Partneři přílohy. investiční. průvodce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Partneři přílohy. investiční. průvodce"

Transkript

1 Partneři přílohy investiční průvodce

2 II/III Investujete? Zmapujte si fondy Zatímco zkušený investor běžně vlastní akcie konkrétních firem, pro méně zkušeného investora jsou vhodnější otevřené podílové fondy (OPF). Je však dobré znát Investice bez rozmyslu?. Rozhodnutí do kterého fondu investovat by se nemělo nechat náhodě jaké fondy trh nabízí. A Každý OPF získává peníze od retailových investorů, kteří nakoupí jeho podílové listy, a investuje je v souladu s předem definovanou investiční strategií do mnoha cenných papírů určitého typu, především akcií nebo dluhopisů, které se obchodují buď po celém světě, nebo jen v některém regionu či sektoru. Profesionální výběr konkrétních cenných papírů zde místo investora vykonává portfolio manažer fondu. To přináší jisté výhody, například výraznou diverzifikaci portfolia, která obvykle vede k nižší kolísavosti ceny podílového listu fondu než jednoho cenného papíru. Za práci portfolio manažera a další administrativu však fond průběžně strhává určité poplatky, které omezují jeho výkonnost. Dále přichází podílník o 1 až 5 % své investice hned na vstupním poplatku. OPF lze třídit podle druhů cenných papírů, do kterých investují většinu majetku. Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT (Asociace pro kapitálový trh ČR) rozděluje OPF primárně na akciové, smíšené, dluhopisové, peněžního trhu a ostatní fondy. Akciové fondy Akciové fondy trvale investují alespoň 80 % majetku do akcií a podobných nástrojů nesoucích riziko akcií. Člení se na globální, regionálně zaměřené a sektorově zaměřené. Globální akciové fondy investují bez regionálního a sektorového omezení. Zahrnují zpravidla akcie obchodované ve všech významných regionech a ze všech sektorů. Některé mají v hledáčku pouze vyspělé trhy, zatímco jiné k nim přibírají i rozvíjející se trhy. Regionální akciové fondy investují Foto profimedia.cz rozhodující většinu majetku pouze v určitých regionech. Jde hlavně o Severní Ameriku, západní Evropu (někdy jen eurozónu), vyspělé země východní Asie a Pacifiku, rozvíjející se země jako celek nebo jejich dílčí regiony například východní Asii bez Japonska, Latinskou Ameriku a střední a východní Evropu. Sektorové akciové fondy se zpravidla zaměřují na jediný sektor, například suroviny, energie, finance nebo nemovitosti. Některé investičně pokrývají skupinu podobných sektorů jako zdravotnictví, farmacie a biotechnologie nebo telekomunikace, média a informační technologie (TMT). Dluhopisové fondy Dluhopisový fond dlouhodobě vyhrazuje alespoň 80 % majetku dluhopisům nebo obdobným cenným papírům. Vůbec přitom nesmí investovat do akcií a dalších nástrojů s rizikem akcií navázaných třeba na ceny komodit nebo nemovitostí. Dluhopisové fondy se klasifikují z hlediska rizika měny, kreditního rizika a úrokového rizika. Za dluhopisový fond s rizikem jedné měny se označuje takový, který má alespoň 80 % aktiv denominováno v této měně respektive v jiných měnách se zajištěním měnového rizika do této měny. Členění podle kreditního rizika rozlišuje dluhopisové fondy Přílohu připravili: Vlastimil Poliačik, editor Dan Ledvinka, manažer přílohy investičního stupně, které mohou alokovat do dluhopisů spekulativního stupně nejvýše 20 % majetku při zastoupení dluhopisů z rozvíjejících se zemí nejvýše 10 %, a dluhopisové fondy neinvestičního stupně, které uvedené kritérium nesplňují. V první kategorii se často vyskytují fondy státních dluhopisů, které investují alespoň 80 % majetku do státních dluhopisů nebo státních pokladničních poukázek, a fondy korporátních dluhopisů, u nichž korporáty tvoří alespoň 70 % majetku. Mezi typické reprezentanty dluhopisových fondů neinvestičního stupně patří fondy dluhopisů s vysokým výnosem, které drží ve spekulativních dluhopisech

3 IV/V alespoň 70 % portfolia. Kritérium úrokového rizika rozeznává dluhopisové fondy s krátkou, střední a dlouhou durací, které mají průměrnou modifikovanou duraci portfolia 1 až 3, 3 až 7 a více než 7 v tomto pořadí. Fondy velmi krátkodobých investic se vyznačují průměrnou splatností portfolia do 18 měsíců. Fondy peněžního trhu Fondy peněžního trhu investují pouze do dluhových cenných papírů s kratší zbytkovou splatností než 2 roky a dělí se na běžné fondy peněžního trhu a krátkodobé fondy peněžního trhu. První kategorie má průměrnou splatnost portfolia do 6 měsíců a zbytkovou splatnost každého drženého cenného papíru maximálně 2 roky. Pro druhou kategorii platí ještě přísnější kritéria v podobě průměrné splatnosti portfolia do 60 dnů a maximální možné zbytkové splatnosti každého drženého cenného papíru 397 dnů. Peněžní fond musí přirozeně investovat pouze do aktiv denominovaných v jedné měně nebo do jedné měny zajištěných. Smíšené fondy Smíšený fond obecně investuje do různých typů cenných papírů na různých trzích. Z rizikových nástrojů může obsahovat akcie, komodity a dluhopisy neinvestičního stupně, z konzervativních pak dluhopisy investičního stupně nebo nástroje Foto profimedia.cz peněžního trhu. Smíšené fondy lze stejně jako dluhopisové fondy dělit podle rizika měny, jíž jsou vystaveny. Nejdůležitějším kritériem klasifikace smíšených fondů je však jejich rizikově-výnosový profil. Podle něj rozeznáváme smíšené fondy defenzivní s alespoň 60% vahou konzervativních nástrojů, vyvážené s vahou konzervativních i rizikových nástrojů 40 až 60 % a dynamické s vahou rizikových nástrojů alespoň 60 %. Ostatní fondy Jde o zajištěné fondy, strukturované fondy a speciální fondy nemovitostí. Zajištěné fondy se většinou snaží ochránit původní investici proti ztrátě. Jejich nevýhodou je časově omezená platnost a možnost nakupovat podílové listy za výhodnějších podmínek pouze v upisovacím období. Ochrana původní investice se navíc vztahuje pouze k termínu splatnosti fondu. Strukturované fondy odvozují výkonnost od předem stanoveného algoritmu, do něhož vstupují ceny podkladových aktiv nebo indexů finančního trhu pouze zprostředkovaně jako vstupní hodnoty. Patří k nim i fondy s menší než 100% ochranou kapitálu, které se snaží udržet hodnotu podílového listu nad stanoveným limitem. Speciální fondy nemovitostí trvale investují přímo do nemovitostí nebo akcií nemovitostních společností. Tyto třídy aktiv musí tvořit alespoň 51 % majetku. Usnadnění orientace Zařazení fondu do příslušné kategorie umožňuje potenciálním investorům lépe odhadnout jeho očekávanou výnosnost a rizikovost, přičemž platí čím vyšší potenciální výnos, tím vyšší riziko a naopak. Nejméně rizikové a nejméně výnosné jsou fondy peněžního trhu. Dále následují fondy krátkodobých investic, zajištěné fondy, dluhopisové fondy investičního stupně nebo kratší durace, dluhopisové fondy neinvestičního stupně nebo delší durace, smíšené defenzivní fondy, smíšené vyvážené fondy a smíšené dynamické fondy. Nejrizikovější a potenciálně nejvýnosnější představují regionální nebo sektorové akciové fondy, druhé místo v tomto ohledu zaujímají globální akciové fondy. Aleš Vocílka Analitik časopisu Fond Shop Riziková investice do akcií Investice do akcií je riskantní v každé době, zejména v té dnešní, kdy akciové indexy vlivem monetární expanze vykazují solidní přírůstky, a tak riziko korekce na akciových trzích se zvyšuje. Politické hrátky v USA, pokračující evropská dluhová krize a vojenské čechrání peříček na akciových trzích nepřidá. Případný zájemce o cenné papíry by měl investici zvažovat až po vyřešení dluhového stropu v USA. Pokud ho politici nenavýší, spadnou USA do platební neschopnosti, což by mohlo mít katastrofální následky s turbulencemi na akciových trzích po celém světě. Často nestačí nakoupit velmi podhodnocené akcie, důležitější je vhodné načasování. Na nováčka na kapitálovém trhu čeká mnoho nástrah od zavádějících analýz přes různá Ponziho schémata až po brokery, kteří četným obchodováním se svěřeným kapitálem doslova vysávají investorův kapitál. Počátkem listopadu si pro změnu nepozorní investoři spletli zkrachovalou společnost Tweeter Home (během dne cena akcie vystoupala o neuvěřitelných 1500 %) s IPO Twitteru. Dalším z nejrizikovějších faktorů pro začínající jedince jsou investice do produktů s takzvanou finanční pákou. Protože na finanční páce pohořelo nemálo investorů (a další to čeká), je vhodné si tuto problematiku více přiblížit. Finanční páka Za investice s poměrně vysokou mírou rizika lze považovat spekulativní investice do produktů s tzv. pákovým efektem, kde je riziko ztráty investované částky velmi vysoké. Tyto produkty mohou mít nejrůznější podobu. Nemusí jít jen o finanční deriváty, může jít také o obchody uzavírané s využitím úvěru (maržové obchody) nebo půjčky cenných papírů od obchodníka s cennými papíry (krátké prodeje). Společným rysem investičních produktů s pákovým efektem je skutečnost, že investor vkládá jen určitý zlomek hodnoty podkladového aktiva, ale podstupuje riziko odpovídající celé hodnotě podkladového aktiva. V závislosti na konstrukci příslušného investičního produktu tak může investor v případě nepříznivého vývoje buď přijít o celou investovanou částku, nebo mu mohou vzniknout i dodatečné závazky, na jejichž pokrytí nepostačuje původně vložená částka. Vysoké riziko Tato forma investování je velmi riziková, jak vyplývá z příkladu: Investor koupí akcie za 1 mil. Kč. Obchodník s CP mu půjčí dalších až 9 mil. Kč. Celkově tedy investuje 10 mil. Kč (viz tabulka) Investor však ručí svým investovaným 1 mil. Kč. Zhodnocení ceny akcií o 10 %, tedy na 11 mil. Kč znamená pro investora 100% zisk ze své investice ve výši 1 mil. Kč. Investor má 2 mil. Kč. Znehodnocení akcií o 10 % na 9 mil. Kč znamená ztrátu celé investice. Investor přišel o veškeré investované finanční prostředky. Navíc musí zaplatit brokerovi za úvěr asi 8 % z vypůjčených finančních prostředků + poplatky za nákup a prodej cenných papírů. Foto čtk Propadem akcií dochází ke snížení jištění podkladového aktiva. Při poklesu o pouhých 10 % (což na burze není nic neobvyklého), to je na 9 mil. Kč, přijde investor o celé své jištění ve výši již zmíněného 1 mil. Kč. K tomu ale nedojde, protože už při 7-8% propadu makléř vyzve (margin call) o dorovnání jištění zpět na původní hodnotu. Neučiní-li tak investor a cena akcie se dále propadá, broker musí uzavřít investorovu pozici. Kdyby tak neučinil, při dalším případném poklesu by makléřova firma začala přicházet o své finanční prostředky půjčené klientovi. Stává se, že investor několikrát dorovnává svoje jištění, aby nepřišel o celou pozici. Jen se tím (při uzavření pozice) zvyšuje ztráta. Investor pak velmi často přijde o víc než jen o původní vlastní investici. Jaroslav Šura Profesionální investor Příklad investování s tzv. pákovým efektem vlastní investice půjčka brokera celkem investice Kč Kč Kč A MĚNÍME PAPÍRY NA DRAHÉ KOVY Široký výběr investičního zlata, stříbra, platiny, paladia. Investiční hit - MĚĎ. V nabídce také sběratelské mince a zajímavé knížky. Vynikající ceny, možnost platit Bitcoinem. Investiční průvodce světem drahých kovů na ztáhnutí zdarma. G&S Solutions s.r.o. Ostrovní 126/ Praha 1 Česká republika DOPŘEJTE SI KOMFORT PROFESIONÁLNÍ PÉČE Stát se klientem LeasePlanu znamená získat opravdového partnera. Základem služeb světového i českého lídra operativního leasingu je profesionální přístup k zákazníkovi. Ještě než uzavře smlouvu s novým klientem, analyzuje firemní autopark a navrhne optimální řešení jeho správy. V průběhu kontraktu na sebe převezme veškerou starost o klientova vozidla, pravidelně jej informuje o stavu vozové flotily a navrhuje její další vylepšení. Pokud se zákazník dostane do problému, LeasePlan je vždy nablízku. Sedm dní v týdnu, 24 hodin denně. Na LeasePlan se můžete spolehnout. U skutečných partnerů to ani nemůže být jinak.

4 VI/VII Alternativní investice jako pojistka proti krizi V době, kdy si akciový trh a trh s realitami nevede tak dobře jako dříve, je pro lidi nejlepší obrátit se k alternativním investicím, tvrdí experti. K těm se řadí nejen zlato, diamanty či šperky, ale i další komodity, jako třeba známky, modely aut, hodinky, mince, víno, nově i zemědělská půda nebo investice do následků klimatických změn, například do vodárenských firem, neboť cena vody má v příštích letech prudce růst. Módní je také investovat do firem, které se zabývají protipovodňovými opatřeními. Alternativní investice zvítězily podle investičního webu v uplynulé dekádě nad nejtradičnějšími papírovými sázkami na celé čáře. Svědčí o tom Knight Frank s Luxury Investment Index, který sleduje vývoj cen méně tradičních aktiv, jako jsou mince nebo známky. Ten za deset let hlásí růst o 174 procent, zatímco například FTSE 100 posílil jen o 55 procent, uvedl na konci září investiční web. Obecně odborníci doporučují do alternativních investic vkládat jen 5 10 procent volných investičních prostředků. Jen v ojedinělých případech to může být i více. A co tedy doporučují odborníci? Zde je pár tipů: A Mince Zdeněk Petráň, soudní znalec a člen České numismatické společnosti, doporučuje mince. Zbohatnout lze v podstatě na čemkoli, ale musíte vědět, co a kdy kupovat nebo prodávat. U mincí je například na počátku potřeba vědět, zda chci svůj kapitál rychle zpátky, nebo chci investovat dlouhodobě. Od toho se odvíjí investiční strategie, říká Petráň. Ceny některých mincí stoupají podle něj jistě, ale pozvolna, na jiných lze zbohatnout celkem rychle. Jsou tu mince, u nichž víme, že jejich cena stoupá dlouhodobě například antické mince. V Česku jsou takovým druhem investice především domácí mince, což je trend patrný zejména od roku 1989, doporučuje Petráň. Víno Asi jsou pryč doby, kdy investice do určitého druhu vína znamenala v prvních pěti letech zhodnocení o 25 procent. V ne úplně vzdálené minulosti kupříkladu v roce 2005 šlo o vína z oblasti Bordeaux šlo udělat podobně dobré investice. Nicméně míra rizika, které nesou ostatní nebo průměrné ročníky, je také celkem vysoká. Riziko je možná 2 menší než při investování na kapitálových trzích, do akcií, ale stejně tak, jako má běžná burza své blue chips, své nejlepší akcie, má je i trh s víny. V jejich případě je potřeba počítat s poměrně vysokou vstupní investicí, vysvětluje nezávislý someliér Ivo Dvořák. Dvořák však rozhodně doporučuje se před nákupem vína na investici poradit s odborníkem. Zemědělská půda Zemědělská půda je stále oblíbenější alternativní investicí. Důvodem je především skutečnost, že zatímco v Německu stojí jeden metr čtverečný půdy kolem jednoho eura, v ČR se stále dá pořídit za čtyři až osm korun. Po roce 2000 začaly nakupovat zemědělskou půdu zahraniční subjekty, zatímco čeští investoři se zaměřili na nákupy půdy od Pozemkového fondu s výhodnými bezúročnými splátkami rozvrženými do 30 let. Finanční investice do české zemědělské půdy generuje nyní dvě až tři procenta ročního výnosu z nájmu. Vyjma toho lze ale počítat při pokračování současného trendu s růstem ceny půdy o 10 až 15 procent ročně, říká Petr Vomastek z Českého půdního fondu. Poštovní známeky Světovým trhem se známkami proteče ročně na 180 miliard korun. Zájem o investování do známek v Česku za světem zaostává. Zatímco zlato v posledních měsících silně ztratilo na hodnotě, zájem o historické poštovní známky ve světě roste. Tento trh pohání poptávka téměř padesáti milionů sběratelů a investorů. Ročně se na něm protočí na šest miliard liber (přes 180 miliard korun). V současnosti doporučujeme do známek investovat. Prodat zlato, prodat diamanty a kupovat známky, říká David Kopřiva, soudní znalec přes známky společnosti Burda Auction. Krize posledních let trhu se známkami pomohla. Tradiční obory totiž nevynášely, nemovitosti klesaly a akcie byly nejisté. Globálně se tak nalilo hodně peněz do známek a jejich ceny vystřelily nahoru, dodává. Investor by se však do kupování známek neměl pouštět bezhlavě. Je to komodita jako každá jiná. Radím zaměřit se jen na známky z významných teritorií z 19. století, vysvětluje Kopřiva. Veteráni Za poslední tři roky zaznamenal trh s klasickými auty raketový růst. Ceny sběratelských modelů vzrostly od září roku 2006 téměř o šedesát procent. Sběratelská auta tak předstihla umění, víno, akcie i zlato. Některá auta ale také ztrácejí svoji hodnotu. Mezi ně patří například klasická Corvette z roku Trh jako by přestal mít zájem o americké klasiky. V hledáčku sběratelů se tak nejčastěji objevují auta z Evropy, především z Itálie. Modely od Ferrari a Bugatti se drží na vysokých příčkách. Alena Adámková Minulý týden začalo odhalování výsledků nejvýznamnějších firem za třetí kvartál. Alcoa zveřejnila své zisky minulou středu a bankovní obři JP Morgan Chase a Wells Fargo přišli na řadu v pátek. Ovšem v tomto týdnu se dozvíme více než 80 procent těch nejpodstatnějších informací o světových gigantech. Technologické firmy by měly zazářit První dvě čtvrtletí tohoto roku přinesly americkým technologickým společnostem většinou zklamání. Růst zisků se nakonec nekonal. Ovšem tzv. sell-side analytici předpovídají, že se sektor lepších výsledků dočká už ve třetím kvartálu. Tento týden uvidíme, jestli se jejich prognózy naplní, nebo zda byly tyto naděje neopodstatněné. Intel (INTC:xnas) oznámí své výsledky dnes. Zástupci Wall Streetu přitom očekávají, že čistý zisk na akcii (EPS) dosáhne 0,54 dolaru, což je oproti loňsku o 9,5 procenta méně. A tento odhad se nemění už po dobu tří měsíců. Ziskovost Intelu i nadále negativně ovlivňuje revoluce na poli mobilních zařízení a investory zatím jeho nové produkty dostatečně nepřesvědčily. IBM (IBM:xnys) pak následuje ve středu a odhad EPS je na 3,95 dolaru, tedy o 9,2 procenta výše než v loňském roce. Také zde se odhad zisků neměnil už tři měsíce v řadě. IBM je v oblasti IT fenoménem, ovšem až 60 procent jeho příjmů pochází z oblastí mimo USA. A jelikož byla světová ekonomika v posledních šesti měsících dosti slabá, mohlo by se nakonec stát, že konečná čísla budou také nižší. Je totiž třeba pamatovat na to, že na výnosech se začne odrážet stav světového obchodu až se šesti- nebo sedmiměsíčním zpožděním. Google (GOOG:xnas) odhalí své zisky ve čtvrtek. Odhad ukazatele EPS je 10,35 dolaru, tj. 40,9procentní nárůst oproti loňsku. Během Výsledky v tomto týdnu zveřejní Google, Goldman Sachs, BofA, IBM a Citi posledních tří měsíců však předpovídaná hodnota klesla o šest procent. Google se snaží pracovat na plné obrátky a spoléhá přitom i na obchodní model serveru YouTube a na internetovou reklamu, respektive byznys s názvem Adwords. Také operační systém Android má na trhu své pevné postavení ať už u chytrých telefonů nebo třeba u tabletů. Klíčové však bude, jestli se mu podaří jeho snahy zpeněžit. Finanční sektor odkázán na vývoj sazeb K růstu celkových zisků indexu S&P 500 přispívaly v první polovině roku největší měrou finanční tituly. Jenže ve třetím čtvrtletí došlo k výraznému navýšení úrokových sazeb u státních dluhopisů a hypoték, což mohlo ovlivnit provozní zisk finančních institucí ještě více, než se dosud čekalo. Sell-side analytici proto předpovídají, že od července do září došlo ke zpomalení růstu zisků. I tak je ale tempo růstu ze všech sektorů nejvyšší. Finanční sektor sice těží z oživující ekonomiky, ale výsledky třetího kvartálu přibrzdily nízká obchodní aktivita v oblasti hypoték a potenciální ztráty z dluhopisových portfolií (kvůli vyšším úrokovým sazbám). Také obchodní aktivita byla spíše slabší. Proto si myslíme, že Wall Street svým finančním titulům věří až příliš. Teprve pátek a čísla od JP Morgan Chase a Wells Fargo ukážou, jak se všechny popisované faktory promítly do jejich výsledků. Citigroup (C:xnys) zveřejní své výsledky také dnes a čeká se, že EPS dosáhne 1,05 dolaru. Jde o 1,1 procenta nižší číslo než v roce loňském. Současně za poslední tři měsíce klesl odhad zisků o 11,1 procenta. Ceny akcií Citibank žene nahoru hlavně probíhající snižování nákladů. Zároveň by však krize na rozvíjejících se trzích, která tam panuje už čtyři měsíce, mohla mít negativní dopad na působení firmy mimo Spojené státy. O ziscích Bank of America (BAC:xnys) bude jasno zítra. EPS zřejmě skončí na úrovni 0,2 dolaru, tedy o 11,3 procenta menší než loni. V uplynulých třech měsících pak klesly odhady zisků o 13,2 procenta. Také BofA začala výrazně redukovat své provozní náklady a zlepšila produktivitu napříč téměř všemi divizemi. I zisky za druhé čtvrtletí byly velmi dobré, a pokud její byznys s hypotékami příliš nezpomalilo navyšování úrokových sazeb, mohla by banka opět překvapit. Goldman Sachs (GS:xnys) se dostane na řadu ve čtvrtek. Analytici přitom očekávají EPS ve výši 2,46 dolaru, což je meziročně o 13,7 procenta méně. Goldman Sachs překonal ve druhém kvartálu všechny odhady, především díky lepším číslům z investiční a úvěrové divize. Jenže právě tato divize není, co se týče příjmů, příliš stabilní, a výsledky za třetí čtvrtletí tak budou oproti loňskému roku spíše nižší. A poměrně výrazně bude záležet i na tom, jak se během uplynulého kvartálu vyvíjelo obchodování. Nesmíme zapomínat ani na GE General Electric, největší průmyslová firma na světě, přednese své výsledky za třetí kvartál v pátek. A analytici předpovídají, že hodnota EPS oproti loňsku klesne o 1,4 procenta na 0,36 dolaru. Během posledních třech měsíců se odhad snížil dokonce o 10,4 procenta. Zisk GE je přitom vždycky zajímavé sledovat, jelikož firma působí po celém světě a v mnoha cyklických odvětvích. Peter Garnry, hlavní akciový stratég Saxo Bank Foto profimedia.cz 2x

5 VIII/IX Investice do umění je náročná na znalosti Nákup uměleckých děl se považuje za zajímavou investici, která může vyvážit a doplnit majetkové portfolio. A že Češi do umění skutečně investují čím dál častěji, dokazuje i souhrnný index trhu s uměním Art+. Ten jen za loňský rok narostl zhruba o 58 procent a objemy obchodů dosáhly 881 milionů korun. Investice do umění má však svá specifika, která ji odlišují od všech ostatních typů. Na co se tedy před nákupem připravit a na co si dát největší pozor? Investice do umění je náročná na znalosti nákupčího. Někteří odborníci se dokonce slovu investor brání a ty, kteří za díla utrácí pravidelně, označují spíše za sběratele. Vždy říkám, že umění je lepší sbírat než do něj investovat, říká šéfredaktor časopisu Art & Antiques Jan Skřivánek. Jako investiční nástroj má umění smysl hlavně v dlouhodobém horizontu jako konzervativní prostředek k uložení peněz. Kupovat si umění s cílem zhodnotit vložené prostředky vyžaduje značnou orientaci na trhu a v krátkodobém horizontu jde o velmi nejistý podnik, dodává. Nechte si poradit a pozor na falzifikáty Před každým nákupem je dobré poradit se s odborníkem. Nakupovat mimo zavedené galerie, aukční síně či bez rady kurátora může být velmi riskantní kvůli falzifikátům. Galerie vystavuje certifikáty o pravosti díla, na přání klienta také často nechává zpracovat restaurátorské posudky a potvrzení o pravosti. Takový servis patří ke standardům, vysvětluje Robert Hédervári z galerie Vltavín. Od investice do obrazu bez potřebných dokumentů odrazuje. I umění podléhá módě Investice do umění je hra s neustále se měnící realitou. Nikdy nelze vsadit na stejné dílo, ceny se vyvíjejí různě a velmi se liší. Dílo jednoho malíře z jeho určitého období může být drahé, zatímco díla z období pozdějšího mohou stát i třetinovou či poloviční cenu. Navíc v popularitě uměleckých děl se odrážejí i různé trendy. Tak jako před několika lety bylo v současném umění in konceptuální umění, performance a podobně, vrací se v současné době znovu závěsný obraz a socha, tvrdí Eva Kočová z říčanské galerie Kotelna. Obecně na českém trhu převažuje zájem o obrazy, zejména o klasickou modernu první poloviny 20. století. Malby z této epochy se tak dobře zpeněží na domácím hřišti. Naopak na světových aukcích hraje důležitější roli poválečné a současné umění. Tento rozdíl je ale dán hlavně mladostí českého trhu s uměním postupně i u nás ceny poválečného umění jdou nahoru. Nejvýznamnější autoři jako Mikuláš Medek, Václav Boštík, Zdeněk Sýkora a několik dalších se již běžně prodávají za částky vysoko nad milion korun, zmiňuje své tipy šéfredaktor Skřivánek. >aa Gold-Silver.cz měníme papíry na drahé kovy Zlato a stříbro Zlato a stříbro by měly tvořit základ portfolia investora. Držba fyzického kovu vylučuje možnost selhání protistrany v prostředí krachujících bank a států. Zlato se rychle přesouvá ze Západu na Východ do fyzické držby velmocí, jako jsou Čína a Rusko, které plánují omezit či zrušit postavení dolaru jako rezervní měny. V případě opětovného zavedení plného nebo částečného zlatého standardu dojde k prudkému zhodnocení zlata vůči fiat měně. Bitcoin Jsme první obchod s drahými kovy v Evropě, který akceptuje platby v Bitcoin, který se často označuje jako digitální zlato. Počet Bitcoinů je dopředu daný 21 mil. Těží se prostřednictvím výpočtu matematických operací. Jen asi milion lidí na světě vlastnících Bitcoin, který je zajímavou alternativní investicí. Bitcoin odděluje peníze od státní (ne)moci. Investiční měď Horká investiční novinka měď. Měď je v podobném postavení jako stříbro před 12 lety. Většina lehce dostupných ložisek je vytěžená, podíl mědi v hornině klesá, nové projekty stagnují. Poptávka však roste. Investiční měď je k dostání ve formě 0,5 kg, 1 kg a 5 kg slitků. Měď je zajímavou investicí pro dlouhodobý horizont (5 až 10 let). Rostoucí množství investorů do fyzické mědi dále snižuje klesající nabídku mědi na trhu. Vzdělávání Organizujeme individuální vzdělávací programy a zaměřujeme se na výuku obchodování ETF a ETP, pákových ERG, akcií těžařských společností a indexů. Při současných nízkých cenách drahých kovů a komodit je ideální doba, kdy se dá nakoupit levně a později prodat draho. Vzděláváme i v oblasti Bitcoin. Vzdělávací program je zaměřený na základy kdy a kde nakupovat a prodávat, jak ho investovat a dále jej zhodnocovat. BitcoinBurza.com Jsme partnerem nové burzy zaměřené na nákup a prodej Bitcoin. BitcoinBurza je decentralizovaná P2P burza, kde zúčastněné strany obchodují mezi sebou přímo. Platforma slouží jako bezpečné uložení Bit coin v době průběhu transakce. Obchoduje se v eurech, ale je možné registrovat se i s korunovým účtem. Zlaté spoření vyberte si silného partnera Přestože mají drahé kovy k finančnímu trhu velmi blízko, není prodej a nákup drahých kovů vnímám jako finanční produkt, a tudíž nespadá pod regulaci a dozor ČNB. V posledním období vzniklo mnoho nových subjektů, které nabízí prodej drahých kovů nebo dokonce nákup drahých kovů formou spoření. Některé společnosti tak mohou přijímat finanční prostředky od klientů, aniž by jim slíbené a zaplacené zboží nakupovaly. Mohou tak fungovat bez dozoru a z vkladů klientů nekontrolovaně pokrývat svoje režie s myšlenkou, že v budoucnu svým klientům zboží dokoupí. V případě nepříznivého vývoje se také může reálně stát, že na konci spoření žádné zlato fyzicky klienti nedostanou. Jednou ze společností, které působí úspěšně na českém trhu, je společnost Finod. Od roku 2009 se specializujeme na obchod s drahými kovy, jen v loňském roce jsme dodali našim klientům drahé kovy za více než 300 milionů korun, což bylo například o 100 milionů korun více než za stejné období prodala Česká spořitelna. Jako první jsme v České republice uvedli na trh zlatý spořicí plán. Po celou dobu existence pracujeme na optimalizaci procesů a nákladů, abychom byli schopni nabízet našim klientům služby co nejlevněji. Víme, že s takovou marží, s kterou pracují některé subjekty, nelze reálně dlouhodobě vyžít. Se spořením do zlata jsou spojeny nemalé náklady za uskladnění, pojištění a distribuci zboží, klientský servis, audit uskladněného zboží a podobně, prozrazuje Martin Kočica, majitel společnosti Finod a provozovatel webu nakupzlato.cz. A UDĚLEJTE KROK SPRÁVNÝM SMĚREM S NAŠÍ OCHRANOU TO DOKÁŽETE A Zdravý návyk Co se v mládí naučíš, k stáru jako když najdeš, tvrdí okřídlené přísloví, které platí i v oblasti financí. A něco na tom bude: Jak vyplynulo z průzkumu ING Bank, dospělí, kteří v dětství dostávali pravidelné kapesné a byli zvyklí spořit, jsou na tom dnes o poznání lépe a ze svých úspor by dokázali vyžít o více než měsíc a půl déle oproti skupině, která nespořila. Vést děti ke spoření od útlého věku a pěstovat v nich zdravý spořicí návyk se tedy rozhodně vyplatí! Podle průzkumu přitom není vůbec zvyklá spořit téměř polovina (43 %) dětí, a to i přesto, že většina z nich dostává nějakou formu kapesného. Když už si děti šetří, putují jejich peníze u dětí mladších 15 let nejčastěji do kasičky (65 %), starší pak využívají vlastní bankovní účet. 38 % V jaké formě dostávají dnešní děti kapesné? Dospělí Češi jsou na tom 20 % lépe. Ať už pravidelně, nebo 18 % 18 % nepravidelně, spoří celých 14 % 78 % z nich. Máte přehled o tom, jak spoří vaše děti? Pravidelné kapesné je k vytvoření spořicího návyku vhodnější a děti více motivuje k odkládání stranou. Buďte jim příkladem a naučte je správnému zacházení s penězi. ING BANK SVĚT SPOŘENÍ Podle potřeby Mimořádné motivační odměny Žádné kapesné Každý měsíc Každý týden Zdroj: ING Bank A Investujte na Floridě do zábavního parku DVW Consulting, LLC ve spolupráci s BJR & FJR, LLC a Peter Jaensch Imigration Law Firm, P.A. nabízí poradenství a zprostředkování zajímavé investice na Floridě. Nabízíme možnost investovat do projektu Florida Tracks, Trails & Entertainment, rodinného zábavního parku a zároveň získat Zelenou Kartu do USA! Více informací na projektu Kontakt: ING_sporeni_PR_E15_104x136_a.indd :25

6 X/XI Výhodou otevřených realitních podílových fondů jsou uzavřené dlouhodobé nájemní smlouvy Realitní nebo také nemovitostní fond je otevřený podílový fond spadající do kategorie speciálních fondů. Tento typ fondů investuje finanční prostředky podílníků do nemovitostí a jejich pronájmu. V ČR jsou tři takové fondy, které se odlišují velikostí a výší zhodnocení. V průběhu posledních několika let se zhodnocení těchto fondů pohybovalo okolo 3 až 6 % p. a. a i v letošním roce se dá očekávat výnos v pásmu 3 až 5 % p. a. Nejvyššího zhodnocení za poslední tři roky dosáhl nemovitostní fond Realita, který se pohybuje kolem 5 % p.a. Výhodou těchto fondů jsou uzavřené dlouhodobé nájemní smlouvy, které umožňují dosahovat pravidelné výnosy (zhodnocení). Zvláště v dnešní době pak tento typ fondů je zajímavý například díky inflačním Pavel Holečka Ředitel odboru Obchod WMS investiční společnost doložkám, které zajišťují nárůst výše nájmu dle dosahované průměrné inflace. Samostatnou kapitolou u těchto fondů je bezpečnost. Nemovitosti v portfoliu fondu jsou přímo zapsány v katastru nemovitostí na majitele, tedy na nemovitostní fond. Kontrolu ocenění nemovitostí zajišťuje několik znalců včetně znalce depozitáře (depozitář kontroluje veškeré aktivity na fondu) a jednou za tři roky dochází k výměně těchto znalců. Všechny nemovitosti jsou pojištěny. Fond nemůže investovat do žádných jiných aktiv. Vývoj nemovitostních fondů není závislý na kapitálových trzích (akcie, dluhopisy, komodity, indexy a další). V současné době vidíme zvýšený zájem o nemovitostní fondy u klientů, kteří mají finanční prostředky u bank na běžných nebo spořicích účtech. Domácí trh je nadále velmi konzervativní a bezpečnost investice je na prvním místě. Z tohoto pohledu je nemovitostní fond zcela logickou příležitostí, jak své finanční pro- středky diverzifikovat a jen pasivně nesledovat nízké úrokové sazby v bankách. Ve prospěch nerozhodných klientů by mohlo zaujmout třeba daňové zvýhodnění (nedaněný výnos při investici delší než šest měsíců), nízké vstupní poplatky (0 % a 0,6 %), výstupní poplatky (0 %), možnost pravidelných odkupů a tak dál. Představení společnosti Nemovitostní fond Realita (www.wmsinvest.cz) vznikl v roce 2009 a jeho investiční strategie je nastavena na nákup nemovitostí, které jsou již pronajaty. Fond je spravován investiční společností WMS (Wealt managemet services). Jde o ryze českou společnost, která v rámci své skupiny zajišťuje správu finančních prostředků privátní klientele. Gala and dinner parties Media business focused on your Events & Congresses MICE events Accommodation Rozhodnutí o investici ovlivní náš čas a život V dnešní době, kdy ještě neodezněly důsledky celosvětové ekonomické krize, výrazně vnímáme, že události na finančních trzích mají díky globalizaci, propojení světových ekonomik a bankovních systémů přímý dopad i na naši práci, peníze, majetek a celkovou kvalitu života. Stále častěji si tedy pokládáme otázku, kam uložit naše peníze tak, aby se jich turbulence světových trhů s cennými papíry a krize bankovních sektorů nedotkly, ale abychom naopak dosáhli největšího zhodnocení? Ať už se rozhodneme uložit své peníze a majetek jakkoliv naše rozhodnutí přímo ovlivní náš čas a život. Pokud se ale podíváme na tento čas jako na jednu z investic, pak zjistíme, že i způsob, jak s ním nakládáme ať už v práci nebo v soukromí přímo souvisí s kvalitou našeho celého života. Společnost TrustWorthy Investment, a. s. působí na trhu České republiky a Slovenska jako odborník v oblasti drahých kovů a diamantů. U nás můžete nakupovat, uchovávat i prodávat investiční diamanty, diamanty do šperků, zlato, stříbro, platinu, mince a medaile za bezkonkurenční ceny. TrustWorthy Investment a.s. si hodnotu této skryté investice uvědomuje a proto nabízí svým klientům nejen širokou škálu investičních možností do komodit, které si v současných turbulentních podmínkách světové ekonomiky udržují svou hodnotu, ale také nabízí program celoživotního vzdělávání, cestu k lepšímu nakládání s časem, investicí, kterou má v portfoliu každý z nás. Tento jedinečný program první svého druhu v České republice spojuje informace o uchovatelích hodnoty a zhodnocení investic a systém vzdělávání, který vede ke zlepšení celkové kvality života. Mnoho lidí si od roku 1989 dopřálo lepší bydlení, modernější automobil, cestování. Později se lidé začali ohlížet, kde peníze zhodnotit a kam je uložit. V prvopočátku byly velmi lukrativní akciové trhy, lidé měli velmi kvalitní zhodnocení. Po roce 2000 přišel velký boom na realitním trhu, nárůst ceny nemovitostí byl v řádech desítek procent ročně. Akciové trhy a realitní trh však zaznamenaly otřes. Po roce 2007, kdy hypoteční krize zasáhla celý svět, už akcie a reality nejsou v tak velké míře využívané k ukládání peněz. Lidé začínají objevovat další trh: komodity. Drahé kovy a diamanty dnes majetkově patří každé- mu člověku. Je jen na zodpovězení několika otázek, co je pro něj nejvhodnější. Jestli investiční zlato, zlaté mince, stříbro, stříbrné mince, platina, diamanty? Každá komodita má své klady a zápory, a pro každého klienta je různá kombinace. Někdo chce pravidelné zhodnocení, někdo vysokou likviditu, někdo majetek, který není dohledatelný, někdo chce mít majetek, který předá svým dětem nebo vnoučatům. Jak vybrat správný drahý kov, minci nebo diamant vám zdarma zodpovíme. Chcete vyhrát zlatý slitek nebo diamant? Napište nám, kolik váží trojská unce zlata. a) 33,32g b) 29,3g c) 31,103g Vaše odpovědi zasílejte em na do Losování proběhne A Transportation services CR Mobil: PRAHA BRATISLAVA Team Building RO Mobil: Weddings BRATISLAVA SR Mobil:

7 OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH A ZVLÁŠŤ NA FOREXU S SEBOU NESE RIZIKA. HODNOTA INVESTIC SE MŮŽE I ZVÝŠIT I SNÍŽIT A INVESTOŘI MOHOU O SVÉ INVESTICE PŘIJÍT. V PŘÍPADĚ PÁKOVÉHO EFEKTU MŮŽE BÝT ZTRÁTA VĚTŠÍ NEŽ POČÁTEČNÍ INVESTOVANÝ KAPITÁL. PRO VÍCE INFORMACÍ SI PROSÍM PŘEČTĚTE STRÁNKU: POUČENÍ O RIZICÍCH.

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Investiční espresso 1/2011

Investiční espresso 1/2011 Investiční espresso 1/2011 aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 8.2. 2011 OBSAH 1. Ohlédnutí za rokem 2010 od získání licence po nastavení služby 2. Jak dopadla naše

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ Milan Vaníček Petr Sklenář 1 Riziko a horizont určuje nástroje a techniku Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Dlouhodobý -roky -investování

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 BEST ASSET MANAGEMENT COMPANY 2015 ŠIROKÉ PORTFOLIO PRODUKTŮ AKCIE, ETF, CERTIFIKÁTY

Více

Investiční espresso - srovnání smíšených fondů

Investiční espresso - srovnání smíšených fondů Investiční espresso - srovnání smíšených fondů 9.9.2012 Vydání č.3 Smíšené otevřené fondy - jejich strategie a nabídka v ČR Obsah Úvod - strana 1 Fond C- Quadrat Arts Best Momentum ve srovnání s jinými

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Diskontní certifikáty

Diskontní certifikáty V následujícím přehledu najdete aktuálně nakoupené produkty, kromě otevřených podílových fondů, na hlavní investiční platformě OCCAM CONSULT. Jsou seřazeny do skupin dle svých vlastností a investičních

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner V Itálii střadatelé vkládající peníze pouze na spořicí účty 1 přišli o 50% za 35 let díky inflaci. Italského investora ochránila investice do zahraničních akcií v cizích měnách. Autor: Ing. Tomáš Tyl 11.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010 Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Vývoj fondů ČP INVEST v roce 2010 Zhodnocení fondů v roce 2010 Zhodnocení fondů za 14D OPF Zlatý 10,32% OPF Farmacie

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets

Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets Shrnutí Rozvíjející se trhy (Emerging Markets dále jen EM) jsou mezi investory a bankéři v Česku oblíbené, ale ve světovém indexu zaujímají jen malé místo

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Proč je třeba se bát inflace, i když ještě není vidět! Vladimír Fichtner, Tomáš Tyl, Vojtěch Horák, Petr Syrový, Lukáš Malý

Proč je třeba se bát inflace, i když ještě není vidět! Vladimír Fichtner, Tomáš Tyl, Vojtěch Horák, Petr Syrový, Lukáš Malý Proč je třeba se bát inflace, i když ještě není vidět! Vladimír Fichtner, Tomáš Tyl, Vojtěch Horák, Petr Syrový, Lukáš Malý 1 Program webináře Aktuální situace na trzích Jak vzniká inflace Proč je inflace

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Správa portfolia SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Zákaznický majetek u společnosti CYRRUS dosahuje celkové výše 1,8 miliardy Kč. Z toho značná část je obhospodařována

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Fakta a mýty o investování i riziku. Monika Laušmanová Radek Urban

Fakta a mýty o investování i riziku. Monika Laušmanová Radek Urban Fakta a mýty o investování i riziku Monika Laušmanová Radek Urban 1 Mýtus: Mezi investováním a utrácením není skoro žádný rozdíl Utrácení - koupě kabelky 35 000 30 000 Cena kabelky 25 000 20 000 15 000

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci.

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Akciové trhy: Listopadový pád vystřídán prosincovým růstem. Peněžní trhy

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer 2 Konzervativní fond Červenec +0,20 % Letos +0,48 % Státní dluhopisy - pokles úrokových sazeb + Korporátní dluhopisy - snížení

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Jak investovat. J a r o s l av H l av i c a 2014

Jak investovat. J a r o s l av H l av i c a 2014 Jak investovat J a r o s l av H l av i c a 2014 Spoření vs. Investování vs. Spekulace 2.1/ Co je spoření Spoření je pravidelné ukládání peněz na bankovní (spořící) účet. Prostředky vložené na takové účty

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Přehled investičních nástrojů SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý máme svoje potřeby a sny závislé na prostředí, ve kterém žijeme, a životním období, ve kterém se

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová FINANČNÍ MATEMATIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová Radová Tel: 224 095 102 E-mail: radova@vse.cz Kontakt Jednoduché úročení Diskontování krátkodobé cenné papíry Složené úrokování Budoucí hodnota anuity spoření

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Obchodování s cennými papíry SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ CYRRUS vám umožní obchodovat s různými druhy investičních nástrojů především na burzách v Německu,

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

Struktura fondů kolektivního investování v České republice

Struktura fondů kolektivního investování v České republice Struktura fondů kolektivního investování v České republice Kateřina Kořená 1 Abstrakt Článek srovnává strukturu jednotlivých typů fondů fondy kolektivního investování se dělí na akciové, dluhopisové, smíšené,

Více

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED VRATISLAV SVOBODA, J&T BANKA A.S. PRAHA 26.11.2013 1 Obsah Bilance (rozvaha) společnosti Akcie a dluhopisy Co se odehrává na finančních trzích v současné

Více

Investiční espresso 2/2012

Investiční espresso 2/2012 Investiční espresso 2/2012 aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 16.7. 2012 OBSAH Pohled na aktuální situaci na finančních trzích Vývoj našich portfolií v první polovině

Více

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod 1. ČSOB úvod působí na dvou národních trzích, českém a slovenském Je největší bankou se sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv Významným mezníkem v historii ČSOB byla její privatizace

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů

Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů Custody + transakční poplatky Výše custody poplatků (správa cenných papírů) a transakčních poplatků se výrazně liší v závislosti

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více