VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011 OBSAH: I. Charakteristika školy 2 II. Vzdělávací program školy 5 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení 12 V. Přehled o zařazení žáků 14 VI. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 16 VII. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, práce s nadanými žáky 26 VIII. Prostředky získané z jiných zdrojů, granty 29 IX. Školní projekty financované z cizích zdrojů 30 X. Školní výukové projekty 32 XI. Projekty a programy s mezinárodní účastí 35 XII. Činnost předmětových komisí a metodického sdružení I. stupně 36 XIII. Mimoškolní aktivity, spolupráce s organizacemi, rodiči, veřejností 41 XIV. Nové školní akce uskutečněné ve školním roce 2010/ XV. Činnost školní družiny a školního klubu 46 XVI. Informace o kontrolách 47 XVII. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace za rok XVIII. Závěr Výroční zprávy 54 Přílohová část Výroční zprávy za období 2010/

2 Základní škola Slavičín Vlára V souladu s ustanovením 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a ustanovením 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám zřizovateli školy a školské radě výroční zprávu o činnosti Základní školy Slavičín - Vlára za období školního roku 2010/2011. I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, PSČ , IČO , identifikátor zařízení: Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození 25, Slavičín, IČO , IZO: Datum zřízení školy: Datum zařazení do sítě: č.j. 1204/20, změna zařazení k Jméno ředitele školy: PaedDr. Petr Navrátil, jmenován do funkce od Statutární zástupce ředitele: Mgr. Jana Pinďáková, jmenována do funkce od Celková kapacita školy a jejích součástí: Základní škola žáků Školní jídelna základní školy jídel Školní družina a školní klub žáků 7. Odloučená pracoviště školy: K Hájenkám 354, Slavičín ( ročník ) 8. Údaje o kontaktech: telefon: , , mail: 9. Rada školy: zřízena ke dni č.j. SO 750/97 Školská rada: zřízena v souladu s ust. 167, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. usnesením Rady města Slavičín Seznam členů Školské rady Základní školy Slavičín - Vlára: Ing. Miroslav Kadlec, Spojovací 490, Slavičín Ing. Jaroslav Končický, Osvobození 283, Slavičín Mgr. Jana Adámková, Mladotické nábřeží 849, Slavičín Mgr. Adriana Maňasová, Nádražní 184, Slavičín - předseda ŠR Mgr. Marie Hrbáčková, Slavičín - Nevšová 55 Ing. Hana Vyoralová, Pod Habešem 1222, Vizovice Pavla Sudková, Slavičín - Nevšová 157 Pavel Sláma, Družstevní 671, Slavičín Pavla Hudečková, Ševcovská 373, Slavičín 10. Seznam mimoškolních nebo volnočasových občanských sdružení při škole Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace Školní sportovní klub, člen AŠSK od školního roku 1995/96 pod číslem JIM

3 Základní škola Slavičín je plně organizovaná 21-třídní škola. Je umístěna v klidné části sídliště Vlára poblíž přírodní vodní lokality, nedaleko městského parku a moderních sportovních areálů. Komplex základní školy tvoří hlavní budova s ročníkem, přístavba jídelny a tělocvičny, dřevěný pavilon pro školní družinu a školní klub a ve vzdálenosti 200 metrů je umístěna samostatná budova ročníku. S hlavní budovou školy je propojeno gymnázium, jehož studenti využívají školní bufet a jídelnu. Škola má bezbariérové uspořádání, které umožňuje přístup a výuku tělesně handicapovaným žákům. V hlavní budově jsou žákům k dispozici odborné pracovny školních dílen, multifunkční audiovizuální učebny vybavené dataprojektory a interaktivními tabulemi, interaktivní učebny zeměpisu, přírodopisu a fyziky, učebna cizích jazyků, chemie, výtvarné výchovy, hudební výchovy, učebny PC, keramická dílna, kinosál a nové Školní informační centrum. V budově I. stupně se nachází odborné učebny hudební a výtvarné výchovy, anglického jazyka, mulltimediální učebna, místnost školní družiny a Školní informační centrum. Multifunkční audiovizuální učebna a Školní informační centrum lákají jak svým barevně laděným interiérem, tak především vybaveností počítači, dataprojektory, interaktivní tabulí a zcela novým nábytkem. V dubnu 2010 zahájilo svou činnost Mateřské centrum vytvořené v přízemí budovy I. stupně. Projekt se setkal s naším pochopením a nabídnuté prostory včetně moderního technického vybavení školy jsou rodinám k dispozici třikrát týdně. K výuce tělesné výchovy se využívá moderní sportovní hřiště s umělým povrchem, tělocvična a z kapacitních důvodů také sportovní hala. Všechny prostory odpovídají hygienickým normám. Škola udělala ve školním roce 2010/2011 významný krok v oblasti vybavenosti a modernizaci prostředí. Díky úspěšnosti projektu Přeshraniční spolupráce s názvem Hodina češtiny a hodina slovenčiny jsme otevřeli novou multimediální učebnu, ve které probíhají videokonference a společné hodiny s partnerskou školou v Nové Dubnici (viz. Školní projekty financované z cizích zdrojů). Školní informační centrum má za sebou více než rok úspěšné a bohaté činnosti. Bylo slavnostně otevřeno v rámci projektu s dotací téměř 2,5 milionů korun z fondů EU Moderní knihovnou k efektivní výuce a čtenářské gramotnosti. Ve školním roce 2010/2011 probíhala výuka v 5. ročníku podle dosavadního vzdělávacího programu Základní škola. V a ročníku se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Slavičín Vlára. Naší prioritou ve výchovně vzdělávací oblasti nadále zůstává jazyková příprava, pokračování v rozvoji počítačové gramotnosti a nově rovněž finanční gramotnosti žáků. Důkazem toho je výuka anglického jazyka už od 2. ročníku, možnost volby druhého jazyka od 7. ročníku a nabídka volitelných předmětů Základy informatiky již od 4. třídy. Nabídku volitelných předmětů na I. stupni obohacuje Hudební díla, Výtvarné činnosti s využitím keramické dílny a Cvičení z českého jazyka. Struktura volitelných předmětů na II. stupni vychází z aktuálních požadavků a zájmu žáků. V 7. a 8. ročníku podporujeme zájem žáků o rozvoj v oblasti jazykové výchovy, výpočetní techniky, digitální fotografie, grafické prezentace, tvorby www. stránek, multimediální tvorby, konverzace v anglickém jazyce, druhého cizího jazyka (německý, ruský), keramiky, technických činností, rýsování a základů vědy. V 9. ročníku vycházíme vstříc žákům připravujícím se na přijímací zkoušky na střední školy. Vyhovujeme jejich požadavkům začleněním přípravných celoročních seminářů z českého jazyka a matematiky formou dalších volitelných předmětů s jednohodinovou týdenní dotací. Na prvním stupni ZŠ volíme rozmanité vyučovací metody podle námětů Tvořivé školy. Postupné vzdělávání v oblasti nejmodernější techniky umožňuje výuku v odborných učebnách vybavených interaktivními tabulemi, dataprojektory, počítači a množstvím audiovizuálních, obrazových i jiných pomůcek. Žáci I. stupně běžně pracují v rámci jednotlivých předmětů na počítačích, zájemci o výpočetní techniku ve 4. a 5. ročníku navštěvují volitelný předmět Základy Informatiky. Žáci ročníku mají k dispozici počítačovou učebnu, moderní multimediální učebnu a Školní informační centrum. Plně je využívají žáci i pedagogové jak ve výuce, tak ve svém osobním volnu. Škola sleduje zajímavé novinky softwaru a průběžně pořizuje programy pro jednotlivé předměty. Pro výuku mnoha předmětů na I. a II. stupni se nám podařilo vytvořit soubor interaktivních učebnic. Úspěchem našich žáků v uplynulém školním roce byly vynikající výsledky ve srovnávacím testování společnosti SCIO Čtenář a FINGR (finanční gramotnost). Žáci 4. tříd dosáhli nejlepšího umístění v kraji (viz. Výsledky dotazníkových šetření ve školním roce 2010/2011). Mimořádného úspěchu se nám dostalo také na celorepublikové úrovni, a to 1. místo v matematické soutěži 3

4 KLOKAN 2011 kategorie Cvrček. Je potěšitelné, že škola dosahuje výborných výsledků v rámci celostátního testování i při odchodu nadaných žáků na osmileté gymnázium. Ve školním roce 2010/2011 všichni pedagogičtí pracovníci pokračovali v zapojení do projektu s názvem Další vzdělávání pracovníků ve školách a školských zařízeních ve Zlínském kraji. Školní rok 2010/2011 byl třetím rokem pokračující spolupráce s partnerskou školou ZŠ Janka Kráĺa v Nové Dubnici. V rámci návštěv ředitelů i učitelů obou škol se diskutovalo o otázkách školního života a pokračující spolupráce zejména směrem k žákům. Nejvýznamnějším počinem v oblasti spolupráce byla realizace Projektu přeshraniční spolupráce škol Hodina češtiny a hodina slovenčiny. (Konkrétní aktivity jsou ve Výroční zprávě uvedeny samostatně). Těší nás, že jsme mohli i letos přivítat na školní akci děti z Dětského domova ze Smoliny. Přijaly naše předvánoční pozvání a spolu s dětmi I. stupně se bavily na Čertovinách pořádaných školní družinou a školním klubem na Sokolovně. V závěru školního roku byly našimi hosty na celoškolním kulturním programu Hrátky Školní družina a klub svými aktivitami navazují na výchovně vzdělávací činnost školy. Pestrost nabídky činností je stále na vynikající úrovni. Provoz ŠD probíhá od 6.00 do hodin a odpovídá požadavkům rodičů. Režim je rozdělen na odpočinkovou činnost, rekreační činnost a řízenou zájmovou činnost (výtvarná, hudební, pracovní, dopravní, přírodovědná, sportovní, příprava na vyučování formou didaktických her, počítačová gramotnost). Výčet akcí ŠD a ŠK je ve Výroční zprávě uveden samostatně. Naše škola je od roku 2002 zřizovatelem cimbálové muziky Slavičan pod vedením Mgr. Aleše Ptáčka. Její vznik byl dán potřebou oživení folklorních tradic města Slavičína a jeho okolí. Zařízení školního stravování slouží i ke stravování studentů a zaměstnanců gymnázia, městského úřadu a důchodců. Ke stravování bylo přihlášeno celkem 847 žáků a studentů a 164 dospělých strávníků, z toho 86 zaměstnanců škol. Průměrný počet pravidelně se stravujících včetně mimoškolních je 550. Jídelna předkládá strávníkům nabídku dvou jídel a do jídelníčku jsou zařazovány pokrmy dle projektu Zdravá výživa. Systém čipových karet umožňuje přihlašovat a odhlašovat obědy při náhlé nepřítomnosti telefonicky. Informace o dění ve škole získávají rodiče a veřejnost ze Školních novin, které pravidelně vychází 3x za rok a z webových stránek školy (www.zsslavicin.cz). Pravidelně také informujeme o významných akcích ve Slavičínském zpravodaji. Počet tříd /skupin/ Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu/ Přepočtený počet ped. pracovníků Počet žáků na ped.úvazek 1. stupeň ,45 10,82 20,79 2. stupeň ,9 19,14 10,92 Školní družina ,64 - Školní klub ,72 - *Počet žáků se shoduje s výkazem o základní škole a uvádí stav k

5 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vzdělávací program Č.j. MŠMT Počet žáků V ročnících Stav ke dni Základní škola / ŠVP pro základní vzdělávání / Ročník I. st II. st. Počet žáků (stav k ) vyučovacích hod vyučovacích hod Počet tříd plán dělení celkem plán dělení celkem Předmět Český jazyk a literatura Cizí jazyk Prvouka Vlastivěda - přírodověda Matematika Informatika Občanská a zdravotní výchova Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarné a prac. činnosti Fyzika Chemie Praktické činnosti Volitelné předměty Týdenní počet hodin ve tř Týdenní počet hodin v roč Nepovinné předměty 1N 1N 1N 1N 4 4 1N 1 1 Celkem hodin v učebním plánu 2 SH 2 SH SH 1SH 2 SH 1SH HD

6 Volitelné předměty Název předmětu Zkratka Vyučující Počet hodin Počet žáků 4. ročník Cvičení z českého jazyka Cčj Nav 1 10 Základy informatiky Inf Vy 1 15 Výtvarné činnosti Vč Šm ročník Cvičení z českého jazyka Cčj Kon 1 13 Základy informatiky Inf Vy 1 17 Výtvarné činnosti Vč Šm 1 15 Hudební dílna Hd Pt ročník Německý jazyk Nj Maň 2 19 Ruský jazyk Rj Slá 2 18 Věda je hra Vě Vy ročník Německý jazyk Nj Maň 2 18 Ruský jazyk Rj Slá 2 19 Technické činnosti Tč Fi 2 17 Keramická dílna Ker Šm 1 14 Multimediální výchova Mt Šá 1 12 Počítačová grafika PCg Vy 1 15 Konverzace v anglickém jazyce KAj Jah ročník Německý jazyk Nj Maň 2 17 Ruský jazyk Rj Slá 2 15 Technické činnosti Tč Fi 2 17 Domácnost šití Dom Šm 2 8 Multimediální výchova Mt Šá 1 14 Rýsování Rýs Do 1 12 Tvorba grafických prezentací Tgp Vy 1 13 Konverzace v anglickém jazyce KAj Ms 1 18 Seminář z českého jazyka I. CČj Šá 1 18 Seminář z českého jazyka II. CČj Ze 1 13 Seminář z matematiky CM Go 1 12 Keramická dílna Ker Šm

7 Název nepovinného předmětu Ročník Vyučující Počet hodin Žáků Sportovní hry 4. a 5. Ptč, Nv 4 39 Sportovní hry mladší žáci 6. a 7. Ptč 2 24 Sportovní hry starší žáci 8. a 9. Ptč 2 20 Sportovní hry dívky 6. a 7. Nv 2 23 Náboženství I. stupeň p.f.str, Gb 4 63 Náboženství II. stupeň p.f. Str 1 16 Hudební dílna II. stupeň Pt 1 22 Zájmové útvary Název zájmového útvaru Maňáskový kroužek Míčové hry Aerobic Mažoretky Roztleskávačky Výtvarný kroužek I. Výtvarný kroužek II. Slavičánek Vyučující Tom, Ptá Tom Tom Fil, Kov Tom, Nv Ly Tom, Fr. Slovák Běl, Pan Národopisný soubor Slavičánek dlouhodobě reprezentuje školu i město nejen u nás, ale také za hranicemi naší země. Vznikl v roce 1985 zásluhou učitelek B. Bělohlávkové a I. Pančíkové. Soubor se věnuje především práci s dětmi mladšího školního věku. Děti se seznamují s písněmi, tanci, hrami, říkadly, ale také se zvyky a obyčeji Valašska. Absolvovaly desítky vystoupení doma a zasloužený potlesk sklidily i v zahraničí. Kvalitní metodické vedení souboru bylo zhodnoceno na mnoha soutěžních přehlídkách. Od založení souboru doprovázel děti k tanci pan učitel PaedDr. Karel Máťa, od roku 1999 vystupuje Slavičánek s cimbálovou muzikou Slavičan pod vedením pana učitele Mgr. Aleše Ptáčka. Kroužky mažoretek a roztleskávaček mají v naší škole letitou tradici. Svými vystoupeními oživují mnohé kulturní i sportovní akce školy a města. Pravidelně se účastní vícedenního soustředění, během něhož nacvičují jednotlivé programy. Vedoucí kroužků vedou své svěřenkyně k rytmickému a estetickému cítění, vnímání hudby a rozvoji pohybové složky. Velkou prioritou Výtvarného kroužku je fakt, že jeho vedoucím je spolu s paní vychovatelkou malíř pan František Slovák. Učí děti citlivému vnímání a výtvarnému znázorňování skutečnosti. Výtvarná dílka žáků je možné pravidelně zhlédnout na výstavě ve městě nebo v interiéru školní družiny a klubu. Loňskou dlouhodobou činností kroužku bylo rovněž výtvarné zpracování exteriéru dřevěného pavilonu dětskými kresbami. S cílem přiblížit malým dětem svět loutek, divadla, pohádek a lidové slovesnosti pracuje řadu let Maňáskový kroužek pod vedením vychovatelek. V průběhu školního roku nacvičují členové kroužku několik pohádkových představení, učí se vodit loutky a pracovat s hlasem. To všechno tak, aby při pravidelném vystoupení pro žáky 1. a 2. tříd a děti okolních mateřských škol upoutali svým divadelním uměním a zaujali malé diváky. Hudební dílna RUBIKO je nejmladší zájmový útvar na naší škole. Vznikl díky iniciativě paní učitelky Jany Hrnčiříkové v roce V uplynulém školním roce pracovalo Rubiko pod vedenín pana učitele Aleše Ptáčka. Rozvíjí nadání žáků se zájmem o hudbu, sborový zpěv i hru na rytmické hudební nástroje. Za svou krátkou dobu působnosti dokázali členové Rubika nastudovat značný repertoár písní, se kterým vystoupili na mnoha školních i veřejných akcích. 7

8 III. PŘEHLED O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Údaje o pedagogických pracovnících školy Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 35 33,31 Externí pracovníci 2 (náb) Na DPČ 1. Pedagogičtí pracovníci Třídní učitelé I. stupeň Třídní učitelé II. stupeň 1.A Božena Bělohlávková 6.A Mgr. Jarmila Maňasová 1.B Ivana Pančíková 6.B Ing. Milena Novotná 2.A Mgr. Věra Navrátilová 7.A Mgr. Gabriela Šuráňová 2.B Mgr. Darja Konečná 7.B Mgr. Adriana Maňasová 3.A Mgr. Alena Otépková 8.A Mgr. Daniela Štokmanová 3.B Mgr. Iva Filáková 8.B Mgr. Danuše Slámečková 4.A Mgr. Helena Kovaříková 8.C Mgr. Rostislav Gorecký 4.B Mgr. Marie Hrbáčková 9.A Mgr. Iva Šmotková 5.A Mgr. Jitka Pavlůsková 9.B Mgr. Radoslav Filipovič 5.B Mgr. Jana Došlová 9.C Mgr. Naděžda Zemánková 5.C PaedDr. Bronislava Králíková Ostatní učitelé I. stupeň Mgr. Jana Pinďáková, zástupce ředitele Mgr. Stanislava Berčíková, od 4.4. příchod z MD Ostatní učitelé II. stupeň PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy PaedDr. Karel Máťa Mgr. Aleš Ptáček Ing. David Ptáček Ing. Hana Vyoralová Mgr. Stanislava Remešová Mgr. Jana Došlová Mgr. Helena Školníková Mgr. Pavlína Jahnová Vychovatelky školní družiny Soňa Lysá vedoucí vychovatelka Ludmila Ptáčková Vychovatelky školního klubu Marie Tomaníková Mgr. Hana Majeriková Vedoucí Školního informačního centra I. stupeň Mgr. Helena Kovaříková Vedoucí Školního informačního centra II.stupeň Mgr. Hana Majeriková Mgr. Adriana Maňasová 8

9 Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, Roků ped. praxe obor, aprobace 138 ředitel školy 1,0 VŠ, M Zpv, zástupce ředitele 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, 1. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň, Aj učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Inf učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, M Z učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Ch učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Čj D učitel, II. stupeň 1,0 VŠ, Čj Hv učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, M F učitel, II. stupeň 1,0 VŠ, M Z učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Př Ch učitelka, II. stupeň 0,772 VŠ, M Zt učitel, II. stupeň 1,0 VŠ, D Ov učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Rj - D Aj učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Čj Ov učitel, II. stupeň 1,0 VŠ, Př Zzv učitelka II. stupeň 1,0 VŠ, Čj Nj učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Čj Vv vychovatelka 0,5 VŠ, M Bi učitelka, II. stupeň 0,909 VŠ, Aj - Ozv učitel, II. stupeň 0,727 VŠ, Tv - Ekon vychovatelka 0,5 VŠ, M Bi vychovatelka ŠD a ŠK 1,0 SŠ, vych vychovatelka ŠD a ŠK 1,0 SŠ, vych vychovatelka ŠD a ŠK 1,0 SŠ, vych. 36 Členové rozšířeného vedení školy Vedoucí metodického sdružení I. stupně Mgr. Marie Hrbáčková Výchovní poradci Mgr. Darja Konečná I. stupeň Mgr. Naděžda Zemánková II. stupeň PaedDr. Karel Máťa 9. ročník, volba povolání Vedoucí vychovatelka Soňa Lysá Koordinátor školního vzdělávacího programu PaedDr. Karel Máťa Mgr. Marie Hrbáčková Metodik prevence Mgr. Gabriela Šuráňová Metodik informačních technologií Ing. Hana Vyoralová Metodik environmentální výchovy Mgr. Radoslav Filipovič 9

10 Předsedové předmětových komisí a metodického sdružení podle oblastí ŠVP Metodické sdružení I. stupně: Mgr. Marie Hrbáčková Předmětové komise II. stupně: Čj Mgr. Naděžda Zemánková Př Mgr. Radoslav Filipovič Jazyk a jazyková komunikace Aj Mgr. Jarmila Maňasová Člověk Z Mgr. Rostislav Gorecký Nj Mgr. Adriana Maňasová a příroda F Mgr. Helena Školníková Rj Mgr. Danuše Slámečková Ch Mgr. Stanislava Remešová Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost M Mgr. Daniela Štokmanová Inf Ing. Hana Vyoralová Ozv Mgr. Gabriela Šuráňová D PaedDr. Karel Máťa Člověk a svět práce Umění a kultura Člověk a zdraví Pč Mgr. Jana Došlová Vv Mgr. Iva Šmotková Hv Mgr. Aleš Ptáček Tv Ing. Milena Novotná Věková skladba pedagogických pracovníků Do 35 let Od 35 do 45 let Od 45 do 55 let Od 55 Důchodový věk celkem / žen celkem / žen Celkem / žen celkem / žen celkem / žen 6 / 5 5/ 4 10/ 9 14/ 11 0 Průměrný věk Muži Ženy Všech zaměstnanců 47 47,52 47,43 Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů * Požadovaný stupeň vzdělání a pedagogická způsobilost jsou u všech pedagogických pracovníků splněny. Požadovaná odborná způsobilost je vyjádřena následně v tabulkách. Požadovaný stupeň vzdělání a pedagogická způsobilost I. st. 100 % Požadovaný stupeň vzdělání a pedagogická způsobilost II. st. 94 % Aprobovanost výuky I. stupeň 96 % Aprobovanost výuky II. stupeň 87 % Aprobovanost výuky na I. stupni ČJ AJ M PRV PŘ VL HV VV VPČ TV PČ Vol Nep hodin celkem hodin aprobov aprobovanost v %

11 Aprobovanost výuky na II. stupni ČJ AJ M INF OZV Z D Př F CH HV VV TV PČ Vol Nep hodin celkem hodin aprobovaných aprobovanost v % 2. Nepedagogičtí pracovníci počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 21 19,8 Externí pracovníci 0 0 Ostatní pracovníci pořadové číslo Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 hospodářka 1,0 SOŠ 2 školník 1,0 SOŠ 3 pomocník školníka 1,0 SOŠ 4 uklízečka 0,9 SOU 5 uklízečka 0,9 6 uklízečka 0,9 7 uklízečka 0,9 8 uklízečka 0,9 9 uklízečka 0,9 10 uklízečka 0,9 11 vedoucí ŠJ 1,0 SOŠ 12 kuchařka 1,0 SOU 13 vedoucí kuchařka 1,0 SOU 14 kuchařka 1,0 SOU 15 kuchařka 1,0 16 pomocná kuchařka 1,0 17 pomocná kuchařka 1,0 18 pomocná kuchařka 1,0 19 pomocná kuchařka 1,0 20 pomocnice pro úklid 1,0 21 účetní 0,5 Bc 11

12 IV. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 1. Zapojení všech pedagogických pracovníků do celoživotního vzdělávání V květnu 2011 jsme závěrečným dvoudenním seminářem ukončili zapojení do tříletého projektu EU s názvem Další vzdělávání pracovníků ve školách a školských zařízeních Zlínského kraje. Projekt byl zahájen v roce 2009 a účastnili se ho všichni pedagogičtí pracovníci. Pedagogové absolvovali čtyři dvoudenní semináře, jejichž obsah se dotýkal oblasti psychologie a pedagogiky (základy typu osobnosti, profil učitele, osobnost žáka, typu žákovského kolektivu, role žáků v něm, vzájemných vztahů a komunikace, psychických poruch v praxi a zvládání stresu). Cílem projektu však nebyla jen oblast teorie. Jeho význam spočívá také v praktické části, kdy po celou dobu jeho trvání bylo možné nasnímání a následný odborný rozbor typů osobnosti všech pedagogických pracovníků, vytvoření obrazu celého pedagogického kolektivu, nasnímání a odborné vysvětlení typu celých žákovských kolektivů i jednotlivců. Sdělené skutečnosti o jednotlivých třídách umožnily pedagogům lépe pochopit chování, vztahy, role a výkon žáků i celé třídy. I po ukončení projektu mohou nadále pedagogičtí pracovníci, jejich rodinní příslušníci, žáci i rodiče využít nabídku s možností osobních konzultací v psychologické poradně ve Valašském Meziříčí se známými odborníky MUDr. Miroslavem Orlem a PaedDr. Věrou Facovou. Cyklu přípravných seminářů k zahájení projektu EU peníze do škol se zúčastnili ředitel školy, zástupce ředitele, metodička ICT, vyučující cizích jazyků a hospodářka školy. 2. Osobní růst pedagogických i nepedagogických zaměstnanců, jejich účast na dalším vzdělávání Škola má zpracován plán personálního rozvoje pedagogických zaměstnanců podle pokynu MŠMT ČR. Zahrnuje dlouhodobé cíle i krátkodobé cíle v oblasti rozvoje pedagogických pracovníků a vychází z potřeb pro daný školní rok. Rozšiřující vzdělávání Název vzdělávání ukončení studia Počet Místo konání Studium pedagogické odbornosti 1 PTÚ Kunovice Individuální účast pedagogických pracovníků na vzdělávání Název vzdělávací akce ( kurzy, semináře ) Počet Místo konání Tvořivá škola Český jazyk 4. a 5. ročník 2 Zlín Tvořivá škola vyjmenovaná slova 1 Brumov Krajská konference k prevenci 1 Zlín Seminář k Ekoškole 1 Hulín Seminář: Interaktivní učebnice nakladatelství Fraus I. 1 Zlín Seminář: Interaktivní učebnice nakladatelství Fraus II. 1 Zlín Seminář pro správce školních knihoven 1 Zlín Seminář: Obaly a odpady 1 Zlín Seminář Třída je můj tým 1 Zlín 12

13 Seminář výchovných poradců 1 Zlín Řízení počítačů ve výuce 1 Vizovice Ruština na ZŠ jako druhý cizí jazyk 1 Zlín Krajská konference EVVO 1 Uherské Hradiště Seminář k projektu Rubikon 1 Vsetín E Twinning III. Rozvoj projektů a využívání ICT 1 Zlín Tvořivá škola Vlastivěda 2 Brumov Tvořivá škola Interaktivní výuka přírodovědy 2 Brumov Tvořivá škola činnostní učení v matematice v ročníku 5 Uherský Brod Tvorba DUM 2 Otrokovice Seminář Google 1 Zlín Finance a já 2 Zlín Seminář PaedDr. Zdeňka Martínka Šikana, její podoby a řešení 2 Luhačovice Motivační konference anglického jazyka 1 Zlín Seminář školních metodiků prevence 1 Zlín Seminář e - Twinning III. 1 Zlín Metodika angličtiny na I. stupni 2 Zlín Seminář EVVO - Ekopolis 1 Zlín Seminář Tóny a zvuky 1 Zlín Agrese, krize a možnosti jejich řešení 35 Slavičín Konference CLIL na čských školách 1 Olomouc Seminář EU peníze školám 1 Zlín Účast vedení školy na vzdělávání Název vzdělávací akce ( kurzy, semináře ) Počet Místo konání Novela zákona o pedagogických pracovnících 1 Luhačovice Seminář pro příjemce dotace EU 1 Luhačovice Novela zákona o pedagogických pracovnících 1 Luhačovice Peníze EU školám 2 Zlín Konference EVVO 1 Uherské Hradiště Seminář Stav regionálního školství 1 Zlín Fond mikroprojektů 1 Zlín Individuální účast nepedagogických pracovníků na vzdělávání Název vzdělávací akce ( kurzy, semináře ) Počet Místo konání Novela zákona o pedagogických pracovnících 1 Luhačovice Seminář Perm 3 mzdy 1 Zlín Seminář pro příjemce dotace EU 1 Luhačovice Novela zákona o pedagogických pracovnících 1 Luhačovice Změny ve způsobu zdaňování mezd a ostatních příjmů 1 Zlín Fond mikroprojektů 1 Zlín 13

14 Novela archivnického zákona v podmínkách školy 1 Zlín Peníze EU školám 1 Zlín Stravovací systém 1 Vizovice Zdravotní a sociální pojištění 1 Zlín V. PŘEHLED O ZAŘAZENÍ ŽÁKŮ 1. Zapsaní a zařazení žáci do 1. třídy Zapsaní do 1. třídy 2010/2011 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy Zapsaní do 1. třídy 2011/2012 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy Do první třídy nastoupili ve školním roce 2010//2011 žáci z těchto obcí: Slavičín 24 Šanov 1 Divnice 3 Nevšová 3 Rudimov 4 Kochavec 1 Bohuslavice nad Vláří 1 Petrůvka 1 Lipová 3 Celkem 41 žáků Do první třídy nastoupí ve školním roce 2011/2012 žáci z těchto obcí: Slavičín 25 Šanov 1 Divnice 1 Nevšová 3 Rudimov 4 Petrůvka 2 Bohuslavice nad Vláří 2 Lipová 3 Celkem 41 žáků 14

15 2. Počty žáků přijatých ke studiu na střední školy, SOŠ a OU ve školním roce 2010/2011 Gymnázium 8 leté 6 leté 4 leté SOŠ s maturitou vč.konzervatoří Odborná učiliště bez maturity OU, PrŠ přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí Evidence umístění žáků: (* 8 žáků 5. ročníku, 59 žáků 9. ročníku, 1 15-ti letá žákyně 8. ročníku, celkem 68 žáků) GJP Slavičín (4 leté) 5 SOŠ Uherský Brod 1 GJP Slavičín (8 leté) 11 SŠNO Bystřice pod Hostýnem 1 Gymnázium Valašské Klobouky 2 Konzervatoř Olomouc 1 Gymnázium Uherský Brod 1 SLŠ Hranice 1 SOŠ Slavičín 7 COP Zlín 1 SPŠ Zlín 2 SŠ polytechnická Zlín 1 Obchodní akademie Zlín 2 SZŠ Rožnov pod Radhoštěm 1 SOŠ Luhačovice 3 SOŠ Bystřice pod Hostýnem 1 SOŠ Vizovice 3 SŠ dostihového sportu a jezdectví 1 SPŠ Uherský Brod 9 SOŠ Otrokovice 1 SPgŠ Kroměříž 1 SPŠ Zlín 1 SOŠ Kroměříž 1 SZŠ Vsetín 2 SHŠ Kroměříž 1 SOŠ Valašské Klobouky 2 COPT Uherský Brod 2 OA Valašské Klobouky 2 SZŠ Zlín 2 ZHŠ Zlín 1 15

16 VI. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ, STATISTICKÉ PŘEHLEDY 1. Přehled klasifikace a výchovných opatření za II. pololetí školního roku 2010/2011 Třída Třídní učitel Celkem Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE Chlapci Dívky CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení p Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé CELKEM VE TŘÍDĚ Celkem Omluvená Neomluvená PRŮMĚR NA ŽÁKA I.A Božena Bělohlávková , ,76 48,76 I.B Ivana Pančíková , ,00 52,00 II.A Mgr. Věra Navrátilová , ,00 53,00 II.B Mgr. Darja Konečná , ,32 41,32 III.A Mgr. Alena Otépková , ,24 51,24 III.B Mgr. Iva Filáková , ,09 38,09 IV.A Mgr. Helena Kovaříková , ,60 63,60 IV.B Mgr. Marie Hrbáčková , ,47 51,47 V.A Mgr. Jitka Pavlůsková , ,18 57,18 V.B Mgr. Jana Došlová , ,05 56,05 V.C PaedDr. Bronislava Králíková , ,85 60,85 VI.A Mgr. Jarmila Maňasová , ,87 61,87 VI.B Ing. Milena Novotná , ,33 60,33 VII.A Mgr. Gabriela Šuráňová , ,11 53,11 VII.B Mgr. Adriana Maňasová , ,92 50,92 VIII.A Mgr. Daniela Štokmanová , ,68 58,74 4,95 VIII.B Mgr. Danuše Slámečková , ,35 46,00 0,35 VIII.C Mgr. Rostislav Gorecký , ,89 65,89 IX.A Mgr.Iva Šmotková , ,30 78,30 IX.B Mgr.Radoslav Filipovič , ,06 64,00 0,06 IX.C Mgr. Naděžda Zemánková , ,47 98,47 CELKEM/POČET x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,93 57,68 0,26 Celkem Omluvená Neomluvená 16

17 17

18 2. Výsledky dotazníkových šetření ve školním roce 2010/2011 Na systematickém hodnocení výsledků školy se podílejí jak vedení školy, tak všichni pedagogičtí pracovníci s využitím vhodných nástrojů k měření výsledků vzdělávání (metody testování, pozorování, rozhovory, dotazníky, písemné práce, schůzky školní metodičky prevence se členy žákovského parlamentu, výchovné komise ). Pro srovnání úrovně vědomostí a dovedností našich žáků se každoročně přihlašujeme k testování. Učitelé využívají statistické údaje a přehledy ke srovnání vstupních znalostí a dovedností žáků 6. ročníku a v tzv. Zkouškách nanečisto v 9. ročníku z matematiky, jazyka českého a obecných předpokladů, které jim umožní srovnání s žáky ZŠ Luhačovice. Mimo to probíhají každoročně dotazníková šetření SCIO nebo KALIBRO. Ve strategii testování jsme v roce 2010/2011 nejen pokračovali, ale rozšířili jsme ji o další oblasti. V březnu 2011 se žáci naší školy zúčastnili testování v rámci projektu SCIO ČTENÁŘ. Bylo připraveno s cílem ověřit nejdůležitější čtenářské dovednosti žáků, porozumění a posouzení textu. Součástí výstupů bylo porovnání se všemi zúčastněnými školami a žáky. Ze závěrů testování vyplývá, že výsledky v oblasti čtenářských dovedností jsou špičkové. Patříme mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování z celé ČR a máme tedy lepší výsledky než 90 % zúčastněných škol. Největší radost nám udělali žáci 4. tříd, z nichž se 37 % umístilo nadprůměrně, 27 % výborně a zbývající průměrně. Jistě stojí za zmínku i výsledky dalšího testování společnosti SCIO. Testy SCIO - FINGR byly zaměřeny na zjištění finanční gramotnosti žáků 8. ročníku. Posuzovaly jejich dovednosti v oblasti financí, plateb, cen, principů hospodářství, ekonomiky, finančního trhu i hospodaření domácnosti. Závěrečné výsledky potvrdily, že patříme v oblasti finanční gramotnosti mezi velmi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol. Závěrečné zprávy z testování Čtenář i FINGR nás velmi potěšily. Domníváme se, že velký vliv na úspěch našich žáků má činnost moderních Školních informačních center v prostorách školy. V uplynulém školním roce se naše škola zařadila do projektu testovaných základních škol z 60 zemí celého světa účastí v mezinárodních výzkumech PIRLS a TIMS. Testování se zaměřilo na zjištění úrovně čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti žáků 4. tříd. Výzkumy probíhaly pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a provedli je vyškolení pracovníci České školní inspekce. Součástí výzkumu byly i dotazníky pro rodiče testovaných žáků. Testování proběhlo v květnu 2011 a s výsledky bude škola seznámena později. V závěru školního roku jsme obdrželi potěšující ocenění udělené společností SCIO. Na Vaši školu chodí žáci, kteří získali ocenění za výborné výsledky v testování, jež společnost SCIO realizovala ve druhé polovině školního roku 2010/2011. Potvrzení výsledků a závěry všech testování jsou k nahlédnutí u ředitele školy a budou součástí Vlastního hodnocení školy. 3. Hodnocení výsledků výchovného působení Škola má ustanoveny tři výchovné poradce a samostatnou funkci metodika prevence. Oblast působení výchovných poradců je rozdělena následovně: Výchovný poradce pro I. stupeň Speciální pedagog na I. stupni se zabýval sledováním a řešením problémů u žáků s výukovými či výchovnými problémy. Vedl agendu dvou integrovaných žáků a 15 žáků se zdravotním znevýhodněním. Ve spolupráci s třídními učiteli sestavoval pro tyto žáky individuální vzdělávací programy. Na I. stupni pracoval s těmito žáky ve speciálním předmětu - Cvičení z českého jazyka (blíže viz. Péče o žáky integrované). Velmi úzce spolupracoval s pedagogicko-psychologickou poradnou a rodiči. Odborná kvalifikace speciální pedagogiky zaručovala kvalitní péči o diagnostikované žáky. 18

19 Školní rok 2011/2010 nebyl na I. stupni poznamenán žádným závažným přestupkem, ba ani sníženou známkou z chování. Většina žáků nám dělala svým vystupováním radost, čehož důkazem je mnoho udělených pochval na konci školního roku. Důležitou metodickou činností výchovného poradce bylo zajištění péče o předškoláky a spolupráce s jejich rodiči. Uskutečnilo se množství programů určených pro budoucí školáky, jejichž cílem bylo připravit děti na bezstarostný vstup do první třídy, odbourání případného strachu a obav ze strany dětí a občas také rodičů (dále viz Spolupráce s rodiči předškoláků). Výchovný poradce pro II. stupeň Výchovný poradce II. stupně vytvářel ve školním roce 2010/1011 metodickou činnost v následujících oblastech: Prioritním úkolem bylo zajištění péče o žáky s vývojovými poruchami učení a se zdravotním znevýhodněním. Ve spolupráci s třídními učiteli sestavoval pro tyto žáky individuální vzdělávací programy. Vytvářel dohled a kontrolu nad plněním těchto programů a na poskytování pomoci integrovaným žákům ze strany všech vyučujících. Ve školním roce 2010/2011 se podle stanovených výukových plánů II. stupně vzdělávali 4 integrovaní žáci s různým druhem postižení (vývojové poruchy učení, vady řeči, tělesné vady a sluchové poruchy). Řešení výchovných problémů probíhalo většinou formou výchovných komisí, které byly v roce 2010/2011 svolány 4x. Výchovný poradce organizoval schůzky s rodiči žáků, s nimiž bylo nutné řešit výchovné problémy. Následně informoval o výsledcích a průběhu jednání vedení školy a pedagogickou radu. Při vážnějších nebo opakujících se problémech spolupracoval s dalšími odbornými institucemi a specializovanými pracovišti. Byly řešeny poruchy chování, neplnění školních povinností, zapomínání a záškoláctví. Závažný případ záškoláctví byl důvodem k udělení III. stupně z chování. I přes tyto jmenované skutečnosti lze konstatovat, že školní rok 2010/2011 proběhl z hlediska počtu výchovných přestupků poklidně. Výchovný poradce zajišťoval spolupráci s těmito institucemi: Speciální pedagogické centrum Zlín a Valašské Meziříčí - uskutečnily se konzultace, návštěvy a hospitace pracovnice SPC u 2 žáků s individuálním vzdělávacím plánem. Pedagogicko-psychologická poradna Zlín byly zajištěny konzultační dny k vyšetření v PPP a zkonzultovány případy vyžadující pomoc klinického psychologa. Oddělení sociální péče Luhačovice ve dvou případech probíhala vzájemná informovanost a byla domlouvána pravidla spolupráce. Středisko výchovné péče Zlín bylo domluveno vyšetření a následný pobyt žákyně s poruchami chování (záškoláctví) v tomto zařízení. Městská policie Slavičín z důvodů záškoláctví byl dán apel na kontroly nezletilých žáků v dopoledních hodinách v době výuky. V oblasti spolupráce s I. stupněm a s okolními spádovými školami proběhly tyto programy: V říjnu 2010 se konala v kinosále školy schůzka s rodiči žáků 5. tříd, kde získali informace o aktivitách školy, byla zajištěna prohlídka školy a poskytnuty individuální konzultace. Byl uspořádán Návštěvní den pro žáky a rodiče spádových škol proběhly tzv. Zábavné tvořivé dílny dopoledne se zajímavým programem pro žáky 5. tříd ze ZŠ Malé Pole a Rokytnice připravili vyučující 5. tříd ve sportovní hale Páťákiádu, školní den plný her, zajímavých kvízů, sportování, zábavy a navázání nových kamarádství s žáky ZŠ Malé Pole a Rokytnice. V červnu se uskutečnila schůzka všech vyučujících 5. ročníku naší a spádových škol s třídními učiteli budoucích 6. tříd s předáním informací a dokumentace nových žáků. 19

20 Kariérový výchovný poradce pro volbu povolání Výchovný poradce poskytoval poradenskou činnost při výběru v profesním a společenském uplatnění pro žáky i rodiče, spolupracoval se zástupci středních škol. Působil v oblasti profesní orientace a zodpovídal za včasné a přesné odeslání přihlášek žáků na navazující typy škol. Shromažďoval příslušné informace o nabídkách a možnostech dalšího studia a dával je k dispozici žákům i rodičům. V průběhu školního roku se uskutečnily následující akce: V listopadu byla zorganizována informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků s účastí výchovného poradce, zástupců okolních středních škol a zástupců podniků zaměstnávajících absolventy SŠ, probíhaly individuální pohovory s rodiči o volbě povolání. Byla zajištěna poznávací exkurze pro všechny vycházející žáky na SOŠ Slavičín. Žákům byla dána možnost návštěvy burzy středních škol na SPŠ Zlín. Žáci 9. ročníku si porovnali vědomosti z českého jazyka, matematiky a všeobecných znalostí se svými vrstevníky ze ZŠ Luhačovice ve srovnávacích testech. 4. Oblast prevence rizikového chování Primární prevenci rizikového chování realizujeme na základě dlouhodobého Minimálního preventivního programu aktualizovaného pro stávající školní rok. S jeho obsahem jsou učitelé seznámeni a je jim k dispozici ve sborovnách. Veřejnost má možnost se s ním seznámit na webových stránkách školy. Program je zaměřen na všechny žáky ročníku, se zvláštním přihlédnutím k dětem ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí, k dětem s nedostatečným prospěchem a s některými typy specifických vývojových poruch chování. Je nedílnou součástí života školy. Primární prevence se prolíná do všech školních i mimoškolních aktivit. Vede žáky k sebevědomí, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, k zvládání stresů, k dovednostem řešit své problémy bez pomoci návykových látek. Probíhá pravidelným působením na žáky v každodenním styku, besedami s odborníky, přednáškami, pobytovými akcemi, projekty. Zaměřuje se i na rodiče, kteří jsou s jeho uskutečňováním seznamováni prostřednictvím webových stránek, Školních novin a na třídních schůzkách. Při jeho realizaci spolupracujeme s institucemi zabývajícími se touto problematikou. Nově byly ve školní roce 2010/2011 organizovány tyto aktivity: Rubikon soutěž pětičlenných družstev 8. a 9. tříd zaměřena na znalost zákonů a uvážlivé rozhodování. Co je Adra výstava o činnosti humanitární organizace ADRA spojená s besedou pro žáky 8. ročníku. Síla lidskosti projekt zaměřený na holocaust a osobnost Nicholase Wintona. Chceme pomáhat 2. ročník projektu NJP. V rámci něj realizace projektů Boj proti kouření se zaměřením na žáky 1. a 2. tříd, Sluneční hodiny jednání s městem Slavičín o jeho realizaci. Klíčový rok zapojení třídy 7. A do projektu o. s. Prázdninová škola Lipnice. Oblast řešení výchovných problémů: Metodička prevence řešila spolu s třídními učiteli a vedením školy tři případy s podezřením na kyberšikanu. Ta se ani jednou neprokázala. Nebylo nutné svolávat výchovnou komisi. Žáci dokáží na případné problémy upozornit, ty jsou pak řešeny v zárodku většinou s třídními učiteli. 20

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO 708 71 540, identifikátor zařízení: 600 114 473 2. Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/2015 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Ve Zlíně dne 29. srpna 2013-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

za školní rok 2005-2006

za školní rok 2005-2006 Základní škola Rosice, okres Brno-venkov Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005-2006 Ředitel školy: RNDr. Petr Lukáš -2- Část I. Základní údaje o škole a)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Ve Zlíně dne 27. srpna 2012-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10 OBSAH I. Úvod 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2010/2011 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více