DIGITÁLNÍ REKLAMNÍ PROSTOR SE ZVĚTŠUJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIGITÁLNÍ REKLAMNÍ PROSTOR SE ZVĚTŠUJE"

Transkript

1 DIGITÁLNÍ REKLAMNÍ PROSTOR SE ZVĚTŠUJE Čeněk Celer ÚVOD V době digitalizace dochází nejen k růstu globálního inzertního trhu, ale také k restrukturalizaci reklamního prostoru. Největší rozvoj dnes prožívá digitální (internetová a mobilní) inzerce. Moderní technologie umožňují také nebývalý rozvoj nejnavštěvovanějšího mediatypu televize. Internet přestává být specifickou mediální aktivitou a stává se jakýmsi akcelerátorem globalizace. Autor příspěvku se proto pokusil monitorovat na počátku roku 2014 situaci v této oblasti marketingových aktivit. Oslovil 125 firem působících v severních Čechách. Rozhodující většina oslovených firem považuje reklamu za nejdůležitější nástroj komunikačního mixu. 1 GLOBÁLNÍ REKLAMNÍ VÝDAJE SE ZVYŠUJÍ Podle mediální agentury ZenithOptimedia bude reklama v nadcházejících třech letech nadále posilovat globální reklamní investice se mají zvýšit z 3,9 % v roce 2013 na letošních 5,5 %. V roce 2015 se očekává zvýšení o téměř 6 % a o rok později dokonce o 6,1 %.[11] Tento růst je důsledkem zlepšení globální ekonomiky. Zatímco se podle společnosti Nielsen AdView Pulse v roce 2013 globální reklamní investice zvyšovaly, evropské výdaje na reklamu poklesly o 3 %. Evropa byla dlouhodobě poznamenána hospodářskou recesí a na rozdíl od jiných světových regionů zde reklamní investice minimálně stagnovaly. V zemích jižní Evropy klesaly dokonce významně. Od roku 2007 se snížil v evropských zemích objem mediálních investic o 15 %. V tomto období však výdaje do internetové reklamy v ČR stoupaly.[10] Koncem roku 2013 také mnohá evropská média zaznamenala určitý nárůst reklamních výdajů [4]. ZenithOptimedia předpokládá, že se reklamní investice v Evropě letos zvětší o 0,7 % bude to poprvé od roku 2010.[11] Podíl mediatypů na světových reklamních výdajích charakterizuje tabulka č. 1 Tab. 1: Podíl mediatypů na světových reklamních výdajích v roce 2013 Mediatyp Podíl v % Televize 57,6 Noviny 18,8 Časopisy 9,9 Rádio 5,4 Internet 4,5 Venkovní 3,5 Kino 0,3 Zdroj: [5] Předpokládanou strukturu ceníkových hodnot současného českého inzertního prostoru zachycuje obr. č. 1. Ceníková hodnota reklamního prostoru nemusí odpovídat skutečným investicím zadavatelů inzerce. Hodnota je stanovena na základě ceníků daných formátů reklamy a počtu takto uveřejněných reklamních sdělení.

2 Obr. 1: Struktura hodnoty českého reklamního prostoru v roce 2013 Zdroj: Vlastní zpracování dle [6] Nejsilnějším reklamním mediem stále zůstává televize. I na evropském trhu byla jediným mediatypem, kterého se podle Nielsenu pokles výdajů nijak nedotkl. Zatímco v době recese evropské investice určené do digitální reklamy klesaly nejvíc ze všech mediatypů, v Asii meziročně rostly téměř o 60 %.[4] 2 CÍL A METODIKA Pro zjištění stavu inzertního trhu na severu Čech byl použit sběr primárních dat prostřednictvím písemného dotazování. Šetření probíhalo na jaře 2014, počet dotazovaných podniků 125. Důležitými ukazateli pro zkoumání stavu bylo stanovení velikosti dotazovaných firem a jejich kapitálové základny a předmětu podnikání. 66 firem patří do kategorie malých a středních podniků (do 50 zaměstnanců), 24 podniky zaměstnávají osob a 21 podnik má více než 251 zaměstnance. Téměř 80 % z nich tvoří podniky s domácím kapitálem, ostatní jsou součástí mezinárodní společnosti s centrálou mimo ČR, či s tuzemskou centrálou. Více než pětina oslovených organizací se zabývá výrobou, téměř čtvrtina obchodem a 55 % působí v oblasti služeb. Jelikož nebylo možné splnit požadavky na reprezentativní výběr, byl použit náhodný výběr vzorku respondentů. Hlavní technikou sběru dat byl strukturovaný dotazník, který obsahoval 15 uzavřených otázek. Získané odpovědi respondentů byly zařazovány na základě analytického třídění, které umožnilo zkoumat vzájemné vztahy a závislosti mezi zjištěnými informacemi. 3 PODÍL DIGITÁLNÍ REKLAMY SE ZVYŠUJE Více jak 30 % oslovených podniků na severu Čech sleduje globální trend považují totiž reklamu za rozhodující formu komunikačního mixu (tab. č. 2), kterou hodlají dále rozšiřovat. Necelá čtvrtina pak pokládá za důležité rozvíjet podporu prodeje, 16 % se zaměří především na osobní prodej, 10 % public relations a přímý marketing. Tato tendence je patrná u všech oslovených podniků bez rozdílu velikosti. Tab. 2: Podíl výdajů podniků do jednotlivých forem komunikačního mixu v procentech Podíl výdajů v % do nad 80 Reklama Podpora prodeje Osobní prodej Public relations Přímý marketing Jiná forma Z výzkumu je zřejmé, že více investují do komunikačního mixu podniky obchodu a služeb. Zejména pak do reklamy, public relations a přímého marketingu. Na reklamu vydávají poněkud méně podniky, které jsou součástí mezinárodních společností. Tuto okolnost zdůvodňují tím, že reklamní kampaně financují převážně jejich centrály. Daleko méně investují do public relations výrobní organizace. Do jiné formy zařazovaly oslovené podniky především digitální komunikaci, která zatím

3 není všeobecně považována za samostatný prvek komunikačního mixu. Nicméně se stále silněji projevuje tendence nechápat internet pouze jako komunikační kanál, ale jako další nástroj komunikačního mixu [9]. Tab. 3: Podíl reklamních výdajů podniků do mediaforem Podíl výdajů v % do nad 80 Televize Tisk Internet Rozhlas Venkovní Televize umožňuje bezkonkurenční zvětšení zásahu reklamy a vytvoření povědomí o značce i asociace se značkou spojované. I když je televize také v České republice se značným náskokem stále dominantní reklamním médiem, které v roce 2013 přilákalo více jak dvojnásobek výdajů na internetovou reklamu, v severočeském regionu zaujímá poslední místo. Je to způsobeno tím, že zdejší podniky se až na výjimky nezaměřují na celostátní trhy, popř. jsou součástí korporace s centrálou mimo sledovaný region. Ze sdělení respondentů vyplývá, že další příčinou této situace je vysoká cena tohoto média i na lokální úrovni. Nicméně v národním měřítku výdaje na televizní reklamu v roce 2014 mají vzrůst o 5,2 %, což představuje zvýšení oproti 4,4 % v roce Nejen tuzemské televizní reklamě letos nejvíc prospěla zimní olympiáda a mistrovství světa v kopané. [11] Televizní inzerce patří k nejluxusnějším reklamním produktům vzhledem k její ceně a širokému publiku, které osloví. To ovšem neznamená, že by měla být výhodnější než reklama na internetu, u které má zadavatel daleko větší přehled o jejím průběhu a úspěšnosti. Minulý rok vzrostly výdaje do tuzemské internetové reklamy o 16,2 % a ZenithOptimedia předpokládá, že do roku 2016 porostou v průměru až o 16 % ročně [11]. Tento trend potvrzují i výsledky autorova šetření: podíl výdajů na digitální reklamu je v regionu bezkonkurenčně největší. Více jak polovina dotazovaných podniků se chystá v nejbližším období rozšiřovat své reklamní aktivity prostřednictvím internetu, 22 % bude upřednostňovat reklamu v tisku, 17 % se zaměří na venkovní reklamu, 6 % na televizní a pouhá 4 % bude preferovat reklamu rozhlasovou. 4 VYUŽITÍ FOREM DIGITÁLNÍ REKLAMY Z autorova šetření také vyplývá, že třetina dotazovaných organizací nemá vlastní webové stránky. Jedná se především o menší podniky: restaurace, zdravotnická zařízení, kadeřnictví, stavební organizace a řemeslníky. Oslovené podniky samozřejmě využívají různé formy internetové reklamy. Z tabulky č. 4 je zřejmé, že se nejvíce věnují plošné (display, bannerové) reklamě, protože ta prostřednictvím multimediálních prvků nabízí širokou škálu využití - ať již jde o grafickou, textovou, flashovou nebo video formu propagace [3]. Jedná se o nejrychleji se rozvíjející formu, která by podle agentury ZenithOptimedia měla v příštích dvou letech růst až o 21 % ročně [11]. Se stejným úsilím aplikují podniky na severu Čech také textovou reklamu - tedy proklik bez grafických prvků na placené či neplacené odkazy. Mnohé z nich tak nastavují odkazy na další informace (hypertexty) včetně přímo placeného prokliku na své stránky (backlinks). Tab. 4: Využití forem digitální reklamy Forma Počet podniků Plošná reklama 41 Textová reklama 40 Intextová reklama 14 Přednostní výpis 21 marketing 36 Daleko méně objednávají oslovené podniky poměrně novou (2008) intextovou reklamu, zobrazující se přímo v textu webové stránky. Intextová reklama má většinou textovou podobu a může být doplněna o obrázek nebo video. Přednostní výpisy využívá každý pátý dotázaný podnik. K rychle se rozvíjejícím formám přímé elektronické komunikace patří také ing, což potvrzuje svými aktivitami

4 více jak třetina oslovených podniků. Je tomu tak proto, že marketing je jedním z efektivních nástrojů vytváření one-to-one komunikace, udržuje u příjemců zejména povědomí o značce. [8]. Tab. 5: Používání obchodních modelů Platba za: Využívání v % pevné umístění a čas (sponsorship) 33 proklik (CPC - cost per click, CTR click trought rate) 30 zobrazení (PPV pay per view) 14 proklik s aukční cenou (CPC - cost per click) 9 unikátní uživatele 9 akci (CPA - cost per action) 5 Nejčastěji sledované podniky používají obchodní model: platbu za pevné umístění a čas (tab. č. 5). Téměř stejný význam pro ně má i platba za proklik, která se skládá z ceny za jedno kliknutí, nebo z ceny vykalkulované ze základny míry prokliku s určenou maximální cenou za jeden klik. Méně je pak využívání platba za zobrazení při ceně stanovené zpravidla za tisíc zobrazení (CPT cost per thousend nebo CPM cost per mille), případně za jiné určité množství impresí (CPI cost per impression) [1], [9]. Většina dotazovaných organizací nemá ještě dostatečné zkušenosti s dalšími obchodními modely, které nabízí současný reklamní digitální trh. Jedná se zejména o aukční proklik, který upřednostňuje položky zařazované do produktových skupin, což umožňuje zvýšení pozice v produktovém detailu při řazení podle oblíbenosti. Tak se inzerent může sám rozhodnout, kolik zaplatí za získání potenciálního zákazníka. K málo využívaným modelům patří i platba za unikátní uživatele - cena za počet jedinečných uživatelů, kteří zhlédli reklamu. Reklama s platbou za unikátní klik je efektivní forma reklamy, kdy zadavatel platí jen za skutečného návštěvníka majícího zájem o jeho produkty. Nejméně využívaným modelem je platba za akci. Jedná se o skupinu metod založených na principu provizního prodeje, jako jsou platba za objednávku (PPS pay per sale), za registraci (PPL pay per lead), za příspěvek (PPP pay per post) a podobně. 5 NOVÉ FORMY DIGITÁLNÍ INZERCE Sociální sítě jsou zvláštní skupinou internetových služeb umožňující vzájemné virtuálněspolečenské propojování na internetu, komunikaci a společné aktivity. Kupř. v ČR jsou téměř 4,2 miliony uživatelů Facebooku; převažují ženy, největší skupinu tvoří lidé ve věkové kategorii v rozmezí 25 až 34 let.[1] Proto jsou sociální sítě vhodné pro ty podniky, které chtějí zlepšit svoji image a také vztahy se zákazníky. Podle ZenithOptimedia se sociální média mají v příštích dvou letech rozšiřovat až o 30 % ročně.[6] 53 oslovených podniků (43 %) využívá tento nástroj komunikace zejména proto, že umožňuje efektivně realizovat virální marketing, public relations, budovat značku i provádět loayality marketing. Podniky ze segmentu B2B tuto formu samozřejmě neuskutečňují. Popularita smartphonů, tabletů a používání těchto přístrojů k přístupu na internet roste [9]. Agentura emarketer očekává, že již na konci roku 2014 budou uživatelé mobilních telefonů realizovat dvě třetiny inzertních kliků a předpovídá, že za celý rok 2014 bude činit světový objem reklamy v klasickém vyhledávání 13 miliard USD a objem mobilní reklamy 9 miliard USD.[7] Dle predikcí ZenithOptimedia v roce 2016 dosáhnou investice do mobilní reklamy výše 45 miliard USD, což by mělo představovat 28 % investic do internetové reklamy a 7,6 % veškerých investic. To znamená, že do konce prognózovaného období předstihne mobilní reklama rádio, časopisy a venkovní reklamu a zaujme pozici čtvrtého největšího média na světě. [11] Mobilní marketing se hodí nejlépe pro levné a rychle dostupné zboží, u kterého není třeba příliš uvažovat [9]. Proto tento způsob komunikace aplikuje 38 sledovaných organizací (31 %). Nejpoužívanější formu mobilního marketingu tvoří cílené SMS a MMS (viz tab. č. 6). Daleko méně se uplatňují interaktivní SMS a MMS. Pouze jeden oslovený podnik aplikuje SMS hlasování a lokalizační SMS a MMS. Respondenti si dobře uvědomují, že inzertní SMS a MMS mají jistou ekonomickou bariéru (sdělení jsou většinou placená, bezplatné SMS brány nejsou pro zasílání reklamy efektivní, avšak y jsou zcela zdarma).

5 Tab. 6: Nejčastěji používané formy mobilního marketingu Forma mobilního marketingu Počet podniků Cílené SMS a MMS 18 Mobilní stránky 9 Mobilní aplikace 6 Interaktivní SMS a MMS 3 SMS hlasování 1 Lokalizačních SMS a MMS 1 ZÁVĚR Televize má jistě masivní mediální zásah, ale reklamní strategie vznikají většinou v interaktivním světě, a pak se dále rozvíjejí. Zadavatelé začínají v mnoha případech nahrazovat televizi internetovými kampaněmi, a to nejen z ekonomických důvodů. Roste míra využití digitálních médií na úkor médií tištěných, ať to jsou klasické kampaně, podniková periodika, nebo například výroční zprávy. Tento trend souvisí zejména s rozkvětem smartphonů a tabletů [8]. Jedním z nejdůležitějších trendů se stává multiscreening a zaměření komunikace obecně na mobilní zařízení, jejich cílení a mobilitu internetu. Po každé recesi, která vyvolává i změny v přemýšlení a fungování mnoha odvětví a subjektů, nastupuje pomalejší či rychlejší růst. Kdo se přizpůsobí, vyhrává. Z tohoto důvodu bude pro český reklamní trh rok 2014 zlomový. Také podniky na severu Čech začínají pomalu investovat a nebojí se zkoušet nová média. Chytřejší marketéři, kteří pracují s informacemi a inovují na správných místech, budou vítězit s pomocí výsledků šetření výzkumných agentur. Manažeři, kteří budou dále jen krátit rozpočty, budou ztrácet. Spolupráce mezi zadavateli a agenturami by se měla zefektivnit, stejně jako vzájemná kooperace jednotlivých agentur. Virtuální svět se stává realističtějším a nová média jsou stále častější součástí marketingových kampaní. LITERATURA [1] BECK, A. Google AdWords. Praha: Grada, ISBN [2] Deset let Facebooku: Miliarda uživatelů, úspěch celebrit i zpackaný úpis akcií. [online]. Investiční web, [cit ]. Dostupné z: facebook-si-za-deset-let-existence-ziskal-pres-miliardu-uzivatelu/ [3] FOX, V. Marketing ve věku společnosti Google. Brno: Computer Press, ISBN [4] Global adveiw pulse lite Q [online]. Media and Enterteinment. Nielsen, [cit ]. Dostupné z: [5] Globální reklamní investice porostou znovu stejným tempem jako před finanční krizí. [online]. ZenithOptimedia, [cit ]. Dostupné z: aktuality/detail/54-globalni-reklamni-investice-porostou-znovu-stejnym-tempem-jako-predfinancni-krizi [6] HYNČICA, T. Mediatypy v letech 2012 a 2013: ceníková hodnota reklamy na internetu i nadále roste, na TV trhu nastal 8% pokles. [online]. MediaRESEARCH, [cit ]. Dostupné z: cenikova-hodnota-reklamy-na-internetu-i-nadale-roste-na-tv-trhu-nastal-8-pokles [7] Charting Mobile Marketing. [online]. emarketer, [cit ]. Dostupné z: https://www. emarketer.com/go/coverage/mobilemarketing.aspx [8] JANOUCH, V. Internetový marketing. Brno: Computer Press, ISBN [9] KOLEKTIV AUTORŮ. Online marketing - Současné trendy očima předních expertů. Brno: Computer Press, ISBN [10] Trendy v návštěvnosti internetu. Ročenka [online]. Praha: NetMonitor, [cit ]. Dostupné z: netmonitor_rocenka_ 2013.pdf [11] ZenithOptimedia: ekonomika roste, reklamní výdaje se budou postupně zvedat. [online]. Strategie.cz. [cit ]. Dostupné z:

6 ekonomika-roste-reklamni-vydaje-se-budou-postupne-zvedat #utm_medium=selfpromo&utm_source =e15&u tm_campaign=copylink Adresa autora: Doc. Ing. Čeněk Celer Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. L., Fakulta sociálně ekonomická, Katedra managementu THE DIGITAL ADVERTISING SPACE GETS BIGGER Abstract The biggest progress today goes through digital (Internet and mobile) advertising. The Internet ceases being the specific media activity and is becoming some kind of accelerator of globalization. One of the most important trends is becoming multiscreening and concentration of communication on mobile devices, their aiming and mobility of the Internet generally. Research in 125 North Bohemian companies shows that more than half is going to expand their advertising activities via the Internet in the next period, 22 % will prefer press advertising, 17 % will focus on outside advertising, 6 % on TV commercials and only 4 % will give preference to radio commercials. Business services companies invest more in the communication mix - mainly in commercial, public relations and direct marketing. Companies that are parts of international companies put less money into commercial. This circumstance they explain that advertising campaigns are mostly financed by their centrals. Production organizations invest much less in public relations. One third of respondent organizations don t have own websites. It s mainly about smaller companies: restaurants, medical facilities, hairdressing salons, construction companies and craftsmen. Key words digitalization, commercial, mobile marketing, communication. JEL Classification M 37

VÝZNAM INTERNETOVÉ REKLAMY V ELEKTRONICKÉM OBCHODOVÁNÍ

VÝZNAM INTERNETOVÉ REKLAMY V ELEKTRONICKÉM OBCHODOVÁNÍ VÝZNAM INTERNETOVÉ REKLAMY V ELEKTRONICKÉM OBCHODOVÁNÍ Veronika Svatošová 1 1 Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 95, 532 10 Pardubice Email: Veronika.svatosova@student.upce.cz

Více

Efektivita remarketingu v PPC kampaních. Pavel Pfauser

Efektivita remarketingu v PPC kampaních. Pavel Pfauser Efektivita remarketingu v PPC kampaních Pavel Pfauser Bakalářská práce 2015 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza rostoucího podílu Google Czech Republic na trhu s internetovou reklamou Autor BP: Lukáš Bártl Vedoucí BP: Ing. Jindřich Čadík 2012,

Více

Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost

Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost Bakalářská práce Autor: Jakub Fric Bankovní management Vedoucí

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ Obor B3107 Textilní marketing Katedra hodnocení textilií MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP Roman Kopecký KHT 575 Vedoucí

Více

Marketing vzdělávacích kurzů. Bc. Petra Blinková

Marketing vzdělávacích kurzů. Bc. Petra Blinková Marketing vzdělávacích kurzů Bc. Petra Blinková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato práce se věnuje obecným pojmům vzdělávání, marketingu vzdělávacích kurzů a komunikace vzdělávacích agentur se zákazníky

Více

Monetizace obsahu na internetu studie

Monetizace obsahu na internetu studie Monetizace obsahu na internetu studie Zadavatel: SPIR Řešitel: Internet Info červen říjen 2014 1 Obsah Úvod... 3 Abstrakt... 4 Reklamní trh v ČR... 5 Vývoj mediálního trhu, postavení mediatypů... 5 Současný

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. INTERNETOVÝ MARKETING A JEHO POUŽITÍ VE VOLNOČASOVÉ ORGANIZACI Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. INTERNETOVÝ MARKETING A JEHO POUŽITÍ VE VOLNOČASOVÉ ORGANIZACI Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury INTERNETOVÝ MARKETING A JEHO POUŽITÍ VE VOLNOČASOVÉ ORGANIZACI Bakalářská práce Autor: Alena Kabotová Vedoucí práce: Ing. Halina Kotíková, PhD. Olomouc

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Analýza chování významných českých firem na sociální síti Facebook Bakalářská práce Autor: Vladimír Horák Studijní obor:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 TEREZA JELÍNKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 TEREZA JELÍNKOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 TEREZA JELÍNKOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MARKETING NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE/TITLE OF THESIS Srovnání vybraných ubytovacích portálů / Comprasion of selected accommodation portals Červen 2015

Více

8 Marketingová komunikace e-commerce

8 Marketingová komunikace e-commerce 8 Marketingová komunikace e-commerce Cíle výuky modulu identifikovat hlavní formy online marketingové komunikace. Vysvětlete náklady a přínosy on-line marketingové komunikace. Prodiskutujte způsoby, jimiž

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková informatika ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Efficiency and effectiveness of online marketing communication Bakalářská

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza marketingové komunikace společnosti Pivovar Pernštejn a.s. Bc. Aleš Vítek Diplomová práce 2009 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

NOVÉ MARKETINGOVÉ TRENDY JAKO PŘÍLEŽITOST ZVÝŠENÍ VLIVU MARKETINGU NA DOSAŽENÍ KONKURENČNÍCH VÝHOD

NOVÉ MARKETINGOVÉ TRENDY JAKO PŘÍLEŽITOST ZVÝŠENÍ VLIVU MARKETINGU NA DOSAŽENÍ KONKURENČNÍCH VÝHOD NOVÉ MARKETINGOVÉ TRENDY JAKO PŘÍLEŽITOST ZVÝŠENÍ VLIVU MARKETINGU NA DOSAŽENÍ KONKURENČNÍCH VÝHOD OBCHOD A MARKETING Michal Pilík Článek je výsledkem průzkumu zaměřeného na marketingové řízení a využívání

Více

Prognóza vývoje českého trhu se zahraničními nemovitostmi se zaměřením na vlastní internetový projekt. Bc. Zuzana Martínková

Prognóza vývoje českého trhu se zahraničními nemovitostmi se zaměřením na vlastní internetový projekt. Bc. Zuzana Martínková Prognóza vývoje českého trhu se zahraničními nemovitostmi se zaměřením na vlastní internetový projekt Bc. Zuzana Martínková Diplomová práce 2006 ABSTRAKT Diplomová práce na téma Prognóza vývoje českého

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Efektivnost využívání sociálních sítí ve firmě Ondřej Samek Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Analýza návštěvnosti internetových stránek a návrh podpory návštěvnosti. Lukáš Sitta

Analýza návštěvnosti internetových stránek a návrh podpory návštěvnosti. Lukáš Sitta Analýza návštěvnosti internetových stránek a návrh podpory návštěvnosti Lukáš Sitta Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá způsoby sledování chování zákazníka na podnikových webových

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Jana Šindelářová : Prof. Ing. Jaroslav Jandoš,

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kristýna Váchová Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Internetový Marketing Kristýna Váchová Akademický

Více

Značka v online prostředí. Petr Luljak

Značka v online prostředí. Petr Luljak Značka v online prostředí Petr Luljak Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou prezentací tuzemských značek hudebních vydavatelství Supraphon a Universal Music v online

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová Skupina 55+ jako nevyužitý potenciál marketingové komunikace v oblasti cestovního ruchu a služeb Diplomová práce 2014 Skupina 55+ jako

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Kateřina Kubíková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav Systémového inženýrství a informatiky Marketing organizací

Více

IDENTIFIKACE NÁSTROJŮ FIREMNÍ KOMUNIKACE VYUŽITELNÉ PRO SOCIÁLNÍ MEDIA

IDENTIFIKACE NÁSTROJŮ FIREMNÍ KOMUNIKACE VYUŽITELNÉ PRO SOCIÁLNÍ MEDIA IDENTIFIKACE NÁSTROJŮ FIREMNÍ KOMUNIKACE VYUŽITELNÉ PRO SOCIÁLNÍ MEDIA Otakar Ungerman Klíčová slova: marketing, kvalitativní výzkum, marketingová komunikace, komunikační mix, sociální media, primární

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ MALÝMI A STŘEDNÍMI PODNIKY V KOMUNIKACI SE SPOTŘEBITELEM

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ MALÝMI A STŘEDNÍMI PODNIKY V KOMUNIKACI SE SPOTŘEBITELEM TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekonomická fakulta Katedra marketingu a obchodu Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ MALÝMI A STŘEDNÍMI PODNIKY V KOMUNIKACI SE SPOTŘEBITELEM Liberec 2014

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra marketingové komunikace a public relations Jan Páv Mediální plánování na trhu spotřebitelských půjček.

Více

MOBILE MARKETING A JEHO APLIKACE

MOBILE MARKETING A JEHO APLIKACE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: Specializace: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Marketing management Diplomová

Více

Komunikační strategie internetového obchodu Cigarette.cz. Bc. Petra Winklerová

Komunikační strategie internetového obchodu Cigarette.cz. Bc. Petra Winklerová Komunikační strategie internetového obchodu Cigarette.cz Bc. Petra Winklerová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zaměřuje na téma komunikační strategie internetového obchodu Cigarette.cz.

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

Využití informačních technologií a marketingu PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců

Využití informačních technologií a marketingu PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců Využití informačních technologií a marketingu PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více