Rozpočet na rok 2011 II. RO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet na rok 2011 II. RO"

Transkript

1 Městský úřad Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2011 II. RO - Schváleno na jednání zastupitelstva dne pod usnesením č. 72/2011 V Kolíně dne Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru

2 Rozpočet příjmy OŘR třída druh příjmu 1 Daňové příjmy ,00 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů , fyzických osob ze závislé činnosti , fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti , fyzických osob - zvláštní sazba , z právnických osob , z právnických osob za obce ,00 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , daň z přidané hodnoty ,00 13 Daně a poplatky , poplatky za znečišťování ovzduší , poplatky za odnětí půdy ze ZPF , poplatky za odnětí půdy z LPF 2 000, poplatky ost. OŢP poplatek ze psů , poplatek za uţívání veřejné prostranství , poplatek za uţívání veř. prostr. - rekl. tab. typu A , poplatek ze vstupného , poplatek z ubytovací kapacity , popl. za pov. k vjezdu do vybraných míst poplatek za výherní hrací přístroje , videoterminály a rulety zrušené místní poplatky % odvod z výtěţku VHP , Příjmy za zkoušky ţadatelů o řidič. oprávnění , Poplatek na podporu sběru, zpracování, vyuţití vybraných autovraků 1361 Správní poplatky ,00 15 Majetkové daně , daň z nemovitosti , Jiné daně 0,00 2 Nedaňové příjmy , Příjmy z vlastní činnosti , Různé příjmy - školství Městský rozhlas 9 000, Zpravodaj města , Den záchranářů , Příjmy z reklamy , Příjmy OŢPZ - konání výstavy o ŢP , Příjmy psího útulku , Protialkoholní záchytná stanice , Jesle , Městská policie - ostatní Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) ,00 Stránka 2

3 OŘR třída druh příjmu Odtahy vozidel , Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění , Parkovné, parkovací karty A,B , Parkovací automaty , Kultura - Kmochova hudba , Sluţby spojené s bydlením , Sluţby spojené s bydlením - doplatky z minulých let Sluţby nebytové prostory , Sluţby nebytové prostory - doplatky z minulých let Příjmy za hrobová místa Příjmy z pořádání trhů , Poplatek za odpad , Poplatek za odpad - podnikatelé , Prodej dřeva , Ubytovna Polepská , Ostatní příjmy sociálního odboru , Pult elektronické ochrany , Přefakturace investorům Ostatní příjmy - nahodilé a neidentifikované Příjmy PO MZS Věcná břemena , Odvody organizací s přímým vztahem , Odvody příspěvkových organizací , odvod z IF MSK - digatální technologie obrazu , Převod zůstatku fin. prostředků z PO MZS 213 Příjmy z pronájmu majetku , příjmy z pronájmu pozemků , příjmy z pronájmu pozemků pod stánky , pronájem pozemků - Cirkus 2132 příjmy z pronájmu nemovitostí , školy lesy , Amfiteátr , Synagoga , nájmy OHS , pronájem atletického stadionu byty , byty TPCA , kauce byty TPCA doplatek nájmů z vyúčtováni zminulých let nebytové prostory , VODOS - pronájem kanalizace , příjmy z pronájmu movitých věcí , bytové hospodářství , ostatní , Pronájem pozemků pro reklamní zařízení , Výnosy z finančního majetku , úroky z účtů , úroky z účtu zóny 0,00 Stránka 3

4 OŘR třída druh příjmu úroky z půjček , dividendy MTH , Podíl na HV AVE Kolín s.r.o ,00 22 Sankční poplatky , pokuty odboru ţivotního prostředí , pokuty MP , pokuty odbor ţivnostenský , pokuty odboru správních činností , pokuty OSČP , pokuty odboru školství kultury a sportu 5 000, pokuty odboru SVZ 8 000, pokuty za stavební řízení pokuty za dopravní přestupky , pokuty vymoţené přes právní sluţbu , penále z pozdních úhrad nájmů a sluţeb OSBN příjmy z vypořádání min. let - vratka DPH příjmy z vypořádání min. let - volby do EP příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi přijaté vratky transferů dávek SZ , vratlka nepouţité inv. dotace od SMSK a.s ,44 23 Ostatní nedaňové příjmy , Plnění pojišťovny , Neinvestiční příspěvky , Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů TPCA Vymoţené výţivné 1 100, Vratky přeplatků záloh Pohřby osamělých osob , Úhrada z těţby nerostů OBÚ ,00 24 Splátky půjček , splátka půjčky VHS , splátka půjčky od OS Prostor , splátka půjčky od OS Prostor 0, splátka půjčky od OS Prostor , splátky půjček od obyvatelstva - půdní vestavby , splátky půjček od obyvatelstva , splátky půjček z FRB Stránka 4

5 OŘR třída druh příjmu 3 Kapitálové příjmy , Příjmy z prodeje dlouh. majetku , prodej pozemků , prodej pozemku - G reality , prodej pozemku - Kolín IV za Kovošrotem , drobné prodeje pozemků , prodej pozemků PZKO - AMESBURY , prodej býv. areálu TSMK, ul. Kmochova , prodej bytů - doplatky , prodej bytů - neprodané bytové jednotky prodej bytů v draţbách , Prodej bytů , Březinova 974/ , Brankovická 1276/ , Sladkovského 619/ , Ovčárecká 186/ , Havlíčkova 577/ , Veltrubská 869/ , Druţstevní 749/ , Druţstevní 751/ , Druţstevní 753/ , Druţstevní 753/ , prodej domů Sadová, Okruţní a U Borků , Sadová , prodej jiných nemovitostí , U Hřiště , Ostatní kapitálové příjmy , Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - VO , Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - Veltruby , Příspěvek od nadace Partnerství pro Kolínsko na dopr. značení ,00 4 Přijaté dotace ,43 41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) , NPD ze všeob. pokladní správy , dotace na volby do parlamentu dotace na volby do zastupelstev obcí , dotace na sčítání lidí, domů a bytů , dotace na dofin. výdajů na sociálněprávní ochr. dětí , dotace na výkon SS obce v oblasti soc. sluţeb , dotace na částečnou kompenzaci 4112 NPD ze státního rozpočtu , dotace na výkon státní správy , dotace na výkon státní správy - rozšířená působnost dotace na domov důchodců dotace na školství , NPD ostatní ze státního rozpočtu , dotace na výplatu příspěvku na péči , dotace na dávky sociální péče a dávky v hmotné nouzi , dotace z ÚP na vytvoření prac. místa v jeslích v rámci VPP , dotace od MZ - meliorační dřeviny 1 000, dotace od MZ - odborný lesní hospodář , dotace od MZ - vyhotovení LHO 0, dotace pro ZŠ Ovčárecká - "Peníze EU školám" - celková dotace - čerpání v roce dotace pro ZŠ Mnichovická - Prevence se nebojíme dotace pro ZŠ Masarykova - Prevence rizikového chování Stránka 5

6 OŘR třída druh příjmu dotace pro ZŠ Mnichovická - Úsměv škole sluší - celková dotace - čerpání v roce dotace MV - prevence kriminality - rozšíření kam. sys , dotace MV - prev. krim. - komparace a zefekt. kam. sys , dotace MV - prevence kriminality - vybavení pro freestyle sporty , dotace MV - prevence kriminality - informační kampaň "Bezpečný Kolín III" , dotace na ZŠ Lipanská 4116 NPD ze SR - dotace na MPR , % - č.p. 90 Karlovo nám.-osazení soch-busty 2 ks % - č.p. 17 obnova uliční fasády dokončení+obnova ostění vstupu % - č.p. 17 obnova venkovních omítek severní strana do dvora % - č.p. 17 rekonstrukce-obnova střechy,krov, krytina % - synagoga - restaurování schrány na toru aron ha-kodeš % - zámek - sladovna - výměna oken % - zámek výměna oken a dveří-severní fasáda % - zámek - výměna oken a dveří - západní fasáda , % - zámek - výměna oken a dveří - jiţní fasáda 4121 NPD od obcí , dotace od obcí na ţáky , dotace od obcí na protialkoholní záchyt.stan , NPD od krajů , dotace na ubytovnu Polepská II 0, dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici , dotace pro ZŠ Ovčárecká - "Peníze EU školám" ,60 - celková dotace ,00 - čerpání v roce , dotace pro ZŠ Masarykova - "Peníze EU školám" ,40 - celková dotace ,00 - čerpání v roce , dotace pro ZŠ Mnichovická - Prevence se nebojíme , dotace pro ZŠ Ovčárecká na cizojazyčné vzdělávání , Přijaté převody z vlastních fondů 42 Investiční přijaté dotace (IPD) , IPD ze státních fondů , dotace SFDI - cyklostezka Brankovická dotace na rekonstrukce zeleně (SFŢP) , IPD - IOP - Rozvoj sluţeb egovernmentu - výzva č , IPD - zateplení 4. ZŠ Lipanská ul IPD - zateplení 7. ZŠ Masarykova , IPD - zateplení 4. MŠ Bezručova , IPD - rekonstrukce ČOV Kolín ,75 - celková dotace ,75 - čerpání v letech 2012, , IPD - kanalizace Kolín Zibohlavy 0, IPD - lesní hospodářské osnovy , IPD - MK na digitalizaci kina , IPD z EU - zateplení 4. ZŠ Lipanská 2872 IPD z EU - zateplení 7. ZŠ Masarykova , IPD z EU - zateplení 4. MŠ Bezručova , IPD z EU - ČOV (ERDF/FS) ,68 - celková dotace ,75 - čerpání v letech 2012, , IPD z EU - kanalizace Kolín Zibohlavy IPD z EU - rekonstruce zeleně ,00 Stránka 6

7 OŘR třída druh příjmu Celkem příjmy ,87 Financování Zůstatek fin. prostř. na účtech k , Návratná finanční výpomoc Financování celkem ,15 Příjmy celkem se sociálním fondem ,87 Příjmy celkem po konsolidaci ,87 Financování celkem ,98 Stránka 7

8 Rozpočet výdaje OŘR Par oddíl-paragraf 1 Zeměděl. a lesní hospodářství , Deratizace , Odchyt a umístění toulavých psů , Psí útulek města Kolína , Odborný lesní hospodář , Vyhotovení LHO 0, Meliorační dřeviny 1 000,00 2 Prům. a ost. odvětví hosp ,60 Synagoga a domy před , provoz , udrţba budov a vybavení ,00 Údrţba a čistění komunikací , údrţba , údrţba , čištění , čistění , Údrţba chodníků u objektů spravovaných OSBN ,00 Parkovací automaty - provoz , parkovací automaty - provoz , parkovací automaty - provoz , Parkovací automaty - provoz OD , OAD - příspěvek na dopravní obsluţnost ,00 MAD - příspěvek na dopravní obsluţnost , příspěvek na dopravní obsluţnost , příspěvek na dopravní obsluţnost , Nákladny na likvidaci vozidel , Odtahy vozidel při blokovém čištění , Znalecké posudky pro správní řízení , Bezpečnost silničního provozu , Dar Klubu pro obnovu kol. řepař. dráţky , ČOV - údrţba - vlastní zdroje , BOZP ,00 3 Služby pro obyvatelstvo , Vzdělávání ,00 Mateřské školky , příspěvek na provoz , odpisy mateřských škol , Mateřská školka Klubíčko , Mateřská školka při Dívčí katolické střední škole ,00 Základní školy , příspěvek na provoz , odpisy základních škol , ZŠ Ovčárecká - dotace na cizojazyčné vzděl , ZŠ Ovčárecká - dotace "Peníze EU školám" , ZŠ Masarykova - Prevence rizikového chování ZŠ Masarykova - dotace "Peníze EU školám" , ZŠ Mnichovická - dotace "Prevence se nebojíme" ,00 Stránka 8

9 OŘR Par oddíl-paragraf ZŠ Mnichovická - Úsměv škole sluší kriminalita ,00 Speciální škola ,00 - pojistné kriminalita ,00 ZUŠ , příspěvek na provoz , odpisy , Stipendijní nadační fond - příspěvek , Příspěvky dle kritérií školské komise , Výměnné stud. pobyty, semináře ,00 33 Kultura, církve + sděl. prostředky , Městské divadlo , Kašparův memoriál , Městská hudba Františka Kmocha , Kmochův Kolín , Dorovnání ztráty Kmochova Kolína v r Městská správa kin , Městská knihovna , Městské inform. centrum-provoz , Ostatní kultura - příspěvky kulturní komise , Ediční činnost , Městská kronika , Bitva u Kolína Společnost Václava Morávka , Granty , Oregon , Komise pro cestovní ruch a propagaci , Festival "OTEVŘENO" , Dny evropského dědictví, 750 let města kolína Pietní akty , WorldFilm , Fest Blues Kolín , Příspěvek na "Všeobecnou kolínskou výstavu 2010" Příspěvek na opravu sv. Bartoloměje , Příspěvky - církev - opravy círk. budov 0, Městský zpravodaj , SMS InfoKanál , Městský společenský dům , Komise pro OZ ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost ,00 Správa městských sportovišť Kolín , doplatek příspěvku na provoz z roku ,00 Stránka 9

10 OŘR Par oddíl-paragraf provoz , doplatek příspěvku na provoz útulku za roku , psí útulek ,00 Příspěvky sportovním organizacím , Sport - přísp. dle kriterií sport. kom , Příspěvek na úhradu ledové plochy , Příspěvek FK Kolín mládeţ , Příspěvek AFK mládeţ 0, Příspěvek SC Kolín - hokejisté mládeţ , Příspěvek BC Kolín - muţi , Příspěvek BC Kolín - mládeţ , SK volejbal Kolín - úprava sportoviště , Příspěvek Handbal Club Kolín - muţi A , Příspěvek HC Kolín -pronájem haly , Příspěvek HBC Kolín , Příspěvek atletika , Příspěvek TJ SOKOL Kolín - gymnastika , Přis.org.chov. psů-dostih. dráha , Scott Scania Team Kolín - TOI TOI CUP , SCOTT APACHE TEAM , Sledge hokej Draci - úhrada led.plochy , Kolínská olympiáda , Centrální dětské hřiště , Příspěvek Klub C - Zámecká , Příspěvek na klubovou činnost mládeţe , Provoz a údržba Skate park ,00 35 Zdravotnictví , Jesle , Záchytná protialkoholní stanice , Prevence kriminality Příspěvky , Centrum pro seniory Kolín , Centrum pro zdravotně postiţené , Diakonie ČCE Libice n.cidlinou , FOKUS Mladá Boleslav MELA o.p.s. Konárovice Oblastní charita Kutná Hora , Povídej o.s. Kutná Hora Prostor o.s. - K centrum , Prostor o.s. - kom. centrum Zengrova , Prostor o.s. - sociální programy Spirála pomoci o.s. Kolín , Společnost pro podporu lidí s mentálním - postiţením , ŠELA o.s. Kolín Tyflocentrum Praha , VOLNO o.s. Kolín , Ţivot 90 o.s.zruč n/s , Občanská poradna Nymburk, OS , Magdalena, OPS, Mníšek pod Brdy , Příspěvky v kompetenci zdrav. a soc. komise ,00 36 Bydlení, kom. služby, územní roz ,80 Bytové hospodářství , mzdy domovníků , dokumenty, správní poplatky , odměny (správcům, posudky, projekty) ,00 Stránka 10

11 OŘR Par oddíl-paragraf odměny ITS byt , neuhrazené faktury za teplo , služby , služby za SVJ platba za připojení elektrického příkonu a revize , vratky přeplatků za služby běžné opravy a údržba , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování , údržba byty TPCA , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA , energetické audity ,00 Nebytové hospodářství , služby , odměny ITS nebyt ostraha majetku , studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory , opravy budov - poliklinika , opravy budov předaných do správy , mateřské školy , základní školy , speciální škola , Gymnásium , ZUŠ , Městské divadlo , Městská správa kin , Městská knihovna , Městský společenský dům , Ubytovna Polepská , Penzion pro důchodce , Domov důchodců , Objekt Zibohlavy - hasiči , Objekt Sendražice - hasiči , Objekt Štítary - hasiči , opravy objektů s nebytovými prostory , pivovar, Hrádeček, Na Valech , vodárna , Zámecká čp , Kutnohorská - MP , odstranění objektu města na cizím pozemku odstranění stěny u dolních kasáren - nebez. zřízení opravy ostatních objektů a prostor , Nebytové hosp. - Sluţby K centrum Veřejné osvětlení , veřejné osvětlení , veřejné osvětlení , Hřbitovy , Pohřby osamělých osob , OV - stavební úřad , OV - odměny projektantům , OV - likvidace havárií , OV - právní sluţby , ORR - Likvidace havárií , ORR - dokumenty, geom. plány , ORR - soudní poplatky , ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení , ORR - ostatní , ORR - studie, analýzy, podklady k dotacím 0, ORR - veřejně prospěšné práce , Územně plánovací činnost pro obce , Daň z převodu nemovitosti - OSBN ,00 Stránka 11

12 OŘR Par oddíl-paragraf Daň z převodu nemovitostí - ORR ,00 Městský mobiliář , městský mobiliář , městský mobiliář ,00 37 Ochrana ŽP ,00 Kompletní nakládání s odpady ,00 - svoz TKO , svoz , svoz ,00 - separace odpadu , separace , separace ,00 - Vinice , Vinice , Vinice , Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období ,00 Veřejná zeleň , veřejná zeleň , veřejná zeleň , Ochrana ŢP - výkon státní správy , Údrţba zeleně Kmochův ostrov , Odchyt holubů ,00 4 Soc. věci a politika zaměstnan , xx Sociální dávky , Příspěvek na péči oprávněným osobám , Vrácené dávky Středočeskému kraji Odměny lékařům 5 000, Odměny lékařům za posouzení DD Odměny za posouzení bezbariérovosti , Tisk ţádanek a receptů na omamné a psychotropní látky , Záloha do pokladny Tlumočnické sluţby neslyšícím 5 000, Pomoc dětem , Vrácené dávky Sociální půjčky , Ubytovna Polepská - provoz , Příprava pěstounů a poradenská preventivní činnost 2 000, Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) , Terénní sociální práce 0, Pečovatelská sluţba - provoz ,00 Penzion pro důchodce , provoz , odpisy , Kluby důchodců ,00 Stránka 12

13 OŘR Par oddíl-paragraf Domov důchodců , provoz , odpisy ,00 5 Bezpeč. státu a práv. ochrana ,00 Civilní obrana , Nákup materiálu CO , Opravy a údrţba , Programové vybavení , Správa v oblasti KŘ , Mim. rezerva pro řešení krizových situací , Městská policie , Hasiči kraj , Nákup materiálu , Nákup ostatních sluţeb , Vratka přeplatků PEO za rok , Hasiči město , Ostatní výdaje na poţární ochranu 0,00 6 Všeob. veř. správa a služby ,80 Platy zastupitelů , platy zastupitelů , sociální a zdravotní pojištění , Volby do parlamentu Volby do zastupitelstev , Sčítání lidí domů a bytů 0,00 Místní správa - provoz , platy zaměstnanců , ostatní osobní výdaje , zákonné pojištění odpovědnosti , sociální pojištění , zdravotní pojištění , penzijní připojištění zaměstnanců , právní služby , právní služby z minulých období , právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj , poradenské služby , školení , zlepšení systému řízení LZ ORP Kolín - grand OP LZZ 0, služby - administrace dotací služby - jednotný vizuální styl města Kolína ostatní provozní náklady místní správy , OMIS - IZIS , Pult elektronické ochrany , Digitální mapa , Zálohy na výplaty Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů , Příspěvek na Den záchranářů , Příspěvek BESIP , Daň z příjmu práv. osob za obce ,00 Stránka 13

14 OŘR Par oddíl-paragraf Náhrady za zřízení věcných břemen , Odvody finančnímu úřadu Nájem movitého majetku , Nájem pozemků , Bankovní poplatky , Převod na účet cizích prostředků Pojištění majetku , Příděl do sociálního fondu , Vratka přeplatku ZUŠ za kotelnu 8 041, DPH , Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích , Fin. vypořádání min. let - vratka soc. dávek , Vratka dotace MV na Zlepšení systému řízení LZ ORP , Převod finančních prostředků SFŢP z minulých let , Výkon státní správy ,20 Výdaje celkem se SF ,20 Výdaje celkem po konsolidaci ,20 Stránka 14

15 Rozpočet investiční a neinvestiční výdaje do majetku města OŘR OdPa Třída 6 - Investiční výdaje Vyhotovení LHO ,00 Rekonstrukce komunikací , Jaselská - Ţiţkova - Legerova , Jateční - uvolnění pozastávky , Masarykova III. - uvolnění pozastávky , Pasport komunikací , Cyklostezka Třídvorská - Jaselská - dopr. značení , Úprava ploch , Světelný přechod Kolín Zálabí , Rekonstrukce kanalizace , Kanalizace ulice Morávkova , kanalizace Reisova , Kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče 0, Rekonstrukce ČOV Kolín , Zateplení MŠ Bezručova , Rekonstrukce MŠ Masarykova , Rek. střechy 3. ZŠ hala Bios , Zateplení ZŠ Masarykova , Měst. správa kin - digitální technol. D - cinema , Informační systém - památky , Investice z prog. regenerace MK - celkem 0,00 čp. 90 Karlovo nám. - restaurování sochy "Zima" a busty 0, podíl MK ČR 0, podíl města 0,00 č.p. Karlovo nám.- dokončení 2 ks kopií bust císařů 0,00 - podíl MK ČR 0, podíl města 0,00 čp. 17 rekonstrukce + fasáda, vlastník Římskokatolická církev 0, podíl MK ČR 0, podíl města 0,00 č.p. 17 obnova venkovních omítek severní strana do dvora 0, podíl MK ČR 0, podíl města 0,00 č.p.17 rekonstrukce - obnova střechy,krov, krytina 0, podíl MK ČR 0, podíl města 0,00 synagoga-restaurování schrány na toru aron ha-kodeš 0, podíl MK ČR 0, podíl města 0, Investice z prog. regenerace MK 50% - celkem , zámek - pivovar - výměna oken SO 04b zámek - sladovna - výměna oken 0, podíl MK ČR 0, podíl města 0,00 - zámek - výměna oken a dveří - severní fasáda , podíl MK ČR 0, podíl města ,00 Stránka 15

16 OŘR OdPa - zámek - výměna oken a dveří - východní fasáda podíl MK ČR podíl města - zámek - výměna oken a dveří - západní fasáda , podíl MK ČR , podíl města ,00 - zámek - výměna oken a dveří - jižní fasáda 0, podíl MK ČR 0, podíl města 0, Zámek - inţenýrská činnost , Epitaf.oltář Š.Šilhánka z Choustníka , Správa městských sportovišť Kolín , dotace na pořízení inv. majetku - akvapark vnitřní , dotace na pořízení inv. majetku - akvapark venkovní , dotace na pořízení inv. majetku - venkovní šatny , dotace na pořízení inv. majetku - akvapark vnitřní dopl. roku , dotace na pořízení inv. majetku - akvapark venkovní dopl. roku , dotace na pořízení inv. majetku - venkovní šatny dopl. roku , Prevence kriminality - vybevení pro freestyle sporty - Skate park , Příspěvek OS Prostor na komunitní centrum soc. sluţeb Kolárka , Změkčovací zařízení vody - byty TPCA , Veřejné osvětlení Sendraţice - bod , Územní plán , Projekty - ORR , Rekonstrukce zeleně - Kolín II - Sídliště , Projekty ŢP , Úpravy sběrných dvorů , MDD - dotace na pořízení inv. majetku - polohovací postele , Kamerový systém Kolín - rozšíření Kamerový systém Kolín - oprava , Komparace a zefektivnění kamerového systému - Prevence kriminality , Informační kampaň "Bezpečný Kolín III" - Prevence kriminality ,00 Místní správa , Budovy a stavby - opravy , Stroje a přístroje , Investice IT , Výkup pozemků , SW OSBN evidence nájemníků a nájemného Rekonstrukce a inovace PEO 0,00 Celkem investice bez bytů TPCA a zóny ,52 Stránka 16

Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2013 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2013 Schválený zastupitelstvem města dne 28. 1. 2013 pod usnesením č. 241/2013 V Kolíně dne 29. 1. 2013 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet 2013

Více

Rozpočet na rok 2015 - II. RO

Rozpočet na rok 2015 - II. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok II. RO schváleno Zastupitelstvem města dne 25. 5. 2015 pod usnesením č. 107/2015 V Kolíně dne 26. 5. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet

Více

Rozpočet na rok 2015 - návrh

Rozpočet na rok 2015 - návrh Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok - návrh schválený Zastupitelstvem města dne 26. 1. pod usnesením č.56/ V Kolíně dne 27. 1. Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Pol Rozpočet - příjmy druh

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 2012 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 2012) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

Závěrečný účet Města Blansko

Závěrečný účet Města Blansko Závěrečný účet Města Blansko za rok 2011 OBSAH ÚVOD 2 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 1.4 PŘIJATÉ DOTACE 7 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 10 3 PLNĚNÍ

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje k 31.12.2005 čerpání * běžné 190 518,80 208 439,58 215 953,43 103,60 * investiční (kapitálové) příjmy 15

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2015 (v tis. Kč) Rozpočet příjmů Org. Položka Návrh Text rozpočtu r. 2015 Daňové příjmy celkem: 283 940 Sdílené daňové příjmy: 218 000 2612, 4634 1111 DPFO -

Více

ROZPIS ROZPOČTU M Ě S T A

ROZPIS ROZPOČTU M Ě S T A ROZPIS ROZPOČTU M Ě S T A K U T N Á N A H O R A R O K 2014 Příjmy v tisících Kč Text rozpočtu schválený 2014 2013 správce OdPa SpPo ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 209X Daň z příjmu FO závislá činnost

Více

PŘÍJMY. Návrh rozpočtu na rok 2015. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014. Schválený rozpočet na rok 2009. Schválený. Schválený.

PŘÍJMY. Návrh rozpočtu na rok 2015. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014. Schválený rozpočet na rok 2009. Schválený. Schválený. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMY rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet rozpočet na rok Skutečnost DAŇOVÉ PŘÍJMY 730 639 000 673 982 401,27 649 530 000 707 859 508,49

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Ú v o d Rozpočet města Hranic na rok 2013 byl schválen dne 13.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. 474/2012 ZM 20. Příjmy byly schváleny ve výši 257.350 tis.

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2010 k 30.6.2010 čerpání * běžné 208 902,00 211 145,00 139 950,39 66,28 24 310,00 235 455,00 * investiční (kapitálové) příjmy

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24 celkem příjmy 313 185,81 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Závěrečný účet města Hranic

Závěrečný účet města Hranic Závěrečný účet města Hranic za rok 2011 1 Obsah 1. Úvod strana 3-4 Základní údaje o plnění rozpočtu roku 2011 2. První část strana 5-9 Tabulka příjmů, výdajů a financování dle oddílů paragrafů 3. Druhá

Více

ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015 schválený zastupitelstvem města dne 15.12.2014 usnesením číslo 50/2014-3. Mgr. Terezie Jenisová, v.r. starostka Zdeněk Mráz, v.r. místostarosta Ing. Josef Pindroch, v.r.

Více

Příloha č. 1. Zpráva o vývoji hospodaření a čerpání rozpočtu města Příbram

Příloha č. 1. Zpráva o vývoji hospodaření a čerpání rozpočtu města Příbram Příloha č. 1 Zpráva o vývoji hospodaření a čerpání rozpočtu města Příbram za rok 2013 2 Obsah Strana Úvod - zpráva o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací a plnění rozpočtu za rok

Více

Vyhodnocení plnění rozpočtu města Pardubice k 31. 12. 2007 město bez obvodů

Vyhodnocení plnění rozpočtu města Pardubice k 31. 12. 2007 město bez obvodů Vyhodnocení plnění rozpočtu města Pardubice k 31. 12. 2007 PŘÍJMY Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2006 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 Zpracoval: ekonomický odbor Dne: 9. 5. 2010 Strana 1 Komentář k plnění rozpočtu Města Litoměřice za rok 2009 Rozpočet obce Města Litoměřice

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Město Králíky IČO: 00279072 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Schváleno zastupitelstvem města Králíky dne 8.6.2015 usnesením číslo ZM/2015/05/067 Jana Ponocná, starostka města, v.r. Vyvěšeno dne:

Více

Schválený rozpočet Města Uherský Brod pro rok 2014. Příjmy

Schválený rozpočet Města Uherský Brod pro rok 2014. Příjmy rozpočet Města Uherský Brod pro rok 2014 Příjmy OrJ OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy 2301 0000 1111 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 30 300 000 2302 0000 1112 DPFO z podnikání, Daň z příj.fyz.os.z

Více

Rozpočet 2015 Příjmy 1 583 300 000 Kč 1 583 300 000

Rozpočet 2015 Příjmy 1 583 300 000 Kč 1 583 300 000 Rozpočet 2015 Příjmy 1 583 300 00 1 583 300 000 Název akce Název odboru / Název oddělení celkem příjmy podrobně A) Daňové příjmy města a poplatky 1 315 756 00 Daňové příjmy ze státního rozpočtu Daň z příjmu

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013 Rozpočet na rok 2013 Schválený usnesením ZM č. 419/2012 dne 19.12.2012 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU 2013

PLNĚNÍ ROZPOČTU 2013 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMY (v Kč) Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Skutečnost 2012 Schválený DAŇOVÉ PŘÍJMY 707 859 508,49 679 319 467,57 695 563 532,90 717 549 400,00 730 249 860,00 758 865 108,84 1xxx sdílené

Více

Zdroje rozpočtu. Poplatky byly vybrány za rok 2003 v celkové výši Kč 43.650 tis., tj. 106,6 % upraveného

Zdroje rozpočtu. Poplatky byly vybrány za rok 2003 v celkové výši Kč 43.650 tis., tj. 106,6 % upraveného Zdroje rozpočtu Příjmy V roce 2003 byly naplněny příjmy ve výši Kč 1,378.685 tis., tj. 99,6 % upraveného rozpočtu. Podrobný číselný přehled je patrný z tabulky příjmů. Daně představují cca 46 % z celkových

Více