}w!"#$%&'()+,-./012345

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "}w!"#$%&'()+,-./012345

Transkript

1 }w!"#$%&'()+,-./012345<ya MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Grafický editor pro JBoss ESB DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Sedmík Brno, 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Bc. Tomáš Sedmík Vedoucí práce: Mgr. Jiří Kolář ii

3 Poděkování Rád bych poděkoval vedoucímu této práce Mgr. Jiřímu Kolářovi a Ing. Jiřímu Pechancovi odbornému konzultantovi z firmy Red Hat. Pracovat na tomto tématu mě velmi obohatilo, at již formou nově nabytých praktických zkušeností při vytváření kompletně celé aplikace (analýza problémové oblasti, návrh řešení i implementace) nebo získáním širšího povědomí o SOA a EAI. V neposlední řadě můj dík patří mé rodině, která mě při psaní velmi podporovala. iii

4 Shrnutí Cílem této práce bylo implementovat zásuvný modul (tzv. plugin) do vývojového prostředí Eclipse, který by umožnil grafické nastavení produktu JBoss ESB (Red Hat, Inc.) software pro Enterprise Application Integration. Součástí implementace je vytváření, načítání a ukládání konfiguračního souboru a grafická manipulace s nastavením. Jsou diskutovány použité technologie a postupy. iv

5 Klíčová slova plugin, zásuvný modul, grafický editor, XML editor, Red Hat, JBoss, ESB, EAI, Eclipse, GEF v

6 Obsah 1 Úvod Motivace Cíle Kontext Enterprise Application Integration Service Oriented Architecture Enterprise Service Bus JBoss ESB Význam JBoss Význam JBoss ESB Hlavní rysy JBoss ESB Výhody JBoss ESB Komponenty JBoss ESB Služba (Service) Posluchač (Listener) Poskytovatel (Provider) Zpráva (Message) Nastavení JBoss ESB Stávající nástroj pro nastavení JBoss ESB Hodnocení editoru Vývoj nového nástroje pro nastavení JBoss ESB Analýza problémové oblasti Návrh řešení Architektura editoru Model Uložení konfiguračních možností JBoss ESB Controller View Inicializace editoru Použité technologie GEF (Graphical Editing Framework) Implementace Popis vlastností nového editoru Instalace editoru Závěr vi

7 A Obsah přiloženého CD B Ukázka jbossesb-properties.xml C Ukázka jboss-esb.xml vii

8 1 Úvod Společnost Red Hat, Inc., v rámci vývojové skupiny JBoss, přináší řešení pro aplikační integraci v podobě produktu JBoss ESB. Jako každá aplikace má i tato uživatelské nastavení. V tomto případě se jedná o konfiguraci prostředí JBoss ESB (připojení na databáze, nastavení globálních proměnných,... ) a uživatelsky zajímavější konfiguraci služeb a poskytovatelů (což jsou komponenty, které slouží právě pro aplikační integraci). Právě konfigurační soubor s nastavením poskytovatelů a služeb bude předmětem této práce, respektive se budeme snažit uživatelsky zpříjemnit práci s tímto souborem. 1.1 Motivace Hlavní důvod, proč je potřeba vyvíjet nástroje pro lepší úpravu nastavení komplexních aplikací (v našem případě konfiguračního souboru JBoss ESB), je ten, že ne všichni uživatelé mají detailní znalosti dané aplikace a možností její konfigurace. Takový nástroj může velmi ulehčit práci např. tím, že intuitivně zobrazí nastavení v člověku snadno čitelné podobě. Uživatel si tak dokáže představit co jakým zásahem ovlivní a jakou část aktuálně edituje. Jinou výhodou nástrojů je omezení možností zásahu uživatele do nastavení na jen takové, které zachovají konzistenci a správnost (např. neumožní nastavit nesmyslné hodnoty parametrů). Z těchto důvodů vznikla i tato práce, která by měla všem uživatelům JBoss ESB poskytnout nástroj, respektive grafický editor, umožňující snadnou a intuitivní práci s nastavením této aplikace. 1

9 1. ÚVOD 1.2 Cíle Tato práce si bere za cíl: popsat problematiku okolo produktu JBoss ESB, popsat současné možnosti uživatelů, jak pracovat s nastavením JBoss ESB, analyzovat požadavky na nový nástroj pro snadnou a intuitivní práci s nastavením JBoss ESB, navrhnout a implementovat nástroj (respektive grafický editor), v podobě zásuvného modulu do vývojového prostředí Eclipse, který bude ulehčovat práci s konfigurací JBoss ESB. 2

10 2 Kontext S příchodem informačních technologií do podnikové sféry se začalo s vývojem aplikací (systémů), datových formátů a komunikačních protokolů, které měly za úkol usnadnit práci (automatizovat doposud ruční práci). Pomocí počítačů bylo najednou možné dělat nevídané věci počítat mzdy, plánovat rozpisy směn, evidovat stav zboží na skladě,... V rané fázi začaly vznikat aplikace živelně, na základě aktuálních potřeb podniku. Vytvořilo se tedy velké množství izolovaných systémů, které dělaly definovanou činnost např. personalistika (evidence zaměstnanců, výpočet mezd, dovolené, odměny, pracovní neschopnosti) nebo můžeme uvažovat státní sektor a např. systém pracující s evidencí občanů, katastr nemovitostí, v bankovní sféře systém pro evidenci hypoték a jejich splátek, evidence investic,.... Masové použití výpočetní techniky v jednotlivých oblastech podnikání umožnilo zefektivnit a urychlit pracovní procesy, což s sebou přineslo velkou úsporu finančních prostředků a zvýšení zisků. V 70. letech 21. století začala vznikat potřeba integrace takových podnikových aplikací. Do této doby byl svět podnikových aplikací izolovaný. Každá firma, dokonce i její části měly vlastní aplikace, které prováděly určitou činnost. V zájmu opětovného zvýšení efektivity začaly vznikat vazby (spoje) mezi jednotlivými aplikacemi aplikace spolu začaly spolupracovat (vyměňovat si data, sdílet funkcionalitu). Propojování jednotlivých aplikací nutilo vývojáře implementovat rozhraní pro danou aplikaci a aplikaci, s kterou měla spolupracovat. Přitom aplikace byly psány různými vývojovými týmy, v různých programovacích jazycích a v různé době. Pokud měla aplikace komunikovat s více dalšími, tak počet rozhraní narůstal, až se vytvořil tzv. špagetový systém 1 (viz Obr. 2.1). Takový systém je velmi těžké, ne-li nemožné spravovat jako celek. Aby se do celé problematiky vnesl nějaký řád a bylo možné takové systémy administrovat, tak vzniká odvětví Enterprise Application Integration [2]. 1. špagetový systém heterogenní komplexní systém o mnoha podčástech, které jsou vzájemně chaoticky propojeny 3

11 2. KONTEXT Obrázek 2.1: Ukázka špagetového systému (převzato z [4]) 2.1 Enterprise Application Integration Termín EAI se poprvé objevuje v USA kolem roku 1996 v publikacích velkých firem zabývajících se analýzou softwaru (autoři: Roy Schulte z Gartner Group [6] a Mike Gilpin z Giga Group [7]). V dnešní době je však vymezení pojmu Enterprise Application Integration (EAI) velmi obtížné. Existuje spoustu definic zachycující EAI v různých pohledech (s ohledem na roli pozorovatele). Jednou z definic, která vystihuje pohled této práce, může být: EAI je soubor metod, nástrojů a služeb, které spolu spolupracují, aby umožnili komunikaci heterogenních aplikací, jako část tradičního, distribuovaného nebo rozšířeného podnikání [3]. Pojmem heterogenní aplikace rozumíme aplikace, které jsou vytvořeny s použitím různých technologií. Tudíž do domény EAI nepatří aplikace s tzv. vnitřní komunikací (klient/server). Dále tzv. homogenní systémy aplikace, které využívají identické technologie s nějakou definovanou sémantikou a syntaxí pro komunikaci. Takové systémy považujeme již za integrované. Příkladem mohou být systémy založené na architektuře CORBA

12 2. KONTEXT Obrázek 2.2: Komunikace heterogenních aplikací pomocí EAI (Převzato z [5]) 2.2 Service Oriented Architecture Svět EAI je úzce spojen s SOA (Service Oriented Architecture) přístupem. SOA, jak je již z názvu patrné, je architektura, která se orientuje na služby. Službou v tomto kontextu myslíme přesně definovanou činnost (např. tisk objednávky, platba skrze platební bránu,... ). Jednotlivé služby jsou stavebními kameny, které postupným spojováním vystaví celou komplexní aplikaci. Tím, že se aplikace sestává z mnoha komponent (každá komponenta realizuje definovanou činnost), je pak snadné takový systém spravovat jako celek např. nám nemusí vyhovovat způsob jakým se tisknou objednávky, tudíž vyměníme službu, která realizuje tisk objednávek (nemusíme zasahovat nikam jinam) a vše opět funguje dle našich představ. Aplikace postavené na SOA přístupu jsou robustní (v případě selhání je velmi jednoduché zjistit, která komponenta je jeho příčinou a vyměnit ji za jinou, funkční) a stabilní (zátěž systému se dá snadno rozložit na jednotlivé komponenty. V případě velkého zatížení nějaké komponenty lze tuto komponentu do systému vložit vícekrát, abychom zátěž snížili). SOA přístup při vytváření nových aplikací je v dnešní době na vzestupu. Jedná se o elegantní řešení, které nabízí robustnost, stabi- 5

13 2. KONTEXT litu a snadnou údržbu vytvářených řešení. O návrhu aplikací pomocí SOA je napsáno mnoho knih a článků ([8, 9, 10]). Všechny SOA aplikace by však měly vycházet z tzv. Principů SOA 3. Návrh aplikací pro EAI také vychází z architektury SOA. 2.3 Enterprise Service Bus Enterprise Service Bus (ESB) je architektura používaná pro vzájemnou interakci mezi aplikacemi, komponentami, respektive službami, které známe ze SOA přístupu. Celý koncept ESB je postaven na principu sběrnice (bus) subsystém zajišt ující přenos informací mezi komponentami připojenými ke sběrnici. Komunikace po sběrnici je zajištěna pomocí zpráv, které si jednotlivé služby vyměňují. ESB je integrační platforma ve smyslu EAI jednotlivé služby, které jsou k ESB připojeny, mohou být heterogenní (psané v různých jazycích, komunikující různými protokoly,... ) [11]. Existuje mnoho komerčních i Open Source produktů, které poskytují ESB. V této práci se budeme podrobně zabývat produktem JBoss ESB, který je vyvíjen pod záštitou firmy Red Hat, Inc.. 3. SOA principles poster.pdf 6

14 3 JBoss ESB 3.1 Význam JBoss Historie JBoss se začala psát v roce 1999, kdy Marc Fleury spustil open source 1 projekt EJBoss (Enterprise Java Beans open source software). Cílem tohoto projektu bylo poskytnout volně dostupnou implementaci specifikace EJB (Enterprise Java Beans). Projekt se stal velmi rychle populární, především díky nízkým nákladům za pořízení a jednoduchosti použití. Autorská práva firmy Sun Microsystems, Inc. na obchodní značku EJB, vynutily přejmenování projektu v roce 2001 na JBoss. V témže roce vzniká JBoss Group skupina zaštit ující více open source projektů. V roce 2006 se JBoss stává součástí firmy Red Hat, Inc. 2. JBoss je v současnosti nazýván jako JBoss by Red Hat 3. Pod jeho záštitou najdeme mnoho významných open source projektů aplikační server, JBoss ESB, a jiné 4. Velký význam v kontextu JBoss má komunita, která podporuje vývoj, testování a dokumentaci projektů. V současnosti má JBoss komunita přes registrovaných členů po celé planetě. Někteří členové vyvíjí aktuální kód, jiní píší dokumentaci, poskytují zpětnou vazbu co se týče návrhu aplikací nebo reportují chyby, případně prezentují JBoss projekty na osobních či firemních webových stránkách. Počet řádných zaměstnanců je v porovnání s komunitou řádově nižší [12]. 3.2 Význam JBoss ESB JBoss ESB je open source projekt skupiny JBoss, jehož hlavním cílem je poskytnout prostředky pro vzájemnou komunikaci a sdílení funkcionality různorodých systémů (viz 2.1). JBoss ESB abstrahuje rozdíly mezi takovými systémy tím, že je považuje za logické služby, které komunikují pomocí zpráv. Vše je bud služba a nebo zpráva. 1. open source software, který je nabízen zdarma, včetně zdrojového kódu, z kterého je sestaven

15 3. JBOSS ESB Díky JBoss ESB je možné jednotlivé systémy propojit bez nutnosti psaní specifického rozhraní pro komunikaci. JBoss ESB navíc nijak nepředepisuje integrační vzory a přenechává toto rozhodnutí na uživatele. Díky tomu je zajištěno, že se JBoss ESB sám v budoucnu nestane systémem, který je potřeba s něčím integrovat [12] Hlavní rysy JBoss ESB JBoss ESB se skládá z velkého množství komponent, které jsou využity pro snadnou aplikační integraci (viz Obr. 3.1). Mezi důležité části JBoss ESB patří [12]: registrace a hostování služeb služby implementují business logiku aplikací. Ty jsou pak hostovány JBoss ESB a pomocí registrů se jednotlivé služby vyhledávají, aby byly dostupné. Registry JBoss ESB využívají standard UDDI 5 (Universal Description, Discovery and Integration) respektive jeho implementaci juddi 6. Bez použití registrů by klientská aplikace nebyla schopna lokalizovat cílovou službu. překlad protokolů umožňuje komunikaci aplikací, které používají různé komunikační protokoly (HTTP, souborový systém, JMS,... ). Vše je zajištěno díky překladu jednotlivých formátů do univerzálního pomocí adaptérů. orchestrace procesů tímto je myšlena kontrola více procesů jedním centrálním procesem. JBoss ESB podporuje orchestraci služeb pomocí JBoss jbpm a JBoss RiftSaw, které používají jpdl 7. management je umožněno nasazení služeb na běžící systém tzv. hot deploy. Dále verzování změn služeb (jedna služba může být dostupná ve více verzích). V neposlední řadě jsou dostupné nástroje pro monitorování přes administrativní konzolu

16 3. JBOSS ESB Obrázek 3.1: Přehled služeb JBoss ESB (převzato z [12]) kvalita služby podpora transakcí, kterými je zajištěna spolehlivost služeb. out-of-the-box akce obsahuje velké množství předpřipravených akcí, které usnadňují práci s širokou škálou úloh: Business Process Management integrace s JBoss jbpm transformace konverze formátů zpráv z jednoho druhu do jiného skriptování podpora skriptovacích jazyků notifikace upozornění na na příchozí data webové služby podpora webových služeb jako služeb JBoss ESB 9

17 3. JBOSS ESB Výhody JBoss ESB Výhody použití JBoss ESB tkví v následujícím [12]: nízké pořizovací náklady je zdarma. otevřenost jsou dostupné zdrojové kódy aplikace, tudíž lze vidět dovnitř systému a sledovat jeho chování, případně si nějakou část upravit dle aktuálních potřeb. Navíc je dostupná dokumentace chyb a dokonce i y a IRC chaty mezi členy vývojového týmu. komunita uživatelů tisíce uživatelů a organizací používá JBoss ESB. standardizace JBoss ESB je založen na standardizovaných technologiích jako JMS, UDDI, XML, Komponenty JBoss ESB Každá komponenta v JBoss ESB je, kvůli zachování SOA principů, bud to služba nebo zpráva. Služby zapouzdřují business logiku nebo integrační body s aplikacemi. Zprávy jsou způsob jak služby navzájem komunikují. V nastavení JBoss ESB se ještě vyskytuje tzv. poskytovatel, pomocí kterého se definují transportní detaily pro koncové body služeb (rozhraní, přes které bude služba dostupná klientům) [1, 12] Služba (Service) Služba je implementace ucelené části business logiky, která je vystavena v dobře definovaném kontraktu služby potenciálním klientům. Každá služba má následující vlastnosti: samostatnost implementace služby není závislá na jejích klientech. volné svázání klient volá službu nepřímo pomocí zaslání zprávy přes ESB. 10

18 3. JBOSS ESB <?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?> <jbossesb xmlns="http://anonsvn.labs.jboss.com/labs/jbossesb/trunk/ product/etc/schemas/xml/jbossesb xsd" invmscope="global"> <services> <service category="retail" name="shoestore" description="acme Shoe Store Service"> <actions> <action name="println" class="org.jboss.soa.esb.actions.systemprintln" /> </actions> </service> </services> </jbossesb> Obrázek 3.2: Ukázka nastavení služby v JBoss ESB (převzato z [1]) znovupoužitelnost službu může volat více klientů, kteří požadují funkcionalitu dané služby. Každá služba sestává z několika částí. Mezi nejdůležitější patří akce (actions) a posluchače (listeners). Pomocí akcí je definováno chování dané služby (jednotlivé akce se provádí sekvenčně a mohou si předávat výsledky). Posluchači zase určují na jaké zprávy z jakých kanálů bude služba reagovat, respektive přes která rozhraní bude služba dostupná. Jak je vidět na Obr. 3.2, tak každá služba má dva povinné atributy jméno (name) a kategorii (category). Při nasazení služby se pomocí těchto atributů služba registruje a je skrze ně dostupná ten kdo chce službu používat musí tyto dva údaje znát. Klient může službu zavolat pomocí třídy ServiceInvoker jak je naznačeno na Obr ServiceInvoker se při hledání služby obrátí na registr služeb JBoss ESB, aby mu zpřístupnil službu skrze některý z dostupných kanálů. Klient je zcela odstíněn od transportních detailů (doručení zprávy od klienta k službě). V ukázce na Obr. 3.2 se může na první pohled zdát, že služba nemá definované žádné posluchače (listeners), přes které by byla dostupná klientům. Všimněme si ale atributu invmscope u elementu <jbossesb>, kterým je umožněno spouštět služby běžící na stejné instanci JVM. V případě, že chceme přidat další koncové body k nějaké 11

19 3. JBOSS ESB ServiceInvoker invoker = new ServiceInvoker(Retail, ShoeStore); Message message = MessageFactory.getInstance().getMessage(); message.getbody().add(hi there!); invoker.deliverasync(message); Obrázek 3.3: Ukázka volání služby (převzato z [1]) službě, tak musíme přidat posluchače a poskytovatele. Posluchač (Listener) Posluchač zapouzdřuje koncové body pro příjem zpráv. JBoss ESB podporuje dva typy posluchačů: Gateway Listeners (viz Obr. 3.4) jedná se o tzv. bránu (gateway), která umožňuje komunikaci s externím klientem (mimo ESB) pomocí standardních technologií (např. JMS, SQL databáze, volání webových služeb přes HTTP, použití souborového systému,... ). Brána v tomto ohledu slouží jako proxy mezi dvěma účastníky požadavek z externího klienta transformuje na zprávu, která je poslána přes ESB k cílové službě. některé brány jsou založeny na synchronních protokolech (např. HTTP), které potřebují zpracování stylem požadavek/odpověd v rámci stejného spojení. Jiné podporují asynchronní zpracování (např. JMS, souborový systém), které vyžadují pouze reakci na příchozí požadavek (např. uložení souboru do souborového systému). pro vytváření odpovědí u asynchronních posluchačů nabízí JBoss ESB tzv. notifiers (notifikátory) a routers (směrovače). Ty nám umožňují zasílat zprávy od ESB-Aware 8 služby k externímu klientovi. Nemusíme je využívat jen pro vytváření odpovědí, ale mohou sloužit i k zasílání asynchronních upozornění jakékoliv externí službě, která je dokáže přijmout. 8. ESB-Aware znamená být schopný zpracovávat zprávy ve formátu používaném v ESB oproti jiným formátům zpráv používaných např. v HTTP, JMS,... 12

20 3. JBOSS ESB Obrázek 3.4: Ukázka synchronního/asynchronního volání služeb na ESB (převzato z [12]) ESB-Aware Listeners používá se pro výměnu ESB zpráv, respektive komunikaci mezi ESB-Aware komponentami v rámci JBoss ESB. Každý posluchač obsahuje referenci, v podobě nastaveného atributu busid, na nějakého poskytovatele. Díky této referenci, JBoss ESB pozná, který poskytovatel bude poskytovat zdroje jaké službě. Poskytovatel (Provider) Poskytovatele reprezentují servery nebo balíky, které existují mimo JBoss ESB a poskytují zdroje jeho komponentám. Použití, respektive nastavení těchto poskytovatelů se provádí v konfiguračním souboru (více viz kapitola 3.4) a v kontextu JBoss ESB definují transportní nastavení pro jednotlivé koncové body. Poskytovatelé tudíž zpřístup- 13

21 3. JBOSS ESB Obrázek 3.5: Provázání služby a poskytovatele (převzato z [12]) ňují JBoss ESB, respektive jeho služby pestré paletě externích klientů (přes HTTP, JMS, FTP, SQL, souborový systém,... ). Každý posluchač (respektive služba) musí být napojen na nějakého poskytovatele, aby byl dostupný externím klientům (výjimku tvoří použití tzv. invmscope, jak je naznačeno v kapitole 3.3.1). Toto napojení je realizováno pomocí atributu busid, jak je schématicky znázorněno na Obr Zpráva (Message) Zprávy hrají klíčovou roli v JBoss ESB veškerá komunikace mezi jednotlivými komponentami probíhá právě formou zasílání zpráv. Zasílání zpráv v sobě skrývá volnost a jednoduchost použití. Zprávy jsou na sobě nezávislé, není tudíž potřeba vytvářet a udržovat souvislé spojení mezi odesílatelem a příjemcem. Tímto způsobem se šetří zdroje a zároveň to dává aplikacím větší stabilitu a flexibilitu. Zprávy v kontextu JBoss ESB obsahují veškeré informace relevantní pro volání služeb. Pro všechny zprávy je definován jednotný formát (viz Obr. 3.6), který má následující strukturu: hlavička (header) obsahuje údaje o zamýšleném příjemci 14

22 3. JBOSS ESB zprávy, odesilateli, kam odeslat odpověd, koho informovat v případě chyby a další důležité směrovací informace. tělo (body) obsahuje přenášený obsah (data), který může být různého typu textový řetězec, serializovaný 9 objekt, mapa (dvojice <klíč, hodnota>), proud bytů. přílohy (attachment) do příloh se umíst ují dodatečné informace, které mají nějakou vazbu na data v těle zprávy. Přílohy se využívají pro zlepšení logické struktury dat a především pro zvýšení výkonu při zpracování objemných zpráv (služba, která zprávu obdrží, nejprve zpracuje data v těle zprávy a pak si teprve může vyžádat některou z příloh, tudíž není nutné načítat celou zprávu do paměti). Přílohy můžeme např. použít pro obrázky, binární dokumenty, zip archivy, atp.. vlastnosti (properties) obvykle specifikují způsob doručení zprávy. Většinou jsou závislé na použitém transportním protokolu (např. v případě JMS mohou obsahovat název fronty, na kterou se má zpráva zařadit). 3.4 Nastavení JBoss ESB Nastavení produktu JBoss ESB se provádí pomocí konfiguračních XML souborů. Tyto soubory se zpravidla nachází v kořenovém adresáři projektu a mají standardně tyto názvy: jbossesb-properties.xml obsahuje globální nastavení JBoss ESB serveru [13] nastavení globálních proměnných, připojení na databázi, konfigurace prostředí,... (viz příloha B). jboss-esb.xml obsahuje nastavení služeb, akcí, poskytovatelů, filtrů a zabezpečení. Tato práce se věnuje nastavení právě tohoto souboru. Ukázka takového souboru je uvedena v příloze C. 9. serializace proces převedení libovolně složité datové struktury do její sekvenční podoby (např. pro přenos skrze počítačovou sít ) 15

23 3. JBOSS ESB Obrázek 3.6: Základní struktura JBoss ESB zprávy (převzato z [1]) Soubor jboss-esb.xml má standardní formát definovaný pomocí XML schématu 10, který můžeme rozdělit do těchto logických celků: globální nastavení je uložené v elementu <globals> a umožňuje nastavit zabezpečení. poskytovatele se specifikují v sekci <providers>. Každý typ je charakterizován speciálním elementem (např. poskytovateli JMS odpovídá element <jms-provider>). Obecně je konvence pojmenovávat elementy poskytovatelů následovně < typ poskytovatele -provider>. Každá definice obsahuje: jméno jedinečné v rámci jednoho typu poskytovatele. atributy které záleží na typu poskytovatele (jiné nastavení je nutné pro např. JMS a jiné pro FTP). 10. XML schéma XML soubor s příponou.xsd, který popisuje strukturu XML dokumentů (definuje, kde se v dokumentu mohou nacházet jaké elementy s jakými atributy, jaké jsou přípustné hodnoty atributů,... ). Více viz 16

24 3. JBOSS ESB sběrnice jeden poskytovatel může mít jednu nebo více sběrnic, přes které mohou služby komunikovat. Každá sběrnice má jedinečný atribut busid, který slouží jako odkaz mezi poskytovatelem a napojenou službou. filtr každá sběrnice může mít nastaveno filtrování, pomocí kterého se filtrují, nebo směrují, příchozí zprávy. vlastnosti obsahují dodatečné nastavení, které není zakotveno přímo do XML schématu konfiguračního souboru. Definujeme je pomocí elementu <property>, který má dva atributy name a value. Těchto elementů můžeme vytvořit libovolné mnoho. služby se nastavují v sekci <services> a každá služba <service> obsahuje následující prvky: atributy (name a category) které slouží pro jednoznačnou identifikaci a registraci služby u JBoss ESB registru služeb. posluchače jeden nebo více posluchačů, kteří slouží pro propojení s poskytovatelem. akce sekvenční výčet volání metod, které se mají po zavolání služby provést. bezpečnost slouží pro restrikci volání dané služby. Můžeme určit jaké bezpečnostní role smějí službu spouštět, případně pod jakou identitou se má služba spouštět. vlastnosti viz vlastnosti u poskytovatele. 17

25 4 Stávající nástroj pro nastavení JBoss ESB Uživatelé JBoss ESB v současnosti mohou pro snazší konfiguraci prostředí (úpravu konfiguračního souboru jboss-esb.xml) použít editor JBoss ESB 1.3 Editor. Tento editor je vytvořen jako zásuvný modul (tzv. plugin) do vývojového prostředí Eclipse. Jeho přínos tkví ve snazší práci s XML souborem, kterou usnadňuje lepší reprezentací dat v souboru uložených. Mezi hlavní rysy editoru patří jeho rozdělení na dvě záložky Tree a Source, mezi kterými lze libovolně přecházet a získávat tím různý pohled na konfiguraci JBoss ESB. Záložka Source zobrazuje konfigurační soubor v textové podobě se zvýrazněnou XML syntaxí. Jedná se o klasický XML editor, který je zabudován do vývojového prostředí Eclipse obohacený o následující funkcionalitu: okamžitá synchronizace se záložkou Tree jakákoliv změna se ihned projeví na druhé záložce. v případě stisku klávesové kombinace Ctrl+Space se vyvolá kontextový asistent, který uživatele informuje jaké elementy, atributy může na daném místě souboru vytvořit. pokud konfigurační soubor obsahuje odkaz na nějaký externí soubor (jiný XML soubor, Java třídu,... ), umožňuje přímé otevření odkazu. při editaci je poskytována zpětná vazba od validace souboru oproti XML schématu uživatel se tak dozví, kde je nějaký problém. Záložka Tree zobrazuje konfigurační soubor ve stromové struktuře, ve které se lépe orientuje (viz Obr. 4.1). Toto zobrazení velmi znesnadňuje zanesení chyby vstupní hodnoty jsou validovány a uživateli dovolí zadat pouze platné hodnoty (např. do pole, kde se očekává číslo nelze zadat textový řetězec). Tato záložka je rozdělena na dva grafické prvky: 18

26 4. STÁVAJÍCÍ NÁSTROJ PRO NASTAVENÍ JBOSS ESB 1. navigační okno zobrazuje konfigurační soubor jako strom, jehož větve lze rozbalovat a sbalovat. Při vybrání nějakého prvku se v obsahovém okně zobrazí detail nastavení. Kliknutím pravým tlačítkem myši lze vytvářet nové prvky (poskytovatele, služby,... ) nebo rušit stávající. 2. obsahové okno zobrazuje veškeré nastavení, které je dostupné pro daný prvek. 4.1 Hodnocení editoru Editor je velmi propracovaný a tudíž se z něj stává silný nástroj pro úpravu nastavení JBoss ESB. Mezi jeho přednosti patří především: snadná navigace v konfiguračním souboru díky zobrazení stromové hierarchie v záložce Tree. rychlost a přesnost nastavení editor umožňuje nastavit jen takovou množinu atributů, kterou lze dle XML schématu. Navíc disponuje validací vstupu. klasický přístup lze zobrazit konfigurační soubor v jeho textové podobě se zvýrazněním XML syntaxe. Jeho jedinou slabou stránkou je názornost zobrazeného nastavení. Záložka Tree sice XML soubor zobrazuje v uživatelsky přívětivější podobě, ale stále se jen jedná o reprezentaci hierarchie (zanoření) jednotlivých elementů v konfiguračním souboru. Jednotlivé komponenty JBoss ESB mají mezi sebou určité vazby, které tento editor nereflektuje a tak např. není na první pohled jasné, které služby jsou navázány na jaké poskytovatele, respektive sběrnice. Manipulace s konfigurací by tedy mohla být více profilovaná na produkt JBoss ESB a více odrážet jeho specifické vlastnosti. 19

27 4. STÁVAJÍCÍ NÁSTROJ PRO NASTAVENÍ JBOSS ESB Obrázek 4.1: Ukázka JBoss ESB 1.3 Editor 20

28 5 Vývoj nového nástroje pro nastavení JBoss ESB Kvůli nedostatkům současného nástroje pro úpravu nastavení JBoss ESB (popsaných v předešlé kapitole), vznikla potřeba nového editoru, který by byl ještě více uživatelsky přívětivější a přitom zachovával veškeré možnosti nastavení tohoto produktu. Velký důraz je také kladen na snadnou upravitelnost, respektive rozšiřitelnost editoru tak, aby jeho možnosti odpovídaly nejnovějším vlastnostem JBoss ESB. Cílem této práce bylo analyzovat problémovou oblast (rozbor požadavků na nový editor), navrhnout a zároveň implementovat řešení. Tato část práce se podrobně věnuje všem činnostem, které vedly k danému výsledku (hotovému editoru). Zároveň seznamuje s technologiemi, které byly při řešení použity popisuje jejich základní vlastnosti a určení. 5.1 Analýza problémové oblasti Základní a nejdůležitější požadavek na nový editor konfiguračního souboru JBoss ESB je jeho jednoduchost a názornost. Bude se jednat o grafický editor, který bude jednotlivé komponenty JBoss ESB vizualizovat v podobě grafických objektů. Bude zachován současný koncept editoru, jako zásuvného modulu do vývojového prostředí Eclipse. Mezi další základní vlastnosti nového editoru bude patřit: automatické spouštění editoru nad XML soubory, které obsahují nastavení JBoss ESB. Rozpoznání těchto souborů bude probíhat na základě identifikace jmenného prostoru. možnost modifikace editoru ve smyslu snadného přidání a úpravy možností nastavení JBoss ESB (např. nová verze JBoss ESB bude podporovat nové poskytovatele, které je žádoucí pomocí editoru umět vytvářet a nastavovat). Tato modifikace editoru by měla být umožněna bez nutnosti jakkoliv zasáhnout do zdrojového kódu aplikace. 21

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

46 Objekty a atributy

46 Objekty a atributy 46 Objekty a atributy Modul Objekty a atributy je určen pro pokročilé uživatele zodpovědné za mapování přístupnosti architektonických bariér. Modul umožňuje stanovit jaké objekty budou mapovány, jaké skutečnosti

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite

Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro IOA 19. listopadu 2014 Marek Rychlý Komponenta

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Technologie Java Enterprise Edition Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Přehled tématu Motivace a úvod Infrastruktura pro velké Java aplikace (Java základní přehled) Části třívrstvé struktury servlety, JSP

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Využití JBoss Fuse ve skandinávské energetice

Využití JBoss Fuse ve skandinávské energetice Využití JBoss Fuse ve skandinávské energetice 27.3.2015 Miloš Zubal Představení Miloš Zubal SW Architekt Integrační projekty v energetice Java, Spring, Camel, Fabric8, ElasticSearch cz.linkedin.com/in/miloszubal

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje:

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje: MET-01/2014 METODIKA SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0 Chybová hlášení Gestor, podpis: Ing. Radovan Pártl Zpracovatel, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl Odborný garant, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl

Více

Versiondog 2.1.1 Co je nového

Versiondog 2.1.1 Co je nového Versiondog 2.1.1 Co je nového Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 11/2012 Strana 2 Úvod Nová verze produktu Versiondog 2.1.1 přináší oproti verzím 1.52.x mnoho nových funkčností i nové typy komponent, které

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

Příprava dat v softwaru Statistica

Příprava dat v softwaru Statistica Příprava dat v softwaru Statistica Software Statistica obsahuje pokročilé nástroje pro přípravu dat a tvorbu nových proměnných. Tyto funkcionality přinášejí značnou úsporu času při přípravě datového souboru,

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz Motivace IntraDoc Řešení pro státní správu a samosprávu http://www.inflex.cz Naším cílem je nabídnout pracovníkům úřadu efektivní a do detailu propracovanou podporu procesů a správu dokumentů spojených

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

ENTERPRISE INFORMATION PORTALS

ENTERPRISE INFORMATION PORTALS ENTERPRISE INFORMATION PORTALS Jan Kotek Sybase ČR s.r.o., Tychonova 2, 160 00 Praha 6, ČR Abstrakt Příspěvek pojednává o novém směru vývoje informačních systémů zaměřených na elektronickou komerci tzv.

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Hierarchický databázový model

Hierarchický databázový model 12. Základy relačních databází Když před desítkami let doktor E. F. Codd zavedl pojem relační databáze, pohlíželo se na tabulky jako na relace, se kterými se daly provádět různé operace. Z matematického

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Publikováno:15.4.2011 10:46 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod...

Více

PPM umožňuje: PPM napomáhá: Systém je postaven na čtyřech základních pilířích, vedoucích k efektivnímu vývoji a optimalizaci portfolia:

PPM umožňuje: PPM napomáhá: Systém je postaven na čtyřech základních pilířích, vedoucích k efektivnímu vývoji a optimalizaci portfolia: Solutions s.r.o. PPM umožňuje: Komplexní analýzu vývoje portfolia Strategické řízení Evidenci projektů Evidenci projektových a souvisejících dat Závislost procesů, podpora workflow definovaná událost

Více

Bridge. Známý jako. Účel. Použitelnost. Handle/Body

Bridge. Známý jako. Účel. Použitelnost. Handle/Body Bridge Bridge Známý jako Handle/Body Účel odděluje abstrakci (rozhraní a jeho sémantiku) od její konkrétní implementace předchází zbytečnému nárůstu počtu tříd při přidávání implementací používá se v době

Více

Dispatcher PDA Dokumentace

Dispatcher PDA Dokumentace Dispatcher PDA Dokumentace květen 2005 1 Obsah: 1. Základní popis programu 2. Blokové schéma zapojení 3.1. Úvodní obrazovka 3.2. Zahájení jízdy 3.3. Ukončení jízdy 3.4. Záznam o tankování 3.5. Události

Více

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o.

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Provozní oddělení: Slovenská 19, 669 02 Znojmo Tel: +420 515 221 861 Fax: +420 515 223 750 e-mail: info@ryant.cz web: http://www.ryant.cz, http://www.inchange.cz

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

MASSIV. Middleware pro tvorbu online her

MASSIV. Middleware pro tvorbu online her MASSIV Middleware pro tvorbu online her Obsah prezentace Úvod Prostředky poskytované Massivem Využití jádra Massivu v Demu Zhodnocení projektu Prezentace Dema Úvod Část 1. Tým projektu Massiv Zahájení

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny:

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny: ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8 Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE Verze IS nebo části IS: Účel poslední změny: Počet listů dokumentu: 1.01 úprava dokumentace 8 Číslo jednací dokumentu:

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů ALL.COM software, s.r.o. AMI Praha a.s. 11. září 2007 Vypracovali: Tomáš Čihák, tomas.cihak@ami.cz Jiří Zíka, zika@allsoft.cz ALL.COM software, s.r.o. sídlo Zavadilova

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka APS T&A.WEB Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS Instalační a uživatelská příručka 2004 2014,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, Česká republika, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Globema CS s.r.o. NetStork. Popis funkcí

Globema CS s.r.o. NetStork. Popis funkcí Globema CS s.r.o. NetStork Popis funkcí Obsah 1 Automatizovaná kontextová nápověda... 3 2 Automaticky generovaná interaktivní schémata... 3 2.1 Schémata průběhů trubek, výkopů... 4 2.2 Schémata šachet...

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Vnořený Ensemble nové integrované aplikace. Martin Zubek, Account manager

Vnořený Ensemble nové integrované aplikace. Martin Zubek, Account manager Vnořený Ensemble nové integrované aplikace Martin Zubek, Account manager Nové užití známých technologií Vnořená integrace? Vnořená integrace a její typy Příklady Jak na to obchodně? Kdy použít? Spolupráce

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Poznámky k verzi Remote support platform 3.1

Poznámky k verzi Remote support platform 3.1 What's New Verze dokumentu: 1.0 2014-05-09 Verze dokumentu Následující tabulka poskytuje přehled nejdůležitějších změn dokumentu. Verze Datum Popis 1.0 2014-05-09 První verze 2 All rights reserved. Verze

Více

Postup práce v KDS 1

Postup práce v KDS 1 Postup práce v KDS 1 PDU příjem a správa SIP balíčků... 3 1. Karanténa... 3 2. Zpracované... 4 3. Odmítnuté... 5 4. Import spisového plánu... 5 GDU Garantované digitální úložiště... 6 1. Zobrazení uložených

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více