Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí"

Transkript

1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-O42073/2005/00PNI/EIA/128-8/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí podle 10 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), ve znìní zákona è. 93/2004 Sb. pro zámìr BB Centrum - Administrativní objekt FILADELFIE. Praha 4 - Michle I. 1 Identifikaèni údaje Název zámìru BB Centrum - Administrativní objekt FILADELFIE, Praha 4 - Michle 2. Kapacita zámìru Pøedmìtem zámìru je administrativní budova o výšce 71,5 m se 17 -ti nadzemními a 6-ti podzemními podlažími. Nadzemní èást objektu bude oválného tvaru se ètyømi vykrojenými èástmi o rozmìrech cca 45 m vose sever - jih a cca 85 m vose východ - západ. Podzemí bude lichobìžníkového tvaru se stranami cca 130 m a 45 m. Podél východní strany první podlaží ustupuje o cca 23 m. Celková plocha dotèeného území èiní m2, zastavìná plocha objektu v prvním patøe bude èinit cca m2. V pøízemí objektu budou situovány gastroprovozy (kantýna, restaurace nebo kavárna). V prvním podzemním podlaží se budou nacházet plochy obchodu a služeb. V prvním až sedmnáctém patøe jsou navrženy kanceláøe o rozloze cca m2 hrubé podlažní plochy pro každé patro. Kapacita parkingù umístìných v druhém až šestém podzemním podlaží je celkem 996 parkovacích stání. Pøedpokládané výmìry pro jednotlivé typy funkèních ploch vobjektu jsou následující: Administrativa m2 Gastronomické provozy m2 Obchodní plochy a služby m2 Parking 996 stání Sídlo: Mariánské námìstí 2, Praha Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 tel.: fax:

2 3. Umístìní zámìru kraj: Praha obec: Praha mìstská èást: Praha 4 katastrální území: Michle Území je vymezeno ulicemi U Michelské školy, U pomníku a Želetavská. 4. Oznamovatel BB Centrum - FILADELFIE, a.s. IÈ: Vyskoèilova 1461/2a, Praha 4 II. 1. Prùbìh Dosuzování Oznámení Zpracovatel oznámení: Ing. Václav Píša, CSc. Ing. Václav Píša - ATEM, ATELIÉR EKOLOGICKÝCH MODELÙ U Michelského lesa 366, Praha 4 rozhodnutí MŽP o udìlení autorizace èj. 4532/0PVŽP/02 Datum zpracování oznámení: 01/2005 Datum pøedložení oznámení: 02/ Dokumentace Zpracovatel dokumentace: Ing. Václav Píša, CSc. Ing. Václav Píša - ATEM, ATELIÉR EKOLOGICKÝCH MODELÙ U Michelského lesa 366, Praha 4 rozhodnutí MŽP o udìlení autorizace èj. 4532/0PVŽP/02 Datum zpracování dokumentace: 07/2005 Datum pøedložení dokumentace: 08/ Posudek Zpracovatel posudku: Datum zpracování posudku: 11/2005 Datum pøedložení posudku: 11/ Veøejné projednání Ing. Libor Ládyš EKOLA group, spol. s r.o. Mistrovská 4/558, Praha 10 osvìdèení o odborné zpùsobilosti MŽP ÈR èj. 3772/603/0PV/93 ze dne Veøejné projednání se v souladu s 9 odst. 9 zákona è. 100/2001 Sb., ve znìní zákona è. 93/2004 Sb. nekonalo. Sídlo: Mariánské námìstí 2, Praha 1 tel.: Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 fax:

3 III. 1 Celkové hodnocení procesu posuzování vèetnì úèastí veøejnosti Proces posuzování probìhl v souladu s pøíslušnými ustanoveními zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní, ve znìní zákona è. 93/2004 Sb. (dále jen zákon), a vyhlášky MŽP ÈR è. 457/2001 Sb., o odborné zpùsobilosti a o úpravì nìkterých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivù na životní prostøedí. Do procesu posuzování vlivù zámìru na životní prostøedí se aktivnì zapojili zástupci dotèených územních samosprávných celkù, dotèených správních úøadù i veøejnosti. Zpracovatel dokumentace i posudku oznaèili zámìr za pøijatelný z hlediska vlivù na životní prostøedí pøi splnìní navržených podmínek pro minimalizaci a kompenzaci negativních vlivù na životní prostøedí. V prùbìhu celého procesu pøíslušný úøad neobdržel žádné nesouhlasné vyjádøení k zámìru. Seznam subjektù, jejichž vyjádøení jsou ve stanovisku zèásti nebo zcela zahrnuta - hlavní mìsto Praha, Mariánské námìstí 2, Praha 1 zn. SEG ze dne zn. SEG /1 ze dne Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, poboèka Praha - jih, Nìmèická 1112, Praha 4 è.j. 9581/05/PO4 - HK/Dr. Èerò ze dne Magistrát hlavního mìsta Prahy, odbor ochrany prostøedí, Øásnovka 8, Praha 1 è.j. MHMP /2005/2/00PNI ze dne è.j. MHMP /2005/2/00PNI ze dne Hodnocení zámìru Souhrnná charakteristika pøedpokládaných vlivù zámìru na životní prostøedí z hlediska jejich velikosti a významnosti Posuzovaný zámìr "BB Centrum - Administrativní objekt FILADELFIE, Praha 4 - Michle" je lokalizován do prostoru komplexu administrativních budov BB Centrum a svým programem neodporuje funkcím území stanoveným územním plánem sídelního útvaru hlavního mìsta Prahy (ÚPn). Provedená hodnocení v rámci procesu posuzování vlivù na životní prostøedí prokázala, že pøi realizaci navržených opatøení k ochranì životního prostøedí posuzovaný zámìr prakticky neovlivní vodu, pùdu, horninové prostøedí a pøírodní zdroje, faunu, krajinu ani hmotný majetek a kulturní památky. Ovlivní sice ovzduší, hlukovou situaci, flóru a ekosystém (mìstské zelenì), avšak ovlivnìní ovzduší je nevýznamné, ovlivnìní hlukové situace pøi provozu objektu je nevýznamné a v rámci etapy výstavby za pøedpokladu realizace navržených ochranných opatøení akceptovatelné a ovlivnìní flóry a ekosystému (likvidací mìstské zelenì) je s ohledem na požadavek kompenzace likvidované zelenì únosné. Vlivy posuzovaného zámìru na uvedené složky životního prostøedí se tak promítají i do nevýznamného ovlivnìní veøejného zdraví vèetnì únosného ovlivnìní faktorù pohody. Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O I Praha Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 tel.: fax:

4 Za pøedpokladu realizace navržených podmínek k ochranì životního prostøedí rezultujících z procesu posuzování podle zákona, zejména pak protihlukových opatøení, kompenzace úbytku denního osvìtlení a likvidované zelenì, lze konstatovat, že potenciální nepøíznivé vlivy posuzovaného zámìru nepøekraèují únosnou míru a neznamenají ohrožení životního prostøedí a veøejného zdraví. Vzhledem k charakteru zámìru, jeho lokalizaci a údajùm o vlivech zámìru na životní prostøedí shromáždìných v rámci procesu posuzování je zøejmé, že problematika pøeshranièních vlivù na životní prostøedí je v pøípadì posuzovaného zámìru zcela bezpøedmìtná. Se zámìrem nejsou spojeny pøeshranièní vlivy na životní prostøedí. Hodnocení technického øešení zámìru s ohledem na dosažený stupeò poznání pokud jde o zneèiš ování životního prostøedí Vzhledem k charakteru zámìru je jeho technické øešení vèetnì dopravní obslužnosti pro potøeby posouzení vlivù na životní prostøedí v dokumentaci dostaèujícím zpùsobem popsáno, detailnìjší øešení se s ohledem na požadavky vyplývající z pøíslušných právních pøedpisù pøedpokládá v rámci další pøípravy zámìru pro pøíslušná správní øízení k povolení pøedmìtného zámìru. V souvislosti s ochranou životního prostøedí se jedná pøedevším o podrobnou specifikaci odpovídajících protihlukových opatøení, kompenzaci úbytku denního osvìtlení a likvidované zelenì. Návrh opatøení k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù zámìru na životní prostøedí vèetnì povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivù na životní prostøedí Pøíslušná opatøení k ochranì životního prostøedí a veøejného zdraví rezultující z procesu posuzování vlivù na životní prostøedí jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí pro fázi pøípravy, realizace a provozu zámìru. Dokumentace pøedkládá soubor opatøení, která by mìla zaruèit realizaci zámìru bez výraznìjšího ovlivnìní jednotlivých složek životního prostøedí. Za zásadní opatøení je tøeba považovat požadavky k ochranì ovzduší, k snížení akustické zátìže, kompenzaèní opatøení úbytku denního osvìtlení a výsadbu zelenì. Zpracovatelé posudku i dokumentace doporuèili realizaci posuzovaného zámìru za pøedpokladu dodržení navržených opatøení uvedených v dokumentaci hodnocení vlivu zámìru na životní prostøedí. Poøadí variant z hlediska vlivù na životní prostøedí Zámìr byl navržen jako invariantní, v rámci dokumentace je posuzován stav v roce 2008 pøi realizaci 1. etapy výstavby BB Centra, a to varianta bez realizace objektu FILADELFIE a s realizací objektu FILADELFIE. Vypoøádání vyjádøení k dokumentaci a k posudku Vypoøádání vyjádøení k dokumentaci vlivù zámìru na životní prostøedí K dokumentaci se vyjádøily následující subjekty:

5 - 5- aj hlavní mìsto Praha, Mariánské námìstí 2, Praha 1 zn. SEG ze dne Podstata vyjádøení: a) Není prokázáno, že návrh zámìru splòuje požadavky ÚPn z hlediska míry využití území. b) Z dokumentace nelze posoudit, jak se navrhovaná výška objektu projeví v kontextu s okolní zástavbou. c) Podle akustické studie, která je souèástí dokumentace, dojde u nejbližších obytných a školských objektù k pøekroèení hlukových limitních hodnot. Uvedenou situaci je doporuèeno øešit s pøíslušným orgánem ochrany veøejného zdraví. d) Dopravu na neveøejné komunikaci, napø. pøíjezd ke garážím rezidentù, je tøeba hodnotit ve vztahu k limitu 50/40 db(a) (den/noc) v souladu s platnou legislativou. e) Je tøeba zvážit redukci poètu parkovacích míst z dùvodù ochrany ovzduší. f) Návrh zámìru by mìl být upraven tak, aby byly zachovány hodnotné døeviny (Dendrologický prùzkum, LandArt atelier s.r.o., duben døeviny è. 6-9, 33, 79), pøípadnì by mìly být pøesazeny nìkteré mladší døeviny s perspektivou uchycení. g) Je tøeba doložit postup výpoètu údajù uvedených v tabulce B.6 Rozvržení jízd bìhem dne dle funkcí Uízd za hodinu) na stranì 17 dokumentace, z podkladù není zøejmé, kdo údaje prezentované v citované tabulce zpracoval. h) Z kartogramù vyplývá, že pro rok 2008 nebylo poèítáno s úplnou køižovatkou 5. kvìtna - Vyskoèilova. Platný ÚPn poèítá v horizontu roku 2010 již s plnou mimoúrovòovou køižovatkou 5. kvìtna - Vyskoèilova, doplnìnou o chybìjící rampu pro dopravní vztahy z ulice Vyskoèilova do ulice 5. kvìtna smìrem na jih. i) V dokumentaci nejsou doloženy kartogramy zatížení komunikaèní sítì Ústavu dopravního inženýrství hlavního mìsta Prahy (ÚDI) pro rok Je tøeba ovìøit, za jakých pøedpokladù byly hodnoty zatížení posuzovaných køižovatek pro èasový horizont roku 2010 vypoèteny. j) V další fázi projektové pøípravy je tøeba doložit kapacitní posouzení západní svìtelnì øízené køižovatky na ulici Vyskoèilova, která je souèástí mimoúrovòové køižovatky Vyskoèilova - 5. kvìtna, pro stav s novou rampou dle ÚPn. k) V rámci další projektové pøípravy je tøeba doøešit otázku zkapacitnìní resp. optimalizace svìtelného zaøízení dotèených rizikových køižovatek na ulici Vyskoèilova, resp. mimoúrovòové køižovatky 5. kvìtna - Vyskoèilova tak, aby zde nedocházelo k nežádoucím kongescím v souvislosti s pokraèující výstavbou v pøedmìtném území. I) V další fázi projektové pøípravy je tøeba doplnit popis stávajícího zpùsobu odvedení deš ových vod z místa výstavby. Sídlo: Mariánské nám~ Praha Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 tel.: fax:

6 Vypoøádání pøíslušným úøadem: - 6- a) Míra využití území je podle platného metodického pokynu k ÚPn, schváleného usnesením Rady hlavního mìsta Prahy È ze dne , vyjádøena kódem míry využití území, který je definován koeficientem podlažních ploch (KPP) a koeficientem zelenì (KZ) pro smìrnou èást ÚPn a koeficientem zastavìné plochy (KZP) a podlažností pro informativní èást ÚPn. Zámìr je umís ován do funkèních ploch SVO s kódy míry využití G a F. Prùkaz splnìní tìchto požadavkù ÚPn je souèástí posudku v kapitole V. Vypoøádání všech obdržených vyjádøení k dokumentaci s tím, že pro plochu SVO - F není dodržen požadovaný koeficient zelenì (KZ = 0,45, KZnávrh = 0,37). Dùvody nedodržení KZ, které jsou podrobnì popsány ve výše uvedené kapitole posudku, považuje orgán ochrany pøírody za akceptovatelné a samotný rozpor návrhu s požadavky smìrné èásti ÚPn pak doporuèuje øešit úpravou ÚPn. Soulad zámìru s ÚPn bude posuzován stavebním úøadem v rámci územního øízení. Požadavek na projekt vegetaèních úprav je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného b) Fotografie modelu zájmového území je pøílohou posudku. V procesu posuzování vlivù na životní prostøedí jsou mj. hodnoceny vlivy zámìru na krajinný ráz, hmotný majetek a kulturní památky. Zpracovatelé dokumentace a posudku i orgán ochrany pøírody a orgán státní památkové péèe považují zámìr za akceptovatelný. c) Z hlediska akustické situace je možné na základì pøedložené studie konstatovat následující. Nejvyšší nárùst hladin akustického tlaku bude dosahovat v denní dobì 1-1,4 db Uižní fasáda dvou domù v Baarovì ulici), vlivem nárùstu však nedojde k pøekroèení limitu 55 db. Další zvýšení hlukové zátìže vìtší než 1 db bylo vypoèteno u viladomu v ulici Želetavská, ani zde však u celkové akustické situace nedojde k pøekroèení limitu. U nejvíce zatížených chránìných budov (dùm v ulicích Želetavská a Telèská) dojde vlivem zvýšeného automobilového provozu k nárùstu hlukové zátìže o 0,8-1 db. Jedná se o body, kde je v souèasnosti již pøekroèen limit hlukové zátìže. Na druhé stranì realizací zámìru dojde u nìkolika chránìných objektù k odstínìní hluku z okolních komunikací. Jedná se zejména o školu severnì od místa výstavby, vyšší patra viladomu a vyšší patra panelových domù na severu zájmového území. Pokles akustického tlaku se pohybuje mezi 2 a 3 db u školy a viladomu, velmi malé úrovnì (do 0,3 db) dosahuje u domù na severu zájmového území (ulice Ohradní). Souèástí souhlasného stanoviska pøíslušného úøadu jsou podmínky pro snížení akustické zátìže v souladu s požadavky orgánu ochrany veøejného zdraví. d) Provìøení hluku z dopravy na neveøejných komunikacích je popsáno na str. 22 posudku. Limitní hladiny LAeq = 50/40 db (den/noc) nebudou pøekroèeny. Sídlo: Mariánské námìstí 2, Praha 1 tel.: Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 fax:

7 - 7- e) Pokud jde o kvalitu ovzduší v pøedmìtné lokalitì, jsou prùmìrné roèní koncentrace dle modelu ATEM ve ètyøech referenèních bodech zvolených v blízkosti navrhované stavby v roce 2004 pro oxid siøièitý (S02) 6, 1 ~g/m3, pro oxid dusièitý (N02) 38,2 ~g/m3, pro oxid uhelnatý (CO) 609 ~g/m3 a pro benzen 2 ~g/m3. Nejbližší mìøící stanicí zneèištìní ovzduší je stanice hygienické služby Antala Staška. Z hlediska kvality ovzduší se jedná o území, které je v pásmu støedního až významného zneèištìní. Uvedená lokalita je ovlivnìna zejména dopravními zdroji, tj. automobilovým provozem na komunikacích 5. kvìtna a Vyskoèilova. K pøedložené dokumentaci byla doložena rozptylová studie a "Hodnocení vlivu výstavby a provozu administrativního objektu FILADELFIE na kvalitu ovzduší a veøejné zdraví", které vypracoval Ateliér ekologických modelù (A TEM) v èervnu Pøedložená studie zneèištìní ovzduší hodnotí imisní zatížení dané lokality pro N02, suspendované èástice frakce PM1o a benzen v roce 2008 bez výstavby objektu a s provozem objektu. Údaje o imisním pozadí vycházejí z výsledkù modelových výpoètù zpracovaných v rámci projektu "Dlouhodobá koncepce ochrany ovzduší na území hlavního mìsta Prahy do roku 2010". Do hodnocení jsou zahrnuty všechny objekty, které budou v roce pøedpokládaného uvedení objektu do provozu již postaveny a budou ovlivòovat kvalitu ovzduší v zájmovém území (objekty Budova E, AB I, AB II, AB III, Engel, Rezidenèní park, Beta, Gama a CVÈ Brumlovka). Prùmìrné roèní koncentrace oxidu dusièitého v místì realizace objektu v roce 2008 bez plánované výstavby byly vypoèteny v hodnotách do 26 ~g/m3, suspendovaných èástic frakce PM1o v hodnotách nad 34 ~g/m3 a benzenu v hodnotách od 1,2 ~g/m3 do 1,4 ~g/m3. Nejvyšší imisní pøíspìvek k prùmìrné roèní koncentraci po výstavbì objektu dosahuje pro N02 hodnoty 0,14 ~g/m3, pro suspendované èástice frakce PM1o hodnoty 0,03 ~g/m3 a pro benzen hodnoty 0,022 ~g/m3. Podle pøedložené studie budou vovlivnìném okolí stavby pøíspìvky krátkodob~ch (hodinovjch) max. koncentrací pro N02 v hodnotách od 1 ~g/m do 2,6 ~g/m. Imisní výpoèty koncentrací nejzávažnìjších škodlivin N02, suspendovaných èástic frakce PM1o a benzenu prokazují malý vliv provozu navrhovaného objektu na kvalitu ovzduší, navíc tento provoz bude mít pouze lokální charakter. Objekt se nachází v oblasti s ponìkud problematickou kvalitou ovzduší. Podle pøedložené dokumentace však provoz samotného objektu ovlivní kvalitu ovzduší jen malou mìrou, u nejproblematiètìjší škodliviny, kterou jsou suspendované èástice frakce PM1o, pak pouze mìrou zanedbatelnou. Kromì toho má dojít do pøedpokládaného roku uvedení stavby do provozu k urèitému zlepšení parametrù kvality ovzduší. V inkriminovaném roce tedy není pravdìpodobné, že by došlo Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O 1 Praha Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 tel.: fax:

8 - 8 - v souvislosti s uvedením stavby do provozu k pøekraèování platných imisních limitù. Orgán ochrany ovzduší ve svém vyjádøení k dokumentaci konstatuje, že provedené hodnocení postihuje všechny dùležité aspekty a bylo provedeno v dostateèné šíøi a podrobnosti. Na základì toho nemá orgán ochrany ovzduší zásadní pøipomínky k možnosti realizace posuzované stavby vèetnì navrženého poètu parkovacích stání. f) Citované døeviny se nalézají v místech plánované podzemní konstrukce stavby nebo v její tìsné blízkosti, tudíž není možné je v daném území ponechat. Požadavky na ochranu souèasných døevin v území jsou zahrnuty v podmínkách souhlasného stanoviska pøíslušného g) Výpoèet rozpadu zatížení komunikaèní sítì bìhem dne vypracoval zpracovatel dopravního øešení objektu - Projektový atelier DUA s.r.o. na základì celkového poètu jízd za den uvedeného ve výpoètech ÚDI. Konkrétní rozpad jízd bìhem dne pro jednotlivé frakce byl zpracován na základì empirických poznatkù o chování jednotlivých funkcí bìhem dne v konkrétním prostøedí mìsta, získaných na základì mnohaletých zkušeností v tomto oboru a zpìtnì ovìøených na již vybudovaných objektech. V tomto konkrétním pøípadì sloužily jako podklad i namìøené hodnoty bìhem nìkolika mìsícù ze sèítacích zaøízení na závorových systémech v pøilehlých objektech BB Centra - budovy A, Ba D, které byly následnì zprùmìrovány a použity pro odpovídající funkce v objektu FILADELFIE. h) V souèasnosti je køižovatka 5. kvìtna - Vyskoèilova provozována jako neúplná s chybìjící nájezdovou rampou ve smìru na Brno. Platný ÚPn poèítá s realizací tohoto chybìjícího prvku køižovatky 5. kvìtna - Vyskoèilova v horizontu roku V souèasnosti je realizace rampy ve fázi projekèní a investorské pøípravy. V kartogramech intenzit zpracovaných ÚDI je proto pro rok 2008 uvažováno s neúplnou køižovatkou 5. kvìtna - Vyskoèilova, avšak v roce 2010 již s køižovatkou úplnou, tj. doplnìnou o nájezdovou rampu ve smìru na Brno (viz kartogramy na str. 45 posudku). i) Kartogramy intenzit dopravy pro výhledový rok 2010 jsou souèástí dopravní studie "Obslužnost areálu BB Centra" (ÚDI, atelier DUA, D18, øíjen 2004). Z tìchto intenzit vycházelo i posouzení zatížení køižovatek uvedené v dokumentaci. j) Kapacitní posouzení køižovatky Vyskoèilova - 5. kvìtna pro rok 2010 vycházelo z kartogramù intenzit ÚDI, které již uvažují s novou rampou dle ÚPn. k) Požadavek je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného I) Požadavek je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného Pøíslušný úøad zahrnul vyjádøení hlavního mìsta Prahy do stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí (viz podmínky è. 1, 2, 6, 12, 14, 18, 20, 23, 48, 50)..Sídlo: Mariánské námìstí 2, Praha Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 tel.: fax:

9 - 9- b) Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, poboèka Praha - jih, Nìmèická 1112, Praha 4 è.j. 9581/05/PO4 - HK/Dr. Èerò ze dne Podstata vyjádøení: a) Pøi výstavbì objektu je tøeba technickými prostøedky omezit prašnost. b) Je nezbytné prokázat, že obytný objekt v ulici Želetavská je opatøen takovými fasádními prvky, které zajistí dodržení limitù hluku v chránìném vnitøním prostoru stavby pøi zachování potøebného vìtraní. Vzduchová neprùzvuènost pláš ù objektù dotèených stavbou i užíváním objektu, vèetnì zajištìní vìtrání, je tøeba provìøit ve fázi územního øízení. c) Je tøeba prokázat pro období výstavby dodržení hygienických limitù hluku pro chránìné vnitøní prostory staveb. Projekt akustických úprav dotèených objektù bude pøedložen ve fázi stavebního øízení a jeho souèástí musí být doklad, že úpravy budou realizovány pøed zahájením stavby vèetnì ovìøení správnosti provedení. d) V rámci dokumentace pro územní øízení musí být øešena kompenzace úbytku denního osvìtlení v uèebnách pøilehlé školy. Ve fázi stavebního øízení bude pøedložen projekt tìchto úprav vèetnì souhlasu majitele s navrženým øešením a lhùtou realizace tak, aby pøed zahájením vrchní stavby byla tato opatøení dokonèena vèetnì ovìøení správnosti provedení. e) Ve fázi územního øízení musí být jasnì urèeno, kdy a kdo provede rozšíøení køižovatky Vyskoèilova - rampa a uzavøení prùjezdù do ulice Baarova tak, aby byly dokonèeny pøed kolaudací stavby objektu FILADELFIE. f) Plán organizace výstavby musí vylouèit prùjezd stavebních strojù do ulice Baarova. g) Pøed kolaudací stavby musí být provedena veškerá mìøení, která prokáží soulad s projektovanými parametry. Vypoøádání pøíslušným úøadem: a) Požadavek je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného b) Požadavek je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného c) Požadavek je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného d) Požadavek je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného e) Požadavek je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného f) Požadavek je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného

10 -10- g) Požadavek je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného Pøíslušný úøad zahrnul vyjádøení Hygienické stanice hlavního mìsta Prahy do stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí (viz podmínkyè. 1,2,4,5,8,9,14,20,23,26,27,29,39,41). c) Magístrát hlavního mìsta Prahy, odbor ochrany prostøedí, Øásnovka 8, Praha 1 è.j. MHMP /2005/2/00PNI ze dne Podstata vyjádøení: a) V dokumentaci je oproti oznámení bez bližšího zdùvodnìní zmìnìn koeficient zelenì (KZ) pro funkèní plochu SVO - F z KZ = 0,35 na KZ = 0,25. Souèasnì jsou sníženy i hodnoty rostlého terénu. Souèasnì je tøeba doložit koeficient podlažních ploch (KPP) a prùmìrnou podlažnost pro obì funkèní plochy, protože KZ se odvozuje z KPP a podlažnosti. b) Ve funkèní ploše SVO - G je umístìna znaèka PP (parky a parkovì upravené plochy). V tomto území je znaèkou PP vyjádøen požadavek umístit souvislou parkovou plochu uvnitø této plochy SVO (viz oddíl 5 kapitola 5 odst. 5 vyhlášky è. 32/1999 Sb. HMP, o závazné èásti ÚPn). Tato zeleò však nemùže být zapoètená do výpoètu KZ. V dokumentaci není zøejmé, jak je tato plocha PP poèítána pro konkrétní pozemek týkající se posuzovaného zámìru, tj. není zahrnuta do výpoètu KZ na str. 48 dokumentace. Plovoucí znaèka PP je uvedena pouze pro celou funkèní plochu SVO - G na str. 49 dokumentace. c) V dokumentaci na str. 33 je uvedeno, že nelze vylouèit obèasný výskyt ohrožených druhù vlaš ovka obecná, veverka obecná, èmelák apod. (viz vyhláška MŽP ÈR è. 395/1992 Sb., pøíloha III). Je tøeba upøesnit, zda se jedná o biotop tìchto druhù èi nikoliv. d) Je doporuèeno zachování hodnotnìjších vzrostlých døevin mimo samotný stavební zámìr, viz dendrologický prùzkum, pøíloha 3. Vypoøádání pøíslušným úøadem: a) Míra využití území je podle platného metodického pokynu k ÚPn, schváleného usnesením Rady hlavního mìsta Prahy è ze dne , vyjádøena kódem míry využití území, který je definován koeficientem podlažních ploch (KPP) a koeficientem zelenì (KZ) pro smìrnou èást ÚPn a koeficientem zastavìné plochy (KZP) a podlažností pro informativní èást ÚPn. Zámìr je umís ován do funkèních ploch SVO s kódy míry využití G a F. Prùkaz splnìní tìchto požadavkù ÚPn je souèástí posudku v kapitole V. Vypoøádání všech obdržených vyjádøení k dokumentaci s tím, že pro plochu SVO - F není dodržen požadovaný koeficient zelenì (KZ = 0,45, KZnávrh = 0,37). Dùvody nedodržení KZ, které jsou podrobnì popsány ve výše uvedené kapitole posudku, považuje orgán ochrany pøírody za akceptovatelné a samotný rozpor návrhu s požadavky smìrné èásti ÚPn pak doporuèuje øešit úpravou ÚPn (viz vyjádøení k posudku). Soulad zámìru s ÚPn bude posuzován stavebním úøadem v rámci územního Sídlo: Mariánské námìstí 2, Praha. v Pracovištì: Rásnovka 8, Praha 1 tel.: fax:

11 11- øízení. Požadavek na projekt vegetaèních úprav je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného Zpùsob stanovení požadovaného KZ = 0,35, který je v rozporu s Metodickým pokynem k ÚPn, je podrobnìji popsán na str. 38 posudku. b) Rozbor návrhu, který je na stranì 39 posudku, dokládá, že budou splnìny požadavky ÚPn z hlediska zelenì pro funkèní plochu SVO - G i plovoucí plochu PP. c) Zájmové území není biotopem citovaných ohrožených druhù. d) Požadavek je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného Pøíslušný úøad zahrnul vyjádøení odboru ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy do stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí (viz podmínky è. 6, 48, 50). d) Magistrát hlavního mìsta Prahy, odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu, Staromìstské námìstí 4, Praha 1 è.j. MHMP /2005/Cír ze dne Odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu Magistrátu hlavního mìsta Prahy nemá k pøedloženému zámìru žádné pøipomínky. e) Ing. Erich Smetana, Bítovská 1209, Praha 4 dopis ze dne Podstata vyjádøení: a) Na základì výsledkù mìøení hluku na ulici 5. kvìtna, dokládajících pøekroèení limitních hodnot hladin akustického tlaku pøedevším v noèní dobì (viz dopis Hygienické stanice hlavního mìsta Prahy, Rytiøská 12, Praha 1 è.j. UP/613/3886/5082/131/05 ze dne ), je požadováno pøed povolením stavby objektu FILADELFIE vyøešit ochranu stávající bytové zástavby v ulici Bítovská pøed hlukem z ulice 5. kvìtna. Je navrhováno, aby byl po celé délce novì postavených budov BB Centra postaven betonový nebo ocelový kryt pøes ulici 5. kvìtna. Optimálním øešením z hlediska životního prostøedí by mìlo být vybudování betonového krytu ve tvaru tunelu, který bude na povrchu osázen zelení. Vypoøádání pøíslušným úøadem: a) Øešení hygienických závad vznikajících z provozu stavby (komunikace na ulici 5. kvìtna) má ve své kompetenci stavební úøad, který musí naøídit nezbytné úpravy na stavbì ( 87 odst. 1 zákona è. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním øádu (stavební zákon), v platném znìní). V této souvislosti již podala Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy podnìt odboru dopravy Magistrátu hlavního mìsta Prahy. Samotný pøíspìvek zámìru (objekt FILADELFIE) k celkovým hladinám akustického tlaku A u výpoètových bodù situovaných u ulice 5. kvìtna (viz výpoètové body è. 10 a 11 akustické studie dokumentace), která tvoøí dominantní zdroj hluku, lze oznaèit za nulový. Pro provoz objektu byl Sídlo: Mariánské námìstí 2, Praha 1 tel.: Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 fax:

12 12- v tìchto bodech zjištìn nárùst hladin v rozmezí 0,0-0,1 db ve dne. V noci se provoz zámìru u tìchto bodù neprojeví vùbec. Zmìna akustické situace o 0,1 db je zpùsobena zaokrouhlovacími procesy výpoèetních postupù. Vypoøádání vyjádøení k posudku vlivù zámìru na životní prostøedí a) hlavní mìsto Praha, Mariánské námìstí 2, Praha 1 zn. SEG ze dne Podstata vyjádøení: a) Hlavní mìsto Praha doporuèuje upravit podmínku návrhu stanoviska (str. 61 posudku - Doprava - první podmínka): "Pøed uvedením objektu do provozu vhodnými úpravami zkapacitnit køižovatku ulic 5. kvìtna - Vyskoèilova a realizovat stavební úpravy s cílem zklidnìní Baarovy ulice (uzavøení prùjezdù). Ve fázi územního øízení specifikovat kdy a kdo provede tyto dopravní úpravy tak, aby byly realizovány pøed kolaudací stavby objektu Filadelfie.'" Vypoøádání pøíslušným úøadem: a) Požadavek je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného Pøíslušný úøad zahrnul vyjádøení hlavního mìsta Prahy do stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí (viz podmínka è. 1). b) Èeská inspekce životního prostøedí, oblastní inspektorát Praha, Dìlnická 12, Praha 7 è.j. 1/HI/18372/05/Ber ze dne Èeská inspekce životního prostøedí nemá k pøedloženému posudku žádné pøipomínky. c) Magistrát hlavního mìsta Prahy, odbor ochrany prostøedí, Øásnovka 8, Praha 1 è.j. MHMP /2005/2/00PNI ze dne Podstata vyjádøení: a) Odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy nemá jako dotèený správní úøad k pøedloženému posudku žádné pøipomínky, zmìny v ploše SVO - F týkající se smìrné èásti platného územního plánu sídelního útvaru hlavního mìsta Prahy doporuèuje øešit úpravou míry využití území, resp. kódu této míry. Odùvodnìní, proè bylo pøi výpoètu koeficientu zelenì ve funkèní ploše SVO - F uvažováno o KZ = 0,25 a ne o KZ = 0,45, považuje za akceptovatelné. Vypoøádání pøíslušným úøadem: a) Soulad zámìru s ÚPn bude posuzován stavebním úøadem v rámci územního øízení. souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného úøadu je požadavek na projekt vegetaèních úprav. Pøíslušný úøad zahrnul vyjádøení odboru ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy do stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí (viz podmínka è. 6). Sídlo: Mari~ské námìstí 2, Praha I tel.: Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 fax:

13 d) Magistrát hlavního mìsta Prahy, odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu, Staromìstské námìstí 4, Praha 1 è.j. MHMP /2005/Cír ze dne Odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu Magistrátu hlavního mìsta Prahy nemá k pøedloženému posudku žádné pøipomínky. Stanovisko pøíslušného úøadu z hlediska pøijatelnosti vlivù zámìru na životní prostøedí s uvedením podmínek pro realizaci zámìru, popøípadì zdùvodnìní nepøijatelnosti zámìru Na základì oznámení, dokumentace, posudku a vyjádøení k nim uplatnìných vydává odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy jako pøíslušný úøad podle 23 odst. 11 písmo a) zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), ve znìní zákona È. 93/2004 Sb., v souladu s 10 odst. 1 téhož zákona, z hlediska pøijatelnosti vlivù na životní prostøedí souh.asné stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru "BB Centrum - Administrativní objekt FILADELFIE, Praha 4 - Michle" na životní prostøedí s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatøení nutných k provedení zámìru v pøíslušných správních nebo jiných øízeních, pokud nebudou do té doby splnìny. Podmínky souhlasného stanoviska aj Podmínky pro fázi pøípravy - pro územní øízení 1.. Zkapacitnit vhodnými úpravami køižovatku ulic Vyskoèilova - 5. kvìtna a realizovat stavební úpravy s cílem zklidnìní Baarovy ulice (uzavøení prùjezdù). Specifikovat, kdy a kdo provede tyto práce tak, aby byly hotovy pøed kolaudací stavby objektu FILADELFIE. 2 ~, Provìøit vzduchovou neprùzvuènost oken u chránìných objektù dotèených stavbou i užíváním objektu, u nichž bude akustickou studií zjištìno pøekroèení limitu pro hluk ve venkovním prostøedí. V pøípadì nevyhovujících parametrù budou pøed zahájením stavby (resp. demolice) provedeny pøíslušné akustické úpravy (dotìsnìní nebo výmìna oken), vèetnì ovìøení správnosti provedení. ~ -' Doložit u vjezdové rampy pro zajíždìní do garáží výpoèet hluku z dopravy na rampì pro nejhorších po sobì jdoucích 8 hod. provozu s tím, že ve venkovním chránìném prostoru staveb (viladùm BB centra) musí být dodrženy hygienické limity pro denní dobu 50 db a noèní dobu 40 db V LAeq,T (neveøejná komunikace), a to ve smyslu naøízení vlády è. 502/2000 Sb., v platném znìní. 4.. Navrhnout kompenzaci úbytku denního osvìtlení v uèebnách školy vèetnì souhlasu majitele s navrženým øešením a lhùtou realizace tak, aby pøed Sídlo: Mariánské námìstí 2, Praha Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 prague.cz tel.: fax:

14 zahájením vrchní stavby byla tato opatøení realizována vèetnì ovìøení správnosti provedení. Zvážit detailnì možnosti øešení obvodové fasády objektu FILADELFIE z hlediska snížení zastínìní okolních budov. Precizovat ve spolupráci s mìstskou èástí Praha 4 a pøíslušným orgánem ochrany pøírody odsouhlasit komplexní projekt vegetaèních úprav s cílem vytvoøit kvalitní plochy zelenì s dùrazem na to, aby všechny døeviny, tj. stromy a keøe, které nejsou v kolizi se zámìrem (a je reálné, že nebudou v rámci stavebních prací ohroženy), byly zachovány a ochránìny vhodnými opatøeními bìhem výstavby a s dùrazem na vhodný sortiment domácích døevin a použití zapìstovaných vzrostlých jedincù. Doplnit v projektové dokumentaci popis stávajícího zpùsobu odvedení deš ových vod z místa výstavby. pro stavební øízení Vylouèit vjezd i prùjezd staveništní dopravy a stavebních strojù do ulice Baarova a do èásti ulice U Michelské školy pøed hlavním vchodem do budovy è.p. 360 (tj. severojižní segment ulice). Zpracovat plán organizace výstavby, v rámci nìhož bude vypracován podrobný soubor technicko-organizaèních opatøení s cílem eliminovat a minimalizovat potenciální nepøíznivé vlivy na životní prostøedí a obyvatelstvo, a to jak v místì výstavby, tak pøípadnì i na odvozových a dovozových trasách. Pøi výbìru dodavatele stavby preferovat použití moderních stavebních mechanismù s co nejnižší hluèností, v dobrém technickém stavu. Zajistit celý proces výstavby organizaènì tak, aby maximálnì omezoval možnost narušení faktorù pohody obyvatelstva. Doøešit v rámci projektové pøípravy otázku zkapacitnìní resp. optimalizace svìtelného zaøízení dotèených rizikových køižovatek na ul. Vyskoèilova resp. MÚK 5. kvìtna - Vyskoèilova tak, aby zde nedocházelo k nežádoucím kumulacím dopravy v souvislosti s pokraèující výstavou v pøedmìtném území. Doložit, jak budou stání pro veøejnost zpøístupnìna a jaký bude režim jejich využívání. Zpracovat v projektové dokumentaci podrobnou akustickou studii, ze které bude zøejmý pøesný okruh dotèených chránìných objektù a v níž budou navržena potøebná opatøení tak, aby byla realizována pøed zahájením stavby. Navrhnout stavební práce a nasazení strojù tak, aby nedocházelo k pøekrývání hluèných operací, pokud to není technologicky nezbytnì nutné. Preferovat pøi plánování stavby používání moderních mechanismù se sníženou emisí zneèis ujících látek do ovzduší. Zajistit na základì zjištìné vysoké propustnosti podloží pro radon v zájmovém území konstrukci stavby takovými ochrannými prostøedky, aby riziko pronikání radonu z pùdy do budovy bylo sníženo. Provést hydrogeologický prùzkum v místì plánované stavby a na základì tohoto prùzkumu následnì specifikovat opatøení na ochranu stavby pøed podzemní vodou. Specifikovat množství, druhy vznikajících odpadù a prostory pro jejich shromažïování.

15 b) podmínky pro fázi realizace Doložit ke kolaudaci všechna požadovaná mìøení, která prokáží soulad s projektovanými parametry stavby. 21. Koordinovat v maximální míøe stavební èinnost všech plánovaných zámìrù v zájmovém území tak, aby byly vlivy na životní prostøedí a obyvatelstvo minimalizovány. 22. Zpracovat a pøedložit pøed uvedením objektu do provozu ke schválení manipulaèní, havarijní a požární øády jednotlivých provozù a zaøízení. 23. Realizovat pøed kolaudací po projednání s dotèenými správními úøady a mìstskou èástí Praha 4 uzavøení prùjezdù do ul. Baarova podle dopravní studie "Obslužnost areálu BB Centra" (10/2004, DUA, s.r.o.). 24. Zajistit odborný archeologický dohled v prùbìhu zemních prací. V pøípadì odkrytí archeologických nálezù postupovat v souladu se zákonem è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Pøípadné odkrytí archeologických nálezù ohlásit pøíslušnému správnímu úøadu, dále pak bude umožnìno provedení záchranného archeologického prùzkumu. 25. Pouèit pøed provádìním zemních a výkopových prací pøíslušné osoby o postupu ve vztahu k event. archeologickým nálezùm. 26. Provádìt stavební práce podle schváleného plánu organizace výstavby. 27. Umístit u výjezdu ze staveništì plochu pro mechanické oèištìní vozidel. 28. Zajistit odpovídající ochranu objektù pøímo sousedících se staveništìm objektu bìhem demolièních prací, hloubení stavební jámy a výstavby objektu. 29. Zajistit udržování poøádku na staveništi, pravidelnì kontrolovat stav oplocení. 30. Omezit na nejkratší možnou míru doèasné zábory a všechna omezení, zejména na veøejných plochách. 31. Uvést po dokonèení stavebních prací pøíjezdové komunikace do pùvodního stavu. 32. Realizovat pro etapy demolice a zemních prací protihlukovou clonu na hranici staveništì. Alternativnì je možné v další fázi projektové dokumentace navrhnout jiná opatøení se stejnou nebo vìtší úèinností, která budou projednána s pøíslušným orgánem ochrany veøejného zdraví. 33. Omezit demolice, vrtání pilot a ostatní zvláštì hluèné práce (broušení, øezání) výhradnì na pracovní dny v dobì mezi 9-18 hod. 34. Omezit v dobì budování hrubé stavby použití nakladaèù a autojeøábù jen na zcela nejnutnìjší pøípady, pøednostnì využívat vìžový jeøáb. 35. Provádìt øezání døeva na bednìní pro betonáž zásadnì mimo prostor staveništì. 36. Umístit stabilní stavební stroje se zvýšenou hluèností do krytých pøístøeškù. 37. Zajistit bìhem hluèných stavebních operací dostateènì dlouhé pøestávky tak, aby obyvatelé okolních domù mìli možnost vìtrání obytných místností. 38. Provádìt hluèné práce uvnitø budovy až po uzavøení obvodového pláštì. 39. Zajistit pravidelné skrápìní staveništì a dùkladnou oèistu stavebních mechanismù a nákladních automobilù pøed výjezdem na veøejné komunikace. 40. Zajistit prùbìžné èištìní navazujících úsekù veøejných komunikací v dostateèné míøe tak, aby v souvislosti se stavbou nedocházelo k nárùstu množství prachu usazeného na vozovce. Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O 1 Praha Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 prague.cz tel.: fax:

16 Sypký odpad ze stavby na korbách nákladních automobilù bud' kropit vodou, nebo zakrývat plachtami. Zakrývat i dovážené sypké stavební materiály. 42. Zajistit zneškodòování odpadních a deš ových vod ze staveništì v souladu s platnými pøedpisy. 43. Pøi likvidaci pùvodních staveb postupovat tak, aby nedošlo dodateènì k lokálnímu zneèištìní pùdního prostøedí. 44. Provést pøi výkopových pracích rozbor, zda mohou být zeminy dále používány jako inertní materiál, nebo zda s nimi musí být nakládáno jako s nebezpeèným odpadem. 45. Zajistit neprodlenì v pøípadì úniku ropných látek nebo jiných závadných látek, které mohou ovlivnit jakost povrchových nebo podzemních vod, adekvátní sanaèní práce. 46. Udržovat stavební mechanismy a nákladní automobily v odpovídajícím technickém stavu. Pravidelnou kontrolou techniky i staveništì pøedcházet haváriím zpùsobeným únikem ropných látek. 47. Zpracovat havarijní plán pro fázi výstavby. 48. Zajistit realizaci vegetaèních úprav podle schváleného komplexního projektu souèasnì se stavbou tak, aby mohly být zhodnoceny soubìžnì pøi kolaudaci stavby, resp. v nejbližším vhodném agrotechnickém termínu. 49. Provést nezbytné kácení døevin mimo hnízdní období. 50. Postupovat pøi ochranì døevin podle ÈSN DIN Ochrana stromù, porostù a ploch pro vegetaci pøi stavebních èinnostech. 51. Zajistit z dùvodu prevence ruderalizace území a šíøení alergenních plevelù v rámci provádìní koneèných terénních úprav dùslednou rekultivaci všech ploch postižených výstavbou. 52. Seznámit v pøedstihu obyvatele dotèených domù s termíny a délkou jednotlivých etap výstavby. Na vnìjším ohrazení stavby uvést kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci obèané sdìlit své oprávnìné pøipomínky na postupy provádìní stavby. 53. Øešit bezodkladnì ve spolupráci s mìstskou èástí Praha 4 pøípadné stížnosti obyvatelstva. 54. Realizovat sbìrná místa na separovaný odpad - stanovištì sbìrných nádob na tøídìný plastový, sklenìný a papírový odpad. 55. Ke kolaudaènímu øízení pøedložit specifikaci druhù a množství odpadù z výstavby a doklady o zpùsobu jejich využití, resp. odstranìní a smlouvy zabezpeèující využití, resp. odstranìní odpadù z provozu objektu. c) podmínky pro fázi vlastního provozu 56. Provést po uvedení stavby do provozu kontrolní mìøení hluku u nejbližších chránìných objektù. 57. Zajistit pravidelnou kontrolu funkènosti a úèinnosti odluèovaèù k èištìní odpadních vod. V pøípadì nedodržení povolených parametrù realizovat nápravná opatøení. 58. Skladovat látky nebezpeèné vodám pouze ve vnitøních prostorách objektu v souladu s pøíslušnými normami a právními pøedpisy. 59. Monitorovat koncentraci oxidu uhelnatého v prostorách podzemních garáží tak, aby byla zajištìna dostateèná ventilace a zároveò nedocházelo k nárazovému vypouštìní vysokých koncentrací emisí výfukových plynù z odvzdušnìní tìchto prostor. Sídlo: Mariánské námìstí 2, Praha 1 tel.: Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 fax:

17 Zajistit tøídìní odpadù, v objektu umístit dostateèný poèet a objem sbìrných nádob na tøídìný odpad (papír, plasty, kov) a nebezpeèný odpad. 61. Zajistit trvalou péèi o areálovou zeleò a popøípadì i její obnovu tak, aby byla zachována její funkènost. 62. Instalovat v garážích havarijní soupravy pro asanaci úniku ropných látek z havarovaných vozidel (benzín, nafta, motorový olej). Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona È. 71/1967 Sb., o správním øízení (správní øád), ve znìní ke dni , a nenahrazuje vyjádøení dotèených správních úøadù ani pøíslušná povolení podle zvláštních pøedpisù. Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že platnost mùže být na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením 10 odst. 3 zákona. Tato lhùta se pøerušuje, pokud bylo zahájeno navazující øízení podle zvláštních právních pøedpisù. Ing. arcjl. Jan ~ r /øeditelodboru I m any prostøed. nám. 2 aha 1 114, Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O 1 Praha. v Pracovištì: Rásnovka 8, Praha I oop~cityofprague.cz tel.: fax:

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice - '." '- HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí V Praze dne 6.11.2003 È.j.: MHMP-076920/2002/0ZPNI/EIA/013-8Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová Stanovisko k posouzení vlivù

Více

È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNiHO PROSTØEDi Váš dopis zn È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be Vyøizuje/ linka Datum Ing. Beranová/4443 24. 11. 2004 Stanovisko k posouzení

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P -496399/2008/00P NI/E 1A/5 73-2/Nov Vyøizuje/linka Ing. Novotný/4278 Datum 22.10.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Garážový obytný dùm JUNION, ul. Tupolevova, k.ú. Letòany

Garážový obytný dùm JUNION, ul. Tupolevova, k.ú. Letòany HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNiHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. M H M P -0003 79/2004/0ZP NI/E IN082-2N ac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 10.3.2004 podle 7 zákona

Více

Název: Zastøešení a dostavba zimního stadionu pøi ZS Bronzová

Název: Zastøešení a dostavba zimního stadionu pøi ZS Bronzová ,', l"",l~'cii"'/ I ~ tí '1~ ", ".."~ '~ ;i".', '~ I I '1"\,,",'~ ~ 1[1'1Y"', 1,J,A.~ ;"\, ll '!J,,~;,\" ~~f ~~(;"""""'" é...~~;-;;:;:,:~:~".,..;: " HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNmo MÌSTA PRAHY ODBOR

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO. Identifikaèní údaje:

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO. Identifikaèní údaje: "!,f' ~ ) ~, " 'V )'..'W,..~,.'"~'~i'",...~ i", -".";" ~ ~... ~ HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁ T HLA VNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ V Praze dne 28.3.2003 È.j. :MHMP-18605/2003/0lPNI/EIA/042-2Nè

Více

Název: JZM Stodùlky - patrové garáže SBD Staveg, Jeremiášova - Hábova

Název: JZM Stodùlky - patrové garáže SBD Staveg, Jeremiášova - Hábova ~.-~-;;'~;; : HLA VN1 MÌSTO PRAHA MAGISTRA T HLA VNiHo MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ V Praze dne 16.7.2003 È.j. :MHM P-83600/2003/0lPNI/EIA/054-2/Vè Vyøizuje: Mgr.Vèislaková podle 7 zákona è. 100/2001

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Zápis. z veøejného projednání posudku k zámìru

Zápis. z veøejného projednání posudku k zámìru HLA VNt Mf-STO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNtHO Mf-STA PRAHY ODBOR ŽIVOTNIHO PROSTØEDl V Praze dne 29.10.2003 È.j.: MHMP-110808/2002/0ZP/VI/EIA/Q!1-7Nac Vyøizuje: Ing.Vaculová Zápis z veøejného projednání posudku

Více

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s.

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741 závěr zj říz O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T ŘE D Í, Z E M ĚD ĚL S T V Í A L E S N I C T V Í číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon:

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

hluk.qxd 18.1.2004 16:13 StrÆnka 3 HLUK V PROSTŘEDÍ HLUK V PROSTŘEDÍ Problematika a řešení RNDr. Miloš Liberko Obsah

hluk.qxd 18.1.2004 16:13 StrÆnka 3 HLUK V PROSTŘEDÍ HLUK V PROSTŘEDÍ Problematika a řešení RNDr. Miloš Liberko Obsah hluk.qxd 18.1.2004 16:13 StrÆnka 3 Problematika a řešení RNDr. Miloš Liberko Obsah 1 ÚVOD...4 2 FENOMENOLOGIE HLUKU aneb IDENTIFIKACE A CHARAKTERIZACE...5 3 EMISNÍ A IMISNÍ PROBLEMATIKA HLUKU...12 4 AKTUÁLNÍ

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TONNER - provádění staveb a Inženýrská činnost Ing. Pavel Tonner Bělohorská 94 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka

Více

Název záměru: záměru: "ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice" v k.ú. Červené Janovice

Název záměru: záměru: ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice v k.ú. Červené Janovice i7 /. ṟ --- ~I Praha: Číslo jednací: 25.10.2011 180412/20lllKUSK Dle rozdělovníku Spis. značka SZ l804l2/20ll1kusk/8 Vyřizuje: Značka: Ing. Daniela Zemanová/345 OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ADR s.r.o. Mgr. A. Petr Kolář Libínská 3127/1 15000 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

BYTOVÝ DÙM KAPLIÈKA-POVEL

BYTOVÝ DÙM KAPLIÈKA-POVEL Bytový dùm, rozdìlený do šesti sekcí, z nichž v pìti se nacházejí bytové jednotky. K dispozici jsou i nebytové prostory rùzných výmìr, které se nacházejí v pøízemí. Bytový dùm je rozdìlen na tøi èásti,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01GT44R* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 10403/2015 Sp. zn.: ŽPZ/2716/2015/Kra 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/9977/14 ZN/1982/ŽP/14

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Městská část Praha 6 Rada městské části Usnesení ze dne 14.05.2014. č. 3247 / 14

Městská část Praha 6 Rada městské části Usnesení ze dne 14.05.2014. č. 3247 / 14 Městská část Praha 6 Rada městské části Usnesení ze dne 14.05.2014 č. 3247 / 14 Vyjádření Městské části Praha 6 k záměru "Shopping and office centrum Bořislavka, Praha 6 Rada městské části I. B e r e n

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. záøí 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 178. Cenové rozhodnutí è. 04/PROP/2001 179.

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 14 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 14 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Skartovací stroj KOBRA 385

Skartovací stroj KOBRA 385 Skartovací stroj KOBRA 385 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 385 jsou urèeny do velkých kanceláøí

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. øíjna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 198. Èíslovací plán signalizaèních bodù

Více

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr Krajsk" úřad Středočeského kraje I : I.,. 1-.---- Obecní úřad Březí 251 01 Říčany Došlo dne:..j.o."":...c..?.~!.~... č.j..7~f..4?!j počet příloh:. Praha: 20.6.2013 Číslo jednací: 071596120 131KUSK Spisová

Více