USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne (č. usnesení 415/ /D/2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012)"

Transkript

1 MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne (č. usnesení 415/ /D/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ. Č. usnesení 415/2012 Plnění usnesení zastupitelstva města Předkládá: Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ bere na vědomí zprávu tajemníka MěÚ o plnění usnesení zastupitelstva města k datu VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 4 - BOD č. 01) - Plnění usnesení zastupitelstva města Č. usnesení 416/2012 Zpráva o činnosti Rady města Česká Lípa Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Česká Lípa ke dni VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 5 - BOD č. 02) - Zpráva o činnosti Rady města Česká Lípa Č. usnesení 417/2012 Rozpočtové změny rozpočtové opatření č. 7/2012 Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města schvaluje rozpočtovým opatřením č. 7/2012 tyto rozpočtové změny: 1/12

2 1. Změny příjmů a výdajů 1.1. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci na úhradu mzdových výdajů veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu mzdy na položkách: - městský úřad - mzdové výdaje o Kč - povinné pojistné a zákonné pojištění o Kč 1.2. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Základní školu Dr. Miroslava Tyrše na dopravu žáků na veletrh Educa 2012: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položce ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova přijaté neinvestiční transfery o Kč 1.3. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci pro Základní školu Partyzánská na projekt Venkovní tělovýchovné náčiní : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položce ZŠ Partyzánská přijaté neinvestiční transfery o Kč 1.4. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra ČR na realizaci integrace azylantů v r.2012: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce "neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu" o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odělení technické správy majetku na položce místní komunikace - oprava, údržba o Kč a na položce integrace azylantů úhrada čistého nájemného o Kč 1.5. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce "neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu" o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Oddělení technické správy majetku na položce místní komunikace - oprava, údržba o Kč 1.6. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci - příspěvek na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za I. pololetí roku 2012: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce "neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu" o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru životního prostředí na položce "dotace Ministerstva zemědělství České republiky - výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin" o Kč 1.7. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci od Ministerstva zemědělství ČR na úhradu výdajů spojených s činností odborného lesního hospodáře za období III. čtvrtletí roku 2012: 2/12

3 a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru životního prostředí na položce odborný lesní hospodář o Kč 1.8. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci na obnovu kulturní památky sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje majetku a investic investice, územní plán, dotace na položce Oprava morového sloupu o Kč 1.9. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci na projekt Zlatý oříšek Libereckého kraje Česká Lípa 2012 : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položce projekt - Zlatý oříšek o Kč navýšení rozpočtu - zpřesnění odpisového plánu příspěvkové organizace Sport: a) navýšení příjmů v rozpočtu sportu na položce odpisy PO Sport o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu sportu na položce Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel rozpočtu) o Kč navýšení rozpočtu o investiční účelovou dotaci na rekonstrukci pavilonu B ZŠ Speciální Jižní: a) navýšení příjmů třídy 4 v rozpočtu všeobecné pokladní správy na nové položce investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu rozpočtu Odboru rozvoje majetku a investic investice, územní plán, dotace na položce Stavební úpravy a přístavba pavilonu B ZŠ Speciální Jižní o Kč snížení rozpočtu o vratku nevyčerpané dotace - Sbor dobrovolných hasičů Stará Lípa: a) snížení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) snížení výdajů v rozpočtu Oddělení technické správy majetku na položce Sbor dobrovolných hasičů Stará Lípa 602 o Kč Zpřesnění příjmů v rozpočtu Oddělení technické správy majetku snížení kapitálových příjmů: a) snížení příjmů v rozpočtu Oddělení technické správy majetku na položce prodej nemovitostí - budovy o Kč, b) zvýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položkách: - odvod z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her o Kč - odvod výtěžku z VHP o Kč - správní poplatky o Kč - na nové položce v daňových příjmech poplatek z provozovaný výherní hrací přístroj nedoplatky z minulých let o Kč c) snížení výdajů v rozpočtu Městského informačního centra na položce Ediční činnost o Kč 3/12

4 d) snížení výdajů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce rezerva města o Kč 2. Změny ve výdajích 2.1. přesuny prostředků mezi položkami v rozpočtu Oddělení technické správy majetku: a) položku informatika - služby dodavatelským způsobem navýšit o Kč přesunem z položky aktivní prvek switch čp.127 b) položku služby pro provoz MěÚ ( úklid, údržba, revize, autodoprava ) navýšit o Kč přesunem z položky skartovací stroj na RZ a SPZ oddělení dopravně správních agend c) položku veřejné osvětlení - elektrická energie navýšit o Kč přesunem částky Kč z položky památné stromy a částky Kč z položky drenážní a dešťová kanalizace 2.2. přesuny prostředků mezi položkami v rozpočtu kultury: položku Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) navýšit o.000 Kč přesunem z položky Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady 2.3. převod prostředků z rozpočtu Odboru kancelář tajemníka MěÚ do rozpočtu kultury: rozpočet kultury navýšit na položce Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady o Kč převodem z rozpočtu Odboru kancelář tajemníka MěÚ z položky služby pošt 2.4. převod prostředků z rozpočtu Odboru rozvoje majetku a investic investice, územní plán, dotace do rozpočtu kultury : investiční výdaje v rozpočtu kultury navýšit na nové položce Lipý, příspěvková organizace zajištění kleneb v areálu hradu o Kč převodem z rozpočtu Odboru rozvoje majetku a investic investice, územní plán, dotace z položky Vodní hrad Lipý 3. Snížení výdajů, změna v třídě 8 financování 3.1. snížení výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic - investice, územní plán, dotace převod dotace do roku 2013: a) snížení investičních výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic - investice, územní plán a dotace na položce ZŠ Speciální Jižní - vybavení speciální školy o Kč b) zařazení nové položky ZŠ Speciální Jižní - vybavení speciální školy ve výši Kč do části Záporné financování 4. Převod prostředků do Investičního fondu města 4.1. snížení kladného financování v části Využití IF investice: a) snížení výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic - investice, územní plán, dotace na položkách : - Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí o Kč - Jiráskovo divadlo o Kč - Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu o Kč - Revitalizace hřiště při ZŠ 28.října o Kč b) snížení kladného financování v části Využití Investičního fondu na investice na položkách: - Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí o Kč - Jiráskovo divadlo o Kč - Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu o Kč - Revitalizace hřiště při ZŠ 28.října o Kč 4/12

5 4.2. převod z rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic - investice, územní plán a dotace do Investičního fondu : a) snížení výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic - investice, územní plán, dotace na položkách: - Odstranění následků poškození rekultivované skládky Kozly o Kč - Technologické centrum o Kč - Dešťová kanalizace a komunikace Kopeček-I. etapa o Kč - Chodník a zastávka Dolní Libchava o Kč - odstranění následků požáru Domu humanity v České Lípě o Kč b) převod částky Kč do Investičního fondu města 5. Změny v příjmech 5.1. přesuny prostředků v daňových příjmech rozpočtu všeobecné pokladní správy: položku daň z příjmu právnických osob navýšit o Kč přesunem částky Kč z položky daň z přidané hodnoty a částky Kč z položky daň z příjmu fyzických osob-závislá činnost VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 6 - BOD č. 03) - Rozpočtové změny rozpočtové opatření č. 7/2012 Č. usnesení 418/A/2012 Nedočerpání investičního příspěvku ZŠ Pátova - ponechání v investičním fondu Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města schvaluje Základní škole, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace ponechání nedočerpaného investičního příspěvku v celkové výši ,-- Kč na "dokončení stavebních úprav tělocvičny v roce 2013". VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 7 - BOD č. 04A) - Nedočerpání investičního příspěvku ZŠ Pátova - ponechání v investičním fondu Č. usnesení 418/B/2012 Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu ZŠ Pátova Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města schvaluje Základní škole, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace převod částky ,-- Kč z rezervního fondu do investičního fondu a souhlasí s využitím těchto finančních prostředků na nákup varného kotle do školní kuchyně. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 8 - BOD č. 04B) - Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu ZŠ Pátova 5/12

6 Č. usnesení 419/2012 Rozpočet města na rok 2013 Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2013 s následujícími úpravami: 1. KULTURA: a) Snížení výdajů v rozpočtu Kultura výdaje provozní na položce Malá kultura o 100 tis.kč b) Navýšení výdajů v rozpočtu Kultura výdaje provozní na položce Kulturní granty o 100 tis.kč 2. ORMI - INVESTICE, ÚZEMNÍ PLÁN, DOTACE: a) V rozpočtu ORMI investice, územní plán, dotace výdaje investiční snížení položky Rezerva ORMI o tis. Kč b) V rozpočtu ORMI investice, územní plán, dotace výdaje investiční vznik nové položky Zřízení zásuvkového rozvodu NN na náměstí T.G.M. ve výši tis.kč c) V rozpočtu ORMI investice, územní plán, dotace výdaje investiční vznik nové položky - Přemístění skate-parku ve výši 500 tis.kč 3. ORMI - INVESTICE, ÚZEMNÍ PLÁN, DOTACE, FINANCOVÁNÍ: a) V rozpočtu ORMI investice, územní plán, dotace výdaje investiční zrušení položky Revitalizace domu humanity, rozšíření areálu ve výši tis.kč b) V rozpočtu sumarizace financování kladné financování zrušení položky Revitalizace domu humanity, rozšíření areálu ve výši tis.kč 4. ORMI - INVESTICE, ÚZEMNÍ PLÁN, DOTACE, VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA: a) V rozpočtu ORMI investice, územní plán, dotace výdaje investiční zrušení položky Příprava rekonstrukce mostu Hrnčířská ve výši 500 tis.kč b) Navýšení rozpočtu Všeobecná pokladní správa výdaje provozní na položce Rezerva města o 500 tis.kč 5. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ: a) V rozpočtu Odbor sociálních věcí a zdravotnictví výdaje investiční snížení rozpočtu na položce Sociální služby Česká Lípa výdaje investiční o 0 tis.kč b) V rozpočtu Odbor sociálních věcí a zdravotnictví výdaje provozní navýšení rozpočtu na položce Sociální granty o 0 tis.kč 6. ORMI - INVESTICE, ÚZEMNÍ PLÁN, DOTACE, FINANCOVÁNÍ: a) V rozpočtu ORMI investice, územní plán, dotace výdaje investiční zrušení položky Jiráskovo divadlo ve výši tis.kč b) V rozpočtu sumarizace financování kladné financování zrušení položky Jiráskovo divadlo ve výši tis.kč 7. ORMI - INVESTICE, ÚZEMNÍ PLÁN, DOTACE, FINANCOVÁNÍ: a) V rozpočtu ORMI investice, územní plán, dotace výdaje investiční zrušení položky Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu ve výši tis.kč b) V rozpočtu sumarizace financování kladné financování zrušení položky Městská 6/12

7 knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu ve výši tis.kč 8. Rozpočet po změnách: Příjmy celkem: 526.2,7 tis. Kč Výdaje celkem: ,7 tis. Kč Financování: ,0 tis. Kč VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 9 - BOD č. 05) - Rozpočet města na rok 2013 Č. usnesení 420/2012 Schválení aktualizace Programu regenerace MPZ Česká Lípa na období Předkládá: Kočandrle Jiří, I. místostarosta města Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města schvaluje aktualizaci Programu regenerace MPZ Česká Lípa na období VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 06) - Schválení aktualizace Programu regenerace MPZ Česká Lípa na období Č. usnesení 421/2012 Koncepce prevence kriminality na období Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města schvaluje Koncepci prevence kriminality na období v upraveném znění. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 07) - Koncepce prevence kriminality na období Č. usnesení 422/2012 Výběr dodavatele elektřiny pro město Česká Lípa vč. příspěvkových organizací Předkládá: Kočandrle Jiří, I. místostarosta města bere na vědomí informace o postupu výběru dodavatele elektrické energie pro odběrná místa města Česká Lípa a jeho příspěvkových organizací a dále informaci o uzavření Smluv o sdružených službách dodávky elektřiny se společností CENTROPOL ENERGY, a.s., IČ: , se sídlem Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 08) - Výběr dodavatele elektřiny pro město Česká Lípa vč. příspěvkových organizací 7/12

8 Č. usnesení 423/2012 Směna pozemků se společností Ředitelství silnic a dálnic Předkládá: Kočandrle Jiří, I. místostarosta města schvaluje směnu části pozemku p. č. 762/10, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 995 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Dolní Libchava a p. č. 5750/192, ostatní plocha, silnice o výměře 78 m 2 v k. ú. Česká Lípa za pozemky p. č. 100, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 152 m 2, p. č. 101, zahrada o výměře 78 m 2 a p. č. 102, zahrada o výměře 654 m 2 vše v k. ú. Dubice u České Lípy se společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: s doplatkem ve výši rozdílu cen, tj. město doplatí Ředitelství silnic a dálnic částku ,- Kč a souhlasí s uzavřením směnné smlouvy v předloženém znění. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 10) - Směna pozemků se společností Ředitelství silnic a dálnic Č. usnesení 424/2012 Záměr směny částí pozemků p. č. 155 a 151/1 v k. ú. Dobranov Předkládá: Kočandrle Jiří, I. místostarosta města schvaluje záměr směny části pozemku p. č. 155, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 70 m 2 z celkové výměry 260 m 2 a části p. č. 151/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 70 m 2 z celkové výměry 400 m 2 vše v k. ú. Dobranov. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 11) - Záměr směny částí pozemků p. č. 155 a 151/1 v k. ú. Dobranov Č. usnesení 4/2012 Oprava v katastru nemovitostí Předkládá: Kočandrle Jiří, I. místostarosta města souhlasí s opravou v katastru nemovitostí u pozemku p. č. 1549/2, zahrada o výměře 233 m 2 v k. ú. Česká Lípa dle důvodové zprávy. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 12) - Oprava v katastru nemovitostí 8/12

9 Č. usnesení 426/2012 Změna zřizovací listiny p.o. Sociální služby města České Lípy Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města schvaluje s účinností ke dni změnu zřizovací listiny Sociálních služeb města České Lípy, příspěvkové organizace, se sídlem Školní 2213, Česká Lípa, IČ a pověřuje starostku města podpisem. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 13) - Změna zřizovací listiny p.o. Sociální služby města České Lípy Č. usnesení 427/A/2012 Schválení zásad ZM pro poskytování grantů na cestovní ruch 2013 Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města schvaluje Zásady Zastupitelstva města Česká Lípa pro poskytování grantů na cestovní ruch v roce 2013, formulář žádosti o poskytnutí grantu na cestovní ruch v roce 2013 a formulář vyúčtování grantu na cestovní ruch v roce 2013 v předloženém znění. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 14A) - Schválení zásad ZM pro poskytování grantů na cestovní ruch 2013 Č. usnesení 427/B/2012 Zásady pro poskytování finančního příspěvku na podporu sportu pro rok 2013 Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města schvaluje Zásady pro poskytování finančního příspěvku na podporu sportu pro rok 2013, tiskopisy žádostí o poskytnutí příspěvku a tiskopisy vyúčtování v předloženém znění. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 14B) - Zásady pro poskytování finančního příspěvku na podporu sportu pro rok 2013 Č. usnesení 427/C/2012 Zásady pro poskytování školských grantů Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města 9/12

10 schvaluje Zásady Zastupitelstva města Česká Lípa pro poskytování školských grantů v roce 2013, formulář žádosti o poskytnutí školského grantu v roce 2013 a formulář vyúčtování školského grantu poskytnutého v roce 2013 v předloženém znění. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 14C) - Zásady pro poskytování školských grantů Č. usnesení 427/D/2012 Zásady pro poskytování grantů v oblasti životního prostředí v roce 2013, tiskopis žádosti o grant a vyúčtování poskytnutého příspěvku Předkládá: PhDr. Hudec Miroslav, předseda výboru pro životní prostředí schvaluje Zásady pro poskytování grantů v oblasti životního prostředí v roce 2013, tiskopis žádost o grant a vyúčtování poskytnutého příspěvku. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 14D) - Zásady pro poskytování grantů v oblasti životního prostředí v roce 2013, tiskopis žádosti o grant a vyúčtování poskytnutého příspěvku Č. usnesení 427/E/2012 Zásady poskytování grantů na podporu kulturní činnosti a realizace kulturních akcí v roce 2013 Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města schvaluje Zásady poskytování grantů na podporu kulturní činnosti a realizace kulturních akcí v roce 2013, tiskopisy žádostí o poskytnutí příspěvku a tiskopisy vyúčtování v předloženém znění. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 14E) - Zásady poskytování grantů na podporu kulturní činnosti a realizace kulturních akcí v roce 2013 Č. usnesení 428/A/2012 Zápis z 20. zasedání kontrolního výboru Předkládá: JUDr. Nedvědová Marie, předsedkyně kontrolního výboru bere na vědomí zápis z 20. zasedání kontrolního výboru konaného dne 3. prosince /12

11 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. - BOD č. 15A) - Zápis z 20. zasedání kontrolního výboru Č. usnesení 428/B/2012 Zápis z 22. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí ZM Předkládá: Ing. Kobosilová Anna, předsedkyně výboru pro pronájem a prodej nemovitostí bere na vědomí zápis z 22. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí, který se konal v předloženém znění. Č. usnesení 428/C/2012 Zápis z jednání výboru pro výchovu a vzdělávání Předkládá: Mgr. Heller Karel, zastupitel bere na vědomí zápis z jednání výboru pro výchovu a vzdělávání ze dne Č. usnesení 428/D/2012 Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Předkládá: Mgr. Stehlíková Eva, předsedkyně výboru pro sociální politiku bere na vědomí předložený zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku. Č. usnesení 428/E/2012 Zápis z 19. zasedání výboru pro rozvoj města a památky Předkládá: MUDr. Tejnora Karel, předseda výboru pro rozvoj města a památky bere na vědomí zápis z 19. zasedání výboru pro rozvoj města a památky. Č. usnesení 428/F/2012 Zápis z 20. jednání výboru pro životní prostředí dne Předkládá: PhDr. Hudec Miroslav, předseda výboru pro životní prostředí 11/12

12 bere na vědomí zápis z 20. jednání výboru pro životní prostředí, které se konalo dne Č. usnesení 428/G/2012 Zápis z 21. jednání výboru ZM pro kulturu a cestovní ruch Předkládá: Prokeš Martin, předseda výboru pro kulturu a cestovní ruch bere na vědomí zápis z 21. jednání výboru ZM pro kulturu a cestovní ruch ze dne Č. usnesení 428/H/2012 Zápis z 20. zasedání Finančního výboru ZM Předkládá: JUDr. Bubeník Karel, předseda finančního výboru bere na vědomí zápis z 20. zasedání Finančního výboru ZM. Č. usnesení 428/I/2012 Zápis z 20. jednání výboru ZM pro kulturu a cestovní ruch Předkládá: Prokeš Martin, předseda výboru pro kulturu a cestovní ruch bere na vědomí zápis z 20. jednání výboru ZM pro kulturu a cestovní ruch ze dne Č. usnesení 428/J/2012 Zápis z 23. jednání výboru ZM pro sport Předkládá: Stejskal Jan, předseda výboru pro sport bere na vědomí zápis z 23. jednání výboru ZM pro sport ze dne /12

13 Č. usnesení 428/K/2012 Zápis z 24. jednání výboru ZM pro sport Předkládá: Stejskal Jan, předseda výboru pro sport bere na vědomí zápis z 24. jednání výboru ZM pro sport ze dne VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 15B - K) Zápisy z výborů Č. usnesení 429/A/2012 Materiály pro informaci - dotazy Klubu zastupitelů ČSSD Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města bere na vědomí předložené odpovědi na dotazy zaslané Mgr. Žateckou za Klub zastupitelů ČSSD. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 17A) - Materiály pro informaci - dotazy Klubu zastupitelů ČSSD Č. usnesení 429/B/2012 Hospodaření neškolských příspěvkových organizací za leden - říjen 2012 a předpoklad plnění rozpočtů v r Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města bere na vědomí informace příspěvkových organizací Městská knihovna Česká Lípa, Kultura Česká Lípa, Lipý Česká Lípa, Sport Česká Lípa a Sociální služby města Česká Lípa o výsledcích hospodaření za leden - říjen 2012 a předpokladu plnění rozpočtu k VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 17B) - Materiály pro informaci - Hospodaření neškolských příspěvkových organizací za leden - říjen 2012 a předpoklad plnění rozpočtů v r Č. usnesení 429/C/2012 Materiály pro informaci - odpovědi na dotazy p. Petra Skokana, zastupitele Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města 13/12

14 bere na vědomí odpovědi na dotazy pana Petra Skokana, zastupitele, vznesené na listopadovém jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 17C) - Materiály pro informaci - odpovědi na dotazy p. Petra Skokana, zastupitele Č. usnesení 429/D/2012 Materiály pro informaci - ostatní Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města bere na vědomí materiály pro informaci v příloze. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 17D) - Materiály pro informaci - ostatní Nepřijatá usnesení: Nebyla přijata usnesení k následujícím bodům: 9A/ Revokace usnesení č. 830/10/F ze dne schvaluje revokaci usnesení č. 830/10/F ze dne , tj. zrušení prodeje objektu bez čp. na pozemku p. č. 3367/1 včetně pozemku p. č. 3367/1, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Česká Lípa, ul. Pivovarská. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 09A) - Revokace usnesení č. 830/10/F ze dne / Interpelace - Nezaměstnanost na Českolipsku ukládá starostce města Česká Lípa, Mgr. Hana Moudrá, v měsíci lednu 2012 svolat pracovní schůzku vedení města za účasti zastupitelů města s významnými zaměstnavateli České Lípy a blízkého okolí z řad fyzických a právnických osob a podat v měsíci březnu 2013 zprávu zastupitelům s již případnými konkrétními možnostmi podpory města. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 16) - Interpelace - Nezaměstnanost na Českolipsku 18/ Různé bere na vědomí informaci Ing. Jaromíra Štrumfy, zastupitele, o havarijním stavu oken ve školní jídelně v Husově ulici, kdy při náhodné návštěvě školní jídelny dne zjistil, že stav oken a meziokenních vložek je havarijní a ohrožující zdraví školních dětí, dozorujících učitelů a zaměstnanců školní jídelny. Považuje za zcela nezbytné realizovat na ŠJ Husova kompletní výměnu těchto částí obvodového pláště. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 18) - Různé 14/12

15 Mgr. Hana Moudrá, starostka Jiří Kočandrle, místostarosta 15/12

16 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 4 - BOD č. 01) - Plnění usnesení zastupitelstva města Zasedání č zasedání ZM Dne: :12 2 Mgr. Martin Hájek ČSSD PRO 4 PhDr. Miroslav Hudec SZ PRO 9 Ing. Petr Máška ČSSD PRO 15 Jana Rychtaříková ČSSD PRO 16 Petr Skokan VV PRO 20 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD PRO 22 Jaroslav Ulbrich ČSSD PRO Mgr. Romana Žatecká ČSSD PRO PŘÍTOMNÝCH: 23 PRO: 23 ZDRŽELO SE: 0 NEPŘÍTOMNÝCH: 2 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0 Č. usnesení 415/ /12

17 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 5 - BOD č. 02) - Zpráva o činnosti Rady města Česká Lípa Zasedání č zasedání ZM Dne: :19 2 Mgr. Martin Hájek ČSSD PRO 4 PhDr. Miroslav Hudec SZ PRO 9 Ing. Petr Máška ČSSD PRO 14 Martin Prokeš SLK NEHLASOVAL 15 Jana Rychtaříková ČSSD PRO 16 Petr Skokan VV PRO 20 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD PRO 22 Jaroslav Ulbrich ČSSD PRO Mgr. Romana Žatecká ČSSD PRO PŘÍTOMNÝCH: 23 PRO: 22 ZDRŽELO SE: 0 NEPŘÍTOMNÝCH: 2 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1 Č. usnesení 416/ /12

18 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 6 - BOD č. 03) - Rozpočtové změny rozpočtové opatření č. 7/2012 Zasedání č zasedání ZM Dne: :30 2 Mgr. Martin Hájek ČSSD ZDRŽEL SE 4 PhDr. Miroslav Hudec SZ PRO 9 Ing. Petr Máška ČSSD PRO 15 Jana Rychtaříková ČSSD ZDRŽEL SE 16 Petr Skokan VV PRO 20 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD ZDRŽEL SE 22 Jaroslav Ulbrich ČSSD PRO Mgr. Romana Žatecká ČSSD ZDRŽEL SE PŘÍTOMNÝCH: 23 PRO: 19 ZDRŽELO SE: 4 NEPŘÍTOMNÝCH: 2 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0 Č. usnesení 417/ /12

19 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 7 - BOD č. 04A) - Nedočerpání investičního příspěvku ZŠ Pátova - ponechání v investičním fondu Zasedání č zasedání ZM Dne: :31 2 Mgr. Martin Hájek ČSSD PRO 4 PhDr. Miroslav Hudec SZ PRO 9 Ing. Petr Máška ČSSD PRO 15 Jana Rychtaříková ČSSD PRO 16 Petr Skokan VV PRO 20 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD PRO 22 Jaroslav Ulbrich ČSSD PRO Mgr. Romana Žatecká ČSSD PRO PŘÍTOMNÝCH: 23 PRO: 23 ZDRŽELO SE: 0 NEPŘÍTOMNÝCH: 2 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0 Č. usnesení 418/A/ /12

20 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 8 - BOD č. 04B) - Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu ZŠ Pátova Zasedání č zasedání ZM Dne: :32 2 Mgr. Martin Hájek ČSSD PRO 4 PhDr. Miroslav Hudec SZ PRO 9 Ing. Petr Máška ČSSD PRO 15 Jana Rychtaříková ČSSD PRO 16 Petr Skokan VV PRO 20 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD PRO 22 Jaroslav Ulbrich ČSSD PRO Mgr. Romana Žatecká ČSSD PRO PŘÍTOMNÝCH: 23 PRO: 23 ZDRŽELO SE: 0 NEPŘÍTOMNÝCH: 2 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0 Č. usnesení 418/B/ /12

21 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 9 - BOD č. 05) - Rozpočet města na rok 2013 Zasedání č zasedání ZM Dne: :05 2 Mgr. Martin Hájek ČSSD PROTI 4 PhDr. Miroslav Hudec SZ PRO 9 Ing. Petr Máška ČSSD ZDRŽEL SE 15 Jana Rychtaříková ČSSD PROTI 16 Petr Skokan VV ZDRŽEL SE 20 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD PROTI 22 Jaroslav Ulbrich ČSSD PROTI Mgr. Romana Žatecká ČSSD PROTI PŘÍTOMNÝCH: 23 PRO: 16 ZDRŽELO SE: 2 NEPŘÍTOMNÝCH: 2 PROTI: 5 NEHLASOVALO: 0 Č. usnesení 419/ /12

22 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 05) - Rozpočet města na rok 2013 Zasedání č zasedání ZM Dne: :06 2 Mgr. Martin Hájek ČSSD PROTI 4 PhDr. Miroslav Hudec SZ PRO 9 Ing. Petr Máška ČSSD ZDRŽEL SE 15 Jana Rychtaříková ČSSD PROTI 16 Petr Skokan VV PROTI 20 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD PROTI 22 Jaroslav Ulbrich ČSSD PROTI Mgr. Romana Žatecká ČSSD PROTI PŘÍTOMNÝCH: 23 PRO: 16 ZDRŽELO SE: 1 NEPŘÍTOMNÝCH: 2 PROTI: 6 NEHLASOVALO: 0 Č. usnesení 419/ /12

23 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 06) - Schválení aktualizace Programu regenerace MPZ Česká Lípa na období Zasedání č zasedání ZM Dne: :07 2 Mgr. Martin Hájek ČSSD PRO 4 PhDr. Miroslav Hudec SZ PRO 7 Jiří Kočandrle TOP 09 NEHLASOVAL 8 Mgr. Antonín Lačný VV NEHLASOVAL 9 Ing. Petr Máška ČSSD ZDRŽEL SE 15 Jana Rychtaříková ČSSD PRO 16 Petr Skokan VV NEHLASOVAL 20 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD NEHLASOVAL 22 Jaroslav Ulbrich ČSSD PRO 24 JUDr. Jana Zejdová KSČM NEHLASOVAL Mgr. Romana Žatecká ČSSD PRO PŘÍTOMNÝCH: 23 PRO: 17 ZDRŽELO SE: 1 NEPŘÍTOMNÝCH: 2 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 5 Č. usnesení 420/ /12

24 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 07) - Koncepce prevence kriminality na období Zasedání č zasedání ZM Dne: :26 2 Mgr. Martin Hájek ČSSD ZDRŽEL SE 4 PhDr. Miroslav Hudec SZ NEHLASOVAL 9 Ing. Petr Máška ČSSD PRO 15 Jana Rychtaříková ČSSD ZDRŽEL SE 16 Petr Skokan VV ZDRŽEL SE 20 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD ZDRŽEL SE 22 Jaroslav Ulbrich ČSSD ZDRŽEL SE Mgr. Romana Žatecká ČSSD PRO PŘÍTOMNÝCH: 23 PRO: 17 ZDRŽELO SE: 5 NEPŘÍTOMNÝCH: 2 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1 Č. usnesení 421/ /12

25 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č BOD č. 08) - Výběr dodavatele elektřiny pro město Česká Lípa vč. příspěvkových organizací Zasedání č zasedání ZM Dne: :26 2 Mgr. Martin Hájek ČSSD PRO 4 PhDr. Miroslav Hudec SZ NEHLASOVAL 9 Ing. Petr Máška ČSSD PRO 15 Jana Rychtaříková ČSSD PRO 16 Petr Skokan VV PRO 20 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD PRO 22 Jaroslav Ulbrich ČSSD PRO Mgr. Romana Žatecká ČSSD PRO PŘÍTOMNÝCH: 23 PRO: 22 ZDRŽELO SE: 0 NEPŘÍTOMNÝCH: 2 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1 Č. usnesení 422/2012 /12

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 28. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013 Rozpočet na rok 2013 Schválený usnesením ZM č. 419/2012 dne 19.12.2012 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ. ze 31. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. říjen 2009 (č. usnesení 619/09 č. usnesení 639/09 ) XXX XXX

USNESENÍ. ze 31. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. říjen 2009 (č. usnesení 619/09 č. usnesení 639/09 ) XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 31. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. říjen 2009 (č. usnesení 619/09 č. usnesení 639/09 ) Č. usnesení 619/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

Zápis z 35. jednání Finančního výboru ZM

Zápis z 35. jednání Finančního výboru ZM 1/21 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: Neomluveni: Hosté: paní Ing. Radka Maxová, paní Blanka Tokarová, paní Ing. Miroslava Peterková, pan Bc. Jan Stejskal Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník

Více

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011)

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin.

Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin. 1/5 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluven: p. Oldřich Panc Neomluveni: Hosté: Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin. 1. Zahájení zasedání FV

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014)

USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 27. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

USNESENÍ ze 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 26. 1. 2011 (č. usnesení 39/2011-58/2011)

USNESENÍ ze 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 26. 1. 2011 (č. usnesení 39/2011-58/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 26. 1. 2011 (č. usnesení 39/2011-58/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodrţení přiměřenosti

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa Strana 1, zahájila 27. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího zasedání byl podepsán bez připomínek ověřovateli

Více

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne 15. 12. 2014 v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy 6.1.14 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014 1 č.j. 3/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 16.4.2014 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 16.4.2014 18:20

Více

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin Zastupitelstva města, které se Strana č. 1 /8 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Kozák Roman, Panc Oldřich v 16.55, Rychtaříková Jana, Volfová Jitka, Zajícová Jana, Ulbrich Jaroslav, Svoboda Petr, Truhlář

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

na zasedání zastupitelstva přítomno 23 zastupitelů, Mgr. Heller přišel při projednávání bodu 3b) v 15:21 hodin.

na zasedání zastupitelstva přítomno 23 zastupitelů, Mgr. Heller přišel při projednávání bodu 3b) v 15:21 hodin. Strana 1 města, zahájila 26. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího zasedání byl podepsán bez připomínek

Více

Městská část Praha Dolní Chabry

Městská část Praha Dolní Chabry Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Kap. 02 městská infrastruktura Schválený rozpočet na rok 2008 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

2. 1. Zápis o vyřazení z majetku Města Česká Lípa střediska 602 dobrovolní hasiči Stará Lípa

2. 1. Zápis o vyřazení z majetku Města Česká Lípa střediska 602 dobrovolní hasiči Stará Lípa výboru Zastupitelstva města, které se Strana č. 1 / 5 Přítomni: Omluveni: Ing. Jaromír Štrumfa, Mgr. Karel Heller, Lucie Trnečková, Jaroslava Procházková, Ing. Anna Kobosilová, Karel Přibyl, Mgr. Jana

Více

Město Česká Lípa. Strana 1 (celkem 1)

Město Česká Lípa. Strana 1 (celkem 1) ze 40. zasedání Zastupitelstva města, Strana 1 Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

XXX XXX XXX XXX. Rada města Česká Lípa. schvaluje 1) účetní závěrku za rok 2013,

XXX XXX XXX XXX. Rada města Česká Lípa. schvaluje 1) účetní závěrku za rok 2013, MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 38. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 3. 2014 (č. usnesení 981/2014-1010/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Zápis ze 7. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 10.06.2015 od 16.00 hodin

Zápis ze 7. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 10.06.2015 od 16.00 hodin Strana č. 1 /14 Přítomni: Kozák Roman, Panc Oldřich, Rychtaříková Jana, Volfová Jitka, Zajícová Jana, Ulbrich Jaroslav, Miroslav Strnad, Dědečková Andrea, Truhlář Jiří, Svoboda Petr, Jenčovský Jaroslav

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2014 MĚSTO Klatovy ADRESA: Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy IČ: 00255661 KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2014 V roce 2014 obdrželo město Klatovy dotace z následujících kapitol státního rozpočtu: Všeobecné

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/5 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, Mgr. Zdeňka Cibulková, Ing. Petr Máška, MUDr. Jana Kalousová - Jansová, p. Miloslav Václav, PaedDr. Jiřina Ledvinková, JUDr. Jana Zejdová, pí. Irena

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12.2006 24/3z program 3.zasedání Zastupitelstva městského obvodu

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 08.12.2014

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č. j.: MUCL/43478/2015 Č.zveř.dokum.: 02 OF 2015 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2014 Zveřejněno dne: 8. 6. 2015, sejmuto dne: 25. 6. 2015 Závěrečný účet v tištěné

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ŠEBEROV USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městské části Praha Šeberov ze dne 19. 3. 2007 I. Zahájení zasedání - program program zasedání ZMČ jako celek. II. Volba

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2014 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 627 580 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 016 500,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5

S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5 S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5 Základní ukazatele rozpočtu: Provozní rozpočet: zdroje 95 523,4 tis. Kč potřeby 85 212,0 tis. Kč Prostředky

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2015. 2. pracovní verze

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2015. 2. pracovní verze Rozpočet na rok 2015 2. pracovní verze Obsah Název Počet stran záložky označení záložky Úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 2 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2 sumarizace_příjmy-třídy Sumarizace

Více