USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne (č. usnesení 415/ /D/2012)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012)"

Transkript

1 MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne (č. usnesení 415/ /D/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ. Č. usnesení 415/2012 Plnění usnesení zastupitelstva města Předkládá: Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ bere na vědomí zprávu tajemníka MěÚ o plnění usnesení zastupitelstva města k datu VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 4 - BOD č. 01) - Plnění usnesení zastupitelstva města Č. usnesení 416/2012 Zpráva o činnosti Rady města Česká Lípa Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Česká Lípa ke dni VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 5 - BOD č. 02) - Zpráva o činnosti Rady města Česká Lípa Č. usnesení 417/2012 Rozpočtové změny rozpočtové opatření č. 7/2012 Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města schvaluje rozpočtovým opatřením č. 7/2012 tyto rozpočtové změny: 1/12

2 1. Změny příjmů a výdajů 1.1. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci na úhradu mzdových výdajů veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu mzdy na položkách: - městský úřad - mzdové výdaje o Kč - povinné pojistné a zákonné pojištění o Kč 1.2. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Základní školu Dr. Miroslava Tyrše na dopravu žáků na veletrh Educa 2012: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položce ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova přijaté neinvestiční transfery o Kč 1.3. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Základní školu Partyzánská na projekt Venkovní tělovýchovné náčiní : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položce ZŠ Partyzánská přijaté neinvestiční transfery o Kč 1.4. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra ČR na realizaci integrace azylantů v r.2012: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce "neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu" o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odělení technické správy majetku na položce místní komunikace - oprava, údržba o Kč a na položce integrace azylantů úhrada čistého nájemného o Kč 1.5. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce "neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu" o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Oddělení technické správy majetku na položce místní komunikace - oprava, údržba o Kč 1.6. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci - příspěvek na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za I. pololetí roku 2012: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce "neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu" o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru životního prostředí na položce "dotace Ministerstva zemědělství České republiky - výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin" o Kč 1.7. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci od Ministerstva zemědělství ČR na úhradu výdajů spojených s činností odborného lesního hospodáře za období III. čtvrtletí roku 2012: 2/12

3 a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru životního prostředí na položce odborný lesní hospodář o Kč 1.8. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci na obnovu kulturní památky sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje majetku a investic investice, územní plán, dotace na položce Oprava morového sloupu o Kč 1.9. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci na projekt Zlatý oříšek Libereckého kraje Česká Lípa 2012 : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položce projekt - Zlatý oříšek o Kč navýšení rozpočtu - zpřesnění odpisového plánu příspěvkové organizace Sport: a) navýšení příjmů v rozpočtu sportu na položce odpisy PO Sport o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu sportu na položce Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel rozpočtu) o Kč navýšení rozpočtu o investiční účelovou dotaci na rekonstrukci pavilonu B ZŠ Speciální Jižní: a) navýšení příjmů třídy 4 v rozpočtu všeobecné pokladní správy na nové položce investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu rozpočtu Odboru rozvoje majetku a investic investice, územní plán, dotace na položce Stavební úpravy a přístavba pavilonu B ZŠ Speciální Jižní o Kč snížení rozpočtu o vratku nevyčerpané dotace - Sbor dobrovolných hasičů Stará Lípa: a) snížení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) snížení výdajů v rozpočtu Oddělení technické správy majetku na položce Sbor dobrovolných hasičů Stará Lípa 602 o Kč Zpřesnění příjmů v rozpočtu Oddělení technické správy majetku snížení kapitálových příjmů: a) snížení příjmů v rozpočtu Oddělení technické správy majetku na položce prodej nemovitostí - budovy o Kč, b) zvýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položkách: - odvod z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her o Kč - odvod výtěžku z VHP o Kč - správní poplatky o Kč - na nové položce v daňových příjmech poplatek z provozovaný výherní hrací přístroj nedoplatky z minulých let o Kč c) snížení výdajů v rozpočtu Městského informačního centra na položce Ediční činnost o Kč 3/12

4 d) snížení výdajů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce rezerva města o Kč 2. Změny ve výdajích 2.1. přesuny prostředků mezi položkami v rozpočtu Oddělení technické správy majetku: a) položku informatika - služby dodavatelským způsobem navýšit o Kč přesunem z položky aktivní prvek switch čp.127 b) položku služby pro provoz MěÚ ( úklid, údržba, revize, autodoprava ) navýšit o Kč přesunem z položky skartovací stroj na RZ a SPZ oddělení dopravně správních agend c) položku veřejné osvětlení - elektrická energie navýšit o Kč přesunem částky Kč z položky památné stromy a částky Kč z položky drenážní a dešťová kanalizace 2.2. přesuny prostředků mezi položkami v rozpočtu kultury: položku Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) navýšit o.000 Kč přesunem z položky Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady 2.3. převod prostředků z rozpočtu Odboru kancelář tajemníka MěÚ do rozpočtu kultury: rozpočet kultury navýšit na položce Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady o Kč převodem z rozpočtu Odboru kancelář tajemníka MěÚ z položky služby pošt 2.4. převod prostředků z rozpočtu Odboru rozvoje majetku a investic investice, územní plán, dotace do rozpočtu kultury : investiční výdaje v rozpočtu kultury navýšit na nové položce Lipý, příspěvková organizace zajištění kleneb v areálu hradu o Kč převodem z rozpočtu Odboru rozvoje majetku a investic investice, územní plán, dotace z položky Vodní hrad Lipý 3. Snížení výdajů, změna v třídě 8 financování 3.1. snížení výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic - investice, územní plán, dotace převod dotace do roku 2013: a) snížení investičních výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic - investice, územní plán a dotace na položce ZŠ Speciální Jižní - vybavení speciální školy o Kč b) zařazení nové položky ZŠ Speciální Jižní - vybavení speciální školy ve výši Kč do části Záporné financování 4. Převod prostředků do Investičního fondu města 4.1. snížení kladného financování v části Využití IF investice: a) snížení výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic - investice, územní plán, dotace na položkách : - Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí o Kč - Jiráskovo divadlo o Kč - Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu o Kč - Revitalizace hřiště při ZŠ 28.října o Kč b) snížení kladného financování v části Využití Investičního fondu na investice na položkách: - Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí o Kč - Jiráskovo divadlo o Kč - Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu o Kč - Revitalizace hřiště při ZŠ 28.října o Kč 4/12

5 4.2. převod z rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic - investice, územní plán a dotace do Investičního fondu : a) snížení výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic - investice, územní plán, dotace na položkách: - Odstranění následků poškození rekultivované skládky Kozly o Kč - Technologické centrum o Kč - Dešťová kanalizace a komunikace Kopeček-I. etapa o Kč - Chodník a zastávka Dolní Libchava o Kč - odstranění následků požáru Domu humanity v České Lípě o Kč b) převod částky Kč do Investičního fondu města 5. Změny v příjmech 5.1. přesuny prostředků v daňových příjmech rozpočtu všeobecné pokladní správy: položku daň z příjmu právnických osob navýšit o Kč přesunem částky Kč z položky daň z přidané hodnoty a částky Kč z položky daň z příjmu fyzických osob-závislá činnost VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 6 - BOD č. 03) - Rozpočtové změny rozpočtové opatření č. 7/2012 Č. usnesení 418/A/2012 Nedočerpání investičního příspěvku ZŠ Pátova - ponechání v investičním fondu Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města schvaluje Základní škole, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace ponechání nedočerpaného investičního příspěvku v celkové výši ,-- Kč na "dokončení stavebních úprav tělocvičny v roce 2013". VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 7 - BOD č. 04A) - Nedočerpání investičního příspěvku ZŠ Pátova - ponechání v investičním fondu Č. usnesení 418/B/2012 Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu ZŠ Pátova Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města schvaluje Základní škole, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace převod částky ,-- Kč z rezervního fondu do investičního fondu a souhlasí s využitím těchto finančních prostředků na nákup varného kotle do školní kuchyně. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 8 - BOD č. 04B) - Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu ZŠ Pátova 5/12

6 Č. usnesení 419/2012 Rozpočet města na rok 2013 Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2013 s následujícími úpravami: 1. KULTURA: a) Snížení výdajů v rozpočtu Kultura výdaje provozní na položce Malá kultura o 100 tis.kč b) Navýšení výdajů v rozpočtu Kultura výdaje provozní na položce Kulturní granty o 100 tis.kč 2. ORMI - INVESTICE, ÚZEMNÍ PLÁN, DOTACE: a) V rozpočtu ORMI investice, územní plán, dotace výdaje investiční snížení položky Rezerva ORMI o tis. Kč b) V rozpočtu ORMI investice, územní plán, dotace výdaje investiční vznik nové položky Zřízení zásuvkového rozvodu NN na náměstí T.G.M. ve výši tis.kč c) V rozpočtu ORMI investice, územní plán, dotace výdaje investiční vznik nové položky - Přemístění skate-parku ve výši 500 tis.kč 3. ORMI - INVESTICE, ÚZEMNÍ PLÁN, DOTACE, FINANCOVÁNÍ: a) V rozpočtu ORMI investice, územní plán, dotace výdaje investiční zrušení položky Revitalizace domu humanity, rozšíření areálu ve výši tis.kč b) V rozpočtu sumarizace financování kladné financování zrušení položky Revitalizace domu humanity, rozšíření areálu ve výši tis.kč 4. ORMI - INVESTICE, ÚZEMNÍ PLÁN, DOTACE, VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA: a) V rozpočtu ORMI investice, územní plán, dotace výdaje investiční zrušení položky Příprava rekonstrukce mostu Hrnčířská ve výši 500 tis.kč b) Navýšení rozpočtu Všeobecná pokladní správa výdaje provozní na položce Rezerva města o 500 tis.kč 5. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ: a) V rozpočtu Odbor sociálních věcí a zdravotnictví výdaje investiční snížení rozpočtu na položce Sociální služby Česká Lípa výdaje investiční o 0 tis.kč b) V rozpočtu Odbor sociálních věcí a zdravotnictví výdaje provozní navýšení rozpočtu na položce Sociální granty o 0 tis.kč 6. ORMI - INVESTICE, ÚZEMNÍ PLÁN, DOTACE, FINANCOVÁNÍ: a) V rozpočtu ORMI investice, územní plán, dotace výdaje investiční zrušení položky Jiráskovo divadlo ve výši tis.kč b) V rozpočtu sumarizace financování kladné financování zrušení položky Jiráskovo divadlo ve výši tis.kč 7. ORMI - INVESTICE, ÚZEMNÍ PLÁN, DOTACE, FINANCOVÁNÍ: a) V rozpočtu ORMI investice, územní plán, dotace výdaje investiční zrušení položky Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu ve výši tis.kč b) V rozpočtu sumarizace financování kladné financování zrušení položky Městská 6/12

7 knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu ve výši tis.kč 8. Rozpočet po změnách: Příjmy celkem: 526.2,7 tis. Kč Výdaje celkem: ,7 tis. Kč Financování: ,0 tis. Kč VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 9 - BOD č. 05) - Rozpočet města na rok 2013 Č. usnesení 420/2012 Schválení aktualizace Programu regenerace MPZ Česká Lípa na období Předkládá: Kočandrle Jiří, I. místostarosta města Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města schvaluje aktualizaci Programu regenerace MPZ Česká Lípa na období VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 06) - Schválení aktualizace Programu regenerace MPZ Česká Lípa na období Č. usnesení 421/2012 Koncepce prevence kriminality na období Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města schvaluje Koncepci prevence kriminality na období v upraveném znění. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 07) - Koncepce prevence kriminality na období Č. usnesení 422/2012 Výběr dodavatele elektřiny pro město Česká Lípa vč. příspěvkových organizací Předkládá: Kočandrle Jiří, I. místostarosta města bere na vědomí informace o postupu výběru dodavatele elektrické energie pro odběrná místa města Česká Lípa a jeho příspěvkových organizací a dále informaci o uzavření Smluv o sdružených službách dodávky elektřiny se společností CENTROPOL ENERGY, a.s., IČ: , se sídlem Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 08) - Výběr dodavatele elektřiny pro město Česká Lípa vč. příspěvkových organizací 7/12

8 Č. usnesení 423/2012 Směna pozemků se společností Ředitelství silnic a dálnic Předkládá: Kočandrle Jiří, I. místostarosta města schvaluje směnu části pozemku p. č. 762/10, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 995 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Dolní Libchava a p. č. 5750/192, ostatní plocha, silnice o výměře 78 m 2 v k. ú. Česká Lípa za pozemky p. č. 100, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 152 m 2, p. č. 101, zahrada o výměře 78 m 2 a p. č. 102, zahrada o výměře 654 m 2 vše v k. ú. Dubice u České Lípy se společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: s doplatkem ve výši rozdílu cen, tj. město doplatí Ředitelství silnic a dálnic částku ,- Kč a souhlasí s uzavřením směnné smlouvy v předloženém znění. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 10) - Směna pozemků se společností Ředitelství silnic a dálnic Č. usnesení 424/2012 Záměr směny částí pozemků p. č. 155 a 151/1 v k. ú. Dobranov Předkládá: Kočandrle Jiří, I. místostarosta města schvaluje záměr směny části pozemku p. č. 155, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 70 m 2 z celkové výměry 260 m 2 a části p. č. 151/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 70 m 2 z celkové výměry 400 m 2 vše v k. ú. Dobranov. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 11) - Záměr směny částí pozemků p. č. 155 a 151/1 v k. ú. Dobranov Č. usnesení 4/2012 Oprava v katastru nemovitostí Předkládá: Kočandrle Jiří, I. místostarosta města souhlasí s opravou v katastru nemovitostí u pozemku p. č. 1549/2, zahrada o výměře 233 m 2 v k. ú. Česká Lípa dle důvodové zprávy. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 12) - Oprava v katastru nemovitostí 8/12

9 Č. usnesení 426/2012 Změna zřizovací listiny p.o. Sociální služby města České Lípy Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města schvaluje s účinností ke dni změnu zřizovací listiny Sociálních služeb města České Lípy, příspěvkové organizace, se sídlem Školní 2213, Česká Lípa, IČ a pověřuje starostku města podpisem. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 13) - Změna zřizovací listiny p.o. Sociální služby města České Lípy Č. usnesení 427/A/2012 Schválení zásad ZM pro poskytování grantů na cestovní ruch 2013 Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města schvaluje Zásady Zastupitelstva města Česká Lípa pro poskytování grantů na cestovní ruch v roce 2013, formulář žádosti o poskytnutí grantu na cestovní ruch v roce 2013 a formulář vyúčtování grantu na cestovní ruch v roce 2013 v předloženém znění. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 14A) - Schválení zásad ZM pro poskytování grantů na cestovní ruch 2013 Č. usnesení 427/B/2012 Zásady pro poskytování finančního příspěvku na podporu sportu pro rok 2013 Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města schvaluje Zásady pro poskytování finančního příspěvku na podporu sportu pro rok 2013, tiskopisy žádostí o poskytnutí příspěvku a tiskopisy vyúčtování v předloženém znění. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 14B) - Zásady pro poskytování finančního příspěvku na podporu sportu pro rok 2013 Č. usnesení 427/C/2012 Zásady pro poskytování školských grantů Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města 9/12

10 schvaluje Zásady Zastupitelstva města Česká Lípa pro poskytování školských grantů v roce 2013, formulář žádosti o poskytnutí školského grantu v roce 2013 a formulář vyúčtování školského grantu poskytnutého v roce 2013 v předloženém znění. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 14C) - Zásady pro poskytování školských grantů Č. usnesení 427/D/2012 Zásady pro poskytování grantů v oblasti životního prostředí v roce 2013, tiskopis žádosti o grant a vyúčtování poskytnutého příspěvku Předkládá: PhDr. Hudec Miroslav, předseda výboru pro životní prostředí schvaluje Zásady pro poskytování grantů v oblasti životního prostředí v roce 2013, tiskopis žádost o grant a vyúčtování poskytnutého příspěvku. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 14D) - Zásady pro poskytování grantů v oblasti životního prostředí v roce 2013, tiskopis žádosti o grant a vyúčtování poskytnutého příspěvku Č. usnesení 427/E/2012 Zásady poskytování grantů na podporu kulturní činnosti a realizace kulturních akcí v roce 2013 Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města schvaluje Zásady poskytování grantů na podporu kulturní činnosti a realizace kulturních akcí v roce 2013, tiskopisy žádostí o poskytnutí příspěvku a tiskopisy vyúčtování v předloženém znění. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 14E) - Zásady poskytování grantů na podporu kulturní činnosti a realizace kulturních akcí v roce 2013 Č. usnesení 428/A/2012 Zápis z 20. zasedání kontrolního výboru Předkládá: JUDr. Nedvědová Marie, předsedkyně kontrolního výboru bere na vědomí zápis z 20. zasedání kontrolního výboru konaného dne 3. prosince /12

11 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. - BOD č. 15A) - Zápis z 20. zasedání kontrolního výboru Č. usnesení 428/B/2012 Zápis z 22. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí ZM Předkládá: Ing. Kobosilová Anna, předsedkyně výboru pro pronájem a prodej nemovitostí bere na vědomí zápis z 22. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí, který se konal v předloženém znění. Č. usnesení 428/C/2012 Zápis z jednání výboru pro výchovu a vzdělávání Předkládá: Mgr. Heller Karel, zastupitel bere na vědomí zápis z jednání výboru pro výchovu a vzdělávání ze dne Č. usnesení 428/D/2012 Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Předkládá: Mgr. Stehlíková Eva, předsedkyně výboru pro sociální politiku bere na vědomí předložený zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku. Č. usnesení 428/E/2012 Zápis z 19. zasedání výboru pro rozvoj města a památky Předkládá: MUDr. Tejnora Karel, předseda výboru pro rozvoj města a památky bere na vědomí zápis z 19. zasedání výboru pro rozvoj města a památky. Č. usnesení 428/F/2012 Zápis z 20. jednání výboru pro životní prostředí dne Předkládá: PhDr. Hudec Miroslav, předseda výboru pro životní prostředí 11/12

12 bere na vědomí zápis z 20. jednání výboru pro životní prostředí, které se konalo dne Č. usnesení 428/G/2012 Zápis z 21. jednání výboru ZM pro kulturu a cestovní ruch Předkládá: Prokeš Martin, předseda výboru pro kulturu a cestovní ruch bere na vědomí zápis z 21. jednání výboru ZM pro kulturu a cestovní ruch ze dne Č. usnesení 428/H/2012 Zápis z 20. zasedání Finančního výboru ZM Předkládá: JUDr. Bubeník Karel, předseda finančního výboru bere na vědomí zápis z 20. zasedání Finančního výboru ZM. Č. usnesení 428/I/2012 Zápis z 20. jednání výboru ZM pro kulturu a cestovní ruch Předkládá: Prokeš Martin, předseda výboru pro kulturu a cestovní ruch bere na vědomí zápis z 20. jednání výboru ZM pro kulturu a cestovní ruch ze dne Č. usnesení 428/J/2012 Zápis z 23. jednání výboru ZM pro sport Předkládá: Stejskal Jan, předseda výboru pro sport bere na vědomí zápis z 23. jednání výboru ZM pro sport ze dne /12

13 Č. usnesení 428/K/2012 Zápis z 24. jednání výboru ZM pro sport Předkládá: Stejskal Jan, předseda výboru pro sport bere na vědomí zápis z 24. jednání výboru ZM pro sport ze dne VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 15B - K) Zápisy z výborů Č. usnesení 429/A/2012 Materiály pro informaci - dotazy Klubu zastupitelů ČSSD Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města bere na vědomí předložené odpovědi na dotazy zaslané Mgr. Žateckou za Klub zastupitelů ČSSD. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 17A) - Materiály pro informaci - dotazy Klubu zastupitelů ČSSD Č. usnesení 429/B/2012 Hospodaření neškolských příspěvkových organizací za leden - říjen 2012 a předpoklad plnění rozpočtů v r Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města bere na vědomí informace příspěvkových organizací Městská knihovna Česká Lípa, Kultura Česká Lípa, Lipý Česká Lípa, Sport Česká Lípa a Sociální služby města Česká Lípa o výsledcích hospodaření za leden - říjen 2012 a předpokladu plnění rozpočtu k VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 17B) - Materiály pro informaci - Hospodaření neškolských příspěvkových organizací za leden - říjen 2012 a předpoklad plnění rozpočtů v r Č. usnesení 429/C/2012 Materiály pro informaci - odpovědi na dotazy p. Petra Skokana, zastupitele Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města 13/12

14 bere na vědomí odpovědi na dotazy pana Petra Skokana, zastupitele, vznesené na listopadovém jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 17C) - Materiály pro informaci - odpovědi na dotazy p. Petra Skokana, zastupitele Č. usnesení 429/D/2012 Materiály pro informaci - ostatní Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města bere na vědomí materiály pro informaci v příloze. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 17D) - Materiály pro informaci - ostatní Nepřijatá usnesení: Nebyla přijata usnesení k následujícím bodům: 9A/ Revokace usnesení č. 830/10/F ze dne schvaluje revokaci usnesení č. 830/10/F ze dne , tj. zrušení prodeje objektu bez čp. na pozemku p. č. 3367/1 včetně pozemku p. č. 3367/1, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Česká Lípa, ul. Pivovarská. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 09A) - Revokace usnesení č. 830/10/F ze dne / Interpelace - Nezaměstnanost na Českolipsku ukládá starostce města Česká Lípa, Mgr. Hana Moudrá, v měsíci lednu 2012 svolat pracovní schůzku vedení města za účasti zastupitelů města s významnými zaměstnavateli České Lípy a blízkého okolí z řad fyzických a právnických osob a podat v měsíci březnu 2013 zprávu zastupitelům s již případnými konkrétními možnostmi podpory města. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 16) - Interpelace - Nezaměstnanost na Českolipsku 18/ Různé bere na vědomí informaci Ing. Jaromíra Štrumfy, zastupitele, o havarijním stavu oken ve školní jídelně v Husově ulici, kdy při náhodné návštěvě školní jídelny dne zjistil, že stav oken a meziokenních vložek je havarijní a ohrožující zdraví školních dětí, dozorujících učitelů a zaměstnanců školní jídelny. Považuje za zcela nezbytné realizovat na ŠJ Husova kompletní výměnu těchto částí obvodového pláště. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 18) - Různé 14/12

15 Mgr. Hana Moudrá, starostka Jiří Kočandrle, místostarosta 15/12

16 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 4 - BOD č. 01) - Plnění usnesení zastupitelstva města Zasedání č zasedání ZM Dne: :12 2 Mgr. Martin Hájek ČSSD PRO 4 PhDr. Miroslav Hudec SZ PRO 9 Ing. Petr Máška ČSSD PRO 15 Jana Rychtaříková ČSSD PRO 16 Petr Skokan VV PRO 20 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD PRO 22 Jaroslav Ulbrich ČSSD PRO Mgr. Romana Žatecká ČSSD PRO PŘÍTOMNÝCH: 23 PRO: 23 ZDRŽELO SE: 0 NEPŘÍTOMNÝCH: 2 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0 Č. usnesení 415/ /12

17 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 5 - BOD č. 02) - Zpráva o činnosti Rady města Česká Lípa Zasedání č zasedání ZM Dne: :19 2 Mgr. Martin Hájek ČSSD PRO 4 PhDr. Miroslav Hudec SZ PRO 9 Ing. Petr Máška ČSSD PRO 14 Martin Prokeš SLK NEHLASOVAL 15 Jana Rychtaříková ČSSD PRO 16 Petr Skokan VV PRO 20 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD PRO 22 Jaroslav Ulbrich ČSSD PRO Mgr. Romana Žatecká ČSSD PRO PŘÍTOMNÝCH: 23 PRO: 22 ZDRŽELO SE: 0 NEPŘÍTOMNÝCH: 2 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1 Č. usnesení 416/ /12

18 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 6 - BOD č. 03) - Rozpočtové změny rozpočtové opatření č. 7/2012 Zasedání č zasedání ZM Dne: :30 2 Mgr. Martin Hájek ČSSD ZDRŽEL SE 4 PhDr. Miroslav Hudec SZ PRO 9 Ing. Petr Máška ČSSD PRO 15 Jana Rychtaříková ČSSD ZDRŽEL SE 16 Petr Skokan VV PRO 20 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD ZDRŽEL SE 22 Jaroslav Ulbrich ČSSD PRO Mgr. Romana Žatecká ČSSD ZDRŽEL SE PŘÍTOMNÝCH: 23 PRO: 19 ZDRŽELO SE: 4 NEPŘÍTOMNÝCH: 2 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0 Č. usnesení 417/ /12

19 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 7 - BOD č. 04A) - Nedočerpání investičního příspěvku ZŠ Pátova - ponechání v investičním fondu Zasedání č zasedání ZM Dne: :31 2 Mgr. Martin Hájek ČSSD PRO 4 PhDr. Miroslav Hudec SZ PRO 9 Ing. Petr Máška ČSSD PRO 15 Jana Rychtaříková ČSSD PRO 16 Petr Skokan VV PRO 20 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD PRO 22 Jaroslav Ulbrich ČSSD PRO Mgr. Romana Žatecká ČSSD PRO PŘÍTOMNÝCH: 23 PRO: 23 ZDRŽELO SE: 0 NEPŘÍTOMNÝCH: 2 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0 Č. usnesení 418/A/ /12

20 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 8 - BOD č. 04B) - Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu ZŠ Pátova Zasedání č zasedání ZM Dne: :32 2 Mgr. Martin Hájek ČSSD PRO 4 PhDr. Miroslav Hudec SZ PRO 9 Ing. Petr Máška ČSSD PRO 15 Jana Rychtaříková ČSSD PRO 16 Petr Skokan VV PRO 20 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD PRO 22 Jaroslav Ulbrich ČSSD PRO Mgr. Romana Žatecká ČSSD PRO PŘÍTOMNÝCH: 23 PRO: 23 ZDRŽELO SE: 0 NEPŘÍTOMNÝCH: 2 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0 Č. usnesení 418/B/ /12

21 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 9 - BOD č. 05) - Rozpočet města na rok 2013 Zasedání č zasedání ZM Dne: :05 2 Mgr. Martin Hájek ČSSD PROTI 4 PhDr. Miroslav Hudec SZ PRO 9 Ing. Petr Máška ČSSD ZDRŽEL SE 15 Jana Rychtaříková ČSSD PROTI 16 Petr Skokan VV ZDRŽEL SE 20 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD PROTI 22 Jaroslav Ulbrich ČSSD PROTI Mgr. Romana Žatecká ČSSD PROTI PŘÍTOMNÝCH: 23 PRO: 16 ZDRŽELO SE: 2 NEPŘÍTOMNÝCH: 2 PROTI: 5 NEHLASOVALO: 0 Č. usnesení 419/ /12

22 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 05) - Rozpočet města na rok 2013 Zasedání č zasedání ZM Dne: :06 2 Mgr. Martin Hájek ČSSD PROTI 4 PhDr. Miroslav Hudec SZ PRO 9 Ing. Petr Máška ČSSD ZDRŽEL SE 15 Jana Rychtaříková ČSSD PROTI 16 Petr Skokan VV PROTI 20 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD PROTI 22 Jaroslav Ulbrich ČSSD PROTI Mgr. Romana Žatecká ČSSD PROTI PŘÍTOMNÝCH: 23 PRO: 16 ZDRŽELO SE: 1 NEPŘÍTOMNÝCH: 2 PROTI: 6 NEHLASOVALO: 0 Č. usnesení 419/ /12

23 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 06) - Schválení aktualizace Programu regenerace MPZ Česká Lípa na období Zasedání č zasedání ZM Dne: :07 2 Mgr. Martin Hájek ČSSD PRO 4 PhDr. Miroslav Hudec SZ PRO 7 Jiří Kočandrle TOP 09 NEHLASOVAL 8 Mgr. Antonín Lačný VV NEHLASOVAL 9 Ing. Petr Máška ČSSD ZDRŽEL SE 15 Jana Rychtaříková ČSSD PRO 16 Petr Skokan VV NEHLASOVAL 20 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD NEHLASOVAL 22 Jaroslav Ulbrich ČSSD PRO 24 JUDr. Jana Zejdová KSČM NEHLASOVAL Mgr. Romana Žatecká ČSSD PRO PŘÍTOMNÝCH: 23 PRO: 17 ZDRŽELO SE: 1 NEPŘÍTOMNÝCH: 2 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 5 Č. usnesení 420/ /12

24 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 07) - Koncepce prevence kriminality na období Zasedání č zasedání ZM Dne: :26 2 Mgr. Martin Hájek ČSSD ZDRŽEL SE 4 PhDr. Miroslav Hudec SZ NEHLASOVAL 9 Ing. Petr Máška ČSSD PRO 15 Jana Rychtaříková ČSSD ZDRŽEL SE 16 Petr Skokan VV ZDRŽEL SE 20 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD ZDRŽEL SE 22 Jaroslav Ulbrich ČSSD ZDRŽEL SE Mgr. Romana Žatecká ČSSD PRO PŘÍTOMNÝCH: 23 PRO: 17 ZDRŽELO SE: 5 NEPŘÍTOMNÝCH: 2 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1 Č. usnesení 421/ /12

25 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 08) - Výběr dodavatele elektřiny pro město Česká Lípa vč. příspěvkových organizací Zasedání č zasedání ZM Dne: :26 2 Mgr. Martin Hájek ČSSD PRO 4 PhDr. Miroslav Hudec SZ NEHLASOVAL 9 Ing. Petr Máška ČSSD PRO 15 Jana Rychtaříková ČSSD PRO 16 Petr Skokan VV PRO 20 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD PRO 22 Jaroslav Ulbrich ČSSD PRO Mgr. Romana Žatecká ČSSD PRO PŘÍTOMNÝCH: 23 PRO: 22 ZDRŽELO SE: 0 NEPŘÍTOMNÝCH: 2 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1 Č. usnesení 422/2012 /12

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 28. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013 Rozpočet na rok 2013 Schválený usnesením ZM č. 419/2012 dne 19.12.2012 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 27. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č. j.: MUCL/43478/2015 Č.zveř.dokum.: 02 OF 2015 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2014 Zveřejněno dne: 8. 6. 2015, sejmuto dne: 25. 6. 2015 Závěrečný účet v tištěné

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č.j.: MUCL/29772/2012 Č.zveř.dokum.: 011 OF 2012 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2011 Zveřejněno dne: 4.5.2012, sejmuto dne: 24.5.2012 Závěrečný účet v tištěné

Více

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014)

USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Rozpočet města v roce 2012

Rozpočet města v roce 2012 LEDEN 2012 vydává město ČesKá Lípa měsíčník distribuce zdarma do schránek vychází 20. Ledna 2012 Rozpočet města v roce 2012 Klíčovým bodem prosincového zasedání českolipských zastupitelů bylo přijetí rozpočtu

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Romana Žatecká, starostka města Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ vedoucí odborů, oddělení a referenti Úvod Vážení zastupitelé, vážení

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 140 Vydána dne 18.12.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4557. Zpráva o vyřízení interpelací 4558. Návrh na

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č.j.: MUCL 59686/2011 Č.zveř.dokum.: 025 OF 2011 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2010 Zveřejněno dne: 9.5.2011, sejmuto dne: 26.5.2011 Závěrečný účet v tištěné

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah ÚVOD 3 I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 II. ZDROJE ROZPOČTU 7 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 III. VÝDAJE ROZPOČTU

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 27.5.2008

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 27.5.2008 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 27.5.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing. Jiří Paluska,

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. schv. rozpočet. skutečnost 312 758 303 046 594 428 325 819 305 299 650 351 55 923 109,41

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. schv. rozpočet. skutečnost 312 758 303 046 594 428 325 819 305 299 650 351 55 923 109,41 OBSAH HODNOTÍCÍ ZPRÁVA... 2 1 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2013... 2 1.1 Souhrnné výsledky finančního hospodaření... 2 1.2 Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku... 2 1.3 Zhodnocení rozpočtových výsledků

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici MĚSTSKÉ 1/leden/2010 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2010 Rozpočet města pro rok 2010 Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 USNESENÍ č. 128/13/ZK Volba ověřovatelů v o l í ověřovateli ze 4. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013:

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 29.

Více

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 2012 2013 2014 PŘÍJMY 49 508 277,62 54 209 932,43 65 385 941,65 VÝDAJE 46 278 235,69 45 996 886,25 60 598 412,54 SALDO 3 230 041,93

Více

Příloha č. 1. Zpráva o vývoji hospodaření a čerpání rozpočtu města Příbram

Příloha č. 1. Zpráva o vývoji hospodaření a čerpání rozpočtu města Příbram Příloha č. 1 Zpráva o vývoji hospodaření a čerpání rozpočtu města Příbram za rok 2013 2 Obsah Strana Úvod - zpráva o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací a plnění rozpočtu za rok

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

Více