Provozní řád Fitness centra Sportovní areál Bazén Sušice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní řád Fitness centra Sportovní areál Bazén Sušice"

Transkript

1 Provozní řád Fitness centra Sportovní areál Bazén Sušice Tento Provozní řád je závazný pro návštěvníky Fitness centra ve Sportovním areálu - Bazén Sušice (dále jen Fitness centrum ) provozovaného organizací Sportoviště města Sušice, p.o. se sídlem: Sušice, Na Hrázi 270, PSČ , IČ: , DIČ: CZ organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl PR, vložka 823 (dále jen Provozovatel ). Vstupem do Fitness centra za účelem využití nabízených služeb a úhradou vstupného se návštěvník zavazuje dodržovat tento Provozní řád. Všeobecné informace: Fitness centrum se nachází: Sportovní areál Sušice, Volšovská, Sušice v 2. NP Provozní doba Fitness centra: dopoledne Odpoledne Pondělí 9:00-12:00 15:00-21:00 Úterý 9:00-12:00 15:00-20:00 Středa 9:00-12:00 14:00-21:00 Čtvrtek 9:00-12:00 15:00-20:00 Pátek 9:00-12:00 14:00-21:00 Sobota 16:00-21:00 Neděle 16:00-21:00 Provozní doba Fitness centra ve dnech státních svátků je shodná s provozní dobou o víkendových dnech. Plánované změny a výjimky z provozní doby jsou s časovým předstihem uveřejňovány na webových stránkách a vývěskami v prostorách Fitness centra. Návštěvníci jsou povinni ukončit své sportovní činnosti nejpozději 15 min. před koncem provozní doby Fitness centra a opustit jeho prostory nejpozději do konce provozní doby Fitness centra. Provozovatel si tímto vyhrazuje právo prodloužit nebo zkrátit provozní dobu Fitness centra dle potřeby. V dobách vyhrazeným ženám, musí muži opustit prostory posilovny před začátkem času, který je pro toto určen. Příchod mužů do posilovny je umožněn až po skončení doby, kdy je posilovna vyhrazená pouze ženám. Kontaktní informace: Odpovědná osoba: Petr Synek http:

2 Služby a zařízení Fitness centra: Fitness centrum je určeno k rekreačnímu sportovnímu využití veřejností. Fitness centrum poskytuje služby spojené se zdravým životním stylem, služby posilovny a dvou cvičebních sálů. Kapacita provozovny je 78 osob. Ceny za užívání zařízení Fitness centra a ceny za poskytování služeb, se řídí aktuálně platným ceníkem Provozovatele. Ceníky jsou k dispozici v prostorách Fitness centra a na internetových stránkách Fitness centra. Prostory Fitness centra se skládají z posilovny, malého a velkého sálu, nářaďoven, šaten pro muže, šaten pro ženy, šaten pro instruktory, místnosti pro úklid, sanitárních místností pro muže a ženy. Pravidla pro užívání zařízení a služeb Fitness centra: Návštěvník má právo užívat zařízení Fitness centra a využívat jeho služby s podmínkou uhrazení vstupného. Osoby mladší 15 let mohou využívat služby Fitness centra pouze v doprovodu osob starších 18 let. Bezpečnostní pravidla Návštěvníci vykonávají veškerou sportovní činnost ve Fitness centru na svou vlastní odpovědnost a nebezpečí. Vstup do Fitness centra a užívání všech jeho zařízení a/nebo služeb pod vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek je zcela zakázán. Návštěvníci jsou povinni používat sportovní oblečení a vhodnou čistou obuv. Návštěvníci nesmějí ve Fitness centru vykonávat sportovní činnost, pokud jsou nemocní, zranění, pravidelně užívají léky či jiné látky, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit jejich fyzické či duševní schopnosti anebo jsou jinak indisponováni pro výkon sportovní činnosti. Tento zákaz se nevztahuje na osoby, které doloží písemné prohlášení lékaře o tom, že daná osoba může vykonávat sportovní činnosti ve Fitness centru i přesto, že nesplňuje shora stanovené podmínky. Předchozí konzultace lékaře k možnosti využívání jednotlivých služeb a zařízení Fitness centra se doporučuje zejména osobám trpícím cukrovkou, srdečními nemocemi, vysokým nebo nízkým tlakem krve, těhotným ženám a seniorům. Návštěvníci jsou povinni při využívání zařízení a služeb Fitness centra dbát zásad dodržování osobní bezpečnosti, a to jak své, tak i ostatních návštěvníků a respektovat pokyny pracovníků Fitness centra. První pomoc zajištuje v případě asistovaného využívání zařízení Fitness centra příslušný trenér (instruktor) nebo obsluha Fitness centra. Fitness centrum je vybavené zdravotnickým materiálem dle platných právních předpisů.

3 Pravidla chování ve Fitness centru Návštěvníci jsou povinni chovat se po dobu své přítomnosti ve Fitness centru způsobem, který nebude omezovat jiné návštěvníky ve využívání zařízení a služeb Fitness centra. V prostorách Fitness centra je zakázáno: znečišťovat prostory Fitness centra kouřit manipulovat s ohněm konzumovat alkohol vodit nebo vnášet zvířata do prostor Fitness centra vstupovat do prostor Fitness centra v nevhodném oblečení vstupovat do prostor Fitness centra vyhrazeným pro opačné pohlaví chovat se v rozporu s dobrými mravy Návštěvníci jsou povinni své sportovní oblečení přizpůsobit zásadám osobní hygieny a slušného chování. Oblečení nesmí zejména zapáchat a nesmí být špinavé. Návštěvníci jsou povinni vstupovat do Fitness centra pouze v čisté sportovní obuvi (nikoliv venkovní). Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit podmínky vhodného oblečení a rovněž podle svého uvážení požádat návštěvníka, který nebude vhodně oblečen, aby Fitness centrum opustil nebo aby se převlékl. Návštěvníci jsou povinni používat při cvičení na strojích a na podložkách své vlastní čisté ručníky nebo si je zapůjčit na baru ve Fitness centru. Návštěvníci jsou povinni vracet náčiní na své místo. Návštěvníci jsou povinni při cvičení s nakládacími činkami používat uzávěry nakládacích os. Činky, osy činek a další kovové předměty jsou návštěvníci povinni odkládat na stojany k tomu určené a nikoliv na kožené potahy laviček a strojů. Na kožené potahy je zakázáno stoupat v obuvi. Návštěvníkům je zakázáno odnášet z Fitness centra hygienické prostředky a sportovní vybavení, které je vlastnictvím Provozovatele. Návštěvníci jsou povinni předcházet, v rámci svých možností, poškození zařízení Fitness centra. V případě zjištění poškození, nedostatky oznámit obsluze Fitness centra. Návštěvníkům je zakázáno využívat v prostorách Fitness centra vlastní trenéry (instruktory), bez předchozího svolení Provozovatele. A to zejména z důvodu bezpečnosti a zajištění kvality poskytovaných služeb. Při odchodu ze šatny je každý návštěvník povinen vyprázdnit šatní skřínku a nechat ji odemčenou. A poté vrátit klíč na recepci. Po dobu své návštěvy ve Fitness centru je povinen náležitě opatrovat klíč od šatní skřínky. Návštěvník odpovídá za škodu, která vznikne Provozovateli částkou 200,- Kč jako náklad na přidělání klíče. Pracovníci pověření Provozovatelem k zajištění bezpečnosti a pořádku ve Fitness centru jsou oprávněni kdykoliv vyzvat návštěvníky, kteří svým chováním porušují tento Provozní řád, zejména

4 ruší či omezují jiné návštěvníky, aby Fitness centrum opustili. Návštěvník je povinen dané výzvě okamžitě vyhovět, pokud tak neučiní, může být z Fitness centra vyveden. Platební podmínky Fitness centrum nabízí několik forem úhrady vstupného. Jednorázové vstupné a zvýhodněné permanentky. Při použití zvýhodněné permanentky na skupinová cvičení pod vedením trenéra (instruktora) musí být návštěvník zaregistrován v online rezervačním systému. Online rezervační systém najdete na webových stránkách Přihlášením a registrací do online rezervačního systému souhlasíte s podmínkami rezervačního řádu. Rezervační řád najdete na také na recepci. Pravidla pro odkládání osobních věcí při návštěvě, využívání služeb a zařízení Fitness centra Pro odkládání oblečení při využívání služeb a zařízení Fitness centra jsou návštěvníkům v prostorách Fitness centra k dispozici skříňky, které je možno uzamknout pomocí klíče, který obdrží návštěvník na recepci. Skříňky, které nebudou vyklizeny do konce otevírací doby Fitness centra v daném dni, budou pracovníky Fitness centra otevřeny a jejich obsah bude vyklizen a uschován po dobu tří týdnů. Obsah skříňky, který nebude během tří týdnů vyzvednut na recepci Fitness centra je Provozovatel oprávněn fyzicky zlikvidovat, takové věci se považují za věci opuštěné ve smyslu příslušných právních předpisů. Šatnová skříňka není určená k odkládání klenotů, peněz, mobilních telefonů, notebooků a dalších cenností. Všechny tyto uvedené cennosti je návštěvník povinen odložit do prostor recepce, nebo baru ve Fitness centru, kde je určené místo pro jejich střežení. V případě, že návštěvník Fitness centra tak neučiní, neodpovídá Provozovatel za vzniklou škodu a to ztrátou, nebo odcizením výše uvedených cenností. Právo na náhradu škody musí být návštěvníkem uplatněno u Provozovatele bez zbytečného odkladu. Právo náhrady škody zanikne, nebylo-li uplatněno při odchodu z Fitness centra. Zázemí pro zaměstnance Pro zaměstnance Fitness centra je vyhrazena separátní místnost (šatna) se skříňovými boxy pro odkládání osobních věcí a oblečení. Také místnost obsahuje umývárnu a WC s kompletním sanitárním vybavením pro hygienu zaměstnanců Fitness centra. Zázemí pro návštěvníky Zázemí pro návštěvníky je rozděleno pro muže a ženy zvlášť, každé oddělení má své skříňové boxy pro odkládání osobních věcí a oblečení. Dále každé oddělení má své vlastní sociální zařízení (sprchy a WC) s kompletním sanitárním vybavením pro hygienu návštěvníků Fitness centra. Úklid centra K úklidu se používají běžné čisticí prostředky, chemické prostředky dle příslušných norem atd. Jedenkrát za tři měsíce se provádí změna dezinfekčních prostředků za jiné.

5 Úklidové prostředky se nachází v místnostech tomu určených a označených jako úklidová místnost. Řádný úklid, který zahrnuje vysávání, mopování podlah, odstranění odpadu, doplnění spotřebního materiálu, omývání strojů, mytí zrcadel, kontrola skříněk, 1x týdně umytí obkladů a spár, umytí sprchových stání a desinfekce, umytí toalet a dveří. Odpad vzniklý během provozu je ukládán do košů a igelitových pytlů, poté dochází k odnesení odpadu ke kontejnerům, kde se odpad dále třídí. Veškerý odpad se odstraňuje denně. Úklid všech prostor provozovny se provádí bezprostředně po znečištění, jinak dle potřeby, nejméně jednou denně na vlhko, veškeré omyvatelné plochy jsou 2 x týdně dezinfikovány, v případě kontaminace okamžitě. Sanitární zařízení jsou dezinfikována denně. Čisticí prostředky, které se používají v Centru, podléhají všem hygienickým normám a jsou pravidelně po určité době obměňovány. Pracovníci musí pečovat o tělesnou čistotu, vždy před zahájením a po ukončení práce u každého zákazníka si umýt ruce, rovněž při přechodu z práce nečisté na čistou. Lékárnička 1. Pomoci ve Fitness centru Lékárnička 1. pomoci je umístěna za barem ve Fitness centru. Lékárnička je vybavena dle normy DIN konkrétně: 1x Náplast fixační hladká 2,5 cm x 5 m 8 x Náplast elastická 10 cm x 6 cm 4x Motýlková náplast na konečky prstů 4 cm x 7 cm voděodolná 4x rychloobvaz 2 cm x 12 cm 8x Náplast strip 2,5 x 7,2 cm voděodolná 4x Náplast strip 1,9 cm x 7,2 cm voděodolná 1x Obvaz hotový sterilní 6x8 cm 3xObvaz hotový sterilní 8x10 cm 1x Obvaz hotový sterilní 10x12 cm 2x Oční komprese sterilní 56 mm x 72 mm 3x 2ks Sterilní krytí 10 x 10 cm 2x Obinadlo elastické 6 cm x 4 m 2x Obinadlo elastické 8 cm x 4 m 1x Obvazový šátek 60 cm x 80cm 2x Šátek trojcípý 1x Izotermická folie 1x Chladivý sáček 5ks Utěrky z netkané textilie 20x30 cm 4 ks Rukavice vyšetřovací nesterilní 1x Převazové nůžky 2x Sáčky uzavíratelné 30 cm x 40 cm Expirace vybavení lékárničky je kontrolována každých 14 dní, přičemž dochází k průběžnému doplňování stavu lékárničky vedením Fitness centra.

6 Závěrečné ustanovení Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád kdykoli jednostranně měnit, nebo doplňovat. Změněný, nebo doplněný Provozní řád nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v prostorách Fitness centra. Aktuální znění Provozního řádu je vždy k dispozici a zveřejněno v prostorách Fitness Centra a na internetových stránkách Fitness centra. Případné stížnosti na kvalitu poskytovaných služeb nebo nedostatky v zařízení Fitness centra mohou Členové podat osobně některému z vedoucích pracovníků Fitness centra. Vypracoval: Petr Synek vedoucí fitness

Všeobecné podmínky užívání on-line rezervačního systému a provozní řády sportovišť pro Sport Klub Hvozd ( Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky užívání on-line rezervačního systému a provozní řády sportovišť pro Sport Klub Hvozd ( Všeobecné podmínky ) Sport Klub Hvozd Provozovatel: PV SPORT CLUB o.s. Žižkovo nám. 11, 796 01 Prostějov IČO: 26647460, DIČ: CZ26647460 Tel.: +420582334743 e-mail: info@pvsportclub.cz, www.pvsportclub.cz Všeobecné podmínky

Více

Smluvní podmínky pro služby a pobyt ve Studiu Yoon NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Smluvní podmínky pro služby a pobyt ve Studiu Yoon NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD I. Úvodní ustanovení Smluvní podmínky pro služby a pobyt ve Studiu Yoon NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 1. Tyto smluvní podmínky (dále jen podmínky ) upravují smluvní vztahy a vzájemná práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování

Více

Všeobecné podmínky užívání on-line rezervačního systému a provozní řády sportovišť pro sportcentrum Hotelu Tennis Club ( Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky užívání on-line rezervačního systému a provozní řády sportovišť pro sportcentrum Hotelu Tennis Club ( Všeobecné podmínky ) Hotel Tennis Club Prostějov *** Provozovatel: HOTEL TENNIS CLUB, s.r.o. Za Kosteleckou 4187/49a, 796 01 Prostějov IČO:28287622, DIČ:CZ28287622 Bankovní spojení: 43-1920190227/0100 Tel.: +420582402511,

Více

Provozní řád posilovny

Provozní řád posilovny 17. listopadu 177, Provozní řád posilovny Vlastníkem a provozovatelem posilovny je Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola, 17.listopadu 177,. 1. Provozovatel Provozovatelem posilovny je BPA

Více

PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU ZDRAVÍ VELKÉ LOSINY

PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU ZDRAVÍ VELKÉ LOSINY PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU ZDRAVÍ VELKÉ LOSINY Část I. Základní ustanovení Článek 1 Závazný předpis Obce a podmínky užívání víceúčelové haly Vlastník a provozovatel: Obec Velké Losiny Rudé armády 321 788 15 Velké

Více

Letní koupaliště Moravské Budějovice. Provozní a návštěvní řád

Letní koupaliště Moravské Budějovice. Provozní a návštěvní řád Letní koupaliště Moravské Budějovice Provozní a návštěvní řád PROVOZOVATEL LETNÍHO KOUPALIŠTĚ: ZIKOS, příspěvková organizace Komenského sady 1642 676 02 Moravské Budějovice květen 2015 Koupaliště Moravské

Více

Návštěvní řád Aquapark Kohoutovice

Návštěvní řád Aquapark Kohoutovice Návštěvní řád Aquapark Kohoutovice 1. Úvodní ustanovení Při vstupu do prostoru Aquaparku Kohoutovice (dále jen "areál") je každý návštěvník povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto návštěvního

Více

Tento Návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků BAZÉNU A WELLNESS (dále jen BaW).

Tento Návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků BAZÉNU A WELLNESS (dále jen BaW). NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉN, WELLNESS Návštěvní řád je vypracován zejména na základě 7a z.č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu a dále v souladu se zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších

Více

PROVOZNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ REZIDENCE VISTA

PROVOZNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ REZIDENCE VISTA PROVOZNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ REZIDENCE VISTA Studentská rezidence Vista Kpt. Vajdy 3046/2 700 30 Ostrava Zábřeh Článek 1. Základní ustanovení 1. Studentská rezidence VISTA (dále jen rezidence) je účelovým zařízením,

Více

Provozní řád tělocvičny Základní školy Pelhřimov, Osvobození 1881

Provozní řád tělocvičny Základní školy Pelhřimov, Osvobození 1881 Provozní řád tělocvičny Základní školy Pelhřimov, Osvobození 1881 Dodatek č. 1 nahrazuje bod 1. směrnice 10/2007 a ostatní části se tímto nařízením nemění. Vlastníkem tělocvičny je město Pelhřimov. Provozovatelem

Více

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH Provozní řád nekrytého umělého koupaliště je vypracován dle 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. 1. Název zařízení: Plavecký stadion Olomouc

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. 1. Název zařízení: Plavecký stadion Olomouc NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 1. Název zařízení: Plavecký stadion Olomouc 2. Provozovatel: OLTERM & TD Olomouc, a. s. Olomouc, Janského 469/8, PSČ: 779 00 IČ: 47677511 zapsána v OR u KS v Ostravě, odd. B, vl. č. 872 3.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro užívání služeb free2work (dále jen VOP free2work )

Všeobecné obchodní podmínky pro užívání služeb free2work (dále jen VOP free2work ) Všeobecné obchodní podmínky pro užívání služeb free2work (dále jen VOP free2work ) I. Úvodní ustanovení 1. VOP free2work vydává společnost Free2group s.r.o., IČO: 02103460, společnost zapsaná v Obchodním

Více

POKOJ PRO MATKU A DÍTĚ

POKOJ PRO MATKU A DÍTĚ POKOJ PRO MATKU A DÍTĚ OBECNÁ USTANOVENÍ Směrnice stanovuje základní pravidla pro pobyt matky a dítěte v Pokoji pro matku a dítě v Krajském dětském domově pro děti do 3 let, Zítkova 1267/4, 360 01 Karlovy

Více

N Á V Š T Ě V N Í Ř Á D

N Á V Š T Ě V N Í Ř Á D N Á V Š T Ě V N Í Ř Á D PRO KRYTÝ PLAVECKÝ AREÁL / KPA / V KLATOVECH Všeobecná ustanovení Návštěvní řád slouží k ochraně zdraví, bezpečnosti a dobré pohodě návštěvníků. S tímto řádem jsou p o v i n n i

Více

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4 OBSAH Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 1. Vlastník budovy NTK 3 2. Důležitá telefonní čísla 3 3. Kontaktní adresa: Zkvalitnění služeb zákazníkům 3 4. Otevírací doba budovy NTK 3 Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Více

Provozní řád Montessori centra Zlín

Provozní řád Montessori centra Zlín Montessori Zlín o.s. Jednatelka společnosti: Mgr. Zuzana Strachoňová Hönigová Odpovědná vedoucí, pověřená vedením centra: Ing. Kamila Kučerová E-mail: centrum@montessori-zlin.cz; playwisely@montessori-zlin.cz

Více

Provozní řád sauna. Provoz saun. Provozovatel a osoba, zodpovědná za provoz sauny dle 6a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Provozní řád sauna. Provoz saun. Provozovatel a osoba, zodpovědná za provoz sauny dle 6a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů PROVOZNÍ ŘÁD dle 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Provoz saun Provozovatel a osoba, zodpovědná

Více

MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ SKUTEČ s.r.o. PALACKÉHO NÁM. 133, 539 73 SKUTEČ IČO: 260 13 771

MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ SKUTEČ s.r.o. PALACKÉHO NÁM. 133, 539 73 SKUTEČ IČO: 260 13 771 OBJEDNATEL: MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ SKUTEČ s.r.o. PALACKÉHO NÁM. 133, 539 73 SKUTEČ IČO: 260 13 771 ZHOTOVITEL: BAZÉNY A WELLNESS s.r.o., IČO: 279 41 931 NAD ŠUTKOU 41 182 00 PRAHA 8 - KOBYLISY VYPRACOVAL:

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád Název: Platnost od: 1. 1. 2015 do : Aktualizace č.: 8 Strana:

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Areálu Zátiší. Preambule

DOMOVNÍ ŘÁD. Areálu Zátiší. Preambule DOMOVNÍ ŘÁD Areálu Zátiší Preambule Tento domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu, zahrádek a areálového parku. Tento domovní řád vychází ze stanov

Více

Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví

Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví Provozovna holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, kosmetických, masérských, regeneračních a rekondičních

Více

PROVOZNÍ ŘÁD COWORKINGOVÉHO A MATEŘSKÉHO CENTRA

PROVOZNÍ ŘÁD COWORKINGOVÉHO A MATEŘSKÉHO CENTRA PROVOZNÍ ŘÁD COWORKINGOVÉHO A MATEŘSKÉHO CENTRA V platnosti a účinnosti od 1. 4. 2014 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY 1.1 Tento Provozní řád upravuje a vymezuje práva a povinnosti Provozovatele Coworkingového a mateřského

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: ELIFITNESS s.r.o., Údolní 532/76, 602 00 Brno, IČ 28906373

PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: ELIFITNESS s.r.o., Údolní 532/76, 602 00 Brno, IČ 28906373 ELIFITNESS s.r.o., Údolní 532/76, 602 00 Brno, IČ 28906373 PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví uživatelů INFRA SAUNY. Všichni návštěvníci sauny

Více

AquaDream a.s. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD strana 1 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉNOVÉ ČÁSTI AQUAPARK BARRANDOV. Provozovatel:

AquaDream a.s. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD strana 1 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉNOVÉ ČÁSTI AQUAPARK BARRANDOV. Provozovatel: AquaDream a.s. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD strana 1 1. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉNOVÉ ČÁSTI AQUAPARK BARRANDOV Provozovatel: AQUADREAM a.s. Melodická 1380 150 00 Praha 5 - Stodůlky IČ: 27457125 Únor 2007 Schváleno : Hygienická

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE. Detašované pracoviště Český Krumlov

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE. Detašované pracoviště Český Krumlov DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE Detašované pracoviště Český Krumlov Obsah: Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek 7 Článek 8 Článek 9 Článek 10 Článek 11 Článek 12 Článek 13

Více

Zásady provozu volných hracích ploch

Zásady provozu volných hracích ploch Zásady provozu volných hracích ploch Principy provozu venkovních hracích ploch k plnění požadavků daných zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění posledních předpisů a zákonem č.22/1997

Více

Dům dětí a mládeže Olomouc VNITŘNÍ ŘÁD

Dům dětí a mládeže Olomouc VNITŘNÍ ŘÁD Strana 1 Dům dětí a mládeže Olomouc Datum platnosti: 24. 9. 2007 Výtisk číslo: 3 Nahrazuje: Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Olomouc ze dne 1. 10. 2003. Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: Ředitel DDM

Více

1. Všeobecná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTONAPŮL, DRUŽSTVA 1.1. VOP OBSAH. 1.2. Autonapůl a Vy

1. Všeobecná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTONAPŮL, DRUŽSTVA 1.1. VOP OBSAH. 1.2. Autonapůl a Vy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTONAPŮL, DRUŽSTVA PRO FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY OBSAH 1. Všeobecná ustanovení 1 1.1. VOP 1 1.2. Autonapůl a Vy 1 2. Sdílení vozidel 2 3. Jak s Vámi Autonapůl komunikuje 2

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY ZÁKLADNÍ ŠKOLY KRNOV, JANÁČKOVO NÁMĚSTÍ 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1) Provozní řád sportovní haly ZSJN

Více