Investování do komodit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investování do komodit"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Investování do komodit Diplomová práce Autor: Bc. Robin Svačina Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Michal Grubl

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Podivíně dne Robin Svačina

3 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Michalu Grublovi za vedení mé diplomové práce a také moji rodině a přátelům za podporu, které se mi od nich dostávalo.

4 Anotace Předmětem diplomové práce Investování do komodit je především uvedení do světa komodit a možností komoditního obchodování s důrazem na úspěšnost technického obchodování. První část, která je teoretická, se zabývá definicí komodit, jak se vyvíjelo komoditní obchodování v minulosti až po možnosti dnešního obchodování s komoditami. Také řeší otázku výhod a nevýhod investování do komodit. Druhá část práce, která je převážně praktická, pak řeší především technickou analýzu a způsoby technického obchodování. Hodnotí také úspěšnost investování do komodit na základě vícerých obchodních strategií a přístupů. V závěru práce je pak zdůrazněna důležitost psychologie obchodování a money-management. Klíčová slova: komodity, futures kontrakty, investování, cenový graf, technická analýza, obchodní strategie, psychologie obchodování Annotation The thesis, Investing in commodities is mainly introduction into the world of commodities and options of commodity trading, with an emphasis on the benefits of technical trading. The first part, which is theoretical, deals with the definition of a commodity to commodity trading has developed in the past to today s options in commodity trading. It also addressed the issue of advantages and disadvantages of investing in commodities. The second part, which is predominantly practical, addresses the particular methods of technical analysis and technical trading. It also assesses the value of investing in commodities on the basis of multiple trading strategies and approaches. In the conclusion is then emphasized on the importance of trading psychology and money-management. Key words: commodities, futures contracts, investment, price chart, technical analysis, business strategy, trading psychology

5 Obsah : ÚVOD KOMODITY A TRHY ÚVOD DO KOMODIT HISTORIE KOMODITNÍHO OBCHODOVÁNÍ FUTURES KONTRAKTY ÚČASTNÍCI BURZOVNÍCH OBCHODŮ DRUHY OBCHODŮ NA KOMODITNÍ BURZE KOMODITNÍ INDEXY CRB Reuters/Jefferies S&P GSCI Rogers International Commodities Index Dow Jones AIG Commodity Index KOMODITNÍ BURZY OBCHODOVÁNÍ S KOMODITAMI VÝHODY KOMODITNÍHO OBCHODOVÁNÍ NEVÝHODY KOMODITNÍHO OBCHODOVÁNÍ ÚVOD DO OBCHODOVÁNÍ Studium grafů Nákup a prodej TECHNICKÉ OBCHODOVÁNÍ FUNDAMENTÁLNÍ ANALÝZA TECHNICKÁ ANALÝZA Dowova teorie Býčí a medvědí trhy Metody technické analýzy Analýza grafických formací Technické indikátory OBCHODOVÁNÍ V PRAXI Obchodování s využitím supportu a rezistence Obchodování s využitím dvojitého vrcholu či dvojitého dna Obchodování s pomocí klouzavých průměrů Obchodování s pomocí Bollingerova pásma Obchodování s pomocí indikátoru momentum... 65

6 3.3.6 Výsledky obchodování KLÍČ K ÚSPĚCHU AKTIVNÍ INVESTOŘI Psychologie obchodování Money-management PASIVNÍ INVESTOŘI ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ... 86

7 Úvod Investování na akciových, komoditních a dalších trzích je v posledních letech stále více aktuálním tématem. Této skutečnosti velmi napomohla i finanční krize z roku 2008, kdy bylo dění na světových trzích denně medializováno a lidé tak byli s touto tématikou ve značné míře konfrontováni. Přes všechna rizika, která s sebou obchody na finančních trzích nesou, se do obchodování ve stále větší míře zapojuje i laická veřejnost. A právě těmto obchodníkům začátečníkům by tato práce měla pomoci se v komoditní části finančního trhu lépe zorientovat. Prvním z dílčích cílů této práce tedy je uvedení čtenáře do světa komodit a možností obchodování s nimi, čemuž se věnuje především teoretická část textu. V první kapitole je vysvětlen pojem komodita, historie komoditního obchodování, a v neposlední řadě jsou zde specifikováni účastníci komoditních obchodů společně s motivy, které je na komoditní trhy přivádí. Pozornost je zde věnována i některým komoditním indexům, kde je vysvětlena jejich úloha ve světě komodit. Závěr první kapitoly pak shrnuje druhy komoditních obchodů a popisuje burzu, jakožto místo jejich uzavírání. Druhá kapitola se zaobírá výhodami a nevýhodami komoditního obchodování z pohledu autora. Část textu je věnována problematice studia grafů, kde je popsán správný způsob orientace a čtení v grafu, dále jsou zde specifikovány informace, které lze z grafů získat, a k čemu tyto informace slouží. V poslední části druhé kapitoly je pozornost upřena na základní příkazy pro vstup a výstup z trhu a principy nákupu a prodeje komodit. Druhým dílčím cíle této diplomové práce je zodpovězení otázky, zda je investování do komodit výhodné a za jakých okolností. S ohledem na to, že tato práce bude zaměřena výhradně na obchodování za pomocí termínovaných obchodů a to jak z krátkodobé, tak i dlouhodobé perspektivy. Naplnění tohoto cíle se budou věnovat zbylé dvě kapitoly této práce. Třetí a nejobsáhlejší kapitola se zabývá technickým obchodováním jak v teoretickém rámci, tak i na praktických příkladech. V první části této kapitoly jsou zmíněny dva druhy analýz 7

8 užívaných při obchodování na finančních trzích, a to analýza fundamentální a analýza technická, která je pak podrobněji rozepsána. Střed kapitoly je věnován Dowově teorii, která popisuje trendové chování trhů, a také grafickým formacím a technickým indikátorům, na kterých je technická analýza postavena. Na konci kapitoly jsou teoretické poznatky technické analýzy aplikovány na reálné obchody, které jsou uskutečněny na základě demo účtu u společnosti X-Trade Brokers a.s. a užití aplikace MetaTrader Fix. Cílem praktické části je za pomocí vícerých obchodů, realizovaných na základě grafických formací a technických indikátorů, ověřit jejich úspěšnost. Průběh tohoto obchodování je dokumentován na přiložených grafech a tabulkách. Na základě zjištěných výsledků jsou pak formulovány teze o míře úspěšnosti těchto obchodů. Čtvrtá a zároveň poslední kapitola je zaměřena na dva typy investorů, a to investory aktivní a investory pasivní. U aktivních investorů je ověřována role dvou klíčových faktorů ovlivňujících úspěšnost obchodování, a sice psychologie obchodování a money-management. Autor se na základě vlastní zkušenosti s obchodováním vyjadřuje k důležitosti psychologie obchodování, a poté pomocí modelových obchodů ověřuje užitečnost money-managementu. U pasivních investorů pak autor staví na předpokladu, že jsou pro ně výhodné ty investice, které dokáží dlouhodobě překonávat míru inflace společně s přiměřenou mírou rizika. Naplnění této podmínky je v textu ověřováno pomocí historického vývoje cen komodit ( zlato, ropa, Dow Jones UBS Commodity Index ). Současně je provedena komparace s alternativní investicí do akciového indexu S&P

9 1. Komodity a trhy Co jsou to komodity? Jaké existují druhy komodit? Jak a kde s nimi lze obchodovat a jak se komoditní obchodování vyvíjelo? Těmito, ale i dalšími otázkami se bude zabývat první část této práce. 1.1 Úvod do komodit Na začátku je třeba nejprve vůbec vysvětlit pojem komodita. Komodity je možno si představit jako suroviny běžné spotřeby jako jsou třeba rýže, pšenice, vepřové maso. Ale třeba i energie jakými jsou ropa, zemní plyn nebo také kovy zlato, stříbro, atp. Ovšem aby bylo o té či oné surovině skutečně možno hovořit jako o komoditě se kterou se dá obchodovat na burze, musí splňovat dvě základní podmínky. Zaprvé se musí jednat o věc hmotné povahy a zadruhé musí být tyto věci navzájem zastupitelné, to znamená, že jsou bez rozdílů v kvalitě. 1 Jako příklad je možno uvést třeba mobilní telefon. Zcela jistě splňuje podmínku hmotné povahy, ale rozhodně jej nelze označit jako vzájemně zastupitelné zboží. Vyrábí se v různých provedeních, velikostech a prodává se s různými cenami. Naopak kupříkladu již zmiňované zlato je homogenní povahy a lze jej obchodovat za stejnou cenu po celém světě. Obecně tedy lze o komoditách hovořit jako o zboží se stejnou cenou a kvalitou, které je vyráběno ve velkých objemech mnoha různými producenty. 1 Rogers, Jim. Žhavé komodity Jak může kdokoliv investovat se ziskem na světových trzích. GRADA Publishing, a.s., 2008, 24 s. 9

10 Obrázek 1: Zlato jako typický příklad komodity Zdroj: [online][cit ] Jak je všeobecně známo, tak většina obchodů s komoditami probíhá na principu sjednání kontraktu dnes ( v reálném čase ) a jeho fyzickém dodání v předem dohodnuté budoucnosti. Aby bylo možno pochopit proč tomu tak je, tak zde bude uvedeno něco málo o historickém vývoji komoditního obchodování. 1.2 Historie komoditního obchodování První obchodování s komoditami je spojeno s Japonskem v 17. století. Tamější zemědělci, kteří převážně pěstovali rýži, řešili každoročně problém s financemi na setbu, obhospodařování a ošetřování rýže, protože výnosy z jejich činnosti měli až po sklizni. Zrodil se tedy nápad na sjednávání termínovaných smluv s odběrateli rýže. V praxi to vypadalo tak, že pěstitel uzavřel s obchodníkem smlouvu, ve které se mu zavázal dodat předem stanovené množství rýže a obchodník se v ní naopak zavázal toto množství odebrat za již předem stanovenou cenu. S tímto dokumentem pak mohl pěstitel zajít do peněžního ústavu, kde na základě této smlouvy požádal o úvěr. Banka v takovém případě jeho žádosti vyhověla, protože ve smlouvě spatřovala garanci budoucích příjmů žadatele. 2 2 Podhajský, P., Nesnídal, T. Obchodování na komoditních trzích: průvodce spekulanta, 2. rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, 18 s. 10

11 Ale současně se ukázalo, že tento typ kontraktu má ještě jednu výhodu a to tu, že se jak zemědělec, tak obchodník dopředu stanovenou cenou zajistili pro případné výkyvy cen. Pokud toho roku byla rýže nadúroda a v jejím důsledku významně poklesla cena rýže, tak v takovém případě ze zajištění profitoval pěstitel. Pokud naopak v důsledku třeba nepřízně počasí byla úroda malá a tudíž cena stoupla, potom profitoval obchodník. 3 Obrázek 2: Pěstování rýže v Japonsku Zdroj: [online][cit ] S rýží to tedy bylo podobně jako s jakýmkoliv jiným produktem na trhu, kde se při střetu nabídky s poptávkou vytváří rovnovážná cena. Pokud je na trhu nějakého zboží nedostatek, stává se pro kupující vzácnějším, a tudíž si může prodávající stanovit vyšší cenu. Obráceně pak, pokud vznikne nějakého zboží na trhu přebytek, pak se prodávající snaží za každou cenu tohoto zboží zbavit a to vede k poklesu ceny. Ale samozřejmě Japonsko nebylo jedinou zemí, kde se začalo s komoditami obchodovat. Brzy následoval rozvoj komoditních burz i v Evropě a později především v USA. Ve Spojených státech se hlavním městem obchodu s komoditami stalo Chicago. Farmáři ze Středozápadu vozili své zboží právě tam a odtud se distribuovalo do všech částí země. V samotných začátcích ovšem byli farmáři vůči obchodníkům v dost nerovnoprávném postavení. Na trzích nefungovala jednotná pravidla a dokonce i měření objemu či váhy zboží bývalo často jen odhadováno pro chybějící váhy. Toto bylo napraveno roku 1848, kdy byla několika obchodníky ustanovena řádná burza, která zrovnoprávnila postavení jak farmářů, tak 3 PODHAJSKÝ, P., NESNÍDAL, T. Obchodování na komoditních trzích: průvodce spekulanta, 2. rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, 19 s. 11

12 obchodníků a byla zavedena jednotná pravidla. Vznikla tak Chicago Board of Trade, která se později stala největší burzou svého druhu na světě Futures kontrakty Jedná se podobně, jako již bylo uvedeno na příkladu zemědělců z Japonska, o kontrakty, ve kterých probíhá vypořádání v budoucnu za již nyní sjednaných podmínek. Futures kontrakty tedy lze popsat jako dohodu dvou stran o nákupu či prodeji standardizovaného množství komodity v předem určené kvalitě za danou cenu a v předem určeném termínu. Futures kontrakty lze obchodovat výhradně na organizovaných trzích neboli burzách. Futures kontrakt vždy předpokládá fyzické dodání komodity, ale některé se vypořádávají v penězích. 5 Na to, aby vše probíhalo jak má, dohlíží tzv. vypořádací centrum, které je nedílnou součástí každé komoditní burzy. Každá komodita, se kterou má být obchodováno na burze, musí splňovat 3 základní podmínky : - musí být standardizovatelná a být v surovém, nezpracovaném stavu. Lze obchodovat s pšenicí, ale nikoliv s moukou. - musí mít dlouhou trvanlivost, aby se nezkazila ještě před dodáním. - Spotový trh ( s okamžitým dodáním ) musí podléhat dostatečným cenovým výkyvům, aby bylo vytvořeno prostředí nestability a hrozby ztráty či zisku. 6 4 Tomčiak, B. Úvod do obchodování s komoditami 2. díl: Historie a vznik futures kontraktů. Investicniweb.cz [online] [cit ] Dostupné na WWW: 5 Šťastný, P. Co je to futures kontrakt? idnes.cz [online] [cit ] Dostupné na WWW: 6 Tomčiak, B. Úvod do obchodování s komoditami 2. díl: Historie a vznik futures kontraktů. Investicniweb.cz [online] [cit ] Dostupné na WWW: 12

13 Futures kontrakty jsou také specifické tím, že mají svůj termín dodání a ty se mohou u různých podkladových aktiv dost lišit. Většinou jsou tyto termíny a i jejich počet dány historicky. V praxi se lze často setkávat i s tím, že se obchoduje i s tímtéž podkladovým aktivem s různými termíny dodání. Nejvíce likvidní je však vždy ten s nejbližším datem exspirace. Teď je možno si klást otázku co nastane, pokud nebude možné uzavřít svou pozici před termínem dodání. Asi by bylo poměrně nepraktické mít před domem složeno pár desítek tun třeba kukuřice... Naštěstí je i na toto myšleno a ošetřeno tzv. FND neboli First Notice Day, který upozorňuje na to, že je třeba daný kontrakt neprodleně uzavřít, protože se blíží datum exspirace kontraktu. Pokud by ale i přes toto varování pozice nebyla uzavřena, tak přichází na řadu LND neboli Last Notice Day a v tento moment bude brokerem pozice uzavřena automaticky. 7 Ještě bude k futures kontraktům uvedeno to, jakým způsobem se vlastně uzavírají pozice s futures. A jak to ukázat lépe, než na příkladu. Je tedy uvažováno otevření pozice zakoupením xy množství sojových bobů s datem exspirace December Tato pozice se uzavře tzv. protipozicí, což znamená, že se odprodá stejné množství xy sojových bobů s datem exspirace December Postup by byl podobný, kdyby nejdříve následoval prodej a pak by se pozice uzavřela nákupem stejného množství podkladového aktiva. Tyto transakce se navzájem vyruší a z rozdílů cen v čase otevření a uzavření pozice je realizován buďto zisk nebo ztráta. 1.4 Účastníci burzovních obchodů Než-li budou vyjmenováni účastníci burzovních obchodů, tak ještě bude uvedeno, jaké typy investorů obecně lze definovat: 1. Ultrakonzervativní investor má velkou averzi k riziku a není u něj absolutně přípustné, aby neměl garantovánu 100% návratnost svých vložených prostředků. 7 PODHAJSKÝ, P., NESNÍDAL, T. Obchodování na komoditních trzích: průvodce spekulanta, 2. rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, 31 s. 13

14 Z tohoto popisu je patrné, že burzovní obchody u něj nepřipadají v úvahu a poohlíží se spíše po produktech, jakými jsou spořící a termínované účty, stavební spoření, atd. 2. Konzervativní investor rozhodně neinklinuje k riziku, ale je ochoten investovat i tam, kde nemá zaručeno nenulové zhodnocení. Vybírá si takové produkty, kde se předpokládá jen mírné kolísání kurzů, ale také relativně nízké zhodnocení ( produkty peněžního trhu, bezpečné dluhopisy, atd. ). 3. Vyvážený investor kolísání kurzů a jejich dočasný pokles vnímá jako nedílnou součást investování. Upřednostňuje diverzifikované investice, kde podíl akcií případně komodit je v rovnovážném stavu s podílem dluhopisů ( otevřené podílové fondy vyvážené, diverzifikované portfolio mix akcií a dluhopisů ) 4. Dynamický investor akceptuje i výrazné kolísání hodnoty jeho investice a jeho primárním motivem je maximální zhodnocení vložených prostředků. Při pohledu na výše uvedené typy investorů je zřejmé, že burzovních obchodů ke zhodnocení svého majetku využívají převážně dynamičtí investoři a v malé míře investoři vyvážení. Zbylé dva typy investorů by spíše obchody na burze přirovnaly k hazardním hrám. V tento moment bude popsáno, kdo že vlastně je účasten burzovních obchodů a za jakým účelem. Jsou známy tři základní typy účastníků burzovních obchodů, které jsou členěny podle zájmů, které těmito obchody sledují : 1) Komerční subjekty zajišťovatelé jsou subjekty, které používají komoditní trhy z důvodu zajištění komerční produkce ( jde např. o farmáře prodávající svou produkci, různé producenty atd. ) a k fyzickému nákupu komodit ( mlýny nakupující zrní atd. ). Tyto subjekty nakupují/prodávají komodity za účelem jejich skutečného fyzického dodání. 2) Velcí spekulanti profesionálové z řad bank, fondů atd. Tyto subjekty spekulují na cenové pohyby, avšak s výrazně větším kapitálem než běžní malí spekulanti. Kritérium velkého kapitálu je u každé komodity nastaveno jinak, a je možné jej dohledat na stránkách komise CFTC, které má toto dělení na starost. Velcí spekulanti obchodují řádově ve stovkách kontraktů. 14

15 3) Malí spekulanti obchodníci obchodující příležitostně nebo pravidelně, ale v malém množství kontraktů. V podstatě jde o všechny ostatní subjekty, které se nehodí do skupiny 1 a Druhy obchodů na komoditní burze Výše bylo popsáno, které typy investorů se pouštějí do burzovních obchodů a také to, jaké cíle tím sledují. Nyní lze hovořit o tom, jaké obchody je možno na burze provádět a bude uvedena jejich charakteristika. Druhy obchodů s komoditami: 1) Promptní obchody jsou typické efektové obchody, u nichž je doba od jejich plnění do doby jejich vypořádání maximálně 90 dnů. U některých komodit vyžaduje burza k uzavření burzovního obchodu vzorek. Pak lze hovořit o promptních obchodech se vzorkem a beze vzorku. Vzhledem ke krátkému termínu plnění je možno předpokládat, že daná komodita, která je předmětem burzovního obchodu, již existuje. 9 2) Dodávkové termínové obchody jsou charakteristické dlouhou dobou mezi jeho uzavřením a jeho plněním. Na naší burze lze uzavřít termínové dodávkové obchody s dobou plnění až 360 dnů od jejich uzavření. Dodávkové jim říkáme pro to, že musí být oproti přímým termínovým obchodům vypořádány dodávkou zboží v termínu plnění. 10 Dalším rozdílem oproti přímým termínovým obchodům je ten, že dodávkové obchody nelze uzavřít protipozicí, jak bylo uváděno u futures kontraktů. Dodávkové termínové obchody lze zrušit pouze vypovězením smlouvy. 8 PODHAJSKÝ, P., NESNÍDAL, T. Obchodování na komoditních trzích: průvodce spekulanta, 2. rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, 39 s. 9 IPOINT: Malá exkurze do burzovních obchodů promptní a termínové transakce. IPOINT [online] [cit ]. Dostupný na WWW: 10 Tamtéž 15

16 3) Spekulační obchody jsou realizovány čistě za účelem realizace zisku z rozdílů kurzů. Nedochází u nich k fyzickému dodání zboží a z trhu vystupují právě uzavřením protipozice. Tento typ obchodů má velký význam pro fungování trhů, protože poskytují dostatečnou likviditu a střetem poptávky a nabídky i určují cenu jednotlivých instrumentů. 4) Přímé termínové obchody jsou takové obchody, které jsou sjednány nyní za předem stanovených a do budoucna neměnných podmínek, ale k jejich realizaci dochází až v budoucnu. Jinými slovy řečeno, prodávající a kupující si domluví množství, termín a cenu zboží, ale nakonec nemusí k fyzickému dodání vůbec dojít. Je to právě možností uzavření protiobchodu, který vyváže účastníka z tohoto obchodu. Přesto závazek protistrany nadále trvá, pokud se také pomocí protiobchodu z transakce nevyváže. Toto je umožněno právě pomocí organizovaného trhu neboli burzy, která mezi obchodníky figuruje jako prostředník. Co určitě není bez zajímavosti, je to, že drtivá většina přímých termínovaných obchodů nekončí fyzickým dodáním zboží. Především spekulační motivy vedou účastníky k realizaci těchto obchodů. 11 5) Hedgingové obchody jsou jednou z nejsilnějších zbraní, které může burza proti tržním rizikům z pohybu cen poskytnout. Na pohyb cen na komoditních trzích působí řada faktorů, které nemůže účastník trhu ovlivnit, například výkyvy v počasí, nadúroda či neúroda, státní subvenční politika. To vše se promítá do nabídky a poptávky. 12 V případě, že je vlivem kupříkladu mimořádně příznivého počasí velmi dobrá úroda. Znamená to pro trhy, že je vyšší nabídka než poptávka a to vede k nižší ceně dané komodity. V takovém případě je situace nepříznivá pro pěstitele, kteří obdrží nižší výkupní cenu. Samozřejmě pokud by tomu bylo naopak a vlivem špatné úrody by byl dané komodity nedostatek, pak by zase byli nespokojeni zpracovatelé, pro které by to znamenalo zvýšené výdaje. Hedgingové obchody jsou metodou, jak se těmto tržním poruchám, které způsobují tržní nerovnováhu v nabídce a poptávce, bránit a tato rizika minimalizovat. Při použití této metody není cílem vydělat, ale zajistit se proti 11 DĚDIČ, J. Burza cenných papírů a komoditní burza. 1. vyd. Praha: PROSPEKTRUM, s. 12 Adámek, M. Burzovní obchody poskytují jistotu. Zemědělec.cz [online] [cit ]. Dostupné na WWW: 16

17 riziku z pohybu ceny. Podle toho, na které straně účastník v burzovním obchodě stojí, jde o hedging prodejní nebo nákupní. 13 6) Opční obchody jsou svoji jednou vlastností oproti ostatním typům obchodů dosti odlišné. A to tím, že kupující opce si sjednává možnost nikoliv povinnost obchod zrealizovat. V praxi jsou tedy opce využívány rovněž k zajištění podobně jako hedgingové obchody. Jsou to rovněž termínové obchody, kdy se podmínky sjednají dnes, a plnění je odloženo do budoucnosti. Odlišnost je v tom, že až nastane termín plnění, tak se majitel opce může rozhodnout ji uplatnit, nebo ji nechat propadnout. A to především podle toho jakou cenu má podkladové aktivum na spotovém trhu. Pokud je cena na spotovém trhu pro něj výhodnější, tak opci neuplatní, v opačném případě ano. Aby ovšem prodávající opce v případě jejího neuplatnění z takové transakce něco měl, tak se hned na počátku sjednává poplatek za právo uplatnění či propadnutí opce. Tento poplatek je nazýván opční prémií. V zásadě existují opce kupní (call), nebo prodejní (put), tedy s právem koupit, nebo prodat. V zásadě existují čtyři základní pozice long call (koupě kupní opce s právem koupit za danou cenu podkladové aktivum), short call (prodej kupní opce), long put (nákup prodejní opce) a short put (koupě prodejní opce). 14 Opce se dělí na evropské a americké. U první z nich může kupující uplatnit opci až v době její splatnosti, zatímco u americké opce kdykoliv od doby sjednání obchodu do data, kdy je opce splatná. Vychází se samozřejmě ze situace na trhu, která musí být výhodná. 15 7) Obchody arbitrážní jsou obchody, jež jsou zaměřeny na těžení z rozdílu kursů téhož zboží na různých místech ( buď na různých burzách, nebo na různých stanovištích téže burzy ), pak lze hovořit o arbitráži místní, nebo z rozdílu termínovaných kontraktů v rámci jedné burzy, a pak se jedná o arbitráž časovou. 13 Adámek, M. Burzovní obchody poskytují jistotu. Zemědělec.cz [online] [cit ]. Dostupné na WWW: 14 Redakce Peníze.CZ. Co jsou opce. Peníze.CZ [online]. [cit ] Dostupné na WWW: 15 Tamtéž 17

18 Místní arbitráž se provádí tak, že účastník obchodu na jedné burze uzavře obchod a na totéž zboží v opačném právním postavení uzavře obchod i na jiné burze. Časová arbitráž zase spočívá v uzavření dvou obchodů na totéž zboží s různým termínem dodání s opačným právním postavením, přičemž oba uzavřené obchody se zruší protiobchodem Komoditní indexy Když už bylo popsáno, jaké obchody lze na burzách provádět, bude ještě uvedeno, že komodity lze na burze obchodovat i jinak než samostatně. K tomuto účelu bylo v minulosti vyvinuto mnoho komoditních indexů. Komoditní index je možno charakterizovat jako soubor jednotlivých komodit, které jsou v indexu obsaženy a to tak, že v různých poměrech. Jednotlivé indexy se od sebe liší tím, jaké komodity obsahují a pak také v jakých poměrech jsou tyto komodity obsaženy. Investování do komoditních indexů má oproti obchodování s jednotlivými komoditami dvě velké výhody. Zaprvé tu, že do nich můžou obchodovat i investoři, kteří nemají dostatek finančních prostředků na to, aby byli schopni diverzifikovat v rámci komodit své portfolio pomocí nákupu jednotlivých aktiv. A zadruhé tu, že právě tím, že jsou indexy různorodým mixem komodit, navíc v různých poměrech, činí tuto investici mnohem více bezpečnou, nežli nákup jednotlivých komodit. Mnohým obchodníkům také tyto indexy slouží jako benchmark, tedy srovnání pro vyhodnocení výkonnosti jejich vlastních portfolií právě s daným indexem. Jak již bylo řečeno, komoditních indexů byla vytvořena celá řada a tady je uvedeno několik nejvýznamnějších z nich. 16 DĚDIČ, J. Burza cenných papírů a komoditní burza. 1. vyd. Praha: PROSPEKTRUM, s. 18

19 1.6.1 CRB Reuters/Jefferies Jedná se o jeden z nejstarších komoditních indexů na světě, byl založen již roku Zhruba každých pět let se mění zastoupení komodit v tomto indexu a jejich váhy tak, aby bylo dosaženo aktuálnosti indexu ve vztahu k současné ekonomice. Index momentálně obsahuje 19 komodit, které jsou rozděleny do čtyř skupin. Nejvíce zastoupeny jsou energie a zemědělské plodiny. Dále jsou zastoupeny průmyslové kovy, drahé kovy a hospodářská zvířata. Nejvíce se na výkonu indexu podílí ropa s váhou 23%, zbylé komodity zaujímají váhu od 1% do 6% podle skupiny S&P GSCI Index vyvinutý v roce 1991 společností Goldman Sachs. Posléze byl roku 2007 prodán společnosti Standard and Poors. Největší váhu z celkového počtu 24 komodit, které index obsahuje, mají bezpečně energie. Ropa, topný olej a plyn tvoří dohromady 70% váhy indexu. Zbylých 30% tvoří průmyslové kovy, drahé kovy, obiloviny a zemědělská zvířata Rogers International Commodities Index Tento index byl založen roku 1998 a jeho zakladatelem je Jim Rogers. Jedná se o jeden z největších indexů co do počtu zastoupených komodit, je jich 36. Klade si za cíl efektivně zachytit cenové pohyby surovin, a to nejen v USA, ale po celém světě. Zastoupení komodit a jejich váhy jsou každoročně revidovány a to k prosinci daného roku. Doposud nebylo třeba do indexu výrazněji zasahovat, takže změny byly jen drobného charakteru Tyleček, J. Komoditní indexy? Zajímavá investiční alternativa Peníze.cz [online] [cit ]. Dostupný na WWW: 18 Tyleček, J. Komoditní indexy? Zajímavá investiční alternativa Peníze.cz [online] [cit ]. Dostupný na WWW: 19 Rogers, Jim. Žhavé komodity Jak může kdokoliv investovat se ziskem na světových trzích. GRADA Publishing, a.s., 2008, 214 s. 19

20 1.6.4 Dow Jones AIG Commodity Index V tomto indexu nemůže mít žádná komodity váhu nižší než 2%, ale současně nemůže mít váhu vyšší než 15% celku. Navíc žádná ze skupin ( zemědělské plodiny, kovy, energie, ) nesmí zaujímat více než 33% podíl na indexu. Index obsahuje 20 komodit. S ohledem na metodu složení indexu se mohou aktuální váhy měnit v závislosti na cenových změnách na trhu. 20 Přestože má index takto striktně nastavená pravidla, tak je celkově poměrně značně nevyvážený. Zapříčiňuje to vysoký 33% podíl energií na tomto indexu. Navíc jak ropa tak zemní plyn představují více než-li 12% podíly na indexu. Obrázek 3: Dow Jones AIG Commodity Index Zdroj: [online][cit ] 1.7 Komoditní burzy Pojem burza se vyvinul historicky jako označení pro zvláštní druh shromáždění, na nichž se uskutečňovala koupě a prodej zboží, které nebylo na trhu fyzicky přítomno, tedy jako označení pro zvláštní druh trhu ROGERS, Jim. Žhavé komodity Jak může kdokoliv investovat se ziskem na světových trzích. GRADA Publishing, a.s., 2008, 207 s. 21 DĚDIČ, J. Burza cenných papírů a komoditní burza. 1. vyd. Praha: PROSPEKTRUM, s. 20

21 Burzy a jejich předchůdci se nezávisle na sobě vyvíjeli na různých místech světa. V podstatě všude tam, kde kvetl obchod a byla potřeba tyto obchody nějakou formou organizovat a usměrňovat. V Evropě to bylo v zemích, kde probíhal čilý obchodní ruch v návaznosti na lodní nákladní dopravu, a to především v Itálii, Belgii, Nizozemí a Anglii. V dnešní době hrají prim, co se týče komoditních burz, jednoznačně Spojené státy americké, ve kterých se nachází největší a nejdůležitější komoditní burzy. Zde jsou uvedeny nejznámější z nich a to: CBOT ( Chicago Board of Trade ), CME ( Chicago Mercantile Exchange ), NYMEX ( New York Mercantile Exchange ) a NYBOT ( New York Board of Trade ). Na burzu lze také z ekonomického hlediska nahlížet jako na zvláštní formu trhu, která je charakterizována těmito znaky: 1) zvláštní organizovanost trhu musí mít příslušnou právnickou osobu 2) osobní omezenost přístup mají pouze členové burzy, ostatní jejich prostřednictvím 3) předmětná omezenost okruh zastupitelného a na trh připuštěného zboží 4) pravidelnost opakování obchodu obchodování má svou pevně stanovenou dobu 5) standardizace obchodních podmínek sjednocení pravidel pro obchodování 6) podřízenost státnímu dohledu státní orgány dohlíží nad chodem burzy 22 Na burzách se uzavírají především pokud možno co nejvíce standardizované transakce, což vede k eliminaci nutnosti vyjednávání a s ním spojených nejistot, průtahů a nákladů. Burza také slouží jako nástroj k přeměně relativně malých úspor na větší investice do rozvoje a růstu. Burza tedy pomáhá efektivní alokaci zdrojů KREJČÍ, I. Význam komoditnej burzy v ekonomike.1. vyd. Bratislava: Veda, s. 23 DĚDIČ, J. Burza cenných papírů a komoditní burza. 1. vyd. Praha: PROSPEKTRUM, s 21

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Aktuální informace Na 16. burzovním shromáždění v letošním roce se obchodovalo s olejninami, obilovinami a masem.

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Spreadový týdeník 23.-27.3.2015

Spreadový týdeník 23.-27.3.2015 Spreadový týdeník 23.-27.3.2015 Marek Hauf analytik hauf@hbpartners.cz Tel: 234 768 016 Přehled potencionálních obchodů: Graf č. 1: Komoditní spread CZ5-KWZ5 (zdroj: Track`n Trade) Historie ukazuje, že

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010

Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010 Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010 Štěpán Pírko, Asset Management Colosseum, a.s. pirko@colosseum.cz Obsah 1. Co je a co není TA? 2. Charting 3. Indikátory

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

ALGORITMICKÉ OBCHODOVÁNÍ

ALGORITMICKÉ OBCHODOVÁNÍ ALGORITMICKÉ OBCHODOVÁNÍ ALGORITHMIC TRADING STARÁME SE O VÁŠ ZISK w Jakým způsobem zhodnocujeme prostředky? Využíváme algoritmický obchodní systém Algoritmický obchodní systém je komplexní nástroj, který

Více

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář Kakao long Nákup kakaa očekáváme růst ceny Červen 2005 Kamil Bednář 1 Kakao na vzestup Ještě před 500 lety bylo kakao nazýváno pokrmem bohů. Nyní se zdá, že si bohové budou muset šáhnout při jeho nákupu

Více

rními komoditami futures a opce (World Agricultural Futures and Options Trading)

rními komoditami futures a opce (World Agricultural Futures and Options Trading) Obchodování s agrárn rními komoditami na světových komoditních burzách futures a opce (World Agricultural Futures and Options Trading) Jindřich ich Špička Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Research

Více

Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn

Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn Marek Hauf analytik hauf@hbpartners.cz Tel: 234 768 016 Shrnutí Meziměsíční sezónní spread březnového a zářijového futures kontraktu na zemní plyn

Více

Analýza vývoje objemů uzavřených kontraktů na světových komoditních burzách

Analýza vývoje objemů uzavřených kontraktů na světových komoditních burzách Analýza vývoje objemů uzavřených kontraktů na světových komoditních burzách Ing. Kamil Smolík, Ing. Martin Srna Ústav ekonomiky, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 4, 612 00

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Investiční bankovnictví 4

Investiční bankovnictví 4 Metodický list pro soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví 4 Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Investiční bankovnictví - analýzy Cíl: Cílem tématického celku je

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

VÝVOJ CEN INVESTOVATELNÝCH KOMODITNÍCH INDEXŮ A ŠOKY V CENÁCH KOMODIT

VÝVOJ CEN INVESTOVATELNÝCH KOMODITNÍCH INDEXŮ A ŠOKY V CENÁCH KOMODIT VÝVOJ CEN INVESTOVATELNÝCH KOMODITNÍCH INDEXŮ A ŠOKY V CENÁCH KOMODIT Abstrakt ELIŠKA KVAPILOVÁ Moderní způsoby obchodování s komoditami přinesl teprve rozvoj technologií a vznik globálního trhu. Na dnešních

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

HIGH-FREQUENCY TRADING

HIGH-FREQUENCY TRADING HIGH-FREQUENCY TRADING Představení Vysokofrekvenční obchodování je alternativním způsobem správy kapitálu na globálních finančních trzích. Je tu pro investory, kteří hledají možnosti diverzifikace pro

Více

CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18

CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18 OBSAHres CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18 4 5 co jsou futures? FUTURES PŘEDSTAVUJÍ ZÁVAZEK PRODAT ČI

Více

ANALÝZA SPREADOVÉHO OBCHODU Nákup benzín červenec vs prodej topný olej červenec Zima pomalu končí a jaro začíná

ANALÝZA SPREADOVÉHO OBCHODU Nákup benzín červenec vs prodej topný olej červenec Zima pomalu končí a jaro začíná ANALÝZA SPREADOVÉHO OBCHODU Nákup benzín červenec vs prodej topný olej červenec Zima pomalu končí a jaro začíná Jan Svozílek, makléř Václav Kučera, vázaný zástupce 12.02.2015 SHRNUTÍ Vztah mezi benzínem

Více

EXTRÉMNÍ & ZISKY HORKÉ 07/08/2015. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika

EXTRÉMNÍ & ZISKY HORKÉ 07/08/2015. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika EXTRÉMNÍ & EXTRÉMNÍ ZISKY RIZIKO HORKÉ 07/08/2015 TIPY ZE STRATEGIE EXZARI HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika (+420) 234 768 016 (+420) 234 768 013 www.hbpartners.cz

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva

Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva Praha 20. 10. 2011 Přednášející: Jan Korb Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424

Více

Obchodování s deriváty v praxi

Obchodování s deriváty v praxi Obchodování s deriváty v praxi Praha 17.4.2012 Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e-mail: info@patria-direct.cz,

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Metodický list - Finanční deriváty

Metodický list - Finanční deriváty Metodický list - Finanční deriváty Základní odborná literatura vydaná VŠFS: [0] Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.všfs,praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu,

Více

Investiční espresso 4/2011. aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 21.4.2011

Investiční espresso 4/2011. aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 21.4.2011 Investiční espresso 4/2011 aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 21.4.2011 1 Komodity Dnes se v espressu zaměříme na jeden z největších finančních trhů světa a to

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 0.5, září 2009 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky... 4

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období [1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Zákazníci celkem 1 49158717 46596447 Banka 2 34323419 35567005 Pojišťovna

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzy. SMĚR ČASOVÝ HORIZONT STRATEGIE/ POZICE EUR / USD S-TERM GBP / USD S-TERM USD / JPY S-TERM

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

: Finanční gramotnost, VY_62_IINOVACE_19_FO

: Finanční gramotnost, VY_62_IINOVACE_19_FO 19. BURZY Zvláštní forma trhu, střetává se nabídka s poptávkou. Zvláštnostmi tohoto trhu jsou podstatné znaky burzy: 1. Obchody se uzavírají zastupitelnými předměty, se kterými je přípustné obchodovat.

Více

KOMODITNÍ SPREADY. diskréční obchodování s komoditami jinak a profitabilně. Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o.

KOMODITNÍ SPREADY. diskréční obchodování s komoditami jinak a profitabilně. Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o. KOMODITNÍ SPREADY diskréční obchodování s komoditami jinak a profitabilně Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o. Co je to spread? Často používaný termín Spread = cenové rozpětí = rozdíl mezi dvěma

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

1.část: Verdikt dějin 17

1.část: Verdikt dějin 17 Úvod 11 Předmluva 13 Nový materiál ve čtvrtém vydání 13 Závěrečné poznámky 14 1.část: Verdikt dějin 17 1. Výnosy akcii a dluhopisů od roku 1802 17 Každý by měl být bohatý" 17 Výnosy finančního trhu od

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

N_MF_B Mezinárodní finance B 4. Devizové operace forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Covered Covered Interest

Více

Ukázka konkrétních spreadových obchodů Dokument je součástí On-line kurzu spreadového obchodování www.financnik.cz/exe/webinare/spready.php Příklad 1: TYU6-FVU6 KROK 1: Nalezení zajímavého sezónního obchodu

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

Fundamentální a technická analýza jejich využívání v pozičním obchodování. Jiří Vataha

Fundamentální a technická analýza jejich využívání v pozičním obchodování. Jiří Vataha Fundamentální a technická analýza jejich využívání v pozičním obchodování Jiří Vataha Abstrakt V tomto příspěvku jsem se věnoval problematice akciových investičních analýz, především technické a fundamentální

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 3-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS3.02.00 Sestavil: odd. Externích výkazů Telefon: Podpis oprávněné osoby: Komentář: Banka:

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzt SMĚR ČASOVÝ HORIZONT STRATEGIE/ POZICE EUR / USD S-TERM GBP / USD S-TERM USD / JPY S-TERM

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

Garantovaný dluhopis Maximum

Garantovaný dluhopis Maximum Garantovaný dluhopis Maximum v CZK Září 2008 SG Paris Global Equities & Derivatives Solutions +33 1 42 13 38 85 1 Základní charakteristiky 10-ti letá doba splatnosti Denominovaný v CZK Možnost investice

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Finanční trhy Burzovní trhy

Finanční trhy Burzovní trhy Finanční trhy Burzovní trhy Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013 Burzovní trh Vysoce

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzt SMĚR ČASOVÝ HORIZONT STRATEGIE/ POZICE EUR / USD S-TERM GBP / USD S-TERM USD / JPY S-TERM

Více

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Financial derivatives and their possible utilization in business

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007 Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Česká

Více

Obilniny LONG. Souhrn. 7 důvodů, proč investovat do obilí. obilniny a olejniny budou tahounem roku 2007. Štěpán Pírko, aktualizováno 8/1/2007

Obilniny LONG. Souhrn. 7 důvodů, proč investovat do obilí. obilniny a olejniny budou tahounem roku 2007. Štěpán Pírko, aktualizováno 8/1/2007 Obilniny LONG obilniny a olejniny budou tahounem roku 2007 Štěpán Pírko, aktualizováno 8/1/2007 Souhrn Sektor obilnin a olejnin je oproti ostatním komoditním sektorům stále velmi levný a přitom existuje

Více

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.=

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.= Téma 6: Trhy CP Struktura přednášky: 1. Druhy investičních instrumentů 2. Poptávka po invest. instrumentech 3. Akciové instrumenty 4. Dluhové instrumenty 5. Burzovní trh a jeho regulace 1. Druhy investičních

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

ÚVODNÍ SLOVO 13 Než začnete 15

ÚVODNÍ SLOVO 13 Než začnete 15 ÚVODNÍ SLOVO 13 Než začnete 15 Obchodování a investování na finančních trzích 15 Základy investičního vzdělání co jsou investice 16 Byznys jménem trading 17 Shrnutí 21 ČÁST I. 25 MOŽNOSTI OBCHODOVÁNÍ 25

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

od Admiral Markets Trading Camp

od Admiral Markets Trading Camp od Admiral Markets Trading Camp Úvod., 3 Technická vs. Fundamentální analýza,.. 4 Fundamentální analýza...,... 5 Technická analýza... 6 Indikátory.. 7 RSI... 8 Stochastic Oscillator.. 9 CCI.. 10 Klouzavý

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

B U R Z O V N Í O B C H O D Y. Ing. Marie Zvěřinová BOR s.r.o Choceň, expozitura Slavkov u Brna

B U R Z O V N Í O B C H O D Y. Ing. Marie Zvěřinová BOR s.r.o Choceň, expozitura Slavkov u Brna B U R Z O V N Í O B C H O D Y Ing. Marie Zvěřinová BOR s.r.o Choceň, expozitura Slavkov u Brna 1) Historie burzy 2) Globalizace světového hospodářství konsolidaci burzovních trhů 3) Historie českého burzovnictví

Více

Indexy volatility jakožto nástroj investičního rozhodování

Indexy volatility jakožto nástroj investičního rozhodování Indexy volatility jakožto nástroj investičního rozhodování Ing. Kamil Smolík, Ing. Martin Srna Ústav ekonomiky, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 4, 612 00 Brno smolik@fbm.vutbr.cz,

Více

Dolar Index kurz USD proti koši světových měn

Dolar Index kurz USD proti koši světových měn DOLAR JE NA MINIMU Toto tvrzení je podobně šokující, jako naše předpověď v roce 2002, že dolar je na vrcholu a bude klesat. 29. března 2005 Ing. Štěpán Pírko Dolar je na minimu. Toto tvrzení je podobně

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzy SMĚR ČASOVÝ HORIZONT STRATEGIE/ POZICE EUR / USD S-TERM GBP / USD S-TERM USD / JPY S-TERM

Více

ZÁPOČTOVÁ PRÁCE. Cenné papíry, obchodování s CP (Finance)

ZÁPOČTOVÁ PRÁCE. Cenné papíry, obchodování s CP (Finance) ZÁPOČTOVÁ PRÁCE Cenné papíry, obchodování s CP (Finance) OBSAH ÚVOD 3 1. Členění kapitálových trhů 3 2. Cenné papíry členění, charakteristika 3 3. Burza, burzovní obchody, indexy 4 4. Místa obchodování

Více

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s. Technická Analýza c.člá Fio banka, a.s. Index S&P 500 se dostal na rezistenci 1220 bodů Ještě zůstává v platnosti možnost odražení a korekce indexu, i když již mírný přesah probíhá. Pokud by index dále

Více

BURZA PRO KAŽDÉHO. Dosažení finanční nezávislosti. >> zpět na Obsah. elektronická publikace 2015. PETR NOVÁK burzaprokazdeho.cz pecan.novak@gmail.

BURZA PRO KAŽDÉHO. Dosažení finanční nezávislosti. >> zpět na Obsah. elektronická publikace 2015. PETR NOVÁK burzaprokazdeho.cz pecan.novak@gmail. Název kapitoly BURZA PRO KAŽDÉHO Dosažení finanční nezávislosti elektronická publikace 2015 1 Pár slov úvodem Pár slov úvodem Investování a obchodování na kapitálových trzích se věnuje již od roku 2006.

Více

TÝDENNÍ TIPY SEZÓNNÍ SPREADY - STATISTICKÉ ROZBORY 20/07-24/07 2015. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika

TÝDENNÍ TIPY SEZÓNNÍ SPREADY - STATISTICKÉ ROZBORY 20/07-24/07 2015. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika ŠETŘÍME VÁŠ ČAS TÝDENNÍ TIPY RYCHLE EFEKTIVNĚ POHODLNĚ SEZÓNNÍ SPREADY - STATISTICKÉ ROZBORY 20/07-24/07 2015 HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika (+420) 234 768

Více

DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKA ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzy EUR / USD Konsoliduje. EUR/USD se nepohybuje ani jedním směrem. Zřejmě se nacházíme v krátkodobém

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R)

Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R) Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R) Webinář pro klienty Praha, 6.9.2011 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. PROGRAM WEBINÁŘE Dnes máme na programu: Jednoduché základy S/R Zakreslování S/R do grafu

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Investiční velkotrendy

Investiční velkotrendy Investiční velkotrendy Valuace Jiří Soustružník Duben 2012 Investiční velkotrendy: Valuace Základní investorova otázka (asi) zní: Jsou akcie levné, nebo drahé? Pokus o odpověď může být učiněn: Pohledem

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více