Digitální video, střih a využití při prezentaci firemních informací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální video, střih a využití při prezentaci firemních informací"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Digitální video, střih a využití při prezentaci firemních informací Bakalářská práce Autor: Petr Čanda DiS. Vedoucí práce: doc. Ing. Horný Stanislav, CSc. Červenec, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Praze dne 17. července 2009 Petr Čanda DiS.

3 Poděkování: Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu práce doc. Ing. Stanislavu Hornému, CSc., za cenné připomínky a konzultace, které přispěly ke zvýšení úrovně bakalářské práce.

4 Anotace: V první části se práce zabývá digitálním videem, výběrem kamery pro záznam videa a uchování dat z kamery, dále pak hardwarem a softwarem pro zpracování záznamu z kamery. V další části se práce zabývá střihem videa, popisem programu pro střih, jeho výhody a problémy. V poslední části se práce zabývá formami zpracování videa a jeho vyuţití při prezentaci ve firemních informacích. Annotation: In the first part the work deals with the digital video, the selection of video cameras for the record and the preservation of data from the camera, furthermore the hardware and the software for processing the record from the camera. In the next part the work deals with the video editing and with the description of the program for editing, its advantages and problems. In the last part the work deals with the forms of video processing and its application in the presentation of corporate information.

5 OBSAH ÚVOD HISTORIE DIGITÁLNÍHO VIDEA PŘEHLED A VOLBA ZAŘÍZENÍ PRO DIGITÁLNÍ VIDEO Analýza výběru kamery Rozdíl mezi amatérským a profesionálním vybavením kamery Rozdělení kamer Podle konstrukce Rozdělení podle pouţití Důleţité části kamery při výběru Objektiv Sluneční clona Tělo kamery Hledáček Panel LCD displej Audio zařízení Baterie Rozhraní pro import a export záznamu Hardware pro zpracování videa Videokamera Počítač Střihová karta Software pro zpracování videa Přehled amatérského softwaru na trhu Postačující software pro úpravu videa Profesionální software pro úpravu videa FORMY ZÁZNAMU DIGITÁLNÍHO VIDEA Formáty digitálního videa WMV (Windows Media Video) AVI (Audio Video Interleaved) MPEG (Motion Picture Experts Group) MPEG MPEG Formy uchování dat z kamery MiniDV HDD (Hard Disk Drive) DVD (Digital Video Disc)

6 3.2.4 SD (Secure Digital) SDHC (Secure Digital High Capacity) SDXC (Secure Digital extended Capacity) Srovnání medií pro uchování dat z kamery STŘIH VIDEA - METODY, POSTUPY, PROBLÉMY Import videa do PC Střih Album Přehrávač Časová osa Ukládání projektu Problémy střihu Málo natočeného materiálu Nekvalitní záznam, záběr Nekvalitní technika pro střih METODY PRO PREZENTACI VIDEA Reklama Video prezentace na webu Řízení výroby a monitoring Videokonference MÉ VYUŽITÍ TECHNIK, METOD A ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO VIDEA PŘI PREZENTACI Videokonference na internetu Návrh videokonference Způsoby videokonference Software pro videokonferenci Hardware pro videokonferenci Doporučená rychlost připojení internetu pro videokonference ZHODNOCENÍ ZÁVĚR SEZNAM PRAMENŮ A LITERATURY

7 SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH

8 Úvod Snad kaţdý má v dnešní době potřebu uchovat v obrazové formě data (nějaké vzpomínky, záţitky z dovolené, narození dítěte, firemní akce, atd.), takových případů, kdy je potřeba video, je mnoho. Výraz video je obecně pojmenován systém pracující s elektronickým obrazem rozloţeným na řádky převedené na elektrický signál. Často se pod pojmem video rozumí pouze videokamera nebo videorekordér. Pojem "digitální" nás v poslední době příliš zaplavuje (digitalizace TV, digitální fotografie, digitální hodiny, digitální video, digitální ). Digitální záznam předčil analogový. Tato práce se zaměřuje na digitální video, na zpracování dat z kamery, uloţení, střih a formy prezentace firemních informací přes digitální video. 1. Historie digitálního videa Poprvé se kamera objevila v USA v 19. století, to se ještě tento dneska bájný přístroj jmenoval [1]"wheel of life" nebo také "zoopraxiscope". Patentoval ho William Lincoln. Zkonstruovat první přenosnou kameru s jednotkou pro zpracování filmu a projektorem se povedlo Francouzovi Luisovi Lumierovi. Spojení těchto tří funkcí dostalo název Cinematograph. Spojováni s první veřejnou projekcí svých záznamů v roce 1895 jsou bratři Lumierové. V roce 1891 se společnosti Edison podařil podobný kousek, provedený přístrojem zvaným "Kinetoscope". O pouhých 5 let později se pak společnost prosadila v komerčním světě se svým inovovaným přístrojem, nazvaným "Vitascope". Netrvalo to dlouho a jiţ v roce 1904 bylo patentováno zpracování barevného filmu. V roce 1995, kdy Sony předvedla své první komerčně vyuţité modely digitální videokamery řady DCR-VX700 a DCR-VX1000, které zároveň představovaly implementaci nové High-tech sériové sběrnice pro komunikaci, zvané IEEE O pouhý rok později 1996 představila Sony nový model DCR-PC7 mini-dv videokamery. Následovaly pak ostatní společnosti jako Panasonic, JVC, Samsung, Hitachi. -4-

9 2. Přehled a volba zařízení pro digitální video Kapitola je zaměřena na výběr a analýzu výběru kamery, hardware jaký se poţívá pro zpracování digitálního videa, jaké jsou minimální nároky na PC pro zpracování digitálního videa, rozhraní v PC, které se pouţívají pro import videa do PC a software pro zpracování digitálního videa. 2.1 Analýza výběru kamery Na trhu je mnoho digitálních kamer s různými parametry a různými zaměřeními pro natáčení videa. Prvním nad čím bychom se měli zamyslet při výběru kamery, je k čemu kameru a k jakým účelům jí budeme vyuţívat. Můţeme kamery rozdělit na dvě větve a) amatérské kamery, b) profesionální kamery Rozdíl mezi amatérským a profesionálním vybavením kamery Rozsah zoomu Světelnou citlivostí optiky i elektroniky Rozměr obrazu (4:3, 16:9) Provozní dobou akumulátoru v kameře Mnoţství digitálního efektu Digitální menu pro seřazování a třídění jednotlivých záběrů Časová kapacita záznamového média 2.2 Rozdělení kamer Podle konstrukce a) Vnitřní kamery Svojí konstrukcí jsou určeny pro pouţití ve vnitřních prostorách bez vlhkosti, prachu a extrémních výkyvů teplot. -5-

10 b) Venkovní kamery Svojí konstrukcí jsou určeny pro pouţití ve venkovních klimatických podmínkách bez nutnosti pouţití dalšího krytu. Dodávají se s pevně zabudovaným objektivem, včetně kloubového drţáku. c) Vodotěsné kamery Svojí konstrukcí jsou určeny pro pouţití ve vodě Rozdělení podle použití a) Webové kamery Webové kamery jsou malé kamerky, buď integrované přímo v monitoru, notebooku nebo externí. Slouţí především pro komunikaci na internetu. b) Amatérské Jsou kamery pro běţné pouţití. Mají horší parametry, rozlišení, optiku, zoom atd. neţ profesionální, proto jsou logicky levnější. c) Profesionální Profesionální kamery jsou takové kamery, které pouţívají kameramani např. pro natáčení celovečerních filmů. Mají obecně lepší parametry, větší rozlišení, lepší výkonnost při nízkém osvětlení d) Průmyslové a bezpečnostní Průmyslovými kamerami jsou různé monitorovací, hlídací kamery, které střeţí objekt před fyzickým napadením. 2.3 Důležité části kamery při výběru Objektiv Optika je tou nejdůleţitější součástí kamery. Tvoří vstupní optický signál do kamery a tím ovlivňuje, co v jaké kvalitě se dostane dovnitř kamery. U objektivu především záleţí na počtu čoček v hlavě kamery, jejich velikosti (průměru), zaoblení a vzájemném rozestavení. -6-

11 Technické parametry objektivu: Počet čoček a jejich průměr anglicky Lens (čočky) a za kaţdou z nich číslo v milimetrech. Změna ohniskové vzdálenosti, které je schopen objektiv docílit anglicky Focal Lenght uvádí se v milimetrech např mm. [21 str.] Podle své ohniskové vzdálenosti (nebo spíše úhlu záběru) se objektivy rozlišují na tři základní skupiny. a) Normální objektiv úhel záběru je 50, coţ je zhruba stejně jako úhel vnímání lidského oka; snímky pořízené takovým objektivem mají pro člověka nejpřirozenější perspektivu. b) Širokoúhlý objektiv ohnisková vzdálenost je kratší neţ u normálního objektivu, snímek má tím pádem širší záběr; extrémním případem jsou objektivy typu rybí oko, které mají úhel záběru aţ 180. c) Teleobjektiv jejich zorný úhel je uţší, umoţňuje vyplnit celý snímek i poměrně vzdáleným předmětem. Pixelové rozlišení označuje se např. termínem Image Device pouze jako číslo/počet pixelů. [2] Obrázek 1: Objektiv s čočkami [http://i.idnes.cz/07/104/cl/jlb1ec078_objektiv.jpg] -7-

12 2.3.2 Sluneční clona Sluneční clona bývá součástí vyšších modelů kamer. Jedná se o předsádku, která je umístěna před optikou. Sluneční clona zabraňuje vstupu bočního světla a slouţí k odstínění neţádoucích nejen slunečních paprsků, které by na čočce dělaly neplechu odrazy světla, světelné lomy [1]. Obrázek 2:Sluneční clona od firmy Nikon Tělo kamery Tělo kamery je důleţité při výběru kamery. Musíme hledět na to, jaký tvar má, aby se nám drţela kamera dobře v ruce. Jak daleko jsou ovládací prvky (REC, Play, zoom atd.) od ruky, aby se nám kamera dobře ovládala. Funkčně slouţí mimo jiné k zaloţení, či naopak vytaţení záznamového média Hledáček Oční hledáček je zařízení, které umoţňuje kontrolovat záběr jedním okem. Některé hledáčky mají nastavitelnou korekci oční vady, nastavitelný úhel a posun vzhledem ke kameře, vyměnitelnou gumovou očnici, která lépe stíní před neţádoucím stranovým světlem [3] Panel LCD displej LCD display se pouţívá, pokud je dostatečně veliký, kdyţ je dostatek energie v akumulátorech a kdyţ pomůţe v nestandardních situacích. U běţných záběrů je doporučeno spíše pouţívat hledáček. Navíc při slunečném počasí je většinou LCD špatně pouţitelný, protoţe na přímém slunci se kontrast ztrácí a není téměř nic vidět. U kamer existují LCD displeje otočné o 180, dotykové displeje, které slouţí především pro ovládání kamery. -8-

13 2.3.6 Audio zařízení Audio zařízení se skládá z mikrofonu a reproduktoru. V kameře je především důleţitý mikrofon. Mikrofon můţe být napevno zabudovaný, v kameře anebo externí, připevněný na kameře Baterie Při výběru bychom měli hledět na kapacitu dané baterie. Pokud kamera bude určena pro náročnější natáčení, které bude trvat delší čas a uskuteční se na místě bez elektřiny, je třeba se zásobit větším mnoţstvím baterií s vyšší kapacitou. Baterie bývá na zadní straně kamery, kde blízko ní je vymezený i vstup pro přímé napájení kamery. Prodávají se baterie do kamery s kapacitou od 700mAh do 6000 mah. Obrázek 3:Baterie od firmy Data BatteryPanasonic [http://www.elektrosvet.net/ thickbox.jpg] Rozhraní pro import a export záznamu IEE 1394 Fire Wire Je standard sériové sběrnice pro připojení periférií k počítači. V dnešní době jsou dvě verze rozhrání IEEE 1394 s šestipánovým kabelem a rychlostí 400 Mbit/s dále pak devítipinový jinak IEE 1394b kabel s rychlostí aţ 800 Mbit/s. Rozhraní IEE1394 se pouţívá k rychlému připojení externích disků a optických mechanik, čteček paměťových karet atd. [5]. Obrázek 4: Kabel IEE 1394 [http://media.digikey.com/photos/ 184.jpg] -9-

14 USB (Universal Serial Bus) Rozhraní pochází od firem Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC a Northern Telecom. USB je univerzální sériová sběrnice, která moderním způsobem připojuje periférie k počítači - tiskárny, myši, klávesnice, joysticky, fotoaparáty, modemy atd., ale slouţí i pro přenos dat z videokamer, čteček paměťových karet, MP3 přehrávačů, externích disků a externích vypalovacích mechanik. Nahrazuje dříve pouţívané způsoby připojení (sériový a paralelní port, PS/2, GamePort apod.) [6]. USB rychlost 12Mb/s USB teoretická rychlost aţ 480Mb/s - zachovává plnou zpětnou kompatibilitu se staršími rozhraními Obrázek 5: Různé typy USB konektorů zleva doprava: micro USB, mini USB; typ B; samice typ A; typ A, pro srovnání velikosti na obrázku s jedním rublem [wipedia.cz] 2.4 Hardware pro zpracování videa Videokamera Popis videokamery a její části jsou popsány v bodě Počítač Abychom mohli zpracovávat video na PC, musí náš PC zvládnout zpracovávat obrovský datový tok. Digitální záznam obsahuje 25 snímku za sekundu, coţ znamená průběţné ukládání na disk 3,6 MB/s. [3]. -10-

15 Minimální konfigurace pro zpracování videa: Procesor 1,4 GHz Operační systém: Windows XP Paměť: 512 MB Střihovou kartu se vstupem IEEE1394 Software pro zpracování videa DirectX 9 1 Pevný disk musí zvládnout zápis a mnoţství dat přibliţně 1 GB pro kaţdé 4,5 minuty záznamu Zvuková karta Střihová karta V dnešní době se prodává několik typů střihových karet. Můţe se jednat o speciální střihovou kartu, která se v počítači zasunuje do PCI a prodává se většinou s některým střihovým programem. Tato karta slouţí pouze k importu a exportu videa přes rozhraní IEEE 1394 někdy označováno jako FireWire. K importu videa do PC lze vyuţít i grafickou kartu, která má konektor IEE 1394 s moţností vstupů a výstupu. Dnešní grafické karty mívají tento konektor jiţ na sběrnici AGP. 2.5 Software pro zpracování videa K zpracování videa na počítači potřebujeme software, ve kterém můţeme střih, různé videomontáţe, titulkování a další operace provádět se záznamem. Funkce kaţdého takového programu můţeme rozdělit na tři základní části import záznamu do počítače, úprava a zpracování videa a audia, export upraveného záznamu. 1 DirectX je soubor programátorských rozhraní API ( Application Programming Interface), vytvořené firmou Microsoft pro operační systémy Windows. DirectX verze 9 se vyznačuje vysokým výkonem u her a dalších multimediálních softwarových programů. -11-

16 Programů pro zpracování videa existuje celá řada, některé jsou méně sloţité a umoţňují jen omezené mnoţství různých efektů a operací. Některé jsou sloţitější a umoţňují kromě základních operací i sloţité profesionální úpravy. Jednotlivé střihové programy se liší v grafickém uţivatelském prostředí časové řady a celkovým designem Přehled amatérského softwaru na trhu Pinnacle Studio Software pro zpracování domácího videa. Umoţňuje import a export videa. Velmi jednoduchá editace videa pomocí časové osy. Samozřejmostí je kompletní česká lokalizace a plná kompatibilita s Microsoft Windows VirtualDub VirtualDub slouţí ke konverzi a grabování videa. Umoţňuje pouţít různé filtry, jako např. ořezávání, zvětšování, zmenšování, odstraňování rušivých vlivů, přidávání jasu, kontrastu. Video se můţe různě stříhat, nastavovat časy, kdy se co má provést, upravovat podíl komprese i u zvuku [6] Windows Movie Maker Windows Movie Maker 2.1 je freeware program od firmy Microsoft pro úpravu a střih videa. Součástí systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2 (SP2), je Windows Movie Maker 2.1, umoţňuje editovat, vytvářet a i sdílet videozáznamy. Nevýhoda Windows Movie Maker je nemoţnost exportu do DivX. Podpora souborů: Zvukové soubory: AIF, AIFC, AIFF, ASF, AU, MP2, MP3, MPA, SND, WAV, WMA Obrazové soubory: BMP, DIB, EMF, GIF, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, WMF Soubory pro video: ASF, AVI, M1V, MP2, MP2V, MPE, MPEG, MPG, MPV2, WM, WMV. -12-

17 2.5.2 Postačující software pro úpravu videa Sony Vegas Sony Vegas je profesionální editační program na úpravu a střih videa. Obsahuje spoustu efektů, přechodů, vlastní DV kodek, podpora AC , vypalování a grabování CD, capture videa, podpora firewire, detekce scén, načítání i ukládání formátů wmv, avi, mpeg, mov, MP3. Součástí Vegas Movie Studio jsou také bonusové aplikace Cinescore Studio a především DVD Architect Studio 4.5, který slouţí k pohodlné tvorbě DVD kompilací a tvorbě navigačních menu s kapitolami na bází šablon a WYSIWYG 3 editorem menu[7] Cinelerra Cinelerra je nelineární střihový editor pracující na Linuxu s otevřeným zdrojovým kódem, licencovaný licencí GPL. Jde o výkonný a velmi dobře vybavený program, který má komplikované ovládání a není určen pro příleţitostné videoamatéry na občasné zpracování videa z rodinného výletu. Umoţňuje neomezený počet videostop a audiostop,podpora videa v HDTV rozlišení (1920x1088), tvorba rozpisek EDL 4, podpora renderovacích farem, vícekanálový zvuk [8] Ulead Media Studio Video Studio je výkonný program pro editaci videa, nabízí řadu modifikovatelných videofiltrů a přechodových efektů, titulky, overlay 5, moţnost záznamu přímo na DV/D8 kameru, výstup ve formátu pouţitelném na webových stránkách a profesionální kvalitu (DV a MPEG-2). Podporuje MPEG-4 a širokoúhlý 16:9 formát obrazu [9]. 2 Označení digitální ztrátové komprese zvuku, vyvinuté společností Dolby Laboratories v konfiguraci 5.1 kanálů - pět hlavních kanálů a jeden nízkofrekvenční basový. 3 Způsob editace videa v počítači, při kterém je verze zobrazená na obrazovce vzhledově totoţná s výslednou verzí videa 4 EDL (Edit decision list) - Seznam klipů a efektů v určitém pořadí, ve kterém budou zaznamenány na výstupní pásku, na disk nebo do souboru. Pokud videoeditor umoţňuje vytvářet vlastní seznamy klipů, a to přidáváním, odstraňováním a změnou uspořádání klipů a efektů. 5 Overlay mód je plynulý, zobrazuje video bez vypadávání snímků a záteţ systému je blízká nule. -13-

18 2.5.3 Profesionální software pro úpravu videa Avid XpressPro Tento software je určen pro platformy PC i Macintosh. Pracuje s nativní kvalitou DV, jinak řečeno, kvalita výsledku je shodná s kvalitou vstupního materiálu. Nevyţaduje speciální vybavení počítačového systému, má proto výhodnou cenu, na druhé straně vyváţenou nevýhodami, především zpoţděním obrazu na analogovém monitoru [10]. Tento nástroj se pouţívá pro profesionální střiţny podporující formáty DV, DVcam, DVCpro, P2. Avid Xpress Pro, podporuje High Definition. Avid Xpress Pro HD má řadu vlastností kromě podpory nativního formátu DVCPRO HD, nabízí aţ 4 streamovou multikameru v reálném čase, 10bitovou hloubku záznamu při přehrávání, editaci a efektování, rozšířené filmové a 24p nástroje, novou architekturu pluginů AVX 2 s rozšířenými moţnostmi animovaní parametrů a 16bitovou hloubku pro referování [11] Adobe Premier Adobe Premiere je profesionální program pro nelineární střih videa, který pouţívá nástroje pro práci s videem v reálném čase, a zvukové nástroje pro editaci umoţňují precizní ovládání kaţdého kroku vaší produkce. Hlavní rysy programu střih v reálném čase project manager - efektivnější vyuţití datového prostoru při přenosu nebo zálohování rozpracované práce beziérovy křivky 6 barevné korekce podpora formátu HD podpora pro přední video media 6 V 70 letech francouzský matematik a konstruktér Pierr Béziere, vyvinul matematickou metodu, s níţ byl schopen popsat libovolný úsek křivky pouze za pomoci čtyř bodů. Stačí tak znát dva krajní tzv. kotevní body, které definují danou úsečku a dva tzv. kontrolní body určující vlastní tvar křivky. Spojnice mezi kontrolním a kotevním bodem je tečnou k výsledné křivce. Tímto způsobem lze popsat i tu nejsloţitější křivku jakou jsme schopni nakreslit. -14-

19 rozsáhlá podpora audio formátů uţivatelské klávesové zkratky přímý výstup na DVD integrace s produkty Adobe [12] Final Cut Pro Studio 2 Tento software od firmy APLE, díky nativní podpoře doslova jakéhokoli formátu, má moţnost editovat cokoli od DV, IMX a nekomprimovaného SD, přes HDV, XDCAM HD, DVCPRO HD, aţ po nekomprimované HD. Na rozdíl od ostatních podobných řešení Final Cut Pro ponechává HDV v původním formátu bez jakýchkoli ztrát na kvalitě. Hotový projekt se můţe přehrát zpět do HDV kamery či do přehrávače, nebo dále zpracovat jako nativní HDV v DVD Studio Pro. Podpora multikanálového zvuku umoţňuje snímat a exportovat aţ 24 kanálů vysoce kvalitního zvuku v rozlíšení 24 bit, 96 khz. Pomocí externích ovládacích panelů se můţe, také mixovat a nahrávat zvuk z několika zdrojů současně [13]. Obrázek 6: Ukázka editačních obrazovek programu Final Cut Pro [www.apple.com] 3. Formy záznamu digitálního videa Formou záznamu digitálního videa se rozumí formáty, které se v současné době pouţívají u digitálního videa, dále pak média a způsoby uchování dat z kamery a jednotlivé srovnání výhody a nevýhody. -15-

20 3.1 Formáty digitálního videa WMV (Windows Media Video) Formát, který vyvinula firma Microsoft a pouţívá jej jako základní pro svůj střihový program Windows Movie Maker. Je vysoce komprimovaný, takţe i velký objem dat zabere na disku málo místa. Pět minut záběru zaujímá na disku necelých 100 MB. Kodek WMV byl navrţen původně pro internetové streamingové aplikace pro konkurenční RealVideo. Mezi Software, který můţe přehrávat WMV soubory je Windows Media Player, Power DVD, Media Play Classic a další [14] AVI (Audio Video Interleaved) Audio Video Interleave, známější pod zkratkou AVI, je multimediální kontejner, uvedený firmou Microsoft v listopadu roku 1992 jako součást multimediální technologie Video for Windows. Soubory typu AVI mohou obsahovat zvukovou i video stopu, coţ umoţňuje synchronní přehrávání videa a zvuku. Kaţdá stopa ukládá jeden typ dat: zvuk, video, efekty či text (pro zobrazení titulků). Kaţdá stopa také obsahuje digitálně zakódovaný mediální tok. AVI je povaţován za zastaralý formát, kdyţ je pouţíván s MPEG-4 kodeky (Divx, Xvid), má nedostatky zvětšuje velikost souboru víc, neţ je nezbytné [15]. Navzdory limitujícím faktorům a dostupnosti nových, modernějších multimediálních kontejnerů (Matroska, MP4, QuickTime, Ogg 7, atd.) zůstává AVI populární mezi komunitou sdílející data díky vysoké kompatibilitě s existujícími programy pro přehrávání videa a jeho editaci (jako je například Windows Media Player a VirtualDub) MPEG (Motion Picture Experts Group) Je soubor kompresních formátů pro video i audio. Digitální komprese má za úkol ušetřit prostor na datovém nosiči. 7 Ogg propagovaný nadací Xiph.org byl vytvořen jako výchozí materiál větší iniciativy, která si klade za cíl vyvinout komponenty pro kódování a dekódování multimediálního obsahu, přičemţ tyto komponenty budou svobodně dostupné a svobodně reimplementovatelné v softwaru (BSD licence). [zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/ogg] -16-

21 3.1.4 MPEG-1 Formát byl dokončen v roce Kodek pracuje s rozlišením 352x288 při rychlosti 25snímků za sekundu a datovém toku 1500bit/s. Standard pro kódování zvuku zahrnuje také oblíbený zvukový kompresní formát Layer 3 (MP3). MPEG 1 pouţívá pro kompresi tří druhy snímků I, B a P. I snímek má největší velikost. Po I snímku, většinou následuje P snímek, který se komprimuje pomocí předešlých I nebo P snímků. B-snímky (Bidirectional Pictures) jsou pak dopočítávané pomocí předchozích I nebo P-snímků. Mají nejmenší velikost na disku. Celá sekvence snímků (od jednoho I po další I snímek) se pak nazývá GOP (Group of Pictures). Běţné pořadí snímků je IBBPBBPBBPBBPBBPBB. Toto pořadí lze samozřejmě změnit spolu s četností I-snímků. Toto vede ke zlepšení kvality videa. Komprese MPEG-1 se nehodí pro střih videa z důvodu vzdálených klíčových I-snímků. Tento kodek je jeden z nejrozšířenějších formátů a lze jej softwarově přehrát téměř na kaţdém počítači a přehrávači MPEG-2 Vznikl v roce Napravuje jednu velkou nevýhodu MPEG-1, který neumí pracovat s prokládanými snímky a pracuje pouze s celými. V podstatě se ale jedná o stejný princip komprese jako u MPEG-1. MPEG2 podporuje vyšší rozlišení- oproti 352x288 je to 720x576. Dále podporuje proměnlivý datový tok, coţ se hodí při vysoce dynamických scénách, anebo naopak při statických scénách. MPEG2 má oproti MPEG1 mnohem vyšší kvalitu obrazu. I tento formát není dokonalý a přináší úskalí ve formě mnohem vyššího zatíţení procesoru při přehrávání. Také se nehodí pro střih ze stejných důvodů jako MPEG1. MPEG2 se v dnešní době pouţívá jako formát videa na DVD. MPEG-3 MPEG-3 se pouţívá pro kompresi zvuku. Dokáţe kompresí sníţit objem dat reprezentující zvuk. Byl původně navrţen pro HDTV (High Definition Television). Je často zaměňován za MP3. Později se ovšem přišlo na to, ţe veškeré funkce definované standardem MPEG-3 se dají zabezpečit MPEG-2. Po té se stal tento formát pouhou historií. -17-

22 MPEG-4 Standard, který byl vytvořen v roce Součástí specifikace je kódování obrazu, zvuku i vlastní kontejner MP4 zaloţený na formátu QuickTime. Část, která se týká obrazového kódování, má řadu profilů a kodeky jako DivX nebo XviD z nich vyuţívají pouze profil ASP (Advanced Simple Profile), případně SP (Simple Profile). Niţší proměnlivý tok dat při srovnatelné kvalitě jako v MPEG-2 (přibliţně 780 kbit/s) [17]. MPEG-7 MPEG-7 je standard ISO/IEC, formálně také nazvaný "Multimedia Content Description Interface", není formátem pro kódování videa jako výše zmiňované formáty MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4. V MPEG7 tedy jde o textový popis videa, např. jaký je jeho název, autor a co se v něm děje [16]. Formát MPEG4 -Divx,Xvid MPEG1 - VCD MPEG2-DVD Kvalita obrazu Záleţí na dat. Toku -85% Trochu slabší - 65% Super kvality-100% Velikost 1:45hod. Na 1 CD CD 74Min. 74 min. videa Veliká, jen na DVD Audio komprese MP3, WMA, OGG MPEG1 MPEG2, AC3 Vytíţení CPU Vysoké Nízké Vysoké Tabulka 1: Porovnání MPEG formátů 3.2 Formy uchování dat z kamery MiniDV Kvalitní a cenově dostupný systém digitálního záznamu na pásky v kazetě. Jsou to pásky s magnetickým záznamem s kapacitou 6,5 GB (30 min) aţ 26 GB (120 min) => 1min=0,22GB. Mini DV zaznamenává odděleně jasovou a barvonosnou sloţku obrazu, 6,35 mm širokým páskem s napařovanou kovovou aktivní vrstvou. Obrázek 7: MiniDV páska [https://www.czechcomputer.cz] -18-

23 3.2.2 HDD (Hard Disk Drive) Kamery s tímto typem záznamu se vyznačují velkou kapacitou. Nevýhoda je, kdyţ vám dojde kapacita, nemůţete HDD vyndat z kamery a dát nové médium. Videosnímky v digitální podobě jsou uloţeny na pevném disku, jehoţ kapacita můţe být různá. Přednost této technologie je jednoduchost a praktičnost, video lze jednoduše přenést do PC DVD (Digital Video Disc) Do kamer se pouţívají DVD 8cm. [18]DVD se velmi podobá médiu CD. Data se ukládají pod povrch do jedné nebo dvou vrstev ve stopě tvaru spirály. Pro čtení dat se pouţívá laserové světlo s vlnovou délkou 660 nm, kratší neţ u CD. Existují tři typy zapisovatelných a přepisovatelných DVD disků: DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-RAM. DVD+R/RW (R = Recordable, jen pro jeden zápis, RW = ReWritable, pro přepisování) DVD+R DL (R = Recordable, jen pro jeden zápis, DL = DualLayer, dvě vrstvy) DVD-R/RW (R = Recordable, jen pro jeden zápis, RW = ReWritable, na přepisování) DVD-RAM libovolně přepisovatelné médium - dá se s ním pracovat stejným způsobem jako s pevným diskem. Obrázek 8: Datová strana média DVD SD (Secure Digital) Je paměťová karta pouţívaná v přenosných zařízeních včetně digitálních kamer, digitálních fotoaparátů, přenosných počítačů a mobilních telefonech. Jako médium je pouţita flash paměť. Dnešní SD karty mají kapacitu aţ 2 GB. SD karty byly vytvořeny na základě formátu Multi Media Card (MMC). SD karty mají nejčastěji rozměry 32 x 24 x 2,1 mm, ale mohou být i tenčí aţ 1,4 mm jako MMC karty. Tyto karty na rozdíl od MMC mají malý postranní vypínač na ochranu proti nechtěnému zápisu. Pokud je nastaven na LOCK, nelze na kartu nic ukládat ani uloţená data jakkoliv měnit, pokud je nastaven na OPEN, můţete na kartu libovolně zapisovat a měnit uloţená data [19]. -19-

24 3.2.5 SDHC (Secure Digital High Capacity) SDHC je nástupnická technologie po SD, s kterou lze dosáhnout teoreticky kapacity paměťových karet aţ 2048 GB, prakticky se prodávají karty s kapacitou aţ 32 GB. Nevýhodou SDHC je nekompatibilita se staršími čtečkami karet SD [20]. U SDHC karet se také nově zavádí označení minimální rychlost zápisu, označení by se mělo uvádět pod logem SDHC. Class 2 garantuje rychlost 2 MB/s, Class 4 garantuje rychlost 4 MB/s a Class 6 garantuje minimální 6 MB/s SDXC (Secure Digital extended Capacity) SDXC je třetí technologií SD karet. Tyto karty by se měli vyrábět na konci tohoto roku 2009 a měli by mít kapacitu aţ 2TB. SDXC karty vyuţívají nový souborový systém exfat místo FAT32 u SDHC karet, nejsou kompatibilní se stávajícími čtečkami a přístroji. 3.3 Srovnání medií pro uchování dat z kamery HDD + výhody - nevýhody velká kapacita malá odolnost vůči nárazům rychlý přístup k datům větší spotřeba zařízení DVD rychlejší přístup k datům média dosahují malé kapacity (1,4GB/30min) větší rozměry zařízení MiniDV cenově dostupný cena X kapacita pomalý přístup k datům, nutno pásku přetáčet SD velká kapacita aţ 32GB rychlý přístup k datům malé rozměry a hmotnost tiché + méně energeticky náročné Tabulka 2: Výhody a nevýhody médii pro uchování záznamu z kamery -20-

25 4. Střih videa - metody, postupy, problémy Střihem videa rozumíme odstranění přebytečných záběrů, sestavení záběrů do poţadované časové osy, podkreslení záběrů hudbou, vkládání různých videoefektů a přechodových efektů a vyuţití mnoha dalších moţností. Postupy a metody jsou popsány pro nejznámější program Pinaccle Studio [21]. Obrázek 9: Životní cyklus videa [1] Na obrázku je vidět ţivotní cyklus video záznamu. Od jeho pořízení kamerou, dále pak import do počítače přes patřičné rozhraní, kde probíhá střih videa přes patřičný software. Po střihu video záznamu probíhá export na médium, které pak můţeme přehrát na PC, videu nebo DVD přehrávači. 4.1 Import videa do PC Import videa znamená propojení počítače a kamery pomocí některého z konektorů popsaných v kapitole a následné ukládání videa na disk počítače. Většina programů pro střih videa si import videa řídí samy. Před samotným ukládáním záznamů do PC je nutné nastavit vlastnosti zachytávání, jako jsou např. údaje o jednotce, na který se bude zachytávat video záznam, dále pak informace o velikosti volného prostoru zobrazený jak v megabajtech, tak i v minutách. Je důleţité si uvědomit, zda se budeme importovat video v plné kvalitě, jak je na daném médiu uloţené v kameře anebo uloţíme záznam jen v náhledové kvalitě a budeme pracovat s menším souborem, kde pak práce můţe být o něco rychlejší. A však před finálním exportem videa, bude program vyţadovat vloţení úloţného média, odkud si všechny potřebné záběry importuje a uloţí na disk [1]. -21-

26 U většiny editačních programů lze nastavit v dialogu nastavení např. jiný neţ nabízený zdroj videa, zvuku nebo záznamu v jiné televizní normě, detekci scén při nahrávání, jako je např. automatická detekce podle času, automatická detekce podle střihu, vytvoření klipu po kolika chceme sekundách. Pro bezchybný import videa se potřebuje kromě rychlého procesoru, také na vlastnostech disku počítače např. velikost disků, rychlost disků, stupeň defragmantace disku, kam se provádí import. 4.2 Střih Po importu vida do PC se celý záznam skládá z velkého mnoţství scén, které byly zachytávány programem pro střih vida, dle zadaných parametrů. Po nahrání, importu záznamu se musíme přepnout na záloţku editace. Střih videa se dělí na 3 základní části album, přehrávač a časová osa Album Albu se skládá ze záloţek, na kterých se nacházejí prvky, se kterými se můţe pracovat. Jednotlivé záloţky jsou popsány v jednotlivých podkapitolách Zdrojové video Tato záloţka slouţí pro výběr nahraného videa rozdělené na scény. Pomocí rozbalovací nabídky se můţete přepínat mezi videosoubory ve stejném adresáři. Videosoubor se vybere kliknutím na ikonku sloţky. Kaţdá scéna je znázorněna miniaturou s náhledem. Pokud je klip nahrán v náhledové kvalitě, je okraj miniatury tečkovaný. Scény se můţou slučovat a rozdělovat. Kaţdá scéna, která je ve filmu pouţita je zeleně zaškrtnuta v pravém horním rohu. Scény lze zobrazit dvěma způsoby, mezi kterými můţete přepnout kliknutím pravým tlačítkem na scénu a výběrem z nabídky - Zobrazení scény a Zobrazení komentářů (komentáře lze editovat - stačí na něj dvakrát pomalu kliknout) [22] Prolínání scén a přechody mezi nimi Sestříhaný záznam by nepůsobil příliš dobrým dojmem, pokud by se jednotlivé scény nespojily a jejich průběh nebyl pozvolný a bez skoků. K tomu sloţí prolínání scén a přechody mezi nimi. -22-

27 Skupiny přechodů se vybírají z rozbalovací nabídky. V náhledovém okně, se pak přehrávají jednotlivé průběhy přechodů. Obrázek 10: Přehled přechodů v programu Pinnacle Studio Titulky Titulky slouţí k připomenutí, která akce je zdokumentována k jakému datu, popřípadě i osoby v ní účinkující. Titulků je několik např. s transparentním pozadím, kterým se vloţí do záznamu titulek, který je průhledný a v pozadí běţí video. Opakem transparentního titulku je netransparentní, který slouţí především k přechodu mezi částmi záznamu s odlišným tématem Obrázky Na této záloţce se pomocí ikony sloţky, zobrazují obrázky z adresáře, kde mám uloţené soubory s obrázky, fotografiemi Zvuk Nedílnou součástí záznamu je zvuková sloţka a tu je nutné při střihu videa upravovat. Zejména se musí upravovat mezi scénami, které mají odlišnou intenzitu zvuku. Případem, kdy nebude nutné zvuk upravit, můţe být sled scén zobrazující jednu a tutéţ událost, při níţ je intenzita zvuku stále přibliţně stejná Přehrávač Zobrazí pomocí tlačítka play v samostatném okně, vybranou poloţku klip, přechod, menu vybrané v albu nebo místo na časové ose, nad kterým je jezdec. Přehrávač má tři reţimy - Standardní, Celoobrazovkový, DVD. a) Standardní - v tomto reţimu obsahuje přehrávač standardní prvky pro přehrání, pauzu, posunutí. Dále prvek s časem pozice a ovladač hlasitosti. -23-

28 b) Celoobrazovkový - Pomocí speciálního tlačítka, se můţeme přepnout do tohoto reţimu a sledovat klip na celé obrazovce. c) DVD - Do tohoto reţimu se lze přepnout pomocí tlačítka DVD. Jde to, ale pouze pokud jsou na časové ose prvky DVD menu[22] Časová osa Scény, obrázky, zvuky či jiné objekty se do časové osy dostanou metodou drag&drop - přetaţením myší na poţadované místo. Kaţdá scéna je v časové ose reprezentována miniaturou. Pokud se přiřazuje jiná miniatura, přejede se nad poţadovanou scénu a jezdcem nad poţadované místo a z kontextové nabídky, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši, se vybere "Nastavit náhled". V kontextovém menu jsou další moţnosti pro práci s daným objektem rozdělení, sloučení, vyjmutí. Pokud se dvakrát klikne na objekt, otevře se panel pro práci s tímto objektem trimování, editor titulků. V časové ose se dá upravovat i hlasitost zvuku. Zvuk je zobrazen pomocí "vlny", přes kterou je modrá čára. Tato modrá čára představuje hlasitost. Pokud se potřebuje přidat změna hlasitosti, stačí na tuto modrou čáru kliknout a táhnout na poţadované místo do poţadované výšky. Takto se vytvoří bod změny hlasitosti [22] Ukládání projektu Zpracování videa je časově náročné, a proto se doporučuje jako u kaţdé práce na PC postupné ukládání projektu z důvodu např. výpadku proudu, chyby programu, napadení viru počítače atd. 4.3 Problémy střihu Málo natočeného materiálu Při málo potřebného materiálu, se střih omezuje na kratší dobu, nikdy i na nekvalitní celkový sestříhaný materiál a konečné video působí nelibě Nekvalitní záznam, záběr Při špatně nahraném videu s různými šumy, roztřeseným záběrem, špatně osvětleném záběru, špatném zvuku na záznamu, s redundantními informacemi atd., jsou velké problémem při střihu někdy, lze nekvalitní záběr různě sestříhat, nahradit, ale někdy bohuţel se špatně natočeným záběrem nelze skoro nic udělat. -24-

29 4.3.3 Nekvalitní technika pro střih Při nedostačujícím technickém vybavení PC se špatně stříhá video. Nejzazší problém u PC při střihu videa, je kapacita disku nesestříhaný záběr zabírá na disku počítače aţ několik GB místa. Dalším problémem je někdy nedokonalý software, který si uţivatel vybral pro střih. Některé programy pro střih jsou náročné na paměť a při renderování a střihu, se pak PC seká a zamrzne úplně. 5. Metody pro prezentaci videa Kapitola se zaobírá popisem metod prezentace videa, které je moţné realizovat a pouţít ve firmě pro prezentaci informací, prezentační a propagační filmy, k zviditelnění firmy veřejnosti, k sledování a řízení fáze výroby atd. 5.1 Reklama Reklamou se v této části rozumí, vyuţití reklamy jako prostředek pro prezentaci firemních informací. Aby byla reklama účinná musíme natočit kvalitní scény, které by vystihovali, co chceme prezentovat, u firmy je to nejčastěji co daná firma dělá, jaké jsou její přednosti, proč zrovna vybrat tuto firmu atd.. Reklamu můţeme rozdělit na několik hledisek: a) Reklama v televizi u této reklamy se snaţíme, v několika pár sekundách, nějakým nápaditým tématem zviditelnit firmu. b) Reklama (sportovních center, škol, různých akcí) u těchto reklam nabízíme průlom, co daná organizace dělá, jak vypadá budova zevnitř virtuální prohlídka, komu je určen daný např. sportovní program atd. 5.2 Video prezentace na webu Video umístěné na webu umoţňuje shlédnout určité video odkudkoli na Zemi, kde je moţnost připojení na internet. V ové poště stačí namísto poslání video souboru v příloze poslat odkaz, kde si daný uţivatel pouhým kliknutí otevře patřičnou internetovou stránku, kde video je umístěné. Na webu existuje spoustu veřejných stránek, kam lze zadarmo vloţit video např

30 5.3 Řízení výroby a monitoring U pásové výroby se dneska pouţívá video jako nástroj pro monitoring a řízení výroby. Řízením se rozumí sledování postupu výroby a v případě selhání můţeme díky záznamu na kameře vyhodnotit závaţnost, a proč k problému došlo. Dalším chápáním řízení je hlídání objektu, pracovního místa a dodrţování pracovních postupů u lidí vykonávající danou práci. 5.4 Videokonference Videokonferencemi se mohou prezentovat firemní informace odkudkoliv na Zemi, stačí pouze počítač, internetové připojení, internetový prohlíţeč popřípadě software pro videokonference, sluchátka a mikrofon. Videokonference jsou blíţe popsány v kapitole Mé využití technik, metod a zpracování digitálního videa při prezentaci Tato kapitola se zabývá moţnostmi videokonferencemi na internetu. Jsou zde popsány technické prostředky nutné k pořádání videokonferencí, software nejčastěji pouţívaný pro pořádání videokonferencí. Je zde popsán moţný návrh pořádání videokonference přes web bez nutnosti jakéhokoliv instalování softwaru na PC. 6.1 Videokonference na internetu Videokonference je moderní způsob komunikace vyuţívající se v řadě oborů. Je to sluţba v reálném čase pro přenos zvuku a obrazu. Videokonference šetří čas a přitom lze komunikovat se zákazníky nebo partnery z očí do očí a lze ušetřit čas strávený na cestách. Vyuţití online videokonferencí je mnoho např. jednání firem, jednání zastupitelstva, schůze členů, porady a další. -26-

31 6.2 Návrh videokonference Web, ke kterému se přihlásí posluchač nebo moderátor konference, který bude mít přístup ke konferenci, pomocí zadání adresy do browseru. Přístupová hesla přijdou před pořádanou konferencí em. Posluchač se můţe přihlásit do konference hodinu před pořádanou konferencí. Po přihlášení se zobrazí obrazovka web konference, která je rozdělená do několika částí. Hlavním vedoucím konference je moderátor, který řídí konferenci, aby nemluvil kaţdý s kaţdým. Uděluje slova posluchačům, odebírá jim je a předává dalším. Obraz i zvuk se přenáší v reálném čase všem posluchačům vţdy od jednoho řečníka, který právě hovoří. Posluchač poslouchá konferenci na svém PC, můţe se přihlásit o slovo moderátorovi a můţe vyuţít text-chat se šeptáním. Výhody Posluchač nemusí instalovat ţádný software pro pořádání konference, stačí mít na svém PC browser (internetový prohlíţeč). Nevýhody Nemůţou mluvit všichni posluchači najednou. Moderátor musí předat slovo tomu, kdo pak můţe mluvit. web konference Skype bez instalace? ANO, není třeba instalace NE bez registrace? ANO, stačí se přihlásit NE moderátor konference? ANO NE udělování slova? ANO, moderátor NE ANO, podle ceníku placené? software NE moţnost text-chatu? ANO ANO audio/video? ANO ANO lepší rozlišení obrazu? ANO NE přímo v prohlíţeči? ANO, všechny druhy NE nezatěţuje PC procesy? ANO, nezatěţuje NE, je spuštěn Tabulka 3: Srovnání konference na webu a přes Skype -27-

32 6.2.1 Způsoby videokonference Podle počtu osob a) Videokonference dvou lidí- uţ podle názvu je patřičné, ţe jde o konferenci dvou lidí. Zúčastnění lidé konference mohou navzájem spolu hovořit v reálném čase, jako by byli na stejném místě. b) Videokonference jednoho člověka s více lidmi Jeden člověk mluví a druzí poslouchají, popřípadě dávají člověku, který mluví moderátorovi otázky a on na ně odpovídá. Tento způsob videokonference se vyuţívá např. pro přednášky. c) Videokonference více lidí navzájem Dále pak videokonference se mohou zohledňovat podle dalších hledisek podle vzdálenosti posluchače a moderátora videokonference, podle pouţívané techniky, podle pouţívaného softwaru Software pro videokonferenci Popis několika nejčastěji pouţívaných programů pro videokonference nalezených na nejznámějším portálu pro stahování softwaru u nás a jejich výhody a nevýhody. Software pro videokonference je na trhu nespočet od profesionálních programů aţ po jednoduché prográmky Skype Skype je nejpouţívanějším softwarem pro videokonference. Tento software je freeware, lze si jej stáhnout a pouţívat bez nutnosti zaplacení licence. Skype umoţňuje chat, přenos zvuku s obrazem, posílání sms dále volání na pevné linky a mobilní telefony za předpokladu zaplacení paušálu pro volání Wengo Open source projekt, zařazující se mezi profesionální programy, zabývající se telefonií. Program je postavěn na technologii VoIP (Voice over Internet Protocol) a nabízí neomezeně dlouhé volání přes internet, videokonference (přenos obrazu v reálném čase), klasický chat, konference a posílání souborů. Mezi další vlastnosti patří centrální kontakt list, PIM synchronizace, skinovatelnost (změna vzhledu programu) a vyhledávání. -28-

33 Omnik Freeware software, obdoba programu ICQ nebo Skype. Přes tento software můţeme volat zdarma, komunikovat pomocí hlasu i obrazu. Další vlastnosti jsou např. posílání souborů a Chatroom. Obrázek 11: Vzhld programu Omnik Brosix Freeware software umoţňující textový chat s formátováním, textové konference, hlasový a video chat, video konference, záznamník, přenosy souborů, sdílení obrazu plochy, kódované přenosy, seznam kontaktů, filtrování kontaktů (online, offline). Obrázek 12: Vzhled programu Brosix -29-

34 6.2.3 Hardware pro videokonferenci Pro videokonferenci potřebujeme počítač, webkameru, sluchátka popř. reproduktory a mikrofon. Webová kamera Výběr webové kamery je důleţitý pro kvalitní přenos obrazu. Při výběru webové kamery bychom se měli řídit níţe popsanými kritérii: Rozlišení webové kamery Udává počet bodů (pixelů), které je kamera schopna zaznamenávat. a) Hardwarové rozlišení maximální rozlišení, které je webová kamera snímat b) Softwarové rozlišení - můţe být niţší neţ hardwarové rozlišení (např. z důvodu rychlejšího přenosu v počítačové síti) nebo i vyšší (potřebné body jsou uměle dopočítané pomocí softwarů). c) Fyzické rozlišení - většinou od 640x480 do 1600x1200 pixelů. Rozlišení můţe být také udáváno v celkovém počtu pixelů, nejčastěji v Mpx (megapixelech). Rozlišení 640x480 je tedy 0,31Mpx. Kamery s rozlišením 1,3 Mpx snímají obraz 1280x1024 pixelů. Umístění a) Kamera umístěna na stůl kamera je umístěna na stole odkud snímá obraz obličeje. b) Zavěšená na monitor - umoţňuje snímat obraz ve výšce obličeje a nedochází tak ke zkreslení obličeje při záběru z podhledu. c) Integrovaná dnes součástí kaţdého prodávaného notebooku, PDA Polohovatelnost -30-

35 Webové kamery mohou být polohovatelné jak vertikálně tak i horizontálně [23]. Obrázek 13:webová kamera Micrsoft LifeCAM VX-1000 Integrovaný mikrofon Ve webových kamerách často bývá zabudovaný integrovaný mikrofon. Dobré je, ţe nemusíme kupovat zvlášť mikrofon, ale měli bychom si dávat pozor, jak kvalitní integrovaný mikrofon v kameře je. Funkce sledování obličeje Udrţuje obličej neustále ve středu zabíraného obrazu a v přiměřené velikosti. Některé kamery se dokáţou otáčet a sledují tak plynule váš pohyb, jiné jen přibliţují a oddalují váš obraz. Sluchátka Při výběru sluchátek bychom měli dát přednost pohodlí. Sluchátka by neměla být příliš těţká, neměla by mít velký přítlak na uši, neměla by být příliš velká. Typy sluchátek Špunty, tento typ sluchátek je nevhodný, dalším typem jsou sluchátka s mostem přes hlavu, které se doporučují pro videokonference a posledním typem jsou sluchátka s mostem za hlavou. Reproduktory Před výběrem reproduktorů pro videokonference, musíme vědět jak velká je místnost, kde budeme pořádat videokonference, podle toho se pak odvíjí, kolik reproduktorů budeme potřebovat pro malou místnost (např. zasedací místnost ve firmě) stačí dva, pro velkou místnost (např. přednáškovou místnost) budeme potřebovat znatelně více reproduktorů nejméně 4, do kaţdého rohu místnosti jeden [23]. -31-

36 6.2.4 Doporučená rychlost připojení internetu pro videokonference Telekonference min. 256 kb/s, doporučené 128 kb/s Videokonference min. 256 kb/s, doporučeně s pouţitím webové kamery 1-2 Mb/s Zhodnocení Bakalářská práce je rozdělená na několik kapitol. V první kapitole se práce zaobírá přehledem a výběrem kamery. První podkapitola je zaměřena na analýzu a výběr kamery. Analýzou se rozumí rozbor jednotlivých části kamery, z čeho se kamera skládá a popis jednotlivých částí. V další podkapitole je popsán hardware pro zpracování digitálního videa z kamery. Hardwarem se rozumí technická část, která je nutná, abychom daný natočený materiál uloţili na PC a mohli dále zpracovávat a stříhat. Nedílnou součástí hardwaru je software. Software je popsán v další podkapitole, kde je rozdělen na amaterský, postačující a profesionální, kaţdý program pro zpracování je popsán z hlediska uţivatelského. To znamená jeho hlavní rysy, výhody a nevýhody, k čemu je vhodný ho pouţít. V kapitole formy uchování digitálního videa se práce zaobírá médiemi pro uchování videa, současné formáty digitálního videa. První podkapitola je věnována formáty, které se pouţívají u digitálního videa, popis jednotlivých formátů a jejich srovnání. Ze srovnání MPEG formátů z tabulky 1 vyšlo, pokud máme výkonný PC a dostatečnou paměť pouţít MPEG2. V další podkapitole se práce zaobírá formy uchování dat z kamery, kde jsou popsány všechny média, která se pouţívají v kameře pro ukládání nahraného záznamu, různé kapacity a rychlosti přístupu, jejich výhody a nevýhody na konci kapitoly je tabulka, kde je srovnání jednotlivých médii. Ze srovnání vyšlo, ikdyţ je to starší médium, pouţít MiniDV pásky. Jejich asi největší výhodou je jejich nízká cena, z toho vyplívá, ţe se můţe uchovávat záznam v plné kvalitě bez starosti dalšího zpracování. V páté kapitole se práce zabývá střihem videa, jednotlivými postupy a problémy. Střih je popsán na programu Pinaccle Studio. Jsou zde popsány jednotlivé kroky a moţnosti střihu videa, od importu videa do PC, výběrem z jednotlivých záloţek z alba aţ po přehrávání a uloţení projektu. V předposlední části se práce zabývá technikami a metodami vyuţití digitálního videa pro prezentaci firemních informací. Zde se rozumí video jako nástroj, přes který mohu prezentovat firmu. Jedná se o reklamu, kde mohu firmu krátkým sestřihem videa zviditelnit -32-

37 veřejnosti. Dále pak video jako nástroj pro chod firmy např. řízení, pozorování a řízení běţícího pásu pro výrobu. Nedílnou součástí je video na různých portálech a na sociální sítí a dále při konání nejrůznějších videokonferencí. V poslední části práce jsou popsány videokonference. Tato část je zaměřena na videokonference přes internet, kde je návrh moţnosti zprostředkování videokonference. Dále pak se tato kapitola zabývá Hardwarem, jaké technické prostředky jsou nutné ke konání videokonference, softwarem, jaký se nejčastěji pouţívá a na konec práce je doporučená rychlost připojení k internetu pro videokonference. Závěr Téma bakalářské práce bylo vybráno z důvodu zajímavosti a prohloubení znalostí v oblasti digitálního zpracování videa a moţnosti jeho vyuţití ve firemních informacích. Bakalářská práce byla psána v MS Office 2007, další software pro zpracování byl pouţit Pinacle Studio, Visual Studio, MS PowerPoint Amatérský film se špetkou nápadů dokáţe mnohdy, pobavit, přinutit k zamyšlení neţ dlouhé a nudné profesionální filmy. V této oblasti natáčení a zpracování digitálního videa neplatí, kolik toho umím, jakou mám techniku, jakou školu mám atd., ale jak je natočené a zpracované video zajímavé či nezajímavé. Natáčení a stříhání nabízí moţnost seberealizace, zaznamenávat a uchovávat záţitky z různých akcí, dobrodruţství, pracovních materiálu atd. v obrazové a zvukové podobě. Na druhou stranu je to činnost, u které se stráví spousty a spousty času neţli je film, scénka kvalitní. Digitální video, jako moţnost prezentace pro firemní informace, je v dnešní době velmi uţitečné a mnohdy zvyšuje prestiţ, náklady a chod firmy a firemních procesů. -33-

38 Seznam pramenů a literatury KNÍŢNÍ PUBLIKACE [1] MATOUŠEK, Jiří; JIRÁSEK, Ondřej. Natáčíme a upravujeme video na počítači. 3. vyd.brno: Computer Press, a.s., s. ISBN [2] PECINOVSKÝ, Josef. Upravujeme digitální video.2.vyd. Grada, s. ISBN: [3] ZAPLETAL, Petr. Videotechnika. 2. vyd. Olomouc: Rubico, s. ISBN: PUBLIKACE NA INTERNETU [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

39 [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] g[oz]=2.0 [26] [27] [28] 184.jpg [29] [30] https://www.czechcomputer.cz [31] [32] -35-

40 Seznam obrázků Obrázek 1: Objektiv s čočkami [http://i.idnes.cz/07/104/cl/jlb1ec078_objektiv.jpg]... 7 Obrázek 2:Sluneční clona od firmy Nikon... 8 Obrázek 3:Baterie od firmy Data BatteryPanasonic [http://www.elektrosvet.net/ thickbox.jpg]... 9 Obrázek 4: Kabel IEE 1394 [http://media.digikey.com/photos/ 184.jpg]... 9 Obrázek 5: Různé typy USB konektorů zleva doprava: micro USB, mini USB; typ B; samice typ A; typ A, pro srovnání velikosti na obrázku s jedním rublem [wipedia.cz] Obrázek 6: Ukázka editačních obrazovek programu Final Cut Pro [www.apple.com] Obrázek 7: MiniDV páska [https://www.czechcomputer.cz] Obrázek 8: Datová strana média DVD Obrázek 9: Ţivotní cyklus videa [1] Obrázek 10: Přehled přechodů v programu Pinnacle Studio Obrázek 11: Vzhld programu Omnik Obrázek 12: Vzhled programu Brosix Obrázek 13:webová kamera Micrsoft LifeCAM VX

41 Seznam použitých zkratek AIF AIFF ASF ASP AU AVI BMP CD DIB DivX DV DVCPRO DVD EMF GIF GOP GPL HDD HDTV HDV IEEE1394 ISO Audio Interchange Format Audio Interchange File Format Audio Interchange File Format Advanced Simple Profile UNIX Audio audio formát pro Unix Audio Video Interleave Microsoft Bitmap files Compact Disc Počítačový formát pro ukládání rastrové grafiky Obrazový kodek kompatibilní se standardem MPEG-4. Digital video digitální video Profesionální formát digitálního videa Digital Video Disc Enhanced Windows Metafile Graphics Interchange Format Group of Pictures General Public License -,,Všeobecná veřejná licence'' Hard Disk Drive High Definition Television High definition video - formát záznamu videa s vysokým rozlišením Rozhraní FireWire International Organization for Standardization, -37-

42 IEC JFIF JPEG JPG M1V MMC MP2 International Electrotechnical Commission JPEG File Interchange Format Joint Photographic Experts Group Joint Photographic Group Soubor pro video Multi Media Card MPEG-1 Audio Layer II MP2V MPEG -2 MP3 MPA MPE MPEG MPG MPV2 P2 PC PNG SD SDHC SDXC SND SP TIF MPEG-1 Audio Layer III Music PublisherAassociation Soubor pro video Motion Picture Experts Group Motion Picture Group Soubor pro video Profesionální Plug-in -profesionální formát digitálního videa Personal Computer Portable Network Graphics přenosná síťová grafika Secure Digital Secure Digital High Capacity Secure Digital extended Capacity Zvukový formát Simple Profile Tagged Image File -38-

43 TIFF USB WAV WM WMA WMV Tagged Image File Format Universal Serial Bus Waveform audio format Soubor pro video Windows Media Audio - komprimovaný zvukový formát Windows Media Video -39-

44 Seznam tabulek Tabulka 1: Porovnání MPEG formátů Tabulka 2: Výhody a nevýhody médii pro uchování záznamu z kamery Tabulka 3: Srovnání konference na webu a přes Skype Seznam příloh Příloha 1: Přihlášení na web portál do videokonference firmy BrusTech Příloha 2: Editační okna vybraných programů pro střih videa -40-

45 Příloha 1: Přihlášení na web portál do videokonference firmy BrusTech

46 Příloha 2: Editační okna vybraných programů pro střih videa Avid XpressPro [http://images.amazon.com/images/g/01/software/detail-page/fcp-lg.jpg] Adobe Premier [http://www.stahuj.centrum.cz]

47 Sony Vegas [http://www.cgfocus.com/images/user/vegas_tim/sonyvegas_01.jpg] Pinacle Studio [http://www.sosej.cz/screenshots/pinnacle-studio-plus.jpg]

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa...

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... Videosekvence vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... VIDEOSEKVENCE (VIDEO) Sekvence obrázků rychle po sobě jdoucích (např. 60 snímků za sekundu) tak, že vznikne pro diváka iluze pohybu.

Více

Obsah. Předmluva 1 1. Potřebné vybavení Z jakých částí se skládá kamera? 11

Obsah. Předmluva 1 1. Potřebné vybavení Z jakých částí se skládá kamera? 11 Obsah Předmluva 1 1. Potřebné vybavení 3 Videokamera 4 Počítač 4 Střihové a grafické karty 6 Software pro zpracování videa 8 Něco málo o existujících videosystémech 8 Co rozumíme pojmem videosystém? 8

Více

Digitální magnetický záznam obrazového signálu

Digitální magnetický záznam obrazového signálu Digitální magnetický záznam obrazového signálu Ing. Tomáš Kratochvíl Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Digitální videosignál úvod a specifikace. Komprese obrazu

Více

KAPITOLA 13. Formáty videa. V této kapitole: DV (AVI) Formát videa MPEG HDV, High Definition AVCHD Porovnání formátů

KAPITOLA 13. Formáty videa. V této kapitole: DV (AVI) Formát videa MPEG HDV, High Definition AVCHD Porovnání formátů KAPITOLA 13 Formáty videa V této kapitole: DV (AVI) Formát videa MPEG HDV, High Definition AVCHD Porovnání formátů 278 Kapitola 13: Formáty videa V této kapitole se budeme zabývat rozdíly mezi formáty,

Více

27. 11. 2012, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa. Postprocessing videa

27. 11. 2012, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa. Postprocessing videa 27. 11. 2012, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa Postprocessing videa Digitální video Digitální video Typ záznamového zařízení, které pracuje s digitálním signálem a ne s analogovým. Proces, kdy se v určitém

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Obrazový materiál příjemná součást prezentace lépe zapamatovatelný často nahrazení

Více

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21 Obsah Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11 Potřebné parametry počítače pro práci s multimédii 12 Stručně pro každého 12 Podrobněji pro zájemce o techniku 12 Jak ověřit kvalitu svého počítače

Více

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita Základní pojmy Multimédia Jedná se o sloučení pohyblivého obrazu, přinejmenším v televizní kvalitě, s vysokou kvalitou zvuku a počítačem, jako řídícím systémem. Jako multimediální systém se označuje souhrn

Více

Obsah. Úvod 13. Kapitola 1. Kapitola 2. Předmluva 10 Poznámka editora 11 Poděkování 12

Obsah. Úvod 13. Kapitola 1. Kapitola 2. Předmluva 10 Poznámka editora 11 Poděkování 12 Předmluva 10 Poznámka editora 11 Poděkování 12 Úvod 13 Kapitola 1 Začínáme s programem VEGAS 15 Instalace 16 Základní nástroje programu Vegas 5 17 Kontrolní panel stop 18 Okno časové osy 20 Okna v programu

Více

Převody datových formátů

Převody datových formátů Převody datových formátů Cíl kapitoly: Žák popíše data používaná v informatice, jejich rozdělení, používané formáty souborů a jejich přípony, vysvětlí převody formátů. Klíčové pojmy: Data Typ souboru (formát

Více

Multimediální formáty

Multimediální formáty Multimediální formáty Formáty videosouborů 1. AVI - uveden firmou Microsoft v listopadu roku 1992 jako součást multimediální technologie Video for Windows. Soubory typu AVI mohou obsahovat zvukovou i video

Více

Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení

Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení Karel Johanovský Michal Bílek SPŠ-JIA Konektory a Kabely Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení 1 Zařízení integrovaná do MB Základní deska se

Více

Základy informatiky část 10

Základy informatiky část 10 Základy informatiky část 10 Ing. Vladimír Beneš vedoucí K-101 MSIT 4. patro, místnost č. 414 e-mail: vbenes@bivs.cz Ing. Bohuslav Růžička, CSc. tajemník K-108 MSIT 2. patro, místnost č. 215 e-mail: bruzicka@bivs.cz

Více

Historie. Děrné štítky

Historie. Děrné štítky Paměťová média Děrné štítky Historie Prvním paměťovým médiem byli děrné štítky. Jednalo se o většinou papírové štítky. Datová kapacita byla minimální, rychlost čtení malá a rychlost zápisu ještě menší.

Více

Videokamera, základy editace videa

Videokamera, základy editace videa STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO Videokamera, základy editace videa Používání zařízení při výuce multimédií Mgr. David Čížek Brno 2013 Obsah 1. Úvod...2 2. Video

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-15

Identifikátor materiálu: ICT-1-15 Identifikátor materiálu: ICT-1-15 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Rozhraní vstupních a výstupních zařízení Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí rozhraní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Tvorba videa další programy

Tvorba videa další programy Tvorba videa další 1. Seznámení s pro tvorbu videa www.isspolygr.cz Vytvořila: Bc. Lea Navrátilová Datum vytvoření: 28. 2. 2013 Strana: 1/15 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

(NE)RISKUJ! TVORBA VIDEA WINDOWS MOVIE MAKER

(NE)RISKUJ! TVORBA VIDEA WINDOWS MOVIE MAKER (NE)RISKUJ! TVORBA VIDEA WINDOWS MOVIE MAKER HERNÍ PLÁN Seznámení s programem Prémie 1 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 Import Prémie filmu 2 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 Vkládání Prémie 3 obrázků 1 000

Více

Obsah OBSAH. Export videa 19. Jak číst tuto knihu 11. Album 16 Okno Film 16

Obsah OBSAH. Export videa 19. Jak číst tuto knihu 11. Album 16 Okno Film 16 Obsah Jak číst tuto knihu 11 KAPITOLA 1 Seznamte se: Exkurze po uživatelském rozhraní 13 Menu 14 Přehrávač, neboli prohlížeč 14 Nahrávání 15 Editace 15 Album 16 Okno Film 16 Export videa 19 KAPITOLA 2

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Funkce. Porovnání verzí Pinnacle Studio 20. Pinnacle Standard Pinnacle Plus Pinnacle Ultimate. NewBlue efekty (900+ předvoleb a 75+ pluginů)

Funkce. Porovnání verzí Pinnacle Studio 20. Pinnacle Standard Pinnacle Plus Pinnacle Ultimate. NewBlue efekty (900+ předvoleb a 75+ pluginů) Porovnání verzí Pinnacle Studio 20 481 001 000 Funkce Pinnacle Standard Pinnacle Plus Pinnacle Ultimate NewBlue efekty (900+ předvoleb a 75+ pluginů) Podpora 4K Ultra HD Podpora XAVC S XAVC a DVCPRO HD

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Chytrý osobní laptop s rychlým procesorem Intel, 4GB pamětí RAM a grafikou ATI. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.

Chytrý osobní laptop s rychlým procesorem Intel, 4GB pamětí RAM a grafikou ATI. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro. VGN-NS3S/S Elegantní jednoduchost Chytrý osobní laptop s rychlým procesorem Intel, 4GB pamětí RAM a grafikou ATI Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové stránky VAIO Europe

Více

1. GRAFIKA. grafika vektorová - křivky grafika bitmapová (rastrová, bodová) pixely VLASTNOSTI BITMAPOVÉ GRAFIKY (FOTOGRAFIE)

1. GRAFIKA. grafika vektorová - křivky grafika bitmapová (rastrová, bodová) pixely VLASTNOSTI BITMAPOVÉ GRAFIKY (FOTOGRAFIE) 1. GRAFIKA grafika vektorová - křivky grafika bitmapová (rastrová, bodová) pixely VLASTNOSTI BITMAPOVÉ GRAFIKY (FOTOGRAFIE) rozměrová velikost o pro web 640x480 px, 800x600, 1024x768 (1280x1024, 1920x1080

Více

PRÁCE S VIDEEM. Název šablony: III/2-1, Výuka IVT na 2. stupni práce s videem

PRÁCE S VIDEEM. Název šablony: III/2-1, Výuka IVT na 2. stupni práce s videem PRÁCE S VIDEEM Název šablony: III/2-1, Výuka IVT na 2. stupni práce s videem Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443, Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21.století Název školy: ZŠ Přerov, Želatovská

Více

Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.09 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

Obraz jako data. Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno. prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011

Obraz jako data. Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno. prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011 Získávání a analýza obrazové informace Obraz jako data Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011 Osnova 1 Datové formáty obrazu 2 Datové

Více

Ostatní přídavné / rozšiřující karty

Ostatní přídavné / rozšiřující karty Ostatní přídavné / rozšiřující karty Autor: Kulhánek Zdeněk Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_827

Více

čtvrtek, 18. března 2010 Digitální zpracování zvuku a videa 1

čtvrtek, 18. března 2010 Digitální zpracování zvuku a videa 1 čtvrtek, 18. března 2010 Digitální zpracování zvuku a videa 1 Digitální audio a video jakákoliv zvuková nebo obrazová informace (s případným zvukovým doprovodem) zaznamenaná na libovolném datovém nosiči

Více

Streaming multimediálního obsahu s

Streaming multimediálního obsahu s Technická zpráva CESNETu číslo 23/2005 Streaming multimediálního obsahu s vysokým rozlišením Michal Krsek 16. 12. 2005 1 Motivace V oblasti produkce videa došlo v posledních dvou letech k nárůstu používání

Více

Obsah. Předmluva 9 1. Potřebné vybavení 11. 2. Z jakých částí se skládá kamera 19

Obsah. Předmluva 9 1. Potřebné vybavení 11. 2. Z jakých částí se skládá kamera 19 Obsah Předmluva 9 1. Potřebné vybavení 11 Videokamera 12 Počítač 12 Střihové a grafické karty 14 Software pro zpracování videa 16 Něco málo o existujících videosystémech 16 Co rozumíme pojmem videosystém?

Více

OBSAH CO JE CO ANEB 0 DIGITÁLNÍ MAGII 1 OBRAZ A ZVUK V ŘEČI JEDNIČEK A NUL 7

OBSAH CO JE CO ANEB 0 DIGITÁLNÍ MAGII 1 OBRAZ A ZVUK V ŘEČI JEDNIČEK A NUL 7 OBSAH / kapitola t CO JE CO ANEB 0 DIGITÁLNÍ MAGII 1 kapitola 2 OBRAZ A ZVUK V ŘEČI JEDNIČEK A NUL 7 N eb číslo je nesm rtelné 8 Výhod je více (i méně) 9 Digitální fotografie a video 10 Digitalizace obrazu

Více

Ten nejlepší zážitek z vysokého rozlišení. Vlajková loď mezi zábavními notebooky s Full HD a jednotkou Bluray Disc Combo

Ten nejlepší zážitek z vysokého rozlišení. Vlajková loď mezi zábavními notebooky s Full HD a jednotkou Bluray Disc Combo VGN-FW4ZJ/H Ten nejlepší zážitek z vysokého rozlišení Vlajková loď mezi zábavními notebooky s Full HD a jednotkou Bluray Disc Combo Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

PRÁCE S VIDEEM. Název šablony: III/2-1, Výuka IVT na 2. stupni práce s videem

PRÁCE S VIDEEM. Název šablony: III/2-1, Výuka IVT na 2. stupni práce s videem PRÁCE S VIDEEM Název šablony: III/2-1, Výuka IVT na 2. stupni práce s videem Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443, Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21.století Název školy: ZŠ Přerov, Želatovská

Více

Kamera - základní pojmy. Připravil: Jiří Mühlfait, DiS.

Kamera - základní pojmy. Připravil: Jiří Mühlfait, DiS. Kamera - základní pojmy Připravil: Jiří Mühlfait, DiS. 1 Historie a stručný vývoj 2 Historie televize 1843 - Alexandr Bain formuloval základní principy přenosu obrazu na dálku: Rozklad obrazu na řádky

Více

Konverze grafických rastrových formátů

Konverze grafických rastrových formátů ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Konverze grafických rastrových formátů semestrální práce Jakub Hořejší Ondřej Šalanda V

Více

Samsung ST90 - Digitální fotoaparáty. Elegantní a stylový fotoaparát s nádychem důmyslnosti. Video v kvalitě HD nyní v kompaktním fotoaparátu

Samsung ST90 - Digitální fotoaparáty. Elegantní a stylový fotoaparát s nádychem důmyslnosti. Video v kvalitě HD nyní v kompaktním fotoaparátu Samsung ST90 - Digitální fotoaparáty Elegantní a stylový fotoaparát s nádychem důmyslnosti Nejnovější model ST90 soustředí obrovský výkon v mimořádně tenkém provedení. S tloušťkou jen něco přes 16,5 mm

Více

Váš stylový multimediální společník v karamelově smetanovém provedení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Váš stylový multimediální společník v karamelově smetanovém provedení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/ VGN-CS3S/T Vyjádřete svůj styl Váš stylový multimediální společník v karamelově smetanovém provedení Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Více

Výklad učiva: Co je to počítač?

Výklad učiva: Co je to počítač? Výklad učiva: Co je to počítač? Počítač je v informatice elektronické zařízení a výpočetní technika, která zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. Současný počítač se skládá z hardware, které

Více

ZAČÍNÁME 11 LEKCE 1 HRUBÝ STŘIH 19

ZAČÍNÁME 11 LEKCE 1 HRUBÝ STŘIH 19 OBSAH ZAČÍNÁME 11 STŘIH V PROGRAMU FINAL CUT PRO LEKCE 1 HRUBÝ STŘIH 19 Spuštění programu Final Cut Pro 19 Jak vypadá rozhraní programu Final Cut Pro 21 Pracovní postup 27 Import a prohlížení částí projektu

Více

Počítačová gramotnost II Mgr. Jiří Rozsypal aktualizace 1. 9. 2011

Počítačová gramotnost II Mgr. Jiří Rozsypal aktualizace 1. 9. 2011 Počítačová gramotnost II Mgr. Jiří Rozsypal aktualizace 1. 9. 2011 Počítačová gramotnost II Tato inovace předmětu Počítačová gramotnost II je spolufinancována Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_02 Sada: Digitální fotografie Téma: Základy ovládání digitálního fotoaparátu Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití:

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Digitální video, formáty a kódování. Jan Vrzal, verze 0.8

Digitální video, formáty a kódování. Jan Vrzal, verze 0.8 Digitální video, formáty a kódování Jan Vrzal, verze 0.8 , formáty a kodeky 2 , formáty a kodeky mám soubor AVI zkomprimovaný ve formátu MPEG-4 s algoritmem XviD v rozlišení 640 480 při 30 fps Za tento

Více

Techanxx USB 2.0 Digital Video Scart Grabber Audio & Video / SCART Převodník Digitalizujte si své staré videokazety VHS! Uživatelský Manuál

Techanxx USB 2.0 Digital Video Scart Grabber Audio & Video / SCART Převodník Digitalizujte si své staré videokazety VHS! Uživatelský Manuál Techanxx USB 2.0 Digital Video Scart Grabber Audio & Video / SCART Převodník Digitalizujte si své staré videokazety VHS! Uživatelský Manuál Prohlášení o shodě naleznete na následující internetové adrese:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Datové formáty videa, jejich specifikace a možnost využití. Petr Halama

Datové formáty videa, jejich specifikace a možnost využití. Petr Halama Datové formáty videa, jejich specifikace a možnost využití Petr Halama Obsah Základní pojmy Digitální formáty Kodeky Kontejnery Analogové formáty Závěr Snímková frekvence Základní pojmy počet snímků za

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Střih v Adobe Premiere. Dominik Franěk dominik.franek@avc-cvut.cz

Střih v Adobe Premiere. Dominik Franěk dominik.franek@avc-cvut.cz Střih v Adobe Premiere Dominik Franěk dominik.franek@avc-cvut.cz Obsah Co je to Adobe Premiere Rozdíly mezi 1.5 a 2.0 Ostatní programy pro střih Základní uživatelské rozhraní Rozvržení layoutu Klávesové

Více

Video. Co je to video. Vlastnosti videa. Frame rate. Prokládání

Video. Co je to video. Vlastnosti videa. Frame rate. Prokládání Video Co je to video Video je technologie, která zaznamenává a přehrává sérii po sobě jdoucích obrázků. K přenosu videa se používají elektrické signály. Elektrické signály v sobě zapouzdřují složku RGB.

Více

Tvorba krátkého videofilmu

Tvorba krátkého videofilmu Tvorba krátkého videofilmu pomocí programu Windows Live Movie Maker (Windows 7) (podobné je to v programu Windows Movie Maker ve starších verzích Windows) Abyste mohli video programem Windows Live Movie

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Prezentace Prezentace: přednášený text + elektronický materiál Přednášený text: poutavý

Více

PORTY ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

PORTY ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště PORTY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Porty Autor Mgr. Igor Osoha Datum 2. 1. 2014 Stupeň atypvzdělávání

Více

Přídavné karty. Zvuková karta. Síťová karta

Přídavné karty. Zvuková karta. Síťová karta Přídavné karty - jsou samostatná hardwarová zařízení umožňující rozšířit možnosti počítače o nové funkce, které základní hardwarová sestava neumožňuje. - díky přídavným kartám se z počítače stává skutečně

Více

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3. Hardware Osobní počítač a jeho periferie Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_10 Osobní počítač nebo někdy také PC je tvořeno čtyřmi částmi:

Více

OBSAH ADOBE PREMIERE PRO OFICIÁLNÍ VÝUKOVÝ KURZ

OBSAH ADOBE PREMIERE PRO OFICIÁLNÍ VÝUKOVÝ KURZ OBSAH ZAČÍNÁME.............................................................11 O knize.................................................... 11 Předpoklady............................................... 11

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

DIDAKTICKÉ VYUŽITÍ VIDEA A ZVUKU VE VÝUCE

DIDAKTICKÉ VYUŽITÍ VIDEA A ZVUKU VE VÝUCE DIDAKTICKÉ VYUŽITÍ VIDEA A ZVUKU VE VÝUCE B1 DIDAKTICKÉ VYUŽITÍ VIDEA A ZVUKU VE VÝUCE Mgr. Roman Úlovec 20. 1. 2015-1 - OBSAH NEŽ ZAČNEME.................................... 3 TEORETICKÁ ČÁST.................................

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

7 990,- AKČNÍ NABÍDKA PRODUKTŮ. HP Pavilion 2 TouchSmart 10-e00sc KVĚTEN/ČERVEN 2014. Notebook HP - AMD Dual Core A4-1200, multidotykový 10.

7 990,- AKČNÍ NABÍDKA PRODUKTŮ. HP Pavilion 2 TouchSmart 10-e00sc KVĚTEN/ČERVEN 2014. Notebook HP - AMD Dual Core A4-1200, multidotykový 10. KVĚTEN/ČERVEN 01 3607 7 990,- HP Pavilion TouchSmart 10-e00sc Notebook HP - AMD Dual Core A-100, multidotykový 10.1 LED 1366x768 antireflexní, RAM GB DDR3L, AMD Radeon HD 8180, HDD 500GB 500 otáček, WiFi,

Více

DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku

DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525. Typ: EzSKY050

Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525. Typ: EzSKY050 Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525 Typ: EzSKY050 Balení 1. 1x EzSKY050 device 2. 1x Quick Guide Manual 3. 1x CD (s ovladači a manuálem) Specifikace produktu Specifikace hardwaru

Více

Jak pořídit, zpracovat a šířit záznamy ze zasedání zastupitelstva

Jak pořídit, zpracovat a šířit záznamy ze zasedání zastupitelstva Jak pořídit, zpracovat a šířit záznamy ze zasedání zastupitelstva Co budete k natáčení potřebovat? - kameru, nebo jiné zařízení schopné zaznamenávat video) - externí mikrofon - stativ - náhradní baterie

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz,

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz, Tyto kamery třetí generace mají vysoce citlivý IR detektor a ergonomický tvar. Jsou cenově dostupné, jednoduše se ovládají, poskytují vysoce kvalitní snímky a umožňují přesné měření teplot. Mají integrovanou

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Uživatelský manuál. Kamera se záznamem na MicroSD kartu OXE 14002

Uživatelský manuál. Kamera se záznamem na MicroSD kartu OXE 14002 Uživatelský manuál Kamera se záznamem na MicroSD kartu OXE 14002 Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt, monitorovací systém s možností záznamu zvuku a obrazu na paměťovou kartu. Systém dokáže nahrávat

Více

Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/ VGN-SR49VN/H Váš mobilní partner Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Více

Modulární monitorovací systém Gradient Digitální systém pro záznam, archivaci a vyhodnocení telefonie.

Modulární monitorovací systém Gradient Digitální systém pro záznam, archivaci a vyhodnocení telefonie. Modulární monitorovací systém Gradient Digitální systém pro záznam, archivaci a vyhodnocení telefonie. Obsah prezentace. Historie systému Gradient. Popis funkcí systému Gradient. Závěr kontaktní informace.

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Návod k obsluze GeoVision ViewLog SW verze 8.12 Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Obsah : Přehrávání videosouborů úvod strana 3 Přehrávání v hlavním systému (ViewLog) strana 4 1. Základní obrazovka

Více

USB 2.0 Audio/Video Grabber Katalogové číslo: 15.08.1561

USB 2.0 Audio/Video Grabber Katalogové číslo: 15.08.1561 USB 2.0 Audio/Video Grabber Katalogové číslo: 15.08.1561 Obsah: Obsah:...2 Kapitola 1. Přehled...3 1.1 Úvod...3 1.2 Vlastnosti...3 1.3 Specifikace...3 1.4 Minimální požadavky na systém... 3 1.5 Balení...

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30 Příloha č. 1 - Technické podmínky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Technické zadání zakázky na dodávku výpočetní techniky pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Moravské

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 7 Digitální fotografie a digitální fotoaparáty Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Program prezentace Digitální fotografie

Více

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Systémové požadavky Systémové požadavky Operační systém Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7 Procesor Intel Pentium III s vice než 800MHz Vnitřní paměť Větší než

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

S10. Jednoduše výrazný a stylový. Vydání - Září, 2006. Vždy příjemný společník

S10. Jednoduše výrazný a stylový. Vydání - Září, 2006. Vždy příjemný společník Jednoduše výrazný a stylový Vždy příjemný společník Vydání - Září, 2006 Varianty modelů S10 1GB / S10 2GB * Varianty barev Černá a Bílá Intuitivní iriver D-Click System 17.5g, ultra lehký přehrávač Dodáván

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0304. Komprese videa

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0304. Komprese videa Komprese videa Komprese je zmenšení datového toku, neboli zmenšení velikosti pro ukládání. Míru komprese ukazuje především datový tok (bitrate) použitý ve výsledném souboru. Dále se dá srovnávat rychlost

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Váš stylový multimediální společník v korálově růžovém provedení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Váš stylový multimediální společník v korálově růžovém provedení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/ VGN-CS2S/P Vyjádřete svůj styl Váš stylový multimediální společník v korálově růžovém provedení Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Live Movie Maker je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Importovat video Klepněte na prozatím jediné aktivní tlačítko Přidat videa a fotografie

Více