1/26. Koncepční záměr rozvoje školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/26. Koncepční záměr rozvoje školy 2014-2016"

Transkript

1 1/26 Koncepční záměr rozvoje školy

2 2/26 Obsah: 1. Cíle stanovené v předcházejícím období a jejich plnění Nastínění demografického vývoje v regionu Vývoj počtů žáků a učitelů Vývoj počtu absolventů.8 5. Důraz na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu hodnocení Integrace dětí se zdravotním postižením Stručný program prevence rizikového chování žáků Další činnosti školy Personální politika Předpokládané ekonomické a personální nároky Přehled podaných i plánovaných žádostí o finanční podporu...26

3 3/26 1. Cíle stanovené v předchozím období a jejich plnění Hlavní cíle, které si škola stanovila v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Středočeského kraje, byly splněny. Škola současně postupuje v souladu s Koncepčním záměrem školy z roku Charakteristika školy SOŠ a SOU, Kladno, Dubská je komplexní školou, která vedle nabídky vzdělávání v učebních a studijních oborech technického zaměření, zajišťuje i ubytování v domově mládeže a školní stravování nejen pro vlastní žáky, ale i žáky jiných středních škol. Ubytování v našem zařízení využívají i studenti ČVUT Praha fakulta biomedicínckého inženýrství. Na pokles počtu vystupujících žáků základních škol škola reagovala restrukturalizací nabídky učebních a studijních oborů v souladu s poptávkou trhu práce. Zavedení nových studijních a učebních oborů v uplynulém období dává škole možnost nabídnout uchazečům ucelené a co nejširší spektrum oborů studia Oblasti s dobrými výsledky Neustálý kontakt s trhem práce reakce na podněty sociálních partnerů, zaměstnavatelů a maximální snaha o uplatnění žáků v praxi již v době studia. Propagace a marketing. Materiálně technické zabezpečení strojírenských a elektrotechnických oborů. Účast v odborných soutěžích. Zapojení žáků do produktivní práce. Zlepšování prostředí školy výměna oken v budovách dílen, výměna oken v učebnách školy, výměna šatních skříněk, malování učeben, vybavení kabinetů a dílen OV novým nábytkem. Materiálně technické zabezpečení oboru elektro, telekomunikace a autodílny zapojení do projektu ROP NUTS II Střední Čechy projektem Modernizace dílen odborného výcviku SOŠ a SOU, Kladno, Dubská. Zapojení do projektů viz bod Oblast materiálního zabezpečení ICT a využití ICT v širším spektru výuky. Nabídka mimoškolních aktivit kroužky působící na škole z oblasti auto oborů, elektro oborů i sportovní. Zvyšování zájmu pedagogů o odborné kurzy a semináře. Podpora pedagogů při studiu k získávání a zvyšování kvalifikace. Výchovné poradenství a protidrogová prevence Oblast s požadavkem zlepšit úroveň vzdělávání Aktualizace SW. Modernizace výuky jak v teoretickém, tak praktickém vyučování. Nabídka celoživotního vzdělávání a rekvalifikačních kurzů. Nabídka zkráceného vzdělávání. Vyšší angažovanost pedagogů do aktivit školy. V oblasti komunikace pedagog - rodič využívat co nejširší škálu možností k řešení problémů s docházkou i prospěchem. Motivace žáků k pravidelné domácí přípravě a studiu, vytváření vlastních projektů, zapojení do soutěží včetně středoškolské odborné činnosti. Zlepšení práce předmětových komisí (těsnější propojení teorie a praxe, učitelé teoretického vyučování a učitelé odborného výcviku).

4 4/ Zhodnocení podmínek vzdělávání Vzdělávání žáků probíhá podle platných RVP schválených MŠMT ČR. Na jejich základě škola vypracovala vlastní učební plány a školní vzdělávací programy, které jsou každoročně plněny. Tvorba Školních vzdělávacích programů byla dokončena a všechny ŠVP byly zavedeny do výuky (viz. tabulka). Původní obor ŠVP od kód oboru Název RVP Název ŠVP kód název H/01 Autoelektrikář Autoelektrikář 2657H001 Autoelektrikář Dopravní M/01 prostředky Silniční doprava 2345M/004 Silniční doprava H/01 Elektrikář Elektrikář 2651H001 Elektrikář H/01 Instalatér Instalatér 3652H001 Instalatér H01 Klempíř Klempíř 3655H001 Klempíř-stavební výroba Klempířstrojírenská H/02 Karosář Autoklempíř 2355H002 výroba H/01 Malíř a lakýrník Lakýrník 2361H001 Lakýrník Mechanik Mechanik Mechanik seřizovačmechatronik L/01 seřizovač seřizovač Mechanik Mechanik Mechanik L/01 elektrotechnik elektrotechnik 2643L001 elektronik Mechanik instalatérských a elektrotechnických Mechanik instalatérských a elektrotechnických Mechanik instalatérských a elektrotechnických L/02 zařízení zařízení 3941L002 zařízení H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik 2368H001 Automechanik Mechanik strojů a Mechanik strojů a Mechanik strojů a L/01 zařízení zařízení 2344L/001 zařízení H/01 Obráběč kovů Obráběč kovů 2356H001 Obráběč kovů M/01 Požární ochrana Strojník požární techniky 2345M003 Strojník požární techniky Telekomunikační Telekomunikační M/01 Telekomunikace mechanik 2645L/005 mechanik H/01 Zedník Zedník 3667H001 Zedník H/01 Strojní mechanik Zámečník 2351H001 Zámečník 2343L/51 Provozní technika Provozní technika 2345L506 Provozní technika Provozní 2641L/52 Elektrotechnika elektrotechnika 2641L501 Elektrotechnika Škola se snaží zabezpečovat dobré personální a materiálně technické podmínky pro výuku a je tak schopna připravit každoročně nové absolventy pro co nejméně problémové uplatnění na trhu práce. Vzhledem k tomu, že je škola orientována na řemeslné obory technického zaměření, je při neustálém nedostatku provozních finančních prostředků obtížné vždy inovovat výuku odborných předmětů a odborného výcviku v souladu s technickými novinkami i novými technologiemi a postupy. V rámci zlepšování kvality i obsahu výuky, realizovala škola projekt na modernizaci dílen elektrooborů a

5 přihlášení přijatí přihlášení přijatí přihlášení Přijatí přihlášení Přijatí 5/26 automobilních oborů. V rámci projektu je modernizováno 6 dílen pro elektrikáře, elektrolaboratoř a 2 dílny automechaniků. Celý projekt se podařilo dokončit tak, aby zde bylo možno od září 2014 zahájit výuku. Vybavenost těchto pracovišť technickými učebními pomůckami a moderními technologiemi přispěje k vysoké odbornosti absolventů a osvojení praktických dovedností žádaných na trhu práce. Projekt pod názvem Modernizace dílen odborného výcviku SOŠ a SOU, Kladno, Dubská byl realizován v rámci projektu ROP NUTS II Střední Čechy za finanční podpory Středočeského kraje 2. Nastínění demografického vývoje v regionu, ze kterého škola získává většinu uchazečů 2.1. Vývoj počtu uchazečů k počtu přijatých (stav vždy k přísl. roku) 2011/ / / /2015 čtyřleté maturitní obory tříleté učební obory Název oboru mechanik elektronik, mechanik elektrotechnik dopravní prostředky strojník požární techniky, požární ochrana automechanik, mechanik opravář motorových vozidel klempíř - strojírenská výroba, karosář Zámečník, strojní mechanik obráběč kovů elektrikář autoelektrikář instalatér Elektrotechnika, provozní elektrotechnika - nástavbov é obory denní forma studia denní i dálkové formy provozní technika - denní forma studia provozní technika - dálková forma studia x celkem

6 6/ přihlášeni přijatí (odevzdali ZL) / / / / Předpokládaný demografický vývoj do roku 2017: Následující graf vypovídá o silném poklesu počtu žáků přijímaných do sekundárního vzdělávání ve Středočeském kraji ve školním roce 2012/2013, který bude pokračovat až do roku V tomto roce budou do středních škol nastupovat žáci, kteří k dovršili 9 let věku. Podle grafu dojde k nárůstu počtu žáků vystupujících ze základních škol počet dětí ve Středočeském kraji k letí 9 letí 10 letí 11 letí 14 letí Zdroj ČSÚ Záměry a opatření, které škola navrhuje Z uvedeného grafu vyplývá, že postupný pokles počtu žáků ZŠ bude trvat až do roku Tato nepříznivá situace se začala na středních školách projevovat již v roce 2008 a stále pokračuje. Proto je důležitá promyšlená strategie na středních školách spočívající v optimalizaci vyučovaných oborů, v otevření se širšímu vlivu společnosti, ekonomiky a požadavkům trhu práce, v rozvoji druhů a forem dalšího vzdělávání dospělých. I nadále škola navrhuje zřizovateli provést u učebních oborů s malou naplněností a vícečetnou nabídkou škol umístěných v jedné lokalitě oborovou optimalizaci nejlépe v rovině teoretického vyučování. Odpadne tím značné množství více oborových tříd na mnoha školách. Vzhledem k tomu, že vyšší vzdělání obecně snižuje míru nezaměstnanosti a přispívá tedy zaměstnanosti a uplatnitelnosti na pracovním trhu, nabízíme pro zaměstnané s nízkou kvalifikací možnost dalšího studia v různých druzích a formách - nástavbová studia, školení a přezkoušení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. o elektrotechnické kvalifikaci. Plánujeme též pro tyto uchazeče otevřít zkrácené studium některých žádaných oborů, zvl. oboru elektrikář. Škola je otevřena také formám celoživotního vzdělávání dospělých a proto se zapojila do projektu UNIV 2 Kraje školy jako centra celoživotního učení. V rámci tohoto projektu byly vypracovány programy, v souladu

7 7/26 s přehledem dílčích kvalifikací, v oboru instalatér a pilotní kurz Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Vzdělávací program: Údržbář bytového fondu a technických zařízení budov je zaměřen především na zaměstnance pro údržbu bytového fondu nebo pro absolventy, kteří jsou vyučeni v jednom stanoveném učebním oboru za účelem rozšíření znalostí a dovedností příslušných oborů. Absolventi, kteří úspěšně ukončili vzdělávání v tomto programu, se mohou ucházet o místa pracovníka údržby (domovníka) v oblasti oprav a údržby domovního fondu a případně jako techničtí správci průmyslových zařízení a budov. Vzdělávací program: Vyhláška 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice : absolvent tyto práce může vykonávat samostatně případně i práci řídit a to jako zaměstnanec i osoba samostatně výdělečně činná na místech k tomu určených. Případně je tento kurz určen stávajícím pracovníkům v oboru elektro, kterým prochází doba platnosti dané Vyhlášky 50/1978 a dále je vhodný pro všechny kategorie pracovníků s odbornou způsobilostí dle 5, 6, 7, 8 a to do 1000 V, případně pro pedagogy vyučující odborné předměty v elektrotechnice, fyzice, chemie, laboratořích dle 11 případně i pro pracovníky bez elektrotechnické kvalifikace s možností získat 3 a 4 v jakékoliv věkové skupině. Od roku 2013 škola nabízí Vzdělávací program : Domovní instalatérské a elektrikářské práce. Tento program je určen i pro nevyučené zaměstnance jakéhokoliv věku, kteří například v tomto oboru pracují a nemají kvalifikaci potvrzenou certifikátem, případně pro uchazeče, kteří řádně neukončili učební obor instalatér nebo elektrikář. Program je zaměřen na domovní instalatérské a elektrikářské práce (nákup materiálu, stavební připravenost, instalace nebo rekonstrukce v souvislosti s vnitřním rozvodem studené a teplé vody, instalace vnitřních odpadů, topenářské práce, osazení armaturami, zařízením, příslušenstvím. V rámci tohoto projektu absolvovalo 10 pedagogických pracovníků studium Certifikovaného kurzu lektor vzdělávání dospělých při Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Předpokládáme, že potřeba rekvalifikování zaměstnanců i nadále poroste a škola je připravena na toto reagovat a tyto kvalifikace nabízet zájemcům z řad zaměstnanců i zaměstnavatelů včetně úřadů práce. Škola plánuje v budoucnu připravovat pro trh práce i dílčí kvalifikace. 3. Vývoj počtů žáků a učitelů Pokles počtu žáků má za následek postupné snižování počtu pedagogických pracovníků jak v teoretickém, tak praktickém vyučování, ale v souvislosti s nutností zavádět víceoborové třídy (spojování nutné z důvodu nenaplněnosti oborů) je snižování počtu pedagogů velmi obtížné / / / /2015 pg. pracovníci ţáci celkem

8 8/ Vývoj počtu učitelů a nepedagogických pracovníků Případný pokles počtu žáků ve škole podle křivky demografického vývoje může být řešen z hlediska personálního zabezpečení výuky přirozeným odchodem pedagogickým pracovníků do důchodu. Vzhledem k věkovému průměru učitelů odborného výcviku je třeba vyhledávat mladé perspektivní zájemce o tuto profesi. Počet nepedagogických pracovníků je již na samé hranici funkčnosti a plnění úkolů téměř bez vzájemné zastupitelnosti. 3.2 Školní jídelna, domov mládeže / / / /2014 stravování ubytování Vývoj počtu absolventů 4.1 Uplatnění absolventů na trhu práce je vždy zjišťováno v souběhu se závěrečnými a maturitními zkouškami. Jedná se o dotazníkové šetření úřadu práce, které poskytuje poslední ucelenou zpětnou vazbu s určitou vypovídací validitou o budoucím uplatnění absolventů. Z vývoje uplatnění absolventů je patrný trend bezproblémového uplatnění a potřeba řemesel na trhu práce. Statistiky o uplatnění na trhu práce, nabídka a poptávka volných pracovních míst je vždy zatížena prostým lidským faktorem nechutí pracovat a v tomto případě nezáleží na oboru, ve kterém je žák vyučen. Přestože existuje nabídka takovýchto pracovních míst, nikdy se v tomto případě nesetká s neexistující poptávkou. Škola ve snaze o co nejsnazší přechod ze studia a učení do praxe zapojuje žáky vyšších ročníků do odborné praxe přímo na odloučených pracovištích u případných budoucích zaměstnavatelů. V současné době má škola cca 30 odloučených pracovišť, kde odbornou praxi vykonává cca 50 žáků. Jejich počet se během školního roku mění v závislosti na požadavcích zaměstnavatelů a průběhu svářečských kurzů. Dlouhodobě se nedaří přesvědčit uchazeče o výhodnosti studia v oborech strojní mechanik a mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. Tyto obory jsou na trhu práce velmi žádané a zajišťují možnost trvalého zaměstnání. Naše škola se také účastní Přehlídky škol, kterou pořádá ve spolupráci s Magistrátem města Kladna Dům kultury Kladno. Dalšího veletrhu vzdělávání se naše škola každoročně zúčastňuje v Rakovníku. Nedílnou součástí propagace řemeslných oborů jsou i dny otevřených dveří.

9 9/26 Počet vystupujících ţáků / / /2014 studijní obory učební obory Ţáci hlásící se k dalšímu studiu studijní obory učební obory / / /2014 Ţáci s příslibem zaměstnání / / /2014 studijní obory učební obory

10 tříleté učební obory čtyřleté studijní obory 10/ Odchody žáků ze školy během studia a řešení problémů Nejčastější příčinou odchodu žáka během studia je absence ve výuce (omluvená i neomluvená) a následné nezvládnutí učiva. Pro neprospívající žáky a pro žáky se zvýšenou absencí pokračujeme i nadále v projektu Záchrana. Zařazení do tohoto projektu je dobrovolné a je s ním seznámen i zákonný zástupce. Žák se zúčastňuje konzultací k doplnění učiva ve vybraných předmětech včetně možnosti využít konzultací u výchovné poradkyně. Přes veškerou snahu se trend velkého počtu odchodů žáků nedaří zastavit. Z části je to dáno nezájmem rodičů, či jejich benevolencí při sebemenší nechuti žáka studovat zvolený obor. Dalším problémem začíná být materiální zabezpečení některých sociálně slabých rodin, které nutí žáky hledat si zaměstnání místo studia. 5. Důraz na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu - hodnocení 5.1 Přijímací řízení Škola se zapojila do Pilotního ověřování přijímacího řízení konaného pro uchazeče do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou. V ověřování bude ověřeno použití jednotných testů z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura v rozsahu učiva podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Ověřování proběhne v roce 2015 ve středních školách, které se prostřednictvím krajského úřadu přihlásily k pilotnímu projektu. Ověřování je určeno pro uchazeče, kteří budou podávat ve školím roce 2014/2015 přihlášku ke střednímu vzdělávání v přijímacím řízení do 1. ročníku studijních čtyřletých oborů. 5.1 Kriteria přijímacího řízení pro 1. ročníky pro školní rok 2015/2016 Kritéria přijímacího řízení Kód oboru Název oboru dle RVP Název školního vzdělávacího programu ŢÁCI KONAJÍ CENTRÁLNĚ ZADÁVANÉ TESTY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY A Z MATEMATIKY. Pořadí uchazečů se řídí následujícími kritérii: 1. Bodové ohodnocení známek z českého jazyka, cizího jazyka, fyziky, matematiky a pracovního vyučování v 1. a 2. pololetí osmé třídy a 1. pololetí třídy deváté. 2. Bodové ohodnocení průměrného prospěchu ze všech předmětů v 1. pololetí deváté třídy. 3. Bodové ohodnocení úspěšné účasti v soutěţích a olympiádách z ČJL, CJ, FYZ, MAT (okresní, krajské a celostátní kolo - potvrzeno ředitelem ZŠ). 4. Bodové ohodnocení jednotných testů. 5. U oboru Poţární ochrana bodové ohodnocení aktivní účasti ve SDH - potvrzeno velitelem příslušného sboru. Předpokladem je dobrá fyzická zdatnost a psychická odolnost. Bodové ohodnocení se sčítá M/ M/01 Požární ochrana Telekomunikace Strojník požární techniky Telekomunikační mechanik M/01 Dopravní prostředky Silniční doprava L/ L/02 Mechanik elektrotechnik Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení Mechanik elektrotechnik Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení ŢÁCI NEKONAJÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY. U učebních oborů budou pouţita stejná kritéria jako u studijních oborů pouze v případě převisu počtu uchazečů nad povolené maximální počty přijímaných. V oborech obráběč kovů, strojní mechanik a instalatér mohou studovat i ţáci z osmých tříd s ukončenou povinnou školní docházkou H/01 Elektrikář Elektrikář H/01 Instalatér Instalatér H/02 Karosář Autoklempíř 26-57H/01 Autoelektrikář Autoelektrikář H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik H/01 Obráběč kovů Obráběč kovů H/01 Strojní mechanik Zámečník

11 nástavbové obory - denní studium 11/26 ŢÁCI NEKONAJÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ SE ŘÍDÍ NÁSLEDUJÍCÍMI KRITÉRII: 1. Uchazeč není klasifikován v ţádném předmětu v 1. pololetí 3. ročníku známkou nedostatečnou. V případě, ţe není v některém předmětu klasifikován, doloţí klasifikaci do příslušného roku. 2. Bodové ohodnocení známek z českého jazyka, cizího jazyka, matematiky a dvou vybraných odborných předmětů ve druhém pololetí třetího ročníku. 3. Bodové ohodnocení úspěšné účasti v olympiádách (ČJL,CJ,MAT,FYZ) a SOČ (okresní, krajské a celostátní kolo - potvrzeno ředitelem SŠ). Bodové ohodnocení se sčítá L/51 Provozní technika Provozní technika L/52 Provozní elektrotechnika Elektrotechnika 5.2 Údaje o výsledcích ve vzdělávání Prospěch a doch{zka ž{ků/studentů všech ročníků celkem (včetně z{věrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Počet žáků/studentů Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 215 Prospěli s vyznamenáním 2 Prospěli 183 Neprospěli 30 - z toho opakující ročník 10 Průměrný prospěch žáků 2,687 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 67,47 / 1,22 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Žáci celkem 250 Prospěli s vyznamenáním 7 Prospěli 211 Neprospěli 32 - z toho opakující ročník 16 Průměrný prospěch žáků 2,825 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 87,47 / 4,15 Ž{dní ž{ci nebyli v letošním školním roce hodnoceni slovně

12 12/26 Prospěch a docházka žáků všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Počet žáků/studentů Žáci celkem 186 Prospěli s vyznamenáním 0 Prospěli 169 Neprospěli 17 - z toho opakující ročník 1 - z toho opakující ročník se změnou oboru (na učební) 2 Průměrný prospěch žáků 2,754 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 72,249/3,085 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Žáci celkem 208 Prospěli s vyznamenáním 5 Prospěli 194 Neprospěli 9 Průměrný prospěch žáků 2,856 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 99,234/3,625 Žádní žáci nebyli v letošním školním roce hodnoceni slovně. 5.4 Nástroje pro vnitřní evaluaci školy VEKTOR Projektu Vektor, do kterého se zaregistrovalo velké množství středních škol Středočeského kraje, a do kterého se zapojila i naše škola, sliboval vytvoření základního rámce dalších autoevaluačních aktivit školy, dlouhodobé sledování vzdělávacích výsledků a v neposlední řadě pomoc při přípravě žáků na státní maturity. Vzhledem k tomu, že výstupy z testování nesplnily očekávané nástroje autoevaluace, škola neuvažuje o dalším testování žáků prvních ročníků. Níže jsou uvedeny důvody, které vedly k tomuto rozhodnutí. Zdůvodnění: a) testy projektu VEKTOR mají jinou strukturu a formu úloh než didaktické testy připravované společností CERMAT, b) pro potřeby školy jsou výhodnějšími evaluačními nástroji (a to nejen z hlediska finanční náročnosti) srovnávací testy vytvořené školou (CJL, MAT, AJ, NEJ u maturitních oborů), c) součástí výstupní evaluace je maturitní zkouška a to jak ve své společné (státní) tak i profilové (školní) části, d) žáci jsou během studia přetestováni, e) i přes zjednodušení výsledků jednotlivých modulů projektu VEKTOR, jsou prezentované výstupy spíše chápány jako předvedení programátorských možností a dovedností než jako účinný, srozumitelný, rychlý a smysluplný výstup pro žáka a učitele, f) dochází k narušení výuky a to nejen v testovaných třídách, ale i ve třídách navazujících. S tím souvisí celá řada problémů při zajišťování náhradních tříd, dozorů, suplování atd., g) v mnoha případech jsou výsledky značně zkreslené a bez vypovídající hodnoty, žáci při vyplňování testů (především on-line formou) pouze odklikají nahodilé odpovědi, v mnoha případech tak lze toto počínání chápat jako určitou formu protestu proti dalšímu testování.

13 13/26 Závěr: Ve školním roce 2014/2015 budou dokončeny pouze moduly VEKTOR 4, které jsou smluvně vázány z minulých školních let jako navazující projektu VEKTOR SROVNÁVACÍ TESTY MATURITNÍCH OBORŮ Od školního roku 2006/2007 zpracovávají předmětové komise srovnávací testy z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky, které podávají obraz aktuální připravenosti žáků ZŠ hlásících se na maturitní obory. Testy obsahují základní učivo probírané na základních školách, rozsah a obtížnost byla konzultována s učiteli ZŠ. Výsledky testů ukazují na naprostou nepřipravenost žáků k samostatnému studiu, mnohdy elementární znalosti neodpovídají hodnocení ze ZŠ. Opatření přijatá z těchto výsledků: - důslednější domácí příprava - využívání konzultačních hodin - samostudium a soukromé konzultace, zvláště z cizího jazyka - zavedení nepovinného předmětu z matematiky, cizího jazyka - pestrost výuky a motivace žáka včetně využití motivačních a výukových programů - spolupráce s rodiči při zajištění domácí přípravy - při nezvládnutí učiva doporučení přestupu na jiný (méně náročný) obor 5.5. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, z{věrečných zkoušek (bez opravných zkoušek) Školní rok 2012/2013 Maturitní zkouška: Kód a název oboru Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli L/503 Dopravní provoz L/506 Provozní technika L/501 Elektrotechnika d{lkov{ L/506 Provozní technika d{lkov{ L/503 Dopravní provoz L/01 Mechanik elektronik L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení M/01 Telekomunikace M/003 Strojník pož{rní techniky Celkem Závěrečná zkouška (s výučním listem): H/01 Strojní mechanik H/01 Karos{ř H/01 Mechanik oprav{ř motorových vozidel

14 14/ H/01 Elektrik{ř H/01 Autoelektrik{ř H/01 Instalatér Celkem Školní rok 2013/2014 Maturitní zkouška: Kód a název oboru Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli vyznamenáním s Prospěli Neprospěli M/01 Dopravní prostředky L/01 Mechanik elektrotechnik L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov M/01 Telekomunikace M/003 Strojník požární techniky L/51 Provozní technika Celkem Závěrečná zkouška (s výučním listem): H/01 Strojní mechanik H/02 Karosář H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Elektrikář H/01 Autoelektrikář H/01 Instalatér Celkem V rámci projektu Nová závěrečná zkouška, který navazuje na projekt Kvalita I, který zastřešuje NÚOV, se škola od školního roku 2011/2012 zapojuje do realizace Jednotného zadání závěrečné zkoušky ve všech tříletých učebních oborech.

15 15/ Školní inspekce Termín inspekce: 4.; 5.; 9. a 10. listopadu 2010 Hodnocené oblasti: vzdělávací nabídka školy přístup k žákům při přijímání, v průběhu a při ukončování vzdělávání organizace vzdělávání způsob řízení školy informovanost veřejnosti, spolupráce s partnery při zajištění chodu školy a propojení vzdělávací nabídky s praxí úspěšnost žáků a celkové výsledky vzdělávání podpora zdravého a bezpečného vzdělávání zákonné podmínky pro naplňování školních vzdělávacích programů materiální finanční podmínky pro naplňování školních vzdělávacích programů personální podmínky Závěr (Inspekční zpráva čj.čši 2260/10-S): Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Aktuální stav vzdělávací nabídky školy včetně její organizace a řízení vystihuje potřeby regionu, je v souladu se záměry zřizovatele a vhodně reaguje na potřeby klientů, partnerů i rodičovské veřejnosti. Vzdělávání žáků je poskytováno podle platných školních vzdělávacích programů a učebních dokumentů. Škola zajišťuje rovný přístup ke vzdělávání jak při přijímání, v průběhu, tak i při ukončování studia. Školní poradenství, zajištění prevence a bezpečnosti při vzdělávání mají nadprůměrnou úroveň. V rámci inspekční činnosti bylo zjištěno, že klima školy je příznivé pro rozvoj a realizaci všech vzdělávacích programů. Systém hodnocení a kontroly napomáhá naplňovat strategii školy a plnit stanovené cíle i přes stále náročnější ekonomické podmínky (úsporná opatření, snižující se příspěvek od státu i zřizovatele). Úspěšnost a výsledky žáků mají průměrnou až klesající úroveň. Počet žáků přijímaných do čtyřletých oborů se nemění, stále se však snižuje úroveň jejich předpokladů a dosahované výsledky. Škola naplňuje materiální, personální i ekonomické předpoklady pro svoji hlavní činnost. Finanční prostředky ze státního rozpočtu a od zřizovatele účelně využívá k realizaci vzdělávacích programů. Vzhledem k sestupné tendenci příspěvků státního rozpočtu se stává mírným rizikem zajištění dalších aktivit školy (například v oblasti autoškoly a svářečských kurzů). Výsledky inspekční zprávy byly analyzovány na pedagogických poradách dne 3. a 4. ledna 2011 a současně byly stanoveny úkoly vyplývající z inspekční zprávy pro žáky a pedagogy, které jsou základem pro další pedagogickou práci do dalších let rozšířit nabídku nepovinných předmětů u čtyřletých maturitních oborů větší zapojení pedagogické rady do řízení školy větší podpora úspěšnějších žáků ve čtyřletých oborech větší zapojení žáků čtyřletých maturitních oborů do teoretických i odborných soutěží zvýšení motivace žáků ke studiu a zařazení dalších forem a metod práce snížit počet omluvených i neomluvených hodin nadále sledovat povolené počty žáků v jednotlivých skupinách v závislosti na počtu UOV rozšířit počet spolupracujících firem v oblasti OV inicializovat podněty ke zlepšení motivace žáků, důraz na docházku trvale dbát na bezpečnost v OV dopracovat instruktážní listy doplnit studium pedagogiky u UOV

16 16/ Účast žáků v soutěžích Žáci školy se pravidelně zúčastňují jak sportovních soutěží, tak soutěží odborných dovedností oboru Instalatér, Mechanik opravář motorových vozidel Elektrikář, Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, Mechanik elektrotechnik a Středoškolské odborné činnosti. Naši žáci se v soutěžích většinou umísťují na předních místech hodnocení. Každé měření sil slouží ke zhodnocení úrovně znalostí a dovedností žáků zúčastněných škol. Zvláště nedostatky dovednostních soutěžích řešíme zaměřením na jejich odstraňování v další výuce. Z tohoto důvodu i nadále uvažujeme o další účasti na soutěžích a hledáme vhodné akce i pro další vyučované studijní i učební obory. 5.8 Spolupráce s jinými školami SOŠ Kežmarok Slovenská republika Družební styk se Střední odbornou školou jsme navázali v roce Zpočátku se jednalo pouze o účast našich studentů na Kežmarské studentské míli běhu, pořádaném u příležitosti Mezinárodního dne studentstva a Dne boje za svobodu a demokracii. Soutěže se pravidelně účastní čtyřčlenná družstva studentů a žáků středních škol a učilišť ze Slovenska a nám se zdálo, že právě akce pořádaná u této příležitosti může napomoci k tomu, aby se lépe poznala mladá generace dvou zemí, které ještě nedávno tvořily jeden celek. Spolupráce se brzy rozšířila i o účast našich učitelů na Pedagogické pětce - běžeckém závodě v přírodě. Cílem akce samozřejmě není jen zlepšení fyzické kondice našich pedagogů, ale především možnost porovnat způsob a podmínky výuky u nás a na Slovensku, vyměnit si názory a poznatky z praxe. Největším přínosem se ovšem stávají výměnné pobyty žáků různých oborů, kteří v rámci odborného výcviku vykonávají týdenní odborné praxe na Slovensku a v Česku. Uskutečňují se výměnné pobyty žáků našich učebních oborů automechanik, autoelektrikář, autoklempíř a slovenských automechaniků. Ukazuje se, že jsou velkým přínosem nejen pro ně, ale i pro učitele odborného výcviku, kteří je doprovázejí. Mají možnost porovnat pracovní podmínky u nás a na Slovensku, seznámit se s jinou metodikou výuky a vyzkoušet si novou techniku. I v budoucnu chceme v družebním styku pokračovat. Kromě výše zmiňovaných důvodů k tomu přispívá i fakt, že v případě Slovenska neexistuje problém jazykové bariéry, takže i méně jazykově nadaní žáci mají možnost získávat zkušenosti a poznat život v jiné zemi Evropské unie Lycee Jean Macé Vitry sur Seine - Francie Výměnné pobyty s francouzským lyceem Jean Macé z města Vitry mají na naší škole již dlouholetou tradici, neboť naše družba začala již před 30 lety. Jedná se o týdenní výměnné pobyty žáků a studentů, které jsou přínosem především na poli kulturním. Naši žáci mají možnost navštívit Paříž a poznat její architektonické památky, lépe se seznámit s historií celé Francie a zúčastnit se různých kulturních a sportovních akcí. Neméně významná je ale i motivace žáků při výuce cizího jazyka, neboť při setkání s francouzskými studenty mají možnost si uvědomit, že anglický či německý jazyk se může stát dorozumívacím prostředkem na celém světě, pomáhá získat nové přátele a usnadňuje uplatnění na trhu práce. Přátelství, navázaná během těchto pobytů, většinou přetrvávají i do budoucna a studenti se tak i nadále zdokonalují v jazyce. Proto chceme s výměnnými pobyty pokračovat i v budoucnu Andreas-Albert-Schule ve Frankenthalu Ve školním roce 2013/2014 byl dokončen projekt Comenius, který jsme realizovali společně s naší partnerskou školou Andreas - Albert - Schule ve Frankenthalu. Spolupráce úspěšně pokračovala i v tomto školním roce výměnou zkušeností a přípravou na další společný projekt. Vzhledem k tomu, že počátkem roku 2014 došlo ke změně pravidel pro financování projektů škol v rámci EU, bylo ukončeno období projektů Comenius a vznikl nový program Erasmus+, začali jsme se společně připravovat na nový společný projekt v rámci tohoto programu. Tento projekt bychom rádi předložili ke schválení v příštím školním roce.

17 17/ Krajské centrum Cechu instalatérů Od roku 2006 je při naší škole zřízeno krajské centrum Cechu instalatérů ČR, které zastřešuje zejména školy na západ od Prahy. Cílem centra je přispívat k rozvoji nových metod a forem práce, znalostí a dovedností žáků i pedagogů a vybavenosti škol pro učební obor instalatér. Ke spolupráci se přihlásili i někteří výrobci instalačních materiálů a zařizovacích předmětů. Tuto spolupráci budeme i nadále udržovat a rozvíjet, protože v oboru instalatér dochází k neustálým změnám v oblasti použitých materiálů i technologií jejich zpracování. V rámci cechu se naši žáci zúčastňují soutěží odborných dovedností, exkurzí a školení v odborných firmách a u výrobců Národní projekt Pospolu Cílem projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi) je především návrh systémových změn, které povedou k efektivnější a snadnější spolupráci mezi školami a firmami. Naše škola je realizátorem monitoringu k ověření spolupráce školy a firem v realizaci odborného výcviku žáků oboru Mechanik opravář motorových vozidel v celkovém počtu 1540 hodin. 5.9 Spolupráce se sociálními partnery a zaměstnavateli Zapojení sociálních partnerů ve výuce realizujeme umísťováním žáků třetího (výjimečně i druhého) ročníku do firem na pracoviště dle vyučovaných oborů. V současné době jsou umístěni žáci téměř ze všech učebních oborů u 35 subjektů. Tohoto způsobu výuky odborných dovedností škola dlouhodobě, takřka v celé své historii využívá. Umožňuje tak budoucím absolventům najít si uplatnění po ukončení studia na naší škole (někteří zůstávají u firmy i po absolvování studia). Se zaměstnavateli spolupracujeme i v oblasti nabídky pracovních míst a účasti odborníků z praxe u závěrečných zkoušek žáků. Škola spolupracuje se svářečskou školou Ing. Kučery, kde jsou realizovány kurzy svařování. Spolupracující firmy umístění žáků zpravidla 3. ročníků: NEVECOM Kladno KD servis a.s. Kladno Svářečská škola Ing. Kučery RENAULT K&N CAR Kladno ALPIQ Generation s.r.o. Kladno AUTODRÁB s.r.o. Kladno Zdeněk Bejček BE PE Kladno KLIMAPLUS technologi s.r.o. Vinařice Jiří Jupa MOTORSPORT Družec František Chochola Lány Josef Kiml Buštěhrad AUTO Kralupy a.s. Kralupy nad Vltavou František Křivský SAKU Unhošť Stanislav Trojan Praha 1 provozovna Auto Štangl Kladno Zdeněk Sedláček Bratronice Třinecké železárny a.s. Kladno Dříň T P s.r.o. Kladno ENERGIE stavební a báňská a.s. Kladno LINET Želevčice MCE Slaný s.r.o. COLSYS s.r.o. Kladno AMOND s.r.o. Kladno

18 18/26 6. Integrace dětí se zdravotním postižením Přehled žáků se specifickými poruchami učení Počet žáků se specifickými vývojovými poruchami (SPU, SPCH) 0 Z toho ind.integrace dle 18 zákona č. 561/2004 Sb. 2012/ / / Škola dbá na uplatňování postupů doporučených v závěrech odborného vyšetření a podporuje zvyšování úrovně odborné připravenosti pedagogických pracovníků školy pro práci s žáky se specifickými vzdělávacími poruchami. Snaží se, aby všichni pedagogičtí pracovníci postupně prošli školeními a umožňuje žákům v souladu s pedagogickými principy individuálního přístupu a v souladu s obsahem IVP používat dostupné kompenzační pomůcky (kalkulátor, počítač, speciální učebnice apod.), individuální formou zadat plnění úkolů a zohlednit příznaky SPU nebo SPCH v hodnocení a klasifikaci žáka. Pedagogické postupy se týkají zpravidla individuálního pracovního tempa žáka, individuální úpravy způsobu hodnocení a klasifikace s přihlédnutím k postižení žáka např.: - při výuce jazyků se upřednostňuje ústní osvojování, doplňování testů, omezuje se psaní diktátů a individuálně se upravuje způsob psaní, kontrola porozumění - při poruše matematických schopností se využívá co nejvíce didaktických pomůcek Škola uplatňuje podpůrný výukový program a individuální přístup též k žákovi, u kterého se objevily významné obtíže v oblasti jazykového vzdělávání, matematiky, případně další obtíže týkající se pozornosti, soustředění, projevů hyperaktivity, impulzivity apod. s cílem podpořit školní úspěšnost žáka a předejít jeho selhávání při výuce.

19 19/26 Žáci, kterým je na základě vyšetření odbornou poradnou doporučeno vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu v souladu s 18 zákona 561/2004 Sb. jsou integrováni v běžných třídách dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. a 73/2005 Sb. Žáci pracují podle individuálního vzdělávacího plánu sestaveného pedagogem, se kterým jsou seznámeni samotní žáci a jejich rodiče. Každodenní pedagogickou prací každého vyučujícího (konzultacemi, individuálním přístupem v hodinách..) se škola snaží zvýšit motivaci žáka tak, aby měl sám zájem o vlastní sebezdokonalování. Od roku 2010 byla naše škola zapojena do projektu RŠPP-VIP II (Rozvoj školních poradenských pracovišť - vzdělávání, informace, poradenství II), financovaného z Evropských fondů a rozpočtu ČR. Od tohoto data působí na naší škole školní speciální pedagog a je zřízeno školní poradenské pracoviště. Hlavním cílem projektu byla podpora školních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. V rámci projektu byla vytvořena síť metodické podpory, došlo k propojení sítí školních a školských poradenských služeb v oblasti metodického vedení a vytvoření základu integrované metodické podpory poradenského systému. Od ledna 2012 do května 2014 pokračoval projekt pod názvem RAMPS-VIP I III. Pozornost na naší škole byla zaměřena především na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a na žáky s potřebou vyrovnávacích a podpůrných opatření. V rámci projektu byla zprostředkována metodická podpora nejen žákům, ale i pedagogům a rodičům. Od června 2014 škola pokračuje v činnosti poradenských služeb v rámci Rozvojového programu MŠMT. Cílem těchto služeb je nejen poradenství, ale i včasná diagnostika a intervence v oblasti rizikového chování, řešení neprospěchu, záškoláctví, šikany a agresivního chování. 7. Stručný program prevence sociálně patologických jevů V prevenci sociálně patologických jevů škola využívá nabídky institucí zabývajících se touto problematikou a sama vyhledává aktivity, které pomáhají nejen rozpoznat varovné signály, ale i tyto problémy řešit. Spolupracuje s těmito institucemi: Pedagogicko-psychologická poradna v Kladně konzultace problémů žáků s SPCH. Okresní hygienická stanice v Kladně testy žáků na závislost na OPL. Městská policie v Kladně a Policie ČR přednášky na téma kriminalita mládeže, teorie sebeobrany. Dětská lékařka MUDr. Rozehnalová výchovně vzdělávací programy na téma rizikové chování dospívajících a jeho prevence. 8. Další činnosti školy 8.1 Vzdělávání dospělých Vyhl. č. 50/1989 Sb. Škola provádí kurzy a přezkušování z vyhlášky č. 50/1989 Sb. o elektrotechnické kvalifikaci Rekvalifikace Provádět rekvalifikace ve vzdělávacím programech vytvořených v projektu UNIV2 kraje. Všechny tyto aktivity bude škola i nadále rozvíjet. V dalším období bychom chtěli, ve spolupráci s Úřadem práce Kladno, realizovat kurzy a doškolování v rámci celoživotního vzdělávání dospělých v co nejširším spektru vyučovaných oborů.

20 20/ Projekty Projekt ROP NUTS V rámci zlepšování kvality i obsahu výuky, realizovala škola projekt na modernizaci dílen elektrooborů a automobilních oborů. V rámci projektu je modernizováno 6 dílen pro elektrikáře, elektrolaboratoř a 2 dílny automechaniků. Celý projekt se podařilo dokončit tak, aby zde bylo možno od září 2014 zahájit výuku. Vybavenost těchto pracovišť technickými učebními pomůckami a moderními technologiemi přispěje k vysoké odbornosti absolventů a osvojení praktických dovedností žádaných na trhu práce. Projekt pod názvem Modernizace dílen odborného výcviku SOŠ a SOU, Kladno, Dubská byl realizován v rámci projektu ROP NUTS II Střední Čechy za finanční podpory Středočeského kraje. Projekt EU peníze středním školám Naše škola byla zapojena do akce EU peníze středním školám financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu, který jsme nazvali Moderní řemeslná škola, bylo zkvalitnit a zefektivnit výuku prostřednictvím inovace a individualizace. Většina učitelů se úspěšně zapojila do tvorby a ověřování nových digitálních učebních materiálů, které obohatili výuku většiny předmětů. Díky individualizaci výuky cizích jazyků došlo ke zlepšení a ke zvýšení efektivity práce s žáky v anglickém jazyce, což se projevilo zvýšením úrovně slabších žáků v 1. ročnících a vysokou úspěšností žáků u státní maturitní zkoušky z anglického jazyka. Z prostředků projektu byla nakoupena nová výpočetní technika. Většina učeben byla vybavena dataprojektory a promítacími plátny, byly nakoupeny vizualizéry, tiskárny, kopírovací zařízení a stolní počítače. Většina vyučujících dostala k dispozici notebooky, které jim usnadnili tvorbu digitálních učebních materiálů. Využití digitálních učebních materiálů ve výuce se ukázalo jako velmi přínosné. Žáci se v hodinách lépe a po delší dobu soustředí, zvyšuje se jejich zájem o téma, protože výuka je zajímavější a přitažlivější. Mnozí vyučující proto v tvorbě digitálních učebních materiálů pokračují i mimo rámec celého projektu, který byl úspěšně ukončen k Projekt Comenius Po téměř dvouleté práci jsme v rámci projektu Comenius Projekty partnerství škol, který je jakožto součást Programu celoživotního učení (LLP) financován Evropskou unií, dokončili výrobu modelu inteligentního domu. Díky grantu který jsme spolu s německou střední školou s podobným odborným zaměřením Andreas - Albert - Schule BBS Frankenthal získali na uskutečnění bilaterálního projektu Inteligentní dům jsme mohli vytvořit zmenšený model našeho vysněného ideálního domu, který za nás dokáže dokonce i myslet. Naši i němečtí studenti si díky tomuto projektu vyzkoušeli své teoretické poznatky v praxi, zlepšili nejen své odborné dovednosti, ale i schopnost týmové práce, plánování a využívání moderních technologií (videokonference, e Twinning, ), jejichž prostřednictvím národní týmy mezi sebou konzultovaly základní postupy výroby i problémy, které se nám v průběhu realizace projektu vyskytly. Nejšikovnější a nejaktivnější žáci se navíc setkali během plánovaných partnerských setkání, která se uskutečnila v říjnu a listopadu 2012 v Kladně a v červnu 2013 ve Frankenthalu (NSR Porýní-Falc). Projekt RAMPS-VIP III Naše škola byla zapojena do tohoto projektu od ledna 2012 do května Hlavním cílem projektu RAMPS- VIP III byla podpora školních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. V rámci projektu byla vytvořena síť metodické podpory, došlo k propojení sítí školních a školských poradenských služeb v oblasti metodického vedení a vytvoření základu integrované metodické podpory poradenského systému. Pozornost na naší škole byla zaměřena především na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a na žáky s potřebou vyrovnávacích a podpůrných opatření. V rámci projektu byla zprostředkována metodická podpora nejen žákům, ale i pedagogům a rodičům. Od června 2014 škola pokračuje v činnosti poradenských služeb v rámci Rozvojového programu MŠMT. Cílem těchto služeb je nejen poradenství, ale i včasná diagnostika a intervence v oblasti rizikového chování, řešení neprospěchu, záškoláctví, šikany a agresivního chování.

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí Zřizovatel : Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 IČO : 14 802 201 IZO : 107 820 536 Kontakty :

Více

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Ing. Jiří Hubálek ředitel SOŠ a SOU Nymburk V Nymburce dne 30. září 2014 1. Plnění cílů z předchozího období A) Oborová

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2012-2016

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2012-2016 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2012-2016 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY OBSAH Úvod... 4 1. kapitola

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 (dále jen KZŠ) Struktura KZŠ je zveřejňována společně s výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor ství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského e 2012 V Karlových Varech dne 19. dubna 2012 Mgr. Monika Šperglová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy:

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy: Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Školy a školská zařízení členění... 6 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich... 7 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními

Více

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Zřizovatel: Zprávu zpracovala: Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka Ve Stochově dne 14. října 2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Podnikání od 1. 9. 2011 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Podnikání Podnikání Název školy Adresa Školní 664, 277 11 Neratovice IČ 68 383 495 REDIZO Kontakty Ředitel 610450620

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Automechanik - Kopie 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel od 1. 9. 2011 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Automechanik

Více

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 školní vzdělávací program Podnikání - nástavba, denní Kompletní ŠVP Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 1 Identifikační údaje 1.1 Charakteristika

Více

Obsah: Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP. Identifikační údaje školy 2. I. Charakteristika školy 3

Obsah: Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti IMPLEMENTACE ŠVP. Identifikační údaje školy 2. I. Charakteristika školy 3 Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Obsah: Identifikační údaje školy 2 I. Charakteristika školy 3 II. Charakteristika

Více

Koncepční záměr rozvoje školy 2014

Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola příspěvková organizace Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Ing. Martin Braunšveig pověřený řízením školy Mělník, září 2014 Obsah 1.

Více

Školní vzdělávací program. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace Instalatér 36-52-H/01Instalatér Verze první z 07. 09. 2009 Platnost od 1.9.2010 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2007/2008 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO - 467 479 66 TEL. : +420 485 106 143 IZO - 000 082 252 TEL./FAX : +420 485 105 120

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2011 2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ RVP: 64-41-L/51 Podnikání...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00

Střední škola technická a dopravní, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Střední škola technická a dopravní, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Obsah: strana I Základní údaje

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Předkládá Počet listů: 35

Předkládá Počet listů: 35 Předkládá Počet listů: 35 Mgr. Štefan Klíma V Mladé Boleslavi ředitel ISŠ 20. října 2014 Obsah: 1.1 Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206 4 1.2 Kontakty: 4 1.3 Datum posledního zařazení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole

Více