Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce"

Transkript

1 Obsah: Část I. : Základní charakteristika školy 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o škole 1.7 Údaje o sdružení rodičů Část II. : Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2.2 Vzdělávací programy 2.3 Opatření k výuce některých předmětů: 2.4 Učební plán základní školy 2.5 Školní družina 2.6 Školní klub Část III. : Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 3.5 Údaje o pedagogických pracovnících 3.6 Údaje o nepedagogických pracovnících 3.7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 3.8 Podrobný rozpis kurzů Část IV. : Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce 4.2 Rozhodnutí ředitele 4.3 Výsledky přijímacího řízení 4.4 Údaje o přijímacím řízení na střední školu Část V. : Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 5.2 Údaje o chování žáků 5.3 Celkový přehled výchovy a vzdělávání 5.4 Údaje o zameškaných hodinách 5.5 Údaje o integrovaných žácích Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce 1

2 Část VII. Další údaje o škole 7.1 Aktivity školy 7.2 Environmentální výchova 7.3 Hodnocení plánu ICT 7.4 Účast školy v soutěžích, olympiádách 7.5 Spolupráce školy s dalšími subjekty - jiná škola, občanská a zájmová sdružení 7.6 Účasti žáků a pedagogů školy na životě v obci 7.7 Spolupráce školy s PC, vysokými školami 7.8 Zapojení školy do celostátních projektů 7.9 Péče o žáky Část VIII. Základní údaje o hospodaření školy 8.1 Příjmy 8.2 Výdaje 8.3 Hospodářský výsledek 8.4 Stav fondů Část IX. Zhodnocení a závěr Přílohy: 1. Poradenské služby v základní škole 2. Hodnocení minimálního preventivního programu 3. Činnost MŠ Jilemnického 4. Činnost MŠ U Kostela 5. Podrobné informace o některých akcích školy X.ročník halové kopané ( ) Den jazyků ( ) Projekt Den seniorů ( ) Projekt Vesmír ( Den stromu ( ) Den tolerance ( ) Cvičení CO ( ) Setkání s nevidomými ve škole ( ) Den lidských práv ( ) Hory 2006 ( ) Lyžařské závody ( ) VII. školní ples ( ) Projekt voda ( ) Okresní soutěž v recitaci ( ) Je za pět minut dvanáct ( ) Setkání redaktorů školních časopisů ( ) Den květin ( ) Olympiáda - anglický jazyk ( ) Pohádkové putování malých divadelníků ( ) Chytré je nezačít ( ) Olympiáda I.st. ZŠ ( ) Malá maturita ( ) Rozloučení s žáky 9. ročníku ( ) 2

3 1.1 ŠKOLA název školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace adresa školy Adamov, Komenského 4 právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Jana Burianová zástupce ředitele: Mgr. Jaroslava Šmerdová zástupce ředitele pro MŠ: Hana Marková kontakt tel.: fax: / ZŘIZOVATEL název zřizovatele Město Adamov adresa zřizovatele Adamov, Pod Horkou 2 kontakt tel.: fax: SOUČÁSTI ŠKOLY kapacita Mateřská škola 185 žáků Základní škola 750 žáků Školní družina 150 žáků Školní klub 375 žáků Školní jídelna MŠ 185 jídel Školní jídelna ZŠ 700 jídel 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUČÁSTECH ŠKOLY Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga MŠ U Kostela ,5 11,25 MŠ Jilemnického ,3 14 Mateřská škola ,4 12,63 1. stupeň ZŠ ,82 16,9 2. stupeň ZŠ ,5 13,44 Základní škola ,11 20,11 Školní družina ,79 Školní jídelna MŠ x 115 x x Školní jídelna ZŠ x 304 x x 3

4 1.5 MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY Učebny 17 kmenových učeben Herny 5 heren MŠ Odborné pracovny, knihovna, fyzikální a chemická, informatika 2 x, jazyková, multimediální učebna dějepisná a zeměpisná, přírodopisná, hudebna 2x, knihovna 2x, cvičný byt, výtvarná výchova 2x, školní klub, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada 2 zahrady MŠ Sportovní zařízení hřiště, 2 tělocvičny Dílny a pozemky 2 školní zahrady, universální dílna Žákovský nábytek stavitelný 13 tříd původní 4 třídy Vybavení učebními pomůckami, velmi dobré, pomůcky, hračky a nářadí postupně hračkami, sportovním nářadím apod. doplňováno Vybavení žáků učebnicemi a učebními velmi dobré, odpovídající potřebám ZŠ texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben velmi dobré, postupně doplňované pomůckami Vybavení školy audiovizuální a velmi dobré, PC v každé třídě, výpočetní technikou Investiční rozvoj dle dlouhodobého záměru školy 1.6 ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ Datum zřízení Počet členů školské rady 9 členů Kontakt Bc. Roman Pilát Rada školy (školská rada) zřízená dle 167 zákona č. 561/2004 Sb. má devět členů. Předsedou rady je Bc. Roman Pilát. Spolupráce školy se školskou radou na velmi dobré úrovni. Pravidelný kontakt zajišťuje vzájemnou informovanost a optimální řešení vzniklých úkolů a problémů. 1.7 ÚDAJE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ PŘI ŠKOLE Registrace Zaměření výchovně vzdělávací práce Kontakt Jiří Tyl Sdružení je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže, o práci žáků a jejich zájmovou činnost. Členové pomáhají při organizaci a zajištění jednotlivých akci školy. 4

5 Část II. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP B/01 Základní škola speciální RVP 0 b) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších Zařazené třídy předpisů C/001 Základní škola nebyl přidělen B/001 Pomocná škola nebyl přidělen VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Vzdělávací program Zařazené třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j / OBECNÁ ŠKOLA - č.j / NÁRODNÍ ŠKOLA - č.j / ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program 0 pro základní vzdělávání, č.j / ) Rozšířené vyučování: 0 č.j /96-22 (rozšířené vyučování hudební výchovy) č.j /96-22 (rozšířené vyučování výtvarné výchovy) 0 č.j /96-22 (rozšířené vyučování matematiky a přírodovědných 0 předmětů) č.j / (rozšířené vyučování tělesné výchovy) 0 č.j / (rozšířené vyučování jazyků) 0 č.j / (rozšířené vyučování informatiky a výpočetní techniky) 4 Základní škola vyučuje podle vzdělávacího programu: Základní škola č.j.: / 96 2, který je rozpracován do tématických plánů jednotlivých předmětů. Při plnění vzdělávacího programu je velmi důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků. Snahou školy je využívat moderní metody výuky (projektové vyučování, kooperativní učení apod.) a hledání alternativních vyučovacích programů pro žáky se specifickými vývojovými poruchami. Základní škola podporuje učební a osobnostní rozvoj tím, že vytváří podnětné prostředí tak, aby každý jedinec mohl plně rozvinout svůj potenciál. Poskytuje motivující a stimulující materiály k výuce. Zajišťuje rozšiřující a podpůrné materiály pro žáky s rozdílnou úrovní schopností. Snaží se rozvíjet vysokou úroveň očekávání, pokud jde o chování jednotlivců. Má stanovené specifické cíle pro každou skupinu a jedince. Škola poskytuje všestrannou péči ve výchově a kvalitní základy všeobecného vzdělání všem žákům.vytvořit podmínky pro komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. 5

6 Zaměřuje se na rozvoj osobnosti každého dítěte, aby byl schopen samostatně myslet a svobodně se rozhodovat v souladu s mravními hodnotami.zajišťuje rozvíjení mimořádného talentu a nadání - vyhledávání talentů a sledování jejich rozvoje Připravuje individuální programy pro žáky s problémovým chováním a zajišťuje individuální péči o žáky s vývojovými poruchami učení. Vytvoří také podmínky pro péči o talentované žáky. Zajišťuje kvalitní přípravu žáků na další vzdělávání. Prosazuje rozvoj osobnosti, kulturnosti a kultivovanosti žáků Zajištění kvalitní výchovy a vzdělání Hlavním cílem školy je vzdělání a výchova mladého člověka, který se řídí principy demokratické společnosti a umí v ní žít. Vhodnými metodami a formami práce zabezpečuje rozumovou výchovu všech žáků školy, dle jejich schopností a možností. Zajišťuje maximálně možné vzdělání všech žáků školy s přihlédnutím k jejich psychickým a fyzickým schopnostem. Umožňuje jim rozvíjet v co největší míře dovednosti tak, aby našli uplatnění v životě. Výchovu a vzdělání směřuje k pocitu jedinečnosti osobnosti, odpovědnosti za svůj život. Probuzení a podpora zájmu o dosažení co nejlepších výsledků při rozvoji vlastní osobnosti i celé společnosti. Environmentální výchova Příroda v blízkém okolí školy a města skýtá možnosti rozvoje ekologické výchovy, probuzení zájmu o přírodu, o ochranu životního prostředí, respektování ekologických zákonitostí a jejich uplatňování v praxi. Rychlý rozvoj všech oblastí ekologie je vyvolán naléhavou potřebou zlepšit poznání různých souvislostí v biosféře, zejména ve vztahu mezi člověkem a jeho životním prostředím. Využití znalostí v oblasti ekologie a její rozvoj v klubu ekologické výchovy. Informační technologie Škola zajišťuje maximální využití informačních technologií. Programové vybavení počítačových učeben, výukové programy pro jednotlivé předměty, neomezený přístup na Internet, vnitřní informační síť a zájmové kroužky přispívají k získávání co nejširších znalostí žáků. Informační technologie jsou také využívány pro opakování a následné zjištění úrovně znalostí žáků v jednotlivých předmětech. Primární prevence drogových závislostí Velké nebezpečí pro zdraví a celkový způsob života člověka s sebou přináší užívání různých drog a následně vznik různých závislostí.. Proto škola nezůstává k tomuto problému lhostejná, snaží se postihnout příčiny drogové závislosti, hledat rizika a v souvislosti s tím prohloubit primární prevenci drogových závislostí, která musí být systematická a soustavná. Vytvoření vlastního postoje mladého člověka k této problematice je proces dlouhodobého učení. K tomu je třeba nabízet lepší alternativy a využít programy aktivní účasti vrstevníků. Výchova k volbě povolání V současné době v této oblasti dochází k předimenzování ekonomických oborů. Chybí zájem o povolání, která souvisí se strojírenstvím. Vzhledem k tomu, že škola odpovídá za přípravu žáků pro další studium i praxi, škola se soustředí i na tuto problematiku. Znamená to,že získává žáky pro volitelné předměty zaměřené na pracovní činnosti a nabízí nepovinný předmět Volba povolání. Prohlubujeme také spolupráci se středními školami technického směru a strojírenskými podniky. 6

7 Zájmová činnost Škola všestranně podporuje zájmovou činnost žáků, vytváří podmínky pro činnost jednotlivých kroužků, tak aby byla postiženy jednotlivé oblasti zájmů dětí. Organizuje rozmanité kulturní a sportovní akce. Připravuje také rozmanité soutěže a sportovní klání. Ve škole vyvíjí činnost Školní klub. Důležitá je podpora práce klubu, zkvalitnění činnosti jednotlivých kroužků a hledání dalších možností v této oblasti. 2.3 OPATŘENÍ K VÝUCE NĚKTERÝCH PŘEDMĚTŮ: Vzdělávací program Volitelné předměty Hodina 9. ročník - 2.VP Hodina 8. ročník Hodina 7. ročník - 2.VP Hodina 6. ročník Nepovinné předměty Základní škola Základní škola s rozšířenou výukou informatiky Výpočetní technika Sportovní hry - hoši Sportovní hry - dívky Výtvarné činnosti Cvičení z matematiky Cvičení z českého jazyka Společenskovědní seminář posílení M - cvičení Informatika Společenskovědní seminář posílení ČJ - cvičení Volba povolání Náboženství Hodina 7. ročník 2.VP Tato disponibilní hodina je plně hrazena z Evropského sociálního fondu v rámci systémového projektu HODINA. Pro zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu jsou do procesu výuky začleňovány moderní metody výuky jako je projektové vyučování, činnostní a kooperativní učení. Projektové vyučování - nová koncepce výuky, kdy hlavní roli hraje žák. Cílem je, aby uměl teoreticky formulovat poznatky, uměl je komentovat a předvést praktickou dovednost a vědět, jak ji zvládl V průběhu roku byly realizovány školní a třídní projekty ( Den seniorů, Vesmír,Den stromu, Den tolerance,den lidských práv,zimní olympijské hry, Den vody, Den Země, Den květin, Malá maturita). Škola se také aktivně zapojila do projektů připravených jinými autory mimo školu : Zdravá škola ( Statní zdravotní ústav), Zdravé zuby (Česká společnost pro dětskou stomatologii), Všeho s mírou, Ekoškola ( ekologické sdružení TEREZA) a Tvořivá škola Kooperativní učení - učení s druhými ve dvojicích, v malých a ve velkých skupinách partnerské učení, pozitivní vzájemná závislost, osobní odpovědnost, formování a využití interpersonálních a skupinových dovedností, reflexe skupinové činnosti Činnostní učení - zařazování prvků činnostního učení do výuky I. stupně ZŠ 7

8 2.4 UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY Učební plán základní školy určuje obsahové a organizační podmínky pro plnění cílů vzdělávacího programu v oblasti vzdělávacího působení na žáky v průběhu školní docházky. Výběr a skladba vyučovacích předmětů zajišťuje podmínky pro realizaci jednotlivých požadavků Standartu základního vzdělávání. Učební plány pro jednotlivé předměty zajišťují pružnost a variabilitu s ohledem na potřeby žáků, pedagogické záměry a možnosti školy. Týdenní dotace povinných vyučovacích předmětů je stanovena se zřetelem na duševní i fyzický rozvoj žáků. Kmenové učivo tvoří základ vzdělání žáka. Volitelné a nepovinné předměty umožňují otevřenost vzdělávacího programu v souvislosti se zájmy žáků ročník - vzdělávací program Základní škola Předmět Ročník II.st celk. Český jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 1 2 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Cizí jazyk Rodinná v Hudební v Výtvarná v Praktické č Občanská v Tělesná v Volitelné p Týdenní dotace

9 Učební plán základní školy ročník - vzdělávací program Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Předmět Ročník II.st celk. Český jazyk Matematika Informatika a výpočetní technika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 1 2 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Cizí jazyk Rodinná v Hudební v Výtvarná v Praktické č Občanská v Tělesná v Volitelný p Týdenní dotace Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: Specializace : ne Rozšířená výuka : - 6. ročník - 1 třída s rozšířenou výukou informatiky - 24 žáků 7. ročník - 1 třída s rozšířenou výukou informatiky - 19 žáků 8. ročník - 1 třída s rozšířenou výukou informatiky - 22 žáků 9. ročník - 1 třída s rozšířenou výukou informatiky - 24 žáků Zaměření: Zdravá škola Informatika a výpočetní technika Environmentální výchova Tvořivá škola činnostní učení 9

10 2.5 ŠKOLNÍ DRUŽINA, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 3 75 fyz. 3 / přepoč. 2,8 Z činnosti školní družiny : Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace. Zařízení plní funkci relaxační, kompenzační a výchovně- vzdělávací. Mimo činnost výchovně vzdělávací plní částečně také funkci sociální, to znamená dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení školního vyučování. Školní družina pracuje v kontextu dalších subjektů nabízející aktivity výchovy mimo vyučování.umožňuje dětem společnou činnost v době mimo vyučování v nestresujícím funkčním prostředí, které splňuje podmínky podnětnosti, navozuje kreativitu a odpovídající seberealizaci. Důležitým prvkem je interakce všech zúčastněných činitelů sociální klima školy, školského zařízení, empatie vychovatelek, režim dne umožňující dostatek pohybu a navozování podnětných aktivit, otevřené vztahy mezi vychovatelkami, dětmi a rodiči. Obsah výchovně vzdělávací činnosti je založen na činnostech vyplývajících především ze zájmu dětí. Při všech aktivitách jsou rozvíjeny prvky, které prolínají celým pedagogickým procesem: výchova sociálních dovedností (komunikace slovní i mimoslovní, společenské chování apod.), posilování prvků participace (podílu účasti) na dění sociální skupiny, ovlivňování činnosti, přinášení podnětů k obohacení činnosti i přijímání podílu odpovědnosti. V průběhu výchovně vzdělávací práce školní družiny se organicky prolínají organizované a spontánní činnosti, skupinové i individuální působení. Aktuálním výchovným problémem je vybavovat děti vědomostmi a dovednostmi a připravovat je na to, jak čelit sociálně patologickým jevům ohrožující děti. Proto se práce ve školní družině zaměřuje převážně na tyto základní témata Výchova ke zdravému životnímu stylu, výchova k odpovědnosti za své zdraví Posilování komunikačních dovedností jako základ sociálních dovedností Zvyšování sociálních kompetencí rozvíjení sociální orientace a dovedností Výchova k odstraňování nedostatků v psychické regulaci chování Najít své místo ve skupině a ve společnosti Formování životních postojů Činnost a výchovné působení vychovatelek v jednotlivých odděleních vychází z požadavků pedagogiky volného času ( ovlivňování volného času, nabídka alternativních aktivit, nabídka pomůcek, her. Podstatný je požadavek dobrovolnosti, aktivity, seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a přitažlivosti ) Činnosti školní družiny: 1. Odpočinková činnost Odpočinkové činnosti mají odstranit únavu. Do denního režimu se zařazují nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Klid může být na lůžku či lehátku. Tuto funkci mohou také plnit klidové hry, či jiné klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod. Důležité je zařazení odpočinkových činností do denního režimu ŠD, jejich organizace a náplň plní psychohygienické poslání. 10

11 2. Rekreační činnost Rekreační činnosti slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější, což nelze vždy považovat za nekázeň, ale za součást možné relaxace žáků po soustředění ve vyučování organizována pro vybrané žáky z různých oddělení v zájmovém útvaru, který vede vychovatelka ŠD či jiný pedagog nebo rodič. 3. Příprava na vyučování Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není však legislativně stanovena jako povinná činnost ŠD. Může mít některou z následujících forem: -vypracovávání domácích úkolů pouze se souhlasem rodičů (tato činnost by měla být zařazována do denního režimu v souladu s křivkou výkonnosti žáka, tedy po odpočinkových činnostech - nikoliv tedy před 15. hodinou). Při vypracovávání písemných domácích úkolů vychovatelka žákům úkoly neopravuje, pouze vyzve k vyhledání chyby, opravení a zdůvodnění; - zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; 4. Zájmové činnosti : Zájmové činnosti rozvíjejí osobnost žáka. Umožňují žákům seberealizaci (popř. i kompenzaci možných školních neúspěchů), i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Mohou být zařazeny jako součást činnosti oddělení ŠD jako řízená kolektivní nebo individuální činnost, jako organizovaná nebo spontánní aktivita. Zájmová činnost může být: Rukodělné činností rozvíjení manuální dovednosti, seznámení s různými pracovními postupy, práce s různými materiály (papír, dřevo, plast, kov, apod.), konstrukční práce, montáž a demontáž, hry se stavebnicemi, šití vyšívání, vaření. Přírodovědná činnost seznámení se základy přírodních věd, pěstování citu k přírodnímu prostředí a položení základů k jeho ochraně, poznávání přírody, pěstitelské práce, ekologické aktivity Esteticko výchovná činnost aktivně a receptivně formulují vztah dětí k estetickým hodnotám, rozvíjejí kreativitu, podporují emocionální složku osobnosti, zejména výtvarné činnosti, hudba, divadlo, film, literatura tanec Sportovní činnost rozvoj fyzické zdatnosti, význam má v oblasti sebepoznávání dětí, při pěstování psychické odolnosti vůči stresu Společenskovědní činnost rozšíření poznatků o společnosti, její historii i tradici, jazykové znalosti (zájmové jazykové vzdělání, historie, místopis, folklór, sběratelství, získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy). Počítačová gramotnost vybavení dětí počítačovými dovednostmi, rozvoj logického uvažování, vyhledávání informací, procvičování, doplňování a ověřování znalostí (výukové programy PC) Sebeobslužná činnost návyky osobní hygieny, základy stolování, zdravení, poděkování, oslovení, udržovat 11

12 2.6 ŠKOLNÍ KLUB ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK celkem 1 17 fyz.1 / přepoč. 0,5 Z činnosti školního klubu : Cílem práce školního byla realizace záměrů školy v oblasti volnočasových aktivit a široká nabídka rozmanité zájmové činnosti dětí základní školy. Hlavním úkolem školního klubu byla příprava podmínek pro hledání vlastní bezpečné sociální skupiny a vytváření společensky žádoucích hodnotových orientací. Povzbuzení snahy k vytvoření vlastního sebevědomí, schopností, porozumění, tolerance i ochoty pomoci druhým. Dále posílení komunikačních dovednosti, podpora zdravého životního stylu, pěstování správných návyků a dovedností. Činnost školního klubu byla zaměřena na prevenci patologických jevů v životě dětí a mládeže. Současně byla začleněna do primární prevence drogových závislostí. Klub poskytoval různé možnosti uplatnění nadaných a talentovaných dětí. Nabízel prostor pro vyžití žáků se specifickými vývojovými poruchami učení a chování v oblasti zájmové činnosti. Činnost školního klubu se rozvíjela v následujících zájmových kroužcích: Počítače tradičně velký zájem byl o práci v počítačových kroužcích, dětí mají možnost získat či rozšířit si znalosti z oblasti výpočetní techniky. Výtvarné činnosti oblíbený kroužek žáků všech věkových kategorií, ve kterém mohou realizovat své výtvarné nápady. Vaření děti zde už od nejmladšího věku získávaly první zkušenosti s přípravou studených pokrmů, jednoduchých jídel i oblíbených sladkostí. Pracují celkem čtyři skupiny. Keramika - žáci se seznamovali a učili se pracovat s přírodním materiálem - s hlínou. Objevovali tvárnost tohoto materiálu, získávali nové poznatky při vytváření ozdobných a dekoračních předmětů Sportovní hry - žáci prvního stupně zdokonalovali své dovednosti v oblasti míčových a pohybových her Judo - žáci cvičili prvky sebeobrany, nacvičovali základní sestavy, zvyšovali také fyzickou zdatnost a obratnost Florbal - žáci se zdokonalovali v tomto zajímavém sportu 12

13 Část III. Údaje o pracovnících školy 3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Fyzický počet Přepočtený počet Počet pracovníků celkem 59 55,7 Počet učitelů ZŠ 26 25,1 Počet vychovatelů ŠD, ŠK 4 3,3 Počet učitelek MŠ 9 8,4 Počet správních zaměstnanců ZŠ 7 6,8 Počet správních zaměstnanců MŠ 3 3,0 Počet správních zaměstnanců ŠJ ZŠ Počet správních zaměstnanců ŠJ MŠ 4 3,3 Počet učitelů ZŠ Počet vychovatelů ŠD, ŠK Počet učitelek MŠ Počet správních zaměstnanců ZŠ Počet správních zaměstnanců MŠ Počet správních zaměstnanců ŠJ ZŠ Počet správních zaměstnanců ŠJ MŠ 13

14 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Roků Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci ped.praxe vzdělání Aprobace 1. učitelka 1,0 15 SŠ MŠ, studující VŠ 2. učitelka 1,0 30 VŠ 1. st. ZŠ 3. učitel 1,0 3 VŠ M- Z 4. vychovatelka 1,0 30 SŠ stud. SP 5. učitelka 1,0 3 VŠ 1. st. ZŠ 6. učitelka 1,0 6 VŠ 1. st. ZŠ 7. učitelka 1,0 27 VŠ Čj - D 8. učitelka 1,0 20 VŠ M - Ch 9. učitel 1,0 2 VŠ stud. I.st. 10. učitelka 1,0 12 VŠ Čj - Tv 11. učitelka 1,0 14 VŠ 1. st. ZŠ 12. učitel 1,0 32 VŠ M - Tv 13. učitelka 0,82 3 VŠ Z - D 14. vychovatelka 0,5 30 SŠ vychovatelství 15. učitel 1,0 28 VŠ 1. st. ZŠ 16. učitelka 1,0 10 SŠ studující SP 17. vychovatelka 0,9 32 SŠ vychovatelství 18. učitelka 1,0 3 VŠ Ov - Vv 19. učitelka 1,0 5 VŠ Nj -, Aj 20. učitelka 1,0 15 VŠ studující SP 21. učitelka 1,0 nad 32 SŠ 1. st. ZŠ 22. učitelka 0,27 nad 32 VŠ Čj - Rj 23. učitelka 1,0 19 VŠ studující SP 24. učitel 1,0 7 VŠ D - Z 25. učitelka 1,0 nad 32 VŠ Bi - ZzV 26. učitelka 1,0 22 VŠ M - F 27. vychovatelka 0,9 28 SŠ vychovatelství 28. učitel 1,0 12 VŠ M učitelka 1,0 7 VŠ stud. SP 30. učitelka 1,0 1 VŠ Bi - Z 3.3 Pedagogičtí pracovníci MŠ Pedagogičtí Roků Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci ped.praxe vzdělání Aprobace 1. učitelka 1,0 28 SŠ učitelka MŠ 2. učitelka 1,0 28 SŠ učitelka MŠ 3. učitelka 0,9 27 SŠ učitelka MŠ 4. učitelka 1,0 30 SŠ učitelka MŠ 5. učitelka 1,0 27 SŠ učitelka MŠ 6. učitelka 0,9 22 SŠ učitelka MŠ 7. učitelka 0,85 17 SŠ učitelka MŠ 8. učitelka 0,85 23 SŠ učitelka MŠ 9. učitelka 0,85 22 SŠ učitelka MŠ 14

15 3.4 ODBORNÁ KVALIFIKACE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A APROBOVANOST VE VÝUCE Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 65 Učitelé 1. stupně 91 Učitelé 2. stupně 100 Učitelé 2. stupně 78 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2005/06 nastoupili na školu:1 Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2005/06 nastoupili na školu: 1 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2005/05 odešli ze školy: 1 Nepedagogičtí pracovníci - počet : 6,8 / PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI PODLE VĚKOVÉ SKLADBY Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Do 35 let muži Do 35 let ženy let muži let ženy let muži let ženy nad 55 let do důch. veku muži nad 55 let do důch. veku ženy v důchod. věku muži v důchod. věku ženy 3.6 ÚDAJE O NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH 15

16 Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 2 samostatná odb. kuchařka 2,0 SOU 6 kuchařka 5,3 SOU 2 ved. školní jídelny ZŠ 1,8 SŠ 4 školník 4,0 SOU 1 účetní 1,0 SŠ 1 administrativní pracovnice 1,0 SŠ 4 uklízečka 3,6 Základní Ostatní pracovníci samostatná odb. kuchařka kuchařka ved. školní jídelny ZŠ školník účetní administrativní pracovnice uklízečka 16

17 3.7 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VČETNĚ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 1. Institucionální vzdělávání 1.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a) Studium v oblasti pedagogických věd pracovník termín studia instituce (VŠ/zařízení pro další vzdělávání) název akce financování b) Studium pedagogiky VŠ PM individuálně c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol e) Studium k rozšíření odborné 5 VŠ SP individuálně kvalifikace 1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů a) Studium pro vedoucí pedagogické VŠ FS I ONIV pracovníky b) Studium pro výchovné poradce VŠ ONIV c) Specializovaná činnost VŠ ONIV koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a VŠ ONIV následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence VŠ ONIV sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost VŠ ONIV specializovaná činnost g) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy 1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 2 Samostudium Popis samostudia 3.8 PODROBNÝ ROZPIS KURZŮ Typ kurzu Počet kurzů Počet zúčastněných pracovníků Kurz SIPVZ - Z 1 2 Kurz SIPVZ P Kurz SIPVZ P- volitelný 3 8 Kurz SIPVZ S - www. stránky 1 2 Kurz Lynux 1 20 Cizí jazyk - AJ 3 8 Kritické myšlení 1 3 Komunikace ve výuce 1 2 Seminář výchovných poradců 2 2 Seminář metodiků prevence

18 Kurz instruktora lyžování 1 1 Šikana a agresivita 2 2 BOZP vedoucích pracovníků 1 8 Požární ochrana 1 8 Integrace děti na ZŠ 2 2 Koordinátor EVVO 1 1 Modelování a dekorování keramiky 1 1 Studium speciální pedagogiky 2 5 Zdravá škola 1 2 Školní vzdělávací program 1 26 Koordinátor ŠVP 1 1 Týmová sborovna 1 24 Informatika v ŠVP 1 1 ŠVP ve ŠD 1 3 Triáda 1 3 Sebehodnocení 1 2 Románské počátky a gotické město 1 1 Renesance, baroko, klasicismus 1 1 Seminář knihovníků 1 1 Bezpečnost a ochrana zdraví při TV 1 1 Motivace a tvořivost v praxi 1 24 Vema 1 1 Jak efektivně vyučovat M 1 1 Inventarizace 1 1 Moravský kras 1 1 Děti bez úrazu 1 1 Celkem Romský asistent: NE Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku 0 / počet fyzických osob 0) 18

19 Část IV. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2006/ Zápis žáků do prvního ročníku se uskutečnil ve dnech 19. a 20. ledna K zápisu se společně se zákonnými zástupci dostavilo 46 dětí. Žádost o odložení školní docházky si podalo 10 rodičů. Na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny v Blansku a odborného lékaře rozhodla ředitelka o odložení školní docházky u 8 dětí. Školní družina pracovala v počtu tří oddělení, v kterých bylo zařazeno 75 dětí k pravidelné docházce. Do školního stravování bylo zařazeno v tomto školním roce 304.žáků. O zařazení dítěte do základní školy, školní družiny a školního stravování byli zákonní zástupci informováni písemným rozhodnutím ředitelky školy. Na konci školního roku proběhlo slavnostní vyřazení žáků 9. ročníků za přítomnosti představitelů města, vedení školy i rodičovské veřejnosti. 4.2 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, l 86 0 Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2005/ žáků Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2006/ žáků 4.3 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ a) na víceletá gymnázia a konzervatoř přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 8 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 konzervatoř 1 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: 19

20 gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední celkem akademie školy školy školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 44 1 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Ročník Počet žáků 9.ročník 44 nižší ročník 1 Celkem ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU Školní rok 2004/04 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků Řada SOU 20

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2010/11

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 8. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 8 ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více