EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EPC energetické služby se zaru eným výsledkem"

Transkript

1

2 EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena Bellingová

3 ENVIROS, s. r. o., Praha 23-letá historie, pod jménem ENVIROS od roku zam stnanc + skupina externích specialist - oblast energetiky, obnovitelných zdroj energie, životního prost edí, ekonomie, legislativy, modelování.. Zakládající len APES (Asociace poskytovatel energetických služeb), eské Rady pro šetrné budovy, atd.

4 Obsah prezentace EPC typické vlastnosti Postup realizace projekt EPC ve ve ejné správ P íprava projektu (nejen PKN) Výb rové ízení na poskytovatele služby EPC Verifikace dosažených úspor

5 Energetické služby se zaru eným výsledkem (metoda EPC) Specializovaná firma energetických služeb (ESCO) navrhne a realizuje projekt energetických úspor na objektech a za ízeních zákazníka (Sm rnice EED:) Investice (dílo, dodávka nebo služba) jsou dodavateli placeny ve vztahu ke smluvn stanovené mí e zvýšení energetické ú innosti nebo k jinému dohodnutému kritériu energetické náro nosti, nap íklad finan ním úsporám (zákon 406/2000 Sb., v platném zn ní) Splácení projektu je provád no zejména nebo zcela z dosažených úspor energie a ostatních provozních náklad po dobu sjednanou smluvn (4-15 let).

6 EPC typické vlastnosti Návrh energeticky úsporného projektu provádí dodavatel (ESCO) odpadá audit, projektová dokumentace provádí ESCO (garance souladu s normami a legislativou) Vyhodnocování úspory (paliv, energie, vody, ) - nikoliv za 1 rok (dotace), ale po celou dobu smlouvy energetický management Splácení projektu zcela nebo áste n z garantované úspory, kompenzace za nedosažení úspory P evzetí dalších rizik: termíny, cena, rizika p i výstavb,

7 Zp sob financování a splácení projektu EPC G ARANCE INVESTICE ESCO ( dodavatel EPC ) NADÚSPORA BANKA ÚSPORA Pardubická krajská nemocnice, a.s. Financování dodavatelským úv rem Investi ní náklady ca 90 mil. K bez DPH Garantovaná úspora 120 mil. K za 10 let Projekt bude splacen do 10 let výhradn z dosažených úspor v nákladech na energii a z úspory ostatních provozních náklad splátek za 10 let garantovaných úspor za 10 let Postoupení pohledávky bance

8 Realizace projekt EPC ve ve ejném sektoru 1. Výb r objekt vhodných pro EPC, dojednání podmínek zadavatele Projekt EPC ve ejný sektor 2. P íprava a organizace výb rového ízení na poskytovatele služby EPC jednací ízení s uve ejn ním 3. Vyhodnocení nabídek, uzav ení smlouvy 4. Realizace projektu EPC ov ení stavu, provád cí projekt, výstavba a období garance a managementu

9 PKN p íprava projektu Výb r poradce pro p ípravu projektu v PKN a asistenci ve výb rovém ízení Schválení projektu EPC v orgánech Pardubického kraje (zkušenost z p edchozích 5 výb rových ízení) P ipraven p edpokládaný energeticky úsporný projekt možná energeticky úsporná opat ení, odhad investic, úspor, návratnosti a stanovena délka smlouvy podklady pro zadávací dokumentaci Projednání se zadavatelem P íprava zadávací dokumentace, její schválení

10 Zadávací dokumentace - referen ní údaje Pot ebné údaje jsou stanoveny P ílohou 1 Vzorové smlouvy a obsahují: popis objekt a jejich charakteristika (stá í objektu, provedené rekonstrukce a modernizace s datem provedení, podlahová plocha, které se dotknou navržená energeticky úsporná opat ení, apod.) popis instalovaných technologií, zp sobu vytáp ní, v trání, chlazení, osv tlení, oh evu teplé vody (a dalších) a souvisejících za ízení, zp sob provozování objekt a relevantní údaje o provozu (provozní hodiny, teploty, po ty osob ) referen ní spot eba paliv, studené vody a energie a náklad na n, podle jednotlivých objekt, rozd lena na spot ebu teplotn závislou a nezávislou, pokud možno za poslední 3 roky (tj. referen ní období), po m sících, dle fakturovaných údaj, ceny paliv a energie

11 Zadávací dokumentace - referen ní údaje ostatní provozní náklady (relevantní k p edm tu pln ní) v referen ním období v ro ním len ní venkovní teplotní podmínky, p i kterých bylo dosaženo referen ní spot eby paliva a energie v len ní po m sících (tj. pr m rné m sí ní venkovní teploty a po ty topných dn v m síci pro danou lokalitu) popis všech výchozích podmínek, které nespl ují požadované podmínky (nap. nedostate né vytáp ní ve výchozím stavu, apod.) Pomocné údaje pro výpo ty úspor tam, kde není referen ní spot eba p esn stanovena m ením a musí být vypo tena nap. elekt ina pro osv tlení a její úspora.

12 Výb rové ízení jednací ízení s uve ejn ním Kvalifikace Oznámení o zakázce požadavky na kvalifikaci + kvalifika ní dokumentace Hodnocení kvalifikace zájemc Nabídky Výzva kvalifikovaným k vyzvednutí úplné ZD Prohlídky objekt, p edložení nabídek Hodnocení nabídek P edb žné hodnocení nabídek Výzva k jednání s uchaze i, otázky hodnotící komise, jednání a protokol P edložení upravených nabídek, kone né hodnocení nabídek Jednání o smlouv Jednání o smlouv s vybraným uchaze em Dokon ení smlouvy

13 PKN výb rové ízení na poskytovatele EPC Název VZ: Výb r poskytovatele energetických služeb se zaru enou úsporou pro Pardubickou krajskou nemocnici, a.s. Nadlimitní ve ejná zakázka Ustavení komisí na kraji pro otevírání obálek, hodnocení kvalifikace, hodnocení nabídek, jednání s uchaze i len komise Ing. Roman Línek, MBA JUDr. Martin Netolický, Ph.D. MUDr. Tomáš Gottvald JUDr. Michal Vot el, MPA RNDr. Jaroslav Forejt, CSc. funkce Nám stek hejtmana, p edseda komise len rady Pk, místop edseda komise editel Pardubické krajské nemocnice, len komise Vedoucí odboru majetkového a stavebního ádu Pk, len komise Vedoucí odboru zdravotnictví Pk, len komise

14 Vyhodnocení nabídek Díl í kritérium 1. Výše zaru ených úspor tepla, plynu a elektrické energie kumulativn za 10 let Hodnocení bude provedeno ve prosp ch nejvyšších zaru ených úspor v GJ. 2. Nabídková cena Hodnocení bude provedeno ve prosp ch nejnižší nabídkové ceny (v K v. DPH). 3. Ekonomické p ínosy pro zadavatele istá sou asná hodnota cash-flow za dobu 15 let (v K v. DPH). Hodnocení bude ve prosp ch nejvyššího NPV. 4. Kvalita technického návrhu Rozsah navrhovaného technického ešení a jeho kompatibilita se stávajícími systémy a instalacemi (40 %) Zp sob verifikace úspor energie (20%) Kvalita energetického managementu a ešení mimo ádných stav (40 %) Váha v procentech 50% 20% 20% 10%

15 P edm t jednacího ízení Rozsah a kvalita navržených opat ení, po et za azených objekt, zachování požadovaných parametr vnit ního prost edí, dodržení stávajících norem a p edpis, kompatibilita se stávajícím za ízením Harmonogram provád ní prací Výpo et garantované úspory v referen ních a skute ných cenách detaily ov ování úspory Náklady, výše investic, kvalita dodaných za ízení a výrobci, životnost technologií, garance a jejich délka Protokol z jednání - všechna ujednání, která mohou mít za následek zm nu nabídky i návrhu smlouvy, a ujednání mající dopad na hodnotící kritéria P edložení upravené nabídky

16 Vyhodnocování úspor Úspora je stanovena jako: a) Nerealizovaná spot eba/nerealizované náklady musíme ur it, jaká by byla výše náklad za zú tovací období, pokud by bývalo nedošlo k rekonstrukci. Musíme upravit spot ebu/odb r energie ve výchozím referen ním - období na podmínky zú tovacího období. a) Normalizované úspory Musíme upravit: spot ebu v referen ním období na pevn stanovené b žné podmínky, Spot ebu v zú tovacím období na pevn stanovené b žné podmínky. Úspora p edložena ve zpráv za zú tovací období

17 Vyhodnocování úspor M ení, verifikace a zp sob vykazování dosažených úspor m že být p edm tem konfliktu mezi smluvními stranami. Ve sv t je od roku 1996 používán Mezinárodní protokol k m ení a verifikaci úspor paliv, vody a energie IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol), v R od roku 2012

18 EPC nej ast jší investi ní opat ení Instalace ú inného zdroje (odstran ní parního systému) a ú inného systému vytáp ní, decentralizace Regulace vytáp ní - Instalace IRC (individual room control), zónová regulace Instalace kogenera ní jednotky Instalace tepelného erpadla jako zdroje pro vytáp ní, p ípravu TV Instalace zdroje na biomasu Nová vzduchotechnika a rekuperace Instalace ob hových erpadel

19 EPC nej ast jší investi ní opat ení Ú inná p íprava teplé vody Instalace solárních kolektor na p ípravu TV Úsporné výtokové armatury, Instalace fotovoltaických panel Úsporné osv tlení Instalace systému nuceného v trání s rekuperací tepla Instalace ú inné ochrany proti letnímu p eh ívání Snížení rezervovaného technického maxima, systém hlídání 1/4hod. max., Další provozní úspory

20 EPC možná investi ní opat ení Zateplení obvodového plášt Vým na výplní otvor Zateplení st echy, stropu pod p dou Zateplení podlahy nad suterénem Zateplení podlahy na terénu P edpokládanému rozsahu a typu opat ení je nutné p izp sobit poskytované referen ní údaje a také hodnocení nabídek, délka splácení, zp sob splácení investice

21 EPC nej ast jší úloha poradc P íprava projektu EPC, ú ast na projednání dle požadavk zadavatele Asistence p i výb rovém ízení (p ípadn zastoupení zadavatele) + p íprava všech podklad pro V Asistence p i hodnocení kvalifikace Expertní hodnocení nabídek uchaze P íprava jednání s uchaze i. vedení jednání Protokoly z jednání s uchaze i Kontrola upravených nabídek a expertní hodnocení Asistence p i jednání o smlouv

22 D kuji za pozornost Enviros, s.r.o. Na Rovnosti Praha 3 tel.: fax: web:

ÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA

ÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA Případová studie Vliv udržitelné výstavby z technicko-ekonomického hlediska PŘÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA Název publikace Případová studie Vliv udržitelné

Více

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 18. cïervna 2007 o energetickeâ naârocïnosti budov

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 18. cïervna 2007 o energetickeâ naârocïnosti budov Strana 1855 148 VYHLAÂ SÏ KA ze dne 18. cïervna 2007 o energetickeâ naârocïnosti budov Ministerstvo pruê myslu a obchodu (daâle jen ¹ministerstvoª) stanovõâ podle 14 odst. 5 zaâkona cï. 406/ /2000 Sb.,

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu Zadávací dokumentace Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu ODDÍL 1 Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace... 3 1.1

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

Výro ní zpráva spole nosti za rok 2007

Výro ní zpráva spole nosti za rok 2007 Výro ní zpráva spole nosti za rok 2007 Obsah Výro ní zpráva spole nosti za rok 2007...1 1. Základní charakteristika spole nosti...4 1.1 Spole níci:...4 1.2 el založení :...5 1.3 innost...5 2. Orgány spole

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 1. EDSTAVENÍ SKUPINY EZ Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a jihovýchodní

Více

Tomáš Fendrych, CERPAD. KC U Hájk Praha 1, Na Florenci 29 17. 9. 2013

Tomáš Fendrych, CERPAD. KC U Hájk Praha 1, Na Florenci 29 17. 9. 2013 1 OPTIMALIZACE NÁKLAD V BYTOVÝCH DOMECH Tomáš Fendrych, CERPAD KC U Hájk Praha 1, Na Florenci 29 17. 9. 2013 2 3 Technická správa bytového domu Údržba a opravy 20-30 REKONSTRUKCE 1-5 PLÁNOVANÉ OPRAVY 0-1

Více

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2 Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za ú etní období roku 2009 4 Stanovisko dozor

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PŘÍLOHY. ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC

Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PŘÍLOHY. ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PŘÍLOHY ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC Asociace poskytovatelů energetických služeb Prosinec

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Technické standardy veřejného vodovodu. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejného vodovodu. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejného vodovodu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 1. Úvod Technické standardy pro sí ve ejného vodovodu (dále jen standardy) jsou zpracovány

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona ve ejné zakázky:

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DVOJD M SEMI-DETACHED HOUSE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DVOJD M SEMI-DETACHED HOUSE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DVOJD M SEMI-DETACHED HOUSE

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Odhadci a znalci CZ, s.r.o. PĜíloha: Fotodokumentace Odhadci a znalci CZ, s.r.o. PĜíloha: Fotodokumentace Odhadci a znalci CZ, s.r.o. P íloha: Fotodokumentace Odhadci a znalci CZ, s.r.o. PĜíloha: Fotodokumentace

Více

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013,

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013, VYHLÁŠKA ze dne... 2013, kterou se m ní vyhláška. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektroza ízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalá ská práce Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci Proposals to effective personnel processes within the organization Tereza Kaprová

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011 1 2 3 4 5 Upravenými slovy klasika lze íci, že d jiny lidstva jsou d jinami odpadu. Jsou každodenní sou ástí lidského života. Odpady jsou vedlejšími a p evážn necht nými produkty lidské innosti. 1 P i

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M STSKÁ ÁST PRAHA 16 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozd lovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 016283/14/OVDŽP/Mh Vy izuje Praha. j.: 006879/15/OVDŽP

Více