MENU...03 CUSTOM GAME...03 OBECNÉ NASTAVENÍ...03 NASTAVENÍ OVLÁDÁNÍ...03 GRAFICKÉ NASTAVENÍ...04 HRA PRO VÍCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MENU...03 CUSTOM GAME...03 OBECNÉ NASTAVENÍ...03 NASTAVENÍ OVLÁDÁNÍ...03 GRAFICKÉ NASTAVENÍ...04 HRA PRO VÍCE"

Transkript

1 SPOLUVYVINULI 2004 Illusion Softworks a.s. Vyvinula spoleãnost Pterodon a.s. Pterodon a logo Pterodon jsou obchodní známky Pterodon a.s. Illusion Softworks a logo Illusion Softworks jsou obchodní známky Illusion Softworks a.s. Gathering, logo Gathering, Take Two Interactive Software a logo Take Two jsou obchodní známky Take Two Interactive Software. V echny ostatní obchodní známky jsou majetkem pfiíslu n ch vlastníkû. Vydává Gathering. GameSpy a znak "Powered by GameSpy" jsou obchodní známky GameSpy Industries Inc. V echna práva vyhrazena. V âeské republice vydává a distribuuje CENEGA CZECH s.r.o., Naskové 3, Praha 5, tel.: ,

2 OBSAH ÚVOD INSTALACE DIRECT X ODINSTALOVÁNÍ SPU TùNÍ HRY MENU CUSTOM GAME OBECNÉ NASTAVENÍ NASTAVENÍ OVLÁDÁNÍ GRAFICKÉ NASTAVENÍ HRA PRO VÍCE HRÁâÒ NOVÉ POSTAVY NOVÉ ZBRANù AUTO I TECHNICKÁ PODPORA OMEZENÁ ZÁRUKA NA SOFTWARE A LICENâNÍ SMLOUVA

3 ÚVOD V tomto pokraãování, které se odehrává nûkolik mûsícû pfied pûvodní hrou Vietcong, se zúãastníte velmi nároãn ch bojov ch operací bûhem jedné z nejbrutálnûj ích válek v americké historii. Vy, serïant Warren Douglas, a vá t m máte za úkol zfiídit základní tábor. Pfii plnûní tohoto úkolu se utkáte bûhem rozmanit ch misí s protivníky vyzbrojen mi irokou kálou zbraní, ktefií prahnou pouze po va í smrti. INSTALACE PÛvodní hra Vietcong jiï musí b t nainstalována (návod k instalaci Vietcongu naleznete v manuálu ke hfie). Ujistûte se, Ïe jste ukonãili v echny pfiípadné bûïící programy a aplikace. VloÏte do mechaniky VCFA CD 1a fiiìte se pokyny na obrazovce. Pokud se instalaãní program nespustí automaticky, "prozkoumejte" CD pfies "Tento poãítaã" a poklepejte na soubor "Setup.exe", ãímï se spustí instalaãní program. Po nainstalování VC: Fist Alpha budete pfii spu tûní hry potfiebovat pûvodní CD Vietcong, které vloïíte do mechaniky. Hra se nespustí, pokud bude vloïeno CD Vietcong Fist Alpha. DIRECT X Hra Vietcong Fist Alpha pfii instalaci vyïaduje DirectX verze 8.1 nebo vy í. Instalace DirectX je souãástí instalace Vietcongu. Pokud nemáte poïadovanou verzi nainstalovanou, najdete ji na CD pûvodní hry Vietcong. ODINSTALOVÁNÍ VC: Fist Alpha není moïné odinstalovat, ale mûïete se pfiepnout zpût k pûvodní hfie Vietcong pfies poloïku "Nastavení hry", kde si vyberete Vietcong a potvrdíte v bûr OK. SPU TùNÍ HRY Hru spustíte buìto pomocí ikony v nabídce Start nebo poklepáním na ikonu zástupce VC: Fist Alpha na plo e, pokud jste pfii instalaci povolili její vytvofiení. Ze hry se nepfiepínejte pomocí klávesové zkratky Alt-Tab, protoïe to mûïe pûsobit problémy. MENU Menu ve hfie Fist Alpha jsou fie ena stejn m stylem jako v pûvodní hfie Vietcong. Dále naleznete pouze popis nov ch nastavení a moïností. CUSTOM GAME Nachází se v menu Nastavení. Pomocí této nabídky mûïete aktivovat VC: Fist Alpha nebo pûvodní hru Vietcong. Toto menu bude také vyu- Ïíváno pro dal í oficiální i neoficiální kampanû a módy do hry. OBECNÉ NASTAVENÍ Pfiepínaã zamûfiování - pokud je Pfiepínaã zamûfiování zapnut, klávesa pro tuto funkci (pokud není drïena del í dobu) pfiepíná mezi módem s a bez zamûfiování. Ovládání rozkazové nabídky zde si zvolíte, jak budete ovládat herní menu (rozkazovou nabídku ve hfie pro jednoho i více hráãû). Pokud bude vybráno koleãko a tlaãítka nebo bez my i, tak pohybem my i mûïete ovládat natáãení pohledu. Poznámka: Po v bûru moïnosti kompletní my mûïete pouïívat koleãko stejnû, ale navíc se pohybem my i mûïete posouvat v rozkazové nabídce po jejím vyvolání. Hledej nové verze nastavuje se zde, jestli se hra má pokusit o spojení s FTP serverem, aby vyhledala nové verze. PouÏívání bajonetu tlaãítkem POUÎÍT znamená, Ïe nasazen m bajonetem se zaútoãí po stisknutí tlaãítka POUÎÍT. Pfii stfielbû bez mífiení znamená, Ïe nasazen m bajonetem se zaútoãí vïdy po stisknutí tlaãítka Stfielba, ze zbranû mûïete stfiílet pouze po zamûfiení. 2 3

4 NASTAVENÍ OVLÁDÁNÍ âinnost: Primární klávesa: Sekundární klávesa: Vpfied ipka nahoru W Vzad ipka dolû S Úkrok vlevo: ipka vlevo A Úkrok vpravo: ipka vpravo D Úklon vlevo: Delete Q Úklon vpravo: Page Down E Skok: Prav Shift Mezerník Kleknutí: Prav Ctrl Lev Shift Lehnutí: Num 0 Lev Ctrl ChÛze: / Caps Lock Stfielba: Levé tlaãítko my i Mífiení: Pravé tlaãítko my i Nabíjení: Pravé tlaãítko my i R (koleãko) PouÏití: Enter F Pfiedchozí zbraà: Koleãko my i + Dal í zbraà: Koleãko my i - Odhození: Backspace G Rozkazové menu: End X Zmûna reïimu stfielby: Del na num.kláv. C ZbraÀ1 1 ZbraÀ2 2 ZbraÀ3 3 ZbraÀ4 4 ZbraÀ5 5 ZbraÀ6 6 ZbraÀ7 7 ZbraÀ8 8 Mapa: M Poslední pouïitá zbraà: K Dalekohled: B Informace: Tab (HRA PRO VÍCE HRÁâÒ) Akce: Primárná klávesa: Sekundární klávesa: Volba strany: Home Volba zafiazení: \ Aktivuj hlas. komunikaci: V Pi v em: Insert T Pi t mu: Page Up Y Nové klávesy: Nasadit bajonet: nedefinováno (NezapomeÀte, Ïe pouze nûkteré zbranû mají bajonet.) Bajonet si nadefinujete v : Nastavení / Ovládání / Roz ífiené. Zde si mûïete urãit, kterou klávesou se bude ovládat nasazování bajonetu. GRAFICKÉ NASTAVENÍ Tráva Pomocí této volby je moïné vypnout zobrazování trávy kvûli zv ení v konu na pomalej ích poãítaãích. HRA PRO VÍCE HRÁâÒ NOVÉ HERNÍ MÓDY Turn Table (TT) Jeden t m útoãí a druh se brání. Útoãníci musí postupnû obsadit urãit poãet vlajek, zatímco obránci se jim v tom snaïí co nejdel- í dobu bránit. Vlajky také slouïí jako místa návratu do hry pro útoãící t m, takïe je velmi dûleïité, aby obránci zabránili útoãníkûm ve vytváfiení opûrn ch bodû. Jakmile je poslední vlajka obsazena, role se vymûní. Po tûchto dvou kolech se bod udûluje t mu, kterému se podafiilo v echny vlajky obsadit v co nejkrat í dobû. NOVÉ POSTAVY Pfiedstavujeme Vám... serïanta Warrena Douglase, (postava ovládaná hráãem) serïanta Nguyena Nhama, (stopafi) 4 5

5 NOVÉ ZBRANù M-14 Automatická zbraà vycházející z podafiené konstrukce pu ky M-1 Garand.V 50. letech se americká armáda odmítla fiídit celosvûtov mi trendy ve v voji útoãn ch zbraní, které naznaãovaly pfiechod k lehk m zbraním pouïívajícím stfielivo men ího kalibru. Aãkoliv je M-14 velmi pfiesná, robustní zbraà prvotfiídní kvality s moïností jak automatické, tak i poloautomatické stfielby, ve v zbroji americké armády se dlouho neudrïela. Brzy byla nahrazena Coltem AR-15 (M- 16). Del í dobu byla je tû vyuïívána námofiní pûchotou, ale i zde ji nakonec nahradila M-16 A1. Nadále je v ak vyuïívána policií, námofinictvem a zvlá tními jednotkami pro svou velkou pfiesnost. Ve Vietnamu patfiila do v zbroje odstfielovaãû, ov em zde se jednalo o speciálnû upravené piãkové modely, z nichï ty nejlep í byly vybaveny optick m zamûfiovaãem. RáÏe: 7,62 mm x 51 (.308 ) Hmotnost: 5,1 kg Délka: 1120 mm Délka hlavnû: 559 mm Rychlost stfielby: 700 ran/min. Poãet nábojû v zásobníku: 20 nábojû korpion vz. 61 Samopal korpion vz. 61 byl vyvinut a vyrábûn pro tankové osádky, policii a zvlá tní jednotky. KvÛli pouïití munice ráïe 7,65 nebyl úzk uzávûr schopen absorbovat zpûtn ráz, a proto byla zbraà upravena pfiídavn mi závaïími. I pfies tuto modifikaci nebylo prakticky moïné pfii automatické stfielbû pfiesnû mífiit. Nicménû zbraà je stále populární po celém svûtû, ov em bohuïel hlavnû u rûzn ch teroristick ch skupin, a to díky sv m mal m rozmûrûm. Uvádí se rovnûï, Ïe Ho-âi-Minova tûlesná stráï byla vyzbrojena právû tûmito zbranûmi. RáÏe: 7,65 mm Hmotnost: 2 kg Délka: 270 mm Rychlost stfielby: 840 ran/min. Poãet nábojû v zásobníku: nábojû TOKAREV SVT1940 Tokarev SVT1938 a jeho nástupce byly vyvinuty bûhem 2. svûtové války v Sovûtském svazu. Typ 1938 této poloautomatické zbranû byl kritizován kvûli sv m ãetn m nedostatkûm, které byly u typu 1940 opraveny. Tento novûj í model, kterého se vyprodukovalo pfies 2 milióny kusû, nabízel jiï automatickou stfielbu. Byl vyrábûn jako speciální odstfielovací zbraà s PU optick m zamûfiovaãem s 3,5 x transfokací, aãkoliv nedosáhl popularity jin ch typû, jako napfi. Mosin 1891/30. RáÏe: 7,62 mm _ 54 Hmotnost: 3,95 kg Délka: 1226 mm Poãet nábojû v zásobníku: 20 nábojû Sten MK II Tento samopal byl navrïen britsk mi designéry Sheppardem a Turpinem bûhem 2. svûtové války v Enfieldské zbrojovce (odtud pochází jeho název "Sten") jako levná, odolná zbraà s jednoduch m v robním postupem. V robní náklady byly neuvûfiitelnû nízké - pouhé 2,5 libry, takïe zbraà byla vyrábûna ve velkém mnoïství. PouÏívali ji hlavnû v sadkáfii a osádky vozidel. Pro svou v drï byla rovnûï pou- Ïívána mnoha odbojáfii v západní Evropû. Aãkoliv se jedná o velmi odolnou zbraà, schopnou fungovat i v chladném a pra ném prostfiedí, Sten se vyznaãoval jedním velk m nedostatkem - jeho zásobník a nábojov mechanizmus byly náchylné k poruchám a následnému zasekávání. DrÏení zbranû za zásobník bylo jednou z ãast ch pfiíãin, a proto se nedoporuãovalo. Ve Vietnamu byl Sten pouïíván hlavnû australsk mi poradci, Zelen mi barety a jednotkami Seals, zvlá tû verze s tlumiãem. RáÏe: 9 mm Parabellum Hmotnost: 3,1kg Délka 762 mm (908 mm s tlumiãem) Rychlost stfielby: 550 ran/min. (450 s tlumiãem) Poãet nábojû v zásobníku: 32 nábojû Dûgtjarev DP Dûgtjarev DP byl sovûtsk lehk kulomet vyrábûn v letech 1928 aï Do v zbroje ruské armády se zafiadil v roce 1928 a slouïil jako podpûrná pûchotní zbraà aï do 50. let 20. století. PouÏívá kruhov zásobník na 47 nábojû ráïe 7,62 mm, které je schopen vypálit rychlostí pouh ch 550 ran za minutu. RáÏe: 7,62 mm _ 54 Hmotnost: 8,4 kg Délka: 1266 mm Rychlost stfielby: 550 ran/min. Poãet nábojû v zásobníku: 47 nábojû v kruh. zásobníku 6 7

6 AUTO I T M PTERODONU Vedoucí projektu Jarek Koláfi Hlavní programátor Michal Janáãek Programátofii Ivo Novak Michal Îbleka Marek Trtík Petr Ben ek Programátofii misí Jifií "Shigor Birdman" Matyskiewicz Petr Ben ek Michal Janáãek Programátofii speciálních nástrojû Petr Ben ek Vladimír ZadraÏil Filip O ãádal Spolupráce na grafick ch nástrojích Vladimír ZadraÏil Design hry Jifií "Shigor Birdman" Matyskiewicz Daniel Kamas Designéfii Lubomír Dykast Jifií "Shigor Birdman" Matyskiewicz Radim Kralík Hlavní grafik prostfiedí Vladimír ZadraÏil Grafika prostfiedí David Brumla Petr Klvaã Jan Hlavat Tom Kanda Hlavní grafik postav Pavel irûãek Dal í grafika postav Lionel Cregut Petr tefek Animátofii postav a zvífiat Petr Mores Peter Gerhát Filmové sekvence ve hfie Michal Mariánek Grafika zbraní a techniky Jerry Turna Richard Vavru a Animace zbraní z vlastního pohledu Luká Homola Skriptování zbraní a vozidel Jerry Turna Nastavení a vyváïení zbraní Lubomír Dykast Studium a sbûr materiálu ke zbraním Josef ZOGOTH Pokorn Daniel Kamas Zvuk - nahrávání, stfiih a mastering Filip O ãádal Zvukov systém Filip O ãádal Michal Îbleka Spolupráce pfii nahrávání zbraní KVH Nord Chomutov Radek "Sepp" Kratochvíl Jarda íha Pavel Hladík Hudební spolupráce Pro Music Center Studio pilberk Produkce hudby Petr Mores Autofii instrumentální scénické hudby Tomá lápota Petr Mores Pavel Mores Scénickou hudbu nahráli Petr Mores (kytara) Pavel Mores (kytara) Tomá lápota (klávesy, harmonika) Vladimír Beránek (baskytara) Vlastimil Kozubík (bicí a perkuse) Hostující hudebníci Ludûãek Koneãn (perkuse) Hedvika Penãíkova (flétna) Mistr zvuku StaÀa Valá ek ReÏie vietnamského dabingu Michal Mariánek Obsazení vietnamského dabingu Na i vietnam tí pfiátelé Stfiih vietnamského dabingu Petr Mekina Mastering dabingu Filip O ãádal PTERODON Tester Jifií Dury âuma Finanãní úãetní Stanislava Kratochvilová Office Manager a asistent Josef ZOGOTH Pokorn Casting a produkce anglického dabingu Philip Morris z AllintheGame Ltd Obsazení Kerry Shale John Schwab Paul Courteny HyuRedd Pepper Noah Margetts Russell Bentley Dan Russell John Sharian William Hope Corey Johnson Studio Trident Sound Studios, London Zvukov technik Steve O Toole Illusion Softworks Development director Petr Vochozka CFO Lenka Kachlíková Asistent produkce Libor Kvasniãka Hlavní tester IS Vladimír Neãas Testefii IS Daniel Knébl Jan Kittler Dalibor Majc Václav Kfiivánek Martin Valá ek Na testování se dále podíleli Michal Rybka Ondfiej Mal Luká Kufie Zvlá tní podûkování Libor Balák, Jim McCullum, MacTec Classic & Collectible Military Arms, Jan Tetfiev. V chodoãeské muzeum Pardubice Lawrence J. Thibeault Tokarev 1940 Karsten Hansen M14 Museum Tula Leona shooting range TDR and ROK and Jedimaster and Vietcongnet CVC, [ORT], {ThC}, =BiA=, WNx, TheEdge, [UGC], [7thCavalry], [9thid], [ESF], [1_8th], *AUS*,[*=], =VAC= a mnoha dal ím, ktefií nám pomáhali s betatestováním Vietcongu, hry pro více hráãû. Chtûli bychom podûkovat na im man- Ïelkám,dûtem, pfiítelkyním a rodiãûm za jejich dlouhodobou podporu a porozumûní.omlouváme se za noci a víkendy,kdy jsme nebyli doma. GATHERING DEVELOPMENT Vedoucí v roby Lee Brown V konn producent Rupert Easterbrook editel v voje Luke Vernon VP of Gathering Graeme Struthers Zaji tûní jakosti Manager pro zaji tûní jakosti Mark Lloyd Hlavní tester Rob Dunkin Testovací t m Jonathan Stones Lee Johnson Steve Bell Phil Alexander Eddie Gibson Stephen McGagh Jim Cree Mike Emeny Mike Blackburn Andy Mason Kevin Hobson Antoine Cabrol Jason Kokkorakis Tim Bates Kit Brown Matt Hewitt Phil Deane Koordinátor externího testování Simon Picard Externí t m na testování hry pro více hráãû RelQ 8 9

7 MARKETING Mezinárodní marketing Sarah Seaby Mezinárodní projektov manager Christina Camerota TAKE 2 INTERACTIVE Skupinov manager produkce Jon Broadbridge Skupinov koordinátor produkce Scott Morrow Skupinov lokalizaãní koordinátor Maike Köhler Skupinov design manager James Crocker Kreativní agentura A Creative Experience Produktov manager Gary Sims PR manager Cat Channon Manager online marketingu Julian Hoddy Pfiepisování scénáfie James Birrell Zvlá tní podûkování Sajjad Majid Simon Picard Andrew Morley Mike Wenn, Mark Ward Dan Bailie Denby "Gracey" Grace Fernando "Hotlips" Melo Neil "1pint" Hughes Nick "Hamster" Yeates Andrew "chimp" Parsons Mark Ward Chris Madgwick Laura "PVC" Battistuzzi and "Pinky". VIETCONG JE VùNOVÁN V EM LIDEM,DO JEJICHÎ ÎIVOTÒ ZASÁHLA VIETNAMSKÁ VÁLKA NEBO KOMUNISMUS. âesk DABING Hru ka Libor Crocker Hoppe Radek Pilot, US Soldier varc Filip Defort Racek Tomá Hornster Maxián Jan Lim, kulometãík âtvrtlík Ludûk Douglas Bouãek Libor Nguyen Ter Libor Rosenfield Burian Petr Pilot, radiooperátor Stránsk Martin Bomberpilot, NHUT Vondra Pavel Bronson TECHNICKÁ PODPORA NeÏ sáhnete po telefonu, P EâTùTE SI PROSÍM TOTO! Máte-li potíïe s instalací nebo samotnou funkcí na ich her, chceme vám pomoci. Nejprve si, prosím, peãlivû proãtûte instalaãní pokyny. JestliÏe jste se fiídil(a) pokyny dokumentace, a pfiesto máte potíïe s instalací nebo provozováním tohoto softwaru, obraète se na na i technickou podporu: tel: (v pracovní dny od 9.00 do hodin) ( y s pfiílohou nemusí b t akceptovány) NezapomeÀte si prosím pfiedem pfiipravit nebo do u pfiidat podrobn popis závady a technické údaje o svém PC (v robce PC, velikost operaãní pamûti, v robce a model grafické a zvukové karty, verze operaãního systému a verze Direct X). Upozornûní! V pfiípadû, Ïe balení hry obsahuje unikátní CD klíã (sériové ãíslo), peãlivû jej uschovejte. Pfii jeho ztrátû nelze poïadovat jeho náhradu

8 OMEZENÁ ZÁRUKA NA SOFTWARE A LICENâNÍ SMLOUVA Tato OMEZENÁ ZÁRUKA NA SOFTWARE A LICENâNÍ SMLOUVA (dále smlouva ), vãetnû Omezené záruky a dal ích zvlá tních ustanovení, je právní smlouvou mezi vámi (aè uï jste fyzická ãi právnická osoba) a firmou Take 2 Interactive Software (dále vlastník ) t kající se tohoto softwarového produktu a materiálû v nûm obsaïen ch ãi jinak se k nûmu vztahujících. JestliÏe nainstalujete nebo jin m zpûsobem pouïijete tento software, vzniká tím vá souhlas s podmínkami v této smlouvû obsaïen mi. JestliÏe s tûmito podmínkami nesouhlasíte, vraète bez prodlení softwarové balení a pfiidruïené materiály (vãetnû hardwarového vybavení, manuálu, dal- ích písemn ch materiálû a obalu) na místo, kde jste je získali, spoleãnû s úãtem, bez nûjï vám nemûïou b t vráceny zpût peníze. Udûlení omezené nev luãné licence. Tato smlouva vám umoïàuje pouïívat jednu (1) kopii softwarového programu (dále SOFTWARE) obsaïeného v tomto balení pro osobní pouïití na jednom domácím nebo pfienosném poãítaãi. PouÏíváním SOFTWARE na poãítaãi se rozumí stav, kdy je nahrán do doãasné pamûti (napfi. RAM) nebo instalován na trval nosiã (napfi. harddisk, CD-ROM nebo jiné ukládací médium) pfiíslu ného poãítaãe. Instalace na síèov server je pfiísnû zakázána s v jimkou toho, je-li software pouïit v souladu se zvlá tní a oddûlenou síèovou licencí získanou od vlastníka. Tuto smlouvu jako takovou nezbytnou síèovou licenci nelze vykládat. Instalace na síèovém serveru pfiedstavuje pouïití, které musí vyhovovat podmínkám této smlouvy. Tato licence není prodejem originálního SOFTWARE ani Ïádné jeho kopie. Vlastnictví du evního majetku. Vlastník si ponechává ve kerá práva, vlastnictví a obchodní podíl vztahující se k tomuto SOFTWARU a pfiidruïen m manuálûm, balení a dal ím písemn m materiálûm (dále DOPROVODNÉ MATERIÁLY), a to vãetnû, ale bez omezení na, ve ker ch copyrightû, obchodních znaãek, obchodních tajemství, obchodních názvû, vlastnick ch práv, patentû, titulû, poãítaãov ch kódû, audiovizuálních efektû, námûtû, postav, jmen postav, pfiíbûhû, dialogû, nastavení, grafiky, zvukov ch efektû, hudebních dûl a morálních práv. SOFTWARE a DOPROVODNÉ MATERIÁLY jsou chránûny autorsk m zákonem Spojen ch státû a dal ími autorsk mi zákony a smlouvami po celém svûtû. Ve kerá práva vyhrazena. SOFTWARE a DOPROVODNÉ MATERIÁLY je bez pfiedchozího písemného svolení vlastníka zakázáno kopírovat nebo reprodukovat jak mkoliv zpûsobem na jakékoliv médium, aè jiï v celku nebo jejich ãást. KaÏd, kdo jak mkoliv zpûsobem zkopíruje nebo reprodukuje SOFTWARE a DOPROVODNÉ MATERIÁLY vcelku nebo jenom jejich ãást na jakékoliv médium, vûdomû poru uje autorské zákony a vystavuje se obãanskému nebo trestnímu fiízení. Zálohování a archivace SOFTWARU. Poté, co si nainstalujete SOFTWARE do trvalé pamûti poãítaãe, mûïete si originální disk(y) a/nebo CD-ROM (pamûèové médium) nechat a pouïívat pouze pro záloïní a archivaãní úãely. Omezení. PakliÏe není v podmínkách této smlouvy uvedeno jinak, máte zakázáno kopírovat nebo jinak reprodukovat SOFTWARE a DOPROVODNÉ MATERIÁLY; upravovat nebo zhotovovat odvozená díla zaloïená na SOFTWARU a DOPROVODN CH MATERIÁLECH; distribuovat kopie SOFTWARU a DOPROVODN CH MATERIÁLÒ prodejem nebo jinak pfievádût vlastnictví k nim; pûjãovat, pronajímat nebo poskytovat SOFTWARE a DOPROVODNÉ MATERIÁLY na leasing; nebo SOFTWARE a DOPROVODNÉ MATERIÁLY pouïívat na vefiejnosti. V slovnû vám zakazujeme pfiená et SOFTWARE a DOPROVODNÉ MATERIÁLY elektronicky nebo jin m zpûsobem pfies Internet nebo pomocí jakéhokoliv jiného média dal ím osobám. V slovnû vám zakazujeme prodávat nebo pouïívat jakékoliv postavy ãi ostatní komponenty hry za jak mkoliv úãelem. V slovnû vám zakazujeme prodávat nebo za úãelem zisku jinak pouïívat úrovnû, programová vylep ení, pokraãování nebo jiné pfiedmûty zaloïené na nebo vztahující se k tomuto SOFTWARE a DOPROVODN M MATERIÁLÒM nebo vytvofiené pomocí editoru úrovní SOFTWARU. KdyÏ vytvofiíte pomocí editoru úrovní nové úrovnû, programová vylep ení, pokraãování nebo jiné pfiedmûty k SOFTWARU, a to vãetnû vytvofiení úplnû nov ch úrovní (souhrnnû dále naz van ch Modifikace), souhlasíte s následujícími omezeními: (i) editor úrovní SOFTWARU a pfiidruïené v vojové nástroje a dokumentace (souhrnnû SDK ) se povaïují za oddûlené od SOFTWARU v tom smyslu, Ïe na nû VLASTNÍK neposkytuje záruku ani technickou podporu. Nicménû si VLASTNÍK ponechává na SDK v echny copyrighty a intelektuální práva, jak je stanoveno v této licenci. (ii) va e modifikace musí ke spu tûní poïadovat plnou, registrovanou verzi SOFTWARU; (iii) nesmíte distribuovat modifikace obsahující spustiteln soubor, kter byl zmûnûn nebo jak mkoliv jin m zpûsobem upraven; (iv) va e modifikace nesmí obsahovat Ïádné uráïlivé, nactiutrhaãné nebo jiné nelegální materiály, materiály, které jsou skandální nebo zasahují do práv na soukromí nebo publicitu jak chkoliv tfietích osob, nebo obsahují jakékoliv obchodní znaãky, copyrightem chránûná díla nebo jin majetek tfietích stran; (v) va e modifikace musí b t distribuovány pouze zdarma. Ani vy ani Ïádná tfietí osoba nebo spoleãnost je nesmí bez licence od VLASTNÍKA nikomu prodávat, komerãnû je jak mkoliv zpûsobem vyuïívat ani vybírat za jejich pouïití poplatky. VLASTNÍK podporuje nekomerãní distribuci kvalitních modifikací. JestliÏe chcete své modifikace roz ifiovat za komerãním úãelem, obraète se prosím na níïe uvedené adrese na VLASTNÍKA, kter vám pfiedá podmínky, za nichï lze modifikace distribuovat komerãnû; (vi) va e modifikace nebudou VLASTNÍKEM podporovány. Zákazy a omezení v této ãásti se vztahují na v echny osoby, které mají v drïení SOFTWARE nebo jakoukoliv z va ich modifikací. JE ZAKÁZÁNO UPRAVOVAT KÓD, DEKOMPILOVAT NEBO JAK MKOLIV ZPÒSOBEM JINAK ROZKLÁDAT SOFTWARE. Jakékoliv kopírování SOFTWARU nebo DOPROVODN CH MATERIÁLÒ, které není v slovnû touto smlouvou povoleno, je poru ením této smlouvy. OMEZENÁ ZÁRUKA A VYLOUâENÍ ZÁRUK OMEZENÁ ZÁRUKA. Vlastník zaruãuje po dobu devadesáti (90) dnû od data koupû (nutno doloïit úãtem), Ïe originální pamûèové médium obsahující tento SOFTWARE nebude obsahovat za podmínek normálního pouïívání Ïádné materiální nebo v robní závady. V pfiípadû, Ïe se v prûbûhu této záruãní doby vyskytne na produktu nûjaká závada nebo si nebudete schopni SOFTWARE do domácího nebo pfienosného poãítaãe nainstalovat, mûïete SOFTWARE a DOPROVODNÉ MATERIÁLY vrátit na místo, kde jste je získali, a bude vám vrácena plná cena. Tato omezená záruka se na vás nevztahuje v pfiípadû, Ïe jste SOFTWARE po kodili nehodou nebo v dûsledku nevhodného pouïívání. MOÎNOSTI NÁHRADY. Va e exkluzivní právo na náhradu a zároveà celá odpovûdnost vlastníka spoãívá ve (i) v mûnû jakéhokoliv originálního pamûèového média se SOFTWAREM nebo (ii) vrácení celé ãástky zaplacené za tento SOFTWARE. Tím, Ïe otevfiete zape- 12 ãetûn herní obal, nainstalujete nebo jinak SOFTWARE a DOPROVODNÉ MATERIÁLY pouïijete, souhlasíte s tím, Ïe se zfiíkáte jak chkoliv dal ích náhrad, které by vám podle zákonû náleïely. Jakékoliv nároky, kter ch se vzhledem k zákonnému omezení vzdát nemûïete, tímto postupujete, nebo je postoupíte ihned, jakmile se stanou dostupn mi, na vlastníka. VYLOUâENÍ ZÁRUK. S V JIMKOU V E VYJÁD ENÉ OMEZENÉ ZÁRUKY NEâINÍ VLASTNÍK ÎÁDNÉ ZÁRUKY, AË UÎ VYJÁD ENÉ NEBO P EDPOKLÁDANÉ, ÚSTNÍ NEBO PSANÉ S OHLEDEM NA TENTO PRODUKT NEBO JAKOUKOLIV JEHO SOUâÁST. KAÎDÁ P EDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA, KTEROU LZE PODLE PLATNÉHO PRÁVA POUÎÍT, JE OMEZENA V MAXIMÁLNÍM MOÎNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PRÁVEM, A TO NA DOBU TRVÁNÍ OMEZENÉ ZÁRUKY. VLASTNÍK NEVYJAD UJE, NEPOSKYTUJE ZÁRUKU ANI NERUâÍ ZA KVALITU NEBO V KON TOHOTO SOFTWARE A DOPROVODN CH MATERIÁLÒ JINAK, NEÎ BYLO STANOVENO V E V OMEZENÉ ZÁRUCE. VLASTNÍK TAKÉ NEVYJAD UJE, NEPOSKYTUJE ZÁRUKU ANI NERUâÍ ZA TO, ÎE VLASTNOSTI SOFTWARE A DOPROVODN CH MATERIÁLÒ BUDOU VYHOVOVAT VA IM POT EBÁM, ÎE SOFTWARE BUDE NEUSTÁLE FUNKâNÍ A BEZ CHYB, ANI ÎE BUDOU TYTO PROBLÉMY OPRAVENY. VLASTNÍK NERUâÍ ZA TO, ÎE SOFTWARE BUDE FUNGOVAT V PROST EDÍ VÍCE UÎIVATELÒ. ÎÁDNÁ ÚSTNÍ ANI PSANÁ INFORMACE NEBO RADA, KTEROU DOSTANETE OD VLASTNÍKA, JEHO DEALERÒ, DISTRIBUTORÒ, EDITELÒ, VEDOUCÍCH PRACOVNÍKÒ, ZAMùSTNANCÒ, AGENTÒ, DODAVATELÒ NEBO POBOâEK NEVYTVÁ Í JAKOUKOLI JINOU ZÁRUKU ANI NIJAK NEROZ I UJE PÒSOBNOST TÉTO ZÁRUKY. NA ÎÁDNOU TAKOVOU INFORMACI SE NEMÒÎETE SPOLÉHAT. V NùKTER CH ZEMÍCH JE OMEZENÍ DÉLKY TRVÁNÍ P EDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY ZAKÁZÁNO, PROTO SE NA VÁS V E UVEDENÉ OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA VÁM DÁVÁ SPECIFICKÁ ZÁKONNÁ PRÁVA A ZÁROVE MÒÎETE POÎÍVAT DAL Í PRÁVA, KTERÁ SE U JEDNOTLIV CH ZEMÍ LI Í. OMEZENÍ ODPOVùDNOSTI. V maximálním rozsahu povoleném platn mi zákony a bez ohledu na to, zda nepûjde uplatnit jakoukoliv v e stanovenou náhradu vzhledem k jejímu pûvodnímu úãelu, NEJSOU V ÎÁDNÉM P ÍPADù VLASTNÍK, JEHO EDITELÉ, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ZAMùSTNANCI, AGENTI âi POBOâKY ANI NIKDO JIN, KDO JE JAKKOLIV ZAPOJEN DO V VOJE, V ROBY NEBO DISTRIBUCE TOHOTO SOFTWARU NEBO DOPROVODNÉ DOKUMENTACE, ZODPOVùDNÍ ZA JAKÉKOLIV VZNIKLÉ KODY, A TO BEZ OMEZENÍ NA P ÍMÉ âi NEP ÍMÉ, NÁHODNÉ âi NÁSLEDNÉ PO KOZENÍ OSOBNÍHO ZDRAVÍ, OSOBNÍHO MAJETKU, ZTRÁTU OBCHODNÍHO ZISKU, P ERU ENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ, ZTRÁTU TEXTU NEBO DAT ULOÎEN CH A POUÎÍVAN CH SE SOFTWAREM VâETNù NÁKLADÒ NA OPRAVU A REPRODUKCI TEXTÒ A DAT NEBO JAKOUKOLIV FINANâNÍ ZTRÁTU VZNIKLOU V DÒSLEDKU POUÎITÍ NEBO NEMOÎNOSTI POUÎÍT TENTO SOFTWARE. TOTO OMEZENÍ ODPOVùDNOSTI SE APLIKUJE I V P ÍPADù, KDYÎ JSTE VY NEBO KDOKOLIV JIN UVùDOMIL VLASTNÍKA NEBO KTERÉHOKOLIV JEHO ZÁSTUPCE O MOÎNOSTI VZNIKU TAKOV CH KOD, A TO I V P ÍPADù, ÎE VZNIKLY V DÒSLEDKU OBYâEJNÉ, ZAVINùNÉ NEBO NEZAVINùNÉ NEDBALOSTI VLASTNÍKA NEBO JEHO EDITELÒ, VEDOUCÍCH PRACOVNÍKÒ, ZAMùSTNANCÒ, AGENTÒ, DODAVATELÒ NEBO POBOâEK. V NùKTER CH ZEMÍCH JE VYLOUâENÍ NEBO OMEZENÍ P ÍM CH âi NEP ÍM CH KOD ZAKÁZÁNO, PROTO SE V E UVEDENÉ VYLOUâENÍ NEBO OMEZENÍ NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. PODPORA PRODUKTU A AKTUALIZACE. Tento SOFTWARE je vyvíjen jako uïivatelsky pfiívûtiv, a proto jeho vlastník poskytuje omezenou podporu produktu, coï je popsáno v DOPROVODN CH MATERIÁLECH. JURISDIKCE. TATO SMLOUVA SE ÍDÍ TEXASKÁM ZÁKONEM, BEZ OHLEDU NA V BùR ZÁKONN CH PRINCIPÒ JEDNOTLIV CH ZEMÍCH, S P ÍSLU N M SOUDEM V DALLAS COUNTY, TEXAS. Tato smlouva mûïe b t upravena pouze na základû písemného záznamu a po domluvû obou stran. V pfiípadû, Ïe by bylo jakékoliv ustanovení této smlouvy nevymahatelné, bude toto ustanovení vymáháno v maximálním moïném rozsahu s tím, Ïe ostatní ustanovení této smlouvy zûstávají plnû v platnosti. KOMPLETNÍ SMLOUVA. Tato smlouva pfiedstavuje kompletní dohodu mezi zúãastnûn mi stranami a nahrazuje jakoukoliv ústní nebo písemnou komunikaci, návrhy nebo pfiedchozí smlouvy mezi stranami nebo jak mikoliv dealery, distributory, agenty ãi zamûstnanci. UKONâENÍ. Tato smlouva je platná do doby jejího ukonãení. Tato smlouva se automaticky ukonãuje (bez pfiedchozího upozornûní), jestliïe nevyhovíte jakémukoliv ustanovení této smlouvy. Smlouvu mûïete také ukonãit zniãením SOFTWARU a DOPROVODN CH MATERIÁLÒ a ve ker ch dal ích kopií SOFTWARU A DOPROVODN CH MATERIÁLÒ a smazáním a trval m odstranûním SOFTWARU z jakéhokoliv serveru nebo poãítaãe, na kter byl nainstalován. Pfievod programu. MÛÏete trvale pfievádût v echna svá práva vypl vající z této smlouvy za podmínky, Ïe pfiíjemce souhlasí se v emi podmínkami této smlouvy a vy souhlasíte s pfievodem v ech DOPROVODN CH MATERIÁLÒ a pfiíslu né dokumentace a komponentû a odstranûním SOFTWARU ze svého poãítaãe pfied provedením pfievodu. Pfievodem SOFTWARU dojde automaticky k ukonãení va í licence vypl vající z této smlouvy. Spravedlivá náhrada. Tímto souhlasíte s tím, Ïe jestliïe nebude moïno podmínky této smlouvy uvést v platnost, bude vlastník nenapravitelnû po kozen, a proto souhlasíte s tím, Ïe je vlastník oprávnûn, bez záruky,dal ího zabezpeãení ãi dûkazu o po kození, pfiivlastnit si spravedlivou náhradu s ohledem na poru ení této smlouvy, a to navíc k ostatním dostupn m náhradám. VLASTNÍK. JestliÏe máte jakékoliv dotazy t kající se této smlouvy, pfiiloïen ch materiálû a podobnû, kontaktujte, prosíme, písemnû: TAKE 2 INTERACTIVE, SAXON HOUSE, 2-4 VICTORIA STREET, WINDSOR, BERKSHIRE, SL4 1EN Microsoft a Windows 95, Windows 98 a Windows NT jsou registrované obchodní známky spolecnosti Microsoft Corporation. Ve keré dal í obchodní známky a názvy náleïí príslu n m vlastníkum Illusion Softworks a.s. Vyvinula spoleãnost Pterodon a.s. Pterodon a logo Pterodon jsou obchodní známky Pterodon a.s. Illusion Softworks a logo Illusion Softworks jsou obchodní známky Illusion Softworks a.s. Gathering, logo Gathering, Take Two Interactive Software a logo Take Two jsou obchodní známky Take Two Interactive Software. V echny ostatní obchodní známky jsou majetkem pfiíslu n ch vlastníkû. Vydává Gathering. GameSpy a znak "Powered by GameSpy" jsou obchodní známky GameSpy Industries Inc. V echna práva vyhrazena. 13

9 POZNÁMKY POZNÁMKY 14 15

10 POZNÁMKY 16

11 SPOLUVYVINUL 2004 Illusion Softworks a.s. Vyvinul Pterodon a.s. Pterodon a logo Pterodon sú ochranné známky spoloãnosti Pterodon a.s. Illusion Softworks a.s., Illusion Softworks a logo Illusion Softworks sú ochrann mi známkami Illusion Softworks a.s. Gathering, logo Gathering, Take Two Interactive Software a logo Take Two sú ochrann mi známkami Take Two Interactive Software. V etky ìal ie obchodné známky sú majetkom príslu n ch vlastníkov. Vydal Gathering. Gamespy a znak Powered by Gamespy sú ochrann mi známkami Gamespy Industries, Inc. V etky práva vyhradené. V Slovenskej republike distribuuje CENEGA SLOVAKIA, s.r.o., Lamaãská cesta 8, Bratislava 1, tel.: 02/ ,

12 OBSAH ÚVOD IN TALÁCIA DIRECT X ODIN TALOVANIE HRY SPUSTENIE HRY MENU VLASTNÁ HRA V EOBECNÉ NASTAVENIA NASTAVENIA OVLÁDANIA NASTAVENIA GRAFIKY HRA VIACER CH HRÁâOV NOVÉ POSTAVY NOVÉ ZBRANE AUTORI TECHNICKÁ PODPORA OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA SOFTVÉR A LICENâNÁ ZMLUVA

13 ÚVOD Dej hry Vietcong: Fist Alpha sa odohráva niekoºko mesiacov pred pôvodnou hrou Vietcong. Na vlastnej koïi okúsite najèaï ie bojové podmienky jednej z najbrutálnej ích vojen v americkej histórii. Ste serïant Warren Douglas a úlohou vá ho tímu je zaloïiè základn tábor. Poãas plnenia tejto úlohy budete plniè rôzne misie a ãeliè nepriateºom vyzbrojen mi smrtiacimi zbraàami, ktorí sa snaïia ukonãiè va u hrdinskú v pravu. IN TALÁCIA Musíte maè nain talovanú pôvodnú verziu hry Vietcong (postupujte podºa pokynov v manuáli k hre Vietcong). Skontrolujte, ãi ste zatvorili v etky beïiace programy a aplikácie. VloÏte disk VCFA ã.1 do mechaniky a postupujte podºa pokynov na obrazovke. Ak sa in talácia nespustí automaticky, prezrite CD v moïnosti Tento poãítaã a dvakrát kliknite na Setup.exe. Spustí sa in - talaãn program. Po nain talovaní Fist Alpha bude potrebné vloïiè pôvodn disk s hrou Vietcong do CD-ROM mechaniky. Pokiaº máte v mechanike vlo- Ïen disk Vietcong Fist Alpha, nepodarí sa vám spustiè hru. DIRECT X Vietcong Fist Alpha vyïaduje nain talovanie ovládaãov Direct X verzia 8.1 alebo vy ia. Direct X sa dodáva spolu s hrou Vietcong. Ak nemáte na va om systéme nain talované ovládaãe Direct X 8.1, nain talujte si dostupnú verziu z pôvodn ch diskov s hrou Vietcong. ODIN TALOVANIE HRY NemôÏete odin talovaè Fist Alpha, ale môïete sa vrátiè späè k pôvodnej hre Vietcong, ak pôjdete do ãasti Custom Game (Vlastná hra) a zvolíte Vietcong a potom OK. SPUSTENIE HRY Hru spustíte buì odkliknutím ikony v spú Èacom menu alebo dvojit m kliknutím na ikonu zástupcu Fist Alpha na pracovnej ploche vá ho poãítaãa, ak ste si poãas in talácie vybrali moïnosè jej tvorby. Keì sa nachádzate v hre, neopú Èajte ju pomocou kombinácie Alt- Tab, pretoïe by sa mohli vyskytnúè problémy. MENU Menu v hre Fist Alpha sú navrhnuté v rovnakom t le ako v pôvodnej hre Vietcong. NiÏ ie nájdete popis noviniek. VLASTNÁ HRA Nájdete ju v menu Nastavenia. Tu môïete aktivovaè Vietcong Fist Alpha alebo prepnúè na pôvodnú hru Vietcong. Toto menu sa bude pouïívaè aj pri ìal ích oficiálnych ãi neoficiálnych roz íreniach hry. V EOBECNÉ NASTAVENIA Prepínaã zameriavania zap./vyp: Ak je zapnuté zameriavanie, príslu n kláves plní funkciu prepínaãa (len ak ho nedrïíte stlaãen ) medzi mierením a nemierením. Ovládanie rozkazového menu tu si môïete nastaviè spôsob, ako chcete ovládaè vnútorné herné menu (rozkazové menu pri hre jedného a viacer ch hráãov). Ak si vyberiete koliesko a tlaãidlá alebo bez my i, budete môcè pouïívaè my na posúvanie pohºadu. Poznámka: Po v bere moïnosti celá my budete môcè rovnak m spôsobom pouïívaè koliesko my i, ale navy e sa môïete pomocou my i posúvaè v rozkazovom menu po jeho vyvolaní. Aktualizácia zvoºte, ak chcete, aby sa hra pripojila k FTP serveru a vyhºadala najnov ie verzie hry. Bajonety útok klávesom POUÎIË znamená, Ïe nasaden bajonet sa pouïije po stlaãení klávesu POUÎIË. Útok klávesom STREªBA znamená, Ïe pripojen bajonet sa pouïije po stlaãení klávesu STREªBA, zo zbrane môïete strieºaè len v pozícii mierenia. 2 3

14 MOÎNOSTI OVLÁDANIA Akcia: Primárny kláves: Sekundárny kláves: Vpred: Horná ípka W Vzad: Dolná ípka S Úkrok doºava: ªavá ípka A Úkrok doprava: Pravá ípka D Úklon doºava: Delete Q Úklon doprava. Page Down E Skok: Prav Shift Medzerník Kºaknutie: Prav Ctrl Shift ZaºahnúÈ: 0 na num. kláv. ªav Ctrl Chôdza / Caps Lock Streºba: ªavé tlaãidlo my i Mierenie: Pravé tlaãidlo my i Nabíjanie: Pravé tlaãidlo my i R (koliesko) PouÏiÈ: Enter F Predchádzajúca zbraà: Koliesko my i + Nasledujúca zbraà: Koliesko my i - PoloÏiÈ zbraà: Backspace G Rozkazové menu: End X Jeden v strel / Automatick Del na num. kláv. C ZbraÀ 1 1 ZbraÀ 2 2 ZbraÀ 3 3 ZbraÀ 4 4 ZbraÀ 5 5 ZbraÀ 6 6 ZbraÀ 7 7 ZbraÀ 8 8 Mapa: M Naposledy pouïitá zbraà: K ëalekohºad: B Informácie: Tab (HRA VIACER CH HRÁâOV) Akcia: Primárny kláves: Sekundárny kláves: V ber strany: Home V ber triedy: \ SpustiÈ konverzáciu: V KonverzovaÈ so v etk mi: Insert T KonverzovaÈ s ãlenmi tímu: Page Up Y Nové klávesy NasadiÈ bajonet: nedefinované (Nezabúdajte, Ïe len niektoré zbrane majú bajonety.) Pre zadefinovanie bajonetu choìte do: Nastavenie / Ovládanie / Pokroãilé. Teraz môïete zadefinovaè, ktorému klávesu priradíte bajonet. NASTAVENIA GRAFIKY Tráva Ak hráte na slab ích poãítaãoch, touto moïnosèou môïete vypnúè trávu. HRA VIACER CH HRÁâOV NOVÉ TYPY HRY Turn Table (TT) Jeden tím útoãí, zatiaº ão druh bráni. Útoãníci musia postupne ukoristiè urãit poãet vlajok, zatiaº ão obranci ich musia zastaviè na tak dlho, ako sa len dá. Vlajky majú zároveà funkciu miesta návratu do hry pre útoãn tím, takïe je dôleïité, aby brániaci tím zastavil útoãníkov vo vytváraní oporn ch bodov. Po obsadení poslednej vlajky sa obrancovia stanú útoãníkmi. Ten tím, ktorému trvalo najkrat iu dobu získaè v etky vlajky, získava po dvoch kolách bod. NOVÉ POSTAVY Predstavujeme... serïanta Warrena Douglasa (postava ovládaná hráãom) serïanta Nguyena Nhama (stopár) 4 5

15 NOVÉ ZBRANE M-14 Automatická zbraà, ktorá kon trukãne vychádza z úspe nej M-1 Garand. V 50. rokoch sa americká armáda odmietala drïaè medzinárodn ch trendov v zbrojnom priemysle, ktoré naznaãovali prechod k ºahk m zbraniam vyuïívajúcim náboje men ieho kalibru. Hoci je M-14 veºmi presná, vysokokvalitná a stabilná zbraà so schopnosèou automatickej a poloautomatickej streºby, v arzenáli americkej armády sa dlho neohriala. R chlo ju nahradil Colt AR-15 (M-16). M-14 oveºa dlh ie vyuïívala námorná pechota, no i tu ju nahradila M-16 A1. Vìaka svojej presnosti M-14 stále vyuïíva polícia, námorníctvo a peciálne jednotky. Vo Vietname ju pouïívali ostreºovaãi, boli to v ak peciálne upravené vysokokvalitné modely, tie najpresnej ie vybavené optikou. Kaliber: 7,62 mm x 51 (.308 ) HmotnosÈ: 5,1 kg DæÏka: 1120 mm DæÏka hlavne: 559 mm Kadencia: 700 v strelov/min Kapacita zásobníka: 20 nábojov korpión vz.61 Samopal korpión vz.61 bol vyvinut a vyroben pre posádky tankov, políciu a potreby peciálnych jednotiek. Kvôli pouïitiu munície s kalibrom 7,65 nedokázal úzky záver zmierniè spätn ráz, preto bola zbraà upravená pridaním protiváhy. Napriek tejto úprave bolo prakticky nemoïné presne mieriè poãas automatickej streºby. Vìaka svojim mal m rozmerom sa zbraà stále te í obºube na celom svete, Ïiaº, najmä rôznych teroristick ch skupín. Hovorí sa, Ïe touto zbraàou boli vyzbrojení Ho-âi-Minovi ochrankári. Kaliber: 7,65 mm HmotnosÈ: 2 kg DæÏka: 270 mm Kadencia: 840 v strelov/min Kapacita zásobníka: nábojov TOKAREV SVT1940 Tokarev SVT1938 a jeho nástupca boli vyvinutí poãas 2. svetovej vojny v Sovietskom zväze. Typ 1938 tejto poloautomatickej zbrane bol kritizovan pre poãetné chyby, ktoré sa odstránili v type 1940, ktorého sa vyrobilo vy e 2 miliónov. Tento nov í typ umoïàoval automatickú streºbu. Vyrábal sa ako peciálna odstreºovacia zbraà vybavená PU optick m zameriavaãom s 3,5 x transfokáciou, hoci popularitou sa nevyrovnala ostatn m typom, ako napr. Mosin 1891/30. Kaliber: 7,62 mm x 54 HmotnosÈ: 3,95 kg DæÏka: 1,226 mm Kapacita zásobníka: 20 nábojov Sten MK II Tento samopal bol navrhnut ako lacná, odolná a ºahko vyrobiteºná zbraà britsk mi návrhármi Sheppardom a Turpinom poãas 2.svetovej vojny v enfieldskej zbrojovke (to je dôvod, preão ho nazvali Sten ). Cena zbrane bola neskutoãne nízka, len 2,5 libry, takïe sa vyrábala vo veºk ch poãtoch. PouÏívali ju v sadkári a posádky vozidiel. Aj mnohí partizáni zo západnej Európy pouïívali túto zbraà pre jej odolnosè. Hoci je Sten veºmi trvanlivou zbraàou, schopnou fungovaè i v chladnom a pra nom prostredí, má jednu veºkú nev hodu. Tou je zásobník a nábojov systém, ktor sa pri dopæàaní ãasto zasekával. Neodporúãa sa drïaè zbraà za zásobník, pretoïe by to ºahko mohlo spôsobiè zaseknutie zbrane. Sten pouïívali vo Vietname najmä austrálski poradcovia, zelené barety a jednotky Seals - najmä verziu s tlmiãom. Kaliber: 9 mm Parabellum HmotnosÈ: 3,1 kg DæÏka: 762 mm (908 mm s tlmiãom) Kadencia: 550 v strelov/min (450 s tlmiãom) Kapacita zásobníka: 32 nábojov Degtjarev DP Degtjarev DP bol ºahk sovietsky guºomet, ktor sa vyrábal v rokoch 1928 aï Do sluïieb ruskej armády vstúpil v roku 1928 a zotrval v nich ako podpora pechotn ch jednotiek aï do neskor ch 50.rokov. Bubnovit zásobník pojme 47 nábojov kalibru 7,62 mm. Strieºa len v automatickom reïime r chlosèou 550 v strelov za minútu. Kaliber: 7,62 mm x 54 R HmotnosÈ: 8,4 kg DæÏka: 1266 mm Kadencia: 550 v strelov/min Kapacita zásobníka: 47 nábojov v kruhovom zásobníku 6 7

16 AUTORI PTERODON team Vedúci projektu Jarek Koláfi Hlavn programátor Michal Janáãek Programátori Ivo Novák Michal Îbleka Marek Trtík Petr Ben ek Programátori misií Jifií Shigor Birdman Matyskiewicz Petr Ben ek Michal Janáãek Programátori peciálnych nástrojov Petr Ben ek Vladimír ZadraÏil Filip O ãádal Tvorba grafick ch nástrojov Vladimir ZadraÏil Autori príbehu Jifií Shigor Birdman Matyskiewicz Daniel Kamas Dizajnéri Lubomír Dykast Jifií Shigor Birdman Matyskiewicz Radim Kralík Hlavn grafik úrovní Vladimir ZadraÏil Grafika úrovní David Brumla Petr Klvaã Jan Hlavat Tom Kanda Hlavn grafik postáv Pavel irûãek Grafici postáv Lionel Cregut Petr tefek Animátori zvierat a postáv Petr Mores Peter Gerhát ReÏisér filmov ch ãastí Michal Mariánek Grafika zbraní a vozidiel Jerry Turna Richard Vavru a Animácie zbraní z vlastného pohºadu Luká Homola Skriptovanie zbraní a vozidiel Jerry Turna Nastavenie a vyváïenie zbraní Lubomír Dykast túdium materiálu o zbraniach Josef ZOGOTH Pokorn Daniel Kamas Nahrávanie zvuku, strih a mastering Filip O ãádal Zvukov systém Filip O ãádal Michal Îbleka Spolupráca pri nahrávaní zvukov zbraní KVH Nord Chomutov Radek Sepp Kratochvíl Jarda íha Pavel Hladík Zvuková spolupráca Pro Music Center Studio pilberk Hudobn reïisér Petr Mores Autori hudby Tomá lápota Petr Mores Pavel Mores Hudbu nahrali Petr Mores (gitara) Pavel Mores (gitara) Tomá lápota (klávesy, harmonika) Vladimír Beránek (basová gitara) Vlastimil Kozubík (bubny a perkusie) HosÈujúci hudobníci Ludûãek Koneãn (perkusie) Hedvika Penãíkova (flauta) Majster zvuku StaÀa Valá ek RéÏia vietnamského dabingu Michal Mariánek Hlasy Vietnamcov Na i vietnamskí priatelia Strih vietnamského dabingu Petr Mekina Mastering dabingu Filip O ãádal Tester PTERODON-u Jifií Dury âuma Finanãné úãtovníctvo Stanislava Kratochvílová Vedúci prevádzky a asistent Josef ZOGOTH Pokorn Kasting a produkcia anglického dabingu Philip Morris z AllintheGame Ltd Hrajú Kerry Shale John Schwab Paul Courteny HyuRedd Pepper Noah Margetts Russell Bentley Dan Russell John Sharian William Hope Corey Johnson túdio Trident Sound Studios, London Zvukov technik Steve O Toole ILLUSION SOFTWORKS Riaditeº v voja Petr Vochozka Obchodné záleïitosti Lenka Kachlíková Asistent produkcie Libor Kvasniãka Hlavn tester IS Vladimír Neãas Testeri IS Daniel Knébl Jan Kittler Dalibor Majc Václav Kfiivánek Martin Valá ek ëal ie testovanie Michal Rybka Ondfiej Mal Luká Kufie Osobitná vìaka Libor Balák, Jim McCullum, MacTec Classic & Collectible Military Arms, Jan Tetfiev. V chodoãeské múzeum Pardubice Lawrence J. Thibeault Tokarev 1940 Karsten Hansen M14 Museum Tula Leona shooting range TDR a ROK a Jedimaster a Vietcongnet CVC, [ORT], {ThC}, =BiA=, WNx, TheEdge, [UGC], [7thCavalry], [9thid], [ESF], [1_8th], *AUS*, [*=], =VAC= a mnoh m ìal ím, ktorí nám pomohli betatestovaè hru Vietcong pre viacer ch hráãov. Radi by sme poìakovali na im manïelkám, deèom, priateºkám a rodiãom za nekoneãnú podporu a pochopenie. Prepáãte nám tie noci a víkendy, ão sme neboli doma. GATHERING DEVELOPMENT Vedúci v roby Lee Brown V konn producent Rupert Easterbrook Riaditeº v voja Luke Vernon KONTROLA KVALITY ManaÏér pre kontrolu kvality Mark Lloyd Star í vedúci testovania Rob Dunkin Testovací tím Jonathan Stones Lee Johnson Steve Bell Phil Alexander Eddie Gibson Stephen McGagh Jim Cree Mike Emeny Mike Blackburn Andy Mason Kevin Hobson Antoine Cabrol Jason Kokkorakis Tim Bates Kit Brown Matt Hewitt Phil Deane Koordinátor externého testovania Simon Picard Extern tím pre testovanie hry viacer ch hráãov RelQ 8 9

17 MARKETING Medzinárodn marketing Sarah Seaby Medzinárodná manaïérka projektu Christina Camerota TAKE 2 INTERACTIVE ManaÏér skupiny pre v robu Jon Broadbridge Koordinátor skupiny pre v robu Scott Morrow Koordinátor skupiny pre lokalizáciu Maike Köhler ManaÏér skupiny pre dizajn James Crocker Kreatívne sluïby A Creative Experience ManaÏér produktu Gary Sims ManaÏér PR Cat Channon ManaÏér pre online marketing Julian Hoddy Prepis scenára James Birrell Osobitná vìaka Sajjad Majid Simon Picard Andrew Morley Mike Wenn, Mark Ward Dan Bailie Denby Gracey Grace Fernando Hotlips Melo Neil 1pint Hughes Nick Hamster Yeates Andrew chimp Parsons Mark Ward Chris Madgwick Laura PVC Battistuzzi a Pinky. HRU VIETCONG VENUJEME V ETK M, KTORÍ BOLI POSTIHNUTÍ VIETNAMSKOU VOJNOU ALEBO KOMUNIZMOM. âesk DABING Hru ka Libor Crocker Hoppe Radek Pilot, americk vojak varc Filip Defort Racek Tomá Hornster Maxián Jan Lim, guºometník âtvrtlík Ludûk Douglas Bouãek Libor Nguyen Ter Libor Rosenfield Burian Petr Pilot, radista Stránsk Martin Pilot bombardéra, NHUT Vondra Pavel Bronson SLOVENSK MANUÁL: CENEGA SLOVAKIA TECHNICKÁ PODPORA NeÏ siahnete po telefóne, PREâÍTAJTE SI TOTO! Ak máte ÈaÏkosti s in taláciou alebo hraním na ich hier, chceme vám pomôcè. Najprv si poriadne preãítajte in talaãné pokyny. Ak ste sa riadil(a) pokynmi dokumentácie, a napriek tomu máte ÈaÏkosti s in - taláciou alebo prevádzkovaním tohto softvéru, obráète sa prosím na na u technickú podporu: tel (cez pracovné dni od do 17.00) ( y s prílohou nemusia byè akceptované) Nezabudnite si, prosím, pripraviè podrobn popis závady a technické údaje o svojom PC (v robca PC, veºkosè operaãnej pamäti, v robca a model grafickej a zvukovej karty, verzia operaãného systému a verzia DirectX). Upozornenie! V prípade, Ïe balenie hry obsahuje unikátny CD kºúã (sériové ãíslo), starostlivo ho uschovajte. Pri jeho strate nemoïno poïadovaè jeho náhradu

18 OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA SOFTVÉR A LICENâNÁ ZMLUVA. Táto OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA SOFTVÉR A LICENâNÁ ZMLUVA (ìalej zmluva ), vrátane Obmedzenej záruky a ìal ích osobitn ch predpisov, je legálnou zmluvou medzi Vami (ãi uï ste jednotlivec alebo entita) a Take 2 Interactive Software ( vlastník ) ohºadne tohto sofvérového produktu a materiálov v Àom obsiahnut ch a k nemu sa vzèahujúcich. In taláciou a/alebo in m pouïitím softvéru pristupujete na podmienky zmluvy. Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto zmluvy, ihneì vráète balenie so softvérom a sprievodn m materiálom (vrátane hardvéru, manuálov, ìal ích písomn ch materiálov a obalu) spolu s dokladom o kúpe na miesto, kde ste v robok zakúpili a peniaze vám budú vrátené v plnej v ke. Poskytnutie obmedzenej nev hradnej licencie. Táto zmluva Vám dovoºuje pouïívaè jednu (1) kópiu softvérového programu(ov) ( SOFTVÉR ), ktor sa nachádza v tomto balení pre Va e osobné pouïitie na jednom domácom alebo prenosnom poãítaãi. SOFTVÉR sa pouïíva na poãítaãi, keì je nahran do doãasnej pamäti (napr. RAM) alebo in talovan do trvalej pamäti (napr. pevn disk, CD-ROM, ãi iné pamäèové zariadenie) poãítaãa. In talácia na sieèovom serveri sa striktne zakazuje, v nimkou je mimoriadna a osobitná sieèová licencia získaná od vlastníka; táto zmluva neslúïi ako takáto osobitná sieèová licencia. In taláciou na sieèovom serveri dochádza k pouïívaniu, ktoré musí spæàaè podmienky tejto zmluvy. Táto licencia nepredstavuje predaj pôvodného SOFTVÉRU ani jeho kópie. Du evné vlastníctvo. Vlastník si vyhradzuje v etky práva, názov a vlastníctvo k SOFTVÉRU a sprievodnému manuálu(om), baleniu a in m písomn m materiálom, pod spoloãn m názvom SPRIEVODN MATERIÁL, ãi uï na v etky autorské práva, obchodné znaãky, obchodné tajomstvá, obchodné názvy, vlastnícke práva, patenty, titulky, poãítaãové kódy, audiovizuálne efekty, témy, postavy, mená postáv, príbehy, dialóg, nastavenia, umelecké diela, zvukové efekty, hudobné diela a morálne práva. SOFTVÉR a SPRIEVODN MATERIÁL sú chránené zákonom Spojen ch tátov o autorsk ch právach a príslu n mi zákonmi o autorsk ch právach s celosvetovou platnosèou. V etky práva vyhradené. SOFTVÉR a SPRIEVODN MATERIÁL sa nesmie kopírovaè ani reprodukovaè na Ïiaden typ nosiãa, ãi uï ako celok alebo po ãastiach, bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka. Osoby, ktoré kopírujú alebo reprodukujú cel SOFTVÉR alebo SPRIEVODN MATERIÁL alebo jeho súãasti, rôznym spôsobom na rôzny typ média, vedome poru ujú zákony o autorsk ch právach a môïu byè potrestané. Zálohovanie a archivácia SOFTVÉRU. Ak ste si nain talovali SOFTVÉR do trvalej pamäti poãítaãa, môïete uchovávaè a pouïívaè pôvodn disk(y) a/alebo CD-ROM ( PamäÈové média ) len za úãelom zálohovania ãi archivácie. Obmedzenia. Inak, neï je stanovené v tejto zmluve, sa Vám nepovoºuje kopírovaè alebo inak rozmnoïovaè SOFTVÉR alebo SPRIEVODN MATERIÁL; upravovaè alebo pripravovaè odvodené kópie zaloïené na SOFTVÉRI alebo SPRIEVODNOM MATERIÁLI, distribuovaè kópie SOFTVÉRU alebo SPRIEVODNÉHO MATERIÁLU formou predaja alebo in m prevodom vlastníctva; prenajímaè, poïiãiavaè SOFTVÉR alebo SPRIEVODN MATERIÁL; alebo verejne zobrazovaè SOFTVÉR alebo SPRIEVODN MATERIÁL. V slovne sa Vám zakazuje prená aè SOFTVÉR alebo SPRIEVODN MATERIÁL elektronickou alebo inou formou po internete alebo prostredníctvom in ch médií alebo ìal ej strane. V slovne sa Vám zakazuje predaj, alebo pouïívanie postáv ãi in ch ãastí hry na rôzne úãely. V slovne sa Vám zakazuje predávaè alebo profitovaè z úrovní hry, prídavkov, pokraãovania alebo in ch vecí zaloïen ch na alebo spojen ch so SOFTVÉROM a SPRIEVODN M MATERIÁLOM alebo vytvoren ch pouïitím editora úrovní tohto SOFTVÉRU. Ak vytvárate úrovne, prídavky, pokraãovania alebo iné veci s pouïitím editora úrovní SOFTVÉRU, vrátane tvorby nov ch úrovní (pod spoloãn m názvom Úpravy ), stávate sa predmetom nasledujúcich obmedzení: (i) editor úrovní SOFTVÉRU a súvisiace v vojové nástroje a dokumentácia (pod spoloãn m názvom SDK ) sa povaïujú za oddelené od SOFTVÉRU v tom zmysle, Ïe za ne neruãí ani ich nepodporuje VLASTNÍK. Napriek tomu si VLASTNÍK ponecháva v etky autorské a du evné práva SDK, ako sa uvádza v tejto licencii. (ii) Va e Úpravy musia vyïadovaè plnú, registrovanú kópiu Softvéru, aby sa dali spustiè; (iii) nesmiete distribuovaè Úpravy, ktoré obsahujú súbor typu exe, ktor sa menil alebo rôzne upravoval; (iv) va e Úpravy nesmú obsahovaè hanliv, ohováraãsk alebo in nezákonn materiál, materiál, ktor je kandalózny alebo po kodzuje právo na súkromie tretej strany, alebo obsahuje obchodné znaãky, práce chránené autorsk m právom alebo in majetok tretích strán; (v) va e Úpravy sa musia roz irovaè v luãne zadarmo. Ani Vy, ani ìal ia osoba ãi strana ich nesmie nikomu predávaè, vyuïívaè na komerãné úãely, ãi úãtovaè si za ich pouïitie bez licencie od VLASTNÍKA. VLASTNÍK podporuje nekomerãné roz irovanie kvalitn ch Úprav. Ak si Ïeláte komerãne roz irovaè va e Úpravy, obráète sa prosím na VLASTNÍKA na adrese, ktorá je uvedená niï ie, ohºadne podmienok, za ktor ch moïno komerãne roz irovaè Úpravy; (vi) Va e Úpravy nebude VLASTNÍK podporovaè. Zákazy a obmedzenia v tejto ãasti sa vzèahujú na v etk ch, ktor ch vlastnia tento Softvér alebo Va e Úpravy. ZAKAZUJE SA PREVÁDZAË SPÄTNÉ INÎINIERSTVO, DEKOMPILOVAË ALEBO ROZOBERAË TENTO SOFTVÉR. Akéko- ºvek kopírovanie SOFTVÉRU alebo SPRIEVODNÉHO MATERIÁLU, ktoré nie je osobitne povolené touto zmluvou, je poru ením zmluvy. OBMEDZENÁ ZÁRUKA A ODVOLANIE ZÁRUKY OBMEDZENÁ ZÁRUKA. VLASTNÍK zaruãuje, Ïe pôvodn pamäèov nosiã, na ktorom je SOFTVÉR nahran, neobsahuje Ïiadne chyby v materiáli ani v robné chyby, pokiaº sa bude pouïívaè za beïn ch podmienok po dobu 90 dní od dátumu kúpy. Ak z nejakého dôvodu nájdete na médiu závady, alebo ak máte ÈaÏkosti s nain talovaním SOFTVÉRU na Vá domáci ãi prenosn poãítaã, môïete vrátiè SOFTVÉR spolu so SPRIEVODN M MATERIÁLOM tam, kde ste ho kúpili a peniaze Vám budú vrátené v plnej v ke. Táto obmedzená záruka neplatí, ak ste nosiã po kodili nechtiac alebo nesprávnym zaobchádzaním. ZODPOVEDNOSË ZA NÁSLEDNÉ KODY. ZodpovednosÈ v robcu za spôsobenú kodu predstavuje (i) náhradu za pôvodn pamäèov nosiã so SOFTVÉROM alebo (ii) vrátenie peàazí za SOFTVÉR v plnej v ke. Otvorením zapeãateného balenia, in taláciou a/alebo in m pouïívaním SOFTVÉRU ãi SPRIEVODNÉHO MATERIÁLU sa t mto zriekate nároku na tieto a iné náhrady kody, ktoré sú dané zákonom ãi právom slu nosti. V etky ostatné náhrady, ktor ch sa nezrieknete, sa t mto prevádzajú ìalej na vlastníka. 12 ODVOLANIE ZÁRUKY. OKREM VYJADRENEJ OBMEDZENEJ ZÁRUKY, KTORÁ JE UVEDENÁ VY IE, VLASTNÍK NEPOSKYTUJE ÎIADNE ZÁRUKY, VYJADRENÉ âi PREDPOKLADANÉ, ÚSTNE âi PÍSOMNÉ, VZËAHUJÚCE SA K PRODUKTU ALEBO JEHO âasti. V ETKY NAZNAâENÉ ZÁRUKY, KTORÉ MOÎNO VYUÎIË PODªA PLATN CH ZÁKONOV, SA OBMEDZUJÚ VO V ETK CH OHªADOCH DO MAXIMÁLNEHO MOÎNÉHO ROZSAHU A DΩÎKY TRVANIA OBMEDZENEJ ZÁRUKY. VLASTNÍK NERUâÍ ZA KVALITU ALEBO V KON SOFTVÉRU ANI JEHO SPRIEVODN CH MATERIÁLOV INAK, NEÎ JE DEFINOVANÉ VY IE V TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKE. VLASTNÍK TIEÎ NERUâÍ ZA TO, âi SOFTVÉR ALEBO SPRIEVODN MATERIÁL SPΩ A VA E POÎIADAVKY ALEBO âi SOFTVÉR OPAKOVANE FUNGUJE, NEOBSAHUJE CHYBY, ALEBO ÎE PROBLÉMY BUDÚ ODSTRÁNENÉ. VLASTNÍK NEPREZENTUJE, ÎE SOFTVÉR BUDE FUNGOVAË V PROSTREDÍ VIACER CH UÎÍVATEªOV. ÎIADNA ÚSTNA âi PÍSOMNÁ INFORMÁCIA ANI RADA VLASTNÍKOVI, JEHO DÍLEROM, DISTRIBUTÉROM, RIADITEªOM, ÚRADNÍKOM, ZAMESTNANCOM, AGENTOM, KONTRAKTOROM âi PRIDRUÎEN M âlenom NEVYTVÁRA ÎIADNU ëal IU ZÁRUKU ANI PREDΩÎENIE âi ROZ ÍRENIE RÁMCA TEJTO ZÁRUKY. NESPOLIEHAJTE SA NA TAKÉTO INFORMÁCIE A RADY. V NIEKTOR CH OBLASTIACH NEPLATIA OBMEDZENIA NA TRVANIE PREDPOKLADANEJ ZÁRUKY, TAKÎE VY IE UVEDENÉ OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZËAHOVAË. TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA VÁM DÁVA OSOBITNÉ ZÁKONNÉ PRÁVA. MÔÎETE MAË AJ ëal IE PRÁVA, KTORÉ SA LÍ IA V ZÁVISLOSTI NA JEDNOTLIV CH TERITÓRIÁCH. OBMEDZENÉ RUâENIE. V maximálnom rozsahu povolenom platn m zákonom, bez ohºadu na to, ãi súdne opatrenie tu vysvetlené, spæàa svoj základn úãel, V ÎIADNOM PRÍPADE NEBUDE VLASTNÍK, JEHO VEDÚCI PRACOVNÍCI, REFERENTI, ZAMESTNANCI, AGENTI âi PRIDRUÎENÍ âlenovia ANI OSTATNÍ ZAINTERESOVANÍ DO V VOJA, V ROBY, âi DISTRIBÚCIE SOFTVÉRU ALEBO SPRIEVODNÉHO MATERIÁLU ZODPOVEDAË ZA KODY, âi UÎ PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ âi NÁSLEDNÉ, ZA OSOBNÉ ZRANENIE, KODY NA OSOBNOM VLASTNÍCTVE, STRATY ZISKU, PRERU ENIE OBCHODNEJ âinnosti, STRATY OBCHODN CH INFORMÁCIÍ, STRATY TEXTU âi DÁT UCHOVAN CH ALEBO POUÎÍVAN CH SO SOFTVÉROM VRÁTANE KOMPENZÁCIE ALEBO REPRODUKCIE TEXTU âi DÁT, ALEBO INÚ FINANâNÚ STRATU, VYVSTÁVAJÚCU Z POUÎÍVANIA âi NESCHOPNOSTI POUÎÍVAË TENTO SOFTVÉR. TOTO OBMEDZENÉ RUâENIE PLATÍ I V PRÍPADE, ÎE VLASTNÍK ALEBO JEHO AUTORIZOVANÍ ZÁSTUPCOVIA BOLI OBOZNÁMENÍ O MOÎNOSTI VZNIKU TAK CH KÔD. NAPRIEK TOMU V NIEKTOR CH TERITÓRIÁCH NIE JE MOÎNÉ VYLÚâENIE ANI OBMEDZENIE SPRIEVODN CH âi NÁSLEDN CH KÔD, TAKÎE VY IE UVEDENÉ OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZËAHOVAË. PODPORA A AKTUALIZÁCIE V ROBKU. Tento SOFTVÉR by mal byè uïívateºsky prístupn a obmedzenú podporu produktu zabezpeãuje vlastník tak, ako je uvedené v SPRIEVODNOM MATERIÁLI. JURISDIKCIA. BEZ OHªADU NA PRÁVNE ZÁSADY JEDNOTLIV CH TÁTOV PODLIEHA TÁTO ZMLUVA ZÁKONOM TÁTU TEXAS, S FÓROM A MIESTOM V DALLAS COUNTY, TEXAS. Táto zmluva môïe byè upravená len písomn m dokladom, pecifikujúcim úpravu, ktorá je vykonaná oboma stranami. V prípade, Ïe nejaké z ustanovení tejto zmluvy sa stane nevykonateºn m, toto ustanovenie by malo byè uplatnené do maximálneho moïného rozsahu, ìal ími ustanoveniami tejto zmluvy, aby zotrvala jej plná sila a úãinok. ÚPLNÁ ZMLUVA. Táto zmluva predstavuje úplnú zmluvu medzi stranami a nahrádza v etku ústnu ãi písomnú komunikáciu, návrhy alebo predchádzajúce zmluvy medzi stranami alebo dílermi, distributérmi, agentmi ãi zamestnancami. UKONâENIE. Táto zmluva platí do jej ukonãenia. Táto zmluva automaticky prestáva platiè (bez upozornenia), ak nespæàate ustanovenia zmluvy. Túto zmluvu môïete tieï ukonãiè zniãením SOFTVÉRU a SPRIEVODNÉHO MATERIÁLU a v etk ch kópií a reprodukcií SOFTVÉRU A SPRIEVODNÉHO MATERIÁLU a zmazaním a permanentn m vyãistením SOFTVÉRU zo serveru ãi poãítaãa, na ktorom bol nain talovan. Prenos programu. MôÏete permanentne prená aè v etky svoje práva tejto zmluvy, ktoré zabezpeãujú, Ïe recipient súhlasí so v etk mi podmienkami tejto zmluvy, a Vy súhlasíte preniesè v etok SPRIEVODN MATERIÁL a súvisiace dokumenty a súãasti a vopred odstrániè SOFTVÉR z Vá ho poãítaãa. Prená anie SOFTVÉRU automaticky prenesie Va u licenciu podºa tejto zmluvy. Objektívne súdne opatrenie. T mto súhlasíte, Ïe ak sa podmienky tejto zmluvy osobitne neuplatnia, vlastník bude nenapraviteºne po koden, a preto súhlasíte, Ïe vlastníkovi vzniká bez záväzkov, ìal ej záruky, dôkazu kody, nárok na objektívne súdne opatrenia s ohºadom na túto zmluvu, v súvislosti s ìal ími moïn mi súdnymi opatreniami. VLASTNÍK. Ak máte v súvislosti s touto zmluvou, resp. materiálom nejaké otázky, písomne sa prosím obráète na TAKE 2 INTERACTIVE, SAXON HOUSE, 2-4 VICTORIA STREET, WINDSOR, BERKSHIRE, SL4 1EN Microsoft a Windows 95, Windows 98 a Windows NT sú registrovan mi ochrann mi známkami Microsoft Corporation. Vãetky ìal ie ochranné známky sú majetkom príslu n ch vlastníkov Illusion Softworks a.s. Vyvinula spoloãnosè Pterodon a.s. Pterodon a logo Pterodon sú ochrann mi známkami Pterodon a.s. Illusion Softworks a.s., Illusion Softworks a logo Illusion Softworks sú ochrann mi známkami Illusion Softworks a.s. Gathering, logo Gathering, Take Two Interactive Software a logo Take Two sú ochrann mi známkami Take Two Interactive Software. V etky ìal ie ochranné známky sú majetkom príslu n ch vlastníkov. Vydal Gathering. Gamespy a dizajn Powered by Gamespy sú ochrann mi známkami Gamepspy Industries, Inc. V etky práva vyhradené. 13

19 POZNÁMKY POZNÁMKY 14 15

20 POZNÁMKY 16

www.lynx.cz www.cenega.cz

www.lynx.cz www.cenega.cz www.lynx.cz www.cenega.cz Nejlépe si hru vychutnáte na počítačích LYNX s procesorem AMD Athlon XP 2003 Illusion Softworks. Vietcong, logo Vietcong, Illusion Softworks a logo Illusion Softworks jsou obchodní

Více

Notebook Acer TravelMate série 230/280

Notebook Acer TravelMate série 230/280 Notebook Acer TravelMate série 230/280 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 230/280 Návod k obsluze Copyright 2002. Acer Incorporated. V echna práva vyhrazena. UÏivatelská pfiíruãka k notebooku

Více

Úloha rodiny v péãi o seniory

Úloha rodiny v péãi o seniory SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP2/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Úloha rodiny v péãi o seniory NEP EHLÉDNùTE: Na konci ãísla

Více

Solid Edge ve spoleãnosti KE NER, a.s.

Solid Edge ve spoleãnosti KE NER, a.s. Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH ãíslo 7 VáÏení ãtenáfii, spoleãnost AXIOM TECH s.r.o. se jiï 13 let intenzivnû zab vá CAx/PLM technologiemi v oblasti strojírenství. Na e zku enosti nám tak

Více

Sociální práce s rodinou a dûtmi

Sociální práce s rodinou a dûtmi Obálka 02/2005 6.6.2005 20:40 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

Budoucnost evropského prûmyslu tisku je v na ich rukou

Budoucnost evropského prûmyslu tisku je v na ich rukou Editorial Tak opût naskoãily jedniãky, dnes je 1.11. roku 2011 a zvlá tû leto ní listopadové datum s jednou jedenáctkou navíc vyz vá typografy a textové maniaky k ãíslicov m hrám, které tfieba v sousedním

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Produktové portfolio IBM Lotus software

Produktové portfolio IBM Lotus software Produktové portfolio IBM Lotus software Technologie pro snadnou komunikaci, t movou spolupráci a sdílení informací Obsah: Pfiehled produktû 3 Produkty pro spolupráci 4 Roz ifiující produkty pro spolupráci

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

Návod k obsluze. DVD videorekordér

Návod k obsluze. DVD videorekordér Návod k obsluze DVD videorekordér Model ã. DMRE500H CZ Regionální kód podporovan tímto pfiístrojem Regionální kódy jsou pfiehrávaãûm a DVD diskûm pfiidûlovány podle oblastí prodeje. Regionální kód tohoto

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.41 + 0.09 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Auto Mower NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina Gratulujeme Vám k Va emu

Více

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění Důležité upozornění Nepofiádek v obci Na Ïádost pracovníkû pfiezletick ch technick ch sluïeb dûraznû upozoràujeme, Ïe tito pracovníci nejsou v Ïádném pfiípadû povinni uklízet vá nepofiádek, kter odkládáte

Více

Zpravodaj. âeskoslovenské biologické spoleãnosti. 19. 22. jún 2008, Donovaly, Penzión Zorniãka EVOLÚCIA QUO VADIS?! ABSTRAKTY

Zpravodaj. âeskoslovenské biologické spoleãnosti. 19. 22. jún 2008, Donovaly, Penzión Zorniãka EVOLÚCIA QUO VADIS?! ABSTRAKTY Zpravodaj âeskoslovenské biologické spoleãnosti EVOLÚCIA QUO VADIS?! ABSTRAKTY 19. 22. jún 2008, Donovaly, Penzión Zorniãka ãíslo 1 BRNO 2008 OLYMPUS FLUOVIEW FV1000 nová koncepce laserové konfokální mikroskopie

Více

C-960ZOOM. CZ UPOZORNùNÍ Strana 2 35. SK UPOZORNENIE Strana 37 71. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1. www.olympus-europa.

C-960ZOOM. CZ UPOZORNùNÍ Strana 2 35. SK UPOZORNENIE Strana 37 71. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1. www.olympus-europa. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1 C-960ZOOM Olympus Optical Co. (Europa) GmbH Wendenstraße 14 16 D-20097 Hamburg Tel. *49-40 23773-0 Fax *49-40 23773-864 Technical Hotline (toll-free)

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Thursday, satellite

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Thursday, satellite Agreement # 40005374/ Registration # 09089 Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru.

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie nati tûné títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration

Více

Úvodní přehled ITIL V3

Úvodní přehled ITIL V3 Překlad publikace zabezpečil The IT Service Management Forum Úvodní přehled ITIL V3 Stručný přehled IT INFRASTRUCTURE LIBRARY IT Infrastructure Library Úvodní pfiehled ITIL V3 Verze 1.0 Autofii: Alison

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

DOBA. seniorû âeká NÁS NOVÁ. âasy se opravdu mûní. POTOPA SVùTA?

DOBA. seniorû âeká NÁS NOVÁ. âasy se opravdu mûní. POTOPA SVùTA? Doba senior 2-1 až 11 24.1.2007 7:12 Stránka 1 DOBA JAK ÎÁDAT O DÒCHOD V ROCE 2007 str. 3 seniorû âeká NÁS NOVÁ POTOPA SVùTA? ã. 2 / roãník III 9 Kã PraÏská radnice a seniofii Úãtování vodného a stoãného

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE Otázka archeologick ch v zkumû v kontextu evropské kastellologie Tomá DURDÍK Zacházení, respektive hospodafiení s archeologick mi prameny, a tedy provádûní, ãi neprovádûní

Více

Typografia digitální 2/2012 císlo ˇ 21 rocník ˇ 3

Typografia digitální 2/2012 císlo ˇ 21 rocník ˇ 3 Typografia digitální 2/2012 císlo ˇ 21 rocník ˇ 3 OBSAH CONTENTS 2 PR Ospap v bránû digitálního svítání PR OSPAP in the gate of digital dawn 3 Cary Sherburne Velk tisk, velk dojem, Trendy ve velkoformátovém

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005 âíslo 9 ROâNÍK 15 Nové volební období zaãalo hned po sjezdu auditem v ech svazov ch pfiedpisû. Pfiedsednictvo svazu i v konn v bor pfiijaly novely vût- iny hlavních svazov ch norem. V fiíjnu byl schválen

Více