NOVÉ FORMY PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ VE VZÁJEMNÉ VAZBĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÉ FORMY PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ VE VZÁJEMNÉ VAZBĚ"

Transkript

1 NOVÉ FORMY PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ VE VZÁJEMNÉ VAZBĚ New Forms of Work and Education in Mutual Context Jaroslava Kubátová Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra aplikované ekonomie Anotace Současné vyspělé informační a komunikační technologie umožnily změnu tradičních pracovních způsobů. Mnozí pracovníci se stali teleworkery, kteří tráví alespoň část své pracovní doby mimo tradiční pracoviště. Organizace sestavují virtuální pracovní týmy, jejichž členové se mohou fyzicky pohybovat na velmi vzdálených místech. Zavádění teleworkingu je však spjato s mnoha překážkami a k jejich překonání je třeba zavádět odpovídající technologická a manažerská řešení. Vysoké školy musí připravit své absolventy na trh práce, kde je schopnost výkonu a řízení virtuální práce běžně poptávána. Annotation Recent information and communication technology enable a modification of traditional working arrangements. Many workers become teleworkers and spend at least a part of their regular business hours out of traditional workplace. It is increasingly common to build virtual teams, where the membership is not limited by the physical location of the workers. However, implementation of teleworking involves several obstacles as well and it is necessary set up suitable technological and managerial solutions. Universities have to prepare their graduates for labour market, where the ability to work virtually is common requirement. Úvod Od časů průmyslové revoluce fungovala většina organizací na principu koncentrace zaměstnanců na určitém místě, kde vykonávali práci společně se svými spolupracovníky pod přímým řízením a kontrolou manažerů. Téměř tři sta let platilo, že zaměstnavatel zjišťuje místo, kde jeho zaměstnanci pracují. Současný vývoj informačních a komunikačních technologií (ICT) a zároveň přechod ke znalostní ekonomice umožňuje mnoha pracovníkům oprostit se od tohoto modelu, a to dvěma základními způsoby. Jednak se mnozí pracovníci stali teleworkery (telecommutery) 1, to znamená, že alespoň část své pracovní doby tráví mimo obvyklé pracoviště a při své práci využívají informační a komunikační technologie, a jednak se mnozí z těchto pracovníků stávají členy virtuálních pracovních týmů. Členství ve virtuálních týmech není podmíněno fyzickou přítomností pracovníka na určitém místě ani 1 Podle ILO je teleworking (telecommuting tento název je častěji používán v USA, pozn. aut.) taková forma práce, při níž (a) je práce konána na místě vzdáleném od sídla organizace nebo od výrobních zařízení, takže pracovník nemá osobní kontakt se spolupracovníky a (b) s využitím moderních technologií umožňujících tento způsob práce. /Conditions of Work Digest on Telework. Vol. 9, 1, 1990, ILO, Geneva, p. 3./ Podle EU je teleworking definován jako práce konaná osobou (zaměstnancem, podnikatelem, domácím pracovníkem) převážně nebo z významné části na jiných než tradičních pracovních místech u zaměstnavatele či klienta s využitím telekomunikačních a pokročilých informačních technologií jako základního charakteristického prvku práce. /BLANPAIN, Roger, The Legal and Contractual Situation of Teleworkers in the European Union. Consolidated report, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, Dostupné z

2 příslušností všech pracovníků k jedné organizaci. Teleworking představuje velkou výhodu pro zaměstnavatele i pracovníky, je-li zaveden dobře, přináší výrazné úspory nákladů a pružnost při sestavování nejlepších možných týmů pro řešení různých projektů. Teleworking obvykle přináší vyšší produktivitu pracovníků a zvyšuje jejich pracovní spokojenost, protože umožňuje lépe skloubit pracovní a soukromý život. 2 Na začátku 21. století bylo jen v USA odhadem 20 milionů teleworkerů a do roku 2010 se tento počet zřejmě zdvojnásobí. 3 V ČR v roce 2005 použilo internet v souvislosti s prací necelých 470 tisíc pracovníků, z toho ke komunikaci se zaměstnavatelem a odesílání hotové práce 227 tisíc pracovníků. 4 Přílišný optimismus z využívání teleworkingu však není na místě, při jeho zavádění je nutno předpokládat řadu překážek a připravit se na jejich překonání. 5 Překážky teleworkingu V dnešní době vzhledem k rozvoji disponibilních ICT již nebývá překážkou technologické řešení, rovněž se stále obecně zvyšuje schopnost pracovníků tyto technologie využívat. Přesto je nezbytnou podmínkou úspěšného teleworkingu dokonalý IT management, včetně plánování a neustálého dohledu. Rozsah problémů, které mohou při teleworkingu nastat, záleží na činnosti organizace, na oboru jejího působení, na její pozici na trhu a na její strategii. Prvním krokem, jak potížím předcházet, je správně odhadnout, kde se mohou vyskytnout. Překážky spjaté s úkoly a zdroji Někdy není možné teleworking zavést, protože to nedovoluje podstata činnosti organizace a lokalizace jejích zdrojů. Typické je to pro výrobní či stavební firmy, které mají své stroje a zařízení na určitém místě, a k plnění úkolů je nezbytné, aby většina zaměstnanců byla v určité době fyzicky přítomna na konkrétním pracovišti. Také např. řada výzkumných a vývojových pracovišť využívá složitá technologická zařízení, jejichž uživatelé se musí dostavit do místa lokalizace technologií. Jiná situace ovšem nastává v případě analýzy výsledků a zpracování výzkumných zpráv, kdy je možno pracovat vzdáleně. Úředníci jsou mnohdy nuceni pracovat v tradičních kancelářích, protože množství podkladů, které zpracovávají, existuje pouze v materializované podobě (na papírech). V odvětví služeb může být nutný osobní kontakt se zákazníkem, který se může realizovat v sídle zákazníka, ale přesto nejen zákazníci, ale i dodavatelé, úřady či banky předpokládají, že firma má stálé sídlo, kde jsou fyzicky zastižitelní alespoň někteří pracovníci. Avšak řada služeb, u nichž je to možné, se přesouvá na internet, jelikož zákazníci oceňují jejich nepřetržitou dostupnost (bankovnictví, pojišťovnictví, poskytování informací, poradenské služby, vzdělávání aj.). 2 AGAR, Mahlon IV, The Alternative Workplace:Changing Where and How People Work. Harvard Business Review, 76, 3, May/June 1998, pp DAVENPORT, Thomas.H, PEARLSON, Keri, Two Cheers for the Virtual Office. Sloan Management Review, 39, 4, Summer 1998, pp Jala International: Telecommuting Forecast. [online]. Publikováno Thursday January 5, 2006 [cit ]. Dostupné z 4 Činnosti související s prací, vykonávané jednotlivci prostřednictvím internetu mimo pracoviště [online] Publikováno [cit ]. Dostupné z: 5 HEJKKI, Topi, Supporting Telework: Obstacles and Solutions. Information System Management. Summer 2004, 21, 3, pp

3 Překážky spjaté s řízením Řada organizací požaduje, aby pracovníci konali práci v určitou dobu na určitém pracovišti, ačkoliv nezpracovávají hmotné vstupy ani neprodukují hmotné výstupy. Tento požadavek může mít různé příčiny. Manažeři se často domnívají, že agregovaný pracovní výkon zaměstnanců, kteří jsou přítomni na pracovišti, je větší, než suma výkonů, kterou by titíž lidé odvedli, kdyby pracovali odděleně na různých místech. Předpokládají, že společná přítomnost na pracovišti vytváří synergické efekty, jelikož zaměstnanci se vzájemně podporují, což zvyšuje společný výkon. Mohou se neformálně radit, rychle zodpovídat náhlé otázky kolegů, společně přicházet na nové myšlenky a nacházet řešení problémů. Význam osobních kontaktů pro sdílení znalostí je nepopiratelný. Výhody společné práce však mají i druhou stranu: vzájemné vyrušování a přerušování práce jsou typickým jevem ve sdílených kancelářích, jehož výsledkem je snížená soustředěnost lidí na práci. Někdy jsou zaměstnanci nuceni trávit čas na zbytečně dlouhých poradách a nebo je jejich práce přerušována řešením zcela nepracovních záležitostí. Říci jednoznačně, zda stálá přítomnost zaměstnanců na společném pracovišti je lepší či horší než využití teleworkingu, není možné. Je třeba zvážit řadu okolností: obsah projektu a úkolů, stav rozpracovanosti projektu, počet členů pracovního týmu, soudržnost pracovního týmu, schopnost členů týmu spolupracovat na dálku, nutné vybavení pro řešení projektu a možnost různých způsobů komunikace v týmu. Organizace by měla být dostatečně pružná a vstřícná, aby umožnila různé pracovní uspořádání pro různé týmy a různé projekty. Manažeři často raději řídí tváří v tvář a mají potřebu mít své pracovníky na místě, kde jim mohou dávat přímé pokyny a přímo na ně dohlížet (podle tradičních manažerských metod) nebo jim dávat osobní příklad (v souladu s moderními manažerskými teoriemi) a průběžně sledovat jejich pracovní chování. Manažeři bývají znepokojeni představou, že by měli nést odpovědnost za výkon týmu, když nemohou být v pravidelném kontaktu s jeho členy. Skutečným problémem však bývá nedostatek vzájemné důvěry mezi členy týmu. Mnozí manažeři považují za svou povinnost kontrolovat, jakou měrou jednotliví členové přispívají k týmovému výkonu a bezprostředně ovlivňovat jejich pracovní chování. Je to typické v případech, kdy je obtížné zpětně hodnotit výsledky týmu i jeho jednotlivých členů nebo když by nesplnění úkolu znamenalo zvlášť velké problémy. Na druhé straně i sami zaměstnanci mohou upřednostňovat přímý kontakt s nadřízeným. Někteří zaměstnanci mají potřebu dokazovat svým pracovním chováním svou loajalitu a důležitost pro organizaci. Mnozí také věří, že povyšováni jsou častěji ti zaměstnanci, které je dobře vidět. Někdo soudí, že v případě snižování počtu zaměstnanců je jednodušší rozhodnout o uvolnění zaměstnance, který není fyzicky přítomen. Někteří pracovníci potřebují přítomnost nadřízeného proto, aby jim pomohl zorganizovat jejich práci, a cítí se jistější, když vědí, že se v případě problémů mohou na svého manažera přímo obrátit. Současný výskyt potřeby řídit a být řízen osobně silně ovlivňuje houževnaté udržování tradičních způsobů práce. Vyhodnotit opodstatněnost takových potřeb je přirozeně velmi důležité v případě, kdy by bylo možné zavést moderní pracovní způsoby s využitím ICT, které by znamenaly pro organizaci přínos. To ovšem mj. vyžaduje, aby pracovníci nebyli hodnoceni podle doby práce, ale na základě odvedených pracovních výkonů a míry, kterou přispěli k dosažení cílů organizace. Překážky spjaté s potřebou sociálních kontaktů Organizace často umožňují svým zaměstnancům práci na určitém sdíleném místě prostě proto, že to tak pracovníci požadují. Pro mnohé z nich je jejich pracoviště významnou součástí jejich sociálního okolí a nevyhovovalo by jim pracovat jinde. Tradiční pracovní prostředí nabízí četné sociální kontakty a zaměstnanci se obávají, že při jiném než obvyklém

4 pracovním uspořádání budou trpět sociální izolací. Tato obava úzce souvisí s potřebou lidí být uznávanými členy kolektivu, a to jak ze strany manažerů tak spolupracovníků a v některých případech dokonce suplují tyto sociální sítě rodinu či přátele. Někteří lidé mají potřebu pravidelně odcházet z domova a zapojovat se do jiných sociálních vazeb. Někteří zaměstnanci také oceňují význam bezprostředních vazeb a podpory, kterou jim poskytují spolupracovníci, a díky tomu je jejich pracovní výkon lepší. Některým zaměstnancům připadá, že položit náhlou otázku nebo vznést nějaký okamžitý požadavek je mnohem přípustnější, je-li oslovený kolega přímo přítomen, nežli ho kontaktovat telefonem, em či dokonce organizovat videokonferenci. Někteří zaměstnanci se v přítomnosti kolegů, s nimiž mohou přímo komunikovat a konzultovat, snáze rozhodují o složitých a komplexních otázkách. Odstraňování překážek Překážky, doprovázející snahu o využívání teleworkingu, lze odstranit především využíváním nejvhodnějších technologií a zároveň vhodnými manažerskými přístupy a postupy. Odstraňování překážek pomocí technologií Podmínkou virtuální práce je vybavení jednotlivců i týmů odpovídajícími technologiemi, ale také zajištění dokonale fungující technologické podpory. Stále se zdokonalující technologie umožňují organizaci vytvořit technologické řešení vhodné pro plnění jejích konkrétních úkolů a podporovat teleworking z domova, budovat satelitní kanceláře, umožnit svým lidem práci u zákazníků i na cestách. Ani nejdokonalejší technologie však nebudou efektivní, pokud pracovníci nebudou schopni nebo dokonce ochotni s nimi pracovat. Virtuální pracovníci nemají k dispozici tradiční podpůrné systémy jako v organizaci a o to větší musí být jejich schopnost poradit si s řešením obtížnějších problémů s technologiemi. Tato skutečnost byla poněkud podceněna, protože jako první jevili obvykle o teleworking zájem lidé s technologickými znalostmi a schopnostmi. I v dnešní době, kdy je alespoň určitá počítačová gramotnost základním požadavkem pro mnoho zaměstnání, je nutné budoucí teleworkery vyškolit, aby mohli plně využívat poskytnuté technologie i software a aby byli schopni sami vyřešit alespoň jednoduché a obvyklé problémy, které se při práci s technologiemi mohou přihodit. I když jsou teleworkeři dobře proškoleni, musí jim organizace zajistit vynikající IT podporu, která je kdykoliv snadno dostupná. Pro členy virtuálních týmů je obvykle nejdůležitější vytvořit a udržovat prostředí pro výměnu informací, sdílení souborů a účast v konferencích z jakéhokoliv místa. Pracovníci podpory musí být schopni vždy nalézt nejlepší možné řešení jak při problémech se softwarem tak při komunikaci. Odstraňování překážek manažerskými aktivitami Technologická řešení nejsou zdaleka dostačující podmínkou efektivního teleworkingu. Pro mnoho znalostních pracovníků je snadné naučit se pracovat s technologiemi a využívat je při řešení svých pracovních úkolů. Stejně nezbytnou podmínkou úspěšné virtuální práce je využívání odpovídajících manažerských technik. Podpora při plnění úkolů Jedním z vážných problémů teleworkerů je skutečný nebo domnělý nedostatek podpory při plnění jejich úkolů. Postrádají okamžitou možnost konzultovat závažná rozhodnutí s manažery a spolupracovníky a získávání určitých informací, které mají jen určití lidé v organizaci. Teleworker samozřejmě má řadu nástrojů, jak příslušné osoby kontaktovat, ale z jejich strany je mnohem jednodušší takový kontakt ignorovat nebo odpověď odložit, než

5 kdyby byli osloveni tváří v tvář. Management proto musí zajistit jasný systém podpory plnění úkolů. V prostředí intranetu musí být vytvářena odpovídající databáze informací, popř. FAQ stránky (Frequently Asked Questions) pro řešení nejčastějších problémů. Manažeři pracovních týmů, které mají virtuálně pracující členy, musí jasně deklarovat ochotu jim pomoci, a tuto pomoc v rámci celého týmu zajistit. Součástí řešení projektů musí být plánovaná osobní setkávání pracovníků na společných poradách. Kromě jiných výhod se v rámci těchto setkání posilují interpersonální vazby mezi teleworkery a ostatními členy týmu. Je také vhodné, když si členové týmu zvyknou užívat asynchronní komunikační média, zejména , k řešení takových otázek, které nevyžadují okamžitou odpověď (podle e- etikety se ale předpokládá odpověď co nejdříve, nejpozději do 48 hodin). Výhodou takovéto komunikace mj. je, že se otázky a odpovědi mohou převádět do organizačních databází či FAQ. Manažeři si musí uvědomit, že i přes sebelepší disponibilní technologie je velmi důležité zajistit podporu členů virtuálního týmu při plnění jejich úkolů a tuto podporu jim jasně vyjádřit. Úprava systému hodnocení, odměňování a motivování Úspěšné využívání teleworkingu je podmíněno zavedením odpovídajícího systému odměňování. Pracovní chování teleworkerů nelze přímo sledovat, proto nemůže být východiskem hodnocení. Hodnocení pracovního chování je však velmi užívané, a je proto obtížné tuto praxi změnit. Zejména v případech, kdy přímé pracovní výstupy pracovníka nelze hodnotit pozitivně, mají manažeři tendenci přihlížet též k dojmu, jakým na ně působí pracovníkovo chování. Jestliže se pracovníkovi podaří přesvědčit manažera, že pracuje pilně a že je práci a organizaci oddán, bývají manažeři náchylní přičíst neuspokojivé pracovní výsledky jiným vnějším okolnostem, které pracovník nemůže ovlivnit. Pokud však pracovník pracuje na vzdáleném místě, kde nemůže být manažerem přímo sledován, je pro něj mnohem obtížnější vytvářet dojem pilné a usilovné práce. Přesto i ve virtuálním prostředí lze vytvářet dojem velkého pracovního nasazení, lze k tomu využívat např. dostatečně časté pracovní e- maily nebo e-konference pořádané v pozdních večerních hodinách. Organizace proto musí přejít na jiný spravedlivý model hodnocení a odměňování, který bere v úvahu, jakou měrou pracovník přispěl k dosažení cílů organizace a nikoliv kolik hodin věnoval práci. Je přitom důležité ověřit, že přijatá kritéria hodnocení a odměňování jsou skutečně spravedlivá, a že je tak posuzují i pracovníci, kterých se týkají. V mnoha organizacích je taková změna náročným procesem, který ovlivní i samotnou organizační kulturu. Virtuální pracovníci takový proces podpoří, pokud jsou přesvědčeni, že jejich práce nezůstává skrytá, a že si jejich manažeři uvědomují, jakých výsledků dosáhli. Pro motivaci virtuálních pracovníků je velmi důležité, aby také nepeněžní formy odměňování byly viditelné i ve virtuálním prostoru, pokud organizace např. zveřejňuje nejlepší pracovníky či pracovní týmy určitého období, neměly by jejich fotografie a jména viset jen na nástěnkách v podniku, ale i na intranetu. Pokud jsou pro tradiční pracovníky zavedeny nějaké benefity, jako např. možnost parkování v blízkosti firmy, výhodné stravování či nákupy v podnikových zařízeních, nápoje zdarma apod., je třeba nalézt odpovídající skladbu zaměstnaneckých výhod, které mohou využívat i teleworkeři. Pokud chce management organizace podpořit rozvoj virtuální práce, musí o tom komunikovat se všemi zaměstnanci organizace s teleworkery i s tradičními pracovníky. Musí proto využít takové kanály, které jsou dostupné oběma skupinám pracovníků. Velmi účinný je i osobní příklad manažerů, ideální je, pokud se rozhodnou po určitou část své pracovní doby pracovat virtuálně. Management musí jasně a přesvědčivě vyjádřit, že usiluje o vytvoření spravedlivého systému hodnocení a odměňování, který bude vyhovovat oběma skupinám pracovníků teleworkerům i tradičním zaměstnancům. Posilování identifikace pracovníků s organizací

6 Identifikace s organizací je výrazným motivačním faktorem zaměstnanců. Proto je důležité, aby i teleworkeři měli dostatek příležitostí svou identifikaci s organizací posilovat. To vyžaduje, aby organizační informační systémy a obzvláště intranet, obsahovaly informace a symboly, které napomáhají identifikaci zaměstnanců s organizací, zejména vyjádření organizačních hodnot, misi, vizi, cíle, historii organizace, nejvýznamnější úspěchy, kterých dosáhla organizace a její jednotliví zaměstnanci, aby byly užívány firemní barvy, loga apod. Zároveň je nutné, aby se virtuální pracovníci pravidelně scházeli nejen mezi sebou, ale i s ostatními tradičními pracovníky na firemních společenských akcích, kde se mohou v uvolněné atmosféře lépe navzájem poznat a prohloubit pocit sounáležitosti s organizací. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak podpořit identifikaci pracovníků s organizací, je vytvořit atmosféru vzájemné důvěry, v níž si každý zaměstnanec může být jistý, že jeho nadřízený i spolupracovníci věří, že podává nejlepší možný výkon, aby bylo dosaženo společných firemních cílů, aniž by byl nepřetržitě sledován a kontrolován. To je velmi důležité zejména pro teleworkery, kteří musí být přesvědčeni, že management akceptuje a oceňuje virtuální práci. Uspokojování sociálních potřeb Organizace, které se snaží vytvářet co nejlepší podmínky pro virtuální práci, musí dbát i o uspokojení sociálních potřeb teleworkerů. Pro některé lidi je odchod do práce oprávněným důvodem pravidelně opouštět svou domácnost a setkávat se s jinými dospělými lidmi. Pokud virtuální pracovníci pracují v týmech, u zákazníků nebo v satelitních centrech, je tato jejich potřeba uspokojena, ale teleworkeři, kteří pracují jen z domova, mohou trpět pocitem osamocení a obavou, že nejsou plnohodnotnými členy pracovní skupiny. Jedním z možných řešení je dohlédnout, aby se home-teleworkeři pravidelně setkávali mezi sebou i se svými ostatními kolegy, kteří pracují v sídle organizace. Jako velmi vhodné se jeví, aby zaměstnanci pracovali virtuálně pouze část týdenní pracovní doby a část trávili na pracovišti. V takovém případě je však nutno zajistit takový pracovní režim, aby nepřišlo vniveč původní snížení nákladů z úspory pracovních ploch, parkovacích míst apod. Současné technologie umožňují, aby se virtuální pracovníci snadno a bez vysokých nákladů setkávali na videokonferencích nebo využívali jiné možné způsoby on-line komunikace a to i pro nepracovní účely, což do jisté míry řeší uspokojení potřeby sociálních kontaktů mezi virtuálními pracovníky. Role vysokých škol Popsanému vývoji by mělo minimálně jít naproti či lépe jej předcházet vzdělávání. Absolvent každého stupně vzdělávací soustavy by měl disponovat určitou mírou počítačové gramotnosti, aby se byl schopen uplatnit na trhu virtuální práce. Nejsilnější je tento imperativ u absolventů vysokoškolského vzdělávání. Nepřirozenější cestou, jak připravit posluchače na e-working, je využívání forem e-learningu, a to ve vhodném rozsahu i v prezenčních formách studia. E-learning lze široce vymezit jako využívání nových technologií ve výuce, úzce pak jako vzdělávání se pomocí interaktivních multimediálních vzdělávacích programů se závěrečným testováním získaných znalostí a s hodnotícím certifikátem. 6 E-learning je v Česku stále zásadní inovací a česká společnost bude teprve postupně přivykat tomu, že se stane základním prvkem vzdělávacího systému, a to navzdory tomu, že Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku, publikovaná v únoru , o něm mluví jako o běžné 6 SAK, Petr: Význam médií a nových informačních a komunikačních technologií při utváření znalostní a informační společnosti. Britské listy. [online]. Publikováno [cit ]. Dostupné z 7 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku. [online]. Publikováno [cit ]. Dostupné z:

7 formě celoživotního vzdělávání. Lze nalézt disciplíny pro studium v e-learningovém prostředí vhodné (např. finanční matematika, statistika, účetnictví) ale i méně vhodné (např. tlumočnictví, fonetika, specializované psychologické předměty). V každém studijním plánu vysokoškolského oboru by však jistě bylo možno vybrat alespoň několik volitelných disciplín a jejich výuku realizovat metodou e-learningu. Katedra aplikované ekonomie FF UP v Olomouci proto sílící měrou přechází k využívání ICT ve výuce a od akademického roku zavádí skupinu předmětů vyučovaných v LMS (Learning management system) UNIFOR. LMS UNIFOR je studijní informační systém pro distanční a další vzdělávání založený na kreditním systému. 8 Jeho primární využití je v řízení studia studentů za pomoci tutorů (učitelů), kteří pomocí celé řady nástrojů pomáhají studentovi v jeho cestě za vzděláním. Jeho využití lze koncipovat jak do prostředí extranetu (internet) tak uzavřeného intranetu. Každý student je přiřazen do virtuální třídy, která se skládá vždy z jednoho tutora, který je pro danou disciplínu delegován, a jeho spolužáků. Celá třída je pomyslně oddělena od dalších virtuálních tříd. Má vlastní diskusní kluby, tutoriály, testy apod. Tutorovi je standardně přiděleno okolo 20 studentů. Systém umožňuje offline i online komunikaci mezi studentem a tutorem i mezi studenty navzájem. Úroveň péče, kterou studentům poskytuje tutor, lze kontrolovat díky statistickému centru, které obsahuje informace o přístupech tutorů, délce jejich setrvání v určitých částech systému, o rychlosti odezvy studentům atd. Využíváním e-learningu dochází k obohacení metod výuky, vyřešení kapacitních problémů (málo míst v seminárních učebnách, málo počítačových učeben), ale hlavně ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů na současném trhu práce. Závěr Mnohé organizace umožňují svým zaměstnancům teleworking, protože se jedná o oboustranně výhodný způsob práce. Největšími přínosy je větší svoboda a pružnost pro pracovníky a snížení nákladů pro organizaci. Řadě organizací se však nedaří vytvořit pro teleworking uspokojivé pracovní podmínky a rozšířit tento způsob práce. Technické podmínky pro teleworking se stále zlepšují, zvláště významné je rozšiřování bezdrátových komunikačních technologií. Ani špičkové technologie však nezvýší úspěch organizací, využívajících virtuální práci, pokud zároveň nebudou vytvořeny podmínky, které uspokojí potřeby pracovníků. Je nutné pamatovat na dvě klíčové zásady: 1. Samotná technologická řešení efektivitu virtuální práce nezajistí. Stejně důležitý je správný přístup manažerů k virtuálním pracovníkům. 2. Manažeři musí pečlivě vyhodnotit možnosti využití virtuální práce v konkrétním případě v konkrétní organizaci, uvědomit si potencionální překážky, vytvořit odpovídající podmínky a řídit teleworkery vhodnými technikami, což často vyžaduje zásadní změnu dosavadního pojetí řídící práce. Vysoké školy musí připravit své absolventy pro trh práce, na němž je schopnost výkonu i řízení virtuální práce požadována. Způsobem, jak toho dosáhnout, je využívání e-learningu a to ve vhodné míře i v prezenční formě studia. Zdroje: AGAR, Mahlon IV, The Alternative Workplace:Changing Where and How People Work. Harvard Business Review, 76, 3, May/June 1998, pp LMS UNIFOR. [online]. Publikováno není k dispozici [cit ]. Dostupné z

8 BLANPAIN, Roger, The Legal and Contractual Situation of Teleworkers in the European Union. Consolidated report, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, Conditions of Work Digest on Telework. Vol. 9, 1, 1990, ILO, Geneva. Činnosti související s prací, vykonávané jednotlivci prostřednictvím internetu mimo pracoviště [online] Publikováno [cit ]. Dostupné z: DAVENPORT, Thomas.H, PEARLSON, Keri, Two Cheers for the Virtual Office. Sloan Management Review, 39, 4, Summer 1998, pp HEJKKI, Topi, Supporting Telework: Obstacles and Solutions. Information System Management. Summer 2004, 21, 3, pp Jala International: Telecommuting Forecast. [online]. Publikováno Thursday January 5, 2006 [cit ]. Dostupné z LMS UNIFOR. [online]. Publikováno není k dispozici [cit ]. Dostupné z SAK, Petr: Význam médií a nových informačních a komunikačních technologií při utváření znalostní a informační společnosti. Britské listy. [online]. Publikováno [cit ]. Dostupné z Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku. [online]. Publikováno [cit ]. Dostupné z:

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

lms moodle Focused on your needs

lms moodle Focused on your needs Focused on your needs lms moodle Trigama International s.r.o. Poděbradská 57/206, Praha 9 Hloubětín Czech Republic IČ 02184117 www.trigama.eu info@trigama.eu tel/phone 00420 777 820 487 LMS Moodle (Modular

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Konference MoodleMoot.cz 2011 PragoData Consulting, s.r.o. VŠB v Ostravě Blanka Kozáková 1 1 Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PERSONÁLNÍ PLÁN PRO PODNIKATELSKÝ PLÁN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o.

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. BLENDED LEARNING (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. V Olomouci 5. 8. 2015 1. E-learning Způsob výuky, vzdělávací proces, využívající ICT, je tvořen: > vzdělávacím obsahem (studijní materiály

Více

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 I přes prokazatelné přínosy neumí firmy v ČR pracovat na dálku chybí jim k tomu podmínky i dovednosti! www.pracenadalku.cz 1 ZÁKLADNÍ

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Sekundární příležitosti práce na dálku. Mgr. David Surý

Sekundární příležitosti práce na dálku. Mgr. David Surý Sekundární příležitosti práce na dálku Mgr. David Surý Vymezení nových forem práce Změny v organizaci práce Zavedení technologický změn (synchronní a asynchronní komunikace) Dostupnost asynchronní komunikace

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

Manažerské rozhodování 1. Téma 3: Řízení změn metody

Manažerské rozhodování 1. Téma 3: Řízení změn metody Manažerské rozhodování 1 Téma 3: Řízení změn metody Model osmi kroků změny (podle J.P. Kottera) Podrobnější postup zavádění změny Zohledňuje lidský faktor jako součást úspěšné změny Podporuje rozvoj příznivé

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

Práce na dálku (z domova) prakticky

Práce na dálku (z domova) prakticky Práce na dálku (z domova) prakticky Ing. Radka Nepustilová konzultantka společnosti Idealine Solutions Telefon: 602 666 336 Email: radka.nepustilova@workline.cz Weby: www.workline. cz www.webinare. cz

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Management Podklady do školy

Management Podklady do školy Management Podklady do školy 1 Management a jeho úloha v organizaci 1.1 Definice pojmu management Celá řada odborných knih, příspěvků apod. dokladuje, že pojem je velmi často používaný, protože mnoho autorů

Více

Moderní formy a metody vzdělávání

Moderní formy a metody vzdělávání Moderní formy a metody vzdělávání S postupným vývojem společnosti se postupně vyvíjí také její nároky na systémy rozvoje lidských zdrojů. Měnící se organizace práce a pracovní doby, výkonnostní nároky

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL Vážené kolegyně a kolegové, v rámci zvyšování spokojenosti a kvality pracovních podmínek na EF TUL byl vytvořen tento dotazník, jehož prostřednictvím

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené

Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené Citace: Jarolímek, J., Houšková Beránková, M., Houška, M.: Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené. Závěrečná konference ESF Zkušenosti a příklady dobré praxe

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Na úplný úvod. kdo jsme a proč jsme dva. Marketing. Sales

Na úplný úvod. kdo jsme a proč jsme dva. Marketing. Sales Zvyšování loajality zaměstnanců jako předpoklad lepšího vztahu se zákazníky Praha 30. 9. 2009 Na úplný úvod kdo jsme a proč jsme dva Marketing Sales 2 Na úplný úvod kdo jsme a proč jsme dva Ženský pohled

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Podporuje Six Sigma rozvoj IT v organizaci nebo je tomu naopak

Podporuje Six Sigma rozvoj IT v organizaci nebo je tomu naopak Podporuje Six Sigma rozvoj IT v organizaci nebo je tomu naopak Ing. Miroslav Kohl, CSc. INTERQUALITY, spol. s r. o. 2010, InterQuality Představení INTERQUALITY, spol. s r. o. Vzdělávací a poradenská firma.

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

ZKVALITŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY FIRMY

ZKVALITŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY FIRMY ZKVALITŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY FIRMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PARADIGMA, PARADIGMA STRATEGICKÉHO MANAGEMENTU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Aplikační software Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014 Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z Internetových serverů www.vikupedie.com a dalších. 1 Procesy a dokumenty

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_STYLY ŘÍZENÍ_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. Indikátor Počáteční stav k 1.7.2012 Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR Elektronické vzdělávání Ing. Petr Městecký, IBM ČR Chytřejší planeta Planeta Chytřejší planeta Chytřejší planeta Vzdělávání chytřejší uživatelé, zaměstnanci, lidé. IBM a vzdělávání IBM je celosvětově přední

Více

Spolupráce BIVŠ a BOC. Ing. Lubomír Jankových, CSc.

Spolupráce BIVŠ a BOC. Ing. Lubomír Jankových, CSc. Spolupráce BIVŠ a BOC Ing. Lubomír Jankových, CSc. Agenda Proč zrovna procesy jako téma? Výsledky dosavadní spolupráce BIVŠ a BOC Záměry rozvoje spolupráce BIVŠ a BOC Agenda Proč zrovna procesy? (Krapet

Více

Práce na dálku o krok blíž k vám Ochutnávka z metodiky

Práce na dálku o krok blíž k vám Ochutnávka z metodiky Práce na dálku o krok blíž k vám Ochutnávka z metodiky Obsah Úvod 4 1 Práce na dálku základní vymezení 5 1.1 Slovník pojmů 5 2 Přínosy implementace práce na dálku pro zaměstnavatele 7 3 Přínosy využití

Více

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM Motivovat lidi znamená, že je musíte přimět chtít to, co chcete, aby chtěli M. Amstrong MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Marketing v sociálních sítích Cíle a působení marketingu na internetu Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí Rozlišujeme elektronický marketing, internetový marketing a online

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

Obsah. 1. část Definice projektových cílů

Obsah. 1. část Definice projektových cílů Předmluva 1 Proč je řízení projektů tak důležité 1 Komu je kniha určena 1 Pojetí výkladu řízení projektů v této knize 2 Užitečné a unikátní rysy knihy 2 Jak je kniha uspořádána 3 Poděkování 4 1. Co je

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

Firemní e-learning - bez learningu?

Firemní e-learning - bez learningu? Firemní e-learning - bez learningu? Mgr. Petr Janoch Ústav pedagogických věd FF MU E-learning E + LEARNING Výzkum v Alfa Housing Středně velká firma Různá pracoviště na území ČR Kvalitativní výzkum Rozhovory

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu SWOT ANALÝZA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_EKO1014 Autor Ing. Adéla Hrabcová Datum 5. 4.

Více