vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance"

Transkript

1 ODŮVODNĚNÍ vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů Předkládaný návrh vyhlášky je zpracován na základě nutnosti promítnout změny v návaznosti na nový zákon o investičních společnostech a investičních fondech, který je připravován v souvislosti s nutností transpozice nových evropských předpisů v oblasti kolektivního investování. Jedná se zejména o směrnici AIFMD 1 a její prováděcí nařízení 2 (dále jen nařízení EU ), které se dotýká i oblasti výkaznictví, protože vymezuje okruh informací a částečně jejich formát, které budou povinně sledovány v oblasti kolektivního investování. Změny vyvolané těmito novými právními předpisy vedou k nutnosti upravit stávající systém výkaznictví tak, aby respektoval tyto nové právní předpisy a zároveň umožnil kvalitní dohled nad činností v oblasti kolektivního investování, kterým je Česká národní banka pověřena. Návrh vyhlášky nahrazuje dosavadní vyhlášku č. 358/2010 Sb., o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování České národní bance (dále jen vyhláška č. 358/2010 Sb. ), která byla účinná od Z pohledu výkaznictví bude nová vyhláška vycházet z mírně odlišného konceptu, protože nový zákon vedle předkládání informací obhospodařovateli ukládá povinnosti týkající se reportingu i administrátorovi investičního fondu, který se zavádí novým zákonem o investičních společnostech a investičních fondech. Většinu informací bude ale i nadále předkládat obhospodařovatel investičního fondu za sebe a jím obhospodařované české a zahraniční fondy, výjimku tvoří detailní informace týkající se portfolia nemovitostí u nemovitostních fondů, kde je tato povinnost přiřazena administrátorovi. Nová je také skutečnost, že obhospodařovatelem mohou být i další osoby, především zahraniční investiční společnosti, pro které budou v případě, že získají povolení k činnosti v České republice pro sebe nebo pro svůj fond, platit v oblasti výkaznictví stejné povinnosti jako pro klasické investiční společnosti. Nově bude předkládat základní informace i hlavní administrátor, který je novým subjektem v oblasti kolektivního investování podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Nová je i možnost zakládání podfondů u akciových společností s proměnným základním kapitálem, za které budou předkládány informace shodně jako za obhospodařované investiční fondy. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled 1

2 Rozsah požadovaných informací od jednotlivých typů vykazujících osob je v souladu se zmocněním v novém zákoně o investičních společnostech a investičních fondech odvozen z potřeb dohledu nad jednotlivými typy těchto osob. Vyšší požadavky jsou kladeny na správce alternativních fondů, kteří spadají pod AIFMD a navazují nařízení EU, kde musí být zároveň naplněny i požadavky na jednotný reporting prostřednictvím tzv. pro-forma reportu. Tyto informace bude muset Česká národní banka dále předkládat Evropskému orgánu dohledu pro cenné papíry a trhy (dále jen ESMA ) pro účely sdílení s ostatními orgány dohledu EU a ESRB. V zájmu zachování kontinuity a maximálního snížení nákladů pro vykazující osoby vychází nový návrh z již existujících výkazů, které se, pokud to nevyžaduje nové znění právních předpisů, nemění. Nově se zavádějí výkazy vycházející z požadovaného jednotného evropského reportingu daného nařízením EU a výkaz ke sledování dostatečnosti kapitálu a jeho likvidnosti. Oproti současnému stavu se obsah informační povinnosti mění zejména pro obhospodařovatele tzv. alternativních fondů, tj. speciálních fondů a fondů kvalifikovaných investorů, kteří budou muset plnit i nově nastavené informační povinnosti v oblasti reportingu podle nařízení EU. Periodicita a rozsah informací se liší podle vztahu k rozhodnému limitu s tím, že rozsah reportingu se zvyšuje s velikostí obhospodařovatele. Pro ostatní obhospodařovatele, resp. ve vztahu ke standardním fondům, zůstává většina informačních povinností beze změny nebo jen s dílčími úpravami v obou směrech navazující na změny v předpisech nebo vyhodnocení míry využití dosud sledovaných dat. Nový bude pro všechny obhospodařovatele výkaz sledující pravidla výkonu činnosti, který obsahuje informace o dostatečnosti kapitálu a jeho likvidnosti vycházející z nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Předkládání nových informací podle nařízení EU bude pro obhospodařovatele znamenat zvýšení nákladů na reporting, jejich předkládání je však dáno přímo použitelným právním předpisem Evropské unie. Tuto skutečnost řeší částečně přechodné ustanovení s využitím 652 zákona, které odkládá reporting až na období, kdy stávající investiční společnosti a investiční fondy uvedou své poměry do souladu s novým zákonem. Zvýšení nákladů pro ostatní vykazující osoby nebude příliš velké, protože rozhodující část informačních povinností se nezmění a nově bude předkládán pouze jeden výkaz, který obsahuje informace, které musí mít vykazující osoba k dispozici a průběžně je sledovat, protože navazují na limity a pravidla, které musí obhospodařovatel dodržovat podle příslušných právních předpisů (dostatečnost a likvidnost kapitálu). Pro obhospodařovatele dojde k jednorázovému navýšení nákladů při zavedení výše uvedených nových a pozměněných výkazů, které bude nutno nastavit do interních systémů vykazující osoby. Veškeré položky jednotlivých výkazů jsou buď přímo vyžadovány zákonem či jsou odvoditelné z informací, které má obhospodařovatel k dispozici ze svého manažerského informačního systému. Provozní náklady jsou pak závislé na počtu obhospodařovaných fondů, od kterého se odvíjí počet zasílaných výkazů. Navýšení provozních nákladů se opět týká pouze obhospodařovatelů, kteří budou muset vykazovat podle nařízení EU, protože u ostatních vykazujících osob bude nově zasílán vždy jen jeden výkaz za obhospodařovatele. 2

3 2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním Návrh vyhlášky je v souladu se zmocněním uvedeným v ustanovení 478 zákona č. xx/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Z tohoto ustanovení řeší navrhovaná vyhláška informační povinnosti ve formě pravidelných elektronicky předkládaných výkazů, tj. ustanovení 462, 463, 464, 466 odst. 1, 2 a 4, 468 a 469 písmeno b) zákona. 3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie Předkládaný návrh vyhlášky je slučitelný s právem Evropské unie, zejména se směrnicí AIFMD a prováděcím nařízením komise. 4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny Hlavním důvodem pro vydání nové vyhlášky, týkající se informačních povinností obhospodařovatelů a administrátorů, jsou zásadní změny reportingu v oblasti kolektivního investování navazující na nové právní předpisy v této oblasti. Jedná se zejména o změny struktury vykazujících subjektů a úroveň dohledu nad jednotlivými obhospodařovateli podle jejich velikosti, které na sebe vážou i odlišný rozsah požadovaných informací ve formě tzv. pro-forma reportu podle nařízení EU. 5. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí Navrhovaná úprava nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. Z navrhovaných změn nevyplývají zvýšené náklady ani pro ČNB. Navrhované změny proběhnou v rámci pravidelných úprav stávajícího systému pro výkaznictví. Předkládaný návrh vyhlášky nemá přímý dopad na podnikatelské prostředí. Dále nemá žádné negativní sociální dopady ani nemá žádné dopady na specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé, ani na osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. 6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem diskriminace. 3

4 7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 8. Zhodnocení korupčních rizik Navrhovaná právní úprava, která se týká předkládání výkazů České národní bance, nevytváří prostor pro korupční rizika. 9. Konzultace Návrh nové vyhlášky byl konzultován s Asociací pro kapitálový trh České republiky. Detailní podoba jednotlivých výkazů včetně metodiky je připravována v úzké spolupráci se zástupci této asociace. Návrh nové vyhlášky nepodléhá konzultaci s Evropskou centrální bankou podle Rozhodnutí Rady č. 98/415/ES ze dne 29. června 1998 o konzultacích vnitrostátních orgánů s Evropskou centrální bankou k návrhům právních předpisů. Předkládaný návrh neobsahuje řešení, která by představovala zvýšené riziko z hlediska proveditelnosti a vynutitelnosti. Na základě návrhu České národní banky (Plán vyhlášek pro rok 2013) rozhodl ministr a předseda Legislativní rady vlády dne 23. ledna 2013 (č. j. 857/2013-KMV), že se u této vyhlášky neprovede hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA). II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST K 1 Stanovuje se předmět úpravy vyhlášky podle zmocnění uvedeného v ustanovení 478 zákona č. xx/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993, o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že vyhláška upravuje pouze část informačních povinností, které mají podobu pravidelně předkládaných kvantitativních informací formou výkazů prostřednictvím specifických informačních systémů pro sběr dat, jsou v rámci tohoto ustanovení přesně vymezeny paragrafy zákona, kde jsou tyto informační povinnosti popsány. K 2 Ustanovení 2 obsahuje vymezení některých pojmů, které jsou potřebné pro správné pochopení jednotlivých ustanovení vyhlášky. Jde zejména o pojmy používané v technických aplikacích pro přípravu a automatizovaný přenos dat do ČNB. Shodné definice těchto pojmů jsou uplatňovány obecně ve všech vyhláškách ČNB, které upravují informační povinnosti subjektů finančního trhu. Definice datového souboru a zabezpečovací značky navazují na pojmy používané v programových aplikacích pro přenos dat, které budou vykazující osoby používat. Zabezpečovací značka, která je specifickým elektronickým prostředkem pro označení datových zpráv předávaných prostřednictvím aplikace EDI/EDIFACT, je vydávána ČNB. Nejedná se o elektronickou značku definovanou zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. 4

5 K 3 až 5 Stanovují se konkrétní informační povinnosti pro obhospodařovatele a administrátory, které plní v souladu se zákonem. Informační povinnost je plněna prostřednictvím tzv. výkazů. Informační povinnosti jsou členěny podle rozsahu předkládání a dále podle frekvence jejich předkládání, od měsíční po čtvrtletní. Samostatně jsou uvedeny výkazy, které vycházejí z informačních povinností podle nařízení EU. K 6 Ustanovení 6 stanoví skutečnosti, které jsou společné pro předkládání všech výkazů vykazujícími osobami. Odkazuje zejména na přílohu, kde je popsán rámcový obsah výkazů, kterými budou obhospodařovatelé a administrátoři plnit svou informační povinnost. Výkazy jsou obecně sestavovány podle českých účetních standardů, pokud však instituce může podle zákona o účetnictví postupovat podle mezinárodních účetních standardů, sestaví předmětné výkazy podle těchto standardů. Ustanovení odst. 3 upřesňuje požadavek na způsob přepočtu zahraničních měn na české koruny. K 7 Způsob přenosu dat ve výkazech do ČNB je upraven variantně tak, aby vykazující osoby měly možnost vybrat si pro ně nejvýhodnější a nejméně nákladný způsob. Každý z uvedených kanálů se liší z hlediska vhodnosti pro určitý typ instituce, primárních nákladů na pořízení, podporou automatizace na straně vykazující osoby apod. Ustanovení dále uvádí, kde budou k dispozici podrobné informace k sestavení datových souborů odvozených z výkazů. U webových aplikací (SDNS a Web services) budou zveřejněny na internetové stránce ČNB (jsou bezprostřední součástí těchto aplikací), u aplikace EDI/EDIFACT jsou dodávány formou datové zprávy. Pro zajištění autentizace předkládaných datových zpráv je vyžadován uznávaný elektronický podpis, v případě EDI/EDIFACT se používá zabezpečovací značka založená na certifikátu vydaném ČNB. K předkládání výkazů ČNB prostřednictvím automatizovaného sběru dat výkazů v elektronické formě s využitím výše uvedeného specifického aplikačního programového vybavení neexistuje alternativa v podobě úkonu učiněného vůči ČNB prostřednictvím datové schránky zejména proto, že povaha tohoto úkonu to neumožňuje, a to především z důvodu funkčních vlastností výše uvedených programových aplikací, které datová schránka neumožňuje (navazující automatizované zpracování, automatická kontrola a upomínání dodání datových souborů, velikost podávaných zpráv, kontroly nad daty ve výkazech apod.). Předkládání informací prostřednictvím výše uvedených programových aplikací je mezi vykazujícími osobami dlouhodobě etablováno a nevyvolává technické ani jiné problémy. K 8 V tomto ustanovení je řešena problematika oprav výkazů v případě zjištění chyb vykazující osobou nebo Českou národní bankou. V těchto případech je vykazující osoba povinna opravit daný výkaz a všechny výkazy navazující, pokud jsou touto opravou dotčeny, a zaslat je ČNB způsobem upraveným v 7. Specifickým případem je oprava údajů ve vazbě na provedený audit účetní závěrky, která je rovněž předkládána jako oprava shodným způsobem. 5

6 K 9 Programové aplikace založené na internetových technologiích (SDNS a Web services) vyžadují sdělení kontaktních osob a jejich pravidelnou aktualizaci. Ustanovení 9 specifikuje informace, které musí být sděleny a aktualizovány. Pouze tyto osoby mohou komunikovat s ČNB. Stanovení omezeného okruhu osob, jež mohou zasílat datové zprávy, je nezbytné k zajištění autenticity osob oprávněných k předkládání výkazů za vykazující osobu. K 10 Toto ustanovení upřesňuje, že pro období sestavení výkazu před účinností této vyhlášky platí původní vyhláška, i když příslušný datový soubor bude zasílán až v termínu, kdy bude platná nová vyhláška. Zároveň odkládá vykazující povinnost u nových výkazů, které vycházejí z požadavků podle AIFMD, v souladu s 652 zákona, až na období, kdy stávající investiční společnosti a investiční fondy uvedou své poměry do souladu s novým zákonem. Pro potřeby pokrytí celého období, které je minimálně měsíc, se upřesňuje, že i v případě, že účinnost vyhlášky je stanovena na období v průběhu měsíce, výkazy musí obsahovat data vždy od počátku takového měsíce podle nové vyhlášky. K 11 Navrhuje se účinnost dnem vyhlášení shodně jako pro nový zákon o investičních společnostech a investičních fondech, který zruší původní vyhlášku, která upravovala informační povinnosti investičních společností a fondů kolektivního investování. 6

IV. ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST - 5 - 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

IV. ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST - 5 - 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů - 5 - IV. ODŮVODNĚNÍ k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti

Více

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část ODŮVODNĚNÍ A. Obecná část Zpracování odůvodnění návrhu vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby (dále jen návrh vyhlášky ) vychází z čl. 2 bodu 2. 3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA),

Více

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů O d ů v o d n ě n í I. Obecná část A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Navrhovaná vyhláška je vydávána k provedení zákona č. /2014 Sb., kterým se mění

Více

1) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ

1) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST 1) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ 1.1 Název Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : 301. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z

Více

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákon o pojišťovnictví Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákona o pojišťovnictví Po téměř ročním projednávání v parlamentu byl na konci srpna vydán ve sbírce zákonů nový zákon o pojišťovnictví 1 ( ZPoj

Více

- 47 - ODŮVODNĚNÍ k návrhu nařízení vlády o investování investičních fondů

- 47 - ODŮVODNĚNÍ k návrhu nařízení vlády o investování investičních fondů - 47 - ODŮVODNĚNÍ k návrhu nařízení vlády o investování investičních fondů A. OBECNÁ ČÁST 1. Platný právní stav, hlavní principy a posouzení nezbytnosti navrhované úpravy Nařízení provádí zákon o investičních

Více

I. Obecná část. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje. Název návrhu zákona:

I. Obecná část. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje. Název návrhu zákona: IV. Důvodová zpráva I. Obecná část SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Název návrhu zákona: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb.,

Více

- 1 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA

- 1 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA - 1 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IVa DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platné právní úpravy Návrh zákona o důchodovém spoření upravuje tzv. druhý fondový důchodový pilíř na základě vládou schválených Hlavních principů pokračování

Více

LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA VLÁDY

LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA VLÁDY LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA VLÁDY schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188 a změněná usnesením vlády ze dne 21. srpna 1998 č. 534, usnesením vlády ze dne 28. června 1999 č. 660, usnesením vlády

Více

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD)

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) Bulletin BBH říjen 2011 Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) - přehled nového režimu pro speciální fondy a jejich správce - Právní aktuality Finanční trh Bulletin říjen 2011 Strana

Více

ZÁKON. ze dne... 2014,

ZÁKON. ze dne... 2014, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2014, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a některé další zákony.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a některé další zákony. DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. k návrhu zákona, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a některé další zákony. I. Obecná část Návrh zákona transponuje některé směrnice

Více

Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013

Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013 Bulletin BBH Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy.. 2 2. Investiční fondy... 5 3. Bankovnictví a platební systémy... 7 4.

Více

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu III. Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu dle opatření J.6 Národního plánu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Obor veřejného investování Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 OBSAH

Více

Bulletin BBH. Právní aktuality. Finanční trh a obchodní společnosti

Bulletin BBH. Právní aktuality. Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin BBH Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti květen & červen 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy... 2 2. Investiční fondy... 3 3. Bankovnictví a platební systémy...

Více

Bulletin BBH. Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti. září & říjen 2014

Bulletin BBH. Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti. září & říjen 2014 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy... 2 2. Kolektivní investování... 3 3. Bankovnictví a platební systémy.

Více

ZÁKONA ze dne 2013 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

ZÁKONA ze dne 2013 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2013 VII. volební období Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Jana Farského a Františka Laudáta na vydání ZÁKONA ze dne 2013 o pravidlech

Více

IV. - 267 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech

IV. - 267 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech - 267 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech IV. A. OBECNÁ ČÁST 1. Platný právní stav, hlavní principy a posouzení nezbytnosti navrhované úpravy Kolektivní

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2014

FINANČNÍM TRHEM v roce 2014 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2014 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2014 ISBN 978-80-87225-60-8 OBSAH ÚVOD 5 EXECUTIVE SUMMARY 6 A. DOHLED NAD FINANČNÍM TRHEM V ROCE 2014

Více

Výsledky připomínkového řízení

Výsledky připomínkového řízení Výsledky připomínkového řízení IV. Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 9. 5. 2013, s termínem dodání stanovisek do 23. 05.

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. A. OBEC Á ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA IVc Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech A. OBECNÁ ČÁST 1. Platný právní stav, hlavní principy a posouzení nezbytnosti navrhované úpravy Kolektivní investování

Více

Nový zákon o platebním styku. Bulletin BBH - listopad 2009

Nový zákon o platebním styku. Bulletin BBH - listopad 2009 Nový zákon o platebním styku Bulletin BBH - listopad 2009 Nový zákon o platebním styku Nový zákon o platebním styku, který byl na začátku září vyhlášen ve sbírce zákonů 1 ( ZPS ), přináší zásadní změny

Více

BANKOVNÍ 03 DOHLED 20 2003

BANKOVNÍ 03 DOHLED 20 2003 2003 BANKOVNÍ DOHLED 2003 BANKOVNÍ DOHLED 2003 OBSAH PŘEDMLUVA 1 A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 2003 3 1. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OBLASTI BANKOVNÍHO SEKTORU V ROCE 2003 3 2. VÝKON BANKOVNÍHO DOHLEDU 9 2.1 DOHLED

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA)

OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) (účinnost od 1. února 2014) Leden 2014 1 OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) schválené usnesením vlády ze dne 14. prosince

Více

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy.. 2 2. Investiční fondy... 3 3. Bankovnictví a platební systémy... 3

Více

Právní aktuality - Finanční trh. Bulletin BBH květen & červen 2011

Právní aktuality - Finanční trh. Bulletin BBH květen & červen 2011 Právní aktuality - Finanční trh Bulletin BBH květen & červen 2011 Obsah: 1. Investiční nástroje, komodity a trhy 2. Kolektivní investování 3. Bankovnictví a platební systémy 4. Pojišťovnictví a penzijní

Více