A) Údaje o poradenských pracovnících školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A) Údaje o poradenských pracovnících školy"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO ŠKOLNÍ ROK 2007/ 2008

2 2

3 OBSAH I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY II. III. IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚÁVACÍ PROGRAM A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ VI. VII. VIII. IX. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE FINANČNÍ PROSTŘEDKY DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE VII.1) Materiální a prostorové vybavení VII.2) Aktivity volného času při CMcZŠ VII.3) Výchova k volbě povolání VII.4) Protidrogová prevence. Prevence proti projevům násilí, rasismu a xenofobie VII.5) Environmentální vzdělávání VII.6) Péče o talentované ţáky VII.7) Výjezdy ţáků pobyty VII.8) Školská rada VII.9) Sdruţení na podporu CMcZŠ VII.10) Informovanost rodičů PORADENSKÉ SLUŢBY NA ŠKOLE A) Údaje o poradenských pracovnících školy B) Údaje o finančních zdrojích na poradenské sluţby ve škole C) Péče o ţáky s poruchami učení X. ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ Zpráva o činnosti školní druţiny a školního klubu XI. PREZENTACE ŠKOLY IX.1) Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné ve škole IX.2) Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné mimo školu IX.3) Prezentace školy na veřejnosti IX.4) Soutěţe pořádané ve škole IX.5) Účast ţáků v olympiádách a mimoškolních soutěţích IX.6) Spolupracující organizace IX.7) Praxe studentů VŠ na CMcZŠ XII. DUCHOVNÍ ŢIVOT ŠKOLY XIII. ZÁVĚR SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1: Čerpání dotace MŠMT v kalendářním roce 2007 Příloha 2: Hodnocení minimálního preventivního programu za rok 2007/2008 Příloha 3: Přehled volnočasových aktivit Příloha 4: Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné ve škole Příloha 5: Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné mimo školu 3

4 4

5 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY I.1 Název: Cyrilometodějská církevní ZŠ Brno, Lerchova 65 Datum zařazení do sítě škol: Statut organizace: školská právnická osoba (od 9. června 2006) IČO: Zřizovatel: Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje Statutární zástupce - Ředitel školy: Telefon: Fax: cz, Mgr. Zdeněk Strašák web: Škola má dvě části: Základní škola (úplná) - IZO Školní druţina a školní klub - IZO Kapacita - školy: 575 žáků - školní družiny: 175 žáků - školního klubu: 50 ţáků I.2 Počet tříd Školní rok 2007/2008 počet tříd z toho Celkový počet ţáků Počet ţáků na jednu třídu (k 30. IX.) speciálních vyrovnávacích k 30. IX. k 30.VI. 1.stupeň ,40 2.stupeň ,125 celkem ,35 POZNÁMKA: Z toho se 3 ţáci vzdělávají v zahraničí. Do povolené kapacity školy chybí 38 ţáků. I.3 Celkový počet ţáků v 1. ročníku: 60 Průměrný počet ţáků na přepočtené učitele celkem (34,9) za celou školu: 15,39. I.4 Školská rada je zřízena dle 167, odst.1 zákona č.561/2004 Sb., a to dne 25. listopadu 2005 I.5 Zvolený vzdělávací program Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací V ročníku Obecná škola 12035/97-20 II. V., VII.-IX. Školní vzdělávací program CMcZŠ - RVP ZV / I. a VI. Výuka volitelného předmětu Etická výchova jako alternativní k předmětu Náboženská výchova povolena MŠMT , č.j /

6 Volitelné předměty: Náboženská výchova, Etická výchova, Základy práce s počítačem, Technická praktika, Pěstitelská výchova, Vedení domácnosti, Uměleckořemeslná výchova, Přírodovědné praktikum F-Ch, Přírodovědné praktikum Ch-Př, Dějepisné a zeměpisné praktikum, Literární praktikum, Výtvarné projekty. Nepovinné předměty: Náboženská výchova na I. stupni, Náboženská výchova a Etická výchova v VII. ročníku, Informatika v VII. ročníku, biblický kroužek. I.6 Škola nezřizuje školní jídelnu. Stravování žáků je zajištěno smluvně v budově školy v souladu s Vyhláškou o škol. stravování 107/2005 Sb. se Školní jídelnou při CM církevní ZŠ s.r.o., Lerchova 65, Brno. I.7 Součástí školy je školní druţina a školní klub ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem fyz. 7 / přepoč. 6,3 ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK celkem 1 15 fyz. 1 / přepoč. 1,0 Závěr Máme plný počet tříd, ale není naplněná kapacita školy (do plné kapacity chybí 50 ţáků). Současně škola trpí výrazným nedostatkem volných prostor. Přijímáme zájemce na druhý stupeň, do prvních tříd je zájem malý. V příštím roce je nutné rozhodnout se mezi dvěma moţnostmi: 1) Doplnit počet ţáků na plnou kapacitu a přijmout tedy aktivity k prezentaci školy; 2) Otevřít pouze dvě první třídy a získat tak na dalších 5 roků volnou jednu třídu pro dělení tříd na skupiny. Kapacita školní druţiny je naplněná, zájemce musíme odmítat chybí prostory. Kapacita školního klubu naplněná není. Klub je však vyuţíván v hojné míře ţáky přicházejícími nepravidelně. Jedno oddělení zatím plně postačuje. Vyšší naplněnosti brání neochota ţáků za jednorázový pobyt v klubu zaplatit. 6

7 II. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY fyzický počet / přepočtený počet II.1 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků dle zákona č. 563/2004 Sb. učitelé, učitelky vychovatelky CELKEM Počet pracovníků 36 / 34,9 100% 7 / 6,3 100% 43/41,2 100% Z toho odborně 35 / 34,1 97,2% / 97,7 % 6 / 5,3 84% 41/39,4 95% kvalifikovaných Z toho ţen 28 / 27,4 77,8% / 78,5 % 7 / 6,3 100% 35/33,7 81% II.2 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 4 II.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 8 II.4 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2006/07 odešli ze školy: 4 II.5 Nepedagogičtí pracovníci - počet: 10 / 9,174 II.6 Věkové sloţení pedagogických pracovníků: Učitelé Věk Muţi Ţeny do 35 let let 2 23 nad 50 let 1 1 Pracující důchodci nepobírající důchod - - Pracující důchodci pobírající důchod - - Mateřská dovolená - - Celkem 6 39 Rodičovská dovolená - 6 II.7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy TÝMOVÁ ŠKOLENÍ Prevence vyhoření Sdružení Podané ruce Osobnostní rozvoj Mgr. M. Hermann Učím lépe rozumět světu ADRA INDIVIDUÁLNÍ ŠKOLENÍ - DLOUHODOBÉ KURZY Učitelství Aj pro I. stupeň ZŠ NIDV 3 Horová, Šťastná, Valentová Úspěšný ředitel NIDV 1 Strašák Funkční školení ved. pracovníků NIDV 1 Kočí 7

8 INDIVIDUÁLNÍ ŠKOLENÍ Učebnice dějepisu FRAUS 1 Kolář školení KOORDINÁTOR 1 Hummlová Koordinátoři ŠVP 1 Hummlová Jak napsat ţádost o grant FAKTA v.o.s. 2 Kočí, Strašák školení BOZP ved. pracovníků SSŠ Brno 1 Kočí Efektivní způsob komunikace NIDV 1 Kočí Alternativní způsob vyučování NIDV 1 Borkovcová Konference matematika 1 Borkovcová Mediální výchova 1 Kříž Jak napsat ţádost o grant 2 FAKTA v.o.s. 2 Kočí, Strašák Seminář NJ 1 Trmačová Kritické myšlení SSŠ Blansko 1 Hummlová Pracovní řád 1 Strašák Poezie ve škole a mimo ni NIDV 1 Kabátková Florbalový seminář 1 Kolář Diagnostika třídních kolektivů NIDV 2 Borkovcová, Ruberová Konference etického fóra 3 Koč, MLA, Sed Učitel v ohroţení NIDV 1 HED Řízení kvality a její hodnocení NIDV 1 Strašák Rozumět médiím 1 Humlová Tělo jako nástroj ARTAMA 1 Kočí Primární prevence 1 Kabátková Zákoník práce 2 Kočí, Strašák Geometrie v nové koncepci FRAUS 3 Crh, Hor, HED Matematika 6 FRAUS 1 Borkovcová Uţitečná geografie DESCARTES 1 Strašák Dobré vyučování v matematice DESCARTES 1 Strašák Team Deutsch 1 Trmačová Náměty ve výuce zeměpisu NIDV 1 Borkovcová Bilder in Deutsch Unterricht SGUM 1 Trmačvá Němčina jako druhý cizí jazyk 1 Trmačová Prvouka FRAUS 4 Crh, Hor, HED, Zel Osobnostní a sociální výchova SVČ LEGATO 2 Borkovcová, Kočí 8

9 Podporujeme aktivní myšlení 1 Zelinková Modelové řešení šikany NIDV 2 Kočí, Strašák Modelové řešení šikany 1 Trmačová Jazyk a jazyková komunikace NJ CVČ Lužánky 2 Kočí, Trmačová Klíčové kompetence DIS Fryšták 2 Kočí, Řeholová, Hummlová 38 Počet celkem 54 II.8 Romský asistent: NE Jiný asistent: ASISTENT PEDAGOGA ke zdravotně znevýhodněným - Lenka Otřísalová, Barbora Součková; od května do června Závěr Učitelé jsou odborně kvalifikovaní, ti bez kvalifikaci si ji doplňují. Kvalifikovanost se nám daří udrţet i u vyučující cizích jazyků. Přepočtený počet pedagogů se sníţil, protoţe do úvazku započítáváme v souladu s legislativou práci výchovného poradce (3 hodiny) a metodika ICT (3 hodiny); kromě toho navíc práci speciálních pedagogů a pedagogů pro edukativně stimulační a dyslektické skupiny (celkem 8 hodin) a nad rámec zvyklostí také práci metodika prevence (2 hodiny). Za zmínku stojí rovněţ posílení muţské části pedagogického sboru (5 z 35). Nízký průměrný věk pedagogů přináší škole nové představy a zájem vzdělávat se. Na druhou stranu je nutné nové učitele, většinou absolventy, stále dokola zaučovat a vést, coţ můţe být unavující; kromě toho je v důsledku velké fluktuace (sňatky, mateřská dovolená) značně obtíţné obsadit funkce s dlouhodobým působením a výhledem (koordinátor ŠVP, metodik prevence, koordinátor EVV). Pedagogové mají zájem o další vzdělávání. Letos proběhla 3 týmová školení. Brzdou dalšího vzdělávání jsou finance a nutnost suplování za školícího se kantora. Pokusíme se získat finance z ESF. Pro příští roky je prioritou dalšího vzdělávání pedagogů témata hodnocení a sebehodnocení a prevence šikany a sociálně patologických jevů. Podařilo se nám od května zavést funkci asistenta pedagoga pro ţáka 7. ročníku, která by měla být naplněna i pro další roky. 9

10 III. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ III.1 Celkové hodnocení a klasifikace ţáků (k ) Prospělo s Prospělo Nehodnoceno Ročník Počet ţáků Prospělo Neprospělo vyznamenáním po (O) po (K) I. stupeň (1) 1 (2) 1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) - - II. stupeň Celkem ) 3) (O): počet žáků, kteří vykonali opravné zkoušky (K): počet žáků, kteří vykonali klasifikační zkoušky Opravná zkouška z českého jazyka 2) Klasifikační zkouška z matematiky a výtvarné v. nedostavil se Opravná zkouška z anglického jazyka 4) 5) 6) 7) Opravná zkouška z matematiky Výuka anglického jazyka je nevyrovnaná a na I. stupni je ve skupinách velký počet ţáků. Pro zlepšení stavu připravujeme projekt, který ţáky metodicky povede na přípravu oficiálních jazykových zkoušek. První etapu (metodickou přípravu) máme za sebou, další kroky realizujeme; protoţe se jedná o aktivitu náročnou, podali jsme grant pro ESF, který by nám měl přinést prostředky pro realizaci. Vedle kvalitního vzdělání se zaměřujeme z důvodu rovnoměrného rozvoje osobnosti i na výchovu ţáků. Výchovná stránka je posílena ve školním vzdělávacím programu, je na ni kladen důraz v mnoha předmětech. Chceme, aby naši školu opustili mladí lidé, kteří si jsou vědomi toho, co mohou dát společnosti, a také rozpoznají i hodnoty, které mají ostatní. Jsou schopni účinně spolupracovat a pomáhat. III.2 Sníţený stupeň z chování Stupeň chování Počet z počtu všech ţáků školy 1. pol. 2. pol ,5% ,2% 0 1 III.3 Celkový počet neomluvených hodin na škole 10 Neomluvená absence 1. pololetí 2. pololetí celkem počet hodin na jednoho ţáka 0 0,011 0,002

11 III.4 Pochvaly a výchovná opatření (hoši/dívky) pochvala Ř Σ pol. Σ rok 1. pol / / 0 1 / 3 2. pol / 3 0 / 3 napomenutí Ř 1. pol / 0 2 / 0 1 / 0-5 / 0 2. pol / 0 1 / 1 2 / 0 4 / 1 9 / 1 důtka Ř 1. pol / 0 2 / 0 1 / 1 1 / 0 9 / 1 2. pol / 0 3 / 0 4 / 0-0 / 1 9 / 1 18/ 2 2 z chování 1. pol / / 0 2. pol / 0 3 / 0-1 / 0 7 / 0 8 / 0 3 z chování 1. pol pol / / 0 1 / 0 celkem opatření / 0 15 / 0 12 / 0 3 / 2 4 / 1 * 39-36/3 Výchovná opatření se týkají v podstatě pouze hochů, a to několika jedinců. Obtíţná práce je se třídou 6.B (od února nový problematický ţák), 6.A a 7.B (rovněţ jedna problematická ţákyně). S těmito třídami učitelé třídní soustavně pracují a zaměříme se na ně i do budoucna. Třída 7.A se po odchodu problematické ţákyně zklidnila, a přestoţe jsou v ní nyní 4 integrovaní a 10 ţáků s poruchami (65% ţáků třídy), našla svůj rytmus a s chováním nejsou potíţe. V příštím roce se víc zaměříme na pochvaly. Řešili jsme několik případů šikany. Nejzávaţnější se odehrál ve třídě 9.A a dospěl aţ k demonstrativnímu pokusu o sebevraţdu. Tento případ zahrnuje několik důleţitých aspektů: a) I přes práci se třídou během předcházejících tří roků jsme nerozpoznali hloubku potíţí v kolektivu třídy. b) I přes cíleně nabízenou pomoc se nepodařilo oběti pomoci (i vzhledem k výše uvedenému). c) Řešení které škola zvolila, mířilo na příčinu šikany, bylo však napadnutelné, zvolený postup nekorespondoval zcela s pravidly pro takový případ stanovenými a nezapojil do řešení externí odborníky. d) Rozhodli jsme zapojit do řešení odborníky, ale jednání bylo příliš zdlouhavé; z toho důvodu byli pozdě informování i rodiče. Po spolupráci s odborníky se zlepšil stav postiţeného ţáka a atmosféra ve třídě. Tento případ je důleţitým podnětem pro práci s pedagogy v oblasti prevence šikany. Důraz budeme klást na vytvoření postupů a hledání odborníků v této oblasti. (Podrobněji viz. kapitola VIII.4, Šikana). III.5 Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č. 73/2005 Sb., 12-14) V tomto školním roce byl podle vyhlášky vzděláván jeden ţák v 1. ročníku. III.6 Počet absolventů CMcZŠ Počet ţáků % z celkového počtu všech ţáků 9.ročník 51 9,52% niţší ročník 1 0,2% Celkem 52 9,52% 11

12 III.7 Údaje o přijímacím řízení na střední školu: III.7.1 Výsledky přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia Výsledky přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia podle tříd (Tab 1) údaje uvádějí počet úspěšných uchazečů / počet přihlášených 5A 5B 5C CELKEM Bigy Barvičova 3 / 5 2 / 6 2 / 8 7 / 19 CMC Lerchova 7 / 9 3 / 6 4 / 5 14 / 20 G Kříţkovského / 1 1 / 1 GML Ţiţkova / / 1 10 / 14 5 / 13 7 / / 41 Výsledky přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia (Tab 2) 5. třídy počet ţáků přihlášených přijato nepřijato H úspěšnost (P) 46,2% úspěšnost (SUMA) 18,8% D úspěšnost (P) 57,1% úspěšnost (SUMA) 40,0% celkem úspěšnost (P) 53,7% úspěšnost (SUMA) 30,6% H 0 přijato dodatečně D 1 celkem 1 celkem k úspěšnost (P) 56,1% úspěšnost (SUMA) 31,9% úspěšnost (P) úspěšnost ze žáků přihlášených na SŠ úspěšnost (SUMA) úspěšnost ze všech žáků ročníku * Na osmiletá gymnázia se hlásil 41 ţák ze 72 (56%), uspěli 23 ţáci ( 32%). 12

13 III.7.2 Výsledky přijímacích zkoušek ţáků 7. tříd * Na šestiletá gymnázia se letos hlásil pouze jeden ţák ze 7.B, úspěšně. III.7.3 Výsledky přijímacích zkoušek ţáků 9. tříd Výsledky přijímacích zkoušek ţáků 9. tříd 1. kolo (Tab 3) 9. ročník G SŠ U NEZJ celkem % 9.A přihlášeno * 25 * 25 žáků přijato B přihlášeno * 27 * 27 žáků přijato CELKEM přihlášeno * 52 * 51 žák přijato ,5 Výsledky přijímacích zkoušek ţáků 9. tříd 1. kolo, podle pohlaví (Tab 4) HOŠI DÍVKY všichni 9.A 92% 83% 88% 9.B 71% 62% 63% celkem 81% 72% 76% Střední školy, na které se hlásili žáci 9. ročníku výsledky 1. kola (přihlášeno / uspělo) GYMNÁZIA (24/15) Biskupské G (19/12), G Matyáše Lercha (1/1), G kpt. Jaroše (1/0), biskupské G Letovice (1/1) ODBORNÉ ŠKOLY (19/18) CM pedagogická (3/2), strojní Sokolská (4/3), obchodní akademie (1/1), hotelová (3/2), uměleckoprůmyslová Husova (2/2), konzervatoř (3/3), chemická (2/2), ochrana osob a majetku (1/1), textilní (1/1) ODBORNÁ UČILIŠTĚ (5/2) ISŠ (5/1), nábytkářské (1/1), V současné době nemá škola přehled o tom, jak jsou ţáci v jednotlivých kolech úspěšní a na jaký typ školy se nakonec dostanou. Proto jsou ţáci nezjištění a údaje nemusí být stoprocentně spolehlivé. 13

14 Závěr Z pátého ročníku se hlásilo méně ţáků neţ v loňském roce. Jejich úspěšnost byla niţší. Stále však zůstává nadprůměrná (třetinová). Do šestiletých gymnázií se hlásil (úspěšně) jeden ţák. Z devátých tříd byla úspěšnost v 1. kole dosti dobrá (84,5% oproti 91% vloni), ale značně rozdílná v jednotlivých třídách. Výsledky jsou celostátně zkreslené malým počtem vycházejících ţáků. Stále zůstává nejdůleţitějším faktorem správná volba střední školy, coţ je věcí rodičů; škola pouze doporučuje. Výuka anglického jazyka je nevyrovnaná a na I. stupni je ve skupinách velký počet ţáků. Pro zlepšení stavu připravujeme projekt. Vedle kvalitního vzdělání se zaměřujeme z důvodu rovnoměrného rozvoje osobnosti i na výchovu ţáků. Chceme, aby naši školu opustili mladí lidé, kteří si jsou vědomi toho, co mohou dát společnosti, ale rozpoznají i hodnoty, které mají ostatní. Jsou schopni účinně spolupracovat a pomáhat. Pro řešení šikany jame navázali spolupráci s odborníky (Mgr. Sklenářová a Mgr. Jeţková), abychom zajistili operativní součinnost. Metodik prevence vypracuje materiál stanovující postup v případě podezření na šikanu. Výsledky výchovy není moţné kvantifikovat. Kromě toho, škola pouze pomáhá rodičům, a tak velmi záleţí i na shodě výchovy v rodině a ve škole. 14

15 IV. ŠKOLNÍ VZDĚÁVACÍ PROGRAM A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY IV.1 Školní vzdělávací program V souladu s legislativními předpisy jsme začali v letošním školním roce vyučovat podle vlastního vzdělávacího programu. Program, nazvaný Školní vzdělávací program Cyrilometodějské církevní ZŠ byl schválen pedagogickou radou dne 7. června 2007 a školskou radou dne 15. října Podle programu se ţáci začali učit v 1. a 6. ročníku. Přinesl jim změněné hodinové dotace a některé nové předměty dramatická výchova v 1. ročníku, informatika a dramatická výchova v ročníku 6. Nový je i obsah jednotlivých předmětů a způsob výuky. Potvrdilo se očekávání, ţe ŠVP bude znamenat větší nároky na finance (nové učebnice a pracovní materiály) a na prostor a dělení tříd. To bude v souvislosti s nedostatkem prostor znamenat velké problémy s narůstajícím počtem tříd vyučovaných podle ŠVP. Vyhodnocení ŠVP vedlo k úpravám učebního plánu pro 1. a 6. ročník. Pedagogická rada změny schválila 5. června Z důvodu celistvosti programu budeme moci porovnat jeho úroveň aţ po skončení cyklu na prvním či druhém stupni, coţ můţe po prvém roce přinášet nejistotu (např. matematika v I. ročníku). Koordinátorkou ŠVP byla do února Mgr. Markéta Hummlová. Poté odešla na mateřskou dovolenou a nového koordinátora ještě nemáme. Mgr. Humlová zatím spolupracuje externě a zvaţujeme zachování tohoto stylu spolupráce. Do prací na programu se i letos zapojila aktivně většina učitelů. Je potěšitelné, ţe je široká základna těch, kteří se aktivně o problematiku zajímají. V návaznosti na tvorbu ŠVP je pro příští roky prioritou dalšího vzdělávání pedagogů téma hodnocení a sebehodnocení. Vytvoření programu (povinné pro všechny ZŠ) probíhalo bez podpory ústředních orgánů. O smyslu školské reformy nebyla dostatečně informovaná nejen rodičovská veřejnost jako partner programu, ale ani samotní učitelé. Chci zde poděkovat všem učitelům, kteří se na tvorbě programu aktivně podíleli a jako celek odvedli nadstandardní výkon! IV.2 Vlastní hodnocení školy CMcZŠ provedla podle 12 Zákona 561/2004 Sb. školského zákona vlastní hodnocení školy. Pedagogická rada CMcZŠ schválila dne 27. září 2006 následující kritéria: 1. Sledovat a vyhodnotit přípravu školního vzdělávacího programu 2. Vyhodnotit úspěšnost ţáků při přijímacích řízeních na střední školy 3. Vyhodnotit účast a úspěšnost ţáků v olympiádách a soutěţích 4. Stanovení oblastí s dobrými výsledky výchovy a vzdělávání 5. Stanovení oblastí, ve kterých je nutné výchovu a vzdělávání zlepšit, navrhnout opatření 6. Spolupráce s rodiči a s veřejností. Vlastní hodnocení vychází z následujících materiálů - Kurikulum CMcZŠ pro školní rok 2005/2006, Kurikulum CMcZŠ pro školní rok 2006/2007, Strategický plán rozvoje CMcZŠ z března

16 Vlastní hodnocení bylo v pedagogické radě školy projednáno 25. října Rezervy jsme nalezli v bodu 2. a 4. Testování ţáků je uţitečné, ale zatím nekoncepční; souvisí s postupujícím ŠVP a systémem hodnocení, který teprve vypracováváme. Pro větší účast ţáků v olympiádách je nutné motivovat nejen ţáky, ale také učitele; zatím se soutěţí zúčastňuje několik jednotlivců. IV.3 Další nástroje hodnocení IV.3.1. Barvy života, hodnocení, sebehodnocení Pro vnitřní evaluaci školy jsme zvolili metodu Barvy života. Stav školy byl zjišťován ve třech oblastech: efektivita vyučování, atmosféra vztahů, potenciál vzniku rizikových forem chování. V době od 26. února do 14. března proběhlo anonymní snímání dat, kterého se zúčastnilo 332 ţáků prvního a 193 ţáků druhého stupně a 41 pedagogických pracovníků školy. Kaţdý ţák i pedagog dostal přidělený identifikační kód a prošel v připraveném počítačovém programu otázkami, které jsou zaloţeny na barevněslovních asociacích. Rodiče ţáků byli o termínu a způsobu snímání dat informováni. Počítačový program, následné zpracování evaluační zprávy, vyhodnocení, odbornou konzultaci pro nás provedla společnost DAP Services, a.s.. Výsledky byly pdle citlivosti údajů rozděleny do dvou kategorií pro všechny pedagogy a pro vedení školy. S výsledky byli pedagogičtí pracvovníci seznámeni na provozní poradě 17. dubna. Závěr Pro ŠVP je nejdůleţitějším úkolem zajistit koordinátora. Změna práce a nové postupy přinášejí na I. stupni nejistotu v dílčích etapách (po skočení ročníku). Vyţaduje to značnou víru a odvahu učitelů. Při další práci se můţeme opřít o ochotu a spolehlivost většiny učitelů. 16

17 V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ V.I. Kontrola dokumentace a finančních prostředků března proběhla kontrola ČŠI. Byla zaměřena na údaje v rejstříku škol, na vedení vybrané dokumentace a předávání údajů z této dokumentace a veřejnoprávní kontrola efektivního vyuţívání finančních prostředků poskytovaných škole. První dvě oblasti byly zcela v pořádku. V oblasti vyuţívání finančních prostředků zjistila kontrola pochybení ve vyúčtování z prostředků roku 2006 aţ v roce 2007, v souvislosti s tím pozdě placené nájemné a chybu ve vedení účetnictví (souhrnné obraty Má dáti a Dal účtů vedeny pouze ročně, nikoliv po měsících). Na tato zjištění jsme zareagovali a přijali opatření, aby se chyby neopakovaly. Opatření, která jsme přijali na základě šetření ČŠI Uvedli jsme do pořádku zjištěné nedostatky v účetnictví, poţádali jsme subjekty, které nám pozdě poslaly vyúčtování, aby pozdní zasílání napravily. V.II. Šetření stíţnosti rodičů (šikana v 9. ročníku) Další šetření ČŠI proběhlo na podnět rodičů v souvislosti s řešením situace ve třídě 9.A (viz. kapitola VIII.4, Prevence), a to ve dnech 15. a 28. února. Rodiče si stěţovali: a) na postup při řešení šikany, b) postup při navrţení výchovných opatření a klasifikace chování, c) postup školy při vyřizování stíţnosti rodičů. Výsledek šetření a) stíţnost je oprávněná, b) stíţnost je neprokazatelná, c) stíţnost je nedůvodná. Výsledek šetření předala ČŠI zřizovateli školy k dalšímu řízení. Opatření, která jsme přijali na základě šetření ČŠI Pro šetření šikany jame navázali spolupráci s odborníky (Mgr. Sklenářová a Mgr. Jeţková), abychom zajistili operativní součinnost. Metodik prevence vypracuje materiál stanovující postup v případě podezření na šikanu. Ředitel a zástupkyně pro výchovu a vzdělání absolvovali kurz řešení šikany (počítáme v dohledné době s proškolením všech pedagogů). Do školního kalendáře jsme pro další rok přidali stránku s informacemi pro rodiče, jak rozpoznat příznaky šikany. V.III. Šetření stíţnosti rodičů (na pedagoga) Třetím podnětem ke kontaktu ČŠI ( ) byla opět stíţnost rodičů, tentokrát na učitele. Ředitel byl vyzván, aby se ke stíţnosti vyjádřil a odpověděl rodičům. Odpověď ředitele, který neshledal na straně vyučující pochybení, byla inspekci pouze dána na vědomí. 17

18 VI. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. Počet dodatečných odkladů školní docházky: 0 Počet ţáků přihlášených k zápisu do 1. ročníku pro rok 2008/2009: 66 Počet odkladů povinné školní docházky: 8 Počet odvolání proti odkladům: 0 Přeřazení ţáka do vyššího ročníku: 0 Převedení ţáka ze střední školy do odpovídajícího ročníku: 1 VII.1 Rozpočtové prostředky VII. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 2007 Dotace celkem Kč v tom použito Provozní dotace Kč Kč Státní informační politika ve vzdělávání Kč Kč Čerpání dotace MŠMT v kalendářním roce 2007 je uvedeno v Příloze 1. VII.2 Nerozpočtové prostředky Ţádnými prostředky jsme nedisponovali VII. 3 Projekty a granty VII.3.1 Projekty podané - neschválené VII.3.2 Projekty podané schválené projekt Rozvojový program Podpora výuky cizích jazyků ve školách v roce 2008 dárce MŠMT hodnota projektu Kč poţadovaná částka Kč, tj. 100 % poskytnutá částka Kč projekt pro školní rok 2008/2009 Aneţka Trmačová projekt Úprava relaxačního areálu dárce Nadace Veronica hodnota projektu Kč poţadovaná částka Kč, tj. 33 % poskytnutá částka Kč, tj. 33 % projekt pro kalendářní rok 2008 Markéta Husaříková 18

19 VII.3.3 Projekty podané projekt Podpora výuky v cizích jazycích a vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků dárce ESF hodnota projektu 3, Kč poţadovaná částka 3, Kč, tj. 100 % projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně školení, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami dárce ESF hodnota projektu 2, ,50 Kč poţadovaná částka 2, ,50 Kč tj. 100 % projekt Tvorba metodiky výuky AJ zaměřené na zkoušku KET a PET dárce ESF hodnota projektu 1, ,50 Kč poţadovaná částka 1, ,50 Kč tj. 100 % VII.3.4 Projekty interní VII Seznam nových projektů pro školní rok 2007 / 2008 Rychlá rota sběr papíru Vladimíra ODEHNALOVÁ CELÁ ŠKOLA Bez zpracování projektu jsme uskutečnili Týden Země, Sportovní den, Den dětí a 7.a muzikál High School Musical. Pro tyto akce má smysl v případě možnosti projekt vypracovat a zažádat o grant. VII Projekty pokračující z minulých let WATOTO Sestra HEDVIKA 1. třídy Český jazyk s pomůckami DIPO Marie Šťastná I. stupeň Jaroslava Crhová I. stupeň Výchova ke zdraví Sestra HEDVIKA I. stupeň Tělovýchovné soutěţe na I. stupni Jaroslava Horová Edukativně stimulační skupiny Irena Greplová, Sestra HEDVIKA 1. třídy Dyslektické skupiny Irena Greplová, Sestra HEDVIKA 2. třídy projektová výuka - fara různí učitelé II. stupeň Rehabilitační cvičení na balónech Lenka Řeholová Papeţské misijní dílo S. MLADA, S. EDITA Rozvíjení čtení I. stupeň Radka Valentová (spolupráce s Knihovnou J. Mahena) WATOTO Sestra HEDVIKA 1. třídy Český jazyk s pomůckami DIPO I. stupeň 19

20 VII.4 Stavební úpravy Vymalování, oprava nátěrů Úprava místnosti sprch Zavedení ústředního topení na učitelské WC ve 3. patře Oprava části linolea Oprava zatékající střechy nad garáţí Zřízení skladu ŠD. Závěr S poskytnutými prostředky jsme vystačili jak pro mzdy, tak pro provoz. Kontrola ČŠI zjistila pochybení ve vykázání dotace. K tomu jsme přijali opatření (viz. kapitola V. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI). Vypracovali jsme několik grantů, jejichţ výsledek budeme znát v příštím školním roce. Na tuto náročnou činnost je od ledna 2008 zaměstnán na částečný úvazek projektový pracovník. Schválený je projekt pro výuku německého jazyka Podpora výuky cizích jazyků ve školách pro uskutečnění ve školním roce 2008/2009. Do tvorby grantů se učitelé zapojují pouze váhavě a ojediněle. V příštím období začneme obnovovat zastaralou počítačovou techniku. 20

21 VIII.1 Materiální a prostorové vybavení Škola má k dispozici: VIII. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE - 23 kmenových tříd, - v nich jsou zařízeny odborné učebny Ch a PŘ, F, Z a D, HV, HV 1. stupeň; vzhledem k velkému počtu ţáků jsou tyto učebny současně kmenové, jejich vyuţití je proto omezené, - odbornou učebnu technické výchovy, výtvarné výchovy s keramickou pecí, jazykovou učebnu, počítačovou učebnu, - pedagogickou knihovnu, - napojení na internet a počítačovou síť ve všech kabinetech a třídách, - 2 tělocvičny (z toho 1 v divadelním sále), - učebnu v přírodě, - divadelní sál (slouţí rovněţ jako tělocvična), - učebnu s přípravnou pro pěstitelství, nářaďovnu, školní zahradu, - 3 školní hřiště, - odpočinkovou venkovní plochu se sportovním vybavením, - 2 herny ŠD, - školní kuchyni a jídelnu. Vybavení pomůckami je zajišťováno podle poţadavků učitelů a tyto se daří naplnit. V oblasti informačních a počítačových technologií zbývá vybavit PC třídy I. stupně a pořídit interaktivní tabule a dataprojektory; o jejich uţitečnosti či počtu teprve rozhodneme. Pořízení další učebny PC je nereálné vzhledem k nedostatku místností. Čeká nás modernizace ICT zařízení. Prostorové podmínky svízelné; stávající prostory umoţňují dělení tříd na skupiny jen s nejvyšším vypětím. VIII.2 Aktivity volného času při CMcZŠ Aktivity volného času jsou rozděleny do skupin podle toho, kdo je provozuje krouţky provozované CMZŠ neplacené, placené a krouţky provozované jinými subjekty. Tento způsob se osvědčil; je přehlednější a umoţňuje rozšíření nabídky. Tak jako u jiných nestandardních aktivit je omezujícím faktorem nedostatek volných prostor. Rodiče, případně provozovatelé krouţků mají zájem načasovat krouţky hned po vyučování, coţ koliduje s moţnostmi školy. Zájem, který nemůţeme uspokojit, je také o aktivity v tělocvičně. Přehled volnočasových aktivit je uveden v Příloze 3. VIII.3 Výchova k volbě povolání V učebním plánu CMcZŠ jsou témata výchovy k volbě povolání zpracována v projektu Výchova k volbě povolání. V souladu s ním jsou zahrnuta do předmětů Rodinná výchova a Občanská výchova. Dále je 10 hodin v kaţdé třídě druhého stupně řídícího se učebním programem Obecná škola (tedy 7., 8. a 9. ročník) věnováno předmětu Úvod do světa práce, který seznamuje ţáky s rozsahem oborů lidské činnosti: 7. ročník komunikace s úřady, kulturní a církevní organizace; 8. ročník poznání řemesel, úřad práce, závislost mezi vzděláním a nezaměstnaností; 9. ročník typy středních škol, vyhledávání zaměstnání, příprava na konkurz. 21

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Obsah V. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE VI. FINANČNÍ PROSTŘEDKY VIII. A) Údaje o poradenských pracovnících školy

Obsah V. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE VI. FINANČNÍ PROSTŘEDKY VIII. A) Údaje o poradenských pracovnících školy I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY II. III. IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Obsah ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ V. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE VI. VII.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Minimální preventivní program Školní rok 2008/2009-1 - Součástí základní školy v Modřicích je školní druţina, školní jídelna a odloučeným

Více

Projekt S Montessori do devítky

Projekt S Montessori do devítky Projekt S Montessori do devítky Vypracovala: Doc. Dr. phil. Veronika Kotůlková 31. 3. 2016 Cíle projektu: Naši cílem je vytvořit devítiletou základní školu, na níž se vyučuje dle pedagogiky Marie Montessori,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více