Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí"

Transkript

1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-O42073/2005/00PNI/EIA/128-8/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí podle 10 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), ve znìní zákona è. 93/2004 Sb. pro zámìr BB Centrum - Administrativní objekt FILADELFIE. Praha 4 - Michle I. 1 Identifikaèni údaje Název zámìru BB Centrum - Administrativní objekt FILADELFIE, Praha 4 - Michle 2. Kapacita zámìru Pøedmìtem zámìru je administrativní budova o výšce 71,5 m se 17 -ti nadzemními a 6-ti podzemními podlažími. Nadzemní èást objektu bude oválného tvaru se ètyømi vykrojenými èástmi o rozmìrech cca 45 m vose sever - jih a cca 85 m vose východ - západ. Podzemí bude lichobìžníkového tvaru se stranami cca 130 m a 45 m. Podél východní strany první podlaží ustupuje o cca 23 m. Celková plocha dotèeného území èiní m2, zastavìná plocha objektu v prvním patøe bude èinit cca m2. V pøízemí objektu budou situovány gastroprovozy (kantýna, restaurace nebo kavárna). V prvním podzemním podlaží se budou nacházet plochy obchodu a služeb. V prvním až sedmnáctém patøe jsou navrženy kanceláøe o rozloze cca m2 hrubé podlažní plochy pro každé patro. Kapacita parkingù umístìných v druhém až šestém podzemním podlaží je celkem 996 parkovacích stání. Pøedpokládané výmìry pro jednotlivé typy funkèních ploch vobjektu jsou následující: Administrativa m2 Gastronomické provozy m2 Obchodní plochy a služby m2 Parking 996 stání Sídlo: Mariánské námìstí 2, Praha Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 tel.: fax:

2 3. Umístìní zámìru kraj: Praha obec: Praha mìstská èást: Praha 4 katastrální území: Michle Území je vymezeno ulicemi U Michelské školy, U pomníku a Želetavská. 4. Oznamovatel BB Centrum - FILADELFIE, a.s. IÈ: Vyskoèilova 1461/2a, Praha 4 II. 1. Prùbìh Dosuzování Oznámení Zpracovatel oznámení: Ing. Václav Píša, CSc. Ing. Václav Píša - ATEM, ATELIÉR EKOLOGICKÝCH MODELÙ U Michelského lesa 366, Praha 4 rozhodnutí MŽP o udìlení autorizace èj. 4532/0PVŽP/02 Datum zpracování oznámení: 01/2005 Datum pøedložení oznámení: 02/ Dokumentace Zpracovatel dokumentace: Ing. Václav Píša, CSc. Ing. Václav Píša - ATEM, ATELIÉR EKOLOGICKÝCH MODELÙ U Michelského lesa 366, Praha 4 rozhodnutí MŽP o udìlení autorizace èj. 4532/0PVŽP/02 Datum zpracování dokumentace: 07/2005 Datum pøedložení dokumentace: 08/ Posudek Zpracovatel posudku: Datum zpracování posudku: 11/2005 Datum pøedložení posudku: 11/ Veøejné projednání Ing. Libor Ládyš EKOLA group, spol. s r.o. Mistrovská 4/558, Praha 10 osvìdèení o odborné zpùsobilosti MŽP ÈR èj. 3772/603/0PV/93 ze dne Veøejné projednání se v souladu s 9 odst. 9 zákona è. 100/2001 Sb., ve znìní zákona è. 93/2004 Sb. nekonalo. Sídlo: Mariánské námìstí 2, Praha 1 tel.: Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 fax:

3 III. 1 Celkové hodnocení procesu posuzování vèetnì úèastí veøejnosti Proces posuzování probìhl v souladu s pøíslušnými ustanoveními zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní, ve znìní zákona è. 93/2004 Sb. (dále jen zákon), a vyhlášky MŽP ÈR è. 457/2001 Sb., o odborné zpùsobilosti a o úpravì nìkterých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivù na životní prostøedí. Do procesu posuzování vlivù zámìru na životní prostøedí se aktivnì zapojili zástupci dotèených územních samosprávných celkù, dotèených správních úøadù i veøejnosti. Zpracovatel dokumentace i posudku oznaèili zámìr za pøijatelný z hlediska vlivù na životní prostøedí pøi splnìní navržených podmínek pro minimalizaci a kompenzaci negativních vlivù na životní prostøedí. V prùbìhu celého procesu pøíslušný úøad neobdržel žádné nesouhlasné vyjádøení k zámìru. Seznam subjektù, jejichž vyjádøení jsou ve stanovisku zèásti nebo zcela zahrnuta - hlavní mìsto Praha, Mariánské námìstí 2, Praha 1 zn. SEG ze dne zn. SEG /1 ze dne Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, poboèka Praha - jih, Nìmèická 1112, Praha 4 è.j. 9581/05/PO4 - HK/Dr. Èerò ze dne Magistrát hlavního mìsta Prahy, odbor ochrany prostøedí, Øásnovka 8, Praha 1 è.j. MHMP /2005/2/00PNI ze dne è.j. MHMP /2005/2/00PNI ze dne Hodnocení zámìru Souhrnná charakteristika pøedpokládaných vlivù zámìru na životní prostøedí z hlediska jejich velikosti a významnosti Posuzovaný zámìr "BB Centrum - Administrativní objekt FILADELFIE, Praha 4 - Michle" je lokalizován do prostoru komplexu administrativních budov BB Centrum a svým programem neodporuje funkcím území stanoveným územním plánem sídelního útvaru hlavního mìsta Prahy (ÚPn). Provedená hodnocení v rámci procesu posuzování vlivù na životní prostøedí prokázala, že pøi realizaci navržených opatøení k ochranì životního prostøedí posuzovaný zámìr prakticky neovlivní vodu, pùdu, horninové prostøedí a pøírodní zdroje, faunu, krajinu ani hmotný majetek a kulturní památky. Ovlivní sice ovzduší, hlukovou situaci, flóru a ekosystém (mìstské zelenì), avšak ovlivnìní ovzduší je nevýznamné, ovlivnìní hlukové situace pøi provozu objektu je nevýznamné a v rámci etapy výstavby za pøedpokladu realizace navržených ochranných opatøení akceptovatelné a ovlivnìní flóry a ekosystému (likvidací mìstské zelenì) je s ohledem na požadavek kompenzace likvidované zelenì únosné. Vlivy posuzovaného zámìru na uvedené složky životního prostøedí se tak promítají i do nevýznamného ovlivnìní veøejného zdraví vèetnì únosného ovlivnìní faktorù pohody. Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O I Praha Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 tel.: fax:

4 Za pøedpokladu realizace navržených podmínek k ochranì životního prostøedí rezultujících z procesu posuzování podle zákona, zejména pak protihlukových opatøení, kompenzace úbytku denního osvìtlení a likvidované zelenì, lze konstatovat, že potenciální nepøíznivé vlivy posuzovaného zámìru nepøekraèují únosnou míru a neznamenají ohrožení životního prostøedí a veøejného zdraví. Vzhledem k charakteru zámìru, jeho lokalizaci a údajùm o vlivech zámìru na životní prostøedí shromáždìných v rámci procesu posuzování je zøejmé, že problematika pøeshranièních vlivù na životní prostøedí je v pøípadì posuzovaného zámìru zcela bezpøedmìtná. Se zámìrem nejsou spojeny pøeshranièní vlivy na životní prostøedí. Hodnocení technického øešení zámìru s ohledem na dosažený stupeò poznání pokud jde o zneèiš ování životního prostøedí Vzhledem k charakteru zámìru je jeho technické øešení vèetnì dopravní obslužnosti pro potøeby posouzení vlivù na životní prostøedí v dokumentaci dostaèujícím zpùsobem popsáno, detailnìjší øešení se s ohledem na požadavky vyplývající z pøíslušných právních pøedpisù pøedpokládá v rámci další pøípravy zámìru pro pøíslušná správní øízení k povolení pøedmìtného zámìru. V souvislosti s ochranou životního prostøedí se jedná pøedevším o podrobnou specifikaci odpovídajících protihlukových opatøení, kompenzaci úbytku denního osvìtlení a likvidované zelenì. Návrh opatøení k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù zámìru na životní prostøedí vèetnì povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivù na životní prostøedí Pøíslušná opatøení k ochranì životního prostøedí a veøejného zdraví rezultující z procesu posuzování vlivù na životní prostøedí jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí pro fázi pøípravy, realizace a provozu zámìru. Dokumentace pøedkládá soubor opatøení, která by mìla zaruèit realizaci zámìru bez výraznìjšího ovlivnìní jednotlivých složek životního prostøedí. Za zásadní opatøení je tøeba považovat požadavky k ochranì ovzduší, k snížení akustické zátìže, kompenzaèní opatøení úbytku denního osvìtlení a výsadbu zelenì. Zpracovatelé posudku i dokumentace doporuèili realizaci posuzovaného zámìru za pøedpokladu dodržení navržených opatøení uvedených v dokumentaci hodnocení vlivu zámìru na životní prostøedí. Poøadí variant z hlediska vlivù na životní prostøedí Zámìr byl navržen jako invariantní, v rámci dokumentace je posuzován stav v roce 2008 pøi realizaci 1. etapy výstavby BB Centra, a to varianta bez realizace objektu FILADELFIE a s realizací objektu FILADELFIE. Vypoøádání vyjádøení k dokumentaci a k posudku Vypoøádání vyjádøení k dokumentaci vlivù zámìru na životní prostøedí K dokumentaci se vyjádøily následující subjekty:

5 - 5- aj hlavní mìsto Praha, Mariánské námìstí 2, Praha 1 zn. SEG ze dne Podstata vyjádøení: a) Není prokázáno, že návrh zámìru splòuje požadavky ÚPn z hlediska míry využití území. b) Z dokumentace nelze posoudit, jak se navrhovaná výška objektu projeví v kontextu s okolní zástavbou. c) Podle akustické studie, která je souèástí dokumentace, dojde u nejbližších obytných a školských objektù k pøekroèení hlukových limitních hodnot. Uvedenou situaci je doporuèeno øešit s pøíslušným orgánem ochrany veøejného zdraví. d) Dopravu na neveøejné komunikaci, napø. pøíjezd ke garážím rezidentù, je tøeba hodnotit ve vztahu k limitu 50/40 db(a) (den/noc) v souladu s platnou legislativou. e) Je tøeba zvážit redukci poètu parkovacích míst z dùvodù ochrany ovzduší. f) Návrh zámìru by mìl být upraven tak, aby byly zachovány hodnotné døeviny (Dendrologický prùzkum, LandArt atelier s.r.o., duben døeviny è. 6-9, 33, 79), pøípadnì by mìly být pøesazeny nìkteré mladší døeviny s perspektivou uchycení. g) Je tøeba doložit postup výpoètu údajù uvedených v tabulce B.6 Rozvržení jízd bìhem dne dle funkcí Uízd za hodinu) na stranì 17 dokumentace, z podkladù není zøejmé, kdo údaje prezentované v citované tabulce zpracoval. h) Z kartogramù vyplývá, že pro rok 2008 nebylo poèítáno s úplnou køižovatkou 5. kvìtna - Vyskoèilova. Platný ÚPn poèítá v horizontu roku 2010 již s plnou mimoúrovòovou køižovatkou 5. kvìtna - Vyskoèilova, doplnìnou o chybìjící rampu pro dopravní vztahy z ulice Vyskoèilova do ulice 5. kvìtna smìrem na jih. i) V dokumentaci nejsou doloženy kartogramy zatížení komunikaèní sítì Ústavu dopravního inženýrství hlavního mìsta Prahy (ÚDI) pro rok Je tøeba ovìøit, za jakých pøedpokladù byly hodnoty zatížení posuzovaných køižovatek pro èasový horizont roku 2010 vypoèteny. j) V další fázi projektové pøípravy je tøeba doložit kapacitní posouzení západní svìtelnì øízené køižovatky na ulici Vyskoèilova, která je souèástí mimoúrovòové køižovatky Vyskoèilova - 5. kvìtna, pro stav s novou rampou dle ÚPn. k) V rámci další projektové pøípravy je tøeba doøešit otázku zkapacitnìní resp. optimalizace svìtelného zaøízení dotèených rizikových køižovatek na ulici Vyskoèilova, resp. mimoúrovòové køižovatky 5. kvìtna - Vyskoèilova tak, aby zde nedocházelo k nežádoucím kongescím v souvislosti s pokraèující výstavbou v pøedmìtném území. I) V další fázi projektové pøípravy je tøeba doplnit popis stávajícího zpùsobu odvedení deš ových vod z místa výstavby. Sídlo: Mariánské nám~ Praha Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 tel.: fax:

6 Vypoøádání pøíslušným úøadem: - 6- a) Míra využití území je podle platného metodického pokynu k ÚPn, schváleného usnesením Rady hlavního mìsta Prahy È ze dne , vyjádøena kódem míry využití území, který je definován koeficientem podlažních ploch (KPP) a koeficientem zelenì (KZ) pro smìrnou èást ÚPn a koeficientem zastavìné plochy (KZP) a podlažností pro informativní èást ÚPn. Zámìr je umís ován do funkèních ploch SVO s kódy míry využití G a F. Prùkaz splnìní tìchto požadavkù ÚPn je souèástí posudku v kapitole V. Vypoøádání všech obdržených vyjádøení k dokumentaci s tím, že pro plochu SVO - F není dodržen požadovaný koeficient zelenì (KZ = 0,45, KZnávrh = 0,37). Dùvody nedodržení KZ, které jsou podrobnì popsány ve výše uvedené kapitole posudku, považuje orgán ochrany pøírody za akceptovatelné a samotný rozpor návrhu s požadavky smìrné èásti ÚPn pak doporuèuje øešit úpravou ÚPn. Soulad zámìru s ÚPn bude posuzován stavebním úøadem v rámci územního øízení. Požadavek na projekt vegetaèních úprav je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného b) Fotografie modelu zájmového území je pøílohou posudku. V procesu posuzování vlivù na životní prostøedí jsou mj. hodnoceny vlivy zámìru na krajinný ráz, hmotný majetek a kulturní památky. Zpracovatelé dokumentace a posudku i orgán ochrany pøírody a orgán státní památkové péèe považují zámìr za akceptovatelný. c) Z hlediska akustické situace je možné na základì pøedložené studie konstatovat následující. Nejvyšší nárùst hladin akustického tlaku bude dosahovat v denní dobì 1-1,4 db Uižní fasáda dvou domù v Baarovì ulici), vlivem nárùstu však nedojde k pøekroèení limitu 55 db. Další zvýšení hlukové zátìže vìtší než 1 db bylo vypoèteno u viladomu v ulici Želetavská, ani zde však u celkové akustické situace nedojde k pøekroèení limitu. U nejvíce zatížených chránìných budov (dùm v ulicích Želetavská a Telèská) dojde vlivem zvýšeného automobilového provozu k nárùstu hlukové zátìže o 0,8-1 db. Jedná se o body, kde je v souèasnosti již pøekroèen limit hlukové zátìže. Na druhé stranì realizací zámìru dojde u nìkolika chránìných objektù k odstínìní hluku z okolních komunikací. Jedná se zejména o školu severnì od místa výstavby, vyšší patra viladomu a vyšší patra panelových domù na severu zájmového území. Pokles akustického tlaku se pohybuje mezi 2 a 3 db u školy a viladomu, velmi malé úrovnì (do 0,3 db) dosahuje u domù na severu zájmového území (ulice Ohradní). Souèástí souhlasného stanoviska pøíslušného úøadu jsou podmínky pro snížení akustické zátìže v souladu s požadavky orgánu ochrany veøejného zdraví. d) Provìøení hluku z dopravy na neveøejných komunikacích je popsáno na str. 22 posudku. Limitní hladiny LAeq = 50/40 db (den/noc) nebudou pøekroèeny. Sídlo: Mariánské námìstí 2, Praha 1 tel.: Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 fax:

7 - 7- e) Pokud jde o kvalitu ovzduší v pøedmìtné lokalitì, jsou prùmìrné roèní koncentrace dle modelu ATEM ve ètyøech referenèních bodech zvolených v blízkosti navrhované stavby v roce 2004 pro oxid siøièitý (S02) 6, 1 ~g/m3, pro oxid dusièitý (N02) 38,2 ~g/m3, pro oxid uhelnatý (CO) 609 ~g/m3 a pro benzen 2 ~g/m3. Nejbližší mìøící stanicí zneèištìní ovzduší je stanice hygienické služby Antala Staška. Z hlediska kvality ovzduší se jedná o území, které je v pásmu støedního až významného zneèištìní. Uvedená lokalita je ovlivnìna zejména dopravními zdroji, tj. automobilovým provozem na komunikacích 5. kvìtna a Vyskoèilova. K pøedložené dokumentaci byla doložena rozptylová studie a "Hodnocení vlivu výstavby a provozu administrativního objektu FILADELFIE na kvalitu ovzduší a veøejné zdraví", které vypracoval Ateliér ekologických modelù (A TEM) v èervnu Pøedložená studie zneèištìní ovzduší hodnotí imisní zatížení dané lokality pro N02, suspendované èástice frakce PM1o a benzen v roce 2008 bez výstavby objektu a s provozem objektu. Údaje o imisním pozadí vycházejí z výsledkù modelových výpoètù zpracovaných v rámci projektu "Dlouhodobá koncepce ochrany ovzduší na území hlavního mìsta Prahy do roku 2010". Do hodnocení jsou zahrnuty všechny objekty, které budou v roce pøedpokládaného uvedení objektu do provozu již postaveny a budou ovlivòovat kvalitu ovzduší v zájmovém území (objekty Budova E, AB I, AB II, AB III, Engel, Rezidenèní park, Beta, Gama a CVÈ Brumlovka). Prùmìrné roèní koncentrace oxidu dusièitého v místì realizace objektu v roce 2008 bez plánované výstavby byly vypoèteny v hodnotách do 26 ~g/m3, suspendovaných èástic frakce PM1o v hodnotách nad 34 ~g/m3 a benzenu v hodnotách od 1,2 ~g/m3 do 1,4 ~g/m3. Nejvyšší imisní pøíspìvek k prùmìrné roèní koncentraci po výstavbì objektu dosahuje pro N02 hodnoty 0,14 ~g/m3, pro suspendované èástice frakce PM1o hodnoty 0,03 ~g/m3 a pro benzen hodnoty 0,022 ~g/m3. Podle pøedložené studie budou vovlivnìném okolí stavby pøíspìvky krátkodob~ch (hodinovjch) max. koncentrací pro N02 v hodnotách od 1 ~g/m do 2,6 ~g/m. Imisní výpoèty koncentrací nejzávažnìjších škodlivin N02, suspendovaných èástic frakce PM1o a benzenu prokazují malý vliv provozu navrhovaného objektu na kvalitu ovzduší, navíc tento provoz bude mít pouze lokální charakter. Objekt se nachází v oblasti s ponìkud problematickou kvalitou ovzduší. Podle pøedložené dokumentace však provoz samotného objektu ovlivní kvalitu ovzduší jen malou mìrou, u nejproblematiètìjší škodliviny, kterou jsou suspendované èástice frakce PM1o, pak pouze mìrou zanedbatelnou. Kromì toho má dojít do pøedpokládaného roku uvedení stavby do provozu k urèitému zlepšení parametrù kvality ovzduší. V inkriminovaném roce tedy není pravdìpodobné, že by došlo Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O 1 Praha Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 tel.: fax:

8 - 8 - v souvislosti s uvedením stavby do provozu k pøekraèování platných imisních limitù. Orgán ochrany ovzduší ve svém vyjádøení k dokumentaci konstatuje, že provedené hodnocení postihuje všechny dùležité aspekty a bylo provedeno v dostateèné šíøi a podrobnosti. Na základì toho nemá orgán ochrany ovzduší zásadní pøipomínky k možnosti realizace posuzované stavby vèetnì navrženého poètu parkovacích stání. f) Citované døeviny se nalézají v místech plánované podzemní konstrukce stavby nebo v její tìsné blízkosti, tudíž není možné je v daném území ponechat. Požadavky na ochranu souèasných døevin v území jsou zahrnuty v podmínkách souhlasného stanoviska pøíslušného g) Výpoèet rozpadu zatížení komunikaèní sítì bìhem dne vypracoval zpracovatel dopravního øešení objektu - Projektový atelier DUA s.r.o. na základì celkového poètu jízd za den uvedeného ve výpoètech ÚDI. Konkrétní rozpad jízd bìhem dne pro jednotlivé frakce byl zpracován na základì empirických poznatkù o chování jednotlivých funkcí bìhem dne v konkrétním prostøedí mìsta, získaných na základì mnohaletých zkušeností v tomto oboru a zpìtnì ovìøených na již vybudovaných objektech. V tomto konkrétním pøípadì sloužily jako podklad i namìøené hodnoty bìhem nìkolika mìsícù ze sèítacích zaøízení na závorových systémech v pøilehlých objektech BB Centra - budovy A, Ba D, které byly následnì zprùmìrovány a použity pro odpovídající funkce v objektu FILADELFIE. h) V souèasnosti je køižovatka 5. kvìtna - Vyskoèilova provozována jako neúplná s chybìjící nájezdovou rampou ve smìru na Brno. Platný ÚPn poèítá s realizací tohoto chybìjícího prvku køižovatky 5. kvìtna - Vyskoèilova v horizontu roku V souèasnosti je realizace rampy ve fázi projekèní a investorské pøípravy. V kartogramech intenzit zpracovaných ÚDI je proto pro rok 2008 uvažováno s neúplnou køižovatkou 5. kvìtna - Vyskoèilova, avšak v roce 2010 již s køižovatkou úplnou, tj. doplnìnou o nájezdovou rampu ve smìru na Brno (viz kartogramy na str. 45 posudku). i) Kartogramy intenzit dopravy pro výhledový rok 2010 jsou souèástí dopravní studie "Obslužnost areálu BB Centra" (ÚDI, atelier DUA, D18, øíjen 2004). Z tìchto intenzit vycházelo i posouzení zatížení køižovatek uvedené v dokumentaci. j) Kapacitní posouzení køižovatky Vyskoèilova - 5. kvìtna pro rok 2010 vycházelo z kartogramù intenzit ÚDI, které již uvažují s novou rampou dle ÚPn. k) Požadavek je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného I) Požadavek je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného Pøíslušný úøad zahrnul vyjádøení hlavního mìsta Prahy do stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí (viz podmínky è. 1, 2, 6, 12, 14, 18, 20, 23, 48, 50)..Sídlo: Mariánské námìstí 2, Praha Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 tel.: fax:

9 - 9- b) Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, poboèka Praha - jih, Nìmèická 1112, Praha 4 è.j. 9581/05/PO4 - HK/Dr. Èerò ze dne Podstata vyjádøení: a) Pøi výstavbì objektu je tøeba technickými prostøedky omezit prašnost. b) Je nezbytné prokázat, že obytný objekt v ulici Želetavská je opatøen takovými fasádními prvky, které zajistí dodržení limitù hluku v chránìném vnitøním prostoru stavby pøi zachování potøebného vìtraní. Vzduchová neprùzvuènost pláš ù objektù dotèených stavbou i užíváním objektu, vèetnì zajištìní vìtrání, je tøeba provìøit ve fázi územního øízení. c) Je tøeba prokázat pro období výstavby dodržení hygienických limitù hluku pro chránìné vnitøní prostory staveb. Projekt akustických úprav dotèených objektù bude pøedložen ve fázi stavebního øízení a jeho souèástí musí být doklad, že úpravy budou realizovány pøed zahájením stavby vèetnì ovìøení správnosti provedení. d) V rámci dokumentace pro územní øízení musí být øešena kompenzace úbytku denního osvìtlení v uèebnách pøilehlé školy. Ve fázi stavebního øízení bude pøedložen projekt tìchto úprav vèetnì souhlasu majitele s navrženým øešením a lhùtou realizace tak, aby pøed zahájením vrchní stavby byla tato opatøení dokonèena vèetnì ovìøení správnosti provedení. e) Ve fázi územního øízení musí být jasnì urèeno, kdy a kdo provede rozšíøení køižovatky Vyskoèilova - rampa a uzavøení prùjezdù do ulice Baarova tak, aby byly dokonèeny pøed kolaudací stavby objektu FILADELFIE. f) Plán organizace výstavby musí vylouèit prùjezd stavebních strojù do ulice Baarova. g) Pøed kolaudací stavby musí být provedena veškerá mìøení, která prokáží soulad s projektovanými parametry. Vypoøádání pøíslušným úøadem: a) Požadavek je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného b) Požadavek je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného c) Požadavek je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného d) Požadavek je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného e) Požadavek je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného f) Požadavek je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného

10 -10- g) Požadavek je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného Pøíslušný úøad zahrnul vyjádøení Hygienické stanice hlavního mìsta Prahy do stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí (viz podmínkyè. 1,2,4,5,8,9,14,20,23,26,27,29,39,41). c) Magístrát hlavního mìsta Prahy, odbor ochrany prostøedí, Øásnovka 8, Praha 1 è.j. MHMP /2005/2/00PNI ze dne Podstata vyjádøení: a) V dokumentaci je oproti oznámení bez bližšího zdùvodnìní zmìnìn koeficient zelenì (KZ) pro funkèní plochu SVO - F z KZ = 0,35 na KZ = 0,25. Souèasnì jsou sníženy i hodnoty rostlého terénu. Souèasnì je tøeba doložit koeficient podlažních ploch (KPP) a prùmìrnou podlažnost pro obì funkèní plochy, protože KZ se odvozuje z KPP a podlažnosti. b) Ve funkèní ploše SVO - G je umístìna znaèka PP (parky a parkovì upravené plochy). V tomto území je znaèkou PP vyjádøen požadavek umístit souvislou parkovou plochu uvnitø této plochy SVO (viz oddíl 5 kapitola 5 odst. 5 vyhlášky è. 32/1999 Sb. HMP, o závazné èásti ÚPn). Tato zeleò však nemùže být zapoètená do výpoètu KZ. V dokumentaci není zøejmé, jak je tato plocha PP poèítána pro konkrétní pozemek týkající se posuzovaného zámìru, tj. není zahrnuta do výpoètu KZ na str. 48 dokumentace. Plovoucí znaèka PP je uvedena pouze pro celou funkèní plochu SVO - G na str. 49 dokumentace. c) V dokumentaci na str. 33 je uvedeno, že nelze vylouèit obèasný výskyt ohrožených druhù vlaš ovka obecná, veverka obecná, èmelák apod. (viz vyhláška MŽP ÈR è. 395/1992 Sb., pøíloha III). Je tøeba upøesnit, zda se jedná o biotop tìchto druhù èi nikoliv. d) Je doporuèeno zachování hodnotnìjších vzrostlých døevin mimo samotný stavební zámìr, viz dendrologický prùzkum, pøíloha 3. Vypoøádání pøíslušným úøadem: a) Míra využití území je podle platného metodického pokynu k ÚPn, schváleného usnesením Rady hlavního mìsta Prahy è ze dne , vyjádøena kódem míry využití území, který je definován koeficientem podlažních ploch (KPP) a koeficientem zelenì (KZ) pro smìrnou èást ÚPn a koeficientem zastavìné plochy (KZP) a podlažností pro informativní èást ÚPn. Zámìr je umís ován do funkèních ploch SVO s kódy míry využití G a F. Prùkaz splnìní tìchto požadavkù ÚPn je souèástí posudku v kapitole V. Vypoøádání všech obdržených vyjádøení k dokumentaci s tím, že pro plochu SVO - F není dodržen požadovaný koeficient zelenì (KZ = 0,45, KZnávrh = 0,37). Dùvody nedodržení KZ, které jsou podrobnì popsány ve výše uvedené kapitole posudku, považuje orgán ochrany pøírody za akceptovatelné a samotný rozpor návrhu s požadavky smìrné èásti ÚPn pak doporuèuje øešit úpravou ÚPn (viz vyjádøení k posudku). Soulad zámìru s ÚPn bude posuzován stavebním úøadem v rámci územního Sídlo: Mariánské námìstí 2, Praha. v Pracovištì: Rásnovka 8, Praha 1 tel.: fax:

11 11- øízení. Požadavek na projekt vegetaèních úprav je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného Zpùsob stanovení požadovaného KZ = 0,35, který je v rozporu s Metodickým pokynem k ÚPn, je podrobnìji popsán na str. 38 posudku. b) Rozbor návrhu, který je na stranì 39 posudku, dokládá, že budou splnìny požadavky ÚPn z hlediska zelenì pro funkèní plochu SVO - G i plovoucí plochu PP. c) Zájmové území není biotopem citovaných ohrožených druhù. d) Požadavek je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného Pøíslušný úøad zahrnul vyjádøení odboru ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy do stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí (viz podmínky è. 6, 48, 50). d) Magistrát hlavního mìsta Prahy, odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu, Staromìstské námìstí 4, Praha 1 è.j. MHMP /2005/Cír ze dne Odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu Magistrátu hlavního mìsta Prahy nemá k pøedloženému zámìru žádné pøipomínky. e) Ing. Erich Smetana, Bítovská 1209, Praha 4 dopis ze dne Podstata vyjádøení: a) Na základì výsledkù mìøení hluku na ulici 5. kvìtna, dokládajících pøekroèení limitních hodnot hladin akustického tlaku pøedevším v noèní dobì (viz dopis Hygienické stanice hlavního mìsta Prahy, Rytiøská 12, Praha 1 è.j. UP/613/3886/5082/131/05 ze dne ), je požadováno pøed povolením stavby objektu FILADELFIE vyøešit ochranu stávající bytové zástavby v ulici Bítovská pøed hlukem z ulice 5. kvìtna. Je navrhováno, aby byl po celé délce novì postavených budov BB Centra postaven betonový nebo ocelový kryt pøes ulici 5. kvìtna. Optimálním øešením z hlediska životního prostøedí by mìlo být vybudování betonového krytu ve tvaru tunelu, který bude na povrchu osázen zelení. Vypoøádání pøíslušným úøadem: a) Øešení hygienických závad vznikajících z provozu stavby (komunikace na ulici 5. kvìtna) má ve své kompetenci stavební úøad, který musí naøídit nezbytné úpravy na stavbì ( 87 odst. 1 zákona è. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním øádu (stavební zákon), v platném znìní). V této souvislosti již podala Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy podnìt odboru dopravy Magistrátu hlavního mìsta Prahy. Samotný pøíspìvek zámìru (objekt FILADELFIE) k celkovým hladinám akustického tlaku A u výpoètových bodù situovaných u ulice 5. kvìtna (viz výpoètové body è. 10 a 11 akustické studie dokumentace), která tvoøí dominantní zdroj hluku, lze oznaèit za nulový. Pro provoz objektu byl Sídlo: Mariánské námìstí 2, Praha 1 tel.: Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 fax:

12 12- v tìchto bodech zjištìn nárùst hladin v rozmezí 0,0-0,1 db ve dne. V noci se provoz zámìru u tìchto bodù neprojeví vùbec. Zmìna akustické situace o 0,1 db je zpùsobena zaokrouhlovacími procesy výpoèetních postupù. Vypoøádání vyjádøení k posudku vlivù zámìru na životní prostøedí a) hlavní mìsto Praha, Mariánské námìstí 2, Praha 1 zn. SEG ze dne Podstata vyjádøení: a) Hlavní mìsto Praha doporuèuje upravit podmínku návrhu stanoviska (str. 61 posudku - Doprava - první podmínka): "Pøed uvedením objektu do provozu vhodnými úpravami zkapacitnit køižovatku ulic 5. kvìtna - Vyskoèilova a realizovat stavební úpravy s cílem zklidnìní Baarovy ulice (uzavøení prùjezdù). Ve fázi územního øízení specifikovat kdy a kdo provede tyto dopravní úpravy tak, aby byly realizovány pøed kolaudací stavby objektu Filadelfie.'" Vypoøádání pøíslušným úøadem: a) Požadavek je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného Pøíslušný úøad zahrnul vyjádøení hlavního mìsta Prahy do stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí (viz podmínka è. 1). b) Èeská inspekce životního prostøedí, oblastní inspektorát Praha, Dìlnická 12, Praha 7 è.j. 1/HI/18372/05/Ber ze dne Èeská inspekce životního prostøedí nemá k pøedloženému posudku žádné pøipomínky. c) Magistrát hlavního mìsta Prahy, odbor ochrany prostøedí, Øásnovka 8, Praha 1 è.j. MHMP /2005/2/00PNI ze dne Podstata vyjádøení: a) Odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy nemá jako dotèený správní úøad k pøedloženému posudku žádné pøipomínky, zmìny v ploše SVO - F týkající se smìrné èásti platného územního plánu sídelního útvaru hlavního mìsta Prahy doporuèuje øešit úpravou míry využití území, resp. kódu této míry. Odùvodnìní, proè bylo pøi výpoètu koeficientu zelenì ve funkèní ploše SVO - F uvažováno o KZ = 0,25 a ne o KZ = 0,45, považuje za akceptovatelné. Vypoøádání pøíslušným úøadem: a) Soulad zámìru s ÚPn bude posuzován stavebním úøadem v rámci územního øízení. souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného úøadu je požadavek na projekt vegetaèních úprav. Pøíslušný úøad zahrnul vyjádøení odboru ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy do stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí (viz podmínka è. 6). Sídlo: Mari~ské námìstí 2, Praha I tel.: Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 fax:

13 d) Magistrát hlavního mìsta Prahy, odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu, Staromìstské námìstí 4, Praha 1 è.j. MHMP /2005/Cír ze dne Odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu Magistrátu hlavního mìsta Prahy nemá k pøedloženému posudku žádné pøipomínky. Stanovisko pøíslušného úøadu z hlediska pøijatelnosti vlivù zámìru na životní prostøedí s uvedením podmínek pro realizaci zámìru, popøípadì zdùvodnìní nepøijatelnosti zámìru Na základì oznámení, dokumentace, posudku a vyjádøení k nim uplatnìných vydává odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy jako pøíslušný úøad podle 23 odst. 11 písmo a) zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), ve znìní zákona È. 93/2004 Sb., v souladu s 10 odst. 1 téhož zákona, z hlediska pøijatelnosti vlivù na životní prostøedí souh.asné stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru "BB Centrum - Administrativní objekt FILADELFIE, Praha 4 - Michle" na životní prostøedí s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatøení nutných k provedení zámìru v pøíslušných správních nebo jiných øízeních, pokud nebudou do té doby splnìny. Podmínky souhlasného stanoviska aj Podmínky pro fázi pøípravy - pro územní øízení 1.. Zkapacitnit vhodnými úpravami køižovatku ulic Vyskoèilova - 5. kvìtna a realizovat stavební úpravy s cílem zklidnìní Baarovy ulice (uzavøení prùjezdù). Specifikovat, kdy a kdo provede tyto práce tak, aby byly hotovy pøed kolaudací stavby objektu FILADELFIE. 2 ~, Provìøit vzduchovou neprùzvuènost oken u chránìných objektù dotèených stavbou i užíváním objektu, u nichž bude akustickou studií zjištìno pøekroèení limitu pro hluk ve venkovním prostøedí. V pøípadì nevyhovujících parametrù budou pøed zahájením stavby (resp. demolice) provedeny pøíslušné akustické úpravy (dotìsnìní nebo výmìna oken), vèetnì ovìøení správnosti provedení. ~ -' Doložit u vjezdové rampy pro zajíždìní do garáží výpoèet hluku z dopravy na rampì pro nejhorších po sobì jdoucích 8 hod. provozu s tím, že ve venkovním chránìném prostoru staveb (viladùm BB centra) musí být dodrženy hygienické limity pro denní dobu 50 db a noèní dobu 40 db V LAeq,T (neveøejná komunikace), a to ve smyslu naøízení vlády è. 502/2000 Sb., v platném znìní. 4.. Navrhnout kompenzaci úbytku denního osvìtlení v uèebnách školy vèetnì souhlasu majitele s navrženým øešením a lhùtou realizace tak, aby pøed Sídlo: Mariánské námìstí 2, Praha Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 prague.cz tel.: fax:

14 zahájením vrchní stavby byla tato opatøení realizována vèetnì ovìøení správnosti provedení. Zvážit detailnì možnosti øešení obvodové fasády objektu FILADELFIE z hlediska snížení zastínìní okolních budov. Precizovat ve spolupráci s mìstskou èástí Praha 4 a pøíslušným orgánem ochrany pøírody odsouhlasit komplexní projekt vegetaèních úprav s cílem vytvoøit kvalitní plochy zelenì s dùrazem na to, aby všechny døeviny, tj. stromy a keøe, které nejsou v kolizi se zámìrem (a je reálné, že nebudou v rámci stavebních prací ohroženy), byly zachovány a ochránìny vhodnými opatøeními bìhem výstavby a s dùrazem na vhodný sortiment domácích døevin a použití zapìstovaných vzrostlých jedincù. Doplnit v projektové dokumentaci popis stávajícího zpùsobu odvedení deš ových vod z místa výstavby. pro stavební øízení Vylouèit vjezd i prùjezd staveništní dopravy a stavebních strojù do ulice Baarova a do èásti ulice U Michelské školy pøed hlavním vchodem do budovy è.p. 360 (tj. severojižní segment ulice). Zpracovat plán organizace výstavby, v rámci nìhož bude vypracován podrobný soubor technicko-organizaèních opatøení s cílem eliminovat a minimalizovat potenciální nepøíznivé vlivy na životní prostøedí a obyvatelstvo, a to jak v místì výstavby, tak pøípadnì i na odvozových a dovozových trasách. Pøi výbìru dodavatele stavby preferovat použití moderních stavebních mechanismù s co nejnižší hluèností, v dobrém technickém stavu. Zajistit celý proces výstavby organizaènì tak, aby maximálnì omezoval možnost narušení faktorù pohody obyvatelstva. Doøešit v rámci projektové pøípravy otázku zkapacitnìní resp. optimalizace svìtelného zaøízení dotèených rizikových køižovatek na ul. Vyskoèilova resp. MÚK 5. kvìtna - Vyskoèilova tak, aby zde nedocházelo k nežádoucím kumulacím dopravy v souvislosti s pokraèující výstavou v pøedmìtném území. Doložit, jak budou stání pro veøejnost zpøístupnìna a jaký bude režim jejich využívání. Zpracovat v projektové dokumentaci podrobnou akustickou studii, ze které bude zøejmý pøesný okruh dotèených chránìných objektù a v níž budou navržena potøebná opatøení tak, aby byla realizována pøed zahájením stavby. Navrhnout stavební práce a nasazení strojù tak, aby nedocházelo k pøekrývání hluèných operací, pokud to není technologicky nezbytnì nutné. Preferovat pøi plánování stavby používání moderních mechanismù se sníženou emisí zneèis ujících látek do ovzduší. Zajistit na základì zjištìné vysoké propustnosti podloží pro radon v zájmovém území konstrukci stavby takovými ochrannými prostøedky, aby riziko pronikání radonu z pùdy do budovy bylo sníženo. Provést hydrogeologický prùzkum v místì plánované stavby a na základì tohoto prùzkumu následnì specifikovat opatøení na ochranu stavby pøed podzemní vodou. Specifikovat množství, druhy vznikajících odpadù a prostory pro jejich shromažïování.

15 b) podmínky pro fázi realizace Doložit ke kolaudaci všechna požadovaná mìøení, která prokáží soulad s projektovanými parametry stavby. 21. Koordinovat v maximální míøe stavební èinnost všech plánovaných zámìrù v zájmovém území tak, aby byly vlivy na životní prostøedí a obyvatelstvo minimalizovány. 22. Zpracovat a pøedložit pøed uvedením objektu do provozu ke schválení manipulaèní, havarijní a požární øády jednotlivých provozù a zaøízení. 23. Realizovat pøed kolaudací po projednání s dotèenými správními úøady a mìstskou èástí Praha 4 uzavøení prùjezdù do ul. Baarova podle dopravní studie "Obslužnost areálu BB Centra" (10/2004, DUA, s.r.o.). 24. Zajistit odborný archeologický dohled v prùbìhu zemních prací. V pøípadì odkrytí archeologických nálezù postupovat v souladu se zákonem è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Pøípadné odkrytí archeologických nálezù ohlásit pøíslušnému správnímu úøadu, dále pak bude umožnìno provedení záchranného archeologického prùzkumu. 25. Pouèit pøed provádìním zemních a výkopových prací pøíslušné osoby o postupu ve vztahu k event. archeologickým nálezùm. 26. Provádìt stavební práce podle schváleného plánu organizace výstavby. 27. Umístit u výjezdu ze staveništì plochu pro mechanické oèištìní vozidel. 28. Zajistit odpovídající ochranu objektù pøímo sousedících se staveništìm objektu bìhem demolièních prací, hloubení stavební jámy a výstavby objektu. 29. Zajistit udržování poøádku na staveništi, pravidelnì kontrolovat stav oplocení. 30. Omezit na nejkratší možnou míru doèasné zábory a všechna omezení, zejména na veøejných plochách. 31. Uvést po dokonèení stavebních prací pøíjezdové komunikace do pùvodního stavu. 32. Realizovat pro etapy demolice a zemních prací protihlukovou clonu na hranici staveništì. Alternativnì je možné v další fázi projektové dokumentace navrhnout jiná opatøení se stejnou nebo vìtší úèinností, která budou projednána s pøíslušným orgánem ochrany veøejného zdraví. 33. Omezit demolice, vrtání pilot a ostatní zvláštì hluèné práce (broušení, øezání) výhradnì na pracovní dny v dobì mezi 9-18 hod. 34. Omezit v dobì budování hrubé stavby použití nakladaèù a autojeøábù jen na zcela nejnutnìjší pøípady, pøednostnì využívat vìžový jeøáb. 35. Provádìt øezání døeva na bednìní pro betonáž zásadnì mimo prostor staveništì. 36. Umístit stabilní stavební stroje se zvýšenou hluèností do krytých pøístøeškù. 37. Zajistit bìhem hluèných stavebních operací dostateènì dlouhé pøestávky tak, aby obyvatelé okolních domù mìli možnost vìtrání obytných místností. 38. Provádìt hluèné práce uvnitø budovy až po uzavøení obvodového pláštì. 39. Zajistit pravidelné skrápìní staveništì a dùkladnou oèistu stavebních mechanismù a nákladních automobilù pøed výjezdem na veøejné komunikace. 40. Zajistit prùbìžné èištìní navazujících úsekù veøejných komunikací v dostateèné míøe tak, aby v souvislosti se stavbou nedocházelo k nárùstu množství prachu usazeného na vozovce. Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O 1 Praha Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 prague.cz tel.: fax:

16 Sypký odpad ze stavby na korbách nákladních automobilù bud' kropit vodou, nebo zakrývat plachtami. Zakrývat i dovážené sypké stavební materiály. 42. Zajistit zneškodòování odpadních a deš ových vod ze staveništì v souladu s platnými pøedpisy. 43. Pøi likvidaci pùvodních staveb postupovat tak, aby nedošlo dodateènì k lokálnímu zneèištìní pùdního prostøedí. 44. Provést pøi výkopových pracích rozbor, zda mohou být zeminy dále používány jako inertní materiál, nebo zda s nimi musí být nakládáno jako s nebezpeèným odpadem. 45. Zajistit neprodlenì v pøípadì úniku ropných látek nebo jiných závadných látek, které mohou ovlivnit jakost povrchových nebo podzemních vod, adekvátní sanaèní práce. 46. Udržovat stavební mechanismy a nákladní automobily v odpovídajícím technickém stavu. Pravidelnou kontrolou techniky i staveništì pøedcházet haváriím zpùsobeným únikem ropných látek. 47. Zpracovat havarijní plán pro fázi výstavby. 48. Zajistit realizaci vegetaèních úprav podle schváleného komplexního projektu souèasnì se stavbou tak, aby mohly být zhodnoceny soubìžnì pøi kolaudaci stavby, resp. v nejbližším vhodném agrotechnickém termínu. 49. Provést nezbytné kácení døevin mimo hnízdní období. 50. Postupovat pøi ochranì døevin podle ÈSN DIN Ochrana stromù, porostù a ploch pro vegetaci pøi stavebních èinnostech. 51. Zajistit z dùvodu prevence ruderalizace území a šíøení alergenních plevelù v rámci provádìní koneèných terénních úprav dùslednou rekultivaci všech ploch postižených výstavbou. 52. Seznámit v pøedstihu obyvatele dotèených domù s termíny a délkou jednotlivých etap výstavby. Na vnìjším ohrazení stavby uvést kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci obèané sdìlit své oprávnìné pøipomínky na postupy provádìní stavby. 53. Øešit bezodkladnì ve spolupráci s mìstskou èástí Praha 4 pøípadné stížnosti obyvatelstva. 54. Realizovat sbìrná místa na separovaný odpad - stanovištì sbìrných nádob na tøídìný plastový, sklenìný a papírový odpad. 55. Ke kolaudaènímu øízení pøedložit specifikaci druhù a množství odpadù z výstavby a doklady o zpùsobu jejich využití, resp. odstranìní a smlouvy zabezpeèující využití, resp. odstranìní odpadù z provozu objektu. c) podmínky pro fázi vlastního provozu 56. Provést po uvedení stavby do provozu kontrolní mìøení hluku u nejbližších chránìných objektù. 57. Zajistit pravidelnou kontrolu funkènosti a úèinnosti odluèovaèù k èištìní odpadních vod. V pøípadì nedodržení povolených parametrù realizovat nápravná opatøení. 58. Skladovat látky nebezpeèné vodám pouze ve vnitøních prostorách objektu v souladu s pøíslušnými normami a právními pøedpisy. 59. Monitorovat koncentraci oxidu uhelnatého v prostorách podzemních garáží tak, aby byla zajištìna dostateèná ventilace a zároveò nedocházelo k nárazovému vypouštìní vysokých koncentrací emisí výfukových plynù z odvzdušnìní tìchto prostor. Sídlo: Mariánské námìstí 2, Praha 1 tel.: Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 fax:

17 Zajistit tøídìní odpadù, v objektu umístit dostateèný poèet a objem sbìrných nádob na tøídìný odpad (papír, plasty, kov) a nebezpeèný odpad. 61. Zajistit trvalou péèi o areálovou zeleò a popøípadì i její obnovu tak, aby byla zachována její funkènost. 62. Instalovat v garážích havarijní soupravy pro asanaci úniku ropných látek z havarovaných vozidel (benzín, nafta, motorový olej). Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona È. 71/1967 Sb., o správním øízení (správní øád), ve znìní ke dni , a nenahrazuje vyjádøení dotèených správních úøadù ani pøíslušná povolení podle zvláštních pøedpisù. Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že platnost mùže být na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením 10 odst. 3 zákona. Tato lhùta se pøerušuje, pokud bylo zahájeno navazující øízení podle zvláštních právních pøedpisù. Ing. arcjl. Jan ~ r /øeditelodboru I m any prostøed. nám. 2 aha 1 114, Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O 1 Praha. v Pracovištì: Rásnovka 8, Praha I oop~cityofprague.cz tel.: fax:

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice - '." '- HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí V Praze dne 6.11.2003 È.j.: MHMP-076920/2002/0ZPNI/EIA/013-8Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová Stanovisko k posouzení vlivù

Více

È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNiHO PROSTØEDi Váš dopis zn È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be Vyøizuje/ linka Datum Ing. Beranová/4443 24. 11. 2004 Stanovisko k posouzení

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

SZn. S-MHMP-SOO041/2009/00PNI/EIA/640-2/Lin Bc. Unda/S911. ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO

SZn. S-MHMP-SOO041/2009/00PNI/EIA/640-2/Lin Bc. Unda/S911. ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO , HLAVNí MESTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MESTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTRED( Váš dopis zn. SZn. Vyrizujeninka S-MHMP-SOO041/2009/00PNI/EIA/640-2/Lin Bc. Unda/S911 Datum 30.10.2009 ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO RíZENí

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@iol.cz RNDr.Naděžda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, Oznamovatel: KOVO GROUP sdružení podnikatelů Jateční 11, Praha 7 Provozovna: Kolbenova 450/35, 190 00 Praha 9

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 8. 2013 Č.j.: 57189/ENV/13 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: 72615/ENV /12 Vyřizuje: Ing. Muzikářll. 2802 PRAHA: 30.8.2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. října 2011 Č.j.:68161/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

z obdržených písemných vyjádření k posudku a vyjádření z veřejného projednání v rámci posuzování vlivů záměru

z obdržených písemných vyjádření k posudku a vyjádření z veřejného projednání v rámci posuzování vlivů záměru V Y P O Ř Á D Á N Í P Ř I P O M Í N E K z obdržených písemných vyjádření k posudku a vyjádření z veřejného projednání v rámci posuzování vlivů záměru Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 14. 9. 2011 Č.j.: 66250/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

POLYFUNKČNÍ DŦM HARFA CITY, ULICE PODĚBRADSKÁ / K ŢIŢKOVU PRAHA 9, K.Ú. VYSOČANY

POLYFUNKČNÍ DŦM HARFA CITY, ULICE PODĚBRADSKÁ / K ŢIŢKOVU PRAHA 9, K.Ú. VYSOČANY RNDr.Naděţda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@gmail.com Oznamovatel: Harfa City s. r. o. Skřivanská 461/3 108 00 Praha 10 POLYFUNKČNÍ DŦM HARFA CITY, ULICE PODĚBRADSKÁ

Více

SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha.

SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha.eu

Více

SZn. S-MHMP-61014/2011/00PNI/EIA/760-2/Lin. ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO

SZn. S-MHMP-61014/2011/00PNI/EIA/760-2/Lin. ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO ~, HLAVNí MESTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MESTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTREDí Váš dopis zn SZn S-MHMP-61014/2011/00PNI/EIA/760-2/Lin Vyrizuje/linka Bc Linda / 5911 Datum 352011 ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO RíZENí

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

NÁMÌTY PRO HOSPODÁØSKOU POLITIKU O B S A H : ÚVOD... 2 VÝVOJ A SITUACE PRÙMYSLU... 3 INVESTIÈNÍ PROSTØEDÍ... 5 PØÍSTUP NA ZAHRANIÈNÍ TRHY... 6 OBLAST LEGISLATIVY... 8 TRH PRÁCE... 9 VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE...

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

P O S U D E K. "Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická"

P O S U D E K. Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí P O S U D E K k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru "Společenské a obchodní centrum

Více

Rekonstrukce a nástavba domu Na Líše 23/726, Praha 4, Michle

Rekonstrukce a nástavba domu Na Líše 23/726, Praha 4, Michle Oznámení podlimitního záměru dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. Rekonstrukce a nástavba domu Na Líše 23/726, Praha 4, Michle Oznamovatel: Onegast s.r.o. Koněvova 22 130 00 Praha 3 Zpracovatel: Ing.

Více

Čerpací stanice PH rozšíření o nádrž

Čerpací stanice PH rozšíření o nádrž inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax: 05 49210356, 05 41240857 enving@enving.cz http://www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti Posuzování

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY (Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) Červenec 2012 XXXLutz + Möbelix, Kolbenova Praha 9 - Vysočany (Oznámení

Více

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 OBSAH SelectaDNA nové možnosti ochrany majetku 2 Vážení ètenáøi, letošní zima nám uštìdøila docela solidní

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

PRODEJNÍ CENTRUM AAA AUTO OSTRAVA

PRODEJNÍ CENTRUM AAA AUTO OSTRAVA AAA AUTO a.s. Husovo nám.14, 253 01 Hostivice PRODEJNÍ CENTRUM AAA AUTO OSTRAVA Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle

Více

VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA

VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 3 K ZÁKONU Č. 100/2001 SB.) OZNÁMENÍ O HODNOCENÍ VLIVŮ NA

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více