Optimalizace investičního controllingu webových projektů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Optimalizace investičního controllingu webových projektů"

Transkript

1 Optimalizace investičního controllingu webových projektů Jan Tyrychtr, Ivana Švarcová Katedra informačních technologií Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita, Abstrakt: Cílem příspěvku je optimalizace procesu plánování investic do webových projektů. V teoretické části byla provedena syntéza informací autorů jako Bozem (1987), Seicht (1992), Gunasekaran (2001, 2006), Eschenbach (2004), Azadeh (2009) a další. Popsány jsou hodnotící metody investic zaměřených na neziskové webové projekty. Ve 3. části je navržena inovace procesu investičního controllingu s vlastní realizací webových projektů využívající databázový systém. Akcentovány jsou aktivity, které je možné do investičního rozpočtu zahrnout. Jedná se o aktivity testování účinnosti celé webové aplikace a simulace provozu databázového systému. Efekt zahrnutí těchto aktivit do investičního rozpočtu je demonstrován v případové studii. Klíčová slova: Investice, controlling, investiční controlling, management, řízení IT projektů, webová aplikace. Abstract: The aim is to optimise the process of planning investment in web projects.. Synthesis of information by authors as Bozem (1987), Seicht (1992), Gunasekaran (2001, 2006), Eschenbach (2004), Azadeh (2009) and others was carried out in me literature review. The methods for evaluating investments to non-commercial web projects are described. Process innovation of investment controlling with own realization of web projects using database system is proposed in the third part of this paper. Activities, which are can to be included in the investment budget, are accented. These activities are testing the effectiveness of the entire web application and traffic simulation database system. Effect of including those activities into the investment budget is demonstrated in the case study. Keywords: Investment, controlling, investment controlling, management, IT project management, web application. 1. Úvod V současnosti již většina podniků neinvestuje pouze do investičních statků, jako jsou budovy, stroje, zařízení a podobně, ale také do informačních technologií (IT) popřípadě do informačních systémů (IS). Tyto investice do IS/IT jsou pořizovány především z důvodu lepší efektivity podnikových procesů. A to i za předpokladu, že tato efektivita není objektivně prokázána. Problémem investic do IS/IT je, že sledování výnosu takové investice je velmi obtížné. Pokud je cílem investice optimalizace podnikových procesů, měly by tyto procesy být sledovány, zdali dochází k očekávaným přínosům. Ne vždy je cílem investice do IS/IT výnos, velmi často se jedná o investice, které mají pouze přinášet užitek (například v podobě lepší komunikace se zaměstnanci, nebo informační charakter pro podporu rozhodování a podobně.) Dalším typem investice je zavádění webových aplikací pro podnik (jako 26

2 Jan Tyrychtr, Ivana Švarcová součást IS, samostatný webový portál nebo podnikové webové stránky). V případě nekomerčního subjektu je při rozhodování o investici do webových projektů nutné především sledovat jejich nákladovou složku (například nelze realizovat výnos na základě komerční reklamy umístěné na webových stránkách). 2. Teorie Každý podnik musí řešit problematiku investiční činnosti, tak aby si zajistil dlouhodobou prosperitu. Pojem investice v makroekonomickém pojetí představuje Aktiva, která nejsou určena pro bezprostřední spotřebu, ale jsou určena pro užití ve výrobě spotřebních statků nebo dalších kapitálových statků (Synek, 2007). Investice lze chápat (Scholleová, 2009): v užším pojetí jako majetek, který není určen ke spotřebě, ale je učen k tvorbě dalšího majetku, a ten podnik pak prodává na trhu; nebo v širším pojetí jako v současnosti obětované prostředky na pořízení majetku, který bude dlouhodobě pomáhat podniku přinášet vyšší užitky a v důsledku umožní získat i vyšší finanční efekty. Seicht (1992) uvádí následující možnosti pro rozhodování o investicích: volba mezi investicí a neinvesticí; volba mezi okamžitou investicí a pozdější investicí; volba mezi různými investičními záměry; volba mezi různými objekty investic pro stejný investiční záměr; další provoz nebo likvidace. Podněty k investicím mohou vyplývat jak z vnitřku podniku (např. ze strategického plánování), tak z vnějšku (např. prostřednictvím poradců, nebo z vývoje na odbytových trzích, či vývoje technologie) (Eschenbach, 2004). 2.1 Řízení IT projektů Projektové řízení je aplikace znalostí, dovedností, nástrojů a technik při realizaci projektových aktivit za účelem dosažení požadavků projektu (Schwalbe, 2010). Organizace investují značné prostředky do IT ve snaze přeměnit podnikové procesy a zvýšit produktivitu, popřípadě ziskovost. V mnoha organizacích podporují projektoví manažeři zavádění novějších obchodní strategie řízení portfolia projektů (Schwalbe, 2010). Řízení portfolia se zaměřuje na dosahování strategických cílů. Projektové řízení se zaměřuje na cíle taktické. Řízení IT projektů zahrnuje podle Schwalbe (2010) integrované řízení projektu, řízení rozsahu projektu, řízení času projektu, řízení nákladů projektu, řízení kvality projektu, řízení lidských zdrojů v projektu, řízení komunikace v projektu, řízení rizik v projektu, řízení obstarávání v projektu. 27

3 Optimalizace investičního controllingu webových projektů SELECTIT Výběr IT projektu - Přínos - Riziko - Náklady PROJECTIT IMPLEMENTIT Strategická implementace IT a monitoring - Aplikace - Nedostatky - Hodnocení Legenda: Proces Informační tok Fáze řízení EVALUATEIT Hodnocení výkonnosti IT - Výkon - Poučení - Nápravná opatření Obr. 1. Životní cyklus řízení IT projektů (podle Stewart, 2008). Stewartem (2008) publikovaný model ProjectIT je právě vhodný pro transformaci a dosažení žádoucích cílů, nákladů a požadavků na kvalitu (obrázek č. 1). ProjectIT a související moduly pro výběr IT projektů (SelectIT), strategická implementace IT (ImplementIT) a hodnocení výkonu IT (EvaluateIT) je jeden z prvních komplexních přístupů k systematickému a soustavnému řízení IT projektů (Stewart, 2008). Takový rámec zmírňuje rizika a poměr mezi náklady a přínosy IT projektu. Důležitou podporou řízení IT projektů je informační systém. Liu (2008) uvádí, že informační systém řízení by měl brát v úvahu výsledky a implementovat společný postup pro vývoj systému podle vybraných norem. Takovýto krok povede ke zlepšení výkonnosti projektu organizace prostřednictvím kontrol podle normalizace a pravděpodobně také ke zlepšení spolupráce na známých aktivitách (Liu, et al., 2008). 2.2 Investiční controlling Controlling investic je ústřední součástí podnikového plánování a podnikového řízení orientovaného na výsledek a funguje jako průvodce celým průběhem investic (Leibsch, 1987, cit. v Eschenbach, 2004). Controlling investic se dotýká jak plánování v dlouhodobém horizontu, tak krátkodobých operativních plánů (Scholleová, 2009). Podle Langeho (1988) je cílem controllingu investic podpora procesů řízení na všech hierarchických rovinách v oblasti investic (příprava nástrojů controllingu investic, zajišťování informací pro různé úrovně rozhodování, koordinace a kontrola). Důležitou fází procesu plánování je rozhodnutí o investici nebo neinvestici. Tato fáze vyžaduje, aby manažeři měli širší a hlubší znalosti o rozhodovacím kontextu, tak aby 28

4 Jan Tyrychtr, Ivana Švarcová bylo dosaženo minimalizace investičních rizik. Gautier a kol. (2009) doporučují u metodik managementu (nejen u investičního controllingu) vytvořit sdílení znalostí, tak aby byly zvažovány názory více odborníků, zajištěna podpora ad hoc komunikace mezi partnery a zlepšena integrace technologií. Obrázek č. 2 ukazuje podle Eschenbacha (2004) zjednodušené schéma průběhu plánování, hodnocení, realizace a kontroly investic. Controlling investic nemůže sloužit jen k samotnému plánování a vyhodnocování, ale musí být součástí tvorby metodiky a rámců hodnocení celého investičního procesu tak, aby probíhalo v souladu s podnikovými cíli (Scholleová, 2009). Aby mohl controlling splnit cíle podniku a tím též cíle controllingu v souvislosti s investicemi, je třeba odpovídajícím způsobem podpořit rozhodování, vytvořit směrnice a formovat postupy, vše v případě potřeby zdokonalovat a dohlížet na jejich dodržování. (Bozem, 1987). Důležitým úkolem controllingu investic při podpoře řízení podniku v rozhodování o investicích je vývoj systému plánování a kontroly a odpovídajícího informačního systému (Peemöller, 1993). Investiční záměr Kritéria hodnocení Omezující faktory Popis investice Shromáždění alternativ Předběžná volba/výběr Podrobná analýza Ocenění Doporučení Rozhodnutí Realizace, řízení, kontrola Obr. 2. Schéma fází procesu plánování investic a rozhodování o investicích (Eschenbach, 2004). Dle Eschenbacha (2004) lze konstatovat, že kontrolní aktivity se mohou na jedné straně vztahovat na kontrolu provedení a na druhé straně na kontrolu výsledku. Do první oblasti přísluší kontrola výdajů, termínů a technickoorganizační koncepce. Kontrola výsledků obsahuje sledování a prověřování hospodárnosti a rentability, 29

5 Optimalizace investičního controllingu webových projektů technického a organizačního výsledku a jiných cílů spojených s investicí (Eschenbach, 2004). 2.3 Investiční controlling IT projektů Podnikatelé měli a dokonce mají pocit, že peníze vynaložené na IT projekty (rozvoj, modernizaci a / nebo nákup aplikací a podpůrných systémů, nákup a zavádění technologií, začlenění samostatně běžící aplikace, operační systémy) se nevrátí, jejich investice do IT nepřinášejí žádný zisk, konkurenceschopnost podniku nezlepší (Erdos, et al., 2008). Důvodem je, že ve většině případů nejsou a nebyly investice analyzovány. Kvalita návrhů velkých IT projektů je často vnímána jako otázka ceny, funkčnosti a doby zpracování. Některé organizace mohou trvat na funkčních požadavcích a ceně, jiné pouze mohou klást důraz na kvalitu projektového týmu atp. (Vymětal, 2008). Tyto požadavky musí respektovat strategickou integraci a nehmotnou a nefinanční výkonnost IT projektů. Konceptuální model navržený Gunasekaranem (2001) klade důraz na hodnocení přínosů strategických, taktických, operativních, finančních a nehmotných metod hodnocení investic (obrázek č. 3). Tento model nabízí proveditelné, potenciálně efektivní metody k určení, zda investice do IT je životaschopná (Gunasekaran, et al., 2001). Existuje mnoho dalších obecných postupů a metod (např. CBA - Cost Benefit Analysis, VBM - Value Base Management, CPM - Corporate Performance Management), které je možné použít pro měření podnikové informatiky (Maryška, 2009). Výběr vhodné metody je vhodné posuzovat dle následujících hledisek (Nekvasil, 2008): vypovídací schopnost výstupů metody, nákladnost metody, časová náročnost metody, náročnost metody na exaktnost vstupů, srovnatelnost výstupů metody, nároky na organizační strukturu podniku, vhodnost metody ve vztahu k povaze investice. Vždy podle možností zachycení a přiřazení nákladů a užitku mohou být vymezeny různé skupiny metod hodnocení investic (Eschenbach, 2004). Scholleová (2009) uvádí metody pro hodnocení investic rozdělených do několika kategorií: metody nevýnosového charakteru, statické metody, dynamické metody a metody s nejistotou. Důležitou aktivitou investičního controllingu je právě výběr vhodné metody pro hodnocení investic. Některé nedostatky metod hodnocení investic do IT uváděných v různých studiích (Doherty, et al., 2002; Gunasekaran, et al., 2006) odstraňuje Azadeh (2009) navrženým integrovaným rámcem. Integrovaný rámec je založený na integraci VAHP (Voting Analytical Hierarchy Process), Delphi, a DEA (Data Envelope Analysis - metoda odhadu produkční funkce založená na teorii lineárního programování) pro hodnocení investic IT. Delphi je navržen tak, aby umožňoval překonávat interpersonální problémy chování pracovních skupin (Azadeh, et al., 30

6 Jan Tyrychtr, Ivana Švarcová 2009). VAHP slouží pro výběr dodavatele a DEA využívá lineárního programování k výpočtu účinnosti definovaných strategických podnikatelských jednotek (SBU) (Azadeh, et al., 2009) Nákladové metody Nákladový controlling se zaměřuje na úspornost a účinnost v řízení nákladů a umožňuje podniku významně zvýšit konkurenceschopnost (Vereš, a další, 2009). Pro vzájemné porovnání dvou alternativních investic do webové aplikace je vhodné použít nákladové metody. Nákladové metody jsou velice dobrým nástrojem pro porovnání dvou investic se stejným výstupním efektem, a to zejména tam, kde je případný výnos obtížně určitelný (Scholleová, 2009). Ve fázi rozhodování o investici se stejným výstupním efektem je vhodné použít následující metody: Metoda ročních průměrných nákladů Podstatou je porovnání ročních průměrných nákladů, které jsou definovány takto (Scholleová, 2009): R = N + k * IN, kde N - průměrné provozní náklady za období k - požadovaná výnosnost podniku IN - počáteční investiční náklad Metoda vyrovnání investičních a provozních nákladů Metoda vyrovnání nákladů srovnává investiční projekty bez ohledu na časovou hodnotu peněz a jejich požadovanou výnosnost z hlediska výhodnosti v oblasti kumulovaných nákladů (Scholleová, 2009). Cílem metody je stanovit zlomovou dobu využívání, tj. dobu využívání, pro kterou přestává být lepší volba varianty z investičního hlediska méně náročná (Scholleová, 2009). Metoda diskontovaných nákladů Metoda diskontovaných nákladů bere v úvahu časově různě rozloženou nákladovou náročnost i riziko reprezentované podnikovou diskontní mírou (Scholleová, 2009). kde N - provozní náklady za období k - požadovaná výnosnost podniku IN - počáteční investiční náklad i - rok provozu investice n - doba životnosti 31

7 Optimalizace investičního controllingu webových projektů 3. Optimalizace investičního controllingu webových projektů s vlastní realizací. V rámci controllingu investic do webových projektů je vhodné zachytit problematiku kontroly návrhu databáze jako jedno z kritérií hodnocení investic do IT. Databáze a databázové systémy jsou používány pro organizaci a manipulaci s daty ve většině organizací. Také většina webových aplikací využívá databázových systémů. Výsledky provedeného experimentu (Tyrychtr, a další, 2010) potvrdily, že doba odezvy webové aplikace je pozitivně asociována s počtem řádků v databázi. Tento faktor se bohužel projeví až po nějaké době provozu aplikace, kdy již většinou změna návrhu struktury databázového schématu bývá velmi obtížná. Případná ztráta výkonnosti vede k restrukturalizaci celé aplikace nebo databázového schématu. Důsledkem je pak ekonomická ztráta pro organizaci (Tyrychtr, a další, 2010). Hodnocení Kargem (2011) provedené studie ukazuje, že náklady na prevenci získali nejmenší pozornost, i přes jejich velký dopad na celkové náklady. Feng (2009) potvrzuje, že vnitřní kontrola kvality má ekonomicky významný vliv. Výsledky studie (Rothenberger, et al., 2010) prokázaly, že rozvoj kvality je klíčem k úspěšné a efektivní tvorbě software. Proto je vhodné do procesu plánování investic IT zahrnout volbu charakteristik jakosti IS a příslušných měr (například doba odezvy, propustnost systému, a další). Výběr vhodné metriky může v organizacích vycházet ze systému managementu jakosti IT (SMJ). Obrázek č. 3 ukazuje upravený proces plánování investic (původně podle Eschenbacha, 2004). Implementace SMJ má přímý vliv na podrobnou analýzu, jejíž stanovení se dále promítá v dalších fázích procesu plánování investice. Vhodné je zařadit metriky charakteristiky účinnosti, které v rozhodování o investici velmi často nejsou zohledněny a mohou tak významně ovlivnit celkový rozpočet investičního projektu. Volba metrik a z nich vyplívající aktivity je nutné konkrétně zahrnout do investičního rozpočtu a podrobně popsat v technickoekonomické studii proveditelnosti (feasibility study). Především testování účinnosti aplikace a simulace provozu databázového systému se projeví ve fázi ocenění investic. 32

8 Jan Tyrychtr, Ivana Švarcová Investiční záměr Kritéria hodnocení Omezující faktory Systém management u jakosti IT Popis investice Shromáždění alternativ Předběžná volba/výběr Volba metrik IS Podrobná analýza Ocenění Doporučení Rozhodnutí Realizace, řízení, kontrola Obr. 3. Upravené schéma fází procesu plánování investic a rozhodování o investicích do IT. V tabulce č. 1 je uvedena část investičního rozpočtu projektu do webové aplikace. Důležitou aktivitou, kterou je možné do rozpočtu zahrnout je právě testování účinnosti celé webové aplikace a simulace provozu databázového systému. Náklady těchto aktivit se projeví v přímých nákladech. Jejich rozsah je dán velikostí a dobou života projektu, disponibilitou kvalifikovaných pracovníků, rozsahem databáze a množstvím dat. Tabulka 1. Investiční rozpočet - akcentace aktivit pro testování účinnosti aplikace. 5 Testování ,00 Kč Testování funkčnosti Testování přívětivosti Testování použitelnosti Testování účinnosti Simulace - Kontrola rychlosti databáze 2 Tester Junior 8 4 hodina ,00 Kč 2 Tester Senior 8 2 hodina ,00 Kč 2 Tester Senior 8 3 hodina ,00 Kč 2 Tester Senior 8 7 hodina ,00 Kč 2 Databázový specialista Senior 8 14 hodina ,00 Kč Nezahrnutí výše uvedených aktivit do procesu návrhu webového projektu se projeví ve fázi provozu aplikace. V tabulce č. 2 jsou zobrazeny aktivity, které bude nutné během celkové doby provozu aplikace provést operativně v případě, že aktivity testování 33

9 Optimalizace investičního controllingu webových projektů účinnosti a simulace provozu databázového systému nebudou v investiční fázi provedeny. Důsledkem může být zvýšení provozních nákladů pro organizaci v rámci celkové doby provozu webové aplikace. Tabulka 2. Investiční rozpočet - Provozní náklady. B. 2 Údržba ,00 Kč B. 2.1 Aktualizace 2 Programátor Junior 8 30 hodina ,00 Kč B. 2.2 B. 2.3 B. 2.4 Oprava programových modulů Optimalizace databáze Restrukturalizace databáze 2 Programátor Junior hodina ,00 Kč 1 1 Databázový specialista Databázový specialista Senior 8 25 hodina ,00 Kč Senior 8 30 hodina ,00 Kč Rozhodnutí o zahrnutí aktivit testování účinnosti a simulace provozu databázového systému je nutné provést na základě podrobné analýzy hodnocení investic. Důležité je pro stanovení hodnoty investice kvantifikovat především následující vstupní veličiny: počet období provozu webové aplikace (IT), podnikovou diskontní míru, přímé a provozní náklady a peněžní toky za jednotlivá období. 4. Vlastní aplikace investičního controllingu webového projektu V této části je demonstrováno zahrnutí aktivit "testování účinnosti" a "simulace provozu databázového systému" do investičního rozpočtu. Předpokladem hodnocení investic je, že se jedná o neziskové investice s obtížně měřitelnými přínosy. Aplikovány jsou nákladové metody pro posouzení vhodnosti konkrétní investice za vybraného předpokladu, že platí IN1>IN2 a N1<N2 (počáteční náklad projektu 1 je větší než počáteční náklad projektu 2 a současně roční provozní náklad projektu 1 je menší než roční provozní náklad projektu 2). 4.1 Identifikace investičního záměru Formulace problému Cílem projektu je vytvoření zpravodajského portálu s modelem redakčního systému. Jedná se o webovou aplikaci (www portál) s předpokládanou dobou provozu 10 let. Základní činností webové aplikace je publikování příspěvků (např. článků), jejich správa a zobrazení. Jednotlivé příspěvky budou ukládány do databáze s přibližnou četností 15 příspěvků /den. Projekt - varianta č. 1 Doba realizace: 8 měsíců. Náklady na tvorbu aplikace: ,00 Kč Provozní náklady za dobu životnosti aplikace: ,00 Kč Tento projekt předpokládá tvorbu webové aplikace v 6 fázích - formulace požadavků, návrh aplikace, implementace, tvorba dokumentace, testování a finální spuštění. 34

10 Jan Tyrychtr, Ivana Švarcová Specifickou stránkou projektu je způsob návrhu aplikace. Pro návrh konceptuálního modelu bude použit ERA diagram, tak aby celým procesem návrhu databáze prostupovaly predikce přírůstků jednotlivých entit. Tato varianta klade důraz na testování rychlosti databáze a simulace provozu aplikace dle požadavku životnosti aplikace. Projekt - varianta č. 2 Doba realizace: 8 měsíců. Náklady na tvorbu aplikace: ,00 Kč Provozní náklady za dobu životnosti aplikace: ,00 Kč Tento projekt předpokládá tvorbu webové aplikace v 6 fázích - formulace požadavků, návrh aplikace, implementace, tvorba dokumentace, testování a finální spuštění. 4.2 Analýza nákladů Zhodnocení dvou investičních variant je provedeno pomocí následujících metod: metoda průměrných ročních nákladů, metoda kumulovaných nákladů a metoda diskontovaných nákladů. Pro zobecnění a snazší porovnání je použita diskontní sazba 6% podle kategorie podniku stanovená Maříkem (1994). Kvantitativní výsledky zahrnuté v obou variantách projektů jsou zpracovány na základě výsledků řešení IGA ČZU v Praze č Metoda ročních průměrných nákladů R1 = ,80 Kč Při k = 6%, potom: R2 = ,20 Kč Varianta č. 2 (R2) je z pohledu průměrných ročních nákladů náročnější, zvolena by podle této metody měla být varianta č. 1. Metoda kumulovaných nákladů Máme-li variantu 1 s počátečními náklady IN1 a ročními provozními náklady N1 a variantu 2 s počátečními náklady IN2 a ročními provozními náklady N2 a platí, že: IN1 > IN2 a N1 < N2, potom celkové kumulované náklady KN za dobu n=10 let (životnosti aplikace) budou: KN1 = IN1 + n * N1 = ,00 Kč KN2 = IN2 + n * N2 = ,00 Kč a doba n, kdy dojde k jejich vyrovnání KN1 = KN2, bude: n = (IN1 - IN2)/(N2-N1) = 2,43 V případě, že se webová aplikace bude využívat déle než 2 roky a 5 měsíců (přesně 2,43 let), měla by být zvolena varianta s vyššími vstupními náklady. Tabulka č. 3 Kumulované náklady v jednotlivém období. počet let KN KN

11 Optimalizace investičního controllingu webových projektů KN1 KN Graf č. 1 Kumulované náklady Z grafu je patrné, že varianta č. 2 (KN2) je z pohledu kumulovaných nákladů náročnější, zvolena by podle této metody měla být varianta č. 1 (KN1). Metoda diskontovaných nákladů Při k = 6%, potom: NPVC1 = NPVC2 = ,89 Kč ,96 Kč Vhodnější pro investování je varianta s nižší hodnotou diskontovaných nákladů. V tomto případě se jedná o variantu č. 1 (NPVC1). 4.3 Rozhodnutí a doporučení Porovnány byly dvě investiční varianty pro tvorbu a provoz webové aplikace. První varianta s vyššími pořizovacími náklady a nižšími provozními náklady. Druhá varianta s nižšími pořizovacími náklady a vyššími provozními náklady. Pro zhodnocení variant byly použity tři nákladové metody: metoda průměrných ročních nákladů, metoda kumulovaných nákladů a metoda diskontovaných nákladů. Všechny tři nákladové metody doporučují zvolit variantu č. 1. Tedy investici s vyššími vstupními náklady a nižšími provozními náklady. 5. Závěr Řízení IT projektů je v mnoha organizacích prováděno na taktické úrovni. Ovšem některé životní cykly řízení IT projektů jako Stewartův model ProjectIT (2008) 36

12 Jan Tyrychtr, Ivana Švarcová představují komplexní přístup řízení IT projektů jak na taktické, tak strategické úrovni. Právě metody a modely navržené nejen pro taktickou (popřípadě operativní) úroveň řízení, ale také strategickou jsou vhodné pro investiční controlling. Konceptuální model navržený Gunasekaranem (2006) klade důraz na hodnocení přínosů strategických, taktických, operativních, finančních a nehmotných metod hodnocení investic. Azadeh (2009) navrhl integrovaný rámec, který je založený na integraci VAHP, Delphi, a DEA. Eschenbach (2004) představil zjednodušené schéma průběhu plánování, hodnocení, realizace a kontroly investic. Výběr vhodného modelu pro investiční controlling v organizaci je determinován především fází životního cyklu, ve které se organizace nachází. Příspěvek charakterizuje optimalizaci procesu plánování investic do webových projektů (viz. obr. 3). Akcentovány jsou aktivity, které je možné do investičního rozpočtu zahrnout. Autoři považují tento pohled na proces optimalizace plánování a porovnání investice podle nákladových metod, společně s analýzou vhodným metrik informačních systémů za podnětné. Takový postup umožňuje zvolit vhodnou investici do neziskových webových projektů nebo IT s obtížně měřitelnými přínosy. 6. Literatura AZADEH, A., KERAMATI, A. and JAFARY SONGHORI, M. An integrated Delphi/VAHP/DEA framework for evaluation of information technology/information system (IT/IS) investments. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2009, Vol. 45, 11, pp BOZEM, K Investitions-Controlling in der Versorgungswirtschaft. Controller- Magazin, 12. Jg.,1987, Heft 1, pp DOHERTY, NF. and MCAULAY, L Towards the formulation of a comprehensive framework for the evaluation of investments in sell-side e-commerce. Eval Program Plann. 2002, pp ERDOS, F., RAFFAI, M. and VARGA, A. The benefit of it-investments: technological and cost-return-benefit approach. [ed.] Chroust, G., Douek P. and Klas, J., IDIMT- 2008: MANAGING THE UNMANAGEABLE. Schriftenreihe Informatik, 2008, Vol. 25, pp ESCHENBACH, R Controlling. Praha : ASPI, str FENG, M., LI, Ch. and McVAY, S Internal control and management guidance. Journal of Accounting and Economics. December 2009, Vol. 48, 2-3, pp GAUTIER, G., KAPOGIANNIS, G. and PIDDINGTON, C. Pro-Active Project Management. I-ESA 2009: International Conference on Interoperability for Enterprise. 2009, pp GUNASEKARAN, A., et al. A model for investment justification in information technology projects. International Journal of Information Management. 5, 2001, Vol. 21, pp GUNASEKARAN, A., NGAI, EWT. and McGAUGHEY, RE. Information technology and systems justification: A review for research and applications. European Journal of Operational Research 2006, Vol. 173, 3, pp

13 Optimalizace investičního controllingu webových projektů KARG, L. M., GROTTKE, M. and BECKHAUS, A. A systematic literature review of software quality cost research. Journal of Systems and Software. March 2011, Vol. 84, 3, pp LANGE, C. Investitionsentcheidunden im Umbruch: Structur eines Investitions- Controllingsystems. München : Reichmann T., pp LEIBSCH, D. Investitions-Controlling. Instrumente und Hindernisse des Investitionserfolgs. January 1987, pp LIU, J. Y.-C., et al The impact of software process standardization on software flexibility and project management performance: Control theory perspective. Information and Software Technology. 9-10, 2008, Vol. 50, pp MARYŠKA, M. Model měření nákladů v podnikové informatice. Systémová integrace, 2009, 3, stránky , ISSN MAŘÍK, M. Finanční analýza a plánování v obchodních podnicích. Praha : VŠE, str NEKVASIL, M. Možnosti hodnocení efektivity investic do IT. Systémová integrace, 2008, 3, stránky ISSN PEEMÖLLER, V. H. Investitions-Controlling. Jahrbuch für Controlling und Rechnungswesen. 1993, pp ROTHENBERGER, M. A., KAO, Y. and Van WASSENHOVE, L. N. Total quality in software development: An empirical study of quality drivers and benefits in Indian software projects. Information & Management. 2010, Vol. 47, 7-8, pp SEICHT, G. Investition und Finanzierung.WU Wien : s.n., SCHOLLEOVÁ, H. Jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové investice. Praha : Grada Publishing, a.s., SCHWALBE, K. Information Technology Project Management. Boston : Cengage Learning, pp STEWART, R., A. A framework for the life cycle management of information technology projects: ProjectIT. International Journal of Project Management. 2008, Vol. 26, 2, pp SYNEK, M. Manažerská ekonomika. Praha : Grada Publishing, a.s., TYRYCHTR, J., POLÁČKOVÁ, J. a ŠVARCOVÁ, I. Akcentace a inovace konceptuálního modelu při vývoji databázových aplikací. Systémová integrace. 2010, Sv. 17, 4, stránky VEREŠ, I. a BONDAREVA, I. Možnosti použitia metódy ABC v systéme nákladového controllingu. Brno: CERM s. r. o., Trendy ekonomiky a managementu VYMĚTAL, D. Balanced quotation analysis in IT projects. Ekonomie a Management. 2, 2008, 12, pp

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

B3 Vazba strategie byznys

B3 Vazba strategie byznys Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B3 Vazba strategie byznys Toto téma vysvětluje vzájemný vztah mezi tzv. byznysem organizace (hlavním

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Stavební ekonomika. Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

Stavební ekonomika. Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. Stavební ekonomika Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta stavební Struktura nákladů životního cyklu odpovídá

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23 Úvod 9 Kapitola 1 Od globalizace k ekonomickému růstu 11 1.1 Globalizace 11 1.2 Konkurenceschopnost a ekonomický růst 12 1.3 Strukturální změny a ekonomický růst 17 1.4 Ekonomický růst a výrobní faktory

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Životní cyklus stavby

Životní cyklus stavby Fakulta stavební Vysoké školy báňskb ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Životní cyklus stavby Metody hodnocení životního cyklu staveb ( LCA ) Stanovení nákladů na

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5 Obsah 1. ÚVOD 1 1.1 ÚVOD 1 1.2 PROČ JE ŘÍZENÍ RIZIK DŮLEŽITÉ 1 1.3 OBECNÁ DEFINICE ŘÍZENÍ RIZIK 2 1.4 PŮVOD VZNIKU A STRUKTURA 3 1.5 ZÁMĚR 3 1.6 ROZSAH KNIHY 4 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace Ing. Jan Pivoňka Kontrola Monitorování činností za účelem zajištění plánu a opravení odchylek

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

T T. Think Together 2011. Michal Příbrský THINK TOGETHER

T T. Think Together 2011. Michal Příbrský THINK TOGETHER Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Think Together 2011 Možnosti využití metody Balanced Scorecard pro měření a

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči?

Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči? Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči? Miloš Suchý 1, Martina Pátá 1, Richard Matyáš 2 1 Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 1: Zásada hodnota za peníze a její uplatnění u infrastrukturních investičních projektů Základní přístupy

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Podnikové informacní systémy investice a efekty

Podnikové informacní systémy investice a efekty Podnikové informacní systémy investice a efekty Odhad nasycenosti trhu vybranými aplikacemi z pohledu dodavatelu v CR na pocátku roku 2006 15 10 Pocet kladných odpovedí 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Investiční rozhodování statická metoda část 1

Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování je dlouhodobé a kapitálově náročné a proto každý podnik musí investice pečlivě plánovat a zvažovat, jakou cestou dospěje k nejlepšímu

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení Nakladatelství a autor dìkují za podporu pøi vydání této knihy spoleènostem: SAP ÈR, spol. s r. o. MICROSOFT, s.r.o. ŠKODA AUTO, a.s. Ing. Pavel Uèeò, CSc. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu

Více

KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB

KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB Catalogue of public services Ing Renáta Halásková, PhD Vysoká škola logistiky v Přerově, Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín e-mail: renatahalaskova@vslgcz

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti. Michal Kroutil 22.11.2005

Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti. Michal Kroutil 22.11.2005 Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti Michal Kroutil 22.11.2005 1 Obsah 1 2 3 4 5 Představení Ciber Novasoft Klíčové ukazatele výkonnosti Zdroje dat SAP SEM Implementační projekt 2 Představení

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Principy a pravidly finančního řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Oceňování podniku. doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování podniku. doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze Oceňování podniku doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Cena x hodnota Přístupy ke stanovení hodnoty

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují:

1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují: Popis služeb Služby Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services poskytují služby poradenství a prototypování k podpoře inovace a transformace Zákazníka

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce

Otázky ke státní závěrečné zkoušce Otázky ke státní závěrečné zkoušce obor Ekonometrie a operační výzkum a) Diskrétní modely, Simulace, Nelineární programování. b) Teorie rozhodování, Teorie her. c) Ekonometrie. Otázka č. 1 a) Úlohy konvexního

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Technicko-ekonomický software Buildpass pro údržbu a obnovu objektů

Technicko-ekonomický software Buildpass pro údržbu a obnovu objektů České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Technicko-ekonomický software Buildpass pro údržbu a obnovu objektů Daniel Macek, email: daniel.macek@fsv.cvut.cz Kumulované náklady [Kč] Náklady životního

Více

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek

Více

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky Jan Pour, Ota Novotný Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze pour@vse.cz, novotnyo@vse.cz Abstrakt: Kvalita podnikové

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Investice a akvizice

Investice a akvizice Investice a akvizice Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Téma 2: Investiční projekty a rozhodování v AČR Brno 2014 Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Pavel Vyletal Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Co je to COBIT? metodika

Co je to COBIT? metodika COBIT Houška, Kunc Co je to COBIT? COBIT (Control OBjectives for Information and related Technology) soubor těch nejlepších praktik pro řízení informatiky (IT Governance) metodika určena především pro

Více

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI MBI, Management byznys informatiky Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, F, ČVUT Jan Pour Katedra, FIS, VŠE MBI, Management byznys Snímek informatiky 1

Více

VYUŽITÍ SOFTWARU MATHEMATICA VE VÝUCE PŘEDMĚTU MATEMATIKA V EKONOMII 1

VYUŽITÍ SOFTWARU MATHEMATICA VE VÝUCE PŘEDMĚTU MATEMATIKA V EKONOMII 1 VYUŽITÍ SOFTWARU MATHEMATICA VE VÝUCE PŘEDMĚTU MATEMATIKA V EKONOMII 1 Orlando Arencibia, Petr Seďa VŠB-TU Ostrava Abstrakt: Příspěvek je věnován diskusi o inovaci předmětu Matematika v ekonomii, který

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj VIZE 2014+ 14. listopadu 2012, Praha Obsah 1. Elektronizace a ICT v evropských podmínkách 2. Elektronizace

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE v návaznosti na předmět PE_925 Podniková ekonomika 1. Předmět, metody a historie podniku a podnikového hospodářství. Vývoj v Evropě a ve světě. Specifikujte hlavní závěry ve vazbě na Vaši doktorskou práci.

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace: Tak, jako je doprava je významnou a nedílnou součástí každé ekonomiky, jsou vydání na dopravu

Více

ERM Enterprise Risk Management

ERM Enterprise Risk Management ERM Enterprise Risk Management Podklady k diskusi setkání interních auditorů 30. března 2011 Jak řídit rizika Má společnost stanovené cíle? Jsou realistické? Jak je provázáno strategické plánování s řízením

Více

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů 2) Kalkulace životního cyklu 3) Balanced Scorecard - zákaznická oblast, zaměstnanecká oblast, hodnotová oblast Změny v podnikatelském

Více

Martin Jakubička Ústav výpočetní techniky MU, Fakulta Informatiky MU Osnova Ohlédnutí za minulým rokem Úvod do problematiky Správa aktiv Ohlédnutí za minulým rokem loňský příspěvek zaměřen na specifikaci,

Více