Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí"

Transkript

1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-O42073/2005/00PNI/EIA/128-8/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí podle 10 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), ve znìní zákona è. 93/2004 Sb. pro zámìr BB Centrum - Administrativní objekt FILADELFIE. Praha 4 - Michle I. 1 Identifikaèni údaje Název zámìru BB Centrum - Administrativní objekt FILADELFIE, Praha 4 - Michle 2. Kapacita zámìru Pøedmìtem zámìru je administrativní budova o výšce 71,5 m se 17 -ti nadzemními a 6-ti podzemními podlažími. Nadzemní èást objektu bude oválného tvaru se ètyømi vykrojenými èástmi o rozmìrech cca 45 m vose sever - jih a cca 85 m vose východ - západ. Podzemí bude lichobìžníkového tvaru se stranami cca 130 m a 45 m. Podél východní strany první podlaží ustupuje o cca 23 m. Celková plocha dotèeného území èiní m2, zastavìná plocha objektu v prvním patøe bude èinit cca m2. V pøízemí objektu budou situovány gastroprovozy (kantýna, restaurace nebo kavárna). V prvním podzemním podlaží se budou nacházet plochy obchodu a služeb. V prvním až sedmnáctém patøe jsou navrženy kanceláøe o rozloze cca m2 hrubé podlažní plochy pro každé patro. Kapacita parkingù umístìných v druhém až šestém podzemním podlaží je celkem 996 parkovacích stání. Pøedpokládané výmìry pro jednotlivé typy funkèních ploch vobjektu jsou následující: Administrativa m2 Gastronomické provozy m2 Obchodní plochy a služby m2 Parking 996 stání Sídlo: Mariánské námìstí 2, Praha Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 tel.: fax:

2 3. Umístìní zámìru kraj: Praha obec: Praha mìstská èást: Praha 4 katastrální území: Michle Území je vymezeno ulicemi U Michelské školy, U pomníku a Želetavská. 4. Oznamovatel BB Centrum - FILADELFIE, a.s. IÈ: Vyskoèilova 1461/2a, Praha 4 II. 1. Prùbìh Dosuzování Oznámení Zpracovatel oznámení: Ing. Václav Píša, CSc. Ing. Václav Píša - ATEM, ATELIÉR EKOLOGICKÝCH MODELÙ U Michelského lesa 366, Praha 4 rozhodnutí MŽP o udìlení autorizace èj. 4532/0PVŽP/02 Datum zpracování oznámení: 01/2005 Datum pøedložení oznámení: 02/ Dokumentace Zpracovatel dokumentace: Ing. Václav Píša, CSc. Ing. Václav Píša - ATEM, ATELIÉR EKOLOGICKÝCH MODELÙ U Michelského lesa 366, Praha 4 rozhodnutí MŽP o udìlení autorizace èj. 4532/0PVŽP/02 Datum zpracování dokumentace: 07/2005 Datum pøedložení dokumentace: 08/ Posudek Zpracovatel posudku: Datum zpracování posudku: 11/2005 Datum pøedložení posudku: 11/ Veøejné projednání Ing. Libor Ládyš EKOLA group, spol. s r.o. Mistrovská 4/558, Praha 10 osvìdèení o odborné zpùsobilosti MŽP ÈR èj. 3772/603/0PV/93 ze dne Veøejné projednání se v souladu s 9 odst. 9 zákona è. 100/2001 Sb., ve znìní zákona è. 93/2004 Sb. nekonalo. Sídlo: Mariánské námìstí 2, Praha 1 tel.: Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 fax:

3 III. 1 Celkové hodnocení procesu posuzování vèetnì úèastí veøejnosti Proces posuzování probìhl v souladu s pøíslušnými ustanoveními zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní, ve znìní zákona è. 93/2004 Sb. (dále jen zákon), a vyhlášky MŽP ÈR è. 457/2001 Sb., o odborné zpùsobilosti a o úpravì nìkterých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivù na životní prostøedí. Do procesu posuzování vlivù zámìru na životní prostøedí se aktivnì zapojili zástupci dotèených územních samosprávných celkù, dotèených správních úøadù i veøejnosti. Zpracovatel dokumentace i posudku oznaèili zámìr za pøijatelný z hlediska vlivù na životní prostøedí pøi splnìní navržených podmínek pro minimalizaci a kompenzaci negativních vlivù na životní prostøedí. V prùbìhu celého procesu pøíslušný úøad neobdržel žádné nesouhlasné vyjádøení k zámìru. Seznam subjektù, jejichž vyjádøení jsou ve stanovisku zèásti nebo zcela zahrnuta - hlavní mìsto Praha, Mariánské námìstí 2, Praha 1 zn. SEG ze dne zn. SEG /1 ze dne Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, poboèka Praha - jih, Nìmèická 1112, Praha 4 è.j. 9581/05/PO4 - HK/Dr. Èerò ze dne Magistrát hlavního mìsta Prahy, odbor ochrany prostøedí, Øásnovka 8, Praha 1 è.j. MHMP /2005/2/00PNI ze dne è.j. MHMP /2005/2/00PNI ze dne Hodnocení zámìru Souhrnná charakteristika pøedpokládaných vlivù zámìru na životní prostøedí z hlediska jejich velikosti a významnosti Posuzovaný zámìr "BB Centrum - Administrativní objekt FILADELFIE, Praha 4 - Michle" je lokalizován do prostoru komplexu administrativních budov BB Centrum a svým programem neodporuje funkcím území stanoveným územním plánem sídelního útvaru hlavního mìsta Prahy (ÚPn). Provedená hodnocení v rámci procesu posuzování vlivù na životní prostøedí prokázala, že pøi realizaci navržených opatøení k ochranì životního prostøedí posuzovaný zámìr prakticky neovlivní vodu, pùdu, horninové prostøedí a pøírodní zdroje, faunu, krajinu ani hmotný majetek a kulturní památky. Ovlivní sice ovzduší, hlukovou situaci, flóru a ekosystém (mìstské zelenì), avšak ovlivnìní ovzduší je nevýznamné, ovlivnìní hlukové situace pøi provozu objektu je nevýznamné a v rámci etapy výstavby za pøedpokladu realizace navržených ochranných opatøení akceptovatelné a ovlivnìní flóry a ekosystému (likvidací mìstské zelenì) je s ohledem na požadavek kompenzace likvidované zelenì únosné. Vlivy posuzovaného zámìru na uvedené složky životního prostøedí se tak promítají i do nevýznamného ovlivnìní veøejného zdraví vèetnì únosného ovlivnìní faktorù pohody. Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O I Praha Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 tel.: fax:

4 Za pøedpokladu realizace navržených podmínek k ochranì životního prostøedí rezultujících z procesu posuzování podle zákona, zejména pak protihlukových opatøení, kompenzace úbytku denního osvìtlení a likvidované zelenì, lze konstatovat, že potenciální nepøíznivé vlivy posuzovaného zámìru nepøekraèují únosnou míru a neznamenají ohrožení životního prostøedí a veøejného zdraví. Vzhledem k charakteru zámìru, jeho lokalizaci a údajùm o vlivech zámìru na životní prostøedí shromáždìných v rámci procesu posuzování je zøejmé, že problematika pøeshranièních vlivù na životní prostøedí je v pøípadì posuzovaného zámìru zcela bezpøedmìtná. Se zámìrem nejsou spojeny pøeshranièní vlivy na životní prostøedí. Hodnocení technického øešení zámìru s ohledem na dosažený stupeò poznání pokud jde o zneèiš ování životního prostøedí Vzhledem k charakteru zámìru je jeho technické øešení vèetnì dopravní obslužnosti pro potøeby posouzení vlivù na životní prostøedí v dokumentaci dostaèujícím zpùsobem popsáno, detailnìjší øešení se s ohledem na požadavky vyplývající z pøíslušných právních pøedpisù pøedpokládá v rámci další pøípravy zámìru pro pøíslušná správní øízení k povolení pøedmìtného zámìru. V souvislosti s ochranou životního prostøedí se jedná pøedevším o podrobnou specifikaci odpovídajících protihlukových opatøení, kompenzaci úbytku denního osvìtlení a likvidované zelenì. Návrh opatøení k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù zámìru na životní prostøedí vèetnì povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivù na životní prostøedí Pøíslušná opatøení k ochranì životního prostøedí a veøejného zdraví rezultující z procesu posuzování vlivù na životní prostøedí jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí pro fázi pøípravy, realizace a provozu zámìru. Dokumentace pøedkládá soubor opatøení, která by mìla zaruèit realizaci zámìru bez výraznìjšího ovlivnìní jednotlivých složek životního prostøedí. Za zásadní opatøení je tøeba považovat požadavky k ochranì ovzduší, k snížení akustické zátìže, kompenzaèní opatøení úbytku denního osvìtlení a výsadbu zelenì. Zpracovatelé posudku i dokumentace doporuèili realizaci posuzovaného zámìru za pøedpokladu dodržení navržených opatøení uvedených v dokumentaci hodnocení vlivu zámìru na životní prostøedí. Poøadí variant z hlediska vlivù na životní prostøedí Zámìr byl navržen jako invariantní, v rámci dokumentace je posuzován stav v roce 2008 pøi realizaci 1. etapy výstavby BB Centra, a to varianta bez realizace objektu FILADELFIE a s realizací objektu FILADELFIE. Vypoøádání vyjádøení k dokumentaci a k posudku Vypoøádání vyjádøení k dokumentaci vlivù zámìru na životní prostøedí K dokumentaci se vyjádøily následující subjekty:

5 - 5- aj hlavní mìsto Praha, Mariánské námìstí 2, Praha 1 zn. SEG ze dne Podstata vyjádøení: a) Není prokázáno, že návrh zámìru splòuje požadavky ÚPn z hlediska míry využití území. b) Z dokumentace nelze posoudit, jak se navrhovaná výška objektu projeví v kontextu s okolní zástavbou. c) Podle akustické studie, která je souèástí dokumentace, dojde u nejbližších obytných a školských objektù k pøekroèení hlukových limitních hodnot. Uvedenou situaci je doporuèeno øešit s pøíslušným orgánem ochrany veøejného zdraví. d) Dopravu na neveøejné komunikaci, napø. pøíjezd ke garážím rezidentù, je tøeba hodnotit ve vztahu k limitu 50/40 db(a) (den/noc) v souladu s platnou legislativou. e) Je tøeba zvážit redukci poètu parkovacích míst z dùvodù ochrany ovzduší. f) Návrh zámìru by mìl být upraven tak, aby byly zachovány hodnotné døeviny (Dendrologický prùzkum, LandArt atelier s.r.o., duben døeviny è. 6-9, 33, 79), pøípadnì by mìly být pøesazeny nìkteré mladší døeviny s perspektivou uchycení. g) Je tøeba doložit postup výpoètu údajù uvedených v tabulce B.6 Rozvržení jízd bìhem dne dle funkcí Uízd za hodinu) na stranì 17 dokumentace, z podkladù není zøejmé, kdo údaje prezentované v citované tabulce zpracoval. h) Z kartogramù vyplývá, že pro rok 2008 nebylo poèítáno s úplnou køižovatkou 5. kvìtna - Vyskoèilova. Platný ÚPn poèítá v horizontu roku 2010 již s plnou mimoúrovòovou køižovatkou 5. kvìtna - Vyskoèilova, doplnìnou o chybìjící rampu pro dopravní vztahy z ulice Vyskoèilova do ulice 5. kvìtna smìrem na jih. i) V dokumentaci nejsou doloženy kartogramy zatížení komunikaèní sítì Ústavu dopravního inženýrství hlavního mìsta Prahy (ÚDI) pro rok Je tøeba ovìøit, za jakých pøedpokladù byly hodnoty zatížení posuzovaných køižovatek pro èasový horizont roku 2010 vypoèteny. j) V další fázi projektové pøípravy je tøeba doložit kapacitní posouzení západní svìtelnì øízené køižovatky na ulici Vyskoèilova, která je souèástí mimoúrovòové køižovatky Vyskoèilova - 5. kvìtna, pro stav s novou rampou dle ÚPn. k) V rámci další projektové pøípravy je tøeba doøešit otázku zkapacitnìní resp. optimalizace svìtelného zaøízení dotèených rizikových køižovatek na ulici Vyskoèilova, resp. mimoúrovòové køižovatky 5. kvìtna - Vyskoèilova tak, aby zde nedocházelo k nežádoucím kongescím v souvislosti s pokraèující výstavbou v pøedmìtném území. I) V další fázi projektové pøípravy je tøeba doplnit popis stávajícího zpùsobu odvedení deš ových vod z místa výstavby. Sídlo: Mariánské nám~ Praha Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 tel.: fax:

6 Vypoøádání pøíslušným úøadem: - 6- a) Míra využití území je podle platného metodického pokynu k ÚPn, schváleného usnesením Rady hlavního mìsta Prahy È ze dne , vyjádøena kódem míry využití území, který je definován koeficientem podlažních ploch (KPP) a koeficientem zelenì (KZ) pro smìrnou èást ÚPn a koeficientem zastavìné plochy (KZP) a podlažností pro informativní èást ÚPn. Zámìr je umís ován do funkèních ploch SVO s kódy míry využití G a F. Prùkaz splnìní tìchto požadavkù ÚPn je souèástí posudku v kapitole V. Vypoøádání všech obdržených vyjádøení k dokumentaci s tím, že pro plochu SVO - F není dodržen požadovaný koeficient zelenì (KZ = 0,45, KZnávrh = 0,37). Dùvody nedodržení KZ, které jsou podrobnì popsány ve výše uvedené kapitole posudku, považuje orgán ochrany pøírody za akceptovatelné a samotný rozpor návrhu s požadavky smìrné èásti ÚPn pak doporuèuje øešit úpravou ÚPn. Soulad zámìru s ÚPn bude posuzován stavebním úøadem v rámci územního øízení. Požadavek na projekt vegetaèních úprav je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného b) Fotografie modelu zájmového území je pøílohou posudku. V procesu posuzování vlivù na životní prostøedí jsou mj. hodnoceny vlivy zámìru na krajinný ráz, hmotný majetek a kulturní památky. Zpracovatelé dokumentace a posudku i orgán ochrany pøírody a orgán státní památkové péèe považují zámìr za akceptovatelný. c) Z hlediska akustické situace je možné na základì pøedložené studie konstatovat následující. Nejvyšší nárùst hladin akustického tlaku bude dosahovat v denní dobì 1-1,4 db Uižní fasáda dvou domù v Baarovì ulici), vlivem nárùstu však nedojde k pøekroèení limitu 55 db. Další zvýšení hlukové zátìže vìtší než 1 db bylo vypoèteno u viladomu v ulici Želetavská, ani zde však u celkové akustické situace nedojde k pøekroèení limitu. U nejvíce zatížených chránìných budov (dùm v ulicích Želetavská a Telèská) dojde vlivem zvýšeného automobilového provozu k nárùstu hlukové zátìže o 0,8-1 db. Jedná se o body, kde je v souèasnosti již pøekroèen limit hlukové zátìže. Na druhé stranì realizací zámìru dojde u nìkolika chránìných objektù k odstínìní hluku z okolních komunikací. Jedná se zejména o školu severnì od místa výstavby, vyšší patra viladomu a vyšší patra panelových domù na severu zájmového území. Pokles akustického tlaku se pohybuje mezi 2 a 3 db u školy a viladomu, velmi malé úrovnì (do 0,3 db) dosahuje u domù na severu zájmového území (ulice Ohradní). Souèástí souhlasného stanoviska pøíslušného úøadu jsou podmínky pro snížení akustické zátìže v souladu s požadavky orgánu ochrany veøejného zdraví. d) Provìøení hluku z dopravy na neveøejných komunikacích je popsáno na str. 22 posudku. Limitní hladiny LAeq = 50/40 db (den/noc) nebudou pøekroèeny. Sídlo: Mariánské námìstí 2, Praha 1 tel.: Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 fax:

7 - 7- e) Pokud jde o kvalitu ovzduší v pøedmìtné lokalitì, jsou prùmìrné roèní koncentrace dle modelu ATEM ve ètyøech referenèních bodech zvolených v blízkosti navrhované stavby v roce 2004 pro oxid siøièitý (S02) 6, 1 ~g/m3, pro oxid dusièitý (N02) 38,2 ~g/m3, pro oxid uhelnatý (CO) 609 ~g/m3 a pro benzen 2 ~g/m3. Nejbližší mìøící stanicí zneèištìní ovzduší je stanice hygienické služby Antala Staška. Z hlediska kvality ovzduší se jedná o území, které je v pásmu støedního až významného zneèištìní. Uvedená lokalita je ovlivnìna zejména dopravními zdroji, tj. automobilovým provozem na komunikacích 5. kvìtna a Vyskoèilova. K pøedložené dokumentaci byla doložena rozptylová studie a "Hodnocení vlivu výstavby a provozu administrativního objektu FILADELFIE na kvalitu ovzduší a veøejné zdraví", které vypracoval Ateliér ekologických modelù (A TEM) v èervnu Pøedložená studie zneèištìní ovzduší hodnotí imisní zatížení dané lokality pro N02, suspendované èástice frakce PM1o a benzen v roce 2008 bez výstavby objektu a s provozem objektu. Údaje o imisním pozadí vycházejí z výsledkù modelových výpoètù zpracovaných v rámci projektu "Dlouhodobá koncepce ochrany ovzduší na území hlavního mìsta Prahy do roku 2010". Do hodnocení jsou zahrnuty všechny objekty, které budou v roce pøedpokládaného uvedení objektu do provozu již postaveny a budou ovlivòovat kvalitu ovzduší v zájmovém území (objekty Budova E, AB I, AB II, AB III, Engel, Rezidenèní park, Beta, Gama a CVÈ Brumlovka). Prùmìrné roèní koncentrace oxidu dusièitého v místì realizace objektu v roce 2008 bez plánované výstavby byly vypoèteny v hodnotách do 26 ~g/m3, suspendovaných èástic frakce PM1o v hodnotách nad 34 ~g/m3 a benzenu v hodnotách od 1,2 ~g/m3 do 1,4 ~g/m3. Nejvyšší imisní pøíspìvek k prùmìrné roèní koncentraci po výstavbì objektu dosahuje pro N02 hodnoty 0,14 ~g/m3, pro suspendované èástice frakce PM1o hodnoty 0,03 ~g/m3 a pro benzen hodnoty 0,022 ~g/m3. Podle pøedložené studie budou vovlivnìném okolí stavby pøíspìvky krátkodob~ch (hodinovjch) max. koncentrací pro N02 v hodnotách od 1 ~g/m do 2,6 ~g/m. Imisní výpoèty koncentrací nejzávažnìjších škodlivin N02, suspendovaných èástic frakce PM1o a benzenu prokazují malý vliv provozu navrhovaného objektu na kvalitu ovzduší, navíc tento provoz bude mít pouze lokální charakter. Objekt se nachází v oblasti s ponìkud problematickou kvalitou ovzduší. Podle pøedložené dokumentace však provoz samotného objektu ovlivní kvalitu ovzduší jen malou mìrou, u nejproblematiètìjší škodliviny, kterou jsou suspendované èástice frakce PM1o, pak pouze mìrou zanedbatelnou. Kromì toho má dojít do pøedpokládaného roku uvedení stavby do provozu k urèitému zlepšení parametrù kvality ovzduší. V inkriminovaném roce tedy není pravdìpodobné, že by došlo Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O 1 Praha Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 tel.: fax:

8 - 8 - v souvislosti s uvedením stavby do provozu k pøekraèování platných imisních limitù. Orgán ochrany ovzduší ve svém vyjádøení k dokumentaci konstatuje, že provedené hodnocení postihuje všechny dùležité aspekty a bylo provedeno v dostateèné šíøi a podrobnosti. Na základì toho nemá orgán ochrany ovzduší zásadní pøipomínky k možnosti realizace posuzované stavby vèetnì navrženého poètu parkovacích stání. f) Citované døeviny se nalézají v místech plánované podzemní konstrukce stavby nebo v její tìsné blízkosti, tudíž není možné je v daném území ponechat. Požadavky na ochranu souèasných døevin v území jsou zahrnuty v podmínkách souhlasného stanoviska pøíslušného g) Výpoèet rozpadu zatížení komunikaèní sítì bìhem dne vypracoval zpracovatel dopravního øešení objektu - Projektový atelier DUA s.r.o. na základì celkového poètu jízd za den uvedeného ve výpoètech ÚDI. Konkrétní rozpad jízd bìhem dne pro jednotlivé frakce byl zpracován na základì empirických poznatkù o chování jednotlivých funkcí bìhem dne v konkrétním prostøedí mìsta, získaných na základì mnohaletých zkušeností v tomto oboru a zpìtnì ovìøených na již vybudovaných objektech. V tomto konkrétním pøípadì sloužily jako podklad i namìøené hodnoty bìhem nìkolika mìsícù ze sèítacích zaøízení na závorových systémech v pøilehlých objektech BB Centra - budovy A, Ba D, které byly následnì zprùmìrovány a použity pro odpovídající funkce v objektu FILADELFIE. h) V souèasnosti je køižovatka 5. kvìtna - Vyskoèilova provozována jako neúplná s chybìjící nájezdovou rampou ve smìru na Brno. Platný ÚPn poèítá s realizací tohoto chybìjícího prvku køižovatky 5. kvìtna - Vyskoèilova v horizontu roku V souèasnosti je realizace rampy ve fázi projekèní a investorské pøípravy. V kartogramech intenzit zpracovaných ÚDI je proto pro rok 2008 uvažováno s neúplnou køižovatkou 5. kvìtna - Vyskoèilova, avšak v roce 2010 již s køižovatkou úplnou, tj. doplnìnou o nájezdovou rampu ve smìru na Brno (viz kartogramy na str. 45 posudku). i) Kartogramy intenzit dopravy pro výhledový rok 2010 jsou souèástí dopravní studie "Obslužnost areálu BB Centra" (ÚDI, atelier DUA, D18, øíjen 2004). Z tìchto intenzit vycházelo i posouzení zatížení køižovatek uvedené v dokumentaci. j) Kapacitní posouzení køižovatky Vyskoèilova - 5. kvìtna pro rok 2010 vycházelo z kartogramù intenzit ÚDI, které již uvažují s novou rampou dle ÚPn. k) Požadavek je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného I) Požadavek je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného Pøíslušný úøad zahrnul vyjádøení hlavního mìsta Prahy do stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí (viz podmínky è. 1, 2, 6, 12, 14, 18, 20, 23, 48, 50)..Sídlo: Mariánské námìstí 2, Praha Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 tel.: fax:

9 - 9- b) Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, poboèka Praha - jih, Nìmèická 1112, Praha 4 è.j. 9581/05/PO4 - HK/Dr. Èerò ze dne Podstata vyjádøení: a) Pøi výstavbì objektu je tøeba technickými prostøedky omezit prašnost. b) Je nezbytné prokázat, že obytný objekt v ulici Želetavská je opatøen takovými fasádními prvky, které zajistí dodržení limitù hluku v chránìném vnitøním prostoru stavby pøi zachování potøebného vìtraní. Vzduchová neprùzvuènost pláš ù objektù dotèených stavbou i užíváním objektu, vèetnì zajištìní vìtrání, je tøeba provìøit ve fázi územního øízení. c) Je tøeba prokázat pro období výstavby dodržení hygienických limitù hluku pro chránìné vnitøní prostory staveb. Projekt akustických úprav dotèených objektù bude pøedložen ve fázi stavebního øízení a jeho souèástí musí být doklad, že úpravy budou realizovány pøed zahájením stavby vèetnì ovìøení správnosti provedení. d) V rámci dokumentace pro územní øízení musí být øešena kompenzace úbytku denního osvìtlení v uèebnách pøilehlé školy. Ve fázi stavebního øízení bude pøedložen projekt tìchto úprav vèetnì souhlasu majitele s navrženým øešením a lhùtou realizace tak, aby pøed zahájením vrchní stavby byla tato opatøení dokonèena vèetnì ovìøení správnosti provedení. e) Ve fázi územního øízení musí být jasnì urèeno, kdy a kdo provede rozšíøení køižovatky Vyskoèilova - rampa a uzavøení prùjezdù do ulice Baarova tak, aby byly dokonèeny pøed kolaudací stavby objektu FILADELFIE. f) Plán organizace výstavby musí vylouèit prùjezd stavebních strojù do ulice Baarova. g) Pøed kolaudací stavby musí být provedena veškerá mìøení, která prokáží soulad s projektovanými parametry. Vypoøádání pøíslušným úøadem: a) Požadavek je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného b) Požadavek je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného c) Požadavek je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného d) Požadavek je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného e) Požadavek je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného f) Požadavek je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného

10 -10- g) Požadavek je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného Pøíslušný úøad zahrnul vyjádøení Hygienické stanice hlavního mìsta Prahy do stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí (viz podmínkyè. 1,2,4,5,8,9,14,20,23,26,27,29,39,41). c) Magístrát hlavního mìsta Prahy, odbor ochrany prostøedí, Øásnovka 8, Praha 1 è.j. MHMP /2005/2/00PNI ze dne Podstata vyjádøení: a) V dokumentaci je oproti oznámení bez bližšího zdùvodnìní zmìnìn koeficient zelenì (KZ) pro funkèní plochu SVO - F z KZ = 0,35 na KZ = 0,25. Souèasnì jsou sníženy i hodnoty rostlého terénu. Souèasnì je tøeba doložit koeficient podlažních ploch (KPP) a prùmìrnou podlažnost pro obì funkèní plochy, protože KZ se odvozuje z KPP a podlažnosti. b) Ve funkèní ploše SVO - G je umístìna znaèka PP (parky a parkovì upravené plochy). V tomto území je znaèkou PP vyjádøen požadavek umístit souvislou parkovou plochu uvnitø této plochy SVO (viz oddíl 5 kapitola 5 odst. 5 vyhlášky è. 32/1999 Sb. HMP, o závazné èásti ÚPn). Tato zeleò však nemùže být zapoètená do výpoètu KZ. V dokumentaci není zøejmé, jak je tato plocha PP poèítána pro konkrétní pozemek týkající se posuzovaného zámìru, tj. není zahrnuta do výpoètu KZ na str. 48 dokumentace. Plovoucí znaèka PP je uvedena pouze pro celou funkèní plochu SVO - G na str. 49 dokumentace. c) V dokumentaci na str. 33 je uvedeno, že nelze vylouèit obèasný výskyt ohrožených druhù vlaš ovka obecná, veverka obecná, èmelák apod. (viz vyhláška MŽP ÈR è. 395/1992 Sb., pøíloha III). Je tøeba upøesnit, zda se jedná o biotop tìchto druhù èi nikoliv. d) Je doporuèeno zachování hodnotnìjších vzrostlých døevin mimo samotný stavební zámìr, viz dendrologický prùzkum, pøíloha 3. Vypoøádání pøíslušným úøadem: a) Míra využití území je podle platného metodického pokynu k ÚPn, schváleného usnesením Rady hlavního mìsta Prahy è ze dne , vyjádøena kódem míry využití území, který je definován koeficientem podlažních ploch (KPP) a koeficientem zelenì (KZ) pro smìrnou èást ÚPn a koeficientem zastavìné plochy (KZP) a podlažností pro informativní èást ÚPn. Zámìr je umís ován do funkèních ploch SVO s kódy míry využití G a F. Prùkaz splnìní tìchto požadavkù ÚPn je souèástí posudku v kapitole V. Vypoøádání všech obdržených vyjádøení k dokumentaci s tím, že pro plochu SVO - F není dodržen požadovaný koeficient zelenì (KZ = 0,45, KZnávrh = 0,37). Dùvody nedodržení KZ, které jsou podrobnì popsány ve výše uvedené kapitole posudku, považuje orgán ochrany pøírody za akceptovatelné a samotný rozpor návrhu s požadavky smìrné èásti ÚPn pak doporuèuje øešit úpravou ÚPn (viz vyjádøení k posudku). Soulad zámìru s ÚPn bude posuzován stavebním úøadem v rámci územního Sídlo: Mariánské námìstí 2, Praha. v Pracovištì: Rásnovka 8, Praha 1 tel.: fax:

11 11- øízení. Požadavek na projekt vegetaèních úprav je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného Zpùsob stanovení požadovaného KZ = 0,35, který je v rozporu s Metodickým pokynem k ÚPn, je podrobnìji popsán na str. 38 posudku. b) Rozbor návrhu, který je na stranì 39 posudku, dokládá, že budou splnìny požadavky ÚPn z hlediska zelenì pro funkèní plochu SVO - G i plovoucí plochu PP. c) Zájmové území není biotopem citovaných ohrožených druhù. d) Požadavek je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného Pøíslušný úøad zahrnul vyjádøení odboru ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy do stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí (viz podmínky è. 6, 48, 50). d) Magistrát hlavního mìsta Prahy, odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu, Staromìstské námìstí 4, Praha 1 è.j. MHMP /2005/Cír ze dne Odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu Magistrátu hlavního mìsta Prahy nemá k pøedloženému zámìru žádné pøipomínky. e) Ing. Erich Smetana, Bítovská 1209, Praha 4 dopis ze dne Podstata vyjádøení: a) Na základì výsledkù mìøení hluku na ulici 5. kvìtna, dokládajících pøekroèení limitních hodnot hladin akustického tlaku pøedevším v noèní dobì (viz dopis Hygienické stanice hlavního mìsta Prahy, Rytiøská 12, Praha 1 è.j. UP/613/3886/5082/131/05 ze dne ), je požadováno pøed povolením stavby objektu FILADELFIE vyøešit ochranu stávající bytové zástavby v ulici Bítovská pøed hlukem z ulice 5. kvìtna. Je navrhováno, aby byl po celé délce novì postavených budov BB Centra postaven betonový nebo ocelový kryt pøes ulici 5. kvìtna. Optimálním øešením z hlediska životního prostøedí by mìlo být vybudování betonového krytu ve tvaru tunelu, který bude na povrchu osázen zelení. Vypoøádání pøíslušným úøadem: a) Øešení hygienických závad vznikajících z provozu stavby (komunikace na ulici 5. kvìtna) má ve své kompetenci stavební úøad, který musí naøídit nezbytné úpravy na stavbì ( 87 odst. 1 zákona è. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním øádu (stavební zákon), v platném znìní). V této souvislosti již podala Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy podnìt odboru dopravy Magistrátu hlavního mìsta Prahy. Samotný pøíspìvek zámìru (objekt FILADELFIE) k celkovým hladinám akustického tlaku A u výpoètových bodù situovaných u ulice 5. kvìtna (viz výpoètové body è. 10 a 11 akustické studie dokumentace), která tvoøí dominantní zdroj hluku, lze oznaèit za nulový. Pro provoz objektu byl Sídlo: Mariánské námìstí 2, Praha 1 tel.: Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 fax:

12 12- v tìchto bodech zjištìn nárùst hladin v rozmezí 0,0-0,1 db ve dne. V noci se provoz zámìru u tìchto bodù neprojeví vùbec. Zmìna akustické situace o 0,1 db je zpùsobena zaokrouhlovacími procesy výpoèetních postupù. Vypoøádání vyjádøení k posudku vlivù zámìru na životní prostøedí a) hlavní mìsto Praha, Mariánské námìstí 2, Praha 1 zn. SEG ze dne Podstata vyjádøení: a) Hlavní mìsto Praha doporuèuje upravit podmínku návrhu stanoviska (str. 61 posudku - Doprava - první podmínka): "Pøed uvedením objektu do provozu vhodnými úpravami zkapacitnit køižovatku ulic 5. kvìtna - Vyskoèilova a realizovat stavební úpravy s cílem zklidnìní Baarovy ulice (uzavøení prùjezdù). Ve fázi územního øízení specifikovat kdy a kdo provede tyto dopravní úpravy tak, aby byly realizovány pøed kolaudací stavby objektu Filadelfie.'" Vypoøádání pøíslušným úøadem: a) Požadavek je souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného Pøíslušný úøad zahrnul vyjádøení hlavního mìsta Prahy do stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí (viz podmínka è. 1). b) Èeská inspekce životního prostøedí, oblastní inspektorát Praha, Dìlnická 12, Praha 7 è.j. 1/HI/18372/05/Ber ze dne Èeská inspekce životního prostøedí nemá k pøedloženému posudku žádné pøipomínky. c) Magistrát hlavního mìsta Prahy, odbor ochrany prostøedí, Øásnovka 8, Praha 1 è.j. MHMP /2005/2/00PNI ze dne Podstata vyjádøení: a) Odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy nemá jako dotèený správní úøad k pøedloženému posudku žádné pøipomínky, zmìny v ploše SVO - F týkající se smìrné èásti platného územního plánu sídelního útvaru hlavního mìsta Prahy doporuèuje øešit úpravou míry využití území, resp. kódu této míry. Odùvodnìní, proè bylo pøi výpoètu koeficientu zelenì ve funkèní ploše SVO - F uvažováno o KZ = 0,25 a ne o KZ = 0,45, považuje za akceptovatelné. Vypoøádání pøíslušným úøadem: a) Soulad zámìru s ÚPn bude posuzován stavebním úøadem v rámci územního øízení. souèástí podmínek souhlasného stanoviska pøíslušného úøadu je požadavek na projekt vegetaèních úprav. Pøíslušný úøad zahrnul vyjádøení odboru ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy do stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí (viz podmínka è. 6). Sídlo: Mari~ské námìstí 2, Praha I tel.: Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 fax:

13 d) Magistrát hlavního mìsta Prahy, odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu, Staromìstské námìstí 4, Praha 1 è.j. MHMP /2005/Cír ze dne Odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu Magistrátu hlavního mìsta Prahy nemá k pøedloženému posudku žádné pøipomínky. Stanovisko pøíslušného úøadu z hlediska pøijatelnosti vlivù zámìru na životní prostøedí s uvedením podmínek pro realizaci zámìru, popøípadì zdùvodnìní nepøijatelnosti zámìru Na základì oznámení, dokumentace, posudku a vyjádøení k nim uplatnìných vydává odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy jako pøíslušný úøad podle 23 odst. 11 písmo a) zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), ve znìní zákona È. 93/2004 Sb., v souladu s 10 odst. 1 téhož zákona, z hlediska pøijatelnosti vlivù na životní prostøedí souh.asné stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru "BB Centrum - Administrativní objekt FILADELFIE, Praha 4 - Michle" na životní prostøedí s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatøení nutných k provedení zámìru v pøíslušných správních nebo jiných øízeních, pokud nebudou do té doby splnìny. Podmínky souhlasného stanoviska aj Podmínky pro fázi pøípravy - pro územní øízení 1.. Zkapacitnit vhodnými úpravami køižovatku ulic Vyskoèilova - 5. kvìtna a realizovat stavební úpravy s cílem zklidnìní Baarovy ulice (uzavøení prùjezdù). Specifikovat, kdy a kdo provede tyto práce tak, aby byly hotovy pøed kolaudací stavby objektu FILADELFIE. 2 ~, Provìøit vzduchovou neprùzvuènost oken u chránìných objektù dotèených stavbou i užíváním objektu, u nichž bude akustickou studií zjištìno pøekroèení limitu pro hluk ve venkovním prostøedí. V pøípadì nevyhovujících parametrù budou pøed zahájením stavby (resp. demolice) provedeny pøíslušné akustické úpravy (dotìsnìní nebo výmìna oken), vèetnì ovìøení správnosti provedení. ~ -' Doložit u vjezdové rampy pro zajíždìní do garáží výpoèet hluku z dopravy na rampì pro nejhorších po sobì jdoucích 8 hod. provozu s tím, že ve venkovním chránìném prostoru staveb (viladùm BB centra) musí být dodrženy hygienické limity pro denní dobu 50 db a noèní dobu 40 db V LAeq,T (neveøejná komunikace), a to ve smyslu naøízení vlády è. 502/2000 Sb., v platném znìní. 4.. Navrhnout kompenzaci úbytku denního osvìtlení v uèebnách školy vèetnì souhlasu majitele s navrženým øešením a lhùtou realizace tak, aby pøed Sídlo: Mariánské námìstí 2, Praha Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 prague.cz tel.: fax:

14 zahájením vrchní stavby byla tato opatøení realizována vèetnì ovìøení správnosti provedení. Zvážit detailnì možnosti øešení obvodové fasády objektu FILADELFIE z hlediska snížení zastínìní okolních budov. Precizovat ve spolupráci s mìstskou èástí Praha 4 a pøíslušným orgánem ochrany pøírody odsouhlasit komplexní projekt vegetaèních úprav s cílem vytvoøit kvalitní plochy zelenì s dùrazem na to, aby všechny døeviny, tj. stromy a keøe, které nejsou v kolizi se zámìrem (a je reálné, že nebudou v rámci stavebních prací ohroženy), byly zachovány a ochránìny vhodnými opatøeními bìhem výstavby a s dùrazem na vhodný sortiment domácích døevin a použití zapìstovaných vzrostlých jedincù. Doplnit v projektové dokumentaci popis stávajícího zpùsobu odvedení deš ových vod z místa výstavby. pro stavební øízení Vylouèit vjezd i prùjezd staveništní dopravy a stavebních strojù do ulice Baarova a do èásti ulice U Michelské školy pøed hlavním vchodem do budovy è.p. 360 (tj. severojižní segment ulice). Zpracovat plán organizace výstavby, v rámci nìhož bude vypracován podrobný soubor technicko-organizaèních opatøení s cílem eliminovat a minimalizovat potenciální nepøíznivé vlivy na životní prostøedí a obyvatelstvo, a to jak v místì výstavby, tak pøípadnì i na odvozových a dovozových trasách. Pøi výbìru dodavatele stavby preferovat použití moderních stavebních mechanismù s co nejnižší hluèností, v dobrém technickém stavu. Zajistit celý proces výstavby organizaènì tak, aby maximálnì omezoval možnost narušení faktorù pohody obyvatelstva. Doøešit v rámci projektové pøípravy otázku zkapacitnìní resp. optimalizace svìtelného zaøízení dotèených rizikových køižovatek na ul. Vyskoèilova resp. MÚK 5. kvìtna - Vyskoèilova tak, aby zde nedocházelo k nežádoucím kumulacím dopravy v souvislosti s pokraèující výstavou v pøedmìtném území. Doložit, jak budou stání pro veøejnost zpøístupnìna a jaký bude režim jejich využívání. Zpracovat v projektové dokumentaci podrobnou akustickou studii, ze které bude zøejmý pøesný okruh dotèených chránìných objektù a v níž budou navržena potøebná opatøení tak, aby byla realizována pøed zahájením stavby. Navrhnout stavební práce a nasazení strojù tak, aby nedocházelo k pøekrývání hluèných operací, pokud to není technologicky nezbytnì nutné. Preferovat pøi plánování stavby používání moderních mechanismù se sníženou emisí zneèis ujících látek do ovzduší. Zajistit na základì zjištìné vysoké propustnosti podloží pro radon v zájmovém území konstrukci stavby takovými ochrannými prostøedky, aby riziko pronikání radonu z pùdy do budovy bylo sníženo. Provést hydrogeologický prùzkum v místì plánované stavby a na základì tohoto prùzkumu následnì specifikovat opatøení na ochranu stavby pøed podzemní vodou. Specifikovat množství, druhy vznikajících odpadù a prostory pro jejich shromažïování.

15 b) podmínky pro fázi realizace Doložit ke kolaudaci všechna požadovaná mìøení, která prokáží soulad s projektovanými parametry stavby. 21. Koordinovat v maximální míøe stavební èinnost všech plánovaných zámìrù v zájmovém území tak, aby byly vlivy na životní prostøedí a obyvatelstvo minimalizovány. 22. Zpracovat a pøedložit pøed uvedením objektu do provozu ke schválení manipulaèní, havarijní a požární øády jednotlivých provozù a zaøízení. 23. Realizovat pøed kolaudací po projednání s dotèenými správními úøady a mìstskou èástí Praha 4 uzavøení prùjezdù do ul. Baarova podle dopravní studie "Obslužnost areálu BB Centra" (10/2004, DUA, s.r.o.). 24. Zajistit odborný archeologický dohled v prùbìhu zemních prací. V pøípadì odkrytí archeologických nálezù postupovat v souladu se zákonem è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Pøípadné odkrytí archeologických nálezù ohlásit pøíslušnému správnímu úøadu, dále pak bude umožnìno provedení záchranného archeologického prùzkumu. 25. Pouèit pøed provádìním zemních a výkopových prací pøíslušné osoby o postupu ve vztahu k event. archeologickým nálezùm. 26. Provádìt stavební práce podle schváleného plánu organizace výstavby. 27. Umístit u výjezdu ze staveništì plochu pro mechanické oèištìní vozidel. 28. Zajistit odpovídající ochranu objektù pøímo sousedících se staveništìm objektu bìhem demolièních prací, hloubení stavební jámy a výstavby objektu. 29. Zajistit udržování poøádku na staveništi, pravidelnì kontrolovat stav oplocení. 30. Omezit na nejkratší možnou míru doèasné zábory a všechna omezení, zejména na veøejných plochách. 31. Uvést po dokonèení stavebních prací pøíjezdové komunikace do pùvodního stavu. 32. Realizovat pro etapy demolice a zemních prací protihlukovou clonu na hranici staveništì. Alternativnì je možné v další fázi projektové dokumentace navrhnout jiná opatøení se stejnou nebo vìtší úèinností, která budou projednána s pøíslušným orgánem ochrany veøejného zdraví. 33. Omezit demolice, vrtání pilot a ostatní zvláštì hluèné práce (broušení, øezání) výhradnì na pracovní dny v dobì mezi 9-18 hod. 34. Omezit v dobì budování hrubé stavby použití nakladaèù a autojeøábù jen na zcela nejnutnìjší pøípady, pøednostnì využívat vìžový jeøáb. 35. Provádìt øezání døeva na bednìní pro betonáž zásadnì mimo prostor staveništì. 36. Umístit stabilní stavební stroje se zvýšenou hluèností do krytých pøístøeškù. 37. Zajistit bìhem hluèných stavebních operací dostateènì dlouhé pøestávky tak, aby obyvatelé okolních domù mìli možnost vìtrání obytných místností. 38. Provádìt hluèné práce uvnitø budovy až po uzavøení obvodového pláštì. 39. Zajistit pravidelné skrápìní staveništì a dùkladnou oèistu stavebních mechanismù a nákladních automobilù pøed výjezdem na veøejné komunikace. 40. Zajistit prùbìžné èištìní navazujících úsekù veøejných komunikací v dostateèné míøe tak, aby v souvislosti se stavbou nedocházelo k nárùstu množství prachu usazeného na vozovce. Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O 1 Praha Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 prague.cz tel.: fax:

16 Sypký odpad ze stavby na korbách nákladních automobilù bud' kropit vodou, nebo zakrývat plachtami. Zakrývat i dovážené sypké stavební materiály. 42. Zajistit zneškodòování odpadních a deš ových vod ze staveništì v souladu s platnými pøedpisy. 43. Pøi likvidaci pùvodních staveb postupovat tak, aby nedošlo dodateènì k lokálnímu zneèištìní pùdního prostøedí. 44. Provést pøi výkopových pracích rozbor, zda mohou být zeminy dále používány jako inertní materiál, nebo zda s nimi musí být nakládáno jako s nebezpeèným odpadem. 45. Zajistit neprodlenì v pøípadì úniku ropných látek nebo jiných závadných látek, které mohou ovlivnit jakost povrchových nebo podzemních vod, adekvátní sanaèní práce. 46. Udržovat stavební mechanismy a nákladní automobily v odpovídajícím technickém stavu. Pravidelnou kontrolou techniky i staveništì pøedcházet haváriím zpùsobeným únikem ropných látek. 47. Zpracovat havarijní plán pro fázi výstavby. 48. Zajistit realizaci vegetaèních úprav podle schváleného komplexního projektu souèasnì se stavbou tak, aby mohly být zhodnoceny soubìžnì pøi kolaudaci stavby, resp. v nejbližším vhodném agrotechnickém termínu. 49. Provést nezbytné kácení døevin mimo hnízdní období. 50. Postupovat pøi ochranì døevin podle ÈSN DIN Ochrana stromù, porostù a ploch pro vegetaci pøi stavebních èinnostech. 51. Zajistit z dùvodu prevence ruderalizace území a šíøení alergenních plevelù v rámci provádìní koneèných terénních úprav dùslednou rekultivaci všech ploch postižených výstavbou. 52. Seznámit v pøedstihu obyvatele dotèených domù s termíny a délkou jednotlivých etap výstavby. Na vnìjším ohrazení stavby uvést kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci obèané sdìlit své oprávnìné pøipomínky na postupy provádìní stavby. 53. Øešit bezodkladnì ve spolupráci s mìstskou èástí Praha 4 pøípadné stížnosti obyvatelstva. 54. Realizovat sbìrná místa na separovaný odpad - stanovištì sbìrných nádob na tøídìný plastový, sklenìný a papírový odpad. 55. Ke kolaudaènímu øízení pøedložit specifikaci druhù a množství odpadù z výstavby a doklady o zpùsobu jejich využití, resp. odstranìní a smlouvy zabezpeèující využití, resp. odstranìní odpadù z provozu objektu. c) podmínky pro fázi vlastního provozu 56. Provést po uvedení stavby do provozu kontrolní mìøení hluku u nejbližších chránìných objektù. 57. Zajistit pravidelnou kontrolu funkènosti a úèinnosti odluèovaèù k èištìní odpadních vod. V pøípadì nedodržení povolených parametrù realizovat nápravná opatøení. 58. Skladovat látky nebezpeèné vodám pouze ve vnitøních prostorách objektu v souladu s pøíslušnými normami a právními pøedpisy. 59. Monitorovat koncentraci oxidu uhelnatého v prostorách podzemních garáží tak, aby byla zajištìna dostateèná ventilace a zároveò nedocházelo k nárazovému vypouštìní vysokých koncentrací emisí výfukových plynù z odvzdušnìní tìchto prostor. Sídlo: Mariánské námìstí 2, Praha 1 tel.: Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 fax:

17 Zajistit tøídìní odpadù, v objektu umístit dostateèný poèet a objem sbìrných nádob na tøídìný odpad (papír, plasty, kov) a nebezpeèný odpad. 61. Zajistit trvalou péèi o areálovou zeleò a popøípadì i její obnovu tak, aby byla zachována její funkènost. 62. Instalovat v garážích havarijní soupravy pro asanaci úniku ropných látek z havarovaných vozidel (benzín, nafta, motorový olej). Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona È. 71/1967 Sb., o správním øízení (správní øád), ve znìní ke dni , a nenahrazuje vyjádøení dotèených správních úøadù ani pøíslušná povolení podle zvláštních pøedpisù. Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že platnost mùže být na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením 10 odst. 3 zákona. Tato lhùta se pøerušuje, pokud bylo zahájeno navazující øízení podle zvláštních právních pøedpisù. Ing. arcjl. Jan ~ r /øeditelodboru I m any prostøed. nám. 2 aha 1 114, Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O 1 Praha. v Pracovištì: Rásnovka 8, Praha I oop~cityofprague.cz tel.: fax:

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Zámìr: Rekonstrukce a dostavba Køemencova 18, è.p. 164/11, Praha 1, k.ú. Nové Mìsto

Zámìr: Rekonstrukce a dostavba Køemencova 18, è.p. 164/11, Praha 1, k.ú. Nové Mìsto pro HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-34921 O/2007/00PNI/EIA/456-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 07.11.2007 podle 7 zákona

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Název: Bytové a administrativní centrum na námìstí W. Churchilla, Praha 2

Název: Bytové a administrativní centrum na námìstí W. Churchilla, Praha 2 HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. M HM P-O89726/2004/0ZPNI/EIN1 02-2/Žá Vyøizuje/ linka Ing. lákavá/4425 Datum 30.8.2004 podle 7 zákona è. 100/2001

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí. Zámìr: Office Centrum Triangl, ul. Jeremiášova, Praha 13, k. ú. Stodùlky

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí. Zámìr: Office Centrum Triangl, ul. Jeremiášova, Praha 13, k. ú. Stodùlky PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis ln. SZn. S-M H M P-548552/2007/00 P NI/EIA/505-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 26.05.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Zámìr: Dùm pro seniory, ul. Nad Kavalírkou, Praha 5, k.ú. Košíøe

Zámìr: Dùm pro seniory, ul. Nad Kavalírkou, Praha 5, k.ú. Košíøe PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDi Váš dopis zn SZn. S-MH MP-467027 /2007 /OOPNI/EIA/496-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 12.02.2008 podle 7 zákona

Více

Váš dopis zn. S-MHMP-347910/2006/00PNI/EIA/239-8/Pac. Vyøizuje/linka

Váš dopis zn. S-MHMP-347910/2006/00PNI/EIA/239-8/Pac. Vyøizuje/linka PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-347910/2006/00PNI/EIA/239-8/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 08.02.2008 Stanovisko k posouzení

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí on HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-184183/2007/00PNI/EIA/379-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 17.08.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Název: Støedisko obchodu a služeb Hostivaø, Praha 15

Název: Støedisko obchodu a služeb Hostivaø, Praha 15 HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNiHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNiHO PROSTØEDí Váš dopis zn Èj MHMP-133627/2004/0lPNI/EIN109-2Nac Vyøizuje/ linka Datum Ing Vaculová/ 4322 6 1 2005 podle 7 zákona è 100/2001

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-263638/2007/00PNI/EIN412-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 5.10.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OV

Více

Zámìr: Bytový dùm, ul. Bìlohorská, Praha 6, k.ú. Bøevnov

Zámìr: Bytový dùm, ul. Bìlohorská, Praha 6, k.ú. Bøevnov PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-331865/2007/00PNI/EIA/446-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 03.12.2007 podle 7 zákona è.

Více

kapacita parkovacích stání v objektu Parkingu D (1.NP- 7.NP) je 853 stání osobních

kapacita parkovacích stání v objektu Parkingu D (1.NP- 7.NP) je 853 stání osobních -I" v, ~ HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn Èj MHMP-55633/2005/0ZP/VI/EIA/129-2/Vè Vyøizuje/linka Mgr Vèislaková / 4490 Datum 1052005 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Prodejna potravin, Tupolevova ul., Praha 18, k.ú. Letòany

Prodejna potravin, Tupolevova ul., Praha 18, k.ú. Letòany HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØED( Váš dopis zn. È.j. MHM P-O24686/2005/0ZPNI/EIA/122-2/Be Vyøizuje/ linka Datum Ing. Beranová/4443 18.5.2005 podle 7 zákona è.

Více

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice - '." '- HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí V Praze dne 6.11.2003 È.j.: MHMP-076920/2002/0ZPNI/EIA/013-8Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová Stanovisko k posouzení vlivù

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNiHO PROSTØEDi Váš dopis zn È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be Vyøizuje/ linka Datum Ing. Beranová/4443 24. 11. 2004 Stanovisko k posouzení

Více

patrové garáže SBD Staveg, Jeremiášova - Hábova

patrové garáže SBD Staveg, Jeremiášova - Hábova HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRA T HLA VNiHO MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ Váš dopis zn È.j. M H M P-83600/2003/0ZPNI/E IA/O54-8Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková/ 4490 Datum 10.2.2005 Stanovisko k

Více

Název: Charakter zámìru: Jde o novostavbu rozvojové oblasti hlavního mìsta Prahy. Umístìní: Identifikaèní údaje: budovy v exponované.

Název: Charakter zámìru: Jde o novostavbu rozvojové oblasti hlavního mìsta Prahy. Umístìní: Identifikaèní údaje: budovy v exponované. HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. M HM P-OOO927/2004/0ZPNI/E IA/O81-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 23. 2. 2004 podle 7 zákona

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIr HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP- 334983/2007/00PNI/EIA/444-2/Nov Vyøizuje/linka Ing. Novotný/4278 Datum 22.01.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P -496399/2008/00P NI/E 1A/5 73-2/Nov Vyøizuje/linka Ing. Novotný/4278 Datum 22.10.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Identifikaèní údaje: Název: Villa Park Barrandov, ul. Kurandové a K Barrandovu, Praha 5, k. ú. Hluboèepy

Identifikaèní údaje: Název: Villa Park Barrandov, ul. Kurandové a K Barrandovu, Praha 5, k. ú. Hluboèepy HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDI Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-655433/2009/00PNI/EIA/661-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 25.11.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

Více

Garážový obytný dùm JUNION, ul. Tupolevova, k.ú. Letòany

Garážový obytný dùm JUNION, ul. Tupolevova, k.ú. Letòany HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNiHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. M H M P -0003 79/2004/0ZP NI/E IN082-2N ac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 10.3.2004 podle 7 zákona

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Název: Administrativní centrum 5. kvìtna, k.ú. Michle, Praha 4

Název: Administrativní centrum 5. kvìtna, k.ú. Michle, Praha 4 ~"-' HLAVNI M~STO PRAHA MAGISTRAT HLAVNIHO M~STA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDI Váš dopis zn 5Zn S-MHMP-361274/2006/00PNI/EIA/243-2/Žá Vyòzuje/linka Ing Žáková! 4425 Datum 2412007 podle 7 zákona È 100/2001

Více

hlavní mìsto Praha hlavní mìsto Praha Praha 6 Dejvice, Støešovice

hlavní mìsto Praha hlavní mìsto Praha Praha 6 Dejvice, Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis ln SZn S-MHM P-221731 /2007 /OOPNI/EIA/397-2/Be Vyøizuje/linka Ing Beranová/4443 Datum 26112007 podle 7 zákona è

Více

V Praze dne 17.6.2002 È.j. :MHMP-57 456/2002/0ZPNI/EIA/007-2Nè. Vyøizuje: Mgr.Vèislaková

V Praze dne 17.6.2002 È.j. :MHMP-57 456/2002/0ZPNI/EIA/007-2Nè. Vyøizuje: Mgr.Vèislaková ~, ~,_r-"- HLA VNj MÌSTO PRAHA MAGISTRA T HLA VNjHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ V Praze dne 17.6.2002 È.j. :MHMP-57 456/2002/0ZPNI/EIA/007-2Nè Vyøizuje: Mgr.Vèislaková podle 7 zákona è. 100/2001

Více

Název: Dostavba skladové haly ELIT, Jeremiášova ul., Praha 13 k. ú. Stodùlky

Název: Dostavba skladové haly ELIT, Jeremiášova ul., Praha 13 k. ú. Stodùlky HLA VNt MÌSTO PRAHA MAGISTRAT HLA VNtHO MÌSTA PRAHY ODBOR životnrno PROSTØEDÍ V Praze dne 24. 11. 2003 È.j.:MHMP-133364/2003/0ZPNI/EIA/067-2/8e Vyøizuje: Ing. 8eranová podle 7 zákona È. 100/2001 Sb., o

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-145521/2004/0lPNI/EIA/111-2Nè Vyøizuje/linka Mgr. Vèislaková /4490 Datum 20.12.2004 ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-5951 01 /2008/00PNI/E 1A/582-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 26.11.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Název: Zastøešení a dostavba zimního stadionu pøi ZS Bronzová

Název: Zastøešení a dostavba zimního stadionu pøi ZS Bronzová ,', l"",l~'cii"'/ I ~ tí '1~ ", ".."~ '~ ;i".', '~ I I '1"\,,",'~ ~ 1[1'1Y"', 1,J,A.~ ;"\, ll '!J,,~;,\" ~~f ~~(;"""""'" é...~~;-;;:;:,:~:~".,..;: " HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNmo MÌSTA PRAHY ODBOR

Více

Zámìr: Metronom Západ. Praha 13. k.ú. Stodùlky (verze záøí 2007)

Zámìr: Metronom Západ. Praha 13. k.ú. Stodùlky (verze záøí 2007) PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381875/2007 /OOPNI/EIA/4 74-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Ing. Záková/4425 Datum 4.12.2007

Více

Název: Prodejna potravin LlDL, ul. K Barrandovu I Slavínského, k.ú. Hluboèepy

Název: Prodejna potravin LlDL, ul. K Barrandovu I Slavínského, k.ú. Hluboèepy ..,-',~..: HLA VN! MÌSTO PRAHA MAGISTRA T HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTN1HO PROSTØED1 V Praze dne 6.5.2003 È.j.:MHMP-61 90/2003/0ZPNI/EIA/037-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona È. 100/2001

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí AREÁL SPOLEÈNOSTI

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí AREÁL SPOLEÈNOSTI HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDI Váš dopis zn. È.j. MHMP-22377/2003/0lPNI/EINO41-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 05.05.2003 ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

Více

hlavní mìsto Praha hlavní mìsto Praha Praha 5, Praha 13 Radlice, Jinonice, Stodùlky

hlavní mìsto Praha hlavní mìsto Praha Praha 5, Praha 13 Radlice, Jinonice, Stodùlky PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDI Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-417045/2006/00PNI/EIA/263-2/Žá Vyøizuje/linka Ing. Žáková/4425 Datum 21.03.2007 podle 7 zákona È.

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO. Identifikaèní údaje:

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO. Identifikaèní údaje: "!,f' ~ ) ~, " 'V )'..'W,..~,.'"~'~i'",...~ i", -".";" ~ ~... ~ HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁ T HLA VNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ V Praze dne 28.3.2003 È.j. :MHMP-18605/2003/0lPNI/EIA/042-2Nè

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Akademický a komerèní komplex budov DEJVICE - CENTER. Praha 6

Akademický a komerèní komplex budov DEJVICE - CENTER. Praha 6 HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí V Praze dne 14.1.2004 È.j.: MHMP-051360/2002/0lPNI/EIA/004-8/Žá Vyøizuje: Ing. Žáková Stanovisko k posouzení vlivù provedení

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 9. 6. 2014 Č. j. 39584/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Název: JZM Stodùlky - patrové garáže SBD Staveg, Jeremiášova - Hábova

Název: JZM Stodùlky - patrové garáže SBD Staveg, Jeremiášova - Hábova ~.-~-;;'~;; : HLA VN1 MÌSTO PRAHA MAGISTRA T HLA VNiHo MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ V Praze dne 16.7.2003 È.j. :MHM P-83600/2003/0lPNI/EIA/054-2/Vè Vyøizuje: Mgr.Vèislaková podle 7 zákona è. 100/2001

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-102737/2007/00PNI/EIA/341-2/Žá Vyøizuje/linka Ing. lákavá /4425 Datum 16.5.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-107893/2007/00PNI/EIA/351-2/Nov Vyøizuje/linka Ing. Novotný/4278 Datum 02.08.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

SZn. S-MHMP-441850/2008/00PNI/EIA/565-2/Pac. ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

SZn. S-MHMP-441850/2008/00PNI/EIA/565-2/Pac. ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDI Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-441850/2008/00PNI/EIA/565-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 30.09.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

HUDLICE ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH PRO 2. OPAKOVANÉ VEØEJNÉ PROJEDNÁNÍ ODÙVODNÌNÍ TEXTOVÁ ÈÁST PØÍLOHA È.3

HUDLICE ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH PRO 2. OPAKOVANÉ VEØEJNÉ PROJEDNÁNÍ ODÙVODNÌNÍ TEXTOVÁ ÈÁST PØÍLOHA È.3 HUDLICE ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH PRO 2. OPAKOVANÉ VEØEJNÉ PROJEDNÁNÍ ODÙVODNÌNÍ TEXTOVÁ ÈÁST PØÍLOHA È.3 Návrhy rozhodnutí o námitkách uplatnìných pøi øízení o územním plánu - 52 stavebního zákona Zpracovatel:Ing.

Více

VOTÍN PZ, NOVÉ VEDENÍ

VOTÍN PZ, NOVÉ VEDENÍ P O S U D E K o vlivech záměru HNĚVOTÍN PZ, NOVÉ VEDENÍ 110 kv na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

SZn. S-M HM P-O62663/2007 /OOPNI/EIA/325-2/Žá. ZÁVÌR ZJIŠøOV AcíHO ØíZENí

SZn. S-M HM P-O62663/2007 /OOPNI/EIA/325-2/Žá. ZÁVÌR ZJIŠøOV AcíHO ØíZENí PII HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDi Váš dopis zn. SZn. S-M HM P-O62663/2007 /OOPNI/EIA/325-2/Žá Vyøizuje/linka Ing. Žáková/4425 Datum 02.08.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOV

Více

Zápis. z veøejného projednání posudku a dokumentace o vlivech zámìru

Zápis. z veøejného projednání posudku a dokumentace o vlivech zámìru HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn Èj M HM P-117203/2003/0ZP NI/E IA/O62-7/Nov Vyøizuje/ linka Ing Novotný/4278 Datum 1542005 Zápis z veøejného projednání

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Dvoupodlažní zapuštìné aaráže ve vnitrobloku. Drahobeilova ul.. Praha 9. k.ú. Libeò

Dvoupodlažní zapuštìné aaráže ve vnitrobloku. Drahobeilova ul.. Praha 9. k.ú. Libeò PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-385644/2007 /OOPNI/EIN4 77-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 19.6.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-460936/2007 /OOPNI/E 1A/495-2/Žá Vyøizuje/linka Ing. Žáková/4425 Datum 31.1.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 76226/2012/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 14.11.2012

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 76226/2012/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 14.11.2012 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí ;J..,"'.,c-.'- HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ V Praze dne 7.6.2002 È.j.: MHMP-53972/2002/0ZPNI/EIA/005-2Nè Vyøizuje: Mgr.Vèislaková ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Červen 2003 Ročník XIII Částka 6 OBSAH

Červen 2003 Ročník XIII Částka 6 OBSAH Červen 2003 Ročník XIII Částka 6 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 5. Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k naøízení vlády è. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách pøípustného zneèištìní povrchových

Více

STANOVISKO. V Praze dne: 17.9.2007 Číslo jednací: 137719/2007/KUSK/OŽP-Ve Vyřizuje: Ing. Martina Veverková, l. 848.

STANOVISKO. V Praze dne: 17.9.2007 Číslo jednací: 137719/2007/KUSK/OŽP-Ve Vyřizuje: Ing. Martina Veverková, l. 848. V Praze dne: 17.9.2007 Číslo jednací: 137719/2007/KUSK/OŽP-Ve Vyřizuje: Ing. Martina Veverková, l. 848 dle rozdělovníku STANOVISKO podle 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Havlíček Jan Ing.arch. Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1578338/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová/ 5860 19.02.2013

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 5. 4. 2011 Č.j.: 25206/ENV/11 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

VYHLÁŠKA È..~..~./99 Mìstského úøadu Karolinka. závazných èástech zmìny ì. 3 územního plánu

VYHLÁŠKA È..~..~./99 Mìstského úøadu Karolinka. závazných èástech zmìny ì. 3 územního plánu -~~ VYHLÁŠKA È..~..~./99 Mìstského úøadu Karolinka o závazných èástech zmìny ì. 3 územního plánu sídelního útvaru Karolinka. aktualizace Mìstská rada Karolinka rozhodla vydat dne.~!.~~.!. 1999 podle 45

Více

P O S U D E K. Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova. o vlivech záměru. na životní prostředí

P O S U D E K. Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova. o vlivech záměru. na životní prostředí P O S U D E K o vlivech záměru Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Březen 2003 Ročník XIII Částka 3 OBSAH

Březen 2003 Ročník XIII Částka 3 OBSAH Březen 2003 Ročník XIII Částka 3 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 4. Pøílohy I. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR platné od 1. 1. 2003... METODICKÉ POKYNY

Více

v', v v,'v v, v, URAD CESKA TREBOV A ROZHODNUTÍ

v', v v,'v v, v, URAD CESKA TREBOV A ROZHODNUTÍ v', v VEREJNA MESTSKY VYHLASKA URAD CESKA TREBOV A v,'v v, v, ODBOR VÝSTAVBY STARÉ NÁMÌSTÍ 78, 560 ~ ÈESKÁ TØEBOV Á váš DOPIS tj ZE DNE: NAšE ÈJ.: POÈET LlSru: POÈET LlSru PØiLOH: VYØIZUJE: ODBOR: TEL.:

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ NZZ-12 DYNASIG Zálohovaný zdroj NZZ-12 urèen pro napájení zaøízení dopravní signalizace (zejména návìstidly zvýraznìných dopravníchn znaèek ),tam kde

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 6. 1. 2012 Číslo jednací: 223927/2011/KUSK Spisová značka SZ_223927/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Jana Hrbková / l. 860 Značka OŽP/HrJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s.

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE

Více

Struèný návod pro realizaci zahradního jezírka.

Struèný návod pro realizaci zahradního jezírka. Struèný návod pro realizaci zahradního jezírka. 1. Volba typu jezírka. Pokud se rozhednete pro stavbu zahradního jezírka èi rybníèku, je nutné si stanovit a definovat co od tohoto díla oèekáváte. Lze uvazovat

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Závěr zjišťovacího řízení

Závěr zjišťovacího řízení HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Váš dopis zn. Č. j. Vyřizuje/linka Datum MHMP 2140893/2015/EIA/986/Nov Ing. Novotný/4278 16.12.2015 Sp. zn. Počet listů/příloh

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 09.05.2013 Číslo jednací: Spis. značka: 052301/2013/KUSK SZ_052301/2013/KUSK Vyřizuje: Bc. Hana Křížová / linka 510 Značka: OŽP/HK ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ č. j. 3357/ZZ/14 Vyřizuje: Ing. Skálová / 221 V Karlových Varech dne 15. 12. 2014 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M HM P-121435/2008/00PNI/EIA/525-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 29.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1552044/2012/2/OZP/VI Mgr. Pacner / 4322 18.02.2012

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1552044/2012/2/OZP/VI Mgr. Pacner / 4322 18.02.2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Padyšáková Aida Ing. Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1552044/2012/2/OZP/VI Mgr. Pacner / 4322 18.02.2012 Věc:

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: SPIS. ZN: ŽP/4352/13 ZN/906/ŽP/13 VYŘIZUJE: Ing. Beneš TEL.: 377 195 552 FAX: 377 195 393 E-MAIL: jan.benes@plzensky-kraj.cz

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TOPESA s.r.o. Gen. Klapálka 1540 27201 Kladno 1 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1545146/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911

Více