VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011 OBSAH: I. Charakteristika školy 2 II. Vzdělávací program školy 5 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení 12 V. Přehled o zařazení žáků 14 VI. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 16 VII. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, práce s nadanými žáky 26 VIII. Prostředky získané z jiných zdrojů, granty 29 IX. Školní projekty financované z cizích zdrojů 30 X. Školní výukové projekty 32 XI. Projekty a programy s mezinárodní účastí 35 XII. Činnost předmětových komisí a metodického sdružení I. stupně 36 XIII. Mimoškolní aktivity, spolupráce s organizacemi, rodiči, veřejností 41 XIV. Nové školní akce uskutečněné ve školním roce 2010/ XV. Činnost školní družiny a školního klubu 46 XVI. Informace o kontrolách 47 XVII. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace za rok XVIII. Závěr Výroční zprávy 54 Přílohová část Výroční zprávy za období 2010/

2 Základní škola Slavičín Vlára V souladu s ustanovením 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a ustanovením 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám zřizovateli školy a školské radě výroční zprávu o činnosti Základní školy Slavičín - Vlára za období školního roku 2010/2011. I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, PSČ , IČO , identifikátor zařízení: Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození 25, Slavičín, IČO , IZO: Datum zřízení školy: Datum zařazení do sítě: č.j. 1204/20, změna zařazení k Jméno ředitele školy: PaedDr. Petr Navrátil, jmenován do funkce od Statutární zástupce ředitele: Mgr. Jana Pinďáková, jmenována do funkce od Celková kapacita školy a jejích součástí: Základní škola žáků Školní jídelna základní školy jídel Školní družina a školní klub žáků 7. Odloučená pracoviště školy: K Hájenkám 354, Slavičín ( ročník ) 8. Údaje o kontaktech: telefon: , , mail: 9. Rada školy: zřízena ke dni č.j. SO 750/97 Školská rada: zřízena v souladu s ust. 167, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. usnesením Rady města Slavičín Seznam členů Školské rady Základní školy Slavičín - Vlára: Ing. Miroslav Kadlec, Spojovací 490, Slavičín Ing. Jaroslav Končický, Osvobození 283, Slavičín Mgr. Jana Adámková, Mladotické nábřeží 849, Slavičín Mgr. Adriana Maňasová, Nádražní 184, Slavičín - předseda ŠR Mgr. Marie Hrbáčková, Slavičín - Nevšová 55 Ing. Hana Vyoralová, Pod Habešem 1222, Vizovice Pavla Sudková, Slavičín - Nevšová 157 Pavel Sláma, Družstevní 671, Slavičín Pavla Hudečková, Ševcovská 373, Slavičín 10. Seznam mimoškolních nebo volnočasových občanských sdružení při škole Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace Školní sportovní klub, člen AŠSK od školního roku 1995/96 pod číslem JIM

3 Základní škola Slavičín je plně organizovaná 21-třídní škola. Je umístěna v klidné části sídliště Vlára poblíž přírodní vodní lokality, nedaleko městského parku a moderních sportovních areálů. Komplex základní školy tvoří hlavní budova s ročníkem, přístavba jídelny a tělocvičny, dřevěný pavilon pro školní družinu a školní klub a ve vzdálenosti 200 metrů je umístěna samostatná budova ročníku. S hlavní budovou školy je propojeno gymnázium, jehož studenti využívají školní bufet a jídelnu. Škola má bezbariérové uspořádání, které umožňuje přístup a výuku tělesně handicapovaným žákům. V hlavní budově jsou žákům k dispozici odborné pracovny školních dílen, multifunkční audiovizuální učebny vybavené dataprojektory a interaktivními tabulemi, interaktivní učebny zeměpisu, přírodopisu a fyziky, učebna cizích jazyků, chemie, výtvarné výchovy, hudební výchovy, učebny PC, keramická dílna, kinosál a nové Školní informační centrum. V budově I. stupně se nachází odborné učebny hudební a výtvarné výchovy, anglického jazyka, mulltimediální učebna, místnost školní družiny a Školní informační centrum. Multifunkční audiovizuální učebna a Školní informační centrum lákají jak svým barevně laděným interiérem, tak především vybaveností počítači, dataprojektory, interaktivní tabulí a zcela novým nábytkem. V dubnu 2010 zahájilo svou činnost Mateřské centrum vytvořené v přízemí budovy I. stupně. Projekt se setkal s naším pochopením a nabídnuté prostory včetně moderního technického vybavení školy jsou rodinám k dispozici třikrát týdně. K výuce tělesné výchovy se využívá moderní sportovní hřiště s umělým povrchem, tělocvična a z kapacitních důvodů také sportovní hala. Všechny prostory odpovídají hygienickým normám. Škola udělala ve školním roce 2010/2011 významný krok v oblasti vybavenosti a modernizaci prostředí. Díky úspěšnosti projektu Přeshraniční spolupráce s názvem Hodina češtiny a hodina slovenčiny jsme otevřeli novou multimediální učebnu, ve které probíhají videokonference a společné hodiny s partnerskou školou v Nové Dubnici (viz. Školní projekty financované z cizích zdrojů). Školní informační centrum má za sebou více než rok úspěšné a bohaté činnosti. Bylo slavnostně otevřeno v rámci projektu s dotací téměř 2,5 milionů korun z fondů EU Moderní knihovnou k efektivní výuce a čtenářské gramotnosti. Ve školním roce 2010/2011 probíhala výuka v 5. ročníku podle dosavadního vzdělávacího programu Základní škola. V a ročníku se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Slavičín Vlára. Naší prioritou ve výchovně vzdělávací oblasti nadále zůstává jazyková příprava, pokračování v rozvoji počítačové gramotnosti a nově rovněž finanční gramotnosti žáků. Důkazem toho je výuka anglického jazyka už od 2. ročníku, možnost volby druhého jazyka od 7. ročníku a nabídka volitelných předmětů Základy informatiky již od 4. třídy. Nabídku volitelných předmětů na I. stupni obohacuje Hudební díla, Výtvarné činnosti s využitím keramické dílny a Cvičení z českého jazyka. Struktura volitelných předmětů na II. stupni vychází z aktuálních požadavků a zájmu žáků. V 7. a 8. ročníku podporujeme zájem žáků o rozvoj v oblasti jazykové výchovy, výpočetní techniky, digitální fotografie, grafické prezentace, tvorby www. stránek, multimediální tvorby, konverzace v anglickém jazyce, druhého cizího jazyka (německý, ruský), keramiky, technických činností, rýsování a základů vědy. V 9. ročníku vycházíme vstříc žákům připravujícím se na přijímací zkoušky na střední školy. Vyhovujeme jejich požadavkům začleněním přípravných celoročních seminářů z českého jazyka a matematiky formou dalších volitelných předmětů s jednohodinovou týdenní dotací. Na prvním stupni ZŠ volíme rozmanité vyučovací metody podle námětů Tvořivé školy. Postupné vzdělávání v oblasti nejmodernější techniky umožňuje výuku v odborných učebnách vybavených interaktivními tabulemi, dataprojektory, počítači a množstvím audiovizuálních, obrazových i jiných pomůcek. Žáci I. stupně běžně pracují v rámci jednotlivých předmětů na počítačích, zájemci o výpočetní techniku ve 4. a 5. ročníku navštěvují volitelný předmět Základy Informatiky. Žáci ročníku mají k dispozici počítačovou učebnu, moderní multimediální učebnu a Školní informační centrum. Plně je využívají žáci i pedagogové jak ve výuce, tak ve svém osobním volnu. Škola sleduje zajímavé novinky softwaru a průběžně pořizuje programy pro jednotlivé předměty. Pro výuku mnoha předmětů na I. a II. stupni se nám podařilo vytvořit soubor interaktivních učebnic. Úspěchem našich žáků v uplynulém školním roce byly vynikající výsledky ve srovnávacím testování společnosti SCIO Čtenář a FINGR (finanční gramotnost). Žáci 4. tříd dosáhli nejlepšího umístění v kraji (viz. Výsledky dotazníkových šetření ve školním roce 2010/2011). Mimořádného úspěchu se nám dostalo také na celorepublikové úrovni, a to 1. místo v matematické soutěži 3

4 KLOKAN 2011 kategorie Cvrček. Je potěšitelné, že škola dosahuje výborných výsledků v rámci celostátního testování i při odchodu nadaných žáků na osmileté gymnázium. Ve školním roce 2010/2011 všichni pedagogičtí pracovníci pokračovali v zapojení do projektu s názvem Další vzdělávání pracovníků ve školách a školských zařízeních ve Zlínském kraji. Školní rok 2010/2011 byl třetím rokem pokračující spolupráce s partnerskou školou ZŠ Janka Kráĺa v Nové Dubnici. V rámci návštěv ředitelů i učitelů obou škol se diskutovalo o otázkách školního života a pokračující spolupráce zejména směrem k žákům. Nejvýznamnějším počinem v oblasti spolupráce byla realizace Projektu přeshraniční spolupráce škol Hodina češtiny a hodina slovenčiny. (Konkrétní aktivity jsou ve Výroční zprávě uvedeny samostatně). Těší nás, že jsme mohli i letos přivítat na školní akci děti z Dětského domova ze Smoliny. Přijaly naše předvánoční pozvání a spolu s dětmi I. stupně se bavily na Čertovinách pořádaných školní družinou a školním klubem na Sokolovně. V závěru školního roku byly našimi hosty na celoškolním kulturním programu Hrátky Školní družina a klub svými aktivitami navazují na výchovně vzdělávací činnost školy. Pestrost nabídky činností je stále na vynikající úrovni. Provoz ŠD probíhá od 6.00 do hodin a odpovídá požadavkům rodičů. Režim je rozdělen na odpočinkovou činnost, rekreační činnost a řízenou zájmovou činnost (výtvarná, hudební, pracovní, dopravní, přírodovědná, sportovní, příprava na vyučování formou didaktických her, počítačová gramotnost). Výčet akcí ŠD a ŠK je ve Výroční zprávě uveden samostatně. Naše škola je od roku 2002 zřizovatelem cimbálové muziky Slavičan pod vedením Mgr. Aleše Ptáčka. Její vznik byl dán potřebou oživení folklorních tradic města Slavičína a jeho okolí. Zařízení školního stravování slouží i ke stravování studentů a zaměstnanců gymnázia, městského úřadu a důchodců. Ke stravování bylo přihlášeno celkem 847 žáků a studentů a 164 dospělých strávníků, z toho 86 zaměstnanců škol. Průměrný počet pravidelně se stravujících včetně mimoškolních je 550. Jídelna předkládá strávníkům nabídku dvou jídel a do jídelníčku jsou zařazovány pokrmy dle projektu Zdravá výživa. Systém čipových karet umožňuje přihlašovat a odhlašovat obědy při náhlé nepřítomnosti telefonicky. Informace o dění ve škole získávají rodiče a veřejnost ze Školních novin, které pravidelně vychází 3x za rok a z webových stránek školy (www.zsslavicin.cz). Pravidelně také informujeme o významných akcích ve Slavičínském zpravodaji. Počet tříd /skupin/ Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu/ Přepočtený počet ped. pracovníků Počet žáků na ped.úvazek 1. stupeň ,45 10,82 20,79 2. stupeň ,9 19,14 10,92 Školní družina ,64 - Školní klub ,72 - *Počet žáků se shoduje s výkazem o základní škole a uvádí stav k

5 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vzdělávací program Č.j. MŠMT Počet žáků V ročnících Stav ke dni Základní škola / ŠVP pro základní vzdělávání / Ročník I. st II. st. Počet žáků (stav k ) vyučovacích hod vyučovacích hod Počet tříd plán dělení celkem plán dělení celkem Předmět Český jazyk a literatura Cizí jazyk Prvouka Vlastivěda - přírodověda Matematika Informatika Občanská a zdravotní výchova Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarné a prac. činnosti Fyzika Chemie Praktické činnosti Volitelné předměty Týdenní počet hodin ve tř Týdenní počet hodin v roč Nepovinné předměty 1N 1N 1N 1N 4 4 1N 1 1 Celkem hodin v učebním plánu 2 SH 2 SH SH 1SH 2 SH 1SH HD

6 Volitelné předměty Název předmětu Zkratka Vyučující Počet hodin Počet žáků 4. ročník Cvičení z českého jazyka Cčj Nav 1 10 Základy informatiky Inf Vy 1 15 Výtvarné činnosti Vč Šm ročník Cvičení z českého jazyka Cčj Kon 1 13 Základy informatiky Inf Vy 1 17 Výtvarné činnosti Vč Šm 1 15 Hudební dílna Hd Pt ročník Německý jazyk Nj Maň 2 19 Ruský jazyk Rj Slá 2 18 Věda je hra Vě Vy ročník Německý jazyk Nj Maň 2 18 Ruský jazyk Rj Slá 2 19 Technické činnosti Tč Fi 2 17 Keramická dílna Ker Šm 1 14 Multimediální výchova Mt Šá 1 12 Počítačová grafika PCg Vy 1 15 Konverzace v anglickém jazyce KAj Jah ročník Německý jazyk Nj Maň 2 17 Ruský jazyk Rj Slá 2 15 Technické činnosti Tč Fi 2 17 Domácnost šití Dom Šm 2 8 Multimediální výchova Mt Šá 1 14 Rýsování Rýs Do 1 12 Tvorba grafických prezentací Tgp Vy 1 13 Konverzace v anglickém jazyce KAj Ms 1 18 Seminář z českého jazyka I. CČj Šá 1 18 Seminář z českého jazyka II. CČj Ze 1 13 Seminář z matematiky CM Go 1 12 Keramická dílna Ker Šm

7 Název nepovinného předmětu Ročník Vyučující Počet hodin Žáků Sportovní hry 4. a 5. Ptč, Nv 4 39 Sportovní hry mladší žáci 6. a 7. Ptč 2 24 Sportovní hry starší žáci 8. a 9. Ptč 2 20 Sportovní hry dívky 6. a 7. Nv 2 23 Náboženství I. stupeň p.f.str, Gb 4 63 Náboženství II. stupeň p.f. Str 1 16 Hudební dílna II. stupeň Pt 1 22 Zájmové útvary Název zájmového útvaru Maňáskový kroužek Míčové hry Aerobic Mažoretky Roztleskávačky Výtvarný kroužek I. Výtvarný kroužek II. Slavičánek Vyučující Tom, Ptá Tom Tom Fil, Kov Tom, Nv Ly Tom, Fr. Slovák Běl, Pan Národopisný soubor Slavičánek dlouhodobě reprezentuje školu i město nejen u nás, ale také za hranicemi naší země. Vznikl v roce 1985 zásluhou učitelek B. Bělohlávkové a I. Pančíkové. Soubor se věnuje především práci s dětmi mladšího školního věku. Děti se seznamují s písněmi, tanci, hrami, říkadly, ale také se zvyky a obyčeji Valašska. Absolvovaly desítky vystoupení doma a zasloužený potlesk sklidily i v zahraničí. Kvalitní metodické vedení souboru bylo zhodnoceno na mnoha soutěžních přehlídkách. Od založení souboru doprovázel děti k tanci pan učitel PaedDr. Karel Máťa, od roku 1999 vystupuje Slavičánek s cimbálovou muzikou Slavičan pod vedením pana učitele Mgr. Aleše Ptáčka. Kroužky mažoretek a roztleskávaček mají v naší škole letitou tradici. Svými vystoupeními oživují mnohé kulturní i sportovní akce školy a města. Pravidelně se účastní vícedenního soustředění, během něhož nacvičují jednotlivé programy. Vedoucí kroužků vedou své svěřenkyně k rytmickému a estetickému cítění, vnímání hudby a rozvoji pohybové složky. Velkou prioritou Výtvarného kroužku je fakt, že jeho vedoucím je spolu s paní vychovatelkou malíř pan František Slovák. Učí děti citlivému vnímání a výtvarnému znázorňování skutečnosti. Výtvarná dílka žáků je možné pravidelně zhlédnout na výstavě ve městě nebo v interiéru školní družiny a klubu. Loňskou dlouhodobou činností kroužku bylo rovněž výtvarné zpracování exteriéru dřevěného pavilonu dětskými kresbami. S cílem přiblížit malým dětem svět loutek, divadla, pohádek a lidové slovesnosti pracuje řadu let Maňáskový kroužek pod vedením vychovatelek. V průběhu školního roku nacvičují členové kroužku několik pohádkových představení, učí se vodit loutky a pracovat s hlasem. To všechno tak, aby při pravidelném vystoupení pro žáky 1. a 2. tříd a děti okolních mateřských škol upoutali svým divadelním uměním a zaujali malé diváky. Hudební dílna RUBIKO je nejmladší zájmový útvar na naší škole. Vznikl díky iniciativě paní učitelky Jany Hrnčiříkové v roce V uplynulém školním roce pracovalo Rubiko pod vedenín pana učitele Aleše Ptáčka. Rozvíjí nadání žáků se zájmem o hudbu, sborový zpěv i hru na rytmické hudební nástroje. Za svou krátkou dobu působnosti dokázali členové Rubika nastudovat značný repertoár písní, se kterým vystoupili na mnoha školních i veřejných akcích. 7

8 III. PŘEHLED O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Údaje o pedagogických pracovnících školy Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 35 33,31 Externí pracovníci 2 (náb) Na DPČ 1. Pedagogičtí pracovníci Třídní učitelé I. stupeň Třídní učitelé II. stupeň 1.A Božena Bělohlávková 6.A Mgr. Jarmila Maňasová 1.B Ivana Pančíková 6.B Ing. Milena Novotná 2.A Mgr. Věra Navrátilová 7.A Mgr. Gabriela Šuráňová 2.B Mgr. Darja Konečná 7.B Mgr. Adriana Maňasová 3.A Mgr. Alena Otépková 8.A Mgr. Daniela Štokmanová 3.B Mgr. Iva Filáková 8.B Mgr. Danuše Slámečková 4.A Mgr. Helena Kovaříková 8.C Mgr. Rostislav Gorecký 4.B Mgr. Marie Hrbáčková 9.A Mgr. Iva Šmotková 5.A Mgr. Jitka Pavlůsková 9.B Mgr. Radoslav Filipovič 5.B Mgr. Jana Došlová 9.C Mgr. Naděžda Zemánková 5.C PaedDr. Bronislava Králíková Ostatní učitelé I. stupeň Mgr. Jana Pinďáková, zástupce ředitele Mgr. Stanislava Berčíková, od 4.4. příchod z MD Ostatní učitelé II. stupeň PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy PaedDr. Karel Máťa Mgr. Aleš Ptáček Ing. David Ptáček Ing. Hana Vyoralová Mgr. Stanislava Remešová Mgr. Jana Došlová Mgr. Helena Školníková Mgr. Pavlína Jahnová Vychovatelky školní družiny Soňa Lysá vedoucí vychovatelka Ludmila Ptáčková Vychovatelky školního klubu Marie Tomaníková Mgr. Hana Majeriková Vedoucí Školního informačního centra I. stupeň Mgr. Helena Kovaříková Vedoucí Školního informačního centra II.stupeň Mgr. Hana Majeriková Mgr. Adriana Maňasová 8

9 Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, Roků ped. praxe obor, aprobace 138 ředitel školy 1,0 VŠ, M Zpv, zástupce ředitele 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, 1. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň, Aj učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Inf učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, M Z učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Ch učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Čj D učitel, II. stupeň 1,0 VŠ, Čj Hv učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, M F učitel, II. stupeň 1,0 VŠ, M Z učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Př Ch učitelka, II. stupeň 0,772 VŠ, M Zt učitel, II. stupeň 1,0 VŠ, D Ov učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Rj - D Aj učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Čj Ov učitel, II. stupeň 1,0 VŠ, Př Zzv učitelka II. stupeň 1,0 VŠ, Čj Nj učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Čj Vv vychovatelka 0,5 VŠ, M Bi učitelka, II. stupeň 0,909 VŠ, Aj - Ozv učitel, II. stupeň 0,727 VŠ, Tv - Ekon vychovatelka 0,5 VŠ, M Bi vychovatelka ŠD a ŠK 1,0 SŠ, vych vychovatelka ŠD a ŠK 1,0 SŠ, vych vychovatelka ŠD a ŠK 1,0 SŠ, vych. 36 Členové rozšířeného vedení školy Vedoucí metodického sdružení I. stupně Mgr. Marie Hrbáčková Výchovní poradci Mgr. Darja Konečná I. stupeň Mgr. Naděžda Zemánková II. stupeň PaedDr. Karel Máťa 9. ročník, volba povolání Vedoucí vychovatelka Soňa Lysá Koordinátor školního vzdělávacího programu PaedDr. Karel Máťa Mgr. Marie Hrbáčková Metodik prevence Mgr. Gabriela Šuráňová Metodik informačních technologií Ing. Hana Vyoralová Metodik environmentální výchovy Mgr. Radoslav Filipovič 9

10 Předsedové předmětových komisí a metodického sdružení podle oblastí ŠVP Metodické sdružení I. stupně: Mgr. Marie Hrbáčková Předmětové komise II. stupně: Čj Mgr. Naděžda Zemánková Př Mgr. Radoslav Filipovič Jazyk a jazyková komunikace Aj Mgr. Jarmila Maňasová Člověk Z Mgr. Rostislav Gorecký Nj Mgr. Adriana Maňasová a příroda F Mgr. Helena Školníková Rj Mgr. Danuše Slámečková Ch Mgr. Stanislava Remešová Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost M Mgr. Daniela Štokmanová Inf Ing. Hana Vyoralová Ozv Mgr. Gabriela Šuráňová D PaedDr. Karel Máťa Člověk a svět práce Umění a kultura Člověk a zdraví Pč Mgr. Jana Došlová Vv Mgr. Iva Šmotková Hv Mgr. Aleš Ptáček Tv Ing. Milena Novotná Věková skladba pedagogických pracovníků Do 35 let Od 35 do 45 let Od 45 do 55 let Od 55 Důchodový věk celkem / žen celkem / žen Celkem / žen celkem / žen celkem / žen 6 / 5 5/ 4 10/ 9 14/ 11 0 Průměrný věk Muži Ženy Všech zaměstnanců 47 47,52 47,43 Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů * Požadovaný stupeň vzdělání a pedagogická způsobilost jsou u všech pedagogických pracovníků splněny. Požadovaná odborná způsobilost je vyjádřena následně v tabulkách. Požadovaný stupeň vzdělání a pedagogická způsobilost I. st. 100 % Požadovaný stupeň vzdělání a pedagogická způsobilost II. st. 94 % Aprobovanost výuky I. stupeň 96 % Aprobovanost výuky II. stupeň 87 % Aprobovanost výuky na I. stupni ČJ AJ M PRV PŘ VL HV VV VPČ TV PČ Vol Nep hodin celkem hodin aprobov aprobovanost v %

11 Aprobovanost výuky na II. stupni ČJ AJ M INF OZV Z D Př F CH HV VV TV PČ Vol Nep hodin celkem hodin aprobovaných aprobovanost v % 2. Nepedagogičtí pracovníci počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 21 19,8 Externí pracovníci 0 0 Ostatní pracovníci pořadové číslo Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 hospodářka 1,0 SOŠ 2 školník 1,0 SOŠ 3 pomocník školníka 1,0 SOŠ 4 uklízečka 0,9 SOU 5 uklízečka 0,9 6 uklízečka 0,9 7 uklízečka 0,9 8 uklízečka 0,9 9 uklízečka 0,9 10 uklízečka 0,9 11 vedoucí ŠJ 1,0 SOŠ 12 kuchařka 1,0 SOU 13 vedoucí kuchařka 1,0 SOU 14 kuchařka 1,0 SOU 15 kuchařka 1,0 16 pomocná kuchařka 1,0 17 pomocná kuchařka 1,0 18 pomocná kuchařka 1,0 19 pomocná kuchařka 1,0 20 pomocnice pro úklid 1,0 21 účetní 0,5 Bc 11

12 IV. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 1. Zapojení všech pedagogických pracovníků do celoživotního vzdělávání V květnu 2011 jsme závěrečným dvoudenním seminářem ukončili zapojení do tříletého projektu EU s názvem Další vzdělávání pracovníků ve školách a školských zařízeních Zlínského kraje. Projekt byl zahájen v roce 2009 a účastnili se ho všichni pedagogičtí pracovníci. Pedagogové absolvovali čtyři dvoudenní semináře, jejichž obsah se dotýkal oblasti psychologie a pedagogiky (základy typu osobnosti, profil učitele, osobnost žáka, typu žákovského kolektivu, role žáků v něm, vzájemných vztahů a komunikace, psychických poruch v praxi a zvládání stresu). Cílem projektu však nebyla jen oblast teorie. Jeho význam spočívá také v praktické části, kdy po celou dobu jeho trvání bylo možné nasnímání a následný odborný rozbor typů osobnosti všech pedagogických pracovníků, vytvoření obrazu celého pedagogického kolektivu, nasnímání a odborné vysvětlení typu celých žákovských kolektivů i jednotlivců. Sdělené skutečnosti o jednotlivých třídách umožnily pedagogům lépe pochopit chování, vztahy, role a výkon žáků i celé třídy. I po ukončení projektu mohou nadále pedagogičtí pracovníci, jejich rodinní příslušníci, žáci i rodiče využít nabídku s možností osobních konzultací v psychologické poradně ve Valašském Meziříčí se známými odborníky MUDr. Miroslavem Orlem a PaedDr. Věrou Facovou. Cyklu přípravných seminářů k zahájení projektu EU peníze do škol se zúčastnili ředitel školy, zástupce ředitele, metodička ICT, vyučující cizích jazyků a hospodářka školy. 2. Osobní růst pedagogických i nepedagogických zaměstnanců, jejich účast na dalším vzdělávání Škola má zpracován plán personálního rozvoje pedagogických zaměstnanců podle pokynu MŠMT ČR. Zahrnuje dlouhodobé cíle i krátkodobé cíle v oblasti rozvoje pedagogických pracovníků a vychází z potřeb pro daný školní rok. Rozšiřující vzdělávání Název vzdělávání ukončení studia Počet Místo konání Studium pedagogické odbornosti 1 PTÚ Kunovice Individuální účast pedagogických pracovníků na vzdělávání Název vzdělávací akce ( kurzy, semináře ) Počet Místo konání Tvořivá škola Český jazyk 4. a 5. ročník 2 Zlín Tvořivá škola vyjmenovaná slova 1 Brumov Krajská konference k prevenci 1 Zlín Seminář k Ekoškole 1 Hulín Seminář: Interaktivní učebnice nakladatelství Fraus I. 1 Zlín Seminář: Interaktivní učebnice nakladatelství Fraus II. 1 Zlín Seminář pro správce školních knihoven 1 Zlín Seminář: Obaly a odpady 1 Zlín Seminář Třída je můj tým 1 Zlín 12

13 Seminář výchovných poradců 1 Zlín Řízení počítačů ve výuce 1 Vizovice Ruština na ZŠ jako druhý cizí jazyk 1 Zlín Krajská konference EVVO 1 Uherské Hradiště Seminář k projektu Rubikon 1 Vsetín E Twinning III. Rozvoj projektů a využívání ICT 1 Zlín Tvořivá škola Vlastivěda 2 Brumov Tvořivá škola Interaktivní výuka přírodovědy 2 Brumov Tvořivá škola činnostní učení v matematice v ročníku 5 Uherský Brod Tvorba DUM 2 Otrokovice Seminář Google 1 Zlín Finance a já 2 Zlín Seminář PaedDr. Zdeňka Martínka Šikana, její podoby a řešení 2 Luhačovice Motivační konference anglického jazyka 1 Zlín Seminář školních metodiků prevence 1 Zlín Seminář e - Twinning III. 1 Zlín Metodika angličtiny na I. stupni 2 Zlín Seminář EVVO - Ekopolis 1 Zlín Seminář Tóny a zvuky 1 Zlín Agrese, krize a možnosti jejich řešení 35 Slavičín Konference CLIL na čských školách 1 Olomouc Seminář EU peníze školám 1 Zlín Účast vedení školy na vzdělávání Název vzdělávací akce ( kurzy, semináře ) Počet Místo konání Novela zákona o pedagogických pracovnících 1 Luhačovice Seminář pro příjemce dotace EU 1 Luhačovice Novela zákona o pedagogických pracovnících 1 Luhačovice Peníze EU školám 2 Zlín Konference EVVO 1 Uherské Hradiště Seminář Stav regionálního školství 1 Zlín Fond mikroprojektů 1 Zlín Individuální účast nepedagogických pracovníků na vzdělávání Název vzdělávací akce ( kurzy, semináře ) Počet Místo konání Novela zákona o pedagogických pracovnících 1 Luhačovice Seminář Perm 3 mzdy 1 Zlín Seminář pro příjemce dotace EU 1 Luhačovice Novela zákona o pedagogických pracovnících 1 Luhačovice Změny ve způsobu zdaňování mezd a ostatních příjmů 1 Zlín Fond mikroprojektů 1 Zlín 13

14 Novela archivnického zákona v podmínkách školy 1 Zlín Peníze EU školám 1 Zlín Stravovací systém 1 Vizovice Zdravotní a sociální pojištění 1 Zlín V. PŘEHLED O ZAŘAZENÍ ŽÁKŮ 1. Zapsaní a zařazení žáci do 1. třídy Zapsaní do 1. třídy 2010/2011 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy Zapsaní do 1. třídy 2011/2012 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy Do první třídy nastoupili ve školním roce 2010//2011 žáci z těchto obcí: Slavičín 24 Šanov 1 Divnice 3 Nevšová 3 Rudimov 4 Kochavec 1 Bohuslavice nad Vláří 1 Petrůvka 1 Lipová 3 Celkem 41 žáků Do první třídy nastoupí ve školním roce 2011/2012 žáci z těchto obcí: Slavičín 25 Šanov 1 Divnice 1 Nevšová 3 Rudimov 4 Petrůvka 2 Bohuslavice nad Vláří 2 Lipová 3 Celkem 41 žáků 14

15 2. Počty žáků přijatých ke studiu na střední školy, SOŠ a OU ve školním roce 2010/2011 Gymnázium 8 leté 6 leté 4 leté SOŠ s maturitou vč.konzervatoří Odborná učiliště bez maturity OU, PrŠ přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí Evidence umístění žáků: (* 8 žáků 5. ročníku, 59 žáků 9. ročníku, 1 15-ti letá žákyně 8. ročníku, celkem 68 žáků) GJP Slavičín (4 leté) 5 SOŠ Uherský Brod 1 GJP Slavičín (8 leté) 11 SŠNO Bystřice pod Hostýnem 1 Gymnázium Valašské Klobouky 2 Konzervatoř Olomouc 1 Gymnázium Uherský Brod 1 SLŠ Hranice 1 SOŠ Slavičín 7 COP Zlín 1 SPŠ Zlín 2 SŠ polytechnická Zlín 1 Obchodní akademie Zlín 2 SZŠ Rožnov pod Radhoštěm 1 SOŠ Luhačovice 3 SOŠ Bystřice pod Hostýnem 1 SOŠ Vizovice 3 SŠ dostihového sportu a jezdectví 1 SPŠ Uherský Brod 9 SOŠ Otrokovice 1 SPgŠ Kroměříž 1 SPŠ Zlín 1 SOŠ Kroměříž 1 SZŠ Vsetín 2 SHŠ Kroměříž 1 SOŠ Valašské Klobouky 2 COPT Uherský Brod 2 OA Valašské Klobouky 2 SZŠ Zlín 2 ZHŠ Zlín 1 15

16 VI. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ, STATISTICKÉ PŘEHLEDY 1. Přehled klasifikace a výchovných opatření za II. pololetí školního roku 2010/2011 Třída Třídní učitel Celkem Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE Chlapci Dívky CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení p Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé CELKEM VE TŘÍDĚ Celkem Omluvená Neomluvená PRŮMĚR NA ŽÁKA I.A Božena Bělohlávková , ,76 48,76 I.B Ivana Pančíková , ,00 52,00 II.A Mgr. Věra Navrátilová , ,00 53,00 II.B Mgr. Darja Konečná , ,32 41,32 III.A Mgr. Alena Otépková , ,24 51,24 III.B Mgr. Iva Filáková , ,09 38,09 IV.A Mgr. Helena Kovaříková , ,60 63,60 IV.B Mgr. Marie Hrbáčková , ,47 51,47 V.A Mgr. Jitka Pavlůsková , ,18 57,18 V.B Mgr. Jana Došlová , ,05 56,05 V.C PaedDr. Bronislava Králíková , ,85 60,85 VI.A Mgr. Jarmila Maňasová , ,87 61,87 VI.B Ing. Milena Novotná , ,33 60,33 VII.A Mgr. Gabriela Šuráňová , ,11 53,11 VII.B Mgr. Adriana Maňasová , ,92 50,92 VIII.A Mgr. Daniela Štokmanová , ,68 58,74 4,95 VIII.B Mgr. Danuše Slámečková , ,35 46,00 0,35 VIII.C Mgr. Rostislav Gorecký , ,89 65,89 IX.A Mgr.Iva Šmotková , ,30 78,30 IX.B Mgr.Radoslav Filipovič , ,06 64,00 0,06 IX.C Mgr. Naděžda Zemánková , ,47 98,47 CELKEM/POČET x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,93 57,68 0,26 Celkem Omluvená Neomluvená 16

17 17

18 2. Výsledky dotazníkových šetření ve školním roce 2010/2011 Na systematickém hodnocení výsledků školy se podílejí jak vedení školy, tak všichni pedagogičtí pracovníci s využitím vhodných nástrojů k měření výsledků vzdělávání (metody testování, pozorování, rozhovory, dotazníky, písemné práce, schůzky školní metodičky prevence se členy žákovského parlamentu, výchovné komise ). Pro srovnání úrovně vědomostí a dovedností našich žáků se každoročně přihlašujeme k testování. Učitelé využívají statistické údaje a přehledy ke srovnání vstupních znalostí a dovedností žáků 6. ročníku a v tzv. Zkouškách nanečisto v 9. ročníku z matematiky, jazyka českého a obecných předpokladů, které jim umožní srovnání s žáky ZŠ Luhačovice. Mimo to probíhají každoročně dotazníková šetření SCIO nebo KALIBRO. Ve strategii testování jsme v roce 2010/2011 nejen pokračovali, ale rozšířili jsme ji o další oblasti. V březnu 2011 se žáci naší školy zúčastnili testování v rámci projektu SCIO ČTENÁŘ. Bylo připraveno s cílem ověřit nejdůležitější čtenářské dovednosti žáků, porozumění a posouzení textu. Součástí výstupů bylo porovnání se všemi zúčastněnými školami a žáky. Ze závěrů testování vyplývá, že výsledky v oblasti čtenářských dovedností jsou špičkové. Patříme mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování z celé ČR a máme tedy lepší výsledky než 90 % zúčastněných škol. Největší radost nám udělali žáci 4. tříd, z nichž se 37 % umístilo nadprůměrně, 27 % výborně a zbývající průměrně. Jistě stojí za zmínku i výsledky dalšího testování společnosti SCIO. Testy SCIO - FINGR byly zaměřeny na zjištění finanční gramotnosti žáků 8. ročníku. Posuzovaly jejich dovednosti v oblasti financí, plateb, cen, principů hospodářství, ekonomiky, finančního trhu i hospodaření domácnosti. Závěrečné výsledky potvrdily, že patříme v oblasti finanční gramotnosti mezi velmi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol. Závěrečné zprávy z testování Čtenář i FINGR nás velmi potěšily. Domníváme se, že velký vliv na úspěch našich žáků má činnost moderních Školních informačních center v prostorách školy. V uplynulém školním roce se naše škola zařadila do projektu testovaných základních škol z 60 zemí celého světa účastí v mezinárodních výzkumech PIRLS a TIMS. Testování se zaměřilo na zjištění úrovně čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti žáků 4. tříd. Výzkumy probíhaly pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a provedli je vyškolení pracovníci České školní inspekce. Součástí výzkumu byly i dotazníky pro rodiče testovaných žáků. Testování proběhlo v květnu 2011 a s výsledky bude škola seznámena později. V závěru školního roku jsme obdrželi potěšující ocenění udělené společností SCIO. Na Vaši školu chodí žáci, kteří získali ocenění za výborné výsledky v testování, jež společnost SCIO realizovala ve druhé polovině školního roku 2010/2011. Potvrzení výsledků a závěry všech testování jsou k nahlédnutí u ředitele školy a budou součástí Vlastního hodnocení školy. 3. Hodnocení výsledků výchovného působení Škola má ustanoveny tři výchovné poradce a samostatnou funkci metodika prevence. Oblast působení výchovných poradců je rozdělena následovně: Výchovný poradce pro I. stupeň Speciální pedagog na I. stupni se zabýval sledováním a řešením problémů u žáků s výukovými či výchovnými problémy. Vedl agendu dvou integrovaných žáků a 15 žáků se zdravotním znevýhodněním. Ve spolupráci s třídními učiteli sestavoval pro tyto žáky individuální vzdělávací programy. Na I. stupni pracoval s těmito žáky ve speciálním předmětu - Cvičení z českého jazyka (blíže viz. Péče o žáky integrované). Velmi úzce spolupracoval s pedagogicko-psychologickou poradnou a rodiči. Odborná kvalifikace speciální pedagogiky zaručovala kvalitní péči o diagnostikované žáky. 18

19 Školní rok 2011/2010 nebyl na I. stupni poznamenán žádným závažným přestupkem, ba ani sníženou známkou z chování. Většina žáků nám dělala svým vystupováním radost, čehož důkazem je mnoho udělených pochval na konci školního roku. Důležitou metodickou činností výchovného poradce bylo zajištění péče o předškoláky a spolupráce s jejich rodiči. Uskutečnilo se množství programů určených pro budoucí školáky, jejichž cílem bylo připravit děti na bezstarostný vstup do první třídy, odbourání případného strachu a obav ze strany dětí a občas také rodičů (dále viz Spolupráce s rodiči předškoláků). Výchovný poradce pro II. stupeň Výchovný poradce II. stupně vytvářel ve školním roce 2010/1011 metodickou činnost v následujících oblastech: Prioritním úkolem bylo zajištění péče o žáky s vývojovými poruchami učení a se zdravotním znevýhodněním. Ve spolupráci s třídními učiteli sestavoval pro tyto žáky individuální vzdělávací programy. Vytvářel dohled a kontrolu nad plněním těchto programů a na poskytování pomoci integrovaným žákům ze strany všech vyučujících. Ve školním roce 2010/2011 se podle stanovených výukových plánů II. stupně vzdělávali 4 integrovaní žáci s různým druhem postižení (vývojové poruchy učení, vady řeči, tělesné vady a sluchové poruchy). Řešení výchovných problémů probíhalo většinou formou výchovných komisí, které byly v roce 2010/2011 svolány 4x. Výchovný poradce organizoval schůzky s rodiči žáků, s nimiž bylo nutné řešit výchovné problémy. Následně informoval o výsledcích a průběhu jednání vedení školy a pedagogickou radu. Při vážnějších nebo opakujících se problémech spolupracoval s dalšími odbornými institucemi a specializovanými pracovišti. Byly řešeny poruchy chování, neplnění školních povinností, zapomínání a záškoláctví. Závažný případ záškoláctví byl důvodem k udělení III. stupně z chování. I přes tyto jmenované skutečnosti lze konstatovat, že školní rok 2010/2011 proběhl z hlediska počtu výchovných přestupků poklidně. Výchovný poradce zajišťoval spolupráci s těmito institucemi: Speciální pedagogické centrum Zlín a Valašské Meziříčí - uskutečnily se konzultace, návštěvy a hospitace pracovnice SPC u 2 žáků s individuálním vzdělávacím plánem. Pedagogicko-psychologická poradna Zlín byly zajištěny konzultační dny k vyšetření v PPP a zkonzultovány případy vyžadující pomoc klinického psychologa. Oddělení sociální péče Luhačovice ve dvou případech probíhala vzájemná informovanost a byla domlouvána pravidla spolupráce. Středisko výchovné péče Zlín bylo domluveno vyšetření a následný pobyt žákyně s poruchami chování (záškoláctví) v tomto zařízení. Městská policie Slavičín z důvodů záškoláctví byl dán apel na kontroly nezletilých žáků v dopoledních hodinách v době výuky. V oblasti spolupráce s I. stupněm a s okolními spádovými školami proběhly tyto programy: V říjnu 2010 se konala v kinosále školy schůzka s rodiči žáků 5. tříd, kde získali informace o aktivitách školy, byla zajištěna prohlídka školy a poskytnuty individuální konzultace. Byl uspořádán Návštěvní den pro žáky a rodiče spádových škol proběhly tzv. Zábavné tvořivé dílny dopoledne se zajímavým programem pro žáky 5. tříd ze ZŠ Malé Pole a Rokytnice připravili vyučující 5. tříd ve sportovní hale Páťákiádu, školní den plný her, zajímavých kvízů, sportování, zábavy a navázání nových kamarádství s žáky ZŠ Malé Pole a Rokytnice. V červnu se uskutečnila schůzka všech vyučujících 5. ročníku naší a spádových škol s třídními učiteli budoucích 6. tříd s předáním informací a dokumentace nových žáků. 19

20 Kariérový výchovný poradce pro volbu povolání Výchovný poradce poskytoval poradenskou činnost při výběru v profesním a společenském uplatnění pro žáky i rodiče, spolupracoval se zástupci středních škol. Působil v oblasti profesní orientace a zodpovídal za včasné a přesné odeslání přihlášek žáků na navazující typy škol. Shromažďoval příslušné informace o nabídkách a možnostech dalšího studia a dával je k dispozici žákům i rodičům. V průběhu školního roku se uskutečnily následující akce: V listopadu byla zorganizována informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků s účastí výchovného poradce, zástupců okolních středních škol a zástupců podniků zaměstnávajících absolventy SŠ, probíhaly individuální pohovory s rodiči o volbě povolání. Byla zajištěna poznávací exkurze pro všechny vycházející žáky na SOŠ Slavičín. Žákům byla dána možnost návštěvy burzy středních škol na SPŠ Zlín. Žáci 9. ročníku si porovnali vědomosti z českého jazyka, matematiky a všeobecných znalostí se svými vrstevníky ze ZŠ Luhačovice ve srovnávacích testech. 4. Oblast prevence rizikového chování Primární prevenci rizikového chování realizujeme na základě dlouhodobého Minimálního preventivního programu aktualizovaného pro stávající školní rok. S jeho obsahem jsou učitelé seznámeni a je jim k dispozici ve sborovnách. Veřejnost má možnost se s ním seznámit na webových stránkách školy. Program je zaměřen na všechny žáky ročníku, se zvláštním přihlédnutím k dětem ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí, k dětem s nedostatečným prospěchem a s některými typy specifických vývojových poruch chování. Je nedílnou součástí života školy. Primární prevence se prolíná do všech školních i mimoškolních aktivit. Vede žáky k sebevědomí, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, k zvládání stresů, k dovednostem řešit své problémy bez pomoci návykových látek. Probíhá pravidelným působením na žáky v každodenním styku, besedami s odborníky, přednáškami, pobytovými akcemi, projekty. Zaměřuje se i na rodiče, kteří jsou s jeho uskutečňováním seznamováni prostřednictvím webových stránek, Školních novin a na třídních schůzkách. Při jeho realizaci spolupracujeme s institucemi zabývajícími se touto problematikou. Nově byly ve školní roce 2010/2011 organizovány tyto aktivity: Rubikon soutěž pětičlenných družstev 8. a 9. tříd zaměřena na znalost zákonů a uvážlivé rozhodování. Co je Adra výstava o činnosti humanitární organizace ADRA spojená s besedou pro žáky 8. ročníku. Síla lidskosti projekt zaměřený na holocaust a osobnost Nicholase Wintona. Chceme pomáhat 2. ročník projektu NJP. V rámci něj realizace projektů Boj proti kouření se zaměřením na žáky 1. a 2. tříd, Sluneční hodiny jednání s městem Slavičín o jeho realizaci. Klíčový rok zapojení třídy 7. A do projektu o. s. Prázdninová škola Lipnice. Oblast řešení výchovných problémů: Metodička prevence řešila spolu s třídními učiteli a vedením školy tři případy s podezřením na kyberšikanu. Ta se ani jednou neprokázala. Nebylo nutné svolávat výchovnou komisi. Žáci dokáží na případné problémy upozornit, ty jsou pak řešeny v zárodku většinou s třídními učiteli. 20

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2009 2010. II. Vzdělávací program školy 5. III. Přehled o pracovnících školy 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2009 2010. II. Vzdělávací program školy 5. III. Přehled o pracovnících školy 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2009 2010 OBSAH: I. Charakteristika školy 2 II. Vzdělávací program školy 5 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Další vzdělávání v rámci celoživotního

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2011/2012 OBSAH: I. Charakteristika školy 2 II. Vzdělávací program školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 9 IV. Další vzdělávání v rámci celoživotního

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2012/2013 OBSAH: I. Charakteristika školy... 2 II. Vzdělávací program školy... 6 III. Přehled o pracovnících školy... 9 IV. Další vzdělávání v rámci celoživotního

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více