Základní škola, Most, J.A.Komenského 474,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Most, J.A.Komenského 474,"

Transkript

1 Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy říjen 2009

2 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (NAPŘÍKLAD NÁZEV, SÍDLO, CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, ZŘIZOVATEL ŠKOLY, ÚDAJE O VEDENÍ ŠKOLY, ADRESA PRO DÁLKOVÝ PŘÍSTUP, ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ), NÁZEV ŠKOLY: Základní škola, Most, J.A. Komenského 474, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: Škola sdruţuje: Základní škola: kapacita 620 ţáků IZO: Školní druţina: kapacita 150 ţáků IZO: Školní klub: kapacita 120 ţáků IZO: Školní jídelna: kapacita se neuvádí IZO: Adresa: Most, ulice J.A. Komenského 474, PSČ : Most Telefon/Fax: web: ZŘIZOVATEL: Statutární Město Most právní forma: obec adresa: Radniční 1, Most tel. ústředna: obecná ová schránka: web:

3 ŠKOLA Od roku 1992 pracujeme v projektu Škola podporující zdraví. Škola podporující zdraví je zaloţena na demokratických principech vedoucích k podpoře učení, osobnostního a sociálního rozvoje a zdraví. Program podpory zdraví ve škole je zaloţen na třech pilířích: pohoda prostředí zdravé učení otevřené partnerství Škola je charakteristická svým bezpečným, klidným a příjemným prostředím. Při výuce pouţíváme efektivní metody a formy práce inspirované různými pedagogickými směry. Zvýšenou pozornost věnujeme práci s informacemi, zdravému ţivotnímu stylu včetně vytváření podmínek pro větší moţnost přirozeného pohybu ţáků, environmentální výchově, prevenci sociálně patologických jevů, dalšímu vzdělávání učitelů a spolupráci s rodiči ţáků a veřejností SPOLEČNÁ ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA Začátek ani konec vyučovací hodiny se neoznamuje zvoněním. Učitel plynule ukončí vyučovací hodinu. Cílem je zklidnění celkového provozu školy a přiblíţení se běţnému ţivotu. Od ţáků nevyţadujeme pozdrav formou povstání, vstoupí-li do třídy jiná osoba. Dbáme na správnou velikost školního nábytku. Ţákům nepíšeme poznámky (ani do ţákovské kníţky ani do notýsků). Problémy řešíme klidně, věcně, osobně. Je-li negativní chování ţáka závaţné, pozveme rodiče do školy a ústně projednáme problém. Jsme důslední v jednání se ţáky. Nepouţíváme kázeňské sešity. Prostředky k posílení kázně sdělujeme rodičům prostřednictvím ţákovské kníţky, dopisem. Vţdy předchází projednání s rodiči. Prokazatelným způsobem (prostřednictvím ţákovské kníţky) informujeme rodiče ţáka o jeho prospěchu. První úterý v měsíci organizujeme informační odpoledne pro rodiče. Jedenkrát ročně pořádáme Den otevřených dveří a Školní akademii. Blíţe seznamujeme rodiče s prací ve škole. Nepřítomnost ţáka ve škole omlouvají rodiče.

4 Častěji pouţíváme pochvalu. K práci ţáků přistupujeme diferencovaně a individuálně, rovněţ k hodnocení. Ţákům umoţňujeme volný pohyb v prostorách školy. Ve školní jídelně dbáme na kulturu stolování. Pro ţáky vytváříme bezpečné prostředí, v němţ mohou pracovat i relaxovat. Úspěšně řešíme i ojedinělé projevy závadového chování některých ţáků. Hlavní myšlenkové linie: zpřístupnit školu dítěti otevřít školu ţivotu vytvořit školu přirozenou, smysluplnou, bezpečnou Jako priority jsme zvolili: příjemné a bezpečné prostředí výuku jazyků výuku informatiky a výpočetní techniky environmentální výchovu pohyb a zdravý ţivotní styl ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní druţina je zařízená pro 3 aţ 4 oddělení a navštěvují ji ţáci od 1. do 5. ročníku. Sluţba je poskytována za úplatu dle směrnice školy. Činnost je zaměřena především na odpočinek, relaxaci a činnosti podle zájmu dětí. Probíhají zde celodruţinové akce, výjezdy do hor a dalších míst, návštěvy kina či divadla, děti pracují na projektech. Druţina uspokojuje potřebu dětí a organizuje zájmové krouţky, především jazykový, počítačový, sportovní a výtvarný včetně práce v keramické dílně. Vytváří i podmínky pro moţnost psaní domácích úkolů ve škole. Školní druţina spolupracuje hlavně se školním klubem, Centrem volného času v Mostě a mateřskými školami. Pro svoji činnost vyuţívá druţina nejen svých heren, nýbrţ i prostorné chodby, respiria a další přilehlá místa školy, která nabízejí zajímavé moţnosti k hrám i k poznání. Systémem uvolněného reţimu pracuje školní druţina jiţ řadu let. Tento způsob práce přináší dětem uvolnění, vede k samostatnosti, odpovědnosti a sebekázni. Děti mohou samostatně docházet na oběd, při němţ nejsou nuceny k jednotnému tempu při jídle, ani jim není nuceno jídlo, dojídání a odchod na povel. Při volném pohybu po budově v době oběda si děti prohlédnou výtvarné práce umístěné v prostorách školy, popovídají si s kamarády z jiných oddělení i s dospělými, které potkají, nebo si dojdou do kantýny. Provoz školní druţiny je od 6,00 hod. do 16,00hod.

5 ŠKOLNÍ KLUB Činnosti ve školním klubu jsou určeny ţákům druhého stupně školy. Sluţba je poskytována za úplatu dle směrnice školy. Pro svoji činnost vyuţívá školní klub prostornou klubovnu, informační centrum, místnost pro stolní tenis, obě tělocvičny, školní hřiště a další prostory školy. Děti nejvíce vyhledávají kulečník, biliard hockey šprtec, diskotéky, a neformální klubovou činnost. Školní klub pomáhá a umoţňuje vhodně trávit čas v době mezi vyučováním, hlavně o přestávkách a po vyučování. Vytváří dětem zázemí, vychovatelky umí naslouchat i poradit. V informačním centru děti vyhledávají informace a pracují s časopisy, knihami a internetem. Školní klub organizuje i zájmové krouţky podle zájmu dětí a spolupracuje se školní druţinou, mateřskými školami a s dalšími organizacemi. Děti se zúčastňují turnajů a sportovních soutěţí, kde se jiţ tradičně umisťují na předních místech. Činností školního klubu se mohou účastnit i nečlenové za jednorázový poplatek. Dětmi jsou aktivity školního klubu přijímány s mimořádným nadšením. Děti mohou navštěvovat školní klub o přestávkách mezi vyučováním a po vyučování do 16,00 hod. ŠKOLNÍ JÍDELNA Prostředí školní jídelny je vkusné a čisté. Jídla jsou ve školní jídelně připravována podle zásad a současného stavu výzkumu zdravé výţivy. Do jídelníčku je co nejčasněji zařazováno ovoce a zelenina. Nikdo nenutí děti do jídla, ani k dojídání. Jídelna je vkusně a netradičně upravena. Netypický nábytek, květiny, dekorace. Kaţdý den mají strávníci k dispozici vitamínový nápoj, v chladných dnech teplý čaj, mléko, ochucené mléko a pramenitou vodu. Mnoţství nápojů pro strávníka není omezeno. Podařilo se zvýšit mnoţství zeleniny podávané k obědu. Zásady zdravé výţivy jsou u dětí upevňovány prostřednictvím soutěţí. Školní kantýnku provozuje nájemce. Nabízí dětem svačinky, nápoje i nejnutnější či zapomenuté školní papírenské a hygienické zboţí, zajišťuje pitný reţim. Vedení školy na základě stíţností ukončilo se stávajícím nájemcem smlouvu. Personál školní kuchyně i vedoucí školní jídelny spolupracuje s rodiči strávníků. Školní jídelna vaří i pro cizí strávníky. Přestoţe klesá počet ţáků ve škole, neklesá počet stravujících se ţáků. Obědy se vydávají pro děti od 11,50 do 14,00 hodin. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Ve škole jsme se zaměřili mimo jiné na příjemné a podnětné prostředí s moţnostmi relaxace. Standardní je vybavení všech učeben ţákovským nábytkem, který je postupně renovován a doplňován, v součinnosti se zřizovatelem i nahrazován novým, z části výškově stavitelným. Učitelský nábytek je postupně nahrazován novým. Postupně jsou nahrazovány i školní tabule ve třídách a implementovány interaktivní tabule. V současné době slouţí ve výuce čtyři interaktivní tabule. Standardní vybavení pomůckami, učebnicemi a učebními texty je doplňováno novými vydáními. Pro nový školní vzdělávací program jsme zvolili učebnice nakladatelství Fraus s podporou interaktivní tabule.

6 PRÁCE SPOJENÉ S MODERNIZACÍ ŠKOLY A ZAPOJENÍ V PROJEKTECH VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Osazení druhé počítačové učebny dvanácti novými stanicemi ze sponzorského daru BIS CZECH a United Energy. Pořízení čtvrté interaktivní tabule Smart Board do kmenové učebny matematiky z projektu nakladatelství FRAUS. Vymalování hudebny a oddělení školní druţiny, vybavení novým nábytkem. Vybavení dvou kmenových tříd novým nábytkem. Partnerství v projektu Bussines Games získání dataprojektoru a notebooku, včetně kancelářského materiálu ( tonery do tiskárny, papíry, flashdisk, drobný kancelářská materiál). Vybavení dvěma PC pro vedení personální a účetní agendy, dva notebooky pro management školy. Postoupení dvou notebooků učitelům. Vybavení sborovny čtyřiceti novými ţidlemi. Původní umístěny do hudebny. Vybavení hudebny variabilními stoly. Zmlazení zeleně na pozemku školy. Obklad umývadla ve sborovně. Vymalování kanceláří. Vymalování cvičné kuchyňky, vybavení nábytkem a prostorové úpravy. Vybavení místností koberci hudebna, dvě oddělení školní druţiny, čtyři kanceláře. Získání dvanácti PC DELL od České rafinérské sponzorským darem. Vymalování školní kuchyně. Výměna sanitárního zařízení na WC, umývárně a chodbě u kanceláří, nové obklady a vymalování. Oprava klimatizace ve školní kuchyni. Modernizace počítačové sítě strukturalizace a výměna aktivních prvků v síti. Zahájení prací na obnově školního hřiště. HYGIENICKÉ PODMÍNKY Škola je prostorná, světlá. Svým prostorovým uspořádáním odpovídá době, kdy byla postavena (rok 1985). Okolí školy je bezpečné, protoţe k hlavnímu vchodu školy nevede ţádná silnice. V denním reţimu je prostor pro relaxaci a aktivní pohyb. O přestávkách mají ţáci moţnost volného pohybu po celé škole. Za příznivého počasí i na školním hřišti.

7 Prostory školy odpovídají platným hygienickým normám. Sociální zařízení jsou na standardní úrovni a mnoţství a vybavení odpovídá počtu ţáků. Je plánována modernizace a zavedení teplé vody. Je důsledně dbáno na přísné dodrţování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků a dospělých. DLOUHODOBÉ PROJEKTY Škola je jako partner zapojena do Projektů: Projekt Business Games, podnikatelské kompetence do škol. Hlavním cílem projektu je zvýšit kompetence ţáků v počátečním vzdělávání v oblasti podnikatelských kompetencí v Ústeckém kraji a tak zlepšit jejich uplatnitelnost na trhu práce. Tým učitelů se zapojil do projektu a zpracoval nabídku podnikatelských her. Jedna byla vybrána a metodicky zpracována. Bude pilotně ověřována v devátých třídách. Projekt Řemesla. Cílem projektu je přiblíţit ţákům 7-9 ročníků nedostatkové řemeslné a technické obory v našem kraji a tím zvýšit jejich zájem o ně, pomoci jim s volbou povolání. Naše škola byla oslovena a následně zapojena do vybraných projektových aktivit. Do projektových aktivit jsou zapojovány osmé a deváté ročníky. Projekt Společně se sousedy - Gemeinsam mit Nachbarn Společně se Střední školou Heinrich von Trebra v Marienbergu, BRD, uskutečňujeme výměnná setkání ţáků a učitelů, společné sportovní a kulturní akce. Projekt je zaměřen na společná setkání: Na téma Ţivot v přírodě ţivot s přírodou čeští a němečtí ţáci společnou prací v umělecké oblasti výtvarně mapují společný ţivotní prostor sasko-českého Krušnohoří. Projekt e-twinning e-twinningovém projektu "Knowing Each Other" byl škole udělen evropský certifikát kvality - European Quality Label. Toto ocenění je důkazem toho, ţe práce učitelky e-twinnigu, práce studentů a celé školy odpovídá vysokým evropským měřítkům. Škola je zapojená do Projektu Škola podporující zdraví Škola je certifikovaným školicím střediskem v rámci projektu SIPVZ.

8 TRADIČNÍ ŠKOLNÍ PROJEKTY VÁNOČNÍ TĚŠENÍ kaţdoročně v adventním měsíci, v němţ se společně těšíme na nejkrásnější svátky roku při společných akcích. VELIKONOČNÍ TĚŠENÍ společně si připomínáme svátky jara a tradice velikonoc. AKADEMIE zde dokáţeme vyuţít toho, co naši ţáci umí, čemu se naučili a co chtějí prezentovat před svými spoluţáky. DEN NARUBY učitelé si vymění role se ţákem a ţáci vyučují za učitele. ZÁPIS - budoucích prvňáčků /pomoc při organizaci/. NOC VE ŠKOLE tradiční stezka odvahy připravujeme pro naše mladší kamarády ve tmě při svíčkách čekají ve školních chodbách různé nástrahy, chce to opravdovou odvahu. MAŠKARNÍ POHÁDKOVÝ KARNEVAL s pohádkou a pohádkovými soutěţemi. OZDRAVNÉ POBYTY pořádáme kaţdoročně v součinnosti s KÚ v Ústí nad Labem. DEN DĚTÍ se spoustou různých soutěţí a programem. Pomoc při zajištění: ŠKOLNÍ OLYMPIJSKÉ HRY SLAVNOSTNÍHO ROZLOUČENÍ se ţáky devátých tříd příprava a diskotéka s programem. VALENTÝNSKÁ a HALLOWEENSKÁ PÁRTY komponované diskotéky a s programem. JEDNODENNÍ VÝJEZDY na hory, do přírody, do aqvaparku SPORTOVNÍ lyţování na Klínech KULTURNÍ a POZNÁVACÍ Praha CELOROČNÍ SPORTOVNÍ SOUTĚŢE CVČ, DDM a AŠSK NOC VE ŠKOLE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Škola dlouhodobě a úspěšně spolupracuje se školou Heinrich von Trebra Mittelchule v Marienbergu. V rámci spolupráce měst Most a Meppel v Holandsku organizujeme vzájemné návštěvy a společné akce. Ostatní mezinárodní spolupráce je nahodilá a krátkodobá. Se školou v Polsku jsme jeden rok spolupracovali v rámci e-lierningu, navštívili jsme několik škol v Dánsku a přivítali dánské kolegy na naší škole. CERTIFIKÁTY A STATUTY: Škola získala certifikát pro práci v projektu Zdravá škola, v tomto projektu aktivně pracuje od roku Škola je školícím střediskem ICT. Škola poskytuje poradenskou sluţbu v programu BAKALÁŘ.

9 Škola spolupracuje se školou Heinrich von Trebra Mittelchule v Marienbergu. Škola má statut Partnerské školy nakladatelství FRAUS. RADA ŠKOLY: Rada školy je svolávána 3 4 krát ročně. Dvakrát za rok společně zasedá s Klubem rodičů. Zápisy z jednání jsou publikovány na webu školy. Rada školy projednává všechny zásadní dokumenty školy, vyjadřuje se k nim a schvaluje je. Ředitelka školy pravidelně podává zprávu o činnosti školy, reaguje na připomínky a podněty členů Rady školy. Členové Rady školy jsou nápomocni při řešení sloţitých provozních situací i ve vztahu ke zřizovateli. Jiţ druhým volebním obdobím jsou Rada školy i Klub rodičů dělným týmem, který plně vyuţívá své zákonem svěřené kompetence ve prospěch hlavní činnosti školy. Patří jim velké uznání. Rada školy pracuje ve sloţení: pan Roman Antoš zastupitel, jmenován dekretem v souladu s usnesením Rady města Mostu č. 101/4 ze dne do 2010 paní Jitka Fabiánová pracovnice Magistrátu, jmenována dekretem v souladu s usnesením Rady města Mostu č. 650/19/B/a) ze dne , platnost jmenování do , byla znovujmenována Mgr. Jaroslav Hasil, učitel, zř. zvolen na pedagogické radě dne do 2010 paní Ivana Ţilková, učitelka zvolena na pedagogické radě dne do 2010 Ing. Jiří Jiřička rodič ţákyně školy, zvolen na schůzi Klubu rodičů dne do 2010 předseda Rady školy Ing. Jiří M. Fuchs rodič ţáka škola, zvolen na schůzi Klubu rodičů dne do 2010

10 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU (KVALIFIKOVANOST) Pedagogický sbor tvoří 33 učitelů a 5 vychovatelek. Mezi učiteli je pouze 6 muţů. Věkový průměr je 48 let. Většina pedagogických pracovníků působí ve škole jiţ dlouhodobě a aktivně se podílí na přeměně školy. Na prvním stupni je 100% kvalifikovanost. Na druhém stupni nemá vysokoškolské vzdělání pět učitelů, z toho tři mají zájem studovat, ale fakulty neotevírají obory distančního studia pro získání kvalifikace učitelství 2. stupně základní školy. Nejen tito učitelé se aktivně zapojují do nejrůznějších forem vzdělávání. Získané poznatky pak uplatňují v kaţdodenní práci. Zásady v práci pedagogického pracovníka školy: Školu chápat jako otevřený systém, ve kterém ţijí, učí se a pracují lidé na základě vzájemné důvěry, úcty a společného zájmu. Vyuţívat všech vhodných příleţitostí k nenásilným rozhovorům a besedám v duchu demokratických hodnot, vycházet z přítomnosti všedních dní. Působit na ţáka takovým způsobem, aby formou hry a vlastní činnosti získával správné návyky a vědomosti ze všech oblastí lidské činnosti. Působit na své okolí vlastním příkladem zdravého způsobu ţivota. Vyhledávat a upozorňovat na další moţnosti ve vytváření optimálního prostředí ve škole, spolupracovat při jejich realizaci. V cestě ke vzdělání nevidět pouze práci, ale hru, která přináší radost, lepší mezilidské vztahy, lepší prostředí, odstranění napětí a stresu pozor na syndrom vyhořelého učitele. Uvědomit si, ţe cesta ke zdraví nás provází celý ţivot, jde o nekončící proces plánování, uskutečňování představ, hodnocení a zase plánování.

11 ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH ŠKOLY, JEJICH KVALIFIKACI, PRAXI A ZPŮSOBILOSTI ŠKOLNÍ MANAGEMENT ŠOLAROVÁ Dagmar Mgr. UK Praha, PF - Ch-Př ředitelka školy, výchovný poradce, aprobace Ch-Př 35 let praxe UK Praha, PF - Specializační studium pro výchovné poradce UK Praha, PF Specializační studium školského managementu Západočeská univerzita v Plzni, EF distanční studium management a ekonomika školy Hasil Jaroslav Mgr. statutární zástupce ředitele, výchovný poradce, aprobace Čj - Vv UJEP Ústí nad Labem, PF - Čj/VV 29let praxe TU Liberec - Školský management Kurz IVT grafik, OFFICE, SVOBODOVÁ Libuše Mgr. UJEP Ústí nad Labem M-Z zástupce ředitele pro ped. činnost, M-Z 31let praxe Kurz volba povolání BABICKÁ Alena, Ing. zástupce ředitele pro ekonomiku VŠCHT Praha, ekonomika a řízení 23let praxe

12 C) PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY, PRACOVNÍCI ŠKOLY - ŠKOLNÍ ROK Aktualizováno k ŠOLAROVÁ Dagmar HASIL Jaroslav SVOBODOVÁ Libuše Mgr. ředitelka školy, výchovný poradce, Ch-Př Mgr. statutární zástupce ředitele, výchovný poradce, Čj-Vv Mgr. zástupce ředitele pro ped. činnost BABICKÁ Alena Ing. zástupce ředitele pro ekonomiku 1.STUPEŇ BIRČÁKOVÁ Jana Mgr. 0.tř. 1.st.-Rj FUCHSOVÁ Zuzana Mgr. 1.A 1.st., učí Fj BOUŠKOVÁ Iva Mgr. 1.B 1.st. NEKOLOVÁ Anna Mgr. 1.C 1.st. RYJÁČKOVÁ Miroslava Mgr. 2.A 1.st. JANATOVÁ Eva Mgr. 2.B 1.st. KRČMÁŘOVÁ Romana Mgr. 3.A 1.st. BRÁNIŠOVÁ Marie Mgr. 3.B 1.st., výchovný poradce pro poruchy učení ONDRÁČKOVÁ Lucie Mgr. 4.A 1.st.-speciální pedagogika SKRAMUŠSKÁ Martina Mgr. 4.B 2.st., Čj-Dě ŠNEJDAROVÁ Lenka Mgr. 5.A 1.st. MACALOVÁ Jana Mgr. 5.B 1.st. NEJEDLÁ Lucie, Dis 2.STUPEŇ zdravotní asistentka HASILOVÁ Dagmar Mgr. 6.A 2.st.,Rj, D, Nj JANOŠOVÁ Iva - 6.B učí Fy, Nj,Tv-studuje VŠ KASTNEROVÁ Milena Mgr. 7.A 2.st.-Čj,Dě FIRMANOVÁ Lenka Mgr. 7.B 1.st., učí M, Z,Inf KRATOCHVÍLOVÁ Petra Mgr. 7.C 2.st.-Čj, Vv HRDÁ Jaroslava Mgr. 8.A 2.st.-Ch,Př DOLEŢALOVÁ Edita Mgr. 8.B 1.a 2.st.- Aj ŢILKOVÁ Ivana - 8.C učí Čj, Dě, Ov, Rv BABOUČEK Tomáš Mgr. 9.A protidrogový koordinátor, Dě-Rj, učí Tv, Pč POSPÍŠIL Tomáš Mgr. 9.B 1.st., učí D,Hv,Aj PAPOUŠKOVÁ Irena Bc. 9.C studuje VŠ, přírodovědné zaměření, učí Př, Vv VRTIŠKA Jan Ing. 9.D metodik informačních a kom technologií, učí Inf.,Fy,volbu povolání

13 DVOŘÁK David - - studuje VŠ PF, M-Ov KARPÍŠKOVÁ Věra - - učí Pč MATĚJKOVÁ Irena Mgr. - 1.st-Rv, učí Aj SVATOŠOVÁ Květoslava Mgr. - 2.st.-M,Pč VŠETULA Vadim Mgr. - 2.st.-Z,Dě,trenér ŠKOLNÍ DRUŢINA - ŠKOLNÍ KLUB MRNKOVÁ Jarmila vedoucí vychovatelka, barevná ŠD KUČEROVÁ Alena ţlutá ŠD SCHEJBALOVÁ Jana VYDROVÁ Jana POKORNÁ Marcela PROVOZNÍ PRACOVNÍCI JANÁTOVÁ Miroslava PALOVČÍKOVÁ Květoslava ŢENÍŠEK Ladislav UKLÍZEČKY HENDRYCHOVÁ Monika BERNHARTOVÁ Marie SRBOVÁ Eva TÁBORSKÁ Helena VLČKOVÁ Jana ZRADÍČKOVÁ Gabriela ŠKOLNÍ JÍDELNA SOUKUPOVÁ Milada BREJCHOVÁ Helena HOLÁ Jaroslava VĚTVIČKOVÁ Jana ŠIMKOVÁ Alena PRUŢINOVÁ Věra modrá ŠD zelená ŠD školní klub sekretářka účetní, mzdová účetní školník, správce budov vedoucí školní jídelny kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka

14 Věková struktura - ředitelka věková skupina celkem více počet Věková struktura - zástupci ředitelky věková skupina celkem více počet Věková struktura - učitelé 1.stupně věková skupina celkem více počet Věková struktura - učitelé 2.stupně věková skupina celkem více počet Věková struktura - pracovníci dělnických povolání věková skupina celkem více počet Věková struktura - technickohospodářští pracovníci věková skupina celkem více počet Věková struktura - obchodně provozní pracovníci - stravování věková skupina celkem více počet

15 D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY, Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, o.p.s. Litoměřice Hotelová škola, Teplice, příspěvková organizace Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., Most Střední odborná škola InterDACT s.r.o., Most Střední odborná škola podnikatelská, s.r.o., Most Střední odborná škola sluţeb a Střední odborné učiliště, Kadaň, května 680, příspěvková organizace Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace Střední odborná škola, Meziboří, nám. 8. května 400, příspěvková organizace Střední průmyslová škola, Most, Topolová 584, příspěvková organizace Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o Střední škola dostihového sportu a jezdectví Střední škola gastronomie a sluţeb, Most, Jana Palacha 711, příspěvková organizace Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace Střední škola zemědělská a ekologická, Ţatec, příspěvková organizace Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická J.E.Purkyně, Most, J. E. Purkyně 272, p.o. Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a Obchodní akademie, Most, Zd. Fibicha 2778, p.o. SUMA 75 Kód Rozdělení podle oborů/kódů oborů 9.tř. z niţších tříd E Střední vzdělání s výučním listem (dříve Niţší střední odborné 1 2 vzdělání) H Střední vzdělání s výučním listem (dříve Střední odborné vzdělání 26 3 s výučním listem) J Střední vzdělání (dříve Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu) K Střední vzdělání s maturitní zkouškou (dříve Úplné střední 8 1 všeobecné vzdělání) L Střední vzdělání s maturitní zkouškou (dříve Úplné střední odborné 6 vzdělání s vyučením i maturitou) M Střední vzdělání s maturitní zkouškou (dříve Úplné střední odborné 34

16 vzdělání s maturitou (bez vyučení)) SUMA 75 6

17 E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ,

18

19 F) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ, Datum Akce Částka DVPP - Mgr. Svobodová 550,00 Kč DVPP 700,00 Kč DVPP 550,00 Kč Mgr. Bránišová - UK Praha, stud.spec.ped ,00 Kč DVPP Mgr. Firmanová 3 500,00 Kč Ing. Vrtiška - IVT 1 315,00 Kč ped prac. - Komunikace s rodiči 3 000,00 Kč DVPP Mgr. Šnejdarová, D.Dvořák - Menza 1 200,00 Kč Mgr. Matějková - AJ, DVPP 250,00 Kč ped.prac. - Bakalář - Kč Suma: ,00 Kč

20 G) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI, Sportovní soutěţe ve školním roce Počet Počet 2008/2009 Datum Umístění Sportovní disciplína Soutěţ Hoši Dívky Smíšené konání (kolo) Cyklistický sprint okresní Přespolní běh okresní Zátopkova štafeta - maratón školní 42 kolo Běh do vrchu okresní Stolní tenis-starší ţáci okresní 4 4. Stolní tenis-starší ţákyně okresní Hod na cíl - granát okresní Přehazovaná dívek 6.-7.tř okresní Vybíjená 4.-5.tř. okresní Nohejbal - starší ţáci okresní Badminton - starší ţáci okresní Silový trojboj - starší ţáci okresní Rychlobruslení okresní Školákoviny -soutěţ ZŠ okresní Závody v plavání okresní Florbal chlapci tř okresní Florbal dívky tř. okresní 8 březen 5. Florbal dívky tř. krajské 10 kolo Šplh na tyči okresní Hod na koš - střelba okresní Vybíjená -mladší ţáci okresní Basketbal - starší ţáci okresní Basketbal - starší ţákyně okresní 7 duben 6. Hokejbal-6.-7.tř. okresní Hokejbal-8.-9.tř.. okresní 10 květen 2. COCA-COLA -kopaná 2.kolo Dopravní cyklistická soutěţ-6.tř. okresní Dopravní cyklistická soutěţ-8.tř. okresní 4 Dopravní cyklistická soutěţ-6.tř. krajské 4 4. Dopravní cyklistická soutěţ-8.tř. krajské 4 květen 1. COCA-COLA -kopaná okresní 12 červen 4. Soutěţ mladých zdravotníků-1.kategorie oblastní 6 červen 4. Soutěţ mladých zdravotníků-2.kategorie oblastní Závody horských kol okresní Rychlobruslení okresní 9 6

21 Sportovní gymnastika-chlapci okresní Přespolní běh okresní Volejbal-dívky okresní volejbal-chlapci okresní atletický čtyřboj - 6,7.třídy dívky okresní atletický čtyřboj - 6,7.třídy chlapci okresní atletický čtyřboj - 8,9..třídy dívky okresní atletický čtyřboj - 8,9..třídy chlapci okresní atletický čtyřboj celkové výsledky okresní Přetahování lanem okresní /9 3. Celoroční soutěţ mezi školami - CVČ město /9 8. Celoroční soutěţ AŠSK okresní BILLIARD-HOCKEY ŠPRTEC Liga škol - druţstva školní , Liga škol městské kolo město Liga škol oblastní čtvrtfinále (krajské oblast 5 kolo) Významné výsledky v soutěţích jednotlivců: Most ţákovský turnaj Jiří Jeţek Meziboří ţákovský turnaj Jiří Jeţek Most ţákovský turnaj Jiří Jeţek Zubří mistrovství ČR (starší ţáci) Jiří Jeţek Zubří mistrovství ČR (mladší ţáci) Vojtěch Hlávka Most Český pohár Tomáš Fleišman Marienberg, Německo mezinárodní turnaj Challenger Tomáš Fleišman Wodzislaw Slaski, Polsko mezinárodní turnaj Challenger Tomáš Fleišman Brno ţákovský turnaj finále TOP16 Jiří Jeţek Luštěnice Český pohár Jiří Jeţek TÁHLOVÝ HOKEJ CHEMOPLAST Most Český pohár Tomáš Fleišman Wodzislaw Slaski, Polsko mistrovství Evropy (junioři) Jiří Jeţek -1.místo, Tomáš Fleišman AIR-HOCKEY Wodzislaw Slaski, Polsko mistrovství Evropy (junioři) Jiří Jeţek Celkem:

22 Vědomostní a umělecké soutěţe ve školním roce 2008/2009 Datum Umístění Soutěře, olympiády Soutěţ Jména září hl.cena literární - časopisu Káčko celostátní POKORNÁ Markéta (9.C) září ocenění projekt Zdravé zuby celostátní PETRÁSEK Tomáš(3.B) ocenění URBAN Tomáš(4.B) listopad ocenění GIS EXPERT okresní VLK Ondřej(9.C),HULLA Marek(9.C) matematický LOGIK okresní 15.ZŠ 7. matematický LOGIK okresní ZHANG(9.A) 8. matematický LOGIK okresní NOVÁK Lukáš(9.A) OK ve florbale okresní kategorie- chlapci 8. a 9. tř S pohybem kaţdý den 2008 celostátní MALKINSKI Edward(4.B) pro 1. st ZŠ ocenění " 20 ţáků 1. stupně OK ve florbale okresní kategorie - dívky 8. a 9.tř nejlepší sportovci ZŠ okresní HRADŃANSKÝ Richard za školní rok 2007/2008 okresní Le David (ceny CVČ) okresní PROŠEK Jan " okresní SÝKOROVÁ Zuzana 2. " okresní VRZAL Václav " okresní FLEIŠMAN Tomáš Cena CVČ -NEJLEPŠÍ ŢÁK okresní DUDIAKOVÁ Kamila (9.C) zš Cena CVČ -NEJLEPŠÍ ŢÁK okresní FLEIŠMANN Tomáš(9.C) zš prosinec ocenění Nejlepší sportovci města Most FLEIŠMAN Tomáš(9.C) Mostu ocenění za rok 2008 Most JEŢEK Jiří (8.A) Billiard-hockey club prosinec 7. O pohár senátora Mostu okresní 15. ZŠ 6. kraul okresní ŢIŢKOVÁ Karolína(3.) 3. znak okresní ŠAREŠ Luděk )3.) 4. znak okresní HRODEK Jakub (4.) Vánoční turnaj judo- váha do region KUCHAŘÍK Petr (3.B) Silový trojboj druţstev okresní SVOBODA Patrik a LACKO Patrik (9.A) KONDR Lukáš (9.C), ŠKRABAL Petr (9.D) Česká liga mládeţe v region ŢIŢKOVÁ Karolína(3B) potápění Okresní olympiáda v chemii okresní ZHANG(9.A) Okresní olympiáda v okresní OKROUHLÝ Tomáš(7.B) anglickém j. kategorie IA 6.-7.r Krajské finále ve florbalu krajské 4. ktg.8.-9.třídy ZŠ starší děvčata Krajskékolo celost soutěţe krajské 0. ktg tř.,poljanská Nikola (2.B) v solovém zpěvu Okresní kolo v recitaci okresní 1.ktg.ŠROMOVÁ Zuzana(2.A) 3. " okresní 3.ktg.GROŠOVÁ Barbora

23 čest.uz. " okresní 3.ktg.ŠROM Jiří(7.B) čest.uz. " okresní 4.ktg.KYNCL Lukáš(9.D) 4.4. ocenění Ocenění Kvality za projekt celostátní etwinning- Mgr DOLEŢALOVÁ E. a ţáci vol př spolupráce s portugal partnery Okresní biologická okresní ktg.d POLATOVÁ Veronika(7.A) olympiáda ocenění Cena europoslance JUDR oblastní HŘÍBAL V.,LET Š., SKOPAŘOVÁ A., Falbra za aktivitu v projektech EU SVOBODOVÁ M., PELCOVÁ Š. (8.b) ocenění Nejlepší ţák ZŠ oceněný Most ZHANG Yicheng(9.A),DUDIAKOVÁ K.(9.C) primátorem Mostu Dopravní soutěţ mladých cyklistů okresní ktg r., HŘÍBAL Vítek(8.B),VLK O.(9.C) SVOBODOVÁ M.(8.B),SAPOUŠKOVÁ L.(7.A) HŘÍBAL Vítek (8.B) Dopravní soutěţ mladých okresní cyklistů 1. nejlepší chlapec VLK Ondřej(9.C) 1. nejlepší dívka SVOBODOVÁ (.)8.B) Dopravní soutěţ mladých okresní ktg.1.,5.-6.r. cyklistů 20,5, 4. Dopravní soutěţ mladých krajské cyklistů Krajský přebor mládeţe v šachu krajské ktg r., HŘÍBAL Vítek(8.B),VLK O.(9.C) SVOBODOVÁ M.(8.B),SAPOUŠKOVÁ L.(7.A) ktg.h12, Ho Anh Tuan (5.B)

24 H) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ, 1. Inspekce ČŠI 31. březen 3. duben 2009 Inspekční zpráva čj. ČŠI-01109/09-06, Předmět kontroly: Hodnocení podmínek, průběhu a výsledku vzdělávání základní školou podle 174 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb.. Inspekční zpráva je k nahlédnutí u ředitelky školy. Bude CŠI umístěna na web. Materiální předpoklady školy jsou na velmi dobré úrovni, přijímací řízení a poradenství je na velmi dobré úrovni, vedení školy je na velmi dobré úrovni, předpoklady pro činnost jsou příkladem dobré praxe, průběh vzdělávání je příkladem dobré praxe, výuka cizích jazyku je příkladem dobré praxe, ostatní výuka je na běţné úrovni. Pro dílčí úpravy ŠVP ustanovila ředitelka školy realizační tým. 2. Inspekce ČŠI 31. březen 3. duben 2009 Protokol č.j. CŠI-01110/09-06, Předmět kontroly: Státní kontrola dodrţování právních předpisu v oblasti školního stravování s ohledem na cílovou skupinu a s ohledem na typ školy, pro které školské zařízení zajišťuje sluţby, vykonaná podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb. Ředitelka školy konstatovala, ţe z osmi kontrolních zjištění nebylo v sedmi zjištěno ţádné porušení právních předpisu. V jediném bode zjištěno, ţe procentuální zastoupení vybraných potravin není v toleranci. Okomentovala po konzultaci se SZÚ v Praze, ţe mléko a mléčné výrobky lze povaţovat za jednu komoditu, za vysoký podíl zeleniny a niţší podíl ovoce SZÚ chválí a povaţuje je za stejnou komoditu. Nízký podíl cukru vidí jako pozitivum. Vedoucí školní jídelny bude iniciovat změnu spotřebního koše na konferenci v Pardubicích. Ředitelka školy uloţila vedoucí školní jídelny dát do souladu normy spotřebního koše a zároveň respektovat zdravé stravovací návyky podle současných trendu vydávaných SZÚ v Praze. 3. Kontrola KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Územní pracoviště Most. J.E. Purkyně 270/ Plnění povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví zákonem č. 258/200 Sb.,, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. 410/2005 Sb., o hygienických poţadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Závady byly projednány se zřizovatelem, budou zařazeny do plánu velké údrţby. Podle finančních moţností bude odstraněno Plnění povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví zákonem č. 258/200 Sb.,, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. 410/2005 Sb., o hygienických poţadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Na zjištění bylo ředitelkou školy zpracováno vysvětlení. Do konce května byly zjištěné nedostatky odstraněny Plnění povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví zákonem č. 258/200 Sb., v platném znění a právními předpisy vydanými na základě tohoto zákona šetření provedeno jako pravidelný, plánovaný státní zdravotní dozor, zaměřený na nerizikové práce. Kontrola bez závad, pokuta nebyla uloţena.

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-584/08-11 Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod Adresa: Školní 440, 582 66 Krucemburk Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU - 598/10 U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU - 598/10 U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU - 598/10 U Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1342/5, příspěvková organizace Adresa: Nová 1342/5, 400 03

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2 Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Identifikátor: 616 800 461 Termín

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006. Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006. Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most Identifikátor školy: 600 040 577 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2546/11-T. Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2546/11-T. Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2546/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola informačních technologií, s.r.o. Pionýrů 2069,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Základní škola, Most,

Základní škola, Most, Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009-2010 Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy září 2010 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (NAPŘÍKLAD NÁZEV,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-xxxx/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-xxxx/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-xxxx/10-T Název školy Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2176/13-T. szspianeta@gmail.com

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2176/13-T. szspianeta@gmail.com Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2176/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Soukromá Základní škola PIANETA, s. r. o. Sídlo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace

Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007-2008 Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy září 2008 Základní údaje o škole 1.1 Název školy:

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikátor: 600 016 498 Termín konání inspekce: 20.

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-679/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-679/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-679/07-R14 EDUCAnet - Soukromé gymnázium Ostrava, s.r.o Adresa: Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor:

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2134/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2134/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2134/10-T Název kontrolované osoby: Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 příspěvková organizace Sídlo: Šrámkova

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 1 Rovný přístup ke vzdělávání a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Kritéria hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/07-R14 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace Adresa: Náměstí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice. Alešova 50, 389 01 Vodňany. Identifikátor školy: 600 063 861

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice. Alešova 50, 389 01 Vodňany. Identifikátor školy: 600 063 861 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice Alešova 50, 389 01 Vodňany Identifikátor školy: 600 063 861 Termín konání inspekce: 9. 10.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-112/08-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-112/08-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-112/08-R14 Název školy: Čtyřleté a osmileté gymnázium, s. r. o. Adresa: Cihelní 410, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor: 600 016

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1032/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1032/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1032/13-T Název právnické osoby Základní škola Kravaře, příspěvková organizace vykonávající činnost školy: Sídlo: Komenského

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 Kritéria pro hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2092/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2092/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2092/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2350/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2350/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2350/10-T Název: Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Sídlo: 739 12 Čeladná 551 IČO: 0075028948 Identifikátor: 600133656

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400. Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek. Identifikátor: 600 133 796

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400. Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek. Identifikátor: 600 133 796 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor: 600 133 796 Termín konání inspekce: 18. 19.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel: a Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1645/12-S Název právnické osoby Základní škola Maltézských rytířů vykonávající činnost školy: Sídlo: Školská 349, 272 01 Kladno

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více