Zadávání veřejných zakázek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávání veřejných zakázek"

Transkript

1 Zadávání veřejných zakázek Organizační směrnice č. 8/2013 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova Pardubice Č.j. DM/08/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od: Účinnost od: Platnost do: Do nové úpravy Počet příloh: Výzva k podání nabídky (vzor) 2. Evidenční list doručených nabídek 3. Seznam zájemců, kterým byla poskytnuta dokumentace 4. Potvrzení převzetí zadávací dokumentace na VZ 5. Prohlášení o mlčenlivosti členů komise pro otevírání a hodnocení nabídek 6. Čestné prohlášení člena hodnotící komise 7. Protokol o jednání hodnotící komise 8. Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího dodavatele 9. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 10. Protokol z hodnocení poptávkového řízení Zpracoval: Mgr. Bc. Alena Krabcová Dne: Podpis: Schválil: Mgr. Bc. Alena Krabcová Dne: Podpis: Předchozí úprava: Zadávání veřejných zakázek, organizační směrnice č. 16/2012 Interval revize: rok

2 Obsah ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK - VNITŘNÍ PŘEDPIS 8/ ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 Čl.1 Obecná ustanovení... 1 Čl.2 Předmět a rozsah úpravy... 1 Čl.3 Zásady při zadávání veřejných zakázek... 1 Čl.4 Vysvětlení pojmů... 2 ČÁST DRUHÁ - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ... 3 Čl.5 Veřejné zakázky... 3 Čl.6 Veřejné zakázky malého rozsahu podle předpokládané ceny... 4 Čl.7 Průběh zadávání zakázek malého rozsahu... 4 Čl.8 Kvalifikační předpoklady uchazečů... 6 Čl.9 Zadávací dokumentace... 7 Čl.10 Podání nabídky... 7 Čl.11 Lhůta pro podání cenové nabídky... 8 Čl.12 Hodnotící komise... 8 Čl.13 Otevírání obálek... 9 Čl.14 Posouzení a hodnocení nabídek... 9 Čl.15 Uzavření smlouvy Čl.16 Ustanovení k jednotlivým druhům řízení Čl.17 Námitky a přezkoumání rozhodnutí Čl.18 Závěrečná ustanovení... 11

3 Zadávání veřejných zakázek VNITŘNÍ PŘEDPIS 8/2013 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Obecná ustanovení (1) Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), směrnicí Krajského úřadu Pardubického kraje VN/11/2013, o zadávání veřejných zakázek, ze dne (2) Při případné kolizi s organizační směrnicí VN/31/2012 Sastém přípravy a realizace projektů spolufinancovaných z evropských fondů pro orgány Pardubického kraje a krajem zřízené příspěvkové organizace se postupuje dle směrnice VN/31/2012. (3) Povinnosti stanovené vnitřím předpisem plní vedoucí zaměstnance na všech stupních řízení v ropzsahu svých funkcí. Vnitří předpis je záavazný pro všechny zaměstnance Domova mládeže a školní jídelny Pardubice (dále jen zadavatel ). Čl.2 Předmět a rozsah úpravy (1) Tento vnitřní předpis stanovuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. (2) upravuje postupy při zadávání veřejných zakázek příspěvkovou organizací Pardubického kraje Domov mládeže a školní jídelna Pardubice, jakožto veřejným zadavatelem ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. (3) V případě zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek postupuje zadavatel dle platné legislativy a platných předpisů zřizovatele. Na podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky se tento vnitřní předpis nevztahuje. Čl.3 Zásady při zadávání veřejných zakázek (1) Zadavatel je povinen při zadávání veřejných zakázek vždy, bez ohledu na druh veřejné zakázky nebo druh řízení, v němž je zadávána, dodržovat zásady transparentnosti, rovné zacházení, zákaz diskriminace, vztahu vzájemného uznávání a proporcionality: 1

4 Transparentnost je prováděna průkazným rozhodováním. O všech významných úkonech rozhodování se v dostatečném rozsahu pořizuje dokumentace, v dostatečném předstihu jsou jasně stanovená hodnotící kritéria, všechna rozhodnutí jsou opatřená řádným odůvodněním apod. Rovné zacházení - definování přesných podmínek řízení tak, aby všichni uchazeči věděli předem, jak bude řízení probíhat, byli dostatečným způsobem seznámeni s průběhem řízení, s případnými podmínkami omezení (např. počet zájemců), popř. jakým způsobem bude probíhat hodnocení nabídek aj. Zákaz diskriminace - podmínky účasti v zadávacím řízení musí být stanoveny tak, aby umožňovaly výběr nejvhodnějšího uchazeče, ale neuzavíraly přístup jinému uchazeči do řízení, např. z důvodů, které nesouvisejí s předmětem zakázky. (2) Zadavatel je povinen zajistit soulad jednotlivých operací při zadávacím řízení s právními předpisy při dodržení optimálního vztahu mezi hospodárností, účelností a efektivností jednotlivých operací podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, v účinném znění, a dalších platných právních předpisů ČR. Pro účely tohoto vnitřního předpisu se rozumí: Čl.4 Vysvětlení pojmů 1. veřejnou zakázkou zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací, 2. dodávky koupě věcí movitých i nemovitých (dále jen zboží), včetně koupě zboží na splátky, nájmu zboží nebo nájmu zboží s právem následné koupě a kromě dodání zboží i montáž a uvedení do provozu, 3. služby jedná se o veřejnou zakázku, kde předmětem zakázky není zakázka na dodávky nebo zakázka na stavební práce, nebo je-li dodáno zboží, musí být cena služby vyšší než předpokládaná cena dodání zboží, nebo je-li zakázka na stavební práce, pak tyto stavební práce nejsou základním účelem veřejné zakázky, avšak jejich provedení je nezbytné ke splnění veřejné zakázky na služby, 4. stavební práce provedení stavebních prací a s nimi související projektová nebo inženýrská činnost, nebo zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních nebo montážních prací, případně i související projektové či inženýrské činnosti, a která je jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci, včetně poskytnutí dodávek či služeb nezbytných k provedení předmětu veřejné zakázky dodavatelem, nebo stavební práce pořizované s využitím zprostředkovatelských nebo podobných služeb, které zadavateli poskytuje jiná osoba. 5. zadávacím řízením postup zadavatele podle zákona, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení; dále se tímto pojmem rozumí také postup zadavatele, jehož účelem je zadání zakázky, 2

5 která se neřídí zákonem (tj. zakázka malého rozsahu), a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení, 6. dodavatelem fyzická osoba nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, 7. uchazečem dodavatel, který podal nabídku, 8. profilem zadavatele je konkrétní adresa elektronického nástroje v síti internet ČÁST DRUHÁ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ Čl.5 Veřejné zakázky (1) Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle zákona, musí být realizována na základě písemné smlouvy. (2) Veřejné zakázky se podle předmětu dělí na veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby a veřejné zakázky na stavební práce (dále jen druhy veřejných zakázek ). (3) Veřejné zakázky se podle výše jejich předpokládané hodnoty dělí na nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu, přičemž nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky nejsou předmětem tohoto vnitřního předpisu. (4) Podle 12 zákona znění účinné do 31. prosince 2013 a) Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně Kč bez DPH a nedosáhne finančního limitu podle odstavce 1 zákona. b) Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce Kč bez DPH. (5) Podle 12 zákona znění účinné od 1. ledna 2014 a) Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí nejméně Kč bez DPH a nedosáhne finančního limitu podle odstavce 1 zákona. b) Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne Kč bez DPH. 3

6 Čl.6 Veřejné zakázky malého rozsahu podle předpokládané ceny (1) Předpokládanou hodnotu zakázky (rozhodná cena bez DPH) stanovuje zadavatel v souladu s pravidly uvedenými v zákoně. Zejména musejí být sečteny hodnoty všech podobných, spolu souvisejících plnění, která mají být pořízena v průběhu jednoho účetního období (kalendářní rok) nebo plnění, která spolu souvisejí místně, věcně a časově nebo jejichž předměty plnění tvoří jeden funkční celek. (2) Za stanovení předpokládané hodnoty odpovídá vedoucí pracovník útvaru, ve kterém se veřejná zakázka realizuje. Ekonomický útvar odpovídá za správné stanovení sazby DPH u jednotlivých položek, pokud jiná vnitřní norma Pardubického kraje závazná pro příspěvkovou organizaci nestanoví jinak (viz např. VN/30/20152 Systém provádění investorské činnosti pro orgány Pardubického kraje a krajem zřízené a založené organizace). (3) Zahájí-li zadavatel zadávání veřejné zakázky malého rozsahu postupem platným pro podlimitní veřejné zakázky, musí postupovat tímto způsobem i nadále a zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle pravidel stanovených zákonem. (4) Příspěvková organizace předpokládá řešení zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v limitním zadání: a) do 100 tis. Kč bez DPH b) od 100 tis. do 0,5 mil. Kč bez DPH c) od 0,5 mil. do 1 mil. Kč bez DPH d) stavební práce do 3 mil. Kč bez DPH (5) V případě, že bude organizace řešit limity nad stanovené hodnoty, bude postupovat v souladu s pravidly danými zřizovatelem nebo zákonnou normou. Čl.7 Průběh zadávání zakázek malého rozsahu (1) Zadání v limitu do 100 tis. Kč bez DPH a) Zadavatel vyzve v poptávkovém řízení minimálně jednoho dodavatele k předložení cenové nabídky (popřípadě s dalšími podmínkami plnění), případně učiní přímou objednávku plnění, avšak pouze za předpokladu, že má k dispozici aktuální cenové nabídky nebo zná situaci na trhu. b) Zadavatel rozhodne na základě dodavatelem předložené či jinak dostupné aktuální nabídky o dodavateli zakázky a vyzve dodavatele k doložení čestného prohlášení, že není uveden s rejstříku nespolehlivých plátců DPH. c) Následně dojde k uzavření smlouvy. Uzavřením smlouvy se v tomto případě rozumí rovněž doručení uchazečem potvrzené objednávky či přímé poskytnutí požadovaného plnění uchazečem. Smlouvu, resp. objednávku, podepisuje určený odborný pracovník, pověřený poptávkovým řízením. Pokud však například nejsou cenová nabídka nebo jiné podmínky plnění akceptovatelné, rozhodne daný pracovník pověřený poptávkovým řízením o odmítnutí nabídky. 4

7 (2) Zadání v limitu od 100 tis. Kč do 500 tis. Kč bez DPH a) Zakázku lze zadat na základě oslovení alespoň tří dodavatelů, z jejichž nabídek a z nabídek podaných dalšími uchazeči o zakázku bude vybrána nejvýhodnější nabídka dle uvedeného postupu. b) Pracovník pověřený výběrovým řízením zajistí zpracování výzvy s vymezením požadovaného plnění a případně dalšími podmínkami plnění včetně odpovídající zadávací dokumentace k podání cenové nabídky. Vyzve alespoň tři dodavatele k předložení cenové nabídky a zajistí umístění výzvy na webových stránkách organizace v sekci veřejných zakázek. c) Doba pro podání nabídek uchazeči a doba umístění výzvy na webových stránkách organizace musí být minimálně 7 dní ode dne odeslání výzvy dodavatelům. Cenové nabídky se podávají vždy písemně do podatelny organizace. d) Zadavatel jmenuje minimálně tříčlennou hodnotící komisi, která současně plní funkci komise pro otevírání obálek a ve které musí v ní být člen vedení organizace. e) Komise předá statutárnímu orgánu zadavatele bezodkladně po ukončení své činnosti zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a originály všech nabídek; součástí zprávy o posouzení a hodnocení nabídek je popis způsobu hodnocení kritérií, která jsou rozhodná pro zadání zakázky. f) Zadavatel rozhodne na základě uchazeči předložených cenových nabídek o nejvhodnějším dodavateli zakázky a vyzve dodavatele k doložení čestného prohlášení, že není uveden s rejstříku nespolehlivých plátců DPH, případně dalších podkladů pro uzavření zakázky. g) Následně dojde k uzavření smlouvy (uzavřením smlouvy se v tomto případě rozumí rovněž doručení uchazečem potvrzené objednávky), kterou podepisuje statutární zástupce případně jiná jím pověřená osoba. h) Sdělení informace o rozhodnutí komise a statutárního orgánu spolu se stručným odůvodněním výběru o výběru nejvhodnější nabídky proběhne na základě ve výzvě stanovených podmínek. i) Pokud však nejsou cenová nabídka nebo jiné podmínky plnění akceptovatelné, rozhodne pracovník pověřený poptávkovým řízením o odmítnutí nabídky. j) Ve výjimečných případech, např. s ohledem na specifickou povahu předmětu plnění zakázky, může být zadána veřejná zakázka dle pravidel tohoto vnitřního předpisu platného pro zadání zakázky dle Čl.7 odst. (1) tohoto předpisu. Volbu tohoto způsobu je nutné doložit odůvodněním. (3) Zadání v limitu od 500 tis. Kč bez DPH do 1 mil. Kč bez DPH 9. O způsobu a podmínkách zadání rozhoduje vždy statutární zástupce. Nestanoví-li jinak, bude veřejná zakázka v uvedeném limitu zadána na základě výzvy nejméně třem dodavatelům k předložení nabídky. 10. zpracování výzvy s vymezením požadovaného plnění a případně dalšími podmínkami plnění včetně odpovídající zadávací dokumentace k podání cenové nabídky. Výzva musí obsahovat údaje o kritériích, která jsou rozhodná pro zadání 5

8 zakázky. Doba pro podání nabídek dodavateli musí být minimálně 7 dní ode dne odeslání výzvy dodavatelům. 11. Pracovník pověřený výběrovým řízením zajistí umístění výzvy na webových stránkách organizace v sekci veřejných zakázek. 12. Zadavatel jmenuje minimálně tříčlennou hodnotící komisi, která současně plní funkci komise pro otevírání obálek a ve které musí v ní být člen vedení organizace a jeden musí mít odbornost ve vztahu k požadovanému plnění. Odborník a člen vedení organizace může být jedna osoba. 13. Komise předá statutárnímu zástupci zadavatele bezodkladně po ukončení své činnosti zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a originály všech nabídek. Součástí zprávy o posouzení a hodnocení nabídek je popis způsobu hodnocení kritérií, která jsou rozhodná pro zadání zakázky. Archivaci těchto dokladů zajistí pracovník spisové služby. 14. Pracovník pověřený výběrovým řízením zpracuje návrh zprávy o veřejné zakázce, resp. o průběhu hodnocení nabídek a o výběru nejvhodnější nabídky, a předloží jej statutárnímu zástupci ke schválení a podpisu. 15. Zadavatel rozhodne, s přihlédnutím k doporučení hodnotící komise, o výběru nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených podmínek, spolu se stručným odůvodněním výběru a sdělení této informace všem účastníkům řízení. 16. Následně zadavatel uzavře smlouvu s vybraným uchazečem (uzavřením smlouvy se rozumí rovněž doručení uchazečem potvrzené objednávky). 17. Zadavatel do 15 dnů od uzavření smlouvy zveřejní na profilu zadavatele smlouvu včetně všech změn a dodatků. (4) Zadání stavebních prací v limitu od 1 mil. do 3 mil. Kč bez DPH V případě veřejných zakázek včetně staveb, jejichž předpokládaná cena (rozpočet) přesáhne finanční limit 1 mil. Kč bez DPH, stanovený pro veřejné zakázky malého rozsahu, je organizace povinna postupovat v souladu s platnými předpisem zřizovatele Systém provádění investorské činnosti pro orgány Pardubického kraje a krajem zřízené a založené organizace čl. 2, odstavec 3, Za zajišťování přípravy a realizace staveb s celkovými rozpočtovými náklady vyššími než 1 mil. Kč bez DPH je odpovědný příslušný odbor. Čl.8 Kvalifikační předpoklady uchazečů (1) Předpokladem pro účast uchazeče v zadávacím řízení je splnění kvalifikačních předpokladů ve smyslu ustanovení 50 odst. 1 písm. a) d), a to s přihlédnutím k typu veřejné zakázky (služby, dodávky, stavební práce). (2) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace stanoví zadavatel v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení. Podrobná specifikace těchto požadavků může být uvedena v kvalifikační či zadávací dokumentaci. (3) Zadavatel je povinen omezit rozsah požadované kvalifikace pouze na informace a doklady bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky. 6

9 (4) Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady nemohou být předmětem hodnotících kritérií. Čl.9 Zadávací dokumentace (1) Zadavatel zpracuje zadávací dokumentaci v rozsahu dle ustanovení 44 zákona o veřejných zakázkách. (2) Zadávací dokumentace je v den oslovení konkrétních zájemců zároveň uveřejněna na internetových stránkách zadavatele a u zakázek nad ,- Kč bez DPH. (3) Po termínu stanoveném k otevírání obálek je zadávací dokumentace ze stránek odstraněna. Za technickou stránku uveřejnění a stažení odpovídá ředitelka zadavatele případně jiná jí pověřená osoba. Čl.10 Podání nabídky (1) Způsob a forma podávání nabídek uchazeči se řídí ustanovení 69 a 70 zákona o veřejných zakázkách. (2) Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka obsahující varianty podle 70 se považuje za jednu nabídku. (3) Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. (4) Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. (5) Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. (6) Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho uchazeče. (7) Nabídky se podávají písemně. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa. (8) Zadavatel eviduje podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení. Pro účely stanovení pořadových čísel podaných nabídek přiřazuje zadavatel podaným nabídkám evidenční čísla v samostatných číselných řadách pro nabídky podané v listinné podobě a nabídky podané elektronickými prostředky. Pořadová čísla všech podaných nabídek stanoví zadavatel tak, že číselná řada nabídek podaných elektronickými prostředky se předřadí číselné řadě nabídek podaných v listinné podobě. 7

10 (9) Varianty nabídky jsou přípustné, je-li veřejná zakázka zadávána na základě základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, a pokud zadavatel varianty předem připustil v zadávacích podmínkách. (10) Pokud jsou varianty nabídky přípustné, uvede zadavatel v zadávací dokumentaci požadavky na varianty, případně společně se zvláštními požadavky na zpracování nabídky. (11) Varianta nabídky nesmí být při posouzení nabídek vyřazena proto, že by v případě veřejné zakázky na dodávky došlo ke změně na veřejnou zakázku na služby nebo že by v případě veřejné zakázky na služby došlo ke změně na veřejnou zakázku na dodávky. Čl.11 Lhůta pro podání cenové nabídky Lhůtu stanoví ředitelka podle druhu a charakteru veřejné zakázky a dle platné legislativy. Čl.12 Hodnotící komise (1) U zadávacích řízení s předpokládanou hodnotou nejméně Kč bez DPH je povinností ustanovit komise. (2) Hodnotící komise včetně náhradníků pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovaná ředitelkou zadavatele. (3) Komise musí být nejméně tříčlenná, členy hodnotící komise jsou zaměstnanci zadavatele a přizvaní odborníci. Počet přizvaných odborníků nesmí překročit počet zaměstnanců zadavatele. (4) Členové hodnotící komise a jejich náhradníci nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjatí, zejména se nesmí podílet na zpracování zakázky, nesmí mít osobní zájem na zadání příslušné veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr. O své podjatosti učiní písemné čestné prohlášení na počátku prvního jednání hodnotící komise. (5) Předseda hodnotící komise svolá a řídí jednání hodnotící komise. Hodnotící komise může jednat a usnášet se pouze tehdy, jsou-li přítomny dvě třetiny členů. (6) Hodnotící komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. (7) O jednání hodnotící komise se sepisuje protokol o jednání. Protokol o jednání podepisují všichni členové hodnotící komise, kteří se účastnili jednání komise. Zastává-li člen komise odchylný názor proti názoru většiny, uvede se v protokolu o jednání tento odlišný názor s odůvodněním. (8) Členové hodnotící komise a náhradníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou. (9) Členem komise musí být vždy zástupce úseku, ve kterém se veřejná zakázka bude realizovat. Alespoň jeden z členů komise musí mít příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. 8

11 Čl.13 Otevírání obálek (1) Postup při otevírání obálek se řídí ustanovením 71 mimo bod 7 a následujícími ustanoveními zákona o veřejných zakázkách. (2) Otevírání obálek se mají právo zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Zadavatelmůže po přítomných uchazečích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů. Pokud však zadavatel uveřejnil v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení záměr použít jako prostředek hodnocení nabídek elektronickou aukci, koná se otevírání obálek bez přítomnosti uchazečů. (3) Komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla a kontroluje úplnost nabídky, tedy zda: a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče c) nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích. (4) Po provedení kontroly úplnosti každé nabídky sdělí komise přítomných uchazečům identifikační údaje uchazeče a informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky. Komise přítomným uchazečům sdělí rovněž informaci o nabídkové ceně. (5) Jestliže komise zjistí, že nabídka není úplná, nabídku vyřadí. Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacícm řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. Čl.14 Posouzení a hodnocení nabídek (1) Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je buď ekonomická výhodnost nabídky, nebo nejnižší nabídková cena. (2) Je-li hodnotícím kritériem (i dílčím) cena, pak je zadávající povinen stanovit, zda jde o cenu bez DPH či včetně DPH. (3) Je-li hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky ekonomická výhodnost nabídky, je zadavatel ve spolupráci s odborníkem povinen stanovit vždy nejméně dvě dílčí hodnotící kritéria, z nichž jedno musí být nabídková cena. Vždy je třeba stanovit dílčí kritéria kvantitativní povahy. Jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím zadavatel stanoví váhu, kterou vyjádří v procentech. (4) Jen ve výjimečných případech, kdy s ohledem na předmět a povahu veřejné zakázky není možné použití dílčích hodnotících kritérií kvantitativní povahy, je přípustné použití některých dílčích kritérií kvalitativní povahy; použití kritérií kvalitativní povahy musí být v zadávacích podmínkách odůvodněno, a to včetně popisu způsobu hodnocení a bodového systému. (5) Pro hodnocení nabídek se u kvantitativních hodnotících kritérií použije bodovací stupnice od 0 do 100 bodů a obodování dílčích hodnotících kritérií se provede takto: 9

12 a) Pro kritéria, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu: počet bodů = nejvhodnější nabídka / hodnocená nabídka x 100 b) Pro kritéria, kde má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu: počet bodů = hodnocená nabídka / nejvhodnější nabídka x 100. (6) Součet procentní váhy jednotlivých dílčích hodnotících kritérií musí vždy dát 100 %. V případě, že bude pro hodnocení použito základní hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky, musí mít hodnotící kritérium nabídková cena minimální váhu 60 %. Celkové hodnocení je součtem bodových hodnocení dílčích hodnotících kritérií, která jsou vynásobena vahou daného kritéria. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů. (7) Hodnotící komise neprovede hodnocení, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče. (8) Hodnotící komise provede posouzení a hodnocení nabídek do 7 dnů od otevírání nabídek. Z posouzení ahodnocení nabídek pořídí hodnotící komise zprávu, která je zpracovaná na příslušném formuláři a obsahuje: a) seznam všech posuzovaných nabídek b) seznam nabídek, které hodnotící komise vyřadilas uvedením důvodu vyřazení c) popis hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním d) výsledek hodnocení nabídek e) údaje o složení hodnotící komise včetně údaje o splnění požadavků na odbornost (9) Zprávu, nabídky a ostatní dokumentaci přdá hodnotící komise statutárnímu zástupci zadavatele bezodkladně po ukončení své činnosti. Uchazeči, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučení, jsou oprávněni: a) Nahlédnout do zprávy hodnotící komise b) Pořídit si z ní výpis nebo opis. Zadavatel jimto musí umožnit a to až do okmažiku, kdy bude uzavřena smlouva. (10) Hodnotící komise předloží statutárnímu zástupci zadavatele návrh smlouvy s vybraným uchazečem. (11) Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky vybranému uchazeči oznámí statutární zástupce zadavatele nebo jím pověřená osoba ostatním uchazečům účastnících se zadávacího řízení. Čl.15 Uzavření smlouvy (1) Vybraný uchazeč je povinnen poskytnout zadavateli součinnost poutřebnou k uzavření smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena do 30 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky. (2) Odmítne-li uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li potřebnou součinnost tak, aby mohla být smlouva v daném termínu uzavřena, uzavře zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil další v pořadí. 10

13 Čl.16 Ustanovení k jednotlivým druhům řízení (1) Posouzení kvalifikace uchazečů v užším řízení provede hodnotící komise. K posouzení kvalifikace budou vždy přizváni dva členové rady. (2) Výběr zájemců a schválení výzvy k podání nabídek provede statutární zástupce nebo jím pověřená osoba na základě návrhu zpracovaného útvarem ve spolupráci s příslušnými odborníky. (3) Výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění schvaluje statutární zástupce na základě návrhu příslušného útvaru. Jednací řízení bez uveřejnění provádí zadávající odbor ve spolupráci s příslušným odborem; k jednání bude ustanovena tříčlenná komise. O každém jednání sepíše protokol, v němž popíše jeho průběh. Uvedený postup není povinný v případech dle 34 odst. 5 zákona. Zadávající zpracovává a následně předkládá ke schválení písemný soupis včetně odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací dle 34 odst. 5, písm. b) zákona. (4) Výběr zájemců a schválení výzvy k předložení nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení provede po předložení návrhu statutární zástupce. Pověřená osoba ověří doložení kvalifikace před podpisem smlouvy dle 62 odst. 3 zákona, v případě pochybností předloží k posouzení právnímu zástupci organizace. (5) Zavedení dynamického nákupního systému a využití elektronické aukce schvaluje statutární zástupce v souladu s pravidly Pardubického kraje. (6) Vyhlášení soutěže o návrh a jmenování soutěžní poroty schvaluje statutární zástupce na základě návrhu příslušného útvaru. Pověřená osoba zajistí po celou dobu soutěže až do okamžiku rozhodnutí poroty o výběru nejvhodnějšího účastníka či účastníků soutěže o návrh anonymitu podaných návrhů. Podané návrhy předá pověřená osoba soutěžní porotě před zahájením jednání. Soutěžní porota vyhodnotí podané návrhy a zpracuje zprávu o jejich posouzení a hodnocení s uvedením nejvhodnějšího návrhu. Čl.17 Námitky a přezkoumání rozhodnutí (1) Veškeré námitky uplatněné v souladu se zákonem projednává statutární zástupce v souladu s platnou legislativou. Čl.18 Závěrečná ustanovení (1) Tento vnitřní předpis ruší všechny předchozí úpravy vyházející ze zákona o veřejných zakázkách. (2) Součástí vnitřního předpisu jsou: 18. Výzva k podání nabídky (vzor) 19. Evidenční list doručených nabídek 11

14 20. Seznam zájemců, kterým byla poskytnuta dokumentace 21. Potvrzení převzetí zadávací dokumentace na VZ 22. Prohlášení o mlčenlivosti členů komise pro otevírání a hodnocení nabídek 23. Čestné prohlášení člena hodnotící komise 24. Protokol o jednání hodnotící komise 25. Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího dodavatele 26. Oznámení ovýběru nejvhodnější nabídky 27. Protokol z hodnocení poptávkového řízení (3) Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 1. srpna Změny vnitřního předpisu Zadávání veřejných zakázek se řeší dodatkem. (4) Všichni vedoucí zaměstnanci jednotlivých úseků mají povinnost seznámit své podřízené zaměstnance prokazatelným způsobem s tímto vnitřním předpisem. V Pardubicích dne Mgr. Bc. Alena Krabcová ředitelka organizace 12

METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM

METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Metodický pokyn METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/12/2014 Platnost od 7. 5.

Více

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi Město Milovice SMĚRNICE č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012 OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Směrnice č. 3/2011 revize č.1 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (

Více

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) 'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) schválená Radou města Stráž pod Ralskem dne 16. září 2009 usnesením č. RJ336/2009 a doplněná Radou města Stráž pod Ra1skem dne 2. února

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566, Hradec Králové

Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566, Hradec Králové Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566, 500 11 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek Č.j.: ZSHKST/0451/2012 Účinnost od: 1.7.2012 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A10 Změny: Čl.

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 9. 2009 č. 08/09 Čl. 1 Předmět

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje Čl. 1 Obecná ustanovení Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho. příspěvkovými organizacemi.

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho. příspěvkovými organizacemi. Město Milovice SMĚRNICE č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně Dodatku č. 1 schváleného radou města dne 18.3.2013 usnesením č. 70/2013, Dodatku č. 2 schváleného radou města dne 23.6.2014

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah: (1) Předmět úpravy, související předpisy, pojmy (2) Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (3) Zakázky při krizovém řízení (4)

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 SMĚRNICE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Směrnice nabývá účinnosti: 01. 04. 2012 Stránka 1 z 7 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje jednotlivé kroky postup při

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Vnitřní směrnice č. 3/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice č. 3/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice č. 3/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.2.2019 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Předmět směrnice 1. Tato směrnice pro zadávání veřejných zakázek

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov Rada města Adamova v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává

Více

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE Č. 02/2014 Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. Předmět úpravy Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 7. 2008 č. 04/08 1 Čl. 1 Předmět

Více

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení Zadavatel: Česká republika Název veřejné zakázky: Uzavření rámcové Ministerstvo zemědělství smlouvy na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně na podporu nové webové platformy

Více

Zásady zadávání veřejných zakázek

Zásady zadávání veřejných zakázek Zásady zadávání veřejných zakázek Článek I. Úvodní ustanovení 1. Rada MČ Brno-Bystrc (dále jen RMČ) stanoví v těchto Zásadách působnost zadavatele veřejných zakázek při zadávání veřejných zakázek hrazených

Více

SMĚRNICE Olomouckého kraje

SMĚRNICE Olomouckého kraje SMĚRNICE Olomouckého kraje ze dne 16. 6. 2016 č. 2/2016 kterou se vydává Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením č. UR/98/16/2016 ze dne 16.

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

IČ: 00020478 dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

IČ: 00020478 dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlem: Blanická 1 ČR Ministerstvo zemědělství, 772 00 Olomouc Zastoupený: Ing. Jaromírem Součkem Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Želechovice u Uničova Spisová značka

Více

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Předmět úpravy 1. Tato směrnice upravuje postup Obce Sytno (dále jen "zadavatel") při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Město Moravské Budějovice

Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Pravidla Rady města Moravské Budějovice pro zadávání veřejných zakázek č. 2/2016 Čl. 1 Předmět úpravy (1) Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Moravské Budějovice

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zpracoval Vydal Schválil Originál uložen Ing. Jiří Vávra, tajemník MÚ Loket, upravila RM Rada města Loket Rada města Loket dne 11. 03. 2015 usnesením

Více

Název veřejné zakázky Společná zařízení v katastrálním území Švihov u Lažišť. Zadavatel: Č. j./evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení:

Název veřejné zakázky Společná zařízení v katastrálním území Švihov u Lažišť. Zadavatel: Č. j./evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení: Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Prachatice Sídlem: Vodňanská 329, 383 01 Prachatice Zastoupený: Ing. Františkem Šebestou Pověření číslo jednací 71814/2012-MZE- 13313

Více

Opatření děkana č. 33/2009

Opatření děkana č. 33/2009 Opatření děkana č. 33/2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2009 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 1.1.2010 V Praze dne 30.11. 2009

Více

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Směrnice č. 20 Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2 Obec: Rasošky Adresa: Rasošky 50, 552 21 Rasošky IČO: 00272973 Směrnici zpracoval: Kučerová Marie Směrnici schválilo:

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

QS Č. j.: OVVV/177/2009/PD- 92

QS Č. j.: OVVV/177/2009/PD- 92 Č. j.: OVVV/177/2009/PD- 92 Počet stran: 9 JID: 77222/2016/muhb (Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu a její poskytování jiným osobám, než k tomu určeným, je možné pouze se souhlasem tajemníka

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek Část I Základní ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Opatření

Více

Předpokládaná hodnota. Druh zakázky. Stručný popis postupu zadavatele

Předpokládaná hodnota. Druh zakázky. Stručný popis postupu zadavatele Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále jen zákon ) Druh zakázky Dodávky a služby Předpokládaná

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

SMĚRNICE č.19 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE č.19 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK SMĚRNICE č.19 (platná od..) ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Tato směrnice je zpracována na základě zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) a stanovuje zásady a postupy obce Sovětice

Více

Směrnice č.1/ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY. Článek 1 Úvodní ustanovení

Směrnice č.1/ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY. Článek 1 Úvodní ustanovení Směrnice č.1/2015 - o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Tato směrnice je vydávána jako vnitřní předpis obce Dolní Nivy, která řeší způsob zadávání,

Více

Opatření obce č. 18. Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov

Opatření obce č. 18. Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov Opatření obce č. 18 Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov Opatření č. 18 se opírá o zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Stanovuje podmínky při zadávání malých, podlimitních

Více

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem Postupy pro zadávání malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh

Více

SMĚRNICE číslo 2/2014

SMĚRNICE číslo 2/2014 SMĚRNICE číslo 2/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Kocelovice Adresa: Kocelovice 32, 387 42 Lnáře Směrnici zpracoval: Ing. Karel Lukáš Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Kocelovice

Více

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Obec Věžná Směrnici zpracovala: Jana Vrbková Směrnici schválilo zastupitelstvo obce dne... usnesením číslo... Datum zpracování: 5.2.2018 SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice upravuje

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 927 ze dne 4. 6. 2013 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou Obsah: HLAVA I OBECNÁ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 12.22.07 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Část I Obecná ustanovení čl. 1 Předmět úpravy a působnost

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč č. 3/2014, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč č. 3/2014, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč č. 3/2014, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/03/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost

Více

PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVACÍ ŘÁD OBCE SVIADNOV

PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVACÍ ŘÁD OBCE SVIADNOV Obec Sviadnov Obecní úřad Sviadnov, Na Drahách 119, 739 25 Sviadnov PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVACÍ ŘÁD OBCE SVIADNOV OBSAH: I. Předmět úpravy, cíl II. III. IV. Předpokládaná hodnota veřejné

Více

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice, okres Břeclav Směrnice o poskytování zakázek malého rozsahu Obec: Šakvice, IČ 00283614 Adresa: Hlavní 12, 691 67 Šakvice

Více

Čl.1. Předmět úpravy. 1. Toto opatření upravuje způsob zadávání zakázek, u nichž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky nedosáhne:

Čl.1. Předmět úpravy. 1. Toto opatření upravuje způsob zadávání zakázek, u nichž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky nedosáhne: Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 8 /2008, kterým se stanoví způsob zadávání zakázek malého rozsahu na Přírodovědecké fakultě UK v Praze (úplné

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6,

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 16/2015 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento vnitřní předpis upravuje

Více

SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC ČEJKOVICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zpracoval: Kontroloval: Schválil: Platnost od: 2. 1. 2019 Účinnost od: 1. 1. 2019 Mgr. Šotkovská Helena Sedlačíková Zdenka ZO usnesením

Více

H) MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICI

H) MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICI w H) MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICI ORGANIZAČNÍ s m ě r n ic e Název: Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č íslo dokum entu: V S /3 8 V ydán í č.: 03 V ýtisk č.: Ú činnost od: 1. 10. 2016 Platnost do:

Více

SM-03 K zadávání veřejných zakázek. Určeno pro: celou organizaci 4.14.8, 4.14.13, 4.14.20, 4.17.2, 4.20, 4.21.3, 4.24.4

SM-03 K zadávání veřejných zakázek. Určeno pro: celou organizaci 4.14.8, 4.14.13, 4.14.20, 4.17.2, 4.20, 4.21.3, 4.24.4 LESY hl. m. PRAHY, příspěvková organizace Práčská 1885. 106 00 Praha 10 - Záběhlice Evidenční číslo SMĚRNICE SM-03 Téma: K zadávání veřejných zakázek u organizace Lesy hl.m.prahy verze č.: 06 Počet příloh:

Více

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Bruntál se na své schůzi dne 6. 2. 2007 usnesením č. 281/6 usnesla vydat na základě 102 odst. 2 písm. a ) a 110 odst. 4 písm. e)

Více

Směrnice č. 12/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 12/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Nemojov Dolní Nemojov 13 544 61 Nemojov IČ: 00278165 DIČ: CZ00278165, Směrnici zpracovala: Lenka Kněžourová Směrnici schválilo zastupitelstvo obce dne: 29.9.2017 Datum zpracování: 20.9.2017 Směrnice

Více

o evidenci veřejných zakázek a postup zadávání zakázek malého rozsahu

o evidenci veřejných zakázek a postup zadávání zakázek malého rozsahu / obec Voznice Směrnice č. 2/2015 o evidenci veřejných zakázek a postup zadávání zakázek malého rozsahu V souladu s ustanovením zákona Č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY Vnitřní předpis o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Účinnost: č. 27/4 z 18.1.2017 Vnitřní předpis v listinné podobě je uložen ve: Směrnicích MČ Praha Dolní Měcholupy

Více

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Směrnice č. 16 Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Rasošky Adresa: Rasošky 50, 552 21 Rasošky IČO: 00272973 Směrnici zpracoval: Kučerová Marie Směrnici schválil: Rezek

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Stručný popis postupu zadavatele

Stručný popis postupu zadavatele Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh zakázky

Více

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd. Opatření děkana č. 27/2012. Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd. Opatření děkana č. 27/2012. Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 27/2012 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 3. 5. 2012 V Praze dne 3. 5. 2012 PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:34444/2013-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

SMĚRNICE 01/2015 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU. Článek 1.

SMĚRNICE 01/2015 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU. Článek 1. SMĚRNICE 01/2015 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU. Směrnice 01/2015 upravuje zásady při zadávání veřejných zakázek nebo jejich částí hrazených z prostředků OBCE VILÉMOV. Článek

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2016, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Michal Cichý, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

VÝNOS REKTORA Č. 2/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

VÝNOS REKTORA Č. 2/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VÝNOS REKTORA Č. 2/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK zpracovatel a věcně odpovědná osoba: Ing. Miroslav Abrahám, ved. EO schválil: doc. MgA. Tomáš Vaněk, rektor schváleno dne: 3. 4. 2017 nabývá účinnosti

Více

QS Č. j.: OVVV/177/2009/PD-68

QS Č. j.: OVVV/177/2009/PD-68 Č. j.: OVVV/177/2009/PD-68 Počet stran: 8 JID: 81015/2013/muhb (Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu a její poskytování jiným osobám, než k tomu určeným, je možné pouze se souhlasem tajemníka

Více

Město Černošice Městský úřad Černošice. Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi

Město Černošice Městský úřad Černošice. Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi Město Černošice Městský úřad Černošice Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi Datum Jméno, příjmení Podpis Zpracoval Ing. Anna Hrabáková Schválil Mgr. Filip Kořínek Záznam o seznámení Potvrzuji,

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Příloha č.p Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Schváleno RM dne 14.12.2016 usnesením č. 788/33/14/1/2016 Nabývá účinnosti dne 19.12.2016 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice se

Více

Zadávací řízení krok za krokem

Zadávací řízení krok za krokem Zadávací řízení krok za krokem Mgr. Hana Borošová Mgr. Markéta Adámková www.portal-vz.cz srpen 2012 Obsah předmět veřejné zakázky druhy zadávacích řízení popis postupu v otevřeném řízení zjednodušené podlimitní

Více

OPPS SR-ČR VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

OPPS SR-ČR VEŘEJNÉ ZAKÁZKY CRR ČR, pobočka Střední Morava OPPS SR-ČR 2007-2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Seminář pro příjemce Luhačovice, 3.11.2010 Jeremenkova 40B. 779 00 Olomouc tel.: +420 587 337 701-9 e-mail: strednimorava@crr.cz www.crr.cz

Více

Směrnice č /2018 Městské části Praha Lipence

Směrnice č /2018 Městské části Praha Lipence Směrnice č /2018 Městské části Praha Lipence ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek Část I Základní ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Opatření

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ. Krajský úřad Olomouckého kraje. Vnitřní předpis

OLOMOUCKÝ KRAJ. Krajský úřad Olomouckého kraje. Vnitřní předpis OLOMOUCKÝ KRAJ Krajský úřad Olomouckého kraje Vnitřní předpis který upravuje úkoly Krajského úřadu Olomouckého kraje stanovené ve Směrnici Rady Olomouckého kraje č. 1/2018 Postup pro zadávání veřejných

Více

METODICKÁ INFORMACE. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j /

METODICKÁ INFORMACE. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 12847/2012-50 METODICKÁ INFORMACE PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK FINANCOVANÝCH Z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V

Více

Obec Dolany SMĚRNICE SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ DOLANY. číslo:

Obec Dolany SMĚRNICE SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ DOLANY. číslo: Obec Dolany SMĚRNICE NÁZEV: SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ DOLANY SPISOVÁ ZNAČKA:. číslo: PLATNÁ OD:. ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obec Dolany, její orgány, včetně zřízených organizačních

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Poř. č.:49.02 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zodpovídá: odbor kontroly Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 13.12.2006 Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice popisuje

Více

MĚSTO ŽATEC Městský úřad, náměstí Svobody 1, Žatec. Vnitřní předpis. ZÁSADY A POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek

MĚSTO ŽATEC Městský úřad, náměstí Svobody 1, Žatec. Vnitřní předpis. ZÁSADY A POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek MĚSTO ŽATEC Městský úřad, náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec Vnitřní předpis ZÁSADY A POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek Květen 2014 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Tyto Zásady a postupy pro zadávání

Více

Ing. Martin Kundrát. GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft

Ing. Martin Kundrát. GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft Ing. Martin Kundrát GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft Jedna z nejdůležitějších a nejobtížnějších věcí pro získání dotace! Cesta k úspěchu = správně zrealizované zadávací/výběrové řízení! 2 MaKuSoft Specifická

Více

Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona k provedení čl. 8 nařízení

Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona k provedení čl. 8 nařízení Příloha č.5 k č.j.:ppr-14371-27/čj-2015-990656 Příloha č. 2 k NMV č. 44/2014 Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona k provedení čl. 8 nařízení Čl.

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Příloha č. 11 PPŽP Pokyny pro zadávání veřejných zakázek

Příloha č. 11 PPŽP Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Příloha č. 11 PPŽP Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Účinnost: od 1. 4. 2010 Verze č. 11.0 ~ 1 ~ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Pokyny pro zadávání veřejných zakázek

Více

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Číslo řídícího dokumentu: Druh řídícího dokumentu: 741.01.0-SM-2016-RMO vnitřní předpis SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zpracoval: Schválil (vydal): Datum nabytí účinnosti dokumentu:

Více

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek Obec Bušanovice Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Bušanovice Znění pravidel bylo schváleno

Více

SMĚRNICE č. 03/2015. Obsah Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 - Rozdělení veřejných zakázek...2

SMĚRNICE č. 03/2015. Obsah Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 - Rozdělení veřejných zakázek...2 SMĚRNICE č. 03/2015 Zpracoval: Schválil: Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru RR Ing. Petr Klouda, starosta města Dne: účinnost 26.6.2015 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

SMĚRNICE SM 04/03/16

SMĚRNICE SM 04/03/16 MĚSTO HULÍN SMĚRNICE SM 04/03/16 O ZADÁVÁNÍ A HODNOCENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: 08.12.2016 Odbor rozvoje města a životního prostředí Rada města Hulína č. 45,

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Zodpovídá: odbor správy majetku

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Zodpovídá: odbor správy majetku Poř. č.:49.13 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 1. 2. 2016 Zodpovídá: odbor správy majetku Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice

Více

Směrnice rady města č. 2/2011 O zadávání zakázek

Směrnice rady města č. 2/2011 O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 2/2011 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Obec Chaloupky Chaloupky 117, 267 62 Komárov IČO : 00233315 Směrnice č. 2/2015 SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Článek I. 1). Veřejné zakázky jsou všechny zakázky od hodnoty 1 Kč hrazené z veřejných

Více

SMĚRNICE. Část I. Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (dále jen směrnice )

SMĚRNICE. Část I. Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (dále jen směrnice ) Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-130-022-17 SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (dále jen směrnice ) Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Městská část Praha 12 (dále

Více