Moldanubická oblast s.l.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moldanubická oblast s.l."

Transkript

1 Moldanubická oblast s.l. Oblast původně def. F. E. Suessem jako oblast mezi Vltavou a Dunajem, jako oblast budovaná vysoce metamorfovanými krystalickými břidlicemi a pronikaná četnými tělesy plutonických granitoidních hornin variského stáří Představuje nejhlouběji erodovanou část ČM (spodní a střední kůra), je to kořenová zóna středoevropského variského orogénu Součástí moldanubické zóny evropských variscid, která je nejvnitřnější zónou variského kolizního systému, pokračuje až do severního podloží Alp (např. v Rakousku Vápencových)

2 Pozice moldanubické oblasti z hlediska stavby variského kolizního systému Představuje vrchol bivergentního vějíře středoevropských variscid (některými autory považována již za součást severního okraje Gondwany). např. v oblasti Centrálního masivu, v centrální iberské zóně dominují smysly transportu příkrovů směrem k jihu na okraj Gondwany

3 Vymezení moldanubické oblasti Moldanubická oblast = moldanubikum s.s. (nejvýše postižená ve vyšší amfibolitové facii metamorfovaná část moldanubické oblasti), převážně bez přítomnosti muskovitu v metasedimentech (s výjimkou tzv. oblastí s výskytem dvojslídných pararul až svorů Královský hvozd u Nýrska na Šumavě, kaplické svory, chýnovské svory, příp. ratajská zóna) většinou jde o oblasti silně retrográdně postižené, druhotně muskovitizované +periferní oblasti s výskytem horninových asociací typických pro moldanubickou oblast (HP a UHP horniny, plášťové peridotidy tzv. gföhlské jednotky) kutnohorsko-svratecká oblast (dříve např. Kodymem označovány jako jednotky tzv. jádra ČM

4 Vymezení moldanubické oblasti ratajksá zóna a její ekvivalenty Západočeská střižná zóna Středočeská střižná zóna Moldanubické nasunutí (součást moravsko-slezské tektonické

5 Pozice moldanubické zóny ve variském orogénu

6 Vymezení a charakter hranic moldanubické oblasti Moldanubická oblast leží v tekt.podloží středočeské (= tepelsko-barandienské oblasti, resp. Bohemika). Hranice se vyvíjela od cca od sv. devonu cca 370 Ma Možno předpokládat, že má charakter původně sutury, zastřenou intruzemi CA plutonitů) gföhlská sutura (intruze nejstarších plutonitů, přeměněných ve variském cyklu na ortoruly (starosedelské, mirotické), charakter šikmé transpresní hranice, Vertikální kliváže (jílovská kliváž, subhorizontální lineace), Mladší pohyby charakter poklesových pohybů (během intruze mladších členů středočeského plutonu)

7 Vymezení a charakter hranic Západočeská střižná zóna také složitější a dlouhodobější vývoj, Zulauf předpokládá násuny TBO na Moldanubikum k Jihu, ve vrtech Rittsteig, horniny interpretované jako horniny TBO, střídají se s moldanubickými Pitra- horizontální posun, pravostranný, víceméně v křehkém režimu, spodnokarbonského stáří, konjugovaný se středočeskou střižnou zónou Ve skutečnosti bude vývoj ještě komplikovanější (zachována jen mladší stádia vývoje)

8 Vymezení a charakter hranic Na severu kontakt tektonický s kutno-horskosvrateckou oblastí- retrogrese, muskovitizace, ratajská zóna, křehké zlomy v oblasti železnohorského plutonu a jeho pokračování Na východě: stack příkrovových šupin na kontaktu nadložního moldanubika a podložního brunovistulika, jehož západní část byla zahrnuta do variské kolize bloku brunovistulika s moldanubickým a lugickým blokem (oba součástí armorické skupiny mikrokontinentů), předpokládá se zde pokračování gföhlské sutury mezi moldanubikem (resp. Lugodanubikem a brunovistulikem)

9 Tektonické kontakty na sv. okraji moldanubika

10 Interpretace uzavření rabsko-meislingského oceánského prostoru mezi moldanubikem a brunovistulikem

11 Styk svrateckého krystalinika a moldanubika s.s. s poličským krystalinikem a moravikem

12 Doklad přesunutí moldanubik a přes moravikum (miroslavská hrásť)

13 Stáří moldanubika (předpokládaná, radiometricky zjištěná Velmi rozdílné názory již v období před aplikací radiometrických metod: Moldanubikum je ekvivalentem sv. proterozoika (mělkovodnější facie Suk 1973), je podložím TBOstřednoproterozoické stáří jednotek), moldanubikum obsahuje jak proterozoické tak paleozoické jednotky). Nepřímé doklady: valouny prokazatelných hornin moldanubika až v spodnokarbonských slepencích račických a lulečských (visean Drahanská vrchovina myslejovické souvrství). V té době se moldanubikum dostává na povrch a stává se zdrojem klastického materiálu kulmských drob myslejovického souvrství

14 Stáří radiometrická (dávají stáří protolitu, někdy stáří metamorfní rekrystalizace, někdy směsná stáří) Protolitová stáří dávají velký rozptyl dat moldanubikum má složitou vnitřní stavbu Stáří od 2,2 mld let (světlické ortoruly až po devonská stáří interpretovaná většinou jako stáří krystalizace magmatu). Mikrofosilie (Královský hvozd silur, graf. břidlice spjaté s vápenci českokrumlovskosilur)- obtížně prokazatelné, makrofosilie dosud nenalezeny). Závěr: moldanubikum je koláží jednotek prekambmrických a staropaleozoických, varisky tektonicky sblížených).

15 Radiometrická stáří jednotek moldanubika

16 Tektomagmatický a tektometamorfní vývoj moldanubika

17 Litologická charakteristika moldanubika Monotónní skupina bt-sill pararuly, cord-btt sill pararuly, K-živecbtt-grt-sill-crd pararuly (málo pestrých vložek, drobné čočky erlánů, ojedinělé amfibolity, kvarcity) někdy také ostrongská skupina Pestrá skupina (Varied, Variegated)- někdy označováno jako Drosendorfská skupina (nepřesně)- v pojetí Fuchse to byla původně monotónní a pestrá skupina dohromady). Gföhlská skupina (HT-HP horniny, leukokrátní migmatity, ortoruly (např. gföhlské), granulity, budiny eklogitů, granátických peridotitů (1 000 C, tlaky Kbar).

18 Základní litotekto nické jednotky moldanu bika

19 Litotektonické jednotky moldanubika

20 Rozšíření eklogitů a peridotitů v moldanubiku (stáří intruzí granitoidních těles)

21 Rozšíření ultramafických hornin ve strážeckém a moravském moldanubiku

22 Rozšíření ultramafickýc h hornin v české části Moldanubika

23 Trendy foliací v moldanubiku

24 Směry tektonického transportu v moldanubiku ČM

25 Směry tektonického transportu na styku moldanubika a brunovistulika

26 Schema litotektonických vztahů na kontaktu moldanubika a brunovistulika (západomoravské moldanubikum (podle Mísaře)

27 Příkrovová stavba na styku moldanubika a brunovistulika

28 Metamorfóza moldanubika Moldanubikum je polymetamorní jednotkou Zatím doložena jen variská metamorfní stádia Spojení perodotitů s granulity ( ) Granulitová metamorfóza (peak) cca Ma Následná chladnutí a exhumace metamorfních komplexů (Ar-Ar) datování ( ), současný magmatismus většinou S-typů Metamorfní vývoj je odlišný pro gföhlskou jednotku (spodnokorové komplexy) Drosendorfskou a ostrongskou jednku (středně korové komplexy) Různé horniny různé p-t dráhy vyjadřující rychlou téměř izotermální exhumaci a pak retrogresi (dráhy konvergují

29 Moldanubikum a periferní jednotky tektonometamorfní vývoj

30 Moldanubiku m, P-T dráhy

31 Tektomagma tický a met. vývoj moldanubika

32 Plate tektonické modely vzniku různých segmentů variscid (Kepppie et al. v tisku)

33 Regionálně geologické dělení Bavarikum moldanubické oblasti Moldanubikum bavorského a českého lesa Šumavské a české moldanubikum Strážecké moldanubikum Západomoravské moldanubikum Moldanubikum Waldviertelu a Mühlvietelu (Rakousko).

34 Reg. geol. členění moldanubické oblasti

35 Regionálně geologické členění a nomenklatura jednotek a hlavních tektonických linií v moldanubiku

36 Moldanubikum Českého a Bavorského lesa

37 Bavarikum, bavorské moldanubik um a moldanubik um Českého lesa a Šumavy

38 Bavarikum

39 Geol. mapa Královského hvozdu

40 Granulitové masivy jižních Čech Hlubocká ortorula Prachatický masiv Lišovský gr. Křišťanovský masiv Blanský les Světlická, rájovská ortorula

41 Kaplická jednotka

42 Západomoravské a strážecké moldanubikum a přilehlé oblasti

43 Strážecké, moravské moldanubikum a modanubikum Waldviertelu

44 Krustální jednotky při styku brunovist ulika a moldanu bika

45 Západomo ravské moldanubi kum

46 Strážecké moldanubikum

47 Strážecké moldanubi kum

48 Drosendorfský příkrovový stack na hranici moldanubika a moravika

49 Moldanubikum Waldviertelu

50 Magmatismus v moldanubiku

51 Prevariský magmatismus Prevariský: 1. ortoruly Paleoproterozoické (světlická, rájecká) 2,1 mld let, Mezoproterozoické (doberská)- 1,38 Ga Kadomské (ryolitové vložky v Bavariku (Teupel), spitzská ortorula (Rakousko) dle jiné možné interpretace je však součástí moravika, ca 620, 600 Ma, strážská ortorula? Kambroordovické ortoruly (v kutnohorském a svrateckém krystaliniku (červené ortoruly, hlubocká ortorula 508 Ma Metabazity, (stáří rozptyl od kambroordovického do devonského)

52 Variský magmatismus v moldanubiku (včetně hraničních plutonitů) Ojedinělá tělesa gaber (Rakousko, Chlum u Třeboně, Korolupy) Hraniční plutonity (středočeský ) ortoruly 330 Ma (starosedelské a mirotické), CA granitoidy, tonality až granity, durbachity (cca 340 Ma) Vnitro-moldanubické plutonity několik fází, cca Ma (např. Finger et al.) Hlavní typy Weinsberg (dtto redwidzity), eisgarnský typ , Vysoce dif. Granitoidy, S-typy (např. Rozvadovský masiv atd.).

53 Magmatismus moldanubika (prevariský a variský)- včetně metamorfovaných intrusiv

54 Variské plutonity záp. Části moldanubika (centrální mold. pluton a jeho apofýzy, plutonity Bavarika 1- durbachity 2. Schärding, Peuerbach granity 3. Weinsberg 4. křem. diority, tonality 5. Eisgarn (typ, 5a Lásenice, 5b-Číměř, 5c Landštejn 6. Freistadt, Mauthausen, Ševětín, Pavlov (granite, granodiorite) 7. Krystalické břidlice, nečleněné 8. křem. Žíly, 9. zlomy,

55 Variské plutonity moldanubika

56 Ma Centrální moldanubický pluton Ma 335 Ma

57 Granitoidy bavorského a českého moldanubika

58 Regionální členění jednotek na periferii moldanubické oblasti (kutnohorsko-svratecká oblast)

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY ČÁST A POPIS OBLASTI POVODÍ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik prosinec 2009 Obsah: A.1. Všeobecný popis oblasti povodí... 1 A.1.1 Vymezení oblasti povodí... 1 A.1.2 Geomorfologické

Více

Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu

Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu Jan Cháb K. Breitr, O. Fatka, J. Hladil, J. Kalvoda, Z. Šimůnek, P. Štorch, Z. Vašíček, J. Zajíc, J. Zapletal Vydavatelství

Více

Obsah 3 Geologické, inž.geologické a hydrogeologické hodnocení jednotlivých báňských oblastí. 3 3.1 Sokolovská pánev západní a východní část..

Obsah 3 Geologické, inž.geologické a hydrogeologické hodnocení jednotlivých báňských oblastí. 3 3.1 Sokolovská pánev západní a východní část.. strana ៧匷. ydr d í j d t vý áň ý tí.. 匷 匷 v á 匷á v 匷á 匷 d í vý d í თ呗á t.. 3.1.1 Přehled geologie sokolovské pánve. 3 3.1.2 Formování sokolovské pánve (stratigrafie, petrografie) 4 3.1.3 Všeobecná hydrogeologická

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ČÁST A POPIS OBLASTI POVODÍ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik prosinec 2009 Obsah: A.1. Všeobecný popis oblasti povodí... 1 A.1.1 Vymezení oblasti povodí... 1 A.1.2 Geomorfologické

Více

Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA. Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU

Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA. Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU Tento předmět vznikl v rámci projektu Inovace výuky geografických studijních oborů (Geoinovace) - (CZ.1.07/2.2.00/15.0222)

Více

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 5 geologie, geografie Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Autor: Jakub Výravský Gymnázium Brno-Řečkovice Terezy Novákové 2, 621 00

Více

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Česká geologická služba Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Závěrečná zpráva J. Procházka et al. srpen 2010 Správa úložišť radioaktivních odpadů Projekt průzkumných prací na hypotetické

Více

Geologie pro všechny. česko - polská geologická stezka. Radovan Vlček

Geologie pro všechny. česko - polská geologická stezka. Radovan Vlček Geologie pro všechny česko - polská geologická stezka Radovan Vlček Na první pohled velmi pestrá krajina tohoto regionu vděčí za svou mnohotvárnost především své geologické stavbě a geologickému vývoji,

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 2 1. Poloha, rozloha a historický vývoj České republiky rozloha : 78 864 km 2 počet obyvatel

Více

PRÁH LABE A SKALNÍ DLAŽBA V KLÁŠTERSKÉ LHOTĚ U HOSTINNÉHO

PRÁH LABE A SKALNÍ DLAŽBA V KLÁŠTERSKÉ LHOTĚ U HOSTINNÉHO VČ. SB. PŘÍR. - PRÁCE A STUDIE, 12 (2005): 29-36 ISBN: 80-86046-75-3 PRÁH LABE A SKALNÍ DLAŽBA V KLÁŠTERSKÉ LHOTĚ U HOSTINNÉHO Step-like rapid and stone pavement in river bed of the Elbe (Labe) river in

Více

Ložiska stavebních surovin ČR a perspektiva jejich využívání

Ložiska stavebních surovin ČR a perspektiva jejich využívání Ložiska stavebních surovin a perspektiva jejich využívání Ing. Josef Godany Spolupráce: Ing. Karel Rýda Mgr. Jan Buda Česká geologická služba 1 Česká republika disponuje s velkými objemy geologických zásob

Více

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí RNDr. Vlastimila Dvořáková se spolupracovníky RNDr. Juraj Franců,

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Chráněné krajinné oblasti v ČR autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. STAV LESNÍCH PŮD JAKO URČUJÍCÍ FAKTOR VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU, BIODIVERZITY A NAPLŇOVÁNÍ PRODUKČNÍCH I MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESŮ Zpráva o průběhu

Více

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY ČERVENEC 2012 1 ZÁKLADNÍ VIZE: I. PŘEDNOSTNÍ VYUŽÍVÁNÍ DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH ZDROJŮ II. PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracováním aktualizace

Více

Činnost jezer a moří

Činnost jezer a moří Činnost jezer a moří jezera Těleso stojaté vody, které nekomunikuje se světovým oceánem (okrajová moře) žádným způsobem ani podzemní vodou Není definováno velikostně Není definováno typem vody Vztah tvaru

Více

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2?

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2? Co to vlastně je geologické ukládání? Zodpovědné využívání fosilních paliv Odstranění hlavního zdroje skleníkových plynů Vrácení uhlíku zpět do podzemí Poskytnutí času potřebného pro rozvoj energetických

Více

1. Podbeskydská pahorkatina - typické tvary flyšových pohoří táhlé oblé tvary hor tvořených měkkými horninami.

1. Podbeskydská pahorkatina - typické tvary flyšových pohoří táhlé oblé tvary hor tvořených měkkými horninami. 11. Karpatský flyš geologický základ okolí Frýdku-Místku Je všeobecně známo, že Frýdecko-Místecko geologicky náleží do Karpatské soustavy, která je součástí Alpsko-Himalájské systému. Podbeskydská pahorkatina

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Základní vlastnosti zemin a klasifikace zemin cvičení doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Tento projekt

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. PROVĚŘENÍ MOŽNÉ VARIANTY VEDENÍ 110 kv ZÁSOBUJÍCÍHO ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK

ÚZEMNÍ STUDIE. PROVĚŘENÍ MOŽNÉ VARIANTY VEDENÍ 110 kv ZÁSOBUJÍCÍHO ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Vyhodnocení

Více

Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Rozvojová 269, 165 02 Praha 6; adamovic@gli.cas.cz. (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav)

Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Rozvojová 269, 165 02 Praha 6; adamovic@gli.cas.cz. (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav) Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Rozvojová 269, 165 02 Praha 6; adamovic@gli.cas.cz (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav) Kulovité nebo elipsoidální dutiny o rozměrech prvních decimetrů až metrů jsou poměrně

Více

Říčky (Alma) a Čertův Důl (Srázný) dvě opomíjené lokality historické těžby v Orlických horách

Říčky (Alma) a Čertův Důl (Srázný) dvě opomíjené lokality historické těžby v Orlických horách ACTA MUS. RICHNOV., SECT. NATUR. 17(1): 1 9, (2010) 2010 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN 1213 4260 Říčky (Alma) a Čertův Důl (Srázný) dvě opomíjené lokality historické těžby v Orlických horách Říčky (Alma) and

Více

Provoz. Předpokládané odpady produkované v období provozu. Nová skladovací hala Oznámení záměru dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. Katalog.

Provoz. Předpokládané odpady produkované v období provozu. Nová skladovací hala Oznámení záměru dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. Katalog. Katalog. číslo Druh odpadu 17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 20 03 Ostatní komunální odpady 20 03 01

Více

Geologická mapa 1:50 000

Geologická mapa 1:50 000 Česká geologická služba: lokalizační aplikace [Výběr (změna) lokalizace a druhu mapy k zobrazení] [Mapový server České geologické služby] [Czech and Slovak geological map] Geologická mapa 1:50 000 Volba

Více

Přednáška IX. Nerostné zdroje surovin. klíčová slova: ložisko nerostných surovin, ložisková geologie, rudy, nerudy, energetické suroviny

Přednáška IX. Nerostné zdroje surovin. klíčová slova: ložisko nerostných surovin, ložisková geologie, rudy, nerudy, energetické suroviny Přednáška IX. Nerostné zdroje surovin klíčová slova: ložisko nerostných surovin, ložisková geologie, rudy, nerudy, energetické suroviny 1 Nerostné zdroje surovin Mezi nerostné suroviny patří: půda a voda,

Více

M:BSTSKA CAST PRAHA 8

M:BSTSKA CAST PRAHA 8 r M:BSTSKA CAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejněni: ~tp. ý( r)2ort Poslední den zveřejnění: Počet listů: t/i ÚZEMNí ENERGETICKÁ KONCEPCE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE 2014 OZNÁMENí KONCEPCE

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47 Využití území 2.3 2.3 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obr. Hustota zastavěné plochy budov 2.3.1 ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Způsob využití území a jeho fungování, je možné popisovat z různých hledisek. Jedním z nich je vyhodnocení

Více

POUŽITÍ OPAKOVANÝCH GEOFYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ V PODDOLOVANÝCH

POUŽITÍ OPAKOVANÝCH GEOFYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ V PODDOLOVANÝCH POUŽITÍ OPAKOVANÝCH GEOFYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ V PODDOLOVANÝCH OBLASTECH. Vojtěch Beneš, G IMPULS Praha, spol. s r.o. benes@gimpuls.cz Abstrakt Příspěvek popisuje nové postupy aplikace opakovaných geofyzikálních

Více