VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011 OBSAH: I. Charakteristika školy 2 II. Vzdělávací program školy 5 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení 12 V. Přehled o zařazení žáků 14 VI. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 16 VII. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, práce s nadanými žáky 26 VIII. Prostředky získané z jiných zdrojů, granty 29 IX. Školní projekty financované z cizích zdrojů 30 X. Školní výukové projekty 32 XI. Projekty a programy s mezinárodní účastí 35 XII. Činnost předmětových komisí a metodického sdružení I. stupně 36 XIII. Mimoškolní aktivity, spolupráce s organizacemi, rodiči, veřejností 41 XIV. Nové školní akce uskutečněné ve školním roce 2010/ XV. Činnost školní družiny a školního klubu 46 XVI. Informace o kontrolách 47 XVII. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace za rok XVIII. Závěr Výroční zprávy 54 Přílohová část Výroční zprávy za období 2010/

2 Základní škola Slavičín Vlára V souladu s ustanovením 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a ustanovením 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám zřizovateli školy a školské radě výroční zprávu o činnosti Základní školy Slavičín - Vlára za období školního roku 2010/2011. I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, PSČ , IČO , identifikátor zařízení: Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození 25, Slavičín, IČO , IZO: Datum zřízení školy: Datum zařazení do sítě: č.j. 1204/20, změna zařazení k Jméno ředitele školy: PaedDr. Petr Navrátil, jmenován do funkce od Statutární zástupce ředitele: Mgr. Jana Pinďáková, jmenována do funkce od Celková kapacita školy a jejích součástí: Základní škola žáků Školní jídelna základní školy jídel Školní družina a školní klub žáků 7. Odloučená pracoviště školy: K Hájenkám 354, Slavičín ( ročník ) 8. Údaje o kontaktech: telefon: , , mail: 9. Rada školy: zřízena ke dni č.j. SO 750/97 Školská rada: zřízena v souladu s ust. 167, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. usnesením Rady města Slavičín Seznam členů Školské rady Základní školy Slavičín - Vlára: Ing. Miroslav Kadlec, Spojovací 490, Slavičín Ing. Jaroslav Končický, Osvobození 283, Slavičín Mgr. Jana Adámková, Mladotické nábřeží 849, Slavičín Mgr. Adriana Maňasová, Nádražní 184, Slavičín - předseda ŠR Mgr. Marie Hrbáčková, Slavičín - Nevšová 55 Ing. Hana Vyoralová, Pod Habešem 1222, Vizovice Pavla Sudková, Slavičín - Nevšová 157 Pavel Sláma, Družstevní 671, Slavičín Pavla Hudečková, Ševcovská 373, Slavičín 10. Seznam mimoškolních nebo volnočasových občanských sdružení při škole Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace Školní sportovní klub, člen AŠSK od školního roku 1995/96 pod číslem JIM

3 Základní škola Slavičín je plně organizovaná 21-třídní škola. Je umístěna v klidné části sídliště Vlára poblíž přírodní vodní lokality, nedaleko městského parku a moderních sportovních areálů. Komplex základní školy tvoří hlavní budova s ročníkem, přístavba jídelny a tělocvičny, dřevěný pavilon pro školní družinu a školní klub a ve vzdálenosti 200 metrů je umístěna samostatná budova ročníku. S hlavní budovou školy je propojeno gymnázium, jehož studenti využívají školní bufet a jídelnu. Škola má bezbariérové uspořádání, které umožňuje přístup a výuku tělesně handicapovaným žákům. V hlavní budově jsou žákům k dispozici odborné pracovny školních dílen, multifunkční audiovizuální učebny vybavené dataprojektory a interaktivními tabulemi, interaktivní učebny zeměpisu, přírodopisu a fyziky, učebna cizích jazyků, chemie, výtvarné výchovy, hudební výchovy, učebny PC, keramická dílna, kinosál a nové Školní informační centrum. V budově I. stupně se nachází odborné učebny hudební a výtvarné výchovy, anglického jazyka, mulltimediální učebna, místnost školní družiny a Školní informační centrum. Multifunkční audiovizuální učebna a Školní informační centrum lákají jak svým barevně laděným interiérem, tak především vybaveností počítači, dataprojektory, interaktivní tabulí a zcela novým nábytkem. V dubnu 2010 zahájilo svou činnost Mateřské centrum vytvořené v přízemí budovy I. stupně. Projekt se setkal s naším pochopením a nabídnuté prostory včetně moderního technického vybavení školy jsou rodinám k dispozici třikrát týdně. K výuce tělesné výchovy se využívá moderní sportovní hřiště s umělým povrchem, tělocvična a z kapacitních důvodů také sportovní hala. Všechny prostory odpovídají hygienickým normám. Škola udělala ve školním roce 2010/2011 významný krok v oblasti vybavenosti a modernizaci prostředí. Díky úspěšnosti projektu Přeshraniční spolupráce s názvem Hodina češtiny a hodina slovenčiny jsme otevřeli novou multimediální učebnu, ve které probíhají videokonference a společné hodiny s partnerskou školou v Nové Dubnici (viz. Školní projekty financované z cizích zdrojů). Školní informační centrum má za sebou více než rok úspěšné a bohaté činnosti. Bylo slavnostně otevřeno v rámci projektu s dotací téměř 2,5 milionů korun z fondů EU Moderní knihovnou k efektivní výuce a čtenářské gramotnosti. Ve školním roce 2010/2011 probíhala výuka v 5. ročníku podle dosavadního vzdělávacího programu Základní škola. V a ročníku se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Slavičín Vlára. Naší prioritou ve výchovně vzdělávací oblasti nadále zůstává jazyková příprava, pokračování v rozvoji počítačové gramotnosti a nově rovněž finanční gramotnosti žáků. Důkazem toho je výuka anglického jazyka už od 2. ročníku, možnost volby druhého jazyka od 7. ročníku a nabídka volitelných předmětů Základy informatiky již od 4. třídy. Nabídku volitelných předmětů na I. stupni obohacuje Hudební díla, Výtvarné činnosti s využitím keramické dílny a Cvičení z českého jazyka. Struktura volitelných předmětů na II. stupni vychází z aktuálních požadavků a zájmu žáků. V 7. a 8. ročníku podporujeme zájem žáků o rozvoj v oblasti jazykové výchovy, výpočetní techniky, digitální fotografie, grafické prezentace, tvorby www. stránek, multimediální tvorby, konverzace v anglickém jazyce, druhého cizího jazyka (německý, ruský), keramiky, technických činností, rýsování a základů vědy. V 9. ročníku vycházíme vstříc žákům připravujícím se na přijímací zkoušky na střední školy. Vyhovujeme jejich požadavkům začleněním přípravných celoročních seminářů z českého jazyka a matematiky formou dalších volitelných předmětů s jednohodinovou týdenní dotací. Na prvním stupni ZŠ volíme rozmanité vyučovací metody podle námětů Tvořivé školy. Postupné vzdělávání v oblasti nejmodernější techniky umožňuje výuku v odborných učebnách vybavených interaktivními tabulemi, dataprojektory, počítači a množstvím audiovizuálních, obrazových i jiných pomůcek. Žáci I. stupně běžně pracují v rámci jednotlivých předmětů na počítačích, zájemci o výpočetní techniku ve 4. a 5. ročníku navštěvují volitelný předmět Základy Informatiky. Žáci ročníku mají k dispozici počítačovou učebnu, moderní multimediální učebnu a Školní informační centrum. Plně je využívají žáci i pedagogové jak ve výuce, tak ve svém osobním volnu. Škola sleduje zajímavé novinky softwaru a průběžně pořizuje programy pro jednotlivé předměty. Pro výuku mnoha předmětů na I. a II. stupni se nám podařilo vytvořit soubor interaktivních učebnic. Úspěchem našich žáků v uplynulém školním roce byly vynikající výsledky ve srovnávacím testování společnosti SCIO Čtenář a FINGR (finanční gramotnost). Žáci 4. tříd dosáhli nejlepšího umístění v kraji (viz. Výsledky dotazníkových šetření ve školním roce 2010/2011). Mimořádného úspěchu se nám dostalo také na celorepublikové úrovni, a to 1. místo v matematické soutěži 3

4 KLOKAN 2011 kategorie Cvrček. Je potěšitelné, že škola dosahuje výborných výsledků v rámci celostátního testování i při odchodu nadaných žáků na osmileté gymnázium. Ve školním roce 2010/2011 všichni pedagogičtí pracovníci pokračovali v zapojení do projektu s názvem Další vzdělávání pracovníků ve školách a školských zařízeních ve Zlínském kraji. Školní rok 2010/2011 byl třetím rokem pokračující spolupráce s partnerskou školou ZŠ Janka Kráĺa v Nové Dubnici. V rámci návštěv ředitelů i učitelů obou škol se diskutovalo o otázkách školního života a pokračující spolupráce zejména směrem k žákům. Nejvýznamnějším počinem v oblasti spolupráce byla realizace Projektu přeshraniční spolupráce škol Hodina češtiny a hodina slovenčiny. (Konkrétní aktivity jsou ve Výroční zprávě uvedeny samostatně). Těší nás, že jsme mohli i letos přivítat na školní akci děti z Dětského domova ze Smoliny. Přijaly naše předvánoční pozvání a spolu s dětmi I. stupně se bavily na Čertovinách pořádaných školní družinou a školním klubem na Sokolovně. V závěru školního roku byly našimi hosty na celoškolním kulturním programu Hrátky Školní družina a klub svými aktivitami navazují na výchovně vzdělávací činnost školy. Pestrost nabídky činností je stále na vynikající úrovni. Provoz ŠD probíhá od 6.00 do hodin a odpovídá požadavkům rodičů. Režim je rozdělen na odpočinkovou činnost, rekreační činnost a řízenou zájmovou činnost (výtvarná, hudební, pracovní, dopravní, přírodovědná, sportovní, příprava na vyučování formou didaktických her, počítačová gramotnost). Výčet akcí ŠD a ŠK je ve Výroční zprávě uveden samostatně. Naše škola je od roku 2002 zřizovatelem cimbálové muziky Slavičan pod vedením Mgr. Aleše Ptáčka. Její vznik byl dán potřebou oživení folklorních tradic města Slavičína a jeho okolí. Zařízení školního stravování slouží i ke stravování studentů a zaměstnanců gymnázia, městského úřadu a důchodců. Ke stravování bylo přihlášeno celkem 847 žáků a studentů a 164 dospělých strávníků, z toho 86 zaměstnanců škol. Průměrný počet pravidelně se stravujících včetně mimoškolních je 550. Jídelna předkládá strávníkům nabídku dvou jídel a do jídelníčku jsou zařazovány pokrmy dle projektu Zdravá výživa. Systém čipových karet umožňuje přihlašovat a odhlašovat obědy při náhlé nepřítomnosti telefonicky. Informace o dění ve škole získávají rodiče a veřejnost ze Školních novin, které pravidelně vychází 3x za rok a z webových stránek školy (www.zsslavicin.cz). Pravidelně také informujeme o významných akcích ve Slavičínském zpravodaji. Počet tříd /skupin/ Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu/ Přepočtený počet ped. pracovníků Počet žáků na ped.úvazek 1. stupeň ,45 10,82 20,79 2. stupeň ,9 19,14 10,92 Školní družina ,64 - Školní klub ,72 - *Počet žáků se shoduje s výkazem o základní škole a uvádí stav k

5 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vzdělávací program Č.j. MŠMT Počet žáků V ročnících Stav ke dni Základní škola / ŠVP pro základní vzdělávání / Ročník I. st II. st. Počet žáků (stav k ) vyučovacích hod vyučovacích hod Počet tříd plán dělení celkem plán dělení celkem Předmět Český jazyk a literatura Cizí jazyk Prvouka Vlastivěda - přírodověda Matematika Informatika Občanská a zdravotní výchova Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarné a prac. činnosti Fyzika Chemie Praktické činnosti Volitelné předměty Týdenní počet hodin ve tř Týdenní počet hodin v roč Nepovinné předměty 1N 1N 1N 1N 4 4 1N 1 1 Celkem hodin v učebním plánu 2 SH 2 SH SH 1SH 2 SH 1SH HD

6 Volitelné předměty Název předmětu Zkratka Vyučující Počet hodin Počet žáků 4. ročník Cvičení z českého jazyka Cčj Nav 1 10 Základy informatiky Inf Vy 1 15 Výtvarné činnosti Vč Šm ročník Cvičení z českého jazyka Cčj Kon 1 13 Základy informatiky Inf Vy 1 17 Výtvarné činnosti Vč Šm 1 15 Hudební dílna Hd Pt ročník Německý jazyk Nj Maň 2 19 Ruský jazyk Rj Slá 2 18 Věda je hra Vě Vy ročník Německý jazyk Nj Maň 2 18 Ruský jazyk Rj Slá 2 19 Technické činnosti Tč Fi 2 17 Keramická dílna Ker Šm 1 14 Multimediální výchova Mt Šá 1 12 Počítačová grafika PCg Vy 1 15 Konverzace v anglickém jazyce KAj Jah ročník Německý jazyk Nj Maň 2 17 Ruský jazyk Rj Slá 2 15 Technické činnosti Tč Fi 2 17 Domácnost šití Dom Šm 2 8 Multimediální výchova Mt Šá 1 14 Rýsování Rýs Do 1 12 Tvorba grafických prezentací Tgp Vy 1 13 Konverzace v anglickém jazyce KAj Ms 1 18 Seminář z českého jazyka I. CČj Šá 1 18 Seminář z českého jazyka II. CČj Ze 1 13 Seminář z matematiky CM Go 1 12 Keramická dílna Ker Šm

7 Název nepovinného předmětu Ročník Vyučující Počet hodin Žáků Sportovní hry 4. a 5. Ptč, Nv 4 39 Sportovní hry mladší žáci 6. a 7. Ptč 2 24 Sportovní hry starší žáci 8. a 9. Ptč 2 20 Sportovní hry dívky 6. a 7. Nv 2 23 Náboženství I. stupeň p.f.str, Gb 4 63 Náboženství II. stupeň p.f. Str 1 16 Hudební dílna II. stupeň Pt 1 22 Zájmové útvary Název zájmového útvaru Maňáskový kroužek Míčové hry Aerobic Mažoretky Roztleskávačky Výtvarný kroužek I. Výtvarný kroužek II. Slavičánek Vyučující Tom, Ptá Tom Tom Fil, Kov Tom, Nv Ly Tom, Fr. Slovák Běl, Pan Národopisný soubor Slavičánek dlouhodobě reprezentuje školu i město nejen u nás, ale také za hranicemi naší země. Vznikl v roce 1985 zásluhou učitelek B. Bělohlávkové a I. Pančíkové. Soubor se věnuje především práci s dětmi mladšího školního věku. Děti se seznamují s písněmi, tanci, hrami, říkadly, ale také se zvyky a obyčeji Valašska. Absolvovaly desítky vystoupení doma a zasloužený potlesk sklidily i v zahraničí. Kvalitní metodické vedení souboru bylo zhodnoceno na mnoha soutěžních přehlídkách. Od založení souboru doprovázel děti k tanci pan učitel PaedDr. Karel Máťa, od roku 1999 vystupuje Slavičánek s cimbálovou muzikou Slavičan pod vedením pana učitele Mgr. Aleše Ptáčka. Kroužky mažoretek a roztleskávaček mají v naší škole letitou tradici. Svými vystoupeními oživují mnohé kulturní i sportovní akce školy a města. Pravidelně se účastní vícedenního soustředění, během něhož nacvičují jednotlivé programy. Vedoucí kroužků vedou své svěřenkyně k rytmickému a estetickému cítění, vnímání hudby a rozvoji pohybové složky. Velkou prioritou Výtvarného kroužku je fakt, že jeho vedoucím je spolu s paní vychovatelkou malíř pan František Slovák. Učí děti citlivému vnímání a výtvarnému znázorňování skutečnosti. Výtvarná dílka žáků je možné pravidelně zhlédnout na výstavě ve městě nebo v interiéru školní družiny a klubu. Loňskou dlouhodobou činností kroužku bylo rovněž výtvarné zpracování exteriéru dřevěného pavilonu dětskými kresbami. S cílem přiblížit malým dětem svět loutek, divadla, pohádek a lidové slovesnosti pracuje řadu let Maňáskový kroužek pod vedením vychovatelek. V průběhu školního roku nacvičují členové kroužku několik pohádkových představení, učí se vodit loutky a pracovat s hlasem. To všechno tak, aby při pravidelném vystoupení pro žáky 1. a 2. tříd a děti okolních mateřských škol upoutali svým divadelním uměním a zaujali malé diváky. Hudební dílna RUBIKO je nejmladší zájmový útvar na naší škole. Vznikl díky iniciativě paní učitelky Jany Hrnčiříkové v roce V uplynulém školním roce pracovalo Rubiko pod vedenín pana učitele Aleše Ptáčka. Rozvíjí nadání žáků se zájmem o hudbu, sborový zpěv i hru na rytmické hudební nástroje. Za svou krátkou dobu působnosti dokázali členové Rubika nastudovat značný repertoár písní, se kterým vystoupili na mnoha školních i veřejných akcích. 7

8 III. PŘEHLED O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Údaje o pedagogických pracovnících školy Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 35 33,31 Externí pracovníci 2 (náb) Na DPČ 1. Pedagogičtí pracovníci Třídní učitelé I. stupeň Třídní učitelé II. stupeň 1.A Božena Bělohlávková 6.A Mgr. Jarmila Maňasová 1.B Ivana Pančíková 6.B Ing. Milena Novotná 2.A Mgr. Věra Navrátilová 7.A Mgr. Gabriela Šuráňová 2.B Mgr. Darja Konečná 7.B Mgr. Adriana Maňasová 3.A Mgr. Alena Otépková 8.A Mgr. Daniela Štokmanová 3.B Mgr. Iva Filáková 8.B Mgr. Danuše Slámečková 4.A Mgr. Helena Kovaříková 8.C Mgr. Rostislav Gorecký 4.B Mgr. Marie Hrbáčková 9.A Mgr. Iva Šmotková 5.A Mgr. Jitka Pavlůsková 9.B Mgr. Radoslav Filipovič 5.B Mgr. Jana Došlová 9.C Mgr. Naděžda Zemánková 5.C PaedDr. Bronislava Králíková Ostatní učitelé I. stupeň Mgr. Jana Pinďáková, zástupce ředitele Mgr. Stanislava Berčíková, od 4.4. příchod z MD Ostatní učitelé II. stupeň PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy PaedDr. Karel Máťa Mgr. Aleš Ptáček Ing. David Ptáček Ing. Hana Vyoralová Mgr. Stanislava Remešová Mgr. Jana Došlová Mgr. Helena Školníková Mgr. Pavlína Jahnová Vychovatelky školní družiny Soňa Lysá vedoucí vychovatelka Ludmila Ptáčková Vychovatelky školního klubu Marie Tomaníková Mgr. Hana Majeriková Vedoucí Školního informačního centra I. stupeň Mgr. Helena Kovaříková Vedoucí Školního informačního centra II.stupeň Mgr. Hana Majeriková Mgr. Adriana Maňasová 8

9 Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, Roků ped. praxe obor, aprobace 138 ředitel školy 1,0 VŠ, M Zpv, zástupce ředitele 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, 1. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň, Aj učitelka, I. stupeň 1,0 VŠ, I. stupeň učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Inf učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, M Z učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Ch učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Čj D učitel, II. stupeň 1,0 VŠ, Čj Hv učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, M F učitel, II. stupeň 1,0 VŠ, M Z učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Př Ch učitelka, II. stupeň 0,772 VŠ, M Zt učitel, II. stupeň 1,0 VŠ, D Ov učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Rj - D Aj učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Čj Ov učitel, II. stupeň 1,0 VŠ, Př Zzv učitelka II. stupeň 1,0 VŠ, Čj Nj učitelka, II. stupeň 1,0 VŠ, Čj Vv vychovatelka 0,5 VŠ, M Bi učitelka, II. stupeň 0,909 VŠ, Aj - Ozv učitel, II. stupeň 0,727 VŠ, Tv - Ekon vychovatelka 0,5 VŠ, M Bi vychovatelka ŠD a ŠK 1,0 SŠ, vych vychovatelka ŠD a ŠK 1,0 SŠ, vych vychovatelka ŠD a ŠK 1,0 SŠ, vych. 36 Členové rozšířeného vedení školy Vedoucí metodického sdružení I. stupně Mgr. Marie Hrbáčková Výchovní poradci Mgr. Darja Konečná I. stupeň Mgr. Naděžda Zemánková II. stupeň PaedDr. Karel Máťa 9. ročník, volba povolání Vedoucí vychovatelka Soňa Lysá Koordinátor školního vzdělávacího programu PaedDr. Karel Máťa Mgr. Marie Hrbáčková Metodik prevence Mgr. Gabriela Šuráňová Metodik informačních technologií Ing. Hana Vyoralová Metodik environmentální výchovy Mgr. Radoslav Filipovič 9

10 Předsedové předmětových komisí a metodického sdružení podle oblastí ŠVP Metodické sdružení I. stupně: Mgr. Marie Hrbáčková Předmětové komise II. stupně: Čj Mgr. Naděžda Zemánková Př Mgr. Radoslav Filipovič Jazyk a jazyková komunikace Aj Mgr. Jarmila Maňasová Člověk Z Mgr. Rostislav Gorecký Nj Mgr. Adriana Maňasová a příroda F Mgr. Helena Školníková Rj Mgr. Danuše Slámečková Ch Mgr. Stanislava Remešová Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost M Mgr. Daniela Štokmanová Inf Ing. Hana Vyoralová Ozv Mgr. Gabriela Šuráňová D PaedDr. Karel Máťa Člověk a svět práce Umění a kultura Člověk a zdraví Pč Mgr. Jana Došlová Vv Mgr. Iva Šmotková Hv Mgr. Aleš Ptáček Tv Ing. Milena Novotná Věková skladba pedagogických pracovníků Do 35 let Od 35 do 45 let Od 45 do 55 let Od 55 Důchodový věk celkem / žen celkem / žen Celkem / žen celkem / žen celkem / žen 6 / 5 5/ 4 10/ 9 14/ 11 0 Průměrný věk Muži Ženy Všech zaměstnanců 47 47,52 47,43 Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů * Požadovaný stupeň vzdělání a pedagogická způsobilost jsou u všech pedagogických pracovníků splněny. Požadovaná odborná způsobilost je vyjádřena následně v tabulkách. Požadovaný stupeň vzdělání a pedagogická způsobilost I. st. 100 % Požadovaný stupeň vzdělání a pedagogická způsobilost II. st. 94 % Aprobovanost výuky I. stupeň 96 % Aprobovanost výuky II. stupeň 87 % Aprobovanost výuky na I. stupni ČJ AJ M PRV PŘ VL HV VV VPČ TV PČ Vol Nep hodin celkem hodin aprobov aprobovanost v %

11 Aprobovanost výuky na II. stupni ČJ AJ M INF OZV Z D Př F CH HV VV TV PČ Vol Nep hodin celkem hodin aprobovaných aprobovanost v % 2. Nepedagogičtí pracovníci počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 21 19,8 Externí pracovníci 0 0 Ostatní pracovníci pořadové číslo Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 hospodářka 1,0 SOŠ 2 školník 1,0 SOŠ 3 pomocník školníka 1,0 SOŠ 4 uklízečka 0,9 SOU 5 uklízečka 0,9 6 uklízečka 0,9 7 uklízečka 0,9 8 uklízečka 0,9 9 uklízečka 0,9 10 uklízečka 0,9 11 vedoucí ŠJ 1,0 SOŠ 12 kuchařka 1,0 SOU 13 vedoucí kuchařka 1,0 SOU 14 kuchařka 1,0 SOU 15 kuchařka 1,0 16 pomocná kuchařka 1,0 17 pomocná kuchařka 1,0 18 pomocná kuchařka 1,0 19 pomocná kuchařka 1,0 20 pomocnice pro úklid 1,0 21 účetní 0,5 Bc 11

12 IV. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 1. Zapojení všech pedagogických pracovníků do celoživotního vzdělávání V květnu 2011 jsme závěrečným dvoudenním seminářem ukončili zapojení do tříletého projektu EU s názvem Další vzdělávání pracovníků ve školách a školských zařízeních Zlínského kraje. Projekt byl zahájen v roce 2009 a účastnili se ho všichni pedagogičtí pracovníci. Pedagogové absolvovali čtyři dvoudenní semináře, jejichž obsah se dotýkal oblasti psychologie a pedagogiky (základy typu osobnosti, profil učitele, osobnost žáka, typu žákovského kolektivu, role žáků v něm, vzájemných vztahů a komunikace, psychických poruch v praxi a zvládání stresu). Cílem projektu však nebyla jen oblast teorie. Jeho význam spočívá také v praktické části, kdy po celou dobu jeho trvání bylo možné nasnímání a následný odborný rozbor typů osobnosti všech pedagogických pracovníků, vytvoření obrazu celého pedagogického kolektivu, nasnímání a odborné vysvětlení typu celých žákovských kolektivů i jednotlivců. Sdělené skutečnosti o jednotlivých třídách umožnily pedagogům lépe pochopit chování, vztahy, role a výkon žáků i celé třídy. I po ukončení projektu mohou nadále pedagogičtí pracovníci, jejich rodinní příslušníci, žáci i rodiče využít nabídku s možností osobních konzultací v psychologické poradně ve Valašském Meziříčí se známými odborníky MUDr. Miroslavem Orlem a PaedDr. Věrou Facovou. Cyklu přípravných seminářů k zahájení projektu EU peníze do škol se zúčastnili ředitel školy, zástupce ředitele, metodička ICT, vyučující cizích jazyků a hospodářka školy. 2. Osobní růst pedagogických i nepedagogických zaměstnanců, jejich účast na dalším vzdělávání Škola má zpracován plán personálního rozvoje pedagogických zaměstnanců podle pokynu MŠMT ČR. Zahrnuje dlouhodobé cíle i krátkodobé cíle v oblasti rozvoje pedagogických pracovníků a vychází z potřeb pro daný školní rok. Rozšiřující vzdělávání Název vzdělávání ukončení studia Počet Místo konání Studium pedagogické odbornosti 1 PTÚ Kunovice Individuální účast pedagogických pracovníků na vzdělávání Název vzdělávací akce ( kurzy, semináře ) Počet Místo konání Tvořivá škola Český jazyk 4. a 5. ročník 2 Zlín Tvořivá škola vyjmenovaná slova 1 Brumov Krajská konference k prevenci 1 Zlín Seminář k Ekoškole 1 Hulín Seminář: Interaktivní učebnice nakladatelství Fraus I. 1 Zlín Seminář: Interaktivní učebnice nakladatelství Fraus II. 1 Zlín Seminář pro správce školních knihoven 1 Zlín Seminář: Obaly a odpady 1 Zlín Seminář Třída je můj tým 1 Zlín 12

13 Seminář výchovných poradců 1 Zlín Řízení počítačů ve výuce 1 Vizovice Ruština na ZŠ jako druhý cizí jazyk 1 Zlín Krajská konference EVVO 1 Uherské Hradiště Seminář k projektu Rubikon 1 Vsetín E Twinning III. Rozvoj projektů a využívání ICT 1 Zlín Tvořivá škola Vlastivěda 2 Brumov Tvořivá škola Interaktivní výuka přírodovědy 2 Brumov Tvořivá škola činnostní učení v matematice v ročníku 5 Uherský Brod Tvorba DUM 2 Otrokovice Seminář Google 1 Zlín Finance a já 2 Zlín Seminář PaedDr. Zdeňka Martínka Šikana, její podoby a řešení 2 Luhačovice Motivační konference anglického jazyka 1 Zlín Seminář školních metodiků prevence 1 Zlín Seminář e - Twinning III. 1 Zlín Metodika angličtiny na I. stupni 2 Zlín Seminář EVVO - Ekopolis 1 Zlín Seminář Tóny a zvuky 1 Zlín Agrese, krize a možnosti jejich řešení 35 Slavičín Konference CLIL na čských školách 1 Olomouc Seminář EU peníze školám 1 Zlín Účast vedení školy na vzdělávání Název vzdělávací akce ( kurzy, semináře ) Počet Místo konání Novela zákona o pedagogických pracovnících 1 Luhačovice Seminář pro příjemce dotace EU 1 Luhačovice Novela zákona o pedagogických pracovnících 1 Luhačovice Peníze EU školám 2 Zlín Konference EVVO 1 Uherské Hradiště Seminář Stav regionálního školství 1 Zlín Fond mikroprojektů 1 Zlín Individuální účast nepedagogických pracovníků na vzdělávání Název vzdělávací akce ( kurzy, semináře ) Počet Místo konání Novela zákona o pedagogických pracovnících 1 Luhačovice Seminář Perm 3 mzdy 1 Zlín Seminář pro příjemce dotace EU 1 Luhačovice Novela zákona o pedagogických pracovnících 1 Luhačovice Změny ve způsobu zdaňování mezd a ostatních příjmů 1 Zlín Fond mikroprojektů 1 Zlín 13

14 Novela archivnického zákona v podmínkách školy 1 Zlín Peníze EU školám 1 Zlín Stravovací systém 1 Vizovice Zdravotní a sociální pojištění 1 Zlín V. PŘEHLED O ZAŘAZENÍ ŽÁKŮ 1. Zapsaní a zařazení žáci do 1. třídy Zapsaní do 1. třídy 2010/2011 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy Zapsaní do 1. třídy 2011/2012 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy Do první třídy nastoupili ve školním roce 2010//2011 žáci z těchto obcí: Slavičín 24 Šanov 1 Divnice 3 Nevšová 3 Rudimov 4 Kochavec 1 Bohuslavice nad Vláří 1 Petrůvka 1 Lipová 3 Celkem 41 žáků Do první třídy nastoupí ve školním roce 2011/2012 žáci z těchto obcí: Slavičín 25 Šanov 1 Divnice 1 Nevšová 3 Rudimov 4 Petrůvka 2 Bohuslavice nad Vláří 2 Lipová 3 Celkem 41 žáků 14

15 2. Počty žáků přijatých ke studiu na střední školy, SOŠ a OU ve školním roce 2010/2011 Gymnázium 8 leté 6 leté 4 leté SOŠ s maturitou vč.konzervatoří Odborná učiliště bez maturity OU, PrŠ přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí Evidence umístění žáků: (* 8 žáků 5. ročníku, 59 žáků 9. ročníku, 1 15-ti letá žákyně 8. ročníku, celkem 68 žáků) GJP Slavičín (4 leté) 5 SOŠ Uherský Brod 1 GJP Slavičín (8 leté) 11 SŠNO Bystřice pod Hostýnem 1 Gymnázium Valašské Klobouky 2 Konzervatoř Olomouc 1 Gymnázium Uherský Brod 1 SLŠ Hranice 1 SOŠ Slavičín 7 COP Zlín 1 SPŠ Zlín 2 SŠ polytechnická Zlín 1 Obchodní akademie Zlín 2 SZŠ Rožnov pod Radhoštěm 1 SOŠ Luhačovice 3 SOŠ Bystřice pod Hostýnem 1 SOŠ Vizovice 3 SŠ dostihového sportu a jezdectví 1 SPŠ Uherský Brod 9 SOŠ Otrokovice 1 SPgŠ Kroměříž 1 SPŠ Zlín 1 SOŠ Kroměříž 1 SZŠ Vsetín 2 SHŠ Kroměříž 1 SOŠ Valašské Klobouky 2 COPT Uherský Brod 2 OA Valašské Klobouky 2 SZŠ Zlín 2 ZHŠ Zlín 1 15

16 VI. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ, STATISTICKÉ PŘEHLEDY 1. Přehled klasifikace a výchovných opatření za II. pololetí školního roku 2010/2011 Třída Třídní učitel Celkem Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE Chlapci Dívky CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení p Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé CELKEM VE TŘÍDĚ Celkem Omluvená Neomluvená PRŮMĚR NA ŽÁKA I.A Božena Bělohlávková , ,76 48,76 I.B Ivana Pančíková , ,00 52,00 II.A Mgr. Věra Navrátilová , ,00 53,00 II.B Mgr. Darja Konečná , ,32 41,32 III.A Mgr. Alena Otépková , ,24 51,24 III.B Mgr. Iva Filáková , ,09 38,09 IV.A Mgr. Helena Kovaříková , ,60 63,60 IV.B Mgr. Marie Hrbáčková , ,47 51,47 V.A Mgr. Jitka Pavlůsková , ,18 57,18 V.B Mgr. Jana Došlová , ,05 56,05 V.C PaedDr. Bronislava Králíková , ,85 60,85 VI.A Mgr. Jarmila Maňasová , ,87 61,87 VI.B Ing. Milena Novotná , ,33 60,33 VII.A Mgr. Gabriela Šuráňová , ,11 53,11 VII.B Mgr. Adriana Maňasová , ,92 50,92 VIII.A Mgr. Daniela Štokmanová , ,68 58,74 4,95 VIII.B Mgr. Danuše Slámečková , ,35 46,00 0,35 VIII.C Mgr. Rostislav Gorecký , ,89 65,89 IX.A Mgr.Iva Šmotková , ,30 78,30 IX.B Mgr.Radoslav Filipovič , ,06 64,00 0,06 IX.C Mgr. Naděžda Zemánková , ,47 98,47 CELKEM/POČET x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,93 57,68 0,26 Celkem Omluvená Neomluvená 16

17 17

18 2. Výsledky dotazníkových šetření ve školním roce 2010/2011 Na systematickém hodnocení výsledků školy se podílejí jak vedení školy, tak všichni pedagogičtí pracovníci s využitím vhodných nástrojů k měření výsledků vzdělávání (metody testování, pozorování, rozhovory, dotazníky, písemné práce, schůzky školní metodičky prevence se členy žákovského parlamentu, výchovné komise ). Pro srovnání úrovně vědomostí a dovedností našich žáků se každoročně přihlašujeme k testování. Učitelé využívají statistické údaje a přehledy ke srovnání vstupních znalostí a dovedností žáků 6. ročníku a v tzv. Zkouškách nanečisto v 9. ročníku z matematiky, jazyka českého a obecných předpokladů, které jim umožní srovnání s žáky ZŠ Luhačovice. Mimo to probíhají každoročně dotazníková šetření SCIO nebo KALIBRO. Ve strategii testování jsme v roce 2010/2011 nejen pokračovali, ale rozšířili jsme ji o další oblasti. V březnu 2011 se žáci naší školy zúčastnili testování v rámci projektu SCIO ČTENÁŘ. Bylo připraveno s cílem ověřit nejdůležitější čtenářské dovednosti žáků, porozumění a posouzení textu. Součástí výstupů bylo porovnání se všemi zúčastněnými školami a žáky. Ze závěrů testování vyplývá, že výsledky v oblasti čtenářských dovedností jsou špičkové. Patříme mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování z celé ČR a máme tedy lepší výsledky než 90 % zúčastněných škol. Největší radost nám udělali žáci 4. tříd, z nichž se 37 % umístilo nadprůměrně, 27 % výborně a zbývající průměrně. Jistě stojí za zmínku i výsledky dalšího testování společnosti SCIO. Testy SCIO - FINGR byly zaměřeny na zjištění finanční gramotnosti žáků 8. ročníku. Posuzovaly jejich dovednosti v oblasti financí, plateb, cen, principů hospodářství, ekonomiky, finančního trhu i hospodaření domácnosti. Závěrečné výsledky potvrdily, že patříme v oblasti finanční gramotnosti mezi velmi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol. Závěrečné zprávy z testování Čtenář i FINGR nás velmi potěšily. Domníváme se, že velký vliv na úspěch našich žáků má činnost moderních Školních informačních center v prostorách školy. V uplynulém školním roce se naše škola zařadila do projektu testovaných základních škol z 60 zemí celého světa účastí v mezinárodních výzkumech PIRLS a TIMS. Testování se zaměřilo na zjištění úrovně čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti žáků 4. tříd. Výzkumy probíhaly pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a provedli je vyškolení pracovníci České školní inspekce. Součástí výzkumu byly i dotazníky pro rodiče testovaných žáků. Testování proběhlo v květnu 2011 a s výsledky bude škola seznámena později. V závěru školního roku jsme obdrželi potěšující ocenění udělené společností SCIO. Na Vaši školu chodí žáci, kteří získali ocenění za výborné výsledky v testování, jež společnost SCIO realizovala ve druhé polovině školního roku 2010/2011. Potvrzení výsledků a závěry všech testování jsou k nahlédnutí u ředitele školy a budou součástí Vlastního hodnocení školy. 3. Hodnocení výsledků výchovného působení Škola má ustanoveny tři výchovné poradce a samostatnou funkci metodika prevence. Oblast působení výchovných poradců je rozdělena následovně: Výchovný poradce pro I. stupeň Speciální pedagog na I. stupni se zabýval sledováním a řešením problémů u žáků s výukovými či výchovnými problémy. Vedl agendu dvou integrovaných žáků a 15 žáků se zdravotním znevýhodněním. Ve spolupráci s třídními učiteli sestavoval pro tyto žáky individuální vzdělávací programy. Na I. stupni pracoval s těmito žáky ve speciálním předmětu - Cvičení z českého jazyka (blíže viz. Péče o žáky integrované). Velmi úzce spolupracoval s pedagogicko-psychologickou poradnou a rodiči. Odborná kvalifikace speciální pedagogiky zaručovala kvalitní péči o diagnostikované žáky. 18

19 Školní rok 2011/2010 nebyl na I. stupni poznamenán žádným závažným přestupkem, ba ani sníženou známkou z chování. Většina žáků nám dělala svým vystupováním radost, čehož důkazem je mnoho udělených pochval na konci školního roku. Důležitou metodickou činností výchovného poradce bylo zajištění péče o předškoláky a spolupráce s jejich rodiči. Uskutečnilo se množství programů určených pro budoucí školáky, jejichž cílem bylo připravit děti na bezstarostný vstup do první třídy, odbourání případného strachu a obav ze strany dětí a občas také rodičů (dále viz Spolupráce s rodiči předškoláků). Výchovný poradce pro II. stupeň Výchovný poradce II. stupně vytvářel ve školním roce 2010/1011 metodickou činnost v následujících oblastech: Prioritním úkolem bylo zajištění péče o žáky s vývojovými poruchami učení a se zdravotním znevýhodněním. Ve spolupráci s třídními učiteli sestavoval pro tyto žáky individuální vzdělávací programy. Vytvářel dohled a kontrolu nad plněním těchto programů a na poskytování pomoci integrovaným žákům ze strany všech vyučujících. Ve školním roce 2010/2011 se podle stanovených výukových plánů II. stupně vzdělávali 4 integrovaní žáci s různým druhem postižení (vývojové poruchy učení, vady řeči, tělesné vady a sluchové poruchy). Řešení výchovných problémů probíhalo většinou formou výchovných komisí, které byly v roce 2010/2011 svolány 4x. Výchovný poradce organizoval schůzky s rodiči žáků, s nimiž bylo nutné řešit výchovné problémy. Následně informoval o výsledcích a průběhu jednání vedení školy a pedagogickou radu. Při vážnějších nebo opakujících se problémech spolupracoval s dalšími odbornými institucemi a specializovanými pracovišti. Byly řešeny poruchy chování, neplnění školních povinností, zapomínání a záškoláctví. Závažný případ záškoláctví byl důvodem k udělení III. stupně z chování. I přes tyto jmenované skutečnosti lze konstatovat, že školní rok 2010/2011 proběhl z hlediska počtu výchovných přestupků poklidně. Výchovný poradce zajišťoval spolupráci s těmito institucemi: Speciální pedagogické centrum Zlín a Valašské Meziříčí - uskutečnily se konzultace, návštěvy a hospitace pracovnice SPC u 2 žáků s individuálním vzdělávacím plánem. Pedagogicko-psychologická poradna Zlín byly zajištěny konzultační dny k vyšetření v PPP a zkonzultovány případy vyžadující pomoc klinického psychologa. Oddělení sociální péče Luhačovice ve dvou případech probíhala vzájemná informovanost a byla domlouvána pravidla spolupráce. Středisko výchovné péče Zlín bylo domluveno vyšetření a následný pobyt žákyně s poruchami chování (záškoláctví) v tomto zařízení. Městská policie Slavičín z důvodů záškoláctví byl dán apel na kontroly nezletilých žáků v dopoledních hodinách v době výuky. V oblasti spolupráce s I. stupněm a s okolními spádovými školami proběhly tyto programy: V říjnu 2010 se konala v kinosále školy schůzka s rodiči žáků 5. tříd, kde získali informace o aktivitách školy, byla zajištěna prohlídka školy a poskytnuty individuální konzultace. Byl uspořádán Návštěvní den pro žáky a rodiče spádových škol proběhly tzv. Zábavné tvořivé dílny dopoledne se zajímavým programem pro žáky 5. tříd ze ZŠ Malé Pole a Rokytnice připravili vyučující 5. tříd ve sportovní hale Páťákiádu, školní den plný her, zajímavých kvízů, sportování, zábavy a navázání nových kamarádství s žáky ZŠ Malé Pole a Rokytnice. V červnu se uskutečnila schůzka všech vyučujících 5. ročníku naší a spádových škol s třídními učiteli budoucích 6. tříd s předáním informací a dokumentace nových žáků. 19

20 Kariérový výchovný poradce pro volbu povolání Výchovný poradce poskytoval poradenskou činnost při výběru v profesním a společenském uplatnění pro žáky i rodiče, spolupracoval se zástupci středních škol. Působil v oblasti profesní orientace a zodpovídal za včasné a přesné odeslání přihlášek žáků na navazující typy škol. Shromažďoval příslušné informace o nabídkách a možnostech dalšího studia a dával je k dispozici žákům i rodičům. V průběhu školního roku se uskutečnily následující akce: V listopadu byla zorganizována informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků s účastí výchovného poradce, zástupců okolních středních škol a zástupců podniků zaměstnávajících absolventy SŠ, probíhaly individuální pohovory s rodiči o volbě povolání. Byla zajištěna poznávací exkurze pro všechny vycházející žáky na SOŠ Slavičín. Žákům byla dána možnost návštěvy burzy středních škol na SPŠ Zlín. Žáci 9. ročníku si porovnali vědomosti z českého jazyka, matematiky a všeobecných znalostí se svými vrstevníky ze ZŠ Luhačovice ve srovnávacích testech. 4. Oblast prevence rizikového chování Primární prevenci rizikového chování realizujeme na základě dlouhodobého Minimálního preventivního programu aktualizovaného pro stávající školní rok. S jeho obsahem jsou učitelé seznámeni a je jim k dispozici ve sborovnách. Veřejnost má možnost se s ním seznámit na webových stránkách školy. Program je zaměřen na všechny žáky ročníku, se zvláštním přihlédnutím k dětem ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí, k dětem s nedostatečným prospěchem a s některými typy specifických vývojových poruch chování. Je nedílnou součástí života školy. Primární prevence se prolíná do všech školních i mimoškolních aktivit. Vede žáky k sebevědomí, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, k zvládání stresů, k dovednostem řešit své problémy bez pomoci návykových látek. Probíhá pravidelným působením na žáky v každodenním styku, besedami s odborníky, přednáškami, pobytovými akcemi, projekty. Zaměřuje se i na rodiče, kteří jsou s jeho uskutečňováním seznamováni prostřednictvím webových stránek, Školních novin a na třídních schůzkách. Při jeho realizaci spolupracujeme s institucemi zabývajícími se touto problematikou. Nově byly ve školní roce 2010/2011 organizovány tyto aktivity: Rubikon soutěž pětičlenných družstev 8. a 9. tříd zaměřena na znalost zákonů a uvážlivé rozhodování. Co je Adra výstava o činnosti humanitární organizace ADRA spojená s besedou pro žáky 8. ročníku. Síla lidskosti projekt zaměřený na holocaust a osobnost Nicholase Wintona. Chceme pomáhat 2. ročník projektu NJP. V rámci něj realizace projektů Boj proti kouření se zaměřením na žáky 1. a 2. tříd, Sluneční hodiny jednání s městem Slavičín o jeho realizaci. Klíčový rok zapojení třídy 7. A do projektu o. s. Prázdninová škola Lipnice. Oblast řešení výchovných problémů: Metodička prevence řešila spolu s třídními učiteli a vedením školy tři případy s podezřením na kyberšikanu. Ta se ani jednou neprokázala. Nebylo nutné svolávat výchovnou komisi. Žáci dokáží na případné problémy upozornit, ty jsou pak řešeny v zárodku většinou s třídními učiteli. 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2009 2010. II. Vzdělávací program školy 5. III. Přehled o pracovnících školy 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2009 2010. II. Vzdělávací program školy 5. III. Přehled o pracovnících školy 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2009 2010 OBSAH: I. Charakteristika školy 2 II. Vzdělávací program školy 5 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Další vzdělávání v rámci celoživotního

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2012/2013 OBSAH: I. Charakteristika školy... 2 II. Vzdělávací program školy... 6 III. Přehled o pracovnících školy... 9 IV. Další vzdělávání v rámci celoživotního

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola Slavičín Vlára

Základní škola Slavičín Vlára Obsah I. Charakteristika školy... 1 II. Vzdělávací program školy... 7 III. Přehled o pracovnících školy... 10 IV. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení... 15 V. Přehled o zařazení žáků... 17 VI.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více