DOBROVOLNÉ SVAZKY OBCÍ Z POHLEDU POLITICKÉ GEOGRAFIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOBROVOLNÉ SVAZKY OBCÍ Z POHLEDU POLITICKÉ GEOGRAFIE"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE David MACH DOBROVOLNÉ SVAZKY OBCÍ Z POHLEDU POLITICKÉ GEOGRAFIE Diplomová práce Vedoucí práce: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D. Olomouc 2006

2 Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Olomouc, 1. dubna

3 Děkuji panu RNDr. Miloši Fňukalovi, Ph.D. za odborné vedení diplomové práce, věcné připomínky a vstřícný přístup. Poděkování patří i Mgr. Petru Kladivovi za jeho odbornou konzultaci při vytváření mapových příloh. 3

4 Vysoká škola: Univerzita Palackého Fakulta: Přírodovědecká Katedra: Geografie Školní rok: 2003/04 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE pro Davida MACHA obor matematika zeměpis Název tématu: Dobrovolné svazky obcí z pohledu politické geografie Zásady pro vypracování: Cílem diplomové práce je analyzovat postavení dobrovolných svazků obcí (ve smyslu aktuálního znění zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) v administrativním systému České republiky z právního a politickogeografického hlediska. Práce se zaměří na charakteristiku dobrovolných svazků obcí vybraného kraje, provede jejich přehled, stručně bude charakterizovat jejich historii, územní rozsah a cíle a bude je klasifikovat podle vhodně zvolených kritérií. Samostatná kapitola bude věnována srovnání územního vymezení DSO a obvodů různých stupňů státní správy, tj. srovnání územních celků vytvářených zdola a shora. Základní struktura práce: 1. Úvod 2. Cíl práce 3. Metody zpracování 4. Definice základních pojmů (sdružení obcí, dobrovolný svazek obcí, veřejná správa, samospráva a státní správa, mikroregion ) 5. Přehled dobrovolných svazků obcí vybraného kraje (vznik, stručná historie, cíle, rozpočty, územní rozsah a jeho vývoj) 6. Klasifikace dobrovolných svazků obcí (viz cíle) 7. Srovnání územního vymezení DSO a obvodů různých stupňů státní správy 8. Diskuse a závěr 9. Resumé (v angličtině) 10. Seznam literatury 11. Přílohy 4

5 Diplomová práce bude zpracována v těchto kontrolovaných etapách: konkretizace osnovy (listopad 2003), rešerše dostupné literatury, sestavení bibliografie k tématu (duben 2004), provedení případného dotazníkového šetření (duben říjen 2004), zpracování 5. kapitoly (říjen 2004), 6. a 7. kapitola (únor 2005), dokončení a odevzdání práce (duben 2005), tvorba grafických příloh (průběžně). Rozsah grafických prací: mapové přílohy k 5. a 7. kapitole, tabulky, grafy Rozsah průvodní zprávy: stran textu včetně 1 strany anglického resumé + DP v elektronické podobě Seznam odborné literatury: Knihy a časopisy: Čebišová, Taisia. Obec : postavení, správa, činnost. 1. vyd. Praha : ISV, ISBN: Český statistický úřad. Odbor veřejných databází. Pověřené obecní úřady : Olomoucký kraj. Praha : Český statistický úřad, ISBN: Gadasová, Dalimila. Správní právo : obecná část. 1. vyd.. Olomouc : Univerzita Palackého, ISBN: Koudelka, Zdeněk. Zákon o obcích (obecní zřízení) : komentář. Praha : Linde, ISBN: Matrasová, Eva. Zákon o obcích : (obecní zřízení) včetně prováděcích předpisů s komentářem. 1. vyd.. Praha : Polygon, ISBN: Obce, kraje : k Ostrava : Sagit, ISBN: Obecní kodex : (vybrané předpisy). Praha : Economia, Polián, Milan. Správní právo a veřejná správa : vybrané kapitoly pro bakalářské studium. 1. vyd.. Olomouc : Univerzita Palackého, ISBN: Příručka člena zastupitelstva obce. Vyd. 1.. Praha : VCVS ČR, ISBN: Rukověť člena obecního zastupitelstva. [Praha] : [Economia], Svoboda, Karel, et. al. Územní samospráva a státní správa. Vyd. 1.. Praha : Eurounion, ISBN: Územní obvody pověřených obecních úřadů. Praha : Český statistický úřad, Zákon o obcích (obecní zřízení) s komentářem. Praha : Panorama, ISBN: vedle nich běžně dostupná politickogeografická a vlastivědná literatura Mapy: mapy dostupné na internetu Zdroje na Internetu: zejména dále internetové stránky jednotlivých svazků obcí, namátkou: Vedoucí diplomové práce: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D. Datum zadání diplomové práce: říjen 2003 Termín odevzdání diplomové práce: duben 2005 vedoucí katedry vedoucí diplomové práce V Olomouci dne

6 OBSAH 1. ÚVOD CÍLE METODY ZPRACOVÁNÍ DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ DOBROVOLNÉ SVAZKY OBCÍ PRÁVNÍ VYMEZENÍ SPOLUPRÁCE OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE OBCÍ A SPOLUPRÁCE OBCÍ JINÝCH STÁTŮ PŘEHLED DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KLASIFIKACE DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ SROVNÁNÍ ÚZEMNÍHO VYMEZENÍ DSO A OBVODŮ RŮZNÝCH STUPŇŮ STÁTNÍ SPRÁVY ZÁVĚR RESUMÉ SEZNAM LITERATURY PŘÍLOHY

7 1. ÚVOD V České republice, která má přes deset miliónů obyvatel ( , , existuje 6248 obcí, což je v porovnání s mnoha dalšími státy Evropy poměrně vysoké číslo. K výraznému zvýšení počtu obcí došlo zejména na počátku posledního desetiletí minulého století, a to hlavně díky pádu socialismu a tedy zvýšení možnosti každého sídla na osamostatnění se. Jednotlivé obce ale brzy přišly na to, že tato samostatnost má i svoji negativní stránku a tou byl nedostatek státních dotací na správný chod a rozvoj dané obce. A tak se předpokládalo, že po čase dojde k opětovnému slučování obcí. Ale navzdory očekávání se tak ve větší míře nedělo. Představitelé obcí se totiž rozhodli pro jiný způsob řešení těchto problémů. Začaly se stále více zakládat různé mikroregiony a mezi nimi se dávala přednost dobrovolným svazkům obcí. Jednou z možností, jak řešit nedostatek finančních prostředků na výstavbu a opravy budov, infrastruktury a mnoha dalších zařízení, na akce kulturní, společenské či sportovní, na ochranu památek, zvýšení turistického ruchu, na zřízení vodovodu či plynovodu, neboli jednoduše řečeno na rozvoj dané obce, je totiž získávání státních a krajských dotací a hlavně možnost zisku dotace z některého z mnoha fondů Evropské unie. Protože ale zvláště u evropských dotací se dává přednost regionálním projektům, prakticky jediná šance, jak na peníze Evropské unie dosáhnout, je právě vytvoření svazku s jinými obcemi. Dobrovolné svazky obcí ale byly a jsou zakládány ještě i z jiných důvodů. Jedná se například o zorganizování nějaké rozsáhlé a náročné akce nebo i na obranu proti vnitřním i vnějším vlivům a skutečnostem, například hluku z dopravy, vytvoření skládky či úložiště odpadu z jaderné elektrárny. Existuje mnoho různých informačních zdrojů, jako jsou internetové stránky, brožury a další tiskoviny, knihy a časopisy a další, ve kterých se může člověk seznámit se spoustou nejrůznějších údajů o jednotlivých svazcích obcí. Jen velmi těžko by ale kdokoli v této chvíli dokázal naprosto přesně říci, kolik takových sdružení existuje, která obec do kterého či do kterých svazků patří a zejména kolik jich funguje tak, jak si to před jejím vznikem představovali zastupitelé příslušných obcí. A právě o to se bude má diplomová práce snažit. A nejen o tohle. Pokusím se popsat pozici svazků v administrativním systému České republiky a důsledně se zaměřit hlavně na DSO Jihomoravského kraje. Jedna věc je totiž jistá. Ty svazky obcí, které obstojně fungují alespoň po formální stránce, mají v současné 7

8 době opravdu velkou výhodu. Mají totiž velmi podstatný náskok v přísunu evropských peněz do pokladny rozpočtu členských obcí. Stav na konci minulého roku, který popisuje tato diplomová práce, byl následující. V Jihomoravském kraji bylo k 31. prosince 2005 uzavřeno třiašedesát dobrovolných svazků obcí. Určit počet všech svazků v České republice je bez dlouhodobého zkoumání velice těžké a žádná databáze určená přímo na DSO neexistuje. Přesto ale můžeme říci, že mikroregionů, tedy jeho oficiálních podskupin svazků obcí a zájmových sdružení právnických osob dohromady, bylo na začátku tohoto roku 591 ( Z toho a také ze skutečnosti, že svazků je mnohokrát více než zájmových sdružení, je možné usuzovat, že v České republice existuje DSO přibližně čtyři, pět set. 8

9 2. CÍLE Tato diplomová práce bude tedy pojednávat o problematice dobrovolných svazků obcí. Jejím cílem je shrnout co nejvíce informací o DSO do jednoho uceleného díla a analyzovat jejich postavení v administrativním systému České republiky z politickogeografického a právního pohledu. Práce se zaměří na přehled a charakteristiku dobrovolných svazků obcí Jihomoravského kraje, na jejich historii, velikosti území, cíle a bude je klasifikovat podle zvolených kritérií. Jedna celá kapitola pak bude také věnována srovnání jejich hranic s hranicemi obvodů různých stupňů státní správy, tedy půjde o srovnání územních celků vytvořených tzv. zdola a územních celků vytvořených tzv. shora. Cílem je také vytvořit závěry, které poodhalí obecné i konkrétní zákonitosti a charakteristické znaky DSO. Jednoduše řečeno, název vypovídá za vše. Zní Dobrovolné svazky obcí z pohledu politické geografie. Vedle textové části se v tomto díle objeví i spousta tabulek a grafů, které přiblíží mnoho dalších okolností kolem svazků. Součástí práce pochopitelně budou i přílohy, které zahrnou čtyři různé mapy. Formátem největší mapa bude zobrazovat všechny dobrovolné svazky obcí Jihomoravského kraje. Pro lepší orientaci v ní čtenář najde i hranice bývalých okresů kraje. Další tři mapy budou ukazovat srovnání hranic DSO a hranic bývalých okresů, správních obvodů obce s rozšířenou působností () a správních obvodů obce s pověřených obecním úřadem (). Objeví se v něm jen ty svazky, které přesahují přes hranice okresů a obvodů. 9

10 3. METODY ZPRACOVÁNÍ Studium informačních zdrojů Tato metoda byla použita pro vyhledání co nejvíce možných informací obecně o DSO i o jednotlivých dobrovolných svazcích obcí. V práci jsou využity poznatky z dostupné literatury, knih, časopisů, novin, vědeckých i jiných prací a také z internetových stránek, zabývající se tímto tématem. Dotazníkové šetření V rámci snahy o získání co nejvíce informací o každém dobrovolném svazku obcí Jihomoravského kraje byly na sídla svazků, tedy na jeden obecní úřad za každý svazek obcí, rozeslány dotazníky. Jejich obsahem byly dotazy na veškeré základní údaje o svazku a dále otázky týkající se předměty činnosti, očekávání při vstupu, spokojenosti, subjektivního hodnocení přínosu a celkového významu, financování, finančního přínosu, hodnocení právního systému a postavení DSO a úvah o změně činnosti daného svazku. Pro nízkou návratnost byly po několika měsících na sídla, které neodpověděly, rozeslány stejné dotazníky ještě jednou již s větším úspěchem. Celková návratnost se nakonec přiblížila šedesáti procentům. Údaje získané touto metodou jsou základem pro mnoho grafů obsažených v této diplomové práci. Využití digitálních map Pro vytvoření mapových příloh této práce byly využity mnohé digitální mapy. Jsou to mapy obcí České republiky, krajů, a České republiky a bývalých okresů České republiky. Metoda interview Metodu interview jsem použil pro sběr informací, které se nepodařilo získat jinou metodou. Většinou se jednalo o rozhovory s představiteli jednotlivých obecních úřadů a dobrovolných svazků obcí, dále také s pracovníky vědeckých ústavů a dalších institucí. 10

11 4. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ Z hlediska tématu diplomové práce patří mezi základní pojmy veřejná správa, která se dělí na státní správu a samosprávu, a dále mikroregion a samozřejmě dobrovolný svazek obcí. Veřejná správa Veřejná správa představuje soustavu institucí a řídících a výkonných činností, které vyplývají z objektivní potřeby uspořádané společnosti. Pro výkon a řízení činností ve veřejné správě si každý stát vytváří na svém území historicky daný systém specializovaných institucí, které jsou z pohledu kritéria uspokojování potřeb zařazena do odvětví veřejné správy. Součástí veřejné správy je státní správa a samospráva. (Rektořík, 2002) Státní správa Státní správu ve státě vykonávají orgány státní správy a ty jsou tvořeny soustavou klíčových státních orgánů (zákonodárných, výkonných a soudních) a jim příslušných úřadů a institucí, například parlament, prezident, vláda, ČNB, NKÚ a soudy, dále soustavou ústředních orgánů státní správy, která je představována resortními ministerstvy a ústředními úřady, například jednotlivými ministerstvy, ÚOHS, ČSÚ atd. a soustavou orgánů státní správy, které spravují a obsluhují vždy jen část území, například celní úřady, finanční úřady atd. (Strecková, Malý, a kol., 1998) Samospráva Samospráva se člení na Územní samosprávu (kraje, obce) a Zájmovou samosprávu. Místní samospráva v České republice vychází z modelu smíšeného a je tvořena obcemi a jejich úřady, které jsou orgány územní samosprávy a v přenesené působnosti vykonávají současně určitý úsek státní správy. Dále je tvořena vyššími stupni samosprávného územního celku, tedy kraje. Kromě toho do samosprávy lze zařadit i subjekty zájmové samosprávy, například hospodářské komory, lékařské komory, advokátní komory atd. (Strecková, Malý, a kol., 1998) 11

12 Mikroregion Obecně uznávaný termín pro jakoukoli formu oficiální spolupráce jednotlivých obcí. Vzniká v zásadě pro územně souvislou oblast, která je většinou vymezena přirozenými přírodními, technickými, historickými a jinými hranicemi nebo dalšími spojujícími fakty. V obecné formě se jedná o spádové území, které využívá principu soudržnosti, kde více obcí propojuje a prosazuje své zájmy a záměry jednotlivých akcí. (Labounková, 2004). Dobrovolný svazek obcí Nejběžnější způsob právně podložené vnitrostátní spolupráce mezi obcemi. Jednoduše řečeno tvoří jakousi podskupinu všech mikroregionů. Zakládání dobrovolných svazků obcí umožňuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, který navazoval a upravoval zákon č. 367/1990 o obcích (obecním zřízení) a zákon č. 302/ 1992 Sb., který ho doplňuje a jako první zavedl pojem svazek obcí. Dalšími možnostmi spolupráce obcí v České republice je uzavření smlouvy ke splnění konkrétního úkolu nebo zakládání právnických osob. 12

13 5. DOBROVOLNÉ SVAZKY OBCÍ PRÁVNÍ VYMEZENÍ Různými zákony je nastaveno mnoho a mnoho pravidel, respektive povinností, které musí každý dobrovolný svazek obcí dodržet a kterými se musí řídit. Jedná se o pravidla popisující vztah mezi obcí a svazkem obcí, založení svazku, přistoupení obce k svazku, majetek a hospodaření svazku, zrušení a zánik svazku atd. V následující kapitole se budeme zabývat nejpodstatnějšími pravidly z nich. Ve svazku obcí ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mohou být účastníky DSO pouze obce. Svazek je založen zakladatelskou smlouvou. Zakladatelská smlouva a stanovy svazku musí plnit podmínky dané výše jmenovaným zákonem a v souvislostech též podmínky dané zákonem č. 250/2000 Sb., případně dalšími právními předpisy. Majetek dané obce vložený do svazku zůstává jejím majetkem. Práva k majetku obcí, která jsou ze zákona vyhrazena zastupitelstvu, nelze přenést na orgány svazku. Orgány svazku mohou s majetkem vloženým obcemi do svazku nakládat jen v souladu s majetkovými právy, které obce na svazek přenesly (vymezeno ve stanovách svazku). Hospodaření svazku se řídí zákonem č. 250/2000 Sb. a stanovami svazku. Na svazek se vztahuje zákon č. 199/1994 Sb., o veřejných zakázkách. Stanovy svazku musí mimo jiné obsahovat předmět činnosti svazku, orgány svazku, způsob jejich ustanovení, působnost a způsob rozhodování, majetek členů svazku, který vkládají do svazku, zdroje příjmů svazku, práva a povinnosti členů svazku, způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku, podmínky přistoupení ke svazku a vystoupení z něj, včetně vypořádání majetkového podílu, obsah a rozsah kontroly svazku obcí obcemi, které svazek vytvořily. Svazek je zrušen rozhodnutím zastupitelstev obcí, které svazek vytvořily. (Mockovčiaková, 2003) 13

14 6. SPOLUPRÁCE OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE OBCÍ A SPOLUPRÁCE OBCÍ JINÝCH STÁTŮ Spolupráce obcí v České republice Každá obec České republiky samozřejmě může na oficiální úrovni spolupracovat s okolními i vzdálenějšími obcemi. Tato vnitrostátní spolupráce mezi obcemi se uskutečňuje třemi různými způsoby. První možností je spolupráce na základě smlouvy, která byla uzavřená pro splnění jednoho daného úkolu. Druhým způsobem kooperace dvou nebo více obcí je zakládání právnických osob dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Třetí a pro tuto práci nejdůležitější možností společného prosazování zájmů obcí je pak právě uzavření smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí. Na obce ale nelze použít jiné zákonné možnosti spolupráce. Obce se tak nemohou sdružovat například podle předpisů o sdružování občanů zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. (Frumarová, 2002). Spolupráce obcí České republiky s obcemi jiných států V rámci místní samosprávy se může mezinárodní spolupráce uskutečňovat ve dvou různých rovinách. První je samozřejmě možnost spolupráce daných obcí České republiky s obcemi na území jiných států a druhá, která je pro tuto diplomovou práci samozřejmě důležitější, je možnost spolupráce celého svazku obcí České republiky se svazky obcí jiných států. Jednotlivé obce našeho státu tedy mohou uzavírat a rozvíjet spolupráci s dalšími obcemi i přes hranice České republiky. Obsahem spolupráce musí ale být stejně jako u spolupráce jen mezi obcemi České republiky pouze činnosti, které jsou uvedeny jako předměty činnosti toho dobrovolného svazku obcí, který smlouvu o spolupráci uzavřel (Frumarová, 2002). Předpokladem a i podmínkou vzájemné spolupráce mezi obcemi různých států je samozřejmě také uzavření smlouvy. Smlouva musí být ve všech případech dopředu schválena zastupitelstvem každé obce, které jsou členy daného dobrovolného svazku obcí, a musí být v písemné formě. Zákon o obcích pak požaduje další povinné náležitosti této smlouvy. Smlouva tedy musí zejména obsahovat všechny názvy a sídla účastníků uzavírané smlouvy, předmět či předměty spolupráce, způsob financování dobrovolného svazku obcí, dále orgány a způsob jejich volby 14

15 a také datum, do kterého se smlouva uzavírá, pokud se nejedná o spolupráci na dobu neomezenou. Spojení obcí v jiných státech Evropy Podobným způsobem jako v České republice i v dalších státech na evropském kontinentu existují různé eventuality meziobecní spolupráce. V příštích několika odstavcích se pro příklad podívejme, jaké druhy spolupráce mezi obcemi jsou možné v Německu, ve Francii a na Slovensku. Ve všech třech těchto zemích povolují zákonné podmínky jednotlivým samosprávám obcím zakládat pro splnění a řešení jednotlivých úkolů právnické osoby. Téma spolupráce obcí mezi sebou je z hlediska práva ošetřena nejméně v zákonu o obcích, což je příklad Slovenska. V některých spolkových zemích Německa je kromě toho navíc přijat zákon O spolupráci obcí a pokud jde o Francii, tato problematika je tu řešena hned řadou zákonů, které zakládání společenství obcí reguluje. Formy sdružení obecních samospráv jsou buď volnějšího typu, kterou je například uzavření smlouvy o zřízení jednoho společného obecního úřadu kvůli soustavnému plnění konkrétního úkolu (Slovensko), nebo se jedná o formu účelové uskupení, kterými jsou německé správní společenství či správní svazek. V tomto případě je vytvořen veřejnoprávní subjekt a ten pak plní některé z úkolů obcí. Ve Francii zákony přímo vymezují obcím rozsah jejich povinností a úkolů, které obce převádějí na dané uskupení. Formy spolupráce obcí při výkonu veřejné správy Německý model 1) Podle zákona o meziobecní spolupráci Obecní pracovní společenství nevzniká nová pracovní subjektivita, jde o veřejnoprávní smlouvu (cílem je koordinace poradenských a plánovacích záležitostí obcí s neobecní charakterem, v praxi se používá jen výjimečně). Účelová dohoda má charakter společné dohody o přechodu úkolů na zúčastněný subjekt, nikoli však pravomocí k rozhodování. Účelový svaz jde o veřejnoprávní korporaci, což je nejdůležitější forma meziobecní spolupráce (členy mohou být obce, okresy, kraje, korporace, instituce, nadace a 15

16 právnické osoby, spravuje předané záležitosti v rámci zákona na vlastní zodpovědnost). Další typy účelových svazů správní společenství a správní svazek. 2) Jiné formy spolupráce - zakládání právnických osob (a. s., s r. o., případně i obecně prospěšných společností obcemi, samosprávnými kraji a kraji nebo kapitálová účast těchto veřejných korporací v podnicích soukromého práva. Slovenský model Formy a zásady spolupráce obcí - na základě smlouvy uzavřené na plnění konkrétního úkolu (smlouva se uzavírá na dobu určitou či neurčitou, musí mít všechny právní náležitosti a nesmí vést k založení právnické osoby). Dále na základě smlouvy o sdružení obcí (toto sdružení je právnickou osobou, předmětem její činnosti je plnění úkolů v oblasti sociálních věcí, životního prostředí, dopravy, cestovního ruchu, školství a kultury apod.) nebo založením právnické osoby podle obchodního zákoníku. Specifickým příkladem smlouvy uzavřené na plnění konkrétního úkolu je smlouva na zřízení společného obecního úřadu. Ten lze zřídit jak na výkon originálních působností, tak na zabezpečení přeneseného výkonu státní správy. Zřízením společného úřadu nedochází k omezení práv smluvních obcí, neboť tento úřad není oprávněný vydávat rozhodnutí a pouze připravuje odborný návrh rozhodnutí dané obce, který vydává příslušný starosta obce. Francouzský model 1) Technická spolupráce mezi obcemi zájmová sdružení obcí - jednoúčelová či víceúčelová (například pro řešení zásobování vodou, nakládání s odpady, veřejné dopravy, údržby komunikací, podpory malého podnikání). - uzavřená smíšená (skládají se výhradně z obcí a veřejnoprávních institucí pro meziobecní spolupráci obcí jiná sdružení, společenství obcí apod.) - otevřená smíšená (skládají se ze samosprávných celků regionů, departementů, obcí, veřejnoprávních institucí pro meziobecní spolupráci a organizací obchodně poradenského charakteru obchodní, živnostenské, agrární komory) 2) Projektová spolupráce (federativní forma s vlastními místními daněmi) 16

17 Společenství obcí (pro venkovské oblasti) - mezi povinné působnosti patří některá z působností v oblasti hospodářského rozvoje, dále jedna působnost v oblasti uspořádání území a jedna z následujících životní prostředí, bydlení, silniční správa, kulturní, školská a sportovní vybavenost. Společenství aglomerace (pro okolí větších měst, počet obyvatel nad padesát tisíc) - mezi povinné působnosti patří hospodářský rozvoj, územní plánování, bytová problematika, městská politika. Mezi povinné z výběru patří vytváření a správa silniční sítě, ochrana životního prostředí, nakládání s odpady, zásobování pitnou vodou. Nepovinné působnosti mohou být značné rozsáhlé. Společenství měst (velké aglomerace regionálního charakteru, počet obyvatel nad pět set tisíc velká města a souměstí) - vysoká urbanizace území, značný rozsah povinných působností. Zdroj: Moderní obec, červen 2004, článek Evropa přivyká meziobecní spolupráce, autor Jiří Hužera. 17

18 7. PŘEHLED DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Obsah této kapitoly je zřejmý. Bude v ní představeno všech třiašedesát dobrovolných svazků obcí Jihomoravského kraje, které existovaly na začátku letošního roku. Objeví se tu základní údaje jako účel vzniku svazku, počet a názvy obcí nebo datum vzniku. Pro potřebu diplomové práce jsou u každého DSO uvedeny i bývalé okresy, správní obvody obce s rozšířenou působností a správní obvody obce s pověřeným obecním úřadem, na nichž se daný mikroregion rozkládá. Bude možné si tu přečíst i o celkovém počtu obyvatel a celkové rozloze každého svazku. Vždy následuje i krátká charakteristika svazku. V ní jsou okomentovány další vypočtené hodnoty, a to hustota obyvatel na km 2, průměrný počet obyvatel na jednu obec a průměrná rozloha na jednu obec. Ke každému sdružení je uveden i kontakt na svazek, a to v podobě internetového odkazu, u, telefonu či adresy sídla. Černohorsko Účel vzniku svazku Všeobecná spolupráce Počet členských obcí 4 Blansko Blansko Blansko Bořitov, Černá Hora, Malá Lhota, Žernovník Sídlo svazku obce Černá Hora Datum a místo vzniku 20. května 2002 Počet obyvatel svazku 3471 Rozloha svazku v ha 3171 Kontakty Černá Hora, Náměstí Míru 50, Mikroregion se rozkládá v jižní části blanenského okresu a od okresního města leží severním směrem. Jde o poměrně členité vrchovinné území, které zasahuje jen z malé části do málo zvlněné Boskovické brázdy. Má nemalou přírodní i krajinářskou hodnotu a také 18

19 bohatou historií díky poloze na historické stezce. Hustota 109,46 obyvatel na km 2 je v rámci dobrovolných svazků obcí mírně nadprůměrná. Průměrná obec Černohorska má 867,8 obyvatel a její rozloha dosahuje hodnoty 792,8 ha. Oblast se pyšní mnoha kulturními památkami, mimo jiné historickým pivovarem, zámkem a křížovou cestou v Černé Hoře. Dobrovolný svazek obcí Dobrá voda Účel vzniku svazku Zavedení společného vodovodu Počet členských obcí 3 Břeclav Hustopeče Hustopeče, Klobouky u Brna Boleradice, Horní Bojanovice, Němčičky Sídlo svazku obce Němčičky Datum a místo vzniku 29. prosince 1993 Počet obyvatel svazku 2058 Rozloha svazku v ha 2828 Kontakty Němčičky 221, Svazek Dobrá voda se nachází severně od města Břeclav. Celé jeho území patří do Ždánického lesu. Patří spíše k menším mikroregionům Jihomoravského kraje. Vykazuje hustotu 72,77 obyvatel na km 2, která se příliš od nejběžnějších hodnot ostatních DSO neliší. Průměrný počet obyvatel činí 686 na obec. Průměrná rozloha 942,7 ha na obec ale vypovídá o tom, že svazek sdružuje poměrně rozsáhlejší obce. Dobrovolný svazek obcí Deblín Účel vzniku svazku Plynofikace 19

20 Počet členských obcí 6 Brno - venkov Tišnov Tišnov Březina, Deblín, Heroltice, Nelepeč Žernůvka, Vohančice, Úsuší Sídlo svazku obce Deblín Datum a místo vzniku 20. září 1995 Počet obyvatel svazku 1892 Rozloha svazku v ha 3245 Kontakty , Deblín 42, Deblín, Svazek je situován v rámci okresu Brno - venkov v severozápadní části. Je to menší mikroregion s členitým vrchovinným územím a pozoruhodnou kulturou a historií. Hustota 58,31 obyvatel na km 2 je vůbec jedna z nejmenších. Podobně to je i s průměrnými hodnotami na jednu obec. Údaje 378,4 obyvatel a rozloha 649 ha jsou v porovnání s ostatními dobrovolnými svazky Jihomoravského kraje velmi nízké. Oblast je ale atraktivní díky zachovalé pestré venkovské krajině a zajímavým památkám. Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka Účel vzniku svazku Všeobecná spolupráce Počet členských obcí 5 Znojmo Znojmo Znojmo Boskovštejn, Černín, Jevišovice, Rozkoš, Střelice Sídlo svazku obce Jevišovice Datum a místo vzniku 1. března 2002 Počet obyvatel svazku 1818 Rozloha svazku v ha 4974 Kontakty Jevišovice 56, Jevišovice, Mikroregion Jevišovicko se nalézá severozápadně od Znojma. Tato oblast je mírně zalesněná a rozprostírá se v Jevišovické pahorkatině. Vyznačuje se druhou nejmenší hustotou ze všech mikroregionů Jihomoravského kraje 36,55 obyvatel na km 2. To je způsobeno 20

21 zejména tím, že členové svazku jsou obce s menším počtem obyvatel a také k tomuto faktu přispívají i nemalá rozloha obcí. Vyjádřeno v číslech, průměrný počet obyvatel na obec je 363,6 a rozloha zprůměrovaná na obec je 994,8 ha. Dobrovolný svazek obcí Mezihoří Účel vzniku svazku Všeobecná spolupráce Počet členských obcí 10 Vyškov Bučovice Bučovice Brankovice, Dobročkovice, Chvalkovice, Kožušice, Malínky, Nemochovice, Nemotice, Medovice, Snovídky, Uhřice Sídlo svazku obce Nemotice Datum a místo vzniku 11. června 2005 Počet obyvatel svazku 4010 Rozloha svazku v ha 7410 Kontakty Nemotice 66, Nemotice, Mezihoří se rozprostírá v jihovýchodní části vyškovského okresu. Drtivá většina oblasti náleží poměrně zalesněné Litenčické pahorkatině. Do malého jihovýchodního cípu území zasahují Chřiby. Jedná se o jeden z nejnovějších dobrovolných svazků obcí Jihomoravského kraje. Je charakteristický velmi nízkou hustotou 54,12 obyvatel na km 2. V DSO Mezihoří jsou spojeny spíše malé obce, a to jak rozlohou, v průměru 741 ha na obec, tak počtem obyvatel, průměrně 401 na obec. 21

22 Dobrovolný svazek obcí mikroregion Horňácko Účel vzniku svazku Všeobecná spolupráce Počet členských obcí 10 Hodonín Veselí nad Moravou Veselí nad Moravou, Velká nad Veličkou Hrubá Vrbka, Javorník, Kuželov, Lipov, Louka, Malá Vrbka, Nová Lhota, Suchov, Tasov, Velká nad Veličkou Sídlo svazku obce Velká nad Veličkou Datum a místo vzniku 1. dubna 1999 Počet obyvatel svazku 9573 Rozloha svazku v ha Kontakty Velká nad Veličkou 151, Velká nad Veličkou Mikroregion Horňácko se nalézá jihovýchodně od města Hodonín a přimyká se k hranici se Slovenskou republikou. Zaujímá nejvýchodnější cíp Hodonínska a je tvořený Bílými Karpatami a jejich předhůřím Hluckou pahorkatinou. Typický pro tuto oblast je svérázný folklór. Jde o velmi členité, ale v méně sklonitých polohách intenzivně zemědělsky využité území. Další charakteristické údaje, tedy hustota obyvatel na km 2 65,17, počet obyvatel na obec 957,3 a průměrná rozloha na obec 1468,9, patří ke skupině průměrných. K přírodním zajímavostem patří nejvyšší vrchol jižní Moravy Javořina a četná chráněná území. Dobrovolný svazek obcí mikroregion Ždánicko Účel vzniku svazku Rozvoj území Počet členských obcí 8 Hodonín 22

23 Sídlo svazku obce Datum a místo vzniku 21. ledna 2002 Počet obyvatel svazku 8562 Kyjov Ždánice Archlebov, Dambořice, Dražůvky, Lovčice, Násedlovice,Uhřice, Žarošice, Ždánice Archlebov Rozloha svazku v ha Kontakty Archlebov 2, Archlebov, Svazek obcí Ždánicko se nalézá severozápadně od města Hodonín. Geomorfologicky patří celý mikroregion do Ždánického lesa, jehož největší vrchol U slepice najdeme také na území Ždánicka. Samozřejmě je tu ve velké míře rozšířeno vinařství. Z dalších charakteristických údajů je jistě zajímavá dosti malá hustota obyvatel na km 2, která činí 75,15 a je způsobena především neobvyklou rozsáhlostí členských obcí, o čemž svědčí i vysoká průměrná rozloha na obec 1424,1 ha. Průměrný počet obyvatel na obec 1070,3 se již od hodnot dalších DSO příliš neliší. Pozitivum pro svazek jistě je, že s tu nachází množství historických památek a dokladů lidové kultury. Dobrovolný svazek obcí Niva Účel vzniku svazku Všeobecná spolupráce Počet členských obcí 7 Znojmo Znojmo Hrušovany nad Jevišovkou, Znojmo Borotice, Božice, Břežany, Čejkovice, Mackovice, Pravice, Velký Karlov Sídlo svazku obce Božice Datum a místo vzniku 17. června 1997 Počet obyvatel svazku 4302 Rozloha svazku v ha Kontakty Božice 380, Božice, 23

24 Svazek nalezneme v jihovýchodní oblasti znojemského okresu. Je to téměř ploché území Dyjsko-svrateckého úvalu. Intenzivně se zde pěstuje vinná réva. Niva se také vyznačuje velmi nízkým počtem obyvatel, což má za následek jednu z nejmenších hustot obyvatel 41,87 na km 2. Sdružuje tak málo početné ale nemalé obce. Průměrný počet obyvatel na obec je 614,6, průměrná rozloha na obec činí 1468 ha. Region je spíše využíván jako průjezdná trasa cykloturistů po takzvané Moravské vinařské stezce. Dobrovolný svazek obcí Severovýchod Účel vzniku svazku Všeobecná spolupráce Počet členských obcí 42 Hodonín Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou Hodonín, Kyjov, Ždánice, Bzenec, Veselí nad Moravou Archlebov, Bukovany, Bzenec, Čejč, Čeložnice, Dambořice, Domanín, Dražůvky, Hovorany, Hýsly, Ježov, Karlín, Kelčany, Kostelec, Kyjov, Labuty, Lovčice, Moravany, Moravský Písek, Násedlovice, Nechvalín, Nenkovice, Ostrovánky, Skalka, Skoronice, Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, Svatobořice- Mistřín, Syrovín, Šardice, Těmice, Uhřice, Věteřov, Vlkoš, Vracov, Vřesovice, Žádovice, Žarošice, Ždánice, Želetice, Žeravice Sídlo svazku obce Kyjov Datum a místo vzniku 1. prosince 2001 Počet obyvatel svazku Rozloha svazku v ha Kontakty Havlíčkova 181, Kyjov, Jak název svazku napovídá, tento mikroregion nalezneme severozápadně od města Hodonín. Je to největší mikroregion Jihomoravského kraje. Mikroregion, který by se pro svoji velikost dal nazvat také makroregion, tvoří kromě Kyjovské a Hustopečské pahorkatiny i Ždánický les a Chřiby. Je velmi členitý, zemědělsky velmi využívaný zejména pro vinohrady a ovocné sady. K turistické atraktivitě přispívá i skutečnost. že většina vesnic si zachovala typický vinařský a tak trochu jižanský ráz. Dobrovolný svazek obcí Severovýchod 24

25 převyšuje své konkurenty nejen nejvyšším počtem obyvatel a rozlohou, ale také výraznou hustotou 123,98 obyvatel na km 2. Jeho rozsáhlost je ale důsledek velkého počtu obcí a nikoli jejich velikostí. Důkazem toho jsou nevýrazné hodnoty průměrného počtu obyvatel a rozlohy na obec, které činí 1311,3 a 1057,7 ha. Severovýchod také zaujímá různorodou krajinu s celou řadou historických památek a dokladů lidové kultury. Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví Účel vzniku svazku Všeobecná spolupráce Počet členských obcí 27 Vyškov, Hodonín Vyškov, Slavkov u Brna, Bučovice, Kyjov Vyškov, Slavkov u Brna, Bučovice, Ždánice Bošovice, Bučovice, Dambořice, Heršpice, Hodějice, Holubice, Hostěrádky-Rešov, Hrušky, Kobeřice u Brna, Kojátky, Křenovice, Křižanovice, Letonice, Lovčičky, Milešovce, Mouřínov, Němčany, Nížkovice, Otnice, Rašovice, Slavkov u Brna, Šaratice, Uhřice, Vážany nad Litavou, Velešovice, Zbýšov, Ždánice Sídlo svazku obce Bučovice Datum a místo vzniku 23. květen 1995 Počet obyvatel svazku Rozloha svazku v ha Kontakty Jiráskova 502, Bučovice, 68355, Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví se rozkládá jihovýchodně od Vyškova, ale některé obce zasahují kromě okresu Vyškov i do okresu Hodonín. Z názvu je jasné, že mikroregion se nachází na severních svazích Ždánického lesa, dále jeho podhůří a Politaví. Jde o zemědělsky intenzivně využívané, ale dosti členité území. Významný podíl v oblasti mají vinohrady a ovocné sady. Tento svazek je vzhledem k počtu obcí pátým největším DSO Jihomoravského kraje. Jednu z předních pozic zaujímá i z hlediska hustoty obyvatel, která dosahuje hodnoty 123,73 na km 2. Příčinou jeho výjimečnosti ale je jen velký počet členů, poněvadž údaje o průměrném počtu obyvatel 1347,6 a rozloze 1089,12 ha na 25

26 obec zapadají do normálu. Mikroregion je jedinečný zejména díky Slavkovskému bojišti se Slavkovem jako přirozeným centrem s řadou památek. Ivanovická brána Účel vzniku svazku Rozvoj území Počet členských obcí 12 Vyškov Vyškov Vyškov, Ivanovice na Hané Boškůvky, Dětkovice, Ivanovice na Hané, Hoštice-Heroltice, Křižanovice u Vyškova, Medlovice, Moravské Málkovice, Orlovice, Prusy, Rybníček, Švábenice, Topolany, Vážany Sídlo svazku obce Ivanovice na Hané Datum a místo vzniku 12. února 2004 Počet obyvatel svazku 7502 Rozloha svazku v ha 9695 Kontakty Palackého náměstí 796/11, Ivanovice na Hané, Mikroregion se nalézá severovýchodním směrem od města Vyškov. O jeho geomorfologických poměrech vypovídá jeho název, který je přímo podcelkem celku Vyškovská brána. Číselné údaje o mikroregionu nenasvědčují, že by Ivanovická brána jakkoli výrazněji vyčnívala nad ostatní DSO. Všechny hodnoty, tedy hustota 77,38 obyvatel na km 2, průměrná rozloha 807,9 ha a počet obyvatel 625,2 na obec, patří k typickým pro DSO Jihomoravského kraje. 26

27 Lomnicko Účel vzniku svazku Všeobecná spolupráce Počet členských obcí 9 Blansko Tišnov, Šlapanice Tišnov, Šlapanice Běleč, Brumov, Lomnice, Ochoz u Tišnova, Osiky, Rašov, Strhaře, Synalov, Zhoř Sídlo svazku obce Lomnice Datum a místo vzniku 22. prosince 2004 Počet obyvatel svazku 2436 Rozloha svazku v ha 5671 Kontakty Palackého náměstí 32, Lomnice Dobrovolný svazek obcí Lomnicko zabírá nevelký prostor západně od Blanska. Je to členité území vrchovinného charakteru s vysokou přírodní a krajinářskou hodnotou i výraznou kulturou a historií. Větší část mikroregionu leží v přírodním parku Svratecká hornatina. Sdružuje extrémně malé obce, jejichž průměrný počet obyvatel je 270,7 a rozloha jen 630,1 ha. Lomnicko se také vyznačuje výrazně malou hustotou 42,96 obyvatel na km 2. Mikroregion Babí lom Účel vzniku svazku Rozvoj území Počet členských obcí 11 Hodonín Kyjov Kyjov, Ždánice Bukovany, Dražůvky, Kyjov, Nechvalín, Nenkovice, 27

28 Sídlo svazku obce Datum a místo vzniku 28. února 2002 Počet obyvatel svazku Ostrovánky, Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, Věteřov, Želetice Kyjov Rozloha svazku v ha 8298 Kontakty Strážovice 196, 69638, , Mikroregion Babí lom se nachází západně od města Hodonín. Téměř celé území leží v Kyjovské pahorkatině, jejíž největším vrcholem, jak název svazku napovídá, je přes čtyři sta metrů nad mořem vysoký vrchol Babí lom. Do oblasti zasahují i Chřiby a Ždánický les. Počtem obyvatel a rozlohou patří mezi největší mikroregiony Jihomoravského kraje, což ale způsobuje samotné město Kyjov, které se na jednotlivých charakteristikách podílí téměř dvoutřetinově. A protože svazek sdružuje poměrně málo obcí, i průměry počtu obyvatel 1555,9 na km 2 a rozlohy 754,4 ha na obec patří k těm vyšším. Obrovská hustota obyvatel 206,26 je opět ovlivněna městem Kyjov. Babí lom se pyšní i množstvím historických památek a dokladů lidové kultury. Nachází se ale poněkud ve stínu zájmu Pálavy, Lednicko - valtického areálu a Slavkovského bojiště. Mikroregion Bílý potok - svazek obcí Lažánky, Maršov, Braníškov a Svatoslav Účel vzniku svazku Rozvoj území Počet členských obcí 4 Brno - venkov Tišnov Tišnov Baníškov, Lažánky, Maršov, Svatoslav Sídlo svazku obce Maršov Datum a místo vzniku 14. září 2000 Počet obyvatel svazku 1630 Rozloha svazku v ha 3362 Kontakty Maršov 71, Maršov Svazek obcí Bílý potok tvoří širší pruh severozápadního směru. Rozkládá se na západ od Brna v okrese Brno - venkov. Je mírně lesnatý a členitý díky Křižanovské vrchovině. Podle celkového počtu obyvatel je druhým nejmenších mikroregionem Jihomoravského 28

29 kraje. Celkovou rozlohou je také velmi podprůměrný. Sdružuje totiž málo obcí a ty jsou navíc velikostně minimální, o čemž svědčí hodnoty průměrného počtu obyvatel 407,5 a rozlohy 840,5 ha na obec, které také rozhodně nepatří k nejvyšším. Hustota obyvatel na km 2 je také nízká, činí 48,48. Tento mikroregion je atraktivní zejména v údolí Bílého potoka. Mikroregion Bzenecko Účel vzniku svazku Všeobecná spolupráce Počet členských obcí 7 Hodonín Kyjov, Veselí nad Moravou Hodonín, Bzenec, Veselí nad Moravou Bzenec, Domanín, Moravský Písek, Syrovín, Těmice, Vracov, Žeravice Sídlo svazku obce Bzenec Datum a místo vzniku 26. června 2002 Počet obyvatel svazku Rozloha svazku v ha Kontakty Náměstí Svobody 73, Bzenec, Bzenecko se rozprostírá severovýchodně od města Hodonín. Jeho menší západní část je více členitá, patří do Kyjovské pahorkatiny, zbytek oblasti náleží Dolnomoravskému úvalu. Sdružuje obce nemalé, ale téměř stejné velikosti, a proto jsou jak hustota 117,5 obyvatel na km 2, tak průměry počtu obyvatel 2039,6 a rozlohy 1735,9 na jednu obec v porovnání s údaji ostatních DSO Jihomoravského kraje velmi vysoké. Převládá tu významný podíl sadů a vinic. 29

30 Mikroregion Časnýř Účel vzniku svazku Rozvoj území Počet členských obcí 5 Brno - venkov Šlapanice Šlapanice Babice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Kanice, Ochoz u Brna, Řícmanice Sídlo svazku obce Bílovice nad Svitavou Datum a místo vzniku 17. října 2001 Počet obyvatel svazku 5423 Rozloha svazku v ha 5708 Kontakty Bílovice nad Svitavou 446, Bílovice nad Svitavou Dobrovolný svazek obcí Časnýř se nalézá v severovýchodní části okresu Brno - venkov. Oblast, kterou představuje, se geomorfologicky zařazuje do Drahanské vrchoviny. Charakteristické hodnoty tohoto mikroregionu jsou lehce nadprůměrné. Hustota obyvatel je 95,01 na km 2, průměrný počet obyvatel na obec činí 1084,6 a průměrná rozloha na obec dosahuje hodnoty 1141,6 ha. Z turistických atraktivit jmenujme Josefovské údolí s Býčí skálou, údolí Říčky a kaňon Svitavy. Mikroregion Čebínka Účel vzniku svazku Všeobecná spolupráce Počet členských obcí 7 Brno - venkov Tišnov, Kuřim 30

31 Sídlo svazku obce Datum a místo vzniku 1. ledna 2001 Počet obyvatel svazku 4724 Tišnov, Kuřim Čebín, Drásov, Hradčany, Malhostovice, Skalička, Sentice, Všechovice, Malhostovice Rozloha svazku v ha 4850 Kontakty Malhostovice 75, Tišnov, Mikroregion se rozkládá na východě severního výběžku okresu Brno - venkov. Je to mírně členité území pahorkatin s několika většími vrcholy a také s bohatou kulturou a historií. Hustotou 97,4 obyvatel na km 2 se řadí k podprůměrným dobrovolným svazkům obcí. Průměrná obec mikroregionu má 674,9 obyvatel a rozlohu 692,9 ha. Mikroregion Domašovsko Účel vzniku svazku Všeobecná spolupráce Počet členských obcí 4 Brno - venkov Rosice Rosice Domašov, Javůrek, Litostrov, Říčky Sídlo svazku obce Javůrek Datum a místo vzniku 31. ledna 2000 Počet obyvatel svazku 1160 Rozloha svazku v ha 2638 Kontakty Javůrek 11, Javůrek, Svazek se nachází v centru západní části okresu Brno - venkov. Jedná se o mírně zvlněné a velmi lesnaté území tvořené zejména pahorkatinami rozložené kolem úseku dálnice D1. Severní část je zahrnutá do přírodního parku Bílý potok. Mikroregion Domašovsko je charakteristický velmi nízkými hodnotami, a to hustotou obyvatel 69,44 na km 2, průměrným počtem obyvatel na obec 290 a průměrnou rozlohou obce 659,5 ha. 31

32 Mikroregion Drahanská vrchovina Účel vzniku svazku Všeobecná spolupráce Počet členských obcí 12 Vyškov Vyškov Vyškov, Rousínov Drnovice, Habrovany, Ježkovice, Krásenko, Luleč, Nemojany, Nové Sady, Olšany, Podomí, Račice-Pístovice, Ruprechtov, Studnice Sídlo svazku obce Luleč Datum a místo vzniku 20. září 2001 Počet obyvatel svazku Rozloha svazku v ha 8097 Kontakty Luleč 33, Luleč Svazek obcí Drahanská vrchovina se nalézá na severozápad od Vyškova a tvoří pomyslnou hranici s bývalými okresy Brno - venkov, Blansko a Prostějov. Jak již název napovídá, zabírá jihovýchodní část orografické jednotky Drahanská vrchovina. Díky vysoké lesnatosti a vzhledem k plochému charakteru Drahanské vrchoviny má místy poněkud jednotvárný charakter. Využití území je ovlivněno sousedním vojenským výcvikovým prostorem. Další údaje tohoto mikroregionu jsou vzhledem k ostatním DSO velmi průměrné. Hustota obyvatel 69,44 na km 2, průměrný počet obyvatel obce 674,8 a průměrná rozloha 971,7. Mikroregion Hodonínsko 32

33 Účel vzniku svazku Všeobecná spolupráce Počet členských obcí 8 Hodonín Hodonín Hodonín Dolní Bojanovice, Dubňany, Hodonín, Josefov, Nový Poddvorov, Prušánky, Rohatec, Starý Poddvorov Sídlo svazku obce Hodonín Datum a místo vzniku 1. prosince 2004 Počet obyvatel svazku Rozloha svazku v ha Kontakty Masarykovo náměstí 1, Hodonín, Mikroregion Hodonínsko tvoří okolí Hodonína. Město Hodonín jako takové je přímou součástí tohoto svazku. Rozkládá se v Dolnomoravském úvalu s výjimkou velmi malé severozápadní části, která již patří do Kyjovské pahorkatiny. Hodonínsko je hned po mikroregionu Severovýchod druhým nejlidnatějším svazkem v kraji. To je logické vyústění faktu, že nejvýznamnějším členem svazku je Hodonín. Toto téměř třicetitisícové město samozřejmě výrazně zmenšuje vypovídací schopnost nejen hustoty 293,94 obyvatel na km 2, ale i ostatních hodnot. Ale pro úplnost, průměrný počet obyvatel 8607,6 na obec a průměrná rozloha 1907,8 ha na obec figurují z těchto důvodů mezi nejvyššími. Mikroregion Hovoransko Účel vzniku svazku Rozvoj území Počet členských obcí 5 Hodonín Hodonín, Kyjov Hodonín, Kyjov Čejč, Hovorany, Karlín, Šardice, Terezín Sídlo svazku obce Hovorany Datum a místo vzniku 11. dubna 2002 Počet obyvatel svazku 6308 Rozloha svazku v ha 5756 Kontakty Hovorany 45, Hovorany,

34 Mikroregion Hovoransko se nachází v hodonínském okrese severozápadně od Hodonína. Drtivá většina území, které je velmi zalesněné a minimálně členité, patří do Kyjovské pahorkatiny. Důležitým artiklem pěstování je tu samozřejmě vinná réva. Na jihovýchodě do území zasahuje Dolnomoravský úval. Svazek sdružuje pět poměrně stejně velkých obcí, takže průměrné hodnoty počtu obyvatel 1261,6 a rozlohy 1151,2 ha na obec dobře Hovoransko popisují. Spolu s hustotou obyvatel 109,89 na km 2 však nepatří mezi neobvyklé. Největší problém mikroregionu spočívá v tom, že nepříliš úspěšně bojuje o světlo zájmu s Pálavou, Lednicko - valtickým areálem a Slavkovským bojištěm. Mikroregion Hustopečsko Účel vzniku svazku Všeobecná spolupráce Počet členských obcí 21 Břeclav Hustopeče, Břeclav Hustopeče, Břeclav Bořetice, Diváky, Horní Bojanovice, Hustopeče, Kobylí, Křepice, Kurdějov, Němčičky, Nikolčice, Popice, Pouzdřany, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Šitbořice, Uherčice, Velké Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice, Zaječí Sídlo svazku obce Hustopeče Datum a místo vzniku 10. února 1998 Počet obyvatel svazku Rozloha svazku v ha Kontakty Dukelské náměstí 2/2, Hustopeče Tento jeden z největším mikroregionů Jihomoravského kraje se nachází v severní části břeclavského okresu. Je tvořený převážně Hustopečskou pahorkatinou. Oblast je poměrně členitá, zemědělsky intenzivně využívaná, zejména pro vinohrady a ovocné sady. Hustota obyvatel na km 2 105,07, průměrný počet obyvatel 1371,7 a průměrná rozloha 1305,5 ha na jednu obec nikterak výrazně nevybočuje z údajů většiny svazků. Problém tohoto 34

35 mikroregion je, že leží tak trochu ve stínu zájmu Pálavy, Lednicko - Valtického areálu i Slavkovského bojiště. Mikroregion Ivančicko Účel vzniku svazku Všeobecná spolupráce Počet členských obcí 11 Brno - venkov Ivančice Ivančice Čučice, Dolní Kounice, Hlína, Ivančice, Ketkovice, Oslavany, Mělčany, Moravské Bránice, Neslovice, Nová Ves, Nové Bránice Sídlo svazku obce Ivančice Datum a místo vzniku 25. září 2003 Počet obyvatel svazku Rozloha svazku v ha Kontakty Palackého náměstí 196, Ivančice Dobrovolný svazek obcí Ivančicko je protáhlé území směřující od jihovýchodu k severozápadu v okrese Brno - venkov jihozápadně od Brna. Jedná se o poměrně členité a také zalesněné území kolem řek Oslavy a Rokytné, které se v tomto regionu vlévají do Jihlavy. Geomorfologicky patří střední část Boskovické brázdě, východ Bobravské vrchovině a západ Křižanovské vrchovině. Mikroregion Ivančicko patří i přes nevelký počet obcí k větším svazkům, což potvrzují i průměr počtu obyvatel 1886,6 na obec a průměrná rozloha 1277,3 ha. Z trendu nevybočuje ani vysoká hustota obyvatel 147,71 na km 2. Ivančicko má co nabídnout po přírodní i kulturní stránce, mimo jiné například kaňony třech již zmiňovaných řek. 35

36 Mikroregion Jih Účel vzniku svazku Všeobecná spolupráce Počet členských obcí 4 Brno - venkov Židlochovice Židlochovice Přísnotice, Unkovice, Vojkovice, Žabčice Sídlo svazku obce Žabčice Datum a místo vzniku 8. listopadu 2000 Počet obyvatel svazku 3867 Rozloha svazku v ha 2651 Kontakty Kopeček 4, Žabčice Dobrovolný svazek obcí Jih leží v nejjižnější oblasti okresu Brno - venkov a zahrnuje celý mikroregion Koválov. Patří k menším mikroregionům a spojuje obce, které leží blízko sebe v nivě Svratky jižně od Brna při soutoku s řekou Litavou a pod vrcholem Výhon. Právě s jeho výjimkou se jedná o rovinaté zemědělsky intenzivně využívané území s malým podílem lesa. Údaj vypovídající o hustotě obyvatel na km 2, tedy 145,87, patří v konfrontaci s jinými svazky k nadprůměrným. Průměrná obec Mikroregionu Jih má 966,8 obyvatel a rozlohu 662,8 ha. Mikroregion Kahan Účel vzniku svazku Všeobecná spolupráce Počet členských obcí 7 Brno - venkov Rosice 36

37 Sídlo svazku obce Datum a místo vzniku 10. listopadu 2000 Počet obyvatel svazku 9455 Rosice Babice u Rosic, Lukovany, Příbram, Vysoké Popovice, Zakřany, Zastávka, Zbýšov Zastávka Rozloha svazku v ha 4298 Kontakty Hutní Osada 14, Zastávka Rozprostírá se na západ od Brna. Jedná se o mírně zvlněné, středně lesnaté území pahorkatinného charakteru. Má velmi vysokou hustotu obyvatel 219,97 na km 2. O tom vypovídá i velký nepoměr průměrného počtu obyvatel jedné obce 1350,7 vůči průměrné rozloze jedné obce svazku 614 ha. Je ovšem turisticky atraktivní zejména v četných údolních i lesních úsecích. Mikroregion Kloboucko Účel vzniku svazku Rozvoj území Počet členských obcí 12 Břeclav Hustopeče Klobouky u Brna, Hustopeče Boleradice, Borkovany, Bořetice, Brumovice, Kašnice, Klobouky u Brna, Krumvíř, Morkůvky, Nikolčice, Šitbořice, Velké Hostěrádky, Velké Němčice Sídlo svazku obce Klobouky u Brna Datum a místo vzniku 11. dubna 2004 Počet obyvatel svazku Rozloha svazku v ha Kontakty Náměstí míru 1, Klobouky u Brna Svazek obcí Kloboucko je položen na severovýchod od města Břeclav a některými obcemi se překrývá s mikroregionem Hustopečsko. Je převážně tvořen Hustopečskou pahorkatinou. Charakterizovat se dá jako velmi členitá zemědělsky intenzivně využívaná oblast s velkým počtem rozsáhlých vinohradů i ovocných sadů. Průměrná hodnota hustoty 37

38 obyvatel 80,65 na km 2, průměrný počet obyvatel obce 1050 a průměrná rozloha obce 1302 ha jsou nevýrazné. Krajina má ale vysokou krajinářskou hodnotu. Mikroregion Koválov Účel vzniku svazku Všeobecná spolupráce Počet členských obcí 3 Brno - venkov Židlochovice Židlochovice Přísnostice, Unkovice, Žabčice Sídlo svazku obce Žabčice Datum a místo vzniku 8. listopadu 2000 Počet obyvatel svazku 2873 Rozloha svazku v ha 1954 Kontakty Kopeček 4, Žabčice Tento velmi malý mikroregion se rozkládá v nejjižnějším výběžku okresu Brno - venkov. Jsou v něm spojeny blízko sebe ležící obce v nivě Svratky. Rovinaté, minimálně zvlněné území s malým podílem lesa je intenzivně využívané nejen pro vinice a ovocné sady. Hustota 147,03 obyvatel na km 2 je pro porovnání s jinými DSO Jihomoravského kraje samozřejmě trochu zkreslená díky malému počtu členských obcí. Pro úplnost je třeba ještě uvést průměrné hodnoty na obec, a to počet obyvatel 958,3 a rozloha 651,3 ha. Mikroregion Kuřimka Účel vzniku svazku Všeobecná spolupráce Počet členských obcí 4 Brno - venkov 38

Rozvozová místa podzim 2016 Vyškovsko

Rozvozová místa podzim 2016 Vyškovsko Rozvozová místa podzim 2016 Vyškovsko Telefon: 517 350 353 Mobil: 517 358 926 732 848 619 774 067 688 Objednávky volejte PO - PÁ: E-mail: alenanovakova.vy@seznam.cz 9.00-12.00 a 13.00-16.00 Datum sobota

Více

tabulka 8: Ubytovací zařízení na území Jihomoravského kraje

tabulka 8: Ubytovací zařízení na území Jihomoravského kraje tabulka 8: Ubytovací zařízení na území Jihomoravského kraje kód obce obec 546941 Dobšice 6220 Znojmo 1 1 550132 Olšany 6219 Vyškov 1 1 2 550175 Podomí 6219 Vyškov 1 1 2 555282 Kurdějov 6207 Hustopeče 1

Více

Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území v Jihomoravském kraji

Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území v Jihomoravském kraji Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území v Jihomoravském kraji IPRZÚ JMK ANALYTICKÁ ČÁST NÁVRHOVÁ ČÁST IMPLEMENTAČNÍ ČÁST 2 IPRZÚ JMK ANALYTICKÁ ČÁST Vazby koncepčních dokumentů na IPRZÚ Analýza znevýhodněných

Více

Analýza přínosů DSO Severovýchod oblast Rozvojové aktivity

Analýza přínosů DSO Severovýchod oblast Rozvojové aktivity Analýza přínosů DSO Severovýchod oblast Rozvojové aktivity Analýza přínosů Rozvojových aktivity si klade za cíl vyčíslit přínos rozvojových aktivit pro obce v území DSO Severovýchod poskytovaných Centrem

Více

Obyvatelstvo. z toho. ženy. ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let

Obyvatelstvo. z toho. ženy. ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let CZ0646 88 154 44 753 12 895 13 784 43 808 39 736 1 171 19 300 14 363 26 484 24 927 38 551 32 215 1. Bohaté Málkovice 59289 7 251 130 33 43 126 107 4 39 61 98 95 105 87 Bohaté Málkovice 00600 9 0 2. Bohdalice-Pavlovice

Více

VY_12_INOVACE_127 Ždánický les a Politaví

VY_12_INOVACE_127 Ždánický les a Politaví VY_12_INOVACE_127 Ždánický les a Politaví Pro 8. nebo 9. třídu Člověk a příroda Zeměpis ČR Září 2012 Mgr. Regina Kokešová Určeno k - rozšíření učiva - motivaci pro práci s mapou regionu - pro práci s informacemi

Více

12 D. Věstonice 21 2 2 17 14 : 140 8

12 D. Věstonice 21 2 2 17 14 : 140 8 OP muži Novosedly B - Přibice 5:2, Fk Valtice - Hustopeče 0:3, Strachotín - Nikolčice 3:3, Popice - V. Bílovice 1:3, Březí - Cvrčovice 3:2, Pohořelice - Nosislav 1:0, Mor. N. Ves - Ch. N. Ves 3:3 1 Hustopeče

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: Sp. zn.: Vyřizuje/linka Brno JMK 91638/2014 S-JMK 91638/2014 OŽP/Ško Mgr. Vlasta Škorpíková/4322 15.

Více

Příloha 1: Zázemí města Brna seznam obcí

Příloha 1: Zázemí města Brna seznam obcí Příloha 1: Zázemí města Brna seznam obcí Obce podle podílu denně vyjíždějících do města Brna v rozmezí 50,0 až 63,2 % LAU ICOB2010 Název obce Podíl denně dojíždějích do Brna Migrační saldo intenzity migračního

Více

Setkání zřizovatelů Projekt MAP ORP Kyjov vzdělávání v pohybu. V Kyjově, dne

Setkání zřizovatelů Projekt MAP ORP Kyjov vzdělávání v pohybu. V Kyjově, dne Setkání zřizovatelů Projekt MAP ORP Kyjov vzdělávání v pohybu V Kyjově, dne 3. 5. 2016 MAP Místní akční plán rozvoje vzdělávání Žadatel MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. Projekt na území ORP Kyjov +

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Slovan Hodonín Tenis Slovan Hodonín Zápas 0 0 0

Slovan Hodonín Tenis Slovan Hodonín Zápas 0 0 0 TJ/SK Název TJ/SK IČ Sport.svaz Název Délka Šířka Výška 3706001 Sokol Archlebov 49939254 7 Fotbal 96 60 0 3706001 Sokol Archlebov 49939254 55 Rekreační sport 54 22 0 3706002 Družstevník Blatnice 49418955

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 30. schůze dne 3. května 2000

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 30. schůze dne 3. května 2000 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2000 rozpočtový výbor 297 USNESENÍ z 30. schůze dne 3. května 2000 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní

Více

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE WWWWWW Pálava Pálava WWW WWWWWW WWWWWW WWW WWWWWW 02 j š Heroltice Šebrov-Kateřina Olomučany Jedovnice Svatoslav Braníškov Sentice Vranov Čebín Kuřim Podlesí Ruprechtov Zelená Radoškov 225 Maršov Rychtářov

Více

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 6 Rozeslána dne 5. 5. 2004 OBSAH:

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 6 Rozeslána dne 5. 5. 2004 OBSAH: Ročník 2004 Věstník právních předpisů Částka 6 Rozeslána dne 5. 5. 2004 OBSAH: 92. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Skoronice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání

Více

12 D. Věstonice 17 1 2 14 11 :95 5

12 D. Věstonice 17 1 2 14 11 :95 5 OP muži Strachotín - Přibice 1:2, Popice - Fk Valtice 0:0, Březí - Novosedly B 0:0, Pohořelice - Hustopeče 1:1, Mor. N. Ves - Nikolčice 3:2, Ch. N. Ves - V. Bílovice 1:3, Nosislav - Cvrčovice 2:4 1 Hustopeče

Více

Souhrn událostí 12. - 14.9. 2014, 20.00 hodin

Souhrn událostí 12. - 14.9. 2014, 20.00 hodin Souhrn událostí 12. - 14.9. 2014, 20.00 hodin den Ʃ Typ - podtyp události Adresa OD DO 1 1 TECHNICKÁ POMOC-ČERPÁNÍ VODY Hodonín, Velká nad Veličkou 12.09.2014 03:35:46 12.09.2014 05:15:14 2 2 TECHNICKÁ

Více

Název německý 31. 12. 1939-1945

Název německý 31. 12. 1939-1945 Úřední název 31. 12. 1999 List1 1. písemná zmínka Název německý 31. 12. 1939-1945 Bavory 1332 Pardorf Boleradice 1141 Polehraditz Borkovany 1209 Borkowan Bořetice Brod nad Dyjí 1222 Boretitz 1355 Guldenfurth

Více

Když to doopravdy funguje aneb symbióza zřizovatele a školy. Josef Hanák ZŠ a MŠ Ratíškovice

Když to doopravdy funguje aneb symbióza zřizovatele a školy. Josef Hanák ZŠ a MŠ Ratíškovice Když to doopravdy funguje aneb symbióza zřizovatele a školy Josef Hanák ZŠ a MŠ Ratíškovice ORP Hodonín Správní obvod obce s rozšířenou působností Hodonín (vyhláška č. 388/2002 Sb.): HODONÍN je vymezen

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU Hustopečsko, Brno JIH, Slavkov u Brna, Mikulov, Břeclav VE DNECH 25. 28. 8. 2016 Určeno pro pěší turistiku a cykloturistiku Ubytování: Doprava: Odjezd: Návrat: 3 noci s polopenzí

Více

SEZNAM MOŽNÝCH VARIANT ÚSEKOVÝCH JÍZDENEK

SEZNAM MOŽNÝCH VARIANT ÚSEKOVÝCH JÍZDENEK INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SEZNAM MOŽNÝCH VARIANT ÚSEKOVÝCH JÍZDENEK verze 14. 12. 2008 Informační telefon: +420 5 4342 6655 NÁVOD K POUŽITÍ: 1. V prvním sloupci nalezněte název zastávky,

Více

V Břeclavi dne 26. února 2016

V Břeclavi dne 26. února 2016 V Břeclavi dne 26. února 2016 Program : Zahájení Veřejné knihovny regionu v roce 2015 Vyhodnocení činnosti, porovnání s r. 2014 Plán revizí 2016, Plán porad a vzdělávání na rok 2016 Vzdělávání v MZK Brno

Více

Kód SO ORP. Kód SO POU. Kód LAU 2. Kód LAU 1. Název okresu. Název obce. Název SO ORP. Název SO POU

Kód SO ORP. Kód SO POU. Kód LAU 2. Kód LAU 1. Název okresu. Název obce. Název SO ORP. Název SO POU Abecední seznam obcí Jihomoravského kraje a jejich zařazení do územních celků 581291 Adamov CZ0641 Blansko 6201 Blansko 62011 Adamov 4 549 586030 Archlebov CZ0645 Hodonín 6210 Kyjov 62103 Ždánice 882 582794

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ OKRES BLANSKO. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem

JIHOMORAVSKÝ KRAJ OKRES BLANSKO. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem OKRES BLANSKO 1. Adamov Mě 378 4 591 Blansko Adamov Blansko Adamov Adamov 2. Bedřichov 628 255 Boskovice Boskovice Boskovice Lysice Lysice 3. Benešov 1 363 651 Boskovice Boskovice Boskovice Benešov Boskovice

Více

Tabulka č. 2: Přehled výhradních ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin na území Jihomoravského kraje

Tabulka č. 2: Přehled výhradních ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin na území Jihomoravského kraje Tabulka č. 2: Přehled výhradních ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin na území Jihomoravského kraje Výhradní ložiska a schválené prognózní zdroje nerostných surovin na území Jihomoravského kraje

Více

Turistická informační centra v Jihomoravském kraji

Turistická informační centra v Jihomoravském kraji Turistická informační centra v Jihomoravském kraji Baťův kanál Informační centrum, Zámecká 2, Veselí nad Moravou www.batacanal.cz Mail: abk@batacanal.cz Tel.: 420 518 325 330, Bílé Karpaty Vzdělávací a

Více

Seznam publikovaných ÚP a jejich změn na Geoportálu ÚP JMK na základě dotace JMK na pořízení ÚP od roku 2009

Seznam publikovaných ÚP a jejich změn na Geoportálu ÚP JMK na základě dotace JMK na pořízení ÚP od roku 2009 Seznam publikovaných ÚP a jejich změn na Geoportálu ÚP JMK na základě dotace JMK na pořízení ÚP od roku 2009 LAU2 OBEC ÚPD Oficiální název Dotace dotace roku stav 593729 Bantice ÚP Územní plán Bantice

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE se sídlem v Brně Jeřábkova č. 4, 602 00 Brno. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE se sídlem v Brně Jeřábkova č. 4, 602 00 Brno. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE se sídlem v Brně Jeřábkova č. 4, 602 00 Brno Nařízení č.1/2010 Mimořádně dlouhé období extrémních dešťových srážek v měsíci květnu a na začátku měsíce června

Více

MŠMT ČR : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OSNOVA : 1. VĚSTNÍK 2. WWW.MSMT.CZ

MŠMT ČR : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OSNOVA : 1. VĚSTNÍK 2. WWW.MSMT.CZ OSNOVA : MŠMT ČR : 1. VĚSTNÍK 2. WWW.MSMT.CZ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Aktuality Tiskové zprávy Kontakt Dotazy Mapa serveru Odkazy Vyhledávání O úřadu Dokumenty Ekonomika školství Evropský

Více

Pořadí Obec Okres 1 Obec Oslnovice Znojmo 2 Obec Podhradí nad Dyjí Znojmo 3 Obec Rohozec Brno-venkov 4 Obec Nenkovice Hodonín 5 Obec Újezd Znojmo 6

Pořadí Obec Okres 1 Obec Oslnovice Znojmo 2 Obec Podhradí nad Dyjí Znojmo 3 Obec Rohozec Brno-venkov 4 Obec Nenkovice Hodonín 5 Obec Újezd Znojmo 6 Pořadí Obec Okres 1 Obec Oslnovice Znojmo 2 Obec Podhradí nad Dyjí Znojmo 3 Obec Rohozec Brno-venkov 4 Obec Nenkovice Hodonín 5 Obec Újezd Znojmo 6 Obec Horní Věstonice Břeclav 7 Obec Křepice Znojmo 8

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 151/08-KCODBo-Oš Datum: 2008-11-30 Odpověď na č. j.: Ze dne: Vyřizuje: Bc. Lubomír Oškrdal Telefon: (+420)

Více

Zásady pro udílení a užívání ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka. 1 Ochranná známka Tradiční výrobek Slovácka. 1.3 Obecná ustanovení

Zásady pro udílení a užívání ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka. 1 Ochranná známka Tradiční výrobek Slovácka. 1.3 Obecná ustanovení Zásady pro udílení a užívání ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka 1 Ochranná známka Tradiční výrobek Slovácka 1.3 Obecná ustanovení Ochranná známka Tradiční výrobek Slovácka se uděluje fyzickým či

Více

Priority rozvoje dopravy v Jihomoravském kraji a nejdůležitější investiční akce v roce Slavkov u Brna 28. dubna 2016

Priority rozvoje dopravy v Jihomoravském kraji a nejdůležitější investiční akce v roce Slavkov u Brna 28. dubna 2016 Priority rozvoje dopravy v Jihomoravském kraji a nejdůležitější investiční akce v roce 2016 Slavkov u Brna 28. dubna 2016 1. Silniční síť 2. Železniční infrastruktura 3. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského

Více

Soutěž Vesnice roku. v Programu obnovy venkova. - Jihomoravský kraj 2016

Soutěž Vesnice roku. v Programu obnovy venkova. - Jihomoravský kraj 2016 Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova - Jihomoravský kraj 216 Vyhlašovatelé soutěže: Ministerstvo pro místní rozvoj Spolek pro obnovu venkova ČR Svaz města a obcí ČR Ministerstvo zemědělství Spoluvyhlašovatelé

Více

Dokončené byty v obcích Jihomoravského kraje v letech 1998 až 2015 (v územní struktuře obcí k )

Dokončené byty v obcích Jihomoravského kraje v letech 1998 až 2015 (v územní struktuře obcí k ) (v územní struktuře obcí k 31. 12. 2015) Název obce Kód obce 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Adamov 581291 - - 6 29 54-6 - 4 1 3 Archlebov 586030-12 2-1 1 2 - - - 3 Babice nad Svitavou

Více

Jihomoravský kraj Obec s rozšířenou působností Blansko

Jihomoravský kraj Obec s rozšířenou působností Blansko s rozšířenou působností Blansko Adamov všechna k.ú. ÚP Městský úřad Institut regionálních informací, s.r.o. 29.12.2012 1 Blansko Ing. arch. MARTINA KABELKOVÁ Blansko všechna k.ú. ÚP Městský úřad ATELIER

Více

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2013/2014 KONEČNÉ VÝSLEDKY K

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2013/2014 KONEČNÉ VÝSLEDKY K SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2013/2014 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13.6.2014 Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Olomouc, Prostějov, Vyškov) 1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na

Více

Hodnocení ekonomické úrovně mikroregionů v Jihomoravském kraji

Hodnocení ekonomické úrovně mikroregionů v Jihomoravském kraji ČESKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE JAKUBSKÉ NÁMĚSTÍ 3, 601 00 BRNO, P.O.BOX 234 542 42 31 31, FAX: 542 21 47 05, IČO: 60556552 navratilova@uur.cz,www.uur.cz Úkol A.4.11/S5 Monitoring mikroregionů

Více

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2016/2017 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 31. 12. 2016 Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Blansko, Hodonín) 1. hodnocení podle množství

Více

Komunitní plánování a příprava strategie komunitně vedeného rozvoje na období

Komunitní plánování a příprava strategie komunitně vedeného rozvoje na období Komunitní plánování a příprava strategie komunitně vedeného rozvoje na období 2014-2020 Příprava strategie probíhala v několika krocích. Na území MAS se konaly kulaté stoly, díky kterým byli vytipováni

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,KYJOVSKO,CHŘIBY,VINAŘSKÉ STEZKY VE DNECH 30.8.-2.9.2007

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,KYJOVSKO,CHŘIBY,VINAŘSKÉ STEZKY VE DNECH 30.8.-2.9.2007 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,KYJOVSKO,CHŘIBY,VINAŘSKÉ STEZKY VE DNECH 30.8.-2.9.2007 Určeno pro pěší turistiku,cykloturistiku (trek,mtb) Ubytování: 3 noci v RS Ječmínek v Osvětimanech,3-6 L pokoje.jednodušší

Více

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2016/2017 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 31. 1. 2017 Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Blansko, Hodonín) 1. hodnocení podle množství

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 062 JHM Příloha č. 1

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 062 JHM Příloha č. 1 JIHOMORAVSKÝ KRAJ 062 JHM Příloha č. 1 Okres Blansko - BK TJ ČKD Blansko TJ Minerva Boskovice TJ Habrůvka SK Jedovnice TJ Sokol Křetín FK Best Kunštát TJ Sokol Letovice TJ Ostrov u Macochy SK Rájec - Jestřebí

Více

PŘÍLOHA 12: SEZNAM ŠETŘENÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA 12: SEZNAM ŠETŘENÝCH OBCÍ PŘÍLOHA 12: SEZNAM ŠETŘENÝCH OBCÍ Obec Počet obyvatel ORP Okres Jihomoravský kraj Běhařovice 412 Znojmo Znojmo Benešov 642 Boskovice Blansko Boleradice 870 Hustopeče Břeclav Borkovany 760 Hustopeče Břeclav

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.08 Integrovaná střední škola

Více

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí - Mikroregion Ivančicko

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí - Mikroregion Ivančicko Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí - Mikroregion Ivančicko Oddíl I. Obecná ustanovení 1) Dobrovolný svazek obcí (dále jen svazek) byl založen v souladu s ustanovením 46, odst. 2, písm.b) zákona

Více

měsíční přehled o vývoji nezaměstnanosti na okrese Vyškov ÚNOR 2015 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Vyškov

měsíční přehled o vývoji nezaměstnanosti na okrese Vyškov ÚNOR 2015 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Vyškov Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Vyškov Informace o počtu nezaměstnaných uchazečů na okrese Vyškov k datu 28.2.2015 měsíční přehled o vývoji nezaměstnanosti na okrese

Více

Horizontální spolupráce obcí

Horizontální spolupráce obcí Horizontální spolupráce obcí Právo na spolupráci obcí je zakotveno v ústavě i legislativě ČR Lze je nalézt i v mezinárodních dokumentech především čl. 10 Evropské charty místní samosprávy, který zakotvuje

Více

měsíční přehled o vývoji nezaměstnanosti na okrese Vyškov BŘEZEN 2015 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Vyškov

měsíční přehled o vývoji nezaměstnanosti na okrese Vyškov BŘEZEN 2015 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Vyškov Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Vyškov Informace o počtu nezaměstnaných uchazečů na okrese Vyškov k datu 30.3.2015 měsíční přehled o vývoji nezaměstnanosti na okrese

Více

žní Morava čte. Cílová skupina: Termín realizace:

žní Morava čte. Cílová skupina: Termín realizace: Popis projektu Rada Jihomoravského kraje schválila dne 2. 6. 2016 podporu projektu Městské knihovny Jižní Morava čte. Cílová skupina: nejsilnější generační kategorie návštěvníků veřejných knihoven: děti

Více

SEZNAM MOŽNÝCH VARIANT ÚSEKOVÝCH JÍZDENEK

SEZNAM MOŽNÝCH VARIANT ÚSEKOVÝCH JÍZDENEK INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SEZNAM MOŽNÝCH VARIANT ÚSEKOVÝCH JÍZDENEK verze 01. 07. 2006 Informační telefon: +420 5 4342 6655 NÁVOD K POUŽITÍ: 1. V prvním sloupci nalezněte název zastávky,

Více

WWW.MIKROREGIONKAHAN.CZ Hutni osada 14 664 84, Zastavka Tel.: +420 546 429 048 Fax: +420 546 429 048 E-mail: manazer@mikroregionkahan.

WWW.MIKROREGIONKAHAN.CZ Hutni osada 14 664 84, Zastavka Tel.: +420 546 429 048 Fax: +420 546 429 048 E-mail: manazer@mikroregionkahan. WWW.MIKROREGIONKAHAN.CZ Hutni osada 14 664 84, Zastavka Tel.: +420 546 429 048 Fax: +420 546 429 048 E-mail: manazer@mikroregionkahan.cz Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kahan byl založen v roce 2000

Více

ELEKTROWIN a. s. Tereza Ulverová ředitelka provozního oddělení. V. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 3. 6.

ELEKTROWIN a. s. Tereza Ulverová ředitelka provozního oddělení. V. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 3. 6. ELEKTROWIN a. s. Tereza Ulverová ředitelka provozního oddělení V. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 3. 6. 2010 Možnosti spolupráce s obcemi Smlouva vytvoření místa zpětného odběru umístění

Více

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PŘEDADOPČNÍ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Svěření dítěte do předadopční péče 02. Základní informace k životní situaci Řízení o svěření dítěte do předadopční péče je upraveno

Více

List1. Stránka 1. Příloha č. 25 Turistické atraktivity. Atraktivita. Rozhledna Čebínka výška 30 m

List1. Stránka 1. Příloha č. 25 Turistické atraktivity. Atraktivita. Rozhledna Čebínka výška 30 m Příloha č. 25 Turistické atraktivity Obec Čebín Drásov Hradčany Malhostovice Sentice Rozhledna Čebínka výška 30 m Atraktivita Přírodní amfiteátr v bývalém lomu Na kamínce - hraje se zde divadlo VKP Lesní

Více

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE k 11. zasedání, které se koná v budově sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno, ve velké zasedací síni PROGRAM: 1. Zahájení Začátek jednání je ve

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: Sp. zn.: Vyřizuje/linka Brno JMK 27538/2014 S-JMK 27538/2014 OŽP/Ško Mgr. Vlasta Škorpíková/4322 13.

Více

Seznam schválených veřejných finančních podpor z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje venkova JMK pro rok 2014 dne

Seznam schválených veřejných finančních podpor z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje venkova JMK pro rok 2014 dne Seznam schválených veřejných finančních podpor z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje venkova JMK pro rok 2014 dne 24.04.2014 Schváleno usnesením ZJMK č. 1048/14/Z 11 ze dne 24.04.2014

Více

Mikroregiony jako aktéři regionálního rozvoje v Jihomoravském kraji

Mikroregiony jako aktéři regionálního rozvoje v Jihomoravském kraji XIII. MEZINÁRODN RODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLN LNÍCH VĚDÁCH téma příspp spěvku Mikroregiony jako aktéři regionálního rozvoje v Jihomoravském kraji Pavel Fišer Tomáš Grulich Bořetice, 16-18.6 2010 Pojem mikroregionu

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Vyškov 1 1 Obecné

Více

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Městský úřad Hustopeče

Více

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PŘEDPĚSTOUNSKÉ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Svěření dítěte do předpěstounské péče 02. Základní informace k životní situaci Řízení o svěření dítěte do předpěstounské péče

Více

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2014/2015 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 12. 6. 2015 Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Blansko, Hodonín) 1. hodnocení podle množství papíru

Více

Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období

Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období 2007 2013 Jihomoravský kraj Výše dotace pro projekty realizované na území Jihomoravského kraje z OP období 2007 2013 145 mld. Kč

Více

Přehled všech plynofikovaných obcí v Jihomoravském kraji. Okres Blansko

Přehled všech plynofikovaných obcí v Jihomoravském kraji. Okres Blansko Tabulka č. 13: Přehled všech plynofikovaných obcí v Jihomoravském kraji Okres Blansko Horní Smržov Roubanina Velenov Ludíkov Újezd u Boskovic Louka Crhov Spešov Blansko Adamov Bedřichov Benešov Borotín

Více

3. Hodnocení regionálních rozdílů podle funkčních regionů

3. Hodnocení regionálních rozdílů podle funkčních regionů 3. Hodnocení regionálních rozdílů podle funkčních regionů 3.1 Území s nepříznivým demografickým vývojem Na základě vývoje vybraných demografických ukazatelů (počet obyvatel, index stáří a podíl obyvatel

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Anotace:

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Anotace: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

měsíční přehled o vývoji nezaměstnanosti na okrese Vyškov LEDEN 2015 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Vyškov

měsíční přehled o vývoji nezaměstnanosti na okrese Vyškov LEDEN 2015 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Vyškov Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Vyškov Informace o počtu nezaměstnaných uchazečů na okrese Vyškov k datu 31.1.2015 měsíční přehled o vývoji nezaměstnanosti na okrese

Více

Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader. 1. Identifikace MAS. 2. Název strategického plánu Leader

Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader. 1. Identifikace MAS. 2. Název strategického plánu Leader Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Místní akční skupina MAS Horňácko a Ostrožsko v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2007-2013 s názvem Návrat ke kořenům lidové

Více

Jaké jsou aleje Jihomoravského kraje výsledky 1. etapy mapování

Jaké jsou aleje Jihomoravského kraje výsledky 1. etapy mapování Arnika Centrum pro podporu občanů, Dělnická 13, 170 00 Praha 7, tel./fax: 222 781 471, arnika@arnika.org, www.arnika.org Jaké jsou aleje Jihomoravského kraje výsledky 1. etapy mapování Okres Brno venkov

Více

A.7. SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY

A.7. SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY A.7. SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY Přehled sledovaných jevů v grafické a tabulkové příloze Sledovaný jev Grafická příloha kartogram č. Tabulková příloha tabulka č. Hustota zalidnění podle obcí 47 - Index

Více

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2016/2017 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 9. 6. 2017 Region Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Blansko, Hodonín) 1. hodnocení podle množství papíru

Více

Průzkum mezi podnikateli. Podnikatelské prostředí Kvalita lokality Pracovní trh Kvalita veřejné správy Cenové podmínky

Průzkum mezi podnikateli. Podnikatelské prostředí Kvalita lokality Pracovní trh Kvalita veřejné správy Cenové podmínky Tabulka č. 1: Celkové pořadí soutěže Město pro byznys Jihomoravského kraje 2008 Podstatou soutěže Město pro byznys je určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání v České republice i v jednotlivých

Více

Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR

Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR Název: Oblast: Autor: Číslo: Jihomoravský kraj Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_17 Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR Tento materiál

Více

aneb uchazeči ch Konference Karlovy Vary, Vezměme me to z nadhledu

aneb uchazeči ch Konference Karlovy Vary, Vezměme me to z nadhledu Úřad práce v terénu aneb setkávání pracovníků Úřadu práce ve Vyškov kově s uchazeči o zaměstn stnání na obcích ch Konference Karlovy Vary, 23.-25.1. 25.1. 2008 Vezměme me to z nadhledu 1 Porovnání nezaměstnanosti

Více

RURÁLNÍ SOCIOLOGIE. 2. cvičení Základní pojmy, Území ČR, Klasifikace územních celků ČR

RURÁLNÍ SOCIOLOGIE. 2. cvičení Základní pojmy, Území ČR, Klasifikace územních celků ČR RURÁLNÍ SOCIOLOGIE 2. cvičení Základní pojmy, Území ČR, Klasifikace územních celků ČR Letní semestr 2015/2016 PEF ČZU Vyučující: Ing. Jakub Petr E-mail: petr@pef.czu.cz Kancelář: PEF/E179 Konzultační hodiny:

Více

měsíční přehled o vývoji nezaměstnanosti na okrese Vyškov ŘÍJEN 2014 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Vyškov

měsíční přehled o vývoji nezaměstnanosti na okrese Vyškov ŘÍJEN 2014 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Vyškov Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Vyškov Informace o počtu nezaměstnaných uchazečů na okrese Vyškov k datu 31.10.2014 měsíční přehled o vývoji nezaměstnanosti na okrese

Více

7. VÝZVA k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Strategického plánu Leader (dále SPL)

7. VÝZVA k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Strategického plánu Leader (dále SPL) Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109, 682 01 Vyškov IČ: 26986591, Bankovní spojení: 2258040359/0800 Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení

Více

SEZNAM MOŽNÝCH VARIANT DVOUÚSEKOVÝCH JÍZDENEK

SEZNAM MOŽNÝCH VARIANT DVOUÚSEKOVÝCH JÍZDENEK INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SEZNAM MOŽNÝCH VARIANT DVOUÚSEKOVÝCH JÍZDENEK verze 28. 01. 2015 Informační telefon: +420 543 426 655 +420 532 191 426 NÁVOD K POUŽITÍ: 1. V prvním sloupci

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 3115-427/2016 o odhadu ceny obvyklé pozemků parc.č. 355/9, parc.č. 413/5, parc..č 413/6, parc.č. 413/8, parc.č. 413/32, parc.č. 413/33, parc.č. 413/34, parc.č. 413/35, parc.č.

Více

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006 VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006 Moravská zemská knihovna v Brně 2007 Zpracovalo oddělení knihovnictví MZK Brno Vedoucí: Mgr. Jana Nejezchlebová 2 O B S A H K O M E

Více

1. Cíl výzvy. 2. Vymezení předmětu podpořené akce

1. Cíl výzvy. 2. Vymezení předmětu podpořené akce MAS Hustopečsko, o. s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění 1. Cíl výzvy Cílem výzvy

Více

VY_32_INOVACE_GE.3.03

VY_32_INOVACE_GE.3.03 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE k 6. zasedání, které se koná v budově sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno, ve velké zasedací síni PROGRAM: 1. Zahájení Začátek jednání je ve

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

DT 1 Úspora energií na vytápění budovy Mateřské školy Obec Deštná Blansko DT 1 Chodíme rádi do školy Obec Dolní Loučky

DT 1 Úspora energií na vytápění budovy Mateřské školy Obec Deštná Blansko DT 1 Chodíme rádi do školy Obec Dolní Loučky 1 Město Olešnice Blansko Rekonstrukce toalet ZŠ 19 200 000 2 Město Ždánice Hodonín Oprava fasády a výměna oken DPS -IV.etapa 18 200 000 3 Městys Boleradice Břeclav Rekonstrukce kulturního zařízení 16 170

Více

Fondová skupina F. Číslo Čísla archivních. Značka Název archivního souboru Časový rozsah Přístupnost

Fondová skupina F. Číslo Čísla archivních. Značka Název archivního souboru Časový rozsah Přístupnost F 442 Agroprojekt, projektový a inženýrský podnik, Brno 1953-1966 1 - Přístupný 322 1029 F 385 Bioveta, n.p. Ivanovice na Hané 1918-1984 2 - Částečně přístupný 358, 2424 591 Družstvo pro zvelebení zemědělské

Více

Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji - Informace o přípravě projektu

Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji - Informace o přípravě projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji - Informace o přípravě projektu Základní údaje o tzv. kotlíkových dotacích: Operační program Životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa

Více

Moravy a regionu Weinviertel. Hustopeče, prosinec 2005

Moravy a regionu Weinviertel. Hustopeče, prosinec 2005 DOBŘÍ SOUSEDÉ Konference k přeshraniční spolupráci jižní Moravy a regionu Weinviertel Hustopeče, prosinec 2005 Mikroregiony v Jihomoravském m kraji Základní legislativa pro zřízení miroregionu zákon č.

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v

Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších

Více

Příloha k Analytické části č. 1.:

Příloha k Analytické části č. 1.: Příloha k Analytické části č. 1.: Obrázek tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Kyjovského Slovácka... 2 Seznam DSO v regionu MAS:... 3 Hromadná ubytovací zařízení... 8 Seznam nemovitých

Více

IS 21d Konec cyklistické trasy. E 12b Vjezd cyklistů v protisměru povolen. E 12c Povolený směr jízdy cyklistů. V 20 Piktogramový koridor pro cyklisty

IS 21d Konec cyklistické trasy. E 12b Vjezd cyklistů v protisměru povolen. E 12c Povolený směr jízdy cyklistů. V 20 Piktogramový koridor pro cyklisty 13 Přílohy IS 10e Návěst doporučeného způsobu odbočení cyklistů vlevo IS 21d Konec cyklistické trasy E 12b Vjezd cyklistů v protisměru povolen E 12c Povolený směr jízdy cyklistů V 8b Přejezd pro cyklisty

Více

Příloha č. 1: Odůvodnění potřebnosti projektu Podpora meziobecní spolupráce

Příloha č. 1: Odůvodnění potřebnosti projektu Podpora meziobecní spolupráce Příloha č. 1: Odůvodnění potřebnosti projektu Podpora meziobecní spolupráce 1. Úvod Česká republika patří společně s Francií k zemím, kde je největší počet obcí a tím i nejnižší počet obyvatel na průměrně

Více

Zavedení systémového přístupu k rozvoji socioekonomicky slabších mikroregionů Jihomoravského kraje

Zavedení systémového přístupu k rozvoji socioekonomicky slabších mikroregionů Jihomoravského kraje Zavedení systémového přístupu k rozvoji socioekonomicky slabších mikroregionů Jihomoravského kraje Zákon č. 248/2000 Sb. (o podpoře regionálního rozvoje) Dle tohoto zákona: MMR vymezuje regiony jejichž

Více

ČD Regiony. Vlakem na cyklotrasy jižní Moravy. Cyklovlaky a cykloturistika v regionu. Naplánujte si svůj výlet

ČD Regiony. Vlakem na cyklotrasy jižní Moravy. Cyklovlaky a cykloturistika v regionu. Naplánujte si svůj výlet ČD Regiony Vlakem na cyklotrasy jižní Moravy Naplánujte si svůj výlet Partner: Tento leták má pouze informativní charakter. Informace o tarifech společnosti České dráhy najdete v letáku Jízdné. Přeprava

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 97/08-KCODBo-Oš Datum: 2008-07-31 Odpověď na č. j.: Ze dne: Vyřizuje: Bc. Lubomír Oškrdal Telefon: (+420)

Více

HUSTOPEČE. Hotel Rustikal. Vodáková Dagmar. Na Hradbách 5. 693 01 Hustopeče. tel.: 519 411 680. fax: 519 413 837. vinarna@rustikal.cz. www.rustikal.

HUSTOPEČE. Hotel Rustikal. Vodáková Dagmar. Na Hradbách 5. 693 01 Hustopeče. tel.: 519 411 680. fax: 519 413 837. vinarna@rustikal.cz. www.rustikal. HUSTOPEČE Hotel Rustikal Vodáková Dagmar Na Hradbách 5 693 01 Hustopeče tel.: 519 411 680 fax: 519 413 837 vinarna@rustikal.cz www.rustikal.cz Hotel Centro Husova 8 693 01 Hustopeče tel.: 519 413 760 fax:

Více