A) Údaje o poradenských pracovnících školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A) Údaje o poradenských pracovnících školy"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO ŠKOLNÍ ROK 2007/ 2008

2 2

3 OBSAH I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY II. III. IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚÁVACÍ PROGRAM A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ VI. VII. VIII. IX. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE FINANČNÍ PROSTŘEDKY DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE VII.1) Materiální a prostorové vybavení VII.2) Aktivity volného času při CMcZŠ VII.3) Výchova k volbě povolání VII.4) Protidrogová prevence. Prevence proti projevům násilí, rasismu a xenofobie VII.5) Environmentální vzdělávání VII.6) Péče o talentované ţáky VII.7) Výjezdy ţáků pobyty VII.8) Školská rada VII.9) Sdruţení na podporu CMcZŠ VII.10) Informovanost rodičů PORADENSKÉ SLUŢBY NA ŠKOLE A) Údaje o poradenských pracovnících školy B) Údaje o finančních zdrojích na poradenské sluţby ve škole C) Péče o ţáky s poruchami učení X. ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ Zpráva o činnosti školní druţiny a školního klubu XI. PREZENTACE ŠKOLY IX.1) Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné ve škole IX.2) Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné mimo školu IX.3) Prezentace školy na veřejnosti IX.4) Soutěţe pořádané ve škole IX.5) Účast ţáků v olympiádách a mimoškolních soutěţích IX.6) Spolupracující organizace IX.7) Praxe studentů VŠ na CMcZŠ XII. DUCHOVNÍ ŢIVOT ŠKOLY XIII. ZÁVĚR SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1: Čerpání dotace MŠMT v kalendářním roce 2007 Příloha 2: Hodnocení minimálního preventivního programu za rok 2007/2008 Příloha 3: Přehled volnočasových aktivit Příloha 4: Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné ve škole Příloha 5: Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné mimo školu 3

4 4

5 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY I.1 Název: Cyrilometodějská církevní ZŠ Brno, Lerchova 65 Datum zařazení do sítě škol: Statut organizace: školská právnická osoba (od 9. června 2006) IČO: Zřizovatel: Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje Statutární zástupce - Ředitel školy: Telefon: Fax: cz, Mgr. Zdeněk Strašák web: Škola má dvě části: Základní škola (úplná) - IZO Školní druţina a školní klub - IZO Kapacita - školy: 575 žáků - školní družiny: 175 žáků - školního klubu: 50 ţáků I.2 Počet tříd Školní rok 2007/2008 počet tříd z toho Celkový počet ţáků Počet ţáků na jednu třídu (k 30. IX.) speciálních vyrovnávacích k 30. IX. k 30.VI. 1.stupeň ,40 2.stupeň ,125 celkem ,35 POZNÁMKA: Z toho se 3 ţáci vzdělávají v zahraničí. Do povolené kapacity školy chybí 38 ţáků. I.3 Celkový počet ţáků v 1. ročníku: 60 Průměrný počet ţáků na přepočtené učitele celkem (34,9) za celou školu: 15,39. I.4 Školská rada je zřízena dle 167, odst.1 zákona č.561/2004 Sb., a to dne 25. listopadu 2005 I.5 Zvolený vzdělávací program Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací V ročníku Obecná škola 12035/97-20 II. V., VII.-IX. Školní vzdělávací program CMcZŠ - RVP ZV / I. a VI. Výuka volitelného předmětu Etická výchova jako alternativní k předmětu Náboženská výchova povolena MŠMT , č.j /

6 Volitelné předměty: Náboženská výchova, Etická výchova, Základy práce s počítačem, Technická praktika, Pěstitelská výchova, Vedení domácnosti, Uměleckořemeslná výchova, Přírodovědné praktikum F-Ch, Přírodovědné praktikum Ch-Př, Dějepisné a zeměpisné praktikum, Literární praktikum, Výtvarné projekty. Nepovinné předměty: Náboženská výchova na I. stupni, Náboženská výchova a Etická výchova v VII. ročníku, Informatika v VII. ročníku, biblický kroužek. I.6 Škola nezřizuje školní jídelnu. Stravování žáků je zajištěno smluvně v budově školy v souladu s Vyhláškou o škol. stravování 107/2005 Sb. se Školní jídelnou při CM církevní ZŠ s.r.o., Lerchova 65, Brno. I.7 Součástí školy je školní druţina a školní klub ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem fyz. 7 / přepoč. 6,3 ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK celkem 1 15 fyz. 1 / přepoč. 1,0 Závěr Máme plný počet tříd, ale není naplněná kapacita školy (do plné kapacity chybí 50 ţáků). Současně škola trpí výrazným nedostatkem volných prostor. Přijímáme zájemce na druhý stupeň, do prvních tříd je zájem malý. V příštím roce je nutné rozhodnout se mezi dvěma moţnostmi: 1) Doplnit počet ţáků na plnou kapacitu a přijmout tedy aktivity k prezentaci školy; 2) Otevřít pouze dvě první třídy a získat tak na dalších 5 roků volnou jednu třídu pro dělení tříd na skupiny. Kapacita školní druţiny je naplněná, zájemce musíme odmítat chybí prostory. Kapacita školního klubu naplněná není. Klub je však vyuţíván v hojné míře ţáky přicházejícími nepravidelně. Jedno oddělení zatím plně postačuje. Vyšší naplněnosti brání neochota ţáků za jednorázový pobyt v klubu zaplatit. 6

7 II. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY fyzický počet / přepočtený počet II.1 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků dle zákona č. 563/2004 Sb. učitelé, učitelky vychovatelky CELKEM Počet pracovníků 36 / 34,9 100% 7 / 6,3 100% 43/41,2 100% Z toho odborně 35 / 34,1 97,2% / 97,7 % 6 / 5,3 84% 41/39,4 95% kvalifikovaných Z toho ţen 28 / 27,4 77,8% / 78,5 % 7 / 6,3 100% 35/33,7 81% II.2 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 4 II.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 8 II.4 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2006/07 odešli ze školy: 4 II.5 Nepedagogičtí pracovníci - počet: 10 / 9,174 II.6 Věkové sloţení pedagogických pracovníků: Učitelé Věk Muţi Ţeny do 35 let let 2 23 nad 50 let 1 1 Pracující důchodci nepobírající důchod - - Pracující důchodci pobírající důchod - - Mateřská dovolená - - Celkem 6 39 Rodičovská dovolená - 6 II.7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy TÝMOVÁ ŠKOLENÍ Prevence vyhoření Sdružení Podané ruce Osobnostní rozvoj Mgr. M. Hermann Učím lépe rozumět světu ADRA INDIVIDUÁLNÍ ŠKOLENÍ - DLOUHODOBÉ KURZY Učitelství Aj pro I. stupeň ZŠ NIDV 3 Horová, Šťastná, Valentová Úspěšný ředitel NIDV 1 Strašák Funkční školení ved. pracovníků NIDV 1 Kočí 7

8 INDIVIDUÁLNÍ ŠKOLENÍ Učebnice dějepisu FRAUS 1 Kolář školení KOORDINÁTOR 1 Hummlová Koordinátoři ŠVP 1 Hummlová Jak napsat ţádost o grant FAKTA v.o.s. 2 Kočí, Strašák školení BOZP ved. pracovníků SSŠ Brno 1 Kočí Efektivní způsob komunikace NIDV 1 Kočí Alternativní způsob vyučování NIDV 1 Borkovcová Konference matematika 1 Borkovcová Mediální výchova 1 Kříž Jak napsat ţádost o grant 2 FAKTA v.o.s. 2 Kočí, Strašák Seminář NJ 1 Trmačová Kritické myšlení SSŠ Blansko 1 Hummlová Pracovní řád 1 Strašák Poezie ve škole a mimo ni NIDV 1 Kabátková Florbalový seminář 1 Kolář Diagnostika třídních kolektivů NIDV 2 Borkovcová, Ruberová Konference etického fóra 3 Koč, MLA, Sed Učitel v ohroţení NIDV 1 HED Řízení kvality a její hodnocení NIDV 1 Strašák Rozumět médiím 1 Humlová Tělo jako nástroj ARTAMA 1 Kočí Primární prevence 1 Kabátková Zákoník práce 2 Kočí, Strašák Geometrie v nové koncepci FRAUS 3 Crh, Hor, HED Matematika 6 FRAUS 1 Borkovcová Uţitečná geografie DESCARTES 1 Strašák Dobré vyučování v matematice DESCARTES 1 Strašák Team Deutsch 1 Trmačová Náměty ve výuce zeměpisu NIDV 1 Borkovcová Bilder in Deutsch Unterricht SGUM 1 Trmačvá Němčina jako druhý cizí jazyk 1 Trmačová Prvouka FRAUS 4 Crh, Hor, HED, Zel Osobnostní a sociální výchova SVČ LEGATO 2 Borkovcová, Kočí 8

9 Podporujeme aktivní myšlení 1 Zelinková Modelové řešení šikany NIDV 2 Kočí, Strašák Modelové řešení šikany 1 Trmačová Jazyk a jazyková komunikace NJ CVČ Lužánky 2 Kočí, Trmačová Klíčové kompetence DIS Fryšták 2 Kočí, Řeholová, Hummlová 38 Počet celkem 54 II.8 Romský asistent: NE Jiný asistent: ASISTENT PEDAGOGA ke zdravotně znevýhodněným - Lenka Otřísalová, Barbora Součková; od května do června Závěr Učitelé jsou odborně kvalifikovaní, ti bez kvalifikaci si ji doplňují. Kvalifikovanost se nám daří udrţet i u vyučující cizích jazyků. Přepočtený počet pedagogů se sníţil, protoţe do úvazku započítáváme v souladu s legislativou práci výchovného poradce (3 hodiny) a metodika ICT (3 hodiny); kromě toho navíc práci speciálních pedagogů a pedagogů pro edukativně stimulační a dyslektické skupiny (celkem 8 hodin) a nad rámec zvyklostí také práci metodika prevence (2 hodiny). Za zmínku stojí rovněţ posílení muţské části pedagogického sboru (5 z 35). Nízký průměrný věk pedagogů přináší škole nové představy a zájem vzdělávat se. Na druhou stranu je nutné nové učitele, většinou absolventy, stále dokola zaučovat a vést, coţ můţe být unavující; kromě toho je v důsledku velké fluktuace (sňatky, mateřská dovolená) značně obtíţné obsadit funkce s dlouhodobým působením a výhledem (koordinátor ŠVP, metodik prevence, koordinátor EVV). Pedagogové mají zájem o další vzdělávání. Letos proběhla 3 týmová školení. Brzdou dalšího vzdělávání jsou finance a nutnost suplování za školícího se kantora. Pokusíme se získat finance z ESF. Pro příští roky je prioritou dalšího vzdělávání pedagogů témata hodnocení a sebehodnocení a prevence šikany a sociálně patologických jevů. Podařilo se nám od května zavést funkci asistenta pedagoga pro ţáka 7. ročníku, která by měla být naplněna i pro další roky. 9

10 III. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ III.1 Celkové hodnocení a klasifikace ţáků (k ) Prospělo s Prospělo Nehodnoceno Ročník Počet ţáků Prospělo Neprospělo vyznamenáním po (O) po (K) I. stupeň (1) 1 (2) 1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) - - II. stupeň Celkem ) 3) (O): počet žáků, kteří vykonali opravné zkoušky (K): počet žáků, kteří vykonali klasifikační zkoušky Opravná zkouška z českého jazyka 2) Klasifikační zkouška z matematiky a výtvarné v. nedostavil se Opravná zkouška z anglického jazyka 4) 5) 6) 7) Opravná zkouška z matematiky Výuka anglického jazyka je nevyrovnaná a na I. stupni je ve skupinách velký počet ţáků. Pro zlepšení stavu připravujeme projekt, který ţáky metodicky povede na přípravu oficiálních jazykových zkoušek. První etapu (metodickou přípravu) máme za sebou, další kroky realizujeme; protoţe se jedná o aktivitu náročnou, podali jsme grant pro ESF, který by nám měl přinést prostředky pro realizaci. Vedle kvalitního vzdělání se zaměřujeme z důvodu rovnoměrného rozvoje osobnosti i na výchovu ţáků. Výchovná stránka je posílena ve školním vzdělávacím programu, je na ni kladen důraz v mnoha předmětech. Chceme, aby naši školu opustili mladí lidé, kteří si jsou vědomi toho, co mohou dát společnosti, a také rozpoznají i hodnoty, které mají ostatní. Jsou schopni účinně spolupracovat a pomáhat. III.2 Sníţený stupeň z chování Stupeň chování Počet z počtu všech ţáků školy 1. pol. 2. pol ,5% ,2% 0 1 III.3 Celkový počet neomluvených hodin na škole 10 Neomluvená absence 1. pololetí 2. pololetí celkem počet hodin na jednoho ţáka 0 0,011 0,002

11 III.4 Pochvaly a výchovná opatření (hoši/dívky) pochvala Ř Σ pol. Σ rok 1. pol / / 0 1 / 3 2. pol / 3 0 / 3 napomenutí Ř 1. pol / 0 2 / 0 1 / 0-5 / 0 2. pol / 0 1 / 1 2 / 0 4 / 1 9 / 1 důtka Ř 1. pol / 0 2 / 0 1 / 1 1 / 0 9 / 1 2. pol / 0 3 / 0 4 / 0-0 / 1 9 / 1 18/ 2 2 z chování 1. pol / / 0 2. pol / 0 3 / 0-1 / 0 7 / 0 8 / 0 3 z chování 1. pol pol / / 0 1 / 0 celkem opatření / 0 15 / 0 12 / 0 3 / 2 4 / 1 * 39-36/3 Výchovná opatření se týkají v podstatě pouze hochů, a to několika jedinců. Obtíţná práce je se třídou 6.B (od února nový problematický ţák), 6.A a 7.B (rovněţ jedna problematická ţákyně). S těmito třídami učitelé třídní soustavně pracují a zaměříme se na ně i do budoucna. Třída 7.A se po odchodu problematické ţákyně zklidnila, a přestoţe jsou v ní nyní 4 integrovaní a 10 ţáků s poruchami (65% ţáků třídy), našla svůj rytmus a s chováním nejsou potíţe. V příštím roce se víc zaměříme na pochvaly. Řešili jsme několik případů šikany. Nejzávaţnější se odehrál ve třídě 9.A a dospěl aţ k demonstrativnímu pokusu o sebevraţdu. Tento případ zahrnuje několik důleţitých aspektů: a) I přes práci se třídou během předcházejících tří roků jsme nerozpoznali hloubku potíţí v kolektivu třídy. b) I přes cíleně nabízenou pomoc se nepodařilo oběti pomoci (i vzhledem k výše uvedenému). c) Řešení které škola zvolila, mířilo na příčinu šikany, bylo však napadnutelné, zvolený postup nekorespondoval zcela s pravidly pro takový případ stanovenými a nezapojil do řešení externí odborníky. d) Rozhodli jsme zapojit do řešení odborníky, ale jednání bylo příliš zdlouhavé; z toho důvodu byli pozdě informování i rodiče. Po spolupráci s odborníky se zlepšil stav postiţeného ţáka a atmosféra ve třídě. Tento případ je důleţitým podnětem pro práci s pedagogy v oblasti prevence šikany. Důraz budeme klást na vytvoření postupů a hledání odborníků v této oblasti. (Podrobněji viz. kapitola VIII.4, Šikana). III.5 Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č. 73/2005 Sb., 12-14) V tomto školním roce byl podle vyhlášky vzděláván jeden ţák v 1. ročníku. III.6 Počet absolventů CMcZŠ Počet ţáků % z celkového počtu všech ţáků 9.ročník 51 9,52% niţší ročník 1 0,2% Celkem 52 9,52% 11

12 III.7 Údaje o přijímacím řízení na střední školu: III.7.1 Výsledky přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia Výsledky přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia podle tříd (Tab 1) údaje uvádějí počet úspěšných uchazečů / počet přihlášených 5A 5B 5C CELKEM Bigy Barvičova 3 / 5 2 / 6 2 / 8 7 / 19 CMC Lerchova 7 / 9 3 / 6 4 / 5 14 / 20 G Kříţkovského / 1 1 / 1 GML Ţiţkova / / 1 10 / 14 5 / 13 7 / / 41 Výsledky přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia (Tab 2) 5. třídy počet ţáků přihlášených přijato nepřijato H úspěšnost (P) 46,2% úspěšnost (SUMA) 18,8% D úspěšnost (P) 57,1% úspěšnost (SUMA) 40,0% celkem úspěšnost (P) 53,7% úspěšnost (SUMA) 30,6% H 0 přijato dodatečně D 1 celkem 1 celkem k úspěšnost (P) 56,1% úspěšnost (SUMA) 31,9% úspěšnost (P) úspěšnost ze žáků přihlášených na SŠ úspěšnost (SUMA) úspěšnost ze všech žáků ročníku * Na osmiletá gymnázia se hlásil 41 ţák ze 72 (56%), uspěli 23 ţáci ( 32%). 12

13 III.7.2 Výsledky přijímacích zkoušek ţáků 7. tříd * Na šestiletá gymnázia se letos hlásil pouze jeden ţák ze 7.B, úspěšně. III.7.3 Výsledky přijímacích zkoušek ţáků 9. tříd Výsledky přijímacích zkoušek ţáků 9. tříd 1. kolo (Tab 3) 9. ročník G SŠ U NEZJ celkem % 9.A přihlášeno * 25 * 25 žáků přijato B přihlášeno * 27 * 27 žáků přijato CELKEM přihlášeno * 52 * 51 žák přijato ,5 Výsledky přijímacích zkoušek ţáků 9. tříd 1. kolo, podle pohlaví (Tab 4) HOŠI DÍVKY všichni 9.A 92% 83% 88% 9.B 71% 62% 63% celkem 81% 72% 76% Střední školy, na které se hlásili žáci 9. ročníku výsledky 1. kola (přihlášeno / uspělo) GYMNÁZIA (24/15) Biskupské G (19/12), G Matyáše Lercha (1/1), G kpt. Jaroše (1/0), biskupské G Letovice (1/1) ODBORNÉ ŠKOLY (19/18) CM pedagogická (3/2), strojní Sokolská (4/3), obchodní akademie (1/1), hotelová (3/2), uměleckoprůmyslová Husova (2/2), konzervatoř (3/3), chemická (2/2), ochrana osob a majetku (1/1), textilní (1/1) ODBORNÁ UČILIŠTĚ (5/2) ISŠ (5/1), nábytkářské (1/1), V současné době nemá škola přehled o tom, jak jsou ţáci v jednotlivých kolech úspěšní a na jaký typ školy se nakonec dostanou. Proto jsou ţáci nezjištění a údaje nemusí být stoprocentně spolehlivé. 13

14 Závěr Z pátého ročníku se hlásilo méně ţáků neţ v loňském roce. Jejich úspěšnost byla niţší. Stále však zůstává nadprůměrná (třetinová). Do šestiletých gymnázií se hlásil (úspěšně) jeden ţák. Z devátých tříd byla úspěšnost v 1. kole dosti dobrá (84,5% oproti 91% vloni), ale značně rozdílná v jednotlivých třídách. Výsledky jsou celostátně zkreslené malým počtem vycházejících ţáků. Stále zůstává nejdůleţitějším faktorem správná volba střední školy, coţ je věcí rodičů; škola pouze doporučuje. Výuka anglického jazyka je nevyrovnaná a na I. stupni je ve skupinách velký počet ţáků. Pro zlepšení stavu připravujeme projekt. Vedle kvalitního vzdělání se zaměřujeme z důvodu rovnoměrného rozvoje osobnosti i na výchovu ţáků. Chceme, aby naši školu opustili mladí lidé, kteří si jsou vědomi toho, co mohou dát společnosti, ale rozpoznají i hodnoty, které mají ostatní. Jsou schopni účinně spolupracovat a pomáhat. Pro řešení šikany jame navázali spolupráci s odborníky (Mgr. Sklenářová a Mgr. Jeţková), abychom zajistili operativní součinnost. Metodik prevence vypracuje materiál stanovující postup v případě podezření na šikanu. Výsledky výchovy není moţné kvantifikovat. Kromě toho, škola pouze pomáhá rodičům, a tak velmi záleţí i na shodě výchovy v rodině a ve škole. 14

15 IV. ŠKOLNÍ VZDĚÁVACÍ PROGRAM A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY IV.1 Školní vzdělávací program V souladu s legislativními předpisy jsme začali v letošním školním roce vyučovat podle vlastního vzdělávacího programu. Program, nazvaný Školní vzdělávací program Cyrilometodějské církevní ZŠ byl schválen pedagogickou radou dne 7. června 2007 a školskou radou dne 15. října Podle programu se ţáci začali učit v 1. a 6. ročníku. Přinesl jim změněné hodinové dotace a některé nové předměty dramatická výchova v 1. ročníku, informatika a dramatická výchova v ročníku 6. Nový je i obsah jednotlivých předmětů a způsob výuky. Potvrdilo se očekávání, ţe ŠVP bude znamenat větší nároky na finance (nové učebnice a pracovní materiály) a na prostor a dělení tříd. To bude v souvislosti s nedostatkem prostor znamenat velké problémy s narůstajícím počtem tříd vyučovaných podle ŠVP. Vyhodnocení ŠVP vedlo k úpravám učebního plánu pro 1. a 6. ročník. Pedagogická rada změny schválila 5. června Z důvodu celistvosti programu budeme moci porovnat jeho úroveň aţ po skončení cyklu na prvním či druhém stupni, coţ můţe po prvém roce přinášet nejistotu (např. matematika v I. ročníku). Koordinátorkou ŠVP byla do února Mgr. Markéta Hummlová. Poté odešla na mateřskou dovolenou a nového koordinátora ještě nemáme. Mgr. Humlová zatím spolupracuje externě a zvaţujeme zachování tohoto stylu spolupráce. Do prací na programu se i letos zapojila aktivně většina učitelů. Je potěšitelné, ţe je široká základna těch, kteří se aktivně o problematiku zajímají. V návaznosti na tvorbu ŠVP je pro příští roky prioritou dalšího vzdělávání pedagogů téma hodnocení a sebehodnocení. Vytvoření programu (povinné pro všechny ZŠ) probíhalo bez podpory ústředních orgánů. O smyslu školské reformy nebyla dostatečně informovaná nejen rodičovská veřejnost jako partner programu, ale ani samotní učitelé. Chci zde poděkovat všem učitelům, kteří se na tvorbě programu aktivně podíleli a jako celek odvedli nadstandardní výkon! IV.2 Vlastní hodnocení školy CMcZŠ provedla podle 12 Zákona 561/2004 Sb. školského zákona vlastní hodnocení školy. Pedagogická rada CMcZŠ schválila dne 27. září 2006 následující kritéria: 1. Sledovat a vyhodnotit přípravu školního vzdělávacího programu 2. Vyhodnotit úspěšnost ţáků při přijímacích řízeních na střední školy 3. Vyhodnotit účast a úspěšnost ţáků v olympiádách a soutěţích 4. Stanovení oblastí s dobrými výsledky výchovy a vzdělávání 5. Stanovení oblastí, ve kterých je nutné výchovu a vzdělávání zlepšit, navrhnout opatření 6. Spolupráce s rodiči a s veřejností. Vlastní hodnocení vychází z následujících materiálů - Kurikulum CMcZŠ pro školní rok 2005/2006, Kurikulum CMcZŠ pro školní rok 2006/2007, Strategický plán rozvoje CMcZŠ z března

16 Vlastní hodnocení bylo v pedagogické radě školy projednáno 25. října Rezervy jsme nalezli v bodu 2. a 4. Testování ţáků je uţitečné, ale zatím nekoncepční; souvisí s postupujícím ŠVP a systémem hodnocení, který teprve vypracováváme. Pro větší účast ţáků v olympiádách je nutné motivovat nejen ţáky, ale také učitele; zatím se soutěţí zúčastňuje několik jednotlivců. IV.3 Další nástroje hodnocení IV.3.1. Barvy života, hodnocení, sebehodnocení Pro vnitřní evaluaci školy jsme zvolili metodu Barvy života. Stav školy byl zjišťován ve třech oblastech: efektivita vyučování, atmosféra vztahů, potenciál vzniku rizikových forem chování. V době od 26. února do 14. března proběhlo anonymní snímání dat, kterého se zúčastnilo 332 ţáků prvního a 193 ţáků druhého stupně a 41 pedagogických pracovníků školy. Kaţdý ţák i pedagog dostal přidělený identifikační kód a prošel v připraveném počítačovém programu otázkami, které jsou zaloţeny na barevněslovních asociacích. Rodiče ţáků byli o termínu a způsobu snímání dat informováni. Počítačový program, následné zpracování evaluační zprávy, vyhodnocení, odbornou konzultaci pro nás provedla společnost DAP Services, a.s.. Výsledky byly pdle citlivosti údajů rozděleny do dvou kategorií pro všechny pedagogy a pro vedení školy. S výsledky byli pedagogičtí pracvovníci seznámeni na provozní poradě 17. dubna. Závěr Pro ŠVP je nejdůleţitějším úkolem zajistit koordinátora. Změna práce a nové postupy přinášejí na I. stupni nejistotu v dílčích etapách (po skočení ročníku). Vyţaduje to značnou víru a odvahu učitelů. Při další práci se můţeme opřít o ochotu a spolehlivost většiny učitelů. 16

17 V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ V.I. Kontrola dokumentace a finančních prostředků března proběhla kontrola ČŠI. Byla zaměřena na údaje v rejstříku škol, na vedení vybrané dokumentace a předávání údajů z této dokumentace a veřejnoprávní kontrola efektivního vyuţívání finančních prostředků poskytovaných škole. První dvě oblasti byly zcela v pořádku. V oblasti vyuţívání finančních prostředků zjistila kontrola pochybení ve vyúčtování z prostředků roku 2006 aţ v roce 2007, v souvislosti s tím pozdě placené nájemné a chybu ve vedení účetnictví (souhrnné obraty Má dáti a Dal účtů vedeny pouze ročně, nikoliv po měsících). Na tato zjištění jsme zareagovali a přijali opatření, aby se chyby neopakovaly. Opatření, která jsme přijali na základě šetření ČŠI Uvedli jsme do pořádku zjištěné nedostatky v účetnictví, poţádali jsme subjekty, které nám pozdě poslaly vyúčtování, aby pozdní zasílání napravily. V.II. Šetření stíţnosti rodičů (šikana v 9. ročníku) Další šetření ČŠI proběhlo na podnět rodičů v souvislosti s řešením situace ve třídě 9.A (viz. kapitola VIII.4, Prevence), a to ve dnech 15. a 28. února. Rodiče si stěţovali: a) na postup při řešení šikany, b) postup při navrţení výchovných opatření a klasifikace chování, c) postup školy při vyřizování stíţnosti rodičů. Výsledek šetření a) stíţnost je oprávněná, b) stíţnost je neprokazatelná, c) stíţnost je nedůvodná. Výsledek šetření předala ČŠI zřizovateli školy k dalšímu řízení. Opatření, která jsme přijali na základě šetření ČŠI Pro šetření šikany jame navázali spolupráci s odborníky (Mgr. Sklenářová a Mgr. Jeţková), abychom zajistili operativní součinnost. Metodik prevence vypracuje materiál stanovující postup v případě podezření na šikanu. Ředitel a zástupkyně pro výchovu a vzdělání absolvovali kurz řešení šikany (počítáme v dohledné době s proškolením všech pedagogů). Do školního kalendáře jsme pro další rok přidali stránku s informacemi pro rodiče, jak rozpoznat příznaky šikany. V.III. Šetření stíţnosti rodičů (na pedagoga) Třetím podnětem ke kontaktu ČŠI ( ) byla opět stíţnost rodičů, tentokrát na učitele. Ředitel byl vyzván, aby se ke stíţnosti vyjádřil a odpověděl rodičům. Odpověď ředitele, který neshledal na straně vyučující pochybení, byla inspekci pouze dána na vědomí. 17

18 VI. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. Počet dodatečných odkladů školní docházky: 0 Počet ţáků přihlášených k zápisu do 1. ročníku pro rok 2008/2009: 66 Počet odkladů povinné školní docházky: 8 Počet odvolání proti odkladům: 0 Přeřazení ţáka do vyššího ročníku: 0 Převedení ţáka ze střední školy do odpovídajícího ročníku: 1 VII.1 Rozpočtové prostředky VII. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 2007 Dotace celkem Kč v tom použito Provozní dotace Kč Kč Státní informační politika ve vzdělávání Kč Kč Čerpání dotace MŠMT v kalendářním roce 2007 je uvedeno v Příloze 1. VII.2 Nerozpočtové prostředky Ţádnými prostředky jsme nedisponovali VII. 3 Projekty a granty VII.3.1 Projekty podané - neschválené VII.3.2 Projekty podané schválené projekt Rozvojový program Podpora výuky cizích jazyků ve školách v roce 2008 dárce MŠMT hodnota projektu Kč poţadovaná částka Kč, tj. 100 % poskytnutá částka Kč projekt pro školní rok 2008/2009 Aneţka Trmačová projekt Úprava relaxačního areálu dárce Nadace Veronica hodnota projektu Kč poţadovaná částka Kč, tj. 33 % poskytnutá částka Kč, tj. 33 % projekt pro kalendářní rok 2008 Markéta Husaříková 18

19 VII.3.3 Projekty podané projekt Podpora výuky v cizích jazycích a vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků dárce ESF hodnota projektu 3, Kč poţadovaná částka 3, Kč, tj. 100 % projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně školení, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami dárce ESF hodnota projektu 2, ,50 Kč poţadovaná částka 2, ,50 Kč tj. 100 % projekt Tvorba metodiky výuky AJ zaměřené na zkoušku KET a PET dárce ESF hodnota projektu 1, ,50 Kč poţadovaná částka 1, ,50 Kč tj. 100 % VII.3.4 Projekty interní VII Seznam nových projektů pro školní rok 2007 / 2008 Rychlá rota sběr papíru Vladimíra ODEHNALOVÁ CELÁ ŠKOLA Bez zpracování projektu jsme uskutečnili Týden Země, Sportovní den, Den dětí a 7.a muzikál High School Musical. Pro tyto akce má smysl v případě možnosti projekt vypracovat a zažádat o grant. VII Projekty pokračující z minulých let WATOTO Sestra HEDVIKA 1. třídy Český jazyk s pomůckami DIPO Marie Šťastná I. stupeň Jaroslava Crhová I. stupeň Výchova ke zdraví Sestra HEDVIKA I. stupeň Tělovýchovné soutěţe na I. stupni Jaroslava Horová Edukativně stimulační skupiny Irena Greplová, Sestra HEDVIKA 1. třídy Dyslektické skupiny Irena Greplová, Sestra HEDVIKA 2. třídy projektová výuka - fara různí učitelé II. stupeň Rehabilitační cvičení na balónech Lenka Řeholová Papeţské misijní dílo S. MLADA, S. EDITA Rozvíjení čtení I. stupeň Radka Valentová (spolupráce s Knihovnou J. Mahena) WATOTO Sestra HEDVIKA 1. třídy Český jazyk s pomůckami DIPO I. stupeň 19

20 VII.4 Stavební úpravy Vymalování, oprava nátěrů Úprava místnosti sprch Zavedení ústředního topení na učitelské WC ve 3. patře Oprava části linolea Oprava zatékající střechy nad garáţí Zřízení skladu ŠD. Závěr S poskytnutými prostředky jsme vystačili jak pro mzdy, tak pro provoz. Kontrola ČŠI zjistila pochybení ve vykázání dotace. K tomu jsme přijali opatření (viz. kapitola V. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI). Vypracovali jsme několik grantů, jejichţ výsledek budeme znát v příštím školním roce. Na tuto náročnou činnost je od ledna 2008 zaměstnán na částečný úvazek projektový pracovník. Schválený je projekt pro výuku německého jazyka Podpora výuky cizích jazyků ve školách pro uskutečnění ve školním roce 2008/2009. Do tvorby grantů se učitelé zapojují pouze váhavě a ojediněle. V příštím období začneme obnovovat zastaralou počítačovou techniku. 20

21 VIII.1 Materiální a prostorové vybavení Škola má k dispozici: VIII. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE - 23 kmenových tříd, - v nich jsou zařízeny odborné učebny Ch a PŘ, F, Z a D, HV, HV 1. stupeň; vzhledem k velkému počtu ţáků jsou tyto učebny současně kmenové, jejich vyuţití je proto omezené, - odbornou učebnu technické výchovy, výtvarné výchovy s keramickou pecí, jazykovou učebnu, počítačovou učebnu, - pedagogickou knihovnu, - napojení na internet a počítačovou síť ve všech kabinetech a třídách, - 2 tělocvičny (z toho 1 v divadelním sále), - učebnu v přírodě, - divadelní sál (slouţí rovněţ jako tělocvična), - učebnu s přípravnou pro pěstitelství, nářaďovnu, školní zahradu, - 3 školní hřiště, - odpočinkovou venkovní plochu se sportovním vybavením, - 2 herny ŠD, - školní kuchyni a jídelnu. Vybavení pomůckami je zajišťováno podle poţadavků učitelů a tyto se daří naplnit. V oblasti informačních a počítačových technologií zbývá vybavit PC třídy I. stupně a pořídit interaktivní tabule a dataprojektory; o jejich uţitečnosti či počtu teprve rozhodneme. Pořízení další učebny PC je nereálné vzhledem k nedostatku místností. Čeká nás modernizace ICT zařízení. Prostorové podmínky svízelné; stávající prostory umoţňují dělení tříd na skupiny jen s nejvyšším vypětím. VIII.2 Aktivity volného času při CMcZŠ Aktivity volného času jsou rozděleny do skupin podle toho, kdo je provozuje krouţky provozované CMZŠ neplacené, placené a krouţky provozované jinými subjekty. Tento způsob se osvědčil; je přehlednější a umoţňuje rozšíření nabídky. Tak jako u jiných nestandardních aktivit je omezujícím faktorem nedostatek volných prostor. Rodiče, případně provozovatelé krouţků mají zájem načasovat krouţky hned po vyučování, coţ koliduje s moţnostmi školy. Zájem, který nemůţeme uspokojit, je také o aktivity v tělocvičně. Přehled volnočasových aktivit je uveden v Příloze 3. VIII.3 Výchova k volbě povolání V učebním plánu CMcZŠ jsou témata výchovy k volbě povolání zpracována v projektu Výchova k volbě povolání. V souladu s ním jsou zahrnuta do předmětů Rodinná výchova a Občanská výchova. Dále je 10 hodin v kaţdé třídě druhého stupně řídícího se učebním programem Obecná škola (tedy 7., 8. a 9. ročník) věnováno předmětu Úvod do světa práce, který seznamuje ţáky s rozsahem oborů lidské činnosti: 7. ročník komunikace s úřady, kulturní a církevní organizace; 8. ročník poznání řemesel, úřad práce, závislost mezi vzděláním a nezaměstnaností; 9. ročník typy středních škol, vyhledávání zaměstnání, příprava na konkurz. 21

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Obsah V. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE VI. FINANČNÍ PROSTŘEDKY VIII. A) Údaje o poradenských pracovnících školy

Obsah V. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE VI. FINANČNÍ PROSTŘEDKY VIII. A) Údaje o poradenských pracovnících školy I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY II. III. IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Obsah ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ V. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE VI. VII.

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA, s.r.o. pobočka Rumburk Žitná 1119/12, Rumburk 408 01 Obsah : Základní údaje o škole, zřizovatel, součásti školy Materiálně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Minimální preventivní program Školní rok 2008/2009-1 - Součástí základní školy v Modřicích je školní druţina, školní jídelna a odloučeným

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Koncepce rozvoje školy na období 2013 2018

Koncepce rozvoje školy na období 2013 2018 Koncepce rozvoje školy na období 2013 2018 1. Obecné posouzení charakteristiky školy 1.1. Popis školy Základní škola je umístěna v okrajové části města. Dvě samostatné školní budovy jsou vzdáleny asi 700

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Termín

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Identifikátor školy:

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více