VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINN OSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINN OSTI"

Transkript

1 o.p.s. přidruţená škola UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINN OSTI ŠKOLY za školní rok 007/008

2 Výroční zpráva o činnosti 007/08 OBSAH: část I Základní charakteristika školy část II Přehled učebních plánů část III Údaje o pracovnících školy 6 část IV Údaje o přijímacím řízení 9 část V Výsledky výchovy a vzdělávání 1 část VI Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 16 část VII Výkon státní správy 16 část VIII Poradenské sluţby na škole 16 část IX Základní údaje o hospodaření 17 část X Další údaje o škole 0 část XI Zhodnocení a závěr 5 část XII Obrazová příloha 7 1

3 Výroční zpráva o činnosti 007/08 Č Á S T I. Z Á K L A D N Í C H A R A K T E R I S T I K A Š K O L Y a) Název školy, sídlo, právní forma EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. Brno, Labská právní forma: obecně prospěšná společnost IČO: 5 11 tel: IZO: identifikátor: b) Zřizovatel školy: Quinary Capital Group, s.r.o. Praha, Mánesova 8, Praha, IČ : společnost je registrovaná u KS v Praze, oddíl C, vloţka 978 zastoupená: jednatelkou společnosti paní Ivanou Lühnovou a RNDr. Petr Handlíř, Brno, Smetanova 0 c) Ředitel školy: RNDr. Petr Handlíř Brno, Smetanova d) Všechny druhy a typy škol: EKO Gymnázium Brno sdruţuje: KKOV název součásti pozn. délka studia cílová kapacita 791K/01 gymnázium všeobecné, studium denní roky 0 měs K/601 gymnázium všeobecné, studium denní 6 let 0 měs K/801 gymnázium všeobecné, studium denní dobíhající obor 8 let 0 měs. 791K/81 gymnázium všeobecné, studium denní 8 let 0 měs. Školní rok Počet tříd Celkový počet ţáků Počet ţáků na jednu třídu 007/ ,00 Obor Počet tříd Celkový počet ţáků Počet ţáků na jednu třídu 791K/ ,67 791K/ , 791K/ ,17 791K/81 1,00 00

4 Výroční zpráva o činnosti 007/08 e) Datum zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: pod č.j. 967/9 poslední změna v zařazení ze dne: 1. srpna 007 pod č.j. 1 / 007 1, spis. zn. M071 /0071 s platností od 1. září 007 f) Celková kapacita školy: 80 ţáků g) Seznam studijních oborů 79 1 K Gymnázium K/01 Gymnázium všeobecné studium denní. 791K/601 Gymnázium všeobecné studium denní. 791K/801 Gymnázium všeobecné studium denní dobíhající obor. 791K/81 Gymnázium všeobecné studium denní h) Školní sportovní klub Zaloţen v roce 199, ŠSK byla udělena právní subjektivita ve smyslu stanov a v AŠSK ČR je registrován pod číslem JIM/600/50. i) Adresa pro dálkový přístup j) Školská rada ve školním roce 005/006 byla zřízena školská rada dle zákona č. 561/00Sb. a pracuje ve sloţení: předseda: Jan Martásek členové: Věra Špilková, MUDr. Dana Bogdálková Školská rada se schází nepravidelně minimálně jednou za půl roku. Zároveň se školská rada dohodla, ţe v případě řešení naléhavého problému se sejde operativně ihned. Zápisy z jednání školské rady jsou k dispozici u ředitele školy. Č Á S T II. P Ř E H L E D U Č E B N Í C H P L Á N Ů Ve školním roce 007/08 se všechny typy studijních oborů řídily dle následujících učebních plánů schválených MŠMT ČR: víceleté gymnázium: Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem; schváleno MŠMT ČR čj / 99, ve znění Změny učebních dokumentů čj /006 Školní vzdělávací program EKO Gymnázia Brno osmileté studium č.j. O / 119 / 07 čtyřleté gymnázium: Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem; schváleno MŠMT ČR čj / 99

5 Výroční zpráva o činnosti 007/08 ve znění Změny učebních dokumentů čj /006 Učební plán osmiletého studijního cyklu: (podle generalizovaného učebního plánu) předmět Český jazyk a literatura Anglický jazyk Ruský jazyk Latina Občanská nauka Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Deskriptivní geometrie Fyzika Chemie Biologie/geologie Informatika a výp. technika Estetická výchova Tělesná výchova Volit. předmět 1 Volit. předmět Volit. předmět Volit. předmět ročník I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva V/ V/ 1 V/ V/ 5 celkem Celkem předepsaných hodin Učební plán osmiletého studijního cyklu: (podle Školního vzdělávacího programu) R O Č N Í K P Ř E D M Ě T Y niţší stupeň vyšší stupeň I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Český jazyk Anglický jazyk 1 16 Ruský jazyk Latina 0 * * Základy společenských věd Dějepis 8 6 Zeměpis 8 6 Matematika 16 1 Deskriptivní geometrie 0 * * Fyzika Chemie 6 Biologie 9 6 Informatika 1 Estetická výchova 1) 10 Tělesná výchova 8 8 Výchova ke zdraví Základy ekologie 0 Volitelný předmět Volitelný předmět 0 Volitelný předmět 0 Komunikace v jazyce 0 Seminář sociologickoekologický 0 Celkem předepsaných hodin () ()

6 Výroční zpráva o činnosti 007/08 Učební plán šestiletého studijního cyklu: (podle generalizovaného učebního plánu) Předmět Český jazyk a literatura Anglický jazyk Ruský jazyk Latina Občanská nauka Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Deskriptivní geometrie Fyzika Chemie Biologie/geologie Informatika a výp. technika Estetická výchova Tělesná výchova Volit. předmět 1 Volit. předmět Volit. předmět Volit. předmět ročník I. II. III. IV. V. VI. tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva V/ V/ 1 V/ V/ 5 celkem Celkem předepsaných hodin Učební plán čtyřletého studijního cyklu: ročník předmět Český jazyk a literatura Anglický jazyk Ruský jazyk Latina Občanská nauka Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Deskriptivní geometrie Fyzika Chemie Biologie/geologie Informatika a výp. technika Estetická výchova Tělesná výchova Volit. předmět 1 Volit. předmět Volit. předmět Volit. předmět I. II. III. IV. kvinta sexta septima oktáva V/ V/ 1 V/ V/ 5 celkem V/ V/ Celkem předepsaných hodin 1 1 () ()

7 Výroční zpráva o činnosti 007/08 Č Á S T III. Ú D A J E O P R A C O V N Í C Í C H Š K O L Y Celkový přehled personální situace Útvar Funkce Počet Přepočtených Pedagog. pracovníci ředitel 1 1 zástupce ředitele 1 1 výchovný poradce 1 1 učitel 1 7,6 Celkem PP 0,6 Nepedagog. pracovníci 6,10 Vedení školy: ředitel: zástupce ředitele: rozšířené vedení: RNDr. Petr Handlíř Jana Pomazalová PhDr. Helena Gazdová, PhDr. Zdeněk Pospíšil, Věra Špilková Vedoucí předmětových komisí: ČJ, L, Estet. výchova Mgr. Pavla Jamborová D, ZSV, OV PhDr. Zdeněk Pospíšil Cizí jazyky AJ Věra Špilková RJ Mgr. Natálie Haftová M, F, Dg, Inf RNDr. Helena Doloţílková B, CH, Ekol Mgr. Barbora Tesařová Tv, Z Mgr. Jitka Němčanská Třídní učitelé: prima A Mgr. Andrea Bastlová sekunda A Mgr. Jana Lysoňková tercie A Mgr. Zdeňka Říhová tercie B Mgr. Martin Stejskal kvarta A Mgr. Natálie Miţenková kvarta B Mgr. Jana Suchomelová kvinta A Mgr. Pavel Vaníček kvinta B PhDr. Helena Malášková kvinta C RNDr. Helena Doloţílková sexta A Mgr. Jitka Němčanská sexta B I Mgr. Barbora Tesařová sexta B II Mgr. Barbora Tesařová sexta C Mgr. Alexandra Vokřálová septima A PhDr. Helena Gazdová septima B PhDr. Helena Gazdová septima C Mgr. Pavla Jamborová oktáva A Jana Pomazalová oktáva B Mgr. Štěpánka Pokorná oktáva C PaedDr. Iva Pokorová 6

8 Výroční zpráva o činnosti 007/08 Kvalifikovanost a aprobovanost Pedagogičtí pracovníci úvazek aprobace vyučuje ve školním roce Mgr. Andrea Bastlová 5 RJ, OV, AJ AJ Mgr. Marie Buchníčková 10 F, CH CH, S CH RNDr. Helena Doloţílková 6 M, Dg M, Dg Ing. Zuzana Druckmüllerová Inf Inf PhDr. Helena Gazdová RJ, Psych., NJ RJ, S RJ Mgr. Natálie Haftová 6 RJ RJ, S RJ RNDr. Petr Handlíř 6 M, Z M, S M PhDr. Ludmila Hanzíková AJ AJ, S AJ Mgr. Pavla Jamborová 5 ČJ, L, D ČJ, L Mgr. Marek Jeleček B, CH B, CH Mgr. Jitka J. Jungwirthová 16 VV VV Mgr. Hana Kieselová 1 D, Z D, Z Mgr. Drahomiř Klíčová 11 ČJ, RJ ČJ Mgr. Miloš Kratochvíl 1 TV, Z TV Mgr. Soňa Krampolová B, CH B, S B, CH, EK Mgr. Jana Lysoňková 6 B, TV, AJ AJ PhDr. Helena Malášková 6 ČJ, RJ, NJ RJ Mgr. Natálie Miţenková 7 RJ, HV RJ, HV Mgr. Jitka Němčanská 7 TV, Z Z, S Z, EK Mgr. Štěpánka Pokorná 5 ČJ, AJ AJ, S AJ PaedDr. Iva Pokorová RJ, OV, D RJ Jana Pomazalová 8 M, F M, S M PhDr. Zdeněk Pospíšil 8 ZSV ZSV, SSE, S SV Mgr. Zdeňka Říhová M, OV M, OV, ZSV Mgr. Martin Stejskal 5 M, F M, F, S F Mgr. Jana Suchomelová 6 M, F M, F Mgr. Alena Sýkorová 5 ČJ, D ČJ, D Věra Špilková 7 AJ, ON AJ, S AJ Mgr. Emil Šturm 10 M, OV TV Mgr. Barbora Tesařová B, TV B, TV, VkZ Mgr. František Továrek 8 ČJ, D S D, K ČJ Mgr. Pavel Vaníček D, L D, L, S D Mgr. Alexandra Vokřálová 1 ČJ, D ČJ, K ČJ, D Mgr. Antonín Zemánek TV, ZSV TV, ZSV Nepedagogičtí pracovníci úvazek funkce Ing. Milan Broţík 0,1 správce sítě Mgr. Hana Handlířová 1 hospodářka Jana Janatková 1 provozní zaměstnanec Ing. Luděk Kašpárek 1 ekonom Jaroslav Šafrata 0,5 školník Růţena Šafratová 0,5 provozní zaměstnanec Učitelé Aprobovanost v % 9,96 Poţadovaný stupeň vzdělání v % 100 Důchodci v % 8,5 7

9 . Počet absolventů, kteří nastoupili ve školním roce 007/008: 0. Věkové sloţení pedagogických pracovníků Věk Muţi Učitelé Ţeny do 5 let 5 50 let 1 nad 50 let 5 důchodci 5 Celkem 9 5 EKO GYMNÁZIUM BRNO Výroční zpráva o činnosti 007/08. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu/školení Počet zúčastněných pracovníků Oxford Teachers Academy Certificate 1 Letní geografická škola 1 Enviroment. výchova v ŠVP 1 Enviroment. výchova v ŠVP 1 AKCENT International Conference for language teachers 1 TSM školský zákon 1 Vyuţití grantů a projektů na základní střední škole 1 Better Ways jednodenní konference učitelů AJ 1 MU Fyzika v praxi 1 Konference středoškolských učitelů matematiky a fyziky KM PřF OU 1 Nové poznatky z genetiky 1 Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruštiny Instruktor snowboardingu doškolovací kurz 1 Children Learning English 1 Vzdělávání školitelů II Writing exam 1 Fyzika a zbytek školy 1 Konference o ekologické výchově 1 Specializační studium pro koordinátory EVVO 1 Terénní exkurze za krásami Šumavy Na pomoc ŠVP v geografickém vzdělávání 1 Celkem 8

10 Výroční zpráva o činnosti 007/08 a) čtyřleté gymnázium Kód a název oboru 791K/01 Gymnázium Č Á S T IV. Ú D A J E O P Ř I J Í M A C Í M Ř Í Z E N Í I. kolo II. kolo Počet Počet Počet Přijatých Nepřijatých Počet přihlášených Počet přihlášených přijatých přijatých celkem celkem Celkem b) šestileté gymnázium Kód a název oboru 791K/601 Gymnázium I. kolo II. kolo Počet Počet Počet Přijatých Nepřijatých Počet přihlášených Počet přihlášených přijatých přijatých celkem celkem Celkem c) osmileté gymnázium Kód a název oboru 791K/81 Gymnázium I. kolo II. kolo Počet Počet Počet Přijatých Nepřijatých Počet přihlášených Počet přihlášených přijatých přijatých celkem celkem Celkem Podmínky přijetí : 1. Čtyřleté studium a. vysvědčení: započítává se celkový průměr ze tří pololetí uvedených na přihlášce ke studiu (I. pololetí osmého ročníku, II. pololetí osmého ročníku a I. pololetí devátého ročníku) a to takto: celkový průměr body celkový průměr body 1,00 1,10 0 1,71 1,80 1 1,11 1,0 8 1,81 1, ,1 1,0 6 1,91,00 8 1,1 1,0,01,10 1,1 1,50,11,0 1,51 1,60 16,1,0 1 1,61 1,70 1,1 0 b. slohová práce: započítává se obsah i gramatika maximální počet dosaţených bodů je 5 9

11 Výroční zpráva o činnosti 007/08 c. psychologický test: je sestaven z několika testů a maximální počet bodů je 10 d. úspěchy v soutěţích a olympiádách: oblastní kolo krajské kolo celostátní kolo 1.místo 5 b 1.místo 10 b 1.místo 15 b.místo b.místo 8 b.místo 1 b.místo 1 b.místo 5 b.místo 8 b Úspěchy na soutěţích a olympiádách je nutno dokladovat nejpozději v den přijímacího řízení výsledkovou listinou nebo diplomem. Celkový počet dosaţených bodů: olymp. a soutěţe Součet bodů stanoví pořadí uchazečů u přijímací zkoušky. V případě rovnosti bodů se přihlíţí k úspěchům na soutěţích a olympiádách (rozhoduje nejdříve vyšší soutěţ, teprve potom pořadí). Ţáci, kteří na vysvědčení z osmé třídy v prvním i druhém pololetí a na vysvědčení z deváté třídy v prvním pololetí mají průměr do 1,50 a minimálně dvakrát vyznamenání, budou přijati bez přijímacích zkoušek.. Šestileté studium niţší stupeň a. vysvědčení: započítává se celkový průměr ze tří pololetí uvedených na přihlášce ke studiu (I. pololetí šestého ročníku, II. pololetí šestého ročníku a I. pololetí sedmého ročníku) a to takto: celkový průměr body celkový průměr body 1,00 1,10 0 1,71 1,80 1 1,11 1,0 8 1,81 1, ,1 1,0 6 1,91,00 8 1,1 1,0,01,10 1,1 1,50,11,0 1,51 1,60 16,1,0 1 1,61 1,70 1,1 0 b. slohová práce: započítává se obsah i gramatika maximální počet dosaţených bodů je 5 c. psychologický test: je sestaven z několika testů a maximální počet bodů je 108 d. úspěchy v soutěţích a olympiádách: oblastní kolo krajské kolo celostátní kolo 1.místo 5 b 1.místo 10 b 1.místo 15 b.místo b.místo 8 b.místo 1 b.místo 1 b.místo 5 b.místo 8 b Úspěchy na soutěţích a olympiádách je nutno dokladovat nejpozději v den přijímacího řízení výsledkovou listinou nebo diplomem. Celkový počet dosaţených bodů: 16 + olymp. a soutěţe Součet bodů stanoví pořadí uchazečů u přijímací zkoušky. V případě rovnosti bodů se přihlíţí k úspěchům na soutěţích a olympiádách (rozhoduje nejdříve vyšší soutěţ, teprve potom pořadí). 10

12 Výroční zpráva o činnosti 007/08 Ţáci, kteří na vysvědčení z šesté třídy v prvním i druhém pololetí a na vysvědčení ze sedmé třídy v prvním pololetí mají průměr do 1,50 a minimálně dvakrát vyznamenání, budou přijati bez přijímacích zkoušek.. Osmileté studium a. vysvědčení: započítává se celkový průměr ze tří pololetí uvedených na přihlášce ke studiu (I. pololetí čtvrtého ročníku, II. pololetí čtvrtého ročníku a I. pololetí pátého ročníku) a to takto: celkový průměr body celkový průměr body 1,00 1,10 0 1,71 1,80 1 1,11 1,0 8 1,81 1, ,1 1,0 6 1,91,00 8 1,1 1,0,01,10 1,1 1,50,11,0 1,51 1,60 16,1,0 1 1,61 1,70 1,1 0 b. slohová práce: započítává se obsah i gramatika maximální počet dosaţených bodů je 5 c. psychologický test: je sestaven z několika testů a maximální počet bodů je 10 d. úspěchy v soutěţích a olympiádách: oblastní kolo krajské kolo celostátní kolo 1.místo 5 b 1.místo 10 b 1.místo 15 b.místo b.místo 8 b.místo 1 b.místo 1 b.místo 5 b.místo 8 b Úspěchy na soutěţích a olympiádách je nutno dokladovat nejpozději v den přijímacího řízení výsledkovou listinou nebo diplomem. Celkový počet dosaţených bodů: olymp. a soutěţe Součet bodů stanoví pořadí uchazečů u přijímací zkoušky. V případě rovnosti bodů se přihlíţí k úspěchům na soutěţích a olympiádách (rozhoduje nejdříve vyšší soutěţ, teprve potom pořadí). Ţáci, kteří na vysvědčení ze čtvrté třídy v prvním i druhém pololetí a na vysvědčení z páté třídy v prvním pololetí mají průměr do 1,50 bez trojek, budou přijati bez přijímacích zkoušek. 11

13 Výroční zpráva o činnosti 007/08 Č Á S T V. V Ý S L E D K Y V Ý C H O V Y A V Z D Ě L Á V Á N Í Celkové hodnocení a klasifikace žáků a) čtyřleté gymnázium Ročník Počet tříd / počet ţáků Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neklasifikováni Počet opravných zkoušek 1. 1/ / / / Celkem 6/ b) šestileté gymnázium Ročník Počet tříd / počet ţáků Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neklasifikováni Počet opravných zkoušek 1. 1/ / / / / / Celkem 6/ c) osmileté gymnázium Ročník Počet tříd / počet ţáků Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neklasifikováni Počet opravných zkoušek 1. 1/ / / / / / / Celkem 7/

14 Výroční zpráva o činnosti 007/08 Zameškané hodiny, předčasné ukončení studia, přerušení studia a) čtyřleté gymnázium Ročník Počet zameškaných hodin Počet neomluvených hodin Přerušení studia Předčasné ukončení Vyloučení Ukončení z prospěch. důvodů Celkem na ţáka 157,86 0 b) šestileté gymnázium Ročník Počet zameškaných hodin Počet neomluvených hodin Přerušení studia Předčasné ukončení Vyloučení Ukončení z prospěch. důvodů Celkem na ţáka 19,59 0 c) osmileté gymnázium Ročník Počet zameškaných hodin Počet neomluvených hodin Přerušení studia Předčasné ukončení Vyloučení Ukončení z prospěch. důvodů Celkem na ţáka 150,9 0,1 d) celkový počet neomluvených hodin Denní studium Celkem 15 1

15 Výroční zpráva o činnosti 007/08 Výsledky maturitních zkoušek Vyhlášená témata pro písemnou maturitní zkoušku z českého jazyka: Téma č. 1 : K čemu jsou zákony tam, kde jedině peníze vládnou? G. Petronius (Úvaha o morálních hodnotách 1. století) Téma č. : I nejvyšší zeď pro lásku je nízkou. W. Shakespeare (Osudové milostné vztahy v literatuře výklad na základě vlastní četby) Téma č. : Je divné, ţe domovu ţádný člověk neunikne. J. Werich (Čím je pro mne rodina, domov, vlast volný slohový útvar) Téma č. : Pro většinu lidí je synonymum slova věřit slovo vidět, nikoliv číst. (Úvaha o významu a roli moderních komunikačních technologií v ţivotě jednotlivce i společnosti) Písemné maturitní zkoušky z českého jazyka: třída počet ţáků H O D N O C E N Í 1 5 Oktáva A Oktáva B Oktáva C celkem Výsledky ústních maturitních zkoušek v jednotlivých předmětech: OKTÁVA A: předmět počet ţáků H O D N O C E N Í 1 5 prům. Český jazyk a literatura ,96 Anglický jazyk ,50 Ruský jazyk ,50 Matematika ,80 Fyzika Chemie ,50 Biologie ,6 Dějepis 10 1,10 Zeměpis 1,50 Základy společenských věd , 1

16 Výroční zpráva o činnosti 007/08 OKTÁVA B: předmět počet ţáků H O D N O C E N Í 1 5 prům. Český jazyk a literatura 17 5,1 Anglický jazyk 1 7 1,71 Ruský jazyk 1 1 1,75 Matematika ,78 Fyzika 1 1 1,67 Chemie 1 1 1,50 Biologie 1 1,00 Dějepis 7 1,86 Zeměpis 5 1,60 Základy společenských věd 6 1, OKTÁVA C: předmět počet ţáků H O D N O C E N Í 1 5 prům. Český jazyk a literatura ,07 Anglický jazyk , Ruský jazyk 1 1,00 Matematika 5 1,0 Fyzika 1 1,00 Chemie 1 1,00 Biologie 1 1 1,50 Dějepis 5 1,0 Zeměpis 7 1, Základy společenských věd 8 1 1,00 Celkový prospěch u maturitních zkoušek: Školní rok 007/008 Počet ţáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Počet opakujících celou zkoušku Nepřipuštění ke zkoušce Oktáva A Oktáva B Oktáva C Celkem Plnění učebních osnov a učebních plánů Plnění učebních plánů a osnov bylo průběţně kontrolováno v rámci předmětových komisí a vedením školy. 15

17 Výroční zpráva o činnosti 007/08 Č Á S T VI. Ú D A J E O V Ý S L E D C Í C H I N S P E K C E P R O V E D E N É Č E S K O U Š K O L N Í I N S P E K C Í Ve školním roce 007/008 byla ze strany ČŠI provedena kontrola vybraných údajů zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, jejich správnosti a úplnosti a provádění zápisů změn těchto údajů; zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech. Kontrola v závěrečném protokolu konstatovala, ţe nebylo zjištěno porušení právních předpisů. Č Á S T VII. V Ý K O N S T Á T N Í S P R Á V Y Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání Přijetí ke studiu 55 0 Nepřijetí ke studiu 5 0 Přerušení studia 1 0 Přestup ţáka 6 0 Stipendium 10 0 Podmínečná vyloučení 0 0 Vyloučení 0 0 Ukončení studia 1 Opakování ročníku 0 0 Změna studijního oboru 0 0 Celkem 10 1 Č Á S T VIII. P O R A D E N S K É S L U Ţ B Y N A Š K O L E Údaje o pracovnících a) počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosaţené vzdělání výchovný poradce 1 VŠ preventista soc.patol. jevů 1 VŠ úvazek kvalifikace, specializace dosaţené vzdělání psycholog 0 16

18 Výroční zpráva o činnosti 007/08 speciální pedagog 0 b) věková struktura do 5 let 5 50 let 50 let důch. věk výchovný poradce 1 psycholog speciální pedagog c) další vzdělávání poradenských pracovníků školení pedagog. sboru pracovníky DYS CENTRA práce se studenty s vývojovými poruchami učení Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby d) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů nejsou e) finanční prostředky z jiných zdrojů nejsou Č Á S T IX. Z Á K L A D N Í Ú D A J E O H O S P O D A Ř E N Í Š K O L Y a) kalendářní rok 007 Výnosy i náklady v tis. Kč V Ý N O SY 1 Státní dotace 1.050, Dotace na vzdělávání pracovníků, software, SIPVZ 77, Dotace od obce (Jihomoravského kraje) Na Východ 98, Poplatky od zletilých ţáků, rodičů, zák. zástupců 5.55, 5 Sponzorování učňů 6 Produktivní práce učňů 7 Příjmy z hospodářské činnosti 8 Ostatní příjmy (sponzorské dary, úroky apod.) 61, 9 Trţby z prodeje dlouhodobého majetku 10 Výnosy celkem 18.51, 17

19 Výroční zpráva o činnosti 007/08 N Á K L A D Y 11 Výdaje a prostředky na platy 9.600, 1 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 88, 1 Odvody zdrav. a soc. pojištění a FKSP.69, 1 Výdaje na učebnice a neinvest. uč. pomůcky 167, 15 Výdaje na další vzdělávání zaměstnanců, Ostatní provozní náklady:.69, z toho nájemné 1.08, z toho energie , 19 Výdaje v rámci hospodářské činnosti stipendia 111, 0 Náklady celkem 18.88, 1 Investiční výdaje Zdroje investičních výdajů Poplatky od rodičů Hospodářský výsledek v hlavní činnosti 1, Hospodářský výsledek v hospodářské činnosti 5 Hospodářský výsledek 1, U škol zřizovaných obcí HV z dotace ŠÚ a z ní hrazených výdajů : 6 Hospodářský výsledek z prostředků stát. rozpočtu P o u ž i t í f o n d ů 7 FRIM FO RF čerpáno v r. 007 zůstatek k Celkový Přepočtený počet pracovníků Počet pedagog. pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy pedagog. pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy nepedagog. pracovníků Průměrná měsíční výše nenárokové sloţky mzdy ped. prac. Průměrná měsíční výše nenárokové sloţky mzdy nepedagogic. pracovníků A B A B A B A B A B A B,,7 9, 0, A ROK 006 B ROK

20 Výroční zpráva o činnosti 007/08 b) školní rok 007/008 Výnosy i náklady v tis. Kč V Ý N O SY 1 Státní dotace 1.850, Dotace na vzdělávání pracovníků, nákup softwaru, SIPVZ 77, Dotace od obce (Jihomoravský kraj) Na Východ 98, Poplatky od zletilých ţáků, rodičů, zák. zástupců 5.65, 5 Sponzorování učňů 6 Produktivní práce učňů 7 Příjmy z hospodářské činnosti 8 Ostatní příjmy (sponzorské dary, úroky apod.) 90, 9 Výnosy celkem 19.60, N Á K L A D Y 10 Výdaje a prostředky na platy 9.88, 11 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 500, 1 Odvody zdrav. a soc. pojištění a FKSP.65, 1 Výdaje na učebnice a neinvest. uč. pomůcky 19, 1 Výdaje na další vzdělávání zaměstnanců 1, Ostatní provozní náklady:.891, z toho nájemné 1.0, Výdaje v rámci hospodářské činnosti stipendia 109, 18 Náklady celkem 19.5, 19 Investiční výdaje 0 Zdroje investičních výdajů Poplatky od rodičů 1 Hospodářský výsledek v hlavní činnosti 15, Hospodářský výsledek v hospodářské činnosti Hospodářský výsledek celkem 15, 19

21 U škol zřizovaných obcí HV z dotace ŠÚ a z ní hrazených výdajů: Hospodářský výsledek z prostředků stát. rozpočtu EKO GYMNÁZIUM BRNO Výroční zpráva o činnosti 007/08 P o u ž i t í f o n d ů 5 FRIM FO RF čerpáno v r. 007 zůstatek k Celkový Přepočtený počet pracovníků Počet pedagog. pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy pedagog. pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy nepedagog. pracovníků Průměrná měsíční výše nenárokové sloţky mzdy ped. prac. Průměrná měsíční výše nenárokové sloţky mzdy nepedagogic. pracovníků A B A B A B A B A B A B,8,7 0,8 0, A rok 006/007 B rok 007/008 Č Á S T X. D A L Š Í Ú D A J E O Š K O L E Kromě běţné výuky je do studijního programu zařazena řada akcí, které výuku doplňují nebo prohlubují, a to v oblasti technickopřírodovědné i humanitní. Průřez školním rokem 007/08 září se uskutečnilo slavnostní zahájení školního roku 007/008 v brněnském Semilassu. Celkem bylo přijato 70 nových ţáků: prima A ( tř. uč. Andrea Bastlová), tercie B 0 ( tř. uč. Martin Stejskal ), kvinta C 6 ( tř. uč. Helena Doloţílková ). Studijněpoznávací pobyt ve Skotsku v září 007. Tato akce byla určena ţákům vyšších ročníků. Zúčastnilo se jí 0 ţáků v doprovodu prof. Ludmily Hanzíkové, Andrey Bastlové a Martina Stejskala. Program vycházel z poţadavků učebních osnov a dal většině ţáků první příleţitost prakticky si ověřit a vylepšit jazykové dovednosti. Kromě společné výuky některých předmětů naše delegace uspořádala českoskotskou velkolepou party, kde prezentovala Českou republiku, město Brno a EKO Gymnázium. Ve dnech se uskutečnila druhá část úspěšného projektu Na východ II, kdy skupina 11 ruských studentů v doprovodu dvou učitelek přijela k nám do Brna. Stejně jako vloni jsme se snaţili seznámit je s historií a kulturou našeho regionu, ukázat jim co 0

22 Výroční zpráva o činnosti 007/08 nejvíce památek (Praha, Lednice, Moravský kras) a přiblíţit jim nejen naše zvyky a tradice, ale i ţivot současné mládeţe. Ţáci sext se vypravili na exkurzi do Kralic nad Oslavou, kde navštívili Památník Bible kralické a mohli ucelit své literárněhistorické znalosti z minulého školního roku. Za doprovodu profesorek Pavly Jamborové, Alexandry Vokřálové a Aleny Sýkorové zhlédli několik starých knih vytištěných právě v kralické tiskárně a nálezy z archeologického výzkumu. Ekologický kurz Luţní lesy v Podyjí absolvovali ţáci sext pod vedením prof. Soni Krampolové. Ţáci měli za pomoci tabulek rozeznávat stromy a jejich listy nebo drobné vodní ţivočichy. Akce vyvrcholila vytrháváním invazních rostlin na Pálavském vrchu. Kvinty navštívily Mahenovu knihovnu. Cílem exkurze bylo, aby se ţáci naučili orientovat v jednotlivých odděleních a dokázali tak najít knihu, kterou zrovna potřebují. Ve dnech se ţáci tercií (celkem 6 ţáků) vypravili na ekologickou exkurzi na Rychtu Krásensko. Akce měla nejen seznamovací účel, ale zasvětila ţáky blíţe do problematiky ochrany přírody a vztahu mezi naším kaţdodenním ţivotem a zdravím planety Země. Kurz byl také zaměřený na poznávání krajiny, sběr rostlin a listů stromů. Na ţáky dohlíţeli prof. Martin Stejskal, Zdeňka Říhová a Marek Jeleček. Kurzu na Šumavě na téma Ekologické vzdělávání učitelů a ochrana ţivotního prostředí se v termínu zúčastnily profesorky Jitka Němčanská a Barbora Tesařová. tercie Krásensko 1

23 Výroční zpráva o činnosti 007/08 říjen 07 Naši noví ţáci primy se s prof. Jitkou Němčanskou vypravili do Hvězdárny a planetária M. Koperníka na pořad Nebeský cestopis. Seznámili se tam s moderními názory na podobu sluneční soustavy a naší galaxie. Poté se vzdělávacího programu zúčastnily i kvinty. Sexty A, B navštívily stálou expozici Hlava medúzy v Místodrţitelském paláci v Brně. Jednalo se o výtvarnou a sochařskou expozici umění od počátků gotiky po 19. století. Ţáci tak měli moţnost zhodnotit své znalosti z dějin umění a dozvědět se další nové informace. Exkurze se konala pod dohledem prof. Julie Jungwirthové a Natálie Miţenkové. Ţáci oktáv se vydali na jednodenní exkurzi do Prahy. Zhlédli nejen historickou část Prahy, ale večer je čekala i návštěva divadelního představení. Třída kvinta C absolvovala pod dozorem profesorek Heleny Doloţílkové a Jitky Němčanské přírodovědně ekologický kurz na ekofarmě v Krásenku. Ţákům se tam věnovali zkušení lektoři, kteří je zasvětili do problematiky péče o ţivotní prostředí. listopad 07 V rámci Dnů ruské kultury na Moravě se 16 ţáků za doprovodu prof. Heleny Gazdové zúčastnilo vystoupení Akademického činoherního divadla ze Samary. V divadle Husa na provázku ruští herci sehráli představení Skonapel istoar na motivy Gogolových Mrtvých duší. V týdnu od se konalo čtvrtletní opakování. Mechorosty prezentace

24 Výroční zpráva o činnosti 007/08 Jiţ podruhé se na škole konala mezinárodní soutěţ Přírodovědný klokan. Test obsahoval otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie a všeobecných znalostí. Zúčastnilo se ho 60 ţáků tercie A, B a kvarty B a 85 ţáků z kvint a sext A, C. Účast v městském kole v plavání Brno Lesná (celkově 10. místo). Zároveň se na tomto klání odplaval i krajský přebor (celkové 11. místo). Účast: Hradský, Kroupa (Ok A), Müller, Kopřiva (Ok B), Handlíř (K A), Bauer (K B), Kútnik (kvarta B). Oktávy navštívily Moravskou zemskou knihovnu. Na této exkurzi byli ţáci seznámeni s půjčovním řádem knihovny a naučili se orientovat v jednotlivých odděleních. Tyto uţitečné informace jistě vyuţijí i při svém dalším studiu na vysokých školách. Exkurzi zorganizovali prof. Alexandra Vokřálová, Alena Sýkorová a František Továrek. Literárněpoznávací pobyt Praha kvarta A, B. Během třídenního naučného pobytu navštívili ţáci celou řadu významných památek a měli tak moţnost seznámit se i lépe s naším hlavním městem. Uţ dopředu měli ve dvojicích připravený krátký referát k zadanému tématu. Ve dnech se EKO Gymnázium představilo na veletrhu středních škol v Brně. V pondělí se ţáci primy a sekundy pod dozorem prof. Jany Lysoňkové a Drahomiř Klíčové zúčastnili natáčení televizní soutěţe Věříš si? Akci zorganizovala prof. Alena Sýkorová. Soutěţní díl s našimi studenty byl vysílán v 1:0 hod na ČT. V listopadu se nám podařilo představit úspěšný ekologický projekt Mechorosty v brněnských lesích přímo v centru Brna. Během podzimu prováděli ţáci pod vedením profesorek Soni Krampolové a Jitky Němčanské sběr mechorostů v lesích okolo Brna a určili pokryvnost mechovým patrem. Zhotovili fotografie lesa, mechů a provedli vlastní sběr vzorků. Široká veřejnost a ostatní brněnské školy tak mohly v sále Slévárna ve Vaňkovce zhlédnout výstavu zajímavých fotografií, nasbíraných vzorků a ostatních materiálů týkajících se právě mechorostů. prosinec 07 Turnaj v košíkové Brno, Kudelova. Ţáci naší školy obsadili 8.místo. Turnaj ve florbale Brno Lesná (6. místo). Ţáci oktáv navštívili v rámci komunikace v českém jazyce výukový program Noviny na Lávce (CVČ Luţánky). Organizovali prof. Alexandra Vokřálová, Alena Sýkorová, František Továrek. V závěru kalendářního roku ( ) se konaly obhajoby seminárních prací ţáků septim. leden Den otevřených dveří. Oktávy se pod vedením prof. Alexandry Vokřálové, Aleny Sýkorové a Františka Továrka vypravily do Studia Lávka. V rámci mediální výuky si ţáci prakticky rozšířili své znalosti o tzv. public relations. Ţáci sext v hodině ekologického praktika navštívili s prof. Soňou Krampolovu botanickou zahradu Masarykovy univerzity. Uskutečnilo se školní kolo olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se 9 ţáků. Dne 1. ledna 008 byli slavnostně stuţkováni maturanti školy r. 008 na Stuţkovacím plese v KD Semilasso.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SZŠ, BRNO, JASELSKÁ 7/9

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SZŠ, BRNO, JASELSKÁ 7/9 Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SZŠ, BRNO, JASELSKÁ 7/9 Obsah: Tabulková část výroční zprávy Část I. Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost

Více

Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009-2010 OBSAH A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Úvodní slovo ředitele školy

Úvodní slovo ředitele školy , Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele školy... 3 Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Školská rada... 6 Učební plány... 6 Volitelné předměty... 6 Školní vzdělávací program... 7 Pracovníci

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Zpráva o činnosti školy

Zpráva o činnosti školy Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 15. 9. 2010 ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 IČO: 62540041 Ulice, číslo:

Více

GYMNÁZIUM BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Boskovice 2012/2013. Ing. Jaromír Fiala ředitel gymnázia

GYMNÁZIUM BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Boskovice 2012/2013. Ing. Jaromír Fiala ředitel gymnázia GYMNÁZIUM BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Boskovice 2012/2013 Ing. Jaromír Fiala ředitel gymnázia Boskovice 2013 1 1. Slovo úvodem Jsme osmileté a čtyřleté veřejné gymnázium. Naši školu navštěvují studenti

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

GYMNÁZIUM BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. Boskovice 2010/2011

GYMNÁZIUM BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. Boskovice 2010/2011 GYMNÁZIUM BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA Boskovice 2010/2011 Boskovice 2011 1 1. Slovo úvodem Jsme osmileté a čtyřleté veřejné gymnázium. Naši školu navštěvují studenti po ukončení páté a deváté třídy ZŠ. Od

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 - 3 - TATO VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAHUJE DVĚ ČÁSTI: 1) Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium Pelhřimov šk. rok

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 Dolní Benešov Vypracovala: Mgr. Marie Sovíková 10. 10. 2013 Obsah Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 1. Gymnázium, Brno-Řečkovice, T.

Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 1. Gymnázium, Brno-Řečkovice, T. Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2 tel.: 541225411 fax: 541226132 E-mail: info@gyrec.cz www.gyrec.cz IČ: 48513512 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 17. říjen 2008 Obsah Úvod. 3 Základní charakteristika školy.. 3 Přehled učebních plánů. 5 Výsledky výchovy a vzdělávání 6 Přijímací řízení.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010 2011 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

Obsah. 1. Část I. Základní charakteristika školy... str. 3. 2. Část II. Přehled učebních plánů... str. 5

Obsah. 1. Část I. Základní charakteristika školy... str. 3. 2. Část II. Přehled učebních plánů... str. 5 2 Obsah 1. Část I. Základní charakteristika školy... str. 3 2. Část II. Přehled učebních plánů... str. 5 3. Část III. Údaje o pracovnících školy... str. 5 4. Část IV. Údaje o přijímacím řízení... str.

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1 Gymnázium Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2 tel.: 541225411 fax: 541226132 E-mail: info@gyrec.cz www.gyrec.cz IČ: 48513512 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti za

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 a hospodaření v roce 2011

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 a hospodaření v roce 2011 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *************************************************************************************************************************************************

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 29. říjen 2009 1 Obsah Úvod 2 Základní charakteristika školy 2 Přehled učebních plánů... 5 Výsledky výchovy a vzdělávání.. 6 Přijímací

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013 2014 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1. fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA

GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1. fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1 fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1 OBSAH : 1. Základní údaje o škole - název školy, adresa, zřizovatel,

Více