MENU...03 CUSTOM GAME...03 OBECNÉ NASTAVENÍ...03 NASTAVENÍ OVLÁDÁNÍ...03 GRAFICKÉ NASTAVENÍ...04 HRA PRO VÍCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MENU...03 CUSTOM GAME...03 OBECNÉ NASTAVENÍ...03 NASTAVENÍ OVLÁDÁNÍ...03 GRAFICKÉ NASTAVENÍ...04 HRA PRO VÍCE"

Transkript

1 SPOLUVYVINULI 2004 Illusion Softworks a.s. Vyvinula spoleãnost Pterodon a.s. Pterodon a logo Pterodon jsou obchodní známky Pterodon a.s. Illusion Softworks a logo Illusion Softworks jsou obchodní známky Illusion Softworks a.s. Gathering, logo Gathering, Take Two Interactive Software a logo Take Two jsou obchodní známky Take Two Interactive Software. V echny ostatní obchodní známky jsou majetkem pfiíslu n ch vlastníkû. Vydává Gathering. GameSpy a znak "Powered by GameSpy" jsou obchodní známky GameSpy Industries Inc. V echna práva vyhrazena. V âeské republice vydává a distribuuje CENEGA CZECH s.r.o., Naskové 3, Praha 5, tel.: ,

2 OBSAH ÚVOD INSTALACE DIRECT X ODINSTALOVÁNÍ SPU TùNÍ HRY MENU CUSTOM GAME OBECNÉ NASTAVENÍ NASTAVENÍ OVLÁDÁNÍ GRAFICKÉ NASTAVENÍ HRA PRO VÍCE HRÁâÒ NOVÉ POSTAVY NOVÉ ZBRANù AUTO I TECHNICKÁ PODPORA OMEZENÁ ZÁRUKA NA SOFTWARE A LICENâNÍ SMLOUVA

3 ÚVOD V tomto pokraãování, které se odehrává nûkolik mûsícû pfied pûvodní hrou Vietcong, se zúãastníte velmi nároãn ch bojov ch operací bûhem jedné z nejbrutálnûj ích válek v americké historii. Vy, serïant Warren Douglas, a vá t m máte za úkol zfiídit základní tábor. Pfii plnûní tohoto úkolu se utkáte bûhem rozmanit ch misí s protivníky vyzbrojen mi irokou kálou zbraní, ktefií prahnou pouze po va í smrti. INSTALACE PÛvodní hra Vietcong jiï musí b t nainstalována (návod k instalaci Vietcongu naleznete v manuálu ke hfie). Ujistûte se, Ïe jste ukonãili v echny pfiípadné bûïící programy a aplikace. VloÏte do mechaniky VCFA CD 1a fiiìte se pokyny na obrazovce. Pokud se instalaãní program nespustí automaticky, "prozkoumejte" CD pfies "Tento poãítaã" a poklepejte na soubor "Setup.exe", ãímï se spustí instalaãní program. Po nainstalování VC: Fist Alpha budete pfii spu tûní hry potfiebovat pûvodní CD Vietcong, které vloïíte do mechaniky. Hra se nespustí, pokud bude vloïeno CD Vietcong Fist Alpha. DIRECT X Hra Vietcong Fist Alpha pfii instalaci vyïaduje DirectX verze 8.1 nebo vy í. Instalace DirectX je souãástí instalace Vietcongu. Pokud nemáte poïadovanou verzi nainstalovanou, najdete ji na CD pûvodní hry Vietcong. ODINSTALOVÁNÍ VC: Fist Alpha není moïné odinstalovat, ale mûïete se pfiepnout zpût k pûvodní hfie Vietcong pfies poloïku "Nastavení hry", kde si vyberete Vietcong a potvrdíte v bûr OK. SPU TùNÍ HRY Hru spustíte buìto pomocí ikony v nabídce Start nebo poklepáním na ikonu zástupce VC: Fist Alpha na plo e, pokud jste pfii instalaci povolili její vytvofiení. Ze hry se nepfiepínejte pomocí klávesové zkratky Alt-Tab, protoïe to mûïe pûsobit problémy. MENU Menu ve hfie Fist Alpha jsou fie ena stejn m stylem jako v pûvodní hfie Vietcong. Dále naleznete pouze popis nov ch nastavení a moïností. CUSTOM GAME Nachází se v menu Nastavení. Pomocí této nabídky mûïete aktivovat VC: Fist Alpha nebo pûvodní hru Vietcong. Toto menu bude také vyu- Ïíváno pro dal í oficiální i neoficiální kampanû a módy do hry. OBECNÉ NASTAVENÍ Pfiepínaã zamûfiování - pokud je Pfiepínaã zamûfiování zapnut, klávesa pro tuto funkci (pokud není drïena del í dobu) pfiepíná mezi módem s a bez zamûfiování. Ovládání rozkazové nabídky zde si zvolíte, jak budete ovládat herní menu (rozkazovou nabídku ve hfie pro jednoho i více hráãû). Pokud bude vybráno koleãko a tlaãítka nebo bez my i, tak pohybem my i mûïete ovládat natáãení pohledu. Poznámka: Po v bûru moïnosti kompletní my mûïete pouïívat koleãko stejnû, ale navíc se pohybem my i mûïete posouvat v rozkazové nabídce po jejím vyvolání. Hledej nové verze nastavuje se zde, jestli se hra má pokusit o spojení s FTP serverem, aby vyhledala nové verze. PouÏívání bajonetu tlaãítkem POUÎÍT znamená, Ïe nasazen m bajonetem se zaútoãí po stisknutí tlaãítka POUÎÍT. Pfii stfielbû bez mífiení znamená, Ïe nasazen m bajonetem se zaútoãí vïdy po stisknutí tlaãítka Stfielba, ze zbranû mûïete stfiílet pouze po zamûfiení. 2 3

4 NASTAVENÍ OVLÁDÁNÍ âinnost: Primární klávesa: Sekundární klávesa: Vpfied ipka nahoru W Vzad ipka dolû S Úkrok vlevo: ipka vlevo A Úkrok vpravo: ipka vpravo D Úklon vlevo: Delete Q Úklon vpravo: Page Down E Skok: Prav Shift Mezerník Kleknutí: Prav Ctrl Lev Shift Lehnutí: Num 0 Lev Ctrl ChÛze: / Caps Lock Stfielba: Levé tlaãítko my i Mífiení: Pravé tlaãítko my i Nabíjení: Pravé tlaãítko my i R (koleãko) PouÏití: Enter F Pfiedchozí zbraà: Koleãko my i + Dal í zbraà: Koleãko my i - Odhození: Backspace G Rozkazové menu: End X Zmûna reïimu stfielby: Del na num.kláv. C ZbraÀ1 1 ZbraÀ2 2 ZbraÀ3 3 ZbraÀ4 4 ZbraÀ5 5 ZbraÀ6 6 ZbraÀ7 7 ZbraÀ8 8 Mapa: M Poslední pouïitá zbraà: K Dalekohled: B Informace: Tab (HRA PRO VÍCE HRÁâÒ) Akce: Primárná klávesa: Sekundární klávesa: Volba strany: Home Volba zafiazení: \ Aktivuj hlas. komunikaci: V Pi v em: Insert T Pi t mu: Page Up Y Nové klávesy: Nasadit bajonet: nedefinováno (NezapomeÀte, Ïe pouze nûkteré zbranû mají bajonet.) Bajonet si nadefinujete v : Nastavení / Ovládání / Roz ífiené. Zde si mûïete urãit, kterou klávesou se bude ovládat nasazování bajonetu. GRAFICKÉ NASTAVENÍ Tráva Pomocí této volby je moïné vypnout zobrazování trávy kvûli zv ení v konu na pomalej ích poãítaãích. HRA PRO VÍCE HRÁâÒ NOVÉ HERNÍ MÓDY Turn Table (TT) Jeden t m útoãí a druh se brání. Útoãníci musí postupnû obsadit urãit poãet vlajek, zatímco obránci se jim v tom snaïí co nejdel- í dobu bránit. Vlajky také slouïí jako místa návratu do hry pro útoãící t m, takïe je velmi dûleïité, aby obránci zabránili útoãníkûm ve vytváfiení opûrn ch bodû. Jakmile je poslední vlajka obsazena, role se vymûní. Po tûchto dvou kolech se bod udûluje t mu, kterému se podafiilo v echny vlajky obsadit v co nejkrat í dobû. NOVÉ POSTAVY Pfiedstavujeme Vám... serïanta Warrena Douglase, (postava ovládaná hráãem) serïanta Nguyena Nhama, (stopafi) 4 5

5 NOVÉ ZBRANù M-14 Automatická zbraà vycházející z podafiené konstrukce pu ky M-1 Garand.V 50. letech se americká armáda odmítla fiídit celosvûtov mi trendy ve v voji útoãn ch zbraní, které naznaãovaly pfiechod k lehk m zbraním pouïívajícím stfielivo men ího kalibru. Aãkoliv je M-14 velmi pfiesná, robustní zbraà prvotfiídní kvality s moïností jak automatické, tak i poloautomatické stfielby, ve v zbroji americké armády se dlouho neudrïela. Brzy byla nahrazena Coltem AR-15 (M- 16). Del í dobu byla je tû vyuïívána námofiní pûchotou, ale i zde ji nakonec nahradila M-16 A1. Nadále je v ak vyuïívána policií, námofinictvem a zvlá tními jednotkami pro svou velkou pfiesnost. Ve Vietnamu patfiila do v zbroje odstfielovaãû, ov em zde se jednalo o speciálnû upravené piãkové modely, z nichï ty nejlep í byly vybaveny optick m zamûfiovaãem. RáÏe: 7,62 mm x 51 (.308 ) Hmotnost: 5,1 kg Délka: 1120 mm Délka hlavnû: 559 mm Rychlost stfielby: 700 ran/min. Poãet nábojû v zásobníku: 20 nábojû korpion vz. 61 Samopal korpion vz. 61 byl vyvinut a vyrábûn pro tankové osádky, policii a zvlá tní jednotky. KvÛli pouïití munice ráïe 7,65 nebyl úzk uzávûr schopen absorbovat zpûtn ráz, a proto byla zbraà upravena pfiídavn mi závaïími. I pfies tuto modifikaci nebylo prakticky moïné pfii automatické stfielbû pfiesnû mífiit. Nicménû zbraà je stále populární po celém svûtû, ov em bohuïel hlavnû u rûzn ch teroristick ch skupin, a to díky sv m mal m rozmûrûm. Uvádí se rovnûï, Ïe Ho-âi-Minova tûlesná stráï byla vyzbrojena právû tûmito zbranûmi. RáÏe: 7,65 mm Hmotnost: 2 kg Délka: 270 mm Rychlost stfielby: 840 ran/min. Poãet nábojû v zásobníku: nábojû TOKAREV SVT1940 Tokarev SVT1938 a jeho nástupce byly vyvinuty bûhem 2. svûtové války v Sovûtském svazu. Typ 1938 této poloautomatické zbranû byl kritizován kvûli sv m ãetn m nedostatkûm, které byly u typu 1940 opraveny. Tento novûj í model, kterého se vyprodukovalo pfies 2 milióny kusû, nabízel jiï automatickou stfielbu. Byl vyrábûn jako speciální odstfielovací zbraà s PU optick m zamûfiovaãem s 3,5 x transfokací, aãkoliv nedosáhl popularity jin ch typû, jako napfi. Mosin 1891/30. RáÏe: 7,62 mm _ 54 Hmotnost: 3,95 kg Délka: 1226 mm Poãet nábojû v zásobníku: 20 nábojû Sten MK II Tento samopal byl navrïen britsk mi designéry Sheppardem a Turpinem bûhem 2. svûtové války v Enfieldské zbrojovce (odtud pochází jeho název "Sten") jako levná, odolná zbraà s jednoduch m v robním postupem. V robní náklady byly neuvûfiitelnû nízké - pouhé 2,5 libry, takïe zbraà byla vyrábûna ve velkém mnoïství. PouÏívali ji hlavnû v sadkáfii a osádky vozidel. Pro svou v drï byla rovnûï pou- Ïívána mnoha odbojáfii v západní Evropû. Aãkoliv se jedná o velmi odolnou zbraà, schopnou fungovat i v chladném a pra ném prostfiedí, Sten se vyznaãoval jedním velk m nedostatkem - jeho zásobník a nábojov mechanizmus byly náchylné k poruchám a následnému zasekávání. DrÏení zbranû za zásobník bylo jednou z ãast ch pfiíãin, a proto se nedoporuãovalo. Ve Vietnamu byl Sten pouïíván hlavnû australsk mi poradci, Zelen mi barety a jednotkami Seals, zvlá tû verze s tlumiãem. RáÏe: 9 mm Parabellum Hmotnost: 3,1kg Délka 762 mm (908 mm s tlumiãem) Rychlost stfielby: 550 ran/min. (450 s tlumiãem) Poãet nábojû v zásobníku: 32 nábojû Dûgtjarev DP Dûgtjarev DP byl sovûtsk lehk kulomet vyrábûn v letech 1928 aï Do v zbroje ruské armády se zafiadil v roce 1928 a slouïil jako podpûrná pûchotní zbraà aï do 50. let 20. století. PouÏívá kruhov zásobník na 47 nábojû ráïe 7,62 mm, které je schopen vypálit rychlostí pouh ch 550 ran za minutu. RáÏe: 7,62 mm _ 54 Hmotnost: 8,4 kg Délka: 1266 mm Rychlost stfielby: 550 ran/min. Poãet nábojû v zásobníku: 47 nábojû v kruh. zásobníku 6 7

6 AUTO I T M PTERODONU Vedoucí projektu Jarek Koláfi Hlavní programátor Michal Janáãek Programátofii Ivo Novak Michal Îbleka Marek Trtík Petr Ben ek Programátofii misí Jifií "Shigor Birdman" Matyskiewicz Petr Ben ek Michal Janáãek Programátofii speciálních nástrojû Petr Ben ek Vladimír ZadraÏil Filip O ãádal Spolupráce na grafick ch nástrojích Vladimír ZadraÏil Design hry Jifií "Shigor Birdman" Matyskiewicz Daniel Kamas Designéfii Lubomír Dykast Jifií "Shigor Birdman" Matyskiewicz Radim Kralík Hlavní grafik prostfiedí Vladimír ZadraÏil Grafika prostfiedí David Brumla Petr Klvaã Jan Hlavat Tom Kanda Hlavní grafik postav Pavel irûãek Dal í grafika postav Lionel Cregut Petr tefek Animátofii postav a zvífiat Petr Mores Peter Gerhát Filmové sekvence ve hfie Michal Mariánek Grafika zbraní a techniky Jerry Turna Richard Vavru a Animace zbraní z vlastního pohledu Luká Homola Skriptování zbraní a vozidel Jerry Turna Nastavení a vyváïení zbraní Lubomír Dykast Studium a sbûr materiálu ke zbraním Josef ZOGOTH Pokorn Daniel Kamas Zvuk - nahrávání, stfiih a mastering Filip O ãádal Zvukov systém Filip O ãádal Michal Îbleka Spolupráce pfii nahrávání zbraní KVH Nord Chomutov Radek "Sepp" Kratochvíl Jarda íha Pavel Hladík Hudební spolupráce Pro Music Center Studio pilberk Produkce hudby Petr Mores Autofii instrumentální scénické hudby Tomá lápota Petr Mores Pavel Mores Scénickou hudbu nahráli Petr Mores (kytara) Pavel Mores (kytara) Tomá lápota (klávesy, harmonika) Vladimír Beránek (baskytara) Vlastimil Kozubík (bicí a perkuse) Hostující hudebníci Ludûãek Koneãn (perkuse) Hedvika Penãíkova (flétna) Mistr zvuku StaÀa Valá ek ReÏie vietnamského dabingu Michal Mariánek Obsazení vietnamského dabingu Na i vietnam tí pfiátelé Stfiih vietnamského dabingu Petr Mekina Mastering dabingu Filip O ãádal PTERODON Tester Jifií Dury âuma Finanãní úãetní Stanislava Kratochvilová Office Manager a asistent Josef ZOGOTH Pokorn Casting a produkce anglického dabingu Philip Morris z AllintheGame Ltd Obsazení Kerry Shale John Schwab Paul Courteny HyuRedd Pepper Noah Margetts Russell Bentley Dan Russell John Sharian William Hope Corey Johnson Studio Trident Sound Studios, London Zvukov technik Steve O Toole Illusion Softworks Development director Petr Vochozka CFO Lenka Kachlíková Asistent produkce Libor Kvasniãka Hlavní tester IS Vladimír Neãas Testefii IS Daniel Knébl Jan Kittler Dalibor Majc Václav Kfiivánek Martin Valá ek Na testování se dále podíleli Michal Rybka Ondfiej Mal Luká Kufie Zvlá tní podûkování Libor Balák, Jim McCullum, MacTec Classic & Collectible Military Arms, Jan Tetfiev. V chodoãeské muzeum Pardubice Lawrence J. Thibeault Tokarev 1940 Karsten Hansen M14 Museum Tula Leona shooting range TDR and ROK and Jedimaster and Vietcongnet CVC, [ORT], {ThC}, =BiA=, WNx, TheEdge, [UGC], [7thCavalry], [9thid], [ESF], [1_8th], *AUS*,[*=], =VAC= a mnoha dal ím, ktefií nám pomáhali s betatestováním Vietcongu, hry pro více hráãû. Chtûli bychom podûkovat na im man- Ïelkám,dûtem, pfiítelkyním a rodiãûm za jejich dlouhodobou podporu a porozumûní.omlouváme se za noci a víkendy,kdy jsme nebyli doma. GATHERING DEVELOPMENT Vedoucí v roby Lee Brown V konn producent Rupert Easterbrook editel v voje Luke Vernon VP of Gathering Graeme Struthers Zaji tûní jakosti Manager pro zaji tûní jakosti Mark Lloyd Hlavní tester Rob Dunkin Testovací t m Jonathan Stones Lee Johnson Steve Bell Phil Alexander Eddie Gibson Stephen McGagh Jim Cree Mike Emeny Mike Blackburn Andy Mason Kevin Hobson Antoine Cabrol Jason Kokkorakis Tim Bates Kit Brown Matt Hewitt Phil Deane Koordinátor externího testování Simon Picard Externí t m na testování hry pro více hráãû RelQ 8 9

7 MARKETING Mezinárodní marketing Sarah Seaby Mezinárodní projektov manager Christina Camerota TAKE 2 INTERACTIVE Skupinov manager produkce Jon Broadbridge Skupinov koordinátor produkce Scott Morrow Skupinov lokalizaãní koordinátor Maike Köhler Skupinov design manager James Crocker Kreativní agentura A Creative Experience Produktov manager Gary Sims PR manager Cat Channon Manager online marketingu Julian Hoddy Pfiepisování scénáfie James Birrell Zvlá tní podûkování Sajjad Majid Simon Picard Andrew Morley Mike Wenn, Mark Ward Dan Bailie Denby "Gracey" Grace Fernando "Hotlips" Melo Neil "1pint" Hughes Nick "Hamster" Yeates Andrew "chimp" Parsons Mark Ward Chris Madgwick Laura "PVC" Battistuzzi and "Pinky". VIETCONG JE VùNOVÁN V EM LIDEM,DO JEJICHÎ ÎIVOTÒ ZASÁHLA VIETNAMSKÁ VÁLKA NEBO KOMUNISMUS. âesk DABING Hru ka Libor Crocker Hoppe Radek Pilot, US Soldier varc Filip Defort Racek Tomá Hornster Maxián Jan Lim, kulometãík âtvrtlík Ludûk Douglas Bouãek Libor Nguyen Ter Libor Rosenfield Burian Petr Pilot, radiooperátor Stránsk Martin Bomberpilot, NHUT Vondra Pavel Bronson TECHNICKÁ PODPORA NeÏ sáhnete po telefonu, P EâTùTE SI PROSÍM TOTO! Máte-li potíïe s instalací nebo samotnou funkcí na ich her, chceme vám pomoci. Nejprve si, prosím, peãlivû proãtûte instalaãní pokyny. JestliÏe jste se fiídil(a) pokyny dokumentace, a pfiesto máte potíïe s instalací nebo provozováním tohoto softwaru, obraète se na na i technickou podporu: tel: (v pracovní dny od 9.00 do hodin) ( y s pfiílohou nemusí b t akceptovány) NezapomeÀte si prosím pfiedem pfiipravit nebo do u pfiidat podrobn popis závady a technické údaje o svém PC (v robce PC, velikost operaãní pamûti, v robce a model grafické a zvukové karty, verze operaãního systému a verze Direct X). Upozornûní! V pfiípadû, Ïe balení hry obsahuje unikátní CD klíã (sériové ãíslo), peãlivû jej uschovejte. Pfii jeho ztrátû nelze poïadovat jeho náhradu

8 OMEZENÁ ZÁRUKA NA SOFTWARE A LICENâNÍ SMLOUVA Tato OMEZENÁ ZÁRUKA NA SOFTWARE A LICENâNÍ SMLOUVA (dále smlouva ), vãetnû Omezené záruky a dal ích zvlá tních ustanovení, je právní smlouvou mezi vámi (aè uï jste fyzická ãi právnická osoba) a firmou Take 2 Interactive Software (dále vlastník ) t kající se tohoto softwarového produktu a materiálû v nûm obsaïen ch ãi jinak se k nûmu vztahujících. JestliÏe nainstalujete nebo jin m zpûsobem pouïijete tento software, vzniká tím vá souhlas s podmínkami v této smlouvû obsaïen mi. JestliÏe s tûmito podmínkami nesouhlasíte, vraète bez prodlení softwarové balení a pfiidruïené materiály (vãetnû hardwarového vybavení, manuálu, dal- ích písemn ch materiálû a obalu) na místo, kde jste je získali, spoleãnû s úãtem, bez nûjï vám nemûïou b t vráceny zpût peníze. Udûlení omezené nev luãné licence. Tato smlouva vám umoïàuje pouïívat jednu (1) kopii softwarového programu (dále SOFTWARE) obsaïeného v tomto balení pro osobní pouïití na jednom domácím nebo pfienosném poãítaãi. PouÏíváním SOFTWARE na poãítaãi se rozumí stav, kdy je nahrán do doãasné pamûti (napfi. RAM) nebo instalován na trval nosiã (napfi. harddisk, CD-ROM nebo jiné ukládací médium) pfiíslu ného poãítaãe. Instalace na síèov server je pfiísnû zakázána s v jimkou toho, je-li software pouïit v souladu se zvlá tní a oddûlenou síèovou licencí získanou od vlastníka. Tuto smlouvu jako takovou nezbytnou síèovou licenci nelze vykládat. Instalace na síèovém serveru pfiedstavuje pouïití, které musí vyhovovat podmínkám této smlouvy. Tato licence není prodejem originálního SOFTWARE ani Ïádné jeho kopie. Vlastnictví du evního majetku. Vlastník si ponechává ve kerá práva, vlastnictví a obchodní podíl vztahující se k tomuto SOFTWARU a pfiidruïen m manuálûm, balení a dal ím písemn m materiálûm (dále DOPROVODNÉ MATERIÁLY), a to vãetnû, ale bez omezení na, ve ker ch copyrightû, obchodních znaãek, obchodních tajemství, obchodních názvû, vlastnick ch práv, patentû, titulû, poãítaãov ch kódû, audiovizuálních efektû, námûtû, postav, jmen postav, pfiíbûhû, dialogû, nastavení, grafiky, zvukov ch efektû, hudebních dûl a morálních práv. SOFTWARE a DOPROVODNÉ MATERIÁLY jsou chránûny autorsk m zákonem Spojen ch státû a dal ími autorsk mi zákony a smlouvami po celém svûtû. Ve kerá práva vyhrazena. SOFTWARE a DOPROVODNÉ MATERIÁLY je bez pfiedchozího písemného svolení vlastníka zakázáno kopírovat nebo reprodukovat jak mkoliv zpûsobem na jakékoliv médium, aè jiï v celku nebo jejich ãást. KaÏd, kdo jak mkoliv zpûsobem zkopíruje nebo reprodukuje SOFTWARE a DOPROVODNÉ MATERIÁLY vcelku nebo jenom jejich ãást na jakékoliv médium, vûdomû poru uje autorské zákony a vystavuje se obãanskému nebo trestnímu fiízení. Zálohování a archivace SOFTWARU. Poté, co si nainstalujete SOFTWARE do trvalé pamûti poãítaãe, mûïete si originální disk(y) a/nebo CD-ROM (pamûèové médium) nechat a pouïívat pouze pro záloïní a archivaãní úãely. Omezení. PakliÏe není v podmínkách této smlouvy uvedeno jinak, máte zakázáno kopírovat nebo jinak reprodukovat SOFTWARE a DOPROVODNÉ MATERIÁLY; upravovat nebo zhotovovat odvozená díla zaloïená na SOFTWARU a DOPROVODN CH MATERIÁLECH; distribuovat kopie SOFTWARU a DOPROVODN CH MATERIÁLÒ prodejem nebo jinak pfievádût vlastnictví k nim; pûjãovat, pronajímat nebo poskytovat SOFTWARE a DOPROVODNÉ MATERIÁLY na leasing; nebo SOFTWARE a DOPROVODNÉ MATERIÁLY pouïívat na vefiejnosti. V slovnû vám zakazujeme pfiená et SOFTWARE a DOPROVODNÉ MATERIÁLY elektronicky nebo jin m zpûsobem pfies Internet nebo pomocí jakéhokoliv jiného média dal ím osobám. V slovnû vám zakazujeme prodávat nebo pouïívat jakékoliv postavy ãi ostatní komponenty hry za jak mkoliv úãelem. V slovnû vám zakazujeme prodávat nebo za úãelem zisku jinak pouïívat úrovnû, programová vylep ení, pokraãování nebo jiné pfiedmûty zaloïené na nebo vztahující se k tomuto SOFTWARE a DOPROVODN M MATERIÁLÒM nebo vytvofiené pomocí editoru úrovní SOFTWARU. KdyÏ vytvofiíte pomocí editoru úrovní nové úrovnû, programová vylep ení, pokraãování nebo jiné pfiedmûty k SOFTWARU, a to vãetnû vytvofiení úplnû nov ch úrovní (souhrnnû dále naz van ch Modifikace), souhlasíte s následujícími omezeními: (i) editor úrovní SOFTWARU a pfiidruïené v vojové nástroje a dokumentace (souhrnnû SDK ) se povaïují za oddûlené od SOFTWARU v tom smyslu, Ïe na nû VLASTNÍK neposkytuje záruku ani technickou podporu. Nicménû si VLASTNÍK ponechává na SDK v echny copyrighty a intelektuální práva, jak je stanoveno v této licenci. (ii) va e modifikace musí ke spu tûní poïadovat plnou, registrovanou verzi SOFTWARU; (iii) nesmíte distribuovat modifikace obsahující spustiteln soubor, kter byl zmûnûn nebo jak mkoliv jin m zpûsobem upraven; (iv) va e modifikace nesmí obsahovat Ïádné uráïlivé, nactiutrhaãné nebo jiné nelegální materiály, materiály, které jsou skandální nebo zasahují do práv na soukromí nebo publicitu jak chkoliv tfietích osob, nebo obsahují jakékoliv obchodní znaãky, copyrightem chránûná díla nebo jin majetek tfietích stran; (v) va e modifikace musí b t distribuovány pouze zdarma. Ani vy ani Ïádná tfietí osoba nebo spoleãnost je nesmí bez licence od VLASTNÍKA nikomu prodávat, komerãnû je jak mkoliv zpûsobem vyuïívat ani vybírat za jejich pouïití poplatky. VLASTNÍK podporuje nekomerãní distribuci kvalitních modifikací. JestliÏe chcete své modifikace roz ifiovat za komerãním úãelem, obraète se prosím na níïe uvedené adrese na VLASTNÍKA, kter vám pfiedá podmínky, za nichï lze modifikace distribuovat komerãnû; (vi) va e modifikace nebudou VLASTNÍKEM podporovány. Zákazy a omezení v této ãásti se vztahují na v echny osoby, které mají v drïení SOFTWARE nebo jakoukoliv z va ich modifikací. JE ZAKÁZÁNO UPRAVOVAT KÓD, DEKOMPILOVAT NEBO JAK MKOLIV ZPÒSOBEM JINAK ROZKLÁDAT SOFTWARE. Jakékoliv kopírování SOFTWARU nebo DOPROVODN CH MATERIÁLÒ, které není v slovnû touto smlouvou povoleno, je poru ením této smlouvy. OMEZENÁ ZÁRUKA A VYLOUâENÍ ZÁRUK OMEZENÁ ZÁRUKA. Vlastník zaruãuje po dobu devadesáti (90) dnû od data koupû (nutno doloïit úãtem), Ïe originální pamûèové médium obsahující tento SOFTWARE nebude obsahovat za podmínek normálního pouïívání Ïádné materiální nebo v robní závady. V pfiípadû, Ïe se v prûbûhu této záruãní doby vyskytne na produktu nûjaká závada nebo si nebudete schopni SOFTWARE do domácího nebo pfienosného poãítaãe nainstalovat, mûïete SOFTWARE a DOPROVODNÉ MATERIÁLY vrátit na místo, kde jste je získali, a bude vám vrácena plná cena. Tato omezená záruka se na vás nevztahuje v pfiípadû, Ïe jste SOFTWARE po kodili nehodou nebo v dûsledku nevhodného pouïívání. MOÎNOSTI NÁHRADY. Va e exkluzivní právo na náhradu a zároveà celá odpovûdnost vlastníka spoãívá ve (i) v mûnû jakéhokoliv originálního pamûèového média se SOFTWAREM nebo (ii) vrácení celé ãástky zaplacené za tento SOFTWARE. Tím, Ïe otevfiete zape- 12 ãetûn herní obal, nainstalujete nebo jinak SOFTWARE a DOPROVODNÉ MATERIÁLY pouïijete, souhlasíte s tím, Ïe se zfiíkáte jak chkoliv dal ích náhrad, které by vám podle zákonû náleïely. Jakékoliv nároky, kter ch se vzhledem k zákonnému omezení vzdát nemûïete, tímto postupujete, nebo je postoupíte ihned, jakmile se stanou dostupn mi, na vlastníka. VYLOUâENÍ ZÁRUK. S V JIMKOU V E VYJÁD ENÉ OMEZENÉ ZÁRUKY NEâINÍ VLASTNÍK ÎÁDNÉ ZÁRUKY, AË UÎ VYJÁD ENÉ NEBO P EDPOKLÁDANÉ, ÚSTNÍ NEBO PSANÉ S OHLEDEM NA TENTO PRODUKT NEBO JAKOUKOLIV JEHO SOUâÁST. KAÎDÁ P EDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA, KTEROU LZE PODLE PLATNÉHO PRÁVA POUÎÍT, JE OMEZENA V MAXIMÁLNÍM MOÎNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PRÁVEM, A TO NA DOBU TRVÁNÍ OMEZENÉ ZÁRUKY. VLASTNÍK NEVYJAD UJE, NEPOSKYTUJE ZÁRUKU ANI NERUâÍ ZA KVALITU NEBO V KON TOHOTO SOFTWARE A DOPROVODN CH MATERIÁLÒ JINAK, NEÎ BYLO STANOVENO V E V OMEZENÉ ZÁRUCE. VLASTNÍK TAKÉ NEVYJAD UJE, NEPOSKYTUJE ZÁRUKU ANI NERUâÍ ZA TO, ÎE VLASTNOSTI SOFTWARE A DOPROVODN CH MATERIÁLÒ BUDOU VYHOVOVAT VA IM POT EBÁM, ÎE SOFTWARE BUDE NEUSTÁLE FUNKâNÍ A BEZ CHYB, ANI ÎE BUDOU TYTO PROBLÉMY OPRAVENY. VLASTNÍK NERUâÍ ZA TO, ÎE SOFTWARE BUDE FUNGOVAT V PROST EDÍ VÍCE UÎIVATELÒ. ÎÁDNÁ ÚSTNÍ ANI PSANÁ INFORMACE NEBO RADA, KTEROU DOSTANETE OD VLASTNÍKA, JEHO DEALERÒ, DISTRIBUTORÒ, EDITELÒ, VEDOUCÍCH PRACOVNÍKÒ, ZAMùSTNANCÒ, AGENTÒ, DODAVATELÒ NEBO POBOâEK NEVYTVÁ Í JAKOUKOLI JINOU ZÁRUKU ANI NIJAK NEROZ I UJE PÒSOBNOST TÉTO ZÁRUKY. NA ÎÁDNOU TAKOVOU INFORMACI SE NEMÒÎETE SPOLÉHAT. V NùKTER CH ZEMÍCH JE OMEZENÍ DÉLKY TRVÁNÍ P EDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY ZAKÁZÁNO, PROTO SE NA VÁS V E UVEDENÉ OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA VÁM DÁVÁ SPECIFICKÁ ZÁKONNÁ PRÁVA A ZÁROVE MÒÎETE POÎÍVAT DAL Í PRÁVA, KTERÁ SE U JEDNOTLIV CH ZEMÍ LI Í. OMEZENÍ ODPOVùDNOSTI. V maximálním rozsahu povoleném platn mi zákony a bez ohledu na to, zda nepûjde uplatnit jakoukoliv v e stanovenou náhradu vzhledem k jejímu pûvodnímu úãelu, NEJSOU V ÎÁDNÉM P ÍPADù VLASTNÍK, JEHO EDITELÉ, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ZAMùSTNANCI, AGENTI âi POBOâKY ANI NIKDO JIN, KDO JE JAKKOLIV ZAPOJEN DO V VOJE, V ROBY NEBO DISTRIBUCE TOHOTO SOFTWARU NEBO DOPROVODNÉ DOKUMENTACE, ZODPOVùDNÍ ZA JAKÉKOLIV VZNIKLÉ KODY, A TO BEZ OMEZENÍ NA P ÍMÉ âi NEP ÍMÉ, NÁHODNÉ âi NÁSLEDNÉ PO KOZENÍ OSOBNÍHO ZDRAVÍ, OSOBNÍHO MAJETKU, ZTRÁTU OBCHODNÍHO ZISKU, P ERU ENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ, ZTRÁTU TEXTU NEBO DAT ULOÎEN CH A POUÎÍVAN CH SE SOFTWAREM VâETNù NÁKLADÒ NA OPRAVU A REPRODUKCI TEXTÒ A DAT NEBO JAKOUKOLIV FINANâNÍ ZTRÁTU VZNIKLOU V DÒSLEDKU POUÎITÍ NEBO NEMOÎNOSTI POUÎÍT TENTO SOFTWARE. TOTO OMEZENÍ ODPOVùDNOSTI SE APLIKUJE I V P ÍPADù, KDYÎ JSTE VY NEBO KDOKOLIV JIN UVùDOMIL VLASTNÍKA NEBO KTERÉHOKOLIV JEHO ZÁSTUPCE O MOÎNOSTI VZNIKU TAKOV CH KOD, A TO I V P ÍPADù, ÎE VZNIKLY V DÒSLEDKU OBYâEJNÉ, ZAVINùNÉ NEBO NEZAVINùNÉ NEDBALOSTI VLASTNÍKA NEBO JEHO EDITELÒ, VEDOUCÍCH PRACOVNÍKÒ, ZAMùSTNANCÒ, AGENTÒ, DODAVATELÒ NEBO POBOâEK. V NùKTER CH ZEMÍCH JE VYLOUâENÍ NEBO OMEZENÍ P ÍM CH âi NEP ÍM CH KOD ZAKÁZÁNO, PROTO SE V E UVEDENÉ VYLOUâENÍ NEBO OMEZENÍ NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. PODPORA PRODUKTU A AKTUALIZACE. Tento SOFTWARE je vyvíjen jako uïivatelsky pfiívûtiv, a proto jeho vlastník poskytuje omezenou podporu produktu, coï je popsáno v DOPROVODN CH MATERIÁLECH. JURISDIKCE. TATO SMLOUVA SE ÍDÍ TEXASKÁM ZÁKONEM, BEZ OHLEDU NA V BùR ZÁKONN CH PRINCIPÒ JEDNOTLIV CH ZEMÍCH, S P ÍSLU N M SOUDEM V DALLAS COUNTY, TEXAS. Tato smlouva mûïe b t upravena pouze na základû písemného záznamu a po domluvû obou stran. V pfiípadû, Ïe by bylo jakékoliv ustanovení této smlouvy nevymahatelné, bude toto ustanovení vymáháno v maximálním moïném rozsahu s tím, Ïe ostatní ustanovení této smlouvy zûstávají plnû v platnosti. KOMPLETNÍ SMLOUVA. Tato smlouva pfiedstavuje kompletní dohodu mezi zúãastnûn mi stranami a nahrazuje jakoukoliv ústní nebo písemnou komunikaci, návrhy nebo pfiedchozí smlouvy mezi stranami nebo jak mikoliv dealery, distributory, agenty ãi zamûstnanci. UKONâENÍ. Tato smlouva je platná do doby jejího ukonãení. Tato smlouva se automaticky ukonãuje (bez pfiedchozího upozornûní), jestliïe nevyhovíte jakémukoliv ustanovení této smlouvy. Smlouvu mûïete také ukonãit zniãením SOFTWARU a DOPROVODN CH MATERIÁLÒ a ve ker ch dal ích kopií SOFTWARU A DOPROVODN CH MATERIÁLÒ a smazáním a trval m odstranûním SOFTWARU z jakéhokoliv serveru nebo poãítaãe, na kter byl nainstalován. Pfievod programu. MÛÏete trvale pfievádût v echna svá práva vypl vající z této smlouvy za podmínky, Ïe pfiíjemce souhlasí se v emi podmínkami této smlouvy a vy souhlasíte s pfievodem v ech DOPROVODN CH MATERIÁLÒ a pfiíslu né dokumentace a komponentû a odstranûním SOFTWARU ze svého poãítaãe pfied provedením pfievodu. Pfievodem SOFTWARU dojde automaticky k ukonãení va í licence vypl vající z této smlouvy. Spravedlivá náhrada. Tímto souhlasíte s tím, Ïe jestliïe nebude moïno podmínky této smlouvy uvést v platnost, bude vlastník nenapravitelnû po kozen, a proto souhlasíte s tím, Ïe je vlastník oprávnûn, bez záruky,dal ího zabezpeãení ãi dûkazu o po kození, pfiivlastnit si spravedlivou náhradu s ohledem na poru ení této smlouvy, a to navíc k ostatním dostupn m náhradám. VLASTNÍK. JestliÏe máte jakékoliv dotazy t kající se této smlouvy, pfiiloïen ch materiálû a podobnû, kontaktujte, prosíme, písemnû: TAKE 2 INTERACTIVE, SAXON HOUSE, 2-4 VICTORIA STREET, WINDSOR, BERKSHIRE, SL4 1EN Microsoft a Windows 95, Windows 98 a Windows NT jsou registrované obchodní známky spolecnosti Microsoft Corporation. Ve keré dal í obchodní známky a názvy náleïí príslu n m vlastníkum Illusion Softworks a.s. Vyvinula spoleãnost Pterodon a.s. Pterodon a logo Pterodon jsou obchodní známky Pterodon a.s. Illusion Softworks a logo Illusion Softworks jsou obchodní známky Illusion Softworks a.s. Gathering, logo Gathering, Take Two Interactive Software a logo Take Two jsou obchodní známky Take Two Interactive Software. V echny ostatní obchodní známky jsou majetkem pfiíslu n ch vlastníkû. Vydává Gathering. GameSpy a znak "Powered by GameSpy" jsou obchodní známky GameSpy Industries Inc. V echna práva vyhrazena. 13

9 POZNÁMKY POZNÁMKY 14 15

10 POZNÁMKY 16

11 SPOLUVYVINUL 2004 Illusion Softworks a.s. Vyvinul Pterodon a.s. Pterodon a logo Pterodon sú ochranné známky spoloãnosti Pterodon a.s. Illusion Softworks a.s., Illusion Softworks a logo Illusion Softworks sú ochrann mi známkami Illusion Softworks a.s. Gathering, logo Gathering, Take Two Interactive Software a logo Take Two sú ochrann mi známkami Take Two Interactive Software. V etky ìal ie obchodné známky sú majetkom príslu n ch vlastníkov. Vydal Gathering. Gamespy a znak Powered by Gamespy sú ochrann mi známkami Gamespy Industries, Inc. V etky práva vyhradené. V Slovenskej republike distribuuje CENEGA SLOVAKIA, s.r.o., Lamaãská cesta 8, Bratislava 1, tel.: 02/ ,

12 OBSAH ÚVOD IN TALÁCIA DIRECT X ODIN TALOVANIE HRY SPUSTENIE HRY MENU VLASTNÁ HRA V EOBECNÉ NASTAVENIA NASTAVENIA OVLÁDANIA NASTAVENIA GRAFIKY HRA VIACER CH HRÁâOV NOVÉ POSTAVY NOVÉ ZBRANE AUTORI TECHNICKÁ PODPORA OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA SOFTVÉR A LICENâNÁ ZMLUVA

13 ÚVOD Dej hry Vietcong: Fist Alpha sa odohráva niekoºko mesiacov pred pôvodnou hrou Vietcong. Na vlastnej koïi okúsite najèaï ie bojové podmienky jednej z najbrutálnej ích vojen v americkej histórii. Ste serïant Warren Douglas a úlohou vá ho tímu je zaloïiè základn tábor. Poãas plnenia tejto úlohy budete plniè rôzne misie a ãeliè nepriateºom vyzbrojen mi smrtiacimi zbraàami, ktorí sa snaïia ukonãiè va u hrdinskú v pravu. IN TALÁCIA Musíte maè nain talovanú pôvodnú verziu hry Vietcong (postupujte podºa pokynov v manuáli k hre Vietcong). Skontrolujte, ãi ste zatvorili v etky beïiace programy a aplikácie. VloÏte disk VCFA ã.1 do mechaniky a postupujte podºa pokynov na obrazovke. Ak sa in talácia nespustí automaticky, prezrite CD v moïnosti Tento poãítaã a dvakrát kliknite na Setup.exe. Spustí sa in - talaãn program. Po nain talovaní Fist Alpha bude potrebné vloïiè pôvodn disk s hrou Vietcong do CD-ROM mechaniky. Pokiaº máte v mechanike vlo- Ïen disk Vietcong Fist Alpha, nepodarí sa vám spustiè hru. DIRECT X Vietcong Fist Alpha vyïaduje nain talovanie ovládaãov Direct X verzia 8.1 alebo vy ia. Direct X sa dodáva spolu s hrou Vietcong. Ak nemáte na va om systéme nain talované ovládaãe Direct X 8.1, nain talujte si dostupnú verziu z pôvodn ch diskov s hrou Vietcong. ODIN TALOVANIE HRY NemôÏete odin talovaè Fist Alpha, ale môïete sa vrátiè späè k pôvodnej hre Vietcong, ak pôjdete do ãasti Custom Game (Vlastná hra) a zvolíte Vietcong a potom OK. SPUSTENIE HRY Hru spustíte buì odkliknutím ikony v spú Èacom menu alebo dvojit m kliknutím na ikonu zástupcu Fist Alpha na pracovnej ploche vá ho poãítaãa, ak ste si poãas in talácie vybrali moïnosè jej tvorby. Keì sa nachádzate v hre, neopú Èajte ju pomocou kombinácie Alt- Tab, pretoïe by sa mohli vyskytnúè problémy. MENU Menu v hre Fist Alpha sú navrhnuté v rovnakom t le ako v pôvodnej hre Vietcong. NiÏ ie nájdete popis noviniek. VLASTNÁ HRA Nájdete ju v menu Nastavenia. Tu môïete aktivovaè Vietcong Fist Alpha alebo prepnúè na pôvodnú hru Vietcong. Toto menu sa bude pouïívaè aj pri ìal ích oficiálnych ãi neoficiálnych roz íreniach hry. V EOBECNÉ NASTAVENIA Prepínaã zameriavania zap./vyp: Ak je zapnuté zameriavanie, príslu n kláves plní funkciu prepínaãa (len ak ho nedrïíte stlaãen ) medzi mierením a nemierením. Ovládanie rozkazového menu tu si môïete nastaviè spôsob, ako chcete ovládaè vnútorné herné menu (rozkazové menu pri hre jedného a viacer ch hráãov). Ak si vyberiete koliesko a tlaãidlá alebo bez my i, budete môcè pouïívaè my na posúvanie pohºadu. Poznámka: Po v bere moïnosti celá my budete môcè rovnak m spôsobom pouïívaè koliesko my i, ale navy e sa môïete pomocou my i posúvaè v rozkazovom menu po jeho vyvolaní. Aktualizácia zvoºte, ak chcete, aby sa hra pripojila k FTP serveru a vyhºadala najnov ie verzie hry. Bajonety útok klávesom POUÎIË znamená, Ïe nasaden bajonet sa pouïije po stlaãení klávesu POUÎIË. Útok klávesom STREªBA znamená, Ïe pripojen bajonet sa pouïije po stlaãení klávesu STREªBA, zo zbrane môïete strieºaè len v pozícii mierenia. 2 3

14 MOÎNOSTI OVLÁDANIA Akcia: Primárny kláves: Sekundárny kláves: Vpred: Horná ípka W Vzad: Dolná ípka S Úkrok doºava: ªavá ípka A Úkrok doprava: Pravá ípka D Úklon doºava: Delete Q Úklon doprava. Page Down E Skok: Prav Shift Medzerník Kºaknutie: Prav Ctrl Shift ZaºahnúÈ: 0 na num. kláv. ªav Ctrl Chôdza / Caps Lock Streºba: ªavé tlaãidlo my i Mierenie: Pravé tlaãidlo my i Nabíjanie: Pravé tlaãidlo my i R (koliesko) PouÏiÈ: Enter F Predchádzajúca zbraà: Koliesko my i + Nasledujúca zbraà: Koliesko my i - PoloÏiÈ zbraà: Backspace G Rozkazové menu: End X Jeden v strel / Automatick Del na num. kláv. C ZbraÀ 1 1 ZbraÀ 2 2 ZbraÀ 3 3 ZbraÀ 4 4 ZbraÀ 5 5 ZbraÀ 6 6 ZbraÀ 7 7 ZbraÀ 8 8 Mapa: M Naposledy pouïitá zbraà: K ëalekohºad: B Informácie: Tab (HRA VIACER CH HRÁâOV) Akcia: Primárny kláves: Sekundárny kláves: V ber strany: Home V ber triedy: \ SpustiÈ konverzáciu: V KonverzovaÈ so v etk mi: Insert T KonverzovaÈ s ãlenmi tímu: Page Up Y Nové klávesy NasadiÈ bajonet: nedefinované (Nezabúdajte, Ïe len niektoré zbrane majú bajonety.) Pre zadefinovanie bajonetu choìte do: Nastavenie / Ovládanie / Pokroãilé. Teraz môïete zadefinovaè, ktorému klávesu priradíte bajonet. NASTAVENIA GRAFIKY Tráva Ak hráte na slab ích poãítaãoch, touto moïnosèou môïete vypnúè trávu. HRA VIACER CH HRÁâOV NOVÉ TYPY HRY Turn Table (TT) Jeden tím útoãí, zatiaº ão druh bráni. Útoãníci musia postupne ukoristiè urãit poãet vlajok, zatiaº ão obranci ich musia zastaviè na tak dlho, ako sa len dá. Vlajky majú zároveà funkciu miesta návratu do hry pre útoãn tím, takïe je dôleïité, aby brániaci tím zastavil útoãníkov vo vytváraní oporn ch bodov. Po obsadení poslednej vlajky sa obrancovia stanú útoãníkmi. Ten tím, ktorému trvalo najkrat iu dobu získaè v etky vlajky, získava po dvoch kolách bod. NOVÉ POSTAVY Predstavujeme... serïanta Warrena Douglasa (postava ovládaná hráãom) serïanta Nguyena Nhama (stopár) 4 5

15 NOVÉ ZBRANE M-14 Automatická zbraà, ktorá kon trukãne vychádza z úspe nej M-1 Garand. V 50. rokoch sa americká armáda odmietala drïaè medzinárodn ch trendov v zbrojnom priemysle, ktoré naznaãovali prechod k ºahk m zbraniam vyuïívajúcim náboje men ieho kalibru. Hoci je M-14 veºmi presná, vysokokvalitná a stabilná zbraà so schopnosèou automatickej a poloautomatickej streºby, v arzenáli americkej armády sa dlho neohriala. R chlo ju nahradil Colt AR-15 (M-16). M-14 oveºa dlh ie vyuïívala námorná pechota, no i tu ju nahradila M-16 A1. Vìaka svojej presnosti M-14 stále vyuïíva polícia, námorníctvo a peciálne jednotky. Vo Vietname ju pouïívali ostreºovaãi, boli to v ak peciálne upravené vysokokvalitné modely, tie najpresnej ie vybavené optikou. Kaliber: 7,62 mm x 51 (.308 ) HmotnosÈ: 5,1 kg DæÏka: 1120 mm DæÏka hlavne: 559 mm Kadencia: 700 v strelov/min Kapacita zásobníka: 20 nábojov korpión vz.61 Samopal korpión vz.61 bol vyvinut a vyroben pre posádky tankov, políciu a potreby peciálnych jednotiek. Kvôli pouïitiu munície s kalibrom 7,65 nedokázal úzky záver zmierniè spätn ráz, preto bola zbraà upravená pridaním protiváhy. Napriek tejto úprave bolo prakticky nemoïné presne mieriè poãas automatickej streºby. Vìaka svojim mal m rozmerom sa zbraà stále te í obºube na celom svete, Ïiaº, najmä rôznych teroristick ch skupín. Hovorí sa, Ïe touto zbraàou boli vyzbrojení Ho-âi-Minovi ochrankári. Kaliber: 7,65 mm HmotnosÈ: 2 kg DæÏka: 270 mm Kadencia: 840 v strelov/min Kapacita zásobníka: nábojov TOKAREV SVT1940 Tokarev SVT1938 a jeho nástupca boli vyvinutí poãas 2. svetovej vojny v Sovietskom zväze. Typ 1938 tejto poloautomatickej zbrane bol kritizovan pre poãetné chyby, ktoré sa odstránili v type 1940, ktorého sa vyrobilo vy e 2 miliónov. Tento nov í typ umoïàoval automatickú streºbu. Vyrábal sa ako peciálna odstreºovacia zbraà vybavená PU optick m zameriavaãom s 3,5 x transfokáciou, hoci popularitou sa nevyrovnala ostatn m typom, ako napr. Mosin 1891/30. Kaliber: 7,62 mm x 54 HmotnosÈ: 3,95 kg DæÏka: 1,226 mm Kapacita zásobníka: 20 nábojov Sten MK II Tento samopal bol navrhnut ako lacná, odolná a ºahko vyrobiteºná zbraà britsk mi návrhármi Sheppardom a Turpinom poãas 2.svetovej vojny v enfieldskej zbrojovke (to je dôvod, preão ho nazvali Sten ). Cena zbrane bola neskutoãne nízka, len 2,5 libry, takïe sa vyrábala vo veºk ch poãtoch. PouÏívali ju v sadkári a posádky vozidiel. Aj mnohí partizáni zo západnej Európy pouïívali túto zbraà pre jej odolnosè. Hoci je Sten veºmi trvanlivou zbraàou, schopnou fungovaè i v chladnom a pra nom prostredí, má jednu veºkú nev hodu. Tou je zásobník a nábojov systém, ktor sa pri dopæàaní ãasto zasekával. Neodporúãa sa drïaè zbraà za zásobník, pretoïe by to ºahko mohlo spôsobiè zaseknutie zbrane. Sten pouïívali vo Vietname najmä austrálski poradcovia, zelené barety a jednotky Seals - najmä verziu s tlmiãom. Kaliber: 9 mm Parabellum HmotnosÈ: 3,1 kg DæÏka: 762 mm (908 mm s tlmiãom) Kadencia: 550 v strelov/min (450 s tlmiãom) Kapacita zásobníka: 32 nábojov Degtjarev DP Degtjarev DP bol ºahk sovietsky guºomet, ktor sa vyrábal v rokoch 1928 aï Do sluïieb ruskej armády vstúpil v roku 1928 a zotrval v nich ako podpora pechotn ch jednotiek aï do neskor ch 50.rokov. Bubnovit zásobník pojme 47 nábojov kalibru 7,62 mm. Strieºa len v automatickom reïime r chlosèou 550 v strelov za minútu. Kaliber: 7,62 mm x 54 R HmotnosÈ: 8,4 kg DæÏka: 1266 mm Kadencia: 550 v strelov/min Kapacita zásobníka: 47 nábojov v kruhovom zásobníku 6 7

16 AUTORI PTERODON team Vedúci projektu Jarek Koláfi Hlavn programátor Michal Janáãek Programátori Ivo Novák Michal Îbleka Marek Trtík Petr Ben ek Programátori misií Jifií Shigor Birdman Matyskiewicz Petr Ben ek Michal Janáãek Programátori peciálnych nástrojov Petr Ben ek Vladimír ZadraÏil Filip O ãádal Tvorba grafick ch nástrojov Vladimir ZadraÏil Autori príbehu Jifií Shigor Birdman Matyskiewicz Daniel Kamas Dizajnéri Lubomír Dykast Jifií Shigor Birdman Matyskiewicz Radim Kralík Hlavn grafik úrovní Vladimir ZadraÏil Grafika úrovní David Brumla Petr Klvaã Jan Hlavat Tom Kanda Hlavn grafik postáv Pavel irûãek Grafici postáv Lionel Cregut Petr tefek Animátori zvierat a postáv Petr Mores Peter Gerhát ReÏisér filmov ch ãastí Michal Mariánek Grafika zbraní a vozidiel Jerry Turna Richard Vavru a Animácie zbraní z vlastného pohºadu Luká Homola Skriptovanie zbraní a vozidiel Jerry Turna Nastavenie a vyváïenie zbraní Lubomír Dykast túdium materiálu o zbraniach Josef ZOGOTH Pokorn Daniel Kamas Nahrávanie zvuku, strih a mastering Filip O ãádal Zvukov systém Filip O ãádal Michal Îbleka Spolupráca pri nahrávaní zvukov zbraní KVH Nord Chomutov Radek Sepp Kratochvíl Jarda íha Pavel Hladík Zvuková spolupráca Pro Music Center Studio pilberk Hudobn reïisér Petr Mores Autori hudby Tomá lápota Petr Mores Pavel Mores Hudbu nahrali Petr Mores (gitara) Pavel Mores (gitara) Tomá lápota (klávesy, harmonika) Vladimír Beránek (basová gitara) Vlastimil Kozubík (bubny a perkusie) HosÈujúci hudobníci Ludûãek Koneãn (perkusie) Hedvika Penãíkova (flauta) Majster zvuku StaÀa Valá ek RéÏia vietnamského dabingu Michal Mariánek Hlasy Vietnamcov Na i vietnamskí priatelia Strih vietnamského dabingu Petr Mekina Mastering dabingu Filip O ãádal Tester PTERODON-u Jifií Dury âuma Finanãné úãtovníctvo Stanislava Kratochvílová Vedúci prevádzky a asistent Josef ZOGOTH Pokorn Kasting a produkcia anglického dabingu Philip Morris z AllintheGame Ltd Hrajú Kerry Shale John Schwab Paul Courteny HyuRedd Pepper Noah Margetts Russell Bentley Dan Russell John Sharian William Hope Corey Johnson túdio Trident Sound Studios, London Zvukov technik Steve O Toole ILLUSION SOFTWORKS Riaditeº v voja Petr Vochozka Obchodné záleïitosti Lenka Kachlíková Asistent produkcie Libor Kvasniãka Hlavn tester IS Vladimír Neãas Testeri IS Daniel Knébl Jan Kittler Dalibor Majc Václav Kfiivánek Martin Valá ek ëal ie testovanie Michal Rybka Ondfiej Mal Luká Kufie Osobitná vìaka Libor Balák, Jim McCullum, MacTec Classic & Collectible Military Arms, Jan Tetfiev. V chodoãeské múzeum Pardubice Lawrence J. Thibeault Tokarev 1940 Karsten Hansen M14 Museum Tula Leona shooting range TDR a ROK a Jedimaster a Vietcongnet CVC, [ORT], {ThC}, =BiA=, WNx, TheEdge, [UGC], [7thCavalry], [9thid], [ESF], [1_8th], *AUS*, [*=], =VAC= a mnoh m ìal ím, ktorí nám pomohli betatestovaè hru Vietcong pre viacer ch hráãov. Radi by sme poìakovali na im manïelkám, deèom, priateºkám a rodiãom za nekoneãnú podporu a pochopenie. Prepáãte nám tie noci a víkendy, ão sme neboli doma. GATHERING DEVELOPMENT Vedúci v roby Lee Brown V konn producent Rupert Easterbrook Riaditeº v voja Luke Vernon KONTROLA KVALITY ManaÏér pre kontrolu kvality Mark Lloyd Star í vedúci testovania Rob Dunkin Testovací tím Jonathan Stones Lee Johnson Steve Bell Phil Alexander Eddie Gibson Stephen McGagh Jim Cree Mike Emeny Mike Blackburn Andy Mason Kevin Hobson Antoine Cabrol Jason Kokkorakis Tim Bates Kit Brown Matt Hewitt Phil Deane Koordinátor externého testovania Simon Picard Extern tím pre testovanie hry viacer ch hráãov RelQ 8 9

17 MARKETING Medzinárodn marketing Sarah Seaby Medzinárodná manaïérka projektu Christina Camerota TAKE 2 INTERACTIVE ManaÏér skupiny pre v robu Jon Broadbridge Koordinátor skupiny pre v robu Scott Morrow Koordinátor skupiny pre lokalizáciu Maike Köhler ManaÏér skupiny pre dizajn James Crocker Kreatívne sluïby A Creative Experience ManaÏér produktu Gary Sims ManaÏér PR Cat Channon ManaÏér pre online marketing Julian Hoddy Prepis scenára James Birrell Osobitná vìaka Sajjad Majid Simon Picard Andrew Morley Mike Wenn, Mark Ward Dan Bailie Denby Gracey Grace Fernando Hotlips Melo Neil 1pint Hughes Nick Hamster Yeates Andrew chimp Parsons Mark Ward Chris Madgwick Laura PVC Battistuzzi a Pinky. HRU VIETCONG VENUJEME V ETK M, KTORÍ BOLI POSTIHNUTÍ VIETNAMSKOU VOJNOU ALEBO KOMUNIZMOM. âesk DABING Hru ka Libor Crocker Hoppe Radek Pilot, americk vojak varc Filip Defort Racek Tomá Hornster Maxián Jan Lim, guºometník âtvrtlík Ludûk Douglas Bouãek Libor Nguyen Ter Libor Rosenfield Burian Petr Pilot, radista Stránsk Martin Pilot bombardéra, NHUT Vondra Pavel Bronson SLOVENSK MANUÁL: CENEGA SLOVAKIA TECHNICKÁ PODPORA NeÏ siahnete po telefóne, PREâÍTAJTE SI TOTO! Ak máte ÈaÏkosti s in taláciou alebo hraním na ich hier, chceme vám pomôcè. Najprv si poriadne preãítajte in talaãné pokyny. Ak ste sa riadil(a) pokynmi dokumentácie, a napriek tomu máte ÈaÏkosti s in - taláciou alebo prevádzkovaním tohto softvéru, obráète sa prosím na na u technickú podporu: tel (cez pracovné dni od do 17.00) ( y s prílohou nemusia byè akceptované) Nezabudnite si, prosím, pripraviè podrobn popis závady a technické údaje o svojom PC (v robca PC, veºkosè operaãnej pamäti, v robca a model grafickej a zvukovej karty, verzia operaãného systému a verzia DirectX). Upozornenie! V prípade, Ïe balenie hry obsahuje unikátny CD kºúã (sériové ãíslo), starostlivo ho uschovajte. Pri jeho strate nemoïno poïadovaè jeho náhradu

18 OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA SOFTVÉR A LICENâNÁ ZMLUVA. Táto OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA SOFTVÉR A LICENâNÁ ZMLUVA (ìalej zmluva ), vrátane Obmedzenej záruky a ìal ích osobitn ch predpisov, je legálnou zmluvou medzi Vami (ãi uï ste jednotlivec alebo entita) a Take 2 Interactive Software ( vlastník ) ohºadne tohto sofvérového produktu a materiálov v Àom obsiahnut ch a k nemu sa vzèahujúcich. In taláciou a/alebo in m pouïitím softvéru pristupujete na podmienky zmluvy. Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto zmluvy, ihneì vráète balenie so softvérom a sprievodn m materiálom (vrátane hardvéru, manuálov, ìal ích písomn ch materiálov a obalu) spolu s dokladom o kúpe na miesto, kde ste v robok zakúpili a peniaze vám budú vrátené v plnej v ke. Poskytnutie obmedzenej nev hradnej licencie. Táto zmluva Vám dovoºuje pouïívaè jednu (1) kópiu softvérového programu(ov) ( SOFTVÉR ), ktor sa nachádza v tomto balení pre Va e osobné pouïitie na jednom domácom alebo prenosnom poãítaãi. SOFTVÉR sa pouïíva na poãítaãi, keì je nahran do doãasnej pamäti (napr. RAM) alebo in talovan do trvalej pamäti (napr. pevn disk, CD-ROM, ãi iné pamäèové zariadenie) poãítaãa. In talácia na sieèovom serveri sa striktne zakazuje, v nimkou je mimoriadna a osobitná sieèová licencia získaná od vlastníka; táto zmluva neslúïi ako takáto osobitná sieèová licencia. In taláciou na sieèovom serveri dochádza k pouïívaniu, ktoré musí spæàaè podmienky tejto zmluvy. Táto licencia nepredstavuje predaj pôvodného SOFTVÉRU ani jeho kópie. Du evné vlastníctvo. Vlastník si vyhradzuje v etky práva, názov a vlastníctvo k SOFTVÉRU a sprievodnému manuálu(om), baleniu a in m písomn m materiálom, pod spoloãn m názvom SPRIEVODN MATERIÁL, ãi uï na v etky autorské práva, obchodné znaãky, obchodné tajomstvá, obchodné názvy, vlastnícke práva, patenty, titulky, poãítaãové kódy, audiovizuálne efekty, témy, postavy, mená postáv, príbehy, dialóg, nastavenia, umelecké diela, zvukové efekty, hudobné diela a morálne práva. SOFTVÉR a SPRIEVODN MATERIÁL sú chránené zákonom Spojen ch tátov o autorsk ch právach a príslu n mi zákonmi o autorsk ch právach s celosvetovou platnosèou. V etky práva vyhradené. SOFTVÉR a SPRIEVODN MATERIÁL sa nesmie kopírovaè ani reprodukovaè na Ïiaden typ nosiãa, ãi uï ako celok alebo po ãastiach, bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka. Osoby, ktoré kopírujú alebo reprodukujú cel SOFTVÉR alebo SPRIEVODN MATERIÁL alebo jeho súãasti, rôznym spôsobom na rôzny typ média, vedome poru ujú zákony o autorsk ch právach a môïu byè potrestané. Zálohovanie a archivácia SOFTVÉRU. Ak ste si nain talovali SOFTVÉR do trvalej pamäti poãítaãa, môïete uchovávaè a pouïívaè pôvodn disk(y) a/alebo CD-ROM ( PamäÈové média ) len za úãelom zálohovania ãi archivácie. Obmedzenia. Inak, neï je stanovené v tejto zmluve, sa Vám nepovoºuje kopírovaè alebo inak rozmnoïovaè SOFTVÉR alebo SPRIEVODN MATERIÁL; upravovaè alebo pripravovaè odvodené kópie zaloïené na SOFTVÉRI alebo SPRIEVODNOM MATERIÁLI, distribuovaè kópie SOFTVÉRU alebo SPRIEVODNÉHO MATERIÁLU formou predaja alebo in m prevodom vlastníctva; prenajímaè, poïiãiavaè SOFTVÉR alebo SPRIEVODN MATERIÁL; alebo verejne zobrazovaè SOFTVÉR alebo SPRIEVODN MATERIÁL. V slovne sa Vám zakazuje prená aè SOFTVÉR alebo SPRIEVODN MATERIÁL elektronickou alebo inou formou po internete alebo prostredníctvom in ch médií alebo ìal ej strane. V slovne sa Vám zakazuje predaj, alebo pouïívanie postáv ãi in ch ãastí hry na rôzne úãely. V slovne sa Vám zakazuje predávaè alebo profitovaè z úrovní hry, prídavkov, pokraãovania alebo in ch vecí zaloïen ch na alebo spojen ch so SOFTVÉROM a SPRIEVODN M MATERIÁLOM alebo vytvoren ch pouïitím editora úrovní tohto SOFTVÉRU. Ak vytvárate úrovne, prídavky, pokraãovania alebo iné veci s pouïitím editora úrovní SOFTVÉRU, vrátane tvorby nov ch úrovní (pod spoloãn m názvom Úpravy ), stávate sa predmetom nasledujúcich obmedzení: (i) editor úrovní SOFTVÉRU a súvisiace v vojové nástroje a dokumentácia (pod spoloãn m názvom SDK ) sa povaïujú za oddelené od SOFTVÉRU v tom zmysle, Ïe za ne neruãí ani ich nepodporuje VLASTNÍK. Napriek tomu si VLASTNÍK ponecháva v etky autorské a du evné práva SDK, ako sa uvádza v tejto licencii. (ii) Va e Úpravy musia vyïadovaè plnú, registrovanú kópiu Softvéru, aby sa dali spustiè; (iii) nesmiete distribuovaè Úpravy, ktoré obsahujú súbor typu exe, ktor sa menil alebo rôzne upravoval; (iv) va e Úpravy nesmú obsahovaè hanliv, ohováraãsk alebo in nezákonn materiál, materiál, ktor je kandalózny alebo po kodzuje právo na súkromie tretej strany, alebo obsahuje obchodné znaãky, práce chránené autorsk m právom alebo in majetok tretích strán; (v) va e Úpravy sa musia roz irovaè v luãne zadarmo. Ani Vy, ani ìal ia osoba ãi strana ich nesmie nikomu predávaè, vyuïívaè na komerãné úãely, ãi úãtovaè si za ich pouïitie bez licencie od VLASTNÍKA. VLASTNÍK podporuje nekomerãné roz irovanie kvalitn ch Úprav. Ak si Ïeláte komerãne roz irovaè va e Úpravy, obráète sa prosím na VLASTNÍKA na adrese, ktorá je uvedená niï ie, ohºadne podmienok, za ktor ch moïno komerãne roz irovaè Úpravy; (vi) Va e Úpravy nebude VLASTNÍK podporovaè. Zákazy a obmedzenia v tejto ãasti sa vzèahujú na v etk ch, ktor ch vlastnia tento Softvér alebo Va e Úpravy. ZAKAZUJE SA PREVÁDZAË SPÄTNÉ INÎINIERSTVO, DEKOMPILOVAË ALEBO ROZOBERAË TENTO SOFTVÉR. Akéko- ºvek kopírovanie SOFTVÉRU alebo SPRIEVODNÉHO MATERIÁLU, ktoré nie je osobitne povolené touto zmluvou, je poru ením zmluvy. OBMEDZENÁ ZÁRUKA A ODVOLANIE ZÁRUKY OBMEDZENÁ ZÁRUKA. VLASTNÍK zaruãuje, Ïe pôvodn pamäèov nosiã, na ktorom je SOFTVÉR nahran, neobsahuje Ïiadne chyby v materiáli ani v robné chyby, pokiaº sa bude pouïívaè za beïn ch podmienok po dobu 90 dní od dátumu kúpy. Ak z nejakého dôvodu nájdete na médiu závady, alebo ak máte ÈaÏkosti s nain talovaním SOFTVÉRU na Vá domáci ãi prenosn poãítaã, môïete vrátiè SOFTVÉR spolu so SPRIEVODN M MATERIÁLOM tam, kde ste ho kúpili a peniaze Vám budú vrátené v plnej v ke. Táto obmedzená záruka neplatí, ak ste nosiã po kodili nechtiac alebo nesprávnym zaobchádzaním. ZODPOVEDNOSË ZA NÁSLEDNÉ KODY. ZodpovednosÈ v robcu za spôsobenú kodu predstavuje (i) náhradu za pôvodn pamäèov nosiã so SOFTVÉROM alebo (ii) vrátenie peàazí za SOFTVÉR v plnej v ke. Otvorením zapeãateného balenia, in taláciou a/alebo in m pouïívaním SOFTVÉRU ãi SPRIEVODNÉHO MATERIÁLU sa t mto zriekate nároku na tieto a iné náhrady kody, ktoré sú dané zákonom ãi právom slu nosti. V etky ostatné náhrady, ktor ch sa nezrieknete, sa t mto prevádzajú ìalej na vlastníka. 12 ODVOLANIE ZÁRUKY. OKREM VYJADRENEJ OBMEDZENEJ ZÁRUKY, KTORÁ JE UVEDENÁ VY IE, VLASTNÍK NEPOSKYTUJE ÎIADNE ZÁRUKY, VYJADRENÉ âi PREDPOKLADANÉ, ÚSTNE âi PÍSOMNÉ, VZËAHUJÚCE SA K PRODUKTU ALEBO JEHO âasti. V ETKY NAZNAâENÉ ZÁRUKY, KTORÉ MOÎNO VYUÎIË PODªA PLATN CH ZÁKONOV, SA OBMEDZUJÚ VO V ETK CH OHªADOCH DO MAXIMÁLNEHO MOÎNÉHO ROZSAHU A DΩÎKY TRVANIA OBMEDZENEJ ZÁRUKY. VLASTNÍK NERUâÍ ZA KVALITU ALEBO V KON SOFTVÉRU ANI JEHO SPRIEVODN CH MATERIÁLOV INAK, NEÎ JE DEFINOVANÉ VY IE V TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKE. VLASTNÍK TIEÎ NERUâÍ ZA TO, âi SOFTVÉR ALEBO SPRIEVODN MATERIÁL SPΩ A VA E POÎIADAVKY ALEBO âi SOFTVÉR OPAKOVANE FUNGUJE, NEOBSAHUJE CHYBY, ALEBO ÎE PROBLÉMY BUDÚ ODSTRÁNENÉ. VLASTNÍK NEPREZENTUJE, ÎE SOFTVÉR BUDE FUNGOVAË V PROSTREDÍ VIACER CH UÎÍVATEªOV. ÎIADNA ÚSTNA âi PÍSOMNÁ INFORMÁCIA ANI RADA VLASTNÍKOVI, JEHO DÍLEROM, DISTRIBUTÉROM, RIADITEªOM, ÚRADNÍKOM, ZAMESTNANCOM, AGENTOM, KONTRAKTOROM âi PRIDRUÎEN M âlenom NEVYTVÁRA ÎIADNU ëal IU ZÁRUKU ANI PREDΩÎENIE âi ROZ ÍRENIE RÁMCA TEJTO ZÁRUKY. NESPOLIEHAJTE SA NA TAKÉTO INFORMÁCIE A RADY. V NIEKTOR CH OBLASTIACH NEPLATIA OBMEDZENIA NA TRVANIE PREDPOKLADANEJ ZÁRUKY, TAKÎE VY IE UVEDENÉ OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZËAHOVAË. TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA VÁM DÁVA OSOBITNÉ ZÁKONNÉ PRÁVA. MÔÎETE MAË AJ ëal IE PRÁVA, KTORÉ SA LÍ IA V ZÁVISLOSTI NA JEDNOTLIV CH TERITÓRIÁCH. OBMEDZENÉ RUâENIE. V maximálnom rozsahu povolenom platn m zákonom, bez ohºadu na to, ãi súdne opatrenie tu vysvetlené, spæàa svoj základn úãel, V ÎIADNOM PRÍPADE NEBUDE VLASTNÍK, JEHO VEDÚCI PRACOVNÍCI, REFERENTI, ZAMESTNANCI, AGENTI âi PRIDRUÎENÍ âlenovia ANI OSTATNÍ ZAINTERESOVANÍ DO V VOJA, V ROBY, âi DISTRIBÚCIE SOFTVÉRU ALEBO SPRIEVODNÉHO MATERIÁLU ZODPOVEDAË ZA KODY, âi UÎ PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ âi NÁSLEDNÉ, ZA OSOBNÉ ZRANENIE, KODY NA OSOBNOM VLASTNÍCTVE, STRATY ZISKU, PRERU ENIE OBCHODNEJ âinnosti, STRATY OBCHODN CH INFORMÁCIÍ, STRATY TEXTU âi DÁT UCHOVAN CH ALEBO POUÎÍVAN CH SO SOFTVÉROM VRÁTANE KOMPENZÁCIE ALEBO REPRODUKCIE TEXTU âi DÁT, ALEBO INÚ FINANâNÚ STRATU, VYVSTÁVAJÚCU Z POUÎÍVANIA âi NESCHOPNOSTI POUÎÍVAË TENTO SOFTVÉR. TOTO OBMEDZENÉ RUâENIE PLATÍ I V PRÍPADE, ÎE VLASTNÍK ALEBO JEHO AUTORIZOVANÍ ZÁSTUPCOVIA BOLI OBOZNÁMENÍ O MOÎNOSTI VZNIKU TAK CH KÔD. NAPRIEK TOMU V NIEKTOR CH TERITÓRIÁCH NIE JE MOÎNÉ VYLÚâENIE ANI OBMEDZENIE SPRIEVODN CH âi NÁSLEDN CH KÔD, TAKÎE VY IE UVEDENÉ OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZËAHOVAË. PODPORA A AKTUALIZÁCIE V ROBKU. Tento SOFTVÉR by mal byè uïívateºsky prístupn a obmedzenú podporu produktu zabezpeãuje vlastník tak, ako je uvedené v SPRIEVODNOM MATERIÁLI. JURISDIKCIA. BEZ OHªADU NA PRÁVNE ZÁSADY JEDNOTLIV CH TÁTOV PODLIEHA TÁTO ZMLUVA ZÁKONOM TÁTU TEXAS, S FÓROM A MIESTOM V DALLAS COUNTY, TEXAS. Táto zmluva môïe byè upravená len písomn m dokladom, pecifikujúcim úpravu, ktorá je vykonaná oboma stranami. V prípade, Ïe nejaké z ustanovení tejto zmluvy sa stane nevykonateºn m, toto ustanovenie by malo byè uplatnené do maximálneho moïného rozsahu, ìal ími ustanoveniami tejto zmluvy, aby zotrvala jej plná sila a úãinok. ÚPLNÁ ZMLUVA. Táto zmluva predstavuje úplnú zmluvu medzi stranami a nahrádza v etku ústnu ãi písomnú komunikáciu, návrhy alebo predchádzajúce zmluvy medzi stranami alebo dílermi, distributérmi, agentmi ãi zamestnancami. UKONâENIE. Táto zmluva platí do jej ukonãenia. Táto zmluva automaticky prestáva platiè (bez upozornenia), ak nespæàate ustanovenia zmluvy. Túto zmluvu môïete tieï ukonãiè zniãením SOFTVÉRU a SPRIEVODNÉHO MATERIÁLU a v etk ch kópií a reprodukcií SOFTVÉRU A SPRIEVODNÉHO MATERIÁLU a zmazaním a permanentn m vyãistením SOFTVÉRU zo serveru ãi poãítaãa, na ktorom bol nain talovan. Prenos programu. MôÏete permanentne prená aè v etky svoje práva tejto zmluvy, ktoré zabezpeãujú, Ïe recipient súhlasí so v etk mi podmienkami tejto zmluvy, a Vy súhlasíte preniesè v etok SPRIEVODN MATERIÁL a súvisiace dokumenty a súãasti a vopred odstrániè SOFTVÉR z Vá ho poãítaãa. Prená anie SOFTVÉRU automaticky prenesie Va u licenciu podºa tejto zmluvy. Objektívne súdne opatrenie. T mto súhlasíte, Ïe ak sa podmienky tejto zmluvy osobitne neuplatnia, vlastník bude nenapraviteºne po koden, a preto súhlasíte, Ïe vlastníkovi vzniká bez záväzkov, ìal ej záruky, dôkazu kody, nárok na objektívne súdne opatrenia s ohºadom na túto zmluvu, v súvislosti s ìal ími moïn mi súdnymi opatreniami. VLASTNÍK. Ak máte v súvislosti s touto zmluvou, resp. materiálom nejaké otázky, písomne sa prosím obráète na TAKE 2 INTERACTIVE, SAXON HOUSE, 2-4 VICTORIA STREET, WINDSOR, BERKSHIRE, SL4 1EN Microsoft a Windows 95, Windows 98 a Windows NT sú registrovan mi ochrann mi známkami Microsoft Corporation. Vãetky ìal ie ochranné známky sú majetkom príslu n ch vlastníkov Illusion Softworks a.s. Vyvinula spoloãnosè Pterodon a.s. Pterodon a logo Pterodon sú ochrann mi známkami Pterodon a.s. Illusion Softworks a.s., Illusion Softworks a logo Illusion Softworks sú ochrann mi známkami Illusion Softworks a.s. Gathering, logo Gathering, Take Two Interactive Software a logo Take Two sú ochrann mi známkami Take Two Interactive Software. V etky ìal ie ochranné známky sú majetkom príslu n ch vlastníkov. Vydal Gathering. Gamespy a dizajn Powered by Gamespy sú ochrann mi známkami Gamepspy Industries, Inc. V etky práva vyhradené. 13

19 POZNÁMKY POZNÁMKY 14 15

20 POZNÁMKY 16

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SONY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU OZNAČUJE VAŠE PŘIJETÍ SMLOUVY. DŮLEŽITÉ ČTĚTE PEČLIVĚ:

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích Cvičení 2 Přesměrování vstupu a výstupu Příkaz > abc výstup příkazu jde do souboru abc. Pokud soubor neexistuje je vytvořen. Pokud existuje je přepsán. Příkaz >> abc výstup příkazu jde do souboru abc.

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Pro tuto uživatelskou příručku si vyhrazujeme veškerá autorská práva. Bez našeho písemného svolení není dovoleno jakýmkoli způsobem kopírovat tuto příručku nebo její

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

www.lynx.cz www.cenega.cz

www.lynx.cz www.cenega.cz www.lynx.cz www.cenega.cz Nejlépe si hru vychutnáte na počítačích LYNX s procesorem AMD Athlon XP 2003 Illusion Softworks. Vietcong, logo Vietcong, Illusion Softworks a logo Illusion Softworks jsou obchodní

Více

Linux na PC. Linux na PC

Linux na PC. Linux na PC Linux na PC Na dalších stránkách jsou popsány kurzy z oblasti operačního systému Linux (RedHat Distribution). Kurzy jsou určeny uživatelům, administrátorům i programátorům tohoto stále populárnějšího operačního

Více

DUM č. 17 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 17 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: vstupní zařízení PC: klávesnice, myš, scanner, mikrofon

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu Nabyvatel licence: Truck Data Technology, s.r.o. Korytná 47/3, 100 00 Praha 10 IČ 273 81 269 (dále také Nabyvatel licence ) 0. Preambule POZOR! Přečtěte

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

ZoomText 9.1. Uživatelská příručka. Ai Squared

ZoomText 9.1. Uživatelská příručka. Ai Squared ZoomText 9.1 Uživatelská příručka Ai Squared Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2007, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/ Reader Copyright 2007, Algorithmic

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC CZ NÁVOD ! @ # $ % ^ & * ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 CZ Dûkujeme vám za zakoupení DIGITÁLNÍHO DIKTAFONU OLYMPUS. Názvy dílû! Zdífika pro mikrofon

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UCZ/KasMax/11

Více

Microsoft Windows 7. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28

Microsoft Windows 7. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28 Microsoft Windows 7 Mgr. Krejčí Jan 23. října 2011 Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28 Osnova 1 Microsoft Corporation 2 Operační systém Windows 7 Základní nastavení Práce se

Více

Systémové požadavky Minimální systémové požadavky Instalace hry Technická podpora Ovládání a klávesové zkratky Doporučené systémové požadavky

Systémové požadavky Minimální systémové požadavky Instalace hry Technická podpora Ovládání a klávesové zkratky Doporučené systémové požadavky 02-03 Vážený zákazníku, velmi Vám děkujeme za zakoupení počítačové hry z nabídky vydavatelství TopCD a věříme, že Vám přinese hodiny kvalitní zábavy. Koupí originální hry se stanete nejen majitelem legálního

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30

UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30 Handheld Acer n30 UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30 AUTORSKÁ PRÁVA Copyright 2004 Acer Inc. nebo pfiidruïené spoleãnosti V echna práva vyhrazena Vyti tûno v âeské republice UÏivatelská

Více

Vážení fanoušci Vietcongu,

Vážení fanoušci Vietcongu, Vážení fanoušci Vietcongu, děkujeme Vám za zájem o nový patch 1.20 pro Vietcong 2. Tento patch byl vytvořen fanoušky pro fanoušky. Jsme hráči stejně jako vy, kteří si myslí, že si hra zaslouží více zájmu.

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 V ná sledujícím dokumentu jsme pro Vás připravili poměrně podrobný postup při instalaci software na Váš počítač. Postup je

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU (VČETNĚ JEHO ČÁSTÍ) VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka Parental Controls Verze: 6.0 Uživatelská příručka Vydáno: 2012-06-27 SWD-20120627161520671 Obsah... 4 Požadavky... 4 Informace o funkci... 4 Zapomněl jsem kód PIN pro funkci... 5 Právní upozornění... 5

Více

Informatika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Informatika - 4. ročník Vzdělávací obsah Informatika - 4. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pravidla práce s PC Řád PC učebny Dodržuje řád učebny, bezpečnost práce Základní uživatelská obsluha

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ PĚCHOTY 3 OBRAZOVKA REŽIMU KAMPANĚ 7 KAMPAŇ 8 OBRAZOVKA REŽIMU MULTIPLAYER 10 MULTIPLAYER 11 KOOPERAČNÍ REŽIM 13 MŮJ VOJÁK 15

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ PĚCHOTY 3 OBRAZOVKA REŽIMU KAMPANĚ 7 KAMPAŇ 8 OBRAZOVKA REŽIMU MULTIPLAYER 10 MULTIPLAYER 11 KOOPERAČNÍ REŽIM 13 MŮJ VOJÁK 15 TM OBSAH ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ PĚCHOTY 3 OBRAZOVKA REŽIMU KAMPANĚ 7 KAMPAŇ 8 OBRAZOVKA REŽIMU MULTIPLAYER 10 MULTIPLAYER 11 KOOPERAČNÍ REŽIM 13 MŮJ VOJÁK 15 OBCHOD BATTLEFIELD 3 18 BATTLELOG 19 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

Více

Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky. 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International

Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky. 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International Základní informace Adresy CR v1 je novým mapovým produktem zahrnujícím databázi adresných

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or

2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or OEM MICROSOFT OFFICE 2007 This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary. 1 Disclaimer Tato presentace shrnuje základní informace

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více