ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Příloha č. 1 k č.j.krps /čj it-vz Počet listů: 10 Přílohy: 4/16 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: ČR - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Sídlem: Na Baních 1535, Praha 5 - Zbraslav IČO: vyhlašuje veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Nákup videokonferenčních terminálů

2 OBSAH: 1. Identifikační údaje zadavatele str. č Předmět plnění veřejné zakázky str. č Předpokládaná hodnota veřejné zakázky str. č Doba a místo plnění veřejné zakázky str. č Kvalifikace dodavatelů str. č Obchodní a platební podmínky str. č Technické podmínky, zvláštní technické podmínky a požadavky na varianty nabídek str. č Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny str. č Pokyny pro zpracování a členění nabídky str. č Poskytování dodatečných informací k zadávací dokumentaci, prohlídka místa plnění str. č Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek str. č Zadávací lhůta str. č Kritéria a způsob hodnocení nabídek str. č Poskytování zadávací dokumentace str. č Seznam příloh str. č. 10 2

3 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 1.1. Identifikační údaje Název zadavatele: ČR-Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Sídlo: Na Baních 1535, Praha 5 - Zbraslav IČ: Zástupce zadavatele: Ing. Petr Dostál, ekonomický ředitel 1.2. Kontaktní údaje Kontaktní osoba zadavatele: Obchodní část: Ing. Dagmar Kejmarová tel.: Datová schránka 2dtai5u Technická část: Mgr. Ivan Vaňura tel.: , Datová schránka 2dtai5u 1.3. Přístup k informacím Profil zadavatele: Webové stránky: Webové stránky-veřejné zakázky: 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2.1 Předmět veřejné zakázky Dodávka jednomonitorového a dvoumonitorových videokonferenčních terminálů pro kontaktní místa, licence pro registraci na CUCM, podporu pro terminály, SW upgrade zdarma, on-line podpora, výměna vadného zboží a licence MCU 5300 Series upgrade for 1 Full HD/2 HD/4 SD ports včetně podpory. Zboží musí být nepoužívané, nerenovované, funkční, kompletní a homologované pro Českou republiku, přesně splňující technickou specifikaci. Předmětem plnění je dodání zboží do míst plnění včetně dodání nezbytné dokumentace (návod k použití) popř. certifikátů ke zboží v českém jazyce (dále jen dokumentace), zajištění plného zprovoznění videokonferenčních terminálů. Zadavatelem požadované technické parametry (viz. příloha č. 1 k návrhu kupní smlouvy) a množství (viz. příloha č. 2 k návrhu kupní smlouvy) jsou součástí návrhu kupní smlouvy (viz. příloha č. 1 ZD Návrh kupní smlouvy). Dokument je dostupný na 2.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV) Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je: Balík programů pro videokonference Technická podpora Zařízení pro videokonference 3

4 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí ,00 Kč bez DPH. 4 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 4.1 Předpokládaná doba plnění Předpokládaný termín dodání: do 10 dnů od výzvy kupujícího 4.2 Místo plnění veřejné zakázky - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kongresová 2, Praha 4, - Věznice Vinařice, Vinařice 245, - PČR ÚO Kladno, Havířská 632, - Okresní soud v Kladně, nám. E. Beneše 1997, - Vazební věznice Praha-Ruzyně, Staré náměstí 3, Praha 6, - PČR ÚO Příbram, Žežická 498, - PČR OO Kouřim, Na Barborce KVALIFIKACE DODAVATELŮ 5.1 Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel splní základní kvalifikační předpoklady předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady splňuje. Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 2 ZD s názvem dokumentu Čestné prohlášení Základní kvalifikační předpoklady, je dostupný z Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 ZVZ, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 ZVZ. Výpis z evidence Rejstříku trestů podle 53 odst. 1 písm. a) a písm. b) ZVZ Potvrzení příslušného finančního úřadu podle 53 odst. 1 písm. f) ZVZ Potvrzení příslušného orgánu či instituce podle 53 odst. 1 písm. h) ZVZ předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (ustanovení 50 odst. 1 písm. c) ZVZ) Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 3 ZD s názvem dokumentu E a F způsobilost, který je dostupný z 4

5 5.2 Profesní kvalifikační předpoklady podle 54 písm. a) a b) ZVZ Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, 5.3 Technické kvalifikační předpoklady podle 56 odst. 1 písm. a), odst. 4 a odst. 5 ZVZ Zadavatel nepožaduje. 5.4 Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem Zahraniční dodavatel prokazuje kvalifikaci podle ustanovení 51 odst. 7 ZVZ. 5.5 Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace Dodavatel prokazuje kvalifikaci doklady, které splňují náležitosti podle ustanovení 57 ZVZ. 5.6 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů nebo výpisem ze seznamu zahraničních dodavatelů Dodavatelé mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle 53 ZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 ZVZ předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle 127 ZVZ Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle 134 ZVZ Zahraniční dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát podle 143 ZVZ. 6 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 6.1 Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy. 6.2 Uchazeč není v rámci návrhu smlouvy oprávněn provádět ţádné úpravy, nebo změny oproti návrhu smlouvy, s výjimkou: a) doplnění identifikačních údajů a kupní ceny b) doplnění kontaktů v čl. IV smlouvy c) doplněné přílohy č. 1 Specifikace - verifikační tabulka d) doplnění přílohy č. 2 Krycí list nabídky Doplněný návrh smlouvy bude součástí nabídky. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou. Originál či úředně ověřené kopie tohoto oprávnění musí být v takovém případě součásti návrhu smlouvy. 5

6 7 TECHNICKÉ PODMÍNKY, ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŢADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK 7.1 Stanovení technických podmínek Technické podmínky veřejné zakázky zadavatel specifikuje v příloze návrhu kupní smlouvy, která je součástí zadávací dokumentace. Další předpoklady: Součástí zadávací dokumentace je podmínka, že pro dodržení kompatibility a bezchybné funkcionality se zbytkem videokonferenční sítě zadavatel požaduje, aby dodávané videokonferenční terminály patřily mezi terminály oficiálně podporované těmito prvky stávající videokonferenční infrastruktury: - Cisco Unified Communication Manager, verze Cisco TelePresence Management Suite, verze 14.3 Jedná se o podmínku zachování funkční logiky řešení dle první části dodávek řešení, kdy jsou stávající koncové videokonferenční terminály registrovány v rámci řešení videokonferenční infrastruktury k centrálnímu serverovému řešení a to k jeho části, zajišťující registrační, signalizační a propojovací H.323&SIP služby pro videokonference nacházející se uvnitř privátní LAN/WAN sítě, CUCM) Základní popis stávajícího videokonferenčního systému, který je rozšiřován: Stávající videokonferenční systém je realizován jak v rovině základní videokonferenční infrastruktury, tak v rovině sítě videokonferenčních koncových terminálů. Koncové terminály jsou registrovány k základní videokonferenční infrastruktuře. Videokonferenční infrastruktura zajišťuje potřebnou síťové a funkční podporu a skládá se z: Centrálního serverového řešení části, zajišťující registrační, signalizační a propojovací H.323&SIP služby pro videokonference nacházející se uvnitř privátní LAN/WAN sítě (dodáno zařízení: CISCO BE6K) Centrálního serverového řešení části, zajišťující propojovací služby pro zajištění vícebodového spojení jak pro videokonference nacházející se uvnitř privátní LAN/WAN sítě, tak i pro videokonference nacházející se vně této sítě (dodáno zařízení: CISCO MCU 5320) Centrálního serverového řešení části, zajišťující služby vzdáleného dohledu, řízení a plánování celkové videokonferenční sítě (dodáno zařízení: CISCO TMS) Externího komunikačního serveru poskytujícího registrační, signalizační a propojovací služby H.323 a SIP videokonferencím nacházející se uvnitř i vně privátní LAN/WAN sítě pro video spolupráci napříč organizacemi (dodáno zařízení: CISCO VCS Expressway) Nahrávacího a vysílacího serveru pro archivaci obsahu videokonferenčních spojení a jeho přehrávání v reálném čase anebo ze záznamu (dodáno zařízení: CISCO TCS) Koncové videokonferenční terminály jsou realizovány jako mobilní sety a skládají se z: Videokonferenčního kodeku, kamery, mikrofonu a dálkového ovládání (dodáno zařízení: CISCO SX20) Integrační AV sestavy na mobilním stojanu (2x LCD displej, reproduktory, dokumentová kamera) 6

7 Součástí zadávací dokumentace je podmínka, že údaje uvedené ve verifikační tabulce je možné jako konkrétní údaj nalézt v oficiální dokumentaci výrobce. Oficiální dokumentace výrobce, ve které lze nalézt konkrétní údaj v této tabulce uvedený, musí být přiložena do nabídky. Není-li k dispozici v českém jazyce, musí být do nabídky přiložen český překlad tohoto konkrétního údaje, podepsaný zástupcem uchazeče. Oficiální dokumentace výrobce je v tomto případě např. datasheet - výrobkový/katalogový list, manuál uživatele, admin guide - administrátorský manuál, tiskové zprávy, release notes (poznámky k vydání) k verzím SW a FW 7.2 Stanovení zvláštních technických podmínek Zvláštní technické podmínky s ohledem na předmět veřejné zakázky zadavatel nestanoví. 7.3 Stanovení poţadavků na varianty nabídek Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 8 POŢADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 8.1 Nabídková cena Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu za jednotlivé položky předmětu veřejné zakázky částkou v českých korunách v členění za 1 ks bez DPH, částka DPH, s DPH. (viz. příloha č. 2 k návrhu kupní smlouvy Krycí list) Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, částka DPH, s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky vymezeného v této zadávací dokumentaci a v návrhu smlouvy Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 7

8 9 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY 9.1 Pokyny pro zpracování nabídky Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči Nabídka: - bude předloţena v jednom vyhotovení v listinné podobě, v českém jazyce. - bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: Nákup videokonferenčních terminálů - NABÍDKA NEOTEVÍRAT, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 6 nebo 7 ZVZ, - nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, - bude obsahovat návrh kupní smlouvy vč. příloh podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče, - bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, - bude obsahovat čestné prohlášení k prokázání ekonomické a finanční způsobilosti, které je přílohou č.3 ZD. - bude obsahovat seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele informace o uchazeči dle 68 ZVZ (vzor je uveden v příloze č. 4 ZD) - bude obsahovat, má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek - informace o uchazeči dle 68 ZVZ (vzor je uveden v příloze č.4 ZD) - bude obsahovat krycí list nabídky (vzor je uveden v příloze č. 2 návrhu kupní smlouvy) Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby: - své nabídky zabezpečili proti manipulaci, - všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky, - všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou, - využily vzory zpracované zadavatelem Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění: - obsah nabídky, - krycí list nabídky, - doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, - čestné prohlášení k prokázání ekonomické a finanční způsobilosti, - informace o uchazeči dle 68 ZVZ, - návrh kupní smlouvy, - ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky. 8

9 10 POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 10.1 Dodatečné informace Dodavatelé mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o dodatečné informace musí být doručena zadavateli v souladu s 49 ZVZ. Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Dagmar Kejmarová, tel.: , Prohlídka místa plnění Prohlídka místa plnění se s ohledem na předmět veřejné zakázky nekoná. 11 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 11.1 Způsob a místo podání nabídek Nabídky musí být zadavateli doručeny nejpozději do do 9:00 hod. Nabídku lze podat: - osobně v pracovních dnech Po Pá v době od 07:00 15:00 hod. na podatelně v sídle zadavatele (v poslední den lhůty pro podání nabídky do 9:00 hod), Adresa podatelny: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Na Baních Praha 5 - Zbraslav - zaslat na adresu zadavatele tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Na Baních Praha 5 - Zbraslav Okamžikem doručení nabídky se rozumí okamžik jejího převzetí podatelnou zadavatele na uvedené kontaktní adrese. Nabídku, která bude doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídky Nabídku doručte nejpozději do do 9:00 hod Další podmínky k předloţení nabídky Nabídka musí být podaná v řádně uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky Nákup videokonferenčních terminálů NABÍDKA NEOTEVÍRAT. Obálky musí být viditelně označeny adresou, na kterou je možné oznámit uchazeči nepřijetí nabídky z důvodu jejího podání po uplynutí lhůty pro podání nabídek Otevírání obálek Otevírání obálek s nabídkami proběhne od 9:00 hod. v sídle zadavatele. Otevírání obálek s nabídkami se může účastnit jeden zástupce uchazeče, jehož nabídka byla podána ve lhůtě pro podání nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami se tito uchazeči prokáží plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Sraz uchazečů a zástupců uchazečů 9

10 se uskuteční výše uvedený den v sídle zadavatele, a to v recepci v přízemí prostoru vrátnice v 9:00 hod. 12 ZADÁVACÍ LHŮTA Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů. 13 KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 13.1 Kritéria hodnocení Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH Způsob hodnocení nabídek Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s 79 ZVZ. Zadavatel seřadí nabídky podle jejich nabídkové ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Základním kritériem je nejnižší nabídková cena. Při cenové shodnosti nabídek bude výsledné pořadí určeno losem. Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v 6 ZVZ. Účastnit se losování mají právo zájemci, kterých se losování týká. O termínu je zadavatel písemně vyrozumí nejméně 5 dnů předem. 14 POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele profily zadavatelů Ministerstva vnitra a na webových stránkách policie 15 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Čestné prohlášení Základní kvalifikační předpoklady E a F způsobilost Informace o uchazeči... Ing. Petr Dostál, v.r. zástupce zadavatele 10

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO: vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Ministerstvo životního prostředí Sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 IČO: 00164801 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Více

Zateplení plášťů budov G a H

Zateplení plášťů budov G a H Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zateplení plášťů budov G a H Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 14) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Název

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Statutární město Děčín Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková, primátorka města Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV IČ: 00261238 DIČ: CZ00261238 nezapsáno

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: REPON spol. s r.o., neutralizační stanice Nové Město nad Metují zadávané

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dotovaný zadavatel Final Pro s.r.o. vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Dodávka gazometrického

Více

Stěhovací a manipulační práce

Stěhovací a manipulační práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka a instalace IT a prezentační techniky»mechatronika«a»multifunkční

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Poskytnutí úvěru na akci "Modernizace farmy Požáry"

Poskytnutí úvěru na akci Modernizace farmy Požáry Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Poskytnutí úvěru

Více