Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm"

Transkript

1 Hf;*yE-.-,m* # y ly f fond v er EVROpSXA UNIE r,rr-a*ilr'? iliicv,"r,rr:vy' pro konkurencocchopnort INVESTICE Do ROZVOJE vzoemvarui Rozhodnuti zadavatele o vyberu nejvhodn6j5f nabidky 1. Veiejnri zakinkt Nazev veiejn6 zakazky: Registradni dislo projektu: Ni2ev projektu: Piedpokl6dan6 hodnota bez DPH: Lhrita pro pod vini nabidek: ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm cz.r / Y zddl v 6ni pedagogri pomoci tabletri ,36 Ki vietnd DPH (tj. 260,316,00 Ki bez DPH) v 10:00 hodin 2. Identifikaini rridaje o zadavateli Zfll<ladni Skola Brno, Hamry piispdvkov6 or ganizace 12, Sidlo/misto podnikfni Hamrv Brno IE Jm6no a pffjmeni osoby oprdvn6n6 jednat jm6nem zadavatele PaedDr. Karla HavelkovS, ieditel/ka 3. Seznam oslovenfch dodavatehi Ndzev/obchodni firma Siatq Id PROFIMEDIA s.r.o. T-E-V Pardubice. s.r.o. 4. UveiejndniwfzW ti.spojencfi 55/18, Opava- Piedmdsti F6blovka 404,53352 Stard Hradi5t6 u Pardubic 2878s878 Otakara Sevdika 56" Brno C-SYSTEM CZ a.s. Ing. AleS Svoboda, TOP media Karlova 7, Brno AV MEDIA, a.s. Bohuiova 10,62500 Brno 48 I Yyzva k poddv6ni nabidek byla uveiejndna na: I dne X aate byla zveiejndna iriedni desce zadavatele (Skolni web) dle interni smernice zadavatele 24.I Str6nka I z 6

2 H \.\:rw, si, # Kf ;Jiaf,i:' yly f fond v er gvnopsxa unle v -ir;;:;ir.l iil,'-,,.,rcnr,.,ry prckonkuronc$chopnost INVESTICE DORozuoJEvzoEuqvArui Vysledek zad vaciho iizeni byl/bude uveiejndn na: f (zakhzkad. CI4I}28) X d61e bude zveiejndn na profilu zadavateleluiedni desce zadavatele (Skolni web) t4 5. SeznampiedloZenych nabidek Nabfdku dorudili tito uchazedi: dfslo N{zeviObchodni firma nabidky Id Sidlo uchazeie ti.spojencti 55/18, 74601OpavaPiedmdsti Datum, Caspodrlni nabfdky 1 PROFIMEDIAs.r.o ) T-E-V Pardubice, s.r.o. FSblovka404,53352 Star6Hradi5t po5tou u Pardubic 12.30h po5tou12.30h Posouzenfriplnosti nabidky Po posouzeninabidekz hlediskajejich riplnostihodnotici komise konstatuje,ze: ifslo nabidkv: I Obchodnf firma nebo ndzev: PROFIMEDIAs.r.o. Sfdlo: ti.spojencri55/l 8, Opava-Piedmdsti Prfvni forma: s.r.o. te: 4r Nabidka je zpracov6nav pozadovanem jazyce: ano ffiarle! NabidkovdcenavdetndDPH: ,00Ki DalSi posuzovandpozadavl<y(vypsat v jednotlivych fddcich, napi. poiadavky na kvatifiknci, piedloieni ndvrhusmlowy,atd.)... anonnqex Nabidka obsahujeviechny soud6stipo2adovand zadavatelemv zadhvacich nodmink6ch: AnoX Nen (Nabidka neobsahuje:.... ) Nabfdkasplfiujev5echnypoZadavkyna piedmdt plnen(stanovenlfzadavatelemv zadhvacich podmink6ch: AnoX Nen (Nabidka nesplfiuje:.....). Str6nka2z6

3 -a '"c'--' a ::: a evropsky.,-.-,:'-l ="'l=a-.u=..-o.:' socialni fondv er EVHOPSKA UNIE OP Vrd6l6v6ni pro konkurencesciopnost INVESTICE DO ROZVOJEVZDELAVANI [ 1",npma splfi uje pozadavky zadavatele ilu ie pozadavkv zadavatele Cislo nabidky: ) Obchodni firma nebo n{zev: T-E-V Pardubice,s.r.o. Pr6vniforma: F6blovka404,53352 Star6Hradi5tdu Pardubic s.r.o. Ii: jazyce: Nabidkaje zpracov6nav pozadovandm anox/ne n NabfdkovdcenavdetndDPH: Ki Dal3i posuzovandpoiadavky (vypsat v jednotlivych lddcfch, napi. poiadavky na kvalifikaci, piedloleni ndvrhu smlowv,atd. )...'.. ano f,/ne X Nabidkaobsahujev5echnysouddstipoZadovand zadavatelemv zaditvacich podmfnkrlch: Ano X Netr (Nabidka neobsahuje: Nabfdka splfiujevsechnypozadavkyna piedmdt plndnfstanovensi zadavatelem v zad6vacich oodminkich: AnoX Nen ( Nabidka nespliuje:...) Z6vErt Sidlo:. ) f le,ipma l-l neni riplnf f sphuje pozadavky zadavatele l-l nesoliuie nozadavkv zadavatele 7. Seznamvylouienych nabfdek Na zrikladdposouzeninabidek hodnotici komisi nfzeuveden6nabidky nespliuji pozadavky stanoven6zadavatelem.nabidky byly vylou(,eny z ridastive vybdrovemiizeni. disto nabidky Ndzev/Obchodni firma IC Zaany uchazee nebylvylouden Str6nka3 z 6 Sidlo uchazeie Datum, das poddnf nabidky

4 evropsl$i soci6lnf fond v er EVROPSKA UNIE r"4 r N i $Tf; R $T\/S g; K0i"" STVi Mt-Ailf 7* A liirt.{svychcvy INVESTICE DO ROZ/OJE VZDEI-AVANI & ffi E^.- 1ry A ' i 3:; OP Vzddlavani pm konkuronc$chopnoat 8. Hodnoceni nabidek Pot6 bylo provedeno hodnoceni nabidek v poiadi dle piiddlenlfch poiadovych disel. Nabidky byly hodnoceny dle jedindho hodnoticiho kriteria (v6ha 100%): 9. Vfsledek hodnoceni Jako nejvyhodndj5i byla vyhodnocena nabfdka i. 1: Celkov6 nejniz5i nabidkov6 cena v Kd. vdetne DPH. disto nabidky dle data dorudeni: Jm6no uchazeir ld -!"ix[,t,i"iffi I PROFIMEDTA s.r.o.ie: l 16s8,00 Kd ZivErz V souladu se zdv\ry hodnotici komise ze dne I4.I rozhodl zadavatel, Ze nejvyhodndjsi nabidku na piedmdtnou veiejnou zakizku podal uchazed d.1, spolednost PROFIMEDIA s.r.o.ie: Tento uchazel bude vyzv6n kpodpisu Kupnf smlouvy kpiedmdtn6mu plndni, a v rozsahu danou zaddvaci dokumentacf veiejnd zakiaky. Zadavatel timto ddkuje v5em uchazetim za fdast a pieje hodndal5ich o.ofiroonr skola Bnlto v BrnE dne F',ie-# 5/t523o Jfu& lm "'tl': " l"tfifry-t ZS Brno, Hamry PaedDr.Karla Havelkovd ieditelka zadavatel Strfuika 4 z6

5 l! l!(juiciriii - MINISTERSTVOSKOLSTVI fond v CR EVRopsKA unre ' il;d;ze; iaioivd'idvi " INVESTICE DO ROZ/OJE \ZDEI-AVANI A ' d l-l OP Vzdallvanf koikuruncoaohodno3t 11. Piedini zprhvy o posouzeni a hodnoceni nabidek zadavateli Zprilva byla pieddna zadavateli dne Jm6no a piijmeni osoby oprivnin6 jednat jm6nem zadavatele PaedDr.Karla Havelkov6,ieditelka Podpis opn[vnin6 osoby zadavatele >frtu'cb / ft Razftko zadavatele ZAKLADNI$KOU MIO Harrrry &m tel.: rc 494cler638 Str6nka 5 z 6

6 IH evropslsy socielnf lond v er evnopsxa unte M I t\ $TE R $]'-,ro g gg 1". $T\./i uranrtr p. 't frl-#\l'''{lntjt.tt INVESTICE DO ROZ/OJE VZDELAVANT pf,,il,on.q. KE zpravf o HoDNocnNi Na.niDEK ffi Er- V + ' t ke OP Vtdilivdnf konkuronc6chopno6t Informace o nahlizeni do zprfry Jm6no a plijmenf osoby, kterf nahlsdla do zprfvy Obchod ni firmil ninev I im6no, pffjmeni organizace vriii nii ie osoba, kterrfl nahl6dla do zprfvy ndleism obgansk6ho prrikazu osoby, ktenfl, nahledla r do zprivy 'n"ffi""t"1?t;:'r"u' Str6nka 6 z 6

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: ZŠ Staré Město

Více

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: ZŠ Rozmarýnová

Více

9;l.ji;i::::;JlJE:[x'#:*:i:*",",,"*", ijl,.",.]

9;l.ji;i::::;JlJE:[x'#:*:i:*,,,*, ijl,.,.] 9;l.ji;i::::;JlJE:[x'#:*:i:*",",,"*", ijl,.",.] zpnavn o posouzrni A HoDNocrrui Nneiorr Podle g 80 zskona E. L37 2OOO Sb., o veiejn'ich zak5zk6ch, v platn6m zneni (d5le jen,,zyz*) 1. Veiejn6zakilzl

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Dodávka komponentů pro výuku zabezpečovací techniky Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez

Více

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim evropslsi soci6lni MINISTERSTVO SKOLSTVI. MLADEZE A TELovVcHoVy pro r.f-+ t-i OPVzd6l6v6nf konkursncaschodnost INVESTICE DO ROA/OJE VZDELAVANI Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky: Zajištění ubytování a stravování pro realizaci 5. výjezdu - Bílé Karpaty Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/02.0065 Název

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění zahraničního jazykového kurzu pro učitele (1) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1191 Název projektu:

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zajištění zahraničních jazykových kurzů pro učitele a zahraničního jazykově vzdělávacího

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky dle výzvy č. 56 OP VK Registrační číslo projektu:

Více

av'ea KUPNI SMLOUVA 00 5 4 1 / 2 0 14 Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Dle: C2257a0768 Dld: C275010330 Auto St6p6nek, a.s.

av'ea KUPNI SMLOUVA 00 5 4 1 / 2 0 14 Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Dle: C2257a0768 Dld: C275010330 Auto St6p6nek, a.s. O PE RAEI i dlintegrovany EVRO PS KA UNIE EVROPSKV FOND PRO REOIONALNi ROZVO] SANCE PRO VAs ROZV0J av'ea Ni2e uveden6 smluvni strany KUPNI SMLOUVA Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Zastoupen:

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Zakázka na služby pronájem salónků/školicích místností a zajištění stravování (VŘ č. 001) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/03.0028

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky: Realizace zahraničních vzdělávacích pobytů část A Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1981 Název projektu: Šablony

Více

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Uspořádání školicích a vzdělávacích kurzů rozděleno na části 1-6

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Uspořádání školicích a vzdělávacích kurzů rozděleno na části 1-6 OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Uspořádání školicích a vzdělávacích kurzů rozděleno na části 1-6 publikované na profilu zadavatele dne 8.4.2014 (identifikátor

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 4.6.2012 14,30 hod. 1. jednání výběrové komise Název zadavatele: Institut pro veřejnou správu Praha, státní příspěvková organizace

Více

Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho rozisahu

Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho rozisahu Mdsto Strilil, po'd Ralskemo starostfka evoludni dp. L64, 47It\7 Str6L, pod Ri.alskem c 1. : tr,iust nt ffll/ D0 r Ve Str6Zi pod Ralskem dne 17,8.2011 Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK vydaná v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky a zahraniční

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Nářadí pro dovybavení dílen školních minipodniků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0020 Název projektu: Školní

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zahraniční studijní pobyty pro žáky a učitele Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1800 Název projektu: Podpora

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek část B Krátkodobý jazykově-vzdělávací kurz v zahraničí pro žáky

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek část B Krátkodobý jazykově-vzdělávací kurz v zahraničí pro žáky Zápis o posouzení a hodnocení nabídek část B Krátkodobý jazykově-vzdělávací kurz v zahraničí pro žáky 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Čtu, mluvím, rozumím. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00

Více

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Zlín 20. 8. 2014 OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Audit tří projektů Zlínského kraje VZ/2014/2/200/7 veřejná

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky a zahraniční

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou -+l,f-- :t ff POLYMED rnedical CZ. a.s. Pelra Jilemni*eho'l 4/51 503 01,Hradec Krabve.t + lar 495 220 206, 195 211 341 rll lt':-:*r,'^-' EVRO PS KA UN IE EVRopSKY FoND pro REoroNAr-r.ti Rozvo.r SANCE PRo

Více

A. Otevírání obálek s nabídkami:

A. Otevírání obálek s nabídkami: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5 190 24 Praha 9 Č.j. : VPŠA-445/EU-2014/OVZI Praha 7. května 2014 Počet listů :6 Přílohy: 4/6 PROTOKOL o otevírání obálky s nabídkou a

Více

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY (dle 81 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Zadavatel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. zastoupeno: prof. Ing. Miloslavem Šimkem, CSc., ředitelem

Více

ic;--;:i«"--;; - "=---"V-=-;

ic;--;:i«--;; - =---V-=-; soc&jnf, ; MINISTERSTVO gkolstvf, OPVzdSISviinl TOnd V CR EVROPSKA UNIE MLADE2E A TeLOV^CHOVY pro konkurencenchopnoat INVESTICE DO ROZVOJE VZDElAVANf 1. Vefejne zakazky Zapis1 o posouzeni a hodnoceni nabidek

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

ZÁPIS O POSOUZENí A HODNOCENí NABíDEK. 9.11.2010 do 14 hodin. Mesto Sedlcany

ZÁPIS O POSOUZENí A HODNOCENí NABíDEK. 9.11.2010 do 14 hodin. Mesto Sedlcany OPERACNI IIINTEGR_O~ANÝ PROGRAM.*. * * *** '". EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNí ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ ZÁPIS O POSOUZENí A HODNOCENí NABíDEK Název zakázky: Zpracování nového územního plánu

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlem: Kamýcká 129, 16521 Praha - Suchdol Zastoupený: Ing. Josef Vojáček, kvestor IČ: 60460709 Profil zadavatele: https://zakazky.czu.cz

Více