Výroční zpráva. Základní škola, Brno, Slovanské nám.2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola, Brno, Slovanské nám.2"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola, Brno, Slovanské nám.2 Školní rok 2006/2007

2 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 Výroční zpráva o činnostech školy za školní rok 2006/2007 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 Zřizovatel školy: Statutární město Brno, MČ Brno Královo Pole, IČ Ředitel školy: PaedDr. Jan Bartoš Součásti školy: I. a II. stupeň, školní družina a školní jídelna s kuchyní Telefon: , fax: , www. zsslovanak.cz b. Úplné školy Školní rok 2006/2007 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1.stupeň ,66 2.stupeň ,73 Celkem ,20 c. Málotřídní nebo neúplné školy Málotřídní škola má alespoň v jedné třídě zařazeny žáky více ročníků. Neúplná základní škola má ročníky jen 1.stupně nebo jen 2.stupně, úplná základní škola má ročníky prvního i druhého stupně (ne nutně všechny) Školní rok 2006/2007 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu Malotřídní ZŠ Neúplné ZŠ d. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 70 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 18,79 e. Rada školy zřízená dle 167 zákona č.561/2004 Sb. (ANO/NE): ano f. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací V ročníku Základní škola 16847/ ZŠ RvJ -AJ 16333/ Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: viz tabulka g. Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a žáci zaměstnanci školy a důchodci ostatní* 921 ŠJ - úplná ŠJ vývařovna 923 ŠJ výdejna Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), 1

3 h. Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 8 Přepočtení na plně zaměstnané 8 i. Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem fyz. 7 / přepoč.6,00 Z činnosti školní družiny : viz příloha j. Školní klub ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK celkem fyz. / přepoč. Z činnosti školního klubu : 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Část II Údaje o pracovnících školy -uvádět přepočtený počet / fyzický počet Celkový počet pedagogických pracovníků 50,728/54 100% Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/20 04 Sb. 48,763/52 96% / 96% 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2006/07 nastoupili na školu: 2 3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2006/07 nastoupili na školu: 4 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2006/07 odešli ze školy: 0 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet: Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let 1 17 nad 50 let 1 8 Pracující důchodci nepobírající důchod - - Pracující důchodci pobírající důchod 1 7 Celkem 7 39 Rodičovská dovolená 4 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Celkem Viz příloha 8. Romský asistent: (ANO/NE) ne Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku / počet fyzických osob) 2

4 1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakují Vyznamenání bez (*) bez (*) Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 7 0, ,3 3.Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2006/2007: 101., průměr na jednoho žáka:0,13 ostatní podrobně viz příloha 4.Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14) 5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2004/04 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků Podrobně viz příloha 6. Počet absolventů ZŠ Ročník 9.ročník 95 nižší ročník - Celkem 95 Počet žáků Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce /datum, typ provedené kontroly/ b) Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce ČŠI provedla ve dnech 13. a 14.června 2007 inspekci s cílem: 1. Zjistit a hodnotit formální podmínky vzdělávání. 2. Hodnotit inovace vzděl. programů a úroveň řízení 3. Hodnocení oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti 3

5 Při vlastní inspekci nebyly zjištěny nedostatky. Proto nebyla uložena ani opatření k nápravě. Část V Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l - - Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2007/ Část VI. Další údaje o škole Většina aktivit žáků a pedagogů naší školy je velmi podrobně rozepsána v přílohách Výroční zprávy. Je samozřejmé, že škola jako živý organizmus má aktivit podstatně více. Jsou to aktivity, které jsou vždy ve prospěch žáků školy. Uvádím ještě následující spolupráce: - s TJ Sokol Královo Pole. Uvedená spolupráce je tak plodná, že vyústila v zařazení naší školy v síti základních škol jako škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy. - S kulturním centrem Parnas pomoc s kulturním vystoupením x využívání výstav - Se zřizovatelem MČ Brno Královo Pole kulturní vystoupení našich dětí apod. - S Technickým muzeem v Brně na Purkyňově ulici. Jsme pilotní školou pro hodnocení výstav a akcí pořádaných Muzeem - S Ped. Fakultou katedrou geografie řešení didaktických výzkumných úkolů Katedrou chemie - se středními školami zvláště s G Slovanské nám. 7, Terezy Novákové, Rybníček. SPŠCh Vranovská, SOU Jílová, SOU Střední aj. Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Stolní hokej 1 11 Střelecký 1 18 Logopedický 2 10 Dyslektický 1 12 Výtvarný - ŠD 3 46 Sportovní - ŠD

6 Část VII. Zhodnocení a závěr Od letošního školního roku uplatňujeme v této části sebehodnocení na základě pokynů MŠMT a v souladu s 12 odst. 1 a 2 Školského zákona č. 561/2004 Sb. Hodnocení si klade za úkol popsání silných a slabých stránek v činnosti školy dle struktury: A) Cíle hodnocení B) Nástroje hodnocení C) Kritéria hodnocení Ad. A) 1. Analýza poslání školy. Posláním základní školy není ukončení vzdělání. Naopak je to příprava, přesněji všeobecná příprava, k dalšímu studiu a k celoživotnímu vzdělávání. Proto nesmíme opomíjet žádnou složku ze všeobecných disciplín. Každá má své nezastupitelné a důležité místo ve vzdělávání a výchově mladého člověka. V tom na škole nebyly a nejsou rozpory. Cíl je plněn. 2. Analýza prostředí školy. Škola působí v městské části Královo Pole s 28 tis. obyvatel. Spolu s naší školou je zde ještě jedna neúplná a čtyři úplné základní školy. Uvedené skutečnosti ovlivňují naplněnost školy. Navíc na naplněnost školy působí to, že jsme součástí krajského města s fungující městskou hromadnou dopravou. Z toho plynou závěry: - škola musí nabídnou kvantitativně více než ostatní. To realizujeme rozšířenými výukami Aj a Tv. -veškerá výuka musí být a je na vysoké kvalitativní úrovni navíc s lidským přistupem. To se projevuje ve výsledcích přijímacích zkoušek a v zájmu rodičů o školu. 3. Profil absolventa. Náš absolvent musí mít a také má všeobecné a utvrzené znalosti a dovednosti, které umí používat v různých situacích (kompetence). Výsledky jsou patrné z tabulky přijímacího řízení. Vlastní přijímací řízení je z krátkodobého hlediska našim hlavním cílem. Dále musí mít náš absolvent potřebné návyky a slušné chování. Zde máme rezervy, které ovšem ovlivňuje celá společnost od rodiny počínaje. Plnění se daří, když při utváření morálního profilu žáka používáme méně slov a memorování, ale tím více příkladů vlastního správného chování. 4. Analýza vzdělávacího programu. V této oblasti nejsou zásadní rozpory. Vzdělávací program základní škola plně vyhovuje našemu stylu práce a výsledkům, které dosahujeme. Proto byl i východiskem pro náš ŠVP. Obojí odpovídají jednomu z našich cílů a to profilu absolventa. K naplnění našich cílů pomáhá i systém volitelných předmětů, důsledné dělení hodin jazyků, které chceme ještě zvýšit. Tomu brání ekonomická situace. 5. Hodnocení žáků. Až do letošního roku jsme používali stará zažitá pravidla, která v zásadě vyhovují i novým podmínkám. Hodnocení je na škole velmi náročné u všech vyučujících co do přístupu. V tom jsou učitelé jednotní. Obdobně shoda panuje i v získávání podkladů a četnosti hodnocení atd. Určitým způsobem se lišíme ve 5

7 formách hodnocení. V ojedinělých případech jsou ještě žáci dlouhodobě zkoušení před tabulí, což na ně působí jako ponižující. Zásadní problém v hodnocení je klasifikace, kde dochází k rozdílům často neodůvodnitelným: a) rozdíly v klasifikaci mezi třídami. To je zdůvodnitelné o pochopitelné (třídy s RVJ, náhodné složení třídy apod.) b) různá klasifikace mezi jednotlivými disciplínami. Něco je odůvoditelné dáno povahou předmětů, ostatní rozdíly musíme řešit a to i pomocí nového klasifikačního řádu. c) různá klasifikace v rámci jedné disciplíny. Musíme změnit a vycházet při tom z úvahy, že za stejné znalosti vyústěné v dovednosti či kompetence musí být stejná klasifikace d) různá klasifikace ve stejném předmětu u stejného učitele. Výskyt tohoto jevu na škole nebyl. Přesto se o něm zmiňuji, protože se nesmí vyskytnout. Osobní vztahy se nesmí prolínat klasifikací.. I přes drobné nedostatky je nutné konstatovat, že klasifikace na škole ve vztahu k přijímacím zkouškám a k působení našich absolventů na středních školách je odpovídající, objektivní a srovnatelná, tedy správná. 6. Personální oblast. Je zhodnocena v tabulkové části. Mimo odbornost, která je zabezpečena je důležitým prvkem věková struktura. Zde je kladem důraz na kontinuitu tak, aby byly na jedné straně předávány zkušenosti a na straně druhé, aby mladí učitelé přinášeli nejnovější poznatky vědních disciplín do praxe. Učitel, jako nejdůležitější prvek výchovy a vzdělání, má na škole i odpovídající postavení. Bohužel tomu tak není ve společnosti. Celkově personální složení odpovídá základním cílům školy. 7. Materiální vybavení. Prostorové uspořádání je i přes stáří školy velmi dobré. Žákovský nábytek je ve 21 třídách z 29 nový. V příštím roce se dokončí obnova a přistoupí se k nákupu skříněk do tříd resp. výměnu nábytku v kabinetech. Vlastní budova prochází neustálou obnovou. Začalo se s opravami podlah ve třídách (sedmi) a opravou schodišť. Rezervy jsou ve vybavení pro výuku. Finanční možnosti nedovolují zásadní modernizaci. Při současné cenové úrovni jsme schopni zajistit nákup učebnic a prostou obnovu základních pomůcek (mapy, míče, magnetofony, přehrávače apod.). Vybavení knihovny je na úrovni, která odpovídá zájmům žáků. Ad B) Nástroje sebehodnocení. Hlavní nástroje sebehodnocení vychází z dokonalé znalosti potřeb zákazníka tj. žáka. Získáváme je osobním a častým kontaktem s rodiči, s vedením a vyučujícími na SŠ, se žákovských prací, z hodnocení výuky učiteli a vedením školy. Toto je zatím dostatečné a podává jasný a objektivní obraz školy a jejich dalších potřeb. Při potřebě je možné využít dalších nástrojů dotazníky, externí instituce apod. Ad C) Kritéria sebehodnocení. Hlavním kritériem je uplatnitelnost žáka při dalším studiu a hlavně v praxi. To je velmi obtížně zjistitelné. Proto používáme pomocná kritéria, kterými jsou: - výsledky u přijímacího řízení (v letošním roce výborné viz tabulková část) - spokojenost rodičů s výsledky naší práce ( zde jsou drobné rezervy) - spokojenost žáků (drobné rezervy, které budou vždy) - zájem o školu a tím její naplněnost ( 2/3 žáků k nám dojíždí výborné výsledky) - celkové klima na škole (částečné rezervy) 6

8 Část VIII. Poradenské služby v základní škole 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty Fyzický počet Kvalifikace, specializace dosažené vzdělání Výchovný poradce 1 Spec. kurzy, studium na VŠ VŠ Školní metodik prevence 1 Spec.kurzy VŠ Školní psycholog Školní speciální pedagog (netřídní)* Úvazek Kvalifikace, specializace Dosažené vzdělání 1 Ano VŠ b) věková struktura do 35let let 50 let důch. Věk/z toho důchodci Výchovný poradce 1 Školní metodik prevence 1 Školní psycholog Školní speciální pedagog 1 c) další vzdělávání poradenských pracovníků Uveďte typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků : výchovný poradce: školní metodik prevence: školní psycholog: školní speciální pedagog: Vše viz přílohy 2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk) uveďte: program (grant) organizaci, která grant poskytuje výši fin.částky b) finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých) v okrese, např. městská část, Magistrát m. Brna, sponzor, jiné. Uveďte zdroj Městská část Královo Pole, Magistrát města Brna výše finanční částky (v Kč) tis. Kč (nový nábytek, podlahy ve třídách) 700tis. Kč opava schodiště 3. Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků SVPU Celkem 10 7

9 4. Skupinová integrace Typ postižení Ročník Počet žáků SVPU Celkem 52 Část IX. Další údaje (dle uvážení) Nutné je poděkovat OŠMT při Magistrátu města Brna za metodickou pomoc a za snahu při řešení sporů s Krajským úřadem v dohadovacím řízení o výši příspěvku na mzdy a pomůcky. Obdobně je nutné poděkovat zřizovateli, který nadstandardně řeší problémy s provozem školy. Zásadní problém je v přidělování MP od státu a jejich přerozdělení KU. Vnášením nových a nových kritérií do přerozdělování dochází k zásadním nesouladům jako to, že místo 2% MP na tvorbu ŠVP jsme obdrželi pouze 1%!! Na chyby je stále poukazováno s tím, že pouhý ekonomický pohled je chybný. Vše se musí řešit společně s pedagogy. Uvedený systém přerozdělování nám brání poskytnou další služby dětem, jako je psycholog, dělení volitelných předmětů apod. To vše by zásadně zkvalitnilo vzdělávací proces. V neposlední řadě je nutné vyzdvihnout příkladný přístup školské rady. V Brně, dne 15.října podpis a razítko ředitele školy 8

10 Přílohy Přehled nepovinných předmětů a zájmových útvarů Výuka ČJ ve spec.skupinách pro žáky s VPU Individuální logopedická péče Výuka AJ v prvních třídách Spolupráce s MŠ Školní družina Školy v přírodě, LVK a výlety Rozmisťovací řízení Výchovné komise Další vzdělávání učitelů semináře, školení Pedagogická praxe Kulturní a výchovné akce Dopravní výchova a spolupráce s policií Soutěže, olympiády, projekty Sportovní soutěže Hodnocení minimálního preventivního programu Sběr Suplování, neschopnost, OČR Absence žáků 9

11 Přehled nepovinných předmětů a zájmových útvarů Nepovinné předměty Konverzace v anglickém jazyce ve 3. třídách s rozšířenou výukou jazyků 3 skupiny Mgr. J. Niederlová, Mgr. Z. Roháčková Sborový zpěv pro žáky I. a II. stupně Mg. A T. Ibrmajer Zájmové útvary Logopedická prevence - pro žáky 1. a 2.tříd Mgr. Miroslava Geržová, Mgr. Hana Štefanová Cvičení z českého jazyka pro žáky s SPU pro 5.roč. Mgr. Miroslava Geržová Zájmové útvary v rámci ŠD Výtvarný kroužek pro žáky 1.tříd V. Jebáčková pro žáky 2.tříd M. Foltýnová Výtvarný kroužek + keramika pro žáky 3. 5.tříd M. Dostálová Tělovýchovný kroužek pro žáky 1. 2.tříd B. Sobková pro žáky 3. 5.tříd D. Straževská 10

12 Výuka českého jazyka ve specializovaných skupinách pro žáky s SPU Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, u kterých jsou diagnostikovány vývojové poruchy učení, byla ve školním roce 2006/2007 již dvanáctým rokem zřízena třída, kde probíhá specializovaná výuka ČJ. Žáci stejného ročníku s diagnostikovanými SPU pracují na základě vyšetření a doporučení pedagogicko-psychologické poradny ve skupinách při menším počtu, než je v běžné třídě. Obsazení skupin je přizpůsobováno potřebám dětí. V případě potřeby je možné k pololetí školního roku žáka přeřadit zpět do běžné třídy a naopak. Učební plány ve skupině se shodují s učebními plány v běžných třídách. Do hodin jsou však navíc zařazována zábavnou formou cvičení zaměřená na oslabené oblasti. Jedná se zejména o sluchovou a zrakovou percepci, pravolevou a prostorovou orientaci, fonematický sluch, syntézu a analýzu, jemnou motoriku, grafomotoriku a další. o hodin jsou zařazovány pohybové chvilky pro uvolnění a cvičení zaměřená na posílení koncentrace a paměti. V tomto roce se do skupin specializované výuky ČJ zařadilo celkem 52 dětí ( 2. roč. 13ž., 3. roč. 13ž., 4. roč. 14ž., 5. roč.- 12ž.), které pracují pod vedením speciálního pedagoga. Deset žáků bylo integrováno. Žáci druhého ročníku se učí ve třídě se specializovanou výukou ČJ 9 hodin týdně (5hod. ČJ, 4hod.- čtení), skupina třetího ročníku 7hodin týdně ( 5hod.- ČJ, 2hod. čtení), žáci čtvrtých tříd 5 hod. týdně (5hod.- ČJ). Žáci pátých tříd dochází 1hod. týdně, kdy procvičují probrané i právě probírané učivo. Hodnocení, klasifikace i výuka probíhá podle Pokynu MŠMT ČR č. j / ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování. Úspěšnost žáků při nápravě SPU je ovlivněna nejen druhem a stupněm poruchy, ale i pravidelnou, důslednou domácí přípravou a pozitivní spoluprací rodičů s učitelem. 11

13 Individuální logopedická péče (ILP) Základní škola Slovanské náměstí 2 v Brně již více než deset let pečuje o děti s vadnou výslovností. Logopedická intervence probíhá dvě hodiny týdně pod vedením speciálních pedagogů. Do hodin se zařazují zejména žáci z 1. ročníku, které zachytí depistáž již při zápisu do školy. Na začátku školní docházky je u dětí s porušenou výslovností provedena úvodní logopedická diagnostika se souhlasem rodičů a po konzultaci s třídními učiteli. Logopedická péče je poskytována i žákům druhého,v případě zájmu třetího a čtvrtého ročníku. Záznam o průběhu a postupu logopedické péče je veden v logopedických sešitech, který má u sebe každé dítě. Na základě úvodní logopedické diagnostiky probíhají cvičení s žáky individuálně nebo ve skupině. Do hodin se zařazují cvičení dechová, fonační i artikulační. U logopedického zrcadla jsou hlásky vyvozovány a automatizovány. Správně vyvozené hlásky se pak zapojují do slabik, slov, vět, říkanek a příběhů. Při práci je pozornost zaměřena také na rozvoj fonematického sluchu, slovní zásoby, zrakové a sluchové percepce, rytmizace a dalších oblastí. Úspěch při práci je podmíněn ve velké míře pravidelnou a důslednou domácí přípravou žáka. Při častém domácím procvičování podle zápisu v logopedických sešitech dosahují děti s vadnou výslovností lepších výsledků v kratším čase. V tomto školním roce docházelo na hodiny ILP celkem 18 žáků (1. roč. 10 žáků, 2. roč. 7 žáků, 4. roč. 1 žák). S některými dětmi přicházeli ke konzultacím i rodiče. Pravidelná cvičení dle pokynů učitele a zlepšení výslovnosti mají vliv na školní úspěšnost a dobré zapojení dětí do vyučovacího procesu i kolektivu spolužáků. 12

14 Výuka anglického jazyka v prvních třídách Ve školním roce 2006/2007 se odstartoval projekt výuky anglického jazyka v prvních ročnících, a to 1.A a 1.B. Začátek školního roku byl pro žáky velmi náročný, jelikož pro ně bylo vše nové. Museli si zvyknout na školní režim a školní povinnosti. Změna učitele, stěhování a hlavně zcela odlišný přístup k výuce cizího jazyka byl pro ně velmi matoucí. Již po několika týdnech se objevily velké rozdíly ve schopnostech porozumění a reprodukce u jednotlivých žáků. Zatímco některým žákům seznámení s cizím jazykem nedělalo větší problémy, objevili se žáci, kterým by spíše prospěla další hodina českého jazyka. Ve druhém pololetí nastal zlom. Bylo citelně znát přizpůsobení žáků školnímu prostředí. Větší rozdíly v porozumění a reprodukci jazyka se srovnaly. Žáci si přivykli komunikovat poměrně přirozeně a bez ostychu reagovat na podněty v cizím jazyce. Začala se používat písemná forma bez větších potíží. Metodologicky se ve výuce osvědčil komunikativní přístup. Výuka anglického jazyka v prvních třídách je v plenkách a stále se hledají efektivnější možnosti v procesu edukace v cizím jazyce. 13

15 Spolupráce s MŠ Ve školním roce spolupráci s MŠ zajišťovala p. uč. Jana Linhartová a třídní učitelky 1. tříd: Věra Podsedníková a Alena Veselíková. Návštěvy předškolních tříd z MŠ: MŠ Dobrovského do 1. A k p. uč. Podsedníkové MŠ Purkyňova do 1. B k p. uč. Linhartové do 1. C k p. uč. Veselíkové MŠ Bulharská do 1. A a do 1. B Cílem těchto hodin bylo ukázat dětem z MŠ nové prostředí a způsob školní práce, aby se na školu těšily a aby adaptace na nové prostředí a na práci v 1. třídě byla bezproblémová. Akce spojené se zápisem do 1. tříd: zápis do 1. tříd (učitelky tříd) dodatečný zápis do 1. tříd (p. uč. Geržová ) Do všech MŠ v Králově Poli byly doručeny informační letáky o zápisu dětí do 1. tříd na naší škole. Besedy s rodiči budoucích prvňáčků: Informační schůzka v MŠ Vackova Informační schůzka v MŠ Bulharská Obě besedy vedla p. uč. Linhartová (v MŠ Bulharská i s p. uč. Niederlovou), na kterých podala rodičům podrobné informace o naší škole, o profilaci a způsobu výuky. P. uč. Niederlová pak obeznámila rodiče s probíhajícím projektem výuky AJ od 1. třídy. Rodičům byly sděleny také podrobné informace týkající se problematiky školní zralosti, odkladu školní docházky a také byly rodičům vysvětleny různé způsoby a možnosti přípravy dětí na bezproblémový přechod do školy. 14

16 Školní družina Stav žáků ve ŠD: 164 Školní družina se dělí do 6 oddělení, která jsou rozdělena podle tříd a věku dětí. Po mateřské dovolené nastoupily p.vychovatelky Petra Střechová a Václava Jebáčková. I.odd.: 1.A, 1.B p.vych. V.Jebáčková II.odd.: 1.B, 1.C p.vych. M.Foltýnová III.odd.: 2.A, 2.B p.vych. P.Střechová IV.odd.: 2.A, 2.C p.vych. L.Zelinková a B.Sobková (1/2 úvazky ) V.odd.: 3.A, 3.C p.vych. M.Dostálová VI.odd.: 3.B, 4. A 5.třídy Zájmová činnost je organizovaná formou kroužků: Kroužek výtvarný pro žáky 2.tříd vede M.Foltýnová Kroužek pracovně-výtvarný pro žáky 1.tříd vede V.Jebáčková Kroužek keramický pro žáky 3.-5.tříd vede M.Dostálová Kroužek tělovýchovný pro žáky 1.-2.tříd v I.pololetí vede L.Zelinková Sportovní hry pro žáky 3.-5.tříd vede D.Straževská V rámci Pv a Vv výroba dárků k zápisu do 1.tříd a diplomů na obvodní olympiádu v lehké atletice. Akce ŠD: Exkurze: Barevný podzim 2006 naučný program PdF Spolupráce s občanským sdružením SMRK Soutěžní akce: Poznáváme přírodu v zimě, na jaře, ateliér v zahradě, výroba zvířátek ze slámy Spolupráce s mládežnickou organizací Skaut Soutěžní hry v parku 2x Výstavy: Aranžmá sušených květin Výstava květin v ÚSP Kociánka Dětské muzeum Výstava o hračkách, hrách a hraní Muzeum Antrophos Šamani a čarodějové Výstava prací nevidomých dětí Výstavy v Malé galerii Králova Pole Návštěvy Technického muzea: Experimentárium technická dílna Vánoční stromky v proměnách času Ukázky chodu strojů p.šebely Vánoční dílna 3x Velikonoční dílna 15

17 Sportovní akce: Sportovně-zábavné soutěže na školním hřišti Bruslení na zimním stadionu Vodova Závodivé soutěže ve spolupráci s organizací Skaut Lehko-atletické závody trojboj na hřišti TJ Sokol Obvodní olympiáda na ZŠ Novoměstská 1. a 3.místo Každodenní vycházky do parku ( sportovní a míčové hry ) Využívání hřiště v areálu školy Sportovní turnaje v kopané, vybíjené a florbalu Sportovní hry v klubovně ŠD Dopravní hřiště Lužánky dopravní výchova 1.tříd Výtvarné soutěže: Empík naděluje Co se stalo, přihodilo v Betlémě keramický betlém 2.místo Moře 2.místo Výtvarné soutěže v rámci práce Vv kroužků Příprava na vyučování: Psaní domácích úkolů Individuální práce se žáky Didaktické hry Celoroční program Poznáváme svět a život dětí v jiných zemích Prohlubování učiva pomocí kvízů a soutěží Činnost rekreační a odpočinková: Četba vybraných knih a pohádek Poslech CD pohádky, písničky Sledování filmů na videokazetách Vycházky do okolí školy a parků Stolní a společenské hry Četba dětských časopisů Hry na PC, naučné programy Semináře: Porady a semináře pro vedoucí vychovatelky ŠD SVČ Lány a ZŠ Novoměstská - Straževská, Foltýnová Akreditovaný seminář Tvorba ŠVP pro ŠD Foltýnová Seminář v rámci Pv Keramika Foltýnová PdF studium sociální pedagogiky B.Sobková Ukončení studia vychovatelství na PdF V.Jebáčková Školy v přírodě: C Zubří Straževská A Mílovy Střechová B Kuklík Foltýnová B Kuklík Jebáčková A Pag Straževská C Tři Studně Dostálová 16

18 Školy v přírodě, lyžařské kurzy, výlety Termín Třída Místo pobytu Počet žáků Dnů A Chorvatsko-Novalja C,3.C Zubří A,2.A Mílovy C,2.B Kuklík u Sněžného B Kuklík u Sněžného B Chorvatsko-Novalja B,4.C Velké Karlovice A Chorvatsko-Novalja B Chorvatsko-Novalja C Chorvatsko-Drvenik C Tři studně D Borová u Poličky 17 5 Lyžařské kurzy C,D Dolní Morava A,B Petříkov 33 8 Poznávací zájezdy II.st Benelux II.st. Salzburg tř. Dukovany II.st. Alpská jezera 34 1 Výlety Brněnská přehrada 1.A,B,3.A Lednice 4.A,B ZOO 1.C,2.C,3.C,4.A,B,C,5.B,5.C Památky Brna 2.B,3.A Jedovnice 8.A Boskovice 7.B,C Mariánské údolí 6.A,7.A Pálava 7.D Zubří 8.C,9.C,D Nesměř 8.B Mikulov,Dolní Věstonice 6.B,C 17

19 Umístění žáků na středních školách stav k A Gymnázia 2 (státní 2) SPŠ 2 Obory potravin., obch. a služeb 3leté kód H 1 4leté kód M 3 Obory na ISŠ, SOŠ, SOU: 4leté kód M 6 4leté kód L 4 3leté kód H 3 9.B Gymnázia 2 (státní 2) SPŠ 2 Obchodní akademie 1 Zdravotnické školy 2 Obory potravin., obch. a služeb 3leté kód H 3 4leté kód L 1 4leté kód M 1 Obory na ISŠ, SOŠ, SOU: 4leté kód M 5 3leté kód H 3 9.C Gymnázia 14 (státní 9, soukr.3, círk.2) Obory na ISŠ, SOŠ, SOU: 4leté kód M 4 SPŠ 5 Obchodní akademie 1 Hotelové školy, obory 1 SŠ umění a designu (tal.) 1 SOŠ inf. a knih.sl. Hapalova 1 9.D Gymnázia 11 (státní 8, soukr.1, círk2) SPŠ 4 SOŠ knih. a inf. sl. Hapalova 1 Obory na ISŠ, SOŠ, SOU: 4leté kód M 4 Obory potravin,obch.a služeb 3leté kód H 1 Konzervatoř 1 Obchodní akademie 1 SOŠ vet.prev. 1 CMSPedŠ - ped.lyceum 2 Víceletá gymnázia: osmiletá 5.roč A 2 B 7 C 14 šestiletá 7.roč A 2 B 2 C 5 D 14 18

20 Výchovné komise Výchovné komise řešily celkem 9 případů závažnějších výchovně vzdělávacích problémů žáků naší školy. Jednání ve třech případech řešila vzdělávací problémy žáků: závažné zhoršení prospěchu, nedostatečnou domácí přípravu, nedbalé plnění žákovských povinností a úkolů v jednotlivých předmětech, vysokou absenci. Většina projednávaných případů se týkala závažných kázeňských přestupků žáků 1. i 2.stupně: svévolného jednání během výuky, agresivity vůči spolužákům apod. Cílem výchovných komisí bylo vždy najít ve spolupráci s rodinou citlivé odpovídající řešení a dohodnout se na společném cíli i postupu rodičů a pedagogů. Ve třech případech napomáhali řešení těchto situací i pracovníci pověřených orgánů příslušných ÚMČ. 19

21 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Jazykové semináře a kurzy Jazykově-metodický kurz AJ pro 1.stupeň Angličtina od 3.třídy Němčina jako druhý jazyk Express Way to Learning English through English Konference pro učitele AJ Bring your Language Lessons to Life Konference Jazyky hrou - pro učitele AJ 1. a 2.tříd Motivace ve vyučování němčiny Kudy z nudy při češtině Jazyková škola Nepustil AJ Jazyková škola Jílek AJ Angličtina pro školáky Prezentace učebnic ČJ nakladatelství Fraus Hauserová Burkertová Zezulová Mileva Zezulová Milada Burkertová Zezulová Milada Burkertová Roháčková Niederlová Burkertová Korcinová Krochmalná Vančurová Podsedníková, Veselíková Výchovné poradenství a prevence Seminář metodiků prevence soc.-patol.jevů Co dělat, když - šikana na školách Semináře pro výchovné poradce Vedení a řízení třídy Kleinová Kleinová Jalový Čermáková Tvorba RVP Tvorba učebnic Jalový 20

22 Seminář Nová koncepce Kurz k RVP pro ZŠ Kurz k RVP Tvorba vzdělávacího programu pro ŠD Podsedníková,Veselíková Geržová Burianová Foltýnová Ostatní Komise biologické olympiády Vitráže Tiffany výtvarný kurz Ekologická konference Seminář Regionální dějiny 6 přednášek + vlastivědná exkurze Kultura, historie a ekologie Českého středohoří Činnostní učení ve výuce matematiky Seminář pro zvlášť nadané děti Ukončení studia vychovatelství PdF Ukončení studia sociální pedagogiky Seminář TV Valová Gontkovská Čermáková Klimešová,Kleinová Jalový Vančurová Geržová Jebáčková Sobková Korcinová 21

23 Pedagogická praxe Bednářová Jana PdF MU, I.st+Nj Mojžíšová Tóthová Silva PdF MU, Nj+Hv Zezulová Mileva, Ibrmajer Jermanová Lucie PdF MU, Nj+Hv Klimešová, Ibrmajer Fousková Markéta PdF MU, I.st+Aj Šrubařová Kreysová Markéta PdF MU, Vv+Sp.ped. Geržová, Gontkovská Turková Iveta PdF MU Ch+Z Valová, Pichlerová Poliachová Kateřina PdF MU I.st+Aj Ondrašíková Zaplatilová Klára PdF MU Čj+Aj Číhalová, Burkertová, Zezulová Fikejsová Eva PdF MU Čj+Aj Nekvapilová, Dlouhá, Jalový Sichová Barbora PdF MU D+Ov Kleinová MgA.Hrbáčková Eva PdF MU Hv Ibrmajer Pohanková Jindra PdF MU Sp.ped. Geržová Bednářová Jana PdF MU I.st+Nj Mojžíšová Nečesánek Petr PdF MU Sp.ped. Geržová Jabůrková Zuzana PdF MU D+Nj Klimešová Russmannová Hana PdF UP I.st. Linhartová Švehlová Vendula FF MU Soc.ped. Vondráková, Štefanová-ŠvP Zapletalová Markéta FF MU Soc.ped. Vondráková, Štefanová-ŠvP Hrubá Michaela FF MU Soc.ped. Vondráková, Štefanová-ŠvP 22

24 Kulturní a výchovné akce Divadlo Polárka Lovci mamutů 5 tříd Zakletá Marie výchovný pořad o epilepsii 2 třídy Vánoční hra 6 tříd Mauglí 3 třídy 20 tisíc mil pod mořem 3 třídy Divadlo Radost Staré pověsti české 2 třídy Divadlo Barka The Wizard of Oz v anglickém jazyce The witsches - v anglickém jazyce 2 třídy 5 tříd Divadlo Bolka Polívky Kamarádi na výletě Na cestách country Poutníci Čert a Káča 3 třídy 3 třídy Besední dům Výchovný koncert Antonín Dvořák 8 tříd Sál Břetislava Bakaly Jak jsme přišli na svět 4 třídy Bílý dům Rudolf II. a W.Sheakspeare Staré pověsti české 4 třídy 23

Výroční zpráva. Základní škola, Brno, Slovanské nám.2

Výroční zpráva. Základní škola, Brno, Slovanské nám.2 Výroční zpráva Základní škola, Brno, Slovanské nám.2 Školní rok 2007/2008 1 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 Výroční zpráva o činnostech školy za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Slovanské nám.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Slovanské nám.

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školní rok 2010 / 2011 Výroční zpráva školní rok 200 / 20 Základní škola a Mateřská škola Brno.0 Základní charakteristika školy Blažkova 9, 638 00 Brno. Název právnické osoby vykonávající činnost školy:.2 Zřizovatel školy: ÚMČ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008 / 2009. Brno, 10. 9. 2009. Zpracovala: Mgr. Eva Baráková

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008 / 2009. Brno, 10. 9. 2009. Zpracovala: Mgr. Eva Baráková Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008 / 2009 Brno, 10. 9. 2009 Zpracovala: Mgr. Eva Baráková 1 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Novoměstská 21 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2009 / 2010

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2009 / 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Brno, 17. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Baráková 1 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola Brno, Novoměstská 21 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Výroční zpráva školní rok 202/203 Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9.0 Základní charakteristika školy. Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Brno,

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Novoměstská 21 IČ

Více

Výroční zpráva školy 2007/2008

Výroční zpráva školy 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace Výroční zpráva školy 2007/2008 Projekt Kytice ve storyboardech, 2008 Předkládá: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy 1 Základní škola

Více

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 srpen 2014 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská

Více

tel.547381221, fax. 547250286 info@zspavlovska.cz www.zspavlovska.cz

tel.547381221, fax. 547250286 info@zspavlovska.cz www.zspavlovska.cz Základní škola Brno, Pavlovská 16, 62300 tel.547381221, fax. 547250286 info@zspavlovska.cz www.zspavlovska.cz Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 RNDr. Miroslav Klíč ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 Základní škola Masarova 11 Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky výchovy a vzdělávání IV.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve školním

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

tel.547381221, fax. 547250286

tel.547381221, fax. 547250286 Základní škola Brno, Pavlovská 16, 62300 tel.547381221, fax. 547250286 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2003/2004 RNDr. Miroslav Klíč ředitel školy 1 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Brno září 2012 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola, Brno, Kamínky 5 Zpracoval: Mgr. Pavel Petr ředitel školy BRNO, září 2013 Obsah: 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Vypracovali: Mgr. Olga Bauerová Mgr. Hana Sedláková PaedDr. Jiřina Hlaváčová Mgr. Dagmar Kolářová Mgr. Alena Štěpánková Mgr. Jan Bláha Naděžda Nováková Mgr. Ondřej

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více