Rozpočet na rok 2011 II. RO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet na rok 2011 II. RO"

Transkript

1 Městský úřad Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2011 II. RO - Schváleno na jednání zastupitelstva dne pod usnesením č. 72/2011 V Kolíně dne Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru

2 Rozpočet příjmy OŘR třída druh příjmu 1 Daňové příjmy ,00 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů , fyzických osob ze závislé činnosti , fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti , fyzických osob - zvláštní sazba , z právnických osob , z právnických osob za obce ,00 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , daň z přidané hodnoty ,00 13 Daně a poplatky , poplatky za znečišťování ovzduší , poplatky za odnětí půdy ze ZPF , poplatky za odnětí půdy z LPF 2 000, poplatky ost. OŢP poplatek ze psů , poplatek za uţívání veřejné prostranství , poplatek za uţívání veř. prostr. - rekl. tab. typu A , poplatek ze vstupného , poplatek z ubytovací kapacity , popl. za pov. k vjezdu do vybraných míst poplatek za výherní hrací přístroje , videoterminály a rulety zrušené místní poplatky % odvod z výtěţku VHP , Příjmy za zkoušky ţadatelů o řidič. oprávnění , Poplatek na podporu sběru, zpracování, vyuţití vybraných autovraků 1361 Správní poplatky ,00 15 Majetkové daně , daň z nemovitosti , Jiné daně 0,00 2 Nedaňové příjmy , Příjmy z vlastní činnosti , Různé příjmy - školství Městský rozhlas 9 000, Zpravodaj města , Den záchranářů , Příjmy z reklamy , Příjmy OŢPZ - konání výstavy o ŢP , Příjmy psího útulku , Protialkoholní záchytná stanice , Jesle , Městská policie - ostatní Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) ,00 Stránka 2

3 OŘR třída druh příjmu Odtahy vozidel , Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění , Parkovné, parkovací karty A,B , Parkovací automaty , Kultura - Kmochova hudba , Sluţby spojené s bydlením , Sluţby spojené s bydlením - doplatky z minulých let Sluţby nebytové prostory , Sluţby nebytové prostory - doplatky z minulých let Příjmy za hrobová místa Příjmy z pořádání trhů , Poplatek za odpad , Poplatek za odpad - podnikatelé , Prodej dřeva , Ubytovna Polepská , Ostatní příjmy sociálního odboru , Pult elektronické ochrany , Přefakturace investorům Ostatní příjmy - nahodilé a neidentifikované Příjmy PO MZS Věcná břemena , Odvody organizací s přímým vztahem , Odvody příspěvkových organizací , odvod z IF MSK - digatální technologie obrazu , Převod zůstatku fin. prostředků z PO MZS 213 Příjmy z pronájmu majetku , příjmy z pronájmu pozemků , příjmy z pronájmu pozemků pod stánky , pronájem pozemků - Cirkus 2132 příjmy z pronájmu nemovitostí , školy lesy , Amfiteátr , Synagoga , nájmy OHS , pronájem atletického stadionu byty , byty TPCA , kauce byty TPCA doplatek nájmů z vyúčtováni zminulých let nebytové prostory , VODOS - pronájem kanalizace , příjmy z pronájmu movitých věcí , bytové hospodářství , ostatní , Pronájem pozemků pro reklamní zařízení , Výnosy z finančního majetku , úroky z účtů , úroky z účtu zóny 0,00 Stránka 3

4 OŘR třída druh příjmu úroky z půjček , dividendy MTH , Podíl na HV AVE Kolín s.r.o ,00 22 Sankční poplatky , pokuty odboru ţivotního prostředí , pokuty MP , pokuty odbor ţivnostenský , pokuty odboru správních činností , pokuty OSČP , pokuty odboru školství kultury a sportu 5 000, pokuty odboru SVZ 8 000, pokuty za stavební řízení pokuty za dopravní přestupky , pokuty vymoţené přes právní sluţbu , penále z pozdních úhrad nájmů a sluţeb OSBN příjmy z vypořádání min. let - vratka DPH příjmy z vypořádání min. let - volby do EP příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi přijaté vratky transferů dávek SZ , vratlka nepouţité inv. dotace od SMSK a.s ,44 23 Ostatní nedaňové příjmy , Plnění pojišťovny , Neinvestiční příspěvky , Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů TPCA Vymoţené výţivné 1 100, Vratky přeplatků záloh Pohřby osamělých osob , Úhrada z těţby nerostů OBÚ ,00 24 Splátky půjček , splátka půjčky VHS , splátka půjčky od OS Prostor , splátka půjčky od OS Prostor 0, splátka půjčky od OS Prostor , splátky půjček od obyvatelstva - půdní vestavby , splátky půjček od obyvatelstva , splátky půjček z FRB Stránka 4

5 OŘR třída druh příjmu 3 Kapitálové příjmy , Příjmy z prodeje dlouh. majetku , prodej pozemků , prodej pozemku - G reality , prodej pozemku - Kolín IV za Kovošrotem , drobné prodeje pozemků , prodej pozemků PZKO - AMESBURY , prodej býv. areálu TSMK, ul. Kmochova , prodej bytů - doplatky , prodej bytů - neprodané bytové jednotky prodej bytů v draţbách , Prodej bytů , Březinova 974/ , Brankovická 1276/ , Sladkovského 619/ , Ovčárecká 186/ , Havlíčkova 577/ , Veltrubská 869/ , Druţstevní 749/ , Druţstevní 751/ , Druţstevní 753/ , Druţstevní 753/ , prodej domů Sadová, Okruţní a U Borků , Sadová , prodej jiných nemovitostí , U Hřiště , Ostatní kapitálové příjmy , Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - VO , Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - Veltruby , Příspěvek od nadace Partnerství pro Kolínsko na dopr. značení ,00 4 Přijaté dotace ,43 41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) , NPD ze všeob. pokladní správy , dotace na volby do parlamentu dotace na volby do zastupelstev obcí , dotace na sčítání lidí, domů a bytů , dotace na dofin. výdajů na sociálněprávní ochr. dětí , dotace na výkon SS obce v oblasti soc. sluţeb , dotace na částečnou kompenzaci 4112 NPD ze státního rozpočtu , dotace na výkon státní správy , dotace na výkon státní správy - rozšířená působnost dotace na domov důchodců dotace na školství , NPD ostatní ze státního rozpočtu , dotace na výplatu příspěvku na péči , dotace na dávky sociální péče a dávky v hmotné nouzi , dotace z ÚP na vytvoření prac. místa v jeslích v rámci VPP , dotace od MZ - meliorační dřeviny 1 000, dotace od MZ - odborný lesní hospodář , dotace od MZ - vyhotovení LHO 0, dotace pro ZŠ Ovčárecká - "Peníze EU školám" - celková dotace - čerpání v roce dotace pro ZŠ Mnichovická - Prevence se nebojíme dotace pro ZŠ Masarykova - Prevence rizikového chování Stránka 5

6 OŘR třída druh příjmu dotace pro ZŠ Mnichovická - Úsměv škole sluší - celková dotace - čerpání v roce dotace MV - prevence kriminality - rozšíření kam. sys , dotace MV - prev. krim. - komparace a zefekt. kam. sys , dotace MV - prevence kriminality - vybavení pro freestyle sporty , dotace MV - prevence kriminality - informační kampaň "Bezpečný Kolín III" , dotace na ZŠ Lipanská 4116 NPD ze SR - dotace na MPR , % - č.p. 90 Karlovo nám.-osazení soch-busty 2 ks % - č.p. 17 obnova uliční fasády dokončení+obnova ostění vstupu % - č.p. 17 obnova venkovních omítek severní strana do dvora % - č.p. 17 rekonstrukce-obnova střechy,krov, krytina % - synagoga - restaurování schrány na toru aron ha-kodeš % - zámek - sladovna - výměna oken % - zámek výměna oken a dveří-severní fasáda % - zámek - výměna oken a dveří - západní fasáda , % - zámek - výměna oken a dveří - jiţní fasáda 4121 NPD od obcí , dotace od obcí na ţáky , dotace od obcí na protialkoholní záchyt.stan , NPD od krajů , dotace na ubytovnu Polepská II 0, dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici , dotace pro ZŠ Ovčárecká - "Peníze EU školám" ,60 - celková dotace ,00 - čerpání v roce , dotace pro ZŠ Masarykova - "Peníze EU školám" ,40 - celková dotace ,00 - čerpání v roce , dotace pro ZŠ Mnichovická - Prevence se nebojíme , dotace pro ZŠ Ovčárecká na cizojazyčné vzdělávání , Přijaté převody z vlastních fondů 42 Investiční přijaté dotace (IPD) , IPD ze státních fondů , dotace SFDI - cyklostezka Brankovická dotace na rekonstrukce zeleně (SFŢP) , IPD - IOP - Rozvoj sluţeb egovernmentu - výzva č , IPD - zateplení 4. ZŠ Lipanská ul IPD - zateplení 7. ZŠ Masarykova , IPD - zateplení 4. MŠ Bezručova , IPD - rekonstrukce ČOV Kolín ,75 - celková dotace ,75 - čerpání v letech 2012, , IPD - kanalizace Kolín Zibohlavy 0, IPD - lesní hospodářské osnovy , IPD - MK na digitalizaci kina , IPD z EU - zateplení 4. ZŠ Lipanská 2872 IPD z EU - zateplení 7. ZŠ Masarykova , IPD z EU - zateplení 4. MŠ Bezručova , IPD z EU - ČOV (ERDF/FS) ,68 - celková dotace ,75 - čerpání v letech 2012, , IPD z EU - kanalizace Kolín Zibohlavy IPD z EU - rekonstruce zeleně ,00 Stránka 6

7 OŘR třída druh příjmu Celkem příjmy ,87 Financování Zůstatek fin. prostř. na účtech k , Návratná finanční výpomoc Financování celkem ,15 Příjmy celkem se sociálním fondem ,87 Příjmy celkem po konsolidaci ,87 Financování celkem ,98 Stránka 7

8 Rozpočet výdaje OŘR Par oddíl-paragraf 1 Zeměděl. a lesní hospodářství , Deratizace , Odchyt a umístění toulavých psů , Psí útulek města Kolína , Odborný lesní hospodář , Vyhotovení LHO 0, Meliorační dřeviny 1 000,00 2 Prům. a ost. odvětví hosp ,60 Synagoga a domy před , provoz , udrţba budov a vybavení ,00 Údrţba a čistění komunikací , údrţba , údrţba , čištění , čistění , Údrţba chodníků u objektů spravovaných OSBN ,00 Parkovací automaty - provoz , parkovací automaty - provoz , parkovací automaty - provoz , Parkovací automaty - provoz OD , OAD - příspěvek na dopravní obsluţnost ,00 MAD - příspěvek na dopravní obsluţnost , příspěvek na dopravní obsluţnost , příspěvek na dopravní obsluţnost , Nákladny na likvidaci vozidel , Odtahy vozidel při blokovém čištění , Znalecké posudky pro správní řízení , Bezpečnost silničního provozu , Dar Klubu pro obnovu kol. řepař. dráţky , ČOV - údrţba - vlastní zdroje , BOZP ,00 3 Služby pro obyvatelstvo , Vzdělávání ,00 Mateřské školky , příspěvek na provoz , odpisy mateřských škol , Mateřská školka Klubíčko , Mateřská školka při Dívčí katolické střední škole ,00 Základní školy , příspěvek na provoz , odpisy základních škol , ZŠ Ovčárecká - dotace na cizojazyčné vzděl , ZŠ Ovčárecká - dotace "Peníze EU školám" , ZŠ Masarykova - Prevence rizikového chování ZŠ Masarykova - dotace "Peníze EU školám" , ZŠ Mnichovická - dotace "Prevence se nebojíme" ,00 Stránka 8

9 OŘR Par oddíl-paragraf ZŠ Mnichovická - Úsměv škole sluší kriminalita ,00 Speciální škola ,00 - pojistné kriminalita ,00 ZUŠ , příspěvek na provoz , odpisy , Stipendijní nadační fond - příspěvek , Příspěvky dle kritérií školské komise , Výměnné stud. pobyty, semináře ,00 33 Kultura, církve + sděl. prostředky , Městské divadlo , Kašparův memoriál , Městská hudba Františka Kmocha , Kmochův Kolín , Dorovnání ztráty Kmochova Kolína v r Městská správa kin , Městská knihovna , Městské inform. centrum-provoz , Ostatní kultura - příspěvky kulturní komise , Ediční činnost , Městská kronika , Bitva u Kolína Společnost Václava Morávka , Granty , Oregon , Komise pro cestovní ruch a propagaci , Festival "OTEVŘENO" , Dny evropského dědictví, 750 let města kolína Pietní akty , WorldFilm , Fest Blues Kolín , Příspěvek na "Všeobecnou kolínskou výstavu 2010" Příspěvek na opravu sv. Bartoloměje , Příspěvky - církev - opravy círk. budov 0, Městský zpravodaj , SMS InfoKanál , Městský společenský dům , Komise pro OZ ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost ,00 Správa městských sportovišť Kolín , doplatek příspěvku na provoz z roku ,00 Stránka 9

10 OŘR Par oddíl-paragraf provoz , doplatek příspěvku na provoz útulku za roku , psí útulek ,00 Příspěvky sportovním organizacím , Sport - přísp. dle kriterií sport. kom , Příspěvek na úhradu ledové plochy , Příspěvek FK Kolín mládeţ , Příspěvek AFK mládeţ 0, Příspěvek SC Kolín - hokejisté mládeţ , Příspěvek BC Kolín - muţi , Příspěvek BC Kolín - mládeţ , SK volejbal Kolín - úprava sportoviště , Příspěvek Handbal Club Kolín - muţi A , Příspěvek HC Kolín -pronájem haly , Příspěvek HBC Kolín , Příspěvek atletika , Příspěvek TJ SOKOL Kolín - gymnastika , Přis.org.chov. psů-dostih. dráha , Scott Scania Team Kolín - TOI TOI CUP , SCOTT APACHE TEAM , Sledge hokej Draci - úhrada led.plochy , Kolínská olympiáda , Centrální dětské hřiště , Příspěvek Klub C - Zámecká , Příspěvek na klubovou činnost mládeţe , Provoz a údržba Skate park ,00 35 Zdravotnictví , Jesle , Záchytná protialkoholní stanice , Prevence kriminality Příspěvky , Centrum pro seniory Kolín , Centrum pro zdravotně postiţené , Diakonie ČCE Libice n.cidlinou , FOKUS Mladá Boleslav MELA o.p.s. Konárovice Oblastní charita Kutná Hora , Povídej o.s. Kutná Hora Prostor o.s. - K centrum , Prostor o.s. - kom. centrum Zengrova , Prostor o.s. - sociální programy Spirála pomoci o.s. Kolín , Společnost pro podporu lidí s mentálním - postiţením , ŠELA o.s. Kolín Tyflocentrum Praha , VOLNO o.s. Kolín , Ţivot 90 o.s.zruč n/s , Občanská poradna Nymburk, OS , Magdalena, OPS, Mníšek pod Brdy , Příspěvky v kompetenci zdrav. a soc. komise ,00 36 Bydlení, kom. služby, územní roz ,80 Bytové hospodářství , mzdy domovníků , dokumenty, správní poplatky , odměny (správcům, posudky, projekty) ,00 Stránka 10

11 OŘR Par oddíl-paragraf odměny ITS byt , neuhrazené faktury za teplo , služby , služby za SVJ platba za připojení elektrického příkonu a revize , vratky přeplatků za služby běžné opravy a údržba , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování , údržba byty TPCA , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA , energetické audity ,00 Nebytové hospodářství , služby , odměny ITS nebyt ostraha majetku , studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory , opravy budov - poliklinika , opravy budov předaných do správy , mateřské školy , základní školy , speciální škola , Gymnásium , ZUŠ , Městské divadlo , Městská správa kin , Městská knihovna , Městský společenský dům , Ubytovna Polepská , Penzion pro důchodce , Domov důchodců , Objekt Zibohlavy - hasiči , Objekt Sendražice - hasiči , Objekt Štítary - hasiči , opravy objektů s nebytovými prostory , pivovar, Hrádeček, Na Valech , vodárna , Zámecká čp , Kutnohorská - MP , odstranění objektu města na cizím pozemku odstranění stěny u dolních kasáren - nebez. zřízení opravy ostatních objektů a prostor , Nebytové hosp. - Sluţby K centrum Veřejné osvětlení , veřejné osvětlení , veřejné osvětlení , Hřbitovy , Pohřby osamělých osob , OV - stavební úřad , OV - odměny projektantům , OV - likvidace havárií , OV - právní sluţby , ORR - Likvidace havárií , ORR - dokumenty, geom. plány , ORR - soudní poplatky , ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení , ORR - ostatní , ORR - studie, analýzy, podklady k dotacím 0, ORR - veřejně prospěšné práce , Územně plánovací činnost pro obce , Daň z převodu nemovitosti - OSBN ,00 Stránka 11

12 OŘR Par oddíl-paragraf Daň z převodu nemovitostí - ORR ,00 Městský mobiliář , městský mobiliář , městský mobiliář ,00 37 Ochrana ŽP ,00 Kompletní nakládání s odpady ,00 - svoz TKO , svoz , svoz ,00 - separace odpadu , separace , separace ,00 - Vinice , Vinice , Vinice , Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období ,00 Veřejná zeleň , veřejná zeleň , veřejná zeleň , Ochrana ŢP - výkon státní správy , Údrţba zeleně Kmochův ostrov , Odchyt holubů ,00 4 Soc. věci a politika zaměstnan , xx Sociální dávky , Příspěvek na péči oprávněným osobám , Vrácené dávky Středočeskému kraji Odměny lékařům 5 000, Odměny lékařům za posouzení DD Odměny za posouzení bezbariérovosti , Tisk ţádanek a receptů na omamné a psychotropní látky , Záloha do pokladny Tlumočnické sluţby neslyšícím 5 000, Pomoc dětem , Vrácené dávky Sociální půjčky , Ubytovna Polepská - provoz , Příprava pěstounů a poradenská preventivní činnost 2 000, Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) , Terénní sociální práce 0, Pečovatelská sluţba - provoz ,00 Penzion pro důchodce , provoz , odpisy , Kluby důchodců ,00 Stránka 12

13 OŘR Par oddíl-paragraf Domov důchodců , provoz , odpisy ,00 5 Bezpeč. státu a práv. ochrana ,00 Civilní obrana , Nákup materiálu CO , Opravy a údrţba , Programové vybavení , Správa v oblasti KŘ , Mim. rezerva pro řešení krizových situací , Městská policie , Hasiči kraj , Nákup materiálu , Nákup ostatních sluţeb , Vratka přeplatků PEO za rok , Hasiči město , Ostatní výdaje na poţární ochranu 0,00 6 Všeob. veř. správa a služby ,80 Platy zastupitelů , platy zastupitelů , sociální a zdravotní pojištění , Volby do parlamentu Volby do zastupitelstev , Sčítání lidí domů a bytů 0,00 Místní správa - provoz , platy zaměstnanců , ostatní osobní výdaje , zákonné pojištění odpovědnosti , sociální pojištění , zdravotní pojištění , penzijní připojištění zaměstnanců , právní služby , právní služby z minulých období , právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj , poradenské služby , školení , zlepšení systému řízení LZ ORP Kolín - grand OP LZZ 0, služby - administrace dotací služby - jednotný vizuální styl města Kolína ostatní provozní náklady místní správy , OMIS - IZIS , Pult elektronické ochrany , Digitální mapa , Zálohy na výplaty Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů , Příspěvek na Den záchranářů , Příspěvek BESIP , Daň z příjmu práv. osob za obce ,00 Stránka 13

14 OŘR Par oddíl-paragraf Náhrady za zřízení věcných břemen , Odvody finančnímu úřadu Nájem movitého majetku , Nájem pozemků , Bankovní poplatky , Převod na účet cizích prostředků Pojištění majetku , Příděl do sociálního fondu , Vratka přeplatku ZUŠ za kotelnu 8 041, DPH , Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích , Fin. vypořádání min. let - vratka soc. dávek , Vratka dotace MV na Zlepšení systému řízení LZ ORP , Převod finančních prostředků SFŢP z minulých let , Výkon státní správy ,20 Výdaje celkem se SF ,20 Výdaje celkem po konsolidaci ,20 Stránka 14

15 Rozpočet investiční a neinvestiční výdaje do majetku města OŘR OdPa Třída 6 - Investiční výdaje Vyhotovení LHO ,00 Rekonstrukce komunikací , Jaselská - Ţiţkova - Legerova , Jateční - uvolnění pozastávky , Masarykova III. - uvolnění pozastávky , Pasport komunikací , Cyklostezka Třídvorská - Jaselská - dopr. značení , Úprava ploch , Světelný přechod Kolín Zálabí , Rekonstrukce kanalizace , Kanalizace ulice Morávkova , kanalizace Reisova , Kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče 0, Rekonstrukce ČOV Kolín , Zateplení MŠ Bezručova , Rekonstrukce MŠ Masarykova , Rek. střechy 3. ZŠ hala Bios , Zateplení ZŠ Masarykova , Měst. správa kin - digitální technol. D - cinema , Informační systém - památky , Investice z prog. regenerace MK - celkem 0,00 čp. 90 Karlovo nám. - restaurování sochy "Zima" a busty 0, podíl MK ČR 0, podíl města 0,00 č.p. Karlovo nám.- dokončení 2 ks kopií bust císařů 0,00 - podíl MK ČR 0, podíl města 0,00 čp. 17 rekonstrukce + fasáda, vlastník Římskokatolická církev 0, podíl MK ČR 0, podíl města 0,00 č.p. 17 obnova venkovních omítek severní strana do dvora 0, podíl MK ČR 0, podíl města 0,00 č.p.17 rekonstrukce - obnova střechy,krov, krytina 0, podíl MK ČR 0, podíl města 0,00 synagoga-restaurování schrány na toru aron ha-kodeš 0, podíl MK ČR 0, podíl města 0, Investice z prog. regenerace MK 50% - celkem , zámek - pivovar - výměna oken SO 04b zámek - sladovna - výměna oken 0, podíl MK ČR 0, podíl města 0,00 - zámek - výměna oken a dveří - severní fasáda , podíl MK ČR 0, podíl města ,00 Stránka 15

16 OŘR OdPa - zámek - výměna oken a dveří - východní fasáda podíl MK ČR podíl města - zámek - výměna oken a dveří - západní fasáda , podíl MK ČR , podíl města ,00 - zámek - výměna oken a dveří - jižní fasáda 0, podíl MK ČR 0, podíl města 0, Zámek - inţenýrská činnost , Epitaf.oltář Š.Šilhánka z Choustníka , Správa městských sportovišť Kolín , dotace na pořízení inv. majetku - akvapark vnitřní , dotace na pořízení inv. majetku - akvapark venkovní , dotace na pořízení inv. majetku - venkovní šatny , dotace na pořízení inv. majetku - akvapark vnitřní dopl. roku , dotace na pořízení inv. majetku - akvapark venkovní dopl. roku , dotace na pořízení inv. majetku - venkovní šatny dopl. roku , Prevence kriminality - vybevení pro freestyle sporty - Skate park , Příspěvek OS Prostor na komunitní centrum soc. sluţeb Kolárka , Změkčovací zařízení vody - byty TPCA , Veřejné osvětlení Sendraţice - bod , Územní plán , Projekty - ORR , Rekonstrukce zeleně - Kolín II - Sídliště , Projekty ŢP , Úpravy sběrných dvorů , MDD - dotace na pořízení inv. majetku - polohovací postele , Kamerový systém Kolín - rozšíření Kamerový systém Kolín - oprava , Komparace a zefektivnění kamerového systému - Prevence kriminality , Informační kampaň "Bezpečný Kolín III" - Prevence kriminality ,00 Místní správa , Budovy a stavby - opravy , Stroje a přístroje , Investice IT , Výkup pozemků , SW OSBN evidence nájemníků a nájemného Rekonstrukce a inovace PEO 0,00 Celkem investice bez bytů TPCA a zóny ,52 Stránka 16

17 OŘR OdPa Byty pro TPCA úroky z úvěru KB na výstavbu bytů , ručení SFRB , úroky z úvěru od ČS a.s ,20 Byty TPCA celkem ,05 Zóna Ovčáry Úroky z úvěru KB ,00 PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje , pozemkové úpravy , IKP generální projektant , PZKO, kanalizace, vodovod sektor C, D - Geosan pozastávky , ostatní Zóna Ovčáry ,00 Byty pro TPCA + Zóna ,05 Invest. a neinv. výdaje celkem ,57 - z toho investiční ,52 - z toho neinvestiční ,05 Celkem třída 5 (běžné + neinvestiční) ,25 - výdaje tř. 5 se soc. fondem ,25 - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci ,25 Celkové výdaje města ,77 - celkové výdaje celkem se soc. fondem ,77 - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci ,77 Financování splátka úvěru ČMZRB , splátky úvěrů zóna Ovčáry - KB , splátka úvěr byty TPCA - KB , splátka NFV zóna Ovčáry , splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s ,00 Financování celkem ,00 Stránka 17

18 Rozpočet bilance třída druh příjmů/výdajů Běžné příjmy a výdaje 1 Daňové příjmy ,00 2 Nedaňové příjmy , Neinvestiční přijaté dotace ,00 Běţné příjmy celkem ,44 1 Zemědělství a lesní hospodářství ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství ,60 3 Sluţby pro obyvatelstvo ,80 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti ,00 5 Bezpečnost státu a právní ochrana ,00 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby ,80 Běţné výdaje celkem ,20 Saldo běž. příjmů a výdajů Splátky úvěrů a NFV ,00 - Platba úroků ,05 Dluhová sluţba ,05 Saldo po splacení dluhové služby Investice bez bytů TPCA a PZKO ,52 Byty TPCA + zóna ,00 Investice celkem ,52 Saldo včetně investic Finanční zdroje 3 Kapitálové příjmy , IPN - Investiční přijaté dotace ,43 Peníze na účtech k ,15 Směnka + úvěr 0,00 Finanční zdroje celkem ,58 Rezerva ,25 Příjmy celkem ,02 Výdaje celkem ,77 Rezerva se soc. fondem ,08 Stránka 18

Rozpočet na rok 2011 I. RO

Rozpočet na rok 2011 I. RO Městský úřad Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2011 I. RO - Schváleno na jednání zastupitelstva dne 21. 3. 2011 pod usnesením č. 55/2011 V Kolíně dne 22. 3. 2011 Ing Petr Villner vedoucí finančního

Více

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2016 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2016 Návrh schválený Radou města dne 4. 1. 2016 pod usnesením č. 46/1436/2016 V Kolíně dne 5.1. 2016 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru OŘR Pol Rozpočet

Více

Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2013 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2013 Schválený zastupitelstvem města dne 28. 1. 2013 pod usnesením č. 241/2013 V Kolíně dne 29. 1. 2013 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet 2013

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2015 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2015 III. RO schválené ZM dne 29. 6. 2015 pod usnesením č. 130/2015 V Kolíně dne 30. 6. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet 2015 - příjmy

Více

Město Kolín. Finanční odbor. Rozpočet na rok 2014. Schválený Zastupitelstvem města dne 27. 1. 2013 pod usnesením č. 365/2014.

Město Kolín. Finanční odbor. Rozpočet na rok 2014. Schválený Zastupitelstvem města dne 27. 1. 2013 pod usnesením č. 365/2014. Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok Schválený Zastupitelstvem města dne 27. 1. 2013 pod usnesením č. 365/ V Kolíně dne 28. 1. Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet - příjmy OŘR Pol

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1)

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) Návrh rozpočtu na rok 2012 Celková bilance v tis. Kč v tis. Kč řádek Rozpočet 2012 1 Celkem výdaje 196 233 2 Celkem příjmy 190 511 3 Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) -5 721 4 Zapojení dlouhodobého úvěru 1

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

Rozpočet na rok 2015 - návrh

Rozpočet na rok 2015 - návrh Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok - návrh schválený Zastupitelstvem města dne 26. 1. pod usnesením č.56/ V Kolíně dne 27. 1. Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Pol Rozpočet - příjmy druh

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017

R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017 R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017 (v Kč) Skutečnost k 30.11.2016 Rozpočtové opatření 11/2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 52 765 000 50 909 751 56 809 380 56 787 160 třída 2 Nedaňové

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

RO 7 % 7 PŘÍJMY CELKEM

RO 7 % 7 PŘÍJMY CELKEM Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-10/2016 rozpočet R po RO č. 1 R po RO č. 2 R po RO č. 3 R po RO č. 4 R po RO č. 5 R po RO č. 6 R po RO č. 7 plnění % plnění v tis. Kč v tis. Kč v tis.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Rozpočtové opatření č. 1/2016

Rozpočtové opatření č. 1/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2015 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2015 I. Rozpočtové opatření I. RO schváleno na jednání zastupitelstva dne 30. 3. 2015 pod usnesením č. 85/2015 V Kolíně dne 31. 3. 2015 Ing Petr Villner vedoucí

Více

Rozpočet na rok 2013 IV. RO

Rozpočet na rok 2013 IV. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2013 IV. RO IV. rozpočtové opatření schváleno zastupitelstvem dne 16. 9. 2013 pod usnesením č. 307/2013 V Kolíně dne 17. 9. 2013 Ing Petr Villner vedoucí finančního

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Návrh rozpočtových příjmů 2008

Návrh rozpočtových příjmů 2008 Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh 2008 0000 1111 daň z příjmu FO ze ZČ 216 128,00 220 000,00 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 23 509,00 23 000,00 1113 daň z příjmu FO

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

AGREGOVANÉ PŘÍJMY DLE DRUHU

AGREGOVANÉ PŘÍJMY DLE DRUHU AGREGOVANÉ PŘÍJMY DLE DRUHU DAŇOVÉ PŘÍJMY : skutečnost z celk. P skutečnost z celk. P odvody od FÚ 148 189 41,3% 150 956 26,7% správní poplatky 8 840 2,5% 8 728 1,5% místní poplatky 16 810 4,7% 18 736

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

Rozpočet na rok 2015 - II. RO

Rozpočet na rok 2015 - II. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok II. RO schváleno Zastupitelstvem města dne 25. 5. 2015 pod usnesením č. 107/2015 V Kolíně dne 26. 5. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet

Více

Závěrečný účet za rok 2011

Závěrečný účet za rok 2011 Obec Nové Syrovice Závěrečný účet za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v platném znění) Podklady: Rozvaha ÚSC ke dni 31. 12.2011

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace Návrh Rozpočtu na rok 21 obec Dešná Rekapitulace Třída Položka Částka PŘÍJMY CELKEM 1+2+3+4 X 13 938 3 Kč z toho Daňové příjmy celkem 1 X 9 961 Kč Nedaňové příjmy celkem 2 X 2 916 3 Kč Kapitálové příjmy

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00 Rozpočet 2014 - město Starý Plzenec (v Kč) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2014 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 000 000,00 1112 DPFO z podnikání 700 000,00 1113 DPFO srážk. 1 000 000,00

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Schválený rozpočet Města Moravské Budějovice na rok příjmy

Schválený rozpočet Města Moravské Budějovice na rok příjmy Schválený rozpočet Města Moravské Budějovice na rok 2011 - příjmy Číslo řádku Pol. N á z e v Rozpočet 1 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 75 666 200 2 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč)

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884 Hospodaření města k 31.12.2011 (v tis. Kč) Popis Rozp.schv. Rozp.upr. Skutečnost % plnění 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 100 10 100 11

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.09. 2016 Schváleno: 55/2016 -RADA dne 22.9. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 str.1 PŘÍJMY rozp. opatření rozpočet č.5/2015 r. 2016 Daň z příjmu FO - závislá činnost 10 000 000,00 10 500 000,00 Daň z příjmu FO - sam. výděl. činnost 550 000,00

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Vyvěšeno na úřední desce dne 29.11.2011 Sejmuto 16.12.2011 Sumář rozpočtu na rok 2012 Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2012 na

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Rozpočet na rok 2014 II. RO

Rozpočet na rok 2014 II. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2014 II. RO Schválený Zastupitelstvem města dne 19. 5. 2014 pod usnesením č. 392/2014 V Kolíně dne 20. 5. 2014 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru OŘR

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Příjmy. Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá %

Příjmy. Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.5.2011 Schváleno: 16/2011-RM - dne 26.5. 2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 56 233 24 285 31 948 43 DPFO - závislá činnost 10 439 4 028 6

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010 Obec Nové Syrovice Závěrečný účet za rok 2010 Podklady: - Rozvaha ÚSC ke dni 31.12.2010 - Příloha účetní závěrky k 31.12.2010 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010 - Výkaz pro plnění rozpočtu ke dni 31.12.2010

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Návrh rozpočtu na fiskální rok 2017 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-3/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 665 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.10. 2016 Schváleno: 57/2016 -RADA dne 20.10. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč Příjmy Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 Město Železný Brod náměstí 3. května 1 IČO 00262633 Návrh rozpočtu na rok 2017 členění dle rozp.skl. Zdroj příjmu Příjmy Celkem Daňové příjmy 77 170 1111 Daň ze závislé činnosti 15 790 1112 Daň z příjmu

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R str.1

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R str.1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2017 PŘÍJMY rozpočt. opatření rozpočet r. 2017 č.4/2016 Daň z příjmu FO - závislá činnost 11 000 000,00 11 700 000,00 Daň z příjmu FO - sam. výděl. činnost 550 000,00

Více

CELKEM 37 609,0 40 072,0 26 934,0 25 910,0

CELKEM 37 609,0 40 072,0 26 934,0 25 910,0 Závěrečný účet za rok 2006 Běžný rozpočet Kapitálový rozp. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet Plnění Rozpočet Plnění Daňové příjmy - daň z příjmu fyzických osob 8 650,0 7 159,0 - daň z přidané hodnoty RO 1 8 875,0

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2012 v celkové výši cca 19,424 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního

Více