Výroční zpráva. Základní škola, Brno, Slovanské nám.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola, Brno, Slovanské nám.2"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola, Brno, Slovanské nám.2 Školní rok 2006/2007

2 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 Výroční zpráva o činnostech školy za školní rok 2006/2007 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 Zřizovatel školy: Statutární město Brno, MČ Brno Královo Pole, IČ Ředitel školy: PaedDr. Jan Bartoš Součásti školy: I. a II. stupeň, školní družina a školní jídelna s kuchyní Telefon: , fax: , www. zsslovanak.cz b. Úplné školy Školní rok 2006/2007 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1.stupeň ,66 2.stupeň ,73 Celkem ,20 c. Málotřídní nebo neúplné školy Málotřídní škola má alespoň v jedné třídě zařazeny žáky více ročníků. Neúplná základní škola má ročníky jen 1.stupně nebo jen 2.stupně, úplná základní škola má ročníky prvního i druhého stupně (ne nutně všechny) Školní rok 2006/2007 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu Malotřídní ZŠ Neúplné ZŠ d. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 70 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 18,79 e. Rada školy zřízená dle 167 zákona č.561/2004 Sb. (ANO/NE): ano f. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací V ročníku Základní škola 16847/ ZŠ RvJ -AJ 16333/ Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: viz tabulka g. Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a žáci zaměstnanci školy a důchodci ostatní* 921 ŠJ - úplná ŠJ vývařovna 923 ŠJ výdejna Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), 1

3 h. Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 8 Přepočtení na plně zaměstnané 8 i. Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem fyz. 7 / přepoč.6,00 Z činnosti školní družiny : viz příloha j. Školní klub ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK celkem fyz. / přepoč. Z činnosti školního klubu : 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Část II Údaje o pracovnících školy -uvádět přepočtený počet / fyzický počet Celkový počet pedagogických pracovníků 50,728/54 100% Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/20 04 Sb. 48,763/52 96% / 96% 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2006/07 nastoupili na školu: 2 3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2006/07 nastoupili na školu: 4 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2006/07 odešli ze školy: 0 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet: Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let 1 17 nad 50 let 1 8 Pracující důchodci nepobírající důchod - - Pracující důchodci pobírající důchod 1 7 Celkem 7 39 Rodičovská dovolená 4 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Celkem Viz příloha 8. Romský asistent: (ANO/NE) ne Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku / počet fyzických osob) 2

4 1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakují Vyznamenání bez (*) bez (*) Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 7 0, ,3 3.Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2006/2007: 101., průměr na jednoho žáka:0,13 ostatní podrobně viz příloha 4.Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14) 5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2004/04 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků Podrobně viz příloha 6. Počet absolventů ZŠ Ročník 9.ročník 95 nižší ročník - Celkem 95 Počet žáků Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce /datum, typ provedené kontroly/ b) Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce ČŠI provedla ve dnech 13. a 14.června 2007 inspekci s cílem: 1. Zjistit a hodnotit formální podmínky vzdělávání. 2. Hodnotit inovace vzděl. programů a úroveň řízení 3. Hodnocení oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti 3

5 Při vlastní inspekci nebyly zjištěny nedostatky. Proto nebyla uložena ani opatření k nápravě. Část V Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l - - Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2007/ Část VI. Další údaje o škole Většina aktivit žáků a pedagogů naší školy je velmi podrobně rozepsána v přílohách Výroční zprávy. Je samozřejmé, že škola jako živý organizmus má aktivit podstatně více. Jsou to aktivity, které jsou vždy ve prospěch žáků školy. Uvádím ještě následující spolupráce: - s TJ Sokol Královo Pole. Uvedená spolupráce je tak plodná, že vyústila v zařazení naší školy v síti základních škol jako škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy. - S kulturním centrem Parnas pomoc s kulturním vystoupením x využívání výstav - Se zřizovatelem MČ Brno Královo Pole kulturní vystoupení našich dětí apod. - S Technickým muzeem v Brně na Purkyňově ulici. Jsme pilotní školou pro hodnocení výstav a akcí pořádaných Muzeem - S Ped. Fakultou katedrou geografie řešení didaktických výzkumných úkolů Katedrou chemie - se středními školami zvláště s G Slovanské nám. 7, Terezy Novákové, Rybníček. SPŠCh Vranovská, SOU Jílová, SOU Střední aj. Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Stolní hokej 1 11 Střelecký 1 18 Logopedický 2 10 Dyslektický 1 12 Výtvarný - ŠD 3 46 Sportovní - ŠD

6 Část VII. Zhodnocení a závěr Od letošního školního roku uplatňujeme v této části sebehodnocení na základě pokynů MŠMT a v souladu s 12 odst. 1 a 2 Školského zákona č. 561/2004 Sb. Hodnocení si klade za úkol popsání silných a slabých stránek v činnosti školy dle struktury: A) Cíle hodnocení B) Nástroje hodnocení C) Kritéria hodnocení Ad. A) 1. Analýza poslání školy. Posláním základní školy není ukončení vzdělání. Naopak je to příprava, přesněji všeobecná příprava, k dalšímu studiu a k celoživotnímu vzdělávání. Proto nesmíme opomíjet žádnou složku ze všeobecných disciplín. Každá má své nezastupitelné a důležité místo ve vzdělávání a výchově mladého člověka. V tom na škole nebyly a nejsou rozpory. Cíl je plněn. 2. Analýza prostředí školy. Škola působí v městské části Královo Pole s 28 tis. obyvatel. Spolu s naší školou je zde ještě jedna neúplná a čtyři úplné základní školy. Uvedené skutečnosti ovlivňují naplněnost školy. Navíc na naplněnost školy působí to, že jsme součástí krajského města s fungující městskou hromadnou dopravou. Z toho plynou závěry: - škola musí nabídnou kvantitativně více než ostatní. To realizujeme rozšířenými výukami Aj a Tv. -veškerá výuka musí být a je na vysoké kvalitativní úrovni navíc s lidským přistupem. To se projevuje ve výsledcích přijímacích zkoušek a v zájmu rodičů o školu. 3. Profil absolventa. Náš absolvent musí mít a také má všeobecné a utvrzené znalosti a dovednosti, které umí používat v různých situacích (kompetence). Výsledky jsou patrné z tabulky přijímacího řízení. Vlastní přijímací řízení je z krátkodobého hlediska našim hlavním cílem. Dále musí mít náš absolvent potřebné návyky a slušné chování. Zde máme rezervy, které ovšem ovlivňuje celá společnost od rodiny počínaje. Plnění se daří, když při utváření morálního profilu žáka používáme méně slov a memorování, ale tím více příkladů vlastního správného chování. 4. Analýza vzdělávacího programu. V této oblasti nejsou zásadní rozpory. Vzdělávací program základní škola plně vyhovuje našemu stylu práce a výsledkům, které dosahujeme. Proto byl i východiskem pro náš ŠVP. Obojí odpovídají jednomu z našich cílů a to profilu absolventa. K naplnění našich cílů pomáhá i systém volitelných předmětů, důsledné dělení hodin jazyků, které chceme ještě zvýšit. Tomu brání ekonomická situace. 5. Hodnocení žáků. Až do letošního roku jsme používali stará zažitá pravidla, která v zásadě vyhovují i novým podmínkám. Hodnocení je na škole velmi náročné u všech vyučujících co do přístupu. V tom jsou učitelé jednotní. Obdobně shoda panuje i v získávání podkladů a četnosti hodnocení atd. Určitým způsobem se lišíme ve 5

7 formách hodnocení. V ojedinělých případech jsou ještě žáci dlouhodobě zkoušení před tabulí, což na ně působí jako ponižující. Zásadní problém v hodnocení je klasifikace, kde dochází k rozdílům často neodůvodnitelným: a) rozdíly v klasifikaci mezi třídami. To je zdůvodnitelné o pochopitelné (třídy s RVJ, náhodné složení třídy apod.) b) různá klasifikace mezi jednotlivými disciplínami. Něco je odůvoditelné dáno povahou předmětů, ostatní rozdíly musíme řešit a to i pomocí nového klasifikačního řádu. c) různá klasifikace v rámci jedné disciplíny. Musíme změnit a vycházet při tom z úvahy, že za stejné znalosti vyústěné v dovednosti či kompetence musí být stejná klasifikace d) různá klasifikace ve stejném předmětu u stejného učitele. Výskyt tohoto jevu na škole nebyl. Přesto se o něm zmiňuji, protože se nesmí vyskytnout. Osobní vztahy se nesmí prolínat klasifikací.. I přes drobné nedostatky je nutné konstatovat, že klasifikace na škole ve vztahu k přijímacím zkouškám a k působení našich absolventů na středních školách je odpovídající, objektivní a srovnatelná, tedy správná. 6. Personální oblast. Je zhodnocena v tabulkové části. Mimo odbornost, která je zabezpečena je důležitým prvkem věková struktura. Zde je kladem důraz na kontinuitu tak, aby byly na jedné straně předávány zkušenosti a na straně druhé, aby mladí učitelé přinášeli nejnovější poznatky vědních disciplín do praxe. Učitel, jako nejdůležitější prvek výchovy a vzdělání, má na škole i odpovídající postavení. Bohužel tomu tak není ve společnosti. Celkově personální složení odpovídá základním cílům školy. 7. Materiální vybavení. Prostorové uspořádání je i přes stáří školy velmi dobré. Žákovský nábytek je ve 21 třídách z 29 nový. V příštím roce se dokončí obnova a přistoupí se k nákupu skříněk do tříd resp. výměnu nábytku v kabinetech. Vlastní budova prochází neustálou obnovou. Začalo se s opravami podlah ve třídách (sedmi) a opravou schodišť. Rezervy jsou ve vybavení pro výuku. Finanční možnosti nedovolují zásadní modernizaci. Při současné cenové úrovni jsme schopni zajistit nákup učebnic a prostou obnovu základních pomůcek (mapy, míče, magnetofony, přehrávače apod.). Vybavení knihovny je na úrovni, která odpovídá zájmům žáků. Ad B) Nástroje sebehodnocení. Hlavní nástroje sebehodnocení vychází z dokonalé znalosti potřeb zákazníka tj. žáka. Získáváme je osobním a častým kontaktem s rodiči, s vedením a vyučujícími na SŠ, se žákovských prací, z hodnocení výuky učiteli a vedením školy. Toto je zatím dostatečné a podává jasný a objektivní obraz školy a jejich dalších potřeb. Při potřebě je možné využít dalších nástrojů dotazníky, externí instituce apod. Ad C) Kritéria sebehodnocení. Hlavním kritériem je uplatnitelnost žáka při dalším studiu a hlavně v praxi. To je velmi obtížně zjistitelné. Proto používáme pomocná kritéria, kterými jsou: - výsledky u přijímacího řízení (v letošním roce výborné viz tabulková část) - spokojenost rodičů s výsledky naší práce ( zde jsou drobné rezervy) - spokojenost žáků (drobné rezervy, které budou vždy) - zájem o školu a tím její naplněnost ( 2/3 žáků k nám dojíždí výborné výsledky) - celkové klima na škole (částečné rezervy) 6

8 Část VIII. Poradenské služby v základní škole 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty Fyzický počet Kvalifikace, specializace dosažené vzdělání Výchovný poradce 1 Spec. kurzy, studium na VŠ VŠ Školní metodik prevence 1 Spec.kurzy VŠ Školní psycholog Školní speciální pedagog (netřídní)* Úvazek Kvalifikace, specializace Dosažené vzdělání 1 Ano VŠ b) věková struktura do 35let let 50 let důch. Věk/z toho důchodci Výchovný poradce 1 Školní metodik prevence 1 Školní psycholog Školní speciální pedagog 1 c) další vzdělávání poradenských pracovníků Uveďte typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků : výchovný poradce: školní metodik prevence: školní psycholog: školní speciální pedagog: Vše viz přílohy 2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk) uveďte: program (grant) organizaci, která grant poskytuje výši fin.částky b) finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých) v okrese, např. městská část, Magistrát m. Brna, sponzor, jiné. Uveďte zdroj Městská část Královo Pole, Magistrát města Brna výše finanční částky (v Kč) tis. Kč (nový nábytek, podlahy ve třídách) 700tis. Kč opava schodiště 3. Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků SVPU Celkem 10 7

9 4. Skupinová integrace Typ postižení Ročník Počet žáků SVPU Celkem 52 Část IX. Další údaje (dle uvážení) Nutné je poděkovat OŠMT při Magistrátu města Brna za metodickou pomoc a za snahu při řešení sporů s Krajským úřadem v dohadovacím řízení o výši příspěvku na mzdy a pomůcky. Obdobně je nutné poděkovat zřizovateli, který nadstandardně řeší problémy s provozem školy. Zásadní problém je v přidělování MP od státu a jejich přerozdělení KU. Vnášením nových a nových kritérií do přerozdělování dochází k zásadním nesouladům jako to, že místo 2% MP na tvorbu ŠVP jsme obdrželi pouze 1%!! Na chyby je stále poukazováno s tím, že pouhý ekonomický pohled je chybný. Vše se musí řešit společně s pedagogy. Uvedený systém přerozdělování nám brání poskytnou další služby dětem, jako je psycholog, dělení volitelných předmětů apod. To vše by zásadně zkvalitnilo vzdělávací proces. V neposlední řadě je nutné vyzdvihnout příkladný přístup školské rady. V Brně, dne 15.října podpis a razítko ředitele školy 8

10 Přílohy Přehled nepovinných předmětů a zájmových útvarů Výuka ČJ ve spec.skupinách pro žáky s VPU Individuální logopedická péče Výuka AJ v prvních třídách Spolupráce s MŠ Školní družina Školy v přírodě, LVK a výlety Rozmisťovací řízení Výchovné komise Další vzdělávání učitelů semináře, školení Pedagogická praxe Kulturní a výchovné akce Dopravní výchova a spolupráce s policií Soutěže, olympiády, projekty Sportovní soutěže Hodnocení minimálního preventivního programu Sběr Suplování, neschopnost, OČR Absence žáků 9

11 Přehled nepovinných předmětů a zájmových útvarů Nepovinné předměty Konverzace v anglickém jazyce ve 3. třídách s rozšířenou výukou jazyků 3 skupiny Mgr. J. Niederlová, Mgr. Z. Roháčková Sborový zpěv pro žáky I. a II. stupně Mg. A T. Ibrmajer Zájmové útvary Logopedická prevence - pro žáky 1. a 2.tříd Mgr. Miroslava Geržová, Mgr. Hana Štefanová Cvičení z českého jazyka pro žáky s SPU pro 5.roč. Mgr. Miroslava Geržová Zájmové útvary v rámci ŠD Výtvarný kroužek pro žáky 1.tříd V. Jebáčková pro žáky 2.tříd M. Foltýnová Výtvarný kroužek + keramika pro žáky 3. 5.tříd M. Dostálová Tělovýchovný kroužek pro žáky 1. 2.tříd B. Sobková pro žáky 3. 5.tříd D. Straževská 10

12 Výuka českého jazyka ve specializovaných skupinách pro žáky s SPU Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, u kterých jsou diagnostikovány vývojové poruchy učení, byla ve školním roce 2006/2007 již dvanáctým rokem zřízena třída, kde probíhá specializovaná výuka ČJ. Žáci stejného ročníku s diagnostikovanými SPU pracují na základě vyšetření a doporučení pedagogicko-psychologické poradny ve skupinách při menším počtu, než je v běžné třídě. Obsazení skupin je přizpůsobováno potřebám dětí. V případě potřeby je možné k pololetí školního roku žáka přeřadit zpět do běžné třídy a naopak. Učební plány ve skupině se shodují s učebními plány v běžných třídách. Do hodin jsou však navíc zařazována zábavnou formou cvičení zaměřená na oslabené oblasti. Jedná se zejména o sluchovou a zrakovou percepci, pravolevou a prostorovou orientaci, fonematický sluch, syntézu a analýzu, jemnou motoriku, grafomotoriku a další. o hodin jsou zařazovány pohybové chvilky pro uvolnění a cvičení zaměřená na posílení koncentrace a paměti. V tomto roce se do skupin specializované výuky ČJ zařadilo celkem 52 dětí ( 2. roč. 13ž., 3. roč. 13ž., 4. roč. 14ž., 5. roč.- 12ž.), které pracují pod vedením speciálního pedagoga. Deset žáků bylo integrováno. Žáci druhého ročníku se učí ve třídě se specializovanou výukou ČJ 9 hodin týdně (5hod. ČJ, 4hod.- čtení), skupina třetího ročníku 7hodin týdně ( 5hod.- ČJ, 2hod. čtení), žáci čtvrtých tříd 5 hod. týdně (5hod.- ČJ). Žáci pátých tříd dochází 1hod. týdně, kdy procvičují probrané i právě probírané učivo. Hodnocení, klasifikace i výuka probíhá podle Pokynu MŠMT ČR č. j / ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování. Úspěšnost žáků při nápravě SPU je ovlivněna nejen druhem a stupněm poruchy, ale i pravidelnou, důslednou domácí přípravou a pozitivní spoluprací rodičů s učitelem. 11

13 Individuální logopedická péče (ILP) Základní škola Slovanské náměstí 2 v Brně již více než deset let pečuje o děti s vadnou výslovností. Logopedická intervence probíhá dvě hodiny týdně pod vedením speciálních pedagogů. Do hodin se zařazují zejména žáci z 1. ročníku, které zachytí depistáž již při zápisu do školy. Na začátku školní docházky je u dětí s porušenou výslovností provedena úvodní logopedická diagnostika se souhlasem rodičů a po konzultaci s třídními učiteli. Logopedická péče je poskytována i žákům druhého,v případě zájmu třetího a čtvrtého ročníku. Záznam o průběhu a postupu logopedické péče je veden v logopedických sešitech, který má u sebe každé dítě. Na základě úvodní logopedické diagnostiky probíhají cvičení s žáky individuálně nebo ve skupině. Do hodin se zařazují cvičení dechová, fonační i artikulační. U logopedického zrcadla jsou hlásky vyvozovány a automatizovány. Správně vyvozené hlásky se pak zapojují do slabik, slov, vět, říkanek a příběhů. Při práci je pozornost zaměřena také na rozvoj fonematického sluchu, slovní zásoby, zrakové a sluchové percepce, rytmizace a dalších oblastí. Úspěch při práci je podmíněn ve velké míře pravidelnou a důslednou domácí přípravou žáka. Při častém domácím procvičování podle zápisu v logopedických sešitech dosahují děti s vadnou výslovností lepších výsledků v kratším čase. V tomto školním roce docházelo na hodiny ILP celkem 18 žáků (1. roč. 10 žáků, 2. roč. 7 žáků, 4. roč. 1 žák). S některými dětmi přicházeli ke konzultacím i rodiče. Pravidelná cvičení dle pokynů učitele a zlepšení výslovnosti mají vliv na školní úspěšnost a dobré zapojení dětí do vyučovacího procesu i kolektivu spolužáků. 12

14 Výuka anglického jazyka v prvních třídách Ve školním roce 2006/2007 se odstartoval projekt výuky anglického jazyka v prvních ročnících, a to 1.A a 1.B. Začátek školního roku byl pro žáky velmi náročný, jelikož pro ně bylo vše nové. Museli si zvyknout na školní režim a školní povinnosti. Změna učitele, stěhování a hlavně zcela odlišný přístup k výuce cizího jazyka byl pro ně velmi matoucí. Již po několika týdnech se objevily velké rozdíly ve schopnostech porozumění a reprodukce u jednotlivých žáků. Zatímco některým žákům seznámení s cizím jazykem nedělalo větší problémy, objevili se žáci, kterým by spíše prospěla další hodina českého jazyka. Ve druhém pololetí nastal zlom. Bylo citelně znát přizpůsobení žáků školnímu prostředí. Větší rozdíly v porozumění a reprodukci jazyka se srovnaly. Žáci si přivykli komunikovat poměrně přirozeně a bez ostychu reagovat na podněty v cizím jazyce. Začala se používat písemná forma bez větších potíží. Metodologicky se ve výuce osvědčil komunikativní přístup. Výuka anglického jazyka v prvních třídách je v plenkách a stále se hledají efektivnější možnosti v procesu edukace v cizím jazyce. 13

15 Spolupráce s MŠ Ve školním roce spolupráci s MŠ zajišťovala p. uč. Jana Linhartová a třídní učitelky 1. tříd: Věra Podsedníková a Alena Veselíková. Návštěvy předškolních tříd z MŠ: MŠ Dobrovského do 1. A k p. uč. Podsedníkové MŠ Purkyňova do 1. B k p. uč. Linhartové do 1. C k p. uč. Veselíkové MŠ Bulharská do 1. A a do 1. B Cílem těchto hodin bylo ukázat dětem z MŠ nové prostředí a způsob školní práce, aby se na školu těšily a aby adaptace na nové prostředí a na práci v 1. třídě byla bezproblémová. Akce spojené se zápisem do 1. tříd: zápis do 1. tříd (učitelky tříd) dodatečný zápis do 1. tříd (p. uč. Geržová ) Do všech MŠ v Králově Poli byly doručeny informační letáky o zápisu dětí do 1. tříd na naší škole. Besedy s rodiči budoucích prvňáčků: Informační schůzka v MŠ Vackova Informační schůzka v MŠ Bulharská Obě besedy vedla p. uč. Linhartová (v MŠ Bulharská i s p. uč. Niederlovou), na kterých podala rodičům podrobné informace o naší škole, o profilaci a způsobu výuky. P. uč. Niederlová pak obeznámila rodiče s probíhajícím projektem výuky AJ od 1. třídy. Rodičům byly sděleny také podrobné informace týkající se problematiky školní zralosti, odkladu školní docházky a také byly rodičům vysvětleny různé způsoby a možnosti přípravy dětí na bezproblémový přechod do školy. 14

16 Školní družina Stav žáků ve ŠD: 164 Školní družina se dělí do 6 oddělení, která jsou rozdělena podle tříd a věku dětí. Po mateřské dovolené nastoupily p.vychovatelky Petra Střechová a Václava Jebáčková. I.odd.: 1.A, 1.B p.vych. V.Jebáčková II.odd.: 1.B, 1.C p.vych. M.Foltýnová III.odd.: 2.A, 2.B p.vych. P.Střechová IV.odd.: 2.A, 2.C p.vych. L.Zelinková a B.Sobková (1/2 úvazky ) V.odd.: 3.A, 3.C p.vych. M.Dostálová VI.odd.: 3.B, 4. A 5.třídy Zájmová činnost je organizovaná formou kroužků: Kroužek výtvarný pro žáky 2.tříd vede M.Foltýnová Kroužek pracovně-výtvarný pro žáky 1.tříd vede V.Jebáčková Kroužek keramický pro žáky 3.-5.tříd vede M.Dostálová Kroužek tělovýchovný pro žáky 1.-2.tříd v I.pololetí vede L.Zelinková Sportovní hry pro žáky 3.-5.tříd vede D.Straževská V rámci Pv a Vv výroba dárků k zápisu do 1.tříd a diplomů na obvodní olympiádu v lehké atletice. Akce ŠD: Exkurze: Barevný podzim 2006 naučný program PdF Spolupráce s občanským sdružením SMRK Soutěžní akce: Poznáváme přírodu v zimě, na jaře, ateliér v zahradě, výroba zvířátek ze slámy Spolupráce s mládežnickou organizací Skaut Soutěžní hry v parku 2x Výstavy: Aranžmá sušených květin Výstava květin v ÚSP Kociánka Dětské muzeum Výstava o hračkách, hrách a hraní Muzeum Antrophos Šamani a čarodějové Výstava prací nevidomých dětí Výstavy v Malé galerii Králova Pole Návštěvy Technického muzea: Experimentárium technická dílna Vánoční stromky v proměnách času Ukázky chodu strojů p.šebely Vánoční dílna 3x Velikonoční dílna 15

17 Sportovní akce: Sportovně-zábavné soutěže na školním hřišti Bruslení na zimním stadionu Vodova Závodivé soutěže ve spolupráci s organizací Skaut Lehko-atletické závody trojboj na hřišti TJ Sokol Obvodní olympiáda na ZŠ Novoměstská 1. a 3.místo Každodenní vycházky do parku ( sportovní a míčové hry ) Využívání hřiště v areálu školy Sportovní turnaje v kopané, vybíjené a florbalu Sportovní hry v klubovně ŠD Dopravní hřiště Lužánky dopravní výchova 1.tříd Výtvarné soutěže: Empík naděluje Co se stalo, přihodilo v Betlémě keramický betlém 2.místo Moře 2.místo Výtvarné soutěže v rámci práce Vv kroužků Příprava na vyučování: Psaní domácích úkolů Individuální práce se žáky Didaktické hry Celoroční program Poznáváme svět a život dětí v jiných zemích Prohlubování učiva pomocí kvízů a soutěží Činnost rekreační a odpočinková: Četba vybraných knih a pohádek Poslech CD pohádky, písničky Sledování filmů na videokazetách Vycházky do okolí školy a parků Stolní a společenské hry Četba dětských časopisů Hry na PC, naučné programy Semináře: Porady a semináře pro vedoucí vychovatelky ŠD SVČ Lány a ZŠ Novoměstská - Straževská, Foltýnová Akreditovaný seminář Tvorba ŠVP pro ŠD Foltýnová Seminář v rámci Pv Keramika Foltýnová PdF studium sociální pedagogiky B.Sobková Ukončení studia vychovatelství na PdF V.Jebáčková Školy v přírodě: C Zubří Straževská A Mílovy Střechová B Kuklík Foltýnová B Kuklík Jebáčková A Pag Straževská C Tři Studně Dostálová 16

18 Školy v přírodě, lyžařské kurzy, výlety Termín Třída Místo pobytu Počet žáků Dnů A Chorvatsko-Novalja C,3.C Zubří A,2.A Mílovy C,2.B Kuklík u Sněžného B Kuklík u Sněžného B Chorvatsko-Novalja B,4.C Velké Karlovice A Chorvatsko-Novalja B Chorvatsko-Novalja C Chorvatsko-Drvenik C Tři studně D Borová u Poličky 17 5 Lyžařské kurzy C,D Dolní Morava A,B Petříkov 33 8 Poznávací zájezdy II.st Benelux II.st. Salzburg tř. Dukovany II.st. Alpská jezera 34 1 Výlety Brněnská přehrada 1.A,B,3.A Lednice 4.A,B ZOO 1.C,2.C,3.C,4.A,B,C,5.B,5.C Památky Brna 2.B,3.A Jedovnice 8.A Boskovice 7.B,C Mariánské údolí 6.A,7.A Pálava 7.D Zubří 8.C,9.C,D Nesměř 8.B Mikulov,Dolní Věstonice 6.B,C 17

19 Umístění žáků na středních školách stav k A Gymnázia 2 (státní 2) SPŠ 2 Obory potravin., obch. a služeb 3leté kód H 1 4leté kód M 3 Obory na ISŠ, SOŠ, SOU: 4leté kód M 6 4leté kód L 4 3leté kód H 3 9.B Gymnázia 2 (státní 2) SPŠ 2 Obchodní akademie 1 Zdravotnické školy 2 Obory potravin., obch. a služeb 3leté kód H 3 4leté kód L 1 4leté kód M 1 Obory na ISŠ, SOŠ, SOU: 4leté kód M 5 3leté kód H 3 9.C Gymnázia 14 (státní 9, soukr.3, círk.2) Obory na ISŠ, SOŠ, SOU: 4leté kód M 4 SPŠ 5 Obchodní akademie 1 Hotelové školy, obory 1 SŠ umění a designu (tal.) 1 SOŠ inf. a knih.sl. Hapalova 1 9.D Gymnázia 11 (státní 8, soukr.1, círk2) SPŠ 4 SOŠ knih. a inf. sl. Hapalova 1 Obory na ISŠ, SOŠ, SOU: 4leté kód M 4 Obory potravin,obch.a služeb 3leté kód H 1 Konzervatoř 1 Obchodní akademie 1 SOŠ vet.prev. 1 CMSPedŠ - ped.lyceum 2 Víceletá gymnázia: osmiletá 5.roč A 2 B 7 C 14 šestiletá 7.roč A 2 B 2 C 5 D 14 18

20 Výchovné komise Výchovné komise řešily celkem 9 případů závažnějších výchovně vzdělávacích problémů žáků naší školy. Jednání ve třech případech řešila vzdělávací problémy žáků: závažné zhoršení prospěchu, nedostatečnou domácí přípravu, nedbalé plnění žákovských povinností a úkolů v jednotlivých předmětech, vysokou absenci. Většina projednávaných případů se týkala závažných kázeňských přestupků žáků 1. i 2.stupně: svévolného jednání během výuky, agresivity vůči spolužákům apod. Cílem výchovných komisí bylo vždy najít ve spolupráci s rodinou citlivé odpovídající řešení a dohodnout se na společném cíli i postupu rodičů a pedagogů. Ve třech případech napomáhali řešení těchto situací i pracovníci pověřených orgánů příslušných ÚMČ. 19

21 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Jazykové semináře a kurzy Jazykově-metodický kurz AJ pro 1.stupeň Angličtina od 3.třídy Němčina jako druhý jazyk Express Way to Learning English through English Konference pro učitele AJ Bring your Language Lessons to Life Konference Jazyky hrou - pro učitele AJ 1. a 2.tříd Motivace ve vyučování němčiny Kudy z nudy při češtině Jazyková škola Nepustil AJ Jazyková škola Jílek AJ Angličtina pro školáky Prezentace učebnic ČJ nakladatelství Fraus Hauserová Burkertová Zezulová Mileva Zezulová Milada Burkertová Zezulová Milada Burkertová Roháčková Niederlová Burkertová Korcinová Krochmalná Vančurová Podsedníková, Veselíková Výchovné poradenství a prevence Seminář metodiků prevence soc.-patol.jevů Co dělat, když - šikana na školách Semináře pro výchovné poradce Vedení a řízení třídy Kleinová Kleinová Jalový Čermáková Tvorba RVP Tvorba učebnic Jalový 20

22 Seminář Nová koncepce Kurz k RVP pro ZŠ Kurz k RVP Tvorba vzdělávacího programu pro ŠD Podsedníková,Veselíková Geržová Burianová Foltýnová Ostatní Komise biologické olympiády Vitráže Tiffany výtvarný kurz Ekologická konference Seminář Regionální dějiny 6 přednášek + vlastivědná exkurze Kultura, historie a ekologie Českého středohoří Činnostní učení ve výuce matematiky Seminář pro zvlášť nadané děti Ukončení studia vychovatelství PdF Ukončení studia sociální pedagogiky Seminář TV Valová Gontkovská Čermáková Klimešová,Kleinová Jalový Vančurová Geržová Jebáčková Sobková Korcinová 21

23 Pedagogická praxe Bednářová Jana PdF MU, I.st+Nj Mojžíšová Tóthová Silva PdF MU, Nj+Hv Zezulová Mileva, Ibrmajer Jermanová Lucie PdF MU, Nj+Hv Klimešová, Ibrmajer Fousková Markéta PdF MU, I.st+Aj Šrubařová Kreysová Markéta PdF MU, Vv+Sp.ped. Geržová, Gontkovská Turková Iveta PdF MU Ch+Z Valová, Pichlerová Poliachová Kateřina PdF MU I.st+Aj Ondrašíková Zaplatilová Klára PdF MU Čj+Aj Číhalová, Burkertová, Zezulová Fikejsová Eva PdF MU Čj+Aj Nekvapilová, Dlouhá, Jalový Sichová Barbora PdF MU D+Ov Kleinová MgA.Hrbáčková Eva PdF MU Hv Ibrmajer Pohanková Jindra PdF MU Sp.ped. Geržová Bednářová Jana PdF MU I.st+Nj Mojžíšová Nečesánek Petr PdF MU Sp.ped. Geržová Jabůrková Zuzana PdF MU D+Nj Klimešová Russmannová Hana PdF UP I.st. Linhartová Švehlová Vendula FF MU Soc.ped. Vondráková, Štefanová-ŠvP Zapletalová Markéta FF MU Soc.ped. Vondráková, Štefanová-ŠvP Hrubá Michaela FF MU Soc.ped. Vondráková, Štefanová-ŠvP 22

24 Kulturní a výchovné akce Divadlo Polárka Lovci mamutů 5 tříd Zakletá Marie výchovný pořad o epilepsii 2 třídy Vánoční hra 6 tříd Mauglí 3 třídy 20 tisíc mil pod mořem 3 třídy Divadlo Radost Staré pověsti české 2 třídy Divadlo Barka The Wizard of Oz v anglickém jazyce The witsches - v anglickém jazyce 2 třídy 5 tříd Divadlo Bolka Polívky Kamarádi na výletě Na cestách country Poutníci Čert a Káča 3 třídy 3 třídy Besední dům Výchovný koncert Antonín Dvořák 8 tříd Sál Břetislava Bakaly Jak jsme přišli na svět 4 třídy Bílý dům Rudolf II. a W.Sheakspeare Staré pověsti české 4 třídy 23

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008 V Brně 15. 10. 2008 Mgr.Vladimír Tulka ředitel školy Část I. Základní charakteristika školy a. Název

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel,fax.: 518 323 221, e-mail : skola@zshutnikves.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2010/2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více