VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINN OSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINN OSTI"

Transkript

1 o.p.s. přidruţená škola UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINN OSTI ŠKOLY za školní rok 007/008

2 Výroční zpráva o činnosti 007/08 OBSAH: část I Základní charakteristika školy část II Přehled učebních plánů část III Údaje o pracovnících školy 6 část IV Údaje o přijímacím řízení 9 část V Výsledky výchovy a vzdělávání 1 část VI Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 16 část VII Výkon státní správy 16 část VIII Poradenské sluţby na škole 16 část IX Základní údaje o hospodaření 17 část X Další údaje o škole 0 část XI Zhodnocení a závěr 5 část XII Obrazová příloha 7 1

3 Výroční zpráva o činnosti 007/08 Č Á S T I. Z Á K L A D N Í C H A R A K T E R I S T I K A Š K O L Y a) Název školy, sídlo, právní forma EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. Brno, Labská právní forma: obecně prospěšná společnost IČO: 5 11 tel: IZO: identifikátor: b) Zřizovatel školy: Quinary Capital Group, s.r.o. Praha, Mánesova 8, Praha, IČ : společnost je registrovaná u KS v Praze, oddíl C, vloţka 978 zastoupená: jednatelkou společnosti paní Ivanou Lühnovou a RNDr. Petr Handlíř, Brno, Smetanova 0 c) Ředitel školy: RNDr. Petr Handlíř Brno, Smetanova d) Všechny druhy a typy škol: EKO Gymnázium Brno sdruţuje: KKOV název součásti pozn. délka studia cílová kapacita 791K/01 gymnázium všeobecné, studium denní roky 0 měs K/601 gymnázium všeobecné, studium denní 6 let 0 měs K/801 gymnázium všeobecné, studium denní dobíhající obor 8 let 0 měs. 791K/81 gymnázium všeobecné, studium denní 8 let 0 měs. Školní rok Počet tříd Celkový počet ţáků Počet ţáků na jednu třídu 007/ ,00 Obor Počet tříd Celkový počet ţáků Počet ţáků na jednu třídu 791K/ ,67 791K/ , 791K/ ,17 791K/81 1,00 00

4 Výroční zpráva o činnosti 007/08 e) Datum zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: pod č.j. 967/9 poslední změna v zařazení ze dne: 1. srpna 007 pod č.j. 1 / 007 1, spis. zn. M071 /0071 s platností od 1. září 007 f) Celková kapacita školy: 80 ţáků g) Seznam studijních oborů 79 1 K Gymnázium K/01 Gymnázium všeobecné studium denní. 791K/601 Gymnázium všeobecné studium denní. 791K/801 Gymnázium všeobecné studium denní dobíhající obor. 791K/81 Gymnázium všeobecné studium denní h) Školní sportovní klub Zaloţen v roce 199, ŠSK byla udělena právní subjektivita ve smyslu stanov a v AŠSK ČR je registrován pod číslem JIM/600/50. i) Adresa pro dálkový přístup j) Školská rada ve školním roce 005/006 byla zřízena školská rada dle zákona č. 561/00Sb. a pracuje ve sloţení: předseda: Jan Martásek členové: Věra Špilková, MUDr. Dana Bogdálková Školská rada se schází nepravidelně minimálně jednou za půl roku. Zároveň se školská rada dohodla, ţe v případě řešení naléhavého problému se sejde operativně ihned. Zápisy z jednání školské rady jsou k dispozici u ředitele školy. Č Á S T II. P Ř E H L E D U Č E B N Í C H P L Á N Ů Ve školním roce 007/08 se všechny typy studijních oborů řídily dle následujících učebních plánů schválených MŠMT ČR: víceleté gymnázium: Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem; schváleno MŠMT ČR čj / 99, ve znění Změny učebních dokumentů čj /006 Školní vzdělávací program EKO Gymnázia Brno osmileté studium č.j. O / 119 / 07 čtyřleté gymnázium: Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem; schváleno MŠMT ČR čj / 99

5 Výroční zpráva o činnosti 007/08 ve znění Změny učebních dokumentů čj /006 Učební plán osmiletého studijního cyklu: (podle generalizovaného učebního plánu) předmět Český jazyk a literatura Anglický jazyk Ruský jazyk Latina Občanská nauka Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Deskriptivní geometrie Fyzika Chemie Biologie/geologie Informatika a výp. technika Estetická výchova Tělesná výchova Volit. předmět 1 Volit. předmět Volit. předmět Volit. předmět ročník I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva V/ V/ 1 V/ V/ 5 celkem Celkem předepsaných hodin Učební plán osmiletého studijního cyklu: (podle Školního vzdělávacího programu) R O Č N Í K P Ř E D M Ě T Y niţší stupeň vyšší stupeň I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Český jazyk Anglický jazyk 1 16 Ruský jazyk Latina 0 * * Základy společenských věd Dějepis 8 6 Zeměpis 8 6 Matematika 16 1 Deskriptivní geometrie 0 * * Fyzika Chemie 6 Biologie 9 6 Informatika 1 Estetická výchova 1) 10 Tělesná výchova 8 8 Výchova ke zdraví Základy ekologie 0 Volitelný předmět Volitelný předmět 0 Volitelný předmět 0 Komunikace v jazyce 0 Seminář sociologickoekologický 0 Celkem předepsaných hodin () ()

6 Výroční zpráva o činnosti 007/08 Učební plán šestiletého studijního cyklu: (podle generalizovaného učebního plánu) Předmět Český jazyk a literatura Anglický jazyk Ruský jazyk Latina Občanská nauka Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Deskriptivní geometrie Fyzika Chemie Biologie/geologie Informatika a výp. technika Estetická výchova Tělesná výchova Volit. předmět 1 Volit. předmět Volit. předmět Volit. předmět ročník I. II. III. IV. V. VI. tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva V/ V/ 1 V/ V/ 5 celkem Celkem předepsaných hodin Učební plán čtyřletého studijního cyklu: ročník předmět Český jazyk a literatura Anglický jazyk Ruský jazyk Latina Občanská nauka Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Deskriptivní geometrie Fyzika Chemie Biologie/geologie Informatika a výp. technika Estetická výchova Tělesná výchova Volit. předmět 1 Volit. předmět Volit. předmět Volit. předmět I. II. III. IV. kvinta sexta septima oktáva V/ V/ 1 V/ V/ 5 celkem V/ V/ Celkem předepsaných hodin 1 1 () ()

7 Výroční zpráva o činnosti 007/08 Č Á S T III. Ú D A J E O P R A C O V N Í C Í C H Š K O L Y Celkový přehled personální situace Útvar Funkce Počet Přepočtených Pedagog. pracovníci ředitel 1 1 zástupce ředitele 1 1 výchovný poradce 1 1 učitel 1 7,6 Celkem PP 0,6 Nepedagog. pracovníci 6,10 Vedení školy: ředitel: zástupce ředitele: rozšířené vedení: RNDr. Petr Handlíř Jana Pomazalová PhDr. Helena Gazdová, PhDr. Zdeněk Pospíšil, Věra Špilková Vedoucí předmětových komisí: ČJ, L, Estet. výchova Mgr. Pavla Jamborová D, ZSV, OV PhDr. Zdeněk Pospíšil Cizí jazyky AJ Věra Špilková RJ Mgr. Natálie Haftová M, F, Dg, Inf RNDr. Helena Doloţílková B, CH, Ekol Mgr. Barbora Tesařová Tv, Z Mgr. Jitka Němčanská Třídní učitelé: prima A Mgr. Andrea Bastlová sekunda A Mgr. Jana Lysoňková tercie A Mgr. Zdeňka Říhová tercie B Mgr. Martin Stejskal kvarta A Mgr. Natálie Miţenková kvarta B Mgr. Jana Suchomelová kvinta A Mgr. Pavel Vaníček kvinta B PhDr. Helena Malášková kvinta C RNDr. Helena Doloţílková sexta A Mgr. Jitka Němčanská sexta B I Mgr. Barbora Tesařová sexta B II Mgr. Barbora Tesařová sexta C Mgr. Alexandra Vokřálová septima A PhDr. Helena Gazdová septima B PhDr. Helena Gazdová septima C Mgr. Pavla Jamborová oktáva A Jana Pomazalová oktáva B Mgr. Štěpánka Pokorná oktáva C PaedDr. Iva Pokorová 6

8 Výroční zpráva o činnosti 007/08 Kvalifikovanost a aprobovanost Pedagogičtí pracovníci úvazek aprobace vyučuje ve školním roce Mgr. Andrea Bastlová 5 RJ, OV, AJ AJ Mgr. Marie Buchníčková 10 F, CH CH, S CH RNDr. Helena Doloţílková 6 M, Dg M, Dg Ing. Zuzana Druckmüllerová Inf Inf PhDr. Helena Gazdová RJ, Psych., NJ RJ, S RJ Mgr. Natálie Haftová 6 RJ RJ, S RJ RNDr. Petr Handlíř 6 M, Z M, S M PhDr. Ludmila Hanzíková AJ AJ, S AJ Mgr. Pavla Jamborová 5 ČJ, L, D ČJ, L Mgr. Marek Jeleček B, CH B, CH Mgr. Jitka J. Jungwirthová 16 VV VV Mgr. Hana Kieselová 1 D, Z D, Z Mgr. Drahomiř Klíčová 11 ČJ, RJ ČJ Mgr. Miloš Kratochvíl 1 TV, Z TV Mgr. Soňa Krampolová B, CH B, S B, CH, EK Mgr. Jana Lysoňková 6 B, TV, AJ AJ PhDr. Helena Malášková 6 ČJ, RJ, NJ RJ Mgr. Natálie Miţenková 7 RJ, HV RJ, HV Mgr. Jitka Němčanská 7 TV, Z Z, S Z, EK Mgr. Štěpánka Pokorná 5 ČJ, AJ AJ, S AJ PaedDr. Iva Pokorová RJ, OV, D RJ Jana Pomazalová 8 M, F M, S M PhDr. Zdeněk Pospíšil 8 ZSV ZSV, SSE, S SV Mgr. Zdeňka Říhová M, OV M, OV, ZSV Mgr. Martin Stejskal 5 M, F M, F, S F Mgr. Jana Suchomelová 6 M, F M, F Mgr. Alena Sýkorová 5 ČJ, D ČJ, D Věra Špilková 7 AJ, ON AJ, S AJ Mgr. Emil Šturm 10 M, OV TV Mgr. Barbora Tesařová B, TV B, TV, VkZ Mgr. František Továrek 8 ČJ, D S D, K ČJ Mgr. Pavel Vaníček D, L D, L, S D Mgr. Alexandra Vokřálová 1 ČJ, D ČJ, K ČJ, D Mgr. Antonín Zemánek TV, ZSV TV, ZSV Nepedagogičtí pracovníci úvazek funkce Ing. Milan Broţík 0,1 správce sítě Mgr. Hana Handlířová 1 hospodářka Jana Janatková 1 provozní zaměstnanec Ing. Luděk Kašpárek 1 ekonom Jaroslav Šafrata 0,5 školník Růţena Šafratová 0,5 provozní zaměstnanec Učitelé Aprobovanost v % 9,96 Poţadovaný stupeň vzdělání v % 100 Důchodci v % 8,5 7

9 . Počet absolventů, kteří nastoupili ve školním roce 007/008: 0. Věkové sloţení pedagogických pracovníků Věk Muţi Učitelé Ţeny do 5 let 5 50 let 1 nad 50 let 5 důchodci 5 Celkem 9 5 EKO GYMNÁZIUM BRNO Výroční zpráva o činnosti 007/08. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu/školení Počet zúčastněných pracovníků Oxford Teachers Academy Certificate 1 Letní geografická škola 1 Enviroment. výchova v ŠVP 1 Enviroment. výchova v ŠVP 1 AKCENT International Conference for language teachers 1 TSM školský zákon 1 Vyuţití grantů a projektů na základní střední škole 1 Better Ways jednodenní konference učitelů AJ 1 MU Fyzika v praxi 1 Konference středoškolských učitelů matematiky a fyziky KM PřF OU 1 Nové poznatky z genetiky 1 Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruštiny Instruktor snowboardingu doškolovací kurz 1 Children Learning English 1 Vzdělávání školitelů II Writing exam 1 Fyzika a zbytek školy 1 Konference o ekologické výchově 1 Specializační studium pro koordinátory EVVO 1 Terénní exkurze za krásami Šumavy Na pomoc ŠVP v geografickém vzdělávání 1 Celkem 8

10 Výroční zpráva o činnosti 007/08 a) čtyřleté gymnázium Kód a název oboru 791K/01 Gymnázium Č Á S T IV. Ú D A J E O P Ř I J Í M A C Í M Ř Í Z E N Í I. kolo II. kolo Počet Počet Počet Přijatých Nepřijatých Počet přihlášených Počet přihlášených přijatých přijatých celkem celkem Celkem b) šestileté gymnázium Kód a název oboru 791K/601 Gymnázium I. kolo II. kolo Počet Počet Počet Přijatých Nepřijatých Počet přihlášených Počet přihlášených přijatých přijatých celkem celkem Celkem c) osmileté gymnázium Kód a název oboru 791K/81 Gymnázium I. kolo II. kolo Počet Počet Počet Přijatých Nepřijatých Počet přihlášených Počet přihlášených přijatých přijatých celkem celkem Celkem Podmínky přijetí : 1. Čtyřleté studium a. vysvědčení: započítává se celkový průměr ze tří pololetí uvedených na přihlášce ke studiu (I. pololetí osmého ročníku, II. pololetí osmého ročníku a I. pololetí devátého ročníku) a to takto: celkový průměr body celkový průměr body 1,00 1,10 0 1,71 1,80 1 1,11 1,0 8 1,81 1, ,1 1,0 6 1,91,00 8 1,1 1,0,01,10 1,1 1,50,11,0 1,51 1,60 16,1,0 1 1,61 1,70 1,1 0 b. slohová práce: započítává se obsah i gramatika maximální počet dosaţených bodů je 5 9

11 Výroční zpráva o činnosti 007/08 c. psychologický test: je sestaven z několika testů a maximální počet bodů je 10 d. úspěchy v soutěţích a olympiádách: oblastní kolo krajské kolo celostátní kolo 1.místo 5 b 1.místo 10 b 1.místo 15 b.místo b.místo 8 b.místo 1 b.místo 1 b.místo 5 b.místo 8 b Úspěchy na soutěţích a olympiádách je nutno dokladovat nejpozději v den přijímacího řízení výsledkovou listinou nebo diplomem. Celkový počet dosaţených bodů: olymp. a soutěţe Součet bodů stanoví pořadí uchazečů u přijímací zkoušky. V případě rovnosti bodů se přihlíţí k úspěchům na soutěţích a olympiádách (rozhoduje nejdříve vyšší soutěţ, teprve potom pořadí). Ţáci, kteří na vysvědčení z osmé třídy v prvním i druhém pololetí a na vysvědčení z deváté třídy v prvním pololetí mají průměr do 1,50 a minimálně dvakrát vyznamenání, budou přijati bez přijímacích zkoušek.. Šestileté studium niţší stupeň a. vysvědčení: započítává se celkový průměr ze tří pololetí uvedených na přihlášce ke studiu (I. pololetí šestého ročníku, II. pololetí šestého ročníku a I. pololetí sedmého ročníku) a to takto: celkový průměr body celkový průměr body 1,00 1,10 0 1,71 1,80 1 1,11 1,0 8 1,81 1, ,1 1,0 6 1,91,00 8 1,1 1,0,01,10 1,1 1,50,11,0 1,51 1,60 16,1,0 1 1,61 1,70 1,1 0 b. slohová práce: započítává se obsah i gramatika maximální počet dosaţených bodů je 5 c. psychologický test: je sestaven z několika testů a maximální počet bodů je 108 d. úspěchy v soutěţích a olympiádách: oblastní kolo krajské kolo celostátní kolo 1.místo 5 b 1.místo 10 b 1.místo 15 b.místo b.místo 8 b.místo 1 b.místo 1 b.místo 5 b.místo 8 b Úspěchy na soutěţích a olympiádách je nutno dokladovat nejpozději v den přijímacího řízení výsledkovou listinou nebo diplomem. Celkový počet dosaţených bodů: 16 + olymp. a soutěţe Součet bodů stanoví pořadí uchazečů u přijímací zkoušky. V případě rovnosti bodů se přihlíţí k úspěchům na soutěţích a olympiádách (rozhoduje nejdříve vyšší soutěţ, teprve potom pořadí). 10

12 Výroční zpráva o činnosti 007/08 Ţáci, kteří na vysvědčení z šesté třídy v prvním i druhém pololetí a na vysvědčení ze sedmé třídy v prvním pololetí mají průměr do 1,50 a minimálně dvakrát vyznamenání, budou přijati bez přijímacích zkoušek.. Osmileté studium a. vysvědčení: započítává se celkový průměr ze tří pololetí uvedených na přihlášce ke studiu (I. pololetí čtvrtého ročníku, II. pololetí čtvrtého ročníku a I. pololetí pátého ročníku) a to takto: celkový průměr body celkový průměr body 1,00 1,10 0 1,71 1,80 1 1,11 1,0 8 1,81 1, ,1 1,0 6 1,91,00 8 1,1 1,0,01,10 1,1 1,50,11,0 1,51 1,60 16,1,0 1 1,61 1,70 1,1 0 b. slohová práce: započítává se obsah i gramatika maximální počet dosaţených bodů je 5 c. psychologický test: je sestaven z několika testů a maximální počet bodů je 10 d. úspěchy v soutěţích a olympiádách: oblastní kolo krajské kolo celostátní kolo 1.místo 5 b 1.místo 10 b 1.místo 15 b.místo b.místo 8 b.místo 1 b.místo 1 b.místo 5 b.místo 8 b Úspěchy na soutěţích a olympiádách je nutno dokladovat nejpozději v den přijímacího řízení výsledkovou listinou nebo diplomem. Celkový počet dosaţených bodů: olymp. a soutěţe Součet bodů stanoví pořadí uchazečů u přijímací zkoušky. V případě rovnosti bodů se přihlíţí k úspěchům na soutěţích a olympiádách (rozhoduje nejdříve vyšší soutěţ, teprve potom pořadí). Ţáci, kteří na vysvědčení ze čtvrté třídy v prvním i druhém pololetí a na vysvědčení z páté třídy v prvním pololetí mají průměr do 1,50 bez trojek, budou přijati bez přijímacích zkoušek. 11

13 Výroční zpráva o činnosti 007/08 Č Á S T V. V Ý S L E D K Y V Ý C H O V Y A V Z D Ě L Á V Á N Í Celkové hodnocení a klasifikace žáků a) čtyřleté gymnázium Ročník Počet tříd / počet ţáků Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neklasifikováni Počet opravných zkoušek 1. 1/ / / / Celkem 6/ b) šestileté gymnázium Ročník Počet tříd / počet ţáků Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neklasifikováni Počet opravných zkoušek 1. 1/ / / / / / Celkem 6/ c) osmileté gymnázium Ročník Počet tříd / počet ţáků Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neklasifikováni Počet opravných zkoušek 1. 1/ / / / / / / Celkem 7/

14 Výroční zpráva o činnosti 007/08 Zameškané hodiny, předčasné ukončení studia, přerušení studia a) čtyřleté gymnázium Ročník Počet zameškaných hodin Počet neomluvených hodin Přerušení studia Předčasné ukončení Vyloučení Ukončení z prospěch. důvodů Celkem na ţáka 157,86 0 b) šestileté gymnázium Ročník Počet zameškaných hodin Počet neomluvených hodin Přerušení studia Předčasné ukončení Vyloučení Ukončení z prospěch. důvodů Celkem na ţáka 19,59 0 c) osmileté gymnázium Ročník Počet zameškaných hodin Počet neomluvených hodin Přerušení studia Předčasné ukončení Vyloučení Ukončení z prospěch. důvodů Celkem na ţáka 150,9 0,1 d) celkový počet neomluvených hodin Denní studium Celkem 15 1

15 Výroční zpráva o činnosti 007/08 Výsledky maturitních zkoušek Vyhlášená témata pro písemnou maturitní zkoušku z českého jazyka: Téma č. 1 : K čemu jsou zákony tam, kde jedině peníze vládnou? G. Petronius (Úvaha o morálních hodnotách 1. století) Téma č. : I nejvyšší zeď pro lásku je nízkou. W. Shakespeare (Osudové milostné vztahy v literatuře výklad na základě vlastní četby) Téma č. : Je divné, ţe domovu ţádný člověk neunikne. J. Werich (Čím je pro mne rodina, domov, vlast volný slohový útvar) Téma č. : Pro většinu lidí je synonymum slova věřit slovo vidět, nikoliv číst. (Úvaha o významu a roli moderních komunikačních technologií v ţivotě jednotlivce i společnosti) Písemné maturitní zkoušky z českého jazyka: třída počet ţáků H O D N O C E N Í 1 5 Oktáva A Oktáva B Oktáva C celkem Výsledky ústních maturitních zkoušek v jednotlivých předmětech: OKTÁVA A: předmět počet ţáků H O D N O C E N Í 1 5 prům. Český jazyk a literatura ,96 Anglický jazyk ,50 Ruský jazyk ,50 Matematika ,80 Fyzika Chemie ,50 Biologie ,6 Dějepis 10 1,10 Zeměpis 1,50 Základy společenských věd , 1

16 Výroční zpráva o činnosti 007/08 OKTÁVA B: předmět počet ţáků H O D N O C E N Í 1 5 prům. Český jazyk a literatura 17 5,1 Anglický jazyk 1 7 1,71 Ruský jazyk 1 1 1,75 Matematika ,78 Fyzika 1 1 1,67 Chemie 1 1 1,50 Biologie 1 1,00 Dějepis 7 1,86 Zeměpis 5 1,60 Základy společenských věd 6 1, OKTÁVA C: předmět počet ţáků H O D N O C E N Í 1 5 prům. Český jazyk a literatura ,07 Anglický jazyk , Ruský jazyk 1 1,00 Matematika 5 1,0 Fyzika 1 1,00 Chemie 1 1,00 Biologie 1 1 1,50 Dějepis 5 1,0 Zeměpis 7 1, Základy společenských věd 8 1 1,00 Celkový prospěch u maturitních zkoušek: Školní rok 007/008 Počet ţáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Počet opakujících celou zkoušku Nepřipuštění ke zkoušce Oktáva A Oktáva B Oktáva C Celkem Plnění učebních osnov a učebních plánů Plnění učebních plánů a osnov bylo průběţně kontrolováno v rámci předmětových komisí a vedením školy. 15

17 Výroční zpráva o činnosti 007/08 Č Á S T VI. Ú D A J E O V Ý S L E D C Í C H I N S P E K C E P R O V E D E N É Č E S K O U Š K O L N Í I N S P E K C Í Ve školním roce 007/008 byla ze strany ČŠI provedena kontrola vybraných údajů zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, jejich správnosti a úplnosti a provádění zápisů změn těchto údajů; zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech. Kontrola v závěrečném protokolu konstatovala, ţe nebylo zjištěno porušení právních předpisů. Č Á S T VII. V Ý K O N S T Á T N Í S P R Á V Y Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání Přijetí ke studiu 55 0 Nepřijetí ke studiu 5 0 Přerušení studia 1 0 Přestup ţáka 6 0 Stipendium 10 0 Podmínečná vyloučení 0 0 Vyloučení 0 0 Ukončení studia 1 Opakování ročníku 0 0 Změna studijního oboru 0 0 Celkem 10 1 Č Á S T VIII. P O R A D E N S K É S L U Ţ B Y N A Š K O L E Údaje o pracovnících a) počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosaţené vzdělání výchovný poradce 1 VŠ preventista soc.patol. jevů 1 VŠ úvazek kvalifikace, specializace dosaţené vzdělání psycholog 0 16

18 Výroční zpráva o činnosti 007/08 speciální pedagog 0 b) věková struktura do 5 let 5 50 let 50 let důch. věk výchovný poradce 1 psycholog speciální pedagog c) další vzdělávání poradenských pracovníků školení pedagog. sboru pracovníky DYS CENTRA práce se studenty s vývojovými poruchami učení Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby d) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů nejsou e) finanční prostředky z jiných zdrojů nejsou Č Á S T IX. Z Á K L A D N Í Ú D A J E O H O S P O D A Ř E N Í Š K O L Y a) kalendářní rok 007 Výnosy i náklady v tis. Kč V Ý N O SY 1 Státní dotace 1.050, Dotace na vzdělávání pracovníků, software, SIPVZ 77, Dotace od obce (Jihomoravského kraje) Na Východ 98, Poplatky od zletilých ţáků, rodičů, zák. zástupců 5.55, 5 Sponzorování učňů 6 Produktivní práce učňů 7 Příjmy z hospodářské činnosti 8 Ostatní příjmy (sponzorské dary, úroky apod.) 61, 9 Trţby z prodeje dlouhodobého majetku 10 Výnosy celkem 18.51, 17

19 Výroční zpráva o činnosti 007/08 N Á K L A D Y 11 Výdaje a prostředky na platy 9.600, 1 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 88, 1 Odvody zdrav. a soc. pojištění a FKSP.69, 1 Výdaje na učebnice a neinvest. uč. pomůcky 167, 15 Výdaje na další vzdělávání zaměstnanců, Ostatní provozní náklady:.69, z toho nájemné 1.08, z toho energie , 19 Výdaje v rámci hospodářské činnosti stipendia 111, 0 Náklady celkem 18.88, 1 Investiční výdaje Zdroje investičních výdajů Poplatky od rodičů Hospodářský výsledek v hlavní činnosti 1, Hospodářský výsledek v hospodářské činnosti 5 Hospodářský výsledek 1, U škol zřizovaných obcí HV z dotace ŠÚ a z ní hrazených výdajů : 6 Hospodářský výsledek z prostředků stát. rozpočtu P o u ž i t í f o n d ů 7 FRIM FO RF čerpáno v r. 007 zůstatek k Celkový Přepočtený počet pracovníků Počet pedagog. pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy pedagog. pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy nepedagog. pracovníků Průměrná měsíční výše nenárokové sloţky mzdy ped. prac. Průměrná měsíční výše nenárokové sloţky mzdy nepedagogic. pracovníků A B A B A B A B A B A B,,7 9, 0, A ROK 006 B ROK

20 Výroční zpráva o činnosti 007/08 b) školní rok 007/008 Výnosy i náklady v tis. Kč V Ý N O SY 1 Státní dotace 1.850, Dotace na vzdělávání pracovníků, nákup softwaru, SIPVZ 77, Dotace od obce (Jihomoravský kraj) Na Východ 98, Poplatky od zletilých ţáků, rodičů, zák. zástupců 5.65, 5 Sponzorování učňů 6 Produktivní práce učňů 7 Příjmy z hospodářské činnosti 8 Ostatní příjmy (sponzorské dary, úroky apod.) 90, 9 Výnosy celkem 19.60, N Á K L A D Y 10 Výdaje a prostředky na platy 9.88, 11 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 500, 1 Odvody zdrav. a soc. pojištění a FKSP.65, 1 Výdaje na učebnice a neinvest. uč. pomůcky 19, 1 Výdaje na další vzdělávání zaměstnanců 1, Ostatní provozní náklady:.891, z toho nájemné 1.0, Výdaje v rámci hospodářské činnosti stipendia 109, 18 Náklady celkem 19.5, 19 Investiční výdaje 0 Zdroje investičních výdajů Poplatky od rodičů 1 Hospodářský výsledek v hlavní činnosti 15, Hospodářský výsledek v hospodářské činnosti Hospodářský výsledek celkem 15, 19

21 U škol zřizovaných obcí HV z dotace ŠÚ a z ní hrazených výdajů: Hospodářský výsledek z prostředků stát. rozpočtu EKO GYMNÁZIUM BRNO Výroční zpráva o činnosti 007/08 P o u ž i t í f o n d ů 5 FRIM FO RF čerpáno v r. 007 zůstatek k Celkový Přepočtený počet pracovníků Počet pedagog. pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy pedagog. pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy nepedagog. pracovníků Průměrná měsíční výše nenárokové sloţky mzdy ped. prac. Průměrná měsíční výše nenárokové sloţky mzdy nepedagogic. pracovníků A B A B A B A B A B A B,8,7 0,8 0, A rok 006/007 B rok 007/008 Č Á S T X. D A L Š Í Ú D A J E O Š K O L E Kromě běţné výuky je do studijního programu zařazena řada akcí, které výuku doplňují nebo prohlubují, a to v oblasti technickopřírodovědné i humanitní. Průřez školním rokem 007/08 září se uskutečnilo slavnostní zahájení školního roku 007/008 v brněnském Semilassu. Celkem bylo přijato 70 nových ţáků: prima A ( tř. uč. Andrea Bastlová), tercie B 0 ( tř. uč. Martin Stejskal ), kvinta C 6 ( tř. uč. Helena Doloţílková ). Studijněpoznávací pobyt ve Skotsku v září 007. Tato akce byla určena ţákům vyšších ročníků. Zúčastnilo se jí 0 ţáků v doprovodu prof. Ludmily Hanzíkové, Andrey Bastlové a Martina Stejskala. Program vycházel z poţadavků učebních osnov a dal většině ţáků první příleţitost prakticky si ověřit a vylepšit jazykové dovednosti. Kromě společné výuky některých předmětů naše delegace uspořádala českoskotskou velkolepou party, kde prezentovala Českou republiku, město Brno a EKO Gymnázium. Ve dnech se uskutečnila druhá část úspěšného projektu Na východ II, kdy skupina 11 ruských studentů v doprovodu dvou učitelek přijela k nám do Brna. Stejně jako vloni jsme se snaţili seznámit je s historií a kulturou našeho regionu, ukázat jim co 0

22 Výroční zpráva o činnosti 007/08 nejvíce památek (Praha, Lednice, Moravský kras) a přiblíţit jim nejen naše zvyky a tradice, ale i ţivot současné mládeţe. Ţáci sext se vypravili na exkurzi do Kralic nad Oslavou, kde navštívili Památník Bible kralické a mohli ucelit své literárněhistorické znalosti z minulého školního roku. Za doprovodu profesorek Pavly Jamborové, Alexandry Vokřálové a Aleny Sýkorové zhlédli několik starých knih vytištěných právě v kralické tiskárně a nálezy z archeologického výzkumu. Ekologický kurz Luţní lesy v Podyjí absolvovali ţáci sext pod vedením prof. Soni Krampolové. Ţáci měli za pomoci tabulek rozeznávat stromy a jejich listy nebo drobné vodní ţivočichy. Akce vyvrcholila vytrháváním invazních rostlin na Pálavském vrchu. Kvinty navštívily Mahenovu knihovnu. Cílem exkurze bylo, aby se ţáci naučili orientovat v jednotlivých odděleních a dokázali tak najít knihu, kterou zrovna potřebují. Ve dnech se ţáci tercií (celkem 6 ţáků) vypravili na ekologickou exkurzi na Rychtu Krásensko. Akce měla nejen seznamovací účel, ale zasvětila ţáky blíţe do problematiky ochrany přírody a vztahu mezi naším kaţdodenním ţivotem a zdravím planety Země. Kurz byl také zaměřený na poznávání krajiny, sběr rostlin a listů stromů. Na ţáky dohlíţeli prof. Martin Stejskal, Zdeňka Říhová a Marek Jeleček. Kurzu na Šumavě na téma Ekologické vzdělávání učitelů a ochrana ţivotního prostředí se v termínu zúčastnily profesorky Jitka Němčanská a Barbora Tesařová. tercie Krásensko 1

23 Výroční zpráva o činnosti 007/08 říjen 07 Naši noví ţáci primy se s prof. Jitkou Němčanskou vypravili do Hvězdárny a planetária M. Koperníka na pořad Nebeský cestopis. Seznámili se tam s moderními názory na podobu sluneční soustavy a naší galaxie. Poté se vzdělávacího programu zúčastnily i kvinty. Sexty A, B navštívily stálou expozici Hlava medúzy v Místodrţitelském paláci v Brně. Jednalo se o výtvarnou a sochařskou expozici umění od počátků gotiky po 19. století. Ţáci tak měli moţnost zhodnotit své znalosti z dějin umění a dozvědět se další nové informace. Exkurze se konala pod dohledem prof. Julie Jungwirthové a Natálie Miţenkové. Ţáci oktáv se vydali na jednodenní exkurzi do Prahy. Zhlédli nejen historickou část Prahy, ale večer je čekala i návštěva divadelního představení. Třída kvinta C absolvovala pod dozorem profesorek Heleny Doloţílkové a Jitky Němčanské přírodovědně ekologický kurz na ekofarmě v Krásenku. Ţákům se tam věnovali zkušení lektoři, kteří je zasvětili do problematiky péče o ţivotní prostředí. listopad 07 V rámci Dnů ruské kultury na Moravě se 16 ţáků za doprovodu prof. Heleny Gazdové zúčastnilo vystoupení Akademického činoherního divadla ze Samary. V divadle Husa na provázku ruští herci sehráli představení Skonapel istoar na motivy Gogolových Mrtvých duší. V týdnu od se konalo čtvrtletní opakování. Mechorosty prezentace

24 Výroční zpráva o činnosti 007/08 Jiţ podruhé se na škole konala mezinárodní soutěţ Přírodovědný klokan. Test obsahoval otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie a všeobecných znalostí. Zúčastnilo se ho 60 ţáků tercie A, B a kvarty B a 85 ţáků z kvint a sext A, C. Účast v městském kole v plavání Brno Lesná (celkově 10. místo). Zároveň se na tomto klání odplaval i krajský přebor (celkové 11. místo). Účast: Hradský, Kroupa (Ok A), Müller, Kopřiva (Ok B), Handlíř (K A), Bauer (K B), Kútnik (kvarta B). Oktávy navštívily Moravskou zemskou knihovnu. Na této exkurzi byli ţáci seznámeni s půjčovním řádem knihovny a naučili se orientovat v jednotlivých odděleních. Tyto uţitečné informace jistě vyuţijí i při svém dalším studiu na vysokých školách. Exkurzi zorganizovali prof. Alexandra Vokřálová, Alena Sýkorová a František Továrek. Literárněpoznávací pobyt Praha kvarta A, B. Během třídenního naučného pobytu navštívili ţáci celou řadu významných památek a měli tak moţnost seznámit se i lépe s naším hlavním městem. Uţ dopředu měli ve dvojicích připravený krátký referát k zadanému tématu. Ve dnech se EKO Gymnázium představilo na veletrhu středních škol v Brně. V pondělí se ţáci primy a sekundy pod dozorem prof. Jany Lysoňkové a Drahomiř Klíčové zúčastnili natáčení televizní soutěţe Věříš si? Akci zorganizovala prof. Alena Sýkorová. Soutěţní díl s našimi studenty byl vysílán v 1:0 hod na ČT. V listopadu se nám podařilo představit úspěšný ekologický projekt Mechorosty v brněnských lesích přímo v centru Brna. Během podzimu prováděli ţáci pod vedením profesorek Soni Krampolové a Jitky Němčanské sběr mechorostů v lesích okolo Brna a určili pokryvnost mechovým patrem. Zhotovili fotografie lesa, mechů a provedli vlastní sběr vzorků. Široká veřejnost a ostatní brněnské školy tak mohly v sále Slévárna ve Vaňkovce zhlédnout výstavu zajímavých fotografií, nasbíraných vzorků a ostatních materiálů týkajících se právě mechorostů. prosinec 07 Turnaj v košíkové Brno, Kudelova. Ţáci naší školy obsadili 8.místo. Turnaj ve florbale Brno Lesná (6. místo). Ţáci oktáv navštívili v rámci komunikace v českém jazyce výukový program Noviny na Lávce (CVČ Luţánky). Organizovali prof. Alexandra Vokřálová, Alena Sýkorová, František Továrek. V závěru kalendářního roku ( ) se konaly obhajoby seminárních prací ţáků septim. leden Den otevřených dveří. Oktávy se pod vedením prof. Alexandry Vokřálové, Aleny Sýkorové a Františka Továrka vypravily do Studia Lávka. V rámci mediální výuky si ţáci prakticky rozšířili své znalosti o tzv. public relations. Ţáci sext v hodině ekologického praktika navštívili s prof. Soňou Krampolovu botanickou zahradu Masarykovy univerzity. Uskutečnilo se školní kolo olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se 9 ţáků. Dne 1. ledna 008 byli slavnostně stuţkováni maturanti školy r. 008 na Stuţkovacím plese v KD Semilasso.

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

eko gymnázium brno o.p.s.

eko gymnázium brno o.p.s. eko gymnázium brno o.p.s. přidružená škola UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 006/007 Výroční zpráva o činnosti 006/07 OBSAH : část I Základní charakteristika školy část II Přehled učebních

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. 1. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800, příspěvková organizace telefon: 483 389 233, 483 391 546, 2.zszb@tfnet.cz http://www.zeleznybrod.cz/zspelechovska ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

Více

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 se na doporučení Rady Olomouckého kraje zapojilo do Pilotního

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 podle zákona č. 139/95 Sb., 17, pís. e a) Mendelovo gymnázium, Opava (MGO) Komenského 5, Opava, 746 01 škola s právní subjektivitou

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Informace. Třída. Volitelné předměty pro školní rok 2009/2010

Informace. Třída. Volitelné předměty pro školní rok 2009/2010 Třída Informace Školní rok 2009/ 2010 3V Volitelný předmět: Každý žák si musí zvolit jeden z nabízených předmětů a tento zvolený předmět se stává povinným předmětem pro školní rok 2009/2010. 3V - tercie

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Čj.: 3004jj14 V Jevíčku 30. 1. 2014 Vyřizuje: Linhartová Organizace přijímacího řízení na Gymnáziu v Jevíčku Přijímací komise Pro přijímací řízení jmenuji komisi jako

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění z. 139/1995

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více