1 Skype, co to je? strana 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Skype, co to je? strana 1"

Transkript

1

2 Obsah 1 Skype, co to je? Instalace programu Spuštní programu úvodní obrazovka Registrace nového uživatele Po pihlášení Kontakty a jejich správa Vyhledání a pidání kontaktu Podrobnosti o kontaktu a jeho pejmenování Telefonování Uskutenní hovoru, konferenní hovor Pijmutí hovoru - píchozí hovor, videohovor, zmeškané hovory.11 8 Doplkové služby Chat - yýmna textových zpráv mezi poítai Odeslání/pijmutí souboru Posílání textových zpráv na mobil Další možnosti Odhlášení Problémy a jejich ešení Nejastjší problémy Nastavení chování programu Dobití kreditu pro placené služby...16

3 1 Skype, co to je? Položili jste si stejnou otázku? Pak je následující text uren práv pro Vás! Skype je poítaový program sloužící ke komunikaci mezi uživateli poíta v síti internet a k volání na klasická telefonní ísla. Hlavním cílem je již zmiovaná hlasová komunikace. Program umožuje následující hlasové služby: volání z poítae na poíta (zdarma), skupinový hovor více úastník (zdarma), volání z poítae na mobilní telefon i pevnou (zpoplatnno), náhrada pevné linky vlastní telefonní íslo pro píchozí hovory (zpoplatnno), hlasová schránka (zpoplatnno). Další možnosti programu jsou: videokonference (zdarma - zúastnní musí mít k poítai pipojenou kameru), posílání SMS zpráv na mobilní telefony (zpoplatnno), posílání textových zpráv mezi poítai, tzv. chat (zdarma), další funkce pomocí tzv. rozšíení (nap. záznam hovoru). V jednotlivých funkcích je uvedeno, zda je služba zpoplatnna i zdarma. Zjednodušen lze íci, že zdarma jsou veškeré služby, které jsou pouze v rámci internetu (tj. pouze mezi poítai). Naopak zpoplatnny jsou všechny ostatní, které jsou njakým zpsobem napojeny na stávající telefonní pístroje (mobil, pevná linka). Ceník a podrobnjší informace o programu jsou dostupné na stránce strana 1

4 2 Instalace programu Instalace není složitá, ale zaáteníkm bych doporuil provádt ji s nkým zkušenjším (mohou se vyskytnout problémy, které si vynutí nestandardní postup ). Získání instalaního souboru stažením z internetové stránky nebo z instalaního CD. Spuštní souboru a vyplnní dvou obrazovek (viz. obrázky 1, 2). Na první je teba zaškrtnou, že souhlasíte s podmínkami. Na druhé obrazovce doporuuji Neinstalovat zdarma Google Toolbar, protože tato pomcka je anglicky a navíc oškliv zasahuje do Vášeho prohlížee internetu! Obrázek 1: Instalace, 1. krok Obrázek 2: Instalace, 2. krok Pokud instalace probhla úspšn spustí se úvodní okno (viz. kapitola 4 registrace nového uživatele). strana 2

5 3 Spuštní programu úvodní obrazovka Pokud máme na poítai nainstalovaný program Skype, mžeme ho spustit nkolika zpsoby. Nejjednodušší je nalézt na hlavní nástrojové lišt v systémové oblasti ikonu programu Skype (viz. obrázek níže). Obrázek 3: Ikona Skype na hlavní lišt a hlavní okno aplikace Ikona mže vypadat i jinak než-li na našem obrázku. Vše záleží na nastavení programu a stavu, ve kterém se program práv nachází. Mžete se setkat s následujícími ikonami (jejich význam vysvtlíme v dalších kapitolách): Obrázek 4: Alternativní zobrazení ikony podle stavu Pokud ikonu na lišt nenajdeme, znamená to, že program není spuštn nebo nainstalován. Mžeme tedy zkusit spustit program pes tlaítko Start -> Programy -> Skype -> Skype. strana 3

6 Když se Vám nepodaí spustit program ani tímto zpsobem, tak program pravdpodobn není na poítai nainstalován a bude teba jej nainstalovat. Podle stavu ikony na systémové lišt bude vypadat i obrazovka programu. Pokud program spouštíte po nkolikáté, objeví se obrazovka s kontakty, pokud poprvé objeví se obrazovka s možností zadat stávající uživatelský úet nebo vytvoit nový (náš pípad). strana 4

7 4 Registrace nového uživatele Po prvním spuštní se nám objeví obrazovka umožující výbr uživatele. Pokud již máte registrované uživatelské jméno, staí ho zadat vetn hesla do kolenek na obrazovce a potvrdit tlaítkem Pihlásit se (viz. obrázek 5). Zatržená volba Pihlásit mne pi spuštní Skype je vhodná na domácím poítai, naopak pokud se pihlašujete z veejnosti dostupného poítae je vhodné ji nezaškrtávat (a pihlašovat se znovu pi každém spuštní). Pro domácí poíta je také vhodné zatrhnout Spustit Skype pi startu poítae. Ob pedvolby dohromady zpsobí, že jste kdykoliv pi spuštní aktivní ve stavu On-line ( ). Klepnutím na Nemáte Skype jméno? spustíte registraci nového uživatele (viz. obrázek 6). Celá registrace netrvá dlouho na nkolika pehledných obrazovkách staí vyplnit informace o sob a odsouhlasit podmínky používání služby. Pokud chcete ostatním uživatelm umožnit snadné vyhledání Vašeho kontaktu, vyplte co nejvíce údaj, pokud chcete zstat annonymní, vyplte jen nejnutnjší (smyšlenými údaji). Osobní údaje mžete asem zmnit, pípadn opravit (Skype jméno pouze registrací nového útu!). Obrázek 5: Úvodní obrazovka Skype Obrázek 6: Založení nového uživatelského útu Pokud budete potebovat založit nový úet nebo se pihlásit na jiném poítai, kde už Skype bží a je pihlášen na jiného uživatele, mžete úvodní obrazovku vyvolat i pes menu Soubor - > Odhlásit se. strana 5

8 5 Po pihlášení Po úspšném pihlášení se Vám objeví hlavní okno aplikace. To je rozdleno na nkolik ástí: Hlavní nabídky menu Informace o útu / událostech Záložky nejpoužívanjších akcí Údaje z aktivní záložky (zde jednotlivé kontakty adresáe) (místo pro zadání telefonního ísla) (telefonní ovládací prvky) Stav útu / Poet uživatel Online Obrázek 7: Hlavní okno aplikace Pokud jste se pihlásili poprvé bude obrazovka vypadat stejn, ale nebude obsahovat kontakty. S tmi se nauíme pracovat v další kapitole. Ješt ped tím si však nastavíme pracovní stav útu (ikona v levém dolním rohu aplikace nebo na pracovní lišt). Mžeme vybírat z následujících možností: Nepipojen k síti - neumožuje pijímat/odesílat hovory ani text Pipojen k síti - standardní aktivní režim Pipojen k síti pobídka zavolej mi i pro neznámé uživatele Pipojen k síti Jsem doma, ale nepracuji na poítai Pipojen k síti Nejsem doma Pipojen k síti Mám jinou práci, nechci telefonovat Pro ostatní jako Offline, ale mohu pracovat s programem Obrázek 8: Nastavení pracovního režimu programu Skype strana 6

9 6 Kontakty a jejich správa Samotný program by nám byl k niemu, pokud bychom nemli s kým komunikovat. Ukážeme si tedy jak. 6.1 Vyhledání a pidání kontaktu Vyhledávací okno zobrazíme z menu Kontakty -> Hledat Skype uživatele. Vyhledávat mžeme podle skuteného jména, Skype jména, u, lokality, vku i dalších osobních údaj. Zde je ovšem nutné brát v potaz fakt, že nkteí uživatelé nevyplují všechny údaje nebo je zámrn zkreslují pro získání vtšího pocitu anonymity i vytvoení falešné identity! Vyhledávání tak nemusí být vždy korektní. Nejlepší je tedy situace, kdy známe Skype jméno pímo od jeho uživatele. Obrázek 9: Vyhledání uživatel Skype Tento zpsob pidávání kontakt je univerzální, ale ne jediný. Alternativou je tlaítko Pidat kontakt na záložce Kontakty. strana 7

10 6.2 Podrobnosti o kontaktu a jeho pejmenování Pokud máme v adresái více kontakt, mžeme se v nich pestat orientovat. Pokud si najedeme nad kontakt myší a stiskneme pravé tlaítko, objeví se Volby kontaktu (viz. obrázek 10). Detailní informace o kontaktu získáme výbrem volby Zobrazit profil (viz. obrázek 11). Obrázek 10: Volby kontaktu Obrázek 11: Profil kontaktu Nyní, když víme o koho jde, mžeme ze stejné nabídky vybrat Pejmenovat a kontakt si pojmenovat podle našich pedstav (zmní se pouze zobrazované jméno v Našich kontaktech). Další užitenou volbou ze stejné nabídky je možnost Blokovat tohoto Uživatele. Tato volba je užitená pokud nás nkdo obtžuje a nemžeme se ho zbavit. Takový kontakt mžeme i jednoduše Odebrat z Kontakt, ale pak nás mže i nadále obtžovat. Nabídkou Odeslat Kontakty mžeme poslat jinému uživateli (vybrané) kontakty jiných uživatel z našeho seznamu, takže je nemusí pracn vyhledávat. V horní polovin nabídky jsou užitené odkazy Zahájit Hovor, Zahájit Chat, Odeslat soubor a Pidat do Konference. Sám název výstižn napovídá k emu je možné je využít. My si však v další kapitole ukážeme i jiné (pirozenjší) zpsoby tchto inností. strana 8

11 7 Telefonování Hlavním cílem programu bylo nahrazení klasického telefonu telefonováním pomocí internetové sít (pes tzv. protokol hlasových služeb zvaný VOIP). Hlavní výhodou tohoto zpsobu je cena. Internetové pipojení je dnes dostupné široké veejnosti a hlavn zadarmo (respektive za malý msíní poplatek oproti telefonní lince). asem pibyly další služby jako je volání na pevné a mobilní telefony (výhodné volání do zahranií, protože platíte pouze místní hovor a zbytek komunikace jde po internetu), posílání SMS zpráv, konferenní hovory. Jak jsem již v minulé kapitole naznail cest ke stejnému výsledku je více. My si pedvedeme jen nejpoužívanjší z nich. Nebojte se ale program Skype využívat intuitivn a experimentovat. Teba si oblíbíte jiný zpsob, který Vám bude vyhovovat. 7.1 Uskutenní hovoru, konferenní hovor Nejjednodušší cestou, jak uskutenit hovor, je vybrat myší uživatele z Adresáe a dvakrát na nj poklikat levým tlaítkem (alternativou je vybrat a kliknout na zelené sluchátko, pipadn na kontaktu vyvolat nabídku pravým tlaítkem ze které vyberete Zahájit hovor (viz. obrázek 12). Stejným zpsobem mžete uskutenit i hovor na klasický telefon (pokud ho máte v kontaktech). Telefonní íslo mžete pímo vyukat na klávesnici, kterou získáte pepnutím ze záložky Adresá na záložku Hovor (viz. obrázek 13).Tento typ hovoru je placený a lze realizovat pouze pokud máte nabitý kredit! Postup popíšeme dále v textu. Když budete chtít hovoit s více úastníky najednou, zvolte v hlavním menu nabídku Nástroje -> Zahájit konferenní hovor Objeví se Vám okno, ve kterém vyberete úastníky hovoru a potvrdíte tlaítkem Start (viz. obrázek 14). Obrázek 12: Uskutenní hovoru strana 9

12 Obrázek 13: Hovor - klasický telefon Obrázek 14: Uskutenní konferenního hovoru strana 10

13 7.2 Pijmutí hovoru - píchozí hovor, videohovor, zmeškané hovory Pijmutí hovoru je stejn intuitivní jako jeho uskutenní. Z reproduktor se ozve zvonní, v dolní ásti obrazovky se objeví informaní okno se jménem uživatele a tlaítky pro pijmutí a pro odmítnutí. Volba je na Vás. Pokud máte k poítai pipojenou webkameru, mžete kdykoliv bhem hovoru povolit (a ukonit) video. Pokud oba volající povolí penos videa mžete Skype použít jako kvalitní videotelefon (viz. obrázek 16). V pípad, že zmeškáte njaký hovor nebo chcete zjistit, komu jste kdy volali, naleznete tyto informace na záložce Historie. Dležité události se zárove objeví v oblasti údaj o uživateli ve form ervené vlajeky s textem o potu nových událostí. Kliknutím na ni se dostanete na kartu Historie. Poklepáním na jednotlivé zmeškané události vlajeku odstraníte. Obrázek16: Videohovor Obrázek 15: Události strana 11

14 8 Doplkové služby Jak již bylo eeno program Skype nabízí krom penosu hlasu i další možnosti. Pojme se na n podívat z blízka. 8.1 Chat - yýmna textových zpráv mezi poítai Pro dopisování i výmnu textových zpráv mezi poítai slouží tzv. chat. Tato volba mže být výhodná v pípadech, kdy je spojení mezi poítai nestabilní (penos hlasu je mnohem náronjší na kvalitu sít než penos textu) nebo pokud zúastnné strany nechtjí rušit své okolí svým hovorem. Chat spustíte z nabídky možností kontaktu (levé tlaítko myši nad kontaktem) volbou Zahájit chat Oteve se Vám okno podobné tomu z uvedeného obrázku. Obrázek 17: Chatovací okno V horní polovin vidíte píchozí zprávy, v dolní mžete psát vlastní text. U vlastního textu mžete Nastavit písmo nebo ho doplnit o Emotikony (obrázky vyjadující náladu pisatele). K chatu mžete pizvat i další uživatele pomocí volby Pizvat další uživatele. 8.2 Odeslání/pijmutí souboru Program Skype umožuje odeslat a pijmout soubor. Vše funguje obdobn jako pi uskutenní/pijmutí hovoru. Soubor mžete odeslat napíklad z nabídky možností u daného kontaktu v záložce Kontakty (levé tlaítko myši nad kontaktem) nebo kdekoliv jinde kde najdete ikonku Odeslat soubor. Pak staí vybrat požadovaný soubor upesnním cesty jeho uložení a potvrdit tlaítkem Odeslat. Pijmutí funguje obdobn píjemci se objeví informace o píchozím souboru (název souboru, odesílatel). Pokud se rozhodne píjemce Pijmout soubor, musí potvrdit cestu Uložit jako. Následuje dialog zobrazující informaci o penosové rychlosti strana 12

15 a zbývajícím ase. Po ukonení penosu je soubor uložen a je možné s ním pracovat stejn jako s každým jiným lokáln uloženým souborem. 8.3 Posílání textových zpráv na mobil Poslání textové zprávy SMS na mobil lze provést obdobnou cestou jako odeslání souboru. Jedinou podmínkou je mít zadané mobilní íslo u kontaktu (pokud není volba z nabídky kontaktu je šedá a nelze ji využít) a zárove mít nabitý dostatený kredit, protože se jedná o placenou službu. Vlastní odeslání zprávy se odehrává v podobném okn jako chat. 8.4 Další možnosti Program Skype nabízí i další možnosti pro pokroilé využívání. Jejich ovládání je stejn intuitivní jako používání základních funkcí uvedených výše. Takže pokud jste zvládli bžné používání programu ve výše popsaných bodech nebudou Vám další služby init žádné potíže. Mezi tyto další funkce patí: Obrázek 18: Skype Live Zobrazení skupin uživatel tuto volbu využijete pokud máte hodn Skype kontakt a jsou pro Vás nepehledné. Volbu povolíte v menu Zobrazit -> Zobrazit skupiny kontakt. Kontakty zaadíte do skupin pomocí voleb u jednotlivých kontakt v adresái. Hlasová schránka Použití Skype telefonu ( atrapa mobilního telefonu pipojená k poítai pro snazší používání). Skype In pidlení telefonního ísla díky kterému mžete Váš telefon použít Váš poíta jako náhradu pevné linky pro píchozí hovory. Skype Out tato služba umoží používat Skype i bez poítae pomocí mobilního telefonu. Výsledkem je úspora za telekomunikaní služby zejména pi mezinárodních hovorech, protože ást komunikace jde pes internet a Vy platíte pouze 1 nebo 2 levné hovory v místním tarifu místo 1 drahého mezinárodního. strana 13

16 Skype Live jde o kombinaci konferenního hovoru a módu Skype Me. Záložka Skype Live Vám nabídne seznam dostupných hovor pro libovolné uživatele s uvedením potu úastník a tématu hovoru. Staí jen kliknout a pidat se. Službu lze využít napíklad pi procviení konverzace v cizích jazycích (viz. obrázek 18). Další (ada nových vzniká a lze nalézt v sekci Nástroje -> Doplky Vtšina uživatel však bohat vystaí se základními službami! 9 Odhlášení Pokud používáte Skype jinde než na domácím poítai zvyknte si program odhlásit od sít (Soubor -> Odhlásit se). Zabráníte tím zcizení Vaší poítaové identity i pípadnému zneužití kontakt. Na domácím poítai se naute nastavovat Váš aktuální stav (viz. kapitola 5, viz. obrázek 6). Jednou za as (podle zpsobu využívání nap. každý msíc nebo tvrtletn) doporuuji zálohovat Vaše kontakty do souboru pes Kontakty -> Rozšíené -> Záloha kontakt do souboru Kontakty jsou sice standardn uložené i na serveru služby Skype, ale jejich smazání pi útoku poítaového piráta i viru nelze nikdy zcela vylouit. strana 14

17 10 Problémy a jejich ešení Pedem chci upozornit, že pokud se vyskytnou njaké problémy, je dobré se obrátit na zkušenjší uživatele poíta, kteí Vám urit rádi poradí. asto tak ušetíte spoustu asu jak sob (neúspšné hledání píiny), tak ostatním (napravování všech pehmat vzniklých neodborným odstraováním) Nejastjší problémy Mezi nejastjší problémy patí problémy se zvukem. Píin mže být hned nkolik. Pi diagnostice je vhodné využít hovor s druhou osobou (nebo automatem na zjištní poruchy, který nahraje 10s vašeho hovoru a pak ho pehraje zpt). Základní píinou asto bývá špatný kabel, špatn zastrený audio konektor (bývají barevn odlišeny a oznaeny šipkou podle toho zda se jedná o vstup i výstup). Pokud jsou technické prostedky v poádku nkdy pomže Ovládání hlasitosti (viz. obrázek). Toto okno vyvoláme pomocí ikony v systémové ásti pracovní lišty nebo pomocí Start -> Programy -> Píslušenství -> Zábava -> Ovládání hlasitosti. Zde nesmí být zaškrtnuta volba Zlumit. Pomocí jezd mžeme také pizpsobit nastavení hlasitosti. Obrázek 19: Ovládání hlasitosti Dalším problémem, který se obas vyskytuje je tzv. zptná vazba. Ta vzniká pokud je vstupní zaízení (mikrofon) píliš blízko výstupnímu (reproduktory) nebo pokud jsou reproduktory píliš nahlas. V praxi se tento problém projevuje tak, že pi hovoru slyšíme (rušivou) ozvnu toho co jsme ekli sami. Problém lze pizpsobit nastavením hlasitosti Mikrofonu a Celkové hlasitosti u všech úastník hovoru. Pokud ani to nepomže doporuuji na telefonování používat speciální sluchátka s mikrofonem nebo Skype telefon (u obojího zptná vazba pi normálním použití nevzniká). strana 15

18 10.2 Nastavení chování programu Nastavení programu vyvoláme pes menu Nástroje -> Nastavení Nastavení nám umožní zmnit chování programu, zvuky signalizující hovor, Upozorování na zmeškané hovory, webkameru a další. Pestože nastavení není složité a není co zkazit doporuuji mnit vlastnosti pouze za úasti nkoho zkušenjšího. Obrázek 20: Nastavení programu 10.3 Dobití kreditu pro placené služby Jak již bylo zmínno, pro použití nkterých služeb je teba mít pedplacený kredit. Toto pedplacení se provádí pes internetový prohlíže, lze otevít pes menu Soubor -> Mj Skype úet -> Pejít na stránku Mj úet. Jelikož se jedná o elektronický pevod penz doporuuji opt využít pomoci nkoho blízkého, kdo má s touto transakcí zkušenosti (a pípadn i podporovanou platební kartu). strana 16

19 "Jak na poíta" komunikaní nástroje Rok vypracování: 2007 Projekt vypracován pro pedmt 4SA426 Prezentace a komunikace informací Copyright Vysoká škola ekonomická v Praze 2007 Všechna práva vyhrazena Názvy spoleností, znaek, program a služeb jsou ochrannými známkami, registrovanými ochrannými známkami nebo obchodními názvy píslušných vlastník. Všechny výstupy projektu Uniduch jsou voln šiitelné a jejich kopírování, pokud není stanoveno jinak, je dovoleno. Jakékoliv zmny v obsahu i jakékoliv ásti bez souhlasu autor nejsou povoleny. Tým Uniduch

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 Podvojné úetnictví !"#"$" 2 Obsah INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 TLAÍTKO ZAVI / VSTUP

Více

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 Obsah ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 D!ležité informace k zajišt"ní bezpe#ného a ú#inného provozu...3 P$e#t"te si tyto informace, než za#nete sv!j osobní komunikátor používat...3 Provoz

Více

Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie. IDES-CZ Verze 2.0

Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie. IDES-CZ Verze 2.0 Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie IDES-CZ Verze 2.0 eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel leden 2005 Obsah: 1. Program

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Elektronická fakturace je zaínajícím fenoménem moderní doby. Její pehlednost, návaznost na jiné systémy a informace, jednoduchost a ekonomická

Více

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie.

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie. Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Gymnázium. Kromíž SIPVZ. úvodní modul P-0. SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0

Gymnázium. Kromíž SIPVZ. úvodní modul P-0. SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0 SIPVZ úvodní modul P-0 2003 SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0 OBSAH Obsah 1 Elektronická komunikace 3 Základní druhy 4 ICQ 5 Tabulkový procesor Excel 9 Základní pojmy 10 Operace se souborem 13 Základy editace

Více

1 Úvod k elektronickému podpisu

1 Úvod k elektronickému podpisu Bakaláská práce Jií Horník 1 Úvod k elektronickému podpisu 1.1 Úvod práce Efektivní komunikace je jednou ze základních podmínek vzniku nové "informaní" spolenosti. Množství informací, které je teba penášet,

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 5135. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Program INVENTURY. Popis je formulován tímto zpsobem: nejprve je uvedena innost a její cíl, a poté je v bodech vysvtlen pracovní postup.

Program INVENTURY. Popis je formulován tímto zpsobem: nejprve je uvedena innost a její cíl, a poté je v bodech vysvtlen pracovní postup. Program INVENTURY Tento program slouží k provádní fyzické inventarizace zásob zboží za pomoci snímae árového kódu. Program umožní poídit položkový pehled zásob zboží na provozovn, umožní zadat úetní pohyby

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláská práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu)

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Obsah 1. Úvodní informace... 2 1.1 Struné seznámení...

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informaních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informaní systémy a technologie Diplomant: Martin Navrkal

Více

Úvod. Obsah. 1 Úvod * 2 Historie protokolu TCP/IP * 2.1 Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP * 3 Aplikaní protokoly TCP/IP *

Úvod. Obsah. 1 Úvod * 2 Historie protokolu TCP/IP * 2.1 Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP * 3 Aplikaní protokoly TCP/IP * Obsah 1 Úvod * 2 Historie protokolu TCP/IP * 2.1 Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP * 3 Aplikaní protokoly TCP/IP * 3.1 Píklad nkterých aplikaních protokol TCP/IP * 4 Koncepce TCP/IP * 3.1.1 HTTP (HyperText

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 ABSTRAKT Bakaláská práce popisuje systém elektronického zabezpeení vozidel, konkrétn systémem CarNet. V úvodu jsou uvedeny poátky vzniku celého systému

Více

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming Zuzana Kaiserová Web, multimédia a streaming Jihoeská univerzita Pedagogická fakulta Katedra informatiky Web, multimédia a streaming diplomová práce Zuzana Kaiserová eské Budjovice 2002 Anotace Cílem této

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 2006 JIÍ HORNÍK Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Student Jií Horník Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Vlasta Stížová, CSc.

Více

!!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $# %

!!!# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% )#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -!  -!## & #!$#  8#!!#!!!)!# $# % !!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )%!"#"$, -$ #! o. %# o +! o & - /0 01 o &#! o,!$# 2!345&,456 o 7 # # o "!)-!) # 8$ %#9# o o ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $#

Více

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpoen v rámci

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Vaše uživatelský manuál GARMIN MAPFACTOR NAVIGATOR 10 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737040

Vaše uživatelský manuál GARMIN MAPFACTOR NAVIGATOR 10 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737040 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro GARMIN MAPFACTOR NAVIGATOR 10. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice

Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních vd Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice Bakaláská práce Studijní program: Softwarové

Více

Elektronický podpis. Semestrální práce z Podnikání a obchodování na Internetu Téma: EC_52 Kurz: IT_396

Elektronický podpis. Semestrální práce z Podnikání a obchodování na Internetu Téma: EC_52 Kurz: IT_396 Semestrální práce z Podnikání a obchodování na Internetu Téma: Kurz: IT_396 Zpracoval: Jií Horník Duben 2004 E-mail: xhorj37@vse.cz Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Legislativa... 4 Legislativa EU... 4 Legislativa

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Uživatelský manuál OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. Úvod 2. Základní vlastmosti 3. Bezpenostní opatení 4. Provoz pijímae 5. Pední panel 6. Zadní panel 7. Dálkové ovládání 8. Instalace pijímae II. III.

Více