1 Skype, co to je? strana 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Skype, co to je? strana 1"

Transkript

1

2 Obsah 1 Skype, co to je? Instalace programu Spuštní programu úvodní obrazovka Registrace nového uživatele Po pihlášení Kontakty a jejich správa Vyhledání a pidání kontaktu Podrobnosti o kontaktu a jeho pejmenování Telefonování Uskutenní hovoru, konferenní hovor Pijmutí hovoru - píchozí hovor, videohovor, zmeškané hovory.11 8 Doplkové služby Chat - yýmna textových zpráv mezi poítai Odeslání/pijmutí souboru Posílání textových zpráv na mobil Další možnosti Odhlášení Problémy a jejich ešení Nejastjší problémy Nastavení chování programu Dobití kreditu pro placené služby...16

3 1 Skype, co to je? Položili jste si stejnou otázku? Pak je následující text uren práv pro Vás! Skype je poítaový program sloužící ke komunikaci mezi uživateli poíta v síti internet a k volání na klasická telefonní ísla. Hlavním cílem je již zmiovaná hlasová komunikace. Program umožuje následující hlasové služby: volání z poítae na poíta (zdarma), skupinový hovor více úastník (zdarma), volání z poítae na mobilní telefon i pevnou (zpoplatnno), náhrada pevné linky vlastní telefonní íslo pro píchozí hovory (zpoplatnno), hlasová schránka (zpoplatnno). Další možnosti programu jsou: videokonference (zdarma - zúastnní musí mít k poítai pipojenou kameru), posílání SMS zpráv na mobilní telefony (zpoplatnno), posílání textových zpráv mezi poítai, tzv. chat (zdarma), další funkce pomocí tzv. rozšíení (nap. záznam hovoru). V jednotlivých funkcích je uvedeno, zda je služba zpoplatnna i zdarma. Zjednodušen lze íci, že zdarma jsou veškeré služby, které jsou pouze v rámci internetu (tj. pouze mezi poítai). Naopak zpoplatnny jsou všechny ostatní, které jsou njakým zpsobem napojeny na stávající telefonní pístroje (mobil, pevná linka). Ceník a podrobnjší informace o programu jsou dostupné na stránce strana 1

4 2 Instalace programu Instalace není složitá, ale zaáteníkm bych doporuil provádt ji s nkým zkušenjším (mohou se vyskytnout problémy, které si vynutí nestandardní postup ). Získání instalaního souboru stažením z internetové stránky nebo z instalaního CD. Spuštní souboru a vyplnní dvou obrazovek (viz. obrázky 1, 2). Na první je teba zaškrtnou, že souhlasíte s podmínkami. Na druhé obrazovce doporuuji Neinstalovat zdarma Google Toolbar, protože tato pomcka je anglicky a navíc oškliv zasahuje do Vášeho prohlížee internetu! Obrázek 1: Instalace, 1. krok Obrázek 2: Instalace, 2. krok Pokud instalace probhla úspšn spustí se úvodní okno (viz. kapitola 4 registrace nového uživatele). strana 2

5 3 Spuštní programu úvodní obrazovka Pokud máme na poítai nainstalovaný program Skype, mžeme ho spustit nkolika zpsoby. Nejjednodušší je nalézt na hlavní nástrojové lišt v systémové oblasti ikonu programu Skype (viz. obrázek níže). Obrázek 3: Ikona Skype na hlavní lišt a hlavní okno aplikace Ikona mže vypadat i jinak než-li na našem obrázku. Vše záleží na nastavení programu a stavu, ve kterém se program práv nachází. Mžete se setkat s následujícími ikonami (jejich význam vysvtlíme v dalších kapitolách): Obrázek 4: Alternativní zobrazení ikony podle stavu Pokud ikonu na lišt nenajdeme, znamená to, že program není spuštn nebo nainstalován. Mžeme tedy zkusit spustit program pes tlaítko Start -> Programy -> Skype -> Skype. strana 3

6 Když se Vám nepodaí spustit program ani tímto zpsobem, tak program pravdpodobn není na poítai nainstalován a bude teba jej nainstalovat. Podle stavu ikony na systémové lišt bude vypadat i obrazovka programu. Pokud program spouštíte po nkolikáté, objeví se obrazovka s kontakty, pokud poprvé objeví se obrazovka s možností zadat stávající uživatelský úet nebo vytvoit nový (náš pípad). strana 4

7 4 Registrace nového uživatele Po prvním spuštní se nám objeví obrazovka umožující výbr uživatele. Pokud již máte registrované uživatelské jméno, staí ho zadat vetn hesla do kolenek na obrazovce a potvrdit tlaítkem Pihlásit se (viz. obrázek 5). Zatržená volba Pihlásit mne pi spuštní Skype je vhodná na domácím poítai, naopak pokud se pihlašujete z veejnosti dostupného poítae je vhodné ji nezaškrtávat (a pihlašovat se znovu pi každém spuštní). Pro domácí poíta je také vhodné zatrhnout Spustit Skype pi startu poítae. Ob pedvolby dohromady zpsobí, že jste kdykoliv pi spuštní aktivní ve stavu On-line ( ). Klepnutím na Nemáte Skype jméno? spustíte registraci nového uživatele (viz. obrázek 6). Celá registrace netrvá dlouho na nkolika pehledných obrazovkách staí vyplnit informace o sob a odsouhlasit podmínky používání služby. Pokud chcete ostatním uživatelm umožnit snadné vyhledání Vašeho kontaktu, vyplte co nejvíce údaj, pokud chcete zstat annonymní, vyplte jen nejnutnjší (smyšlenými údaji). Osobní údaje mžete asem zmnit, pípadn opravit (Skype jméno pouze registrací nového útu!). Obrázek 5: Úvodní obrazovka Skype Obrázek 6: Založení nového uživatelského útu Pokud budete potebovat založit nový úet nebo se pihlásit na jiném poítai, kde už Skype bží a je pihlášen na jiného uživatele, mžete úvodní obrazovku vyvolat i pes menu Soubor - > Odhlásit se. strana 5

8 5 Po pihlášení Po úspšném pihlášení se Vám objeví hlavní okno aplikace. To je rozdleno na nkolik ástí: Hlavní nabídky menu Informace o útu / událostech Záložky nejpoužívanjších akcí Údaje z aktivní záložky (zde jednotlivé kontakty adresáe) (místo pro zadání telefonního ísla) (telefonní ovládací prvky) Stav útu / Poet uživatel Online Obrázek 7: Hlavní okno aplikace Pokud jste se pihlásili poprvé bude obrazovka vypadat stejn, ale nebude obsahovat kontakty. S tmi se nauíme pracovat v další kapitole. Ješt ped tím si však nastavíme pracovní stav útu (ikona v levém dolním rohu aplikace nebo na pracovní lišt). Mžeme vybírat z následujících možností: Nepipojen k síti - neumožuje pijímat/odesílat hovory ani text Pipojen k síti - standardní aktivní režim Pipojen k síti pobídka zavolej mi i pro neznámé uživatele Pipojen k síti Jsem doma, ale nepracuji na poítai Pipojen k síti Nejsem doma Pipojen k síti Mám jinou práci, nechci telefonovat Pro ostatní jako Offline, ale mohu pracovat s programem Obrázek 8: Nastavení pracovního režimu programu Skype strana 6

9 6 Kontakty a jejich správa Samotný program by nám byl k niemu, pokud bychom nemli s kým komunikovat. Ukážeme si tedy jak. 6.1 Vyhledání a pidání kontaktu Vyhledávací okno zobrazíme z menu Kontakty -> Hledat Skype uživatele. Vyhledávat mžeme podle skuteného jména, Skype jména, u, lokality, vku i dalších osobních údaj. Zde je ovšem nutné brát v potaz fakt, že nkteí uživatelé nevyplují všechny údaje nebo je zámrn zkreslují pro získání vtšího pocitu anonymity i vytvoení falešné identity! Vyhledávání tak nemusí být vždy korektní. Nejlepší je tedy situace, kdy známe Skype jméno pímo od jeho uživatele. Obrázek 9: Vyhledání uživatel Skype Tento zpsob pidávání kontakt je univerzální, ale ne jediný. Alternativou je tlaítko Pidat kontakt na záložce Kontakty. strana 7

10 6.2 Podrobnosti o kontaktu a jeho pejmenování Pokud máme v adresái více kontakt, mžeme se v nich pestat orientovat. Pokud si najedeme nad kontakt myší a stiskneme pravé tlaítko, objeví se Volby kontaktu (viz. obrázek 10). Detailní informace o kontaktu získáme výbrem volby Zobrazit profil (viz. obrázek 11). Obrázek 10: Volby kontaktu Obrázek 11: Profil kontaktu Nyní, když víme o koho jde, mžeme ze stejné nabídky vybrat Pejmenovat a kontakt si pojmenovat podle našich pedstav (zmní se pouze zobrazované jméno v Našich kontaktech). Další užitenou volbou ze stejné nabídky je možnost Blokovat tohoto Uživatele. Tato volba je užitená pokud nás nkdo obtžuje a nemžeme se ho zbavit. Takový kontakt mžeme i jednoduše Odebrat z Kontakt, ale pak nás mže i nadále obtžovat. Nabídkou Odeslat Kontakty mžeme poslat jinému uživateli (vybrané) kontakty jiných uživatel z našeho seznamu, takže je nemusí pracn vyhledávat. V horní polovin nabídky jsou užitené odkazy Zahájit Hovor, Zahájit Chat, Odeslat soubor a Pidat do Konference. Sám název výstižn napovídá k emu je možné je využít. My si však v další kapitole ukážeme i jiné (pirozenjší) zpsoby tchto inností. strana 8

11 7 Telefonování Hlavním cílem programu bylo nahrazení klasického telefonu telefonováním pomocí internetové sít (pes tzv. protokol hlasových služeb zvaný VOIP). Hlavní výhodou tohoto zpsobu je cena. Internetové pipojení je dnes dostupné široké veejnosti a hlavn zadarmo (respektive za malý msíní poplatek oproti telefonní lince). asem pibyly další služby jako je volání na pevné a mobilní telefony (výhodné volání do zahranií, protože platíte pouze místní hovor a zbytek komunikace jde po internetu), posílání SMS zpráv, konferenní hovory. Jak jsem již v minulé kapitole naznail cest ke stejnému výsledku je více. My si pedvedeme jen nejpoužívanjší z nich. Nebojte se ale program Skype využívat intuitivn a experimentovat. Teba si oblíbíte jiný zpsob, který Vám bude vyhovovat. 7.1 Uskutenní hovoru, konferenní hovor Nejjednodušší cestou, jak uskutenit hovor, je vybrat myší uživatele z Adresáe a dvakrát na nj poklikat levým tlaítkem (alternativou je vybrat a kliknout na zelené sluchátko, pipadn na kontaktu vyvolat nabídku pravým tlaítkem ze které vyberete Zahájit hovor (viz. obrázek 12). Stejným zpsobem mžete uskutenit i hovor na klasický telefon (pokud ho máte v kontaktech). Telefonní íslo mžete pímo vyukat na klávesnici, kterou získáte pepnutím ze záložky Adresá na záložku Hovor (viz. obrázek 13).Tento typ hovoru je placený a lze realizovat pouze pokud máte nabitý kredit! Postup popíšeme dále v textu. Když budete chtít hovoit s více úastníky najednou, zvolte v hlavním menu nabídku Nástroje -> Zahájit konferenní hovor Objeví se Vám okno, ve kterém vyberete úastníky hovoru a potvrdíte tlaítkem Start (viz. obrázek 14). Obrázek 12: Uskutenní hovoru strana 9

12 Obrázek 13: Hovor - klasický telefon Obrázek 14: Uskutenní konferenního hovoru strana 10

13 7.2 Pijmutí hovoru - píchozí hovor, videohovor, zmeškané hovory Pijmutí hovoru je stejn intuitivní jako jeho uskutenní. Z reproduktor se ozve zvonní, v dolní ásti obrazovky se objeví informaní okno se jménem uživatele a tlaítky pro pijmutí a pro odmítnutí. Volba je na Vás. Pokud máte k poítai pipojenou webkameru, mžete kdykoliv bhem hovoru povolit (a ukonit) video. Pokud oba volající povolí penos videa mžete Skype použít jako kvalitní videotelefon (viz. obrázek 16). V pípad, že zmeškáte njaký hovor nebo chcete zjistit, komu jste kdy volali, naleznete tyto informace na záložce Historie. Dležité události se zárove objeví v oblasti údaj o uživateli ve form ervené vlajeky s textem o potu nových událostí. Kliknutím na ni se dostanete na kartu Historie. Poklepáním na jednotlivé zmeškané události vlajeku odstraníte. Obrázek16: Videohovor Obrázek 15: Události strana 11

14 8 Doplkové služby Jak již bylo eeno program Skype nabízí krom penosu hlasu i další možnosti. Pojme se na n podívat z blízka. 8.1 Chat - yýmna textových zpráv mezi poítai Pro dopisování i výmnu textových zpráv mezi poítai slouží tzv. chat. Tato volba mže být výhodná v pípadech, kdy je spojení mezi poítai nestabilní (penos hlasu je mnohem náronjší na kvalitu sít než penos textu) nebo pokud zúastnné strany nechtjí rušit své okolí svým hovorem. Chat spustíte z nabídky možností kontaktu (levé tlaítko myši nad kontaktem) volbou Zahájit chat Oteve se Vám okno podobné tomu z uvedeného obrázku. Obrázek 17: Chatovací okno V horní polovin vidíte píchozí zprávy, v dolní mžete psát vlastní text. U vlastního textu mžete Nastavit písmo nebo ho doplnit o Emotikony (obrázky vyjadující náladu pisatele). K chatu mžete pizvat i další uživatele pomocí volby Pizvat další uživatele. 8.2 Odeslání/pijmutí souboru Program Skype umožuje odeslat a pijmout soubor. Vše funguje obdobn jako pi uskutenní/pijmutí hovoru. Soubor mžete odeslat napíklad z nabídky možností u daného kontaktu v záložce Kontakty (levé tlaítko myši nad kontaktem) nebo kdekoliv jinde kde najdete ikonku Odeslat soubor. Pak staí vybrat požadovaný soubor upesnním cesty jeho uložení a potvrdit tlaítkem Odeslat. Pijmutí funguje obdobn píjemci se objeví informace o píchozím souboru (název souboru, odesílatel). Pokud se rozhodne píjemce Pijmout soubor, musí potvrdit cestu Uložit jako. Následuje dialog zobrazující informaci o penosové rychlosti strana 12

15 a zbývajícím ase. Po ukonení penosu je soubor uložen a je možné s ním pracovat stejn jako s každým jiným lokáln uloženým souborem. 8.3 Posílání textových zpráv na mobil Poslání textové zprávy SMS na mobil lze provést obdobnou cestou jako odeslání souboru. Jedinou podmínkou je mít zadané mobilní íslo u kontaktu (pokud není volba z nabídky kontaktu je šedá a nelze ji využít) a zárove mít nabitý dostatený kredit, protože se jedná o placenou službu. Vlastní odeslání zprávy se odehrává v podobném okn jako chat. 8.4 Další možnosti Program Skype nabízí i další možnosti pro pokroilé využívání. Jejich ovládání je stejn intuitivní jako používání základních funkcí uvedených výše. Takže pokud jste zvládli bžné používání programu ve výše popsaných bodech nebudou Vám další služby init žádné potíže. Mezi tyto další funkce patí: Obrázek 18: Skype Live Zobrazení skupin uživatel tuto volbu využijete pokud máte hodn Skype kontakt a jsou pro Vás nepehledné. Volbu povolíte v menu Zobrazit -> Zobrazit skupiny kontakt. Kontakty zaadíte do skupin pomocí voleb u jednotlivých kontakt v adresái. Hlasová schránka Použití Skype telefonu ( atrapa mobilního telefonu pipojená k poítai pro snazší používání). Skype In pidlení telefonního ísla díky kterému mžete Váš telefon použít Váš poíta jako náhradu pevné linky pro píchozí hovory. Skype Out tato služba umoží používat Skype i bez poítae pomocí mobilního telefonu. Výsledkem je úspora za telekomunikaní služby zejména pi mezinárodních hovorech, protože ást komunikace jde pes internet a Vy platíte pouze 1 nebo 2 levné hovory v místním tarifu místo 1 drahého mezinárodního. strana 13

16 Skype Live jde o kombinaci konferenního hovoru a módu Skype Me. Záložka Skype Live Vám nabídne seznam dostupných hovor pro libovolné uživatele s uvedením potu úastník a tématu hovoru. Staí jen kliknout a pidat se. Službu lze využít napíklad pi procviení konverzace v cizích jazycích (viz. obrázek 18). Další (ada nových vzniká a lze nalézt v sekci Nástroje -> Doplky Vtšina uživatel však bohat vystaí se základními službami! 9 Odhlášení Pokud používáte Skype jinde než na domácím poítai zvyknte si program odhlásit od sít (Soubor -> Odhlásit se). Zabráníte tím zcizení Vaší poítaové identity i pípadnému zneužití kontakt. Na domácím poítai se naute nastavovat Váš aktuální stav (viz. kapitola 5, viz. obrázek 6). Jednou za as (podle zpsobu využívání nap. každý msíc nebo tvrtletn) doporuuji zálohovat Vaše kontakty do souboru pes Kontakty -> Rozšíené -> Záloha kontakt do souboru Kontakty jsou sice standardn uložené i na serveru služby Skype, ale jejich smazání pi útoku poítaového piráta i viru nelze nikdy zcela vylouit. strana 14

17 10 Problémy a jejich ešení Pedem chci upozornit, že pokud se vyskytnou njaké problémy, je dobré se obrátit na zkušenjší uživatele poíta, kteí Vám urit rádi poradí. asto tak ušetíte spoustu asu jak sob (neúspšné hledání píiny), tak ostatním (napravování všech pehmat vzniklých neodborným odstraováním) Nejastjší problémy Mezi nejastjší problémy patí problémy se zvukem. Píin mže být hned nkolik. Pi diagnostice je vhodné využít hovor s druhou osobou (nebo automatem na zjištní poruchy, který nahraje 10s vašeho hovoru a pak ho pehraje zpt). Základní píinou asto bývá špatný kabel, špatn zastrený audio konektor (bývají barevn odlišeny a oznaeny šipkou podle toho zda se jedná o vstup i výstup). Pokud jsou technické prostedky v poádku nkdy pomže Ovládání hlasitosti (viz. obrázek). Toto okno vyvoláme pomocí ikony v systémové ásti pracovní lišty nebo pomocí Start -> Programy -> Píslušenství -> Zábava -> Ovládání hlasitosti. Zde nesmí být zaškrtnuta volba Zlumit. Pomocí jezd mžeme také pizpsobit nastavení hlasitosti. Obrázek 19: Ovládání hlasitosti Dalším problémem, který se obas vyskytuje je tzv. zptná vazba. Ta vzniká pokud je vstupní zaízení (mikrofon) píliš blízko výstupnímu (reproduktory) nebo pokud jsou reproduktory píliš nahlas. V praxi se tento problém projevuje tak, že pi hovoru slyšíme (rušivou) ozvnu toho co jsme ekli sami. Problém lze pizpsobit nastavením hlasitosti Mikrofonu a Celkové hlasitosti u všech úastník hovoru. Pokud ani to nepomže doporuuji na telefonování používat speciální sluchátka s mikrofonem nebo Skype telefon (u obojího zptná vazba pi normálním použití nevzniká). strana 15

18 10.2 Nastavení chování programu Nastavení programu vyvoláme pes menu Nástroje -> Nastavení Nastavení nám umožní zmnit chování programu, zvuky signalizující hovor, Upozorování na zmeškané hovory, webkameru a další. Pestože nastavení není složité a není co zkazit doporuuji mnit vlastnosti pouze za úasti nkoho zkušenjšího. Obrázek 20: Nastavení programu 10.3 Dobití kreditu pro placené služby Jak již bylo zmínno, pro použití nkterých služeb je teba mít pedplacený kredit. Toto pedplacení se provádí pes internetový prohlíže, lze otevít pes menu Soubor -> Mj Skype úet -> Pejít na stránku Mj úet. Jelikož se jedná o elektronický pevod penz doporuuji opt využít pomoci nkoho blízkého, kdo má s touto transakcí zkušenosti (a pípadn i podporovanou platební kartu). strana 16

19 "Jak na poíta" komunikaní nástroje Rok vypracování: 2007 Projekt vypracován pro pedmt 4SA426 Prezentace a komunikace informací Copyright Vysoká škola ekonomická v Praze 2007 Všechna práva vyhrazena Názvy spoleností, znaek, program a služeb jsou ochrannými známkami, registrovanými ochrannými známkami nebo obchodními názvy píslušných vlastník. Všechny výstupy projektu Uniduch jsou voln šiitelné a jejich kopírování, pokud není stanoveno jinak, je dovoleno. Jakékoliv zmny v obsahu i jakékoliv ásti bez souhlasu autor nejsou povoleny. Tým Uniduch

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS 1 Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS Kód: CKMA107 Produkt: WELL LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port,sip,qos Part No.: 310A528 Výrobce: Well VoIP telefon WELL LP-388 má elegantní business vzhled

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

Obsah. Manuál pro uživatele aplikace ONIF platný ke dni 22. 9. 2011 Řešení společnosti icord International s.r.o. www.icord.cz

Obsah. Manuál pro uživatele aplikace ONIF platný ke dni 22. 9. 2011 Řešení společnosti icord International s.r.o. www.icord.cz Obsah Rychlý návod... 3 Chci se s vámi bezplatně spojit online. Co mám udělat? Rychlý návod... 3 Co vše mohu:... 3 Podrobněji:... 4 Chci se s vámi bezplatně spojit online. Co mám udělat? Podrobněji...

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Obrázek 10.1: Stránky pro stahování softwaru Slunečnice.cz

Obrázek 10.1: Stránky pro stahování softwaru Slunečnice.cz 10. ICQ a Skype V kapitole věnované komunikaci na internetu jsme si řekli, že existuje spousta možností, jak být v kontaktu s ostatními lidmi. Naučili jsme se již používat e-mail a Facebook. Teď je před

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1 Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod April 27, 2012 Slide 1 Orientace v e-shopu Základní menu pro pohyb v aplikaci Pihlášení smluvního partnera/podregistrovaného

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti... 3 1.1 Nastavení zvuku a mikrofonu... 3 1.2 Instalace Adobe Flash Playeru... 5 1.3 Testování počítače... 5 2 Realizace online setkání...

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Commander. User s interface manual, v1.0

Commander. User s interface manual, v1.0 Commander User s interface manual, v1.0 1 Obsah 1 Obsah 2 2 Úvod 4 3 Než zanete 5 3.1 Instalace 5 3.2 Pihlášení 5 4 Navigace 6 4.1 Základní obrazovka 6 4.1.1 Hlavní menu 6 4.1.2 Navigátor 7 5 OnLine 8

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Volejte zdarma přes. obsah. Kompletní průvodce programem 11/11

Volejte zdarma přes. obsah. Kompletní průvodce programem 11/11 11/11 Kompletní průvodce programem Volejte zdarma přes Pokud některý program nabídne vše, co potřebujete pro elektronickou komunikaci, pak je to Skype. S jeho pomocí si můžete s kamarády nejen psát nebo

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone) UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone) Vážení klienti, pedstavujeme Vám službu SERVIS 24 GSM banking eské spoitelny,

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA copyright (c) 2005 OMEGA s.r.o., Liberec Zakázky Pomocí této volby máte možnost sledovat jednotlivé zakázky z hlediska spoteby materiál, sledovat práce podle jednotlivých mechanik

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci)

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Středisko správy HW a SW 1 Nastavení hesla v Intranetu Po přihlášení do intranetu klikněte na Personália

Více

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact Ochrana osobních údaj ve spolenosti Phoenix Contact Jsme velice rádi, že se zajímáte o naši spolenost, produkty a služby, a rádi bychom vás informovali o nkolika klíových bodech týkajících se našeho pístupu

Více

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah Google Apps chat Obsah Obsah... Úvod... Co všechno chat dokáže... Popis prostředí... Nastavení chatu... Nastavení stavu... Chatování... 7 Skupinový chat... 8 Historie chatu... 9 Úvod V dnešní době chce

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2) UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2) Vážení klienti, pedstavujeme Vám službu SERVIS 24 GSM banking eské spoitelny,

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Obsah 1 registrace a příhlášení... 3 2 co dělat po přihlášení uživatelské rozhraní... 4 3 Dobití kreditu... 5 4 Naplnění kontaktního adresáře...

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

Postup efektování jednotlivých part

Postup efektování jednotlivých part Postup efektování jednotlivých part Níže uvedený postup platí pro nástroje ady Yamaha PSR (konkrétn PSR-1000, 2000, 1100, 2100, 1500, 3000), pro Yamahu TYROS a také TYROS 2. Uvedené obrázky ovládacího

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Windows XP. Úvod do Windows XP v. 1.1

Windows XP. Úvod do Windows XP v. 1.1 Windows XP Úvod do Windows XP v. 1.1 Václav Kysela 2003 Seznámení s Windows XP... 3 Pedstavení Windows XP... 3 Vyšší spolehlivost a zabezpeení systému... 3 Novinky v každodenním používání... 4 Pipojení

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Obsah. 2.2 Programy pro zasílání rychlých zpráv IM, které jsou podporované softwarem GENIUS VOIP MOUSE 5. 2.4 Instalace softwaru GENIUS VOIP MOUSE 6

Obsah. 2.2 Programy pro zasílání rychlých zpráv IM, které jsou podporované softwarem GENIUS VOIP MOUSE 5. 2.4 Instalace softwaru GENIUS VOIP MOUSE 6 Obsah 1. Úvod 3 2. Instalace a odinstalace softwaru GENIUS VOIP MOUSE 4 2.1 Požadavky na systém 4 2.2 Programy pro zasílání rychlých zpráv IM, které jsou podporované softwarem GENIUS VOIP MOUSE 5 2.3 Webové

Více

Obsah: Manuál pro uživatele aplikace CHATS platný ke dni 1. 1. 2015 Řešení společnosti icord LC s.r.o. - www.icord.cz

Obsah: Manuál pro uživatele aplikace CHATS platný ke dni 1. 1. 2015 Řešení společnosti icord LC s.r.o. - www.icord.cz Obsah: CHATS... 2 Konfigurace počítače... 2 Registrace a objednávka systému CHATS... 3 Funkce aplikace CHATS... 4 1 Stavy... 5 2 Záložky uživatelů a skupin... 5 3 Vyhledávání zpráv... 5 4 Nastavení...

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 5135. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Návod na TeamSpeak. Co je TeamSpeak

Návod na TeamSpeak. Co je TeamSpeak Návod na TeamSpeak Co je TeamSpeak TeamSpeak je komunikační program, založený na systému klient x server, určený především pro komunikaci při hraní online her na Internetu klient x server znamená, že každý,

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data

Více

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Univerzita Pardubice Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Obsah 1. Nastavení MS Windows XP pro připojení k bezdrátové síti eduroam... 2 2. Instalace certifikátu CESNET CA v prostředí

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač Úvod do virtuální třídy Co je to virtuální třída Výčet funkcí Technické požadavky Pravidla užívání Obsah Úvod do virtuální třídy Rychlý start Zvuk a video Prezentace Tabule Co je to virtuální třída Virtuální

Více

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2. Digitální fotoalbum OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.4 Tisk fotografií...10 2.5 Webové album...11

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

1 Postup pi práci s informacemi

1 Postup pi práci s informacemi Vybraná kapitola z lánku Hejtmánek Jakub - Internet jako zdroj informací pro marketing malých a stedních firem, publikováno v asopise Systémuvá integrace [Vyšlo: 4/2003, prosinec, ISSN 1210-9479 Datum:

Více

Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie. IDES-CZ Verze 2.0

Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie. IDES-CZ Verze 2.0 Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie IDES-CZ Verze 2.0 eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel leden 2005 Obsah: 1. Program

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu 1 Princip fungování Aplikace Šimon Systém Šimon funguje na principu šifrované komunikace datovým tokem po síti Internet. Napsaný text je na telefonu odesílatele zašifrován klíčem adresáta a odeslán. Přístroj

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

1 Přihlášení do aplikace Online Operátor. 2 Nastavení pro Adobe Flash Player

1 Přihlášení do aplikace Online Operátor. 2 Nastavení pro Adobe Flash Player Obsah 1 Přihlášení do aplikace Online Operátor... 3 2 Nastavení pro Adobe Flash Player... 3 3 Ukázka virtuální místnosti Online Operátor... 4 4 Funkce a vlastnosti aplikace Online Operátor... 5 4.1 Klientské

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více