USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne (č. usnesení 415/ /D/2012)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012)"

Transkript

1 MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne (č. usnesení 415/ /D/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ. Č. usnesení 415/2012 Plnění usnesení zastupitelstva města Předkládá: Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ bere na vědomí zprávu tajemníka MěÚ o plnění usnesení zastupitelstva města k datu VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 4 - BOD č. 01) - Plnění usnesení zastupitelstva města Č. usnesení 416/2012 Zpráva o činnosti Rady města Česká Lípa Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Česká Lípa ke dni VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 5 - BOD č. 02) - Zpráva o činnosti Rady města Česká Lípa Č. usnesení 417/2012 Rozpočtové změny rozpočtové opatření č. 7/2012 Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města schvaluje rozpočtovým opatřením č. 7/2012 tyto rozpočtové změny: 1/12

2 1. Změny příjmů a výdajů 1.1. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci na úhradu mzdových výdajů veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu mzdy na položkách: - městský úřad - mzdové výdaje o Kč - povinné pojistné a zákonné pojištění o Kč 1.2. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Základní školu Dr. Miroslava Tyrše na dopravu žáků na veletrh Educa 2012: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položce ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova přijaté neinvestiční transfery o Kč 1.3. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Základní školu Partyzánská na projekt Venkovní tělovýchovné náčiní : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položce ZŠ Partyzánská přijaté neinvestiční transfery o Kč 1.4. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra ČR na realizaci integrace azylantů v r.2012: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce "neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu" o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odělení technické správy majetku na položce místní komunikace - oprava, údržba o Kč a na položce integrace azylantů úhrada čistého nájemného o Kč 1.5. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce "neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu" o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Oddělení technické správy majetku na položce místní komunikace - oprava, údržba o Kč 1.6. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci - příspěvek na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za I. pololetí roku 2012: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce "neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu" o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru životního prostředí na položce "dotace Ministerstva zemědělství České republiky - výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin" o Kč 1.7. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci od Ministerstva zemědělství ČR na úhradu výdajů spojených s činností odborného lesního hospodáře za období III. čtvrtletí roku 2012: 2/12

3 a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru životního prostředí na položce odborný lesní hospodář o Kč 1.8. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci na obnovu kulturní památky sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje majetku a investic investice, územní plán, dotace na položce Oprava morového sloupu o Kč 1.9. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci na projekt Zlatý oříšek Libereckého kraje Česká Lípa 2012 : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položce projekt - Zlatý oříšek o Kč navýšení rozpočtu - zpřesnění odpisového plánu příspěvkové organizace Sport: a) navýšení příjmů v rozpočtu sportu na položce odpisy PO Sport o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu sportu na položce Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel rozpočtu) o Kč navýšení rozpočtu o investiční účelovou dotaci na rekonstrukci pavilonu B ZŠ Speciální Jižní: a) navýšení příjmů třídy 4 v rozpočtu všeobecné pokladní správy na nové položce investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu rozpočtu Odboru rozvoje majetku a investic investice, územní plán, dotace na položce Stavební úpravy a přístavba pavilonu B ZŠ Speciální Jižní o Kč snížení rozpočtu o vratku nevyčerpané dotace - Sbor dobrovolných hasičů Stará Lípa: a) snížení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) snížení výdajů v rozpočtu Oddělení technické správy majetku na položce Sbor dobrovolných hasičů Stará Lípa 602 o Kč Zpřesnění příjmů v rozpočtu Oddělení technické správy majetku snížení kapitálových příjmů: a) snížení příjmů v rozpočtu Oddělení technické správy majetku na položce prodej nemovitostí - budovy o Kč, b) zvýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položkách: - odvod z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her o Kč - odvod výtěžku z VHP o Kč - správní poplatky o Kč - na nové položce v daňových příjmech poplatek z provozovaný výherní hrací přístroj nedoplatky z minulých let o Kč c) snížení výdajů v rozpočtu Městského informačního centra na položce Ediční činnost o Kč 3/12

4 d) snížení výdajů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce rezerva města o Kč 2. Změny ve výdajích 2.1. přesuny prostředků mezi položkami v rozpočtu Oddělení technické správy majetku: a) položku informatika - služby dodavatelským způsobem navýšit o Kč přesunem z položky aktivní prvek switch čp.127 b) položku služby pro provoz MěÚ ( úklid, údržba, revize, autodoprava ) navýšit o Kč přesunem z položky skartovací stroj na RZ a SPZ oddělení dopravně správních agend c) položku veřejné osvětlení - elektrická energie navýšit o Kč přesunem částky Kč z položky památné stromy a částky Kč z položky drenážní a dešťová kanalizace 2.2. přesuny prostředků mezi položkami v rozpočtu kultury: položku Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) navýšit o.000 Kč přesunem z položky Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady 2.3. převod prostředků z rozpočtu Odboru kancelář tajemníka MěÚ do rozpočtu kultury: rozpočet kultury navýšit na položce Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady o Kč převodem z rozpočtu Odboru kancelář tajemníka MěÚ z položky služby pošt 2.4. převod prostředků z rozpočtu Odboru rozvoje majetku a investic investice, územní plán, dotace do rozpočtu kultury : investiční výdaje v rozpočtu kultury navýšit na nové položce Lipý, příspěvková organizace zajištění kleneb v areálu hradu o Kč převodem z rozpočtu Odboru rozvoje majetku a investic investice, územní plán, dotace z položky Vodní hrad Lipý 3. Snížení výdajů, změna v třídě 8 financování 3.1. snížení výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic - investice, územní plán, dotace převod dotace do roku 2013: a) snížení investičních výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic - investice, územní plán a dotace na položce ZŠ Speciální Jižní - vybavení speciální školy o Kč b) zařazení nové položky ZŠ Speciální Jižní - vybavení speciální školy ve výši Kč do části Záporné financování 4. Převod prostředků do Investičního fondu města 4.1. snížení kladného financování v části Využití IF investice: a) snížení výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic - investice, územní plán, dotace na položkách : - Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí o Kč - Jiráskovo divadlo o Kč - Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu o Kč - Revitalizace hřiště při ZŠ 28.října o Kč b) snížení kladného financování v části Využití Investičního fondu na investice na položkách: - Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí o Kč - Jiráskovo divadlo o Kč - Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu o Kč - Revitalizace hřiště při ZŠ 28.října o Kč 4/12

5 4.2. převod z rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic - investice, územní plán a dotace do Investičního fondu : a) snížení výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic - investice, územní plán, dotace na položkách: - Odstranění následků poškození rekultivované skládky Kozly o Kč - Technologické centrum o Kč - Dešťová kanalizace a komunikace Kopeček-I. etapa o Kč - Chodník a zastávka Dolní Libchava o Kč - odstranění následků požáru Domu humanity v České Lípě o Kč b) převod částky Kč do Investičního fondu města 5. Změny v příjmech 5.1. přesuny prostředků v daňových příjmech rozpočtu všeobecné pokladní správy: položku daň z příjmu právnických osob navýšit o Kč přesunem částky Kč z položky daň z přidané hodnoty a částky Kč z položky daň z příjmu fyzických osob-závislá činnost VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 6 - BOD č. 03) - Rozpočtové změny rozpočtové opatření č. 7/2012 Č. usnesení 418/A/2012 Nedočerpání investičního příspěvku ZŠ Pátova - ponechání v investičním fondu Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města schvaluje Základní škole, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace ponechání nedočerpaného investičního příspěvku v celkové výši ,-- Kč na "dokončení stavebních úprav tělocvičny v roce 2013". VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 7 - BOD č. 04A) - Nedočerpání investičního příspěvku ZŠ Pátova - ponechání v investičním fondu Č. usnesení 418/B/2012 Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu ZŠ Pátova Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města schvaluje Základní škole, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace převod částky ,-- Kč z rezervního fondu do investičního fondu a souhlasí s využitím těchto finančních prostředků na nákup varného kotle do školní kuchyně. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 8 - BOD č. 04B) - Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu ZŠ Pátova 5/12

6 Č. usnesení 419/2012 Rozpočet města na rok 2013 Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2013 s následujícími úpravami: 1. KULTURA: a) Snížení výdajů v rozpočtu Kultura výdaje provozní na položce Malá kultura o 100 tis.kč b) Navýšení výdajů v rozpočtu Kultura výdaje provozní na položce Kulturní granty o 100 tis.kč 2. ORMI - INVESTICE, ÚZEMNÍ PLÁN, DOTACE: a) V rozpočtu ORMI investice, územní plán, dotace výdaje investiční snížení položky Rezerva ORMI o tis. Kč b) V rozpočtu ORMI investice, územní plán, dotace výdaje investiční vznik nové položky Zřízení zásuvkového rozvodu NN na náměstí T.G.M. ve výši tis.kč c) V rozpočtu ORMI investice, územní plán, dotace výdaje investiční vznik nové položky - Přemístění skate-parku ve výši 500 tis.kč 3. ORMI - INVESTICE, ÚZEMNÍ PLÁN, DOTACE, FINANCOVÁNÍ: a) V rozpočtu ORMI investice, územní plán, dotace výdaje investiční zrušení položky Revitalizace domu humanity, rozšíření areálu ve výši tis.kč b) V rozpočtu sumarizace financování kladné financování zrušení položky Revitalizace domu humanity, rozšíření areálu ve výši tis.kč 4. ORMI - INVESTICE, ÚZEMNÍ PLÁN, DOTACE, VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA: a) V rozpočtu ORMI investice, územní plán, dotace výdaje investiční zrušení položky Příprava rekonstrukce mostu Hrnčířská ve výši 500 tis.kč b) Navýšení rozpočtu Všeobecná pokladní správa výdaje provozní na položce Rezerva města o 500 tis.kč 5. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ: a) V rozpočtu Odbor sociálních věcí a zdravotnictví výdaje investiční snížení rozpočtu na položce Sociální služby Česká Lípa výdaje investiční o 0 tis.kč b) V rozpočtu Odbor sociálních věcí a zdravotnictví výdaje provozní navýšení rozpočtu na položce Sociální granty o 0 tis.kč 6. ORMI - INVESTICE, ÚZEMNÍ PLÁN, DOTACE, FINANCOVÁNÍ: a) V rozpočtu ORMI investice, územní plán, dotace výdaje investiční zrušení položky Jiráskovo divadlo ve výši tis.kč b) V rozpočtu sumarizace financování kladné financování zrušení položky Jiráskovo divadlo ve výši tis.kč 7. ORMI - INVESTICE, ÚZEMNÍ PLÁN, DOTACE, FINANCOVÁNÍ: a) V rozpočtu ORMI investice, územní plán, dotace výdaje investiční zrušení položky Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu ve výši tis.kč b) V rozpočtu sumarizace financování kladné financování zrušení položky Městská 6/12

7 knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu ve výši tis.kč 8. Rozpočet po změnách: Příjmy celkem: 526.2,7 tis. Kč Výdaje celkem: ,7 tis. Kč Financování: ,0 tis. Kč VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 9 - BOD č. 05) - Rozpočet města na rok 2013 Č. usnesení 420/2012 Schválení aktualizace Programu regenerace MPZ Česká Lípa na období Předkládá: Kočandrle Jiří, I. místostarosta města Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města schvaluje aktualizaci Programu regenerace MPZ Česká Lípa na období VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 06) - Schválení aktualizace Programu regenerace MPZ Česká Lípa na období Č. usnesení 421/2012 Koncepce prevence kriminality na období Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města schvaluje Koncepci prevence kriminality na období v upraveném znění. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 07) - Koncepce prevence kriminality na období Č. usnesení 422/2012 Výběr dodavatele elektřiny pro město Česká Lípa vč. příspěvkových organizací Předkládá: Kočandrle Jiří, I. místostarosta města bere na vědomí informace o postupu výběru dodavatele elektrické energie pro odběrná místa města Česká Lípa a jeho příspěvkových organizací a dále informaci o uzavření Smluv o sdružených službách dodávky elektřiny se společností CENTROPOL ENERGY, a.s., IČ: , se sídlem Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 08) - Výběr dodavatele elektřiny pro město Česká Lípa vč. příspěvkových organizací 7/12

8 Č. usnesení 423/2012 Směna pozemků se společností Ředitelství silnic a dálnic Předkládá: Kočandrle Jiří, I. místostarosta města schvaluje směnu části pozemku p. č. 762/10, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 995 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Dolní Libchava a p. č. 5750/192, ostatní plocha, silnice o výměře 78 m 2 v k. ú. Česká Lípa za pozemky p. č. 100, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 152 m 2, p. č. 101, zahrada o výměře 78 m 2 a p. č. 102, zahrada o výměře 654 m 2 vše v k. ú. Dubice u České Lípy se společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: s doplatkem ve výši rozdílu cen, tj. město doplatí Ředitelství silnic a dálnic částku ,- Kč a souhlasí s uzavřením směnné smlouvy v předloženém znění. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 10) - Směna pozemků se společností Ředitelství silnic a dálnic Č. usnesení 424/2012 Záměr směny částí pozemků p. č. 155 a 151/1 v k. ú. Dobranov Předkládá: Kočandrle Jiří, I. místostarosta města schvaluje záměr směny části pozemku p. č. 155, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 70 m 2 z celkové výměry 260 m 2 a části p. č. 151/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 70 m 2 z celkové výměry 400 m 2 vše v k. ú. Dobranov. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 11) - Záměr směny částí pozemků p. č. 155 a 151/1 v k. ú. Dobranov Č. usnesení 4/2012 Oprava v katastru nemovitostí Předkládá: Kočandrle Jiří, I. místostarosta města souhlasí s opravou v katastru nemovitostí u pozemku p. č. 1549/2, zahrada o výměře 233 m 2 v k. ú. Česká Lípa dle důvodové zprávy. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 12) - Oprava v katastru nemovitostí 8/12

9 Č. usnesení 426/2012 Změna zřizovací listiny p.o. Sociální služby města České Lípy Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města schvaluje s účinností ke dni změnu zřizovací listiny Sociálních služeb města České Lípy, příspěvkové organizace, se sídlem Školní 2213, Česká Lípa, IČ a pověřuje starostku města podpisem. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 13) - Změna zřizovací listiny p.o. Sociální služby města České Lípy Č. usnesení 427/A/2012 Schválení zásad ZM pro poskytování grantů na cestovní ruch 2013 Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města schvaluje Zásady Zastupitelstva města Česká Lípa pro poskytování grantů na cestovní ruch v roce 2013, formulář žádosti o poskytnutí grantu na cestovní ruch v roce 2013 a formulář vyúčtování grantu na cestovní ruch v roce 2013 v předloženém znění. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 14A) - Schválení zásad ZM pro poskytování grantů na cestovní ruch 2013 Č. usnesení 427/B/2012 Zásady pro poskytování finančního příspěvku na podporu sportu pro rok 2013 Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města schvaluje Zásady pro poskytování finančního příspěvku na podporu sportu pro rok 2013, tiskopisy žádostí o poskytnutí příspěvku a tiskopisy vyúčtování v předloženém znění. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 14B) - Zásady pro poskytování finančního příspěvku na podporu sportu pro rok 2013 Č. usnesení 427/C/2012 Zásady pro poskytování školských grantů Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města 9/12

10 schvaluje Zásady Zastupitelstva města Česká Lípa pro poskytování školských grantů v roce 2013, formulář žádosti o poskytnutí školského grantu v roce 2013 a formulář vyúčtování školského grantu poskytnutého v roce 2013 v předloženém znění. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 14C) - Zásady pro poskytování školských grantů Č. usnesení 427/D/2012 Zásady pro poskytování grantů v oblasti životního prostředí v roce 2013, tiskopis žádosti o grant a vyúčtování poskytnutého příspěvku Předkládá: PhDr. Hudec Miroslav, předseda výboru pro životní prostředí schvaluje Zásady pro poskytování grantů v oblasti životního prostředí v roce 2013, tiskopis žádost o grant a vyúčtování poskytnutého příspěvku. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 14D) - Zásady pro poskytování grantů v oblasti životního prostředí v roce 2013, tiskopis žádosti o grant a vyúčtování poskytnutého příspěvku Č. usnesení 427/E/2012 Zásady poskytování grantů na podporu kulturní činnosti a realizace kulturních akcí v roce 2013 Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města schvaluje Zásady poskytování grantů na podporu kulturní činnosti a realizace kulturních akcí v roce 2013, tiskopisy žádostí o poskytnutí příspěvku a tiskopisy vyúčtování v předloženém znění. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 14E) - Zásady poskytování grantů na podporu kulturní činnosti a realizace kulturních akcí v roce 2013 Č. usnesení 428/A/2012 Zápis z 20. zasedání kontrolního výboru Předkládá: JUDr. Nedvědová Marie, předsedkyně kontrolního výboru bere na vědomí zápis z 20. zasedání kontrolního výboru konaného dne 3. prosince /12

11 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. - BOD č. 15A) - Zápis z 20. zasedání kontrolního výboru Č. usnesení 428/B/2012 Zápis z 22. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí ZM Předkládá: Ing. Kobosilová Anna, předsedkyně výboru pro pronájem a prodej nemovitostí bere na vědomí zápis z 22. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí, který se konal v předloženém znění. Č. usnesení 428/C/2012 Zápis z jednání výboru pro výchovu a vzdělávání Předkládá: Mgr. Heller Karel, zastupitel bere na vědomí zápis z jednání výboru pro výchovu a vzdělávání ze dne Č. usnesení 428/D/2012 Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Předkládá: Mgr. Stehlíková Eva, předsedkyně výboru pro sociální politiku bere na vědomí předložený zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku. Č. usnesení 428/E/2012 Zápis z 19. zasedání výboru pro rozvoj města a památky Předkládá: MUDr. Tejnora Karel, předseda výboru pro rozvoj města a památky bere na vědomí zápis z 19. zasedání výboru pro rozvoj města a památky. Č. usnesení 428/F/2012 Zápis z 20. jednání výboru pro životní prostředí dne Předkládá: PhDr. Hudec Miroslav, předseda výboru pro životní prostředí 11/12

12 bere na vědomí zápis z 20. jednání výboru pro životní prostředí, které se konalo dne Č. usnesení 428/G/2012 Zápis z 21. jednání výboru ZM pro kulturu a cestovní ruch Předkládá: Prokeš Martin, předseda výboru pro kulturu a cestovní ruch bere na vědomí zápis z 21. jednání výboru ZM pro kulturu a cestovní ruch ze dne Č. usnesení 428/H/2012 Zápis z 20. zasedání Finančního výboru ZM Předkládá: JUDr. Bubeník Karel, předseda finančního výboru bere na vědomí zápis z 20. zasedání Finančního výboru ZM. Č. usnesení 428/I/2012 Zápis z 20. jednání výboru ZM pro kulturu a cestovní ruch Předkládá: Prokeš Martin, předseda výboru pro kulturu a cestovní ruch bere na vědomí zápis z 20. jednání výboru ZM pro kulturu a cestovní ruch ze dne Č. usnesení 428/J/2012 Zápis z 23. jednání výboru ZM pro sport Předkládá: Stejskal Jan, předseda výboru pro sport bere na vědomí zápis z 23. jednání výboru ZM pro sport ze dne /12

13 Č. usnesení 428/K/2012 Zápis z 24. jednání výboru ZM pro sport Předkládá: Stejskal Jan, předseda výboru pro sport bere na vědomí zápis z 24. jednání výboru ZM pro sport ze dne VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 15B - K) Zápisy z výborů Č. usnesení 429/A/2012 Materiály pro informaci - dotazy Klubu zastupitelů ČSSD Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města bere na vědomí předložené odpovědi na dotazy zaslané Mgr. Žateckou za Klub zastupitelů ČSSD. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 17A) - Materiály pro informaci - dotazy Klubu zastupitelů ČSSD Č. usnesení 429/B/2012 Hospodaření neškolských příspěvkových organizací za leden - říjen 2012 a předpoklad plnění rozpočtů v r Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města bere na vědomí informace příspěvkových organizací Městská knihovna Česká Lípa, Kultura Česká Lípa, Lipý Česká Lípa, Sport Česká Lípa a Sociální služby města Česká Lípa o výsledcích hospodaření za leden - říjen 2012 a předpokladu plnění rozpočtu k VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 17B) - Materiály pro informaci - Hospodaření neškolských příspěvkových organizací za leden - říjen 2012 a předpoklad plnění rozpočtů v r Č. usnesení 429/C/2012 Materiály pro informaci - odpovědi na dotazy p. Petra Skokana, zastupitele Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města 13/12

14 bere na vědomí odpovědi na dotazy pana Petra Skokana, zastupitele, vznesené na listopadovém jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 17C) - Materiály pro informaci - odpovědi na dotazy p. Petra Skokana, zastupitele Č. usnesení 429/D/2012 Materiály pro informaci - ostatní Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města bere na vědomí materiály pro informaci v příloze. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 17D) - Materiály pro informaci - ostatní Nepřijatá usnesení: Nebyla přijata usnesení k následujícím bodům: 9A/ Revokace usnesení č. 830/10/F ze dne schvaluje revokaci usnesení č. 830/10/F ze dne , tj. zrušení prodeje objektu bez čp. na pozemku p. č. 3367/1 včetně pozemku p. č. 3367/1, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Česká Lípa, ul. Pivovarská. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 09A) - Revokace usnesení č. 830/10/F ze dne / Interpelace - Nezaměstnanost na Českolipsku ukládá starostce města Česká Lípa, Mgr. Hana Moudrá, v měsíci lednu 2012 svolat pracovní schůzku vedení města za účasti zastupitelů města s významnými zaměstnavateli České Lípy a blízkého okolí z řad fyzických a právnických osob a podat v měsíci březnu 2013 zprávu zastupitelům s již případnými konkrétními možnostmi podpory města. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 16) - Interpelace - Nezaměstnanost na Českolipsku 18/ Různé bere na vědomí informaci Ing. Jaromíra Štrumfy, zastupitele, o havarijním stavu oken ve školní jídelně v Husově ulici, kdy při náhodné návštěvě školní jídelny dne zjistil, že stav oken a meziokenních vložek je havarijní a ohrožující zdraví školních dětí, dozorujících učitelů a zaměstnanců školní jídelny. Považuje za zcela nezbytné realizovat na ŠJ Husova kompletní výměnu těchto částí obvodového pláště. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 18) - Různé 14/12

15 Mgr. Hana Moudrá, starostka Jiří Kočandrle, místostarosta 15/12

16 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 4 - BOD č. 01) - Plnění usnesení zastupitelstva města Zasedání č zasedání ZM Dne: :12 2 Mgr. Martin Hájek ČSSD PRO 4 PhDr. Miroslav Hudec SZ PRO 9 Ing. Petr Máška ČSSD PRO 15 Jana Rychtaříková ČSSD PRO 16 Petr Skokan VV PRO 20 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD PRO 22 Jaroslav Ulbrich ČSSD PRO Mgr. Romana Žatecká ČSSD PRO PŘÍTOMNÝCH: 23 PRO: 23 ZDRŽELO SE: 0 NEPŘÍTOMNÝCH: 2 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0 Č. usnesení 415/ /12

17 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 5 - BOD č. 02) - Zpráva o činnosti Rady města Česká Lípa Zasedání č zasedání ZM Dne: :19 2 Mgr. Martin Hájek ČSSD PRO 4 PhDr. Miroslav Hudec SZ PRO 9 Ing. Petr Máška ČSSD PRO 14 Martin Prokeš SLK NEHLASOVAL 15 Jana Rychtaříková ČSSD PRO 16 Petr Skokan VV PRO 20 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD PRO 22 Jaroslav Ulbrich ČSSD PRO Mgr. Romana Žatecká ČSSD PRO PŘÍTOMNÝCH: 23 PRO: 22 ZDRŽELO SE: 0 NEPŘÍTOMNÝCH: 2 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1 Č. usnesení 416/ /12

18 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 6 - BOD č. 03) - Rozpočtové změny rozpočtové opatření č. 7/2012 Zasedání č zasedání ZM Dne: :30 2 Mgr. Martin Hájek ČSSD ZDRŽEL SE 4 PhDr. Miroslav Hudec SZ PRO 9 Ing. Petr Máška ČSSD PRO 15 Jana Rychtaříková ČSSD ZDRŽEL SE 16 Petr Skokan VV PRO 20 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD ZDRŽEL SE 22 Jaroslav Ulbrich ČSSD PRO Mgr. Romana Žatecká ČSSD ZDRŽEL SE PŘÍTOMNÝCH: 23 PRO: 19 ZDRŽELO SE: 4 NEPŘÍTOMNÝCH: 2 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0 Č. usnesení 417/ /12

19 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 7 - BOD č. 04A) - Nedočerpání investičního příspěvku ZŠ Pátova - ponechání v investičním fondu Zasedání č zasedání ZM Dne: :31 2 Mgr. Martin Hájek ČSSD PRO 4 PhDr. Miroslav Hudec SZ PRO 9 Ing. Petr Máška ČSSD PRO 15 Jana Rychtaříková ČSSD PRO 16 Petr Skokan VV PRO 20 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD PRO 22 Jaroslav Ulbrich ČSSD PRO Mgr. Romana Žatecká ČSSD PRO PŘÍTOMNÝCH: 23 PRO: 23 ZDRŽELO SE: 0 NEPŘÍTOMNÝCH: 2 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0 Č. usnesení 418/A/ /12

20 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 8 - BOD č. 04B) - Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu ZŠ Pátova Zasedání č zasedání ZM Dne: :32 2 Mgr. Martin Hájek ČSSD PRO 4 PhDr. Miroslav Hudec SZ PRO 9 Ing. Petr Máška ČSSD PRO 15 Jana Rychtaříková ČSSD PRO 16 Petr Skokan VV PRO 20 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD PRO 22 Jaroslav Ulbrich ČSSD PRO Mgr. Romana Žatecká ČSSD PRO PŘÍTOMNÝCH: 23 PRO: 23 ZDRŽELO SE: 0 NEPŘÍTOMNÝCH: 2 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0 Č. usnesení 418/B/ /12

21 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 9 - BOD č. 05) - Rozpočet města na rok 2013 Zasedání č zasedání ZM Dne: :05 2 Mgr. Martin Hájek ČSSD PROTI 4 PhDr. Miroslav Hudec SZ PRO 9 Ing. Petr Máška ČSSD ZDRŽEL SE 15 Jana Rychtaříková ČSSD PROTI 16 Petr Skokan VV ZDRŽEL SE 20 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD PROTI 22 Jaroslav Ulbrich ČSSD PROTI Mgr. Romana Žatecká ČSSD PROTI PŘÍTOMNÝCH: 23 PRO: 16 ZDRŽELO SE: 2 NEPŘÍTOMNÝCH: 2 PROTI: 5 NEHLASOVALO: 0 Č. usnesení 419/ /12

22 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 05) - Rozpočet města na rok 2013 Zasedání č zasedání ZM Dne: :06 2 Mgr. Martin Hájek ČSSD PROTI 4 PhDr. Miroslav Hudec SZ PRO 9 Ing. Petr Máška ČSSD ZDRŽEL SE 15 Jana Rychtaříková ČSSD PROTI 16 Petr Skokan VV PROTI 20 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD PROTI 22 Jaroslav Ulbrich ČSSD PROTI Mgr. Romana Žatecká ČSSD PROTI PŘÍTOMNÝCH: 23 PRO: 16 ZDRŽELO SE: 1 NEPŘÍTOMNÝCH: 2 PROTI: 6 NEHLASOVALO: 0 Č. usnesení 419/ /12

23 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 06) - Schválení aktualizace Programu regenerace MPZ Česká Lípa na období Zasedání č zasedání ZM Dne: :07 2 Mgr. Martin Hájek ČSSD PRO 4 PhDr. Miroslav Hudec SZ PRO 7 Jiří Kočandrle TOP 09 NEHLASOVAL 8 Mgr. Antonín Lačný VV NEHLASOVAL 9 Ing. Petr Máška ČSSD ZDRŽEL SE 15 Jana Rychtaříková ČSSD PRO 16 Petr Skokan VV NEHLASOVAL 20 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD NEHLASOVAL 22 Jaroslav Ulbrich ČSSD PRO 24 JUDr. Jana Zejdová KSČM NEHLASOVAL Mgr. Romana Žatecká ČSSD PRO PŘÍTOMNÝCH: 23 PRO: 17 ZDRŽELO SE: 1 NEPŘÍTOMNÝCH: 2 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 5 Č. usnesení 420/ /12

24 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 07) - Koncepce prevence kriminality na období Zasedání č zasedání ZM Dne: :26 2 Mgr. Martin Hájek ČSSD ZDRŽEL SE 4 PhDr. Miroslav Hudec SZ NEHLASOVAL 9 Ing. Petr Máška ČSSD PRO 15 Jana Rychtaříková ČSSD ZDRŽEL SE 16 Petr Skokan VV ZDRŽEL SE 20 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD ZDRŽEL SE 22 Jaroslav Ulbrich ČSSD ZDRŽEL SE Mgr. Romana Žatecká ČSSD PRO PŘÍTOMNÝCH: 23 PRO: 17 ZDRŽELO SE: 5 NEPŘÍTOMNÝCH: 2 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1 Č. usnesení 421/ /12

25 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 08) - Výběr dodavatele elektřiny pro město Česká Lípa vč. příspěvkových organizací Zasedání č zasedání ZM Dne: :26 2 Mgr. Martin Hájek ČSSD PRO 4 PhDr. Miroslav Hudec SZ NEHLASOVAL 9 Ing. Petr Máška ČSSD PRO 15 Jana Rychtaříková ČSSD PRO 16 Petr Skokan VV PRO 20 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD PRO 22 Jaroslav Ulbrich ČSSD PRO Mgr. Romana Žatecká ČSSD PRO PŘÍTOMNÝCH: 23 PRO: 22 ZDRŽELO SE: 0 NEPŘÍTOMNÝCH: 2 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1 Č. usnesení 422/2012 /12

USNESENÍ z 34. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 678/ /2014)

USNESENÍ z 34. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 678/ /2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 34. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne. 6. 2014 (č. usnesení 678/2014-705/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 204/ /2015)

USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 204/ /2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne 21. 10. 2015 (č. usnesení 204/2015-219/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 33. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 16. prosince 2009 (č. usnesení 663/09 č. usnesení 680/09) Č. usnesení 663/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Zápis z 15. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne od hodin

Zápis z 15. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne od hodin Zastupitelstva města, které se Strana č. 1 /5 Přítomni: Kozák Roman, Panc Oldřich, Rychtaříková Jana, Volfová Jitka, Strnad Miroslav, Svoboda Petr, Zajícová Jana, Ulbrich Jaroslav, Dědečková Andrea přítomna

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2012

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2012 Rozpočet na rok 2012 Schválený usnesením ZM č.246/2011 dne 21.12.2011 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2 sumarizace_příjmy-třídy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM 1/8 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Rychtaříková, p. Šimoník Neomluveni: Hosté: p. Nebřenská Zasedání řídi: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.00 hodin.

Více

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 32. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 25. listopadu 2009 (č. usnesení 640/09 č. usnesení 662/09) Č. usnesení 640/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 383/ /2016)

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 383/ /2016) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne 31. 8. 2016 (č. usnesení 383/2016-398/2016) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012)

USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ. ze 27. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. dubna 2009 (č. usnesení 507/09 č.

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ. ze 27. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. dubna 2009 (č. usnesení 507/09 č. MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 27. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. dubna 2009 (č. usnesení 507/09 č. usnesení 531/09 ) Č. usnesení 507/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

USNESENÍ z 57. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 756/ /2016)

USNESENÍ z 57. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 756/ /2016) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 57. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 10. 2016 (č. usnesení 756/2016-766/2016) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 5.9.2016 Usnesení č. 375 /16-402 /16 375/16 Volba návrhové komise 376/16 Schválení programu 377/16 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 1) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 1) Město Česká Lípa Strana 1, zahájila 23. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího zasedání byl podepsán bez připomínek ověřovateli

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 28. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 24. 6. 2015 (č. usnesení 135/2015-161/2015)

USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 24. 6. 2015 (č. usnesení 135/2015-161/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 24. 6. 2015 (č. usnesení 135/2015-161/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ. z 10. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. září 2007 (č. usnesení 167/07-189/07) XXX XXX XXX

USNESENÍ. z 10. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. září 2007 (č. usnesení 167/07-189/07) XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA č. usnesení 167/07 Plnění usnesení USNESENÍ z 10. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. září 2007 (č. usnesení 167/07-189/07) Předkládá : Ing. Jan Hladonik,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne (č. usnesení 61/ /2015)

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne (č. usnesení 61/ /2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 25. 2. 2015 (č. usnesení 61/2015-70/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne a (č. usnesení 399/ /2016)

USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne a (č. usnesení 399/ /2016) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 10. 2016 a 27.10.2016 (č. usnesení 399/2016-420/2016) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013 Rozpočet na rok 2013 Schválený usnesením ZM č. 419/2012 dne 19.12.2012 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2012

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2012 Rozpočet na rok 2012 Schválený usnesením ZM č.246/2011 dne 21.12.2011 Aktualizovaný dle návrhu rozpočtových změn na ZM 28.3.2012 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah

Více

Závěrečný účet města Nová Paka za rok 2005

Závěrečný účet města Nová Paka za rok 2005 Závěrečný účet města Nová Paka za rok 2005 1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 1.1. Plnění rozpočtu příjmů tabulka 1.2. Plnění rozpočtu výdajů tabulka 1.3. Dotační fond, hospodaření v roce 2005 - tabulka

Více

Z Á P I S. z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice

Z Á P I S. z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice Z Á P I S z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 16. 12. 2015 Řízení: Ing. Alinčová Lenka Přítomni: 9 členů Zastupitelstva MČ od 18.00hod 9 členů Zastupitelstva MČ dle prezenční

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX. z 12. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 28. listopadu 2007 (č. usnesení 210/07-232/07)

USNESENÍ XXX XXX XXX. z 12. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 28. listopadu 2007 (č. usnesení 210/07-232/07) MĚSTO ČESKÁ LÍPA č. usnesení 210/07 Plnění usnesení USNESENÍ z 12. zasedání zastupitelstva města Česká, které se konalo dne 28. listopadu 2007 (č. usnesení 210/07-232/07) Předkládá : Ing. Jan Hladonik,

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

USNESENÍ z 8. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 95/ /2015)

USNESENÍ z 8. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 95/ /2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 8. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 2. 3. 2015 (č. usnesení 95/2015-107/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 16 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 19.5.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 12. zasedání dne 18. 5. 2016 USNESENÍ č. xxx/16/zmč K rozpočtovému opatření č. 3 pro rok 2016 Zastupitelstvo MČ po projednání bere na vědomí radou

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 8. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 8. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 8. jednání Rady města Žatce konané dne 12.9.2016 Usnesení č. 274 /16-298 /16 274/16 Schválení programu 275/16 Kontrola usnesení 276/16 Prodej volných bytových jednotek v Žatci 277/16

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08)

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08) Č. usnesení 363/08 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostřešany, které se konalo dne 17.12. 2014 v budově OÚ v Ostřešanech. Přítomno : 12 členů zastupitelstva, omluveni paní Havlíčková, pan Drábek a pan Koprivňanský Jednání

Více

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Motejlová, Mgr. Gabriela Fišarová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr.

Více

Městský obvod - Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI

Městský obvod - Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Městský obvod Pardubice VI Rozpočet - příjmy Rozpočet Schválená I.RO Schválená II. RO Schválená III. RO Schválená IV. RO změna změna změna změna - POLOŽKA, AKCE v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

Více

Ekonomický odbor. 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013

Ekonomický odbor. 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013 Ekonomický odbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013 Bod pořadu jednání: 6. 5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2013 Věc: Návrh na 5. rozpočtové opatření roku 2013

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 30. jednání datum konání: 03.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 03.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0524/RM30/2014 Rozpočtová opatření č. 101-110 Ing. Jiří Pavlíček

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Městská část Praha Dolní Chabry Návrh rozpočtu na rok 2009

Městská část Praha Dolní Chabry Návrh rozpočtu na rok 2009 Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Návrh rozpočtu na rok 2009 Kap. 02 městská infrastruktura 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba - veřejná

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení 12. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 12. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 12. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 17. 12. 2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2014

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2014 na rok 2014 Schválený usnesením ZM č. 607/2014 dne 22.1.2014 Obsah Název Počet stran Úvod 1 Obsah 1 Sumarizace 2 Sumarizace - příjmy dle tříd 2 Sumarizace - výdaje dle tříd 1 Odbor životního prostředí

Více

USNESENÍ z 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 12. 2014 (č. usnesení 17/2014-38/2014)

USNESENÍ z 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 12. 2014 (č. usnesení 17/2014-38/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 12. 2014 (č. usnesení 17/2014-38/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

rozpočtové příjmy celkem ,00

rozpočtové příjmy celkem ,00 Rozpočet obce Drahotín pro rok 2016 Příjmy Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. Činnosti a funkčních pož. 400 000,00 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Zápis z 9. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 9. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 5 Přítomni: Omluveni: Bc. Karel Heller - předseda, MgA. Ivana Honsnejmanová, Danuše Motejlová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr. Zuzana Šídlová, Mgr. Gabriela Fišarová Mgr.

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Usnesení z 11. jednání ZM dne

Usnesení z 11. jednání ZM dne USNESENÍ Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25.01.2016 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 1/2016-11 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Projednáno v: v RM dne a ve finančním výboru dne , pracovní ZM dne

Projednáno v: v RM dne a ve finančním výboru dne , pracovní ZM dne Podklad pro jednání ZM dne 29. 1. 2015 FO 08. Název materiálu: Finanční záležitosti DOPLNĚK NÁVRHU rozpočtu města Turnov na rok 2015 Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracovala: Bc. Chodaničová Jana Zúčastní

Více

Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření

Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření Schváleno ZM dne 16. 4. 2015 č. usn. 2015/4/120 Město Štětí Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření V rámci II. rozpočtového opatření jsou navrhovány úpravy vyplývající z vyúčtování medií, z upřesněných

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

USNESENÍ. ze 31. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. říjen 2009 (č. usnesení 619/09 č. usnesení 639/09 ) XXX XXX

USNESENÍ. ze 31. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. říjen 2009 (č. usnesení 619/09 č. usnesení 639/09 ) XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 31. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. říjen 2009 (č. usnesení 619/09 č. usnesení 639/09 ) Č. usnesení 619/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

PROGRAM: Město Česká Lípa

PROGRAM: Město Česká Lípa z 10. zasedání Zastupitelstva města, které se Strana 1 zahájila 10. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 421/ /2016)

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne (č. usnesení 421/ /2016) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne dne 14. 12. 2016 (č. usnesení 421/2016-449/2016) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 19. jednání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 24.01.2013 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 13. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 06. 12. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 13/1.1 Program 13.

Více