Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce"

Transkript

1 Obsah: Část I. : Základní charakteristika školy 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o škole 1.7 Údaje o sdružení rodičů Část II. : Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2.2 Vzdělávací programy 2.3 Opatření k výuce některých předmětů: 2.4 Učební plán základní školy 2.5 Školní družina 2.6 Školní klub Část III. : Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 3.5 Údaje o pedagogických pracovnících 3.6 Údaje o nepedagogických pracovnících 3.7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 3.8 Podrobný rozpis kurzů Část IV. : Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce 4.2 Rozhodnutí ředitele 4.3 Výsledky přijímacího řízení 4.4 Údaje o přijímacím řízení na střední školu Část V. : Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 5.2 Údaje o chování žáků 5.3 Celkový přehled výchovy a vzdělávání 5.4 Údaje o zameškaných hodinách 5.5 Údaje o integrovaných žácích Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce 1

2 Část VII. Další údaje o škole 7.1 Aktivity školy 7.2 Environmentální výchova 7.3 Hodnocení plánu ICT 7.4 Účast školy v soutěžích, olympiádách 7.5 Spolupráce školy s dalšími subjekty - jiná škola, občanská a zájmová sdružení 7.6 Účasti žáků a pedagogů školy na životě v obci 7.7 Spolupráce školy s PC, vysokými školami 7.8 Zapojení školy do celostátních projektů 7.9 Péče o žáky Část VIII. Základní údaje o hospodaření školy 8.1 Příjmy 8.2 Výdaje 8.3 Hospodářský výsledek 8.4 Stav fondů Část IX. Zhodnocení a závěr Přílohy: 1. Poradenské služby v základní škole 2. Hodnocení minimálního preventivního programu 3. Činnost MŠ Jilemnického 4. Činnost MŠ U Kostela 5. Podrobné informace o některých akcích školy X.ročník halové kopané ( ) Den jazyků ( ) Projekt Den seniorů ( ) Projekt Vesmír ( Den stromu ( ) Den tolerance ( ) Cvičení CO ( ) Setkání s nevidomými ve škole ( ) Den lidských práv ( ) Hory 2006 ( ) Lyžařské závody ( ) VII. školní ples ( ) Projekt voda ( ) Okresní soutěž v recitaci ( ) Je za pět minut dvanáct ( ) Setkání redaktorů školních časopisů ( ) Den květin ( ) Olympiáda - anglický jazyk ( ) Pohádkové putování malých divadelníků ( ) Chytré je nezačít ( ) Olympiáda I.st. ZŠ ( ) Malá maturita ( ) Rozloučení s žáky 9. ročníku ( ) 2

3 1.1 ŠKOLA název školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace adresa školy Adamov, Komenského 4 právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Jana Burianová zástupce ředitele: Mgr. Jaroslava Šmerdová zástupce ředitele pro MŠ: Hana Marková kontakt tel.: fax: / ZŘIZOVATEL název zřizovatele Město Adamov adresa zřizovatele Adamov, Pod Horkou 2 kontakt tel.: fax: SOUČÁSTI ŠKOLY kapacita Mateřská škola 185 žáků Základní škola 750 žáků Školní družina 150 žáků Školní klub 375 žáků Školní jídelna MŠ 185 jídel Školní jídelna ZŠ 700 jídel 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUČÁSTECH ŠKOLY Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga MŠ U Kostela ,5 11,25 MŠ Jilemnického ,3 14 Mateřská škola ,4 12,63 1. stupeň ZŠ ,82 16,9 2. stupeň ZŠ ,5 13,44 Základní škola ,11 20,11 Školní družina ,79 Školní jídelna MŠ x 115 x x Školní jídelna ZŠ x 304 x x 3

4 1.5 MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY Učebny 17 kmenových učeben Herny 5 heren MŠ Odborné pracovny, knihovna, fyzikální a chemická, informatika 2 x, jazyková, multimediální učebna dějepisná a zeměpisná, přírodopisná, hudebna 2x, knihovna 2x, cvičný byt, výtvarná výchova 2x, školní klub, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada 2 zahrady MŠ Sportovní zařízení hřiště, 2 tělocvičny Dílny a pozemky 2 školní zahrady, universální dílna Žákovský nábytek stavitelný 13 tříd původní 4 třídy Vybavení učebními pomůckami, velmi dobré, pomůcky, hračky a nářadí postupně hračkami, sportovním nářadím apod. doplňováno Vybavení žáků učebnicemi a učebními velmi dobré, odpovídající potřebám ZŠ texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben velmi dobré, postupně doplňované pomůckami Vybavení školy audiovizuální a velmi dobré, PC v každé třídě, výpočetní technikou Investiční rozvoj dle dlouhodobého záměru školy 1.6 ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ Datum zřízení Počet členů školské rady 9 členů Kontakt Bc. Roman Pilát Rada školy (školská rada) zřízená dle 167 zákona č. 561/2004 Sb. má devět členů. Předsedou rady je Bc. Roman Pilát. Spolupráce školy se školskou radou na velmi dobré úrovni. Pravidelný kontakt zajišťuje vzájemnou informovanost a optimální řešení vzniklých úkolů a problémů. 1.7 ÚDAJE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ PŘI ŠKOLE Registrace Zaměření výchovně vzdělávací práce Kontakt Jiří Tyl Sdružení je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže, o práci žáků a jejich zájmovou činnost. Členové pomáhají při organizaci a zajištění jednotlivých akci školy. 4

5 Část II. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP B/01 Základní škola speciální RVP 0 b) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších Zařazené třídy předpisů C/001 Základní škola nebyl přidělen B/001 Pomocná škola nebyl přidělen VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Vzdělávací program Zařazené třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j / OBECNÁ ŠKOLA - č.j / NÁRODNÍ ŠKOLA - č.j / ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program 0 pro základní vzdělávání, č.j / ) Rozšířené vyučování: 0 č.j /96-22 (rozšířené vyučování hudební výchovy) č.j /96-22 (rozšířené vyučování výtvarné výchovy) 0 č.j /96-22 (rozšířené vyučování matematiky a přírodovědných 0 předmětů) č.j / (rozšířené vyučování tělesné výchovy) 0 č.j / (rozšířené vyučování jazyků) 0 č.j / (rozšířené vyučování informatiky a výpočetní techniky) 4 Základní škola vyučuje podle vzdělávacího programu: Základní škola č.j.: / 96 2, který je rozpracován do tématických plánů jednotlivých předmětů. Při plnění vzdělávacího programu je velmi důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků. Snahou školy je využívat moderní metody výuky (projektové vyučování, kooperativní učení apod.) a hledání alternativních vyučovacích programů pro žáky se specifickými vývojovými poruchami. Základní škola podporuje učební a osobnostní rozvoj tím, že vytváří podnětné prostředí tak, aby každý jedinec mohl plně rozvinout svůj potenciál. Poskytuje motivující a stimulující materiály k výuce. Zajišťuje rozšiřující a podpůrné materiály pro žáky s rozdílnou úrovní schopností. Snaží se rozvíjet vysokou úroveň očekávání, pokud jde o chování jednotlivců. Má stanovené specifické cíle pro každou skupinu a jedince. Škola poskytuje všestrannou péči ve výchově a kvalitní základy všeobecného vzdělání všem žákům.vytvořit podmínky pro komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. 5

6 Zaměřuje se na rozvoj osobnosti každého dítěte, aby byl schopen samostatně myslet a svobodně se rozhodovat v souladu s mravními hodnotami.zajišťuje rozvíjení mimořádného talentu a nadání - vyhledávání talentů a sledování jejich rozvoje Připravuje individuální programy pro žáky s problémovým chováním a zajišťuje individuální péči o žáky s vývojovými poruchami učení. Vytvoří také podmínky pro péči o talentované žáky. Zajišťuje kvalitní přípravu žáků na další vzdělávání. Prosazuje rozvoj osobnosti, kulturnosti a kultivovanosti žáků Zajištění kvalitní výchovy a vzdělání Hlavním cílem školy je vzdělání a výchova mladého člověka, který se řídí principy demokratické společnosti a umí v ní žít. Vhodnými metodami a formami práce zabezpečuje rozumovou výchovu všech žáků školy, dle jejich schopností a možností. Zajišťuje maximálně možné vzdělání všech žáků školy s přihlédnutím k jejich psychickým a fyzickým schopnostem. Umožňuje jim rozvíjet v co největší míře dovednosti tak, aby našli uplatnění v životě. Výchovu a vzdělání směřuje k pocitu jedinečnosti osobnosti, odpovědnosti za svůj život. Probuzení a podpora zájmu o dosažení co nejlepších výsledků při rozvoji vlastní osobnosti i celé společnosti. Environmentální výchova Příroda v blízkém okolí školy a města skýtá možnosti rozvoje ekologické výchovy, probuzení zájmu o přírodu, o ochranu životního prostředí, respektování ekologických zákonitostí a jejich uplatňování v praxi. Rychlý rozvoj všech oblastí ekologie je vyvolán naléhavou potřebou zlepšit poznání různých souvislostí v biosféře, zejména ve vztahu mezi člověkem a jeho životním prostředím. Využití znalostí v oblasti ekologie a její rozvoj v klubu ekologické výchovy. Informační technologie Škola zajišťuje maximální využití informačních technologií. Programové vybavení počítačových učeben, výukové programy pro jednotlivé předměty, neomezený přístup na Internet, vnitřní informační síť a zájmové kroužky přispívají k získávání co nejširších znalostí žáků. Informační technologie jsou také využívány pro opakování a následné zjištění úrovně znalostí žáků v jednotlivých předmětech. Primární prevence drogových závislostí Velké nebezpečí pro zdraví a celkový způsob života člověka s sebou přináší užívání různých drog a následně vznik různých závislostí.. Proto škola nezůstává k tomuto problému lhostejná, snaží se postihnout příčiny drogové závislosti, hledat rizika a v souvislosti s tím prohloubit primární prevenci drogových závislostí, která musí být systematická a soustavná. Vytvoření vlastního postoje mladého člověka k této problematice je proces dlouhodobého učení. K tomu je třeba nabízet lepší alternativy a využít programy aktivní účasti vrstevníků. Výchova k volbě povolání V současné době v této oblasti dochází k předimenzování ekonomických oborů. Chybí zájem o povolání, která souvisí se strojírenstvím. Vzhledem k tomu, že škola odpovídá za přípravu žáků pro další studium i praxi, škola se soustředí i na tuto problematiku. Znamená to,že získává žáky pro volitelné předměty zaměřené na pracovní činnosti a nabízí nepovinný předmět Volba povolání. Prohlubujeme také spolupráci se středními školami technického směru a strojírenskými podniky. 6

7 Zájmová činnost Škola všestranně podporuje zájmovou činnost žáků, vytváří podmínky pro činnost jednotlivých kroužků, tak aby byla postiženy jednotlivé oblasti zájmů dětí. Organizuje rozmanité kulturní a sportovní akce. Připravuje také rozmanité soutěže a sportovní klání. Ve škole vyvíjí činnost Školní klub. Důležitá je podpora práce klubu, zkvalitnění činnosti jednotlivých kroužků a hledání dalších možností v této oblasti. 2.3 OPATŘENÍ K VÝUCE NĚKTERÝCH PŘEDMĚTŮ: Vzdělávací program Volitelné předměty Hodina 9. ročník - 2.VP Hodina 8. ročník Hodina 7. ročník - 2.VP Hodina 6. ročník Nepovinné předměty Základní škola Základní škola s rozšířenou výukou informatiky Výpočetní technika Sportovní hry - hoši Sportovní hry - dívky Výtvarné činnosti Cvičení z matematiky Cvičení z českého jazyka Společenskovědní seminář posílení M - cvičení Informatika Společenskovědní seminář posílení ČJ - cvičení Volba povolání Náboženství Hodina 7. ročník 2.VP Tato disponibilní hodina je plně hrazena z Evropského sociálního fondu v rámci systémového projektu HODINA. Pro zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu jsou do procesu výuky začleňovány moderní metody výuky jako je projektové vyučování, činnostní a kooperativní učení. Projektové vyučování - nová koncepce výuky, kdy hlavní roli hraje žák. Cílem je, aby uměl teoreticky formulovat poznatky, uměl je komentovat a předvést praktickou dovednost a vědět, jak ji zvládl V průběhu roku byly realizovány školní a třídní projekty ( Den seniorů, Vesmír,Den stromu, Den tolerance,den lidských práv,zimní olympijské hry, Den vody, Den Země, Den květin, Malá maturita). Škola se také aktivně zapojila do projektů připravených jinými autory mimo školu : Zdravá škola ( Statní zdravotní ústav), Zdravé zuby (Česká společnost pro dětskou stomatologii), Všeho s mírou, Ekoškola ( ekologické sdružení TEREZA) a Tvořivá škola Kooperativní učení - učení s druhými ve dvojicích, v malých a ve velkých skupinách partnerské učení, pozitivní vzájemná závislost, osobní odpovědnost, formování a využití interpersonálních a skupinových dovedností, reflexe skupinové činnosti Činnostní učení - zařazování prvků činnostního učení do výuky I. stupně ZŠ 7

8 2.4 UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY Učební plán základní školy určuje obsahové a organizační podmínky pro plnění cílů vzdělávacího programu v oblasti vzdělávacího působení na žáky v průběhu školní docházky. Výběr a skladba vyučovacích předmětů zajišťuje podmínky pro realizaci jednotlivých požadavků Standartu základního vzdělávání. Učební plány pro jednotlivé předměty zajišťují pružnost a variabilitu s ohledem na potřeby žáků, pedagogické záměry a možnosti školy. Týdenní dotace povinných vyučovacích předmětů je stanovena se zřetelem na duševní i fyzický rozvoj žáků. Kmenové učivo tvoří základ vzdělání žáka. Volitelné a nepovinné předměty umožňují otevřenost vzdělávacího programu v souvislosti se zájmy žáků ročník - vzdělávací program Základní škola Předmět Ročník II.st celk. Český jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 1 2 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Cizí jazyk Rodinná v Hudební v Výtvarná v Praktické č Občanská v Tělesná v Volitelné p Týdenní dotace

9 Učební plán základní školy ročník - vzdělávací program Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Předmět Ročník II.st celk. Český jazyk Matematika Informatika a výpočetní technika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 1 2 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Cizí jazyk Rodinná v Hudební v Výtvarná v Praktické č Občanská v Tělesná v Volitelný p Týdenní dotace Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: Specializace : ne Rozšířená výuka : - 6. ročník - 1 třída s rozšířenou výukou informatiky - 24 žáků 7. ročník - 1 třída s rozšířenou výukou informatiky - 19 žáků 8. ročník - 1 třída s rozšířenou výukou informatiky - 22 žáků 9. ročník - 1 třída s rozšířenou výukou informatiky - 24 žáků Zaměření: Zdravá škola Informatika a výpočetní technika Environmentální výchova Tvořivá škola činnostní učení 9

10 2.5 ŠKOLNÍ DRUŽINA, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 3 75 fyz. 3 / přepoč. 2,8 Z činnosti školní družiny : Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace. Zařízení plní funkci relaxační, kompenzační a výchovně- vzdělávací. Mimo činnost výchovně vzdělávací plní částečně také funkci sociální, to znamená dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení školního vyučování. Školní družina pracuje v kontextu dalších subjektů nabízející aktivity výchovy mimo vyučování.umožňuje dětem společnou činnost v době mimo vyučování v nestresujícím funkčním prostředí, které splňuje podmínky podnětnosti, navozuje kreativitu a odpovídající seberealizaci. Důležitým prvkem je interakce všech zúčastněných činitelů sociální klima školy, školského zařízení, empatie vychovatelek, režim dne umožňující dostatek pohybu a navozování podnětných aktivit, otevřené vztahy mezi vychovatelkami, dětmi a rodiči. Obsah výchovně vzdělávací činnosti je založen na činnostech vyplývajících především ze zájmu dětí. Při všech aktivitách jsou rozvíjeny prvky, které prolínají celým pedagogickým procesem: výchova sociálních dovedností (komunikace slovní i mimoslovní, společenské chování apod.), posilování prvků participace (podílu účasti) na dění sociální skupiny, ovlivňování činnosti, přinášení podnětů k obohacení činnosti i přijímání podílu odpovědnosti. V průběhu výchovně vzdělávací práce školní družiny se organicky prolínají organizované a spontánní činnosti, skupinové i individuální působení. Aktuálním výchovným problémem je vybavovat děti vědomostmi a dovednostmi a připravovat je na to, jak čelit sociálně patologickým jevům ohrožující děti. Proto se práce ve školní družině zaměřuje převážně na tyto základní témata Výchova ke zdravému životnímu stylu, výchova k odpovědnosti za své zdraví Posilování komunikačních dovedností jako základ sociálních dovedností Zvyšování sociálních kompetencí rozvíjení sociální orientace a dovedností Výchova k odstraňování nedostatků v psychické regulaci chování Najít své místo ve skupině a ve společnosti Formování životních postojů Činnost a výchovné působení vychovatelek v jednotlivých odděleních vychází z požadavků pedagogiky volného času ( ovlivňování volného času, nabídka alternativních aktivit, nabídka pomůcek, her. Podstatný je požadavek dobrovolnosti, aktivity, seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a přitažlivosti ) Činnosti školní družiny: 1. Odpočinková činnost Odpočinkové činnosti mají odstranit únavu. Do denního režimu se zařazují nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Klid může být na lůžku či lehátku. Tuto funkci mohou také plnit klidové hry, či jiné klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod. Důležité je zařazení odpočinkových činností do denního režimu ŠD, jejich organizace a náplň plní psychohygienické poslání. 10

11 2. Rekreační činnost Rekreační činnosti slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější, což nelze vždy považovat za nekázeň, ale za součást možné relaxace žáků po soustředění ve vyučování organizována pro vybrané žáky z různých oddělení v zájmovém útvaru, který vede vychovatelka ŠD či jiný pedagog nebo rodič. 3. Příprava na vyučování Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není však legislativně stanovena jako povinná činnost ŠD. Může mít některou z následujících forem: -vypracovávání domácích úkolů pouze se souhlasem rodičů (tato činnost by měla být zařazována do denního režimu v souladu s křivkou výkonnosti žáka, tedy po odpočinkových činnostech - nikoliv tedy před 15. hodinou). Při vypracovávání písemných domácích úkolů vychovatelka žákům úkoly neopravuje, pouze vyzve k vyhledání chyby, opravení a zdůvodnění; - zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; 4. Zájmové činnosti : Zájmové činnosti rozvíjejí osobnost žáka. Umožňují žákům seberealizaci (popř. i kompenzaci možných školních neúspěchů), i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Mohou být zařazeny jako součást činnosti oddělení ŠD jako řízená kolektivní nebo individuální činnost, jako organizovaná nebo spontánní aktivita. Zájmová činnost může být: Rukodělné činností rozvíjení manuální dovednosti, seznámení s různými pracovními postupy, práce s různými materiály (papír, dřevo, plast, kov, apod.), konstrukční práce, montáž a demontáž, hry se stavebnicemi, šití vyšívání, vaření. Přírodovědná činnost seznámení se základy přírodních věd, pěstování citu k přírodnímu prostředí a položení základů k jeho ochraně, poznávání přírody, pěstitelské práce, ekologické aktivity Esteticko výchovná činnost aktivně a receptivně formulují vztah dětí k estetickým hodnotám, rozvíjejí kreativitu, podporují emocionální složku osobnosti, zejména výtvarné činnosti, hudba, divadlo, film, literatura tanec Sportovní činnost rozvoj fyzické zdatnosti, význam má v oblasti sebepoznávání dětí, při pěstování psychické odolnosti vůči stresu Společenskovědní činnost rozšíření poznatků o společnosti, její historii i tradici, jazykové znalosti (zájmové jazykové vzdělání, historie, místopis, folklór, sběratelství, získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy). Počítačová gramotnost vybavení dětí počítačovými dovednostmi, rozvoj logického uvažování, vyhledávání informací, procvičování, doplňování a ověřování znalostí (výukové programy PC) Sebeobslužná činnost návyky osobní hygieny, základy stolování, zdravení, poděkování, oslovení, udržovat 11

12 2.6 ŠKOLNÍ KLUB ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK celkem 1 17 fyz.1 / přepoč. 0,5 Z činnosti školního klubu : Cílem práce školního byla realizace záměrů školy v oblasti volnočasových aktivit a široká nabídka rozmanité zájmové činnosti dětí základní školy. Hlavním úkolem školního klubu byla příprava podmínek pro hledání vlastní bezpečné sociální skupiny a vytváření společensky žádoucích hodnotových orientací. Povzbuzení snahy k vytvoření vlastního sebevědomí, schopností, porozumění, tolerance i ochoty pomoci druhým. Dále posílení komunikačních dovednosti, podpora zdravého životního stylu, pěstování správných návyků a dovedností. Činnost školního klubu byla zaměřena na prevenci patologických jevů v životě dětí a mládeže. Současně byla začleněna do primární prevence drogových závislostí. Klub poskytoval různé možnosti uplatnění nadaných a talentovaných dětí. Nabízel prostor pro vyžití žáků se specifickými vývojovými poruchami učení a chování v oblasti zájmové činnosti. Činnost školního klubu se rozvíjela v následujících zájmových kroužcích: Počítače tradičně velký zájem byl o práci v počítačových kroužcích, dětí mají možnost získat či rozšířit si znalosti z oblasti výpočetní techniky. Výtvarné činnosti oblíbený kroužek žáků všech věkových kategorií, ve kterém mohou realizovat své výtvarné nápady. Vaření děti zde už od nejmladšího věku získávaly první zkušenosti s přípravou studených pokrmů, jednoduchých jídel i oblíbených sladkostí. Pracují celkem čtyři skupiny. Keramika - žáci se seznamovali a učili se pracovat s přírodním materiálem - s hlínou. Objevovali tvárnost tohoto materiálu, získávali nové poznatky při vytváření ozdobných a dekoračních předmětů Sportovní hry - žáci prvního stupně zdokonalovali své dovednosti v oblasti míčových a pohybových her Judo - žáci cvičili prvky sebeobrany, nacvičovali základní sestavy, zvyšovali také fyzickou zdatnost a obratnost Florbal - žáci se zdokonalovali v tomto zajímavém sportu 12

13 Část III. Údaje o pracovnících školy 3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Fyzický počet Přepočtený počet Počet pracovníků celkem 59 55,7 Počet učitelů ZŠ 26 25,1 Počet vychovatelů ŠD, ŠK 4 3,3 Počet učitelek MŠ 9 8,4 Počet správních zaměstnanců ZŠ 7 6,8 Počet správních zaměstnanců MŠ 3 3,0 Počet správních zaměstnanců ŠJ ZŠ Počet správních zaměstnanců ŠJ MŠ 4 3,3 Počet učitelů ZŠ Počet vychovatelů ŠD, ŠK Počet učitelek MŠ Počet správních zaměstnanců ZŠ Počet správních zaměstnanců MŠ Počet správních zaměstnanců ŠJ ZŠ Počet správních zaměstnanců ŠJ MŠ 13

14 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Roků Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci ped.praxe vzdělání Aprobace 1. učitelka 1,0 15 SŠ MŠ, studující VŠ 2. učitelka 1,0 30 VŠ 1. st. ZŠ 3. učitel 1,0 3 VŠ M- Z 4. vychovatelka 1,0 30 SŠ stud. SP 5. učitelka 1,0 3 VŠ 1. st. ZŠ 6. učitelka 1,0 6 VŠ 1. st. ZŠ 7. učitelka 1,0 27 VŠ Čj - D 8. učitelka 1,0 20 VŠ M - Ch 9. učitel 1,0 2 VŠ stud. I.st. 10. učitelka 1,0 12 VŠ Čj - Tv 11. učitelka 1,0 14 VŠ 1. st. ZŠ 12. učitel 1,0 32 VŠ M - Tv 13. učitelka 0,82 3 VŠ Z - D 14. vychovatelka 0,5 30 SŠ vychovatelství 15. učitel 1,0 28 VŠ 1. st. ZŠ 16. učitelka 1,0 10 SŠ studující SP 17. vychovatelka 0,9 32 SŠ vychovatelství 18. učitelka 1,0 3 VŠ Ov - Vv 19. učitelka 1,0 5 VŠ Nj -, Aj 20. učitelka 1,0 15 VŠ studující SP 21. učitelka 1,0 nad 32 SŠ 1. st. ZŠ 22. učitelka 0,27 nad 32 VŠ Čj - Rj 23. učitelka 1,0 19 VŠ studující SP 24. učitel 1,0 7 VŠ D - Z 25. učitelka 1,0 nad 32 VŠ Bi - ZzV 26. učitelka 1,0 22 VŠ M - F 27. vychovatelka 0,9 28 SŠ vychovatelství 28. učitel 1,0 12 VŠ M učitelka 1,0 7 VŠ stud. SP 30. učitelka 1,0 1 VŠ Bi - Z 3.3 Pedagogičtí pracovníci MŠ Pedagogičtí Roků Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci ped.praxe vzdělání Aprobace 1. učitelka 1,0 28 SŠ učitelka MŠ 2. učitelka 1,0 28 SŠ učitelka MŠ 3. učitelka 0,9 27 SŠ učitelka MŠ 4. učitelka 1,0 30 SŠ učitelka MŠ 5. učitelka 1,0 27 SŠ učitelka MŠ 6. učitelka 0,9 22 SŠ učitelka MŠ 7. učitelka 0,85 17 SŠ učitelka MŠ 8. učitelka 0,85 23 SŠ učitelka MŠ 9. učitelka 0,85 22 SŠ učitelka MŠ 14

15 3.4 ODBORNÁ KVALIFIKACE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A APROBOVANOST VE VÝUCE Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 65 Učitelé 1. stupně 91 Učitelé 2. stupně 100 Učitelé 2. stupně 78 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2005/06 nastoupili na školu:1 Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2005/06 nastoupili na školu: 1 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2005/05 odešli ze školy: 1 Nepedagogičtí pracovníci - počet : 6,8 / PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI PODLE VĚKOVÉ SKLADBY Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Do 35 let muži Do 35 let ženy let muži let ženy let muži let ženy nad 55 let do důch. veku muži nad 55 let do důch. veku ženy v důchod. věku muži v důchod. věku ženy 3.6 ÚDAJE O NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH 15

16 Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 2 samostatná odb. kuchařka 2,0 SOU 6 kuchařka 5,3 SOU 2 ved. školní jídelny ZŠ 1,8 SŠ 4 školník 4,0 SOU 1 účetní 1,0 SŠ 1 administrativní pracovnice 1,0 SŠ 4 uklízečka 3,6 Základní Ostatní pracovníci samostatná odb. kuchařka kuchařka ved. školní jídelny ZŠ školník účetní administrativní pracovnice uklízečka 16

17 3.7 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VČETNĚ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 1. Institucionální vzdělávání 1.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a) Studium v oblasti pedagogických věd pracovník termín studia instituce (VŠ/zařízení pro další vzdělávání) název akce financování b) Studium pedagogiky VŠ PM individuálně c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol e) Studium k rozšíření odborné 5 VŠ SP individuálně kvalifikace 1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů a) Studium pro vedoucí pedagogické VŠ FS I ONIV pracovníky b) Studium pro výchovné poradce VŠ ONIV c) Specializovaná činnost VŠ ONIV koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a VŠ ONIV následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence VŠ ONIV sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost VŠ ONIV specializovaná činnost g) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy 1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 2 Samostudium Popis samostudia 3.8 PODROBNÝ ROZPIS KURZŮ Typ kurzu Počet kurzů Počet zúčastněných pracovníků Kurz SIPVZ - Z 1 2 Kurz SIPVZ P Kurz SIPVZ P- volitelný 3 8 Kurz SIPVZ S - www. stránky 1 2 Kurz Lynux 1 20 Cizí jazyk - AJ 3 8 Kritické myšlení 1 3 Komunikace ve výuce 1 2 Seminář výchovných poradců 2 2 Seminář metodiků prevence

18 Kurz instruktora lyžování 1 1 Šikana a agresivita 2 2 BOZP vedoucích pracovníků 1 8 Požární ochrana 1 8 Integrace děti na ZŠ 2 2 Koordinátor EVVO 1 1 Modelování a dekorování keramiky 1 1 Studium speciální pedagogiky 2 5 Zdravá škola 1 2 Školní vzdělávací program 1 26 Koordinátor ŠVP 1 1 Týmová sborovna 1 24 Informatika v ŠVP 1 1 ŠVP ve ŠD 1 3 Triáda 1 3 Sebehodnocení 1 2 Románské počátky a gotické město 1 1 Renesance, baroko, klasicismus 1 1 Seminář knihovníků 1 1 Bezpečnost a ochrana zdraví při TV 1 1 Motivace a tvořivost v praxi 1 24 Vema 1 1 Jak efektivně vyučovat M 1 1 Inventarizace 1 1 Moravský kras 1 1 Děti bez úrazu 1 1 Celkem Romský asistent: NE Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku 0 / počet fyzických osob 0) 18

19 Část IV. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2006/ Zápis žáků do prvního ročníku se uskutečnil ve dnech 19. a 20. ledna K zápisu se společně se zákonnými zástupci dostavilo 46 dětí. Žádost o odložení školní docházky si podalo 10 rodičů. Na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny v Blansku a odborného lékaře rozhodla ředitelka o odložení školní docházky u 8 dětí. Školní družina pracovala v počtu tří oddělení, v kterých bylo zařazeno 75 dětí k pravidelné docházce. Do školního stravování bylo zařazeno v tomto školním roce 304.žáků. O zařazení dítěte do základní školy, školní družiny a školního stravování byli zákonní zástupci informováni písemným rozhodnutím ředitelky školy. Na konci školního roku proběhlo slavnostní vyřazení žáků 9. ročníků za přítomnosti představitelů města, vedení školy i rodičovské veřejnosti. 4.2 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, l 86 0 Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2005/ žáků Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2006/ žáků 4.3 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ a) na víceletá gymnázia a konzervatoř přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 8 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 konzervatoř 1 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010 Základní škola pod Svatou Horou, Příbram Balbínova 328, Příbram II, 261 01 zpracoval září říjen 2010 Mgr. Petr Ročňák, ředitel školy 2 OBSAH Úvod...5

Více

Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40

Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 70877564 IZO 102226440 identifikátor školy 6000046320 vedení školy Základní

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Osnova výroční zprávy

Osnova výroční zprávy Osnova výroční zprávy 1. Název školy 2. Zřizovatel školy 3. Vedení školy 4. Školská rada 5. Charakteristika školy 6. Vybavení školy 7. Hodnocení, klima školy, školská rada 8. Přehled oborů základního vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál

Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál Výroční zpráva o činnosti ZŠ Liptál ve školním roce 2009-2010 foto: Dny vietnamské kultury Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy

Více

Zajišťujeme i ozdravné pobyty do zahraničí, při kterých je kladen důraz na prolomení jazykových bariér, poznávání různých kultur, pochopení

Zajišťujeme i ozdravné pobyty do zahraničí, při kterých je kladen důraz na prolomení jazykových bariér, poznávání různých kultur, pochopení Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2007-08 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2008 Školská rada schválila dne 22.10.2008 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Ve Zlíně dne 27. srpna 2012-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více