Øešení pro školy. obchod technologiemi.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz"

Transkript

1 Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a øešení pro automatizaci budov v Asii a na Støedním Východì. Zastoupení v Evropì je v Èeské republice na adrese Hybešova 42, Brno Komplexní portfolio, finanèní dùvìryhodnost a odborné služby jsou postavené na dlouhodobé spolupráci s klíèovými spoleènostmi v oboru bezpeènosti. Cílem spoleènosti je nabízet dodávky vše v jednom pro profesionály v bezpeènosti a partnery technologie automatizace. Naše služby zahrnují dodávky spolehlivých elektronických souèástek, technickou podporu a design služeb pro naše odbìratele. Spoleènost TECH-STORE s.r.o. je dodavatelem vybavení pro monitorovací centra, konferenèní a výukové místnosti, obchodní, nákupní a zábavní centra, státní instituce, a to v podobì informaèních digitálních tabulí, interaktivních dotykových panelù, interaktivních mobilních výukových a prezentaèních setù a mnoho jiných produktù znaèek INFINITUS, LCSI, VTRON, CORAID, TechBoard. Veškeré projekty jsou odpovìdnì navrhovány projektanty na základì mezinárodních zkušeností, databázi obecných øešení a ve spolupráci se zkušenými partnery v oblasti instalací. Spojením s profesionály spoleènosti TECH-STORE získáte øešení, která Vám mohou pomoci na cestì za zvýšením ziskù a spokojenosti zákazníkù. TECH-STORE s.r.o. Èeská republika Hybešova Brno IÈO: DIÈ: CZ Bronislav Krátký obchodní øeditel Tel: Mobil: obchod technologiemi

2 Øešení pro školy Nabízíme školám na všech stupních výuky zajímavou nabídku výukových, prezentaèních, informaèních a bezpeènostních produktù. Díky mobilní interaktivní tabuli TechBoard, dotykové tabuli zpìtné projekce a LCD dotykové tabuli VTRON èi interaktivní prezentaèní technice 3M se vaše škola rázem promìní v zaøízení využívající nejmodernìjší nástroje interaktivní výuky v rùzné cenové a technické škále. Pro pøístup studentù a rodièù k informacím nabízíme infokiosky a infostojany. Vše dále propojujeme LAN a Wi-Fi sítìmi pomocí odolných datových LCSI prvkù. Pro bezpeèný záznam dat používáme jedineèné disková pole CORAID. Pro ošetøení vstupu studentù a zamìstnancù nabízíme øadu turniket a vstupních branek Hasam spolu se SW pro pøístupové, docházkové, parkovací a stravovací systémy Pro vytvoøení moderního a bezpeèného prostøedí ve školách mimo jiné dodáváme komponenty pro kamerové systémy, okenní folie, elektronickou zabezpeèovací a požární signalizaci, elektronické kontroly vstupu (kontrolu docházky, objednávky obìdù ) a další slaboproudé aplikace jako jsou telefonní ústøedny, evakuaèní rozhlas nebo jednotný èas. TechBoard - Mobilní (velmi lehká 40kg i se stojanem) interaktivní tabule (elektromagnetická nebo dotyková) o rùzných úhlopøíèkách ( cm), se 2 pery a softwarem. Lze doplnit o povrch na psaní s fixem, hifi, pøipojit PC, reproduktory, kameru, zpìtnou projekci. VTron IDP - Interaktivní zpìtná dataprojekce vysoce kvalitní, mobilní, odolná proti poškrábání, multifunkèní možnost pøipojení, vysoký stupeò svítivosti. Projektor 3M - Projekèní technologie založená na principu pøední projekce nevytváøí se rušivé stíny. Souèástí setu anotaèní senzor pero a software pro vkládání komentáøù umožòující výuku dle pøipravených lekcí. Vysoce kvalitní obraz. Infokiosek interaktivní nástìnka -Zpøístupòuje informace na síti nebo pøístup na internet pro studenty mimo uèebny. Zajiš uje pøehrávání informaèních a reklamních smyèek. Imotion venkovní infostojan - jako infokiosek, umožòuje komunikaci s rodièi. Coraid disková pole - Nejrychlejší a nejlevnìjší zpùsob záznamu dat z výuky, provozu škol (vèetnì kamerového systému, ). Bezpeèné ukládání dat. Vstupní brány/turnikety s docházkovým terminálem - Zajiš ují kontrolu vstupu a docházky (vhodné v kombinaci s kamerovým systémem). Možnost rozšíøení o parkovací systém (závory), stravovací systém. Kamera, kamerový systém - Zajistí videozáznam výuky, prezentace. Nutná pro videokonference.

3 Mobilní interaktivní sety pro výuku a prezentace øada TB, TS - unikátní kompletní prezentaèní a výukový - cenovì nejdostupnìjší set na trhu - provedení: elektromagnetická (TB)/ dotyková (TS) tabule - široká škála úhlopøíèek (až do velikosti aktivní úhlopøíèky 240cm - 97,8") - vysoká kvalita obrazu - 2 pera v každém setu zdarma - lze vytvoøit i mobilní øešení - provedení ve 3 možných stupních ovládání (bez nebo s tlaèítky zrychlených voleb pøímo na tabuli) - variabilní upevnìní: na zeï (držák na upevnìní zdarma v každém setu) nebo k - volitelné funkce: Wi-Fi/MPC povrch Spoleènost TECH-STORE s.r.o. je prodejcem jedineèného prezentaèního a výukového setu TECH Board, který je tvoøen tabulí v elektromagnetickém èi dotykovém provedení, elektronickým perem (2ks), softwarem a technikou potøebnou k upevnìní tabule ( držák na zeï, pøípadnì mobilní stojan). Tento komplet najde své uplatnìní pøi jakékoli prezentaèní a analytické èinnosti, pøi videokonferencích, interaktivních reklamních prezentacích, jako podpora pøi jednáních apod. Jeho výhodou není jen nízká poøizovací cena, ale i jeho multifunkènost. Elektronickým perem lze zapisovat/zakreslovat do již existujících souborù a následnì ukládat. Takto uživatelé neztrácí kontinuitu pøi øešení/analýze dané problematiky a mohou dále rozvádìt svoji práci.

4 Interaktivní digitální projekce IDP " VTRON Interaktivní dataprojekce pomocí IDP 75" je založená na principu zpìtné projekce. Své uplatnìní nalézá pøi jakékoli prezentaèní a analytické èinnosti. Výhodou je její mobilita a multifunkènost. Elektronickým perem lze zapisovat/zakreslovat do již existujících souborù a následnì ukládat. Takto uživatelé neztrácí kontinuitu pøi øešení/analýze dané problematiky a mohou dále rozvádìt svoji práci. Z tohoto dùvodu se interaktivní digitálníprojekce hodí zejména pro výuku, prezentaci a vzdálenou komunikaci. Jejich nejlepší využití je pøedevším v analýzách situací, pøi videokonferencích, interaktivních reklamních prezentacích, jako podpora pøi jednáních apod. Výhody nabízené technologie - jednoduchost obsluhy - vstupy a výstupy na pøipojení multimediálních zaøízení - použití interaktivních výukových metod - možnost vzdálené videovýuky a komunikace - v rámci jednoho zaøízení je integrováno více funkcí - mobilní øešení - funkce dual touch pro online multiuživatelskou kooperaci - bezdrátová elektronická pera (4barvy) - rychlé pøekreslování - integrovaný mikrofon, DVD/CDRw - obrazovka odolná proti poškrábání, ušpinìní - lepší zobrazení pøi pøímém pohledu - nižší poøizovací cena oproti LCD

5 Sí ové prvky a produkty Spoleènost TECH-STORE s.r.o. odpovìdnì vybírá to nejlepší z moderních technologií v oblasti bezpeènosti a prùmyslové automatizace. Všechny produkty jsou dodávány v prùmyslovém provedení a pro nároèné klimatické podmínky. TECH-STORE zároveò poskytuje dodateèné služby vèetnì podpory produktù a školení svým partnerùm v oboru instalací. Produkty kombinují cenovì výhodná øešení spolu s vynikající technickou kvalitou pro uspokojení požadavkù a potøeb našich zákazníkù. Sí ové prvky a produkty Nabízíme sí ová øešení zejména pro prùmyslové aplikace. Produkty renomované spoleènosti LCSI Inc. jsou urèeny do nároèných klimatických podmínek, tedy nejen pro vnitøní ale pøedevším i pro vnìjší užití. Tyto druhy technologií poskytují robustní kruhovou páteø pro kritická zadání jako je automatizace budov, fyzická bezpeènost, video dozor a systémy prùmyslové automatizace. Prùmyslové sítì a komponenty mohou být instalovány v prostorách neodpovídajících prostøedí IT, jako je montáž na stìny elektrických skøíní, venkovní skøínì nebo stropy a tím mají minimalizovat náklady na nasazení IP. Sortiment výrobkù LCSI prùmyslového provedení zahrnuje: - prùmyslové pøepínaèe bez managementu - prùmyslové pøepínaèe s managementem - prùmyslové konvertory - media konvertory Disková pole Mezi dodávanými produkty naleznete i prvky pro datová úložištì založené na otevøeném komunikaèním protokolu ATA-over-Ethernet (AoE) pro jednoduchý, vysoce výkonný pøístup k datovým polím SATA po síti Ethernet od kalifornské firmy CORAID. Datová pole poskytují systémovým integrátorùm velmi silné nástroje pøi navrhování a konstrukci sítí pro dnešní nároèné video projekty. Nabízený sortiment zahrnuje: - disková pole øada SR - disková pole øada SRX

6 Øada branek Mechanické zábrany Øada branek - typ TG 09x Branky øady TG - 09x jsou jednoramenné bariéry vhodné pro automatickou kontrolu pøístupu s dohledem. Tento typ bariéry se vybavuje èteèkou vstupenek (karet) a instaluje se v dohledu personálu recepcí nebo pokladen, kterým ulehèuje práci. Otvíravé branky této øady se neinstalují do prostorù s pøístupy bez dozoru. Branky jsou vhodné pro øízení pøístupu v prostorech s extrémními nároky klimatických vlivù. Branky jsou naprosto bezpeèné. Prùchod se uvolní povelem øídící elektronice. Po prùchodu èi stanoveném èase se automaticky nastaví do výchozí polohy pro další prùchod. Pohon branky je vybaven bezpeènostní momentovou pojistkou a brzdou proti pokusu o zpìtný prùchod. Pøednosti typové øady branek TG - 09x : - nerezové provedení i vnitøních dílù - PANIK úprava - volitelné vybavení - odolné v nároèném provozu - použití ve vnitøním i vnìjším prostøedí Øada branek - typ TG 09x Turnikety øady TT12X jsou tøíramenné bariéry vhodné pro automatickou kontrolu pøístupu s dohledem. Tento typ turniketu se vybavuje èteèkou vstupenek (karet) a instaluje se v dohledu personálu recepcí nebo pokladen, kterým ulehèuje práci. Bývají èasto instalovány v prostorech s extrémními nároky klimatických vlivù. Nabízené turnikety nejsou vhodné pro øízení pøístupu v prostorech bez dozoru. Turnikety jsou naprosto bezpeèné. Nemùže dojít k poranìní. Prùchod se uvolní mírným tlakem na rameno turniketu. Rychlost ramene je závislá na rychlosti prùchodu osoby. Po prùchodu se rameno automaticky nastaví do výchozí polohy pro další prùchod. Pohon turniketu je vybaven bezpeènostní momentovou pojistkou a brzdou proti pokusu o zpìtný prùchod. Pøednosti typové øady turniket TT - 12x : - nerezové provedení i vnitøních dílù - PANIK úprava - volitelné vybavení - odolné v nároèném provozu - použití ve vnitøním i vnìjším prostøedí

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

Bulletin 02. Efektivní využití diskového prostoru

Bulletin 02. Efektivní využití diskového prostoru Legislativní zmìna, týkající se požární bezpeènosti staveb, aneb ochrana domácností pøed požárem. Více na stranì 6. GSM Axemax - multifunkèní komunikátor s mnoha zpùsoby využití. Ètìte na stranì 12. Bulletin

Více

Vrcholové øídicí systémy ABB

Vrcholové øídicí systémy ABB Vrcholové øídicí systémy ABB Èlánek popisuje vrcholové øídicí systémy ABB pro øízení distribuèních sítí. Tyto systémy jsou obvykle souèástí dispeèerských center a mají vazby na technologické øídicí a obslužné

Více

1 Informace zákazníkùm o radiostanicích Radiostanice (lidovì,,vysílaèka ) slouží jako pohotový a nejlevnìjší komunikaèní prostøedek souèasnosti na krátké a støední vzdálenosti. Oproti mobilním telefonùm

Více

2014/15. èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace. specializovaná øešení pro POHODU

2014/15. èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace. specializovaná øešení pro POHODU èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace 2014/15 I Futu e specializovaná øešení pro POHODU rùzné úèely a oblasti nasazení pøipojení k MDB, SQL i E1 ergonomická

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

Pøedmluva vydavatele. Obsah. Vážení uživatelé projekèního programu TechCON,projektanti TZB. P ø e d m l u v a. Pøedmluva vydavatele 3

Pøedmluva vydavatele. Obsah. Vážení uživatelé projekèního programu TechCON,projektanti TZB. P ø e d m l u v a. Pøedmluva vydavatele 3 P ø e d m l u v a Pøedmluva vydavatele Vážení uživatelé projekèního programu TechCON,projektanti TZB Pøinášíme Vám první èíslo TechCON magazínu, èasopisu, který se bude vìnovat Vašemu projekènímu systému

Více

VÝVOJ A VÝROBA. Kompletní øešení elektroniky pro vaše drážní vozidlo. www.msvelektronika.cz

VÝVOJ A VÝROBA. Kompletní øešení elektroniky pro vaše drážní vozidlo. www.msvelektronika.cz VÝVOJ A VÝROBA Kompletní øešení elektroniky pro vaše drážní vozidlo www.msvelektronika.cz 1. Øídící a ovládací systémy MSV elektronika s.r.o. je výrobcem a dodavatelem øídících systémù vozidel, jakož i

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI Vážení zákazníci a partneøi, milí pøátelé, náš obor (IT) je velmi nároèný a dynamický, protože se poøád

Více

MEZINÁRODNÍ VELETRH ELEKTROTECHNIKY, ELEKTRONIKY, AUTOMATIZACE A KOMUNIKACE 19. 22. 3. 2013 VÝSTAVIŠTE BRNO KATALOG SLUZEB UBYTOVÁNÍ, CATERING

MEZINÁRODNÍ VELETRH ELEKTROTECHNIKY, ELEKTRONIKY, AUTOMATIZACE A KOMUNIKACE 19. 22. 3. 2013 VÝSTAVIŠTE BRNO KATALOG SLUZEB UBYTOVÁNÍ, CATERING MEZINÁRODNÍ VELETRH ELEKTROTECHNIKY, ELEKTRONIKY, AUTOMATIZACE A KOMUNIKACE 0 1 3 future technologies 19.. 3. 013 VÝSTAVIŠTE BRNO KATALOG SLUZEB 9. 1. 4. 013 MARKETINGOVÉ VÝSTAVIŠTE BRNO A PRODUKÈNÍ SLUŽBY,

Více

Vážení obchodní pøátelé a partneøi.

Vážení obchodní pøátelé a partneøi. Âîçâðàùåíèå ê ïðèðîäå INDUSTRIAL ELECTROTECHNICS Âîçâðàùåíèå Návrat ê ïðèðîäå k pøírodì Vážení obchodní pøátelé a partneøi. Vodní hospodáøství je pro každou ekonomiku jednou z nejvíce strategických a významných

Více

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000 BERICHTE INFORMACE NEWS NOVINKY FACTS ZPRÁVY RUND Z UM NAVISION BØEZEN 2000 world Pøípadové studie ELIT, STIHL, ENERGOVOD Na návštìvì u spoleènosti WEBCOM a.s. S pøáteli se øeší vìci lépe a hodnotnìji

Více

Vyladìná plastová okna... O spoleènosti LOMAX Firma LOMAX & Co spol. s.r.o. vznikla v roce 1992 a dnes je nejvìtším výrobcem garážových vrat, pøedokenních rolet a plotù a bran v ÈR. Sídlo firmy se nachází

Více

( obchodní sí specializovaných prodejen Centrála Praha 10 Pouhých 200 metrù od stanice metra Strašnická (trasa A). Prodejna Po Pá 9 00 18 00 So*) 9 00 12 00 tel.: 274 820 211, 274 818 412 e-mail: praha10@ben.cz

Více

Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional

Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional ètvrtletník pro firemní zákazníky spoleènosti T-Mobile èíslo 3 øíjen 2007 obsah 3 Obsah Služby/T-Mobile 4 Partnerská

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate 340 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 340 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY Vydalo Sdružení automobilových dopravcù ÈESMAD BOHEMIA 2007 OBSAH AUTODATA Liberec...2 AXITECH,

Více

Øešení pro automatizaci

Øešení pro automatizaci Katalog produktù - HMI - PLC - Servo systémy - Frekvenèní mìnièe - Krokové motory Øešení pro automatizaci Oficiální distributor pro ÈR a SR TECHNOLINE s.r.o. Spoøická 5441 43001 Chomutov http://eshop.technoline.cz

Více

SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY

SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY OBSAH Str. 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 Firma Infosystém dopravní firmy 1) Sledování vozidel a provozních dat Vyhledávání vozidel Vytìžovací databanky Geoinformaèní systémy

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

N RDS RDS HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX

N RDS RDS HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX GRAVEX RDS N RDS GRAVEX HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX RDS RDS N GRAVEX HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY VÁŠ DODAVATEL VAHY PRO s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice tel:+420475620800 vahypro@vahypro.cz

Více

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2013 ONI Profesional. NAM technology. Využití systému monitorování vozidel

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2013 ONI Profesional. NAM technology. Využití systému monitorování vozidel On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie hoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI

SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI ÈÍSLO 16 (4/01) PROSINEC 2001 V TOMTO ÈÍSLE SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI - POŽADAVKY... 1 NOVINKY Technologie BGA... 2 DIGITÁLNÍ A KOMUNIKAÈNÍ TECHNIKA - DIGITAL & COMMUNICATION TECHNOLOGY SYSTÉM MANAGEMENTU

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman,

Více