Partneři přílohy. investiční. průvodce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Partneři přílohy. investiční. průvodce"

Transkript

1 Partneři přílohy investiční průvodce

2 II/III Investujete? Zmapujte si fondy Zatímco zkušený investor běžně vlastní akcie konkrétních firem, pro méně zkušeného investora jsou vhodnější otevřené podílové fondy (OPF). Je však dobré znát Investice bez rozmyslu?. Rozhodnutí do kterého fondu investovat by se nemělo nechat náhodě jaké fondy trh nabízí. A Každý OPF získává peníze od retailových investorů, kteří nakoupí jeho podílové listy, a investuje je v souladu s předem definovanou investiční strategií do mnoha cenných papírů určitého typu, především akcií nebo dluhopisů, které se obchodují buď po celém světě, nebo jen v některém regionu či sektoru. Profesionální výběr konkrétních cenných papírů zde místo investora vykonává portfolio manažer fondu. To přináší jisté výhody, například výraznou diverzifikaci portfolia, která obvykle vede k nižší kolísavosti ceny podílového listu fondu než jednoho cenného papíru. Za práci portfolio manažera a další administrativu však fond průběžně strhává určité poplatky, které omezují jeho výkonnost. Dále přichází podílník o 1 až 5 % své investice hned na vstupním poplatku. OPF lze třídit podle druhů cenných papírů, do kterých investují většinu majetku. Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT (Asociace pro kapitálový trh ČR) rozděluje OPF primárně na akciové, smíšené, dluhopisové, peněžního trhu a ostatní fondy. Akciové fondy Akciové fondy trvale investují alespoň 80 % majetku do akcií a podobných nástrojů nesoucích riziko akcií. Člení se na globální, regionálně zaměřené a sektorově zaměřené. Globální akciové fondy investují bez regionálního a sektorového omezení. Zahrnují zpravidla akcie obchodované ve všech významných regionech a ze všech sektorů. Některé mají v hledáčku pouze vyspělé trhy, zatímco jiné k nim přibírají i rozvíjející se trhy. Regionální akciové fondy investují Foto profimedia.cz rozhodující většinu majetku pouze v určitých regionech. Jde hlavně o Severní Ameriku, západní Evropu (někdy jen eurozónu), vyspělé země východní Asie a Pacifiku, rozvíjející se země jako celek nebo jejich dílčí regiony například východní Asii bez Japonska, Latinskou Ameriku a střední a východní Evropu. Sektorové akciové fondy se zpravidla zaměřují na jediný sektor, například suroviny, energie, finance nebo nemovitosti. Některé investičně pokrývají skupinu podobných sektorů jako zdravotnictví, farmacie a biotechnologie nebo telekomunikace, média a informační technologie (TMT). Dluhopisové fondy Dluhopisový fond dlouhodobě vyhrazuje alespoň 80 % majetku dluhopisům nebo obdobným cenným papírům. Vůbec přitom nesmí investovat do akcií a dalších nástrojů s rizikem akcií navázaných třeba na ceny komodit nebo nemovitostí. Dluhopisové fondy se klasifikují z hlediska rizika měny, kreditního rizika a úrokového rizika. Za dluhopisový fond s rizikem jedné měny se označuje takový, který má alespoň 80 % aktiv denominováno v této měně respektive v jiných měnách se zajištěním měnového rizika do této měny. Členění podle kreditního rizika rozlišuje dluhopisové fondy Přílohu připravili: Vlastimil Poliačik, editor Dan Ledvinka, manažer přílohy investičního stupně, které mohou alokovat do dluhopisů spekulativního stupně nejvýše 20 % majetku při zastoupení dluhopisů z rozvíjejících se zemí nejvýše 10 %, a dluhopisové fondy neinvestičního stupně, které uvedené kritérium nesplňují. V první kategorii se často vyskytují fondy státních dluhopisů, které investují alespoň 80 % majetku do státních dluhopisů nebo státních pokladničních poukázek, a fondy korporátních dluhopisů, u nichž korporáty tvoří alespoň 70 % majetku. Mezi typické reprezentanty dluhopisových fondů neinvestičního stupně patří fondy dluhopisů s vysokým výnosem, které drží ve spekulativních dluhopisech

3 IV/V alespoň 70 % portfolia. Kritérium úrokového rizika rozeznává dluhopisové fondy s krátkou, střední a dlouhou durací, které mají průměrnou modifikovanou duraci portfolia 1 až 3, 3 až 7 a více než 7 v tomto pořadí. Fondy velmi krátkodobých investic se vyznačují průměrnou splatností portfolia do 18 měsíců. Fondy peněžního trhu Fondy peněžního trhu investují pouze do dluhových cenných papírů s kratší zbytkovou splatností než 2 roky a dělí se na běžné fondy peněžního trhu a krátkodobé fondy peněžního trhu. První kategorie má průměrnou splatnost portfolia do 6 měsíců a zbytkovou splatnost každého drženého cenného papíru maximálně 2 roky. Pro druhou kategorii platí ještě přísnější kritéria v podobě průměrné splatnosti portfolia do 60 dnů a maximální možné zbytkové splatnosti každého drženého cenného papíru 397 dnů. Peněžní fond musí přirozeně investovat pouze do aktiv denominovaných v jedné měně nebo do jedné měny zajištěných. Smíšené fondy Smíšený fond obecně investuje do různých typů cenných papírů na různých trzích. Z rizikových nástrojů může obsahovat akcie, komodity a dluhopisy neinvestičního stupně, z konzervativních pak dluhopisy investičního stupně nebo nástroje Foto profimedia.cz peněžního trhu. Smíšené fondy lze stejně jako dluhopisové fondy dělit podle rizika měny, jíž jsou vystaveny. Nejdůležitějším kritériem klasifikace smíšených fondů je však jejich rizikově-výnosový profil. Podle něj rozeznáváme smíšené fondy defenzivní s alespoň 60% vahou konzervativních nástrojů, vyvážené s vahou konzervativních i rizikových nástrojů 40 až 60 % a dynamické s vahou rizikových nástrojů alespoň 60 %. Ostatní fondy Jde o zajištěné fondy, strukturované fondy a speciální fondy nemovitostí. Zajištěné fondy se většinou snaží ochránit původní investici proti ztrátě. Jejich nevýhodou je časově omezená platnost a možnost nakupovat podílové listy za výhodnějších podmínek pouze v upisovacím období. Ochrana původní investice se navíc vztahuje pouze k termínu splatnosti fondu. Strukturované fondy odvozují výkonnost od předem stanoveného algoritmu, do něhož vstupují ceny podkladových aktiv nebo indexů finančního trhu pouze zprostředkovaně jako vstupní hodnoty. Patří k nim i fondy s menší než 100% ochranou kapitálu, které se snaží udržet hodnotu podílového listu nad stanoveným limitem. Speciální fondy nemovitostí trvale investují přímo do nemovitostí nebo akcií nemovitostních společností. Tyto třídy aktiv musí tvořit alespoň 51 % majetku. Usnadnění orientace Zařazení fondu do příslušné kategorie umožňuje potenciálním investorům lépe odhadnout jeho očekávanou výnosnost a rizikovost, přičemž platí čím vyšší potenciální výnos, tím vyšší riziko a naopak. Nejméně rizikové a nejméně výnosné jsou fondy peněžního trhu. Dále následují fondy krátkodobých investic, zajištěné fondy, dluhopisové fondy investičního stupně nebo kratší durace, dluhopisové fondy neinvestičního stupně nebo delší durace, smíšené defenzivní fondy, smíšené vyvážené fondy a smíšené dynamické fondy. Nejrizikovější a potenciálně nejvýnosnější představují regionální nebo sektorové akciové fondy, druhé místo v tomto ohledu zaujímají globální akciové fondy. Aleš Vocílka Analitik časopisu Fond Shop Riziková investice do akcií Investice do akcií je riskantní v každé době, zejména v té dnešní, kdy akciové indexy vlivem monetární expanze vykazují solidní přírůstky, a tak riziko korekce na akciových trzích se zvyšuje. Politické hrátky v USA, pokračující evropská dluhová krize a vojenské čechrání peříček na akciových trzích nepřidá. Případný zájemce o cenné papíry by měl investici zvažovat až po vyřešení dluhového stropu v USA. Pokud ho politici nenavýší, spadnou USA do platební neschopnosti, což by mohlo mít katastrofální následky s turbulencemi na akciových trzích po celém světě. Často nestačí nakoupit velmi podhodnocené akcie, důležitější je vhodné načasování. Na nováčka na kapitálovém trhu čeká mnoho nástrah od zavádějících analýz přes různá Ponziho schémata až po brokery, kteří četným obchodováním se svěřeným kapitálem doslova vysávají investorův kapitál. Počátkem listopadu si pro změnu nepozorní investoři spletli zkrachovalou společnost Tweeter Home (během dne cena akcie vystoupala o neuvěřitelných 1500 %) s IPO Twitteru. Dalším z nejrizikovějších faktorů pro začínající jedince jsou investice do produktů s takzvanou finanční pákou. Protože na finanční páce pohořelo nemálo investorů (a další to čeká), je vhodné si tuto problematiku více přiblížit. Finanční páka Za investice s poměrně vysokou mírou rizika lze považovat spekulativní investice do produktů s tzv. pákovým efektem, kde je riziko ztráty investované částky velmi vysoké. Tyto produkty mohou mít nejrůznější podobu. Nemusí jít jen o finanční deriváty, může jít také o obchody uzavírané s využitím úvěru (maržové obchody) nebo půjčky cenných papírů od obchodníka s cennými papíry (krátké prodeje). Společným rysem investičních produktů s pákovým efektem je skutečnost, že investor vkládá jen určitý zlomek hodnoty podkladového aktiva, ale podstupuje riziko odpovídající celé hodnotě podkladového aktiva. V závislosti na konstrukci příslušného investičního produktu tak může investor v případě nepříznivého vývoje buď přijít o celou investovanou částku, nebo mu mohou vzniknout i dodatečné závazky, na jejichž pokrytí nepostačuje původně vložená částka. Vysoké riziko Tato forma investování je velmi riziková, jak vyplývá z příkladu: Investor koupí akcie za 1 mil. Kč. Obchodník s CP mu půjčí dalších až 9 mil. Kč. Celkově tedy investuje 10 mil. Kč (viz tabulka) Investor však ručí svým investovaným 1 mil. Kč. Zhodnocení ceny akcií o 10 %, tedy na 11 mil. Kč znamená pro investora 100% zisk ze své investice ve výši 1 mil. Kč. Investor má 2 mil. Kč. Znehodnocení akcií o 10 % na 9 mil. Kč znamená ztrátu celé investice. Investor přišel o veškeré investované finanční prostředky. Navíc musí zaplatit brokerovi za úvěr asi 8 % z vypůjčených finančních prostředků + poplatky za nákup a prodej cenných papírů. Foto čtk Propadem akcií dochází ke snížení jištění podkladového aktiva. Při poklesu o pouhých 10 % (což na burze není nic neobvyklého), to je na 9 mil. Kč, přijde investor o celé své jištění ve výši již zmíněného 1 mil. Kč. K tomu ale nedojde, protože už při 7-8% propadu makléř vyzve (margin call) o dorovnání jištění zpět na původní hodnotu. Neučiní-li tak investor a cena akcie se dále propadá, broker musí uzavřít investorovu pozici. Kdyby tak neučinil, při dalším případném poklesu by makléřova firma začala přicházet o své finanční prostředky půjčené klientovi. Stává se, že investor několikrát dorovnává svoje jištění, aby nepřišel o celou pozici. Jen se tím (při uzavření pozice) zvyšuje ztráta. Investor pak velmi často přijde o víc než jen o původní vlastní investici. Jaroslav Šura Profesionální investor Příklad investování s tzv. pákovým efektem vlastní investice půjčka brokera celkem investice Kč Kč Kč A MĚNÍME PAPÍRY NA DRAHÉ KOVY Široký výběr investičního zlata, stříbra, platiny, paladia. Investiční hit - MĚĎ. V nabídce také sběratelské mince a zajímavé knížky. Vynikající ceny, možnost platit Bitcoinem. Investiční průvodce světem drahých kovů na ztáhnutí zdarma. G&S Solutions s.r.o. Ostrovní 126/ Praha 1 Česká republika DOPŘEJTE SI KOMFORT PROFESIONÁLNÍ PÉČE Stát se klientem LeasePlanu znamená získat opravdového partnera. Základem služeb světového i českého lídra operativního leasingu je profesionální přístup k zákazníkovi. Ještě než uzavře smlouvu s novým klientem, analyzuje firemní autopark a navrhne optimální řešení jeho správy. V průběhu kontraktu na sebe převezme veškerou starost o klientova vozidla, pravidelně jej informuje o stavu vozové flotily a navrhuje její další vylepšení. Pokud se zákazník dostane do problému, LeasePlan je vždy nablízku. Sedm dní v týdnu, 24 hodin denně. Na LeasePlan se můžete spolehnout. U skutečných partnerů to ani nemůže být jinak.

4 VI/VII Alternativní investice jako pojistka proti krizi V době, kdy si akciový trh a trh s realitami nevede tak dobře jako dříve, je pro lidi nejlepší obrátit se k alternativním investicím, tvrdí experti. K těm se řadí nejen zlato, diamanty či šperky, ale i další komodity, jako třeba známky, modely aut, hodinky, mince, víno, nově i zemědělská půda nebo investice do následků klimatických změn, například do vodárenských firem, neboť cena vody má v příštích letech prudce růst. Módní je také investovat do firem, které se zabývají protipovodňovými opatřeními. Alternativní investice zvítězily podle investičního webu v uplynulé dekádě nad nejtradičnějšími papírovými sázkami na celé čáře. Svědčí o tom Knight Frank s Luxury Investment Index, který sleduje vývoj cen méně tradičních aktiv, jako jsou mince nebo známky. Ten za deset let hlásí růst o 174 procent, zatímco například FTSE 100 posílil jen o 55 procent, uvedl na konci září investiční web. Obecně odborníci doporučují do alternativních investic vkládat jen 5 10 procent volných investičních prostředků. Jen v ojedinělých případech to může být i více. A co tedy doporučují odborníci? Zde je pár tipů: A Mince Zdeněk Petráň, soudní znalec a člen České numismatické společnosti, doporučuje mince. Zbohatnout lze v podstatě na čemkoli, ale musíte vědět, co a kdy kupovat nebo prodávat. U mincí je například na počátku potřeba vědět, zda chci svůj kapitál rychle zpátky, nebo chci investovat dlouhodobě. Od toho se odvíjí investiční strategie, říká Petráň. Ceny některých mincí stoupají podle něj jistě, ale pozvolna, na jiných lze zbohatnout celkem rychle. Jsou tu mince, u nichž víme, že jejich cena stoupá dlouhodobě například antické mince. V Česku jsou takovým druhem investice především domácí mince, což je trend patrný zejména od roku 1989, doporučuje Petráň. Víno Asi jsou pryč doby, kdy investice do určitého druhu vína znamenala v prvních pěti letech zhodnocení o 25 procent. V ne úplně vzdálené minulosti kupříkladu v roce 2005 šlo o vína z oblasti Bordeaux šlo udělat podobně dobré investice. Nicméně míra rizika, které nesou ostatní nebo průměrné ročníky, je také celkem vysoká. Riziko je možná 2 menší než při investování na kapitálových trzích, do akcií, ale stejně tak, jako má běžná burza své blue chips, své nejlepší akcie, má je i trh s víny. V jejich případě je potřeba počítat s poměrně vysokou vstupní investicí, vysvětluje nezávislý someliér Ivo Dvořák. Dvořák však rozhodně doporučuje se před nákupem vína na investici poradit s odborníkem. Zemědělská půda Zemědělská půda je stále oblíbenější alternativní investicí. Důvodem je především skutečnost, že zatímco v Německu stojí jeden metr čtverečný půdy kolem jednoho eura, v ČR se stále dá pořídit za čtyři až osm korun. Po roce 2000 začaly nakupovat zemědělskou půdu zahraniční subjekty, zatímco čeští investoři se zaměřili na nákupy půdy od Pozemkového fondu s výhodnými bezúročnými splátkami rozvrženými do 30 let. Finanční investice do české zemědělské půdy generuje nyní dvě až tři procenta ročního výnosu z nájmu. Vyjma toho lze ale počítat při pokračování současného trendu s růstem ceny půdy o 10 až 15 procent ročně, říká Petr Vomastek z Českého půdního fondu. Poštovní známeky Světovým trhem se známkami proteče ročně na 180 miliard korun. Zájem o investování do známek v Česku za světem zaostává. Zatímco zlato v posledních měsících silně ztratilo na hodnotě, zájem o historické poštovní známky ve světě roste. Tento trh pohání poptávka téměř padesáti milionů sběratelů a investorů. Ročně se na něm protočí na šest miliard liber (přes 180 miliard korun). V současnosti doporučujeme do známek investovat. Prodat zlato, prodat diamanty a kupovat známky, říká David Kopřiva, soudní znalec přes známky společnosti Burda Auction. Krize posledních let trhu se známkami pomohla. Tradiční obory totiž nevynášely, nemovitosti klesaly a akcie byly nejisté. Globálně se tak nalilo hodně peněz do známek a jejich ceny vystřelily nahoru, dodává. Investor by se však do kupování známek neměl pouštět bezhlavě. Je to komodita jako každá jiná. Radím zaměřit se jen na známky z významných teritorií z 19. století, vysvětluje Kopřiva. Veteráni Za poslední tři roky zaznamenal trh s klasickými auty raketový růst. Ceny sběratelských modelů vzrostly od září roku 2006 téměř o šedesát procent. Sběratelská auta tak předstihla umění, víno, akcie i zlato. Některá auta ale také ztrácejí svoji hodnotu. Mezi ně patří například klasická Corvette z roku Trh jako by přestal mít zájem o americké klasiky. V hledáčku sběratelů se tak nejčastěji objevují auta z Evropy, především z Itálie. Modely od Ferrari a Bugatti se drží na vysokých příčkách. Alena Adámková Minulý týden začalo odhalování výsledků nejvýznamnějších firem za třetí kvartál. Alcoa zveřejnila své zisky minulou středu a bankovní obři JP Morgan Chase a Wells Fargo přišli na řadu v pátek. Ovšem v tomto týdnu se dozvíme více než 80 procent těch nejpodstatnějších informací o světových gigantech. Technologické firmy by měly zazářit První dvě čtvrtletí tohoto roku přinesly americkým technologickým společnostem většinou zklamání. Růst zisků se nakonec nekonal. Ovšem tzv. sell-side analytici předpovídají, že se sektor lepších výsledků dočká už ve třetím kvartálu. Tento týden uvidíme, jestli se jejich prognózy naplní, nebo zda byly tyto naděje neopodstatněné. Intel (INTC:xnas) oznámí své výsledky dnes. Zástupci Wall Streetu přitom očekávají, že čistý zisk na akcii (EPS) dosáhne 0,54 dolaru, což je oproti loňsku o 9,5 procenta méně. A tento odhad se nemění už po dobu tří měsíců. Ziskovost Intelu i nadále negativně ovlivňuje revoluce na poli mobilních zařízení a investory zatím jeho nové produkty dostatečně nepřesvědčily. IBM (IBM:xnys) pak následuje ve středu a odhad EPS je na 3,95 dolaru, tedy o 9,2 procenta výše než v loňském roce. Také zde se odhad zisků neměnil už tři měsíce v řadě. IBM je v oblasti IT fenoménem, ovšem až 60 procent jeho příjmů pochází z oblastí mimo USA. A jelikož byla světová ekonomika v posledních šesti měsících dosti slabá, mohlo by se nakonec stát, že konečná čísla budou také nižší. Je totiž třeba pamatovat na to, že na výnosech se začne odrážet stav světového obchodu až se šesti- nebo sedmiměsíčním zpožděním. Google (GOOG:xnas) odhalí své zisky ve čtvrtek. Odhad ukazatele EPS je 10,35 dolaru, tj. 40,9procentní nárůst oproti loňsku. Během Výsledky v tomto týdnu zveřejní Google, Goldman Sachs, BofA, IBM a Citi posledních tří měsíců však předpovídaná hodnota klesla o šest procent. Google se snaží pracovat na plné obrátky a spoléhá přitom i na obchodní model serveru YouTube a na internetovou reklamu, respektive byznys s názvem Adwords. Také operační systém Android má na trhu své pevné postavení ať už u chytrých telefonů nebo třeba u tabletů. Klíčové však bude, jestli se mu podaří jeho snahy zpeněžit. Finanční sektor odkázán na vývoj sazeb K růstu celkových zisků indexu S&P 500 přispívaly v první polovině roku největší měrou finanční tituly. Jenže ve třetím čtvrtletí došlo k výraznému navýšení úrokových sazeb u státních dluhopisů a hypoték, což mohlo ovlivnit provozní zisk finančních institucí ještě více, než se dosud čekalo. Sell-side analytici proto předpovídají, že od července do září došlo ke zpomalení růstu zisků. I tak je ale tempo růstu ze všech sektorů nejvyšší. Finanční sektor sice těží z oživující ekonomiky, ale výsledky třetího kvartálu přibrzdily nízká obchodní aktivita v oblasti hypoték a potenciální ztráty z dluhopisových portfolií (kvůli vyšším úrokovým sazbám). Také obchodní aktivita byla spíše slabší. Proto si myslíme, že Wall Street svým finančním titulům věří až příliš. Teprve pátek a čísla od JP Morgan Chase a Wells Fargo ukážou, jak se všechny popisované faktory promítly do jejich výsledků. Citigroup (C:xnys) zveřejní své výsledky také dnes a čeká se, že EPS dosáhne 1,05 dolaru. Jde o 1,1 procenta nižší číslo než v roce loňském. Současně za poslední tři měsíce klesl odhad zisků o 11,1 procenta. Ceny akcií Citibank žene nahoru hlavně probíhající snižování nákladů. Zároveň by však krize na rozvíjejících se trzích, která tam panuje už čtyři měsíce, mohla mít negativní dopad na působení firmy mimo Spojené státy. O ziscích Bank of America (BAC:xnys) bude jasno zítra. EPS zřejmě skončí na úrovni 0,2 dolaru, tedy o 11,3 procenta menší než loni. V uplynulých třech měsících pak klesly odhady zisků o 13,2 procenta. Také BofA začala výrazně redukovat své provozní náklady a zlepšila produktivitu napříč téměř všemi divizemi. I zisky za druhé čtvrtletí byly velmi dobré, a pokud její byznys s hypotékami příliš nezpomalilo navyšování úrokových sazeb, mohla by banka opět překvapit. Goldman Sachs (GS:xnys) se dostane na řadu ve čtvrtek. Analytici přitom očekávají EPS ve výši 2,46 dolaru, což je meziročně o 13,7 procenta méně. Goldman Sachs překonal ve druhém kvartálu všechny odhady, především díky lepším číslům z investiční a úvěrové divize. Jenže právě tato divize není, co se týče příjmů, příliš stabilní, a výsledky za třetí čtvrtletí tak budou oproti loňskému roku spíše nižší. A poměrně výrazně bude záležet i na tom, jak se během uplynulého kvartálu vyvíjelo obchodování. Nesmíme zapomínat ani na GE General Electric, největší průmyslová firma na světě, přednese své výsledky za třetí kvartál v pátek. A analytici předpovídají, že hodnota EPS oproti loňsku klesne o 1,4 procenta na 0,36 dolaru. Během posledních třech měsíců se odhad snížil dokonce o 10,4 procenta. Zisk GE je přitom vždycky zajímavé sledovat, jelikož firma působí po celém světě a v mnoha cyklických odvětvích. Peter Garnry, hlavní akciový stratég Saxo Bank Foto profimedia.cz 2x

5 VIII/IX Investice do umění je náročná na znalosti Nákup uměleckých děl se považuje za zajímavou investici, která může vyvážit a doplnit majetkové portfolio. A že Češi do umění skutečně investují čím dál častěji, dokazuje i souhrnný index trhu s uměním Art+. Ten jen za loňský rok narostl zhruba o 58 procent a objemy obchodů dosáhly 881 milionů korun. Investice do umění má však svá specifika, která ji odlišují od všech ostatních typů. Na co se tedy před nákupem připravit a na co si dát největší pozor? Investice do umění je náročná na znalosti nákupčího. Někteří odborníci se dokonce slovu investor brání a ty, kteří za díla utrácí pravidelně, označují spíše za sběratele. Vždy říkám, že umění je lepší sbírat než do něj investovat, říká šéfredaktor časopisu Art & Antiques Jan Skřivánek. Jako investiční nástroj má umění smysl hlavně v dlouhodobém horizontu jako konzervativní prostředek k uložení peněz. Kupovat si umění s cílem zhodnotit vložené prostředky vyžaduje značnou orientaci na trhu a v krátkodobém horizontu jde o velmi nejistý podnik, dodává. Nechte si poradit a pozor na falzifikáty Před každým nákupem je dobré poradit se s odborníkem. Nakupovat mimo zavedené galerie, aukční síně či bez rady kurátora může být velmi riskantní kvůli falzifikátům. Galerie vystavuje certifikáty o pravosti díla, na přání klienta také často nechává zpracovat restaurátorské posudky a potvrzení o pravosti. Takový servis patří ke standardům, vysvětluje Robert Hédervári z galerie Vltavín. Od investice do obrazu bez potřebných dokumentů odrazuje. I umění podléhá módě Investice do umění je hra s neustále se měnící realitou. Nikdy nelze vsadit na stejné dílo, ceny se vyvíjejí různě a velmi se liší. Dílo jednoho malíře z jeho určitého období může být drahé, zatímco díla z období pozdějšího mohou stát i třetinovou či poloviční cenu. Navíc v popularitě uměleckých děl se odrážejí i různé trendy. Tak jako před několika lety bylo v současném umění in konceptuální umění, performance a podobně, vrací se v současné době znovu závěsný obraz a socha, tvrdí Eva Kočová z říčanské galerie Kotelna. Obecně na českém trhu převažuje zájem o obrazy, zejména o klasickou modernu první poloviny 20. století. Malby z této epochy se tak dobře zpeněží na domácím hřišti. Naopak na světových aukcích hraje důležitější roli poválečné a současné umění. Tento rozdíl je ale dán hlavně mladostí českého trhu s uměním postupně i u nás ceny poválečného umění jdou nahoru. Nejvýznamnější autoři jako Mikuláš Medek, Václav Boštík, Zdeněk Sýkora a několik dalších se již běžně prodávají za částky vysoko nad milion korun, zmiňuje své tipy šéfredaktor Skřivánek. >aa Gold-Silver.cz měníme papíry na drahé kovy Zlato a stříbro Zlato a stříbro by měly tvořit základ portfolia investora. Držba fyzického kovu vylučuje možnost selhání protistrany v prostředí krachujících bank a států. Zlato se rychle přesouvá ze Západu na Východ do fyzické držby velmocí, jako jsou Čína a Rusko, které plánují omezit či zrušit postavení dolaru jako rezervní měny. V případě opětovného zavedení plného nebo částečného zlatého standardu dojde k prudkému zhodnocení zlata vůči fiat měně. Bitcoin Jsme první obchod s drahými kovy v Evropě, který akceptuje platby v Bitcoin, který se často označuje jako digitální zlato. Počet Bitcoinů je dopředu daný 21 mil. Těží se prostřednictvím výpočtu matematických operací. Jen asi milion lidí na světě vlastnících Bitcoin, který je zajímavou alternativní investicí. Bitcoin odděluje peníze od státní (ne)moci. Investiční měď Horká investiční novinka měď. Měď je v podobném postavení jako stříbro před 12 lety. Většina lehce dostupných ložisek je vytěžená, podíl mědi v hornině klesá, nové projekty stagnují. Poptávka však roste. Investiční měď je k dostání ve formě 0,5 kg, 1 kg a 5 kg slitků. Měď je zajímavou investicí pro dlouhodobý horizont (5 až 10 let). Rostoucí množství investorů do fyzické mědi dále snižuje klesající nabídku mědi na trhu. Vzdělávání Organizujeme individuální vzdělávací programy a zaměřujeme se na výuku obchodování ETF a ETP, pákových ERG, akcií těžařských společností a indexů. Při současných nízkých cenách drahých kovů a komodit je ideální doba, kdy se dá nakoupit levně a později prodat draho. Vzděláváme i v oblasti Bitcoin. Vzdělávací program je zaměřený na základy kdy a kde nakupovat a prodávat, jak ho investovat a dále jej zhodnocovat. BitcoinBurza.com Jsme partnerem nové burzy zaměřené na nákup a prodej Bitcoin. BitcoinBurza je decentralizovaná P2P burza, kde zúčastněné strany obchodují mezi sebou přímo. Platforma slouží jako bezpečné uložení Bit coin v době průběhu transakce. Obchoduje se v eurech, ale je možné registrovat se i s korunovým účtem. Zlaté spoření vyberte si silného partnera Přestože mají drahé kovy k finančnímu trhu velmi blízko, není prodej a nákup drahých kovů vnímám jako finanční produkt, a tudíž nespadá pod regulaci a dozor ČNB. V posledním období vzniklo mnoho nových subjektů, které nabízí prodej drahých kovů nebo dokonce nákup drahých kovů formou spoření. Některé společnosti tak mohou přijímat finanční prostředky od klientů, aniž by jim slíbené a zaplacené zboží nakupovaly. Mohou tak fungovat bez dozoru a z vkladů klientů nekontrolovaně pokrývat svoje režie s myšlenkou, že v budoucnu svým klientům zboží dokoupí. V případě nepříznivého vývoje se také může reálně stát, že na konci spoření žádné zlato fyzicky klienti nedostanou. Jednou ze společností, které působí úspěšně na českém trhu, je společnost Finod. Od roku 2009 se specializujeme na obchod s drahými kovy, jen v loňském roce jsme dodali našim klientům drahé kovy za více než 300 milionů korun, což bylo například o 100 milionů korun více než za stejné období prodala Česká spořitelna. Jako první jsme v České republice uvedli na trh zlatý spořicí plán. Po celou dobu existence pracujeme na optimalizaci procesů a nákladů, abychom byli schopni nabízet našim klientům služby co nejlevněji. Víme, že s takovou marží, s kterou pracují některé subjekty, nelze reálně dlouhodobě vyžít. Se spořením do zlata jsou spojeny nemalé náklady za uskladnění, pojištění a distribuci zboží, klientský servis, audit uskladněného zboží a podobně, prozrazuje Martin Kočica, majitel společnosti Finod a provozovatel webu nakupzlato.cz. A UDĚLEJTE KROK SPRÁVNÝM SMĚREM S NAŠÍ OCHRANOU TO DOKÁŽETE A Zdravý návyk Co se v mládí naučíš, k stáru jako když najdeš, tvrdí okřídlené přísloví, které platí i v oblasti financí. A něco na tom bude: Jak vyplynulo z průzkumu ING Bank, dospělí, kteří v dětství dostávali pravidelné kapesné a byli zvyklí spořit, jsou na tom dnes o poznání lépe a ze svých úspor by dokázali vyžít o více než měsíc a půl déle oproti skupině, která nespořila. Vést děti ke spoření od útlého věku a pěstovat v nich zdravý spořicí návyk se tedy rozhodně vyplatí! Podle průzkumu přitom není vůbec zvyklá spořit téměř polovina (43 %) dětí, a to i přesto, že většina z nich dostává nějakou formu kapesného. Když už si děti šetří, putují jejich peníze u dětí mladších 15 let nejčastěji do kasičky (65 %), starší pak využívají vlastní bankovní účet. 38 % V jaké formě dostávají dnešní děti kapesné? Dospělí Češi jsou na tom 20 % lépe. Ať už pravidelně, nebo 18 % 18 % nepravidelně, spoří celých 14 % 78 % z nich. Máte přehled o tom, jak spoří vaše děti? Pravidelné kapesné je k vytvoření spořicího návyku vhodnější a děti více motivuje k odkládání stranou. Buďte jim příkladem a naučte je správnému zacházení s penězi. ING BANK SVĚT SPOŘENÍ Podle potřeby Mimořádné motivační odměny Žádné kapesné Každý měsíc Každý týden Zdroj: ING Bank A Investujte na Floridě do zábavního parku DVW Consulting, LLC ve spolupráci s BJR & FJR, LLC a Peter Jaensch Imigration Law Firm, P.A. nabízí poradenství a zprostředkování zajímavé investice na Floridě. Nabízíme možnost investovat do projektu Florida Tracks, Trails & Entertainment, rodinného zábavního parku a zároveň získat Zelenou Kartu do USA! Více informací na projektu Kontakt: ING_sporeni_PR_E15_104x136_a.indd :25

6 X/XI Výhodou otevřených realitních podílových fondů jsou uzavřené dlouhodobé nájemní smlouvy Realitní nebo také nemovitostní fond je otevřený podílový fond spadající do kategorie speciálních fondů. Tento typ fondů investuje finanční prostředky podílníků do nemovitostí a jejich pronájmu. V ČR jsou tři takové fondy, které se odlišují velikostí a výší zhodnocení. V průběhu posledních několika let se zhodnocení těchto fondů pohybovalo okolo 3 až 6 % p. a. a i v letošním roce se dá očekávat výnos v pásmu 3 až 5 % p. a. Nejvyššího zhodnocení za poslední tři roky dosáhl nemovitostní fond Realita, který se pohybuje kolem 5 % p.a. Výhodou těchto fondů jsou uzavřené dlouhodobé nájemní smlouvy, které umožňují dosahovat pravidelné výnosy (zhodnocení). Zvláště v dnešní době pak tento typ fondů je zajímavý například díky inflačním Pavel Holečka Ředitel odboru Obchod WMS investiční společnost doložkám, které zajišťují nárůst výše nájmu dle dosahované průměrné inflace. Samostatnou kapitolou u těchto fondů je bezpečnost. Nemovitosti v portfoliu fondu jsou přímo zapsány v katastru nemovitostí na majitele, tedy na nemovitostní fond. Kontrolu ocenění nemovitostí zajišťuje několik znalců včetně znalce depozitáře (depozitář kontroluje veškeré aktivity na fondu) a jednou za tři roky dochází k výměně těchto znalců. Všechny nemovitosti jsou pojištěny. Fond nemůže investovat do žádných jiných aktiv. Vývoj nemovitostních fondů není závislý na kapitálových trzích (akcie, dluhopisy, komodity, indexy a další). V současné době vidíme zvýšený zájem o nemovitostní fondy u klientů, kteří mají finanční prostředky u bank na běžných nebo spořicích účtech. Domácí trh je nadále velmi konzervativní a bezpečnost investice je na prvním místě. Z tohoto pohledu je nemovitostní fond zcela logickou příležitostí, jak své finanční pro- středky diverzifikovat a jen pasivně nesledovat nízké úrokové sazby v bankách. Ve prospěch nerozhodných klientů by mohlo zaujmout třeba daňové zvýhodnění (nedaněný výnos při investici delší než šest měsíců), nízké vstupní poplatky (0 % a 0,6 %), výstupní poplatky (0 %), možnost pravidelných odkupů a tak dál. Představení společnosti Nemovitostní fond Realita (www.wmsinvest.cz) vznikl v roce 2009 a jeho investiční strategie je nastavena na nákup nemovitostí, které jsou již pronajaty. Fond je spravován investiční společností WMS (Wealt managemet services). Jde o ryze českou společnost, která v rámci své skupiny zajišťuje správu finančních prostředků privátní klientele. Gala and dinner parties Media business focused on your Events & Congresses MICE events Accommodation Rozhodnutí o investici ovlivní náš čas a život V dnešní době, kdy ještě neodezněly důsledky celosvětové ekonomické krize, výrazně vnímáme, že události na finančních trzích mají díky globalizaci, propojení světových ekonomik a bankovních systémů přímý dopad i na naši práci, peníze, majetek a celkovou kvalitu života. Stále častěji si tedy pokládáme otázku, kam uložit naše peníze tak, aby se jich turbulence světových trhů s cennými papíry a krize bankovních sektorů nedotkly, ale abychom naopak dosáhli největšího zhodnocení? Ať už se rozhodneme uložit své peníze a majetek jakkoliv naše rozhodnutí přímo ovlivní náš čas a život. Pokud se ale podíváme na tento čas jako na jednu z investic, pak zjistíme, že i způsob, jak s ním nakládáme ať už v práci nebo v soukromí přímo souvisí s kvalitou našeho celého života. Společnost TrustWorthy Investment, a. s. působí na trhu České republiky a Slovenska jako odborník v oblasti drahých kovů a diamantů. U nás můžete nakupovat, uchovávat i prodávat investiční diamanty, diamanty do šperků, zlato, stříbro, platinu, mince a medaile za bezkonkurenční ceny. TrustWorthy Investment a.s. si hodnotu této skryté investice uvědomuje a proto nabízí svým klientům nejen širokou škálu investičních možností do komodit, které si v současných turbulentních podmínkách světové ekonomiky udržují svou hodnotu, ale také nabízí program celoživotního vzdělávání, cestu k lepšímu nakládání s časem, investicí, kterou má v portfoliu každý z nás. Tento jedinečný program první svého druhu v České republice spojuje informace o uchovatelích hodnoty a zhodnocení investic a systém vzdělávání, který vede ke zlepšení celkové kvality života. Mnoho lidí si od roku 1989 dopřálo lepší bydlení, modernější automobil, cestování. Později se lidé začali ohlížet, kde peníze zhodnotit a kam je uložit. V prvopočátku byly velmi lukrativní akciové trhy, lidé měli velmi kvalitní zhodnocení. Po roce 2000 přišel velký boom na realitním trhu, nárůst ceny nemovitostí byl v řádech desítek procent ročně. Akciové trhy a realitní trh však zaznamenaly otřes. Po roce 2007, kdy hypoteční krize zasáhla celý svět, už akcie a reality nejsou v tak velké míře využívané k ukládání peněz. Lidé začínají objevovat další trh: komodity. Drahé kovy a diamanty dnes majetkově patří každé- mu člověku. Je jen na zodpovězení několika otázek, co je pro něj nejvhodnější. Jestli investiční zlato, zlaté mince, stříbro, stříbrné mince, platina, diamanty? Každá komodita má své klady a zápory, a pro každého klienta je různá kombinace. Někdo chce pravidelné zhodnocení, někdo vysokou likviditu, někdo majetek, který není dohledatelný, někdo chce mít majetek, který předá svým dětem nebo vnoučatům. Jak vybrat správný drahý kov, minci nebo diamant vám zdarma zodpovíme. Chcete vyhrát zlatý slitek nebo diamant? Napište nám, kolik váží trojská unce zlata. a) 33,32g b) 29,3g c) 31,103g Vaše odpovědi zasílejte em na do Losování proběhne A Transportation services CR Mobil: PRAHA BRATISLAVA Team Building RO Mobil: Weddings BRATISLAVA SR Mobil:

7 OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH A ZVLÁŠŤ NA FOREXU S SEBOU NESE RIZIKA. HODNOTA INVESTIC SE MŮŽE I ZVÝŠIT I SNÍŽIT A INVESTOŘI MOHOU O SVÉ INVESTICE PŘIJÍT. V PŘÍPADĚ PÁKOVÉHO EFEKTU MŮŽE BÝT ZTRÁTA VĚTŠÍ NEŽ POČÁTEČNÍ INVESTOVANÝ KAPITÁL. PRO VÍCE INFORMACÍ SI PROSÍM PŘEČTĚTE STRÁNKU: POUČENÍ O RIZICÍCH.

Než se pustíme do výběru

Než se pustíme do výběru Jak sestavit osobní finanční portfolio (2) Dividendové akciové tituly (4) Komodity investování nejen do zlata u nás a ve světě (6) Obchodování s měnami pro začátečníky (8) Úvod do investování s deriváty

Více

Desatero úspěšného investora

Desatero úspěšného investora investiční průvodce II/III obsah Pro koho jsou vhodné fondy? IV Do čeho investují milionáři V Je krize? Vsaďte na zlato VI VIII Uložit peníze do umění je módním hitem IX XI Alternativní investice mají

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 2 ZHODNOCENÍ RODINNÝCH FINANCÍ 2.1 Spoření Čas ke studiu: 1/2 hodiny Cíl: Po prostudování

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

Ekonomika a trhy. Květen 2014 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Výnosy dluhopisů zůstávají na nepřirozeně nízkých úrovních...

Ekonomika a trhy. Květen 2014 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Výnosy dluhopisů zůstávají na nepřirozeně nízkých úrovních... Květen 2014 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Období Údaj Poslední změna Inflace 04/2014 0,20 % 0,00 % HDP 1Q/2014 1,20 % 0,00 % Nezaměstnanost 03/2014 8,30 %

Více

Peněžní trh. Oldřich Šoba

Peněžní trh. Oldřich Šoba Peněžní trh Oldřich Šoba Investice na peněžním trhu mají své výhody i nevýhody vyplývající z magického trojúhelníku investování. Ve většině situací se ovšem jedná o sázku tzv. na jistotu. Jaké jsou investiční

Více

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Balcárek Martin, Horváth Dionýz, Novotný Petr 2005 Seminární práce do předmětu: PFFINV

Více

speciál Partneři konference

speciál Partneři konference speciál Partneři konference Investiční průvodce 2015 II/III investiční průvodce 2015 speciál Středoevropský region čeká růst Co mohou investoři očekávat od Česka a středoevropského regionu a jaké příležitosti

Více

Investice na Maltě. Uzavřené. investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci.

Investice na Maltě. Uzavřené. investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci. Investiční magazín Magazín Investice na Maltě. Uzavřené investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci. Editorial Odborné studie ukazují, že se klienti při čtení firemních

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování do podílových fondů Investing in shares funds Marek Pešek Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Ekonomika a trhy. Srpen 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ:

Ekonomika a trhy. Srpen 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Srpen 2015 AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Jak vidíme svět? Ziskový potenciál je v Evropě větší než v USA Řecká sága pokračuje v mírně pozměněné podobě dál Zvýšení úrokové sazby americkou centrální bankou se blíží

Více

Možnosti investování a zhodnocení úspor fyzických osob. Kamila Derková

Možnosti investování a zhodnocení úspor fyzických osob. Kamila Derková Možnosti investování a zhodnocení úspor fyzických osob Kamila Derková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Téma bakalářské práce nese název Možnosti investování a zhodnocení úspor fyzických osob. Cílem práce

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 21. 5. 2002. Pojištění nabývá na důležitosti v životě každého člověka

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 21. 5. 2002. Pojištění nabývá na důležitosti v životě každého člověka »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN Životní pojištění se vyplatí každému Rozhodně bych doporučil životní pojištění každému, protože by podle mého názoru mělo být součástí života moderního člověka. Životní pojištění

Více

PODÍLOVÉ FONDY KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. 3. 2002. Po dvou hubených letech investoři opět očekávají růst Býci brzy vytlačí medvědy z trhů

PODÍLOVÉ FONDY KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. 3. 2002. Po dvou hubených letech investoři opět očekávají růst Býci brzy vytlačí medvědy z trhů ANKETA V čem je nabídka produktů a služeb vaší společnosti pro investora nejzajímavější, popřípadě na českém trhu ojedinělá? Vladimír Fichtner, marketingový ředitel, Pioneer Investments New Europe: Už

Více

Kdy musí i zaměstnanec podat daňové přiznání?

Kdy musí i zaměstnanec podat daňové přiznání? 5-6 1 Kdy musí i zaměstnanec podat daňové přiznání? Autor: Petr Gola Většina zaměstnanců si vypočítává roční daňovou povinnost prostřednictvím ročního zúčtování, které za ně provádí jejich zaměstnavatel.

Více

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Kateřina Mačáková Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Bc. Petr Bačík, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

FOREX trading v praxi

FOREX trading v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů FOREX trading v praxi Diplomová práce Autor: Bc. Josef Němec Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Praha

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Investiční certifikáty. Obsah

Investiční certifikáty. Obsah Investiční certifikáty Obsah 2 Úvod 3 Trh moderních strukturovaných produktů 4 Vývoj v ČR 5 Členění moderních strukturovaných produktů 6 Co jsou certifikáty 6 Jak fungují 7 Rizika certifikátů 9 Výhody

Více

Návrh investičních příležitostí na finančním trhu pro konkrétního klienta. Bc. Jiří Zezula

Návrh investičních příležitostí na finančním trhu pro konkrétního klienta. Bc. Jiří Zezula Návrh investičních příležitostí na finančním trhu pro konkrétního klienta Bc. Jiří Zezula Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Práce se zabývá sestavení finančního portfolia pro konkrétního klienta. Cílem

Více

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC.

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. OSTRAVA 2005 Název: Finanční trhy a veřejné finance II Autor: Ing. Pavla Dudysová, doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc.

Více

Naučte se správně investovat

Naučte se správně investovat Naučte se správně investovat NAUČTE SE SPRÁVNĚ INVESTOVAT INVESTICE WWW.INGBANK.CZ 800 159 159 2 Rok vydání: 2011 3 Obsah Úvod 4 Jak vstoupit do velkého světa financí? 6 Jak investovat s 500 Kč měsíčně?

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU Veronika Krejčí Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadlužení

Více

Ekonomika a trhy. Září 2013 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční):

Ekonomika a trhy. Září 2013 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Září 2013 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Období Údaj Poslední změna Inflace 07/2013 1,4 % 0,2 % HDP 2Q/2013 1,3 % 1,1 % Nezaměstnanost 07/2013 7, 0,2 % Základní

Více

Analýza konkurenceschopnosti nízkonákladového bankovnictví na finančním trhu v České republice. Pavel Krůžela

Analýza konkurenceschopnosti nízkonákladového bankovnictví na finančním trhu v České republice. Pavel Krůžela Analýza konkurenceschopnosti nízkonákladového bankovnictví na finančním trhu v České republice Pavel Krůžela Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou bankovních produktů určených

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Ústav ekonomických věd

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Ústav ekonomických věd Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Možnosti zhodnocení dočasně volných finančních prostředků Luděk Šírek Bakalářská práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

Vklady a investice aneb kam s penězi?

Vklady a investice aneb kam s penězi? Vklady a investice aneb kam s penězi? Pokud vám v rodinném rozpočtu zbývají peníze nebo najednou něco zdědíte či dostanete, jistě přemýšlíte o tom, kam tyto peníze vložit a jak je nejlépe zhodnotit. Je

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Konsolidované hospodářské výsledky * Česká spořitelna dosáhla jednoho z nejlepších výsledků ve své dlouhodobé

Více