A) Údaje o poradenských pracovnících školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A) Údaje o poradenských pracovnících školy"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO ŠKOLNÍ ROK 2007/ 2008

2 2

3 OBSAH I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY II. III. IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚÁVACÍ PROGRAM A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ VI. VII. VIII. IX. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE FINANČNÍ PROSTŘEDKY DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE VII.1) Materiální a prostorové vybavení VII.2) Aktivity volného času při CMcZŠ VII.3) Výchova k volbě povolání VII.4) Protidrogová prevence. Prevence proti projevům násilí, rasismu a xenofobie VII.5) Environmentální vzdělávání VII.6) Péče o talentované ţáky VII.7) Výjezdy ţáků pobyty VII.8) Školská rada VII.9) Sdruţení na podporu CMcZŠ VII.10) Informovanost rodičů PORADENSKÉ SLUŢBY NA ŠKOLE A) Údaje o poradenských pracovnících školy B) Údaje o finančních zdrojích na poradenské sluţby ve škole C) Péče o ţáky s poruchami učení X. ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ Zpráva o činnosti školní druţiny a školního klubu XI. PREZENTACE ŠKOLY IX.1) Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné ve škole IX.2) Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné mimo školu IX.3) Prezentace školy na veřejnosti IX.4) Soutěţe pořádané ve škole IX.5) Účast ţáků v olympiádách a mimoškolních soutěţích IX.6) Spolupracující organizace IX.7) Praxe studentů VŠ na CMcZŠ XII. DUCHOVNÍ ŢIVOT ŠKOLY XIII. ZÁVĚR SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1: Čerpání dotace MŠMT v kalendářním roce 2007 Příloha 2: Hodnocení minimálního preventivního programu za rok 2007/2008 Příloha 3: Přehled volnočasových aktivit Příloha 4: Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné ve škole Příloha 5: Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné mimo školu 3

4 4

5 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY I.1 Název: Cyrilometodějská církevní ZŠ Brno, Lerchova 65 Datum zařazení do sítě škol: Statut organizace: školská právnická osoba (od 9. června 2006) IČO: Zřizovatel: Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje Statutární zástupce - Ředitel školy: Telefon: Fax: cz, Mgr. Zdeněk Strašák web: Škola má dvě části: Základní škola (úplná) - IZO Školní druţina a školní klub - IZO Kapacita - školy: 575 žáků - školní družiny: 175 žáků - školního klubu: 50 ţáků I.2 Počet tříd Školní rok 2007/2008 počet tříd z toho Celkový počet ţáků Počet ţáků na jednu třídu (k 30. IX.) speciálních vyrovnávacích k 30. IX. k 30.VI. 1.stupeň ,40 2.stupeň ,125 celkem ,35 POZNÁMKA: Z toho se 3 ţáci vzdělávají v zahraničí. Do povolené kapacity školy chybí 38 ţáků. I.3 Celkový počet ţáků v 1. ročníku: 60 Průměrný počet ţáků na přepočtené učitele celkem (34,9) za celou školu: 15,39. I.4 Školská rada je zřízena dle 167, odst.1 zákona č.561/2004 Sb., a to dne 25. listopadu 2005 I.5 Zvolený vzdělávací program Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací V ročníku Obecná škola 12035/97-20 II. V., VII.-IX. Školní vzdělávací program CMcZŠ - RVP ZV / I. a VI. Výuka volitelného předmětu Etická výchova jako alternativní k předmětu Náboženská výchova povolena MŠMT , č.j /

6 Volitelné předměty: Náboženská výchova, Etická výchova, Základy práce s počítačem, Technická praktika, Pěstitelská výchova, Vedení domácnosti, Uměleckořemeslná výchova, Přírodovědné praktikum F-Ch, Přírodovědné praktikum Ch-Př, Dějepisné a zeměpisné praktikum, Literární praktikum, Výtvarné projekty. Nepovinné předměty: Náboženská výchova na I. stupni, Náboženská výchova a Etická výchova v VII. ročníku, Informatika v VII. ročníku, biblický kroužek. I.6 Škola nezřizuje školní jídelnu. Stravování žáků je zajištěno smluvně v budově školy v souladu s Vyhláškou o škol. stravování 107/2005 Sb. se Školní jídelnou při CM církevní ZŠ s.r.o., Lerchova 65, Brno. I.7 Součástí školy je školní druţina a školní klub ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem fyz. 7 / přepoč. 6,3 ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK celkem 1 15 fyz. 1 / přepoč. 1,0 Závěr Máme plný počet tříd, ale není naplněná kapacita školy (do plné kapacity chybí 50 ţáků). Současně škola trpí výrazným nedostatkem volných prostor. Přijímáme zájemce na druhý stupeň, do prvních tříd je zájem malý. V příštím roce je nutné rozhodnout se mezi dvěma moţnostmi: 1) Doplnit počet ţáků na plnou kapacitu a přijmout tedy aktivity k prezentaci školy; 2) Otevřít pouze dvě první třídy a získat tak na dalších 5 roků volnou jednu třídu pro dělení tříd na skupiny. Kapacita školní druţiny je naplněná, zájemce musíme odmítat chybí prostory. Kapacita školního klubu naplněná není. Klub je však vyuţíván v hojné míře ţáky přicházejícími nepravidelně. Jedno oddělení zatím plně postačuje. Vyšší naplněnosti brání neochota ţáků za jednorázový pobyt v klubu zaplatit. 6

7 II. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY fyzický počet / přepočtený počet II.1 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků dle zákona č. 563/2004 Sb. učitelé, učitelky vychovatelky CELKEM Počet pracovníků 36 / 34,9 100% 7 / 6,3 100% 43/41,2 100% Z toho odborně 35 / 34,1 97,2% / 97,7 % 6 / 5,3 84% 41/39,4 95% kvalifikovaných Z toho ţen 28 / 27,4 77,8% / 78,5 % 7 / 6,3 100% 35/33,7 81% II.2 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 4 II.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 8 II.4 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2006/07 odešli ze školy: 4 II.5 Nepedagogičtí pracovníci - počet: 10 / 9,174 II.6 Věkové sloţení pedagogických pracovníků: Učitelé Věk Muţi Ţeny do 35 let let 2 23 nad 50 let 1 1 Pracující důchodci nepobírající důchod - - Pracující důchodci pobírající důchod - - Mateřská dovolená - - Celkem 6 39 Rodičovská dovolená - 6 II.7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy TÝMOVÁ ŠKOLENÍ Prevence vyhoření Sdružení Podané ruce Osobnostní rozvoj Mgr. M. Hermann Učím lépe rozumět světu ADRA INDIVIDUÁLNÍ ŠKOLENÍ - DLOUHODOBÉ KURZY Učitelství Aj pro I. stupeň ZŠ NIDV 3 Horová, Šťastná, Valentová Úspěšný ředitel NIDV 1 Strašák Funkční školení ved. pracovníků NIDV 1 Kočí 7

8 INDIVIDUÁLNÍ ŠKOLENÍ Učebnice dějepisu FRAUS 1 Kolář školení KOORDINÁTOR 1 Hummlová Koordinátoři ŠVP 1 Hummlová Jak napsat ţádost o grant FAKTA v.o.s. 2 Kočí, Strašák školení BOZP ved. pracovníků SSŠ Brno 1 Kočí Efektivní způsob komunikace NIDV 1 Kočí Alternativní způsob vyučování NIDV 1 Borkovcová Konference matematika 1 Borkovcová Mediální výchova 1 Kříž Jak napsat ţádost o grant 2 FAKTA v.o.s. 2 Kočí, Strašák Seminář NJ 1 Trmačová Kritické myšlení SSŠ Blansko 1 Hummlová Pracovní řád 1 Strašák Poezie ve škole a mimo ni NIDV 1 Kabátková Florbalový seminář 1 Kolář Diagnostika třídních kolektivů NIDV 2 Borkovcová, Ruberová Konference etického fóra 3 Koč, MLA, Sed Učitel v ohroţení NIDV 1 HED Řízení kvality a její hodnocení NIDV 1 Strašák Rozumět médiím 1 Humlová Tělo jako nástroj ARTAMA 1 Kočí Primární prevence 1 Kabátková Zákoník práce 2 Kočí, Strašák Geometrie v nové koncepci FRAUS 3 Crh, Hor, HED Matematika 6 FRAUS 1 Borkovcová Uţitečná geografie DESCARTES 1 Strašák Dobré vyučování v matematice DESCARTES 1 Strašák Team Deutsch 1 Trmačová Náměty ve výuce zeměpisu NIDV 1 Borkovcová Bilder in Deutsch Unterricht SGUM 1 Trmačvá Němčina jako druhý cizí jazyk 1 Trmačová Prvouka FRAUS 4 Crh, Hor, HED, Zel Osobnostní a sociální výchova SVČ LEGATO 2 Borkovcová, Kočí 8

9 Podporujeme aktivní myšlení 1 Zelinková Modelové řešení šikany NIDV 2 Kočí, Strašák Modelové řešení šikany 1 Trmačová Jazyk a jazyková komunikace NJ CVČ Lužánky 2 Kočí, Trmačová Klíčové kompetence DIS Fryšták 2 Kočí, Řeholová, Hummlová 38 Počet celkem 54 II.8 Romský asistent: NE Jiný asistent: ASISTENT PEDAGOGA ke zdravotně znevýhodněným - Lenka Otřísalová, Barbora Součková; od května do června Závěr Učitelé jsou odborně kvalifikovaní, ti bez kvalifikaci si ji doplňují. Kvalifikovanost se nám daří udrţet i u vyučující cizích jazyků. Přepočtený počet pedagogů se sníţil, protoţe do úvazku započítáváme v souladu s legislativou práci výchovného poradce (3 hodiny) a metodika ICT (3 hodiny); kromě toho navíc práci speciálních pedagogů a pedagogů pro edukativně stimulační a dyslektické skupiny (celkem 8 hodin) a nad rámec zvyklostí také práci metodika prevence (2 hodiny). Za zmínku stojí rovněţ posílení muţské části pedagogického sboru (5 z 35). Nízký průměrný věk pedagogů přináší škole nové představy a zájem vzdělávat se. Na druhou stranu je nutné nové učitele, většinou absolventy, stále dokola zaučovat a vést, coţ můţe být unavující; kromě toho je v důsledku velké fluktuace (sňatky, mateřská dovolená) značně obtíţné obsadit funkce s dlouhodobým působením a výhledem (koordinátor ŠVP, metodik prevence, koordinátor EVV). Pedagogové mají zájem o další vzdělávání. Letos proběhla 3 týmová školení. Brzdou dalšího vzdělávání jsou finance a nutnost suplování za školícího se kantora. Pokusíme se získat finance z ESF. Pro příští roky je prioritou dalšího vzdělávání pedagogů témata hodnocení a sebehodnocení a prevence šikany a sociálně patologických jevů. Podařilo se nám od května zavést funkci asistenta pedagoga pro ţáka 7. ročníku, která by měla být naplněna i pro další roky. 9

10 III. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ III.1 Celkové hodnocení a klasifikace ţáků (k ) Prospělo s Prospělo Nehodnoceno Ročník Počet ţáků Prospělo Neprospělo vyznamenáním po (O) po (K) I. stupeň (1) 1 (2) 1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) - - II. stupeň Celkem ) 3) (O): počet žáků, kteří vykonali opravné zkoušky (K): počet žáků, kteří vykonali klasifikační zkoušky Opravná zkouška z českého jazyka 2) Klasifikační zkouška z matematiky a výtvarné v. nedostavil se Opravná zkouška z anglického jazyka 4) 5) 6) 7) Opravná zkouška z matematiky Výuka anglického jazyka je nevyrovnaná a na I. stupni je ve skupinách velký počet ţáků. Pro zlepšení stavu připravujeme projekt, který ţáky metodicky povede na přípravu oficiálních jazykových zkoušek. První etapu (metodickou přípravu) máme za sebou, další kroky realizujeme; protoţe se jedná o aktivitu náročnou, podali jsme grant pro ESF, který by nám měl přinést prostředky pro realizaci. Vedle kvalitního vzdělání se zaměřujeme z důvodu rovnoměrného rozvoje osobnosti i na výchovu ţáků. Výchovná stránka je posílena ve školním vzdělávacím programu, je na ni kladen důraz v mnoha předmětech. Chceme, aby naši školu opustili mladí lidé, kteří si jsou vědomi toho, co mohou dát společnosti, a také rozpoznají i hodnoty, které mají ostatní. Jsou schopni účinně spolupracovat a pomáhat. III.2 Sníţený stupeň z chování Stupeň chování Počet z počtu všech ţáků školy 1. pol. 2. pol ,5% ,2% 0 1 III.3 Celkový počet neomluvených hodin na škole 10 Neomluvená absence 1. pololetí 2. pololetí celkem počet hodin na jednoho ţáka 0 0,011 0,002

11 III.4 Pochvaly a výchovná opatření (hoši/dívky) pochvala Ř Σ pol. Σ rok 1. pol / / 0 1 / 3 2. pol / 3 0 / 3 napomenutí Ř 1. pol / 0 2 / 0 1 / 0-5 / 0 2. pol / 0 1 / 1 2 / 0 4 / 1 9 / 1 důtka Ř 1. pol / 0 2 / 0 1 / 1 1 / 0 9 / 1 2. pol / 0 3 / 0 4 / 0-0 / 1 9 / 1 18/ 2 2 z chování 1. pol / / 0 2. pol / 0 3 / 0-1 / 0 7 / 0 8 / 0 3 z chování 1. pol pol / / 0 1 / 0 celkem opatření / 0 15 / 0 12 / 0 3 / 2 4 / 1 * 39-36/3 Výchovná opatření se týkají v podstatě pouze hochů, a to několika jedinců. Obtíţná práce je se třídou 6.B (od února nový problematický ţák), 6.A a 7.B (rovněţ jedna problematická ţákyně). S těmito třídami učitelé třídní soustavně pracují a zaměříme se na ně i do budoucna. Třída 7.A se po odchodu problematické ţákyně zklidnila, a přestoţe jsou v ní nyní 4 integrovaní a 10 ţáků s poruchami (65% ţáků třídy), našla svůj rytmus a s chováním nejsou potíţe. V příštím roce se víc zaměříme na pochvaly. Řešili jsme několik případů šikany. Nejzávaţnější se odehrál ve třídě 9.A a dospěl aţ k demonstrativnímu pokusu o sebevraţdu. Tento případ zahrnuje několik důleţitých aspektů: a) I přes práci se třídou během předcházejících tří roků jsme nerozpoznali hloubku potíţí v kolektivu třídy. b) I přes cíleně nabízenou pomoc se nepodařilo oběti pomoci (i vzhledem k výše uvedenému). c) Řešení které škola zvolila, mířilo na příčinu šikany, bylo však napadnutelné, zvolený postup nekorespondoval zcela s pravidly pro takový případ stanovenými a nezapojil do řešení externí odborníky. d) Rozhodli jsme zapojit do řešení odborníky, ale jednání bylo příliš zdlouhavé; z toho důvodu byli pozdě informování i rodiče. Po spolupráci s odborníky se zlepšil stav postiţeného ţáka a atmosféra ve třídě. Tento případ je důleţitým podnětem pro práci s pedagogy v oblasti prevence šikany. Důraz budeme klást na vytvoření postupů a hledání odborníků v této oblasti. (Podrobněji viz. kapitola VIII.4, Šikana). III.5 Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č. 73/2005 Sb., 12-14) V tomto školním roce byl podle vyhlášky vzděláván jeden ţák v 1. ročníku. III.6 Počet absolventů CMcZŠ Počet ţáků % z celkového počtu všech ţáků 9.ročník 51 9,52% niţší ročník 1 0,2% Celkem 52 9,52% 11

12 III.7 Údaje o přijímacím řízení na střední školu: III.7.1 Výsledky přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia Výsledky přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia podle tříd (Tab 1) údaje uvádějí počet úspěšných uchazečů / počet přihlášených 5A 5B 5C CELKEM Bigy Barvičova 3 / 5 2 / 6 2 / 8 7 / 19 CMC Lerchova 7 / 9 3 / 6 4 / 5 14 / 20 G Kříţkovského / 1 1 / 1 GML Ţiţkova / / 1 10 / 14 5 / 13 7 / / 41 Výsledky přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia (Tab 2) 5. třídy počet ţáků přihlášených přijato nepřijato H úspěšnost (P) 46,2% úspěšnost (SUMA) 18,8% D úspěšnost (P) 57,1% úspěšnost (SUMA) 40,0% celkem úspěšnost (P) 53,7% úspěšnost (SUMA) 30,6% H 0 přijato dodatečně D 1 celkem 1 celkem k úspěšnost (P) 56,1% úspěšnost (SUMA) 31,9% úspěšnost (P) úspěšnost ze žáků přihlášených na SŠ úspěšnost (SUMA) úspěšnost ze všech žáků ročníku * Na osmiletá gymnázia se hlásil 41 ţák ze 72 (56%), uspěli 23 ţáci ( 32%). 12

13 III.7.2 Výsledky přijímacích zkoušek ţáků 7. tříd * Na šestiletá gymnázia se letos hlásil pouze jeden ţák ze 7.B, úspěšně. III.7.3 Výsledky přijímacích zkoušek ţáků 9. tříd Výsledky přijímacích zkoušek ţáků 9. tříd 1. kolo (Tab 3) 9. ročník G SŠ U NEZJ celkem % 9.A přihlášeno * 25 * 25 žáků přijato B přihlášeno * 27 * 27 žáků přijato CELKEM přihlášeno * 52 * 51 žák přijato ,5 Výsledky přijímacích zkoušek ţáků 9. tříd 1. kolo, podle pohlaví (Tab 4) HOŠI DÍVKY všichni 9.A 92% 83% 88% 9.B 71% 62% 63% celkem 81% 72% 76% Střední školy, na které se hlásili žáci 9. ročníku výsledky 1. kola (přihlášeno / uspělo) GYMNÁZIA (24/15) Biskupské G (19/12), G Matyáše Lercha (1/1), G kpt. Jaroše (1/0), biskupské G Letovice (1/1) ODBORNÉ ŠKOLY (19/18) CM pedagogická (3/2), strojní Sokolská (4/3), obchodní akademie (1/1), hotelová (3/2), uměleckoprůmyslová Husova (2/2), konzervatoř (3/3), chemická (2/2), ochrana osob a majetku (1/1), textilní (1/1) ODBORNÁ UČILIŠTĚ (5/2) ISŠ (5/1), nábytkářské (1/1), V současné době nemá škola přehled o tom, jak jsou ţáci v jednotlivých kolech úspěšní a na jaký typ školy se nakonec dostanou. Proto jsou ţáci nezjištění a údaje nemusí být stoprocentně spolehlivé. 13

14 Závěr Z pátého ročníku se hlásilo méně ţáků neţ v loňském roce. Jejich úspěšnost byla niţší. Stále však zůstává nadprůměrná (třetinová). Do šestiletých gymnázií se hlásil (úspěšně) jeden ţák. Z devátých tříd byla úspěšnost v 1. kole dosti dobrá (84,5% oproti 91% vloni), ale značně rozdílná v jednotlivých třídách. Výsledky jsou celostátně zkreslené malým počtem vycházejících ţáků. Stále zůstává nejdůleţitějším faktorem správná volba střední školy, coţ je věcí rodičů; škola pouze doporučuje. Výuka anglického jazyka je nevyrovnaná a na I. stupni je ve skupinách velký počet ţáků. Pro zlepšení stavu připravujeme projekt. Vedle kvalitního vzdělání se zaměřujeme z důvodu rovnoměrného rozvoje osobnosti i na výchovu ţáků. Chceme, aby naši školu opustili mladí lidé, kteří si jsou vědomi toho, co mohou dát společnosti, ale rozpoznají i hodnoty, které mají ostatní. Jsou schopni účinně spolupracovat a pomáhat. Pro řešení šikany jame navázali spolupráci s odborníky (Mgr. Sklenářová a Mgr. Jeţková), abychom zajistili operativní součinnost. Metodik prevence vypracuje materiál stanovující postup v případě podezření na šikanu. Výsledky výchovy není moţné kvantifikovat. Kromě toho, škola pouze pomáhá rodičům, a tak velmi záleţí i na shodě výchovy v rodině a ve škole. 14

15 IV. ŠKOLNÍ VZDĚÁVACÍ PROGRAM A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY IV.1 Školní vzdělávací program V souladu s legislativními předpisy jsme začali v letošním školním roce vyučovat podle vlastního vzdělávacího programu. Program, nazvaný Školní vzdělávací program Cyrilometodějské církevní ZŠ byl schválen pedagogickou radou dne 7. června 2007 a školskou radou dne 15. října Podle programu se ţáci začali učit v 1. a 6. ročníku. Přinesl jim změněné hodinové dotace a některé nové předměty dramatická výchova v 1. ročníku, informatika a dramatická výchova v ročníku 6. Nový je i obsah jednotlivých předmětů a způsob výuky. Potvrdilo se očekávání, ţe ŠVP bude znamenat větší nároky na finance (nové učebnice a pracovní materiály) a na prostor a dělení tříd. To bude v souvislosti s nedostatkem prostor znamenat velké problémy s narůstajícím počtem tříd vyučovaných podle ŠVP. Vyhodnocení ŠVP vedlo k úpravám učebního plánu pro 1. a 6. ročník. Pedagogická rada změny schválila 5. června Z důvodu celistvosti programu budeme moci porovnat jeho úroveň aţ po skončení cyklu na prvním či druhém stupni, coţ můţe po prvém roce přinášet nejistotu (např. matematika v I. ročníku). Koordinátorkou ŠVP byla do února Mgr. Markéta Hummlová. Poté odešla na mateřskou dovolenou a nového koordinátora ještě nemáme. Mgr. Humlová zatím spolupracuje externě a zvaţujeme zachování tohoto stylu spolupráce. Do prací na programu se i letos zapojila aktivně většina učitelů. Je potěšitelné, ţe je široká základna těch, kteří se aktivně o problematiku zajímají. V návaznosti na tvorbu ŠVP je pro příští roky prioritou dalšího vzdělávání pedagogů téma hodnocení a sebehodnocení. Vytvoření programu (povinné pro všechny ZŠ) probíhalo bez podpory ústředních orgánů. O smyslu školské reformy nebyla dostatečně informovaná nejen rodičovská veřejnost jako partner programu, ale ani samotní učitelé. Chci zde poděkovat všem učitelům, kteří se na tvorbě programu aktivně podíleli a jako celek odvedli nadstandardní výkon! IV.2 Vlastní hodnocení školy CMcZŠ provedla podle 12 Zákona 561/2004 Sb. školského zákona vlastní hodnocení školy. Pedagogická rada CMcZŠ schválila dne 27. září 2006 následující kritéria: 1. Sledovat a vyhodnotit přípravu školního vzdělávacího programu 2. Vyhodnotit úspěšnost ţáků při přijímacích řízeních na střední školy 3. Vyhodnotit účast a úspěšnost ţáků v olympiádách a soutěţích 4. Stanovení oblastí s dobrými výsledky výchovy a vzdělávání 5. Stanovení oblastí, ve kterých je nutné výchovu a vzdělávání zlepšit, navrhnout opatření 6. Spolupráce s rodiči a s veřejností. Vlastní hodnocení vychází z následujících materiálů - Kurikulum CMcZŠ pro školní rok 2005/2006, Kurikulum CMcZŠ pro školní rok 2006/2007, Strategický plán rozvoje CMcZŠ z března

16 Vlastní hodnocení bylo v pedagogické radě školy projednáno 25. října Rezervy jsme nalezli v bodu 2. a 4. Testování ţáků je uţitečné, ale zatím nekoncepční; souvisí s postupujícím ŠVP a systémem hodnocení, který teprve vypracováváme. Pro větší účast ţáků v olympiádách je nutné motivovat nejen ţáky, ale také učitele; zatím se soutěţí zúčastňuje několik jednotlivců. IV.3 Další nástroje hodnocení IV.3.1. Barvy života, hodnocení, sebehodnocení Pro vnitřní evaluaci školy jsme zvolili metodu Barvy života. Stav školy byl zjišťován ve třech oblastech: efektivita vyučování, atmosféra vztahů, potenciál vzniku rizikových forem chování. V době od 26. února do 14. března proběhlo anonymní snímání dat, kterého se zúčastnilo 332 ţáků prvního a 193 ţáků druhého stupně a 41 pedagogických pracovníků školy. Kaţdý ţák i pedagog dostal přidělený identifikační kód a prošel v připraveném počítačovém programu otázkami, které jsou zaloţeny na barevněslovních asociacích. Rodiče ţáků byli o termínu a způsobu snímání dat informováni. Počítačový program, následné zpracování evaluační zprávy, vyhodnocení, odbornou konzultaci pro nás provedla společnost DAP Services, a.s.. Výsledky byly pdle citlivosti údajů rozděleny do dvou kategorií pro všechny pedagogy a pro vedení školy. S výsledky byli pedagogičtí pracvovníci seznámeni na provozní poradě 17. dubna. Závěr Pro ŠVP je nejdůleţitějším úkolem zajistit koordinátora. Změna práce a nové postupy přinášejí na I. stupni nejistotu v dílčích etapách (po skočení ročníku). Vyţaduje to značnou víru a odvahu učitelů. Při další práci se můţeme opřít o ochotu a spolehlivost většiny učitelů. 16

17 V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ V.I. Kontrola dokumentace a finančních prostředků března proběhla kontrola ČŠI. Byla zaměřena na údaje v rejstříku škol, na vedení vybrané dokumentace a předávání údajů z této dokumentace a veřejnoprávní kontrola efektivního vyuţívání finančních prostředků poskytovaných škole. První dvě oblasti byly zcela v pořádku. V oblasti vyuţívání finančních prostředků zjistila kontrola pochybení ve vyúčtování z prostředků roku 2006 aţ v roce 2007, v souvislosti s tím pozdě placené nájemné a chybu ve vedení účetnictví (souhrnné obraty Má dáti a Dal účtů vedeny pouze ročně, nikoliv po měsících). Na tato zjištění jsme zareagovali a přijali opatření, aby se chyby neopakovaly. Opatření, která jsme přijali na základě šetření ČŠI Uvedli jsme do pořádku zjištěné nedostatky v účetnictví, poţádali jsme subjekty, které nám pozdě poslaly vyúčtování, aby pozdní zasílání napravily. V.II. Šetření stíţnosti rodičů (šikana v 9. ročníku) Další šetření ČŠI proběhlo na podnět rodičů v souvislosti s řešením situace ve třídě 9.A (viz. kapitola VIII.4, Prevence), a to ve dnech 15. a 28. února. Rodiče si stěţovali: a) na postup při řešení šikany, b) postup při navrţení výchovných opatření a klasifikace chování, c) postup školy při vyřizování stíţnosti rodičů. Výsledek šetření a) stíţnost je oprávněná, b) stíţnost je neprokazatelná, c) stíţnost je nedůvodná. Výsledek šetření předala ČŠI zřizovateli školy k dalšímu řízení. Opatření, která jsme přijali na základě šetření ČŠI Pro šetření šikany jame navázali spolupráci s odborníky (Mgr. Sklenářová a Mgr. Jeţková), abychom zajistili operativní součinnost. Metodik prevence vypracuje materiál stanovující postup v případě podezření na šikanu. Ředitel a zástupkyně pro výchovu a vzdělání absolvovali kurz řešení šikany (počítáme v dohledné době s proškolením všech pedagogů). Do školního kalendáře jsme pro další rok přidali stránku s informacemi pro rodiče, jak rozpoznat příznaky šikany. V.III. Šetření stíţnosti rodičů (na pedagoga) Třetím podnětem ke kontaktu ČŠI ( ) byla opět stíţnost rodičů, tentokrát na učitele. Ředitel byl vyzván, aby se ke stíţnosti vyjádřil a odpověděl rodičům. Odpověď ředitele, který neshledal na straně vyučující pochybení, byla inspekci pouze dána na vědomí. 17

18 VI. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. Počet dodatečných odkladů školní docházky: 0 Počet ţáků přihlášených k zápisu do 1. ročníku pro rok 2008/2009: 66 Počet odkladů povinné školní docházky: 8 Počet odvolání proti odkladům: 0 Přeřazení ţáka do vyššího ročníku: 0 Převedení ţáka ze střední školy do odpovídajícího ročníku: 1 VII.1 Rozpočtové prostředky VII. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 2007 Dotace celkem Kč v tom použito Provozní dotace Kč Kč Státní informační politika ve vzdělávání Kč Kč Čerpání dotace MŠMT v kalendářním roce 2007 je uvedeno v Příloze 1. VII.2 Nerozpočtové prostředky Ţádnými prostředky jsme nedisponovali VII. 3 Projekty a granty VII.3.1 Projekty podané - neschválené VII.3.2 Projekty podané schválené projekt Rozvojový program Podpora výuky cizích jazyků ve školách v roce 2008 dárce MŠMT hodnota projektu Kč poţadovaná částka Kč, tj. 100 % poskytnutá částka Kč projekt pro školní rok 2008/2009 Aneţka Trmačová projekt Úprava relaxačního areálu dárce Nadace Veronica hodnota projektu Kč poţadovaná částka Kč, tj. 33 % poskytnutá částka Kč, tj. 33 % projekt pro kalendářní rok 2008 Markéta Husaříková 18

19 VII.3.3 Projekty podané projekt Podpora výuky v cizích jazycích a vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků dárce ESF hodnota projektu 3, Kč poţadovaná částka 3, Kč, tj. 100 % projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně školení, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami dárce ESF hodnota projektu 2, ,50 Kč poţadovaná částka 2, ,50 Kč tj. 100 % projekt Tvorba metodiky výuky AJ zaměřené na zkoušku KET a PET dárce ESF hodnota projektu 1, ,50 Kč poţadovaná částka 1, ,50 Kč tj. 100 % VII.3.4 Projekty interní VII Seznam nových projektů pro školní rok 2007 / 2008 Rychlá rota sběr papíru Vladimíra ODEHNALOVÁ CELÁ ŠKOLA Bez zpracování projektu jsme uskutečnili Týden Země, Sportovní den, Den dětí a 7.a muzikál High School Musical. Pro tyto akce má smysl v případě možnosti projekt vypracovat a zažádat o grant. VII Projekty pokračující z minulých let WATOTO Sestra HEDVIKA 1. třídy Český jazyk s pomůckami DIPO Marie Šťastná I. stupeň Jaroslava Crhová I. stupeň Výchova ke zdraví Sestra HEDVIKA I. stupeň Tělovýchovné soutěţe na I. stupni Jaroslava Horová Edukativně stimulační skupiny Irena Greplová, Sestra HEDVIKA 1. třídy Dyslektické skupiny Irena Greplová, Sestra HEDVIKA 2. třídy projektová výuka - fara různí učitelé II. stupeň Rehabilitační cvičení na balónech Lenka Řeholová Papeţské misijní dílo S. MLADA, S. EDITA Rozvíjení čtení I. stupeň Radka Valentová (spolupráce s Knihovnou J. Mahena) WATOTO Sestra HEDVIKA 1. třídy Český jazyk s pomůckami DIPO I. stupeň 19

20 VII.4 Stavební úpravy Vymalování, oprava nátěrů Úprava místnosti sprch Zavedení ústředního topení na učitelské WC ve 3. patře Oprava části linolea Oprava zatékající střechy nad garáţí Zřízení skladu ŠD. Závěr S poskytnutými prostředky jsme vystačili jak pro mzdy, tak pro provoz. Kontrola ČŠI zjistila pochybení ve vykázání dotace. K tomu jsme přijali opatření (viz. kapitola V. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI). Vypracovali jsme několik grantů, jejichţ výsledek budeme znát v příštím školním roce. Na tuto náročnou činnost je od ledna 2008 zaměstnán na částečný úvazek projektový pracovník. Schválený je projekt pro výuku německého jazyka Podpora výuky cizích jazyků ve školách pro uskutečnění ve školním roce 2008/2009. Do tvorby grantů se učitelé zapojují pouze váhavě a ojediněle. V příštím období začneme obnovovat zastaralou počítačovou techniku. 20

21 VIII.1 Materiální a prostorové vybavení Škola má k dispozici: VIII. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE - 23 kmenových tříd, - v nich jsou zařízeny odborné učebny Ch a PŘ, F, Z a D, HV, HV 1. stupeň; vzhledem k velkému počtu ţáků jsou tyto učebny současně kmenové, jejich vyuţití je proto omezené, - odbornou učebnu technické výchovy, výtvarné výchovy s keramickou pecí, jazykovou učebnu, počítačovou učebnu, - pedagogickou knihovnu, - napojení na internet a počítačovou síť ve všech kabinetech a třídách, - 2 tělocvičny (z toho 1 v divadelním sále), - učebnu v přírodě, - divadelní sál (slouţí rovněţ jako tělocvična), - učebnu s přípravnou pro pěstitelství, nářaďovnu, školní zahradu, - 3 školní hřiště, - odpočinkovou venkovní plochu se sportovním vybavením, - 2 herny ŠD, - školní kuchyni a jídelnu. Vybavení pomůckami je zajišťováno podle poţadavků učitelů a tyto se daří naplnit. V oblasti informačních a počítačových technologií zbývá vybavit PC třídy I. stupně a pořídit interaktivní tabule a dataprojektory; o jejich uţitečnosti či počtu teprve rozhodneme. Pořízení další učebny PC je nereálné vzhledem k nedostatku místností. Čeká nás modernizace ICT zařízení. Prostorové podmínky svízelné; stávající prostory umoţňují dělení tříd na skupiny jen s nejvyšším vypětím. VIII.2 Aktivity volného času při CMcZŠ Aktivity volného času jsou rozděleny do skupin podle toho, kdo je provozuje krouţky provozované CMZŠ neplacené, placené a krouţky provozované jinými subjekty. Tento způsob se osvědčil; je přehlednější a umoţňuje rozšíření nabídky. Tak jako u jiných nestandardních aktivit je omezujícím faktorem nedostatek volných prostor. Rodiče, případně provozovatelé krouţků mají zájem načasovat krouţky hned po vyučování, coţ koliduje s moţnostmi školy. Zájem, který nemůţeme uspokojit, je také o aktivity v tělocvičně. Přehled volnočasových aktivit je uveden v Příloze 3. VIII.3 Výchova k volbě povolání V učebním plánu CMcZŠ jsou témata výchovy k volbě povolání zpracována v projektu Výchova k volbě povolání. V souladu s ním jsou zahrnuta do předmětů Rodinná výchova a Občanská výchova. Dále je 10 hodin v kaţdé třídě druhého stupně řídícího se učebním programem Obecná škola (tedy 7., 8. a 9. ročník) věnováno předmětu Úvod do světa práce, který seznamuje ţáky s rozsahem oborů lidské činnosti: 7. ročník komunikace s úřady, kulturní a církevní organizace; 8. ročník poznání řemesel, úřad práce, závislost mezi vzděláním a nezaměstnaností; 9. ročník typy středních škol, vyhledávání zaměstnání, příprava na konkurz. 21

a) Materiální a prostorové vybavení

a) Materiální a prostorové vybavení VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2003 / 2004 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY II. III. IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Více

d) (údaje k 27. 6. 2003) Během roku odešlo 7 žáků (2 z prvního a 5 ze druhého stupně).

d) (údaje k 27. 6. 2003) Během roku odešlo 7 žáků (2 z prvního a 5 ze druhého stupně). VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2002/2003 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a) Název školy: Cyrilometodějská církevní základní škola Lerchova

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I.

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I. Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006 Část I. a) Základní charakteristika školy Název právnické osoby vykonávající činnost školy

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Brno, Slovanské nám.2

Výroční zpráva. Základní škola, Brno, Slovanské nám.2 Výroční zpráva Základní škola, Brno, Slovanské nám.2 Školní rok 2007/2008 1 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 Výroční zpráva o činnostech školy za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 8-2009 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

Počet žáků na třídu. V 6. - 9. ročníku se vyučuje volitelný předmět Etická výchova, povoleno MŠMT ze dne 21. 4. 1992, čj. 16 934/92-2.

Počet žáků na třídu. V 6. - 9. ročníku se vyučuje volitelný předmět Etická výchova, povoleno MŠMT ze dne 21. 4. 1992, čj. 16 934/92-2. VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2001/2002 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a) Název školy: Cyrilometodějská církevní základní škola Lerchova 65,

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 V Jablonci nad Nisou, září 2014 Předkládá: RNDr. Jiří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2011 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výlet do Paříţe, 2009 Předkládá: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy Základní škola a mateřská

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 srpen 2014 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Předkladatel: Josef Knepr Zpracovatelé: Josef Knepr, Lenka Raisová, Ivana Setničková, Věra Kovářová, Miluše Adamčíková,

Více