Rozpočet na rok 2011 II. RO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet na rok 2011 II. RO"

Transkript

1 Městský úřad Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2011 II. RO - Schváleno na jednání zastupitelstva dne pod usnesením č. 72/2011 V Kolíně dne Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru

2 Rozpočet příjmy OŘR třída druh příjmu 1 Daňové příjmy ,00 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů , fyzických osob ze závislé činnosti , fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti , fyzických osob - zvláštní sazba , z právnických osob , z právnických osob za obce ,00 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , daň z přidané hodnoty ,00 13 Daně a poplatky , poplatky za znečišťování ovzduší , poplatky za odnětí půdy ze ZPF , poplatky za odnětí půdy z LPF 2 000, poplatky ost. OŢP poplatek ze psů , poplatek za uţívání veřejné prostranství , poplatek za uţívání veř. prostr. - rekl. tab. typu A , poplatek ze vstupného , poplatek z ubytovací kapacity , popl. za pov. k vjezdu do vybraných míst poplatek za výherní hrací přístroje , videoterminály a rulety zrušené místní poplatky % odvod z výtěţku VHP , Příjmy za zkoušky ţadatelů o řidič. oprávnění , Poplatek na podporu sběru, zpracování, vyuţití vybraných autovraků 1361 Správní poplatky ,00 15 Majetkové daně , daň z nemovitosti , Jiné daně 0,00 2 Nedaňové příjmy , Příjmy z vlastní činnosti , Různé příjmy - školství Městský rozhlas 9 000, Zpravodaj města , Den záchranářů , Příjmy z reklamy , Příjmy OŢPZ - konání výstavy o ŢP , Příjmy psího útulku , Protialkoholní záchytná stanice , Jesle , Městská policie - ostatní Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) ,00 Stránka 2

3 OŘR třída druh příjmu Odtahy vozidel , Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění , Parkovné, parkovací karty A,B , Parkovací automaty , Kultura - Kmochova hudba , Sluţby spojené s bydlením , Sluţby spojené s bydlením - doplatky z minulých let Sluţby nebytové prostory , Sluţby nebytové prostory - doplatky z minulých let Příjmy za hrobová místa Příjmy z pořádání trhů , Poplatek za odpad , Poplatek za odpad - podnikatelé , Prodej dřeva , Ubytovna Polepská , Ostatní příjmy sociálního odboru , Pult elektronické ochrany , Přefakturace investorům Ostatní příjmy - nahodilé a neidentifikované Příjmy PO MZS Věcná břemena , Odvody organizací s přímým vztahem , Odvody příspěvkových organizací , odvod z IF MSK - digatální technologie obrazu , Převod zůstatku fin. prostředků z PO MZS 213 Příjmy z pronájmu majetku , příjmy z pronájmu pozemků , příjmy z pronájmu pozemků pod stánky , pronájem pozemků - Cirkus 2132 příjmy z pronájmu nemovitostí , školy lesy , Amfiteátr , Synagoga , nájmy OHS , pronájem atletického stadionu byty , byty TPCA , kauce byty TPCA doplatek nájmů z vyúčtováni zminulých let nebytové prostory , VODOS - pronájem kanalizace , příjmy z pronájmu movitých věcí , bytové hospodářství , ostatní , Pronájem pozemků pro reklamní zařízení , Výnosy z finančního majetku , úroky z účtů , úroky z účtu zóny 0,00 Stránka 3

4 OŘR třída druh příjmu úroky z půjček , dividendy MTH , Podíl na HV AVE Kolín s.r.o ,00 22 Sankční poplatky , pokuty odboru ţivotního prostředí , pokuty MP , pokuty odbor ţivnostenský , pokuty odboru správních činností , pokuty OSČP , pokuty odboru školství kultury a sportu 5 000, pokuty odboru SVZ 8 000, pokuty za stavební řízení pokuty za dopravní přestupky , pokuty vymoţené přes právní sluţbu , penále z pozdních úhrad nájmů a sluţeb OSBN příjmy z vypořádání min. let - vratka DPH příjmy z vypořádání min. let - volby do EP příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi přijaté vratky transferů dávek SZ , vratlka nepouţité inv. dotace od SMSK a.s ,44 23 Ostatní nedaňové příjmy , Plnění pojišťovny , Neinvestiční příspěvky , Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů TPCA Vymoţené výţivné 1 100, Vratky přeplatků záloh Pohřby osamělých osob , Úhrada z těţby nerostů OBÚ ,00 24 Splátky půjček , splátka půjčky VHS , splátka půjčky od OS Prostor , splátka půjčky od OS Prostor 0, splátka půjčky od OS Prostor , splátky půjček od obyvatelstva - půdní vestavby , splátky půjček od obyvatelstva , splátky půjček z FRB Stránka 4

5 OŘR třída druh příjmu 3 Kapitálové příjmy , Příjmy z prodeje dlouh. majetku , prodej pozemků , prodej pozemku - G reality , prodej pozemku - Kolín IV za Kovošrotem , drobné prodeje pozemků , prodej pozemků PZKO - AMESBURY , prodej býv. areálu TSMK, ul. Kmochova , prodej bytů - doplatky , prodej bytů - neprodané bytové jednotky prodej bytů v draţbách , Prodej bytů , Březinova 974/ , Brankovická 1276/ , Sladkovského 619/ , Ovčárecká 186/ , Havlíčkova 577/ , Veltrubská 869/ , Druţstevní 749/ , Druţstevní 751/ , Druţstevní 753/ , Druţstevní 753/ , prodej domů Sadová, Okruţní a U Borků , Sadová , prodej jiných nemovitostí , U Hřiště , Ostatní kapitálové příjmy , Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - VO , Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - Veltruby , Příspěvek od nadace Partnerství pro Kolínsko na dopr. značení ,00 4 Přijaté dotace ,43 41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) , NPD ze všeob. pokladní správy , dotace na volby do parlamentu dotace na volby do zastupelstev obcí , dotace na sčítání lidí, domů a bytů , dotace na dofin. výdajů na sociálněprávní ochr. dětí , dotace na výkon SS obce v oblasti soc. sluţeb , dotace na částečnou kompenzaci 4112 NPD ze státního rozpočtu , dotace na výkon státní správy , dotace na výkon státní správy - rozšířená působnost dotace na domov důchodců dotace na školství , NPD ostatní ze státního rozpočtu , dotace na výplatu příspěvku na péči , dotace na dávky sociální péče a dávky v hmotné nouzi , dotace z ÚP na vytvoření prac. místa v jeslích v rámci VPP , dotace od MZ - meliorační dřeviny 1 000, dotace od MZ - odborný lesní hospodář , dotace od MZ - vyhotovení LHO 0, dotace pro ZŠ Ovčárecká - "Peníze EU školám" - celková dotace - čerpání v roce dotace pro ZŠ Mnichovická - Prevence se nebojíme dotace pro ZŠ Masarykova - Prevence rizikového chování Stránka 5

6 OŘR třída druh příjmu dotace pro ZŠ Mnichovická - Úsměv škole sluší - celková dotace - čerpání v roce dotace MV - prevence kriminality - rozšíření kam. sys , dotace MV - prev. krim. - komparace a zefekt. kam. sys , dotace MV - prevence kriminality - vybavení pro freestyle sporty , dotace MV - prevence kriminality - informační kampaň "Bezpečný Kolín III" , dotace na ZŠ Lipanská 4116 NPD ze SR - dotace na MPR , % - č.p. 90 Karlovo nám.-osazení soch-busty 2 ks % - č.p. 17 obnova uliční fasády dokončení+obnova ostění vstupu % - č.p. 17 obnova venkovních omítek severní strana do dvora % - č.p. 17 rekonstrukce-obnova střechy,krov, krytina % - synagoga - restaurování schrány na toru aron ha-kodeš % - zámek - sladovna - výměna oken % - zámek výměna oken a dveří-severní fasáda % - zámek - výměna oken a dveří - západní fasáda , % - zámek - výměna oken a dveří - jiţní fasáda 4121 NPD od obcí , dotace od obcí na ţáky , dotace od obcí na protialkoholní záchyt.stan , NPD od krajů , dotace na ubytovnu Polepská II 0, dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici , dotace pro ZŠ Ovčárecká - "Peníze EU školám" ,60 - celková dotace ,00 - čerpání v roce , dotace pro ZŠ Masarykova - "Peníze EU školám" ,40 - celková dotace ,00 - čerpání v roce , dotace pro ZŠ Mnichovická - Prevence se nebojíme , dotace pro ZŠ Ovčárecká na cizojazyčné vzdělávání , Přijaté převody z vlastních fondů 42 Investiční přijaté dotace (IPD) , IPD ze státních fondů , dotace SFDI - cyklostezka Brankovická dotace na rekonstrukce zeleně (SFŢP) , IPD - IOP - Rozvoj sluţeb egovernmentu - výzva č , IPD - zateplení 4. ZŠ Lipanská ul IPD - zateplení 7. ZŠ Masarykova , IPD - zateplení 4. MŠ Bezručova , IPD - rekonstrukce ČOV Kolín ,75 - celková dotace ,75 - čerpání v letech 2012, , IPD - kanalizace Kolín Zibohlavy 0, IPD - lesní hospodářské osnovy , IPD - MK na digitalizaci kina , IPD z EU - zateplení 4. ZŠ Lipanská 2872 IPD z EU - zateplení 7. ZŠ Masarykova , IPD z EU - zateplení 4. MŠ Bezručova , IPD z EU - ČOV (ERDF/FS) ,68 - celková dotace ,75 - čerpání v letech 2012, , IPD z EU - kanalizace Kolín Zibohlavy IPD z EU - rekonstruce zeleně ,00 Stránka 6

7 OŘR třída druh příjmu Celkem příjmy ,87 Financování Zůstatek fin. prostř. na účtech k , Návratná finanční výpomoc Financování celkem ,15 Příjmy celkem se sociálním fondem ,87 Příjmy celkem po konsolidaci ,87 Financování celkem ,98 Stránka 7

8 Rozpočet výdaje OŘR Par oddíl-paragraf 1 Zeměděl. a lesní hospodářství , Deratizace , Odchyt a umístění toulavých psů , Psí útulek města Kolína , Odborný lesní hospodář , Vyhotovení LHO 0, Meliorační dřeviny 1 000,00 2 Prům. a ost. odvětví hosp ,60 Synagoga a domy před , provoz , udrţba budov a vybavení ,00 Údrţba a čistění komunikací , údrţba , údrţba , čištění , čistění , Údrţba chodníků u objektů spravovaných OSBN ,00 Parkovací automaty - provoz , parkovací automaty - provoz , parkovací automaty - provoz , Parkovací automaty - provoz OD , OAD - příspěvek na dopravní obsluţnost ,00 MAD - příspěvek na dopravní obsluţnost , příspěvek na dopravní obsluţnost , příspěvek na dopravní obsluţnost , Nákladny na likvidaci vozidel , Odtahy vozidel při blokovém čištění , Znalecké posudky pro správní řízení , Bezpečnost silničního provozu , Dar Klubu pro obnovu kol. řepař. dráţky , ČOV - údrţba - vlastní zdroje , BOZP ,00 3 Služby pro obyvatelstvo , Vzdělávání ,00 Mateřské školky , příspěvek na provoz , odpisy mateřských škol , Mateřská školka Klubíčko , Mateřská školka při Dívčí katolické střední škole ,00 Základní školy , příspěvek na provoz , odpisy základních škol , ZŠ Ovčárecká - dotace na cizojazyčné vzděl , ZŠ Ovčárecká - dotace "Peníze EU školám" , ZŠ Masarykova - Prevence rizikového chování ZŠ Masarykova - dotace "Peníze EU školám" , ZŠ Mnichovická - dotace "Prevence se nebojíme" ,00 Stránka 8

9 OŘR Par oddíl-paragraf ZŠ Mnichovická - Úsměv škole sluší kriminalita ,00 Speciální škola ,00 - pojistné kriminalita ,00 ZUŠ , příspěvek na provoz , odpisy , Stipendijní nadační fond - příspěvek , Příspěvky dle kritérií školské komise , Výměnné stud. pobyty, semináře ,00 33 Kultura, církve + sděl. prostředky , Městské divadlo , Kašparův memoriál , Městská hudba Františka Kmocha , Kmochův Kolín , Dorovnání ztráty Kmochova Kolína v r Městská správa kin , Městská knihovna , Městské inform. centrum-provoz , Ostatní kultura - příspěvky kulturní komise , Ediční činnost , Městská kronika , Bitva u Kolína Společnost Václava Morávka , Granty , Oregon , Komise pro cestovní ruch a propagaci , Festival "OTEVŘENO" , Dny evropského dědictví, 750 let města kolína Pietní akty , WorldFilm , Fest Blues Kolín , Příspěvek na "Všeobecnou kolínskou výstavu 2010" Příspěvek na opravu sv. Bartoloměje , Příspěvky - církev - opravy círk. budov 0, Městský zpravodaj , SMS InfoKanál , Městský společenský dům , Komise pro OZ ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost ,00 Správa městských sportovišť Kolín , doplatek příspěvku na provoz z roku ,00 Stránka 9

10 OŘR Par oddíl-paragraf provoz , doplatek příspěvku na provoz útulku za roku , psí útulek ,00 Příspěvky sportovním organizacím , Sport - přísp. dle kriterií sport. kom , Příspěvek na úhradu ledové plochy , Příspěvek FK Kolín mládeţ , Příspěvek AFK mládeţ 0, Příspěvek SC Kolín - hokejisté mládeţ , Příspěvek BC Kolín - muţi , Příspěvek BC Kolín - mládeţ , SK volejbal Kolín - úprava sportoviště , Příspěvek Handbal Club Kolín - muţi A , Příspěvek HC Kolín -pronájem haly , Příspěvek HBC Kolín , Příspěvek atletika , Příspěvek TJ SOKOL Kolín - gymnastika , Přis.org.chov. psů-dostih. dráha , Scott Scania Team Kolín - TOI TOI CUP , SCOTT APACHE TEAM , Sledge hokej Draci - úhrada led.plochy , Kolínská olympiáda , Centrální dětské hřiště , Příspěvek Klub C - Zámecká , Příspěvek na klubovou činnost mládeţe , Provoz a údržba Skate park ,00 35 Zdravotnictví , Jesle , Záchytná protialkoholní stanice , Prevence kriminality Příspěvky , Centrum pro seniory Kolín , Centrum pro zdravotně postiţené , Diakonie ČCE Libice n.cidlinou , FOKUS Mladá Boleslav MELA o.p.s. Konárovice Oblastní charita Kutná Hora , Povídej o.s. Kutná Hora Prostor o.s. - K centrum , Prostor o.s. - kom. centrum Zengrova , Prostor o.s. - sociální programy Spirála pomoci o.s. Kolín , Společnost pro podporu lidí s mentálním - postiţením , ŠELA o.s. Kolín Tyflocentrum Praha , VOLNO o.s. Kolín , Ţivot 90 o.s.zruč n/s , Občanská poradna Nymburk, OS , Magdalena, OPS, Mníšek pod Brdy , Příspěvky v kompetenci zdrav. a soc. komise ,00 36 Bydlení, kom. služby, územní roz ,80 Bytové hospodářství , mzdy domovníků , dokumenty, správní poplatky , odměny (správcům, posudky, projekty) ,00 Stránka 10

11 OŘR Par oddíl-paragraf odměny ITS byt , neuhrazené faktury za teplo , služby , služby za SVJ platba za připojení elektrického příkonu a revize , vratky přeplatků za služby běžné opravy a údržba , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování , údržba byty TPCA , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA , energetické audity ,00 Nebytové hospodářství , služby , odměny ITS nebyt ostraha majetku , studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory , opravy budov - poliklinika , opravy budov předaných do správy , mateřské školy , základní školy , speciální škola , Gymnásium , ZUŠ , Městské divadlo , Městská správa kin , Městská knihovna , Městský společenský dům , Ubytovna Polepská , Penzion pro důchodce , Domov důchodců , Objekt Zibohlavy - hasiči , Objekt Sendražice - hasiči , Objekt Štítary - hasiči , opravy objektů s nebytovými prostory , pivovar, Hrádeček, Na Valech , vodárna , Zámecká čp , Kutnohorská - MP , odstranění objektu města na cizím pozemku odstranění stěny u dolních kasáren - nebez. zřízení opravy ostatních objektů a prostor , Nebytové hosp. - Sluţby K centrum Veřejné osvětlení , veřejné osvětlení , veřejné osvětlení , Hřbitovy , Pohřby osamělých osob , OV - stavební úřad , OV - odměny projektantům , OV - likvidace havárií , OV - právní sluţby , ORR - Likvidace havárií , ORR - dokumenty, geom. plány , ORR - soudní poplatky , ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení , ORR - ostatní , ORR - studie, analýzy, podklady k dotacím 0, ORR - veřejně prospěšné práce , Územně plánovací činnost pro obce , Daň z převodu nemovitosti - OSBN ,00 Stránka 11

12 OŘR Par oddíl-paragraf Daň z převodu nemovitostí - ORR ,00 Městský mobiliář , městský mobiliář , městský mobiliář ,00 37 Ochrana ŽP ,00 Kompletní nakládání s odpady ,00 - svoz TKO , svoz , svoz ,00 - separace odpadu , separace , separace ,00 - Vinice , Vinice , Vinice , Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období ,00 Veřejná zeleň , veřejná zeleň , veřejná zeleň , Ochrana ŢP - výkon státní správy , Údrţba zeleně Kmochův ostrov , Odchyt holubů ,00 4 Soc. věci a politika zaměstnan , xx Sociální dávky , Příspěvek na péči oprávněným osobám , Vrácené dávky Středočeskému kraji Odměny lékařům 5 000, Odměny lékařům za posouzení DD Odměny za posouzení bezbariérovosti , Tisk ţádanek a receptů na omamné a psychotropní látky , Záloha do pokladny Tlumočnické sluţby neslyšícím 5 000, Pomoc dětem , Vrácené dávky Sociální půjčky , Ubytovna Polepská - provoz , Příprava pěstounů a poradenská preventivní činnost 2 000, Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) , Terénní sociální práce 0, Pečovatelská sluţba - provoz ,00 Penzion pro důchodce , provoz , odpisy , Kluby důchodců ,00 Stránka 12

13 OŘR Par oddíl-paragraf Domov důchodců , provoz , odpisy ,00 5 Bezpeč. státu a práv. ochrana ,00 Civilní obrana , Nákup materiálu CO , Opravy a údrţba , Programové vybavení , Správa v oblasti KŘ , Mim. rezerva pro řešení krizových situací , Městská policie , Hasiči kraj , Nákup materiálu , Nákup ostatních sluţeb , Vratka přeplatků PEO za rok , Hasiči město , Ostatní výdaje na poţární ochranu 0,00 6 Všeob. veř. správa a služby ,80 Platy zastupitelů , platy zastupitelů , sociální a zdravotní pojištění , Volby do parlamentu Volby do zastupitelstev , Sčítání lidí domů a bytů 0,00 Místní správa - provoz , platy zaměstnanců , ostatní osobní výdaje , zákonné pojištění odpovědnosti , sociální pojištění , zdravotní pojištění , penzijní připojištění zaměstnanců , právní služby , právní služby z minulých období , právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj , poradenské služby , školení , zlepšení systému řízení LZ ORP Kolín - grand OP LZZ 0, služby - administrace dotací služby - jednotný vizuální styl města Kolína ostatní provozní náklady místní správy , OMIS - IZIS , Pult elektronické ochrany , Digitální mapa , Zálohy na výplaty Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů , Příspěvek na Den záchranářů , Příspěvek BESIP , Daň z příjmu práv. osob za obce ,00 Stránka 13

14 OŘR Par oddíl-paragraf Náhrady za zřízení věcných břemen , Odvody finančnímu úřadu Nájem movitého majetku , Nájem pozemků , Bankovní poplatky , Převod na účet cizích prostředků Pojištění majetku , Příděl do sociálního fondu , Vratka přeplatku ZUŠ za kotelnu 8 041, DPH , Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích , Fin. vypořádání min. let - vratka soc. dávek , Vratka dotace MV na Zlepšení systému řízení LZ ORP , Převod finančních prostředků SFŢP z minulých let , Výkon státní správy ,20 Výdaje celkem se SF ,20 Výdaje celkem po konsolidaci ,20 Stránka 14

15 Rozpočet investiční a neinvestiční výdaje do majetku města OŘR OdPa Třída 6 - Investiční výdaje Vyhotovení LHO ,00 Rekonstrukce komunikací , Jaselská - Ţiţkova - Legerova , Jateční - uvolnění pozastávky , Masarykova III. - uvolnění pozastávky , Pasport komunikací , Cyklostezka Třídvorská - Jaselská - dopr. značení , Úprava ploch , Světelný přechod Kolín Zálabí , Rekonstrukce kanalizace , Kanalizace ulice Morávkova , kanalizace Reisova , Kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče 0, Rekonstrukce ČOV Kolín , Zateplení MŠ Bezručova , Rekonstrukce MŠ Masarykova , Rek. střechy 3. ZŠ hala Bios , Zateplení ZŠ Masarykova , Měst. správa kin - digitální technol. D - cinema , Informační systém - památky , Investice z prog. regenerace MK - celkem 0,00 čp. 90 Karlovo nám. - restaurování sochy "Zima" a busty 0, podíl MK ČR 0, podíl města 0,00 č.p. Karlovo nám.- dokončení 2 ks kopií bust císařů 0,00 - podíl MK ČR 0, podíl města 0,00 čp. 17 rekonstrukce + fasáda, vlastník Římskokatolická církev 0, podíl MK ČR 0, podíl města 0,00 č.p. 17 obnova venkovních omítek severní strana do dvora 0, podíl MK ČR 0, podíl města 0,00 č.p.17 rekonstrukce - obnova střechy,krov, krytina 0, podíl MK ČR 0, podíl města 0,00 synagoga-restaurování schrány na toru aron ha-kodeš 0, podíl MK ČR 0, podíl města 0, Investice z prog. regenerace MK 50% - celkem , zámek - pivovar - výměna oken SO 04b zámek - sladovna - výměna oken 0, podíl MK ČR 0, podíl města 0,00 - zámek - výměna oken a dveří - severní fasáda , podíl MK ČR 0, podíl města ,00 Stránka 15

16 OŘR OdPa - zámek - výměna oken a dveří - východní fasáda podíl MK ČR podíl města - zámek - výměna oken a dveří - západní fasáda , podíl MK ČR , podíl města ,00 - zámek - výměna oken a dveří - jižní fasáda 0, podíl MK ČR 0, podíl města 0, Zámek - inţenýrská činnost , Epitaf.oltář Š.Šilhánka z Choustníka , Správa městských sportovišť Kolín , dotace na pořízení inv. majetku - akvapark vnitřní , dotace na pořízení inv. majetku - akvapark venkovní , dotace na pořízení inv. majetku - venkovní šatny , dotace na pořízení inv. majetku - akvapark vnitřní dopl. roku , dotace na pořízení inv. majetku - akvapark venkovní dopl. roku , dotace na pořízení inv. majetku - venkovní šatny dopl. roku , Prevence kriminality - vybevení pro freestyle sporty - Skate park , Příspěvek OS Prostor na komunitní centrum soc. sluţeb Kolárka , Změkčovací zařízení vody - byty TPCA , Veřejné osvětlení Sendraţice - bod , Územní plán , Projekty - ORR , Rekonstrukce zeleně - Kolín II - Sídliště , Projekty ŢP , Úpravy sběrných dvorů , MDD - dotace na pořízení inv. majetku - polohovací postele , Kamerový systém Kolín - rozšíření Kamerový systém Kolín - oprava , Komparace a zefektivnění kamerového systému - Prevence kriminality , Informační kampaň "Bezpečný Kolín III" - Prevence kriminality ,00 Místní správa , Budovy a stavby - opravy , Stroje a přístroje , Investice IT , Výkup pozemků , SW OSBN evidence nájemníků a nájemného Rekonstrukce a inovace PEO 0,00 Celkem investice bez bytů TPCA a zóny ,52 Stránka 16

17 OŘR OdPa Byty pro TPCA úroky z úvěru KB na výstavbu bytů , ručení SFRB , úroky z úvěru od ČS a.s ,20 Byty TPCA celkem ,05 Zóna Ovčáry Úroky z úvěru KB ,00 PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje , pozemkové úpravy , IKP generální projektant , PZKO, kanalizace, vodovod sektor C, D - Geosan pozastávky , ostatní Zóna Ovčáry ,00 Byty pro TPCA + Zóna ,05 Invest. a neinv. výdaje celkem ,57 - z toho investiční ,52 - z toho neinvestiční ,05 Celkem třída 5 (běžné + neinvestiční) ,25 - výdaje tř. 5 se soc. fondem ,25 - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci ,25 Celkové výdaje města ,77 - celkové výdaje celkem se soc. fondem ,77 - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci ,77 Financování splátka úvěru ČMZRB , splátky úvěrů zóna Ovčáry - KB , splátka úvěr byty TPCA - KB , splátka NFV zóna Ovčáry , splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s ,00 Financování celkem ,00 Stránka 17

18 Rozpočet bilance třída druh příjmů/výdajů Běžné příjmy a výdaje 1 Daňové příjmy ,00 2 Nedaňové příjmy , Neinvestiční přijaté dotace ,00 Běţné příjmy celkem ,44 1 Zemědělství a lesní hospodářství ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství ,60 3 Sluţby pro obyvatelstvo ,80 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti ,00 5 Bezpečnost státu a právní ochrana ,00 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby ,80 Běţné výdaje celkem ,20 Saldo běž. příjmů a výdajů Splátky úvěrů a NFV ,00 - Platba úroků ,05 Dluhová sluţba ,05 Saldo po splacení dluhové služby Investice bez bytů TPCA a PZKO ,52 Byty TPCA + zóna ,00 Investice celkem ,52 Saldo včetně investic Finanční zdroje 3 Kapitálové příjmy , IPN - Investiční přijaté dotace ,43 Peníze na účtech k ,15 Směnka + úvěr 0,00 Finanční zdroje celkem ,58 Rezerva ,25 Příjmy celkem ,02 Výdaje celkem ,77 Rezerva se soc. fondem ,08 Stránka 18

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2016 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2016 Návrh schválený Radou města dne 4. 1. 2016 pod usnesením č. 46/1436/2016 V Kolíně dne 5.1. 2016 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru OŘR Pol Rozpočet

Více

Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2013 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2013 Schválený zastupitelstvem města dne 28. 1. 2013 pod usnesením č. 241/2013 V Kolíně dne 29. 1. 2013 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet 2013

Více

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2015 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2015 III. RO schválené ZM dne 29. 6. 2015 pod usnesením č. 130/2015 V Kolíně dne 30. 6. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet 2015 - příjmy

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Město Kolín. Finanční odbor. Rozpočet na rok 2014. Schválený Zastupitelstvem města dne 27. 1. 2013 pod usnesením č. 365/2014.

Město Kolín. Finanční odbor. Rozpočet na rok 2014. Schválený Zastupitelstvem města dne 27. 1. 2013 pod usnesením č. 365/2014. Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok Schválený Zastupitelstvem města dne 27. 1. 2013 pod usnesením č. 365/ V Kolíně dne 28. 1. Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet - příjmy OŘR Pol

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet na rok 2015 - návrh

Rozpočet na rok 2015 - návrh Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok - návrh schválený Zastupitelstvem města dne 26. 1. pod usnesením č.56/ V Kolíně dne 27. 1. Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Pol Rozpočet - příjmy druh

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2015 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2015 I. Rozpočtové opatření I. RO schváleno na jednání zastupitelstva dne 30. 3. 2015 pod usnesením č. 85/2015 V Kolíně dne 31. 3. 2015 Ing Petr Villner vedoucí

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

Rozpočet na rok 2015 - II. RO

Rozpočet na rok 2015 - II. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok II. RO schváleno Zastupitelstvem města dne 25. 5. 2015 pod usnesením č. 107/2015 V Kolíně dne 26. 5. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Návrh rozpočtových příjmů 2008

Návrh rozpočtových příjmů 2008 Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh 2008 0000 1111 daň z příjmu FO ze ZČ 216 128,00 220 000,00 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 23 509,00 23 000,00 1113 daň z příjmu FO

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč)

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884 Hospodaření města k 31.12.2011 (v tis. Kč) Popis Rozp.schv. Rozp.upr. Skutečnost % plnění 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 100 10 100 11

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Vyvěšeno na úřední desce dne 29.11.2011 Sejmuto 16.12.2011 Sumář rozpočtu na rok 2012 Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2012 na

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

CELKEM 37 609,0 40 072,0 26 934,0 25 910,0

CELKEM 37 609,0 40 072,0 26 934,0 25 910,0 Závěrečný účet za rok 2006 Běžný rozpočet Kapitálový rozp. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet Plnění Rozpočet Plnění Daňové příjmy - daň z příjmu fyzických osob 8 650,0 7 159,0 - daň z přidané hodnoty RO 1 8 875,0

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Schválený rozpočet obce Prysk 2015

Schválený rozpočet obce Prysk 2015 Schválený rozpočet obce Prysk 2015 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet 2015 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. 1 070 00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 10 00 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2014

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2014 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2014 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč

Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč Paragraf Položka TEXT Schválený rozpočet r. 2013 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 900 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2 PŘÍJMY Popis 2014 ropč.1 ropč.2 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 33 000,00 33 000,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 14 700,00 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2010

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2010 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2010 ROZPOČET (v tis. Kč) PLNĚNÍ K 31.12.2010 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3 362 152,89 3 daň z příjmu FO sam.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KOŠŤANY NA ROK 2011

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KOŠŤANY NA ROK 2011 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KOŠŤANY NA ROK 2011 Č.ř. PŘÍJMY Návrh na rok 2011 1 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků (1111) 4 600 000 2 Daň z příjmů fyzic. osob ze SVČ (1112) 550

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. MUCB

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. MUCB PŘÍJMY Popis 2014 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) 1 000,00 4 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK 2007

SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK 2007 SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK 2007 Schváleno: 3/2007 - ZAST Dne: 6. 3. 2007 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu 2 007 2 007 Tř. 1 - Daňové příjmy 50 870 DPFO - závislá činnost

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2015 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2015 V. rozpočtové opatření Schváleno na zasedání zastupitelstva města dne 9. 11. 2015 pod usnesením č. 174/2015 V Kolíně dne 9.11. 2015 Ing Petr Villner vedoucí

Více

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov 2012 2012 2012 2012 2012 pozn. rozpočet Kč úpravy rozpočtu upravený rozpočet skutečnost Kč % UR Hlavní činnost - příjmy 0000 1341 Poplatek ze psů 87 000 0 87 000 88 819 102,09% 0000 1342 Poplatek za lázeňský

Více

MĚSTO RUMBURK, Třída 9. května 1366/48 Plnění rozpočtu ke dni 30.4.2014

MĚSTO RUMBURK, Třída 9. května 1366/48 Plnění rozpočtu ke dni 30.4.2014 Daňové příjmy: 115 000 115 000 35 769 31,10 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 26 000 26 000 8 156 31,37 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výděl. činnosti 3 500 3 500 931 26,60

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

OBEC VYSOČINA IČ 00271217. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2010

OBEC VYSOČINA IČ 00271217. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2010 OBEC VYSOČINA IČ 00271217 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2010 Zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů). Adresa: Dřevíkov čp.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014

Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Příjmy ROZPOČET 2014 2011 2012 2013 Rozpočet 3/2014 2014 ParagrafPoložka Popis položky Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2014 Plnění RS % a b b1 10 11 12 13 14 15 0000

Více

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost Skutecnost

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost Skutecnost 1200 9021700000 4341 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 170,00 150,00-20,00 88,24% Výdaje 12009021700000 - Příspěvek Charita-nízkoprahové centrum mládež 170,00 150,00-20,00

Více

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011)

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Příjmy - 1111 Daň z př. FO ze ZČ a funkč. požitků 1 700 000-1112 Daň z př. FO ze samost.výděl.činnosti 85 000-1113 Daň z př. FO z kapitál.

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více