instrumentů a nemusí být všechny plně standardizován. Proto je třeba být obezřetný při ukládání vlastních finančních prostředků. Hlavním cílem mé diplomové práce je porovnat výhodnost reálných a finančních investic právě pro drobného investora na českém trhu. Prostřednictvím stanovených modelových situací budu srovnávat nejdříve reálné a finanční investice do jednotlivých zvolených aktiv, 9

10 posléze srovnám celkově obě dvě aktiva mezi sebou navzájem. Mnou vybranými aktivy jsou zlato a nemovitosti. Myslím si, že právě o nich se poměrně často vedou debaty, zda jsou či nejsou výhodné pro drobného investora. Samozřejmě prozkoumám také finanční produkty v rámci českého trhu, které jsou navázány na tyto dvě komodity. Ve všech případech se budu soustředit pouze na produkty obchodované na českém trhu. Parciálních cílů bude hned několik. Tím prvním je zhodnocení investičních příležitostí pro drobného investora v současné době na českém trhu. Pozorované a analyzované produkty budu hodnotit z hlediska dostupnosti a výhodnosti právě pro drobného investora. Toto hodnocení bude samozřejmě výchozí pro výběr instrumentů doporučených pro drobného investora. Dalším dílčím cílem pak bude porovnání výhodnosti a možností investic do reálných aktiv a do finančních aktiv. Všechny tyto cíle směřují k cíli hlavnímu porovnání reálných a finančních aktiv v oblasti investic do zlata a následně pak do nemovitostí. Investice nebudu zkoumat pouze mezi sebou, ale také společně zvolím tu nejvýhodnější dostupnou pro českého investora v rámci tuzemského trhu na základě rozboru historických dat. V práci využiji metody analýzy, komparace a dedukce. Metoda analýzy bude použita především v rámci první a druhé kapitoly, kde jejím prostřednictvím vytvořím teoretický přehled východisek investování. Ovšem i druhá kapitola využije této metody při analýze investičních produktů. Komparaci je možno naleznout v rámci kapitol tři a čtyři. Jde o porovnávání jednotlivých možností a produktů v rámci skupin reálných a finančních aktiv, ale také mezi sebou navzájem. Čtvrtá kapitola bude vytvořena metodou dedukce. Na základě vypočítaných výsledků vyvodím závěry a zhodnotím investice na daném trhu za zvolené období. 10

11 1 Teoretická východiska investování První kapitola představuje teoretickou část práce. Zaměřím se na teoretické popsání investičních zásad. Velice podstatnou součástí pro drobného investora je finanční plánování, ale také to, jaký je jeho vztah k riziku. Ten totiž může podstatně ovlivnit investiční rozhodnutí. Dále se budu zabývat teoretickou stránkou reálných a finančních investic. Stěžejní částí kapitoly je však stanovení modelového potenciálního investora. Tím bude vytvořena základna pro výběr investičních tříd aktiv a následně i produktů, které budou vyhovovat nejen investičnímu horizontu, ale také finančním možnostem investora. 1.1 Finanční plánování Vytvoření finančního plánu není otázkou pouze investování, ale také běžného života. Téměř každý den se člověk rozhoduje, zda si určité statky pořídí či nikoli, případně kde na ně sežene potřebné finanční prostředky. Každý člověk se nachází v naprosto rozdílné životní a finanční situaci. To určuje základní rozdíl ve finančním plánování a následném investování finančních prostředků. Proto je však vždy zapotřebí znát, především pak u investic, zda si potenciální investor může dovolit investovat danou částku po dané období. Nejdůležitější je vědět, zda nebude finanční prostředky potřebovat v průběhu trvání investice. V některých případech by totiž čerpání peněz znamenalo ztrátu veškerých výhod, které z investice mohou plynout. Nikdo však neví, co se stane v dlouhodobějším časovém horizontu. Jde tedy spíše o to, brát v potaz nečekané výdaje, které mohou nastat a zahrnout je do finančního plánování. V mém případě se budu zabývat osobou, která má již základní (viz kapitola 1.4.1) produkty finančního trhu sjednány. Protože jí stále zůstávají volné finanční prostředky, chce se zorientovat v nabídce na trhu a zjistit možnosti investování, jaké se svými finančními zdroji má. Běžným investičním cílem je spoření prostředků na výdaje jako nákup sezónního oděvu, sportovní vybavení, zimní či letní dovolená a mnohé další. V určitém věku musí člověk pomýšlející na rodinu brát v potaz další výdaje spojené s potomky. V dnešní době velmi důležitým a často diskutovaným tématem je zajištění se na stáří. Kromě těchto hlavních cílů existuje mnoho dalších subjektivních požadavků, které může daná osoba mít a stanoví si je jako své investiční cíle. Stejně jako jakákoli činnost, má také tvorba plánu své stanovené pořadí. Jednotlivé kroky jsou následující: 11

12 1. Cíle (co si chce člověk za peníze pořídit) 2. Zdroje (kolik má peněz, které by chtěl na splnění cílů použít) 3. Rizika (co mu hrozí a jak to pokrýt) 4. Přiřadit k cílům zdroje (kolik peněz dá na pojistky, kolik na studia a kolik na stáří) 1 Samotné produkty je třeba řešit až v okamžiku, kdy investor ví, na co bude peníze potřebovat, kdy je bude potřebovat a zda chce investovat pravidelně či jednorázově. Přestože to může na první pohled znít nelogicky, investiční produkty se vybírají až nakonec. Nejprve je totiž třeba se zajímat o výše zmiňované údaje. Ty potom mnohem lépe pomohou vybrat ten správný produkt. Především tento postup pomáhá vyznat se rychleji a přehledněji v široké nabídce, která je v dnešní době na trhu, a která se neustále rozrůstá. Jednou z obrovských výhod investičního plánu je také to, že investorovi pomůže nepanikařit. Zpětný pohled na světové trhy za posledních 20 let ukazuje, že se udály skutečnosti, které téměř nikdo nemohl očekávat: války, terorismus, ceny ropy nebo zlata byly tam, co v historii ne, státní dluhy vzrostly, přišel internet a šílenství kolem jeho akcií, nemovitostní a hypoteční krize. 2 Pokud má však investor dlouhodobý plán, je vyšší pravděpodobnost, že nebude mít tendence se zbavovat nakoupených cenných papírů a naopak uvidí v poklesu příležitost nákupu dalších instrumentů. Všechny předchozí poznatky lze shrnout do následujících bodů: Finanční plán potřebuje nejprve znát cíle Pak se mapují zdroje. Ty jsou jednorázové nebo pravidelné. Navržení zajištění rizik. Plán totiž stojí a padá se zdroji. Pokud osoba přijde o majetek nebo o příjem, plán se nepodaří plnit. Je tedy nezbytné ošetřit riziko ztráty majetku a příjmů. Na konec se řeší produkty. 3 Stejný postup by byl uplatněn také při aktualizaci již hotového plánu. 1 Upraveno podle: SYROVÝ, Petr a Tomáš TYL. Osobní finance: řízení financí pro každého. Praha: GRADA Publishing, 2011, s. 13. ISBN SYROVÝ, Petr a Tomáš TYL. Osobní finance: řízení financí pro každého. Praha: GRADA Publishing, 2011, s. 15. ISBN Upraveno podle: SYROVÝ, Petr a Tomáš TYL. Osobní finance: řízení financí pro každého. Praha: GRADA Publishing, 2011, s. 16. ISBN

13 Co hrozí bez finančního plánu Bez finančního plánu hrozí, že v dlouhém a střednědobém období nedosáhne investor požadovaných cílů, že se zamotá do tzv. dluhové pasti 4, případně si dostatečně neošetří rizika. Právě oblast zajištění rizik lidé častokrát opomíjejí. Finanční plán pomůže zjistit, co všechno a na jakou částku je třeba nechat pojistit. Jedním z úkolů plánu je zajistit nejen příjem investora, ale i jeho majetek, aby vše zvládl i v případě, že by se stala finanční katastrofa. Pokud má dobré zajištění, pak se může zabývat úvěry, investicemi a spořením. Mezi typické cíle, které si lidé stanovují, patří bydlení, studium dětí, finanční nezávislost a další jako například dovolená či nákup auta. Kromě výše zmiňovaných zajištění si prostřednictvím finančního plánu investor také uvědomuje potřebu likvidní rezervy a vytváří si ji pro nenadálé výdaje či případně krátkodobý výpadek příjmů. Zdroje pro splnění stanovených cílů jsou dva: je to majetek a volné cash flow. Majetkem se rozumí především majetek finanční. Samozřejmě to může být také majetek nefinanční jako například pasivní příjem z pronájmu nemovitosti, dědictví v reálné podobě jako třeba dům po rodičích či příjmy z vlastního podnikání. Veškeré tyto příjmy lze zahrnout do vlastněného majetku. Ovšem majetek, který vlastník nemá v úmyslu prodávat, protože slouží ke každodennímu užívání, je z této kategorie vyřazen. Druhým zdrojem jsou volné finanční prostředky neboli cash flow. Cash flow jednoduše vyjadřuje rozdíl měsíčních příjmů a výdajů. Od toho se odvíjí výše částky, kterou může osoba investovat Respektování finanční situace a investičního horizontu potencionálního investora Přestože jsou veškeré informace ohledně správného nastavení finančního plánu zajisté pravdivé, je více než jisté, že ne všichni lidé se podrobně zajímají o své příjmy a výdaje, a při rozhodování jednají bez dlouhého zvažování. Z toho pak samozřejmě plynou problémy například v podobě nesmyslného zadlužování. Někdy se člověk rozhodne plánovat svou finanční budoucnost až v okamžiku, kdy nemá jinou možnost. Nikdy však není pozdě s plánováním začít. Samozřejmě pak vše záleží na věku investora a na jeho finanční situaci. Tím je myšleno, že pokud člověk začne plánovat a myslet na stáří až ve vyšším věku, kdy již budou jeho děti soběstačné, bude uvažovat jinak než mladý bezdětný člověk, kterého veškeré 4 Dluhová past = čerpání úvěrů, ale jejich splácení dlužníka dále zatěžuje a zhoršuje jeho finanční situaci. Proto není schopen si nic našetřit a půjčuje si další peníze. Nebo si dokonce půjčuje na splátky jiných úvěrů. Zdroj: SYROVÝ, Petr a Tomáš TYL. Osobní finance: řízení financí pro každého. Praha: GRADA Publishing, 2011, s. 17. ISBN

14 výdaje teprve čekají. Jednoduše řečeno není možné jen tak generalizovat investiční plánování pro všechny osoby. Vždy je třeba individuálního přístupu, který zahrne věk, rodinný stav, cíle, kterých chce osoba dosáhnout, finanční situaci a její stabilitu. Následně může být vytvořen finanční plán. Finanční plán lze zúžit na investiční plán. Ten je chápán jako využití volných peněžních prostředků, které má potenciální investor k dispozici navíc nad běžné měsíční výdaje. Částky mohou být rozdílné a nemusí být pouze pravidelně měsíční. Může se jednat také o situace, kdy se potenciálnímu investorovi podaří získat jednorázově vyšší či menší peněžní obnos, který ovšem nechce utratit, ale rád by tyto peníze dále zhodnotil. Nadále je třeba zjistit, na jak dlouhý časový horizont je investor ochoten a schopen postrádat své peníze. Pokud se totiž rozhodne k dlouhodobější investici, musí počítat s rizikem, že dříve vybrané prostředky, a tím zrušení investice, s sebou může přinést poměrně vysoká rizika. Návratnost takovéto investice není pak vůbec lákavá. Budu předpokládat, že má investor sjednaná pojištění v optimální míře, a tím splňuje základní podmínku finančního plánování Fáze osobních a rodinných financí podle věku Dalším faktorem, který by neměl být opomenut, je rozdělení života do určitých fází z hlediska financí. Jak již bylo zmíněno výše, je rozdíl, zda chce investovat mladý člověk, který nemá žádné závazky, rodič se dvěma dětmi či osoba, jejíž děti jsou již samostatné. Potřeba peněz se v průběhu života mění především v souvislosti se změnami rodinného stavu a s věkem osoby. Podle Miloše Filipa 5 jsou tyto fáze 4. Patří zde fáze nízkých úspor, výpůjček, investic a čerpání majetku. Vše souvisí se životem jedince. Obecně přidělené věkové rozmezí se však může u každého lišit. Je třeba ho tedy chápat spíše informativně a mít na paměti zobecnění těchto dat. Nízké úspory Věkově je tato fáze řazena mezi let. Charakteristikou je záporná či velmi nízká výše čistých aktiv. Fázi nízkých úspor je možné rozdělit na fázi života u rodičů a období osamostatňování se. Život u rodičů se vyznačuje nízkými příjmy, avšak jedinec se nemusí zabývat téměř žádnými závažnými finančními rozhodnutími. Při osamostatnění pak příjem sotva pokrývá výdaje. Spořit je proto téměř nemožné a veškerá rozhodnutí související 5 FILIP, Miloš. Osobní a rodinné bohatství: kam s penězi. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2006, s ISBN

15 s financemi mají krátkodobý charakter. To znamená nákup spotřebního zboží, platba nájemného, koupě automobilu či například cestování. Výpůjčky Také tuto fázi je možno rozdělit na další dvě. První je období mladého bezdětného páru a druhá období mladé rodiny s dětmi. Pokud je pár bez dětí, výše příjmů je vyšší než výdaje. Objevuje se tudíž prostor pro drobné úspory. Finanční rozhodnutí jsou směřována k pořízení vlastního bydlení a zařizování domácnosti. Pokud si pár pořídí potomka, pak se opět zvýší výdaje. Ty nepochybně souvisí s dítětem, ale například také se stěhováním do většího bytu. Opět ubývá možností na vytvoření úspor. Typické pro toto období je uzavření životních pojištění a penzijních připojištění. Pokud je nákup bytu financován hypotečním úvěrem, tedy cizím zdrojem, je třeba zaměřit se také na řízení pasiv domácnosti. Investice S postupem času roste výše čistých aktiv. Vychází se především z předpokladu, že s pracovními zkušenostmi by měla růst také mzda. Tato fáze je odhadována kolem 40 let věku člověka. Tento věk by se měl vyznačovat tím, že má člověk ve svém měsíčním rozpočtu prostředky navíc a může je využít právě k investování. S fází je spojeno také myšlení na důchodový věk. Je vhodné začít budovat majetek na toto období, kdy není osoba aktivně výdělečně činná. Mezi 50. a 60. rokem života by se měla hodnota čistých aktiv blížit maximu. Pokud má rodina děti, měly by být v této době již na univerzitách, avšak hypotéka je již splacena a mzdy jsou na svém maximu. Neměl by proto být problém zaplatit i jakékoli vyšší výdaje. Čerpání majetku Šedesátý rok jedince je chápán jako mezník, kdy dochází k poslední fázi života z hlediska financí. V tuto dobu by měl majetek dosahovat svého maxima a dokázat zabezpečit v důchodovém věku. Mzda je totiž nahrazena důchodem a dávkami z penzijního fondu. Výdaje na koníčky, lékařskou péči i cestování se zvýší. Proto je třeba mít naspořeno a moci tyto prostředky čerpat. Současná situace v České republice je poměrně chaotická a výhledy do budoucna jsou značně nejasné. Výplaty důchodových dávek nejsou státem zaručeny a občané se musí starat o své prostředky na důchodový věk sami. Navíc se neustále zvyšuje hranice odchodu do důchodu, proto 60 let není již zcela aktuální. O to více by měl být kladen důraz na finanční plánování. 15

16 Pro přehlednost a shrnutí jednotlivých fází, přikládám grafické systematické vyjádření předchozího textu. Schéma zahrnuje také adekvátní investiční produkty, které jsou vhodné pro jednotlivé životní fáze. Schéma č. 1: Fáze osobních a rodinných financí podle věku Zdroj: Osobní finance: Příjmy a výdaje jednotlivce a rodiny, osobní a rodinný majetek. In: Informační systém Masarykovy univerzity [online]. [2010] [cit ]. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/el/1456/jaro2011/bpf_osfi/um/osfi-jaro_ pdf Existuje ještě jeden podstatný fakt, který ovlivní množství volných prostředků k investičním záměrům. Je to rodinný statut osoby. Pokud by osoba žila sama, pak se očekávají vyšší výdaje nejen na bydlení, ale také na koníčky, které bývají dražší než pro rodiny s dětmi. Není to však pravidlem. Další možností je rodina bez dětí. Odpadají výdaje na vzdělání a výchovu dětí. Manželé mají více volných finančních prostředků, mohou více uspořit a bohatnou rychleji než osoba v předešlém případě. Poslední variantou jsou rozvedení s dětmi, kteří mohou dále opět zakládat rodiny s novými partnery. Právě v případě poslední varianty je zásah do financí 16

17 úplně nejrazantnější. Rozvod snižuje množství majetku a založení nové rodiny opět zvyšuje výdaje. Možnost spořit je tedy velmi omezená. 6 Schéma č. 2: Fáze osobních a rodinných financí podle rodinného statutu Zdroj: Osobní finance: Příjmy a výdaje jednotlivce a rodiny, osobní a rodinný majetek. In: Informační systém Masarykovy univerzity [online]. [2010] [cit ]. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/el/1456/jaro2011/bpf_osfi/um/osfi-jaro_ pdf 1.2 Investiční strategie a profil investora V teorii se využívá trojí dělení investorů podle jejich vztahu k riziku. Jsou to agresivní, vyvážený (nebo neutrální) a konzervativní. Podle názvů je logické, že agresivní investor riziko vyhledává, zatímco naopak investor konzervativní se drží spíše při zemi. Při svých investicích odmítá podstupovat vysoké riziko. Konzervativní investor Konzervativní investor klade důraz na minimální kolísavost investice. 7 Tento investor těžce snáší i drobné propady hodnoty portfolia. Je pro něj nezbytné zvolit co nejnižší riziko, a tím minimalizovat volatilitu. Samozřejmě tomu odpovídá také nižší výnos plynoucí z investice. Ideální jsou především investice v rámci peněžního trhu. 8 6 Upraveno podle: MÁLEK, Petr, Gabriela OŠKRDALOVÁ a Petr VALOUCH. Osobní finance. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s ISBN Upraveno podle: ŠOLÍN, Michael. Anketa: Které fondy jsou vhodné pro agresivní, vyvážené a konzervativní investory?. Investiční web [online] [cit ]. Dostupné z: 8 Upraveno podle: ŠOLÍN, Michael. Anketa: Které fondy jsou vhodné pro agresivní, vyvážené a konzervativní investory?. Investiční web [online] [cit ]. Dostupné z: 17

18 Vyvážený investor Vyvážený investor požaduje dosažení vyšších výnosů při toleranci kolísavosti ve střednědobém horizontu. Typická investice pro vyváženého investora je nákup dluhopisů. Agresivní investor Agresivní investor se snaží dosáhnout maximálního zisku v delším investičním horizontu při toleranci vyšší kolísavosti investice. 9 Tento typ investorů podstupuje nejvyšší riziko. Optimální investicí jsou akciové fondy a komodity. Takto přidělené skupiny aktiv jsou však pouze orientační. Vše závisí na časovém horizontu a na množství investovaných prostředků. Jednoznačný je však fakt, že agresivní investor podstupuje vyšší riziko kvůli dosažení vyššího výnosu. Konzervativní se pak snaží dosáhnout výnosu adekvátního podstupovanému riziku. Takovýto investor hledá produkty, které nabízí nižší výnosnost i riziko, ale na druhou stranu je investice likvidnější. Investor do svého portfolia zpravidla nezahrne pouze jednu třídu aktiv. Většinou se snaží o diverzifikaci svého portfolia. Tím může snížit riziko bez nutnosti snížit výnos či alternativně při nezměněném riziku zvýšit výnos plynoucí z investice. Mezi hlavní třídy aktiv řadíme hotovost, dluhopisy, akcie, nemovitosti a další reálná aktiva. 10 Povaha investora se dále promítá do volby investiční strategie. Článek z roku 1986 Co určuje výkonnost portfolia, který uveřejnili G. Brinson, L. R. Hood a G. Beebower, se zabýval faktory, které se podílejí na výnosech portfolií amerických penzijních fondů. Výsledkem mimo jiné bylo, že správný odhad okamžiku pro nákup nebo prodej cenného papíru se na celkové výkonnosti podílí pouhými 2%. Přibližně 4% význam má výběr konkrétních titulů. Naproti tomu 93,6% význam měla investiční strategie ve smyslu rozmístění peněz do investičních tříd. 11 Je to z toho důvodu, že lidé neumějí správně vybrat akcie ani časovat trh. Věc, kterou však lidé ovládají, je ohodnocení rizik jednotlivých tříd aktiv. Přesto je praxe 9 Upraveno podle: ŠOLÍN, Michael. Anketa: Které fondy jsou vhodné pro agresivní, vyvážené a konzervativní investory?. Investiční web [online] [cit ]. Dostupné z: 10 Upraveno podle: Finanční investování: Základy teorie portfolia, diverzifikace portfolia. In: Informační systém Masarykovy univerzity [online]. [2010] [cit ]. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/el/1456/podzim2013/mpf_fiin/um/finv_podzim pdf 11 Upraveno podle: KOHOUT, Pavel. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. 6., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2010, s Finance (Grada). ISBN

19 přesně opačná. Investoři se soustředí na tipy k nákupu produktů. Jak se tedy od sebe liší jednotlivé investiční strategie? Konzervativní strategie Investor nepožaduje vysoký výnos, stará se o minimalizaci výkyvů hodnoty svého portfolia. Důraz je kladen na nástroje peněžního trhu. Ten tvoří až 60 % portfolia. Následují obligace s 30 % a akcie, kterých je v portfoliu 10 %. Toto portfolio se zaměřuje na zachování tržní hodnoty investovaného kapitálu a v průběhu roku by mělo zajistit stabilitu. Strategie je určena pro investory, kteří chtějí investovat na krátký časový horizont či mají zásadní investiční omezení, kvůli kterým nemohou investovat dlouhodoběji. Konzervativní investoři preferují likvidní investici na úkor nižších příjmů z investičních produktů. Vyvážená strategie Může být dále dělena na spíše konzervativní a spíše agresivní. Na kterou stranu se přiklání, opět rozhodnou investiční třídy aktiv obsažených v daném portfoliu. U spíše agresivní strategie je očekáván vyšší výnos. Akcie tvoří 30 % portfolia, obligace 50 % a produkty peněžního trhu zbylých 20 %. Strategie je spíše střednědobá a pro obezřetnější investory, kteří preferují běžný příjem ze své investice před růstem kapitálové části. Díky vyššímu zastoupení obligací jsou zde vyšší hotovostní příjmy než u agresivní (nebo také dynamické) strategie. Agresivní strategie Téměř každá literatura uvádí, že tato strategie není určena pro slabé povahy. Pavel Kohout ve své knize říká: Není určena těm, které vyvádí z míry každé zakolísání burzovního indexu a kterým úvahy o finančních krizích připravují bezesné noci. 12 Strategie rozkládá prostředky mezi třídy aktiv následujícím způsobem: akcie tvoří 60 %, obligace 30 % a nejmenší podíl tvoří peněžní trh (10 %). Strategie je ideální pro dlouhodobé investory, kteří nepotřebují inkasovat ze svých cenných papírů pravidelný příjem (obligace mají poměrně nízké zastoupení). Investor se orientuje na dlouhodobý tržní růst hodnoty v čase, tedy na kapitálové zhodnocení. Je třeba být vždy připraven na to, že hodnota portfolia může klesnout o 20 nebo 30 % krátce po začátku investování. I v polovině investičního horizontu může být výše investice na nižší částce než na počátku investování. Analytici ani makléři nikoho nevarují 12 KOHOUT, Pavel. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. 6., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2010, s Finance (Grada). ISBN

20 před možnými burzovními krachy či podobnými případy, kdy by byla ohrožena dobře se vyvíjející investice. 13 Investiční strategie lze dělit také podle dalších kritérií. Například na aktivní a pasivní. Mezi čtyři nejběžněji využívané aktivní strategie se řadí: Růstová strategie Strategie ochrany kapitálu Příjmová strategie Strategie orientace na celkový výnos 1.3 Ekonomický systém, finanční systém a finanční trh Přestože se tato podkapitola bude zabývat především reálnými a finančními aktivy a jejich významem na finančních trzích, začnu trochu více ze široka. Samotný finanční trh je možné označit jako fenomén, který láká investory, regulátory i akademiky po celá staletí. Motivem a podstatou investování je očekávání investorů, že budoucí hodnota jimi vložených finančních prostředků bude vyšší než hodnota současná. V tržní ekonomice hraje finanční trh roli nejdůležitější. Odráží totiž stav, dosavadní vývoj a budoucí perspektivu dané ekonomiky. 14 Širší pojetí než finanční trh zahrnuje finanční systém. Ten je možno chápat jako mechanismus, jehož prostřednictvím se prostředky k zapůjčení dostávají k těm, kteří si je chtějí vypůjčit. Je souhrnem jak všech dílčích segmentů finančního trhu, tak i všech na nich obchodovaných finančních nástrojů a rovněž všech ekonomických subjektů, které při respektování legislativou stanovených zákonů a dalších souvisejících předpisů tyto finanční nástroje s využitím svých odborných znalostí a technik obchodují, nebo poskytováním celé řady odborných finančních služeb fungování finančního systému napomáhají. 15 Finanční systém je nedílnou součástí systému ekonomického. Ten se vyznačuje třemi základními výrobními faktory prací, půdou a přírodními zdroji a kapitálem. 13 Upraveno podle: KOHOUT, Pavel. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. 6., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2010, s Finance (Grada). ISBN a Finanční investování: Základy teorie portfolia, diverzifikace portfolia. In: Informační systém Masarykovy univerzity [online]. [2010] [cit ]. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/el/1456/podzim2013/mpf_fiin/um/finv_podzim pdf 14 Upraveno podle: VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 2., aktualiz. vyd. Praha: WoltersKluwer Česká republika, 2011, s. 19. ISBN REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie: (finanční trhy). 3., aktualiz. a rozš. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007, s. 15. ISBN

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o finančním trhu, o jeho členění, o cenných papírech na finančních trzích. Zopakují si, co jsou to kapitálové

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio Jak vyplnit tento dotazník Prosím vyplňte tento dotazník uvedením relevantních údajů, které jsou požadovány, nebo zaškrtnutím některé

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Investiční dotazník. Investiční dotazník

Investiční dotazník. Investiční dotazník Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Osobní údaje Jméno klienta Nemusí se nutně jednat o celé jméno klienta (z důvodů diskrétnosti) Doporučujeme používat pouze křestní jméno nebo zkratku jméno klienta

Více

Akcie obsah přednášky

Akcie obsah přednášky obsah přednášky 1) Úvod do akcií (definice, druhy, základní principy) 2) Akciové analýzy 3) Cena akcie 4) Výnosnost akcie 5) Štěpení akcií 6) definice je cenný papír dokládající podíl akcionáře na základním

Více

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM Eva Hávová, Liběna Tetřevová Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu Fakulta chemicko-technologická,

Více

Finanční gramotnost pro ZŠ Životní etapy z pohledu financí

Finanční gramotnost pro ZŠ Životní etapy z pohledu financí Životní etapy Dětství a dospívání (0-25 let) Mladší produktivní věk (25-50 let) Pozdější produktivní věk (50-75 let) Čas odpočinku (75- ) Životní etapy I. Dětství a dospívání Podpora rodičů zajištění Velice

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO148 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Security Markets I Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Úvod Finanční trh je souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_E18.01

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích V případě, že se prostřednictvím Roklenu rozhodnete investovat do investičních nástrojů, je nezbytné, abyste rozuměli níže uvedeným rizikům,

Více

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné.

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné. Měření rizika Podnikatelské riziko představuje možnost, že dosažené výsledky podnikání se budou kladně či záporně odchylovat od předpokládaných výsledků. Toto riziko vzniká např. při zavádění nových výrobků

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 8 Edice Investice Petr

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

19.10.2015. Finanční matematika. Čas ve finanční matematice. Finanční matematika v osobních a rodinných financích

19.10.2015. Finanční matematika. Čas ve finanční matematice. Finanční matematika v osobních a rodinných financích Finanční matematika v osobních a rodinných financích Garant: Ing. Martin Širůček, Ph.D. Lektor: Ing. Martin Širůček, Ph.D. - doktorské studium oboru Finance na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Základní druhy finančních investičních instrumentů

Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 2 strana 3 Akcie Vymezení a legislativa Majetkový

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

Fakta a mýty o investování i riziku. Monika Laušmanová Radek Urban

Fakta a mýty o investování i riziku. Monika Laušmanová Radek Urban Fakta a mýty o investování i riziku Monika Laušmanová Radek Urban 1 Mýtus: Mezi investováním a utrácením není skoro žádný rozdíl Utrácení - koupě kabelky 35 000 30 000 Cena kabelky 25 000 20 000 15 000

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

Úvod do podnikových financí. 154-0300 Finance. VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2014/2015

Úvod do podnikových financí. 154-0300 Finance. VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2014/2015 154-0300 Finance VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí akademický rok 2014/2015 Obsah 1 2 Cíle finančního řízení Principy finančního řízení 3 Vliv finančního trhu na finanční

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Osobní finance 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět:

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko ve finančním rozhodování 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku 2. Riziko ve finančním rozhodování - rizika systematická a nesystematická - podnikatelské

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více