EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu"

Transkript

1 EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje, úspory, úroková míra ad. Zaměříme se na jednoduché saické i dynamické modely národního důchodu. Ve saických modelech se zajímáme jen o konečný výsledek a ne o časový průběh realizace změn. Kdežo v dynamických modelech jde o popis změn v závislosi na čase. Saické modely muliplikáor Jednoduchý řísekorového modelu (sekor domácnosí, sekor podniků, vládní sekor), ve kerém označíme: C I G - důchod, - celková spořeba, - celkové čisé invesice, - vládní výdaje. Spořeba C je funkcí velikosí důchodu předpoklad lineární vzah, kde o absoluní čás C vyjadřuje auonomní spořebu, nezávislou na velikosi národního důchodu, o a lineární čás s koeficienem c ( < c < 1 ) předsavuje spořebu indukovanou národním důchodem. Definiční rovnice popisuje rovnováhu, kdy důchod je roven souču celkové spořeby C, celkových čisých invesic I a vládních výdajů G. Model pak můžeme zapsa ve varu: C C() C + c C + I + G Model je sousavou dvou rovnic o 4 proměnných. Předpoklad: proměnné C a jsou endogenní a proměnné I a G jsou exogenní, jejichž hodnoy jsou zadány z vnějšku modelu. Označme zadané hodnoy I a G a doplňme model o další dvě rovnice

2 I I G G Proměnné G, jsou v pozici vysvělujících i vysvělovaných proměnných. Upravme model na redukovaný var. Dosazením do rovnice rovnováhy a úpravami dosáváme C + c + I + G (1 - c) C + I + G Hodnoy endogenních proměnných a C jsou dány výrazy C + I + G 1 c C + I + G C C + c 1 c Derivace spořební funkce C podle velikosi národního důchodu nám definuje mezní sklon ke spořebě a v případě lineární závislosi je ao míra rovna koeficienu c c dc, d ao hodnoa nám udává jak se změní spořeba v důsledku změny velikosi národního důchodu. Derivace funkce národního důchodu podle velikosi invesic I nám definuje invesiční muliplikáor k d 1 k, di 1 c ao hodnoa nám udává jak se změní velikos národního důchodu v důsledku změny invesic. Z podmínky pro mezní sklon ke spořebě, < c < 1, dosáváme podmínku pro hodnoy invesičního muliplikáoru k >. To, že jsme předpokládali, že G a I jsou exogenní proměnné je zjednodušením modelu. Předpokládejme, že chceme vysvěli hodnou I. Zavedeme I jako endogenní proměnnou. Předpokládejme, že výše invesic závisí na úrokové míře r. Poom model je však neúplný, máme 5 proměnných a 4 rovnice, musíme zada hodnou exogenní proměnné úrokové míry: r r.

3 Konkréní příklad na cvičení. Uvažujme modely, keré pracují s úsporami S a invesicemi I. To je určiá alernaiva k modelu, ve kerém vysupuje spořeba a invesice a kerý jsme použili při předchozí analýze. Vezměme model ve varu C C() C + c C + S. Víme, že mezní sklon ke spořebě je roven: c dc. d Úspory S jsou funkcí velikosi národního důchodu S() - C() - C - c Derivace funkce úspor S podle velikosi národního důchodu nám definuje mezní sklon k úsporám s ds 1 - c, d ao hodnoa nám udává jak se změní velikos úspor v důsledku změny velikosi národního důchodu. Z podmínky pro mezní sklon ke spořebě, < c < 1, dosáváme podmínku pro mezní sklon k úsporám, < s < 1. Když nedochází ke zpoždění ve spořebě nebo produkci, máme model národního důchodu ve varu C C() C + I. Porovnáním s předchozím modelem dosáváme podmínku rovnováhy I S(), invesice se rovnají úsporám ex pos. Jesliže dochází ke zpoždění ve spořebě nebo produkci dochází k rovnováze ex ane. C + I, kde C C(), I jsou auonomní invesice. Porovnáním dosáváme podmínku rovnováhy: I S. Jesliže spořební funkce je lineární: C C + c,

4 Poom podmínka rovnováhy je ve varu: - C - c I, z čehož dosáváme: C + I C + I A 1 c s, s A C + I jsou auonomní výdaje. Dosáváme princip lineární muliplikáoru. Je-li sklon k úsporám s konsanní, je rovnovážná úroveň důchodu (1/s)- násobkem auonomních výdajů. Jesliže máme obecnou spořební funkci, oddělíme auonomní čás C a přepíšeme: C C(), kde C pro. Poom dosáváme rovnici: - C() A, rovnovážný důchod závisí na auonomních výdajích A. Jesliže derivujeme předchozí rovnici, dosáváme dc ( ) 1 d da d, z čehož po dosazení mezního sklonu ke spořebě: c dc d dosáváme: da d 1 c 1. 1 s Je-li mezní sklon k úsporám při rovnovážném důchodu roven s, způsobuje přírůsek A auonomních výdajů zvýšení důchodu, keré je přibližně rovno (1/s) A A. s Dynamické modely akceleráor jsou užiečné pro sledování deerminanu důchodu, kerý zase ovlivňuje hospodářský cyklus anebo inflaci. Rozlišujeme diskréní a spojié dynamické modely. U diskréních modelů předpokládáme, že se čas měří v jednolivých obdobích (,1,2, ) a násrojem dynamické analýzy jsou diferenční rovnice. U spojiých modelů předpokládáme, že se čas mění spojiě a pro analýzu ěcho modelů se používají diferenciální rovnice.

5 Diskréní dynamický model Úspory jsou indukovány velikosí důchodu s mezním sklonem k úsporám s. Mezi invesicemi a důchodem enokrá exisují dva vzahy: o invesice vyvolávají růs důchodu (muliplikáor), o zároveň zv. vyvolané invesice jsou indukovány změnou důchodu za poslední období (akceleráor). Podmínka rovnováhy je určena vzahem invesice se rovnají úsporám. Celý model můžeme zapsa ve varu S I I s S i( 1 Dosazením do rovnice rovnováhy dosáváme i i -s 1 Dosáváme lineární homogenní diferenční rovnici prvního řádu. ) a 1 Pro řešení éo rovnice musíme zná hodnou národního důchodu v jednom období (např., ) a a 1 a.. 2 a a 2 3 V obecném období je velikos národního důchodu určena velikosí národního důchodu v čase a hodnoou koeficienu a: a -1 a. Pro hodnoy koeficienu a je závislos velikosi národního důchodu na čase : a > 1, rosoucí, a 1, konsanní s hodnoou, < a < 1, klesající, a, konsanní s hodnoou, -1<a <, oscilující konvergující k hodnoě,

6 a - 1, oscilující mezi hodnoami a -, a < - 1, oscilující divergující. Musí bý však zajišěna predikce pouze poziivních hodno. Spojiý dynamický model Předpokládejme, že čas je spojiou veličinou a dosáváme analogii předchozího diskréního modelu. Úspory jsou indukovány velikosí důchodu s mezním sklonem k úsporám s. Invesice jsou indukovány změnou důchodu, kde změna je vyjádřena jako derivace národního důchodu podle času. Podmínka rovnováhy je určena vzahem invesice se rovnají úsporám. Celý spojiý model můžeme zapsa ve varu S() s() I() d i d S() I() Dosazením do rovnice rovnováhy a po úpravách dosáváme d s d i () d s() i d 1 d. d s b i Zavedením podílu b s/i a inegrováním rovnice dosáváme d bd Řešení je až na konsanu K dáno (,2+ K) () e e b.e K K Z počáeční podmínky dosáváme: e. Po dosazení dosáváme exponenciální závislos velikosi národního b důchodu na čase: () e.

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. /003 Hyperbolické diskonování a jeho význam v ekonomickém modelování Michal Andrle Jan Brůha INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované sudie Working Papers Fakuly mezinárodních vzahů 12/2010 Míra nezaměsnanosi neakcelerující inflaci a hospodářský cyklus v prosředí České republiky hisorie a možný

Více

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakula informaiky a saisiky ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY Josef Arl Markéa Arlová Eva Rublíková 00 Recenzeni: Prof. Ing. Franišek Fabian, CSc. Doc. Ing. Jiří

Více

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ 2 P ÌmoËar pohyb V roce 1977 vyvo ila Kiy OíNeilov rekord v z vodech dragser. Dos hla ehdy rychlosi 628,85 km/h za pouh ch 3,72 s. Jin rekord ohoo ypu zaznamenal v roce 1958 Eli Beeding ml. p i jìzdï na

Více

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf The Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Pavloková, Kaeřina

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Masarykova univerzia Přírodovědecká fakula VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Bakalářská práce Lucie Pečinková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Per ČERVINEK Brno 202 Bibliografický záznam

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 006 Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného

Více

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY?

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? Aleš Melecký, Marin Melecký, VŠB Technická univerzia Osrava* 1. Úvod Globální finanční a ekonomická

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy INTITUT EKONOMICKÝCH TUDIÍ akula sociálních věd Universiy Karlovy UTURITY udijní ex č. k předměu Násroje finančních rhů Doc. Ing. Oldřich Dědek Cc. 2 A. MECHANIKA KONTRAKTŮ TYPU ORWARD A UTURE. Základní

Více

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl Soukromá sředníí odborná školla, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice ell..:: 57 548 98,, emaiill::ssssoss@edukompllex..cczz Elekronika I Ing.. Olldřiich KATOHVÍL 007 3 Ing. Oldřich Kraochvíl Elekronika

Více

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 4. Kapitola Celkové výdaje a produkt Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Průzkumová analýza dat (Exploratory Data Analysis, EDA)

Průzkumová analýza dat (Exploratory Data Analysis, EDA) 19. února 2007 Přednáška 1 maeriály: přednášky zápoče: v průběhu semesr určiý projek na zápoče a na známku, kerá bude ke zkoušce zkouška: zadaný určiý problém, na něj zadaný určiý čas, zpracováván s využiím

Více

2. Model jednoduché ekonomiky

2. Model jednoduché ekonomiky Model jednoduché ekonomiky 2. Model jednoduché ekonomiky 45 V rámci této kapitoly: získáte informace o tom, co ekonomická teorie chápe jako model jednoduché ekonomiky, se seznámíte se základními makroekonomickými

Více

ELEKTRONICKÉ OBVODY I

ELEKTRONICKÉ OBVODY I NIVEZITA OBANY Fakula vojenských echnologií Kaedra elekroechniky -99 ELEKTONIKÉ OBVODY I čebnice Auoři: rof. Ing. Dalibor Biolek, Sc. rof. Ing. Karel Hájek, Sc. doc. Ing. Anonín Krička, Sc. doc. Ing. Karel

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzia Pardubice Dopravní fakula Jana Pernera Fakory ovlivňující popávku po osobních auomobilech v ČR Bc. Tomáš Mikas Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuo práci jsem vypracoval samosaně. Veškeré lierární

Více

Studijní opora. Určení rovnovážné produkce. EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 1. Název předmětu: Zpracoval: doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc.

Studijní opora. Určení rovnovážné produkce. EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 1. Název předmětu: Zpracoval: doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc. Studijní opora Název předmětu: EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma Určení rovnovážné produkce Zpracoval: doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-TU Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember 2011 Specific Combined Approach o Valuaion

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, lisoad 2003 1 OBSAH OPTIMALIZACE PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY Prof.

Více

Jedná se o podíl spotřebních výdajů domácností a výdajů neziskových institucí na HDP v %.

Jedná se o podíl spotřebních výdajů domácností a výdajů neziskových institucí na HDP v %. 3.kapitola Výdaje a rovnovážný hrubý domácí produkt V této kapitole se seznámíte: s faktory, které ovlivňují spotřebu a investice s tím, jak je konstituován rovnovážný produkt jak je rovnovážný produkt

Více

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110 Seznam paramerů Vydání 04/0 sinamics SINAMICS G110 Dokumenace k výrobku SINAMICS G110 Příručka pro začínající uživaele Příručka pro začínající uživaele si klade za cíl umožni uživaelům rychlý přísup k

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

14 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce

14 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce 14 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce Z podkapitoly 13.1 již známe podmínku maximalizace zisku firmy přicházející kupovat výrobní faktory na jejich trh jako rovnost příjmů z mezního produktu

Více