Seznam internetových stránek provozovaných Partners Czech, o. p. s.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam internetových stránek provozovaných Partners Czech, o. p. s.:"

Transkript

1 [výročnízpráva] 2007

2 OBSAH STRANA 1. Úvod: O Partners Czech, o. p. s Přehled o činnosti OBLAST MULTIETNICKÉHO SOUŽITÍ 4 5 ZVYŠOVÁNÍ PRÁVNÍHO VĚDOMÍ 6 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 7 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8 11 POSÍLENÍ KAPACITY NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ 12 ŠKOLÍCÍ PROGRAMY, SLUŽBY, PUBLIKACE Statistika školení Finanční zpráva Partners Czech, o. p. s. za r HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZPRÁVA AUDITORA ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K Orgány a členové organizace Poděkování sponzorům 28 Seznam internetových stránek provozovaných Partners Czech, o. p. s.: 2

3 PARTNERS CZECH, o. p. s. je nevládní nezisková organizace, která působí více než deset let v oblasti vzdělávacích programu pro nejrůznější skupiny osob, především pro učitele, příslušníky minorit, úředníky, policisty a jiné neziskové organizace. Usilujeme o podporu demokratických struktur ve společnosti, udržitelný rozvoj spolupráce státního, soukromého i neziskového sektoru a integraci znevýhodněných skupin. Cestou vzdělávání, poradenství, poskytování služeb a realizací projektu chceme podporovat profesní i osobní růst cílových skupin, a tím přispívat ke snižování napětí, prevenci a řešení konfliktu. Naše organizace byla založena v roce 1992 americkou organizací "Partners for Democratic Change" jako jedno ze sítě center. Centra Partners dnes pracují v Albánii, Argentině, Bulharsku, České republice, Gruzii, Jordánsku, Kosovu, Litvě, Maďarsku, Mexiku, Polsku, na Slovensku, v Rumunsku a USA. VIZE Partners Czech, o.p.s. chce zvýšit účast občanů na věcech veřejných, podpořit rozvoj partnerství a spolupráce při prevenci a řešení aktuálních společenských témat. POSLÁNÍ Partners Czech, o.p.s. je nevládní nezisková organizace usilující o podporu demokratických struktur ve společnosti, udržitelný rozvoj spolupráce státního, soukromého i neziskového sektoru a integraci znevýhodněných skupin. Cestou vzdělávání, poradenství, poskytování služeb a realizací projektu chce podporovat profesní i osobní růst cílových skupin, a tím přispívat ke snižování napětí, prevenci a řešení konfliktů. PARTNERS CZECH, o. p. s. Adresa: Lomená 515/9, Praha 6 Tel: (+420) , , fax:

4 PŘEHLED O ČINNOSTI OBLAST MULTIETNICKÉHO SOUŽITÍ Naši sousedé je výukový program pro učitele středních škol. Je zaměřený na téma diskriminace různých skupin lidí a na podporu rovných příležitostí pro všechny. Nabízíme v něm učitelům středních škol možnost, jak zajímavě vyučovat o diskriminaci a o skupinách lidí, které jsou jí nejčastěji vystaveny. Školy a učitelé získali nejen výukové materiály, ale také přispějí k odstraňování překážek vyplývajících z kulturního, sociálního a etnického vyloučení menšin a jiných znevýhodněných skupin v ČR. Součástí projektu je šest filmových dokumentů (Personální agentura, Přežít stáří, Symboly a tradice, Jsem handicapovaný, promiňte, Ukrajinci.CZ, Muž a žena 21) z českého prostředí, které doplňuje metodická příručka pro vyučující. Materiály byly distribuovány účastníkům školení, školám, neziskovým organizacím a knihovnám. Na seminářích ve všech krajích České republiky jsme seznámili učitele s dokumenty i s příručkou a poskytli jim potřebné informace pro další využití ve výuce. V každém kraji proběhlo jedno školení pro cca 20 účastníků. (Více na Celý program, který je součástí aktivit Evropského roku rovných příležitostí, připravila naše organizace s pomocí odborných konzultantů. Díky dotaci vlády ČR a Evropské komise byla školení a materiály zdarma. Rok 2007 byl Evropskou komisí vyhlášen Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny (ERRP). Ve všech zemích Evropské unie proběhla řada projektů napomáhajících odstranění diskriminace. Byla tak zahájena zásadní debata o výhodách rozmanitosti pro evropské společnosti a zvyšilo se povědomí lidí o právu každého občana na rovné zacházení a život bez diskriminace bez ohledu na pohlaví, rasový či etnický původ, náboženství nebo přesvědčení, zdravotní postižení, věk a sexuální orientaci. Jan Oraský hlavní představitel ve filmu Přežít stáří Školení Ústí nad Labem 16. listopadu

5 PŘEHLED O ČINNOSTI OBLAST MULTIETNICKÉHO SOUŽITÍ Být jiný má své. Diskriminace má řadu forem a v nějaké podobě se s ní může potkat ve svém životě každý. Z tohoto důvodu je této problematice poslední dobou věnována stále větší pozornost i na úrovni EU, v jejíž členských zemích jsou přijímána či již přijata opatření usilující o předcházení a důsledné potírání všech forem diskriminace. Zároveň se ukazuje, že povědomí veřejnosti o těchto otázkách je nízké a že mnoho lidí často netuší, že s nimi někdy bylo zacházeno diskriminujícím způsobem. Možná by je ani nenapadlo, že se jedná o diskriminaci, vždyť se to přece děje běžně. Proto jsme se rozhodli vytvořit informační kampaň, která měla předat veřejnosti základní představu o podstatě diskriminace, o tom, že takové jednání není legální a že proti němu existují různé možnosti obrany. Protože hlavní cílovou skupinou kampaně byli mladí lidé mezi 15 a 35 lety, snažili jsme se základní myšlenku zprostředkovat vizuálně přitažlivou formou, aby byl divák motivován po shlédnutí jednoho ze spotů či tištěných vizuálů k navštívení webové stránky, kde se dozví detailnější informace. Z toho důvodu jsme přistoupili k animaci, která jednak zaujme samotným zpracováním a zároveň umožní předat zamýšlené poselství s humorným nadhledem. Nadsázku jsme použili i na zápalkách, pohlednicích a plakátech, které stylově navazují na animovaný spot a popisují formou komiksových rozhovorů čtyři časté typy diskriminačních situací. Kampaň probíhala v říjnu a listopadu 2007 po celé ČR a měla tyto části: TV spot vysílaný na okruzích ČT 1, ČT 2 a ČT 24 a jeho prodlouženou verzi (35 sec.) promítanou v 80 kopiích v kinech; pohlednic, zápalek a plakátů A2, inzerci v tisku a webové stránky. Projekt byl spolufinancován programem Evropské unie Transition Facility a nebylo by jej možné zrealizovat bez velkorysé pomoci řady firem, které poskytly velké slevy ať již při výrobě jednotlivých částí nebo při jejich distribuci. Speciální dík patří kreativnímu shopu d.code, filmové produkci Punk Film a postprodukci Avion. 5

6 PŘEHLED O ČINNOSTI ZVYŠOVÁNÍ PRÁVNÍHO VĚDOMÍ Program Právo pro každý den Street Law je právně vzdělávací program, který využívá metody interaktivní výuky. Cílem programu je zejména poskytnout dětem a mladým lidem praktické znalosti z oblasti práva a rozvíjet dovednosti, které jsou potřebné v osobním i profesionálním životě. V roce 2007 pokračovala školení pro učitele základních a středních škol. Probační a resocializační program Právo pro každý den je projekt podpořený z finančních prostředků Evropského sociálního fondu s přispěním státního rozpočtu. Jeho realizace byla zahájena 1.srpna 2005 a ukončena v červenci Realizace Probačního a resocializačního programu Právo pro každý den, ve smyslu zákona č. 218/2003 Sb. (dále jen PRP), rozšiřuje nedostačující nabídku resocializačních programů a představuje možnost využití tohoto výchovného opatření pro mladistvé pachatele a mladé dospělé v praxi. V době realizace projektu ( ) byly na celém území ČR (s výjimkou Prahy) proškoleny lektorské týmy školitelů (multiplikátorů) probačního programu. V jednotlivých lokalitách pak následně do skončení projektu tito školitelé pracovali s cílovou skupinou klientů - mladistvých prvopachatelů trestných činů. Celkem bylo do probačního programu zařazeno po dohodě s PMS ČR v době realizace projektu na 421 klientů. Noví školitelé si tak v ještě v rámci projektu ověřili získané znalosti v praxi. Své zkušenosti si také vyměnili na dvoudenní mezinárodní konferenci konané v dubnu Konference se opět účastnili i odborníci z Velké Británie, s nimiž bylo mimo jiné možné konzultovat zkušenosti a možnosti programu. Od července 2007 realizace programu probíhala mimo rámec projektu a nebyla hrazena z prostředků EU. Jednotlivé týmy v lokalitách spolupracovaly s neziskovými organizacemi a městy. Podpora pro realizaci programu byla získávána z vypisovaných grantů na všech dostupných úrovních. Ve druhém pololetí roku 2007 byl program na území ČR realizován ještě pro 16 skupin klientů. Závěrečná konference projektu Praha 23. a 24. dubna

7 PŘEHLED O ČINNOSTI MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Rozumět médiím je projekt na podporu mediální výchovy především na středních školách. V rámci projektu jsou organizována školení, která jsou praktickým a interaktivním vzděláváním o médiích a jejich fungování. Cílem projektu je, aby učitelé získali základní znalosti o fungování médií a zároveň si osvojili potřebné dovednosti a metodické postupy, na jejichž základě by u svých žáků dosáhli základní úrovně mediální gramotnosti, V rámci projektu vznikla metodická příručka, multimediální CD- ROM. Pro učitele bylo vydáno 1000 kusů metodické příručky ROZUMĚT MÉDIÍM rozdělené do osmi základních témat mediální výchovy a obsahující celkem 26 lekcí a aktivit pro výuku mediální výchovy a 2130 kusů multimediálního CD-ROMu obsahující ukázky a materiály do hodin mediální výchovy, které budou k dispozici dalším zájemcům i po skončení projektu. Projekt byl v letech spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Během tohoto roku proběhlo 10 prezentací projektu v regionech, kterých se zúčastnilo 129 účastníků (kteří se mohli dozvědět základní informace o projektu), 27 dvoudenních školení (poslední školení formou Letní školy mediální výchovy) v jednotlivých regionech České republiky. Celkem v rámci projektu jsme proškolili 547 učitelů, kteří získali dovednosti a metodické materiály pro výuku mediální výchovy na svých školách. Rovněž jsme uskutečnili 13 diskusí na školách za účasti mediálního odborníka, kde se učitelé školy mohli seznámit s tím, jak prakticky vyučovat mediální výchovu. Aktuální informace pro další zájemce o projekt lze získat na Metodické materiály Rozumět médiím metodická příručka a CD-ROM 1. Letní škola mediální výchovy září

8 PŘEHLED O ČINNOSTI VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Mezinárodní projekt Deliberating in a Democracy (DID) probíhá již od září Projekt byl připraven ve spolupráci tří amerických organizací: Constitutional Rights Foundation Chicago (CRFC), Constitutional Rights Foundation v Los Angeles (CRF) a Street Law, Inc z Washingtonu D.C. Za českou stranu projekt koordinuje organizace Partners Czech, o.p.s. Projekt je realizován učiteli středních škol a jejich studenty z deseti zemí Ázerbajdžánu, České republiky, Litvy, Estonska, Ruska a Spojených států ametických. V roce 2007 se do projektu nově zapojily i Makedonie, Ukrajina, Srbsko a Rumunsko. Cílem tohoto projektu je zvýšit znalosti žáků o aktuálních společenských problémech a prohloubit jejich aktivní zapojení v diskusích o demokratických principech ve své zemi. Studenti mohou své názory konfrontovat s názory a postoji studentů z partnerských zemí. Součástí projektu jsou i výměnné pobyty mezi učiteli v České republice a ve Spojených státech. Úlohou učitele je především realizovat ve třídě nejméně tři diskuse se svými studenty na aktuální společenská témata a zapojit se do on-line diskuse prostřednictvím internetu se studenty z jiných zemí. Od počátku realizace projektu již byla ve školách diskutována tato témata: násilí v médiích, euthanázie, registrované partnerství, globalizace, svoboda projevu, klonování, raketová základna na území ČR. Ve školním roce 2007/08 diskutovali studenti z třinácti středních škol z celé České republiky (z Luhačovic, Mladé Boleslavi, Nymburka, Ostravy, Prahy, Příbramy, Moravských Budějovic a Znojma) další kontroverzní témata: menšiny ve společnosti, recyklace a globální klimatické změny. Zástupci studentů ze všech škol zapojených do projektu se mohli zúčastnit závěrečné studentské konference, v rámci kterých proběhla diskuse také o tématech pro další rok. Vybraní studenti měli možnost konfrontovat své názory se studenty z jiných zemí prostřednictvím dvou mezinárodních videokonferencí. Diskusí se v tomto roce zúčastnilo okolo 400 studentů z ČR. Závěrečná studentská konference Praha 26. dubna 2007 Videokonference Praha Chicago 23. října

9 PŘEHLED O ČINNOSTI VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Projekt Rozhovory s občany Evropy (European Citizens Consultations) je vůbec první celoevropská diskuse, které se účastní občané ze všech 27 členských zemí. Diskutují o budoucnosti Evropské unie bez ohledu na hranice států a různost jazyků. Občané si vyměňují názory, spolu vytvářejí představu o budoucím směřování Evropy a předkládají svá hlediska politikům. Setkání na národní úrovni probíhají v několika zemích Evropy zároveň a jsou provázána a sladěna tak, aby mohl zaznít hlas každého účastníka. Hlavním cílem projektu je posbírat názory lidí v členských zemích EU a na jejich základě načrtnout vizi budoucnosti Evropy. Cyklus národních rozhovorů, které se uskutečnili ve všech 27 členských zemích EU, začal na setkání občanů a organizátorů ze všech zemí v Bruselu v říjnu 2006, kde byla vybrána témata a termíny diskusí v jednotlivých státech. Národní diskuse proběhly od února do března 2007 o třech tématech: životní prostředí a energetika; sociální zabezpečení, zdraví a rodina; globální role EU, vnější hranice, přistěhovalectví. Vize řadových občanů o budoucnosti Evropy byla předána Evropské komisi v květnu 2007, kde proběhly finální rozhovory s malým počtem dobrovolníků z řad účastníků národních dialogů, s partnery projektu a s politickými experty. Tato akce zužitkovala výsledky všech 27 národních konzultací, které byly shrnuty do finálního dokumentu mapujících výsledky formou, která odpovídá zamýšlené cílové skupině. Součástí jsou i policy briefs s doporučeními pro Evropskou komisi a Evropský parlament, policy brief pro předsednictvo Rady, tisková konference, a dále krátké psané i video dokumentace celého projektu spolu se zpětnou vazbou občanů. Výsledky jsou předány evropským politikům. Projekt byl financován a organizován sdružením nadací a neziskových organizací z celé Evropy, vedeném King Baudouin Foundation. Je spolufinancován z komunikační strategie Plánu D Evropské komise. Partners Czech je jedním z národních partnerů. Rozhovory s občany Evropy (národní diskuse) Praha 10. a 11. února

10 PŘEHLED O ČINNOSTI VÝCHOVA K OBČANSTVÍ MDG 15 - Rozvojové cíle tisíciletí na školách. Od června roku 2007 realizuje společnost Partners Czech ve spolupráci s neziskovými organizacemi z Francie, Anglie, Belgie, Polska a s učiteli ze Senegalu a Indie tříletý vzdělávací program MDG 15 podporující rozvojové vzdělávání na středních školách. Cílem projektu je zvýšit povědomí studentů o situaci v rozvojových zemích a vést je k aktivní podpoře Rozvojových cílů tisíciletí (Millennium Development Goals MDGs). Hlavními aktivitami projektu jsou: prezentace a diskuse na školách, mezinárodní soutěž studentů, mezinárodní kemp studentů, mezinárodní seminář učitelů o rozvojovém vzdělávání a studijní cesta učitelů do Senegalu. Projekt je realizován za finanční podpory Evropské komise. MDGs Millenium Development Goals jsou rozvojové cíle tisíciletí, které se na Summitu tisícíletí všech 191 členských států Organizace spojených národů zavázalo splnit do roku Základních rozvojových cílů je osm. Prvních sedm je zaměřeno na zlepšení situace v nejchudších zemích světa, poslední osmý cíl se týká i vyspělých států, které by měly usilovat o vybudování globálního partnerství v oblasti rozvojové spolupráce. 1. Odstranit extrémní chudobu a hlad 2. Zpřístupnit základní vzdělání pro všechny 3. Prosazovat rovnost pohlaví a posílit postavení žen 4. Omezit dětskou úmrtnost 5. Zlepšit zdraví matek 6. Bojovat proti HIV/AIDS, malárii a jiným nemocem 7. Zajistit trvalou udržitelnost životního prostředí 8. Vytvořit globální partnerství pro rozvoj 10

11 PŘEHLED O ČINNOSTI VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Rovné příležitosti v pedagogické praxi (RPPP) - partnersky jsme se podíleli na projektu občanského sdružení Žába na prameni. Šlo o nový pilotní inovativní projekt zaměřený na zavádění genderově senzitivní výuky do základních škol. Jeho cílem bylo vzdělávat učitelky a učitele v problematice gender a rovných příležitostí a poskytnout jim praktický a srozumitelný návod, jak tyto znalosti a dovednosti předávat svým žákům a žákyním. Na projektu RPPP spolupracoval třicetičlenný tým odborníků a lektorů z oblasti gender studies, rovných příležitostí, sociologie, psychologie, pedagogiky, metodiky. Výstupem celého projektu byl funkční vzdělávací modul, který bude obsahovat ověřenou metodiku a praktické návody, jak začlenit principy rovných příležitostí do výuky v základních školách. Tato metodika a postupy byly na závěr projektu shrnuty do sborníku dobré praxe pod názvem Genderově citlivá výchova: Kde začít?, která srozumitelnou formou představuje pojmy gender a genderově citlivá výchova. Je primárně určena vyučujícím základních a středních škol, ale může v ní najít inspiraci každý, kdo se o téma zajímá. Rational Games II. pokračování projektu, jehož hlavní náplní je práce se studenty na středních školách. Studenti jsou školeni v efektivní komunikaci a řešení konfliktů. Jako metodický materiál je zde používána publikace Konflikt, koření života, která byla vytvořena v předchozí fázi tohoto projektu. Cílem kurzu Efektivní komunikace a řešení konfliktů pořádaného na pražských středních školách je zlepšit praktické komunikační dovednosti studentů a prostřednictvím nácviku řešení problémů je vést k předcházení konfliktů či jejich efektivnímu řešení. Během tří dnů budou postupně proškoleny tři třídy studentů v oblasti efektivní komunikace a základů řešení konfliktů. 11 Rational Games II Gymnázium Opatov (3. května 2007) Rational Games II Gymnázium Nad Alejí (22. května 2007)

12 PŘEHLED O ČINNOSTI POSÍLENÍ KAPACITY NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ V roce 2006/07 realizovala společnost Partners Czech, o. p. s. projekt nazvaný Posílení kapacity nových zaměstnanců organizace, díky kterému si někteří zaměstnanci této společnosti, ale i jiných pražských neziskových organizací, zvýšili svou kvalifikaci, prohloubili si své odborné znalosti a osvojí si nové dovednosti, které využijí při výkonu svého povolání. Budou tak moci rozšířit počet poskytovalů služeb zaměřených na podporu ohrožených skupina obyvatelstva a budou se aktivněji podílet na zvyšování kvality těchto služeb. Během realizace projektu se noví zaměstnanci organizace zúčastnili několika školení, která odpovídají jejich potřebám a požadavkům na zvýšení odborné způsobilosti a zefektivnění jejich práce. ZLEPŠENÍ FINANČNÍHO ŘÍZENÍ A ZVÝŠENÍ KAPACITY NNO PARTNERS CZECH O.P.S. Od září 2007 probíhá projekt, jehož cílem projektu je zlepšit finanční řízení nevládní neziskové organizace Partners Czech o.p.s., které je v současné situaci velmi slabým článkem fungování, zvýšit kapacitu organizace posílením jejich lidských zdrojů, vylepšit současné technologické vybavení organizace tak, aby mohly být propojeny a efektivně fungovat všechny složky řízení organizace: finanční řízení, metodické, obsahové i řízení lidských zdrojů tak, aby organizace mohla i do budoucna poskytovat programy a služby cílové skupiny v standardní kvalitě. Součásti projektu je počáteční audit finančního řízení. K základním nástrojům pro budování kapacity pracovníků organizace patří: školení (formou externích lektorů i přímo účastí na kurzech). Konzultace s odborníky by měly pomoci najít optimální řešení naší současné situace, vytipovat možné postupy řešení, připravit metodiku pro zavedení koncepčních změn ve finančním řízení organizace. Přijetím nového pracovníka na pozici finančního manažera, jeho zaškolením a zavedením do nové funkce chceme rozšířit kapacitu naší organizace zejména pro řešení klíčových témat finančního řízení do budoucna. Závěrečný audit finančního řízení organizace - zmapuje stav v organizaci po uskutečněném projektu, popíše silné a slabé stránky, případně i další potřeby změn. 12

13 PŘEHLED O ČINNOSTI OBLAST MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ Školicí programy Služby dovednosti efektivní komunikace práce smírčí rady jako orgánu pomoci místním úřadům při řešení konfliktů občanů mediace - vyjednávání a řešení konfliktů mimosoudní cestou vedení porad a jednání - facilitace manažerské dovednosti (vedení lidí, koučování, řízení změn, práce s týmem,) obrana proti stresu (stress-management), řešení zátěžových situací řízení času (time-management) působivá prezentace na veřejnosti, veřejný projev, asertivní dovednosti spolupráce s médii, pořádání konferencí, moderování diskusí uspořádání jednání u kulatého stolu, pomoc při hledání řešení v rámci lokality mediace - efektivní řešení profesních, firemních, soukromých i jiných sporů za pomoci prostředníka - mediátora facilitace - technika efektivního řízení schůzí a skupinových jednání podpora a pomoc při zakládání smírčích rad podpora rozvoje nevládních neziskových organizací: zakládání organizací, definování jejich vize, SWOT analýza, strategické plánování... uspořádání školení pro zástupce národnostních menšin Publikace Konflikt, koření života (průvodce řešením konfliktů pro učitele středních škol) Konflikt, koření života - VIDEOKAZETA Rozumět médiím metodická příručka a multimediální CD-ROM Jak řešit konflikty a lépe si porozumět v předškolním věku Výchova k toleranci a proti rasismu Menšiny a migranti v ČR Já a ty = kamarád Postavme mosty jak zvládat konflikty a neshody Právo pro každého (pouze na CD) Právo pro každého VIDEOKAZETA DEEP VIDEOKAZETA Videoprogram Občan a jeho obec komplet (metodika + videokazeta) Příruční slovník občana Právo v prostředí ústavní výchovy 13

14 STATISTIKY ŠKOLENÍ rok počet školení facilitace a ostatní služby kulaté stoly zakázky konzultace/ mediace počet školení facilitace kulaté stoly zakázky konzultace/ mediace

15 POČET ŠKOLÍCÍCH DNÍ rok počet školení facilitace a ostatní služby kulaté stoly zakázky konzultace/ mediace počet školicích dní 150 počet dní facilitace počet dní kulaté stoly zakázky konzultace/ mediace 15

16 STATISTIKY PROŠKOLENÝCH OSOB rok studenti učitelé a soc. prac zaměstnanci NGO policisté státní zaměstnanci ostatní celkem POČET PROŠKOLENÝCH OSOB CELKEM celkem počet účastníků z toho: studenti učitelé, psychologové a soc. pracovníci Romové (od r nesledováno) zaměstnanci NGO Policisté státní zaměstnanci ostatní - různé profesní skupiny

17 HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2007 NÁKLADY CELKEM Mzdové náklady celkem z toho: osobní náklady odvody (sociální a zdravotní pojištění) Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Daň silniční Jiné provozní náklady Kurzové ztráty Ostatní finanční náklady Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku VÝNOSY ORGANIZACE Tržby za služby (malé granty + dopl.činnost) Tržba za prodané zboží Úroky z účtu Kurzové zisky 25 Ostatní výnosy Granty a dotace (dlouhodobé) VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

18 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ GRANTY A DOTACE V ROCE 2007 SPONZOR ČÁSTKA PŘIJATÁ V ROCE 2007 "Roma Support Program" USAID "Deliberating in a Democracy" CRF Chicago "IQservis - systém pro úspěšné uplatnění Romů na trhu práce" (partnerství IQ Roma servis) EQUAL (IQ Roma servis) "Mikrobus" (Partnerství DROMu) EQUAL (DROM) "Rozhovory s občany Evropy" King Baudouin "Rovné příležitosti v pedagogické praxi" (partnerství Žába na prameni) Magistrát hl. m. Prahy - JPD 3 (Žába na prameni o.s.) Probační a resocializační program "Právo pro každý den" MPSV - OP RLZ "Rozumět mediím - mediální výchova" MŠMT - OP RLZ "Posílení kapacity nových zaměstnanců organizace" NROS - Globální grant JPD "Naši sousedé" Úřad vlády ČR a EK "Být jiný má své" NROS - Transition Facility "Rozvojové cíle tisíciletí na školách" Le Partenariat "Zlepšení finančního řízení a zvýšeníé kapacity NNO Partners Czech, o.p.s." NROS - Globální grant OPRLZ CELKEM

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 ORGÁNY A ČLENOVÉ ORGANIZACE ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY Renáta Lukešová, Svatava Machová Roman Joch VEDENÍ ORGANIZACE Dana Rabiňáková, ředitelka Partners Czech, o. p. s. TÝM ORGANIZACE Dagmar Herdová, projektová asistentka, koordinátorka a lektorka Dana Mánková, koordinátorka projektu a lektorka Hana Nováková, projektová asistentka Tomáš Habart, vedoucí Programu romské integrace (PRI), Marek Mičienka, vedoucí vzdělávacích programů, školitel Karolína Kuncová, projektová asistentka (PRI) a koordinátorka Veronika Endrštová, projektová asistentka a koordinátorka Marie Uhlířová, účetní a administrativní asistentka a náš poklad Ivana Šmídová, finanční a daňová poradkyně Alena Zagorová, projektová asistentka Denisa Zlatá, projektová asistentka EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI PROJEKTU ROZUMĚT MÉDIÍM Jan Jirák, Radim Wolák, Jan Buryánek, Vladimíra Dvořáková, Irena Ebermannová, Martin Charvát, Daniel Köppl, Ondřej Lochman, Irena Reifová, Nina Rutová, Zdeněk Šámal, Tomáš Trampota, Jiří Závozda, Václav Zeman, Kateřina Srnská, Lenka Matějčíková, František Brož, Monika Wagnerová, Jana Karolová, Zuzana Zejdová EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI PRO OBLAST MULTIETNICKÉHO SOUŽITÍ Svatopluk Karásek, Kateřina Jacques, Marie Kopecká, Gabriela Hrabaňová, Anna Poláková, David Beňák, Jan Balog, Iveta Millerová, Alena Kosková, Božena Fílová, Lucie Vopálenská, Klára Tomková, Marta Miklušáková, Katarína Klamková, Helena Balabánová, Kumar Vishwanathan, Lydia Poláčková, Miroslav Zima, Martin Cichý, Radek Jiránek, Karel Podsedník, Martin Šimáček a další EXTERNÍ ŠKOLITELÉ PROJEKTU PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN Lenka Ceplová, Vojtěch Cepl, Martin Elger, Luděk Hrnčíř, Jana Haklová, Dagmar Kuřátková, Radka Macháčková, Dana Mánková, Andrea Rezková, Magda Salyková, Martin Smetana, Jiří Sixta, Jana Tempírová, Martina Tesařová, Vít Bičák, Zdeněk Stránský, aj. 27

28 PODĚKOVÁNÍ NAŠIM SPONZORŮM Za období existence Partners Czech jako občanského sdružení: Microsoft Nadace Leviho Strausse z USA NROS USAID Za období Partners Czech, o. p. s. USAID Microsoft Matra Microsoft Vzdělávací centrum pro veřejnou správu (Matra II) Multikulturní centrum Praha CRF + Street Law Institute for Sustainable Communities Streghtening Civil Society in Ukradne Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond, státní rozpočet ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR PLIVA CZ S.R.O. Velvyslanectví USA v Praze British Khow-How Fund King Baudouin Foundation Ministerstvo vnitra ČR Council of Europe PHARE Democracy, PHARE Lien 28

PARTNERS CZECH, o. p. s. VIZE POSLÁNÍ PARTNERS CZECH, o. p. s.

PARTNERS CZECH, o. p. s. VIZE POSLÁNÍ PARTNERS CZECH, o. p. s. [výročnízpráva] 2006 1 PARTNERS CZECH, o. p. s. je nevládní nezisková organizace, která působí více než deset let v oblasti vzdělávacích programů pro nejrůznější skupiny osob, především pro učitele, příslušníky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PARTNERS CZECH, o. p. s. je nevládní nezisková organizace, která působí více než deset let v oblasti vzdělávacích programů pro nejrůznější skupiny osob, především pro učitele, příslušníky

Více

[výroční zpráva] 2010 OBSAH STRANA 1. Úvod: O Partners Czech, o. p. s., vize, poslání 4 2. Přehled o činnosti 5 MDG 15 Rozvojové cíle tisíciletí ve školách 5 Deliberating in a Democracy 7 Let s Take Care

Více

Partners for Democratic Change International

Partners for Democratic Change International Partners for Democratic Change International [výroční zpráva] 2012 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. NAŠE ORGANIZACE... 4 3. PŘEHLED ČINNOSTI PROJEKTY... 5 MDG 15 Rozvojové cíle tisíciletí ve školách... 5

Více

Účastníci studijní cesty do Burundi na čajové plantáži

Účastníci studijní cesty do Burundi na čajové plantáži Účastníci studijní cesty do Burundi na čajové plantáži [výroční zpráva] 2013 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. NAŠE ORGANIZACE... 4 3. PŘEHLED ČINNOSTI PROJEKTY... 5 MDG 15 ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ VE ŠKOLÁCH...

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 OBSAH KDO JSME 3 PŘEHLED BENEFICIENTŮ 32 SLOVO ÚVODEM 4 FINANČNÍ ZPRÁVA 33 AKTIVITY ZA ROK 2007 5 NÁŠ TÝM 34 Světový romský festival Khamoro 2007 6 ČLENSKÝ

Více

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S.

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. 1 Obsah Gender Studies v roce 2014................ 3 3 Shrnutí činnosti......................... 12 1 Tematické okruhy aktivit............... 4 4 Lidé Gender Studies...................

Více

Výroční zpráva 2009. občanské sdružení. Poradna pro občanství/občanská a lidská práva. Ječná 7/548, 120 00 Praha 2.

Výroční zpráva 2009. občanské sdružení. Poradna pro občanství/občanská a lidská práva. Ječná 7/548, 120 00 Praha 2. Výroční zpráva 2009 občanské sdružení Ječná 7/548, 120 00 Praha 2 Česká republika 2 Kontakt Problematika sanace rodin a práv dětí 270 003 291 3 777 258 568 777 208 568 774 058 568 Problematika osob zbavených

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

(ČHV) 11. 05. 1990 21, 150 00 5 IČ:

(ČHV) 11. 05. 1990 21, 150 00 5 IČ: Výroční zpráva 2008 Datum první registrace: 11. 05. 1990 Právní forma: Sdružení IČ: 00539708 Bankovní spojení: ČSOB Praha 1 Číslo účtu: 108 433 / 0300 Adresa: Český helsinský výbor (ČHV) Štefánikova 21,

Více

BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE. Zpravodaj CIP EQUAL

BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE. Zpravodaj CIP EQUAL ČÍSLO 3 BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE Zpravodaj CIP EQUAL říjen 2007 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR - novinky Obsah 1 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR 5 Zajímavé výstupy projektů 10 Národní tématické sítě

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2007 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů.

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů. Organizace Projekt Kontakt Místo realizace Partneři projektu Typ Převažující Cílová skupina Typy Zdroj projekty a Berkat Pontes Mosty Berkatu www.berkat.cz, Rakovice sociální podnikání v Afghánistánu a

Více

Výroční zpráva. Otevřené společnosti

Výroční zpráva. Otevřené společnosti Výroční zpráva Otevřené společnosti 2010 Obsah Mise 3 Úvodní slovo 4 Správní rada 5 Dozorčí rada 5 Zaměstnanci 5 Externí spolupracovníci 5 Programové oblasti a projekty Otevřené společnosti 6 Společnost

Více

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti výroční zpráva 2007 Nadace rozvoje občanské společnosti Náklady na vydání této výroční zprávy jsou z 50 % financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky 2007 Naší vizí je

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné.

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004 Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Obsah 1 Vize NROS 2 Slovo předsedy správní rady 3 Programy Evropské unie v NROS Programy vyhlášené

Více

Co se nám podařilo v roce 2014?

Co se nám podařilo v roce 2014? Výroční zpráva 2014 Co se nám podařilo v roce 2014? Proxima Sociale byla první rok obecně prospěšnou společností. Poprvé se konal letní příměstský tábor pro děti a mládež v Dobříši. Programy pro děti a

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOU SPRÁVU ČR obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2003 2 Výroční zpráva společnosti za rok 2003 OBSAH Úvodní slovo předsedy správní rady... 4 Úvodní slovo ředitelky...

Více

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS Výroční zpráva 2013 obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS 3. Středisko podpory poradenských

Více

Strasbourg, 29 July 2014. ACFC/SR/IV(2014)011 /Czech language version/

Strasbourg, 29 July 2014. ACFC/SR/IV(2014)011 /Czech language version/ Strasbourg, 29 July 2014 ACFC/SR/IV(2014)011 /Czech language version/ FOURTH REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. Sídlo: Klimentská 17, 110 00 Praha 1, Česká republika Kancelář: Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 E-mail: office@genderstudies.cz Tel: +420-224-913-350 Tel/Fax: +420

Více

Škola součást komunity

Škola součást komunity Škola součást komunity Bulletin k projektu Komunitní škola Střední odborná škola Ústí nad Labem, Stará 100, p. o. (www.ulsos.cz) Evropská obchodní akademie, Děčín (www.oadc.cz) Střední škola sociální Perspektiva

Více

výroční zpráva 2007 PROXIMA SOCIALE

výroční zpráva 2007 PROXIMA SOCIALE výroční zpráva 2007 PROXIMA SOCIALE úvodní slovo Při bilanci roku 2007 (v existenci naší organizace rok třináctý) jsem si uvědomila, že naše služby sice poskytujeme v souvislosti s novým politickým zřízením

Více

Výroční zpráva 2011 Otevřené společnosti, o.p.s.

Výroční zpráva 2011 Otevřené společnosti, o.p.s. Výroční zpráva 2011 Otevřené společnosti, o.p.s. Výroční zpráva 2011 Obsah Mise......................................................................................... 4 Úvodní slovo.................................................................................

Více

Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti. Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné.

Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti. Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné. Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2005 Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné. 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY Nadace rozvoje občanské společnosti Zapsána u Městského soudu v Praze,

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 (zpracováno dle metodických pokynů pro státní dotace na rok 2010) Název a sídlo organizace Středisko náhradní

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Česká republika: přístup vlády k integraci Romů

Česká republika: přístup vlády k integraci Romů Česká republika: přístup vlády k integraci Romů listopad 2008 OBSAH 1. ROMOVÉ V ČESKÉ REPUBLICE... 3 1.1. Početnost Romů... 3 1. 2. Politická angažovanost Romů... 4 1.3. Občanská společnost... 4 2. INSTITUCIONÁLNÍ

Více