Základní škola, Most, J.A.Komenského 474,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Most, J.A.Komenského 474,"

Transkript

1 Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy říjen 2009

2 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (NAPŘÍKLAD NÁZEV, SÍDLO, CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, ZŘIZOVATEL ŠKOLY, ÚDAJE O VEDENÍ ŠKOLY, ADRESA PRO DÁLKOVÝ PŘÍSTUP, ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ), NÁZEV ŠKOLY: Základní škola, Most, J.A. Komenského 474, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: Škola sdruţuje: Základní škola: kapacita 620 ţáků IZO: Školní druţina: kapacita 150 ţáků IZO: Školní klub: kapacita 120 ţáků IZO: Školní jídelna: kapacita se neuvádí IZO: Adresa: Most, ulice J.A. Komenského 474, PSČ : Most Telefon/Fax: web: ZŘIZOVATEL: Statutární Město Most právní forma: obec adresa: Radniční 1, Most tel. ústředna: obecná ová schránka: web:

3 ŠKOLA Od roku 1992 pracujeme v projektu Škola podporující zdraví. Škola podporující zdraví je zaloţena na demokratických principech vedoucích k podpoře učení, osobnostního a sociálního rozvoje a zdraví. Program podpory zdraví ve škole je zaloţen na třech pilířích: pohoda prostředí zdravé učení otevřené partnerství Škola je charakteristická svým bezpečným, klidným a příjemným prostředím. Při výuce pouţíváme efektivní metody a formy práce inspirované různými pedagogickými směry. Zvýšenou pozornost věnujeme práci s informacemi, zdravému ţivotnímu stylu včetně vytváření podmínek pro větší moţnost přirozeného pohybu ţáků, environmentální výchově, prevenci sociálně patologických jevů, dalšímu vzdělávání učitelů a spolupráci s rodiči ţáků a veřejností SPOLEČNÁ ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA Začátek ani konec vyučovací hodiny se neoznamuje zvoněním. Učitel plynule ukončí vyučovací hodinu. Cílem je zklidnění celkového provozu školy a přiblíţení se běţnému ţivotu. Od ţáků nevyţadujeme pozdrav formou povstání, vstoupí-li do třídy jiná osoba. Dbáme na správnou velikost školního nábytku. Ţákům nepíšeme poznámky (ani do ţákovské kníţky ani do notýsků). Problémy řešíme klidně, věcně, osobně. Je-li negativní chování ţáka závaţné, pozveme rodiče do školy a ústně projednáme problém. Jsme důslední v jednání se ţáky. Nepouţíváme kázeňské sešity. Prostředky k posílení kázně sdělujeme rodičům prostřednictvím ţákovské kníţky, dopisem. Vţdy předchází projednání s rodiči. Prokazatelným způsobem (prostřednictvím ţákovské kníţky) informujeme rodiče ţáka o jeho prospěchu. První úterý v měsíci organizujeme informační odpoledne pro rodiče. Jedenkrát ročně pořádáme Den otevřených dveří a Školní akademii. Blíţe seznamujeme rodiče s prací ve škole. Nepřítomnost ţáka ve škole omlouvají rodiče.

4 Častěji pouţíváme pochvalu. K práci ţáků přistupujeme diferencovaně a individuálně, rovněţ k hodnocení. Ţákům umoţňujeme volný pohyb v prostorách školy. Ve školní jídelně dbáme na kulturu stolování. Pro ţáky vytváříme bezpečné prostředí, v němţ mohou pracovat i relaxovat. Úspěšně řešíme i ojedinělé projevy závadového chování některých ţáků. Hlavní myšlenkové linie: zpřístupnit školu dítěti otevřít školu ţivotu vytvořit školu přirozenou, smysluplnou, bezpečnou Jako priority jsme zvolili: příjemné a bezpečné prostředí výuku jazyků výuku informatiky a výpočetní techniky environmentální výchovu pohyb a zdravý ţivotní styl ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní druţina je zařízená pro 3 aţ 4 oddělení a navštěvují ji ţáci od 1. do 5. ročníku. Sluţba je poskytována za úplatu dle směrnice školy. Činnost je zaměřena především na odpočinek, relaxaci a činnosti podle zájmu dětí. Probíhají zde celodruţinové akce, výjezdy do hor a dalších míst, návštěvy kina či divadla, děti pracují na projektech. Druţina uspokojuje potřebu dětí a organizuje zájmové krouţky, především jazykový, počítačový, sportovní a výtvarný včetně práce v keramické dílně. Vytváří i podmínky pro moţnost psaní domácích úkolů ve škole. Školní druţina spolupracuje hlavně se školním klubem, Centrem volného času v Mostě a mateřskými školami. Pro svoji činnost vyuţívá druţina nejen svých heren, nýbrţ i prostorné chodby, respiria a další přilehlá místa školy, která nabízejí zajímavé moţnosti k hrám i k poznání. Systémem uvolněného reţimu pracuje školní druţina jiţ řadu let. Tento způsob práce přináší dětem uvolnění, vede k samostatnosti, odpovědnosti a sebekázni. Děti mohou samostatně docházet na oběd, při němţ nejsou nuceny k jednotnému tempu při jídle, ani jim není nuceno jídlo, dojídání a odchod na povel. Při volném pohybu po budově v době oběda si děti prohlédnou výtvarné práce umístěné v prostorách školy, popovídají si s kamarády z jiných oddělení i s dospělými, které potkají, nebo si dojdou do kantýny. Provoz školní druţiny je od 6,00 hod. do 16,00hod.

5 ŠKOLNÍ KLUB Činnosti ve školním klubu jsou určeny ţákům druhého stupně školy. Sluţba je poskytována za úplatu dle směrnice školy. Pro svoji činnost vyuţívá školní klub prostornou klubovnu, informační centrum, místnost pro stolní tenis, obě tělocvičny, školní hřiště a další prostory školy. Děti nejvíce vyhledávají kulečník, biliard hockey šprtec, diskotéky, a neformální klubovou činnost. Školní klub pomáhá a umoţňuje vhodně trávit čas v době mezi vyučováním, hlavně o přestávkách a po vyučování. Vytváří dětem zázemí, vychovatelky umí naslouchat i poradit. V informačním centru děti vyhledávají informace a pracují s časopisy, knihami a internetem. Školní klub organizuje i zájmové krouţky podle zájmu dětí a spolupracuje se školní druţinou, mateřskými školami a s dalšími organizacemi. Děti se zúčastňují turnajů a sportovních soutěţí, kde se jiţ tradičně umisťují na předních místech. Činností školního klubu se mohou účastnit i nečlenové za jednorázový poplatek. Dětmi jsou aktivity školního klubu přijímány s mimořádným nadšením. Děti mohou navštěvovat školní klub o přestávkách mezi vyučováním a po vyučování do 16,00 hod. ŠKOLNÍ JÍDELNA Prostředí školní jídelny je vkusné a čisté. Jídla jsou ve školní jídelně připravována podle zásad a současného stavu výzkumu zdravé výţivy. Do jídelníčku je co nejčasněji zařazováno ovoce a zelenina. Nikdo nenutí děti do jídla, ani k dojídání. Jídelna je vkusně a netradičně upravena. Netypický nábytek, květiny, dekorace. Kaţdý den mají strávníci k dispozici vitamínový nápoj, v chladných dnech teplý čaj, mléko, ochucené mléko a pramenitou vodu. Mnoţství nápojů pro strávníka není omezeno. Podařilo se zvýšit mnoţství zeleniny podávané k obědu. Zásady zdravé výţivy jsou u dětí upevňovány prostřednictvím soutěţí. Školní kantýnku provozuje nájemce. Nabízí dětem svačinky, nápoje i nejnutnější či zapomenuté školní papírenské a hygienické zboţí, zajišťuje pitný reţim. Vedení školy na základě stíţností ukončilo se stávajícím nájemcem smlouvu. Personál školní kuchyně i vedoucí školní jídelny spolupracuje s rodiči strávníků. Školní jídelna vaří i pro cizí strávníky. Přestoţe klesá počet ţáků ve škole, neklesá počet stravujících se ţáků. Obědy se vydávají pro děti od 11,50 do 14,00 hodin. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Ve škole jsme se zaměřili mimo jiné na příjemné a podnětné prostředí s moţnostmi relaxace. Standardní je vybavení všech učeben ţákovským nábytkem, který je postupně renovován a doplňován, v součinnosti se zřizovatelem i nahrazován novým, z části výškově stavitelným. Učitelský nábytek je postupně nahrazován novým. Postupně jsou nahrazovány i školní tabule ve třídách a implementovány interaktivní tabule. V současné době slouţí ve výuce čtyři interaktivní tabule. Standardní vybavení pomůckami, učebnicemi a učebními texty je doplňováno novými vydáními. Pro nový školní vzdělávací program jsme zvolili učebnice nakladatelství Fraus s podporou interaktivní tabule.

6 PRÁCE SPOJENÉ S MODERNIZACÍ ŠKOLY A ZAPOJENÍ V PROJEKTECH VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Osazení druhé počítačové učebny dvanácti novými stanicemi ze sponzorského daru BIS CZECH a United Energy. Pořízení čtvrté interaktivní tabule Smart Board do kmenové učebny matematiky z projektu nakladatelství FRAUS. Vymalování hudebny a oddělení školní druţiny, vybavení novým nábytkem. Vybavení dvou kmenových tříd novým nábytkem. Partnerství v projektu Bussines Games získání dataprojektoru a notebooku, včetně kancelářského materiálu ( tonery do tiskárny, papíry, flashdisk, drobný kancelářská materiál). Vybavení dvěma PC pro vedení personální a účetní agendy, dva notebooky pro management školy. Postoupení dvou notebooků učitelům. Vybavení sborovny čtyřiceti novými ţidlemi. Původní umístěny do hudebny. Vybavení hudebny variabilními stoly. Zmlazení zeleně na pozemku školy. Obklad umývadla ve sborovně. Vymalování kanceláří. Vymalování cvičné kuchyňky, vybavení nábytkem a prostorové úpravy. Vybavení místností koberci hudebna, dvě oddělení školní druţiny, čtyři kanceláře. Získání dvanácti PC DELL od České rafinérské sponzorským darem. Vymalování školní kuchyně. Výměna sanitárního zařízení na WC, umývárně a chodbě u kanceláří, nové obklady a vymalování. Oprava klimatizace ve školní kuchyni. Modernizace počítačové sítě strukturalizace a výměna aktivních prvků v síti. Zahájení prací na obnově školního hřiště. HYGIENICKÉ PODMÍNKY Škola je prostorná, světlá. Svým prostorovým uspořádáním odpovídá době, kdy byla postavena (rok 1985). Okolí školy je bezpečné, protoţe k hlavnímu vchodu školy nevede ţádná silnice. V denním reţimu je prostor pro relaxaci a aktivní pohyb. O přestávkách mají ţáci moţnost volného pohybu po celé škole. Za příznivého počasí i na školním hřišti.

7 Prostory školy odpovídají platným hygienickým normám. Sociální zařízení jsou na standardní úrovni a mnoţství a vybavení odpovídá počtu ţáků. Je plánována modernizace a zavedení teplé vody. Je důsledně dbáno na přísné dodrţování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků a dospělých. DLOUHODOBÉ PROJEKTY Škola je jako partner zapojena do Projektů: Projekt Business Games, podnikatelské kompetence do škol. Hlavním cílem projektu je zvýšit kompetence ţáků v počátečním vzdělávání v oblasti podnikatelských kompetencí v Ústeckém kraji a tak zlepšit jejich uplatnitelnost na trhu práce. Tým učitelů se zapojil do projektu a zpracoval nabídku podnikatelských her. Jedna byla vybrána a metodicky zpracována. Bude pilotně ověřována v devátých třídách. Projekt Řemesla. Cílem projektu je přiblíţit ţákům 7-9 ročníků nedostatkové řemeslné a technické obory v našem kraji a tím zvýšit jejich zájem o ně, pomoci jim s volbou povolání. Naše škola byla oslovena a následně zapojena do vybraných projektových aktivit. Do projektových aktivit jsou zapojovány osmé a deváté ročníky. Projekt Společně se sousedy - Gemeinsam mit Nachbarn Společně se Střední školou Heinrich von Trebra v Marienbergu, BRD, uskutečňujeme výměnná setkání ţáků a učitelů, společné sportovní a kulturní akce. Projekt je zaměřen na společná setkání: Na téma Ţivot v přírodě ţivot s přírodou čeští a němečtí ţáci společnou prací v umělecké oblasti výtvarně mapují společný ţivotní prostor sasko-českého Krušnohoří. Projekt e-twinning e-twinningovém projektu "Knowing Each Other" byl škole udělen evropský certifikát kvality - European Quality Label. Toto ocenění je důkazem toho, ţe práce učitelky e-twinnigu, práce studentů a celé školy odpovídá vysokým evropským měřítkům. Škola je zapojená do Projektu Škola podporující zdraví Škola je certifikovaným školicím střediskem v rámci projektu SIPVZ.

8 TRADIČNÍ ŠKOLNÍ PROJEKTY VÁNOČNÍ TĚŠENÍ kaţdoročně v adventním měsíci, v němţ se společně těšíme na nejkrásnější svátky roku při společných akcích. VELIKONOČNÍ TĚŠENÍ společně si připomínáme svátky jara a tradice velikonoc. AKADEMIE zde dokáţeme vyuţít toho, co naši ţáci umí, čemu se naučili a co chtějí prezentovat před svými spoluţáky. DEN NARUBY učitelé si vymění role se ţákem a ţáci vyučují za učitele. ZÁPIS - budoucích prvňáčků /pomoc při organizaci/. NOC VE ŠKOLE tradiční stezka odvahy připravujeme pro naše mladší kamarády ve tmě při svíčkách čekají ve školních chodbách různé nástrahy, chce to opravdovou odvahu. MAŠKARNÍ POHÁDKOVÝ KARNEVAL s pohádkou a pohádkovými soutěţemi. OZDRAVNÉ POBYTY pořádáme kaţdoročně v součinnosti s KÚ v Ústí nad Labem. DEN DĚTÍ se spoustou různých soutěţí a programem. Pomoc při zajištění: ŠKOLNÍ OLYMPIJSKÉ HRY SLAVNOSTNÍHO ROZLOUČENÍ se ţáky devátých tříd příprava a diskotéka s programem. VALENTÝNSKÁ a HALLOWEENSKÁ PÁRTY komponované diskotéky a s programem. JEDNODENNÍ VÝJEZDY na hory, do přírody, do aqvaparku SPORTOVNÍ lyţování na Klínech KULTURNÍ a POZNÁVACÍ Praha CELOROČNÍ SPORTOVNÍ SOUTĚŢE CVČ, DDM a AŠSK NOC VE ŠKOLE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Škola dlouhodobě a úspěšně spolupracuje se školou Heinrich von Trebra Mittelchule v Marienbergu. V rámci spolupráce měst Most a Meppel v Holandsku organizujeme vzájemné návštěvy a společné akce. Ostatní mezinárodní spolupráce je nahodilá a krátkodobá. Se školou v Polsku jsme jeden rok spolupracovali v rámci e-lierningu, navštívili jsme několik škol v Dánsku a přivítali dánské kolegy na naší škole. CERTIFIKÁTY A STATUTY: Škola získala certifikát pro práci v projektu Zdravá škola, v tomto projektu aktivně pracuje od roku Škola je školícím střediskem ICT. Škola poskytuje poradenskou sluţbu v programu BAKALÁŘ.

9 Škola spolupracuje se školou Heinrich von Trebra Mittelchule v Marienbergu. Škola má statut Partnerské školy nakladatelství FRAUS. RADA ŠKOLY: Rada školy je svolávána 3 4 krát ročně. Dvakrát za rok společně zasedá s Klubem rodičů. Zápisy z jednání jsou publikovány na webu školy. Rada školy projednává všechny zásadní dokumenty školy, vyjadřuje se k nim a schvaluje je. Ředitelka školy pravidelně podává zprávu o činnosti školy, reaguje na připomínky a podněty členů Rady školy. Členové Rady školy jsou nápomocni při řešení sloţitých provozních situací i ve vztahu ke zřizovateli. Jiţ druhým volebním obdobím jsou Rada školy i Klub rodičů dělným týmem, který plně vyuţívá své zákonem svěřené kompetence ve prospěch hlavní činnosti školy. Patří jim velké uznání. Rada školy pracuje ve sloţení: pan Roman Antoš zastupitel, jmenován dekretem v souladu s usnesením Rady města Mostu č. 101/4 ze dne do 2010 paní Jitka Fabiánová pracovnice Magistrátu, jmenována dekretem v souladu s usnesením Rady města Mostu č. 650/19/B/a) ze dne , platnost jmenování do , byla znovujmenována Mgr. Jaroslav Hasil, učitel, zř. zvolen na pedagogické radě dne do 2010 paní Ivana Ţilková, učitelka zvolena na pedagogické radě dne do 2010 Ing. Jiří Jiřička rodič ţákyně školy, zvolen na schůzi Klubu rodičů dne do 2010 předseda Rady školy Ing. Jiří M. Fuchs rodič ţáka škola, zvolen na schůzi Klubu rodičů dne do 2010

10 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU (KVALIFIKOVANOST) Pedagogický sbor tvoří 33 učitelů a 5 vychovatelek. Mezi učiteli je pouze 6 muţů. Věkový průměr je 48 let. Většina pedagogických pracovníků působí ve škole jiţ dlouhodobě a aktivně se podílí na přeměně školy. Na prvním stupni je 100% kvalifikovanost. Na druhém stupni nemá vysokoškolské vzdělání pět učitelů, z toho tři mají zájem studovat, ale fakulty neotevírají obory distančního studia pro získání kvalifikace učitelství 2. stupně základní školy. Nejen tito učitelé se aktivně zapojují do nejrůznějších forem vzdělávání. Získané poznatky pak uplatňují v kaţdodenní práci. Zásady v práci pedagogického pracovníka školy: Školu chápat jako otevřený systém, ve kterém ţijí, učí se a pracují lidé na základě vzájemné důvěry, úcty a společného zájmu. Vyuţívat všech vhodných příleţitostí k nenásilným rozhovorům a besedám v duchu demokratických hodnot, vycházet z přítomnosti všedních dní. Působit na ţáka takovým způsobem, aby formou hry a vlastní činnosti získával správné návyky a vědomosti ze všech oblastí lidské činnosti. Působit na své okolí vlastním příkladem zdravého způsobu ţivota. Vyhledávat a upozorňovat na další moţnosti ve vytváření optimálního prostředí ve škole, spolupracovat při jejich realizaci. V cestě ke vzdělání nevidět pouze práci, ale hru, která přináší radost, lepší mezilidské vztahy, lepší prostředí, odstranění napětí a stresu pozor na syndrom vyhořelého učitele. Uvědomit si, ţe cesta ke zdraví nás provází celý ţivot, jde o nekončící proces plánování, uskutečňování představ, hodnocení a zase plánování.

11 ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH ŠKOLY, JEJICH KVALIFIKACI, PRAXI A ZPŮSOBILOSTI ŠKOLNÍ MANAGEMENT ŠOLAROVÁ Dagmar Mgr. UK Praha, PF - Ch-Př ředitelka školy, výchovný poradce, aprobace Ch-Př 35 let praxe UK Praha, PF - Specializační studium pro výchovné poradce UK Praha, PF Specializační studium školského managementu Západočeská univerzita v Plzni, EF distanční studium management a ekonomika školy Hasil Jaroslav Mgr. statutární zástupce ředitele, výchovný poradce, aprobace Čj - Vv UJEP Ústí nad Labem, PF - Čj/VV 29let praxe TU Liberec - Školský management Kurz IVT grafik, OFFICE, SVOBODOVÁ Libuše Mgr. UJEP Ústí nad Labem M-Z zástupce ředitele pro ped. činnost, M-Z 31let praxe Kurz volba povolání BABICKÁ Alena, Ing. zástupce ředitele pro ekonomiku VŠCHT Praha, ekonomika a řízení 23let praxe

12 C) PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY, PRACOVNÍCI ŠKOLY - ŠKOLNÍ ROK Aktualizováno k ŠOLAROVÁ Dagmar HASIL Jaroslav SVOBODOVÁ Libuše Mgr. ředitelka školy, výchovný poradce, Ch-Př Mgr. statutární zástupce ředitele, výchovný poradce, Čj-Vv Mgr. zástupce ředitele pro ped. činnost BABICKÁ Alena Ing. zástupce ředitele pro ekonomiku 1.STUPEŇ BIRČÁKOVÁ Jana Mgr. 0.tř. 1.st.-Rj FUCHSOVÁ Zuzana Mgr. 1.A 1.st., učí Fj BOUŠKOVÁ Iva Mgr. 1.B 1.st. NEKOLOVÁ Anna Mgr. 1.C 1.st. RYJÁČKOVÁ Miroslava Mgr. 2.A 1.st. JANATOVÁ Eva Mgr. 2.B 1.st. KRČMÁŘOVÁ Romana Mgr. 3.A 1.st. BRÁNIŠOVÁ Marie Mgr. 3.B 1.st., výchovný poradce pro poruchy učení ONDRÁČKOVÁ Lucie Mgr. 4.A 1.st.-speciální pedagogika SKRAMUŠSKÁ Martina Mgr. 4.B 2.st., Čj-Dě ŠNEJDAROVÁ Lenka Mgr. 5.A 1.st. MACALOVÁ Jana Mgr. 5.B 1.st. NEJEDLÁ Lucie, Dis 2.STUPEŇ zdravotní asistentka HASILOVÁ Dagmar Mgr. 6.A 2.st.,Rj, D, Nj JANOŠOVÁ Iva - 6.B učí Fy, Nj,Tv-studuje VŠ KASTNEROVÁ Milena Mgr. 7.A 2.st.-Čj,Dě FIRMANOVÁ Lenka Mgr. 7.B 1.st., učí M, Z,Inf KRATOCHVÍLOVÁ Petra Mgr. 7.C 2.st.-Čj, Vv HRDÁ Jaroslava Mgr. 8.A 2.st.-Ch,Př DOLEŢALOVÁ Edita Mgr. 8.B 1.a 2.st.- Aj ŢILKOVÁ Ivana - 8.C učí Čj, Dě, Ov, Rv BABOUČEK Tomáš Mgr. 9.A protidrogový koordinátor, Dě-Rj, učí Tv, Pč POSPÍŠIL Tomáš Mgr. 9.B 1.st., učí D,Hv,Aj PAPOUŠKOVÁ Irena Bc. 9.C studuje VŠ, přírodovědné zaměření, učí Př, Vv VRTIŠKA Jan Ing. 9.D metodik informačních a kom technologií, učí Inf.,Fy,volbu povolání

13 DVOŘÁK David - - studuje VŠ PF, M-Ov KARPÍŠKOVÁ Věra - - učí Pč MATĚJKOVÁ Irena Mgr. - 1.st-Rv, učí Aj SVATOŠOVÁ Květoslava Mgr. - 2.st.-M,Pč VŠETULA Vadim Mgr. - 2.st.-Z,Dě,trenér ŠKOLNÍ DRUŢINA - ŠKOLNÍ KLUB MRNKOVÁ Jarmila vedoucí vychovatelka, barevná ŠD KUČEROVÁ Alena ţlutá ŠD SCHEJBALOVÁ Jana VYDROVÁ Jana POKORNÁ Marcela PROVOZNÍ PRACOVNÍCI JANÁTOVÁ Miroslava PALOVČÍKOVÁ Květoslava ŢENÍŠEK Ladislav UKLÍZEČKY HENDRYCHOVÁ Monika BERNHARTOVÁ Marie SRBOVÁ Eva TÁBORSKÁ Helena VLČKOVÁ Jana ZRADÍČKOVÁ Gabriela ŠKOLNÍ JÍDELNA SOUKUPOVÁ Milada BREJCHOVÁ Helena HOLÁ Jaroslava VĚTVIČKOVÁ Jana ŠIMKOVÁ Alena PRUŢINOVÁ Věra modrá ŠD zelená ŠD školní klub sekretářka účetní, mzdová účetní školník, správce budov vedoucí školní jídelny kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka

14 Věková struktura - ředitelka věková skupina celkem více počet Věková struktura - zástupci ředitelky věková skupina celkem více počet Věková struktura - učitelé 1.stupně věková skupina celkem více počet Věková struktura - učitelé 2.stupně věková skupina celkem více počet Věková struktura - pracovníci dělnických povolání věková skupina celkem více počet Věková struktura - technickohospodářští pracovníci věková skupina celkem více počet Věková struktura - obchodně provozní pracovníci - stravování věková skupina celkem více počet

15 D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY, Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, o.p.s. Litoměřice Hotelová škola, Teplice, příspěvková organizace Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., Most Střední odborná škola InterDACT s.r.o., Most Střední odborná škola podnikatelská, s.r.o., Most Střední odborná škola sluţeb a Střední odborné učiliště, Kadaň, května 680, příspěvková organizace Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace Střední odborná škola, Meziboří, nám. 8. května 400, příspěvková organizace Střední průmyslová škola, Most, Topolová 584, příspěvková organizace Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o Střední škola dostihového sportu a jezdectví Střední škola gastronomie a sluţeb, Most, Jana Palacha 711, příspěvková organizace Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace Střední škola zemědělská a ekologická, Ţatec, příspěvková organizace Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická J.E.Purkyně, Most, J. E. Purkyně 272, p.o. Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a Obchodní akademie, Most, Zd. Fibicha 2778, p.o. SUMA 75 Kód Rozdělení podle oborů/kódů oborů 9.tř. z niţších tříd E Střední vzdělání s výučním listem (dříve Niţší střední odborné 1 2 vzdělání) H Střední vzdělání s výučním listem (dříve Střední odborné vzdělání 26 3 s výučním listem) J Střední vzdělání (dříve Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu) K Střední vzdělání s maturitní zkouškou (dříve Úplné střední 8 1 všeobecné vzdělání) L Střední vzdělání s maturitní zkouškou (dříve Úplné střední odborné 6 vzdělání s vyučením i maturitou) M Střední vzdělání s maturitní zkouškou (dříve Úplné střední odborné 34

16 vzdělání s maturitou (bez vyučení)) SUMA 75 6

17 E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ,

18

19 F) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ, Datum Akce Částka DVPP - Mgr. Svobodová 550,00 Kč DVPP 700,00 Kč DVPP 550,00 Kč Mgr. Bránišová - UK Praha, stud.spec.ped ,00 Kč DVPP Mgr. Firmanová 3 500,00 Kč Ing. Vrtiška - IVT 1 315,00 Kč ped prac. - Komunikace s rodiči 3 000,00 Kč DVPP Mgr. Šnejdarová, D.Dvořák - Menza 1 200,00 Kč Mgr. Matějková - AJ, DVPP 250,00 Kč ped.prac. - Bakalář - Kč Suma: ,00 Kč

20 G) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI, Sportovní soutěţe ve školním roce Počet Počet 2008/2009 Datum Umístění Sportovní disciplína Soutěţ Hoši Dívky Smíšené konání (kolo) Cyklistický sprint okresní Přespolní běh okresní Zátopkova štafeta - maratón školní 42 kolo Běh do vrchu okresní Stolní tenis-starší ţáci okresní 4 4. Stolní tenis-starší ţákyně okresní Hod na cíl - granát okresní Přehazovaná dívek 6.-7.tř okresní Vybíjená 4.-5.tř. okresní Nohejbal - starší ţáci okresní Badminton - starší ţáci okresní Silový trojboj - starší ţáci okresní Rychlobruslení okresní Školákoviny -soutěţ ZŠ okresní Závody v plavání okresní Florbal chlapci tř okresní Florbal dívky tř. okresní 8 březen 5. Florbal dívky tř. krajské 10 kolo Šplh na tyči okresní Hod na koš - střelba okresní Vybíjená -mladší ţáci okresní Basketbal - starší ţáci okresní Basketbal - starší ţákyně okresní 7 duben 6. Hokejbal-6.-7.tř. okresní Hokejbal-8.-9.tř.. okresní 10 květen 2. COCA-COLA -kopaná 2.kolo Dopravní cyklistická soutěţ-6.tř. okresní Dopravní cyklistická soutěţ-8.tř. okresní 4 Dopravní cyklistická soutěţ-6.tř. krajské 4 4. Dopravní cyklistická soutěţ-8.tř. krajské 4 květen 1. COCA-COLA -kopaná okresní 12 červen 4. Soutěţ mladých zdravotníků-1.kategorie oblastní 6 červen 4. Soutěţ mladých zdravotníků-2.kategorie oblastní Závody horských kol okresní Rychlobruslení okresní 9 6

21 Sportovní gymnastika-chlapci okresní Přespolní běh okresní Volejbal-dívky okresní volejbal-chlapci okresní atletický čtyřboj - 6,7.třídy dívky okresní atletický čtyřboj - 6,7.třídy chlapci okresní atletický čtyřboj - 8,9..třídy dívky okresní atletický čtyřboj - 8,9..třídy chlapci okresní atletický čtyřboj celkové výsledky okresní Přetahování lanem okresní /9 3. Celoroční soutěţ mezi školami - CVČ město /9 8. Celoroční soutěţ AŠSK okresní BILLIARD-HOCKEY ŠPRTEC Liga škol - druţstva školní , Liga škol městské kolo město Liga škol oblastní čtvrtfinále (krajské oblast 5 kolo) Významné výsledky v soutěţích jednotlivců: Most ţákovský turnaj Jiří Jeţek Meziboří ţákovský turnaj Jiří Jeţek Most ţákovský turnaj Jiří Jeţek Zubří mistrovství ČR (starší ţáci) Jiří Jeţek Zubří mistrovství ČR (mladší ţáci) Vojtěch Hlávka Most Český pohár Tomáš Fleišman Marienberg, Německo mezinárodní turnaj Challenger Tomáš Fleišman Wodzislaw Slaski, Polsko mezinárodní turnaj Challenger Tomáš Fleišman Brno ţákovský turnaj finále TOP16 Jiří Jeţek Luštěnice Český pohár Jiří Jeţek TÁHLOVÝ HOKEJ CHEMOPLAST Most Český pohár Tomáš Fleišman Wodzislaw Slaski, Polsko mistrovství Evropy (junioři) Jiří Jeţek -1.místo, Tomáš Fleišman AIR-HOCKEY Wodzislaw Slaski, Polsko mistrovství Evropy (junioři) Jiří Jeţek Celkem:

22 Vědomostní a umělecké soutěţe ve školním roce 2008/2009 Datum Umístění Soutěře, olympiády Soutěţ Jména září hl.cena literární - časopisu Káčko celostátní POKORNÁ Markéta (9.C) září ocenění projekt Zdravé zuby celostátní PETRÁSEK Tomáš(3.B) ocenění URBAN Tomáš(4.B) listopad ocenění GIS EXPERT okresní VLK Ondřej(9.C),HULLA Marek(9.C) matematický LOGIK okresní 15.ZŠ 7. matematický LOGIK okresní ZHANG(9.A) 8. matematický LOGIK okresní NOVÁK Lukáš(9.A) OK ve florbale okresní kategorie- chlapci 8. a 9. tř S pohybem kaţdý den 2008 celostátní MALKINSKI Edward(4.B) pro 1. st ZŠ ocenění " 20 ţáků 1. stupně OK ve florbale okresní kategorie - dívky 8. a 9.tř nejlepší sportovci ZŠ okresní HRADŃANSKÝ Richard za školní rok 2007/2008 okresní Le David (ceny CVČ) okresní PROŠEK Jan " okresní SÝKOROVÁ Zuzana 2. " okresní VRZAL Václav " okresní FLEIŠMAN Tomáš Cena CVČ -NEJLEPŠÍ ŢÁK okresní DUDIAKOVÁ Kamila (9.C) zš Cena CVČ -NEJLEPŠÍ ŢÁK okresní FLEIŠMANN Tomáš(9.C) zš prosinec ocenění Nejlepší sportovci města Most FLEIŠMAN Tomáš(9.C) Mostu ocenění za rok 2008 Most JEŢEK Jiří (8.A) Billiard-hockey club prosinec 7. O pohár senátora Mostu okresní 15. ZŠ 6. kraul okresní ŢIŢKOVÁ Karolína(3.) 3. znak okresní ŠAREŠ Luděk )3.) 4. znak okresní HRODEK Jakub (4.) Vánoční turnaj judo- váha do region KUCHAŘÍK Petr (3.B) Silový trojboj druţstev okresní SVOBODA Patrik a LACKO Patrik (9.A) KONDR Lukáš (9.C), ŠKRABAL Petr (9.D) Česká liga mládeţe v region ŢIŢKOVÁ Karolína(3B) potápění Okresní olympiáda v chemii okresní ZHANG(9.A) Okresní olympiáda v okresní OKROUHLÝ Tomáš(7.B) anglickém j. kategorie IA 6.-7.r Krajské finále ve florbalu krajské 4. ktg.8.-9.třídy ZŠ starší děvčata Krajskékolo celost soutěţe krajské 0. ktg tř.,poljanská Nikola (2.B) v solovém zpěvu Okresní kolo v recitaci okresní 1.ktg.ŠROMOVÁ Zuzana(2.A) 3. " okresní 3.ktg.GROŠOVÁ Barbora

23 čest.uz. " okresní 3.ktg.ŠROM Jiří(7.B) čest.uz. " okresní 4.ktg.KYNCL Lukáš(9.D) 4.4. ocenění Ocenění Kvality za projekt celostátní etwinning- Mgr DOLEŢALOVÁ E. a ţáci vol př spolupráce s portugal partnery Okresní biologická okresní ktg.d POLATOVÁ Veronika(7.A) olympiáda ocenění Cena europoslance JUDR oblastní HŘÍBAL V.,LET Š., SKOPAŘOVÁ A., Falbra za aktivitu v projektech EU SVOBODOVÁ M., PELCOVÁ Š. (8.b) ocenění Nejlepší ţák ZŠ oceněný Most ZHANG Yicheng(9.A),DUDIAKOVÁ K.(9.C) primátorem Mostu Dopravní soutěţ mladých cyklistů okresní ktg r., HŘÍBAL Vítek(8.B),VLK O.(9.C) SVOBODOVÁ M.(8.B),SAPOUŠKOVÁ L.(7.A) HŘÍBAL Vítek (8.B) Dopravní soutěţ mladých okresní cyklistů 1. nejlepší chlapec VLK Ondřej(9.C) 1. nejlepší dívka SVOBODOVÁ (.)8.B) Dopravní soutěţ mladých okresní ktg.1.,5.-6.r. cyklistů 20,5, 4. Dopravní soutěţ mladých krajské cyklistů Krajský přebor mládeţe v šachu krajské ktg r., HŘÍBAL Vítek(8.B),VLK O.(9.C) SVOBODOVÁ M.(8.B),SAPOUŠKOVÁ L.(7.A) ktg.h12, Ho Anh Tuan (5.B)

24 H) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ, 1. Inspekce ČŠI 31. březen 3. duben 2009 Inspekční zpráva čj. ČŠI-01109/09-06, Předmět kontroly: Hodnocení podmínek, průběhu a výsledku vzdělávání základní školou podle 174 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb.. Inspekční zpráva je k nahlédnutí u ředitelky školy. Bude CŠI umístěna na web. Materiální předpoklady školy jsou na velmi dobré úrovni, přijímací řízení a poradenství je na velmi dobré úrovni, vedení školy je na velmi dobré úrovni, předpoklady pro činnost jsou příkladem dobré praxe, průběh vzdělávání je příkladem dobré praxe, výuka cizích jazyku je příkladem dobré praxe, ostatní výuka je na běţné úrovni. Pro dílčí úpravy ŠVP ustanovila ředitelka školy realizační tým. 2. Inspekce ČŠI 31. březen 3. duben 2009 Protokol č.j. CŠI-01110/09-06, Předmět kontroly: Státní kontrola dodrţování právních předpisu v oblasti školního stravování s ohledem na cílovou skupinu a s ohledem na typ školy, pro které školské zařízení zajišťuje sluţby, vykonaná podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb. Ředitelka školy konstatovala, ţe z osmi kontrolních zjištění nebylo v sedmi zjištěno ţádné porušení právních předpisu. V jediném bode zjištěno, ţe procentuální zastoupení vybraných potravin není v toleranci. Okomentovala po konzultaci se SZÚ v Praze, ţe mléko a mléčné výrobky lze povaţovat za jednu komoditu, za vysoký podíl zeleniny a niţší podíl ovoce SZÚ chválí a povaţuje je za stejnou komoditu. Nízký podíl cukru vidí jako pozitivum. Vedoucí školní jídelny bude iniciovat změnu spotřebního koše na konferenci v Pardubicích. Ředitelka školy uloţila vedoucí školní jídelny dát do souladu normy spotřebního koše a zároveň respektovat zdravé stravovací návyky podle současných trendu vydávaných SZÚ v Praze. 3. Kontrola KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Územní pracoviště Most. J.E. Purkyně 270/ Plnění povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví zákonem č. 258/200 Sb.,, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. 410/2005 Sb., o hygienických poţadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Závady byly projednány se zřizovatelem, budou zařazeny do plánu velké údrţby. Podle finančních moţností bude odstraněno Plnění povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví zákonem č. 258/200 Sb.,, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. 410/2005 Sb., o hygienických poţadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Na zjištění bylo ředitelkou školy zpracováno vysvětlení. Do konce května byly zjištěné nedostatky odstraněny Plnění povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví zákonem č. 258/200 Sb., v platném znění a právními předpisy vydanými na základě tohoto zákona šetření provedeno jako pravidelný, plánovaný státní zdravotní dozor, zaměřený na nerizikové práce. Kontrola bez závad, pokuta nebyla uloţena.

Základní škola, Most,

Základní škola, Most, Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009-2010 Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy září 2010 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (NAPŘÍKLAD NÁZEV,

Více

Základní škola, Most,

Základní škola, Most, Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace AUTOEVALUACE Vlastní hodnocení školy za léta 2008 2010 Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy září 2010 projednáno na pedagogické

Více

Základní škola, Most,

Základní škola, Most, Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy září 2011 1 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, JIMIŽ JSOU

Více

Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace

Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví. Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007 26.června 2007 schváleno Radou školy

Více

Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace

Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007-2008 Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy září 2008 Základní údaje o škole 1.1 Název školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví III. PŘEPRACOVANÁ VERZE 1. 9. 2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012-2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012-2013 Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy září 2013 1 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, JIMIŽ JSOU

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj.

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-461/10B Název školy Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Adresa: Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor: 48510921 IČ: 600108007 Místo

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-558/09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-558/09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-558/09 Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most Adresa: Ruská 2059, 436 01 Litvínov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-626/08-09. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-626/08-09. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-626/08-09 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Adresa: Úprkova 1, 500 09 Hradec Králové Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-551/09-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-551/09-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-551/09-02 Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Adresa: Jilemnického 1152, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-281/09-3. Základní škola a Mateřská škola Verneřice

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-281/09-3. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-281/09-3 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Adresa: Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice Identifikátor: 600076393 IČ:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-226/08-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-226/08-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-226/08-09 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 Adresa: Lhotecká 39, 500 09

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace 2009/2010 Hlučín 2010 O B S A H A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 4 3) CHARAKTERISTIKA

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-389/13-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-389/13-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-389/13-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa Osice okres Hradec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-965/09-H Název školy: Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Adresa: Tutleky 65, 517 41 Kostelec nad Orlicí Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03 ŠVP byl vytvořen a inovován v rámci Operačního programu spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-411/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova Sídlo 798 14 Olšany u Prostějova 3 E-mail právnické

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-899/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříţ, ředitel

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více