}w!"#$%&'()+,-./012345

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "}w!"#$%&'()+,-./012345

Transkript

1 }w!"#$%&'()+,-./012345<ya MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Grafický editor pro JBoss ESB DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Sedmík Brno, 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Bc. Tomáš Sedmík Vedoucí práce: Mgr. Jiří Kolář ii

3 Poděkování Rád bych poděkoval vedoucímu této práce Mgr. Jiřímu Kolářovi a Ing. Jiřímu Pechancovi odbornému konzultantovi z firmy Red Hat. Pracovat na tomto tématu mě velmi obohatilo, at již formou nově nabytých praktických zkušeností při vytváření kompletně celé aplikace (analýza problémové oblasti, návrh řešení i implementace) nebo získáním širšího povědomí o SOA a EAI. V neposlední řadě můj dík patří mé rodině, která mě při psaní velmi podporovala. iii

4 Shrnutí Cílem této práce bylo implementovat zásuvný modul (tzv. plugin) do vývojového prostředí Eclipse, který by umožnil grafické nastavení produktu JBoss ESB (Red Hat, Inc.) software pro Enterprise Application Integration. Součástí implementace je vytváření, načítání a ukládání konfiguračního souboru a grafická manipulace s nastavením. Jsou diskutovány použité technologie a postupy. iv

5 Klíčová slova plugin, zásuvný modul, grafický editor, XML editor, Red Hat, JBoss, ESB, EAI, Eclipse, GEF v

6 Obsah 1 Úvod Motivace Cíle Kontext Enterprise Application Integration Service Oriented Architecture Enterprise Service Bus JBoss ESB Význam JBoss Význam JBoss ESB Hlavní rysy JBoss ESB Výhody JBoss ESB Komponenty JBoss ESB Služba (Service) Posluchač (Listener) Poskytovatel (Provider) Zpráva (Message) Nastavení JBoss ESB Stávající nástroj pro nastavení JBoss ESB Hodnocení editoru Vývoj nového nástroje pro nastavení JBoss ESB Analýza problémové oblasti Návrh řešení Architektura editoru Model Uložení konfiguračních možností JBoss ESB Controller View Inicializace editoru Použité technologie GEF (Graphical Editing Framework) Implementace Popis vlastností nového editoru Instalace editoru Závěr vi

7 A Obsah přiloženého CD B Ukázka jbossesb-properties.xml C Ukázka jboss-esb.xml vii

8 1 Úvod Společnost Red Hat, Inc., v rámci vývojové skupiny JBoss, přináší řešení pro aplikační integraci v podobě produktu JBoss ESB. Jako každá aplikace má i tato uživatelské nastavení. V tomto případě se jedná o konfiguraci prostředí JBoss ESB (připojení na databáze, nastavení globálních proměnných,... ) a uživatelsky zajímavější konfiguraci služeb a poskytovatelů (což jsou komponenty, které slouží právě pro aplikační integraci). Právě konfigurační soubor s nastavením poskytovatelů a služeb bude předmětem této práce, respektive se budeme snažit uživatelsky zpříjemnit práci s tímto souborem. 1.1 Motivace Hlavní důvod, proč je potřeba vyvíjet nástroje pro lepší úpravu nastavení komplexních aplikací (v našem případě konfiguračního souboru JBoss ESB), je ten, že ne všichni uživatelé mají detailní znalosti dané aplikace a možností její konfigurace. Takový nástroj může velmi ulehčit práci např. tím, že intuitivně zobrazí nastavení v člověku snadno čitelné podobě. Uživatel si tak dokáže představit co jakým zásahem ovlivní a jakou část aktuálně edituje. Jinou výhodou nástrojů je omezení možností zásahu uživatele do nastavení na jen takové, které zachovají konzistenci a správnost (např. neumožní nastavit nesmyslné hodnoty parametrů). Z těchto důvodů vznikla i tato práce, která by měla všem uživatelům JBoss ESB poskytnout nástroj, respektive grafický editor, umožňující snadnou a intuitivní práci s nastavením této aplikace. 1

9 1. ÚVOD 1.2 Cíle Tato práce si bere za cíl: popsat problematiku okolo produktu JBoss ESB, popsat současné možnosti uživatelů, jak pracovat s nastavením JBoss ESB, analyzovat požadavky na nový nástroj pro snadnou a intuitivní práci s nastavením JBoss ESB, navrhnout a implementovat nástroj (respektive grafický editor), v podobě zásuvného modulu do vývojového prostředí Eclipse, který bude ulehčovat práci s konfigurací JBoss ESB. 2

10 2 Kontext S příchodem informačních technologií do podnikové sféry se začalo s vývojem aplikací (systémů), datových formátů a komunikačních protokolů, které měly za úkol usnadnit práci (automatizovat doposud ruční práci). Pomocí počítačů bylo najednou možné dělat nevídané věci počítat mzdy, plánovat rozpisy směn, evidovat stav zboží na skladě,... V rané fázi začaly vznikat aplikace živelně, na základě aktuálních potřeb podniku. Vytvořilo se tedy velké množství izolovaných systémů, které dělaly definovanou činnost např. personalistika (evidence zaměstnanců, výpočet mezd, dovolené, odměny, pracovní neschopnosti) nebo můžeme uvažovat státní sektor a např. systém pracující s evidencí občanů, katastr nemovitostí, v bankovní sféře systém pro evidenci hypoték a jejich splátek, evidence investic,.... Masové použití výpočetní techniky v jednotlivých oblastech podnikání umožnilo zefektivnit a urychlit pracovní procesy, což s sebou přineslo velkou úsporu finančních prostředků a zvýšení zisků. V 70. letech 21. století začala vznikat potřeba integrace takových podnikových aplikací. Do této doby byl svět podnikových aplikací izolovaný. Každá firma, dokonce i její části měly vlastní aplikace, které prováděly určitou činnost. V zájmu opětovného zvýšení efektivity začaly vznikat vazby (spoje) mezi jednotlivými aplikacemi aplikace spolu začaly spolupracovat (vyměňovat si data, sdílet funkcionalitu). Propojování jednotlivých aplikací nutilo vývojáře implementovat rozhraní pro danou aplikaci a aplikaci, s kterou měla spolupracovat. Přitom aplikace byly psány různými vývojovými týmy, v různých programovacích jazycích a v různé době. Pokud měla aplikace komunikovat s více dalšími, tak počet rozhraní narůstal, až se vytvořil tzv. špagetový systém 1 (viz Obr. 2.1). Takový systém je velmi těžké, ne-li nemožné spravovat jako celek. Aby se do celé problematiky vnesl nějaký řád a bylo možné takové systémy administrovat, tak vzniká odvětví Enterprise Application Integration [2]. 1. špagetový systém heterogenní komplexní systém o mnoha podčástech, které jsou vzájemně chaoticky propojeny 3

11 2. KONTEXT Obrázek 2.1: Ukázka špagetového systému (převzato z [4]) 2.1 Enterprise Application Integration Termín EAI se poprvé objevuje v USA kolem roku 1996 v publikacích velkých firem zabývajících se analýzou softwaru (autoři: Roy Schulte z Gartner Group [6] a Mike Gilpin z Giga Group [7]). V dnešní době je však vymezení pojmu Enterprise Application Integration (EAI) velmi obtížné. Existuje spoustu definic zachycující EAI v různých pohledech (s ohledem na roli pozorovatele). Jednou z definic, která vystihuje pohled této práce, může být: EAI je soubor metod, nástrojů a služeb, které spolu spolupracují, aby umožnili komunikaci heterogenních aplikací, jako část tradičního, distribuovaného nebo rozšířeného podnikání [3]. Pojmem heterogenní aplikace rozumíme aplikace, které jsou vytvořeny s použitím různých technologií. Tudíž do domény EAI nepatří aplikace s tzv. vnitřní komunikací (klient/server). Dále tzv. homogenní systémy aplikace, které využívají identické technologie s nějakou definovanou sémantikou a syntaxí pro komunikaci. Takové systémy považujeme již za integrované. Příkladem mohou být systémy založené na architektuře CORBA

12 2. KONTEXT Obrázek 2.2: Komunikace heterogenních aplikací pomocí EAI (Převzato z [5]) 2.2 Service Oriented Architecture Svět EAI je úzce spojen s SOA (Service Oriented Architecture) přístupem. SOA, jak je již z názvu patrné, je architektura, která se orientuje na služby. Službou v tomto kontextu myslíme přesně definovanou činnost (např. tisk objednávky, platba skrze platební bránu,... ). Jednotlivé služby jsou stavebními kameny, které postupným spojováním vystaví celou komplexní aplikaci. Tím, že se aplikace sestává z mnoha komponent (každá komponenta realizuje definovanou činnost), je pak snadné takový systém spravovat jako celek např. nám nemusí vyhovovat způsob jakým se tisknou objednávky, tudíž vyměníme službu, která realizuje tisk objednávek (nemusíme zasahovat nikam jinam) a vše opět funguje dle našich představ. Aplikace postavené na SOA přístupu jsou robustní (v případě selhání je velmi jednoduché zjistit, která komponenta je jeho příčinou a vyměnit ji za jinou, funkční) a stabilní (zátěž systému se dá snadno rozložit na jednotlivé komponenty. V případě velkého zatížení nějaké komponenty lze tuto komponentu do systému vložit vícekrát, abychom zátěž snížili). SOA přístup při vytváření nových aplikací je v dnešní době na vzestupu. Jedná se o elegantní řešení, které nabízí robustnost, stabi- 5

13 2. KONTEXT litu a snadnou údržbu vytvářených řešení. O návrhu aplikací pomocí SOA je napsáno mnoho knih a článků ([8, 9, 10]). Všechny SOA aplikace by však měly vycházet z tzv. Principů SOA 3. Návrh aplikací pro EAI také vychází z architektury SOA. 2.3 Enterprise Service Bus Enterprise Service Bus (ESB) je architektura používaná pro vzájemnou interakci mezi aplikacemi, komponentami, respektive službami, které známe ze SOA přístupu. Celý koncept ESB je postaven na principu sběrnice (bus) subsystém zajišt ující přenos informací mezi komponentami připojenými ke sběrnici. Komunikace po sběrnici je zajištěna pomocí zpráv, které si jednotlivé služby vyměňují. ESB je integrační platforma ve smyslu EAI jednotlivé služby, které jsou k ESB připojeny, mohou být heterogenní (psané v různých jazycích, komunikující různými protokoly,... ) [11]. Existuje mnoho komerčních i Open Source produktů, které poskytují ESB. V této práci se budeme podrobně zabývat produktem JBoss ESB, který je vyvíjen pod záštitou firmy Red Hat, Inc.. 3. SOA principles poster.pdf 6

14 3 JBoss ESB 3.1 Význam JBoss Historie JBoss se začala psát v roce 1999, kdy Marc Fleury spustil open source 1 projekt EJBoss (Enterprise Java Beans open source software). Cílem tohoto projektu bylo poskytnout volně dostupnou implementaci specifikace EJB (Enterprise Java Beans). Projekt se stal velmi rychle populární, především díky nízkým nákladům za pořízení a jednoduchosti použití. Autorská práva firmy Sun Microsystems, Inc. na obchodní značku EJB, vynutily přejmenování projektu v roce 2001 na JBoss. V témže roce vzniká JBoss Group skupina zaštit ující více open source projektů. V roce 2006 se JBoss stává součástí firmy Red Hat, Inc. 2. JBoss je v současnosti nazýván jako JBoss by Red Hat 3. Pod jeho záštitou najdeme mnoho významných open source projektů aplikační server, JBoss ESB, a jiné 4. Velký význam v kontextu JBoss má komunita, která podporuje vývoj, testování a dokumentaci projektů. V současnosti má JBoss komunita přes registrovaných členů po celé planetě. Někteří členové vyvíjí aktuální kód, jiní píší dokumentaci, poskytují zpětnou vazbu co se týče návrhu aplikací nebo reportují chyby, případně prezentují JBoss projekty na osobních či firemních webových stránkách. Počet řádných zaměstnanců je v porovnání s komunitou řádově nižší [12]. 3.2 Význam JBoss ESB JBoss ESB je open source projekt skupiny JBoss, jehož hlavním cílem je poskytnout prostředky pro vzájemnou komunikaci a sdílení funkcionality různorodých systémů (viz 2.1). JBoss ESB abstrahuje rozdíly mezi takovými systémy tím, že je považuje za logické služby, které komunikují pomocí zpráv. Vše je bud služba a nebo zpráva. 1. open source software, který je nabízen zdarma, včetně zdrojového kódu, z kterého je sestaven

15 3. JBOSS ESB Díky JBoss ESB je možné jednotlivé systémy propojit bez nutnosti psaní specifického rozhraní pro komunikaci. JBoss ESB navíc nijak nepředepisuje integrační vzory a přenechává toto rozhodnutí na uživatele. Díky tomu je zajištěno, že se JBoss ESB sám v budoucnu nestane systémem, který je potřeba s něčím integrovat [12] Hlavní rysy JBoss ESB JBoss ESB se skládá z velkého množství komponent, které jsou využity pro snadnou aplikační integraci (viz Obr. 3.1). Mezi důležité části JBoss ESB patří [12]: registrace a hostování služeb služby implementují business logiku aplikací. Ty jsou pak hostovány JBoss ESB a pomocí registrů se jednotlivé služby vyhledávají, aby byly dostupné. Registry JBoss ESB využívají standard UDDI 5 (Universal Description, Discovery and Integration) respektive jeho implementaci juddi 6. Bez použití registrů by klientská aplikace nebyla schopna lokalizovat cílovou službu. překlad protokolů umožňuje komunikaci aplikací, které používají různé komunikační protokoly (HTTP, souborový systém, JMS,... ). Vše je zajištěno díky překladu jednotlivých formátů do univerzálního pomocí adaptérů. orchestrace procesů tímto je myšlena kontrola více procesů jedním centrálním procesem. JBoss ESB podporuje orchestraci služeb pomocí JBoss jbpm a JBoss RiftSaw, které používají jpdl 7. management je umožněno nasazení služeb na běžící systém tzv. hot deploy. Dále verzování změn služeb (jedna služba může být dostupná ve více verzích). V neposlední řadě jsou dostupné nástroje pro monitorování přes administrativní konzolu

16 3. JBOSS ESB Obrázek 3.1: Přehled služeb JBoss ESB (převzato z [12]) kvalita služby podpora transakcí, kterými je zajištěna spolehlivost služeb. out-of-the-box akce obsahuje velké množství předpřipravených akcí, které usnadňují práci s širokou škálou úloh: Business Process Management integrace s JBoss jbpm transformace konverze formátů zpráv z jednoho druhu do jiného skriptování podpora skriptovacích jazyků notifikace upozornění na na příchozí data webové služby podpora webových služeb jako služeb JBoss ESB 9

17 3. JBOSS ESB Výhody JBoss ESB Výhody použití JBoss ESB tkví v následujícím [12]: nízké pořizovací náklady je zdarma. otevřenost jsou dostupné zdrojové kódy aplikace, tudíž lze vidět dovnitř systému a sledovat jeho chování, případně si nějakou část upravit dle aktuálních potřeb. Navíc je dostupná dokumentace chyb a dokonce i y a IRC chaty mezi členy vývojového týmu. komunita uživatelů tisíce uživatelů a organizací používá JBoss ESB. standardizace JBoss ESB je založen na standardizovaných technologiích jako JMS, UDDI, XML, Komponenty JBoss ESB Každá komponenta v JBoss ESB je, kvůli zachování SOA principů, bud to služba nebo zpráva. Služby zapouzdřují business logiku nebo integrační body s aplikacemi. Zprávy jsou způsob jak služby navzájem komunikují. V nastavení JBoss ESB se ještě vyskytuje tzv. poskytovatel, pomocí kterého se definují transportní detaily pro koncové body služeb (rozhraní, přes které bude služba dostupná klientům) [1, 12] Služba (Service) Služba je implementace ucelené části business logiky, která je vystavena v dobře definovaném kontraktu služby potenciálním klientům. Každá služba má následující vlastnosti: samostatnost implementace služby není závislá na jejích klientech. volné svázání klient volá službu nepřímo pomocí zaslání zprávy přes ESB. 10

18 3. JBOSS ESB <?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?> <jbossesb xmlns="http://anonsvn.labs.jboss.com/labs/jbossesb/trunk/ product/etc/schemas/xml/jbossesb xsd" invmscope="global"> <services> <service category="retail" name="shoestore" description="acme Shoe Store Service"> <actions> <action name="println" class="org.jboss.soa.esb.actions.systemprintln" /> </actions> </service> </services> </jbossesb> Obrázek 3.2: Ukázka nastavení služby v JBoss ESB (převzato z [1]) znovupoužitelnost službu může volat více klientů, kteří požadují funkcionalitu dané služby. Každá služba sestává z několika částí. Mezi nejdůležitější patří akce (actions) a posluchače (listeners). Pomocí akcí je definováno chování dané služby (jednotlivé akce se provádí sekvenčně a mohou si předávat výsledky). Posluchači zase určují na jaké zprávy z jakých kanálů bude služba reagovat, respektive přes která rozhraní bude služba dostupná. Jak je vidět na Obr. 3.2, tak každá služba má dva povinné atributy jméno (name) a kategorii (category). Při nasazení služby se pomocí těchto atributů služba registruje a je skrze ně dostupná ten kdo chce službu používat musí tyto dva údaje znát. Klient může službu zavolat pomocí třídy ServiceInvoker jak je naznačeno na Obr ServiceInvoker se při hledání služby obrátí na registr služeb JBoss ESB, aby mu zpřístupnil službu skrze některý z dostupných kanálů. Klient je zcela odstíněn od transportních detailů (doručení zprávy od klienta k službě). V ukázce na Obr. 3.2 se může na první pohled zdát, že služba nemá definované žádné posluchače (listeners), přes které by byla dostupná klientům. Všimněme si ale atributu invmscope u elementu <jbossesb>, kterým je umožněno spouštět služby běžící na stejné instanci JVM. V případě, že chceme přidat další koncové body k nějaké 11

19 3. JBOSS ESB ServiceInvoker invoker = new ServiceInvoker(Retail, ShoeStore); Message message = MessageFactory.getInstance().getMessage(); message.getbody().add(hi there!); invoker.deliverasync(message); Obrázek 3.3: Ukázka volání služby (převzato z [1]) službě, tak musíme přidat posluchače a poskytovatele. Posluchač (Listener) Posluchač zapouzdřuje koncové body pro příjem zpráv. JBoss ESB podporuje dva typy posluchačů: Gateway Listeners (viz Obr. 3.4) jedná se o tzv. bránu (gateway), která umožňuje komunikaci s externím klientem (mimo ESB) pomocí standardních technologií (např. JMS, SQL databáze, volání webových služeb přes HTTP, použití souborového systému,... ). Brána v tomto ohledu slouží jako proxy mezi dvěma účastníky požadavek z externího klienta transformuje na zprávu, která je poslána přes ESB k cílové službě. některé brány jsou založeny na synchronních protokolech (např. HTTP), které potřebují zpracování stylem požadavek/odpověd v rámci stejného spojení. Jiné podporují asynchronní zpracování (např. JMS, souborový systém), které vyžadují pouze reakci na příchozí požadavek (např. uložení souboru do souborového systému). pro vytváření odpovědí u asynchronních posluchačů nabízí JBoss ESB tzv. notifiers (notifikátory) a routers (směrovače). Ty nám umožňují zasílat zprávy od ESB-Aware 8 služby k externímu klientovi. Nemusíme je využívat jen pro vytváření odpovědí, ale mohou sloužit i k zasílání asynchronních upozornění jakékoliv externí službě, která je dokáže přijmout. 8. ESB-Aware znamená být schopný zpracovávat zprávy ve formátu používaném v ESB oproti jiným formátům zpráv používaných např. v HTTP, JMS,... 12

20 3. JBOSS ESB Obrázek 3.4: Ukázka synchronního/asynchronního volání služeb na ESB (převzato z [12]) ESB-Aware Listeners používá se pro výměnu ESB zpráv, respektive komunikaci mezi ESB-Aware komponentami v rámci JBoss ESB. Každý posluchač obsahuje referenci, v podobě nastaveného atributu busid, na nějakého poskytovatele. Díky této referenci, JBoss ESB pozná, který poskytovatel bude poskytovat zdroje jaké službě. Poskytovatel (Provider) Poskytovatele reprezentují servery nebo balíky, které existují mimo JBoss ESB a poskytují zdroje jeho komponentám. Použití, respektive nastavení těchto poskytovatelů se provádí v konfiguračním souboru (více viz kapitola 3.4) a v kontextu JBoss ESB definují transportní nastavení pro jednotlivé koncové body. Poskytovatelé tudíž zpřístup- 13

21 3. JBOSS ESB Obrázek 3.5: Provázání služby a poskytovatele (převzato z [12]) ňují JBoss ESB, respektive jeho služby pestré paletě externích klientů (přes HTTP, JMS, FTP, SQL, souborový systém,... ). Každý posluchač (respektive služba) musí být napojen na nějakého poskytovatele, aby byl dostupný externím klientům (výjimku tvoří použití tzv. invmscope, jak je naznačeno v kapitole 3.3.1). Toto napojení je realizováno pomocí atributu busid, jak je schématicky znázorněno na Obr Zpráva (Message) Zprávy hrají klíčovou roli v JBoss ESB veškerá komunikace mezi jednotlivými komponentami probíhá právě formou zasílání zpráv. Zasílání zpráv v sobě skrývá volnost a jednoduchost použití. Zprávy jsou na sobě nezávislé, není tudíž potřeba vytvářet a udržovat souvislé spojení mezi odesílatelem a příjemcem. Tímto způsobem se šetří zdroje a zároveň to dává aplikacím větší stabilitu a flexibilitu. Zprávy v kontextu JBoss ESB obsahují veškeré informace relevantní pro volání služeb. Pro všechny zprávy je definován jednotný formát (viz Obr. 3.6), který má následující strukturu: hlavička (header) obsahuje údaje o zamýšleném příjemci 14

22 3. JBOSS ESB zprávy, odesilateli, kam odeslat odpověd, koho informovat v případě chyby a další důležité směrovací informace. tělo (body) obsahuje přenášený obsah (data), který může být různého typu textový řetězec, serializovaný 9 objekt, mapa (dvojice <klíč, hodnota>), proud bytů. přílohy (attachment) do příloh se umíst ují dodatečné informace, které mají nějakou vazbu na data v těle zprávy. Přílohy se využívají pro zlepšení logické struktury dat a především pro zvýšení výkonu při zpracování objemných zpráv (služba, která zprávu obdrží, nejprve zpracuje data v těle zprávy a pak si teprve může vyžádat některou z příloh, tudíž není nutné načítat celou zprávu do paměti). Přílohy můžeme např. použít pro obrázky, binární dokumenty, zip archivy, atp.. vlastnosti (properties) obvykle specifikují způsob doručení zprávy. Většinou jsou závislé na použitém transportním protokolu (např. v případě JMS mohou obsahovat název fronty, na kterou se má zpráva zařadit). 3.4 Nastavení JBoss ESB Nastavení produktu JBoss ESB se provádí pomocí konfiguračních XML souborů. Tyto soubory se zpravidla nachází v kořenovém adresáři projektu a mají standardně tyto názvy: jbossesb-properties.xml obsahuje globální nastavení JBoss ESB serveru [13] nastavení globálních proměnných, připojení na databázi, konfigurace prostředí,... (viz příloha B). jboss-esb.xml obsahuje nastavení služeb, akcí, poskytovatelů, filtrů a zabezpečení. Tato práce se věnuje nastavení právě tohoto souboru. Ukázka takového souboru je uvedena v příloze C. 9. serializace proces převedení libovolně složité datové struktury do její sekvenční podoby (např. pro přenos skrze počítačovou sít ) 15

23 3. JBOSS ESB Obrázek 3.6: Základní struktura JBoss ESB zprávy (převzato z [1]) Soubor jboss-esb.xml má standardní formát definovaný pomocí XML schématu 10, který můžeme rozdělit do těchto logických celků: globální nastavení je uložené v elementu <globals> a umožňuje nastavit zabezpečení. poskytovatele se specifikují v sekci <providers>. Každý typ je charakterizován speciálním elementem (např. poskytovateli JMS odpovídá element <jms-provider>). Obecně je konvence pojmenovávat elementy poskytovatelů následovně < typ poskytovatele -provider>. Každá definice obsahuje: jméno jedinečné v rámci jednoho typu poskytovatele. atributy které záleží na typu poskytovatele (jiné nastavení je nutné pro např. JMS a jiné pro FTP). 10. XML schéma XML soubor s příponou.xsd, který popisuje strukturu XML dokumentů (definuje, kde se v dokumentu mohou nacházet jaké elementy s jakými atributy, jaké jsou přípustné hodnoty atributů,... ). Více viz 16

24 3. JBOSS ESB sběrnice jeden poskytovatel může mít jednu nebo více sběrnic, přes které mohou služby komunikovat. Každá sběrnice má jedinečný atribut busid, který slouží jako odkaz mezi poskytovatelem a napojenou službou. filtr každá sběrnice může mít nastaveno filtrování, pomocí kterého se filtrují, nebo směrují, příchozí zprávy. vlastnosti obsahují dodatečné nastavení, které není zakotveno přímo do XML schématu konfiguračního souboru. Definujeme je pomocí elementu <property>, který má dva atributy name a value. Těchto elementů můžeme vytvořit libovolné mnoho. služby se nastavují v sekci <services> a každá služba <service> obsahuje následující prvky: atributy (name a category) které slouží pro jednoznačnou identifikaci a registraci služby u JBoss ESB registru služeb. posluchače jeden nebo více posluchačů, kteří slouží pro propojení s poskytovatelem. akce sekvenční výčet volání metod, které se mají po zavolání služby provést. bezpečnost slouží pro restrikci volání dané služby. Můžeme určit jaké bezpečnostní role smějí službu spouštět, případně pod jakou identitou se má služba spouštět. vlastnosti viz vlastnosti u poskytovatele. 17

25 4 Stávající nástroj pro nastavení JBoss ESB Uživatelé JBoss ESB v současnosti mohou pro snazší konfiguraci prostředí (úpravu konfiguračního souboru jboss-esb.xml) použít editor JBoss ESB 1.3 Editor. Tento editor je vytvořen jako zásuvný modul (tzv. plugin) do vývojového prostředí Eclipse. Jeho přínos tkví ve snazší práci s XML souborem, kterou usnadňuje lepší reprezentací dat v souboru uložených. Mezi hlavní rysy editoru patří jeho rozdělení na dvě záložky Tree a Source, mezi kterými lze libovolně přecházet a získávat tím různý pohled na konfiguraci JBoss ESB. Záložka Source zobrazuje konfigurační soubor v textové podobě se zvýrazněnou XML syntaxí. Jedná se o klasický XML editor, který je zabudován do vývojového prostředí Eclipse obohacený o následující funkcionalitu: okamžitá synchronizace se záložkou Tree jakákoliv změna se ihned projeví na druhé záložce. v případě stisku klávesové kombinace Ctrl+Space se vyvolá kontextový asistent, který uživatele informuje jaké elementy, atributy může na daném místě souboru vytvořit. pokud konfigurační soubor obsahuje odkaz na nějaký externí soubor (jiný XML soubor, Java třídu,... ), umožňuje přímé otevření odkazu. při editaci je poskytována zpětná vazba od validace souboru oproti XML schématu uživatel se tak dozví, kde je nějaký problém. Záložka Tree zobrazuje konfigurační soubor ve stromové struktuře, ve které se lépe orientuje (viz Obr. 4.1). Toto zobrazení velmi znesnadňuje zanesení chyby vstupní hodnoty jsou validovány a uživateli dovolí zadat pouze platné hodnoty (např. do pole, kde se očekává číslo nelze zadat textový řetězec). Tato záložka je rozdělena na dva grafické prvky: 18

26 4. STÁVAJÍCÍ NÁSTROJ PRO NASTAVENÍ JBOSS ESB 1. navigační okno zobrazuje konfigurační soubor jako strom, jehož větve lze rozbalovat a sbalovat. Při vybrání nějakého prvku se v obsahovém okně zobrazí detail nastavení. Kliknutím pravým tlačítkem myši lze vytvářet nové prvky (poskytovatele, služby,... ) nebo rušit stávající. 2. obsahové okno zobrazuje veškeré nastavení, které je dostupné pro daný prvek. 4.1 Hodnocení editoru Editor je velmi propracovaný a tudíž se z něj stává silný nástroj pro úpravu nastavení JBoss ESB. Mezi jeho přednosti patří především: snadná navigace v konfiguračním souboru díky zobrazení stromové hierarchie v záložce Tree. rychlost a přesnost nastavení editor umožňuje nastavit jen takovou množinu atributů, kterou lze dle XML schématu. Navíc disponuje validací vstupu. klasický přístup lze zobrazit konfigurační soubor v jeho textové podobě se zvýrazněním XML syntaxe. Jeho jedinou slabou stránkou je názornost zobrazeného nastavení. Záložka Tree sice XML soubor zobrazuje v uživatelsky přívětivější podobě, ale stále se jen jedná o reprezentaci hierarchie (zanoření) jednotlivých elementů v konfiguračním souboru. Jednotlivé komponenty JBoss ESB mají mezi sebou určité vazby, které tento editor nereflektuje a tak např. není na první pohled jasné, které služby jsou navázány na jaké poskytovatele, respektive sběrnice. Manipulace s konfigurací by tedy mohla být více profilovaná na produkt JBoss ESB a více odrážet jeho specifické vlastnosti. 19

27 4. STÁVAJÍCÍ NÁSTROJ PRO NASTAVENÍ JBOSS ESB Obrázek 4.1: Ukázka JBoss ESB 1.3 Editor 20

28 5 Vývoj nového nástroje pro nastavení JBoss ESB Kvůli nedostatkům současného nástroje pro úpravu nastavení JBoss ESB (popsaných v předešlé kapitole), vznikla potřeba nového editoru, který by byl ještě více uživatelsky přívětivější a přitom zachovával veškeré možnosti nastavení tohoto produktu. Velký důraz je také kladen na snadnou upravitelnost, respektive rozšiřitelnost editoru tak, aby jeho možnosti odpovídaly nejnovějším vlastnostem JBoss ESB. Cílem této práce bylo analyzovat problémovou oblast (rozbor požadavků na nový editor), navrhnout a zároveň implementovat řešení. Tato část práce se podrobně věnuje všem činnostem, které vedly k danému výsledku (hotovému editoru). Zároveň seznamuje s technologiemi, které byly při řešení použity popisuje jejich základní vlastnosti a určení. 5.1 Analýza problémové oblasti Základní a nejdůležitější požadavek na nový editor konfiguračního souboru JBoss ESB je jeho jednoduchost a názornost. Bude se jednat o grafický editor, který bude jednotlivé komponenty JBoss ESB vizualizovat v podobě grafických objektů. Bude zachován současný koncept editoru, jako zásuvného modulu do vývojového prostředí Eclipse. Mezi další základní vlastnosti nového editoru bude patřit: automatické spouštění editoru nad XML soubory, které obsahují nastavení JBoss ESB. Rozpoznání těchto souborů bude probíhat na základě identifikace jmenného prostoru. možnost modifikace editoru ve smyslu snadného přidání a úpravy možností nastavení JBoss ESB (např. nová verze JBoss ESB bude podporovat nové poskytovatele, které je žádoucí pomocí editoru umět vytvářet a nastavovat). Tato modifikace editoru by měla být umožněna bez nutnosti jakkoliv zasáhnout do zdrojového kódu aplikace. 21

1. Webové služby. K čemu slouží? 2. RPC Web Service. 3. SOA Web Service. 4. RESTful Web services

1. Webové služby. K čemu slouží? 2. RPC Web Service. 3. SOA Web Service. 4. RESTful Web services 13. Webové služby. K čemu slouží? Popis a vyhledávání služeb. Co je a k čemu slouží orchestrace a choreografie služeb. Technologie pro implementaci služeb 1. Webové služby. K čemu slouží? Definice WS -

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 25. Otázka : Komponentní technologie - základní pojmy a principy, metody specifikace komponent. Obsah : 1. Základní pojmy 1.1 Komponenta Komponenta

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23 Seminář Java X J2EE Seminář Java X p.1/23 J2EE Složitost obchodních aplikací robusní, distribuované, spolehlivé aplikace s transakcemi na straně serveru, klientské aplikace co nejjednodušší Snaha : Návrh,

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 29. Otázka : Zpracování událostí: mechanismus událostí a jejich zpracování (Event/Listener), nepřímá invokace (Observer/Observable). Obsah : 1. Mechanisums

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Personalizovaná objednávka... 3 3 Jednoduchá... 3 4 Standardní... 4 5 Komplexní... 5 5.1 Párování

Více

Programátorská příručka

Programátorská příručka KAPITOLA 1. PROGRAMÁTORSKÁ PŘÍRUČKA Kapitola 1 Programátorská příručka 1.1 Úvod 1.1.1 Technologie Program je psaný v jazyce Java 1.7. GUI je vytvářeno pomocí knihovny SWT. (http://eclipse.org/swt/) Pro

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Technologie Java Enterprise Edition Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Přehled tématu Motivace a úvod Infrastruktura pro velké Java aplikace (Java základní přehled) Části třívrstvé struktury servlety, JSP

Více

Versiondog 2.1.1 Co je nového

Versiondog 2.1.1 Co je nového Versiondog 2.1.1 Co je nového Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 11/2012 Strana 2 Úvod Nová verze produktu Versiondog 2.1.1 přináší oproti verzím 1.52.x mnoho nových funkčností i nové typy komponent, které

Více

Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace

Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Pořadové číslo dodatečných informací: 14. ČÁST 1: Přesné znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Otázka

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Softwarové komponenty a Internet

Softwarové komponenty a Internet Softwarové komponenty a Internet Doc. Dr. Ing. Miroslav Beneš Katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah přednášky Motivace Vývoj přístupů k tvorbě programů Definice komponenty

Více

36 Elektronické knihy

36 Elektronické knihy 36 Elektronické knihy Uživatelský modul Elektronické knihy slouží k přípravě a publikování informací ve formátu HTML. Tento formát je vhodný pro prezentaci informací na internetu a je široce podporován

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Podpora skriptování v Audacity

Podpora skriptování v Audacity Specifikace softwarového díla & Časový plán implementace pro Podpora skriptování v Audacity Audacity je oblíběný editor zvuku, který ovšem v současné době postrádá možnost automatizovaného vykonávání skriptů.

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014

Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014 Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014 Strana 2 Versiondog 3.1.0 Nová verze systému Versiondog 3.1.0 přináší oproti předchozí verzi 3.0.3 celou řadu nových funkčností. Zásadní změnou

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8 Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8 Co je to Základní popis odpadu Úvodem stručná rekapitulace, co je to Základní popis odpadu (ZPO). Je to dokument popisující vlastnosti a kvalitu

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

MapleCloud a jeho použ ití. Vladimír Žák

MapleCloud a jeho použ ití. Vladimír Žák MapleCloud a jeho použ ití Vladimír Žák Brno, 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Novinky v MapleCloud pro Maple 2015... 5 3 MapleCloud a registrace... 6 4 Použití MapleCloud přímo z Maple 2015... 7 4.1 Popis jednotlivých

Více

Outdoor Expert. Uživatelský manuál. Verze aplikace: OutdoorExpert_Manual.docx 1 /

Outdoor Expert. Uživatelský manuál. Verze aplikace: OutdoorExpert_Manual.docx 1 / Outdoor Expert Uživatelský manuál Verze aplikace: 1.0 28. 12. 2014 OutdoorExpert_Manual.docx 1 / 35 2015-01-01 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 POPIS FUNKČNOSTÍ APLIKACE... 3 2.1 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 3 2.2 ZALOŽENÍ

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ MANAGEMENT PROJEKTŮ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX SPECIFIKACE POŽADAVKŮ AUTOR DOKUMENTU JIŘÍ JANDA BRNO 15. března 2012 Obsah 1 Úvod........................................

Více

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette Kapitola 1 PHP framework Nette 1.1 Úvod Zkratka PHP (z anglického PHP: Hypertext Preprocessor) označuje populární skriptovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací. Jeho oblíbenost vyplývá

Více

Allegro framework. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Framework

Allegro framework. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Framework Allegro framework Všechny Allegro produkty jsou postaveny na společné vývojové platformě Allegro Framework. Jedná se o programové a uživatelské rozhraní, které jsme vytvořili s cílem získat společnou webovou

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Bridge. Známý jako. Účel. Použitelnost. Handle/Body

Bridge. Známý jako. Účel. Použitelnost. Handle/Body Bridge Bridge Známý jako Handle/Body Účel odděluje abstrakci (rozhraní a jeho sémantiku) od její konkrétní implementace předchází zbytečnému nárůstu počtu tříd při přidávání implementací používá se v době

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 24. Otázka : Implementační fáze. Postupy při specifikaci organizace softwarových komponent pomocí UML. Mapování modelů na struktury programovacího

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Postup práce v KDS 1

Postup práce v KDS 1 Postup práce v KDS 1 PDU příjem a správa SIP balíčků... 3 1. Karanténa... 3 2. Zpracované... 4 3. Odmítnuté... 5 4. Import spisového plánu... 5 GDU Garantované digitální úložiště... 6 1. Zobrazení uložených

Více

Vývoj informačních systémů. Přehled témat a úkolů

Vývoj informačních systémů. Přehled témat a úkolů Vývoj informačních systémů Přehled témat a úkolů Organizace výuky doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D. EA 439, +420 597 325 877 homel.vsb.cz/~kud007 milos.kudelka@vsb.cz Přednáška Teorie Praxe Cvičení Diskuze

Více

MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál

MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál Vytvoření databáze Při otevření management studia a připojením se ke konkrétnímu sql serveru mám v levé části panel s názvem Object Explorer. V tomto panelu

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele MINISTERSTVO VNITRA odbor strukturálních fondů č.j. MV- 82945-5 /OSF Praha dne 24. listopadu 2009 Počet listů: 5 Odpověď zadavatele na otázky ze dne 20. listopadu 2009 k Zadávací dokumentaci na veřejnou

Více

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro 1 Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Popis...3 Slovník pojmů...3 Ovládání aplikace...3 Volby v aplikaci...3 4.1. Menu...3 4.2. Zpět na seznam karet...4 Úvodní obrazovka...4

Více

Příprava dat v softwaru Statistica

Příprava dat v softwaru Statistica Příprava dat v softwaru Statistica Software Statistica obsahuje pokročilé nástroje pro přípravu dat a tvorbu nových proměnných. Tyto funkcionality přinášejí značnou úsporu času při přípravě datového souboru,

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

FORTANNS. havlicekv@fzp.czu.cz 22. února 2010

FORTANNS. havlicekv@fzp.czu.cz 22. února 2010 FORTANNS manuál Vojtěch Havlíček havlicekv@fzp.czu.cz 22. února 2010 1 Úvod Program FORTANNS je software určený k modelování časových řad. Kód programu má 1800 řádek a je napsán v programovacím jazyku

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Personalizovaná objednávka... 3 3 Jednoduchá... 3 4 Standardní... 4 5 Komplexní... 5 5.1 Párování

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Statistica Enterprise

Statistica Enterprise Statistica Enterprise díl první Newsletter Statistica ACADEMY Téma: Enterprise, možnosti software Typ článku: Příklad V starším článku jsme si představili jednotlivé typy licencí softwaru Statistica. V

Více

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

xrays optimalizační nástroj

xrays optimalizační nástroj xrays optimalizační nástroj Optimalizační nástroj xoptimizer je součástí webového spedičního systému a využívá mnoho z jeho stavebních bloků. xoptimizer lze nicméně provozovat i samostatně. Cílem tohoto

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Common Object Request Broker Architecture

Common Object Request Broker Architecture Common Object Request Broker Architecture Tvorba aplikací, jejichž komponenty budou komunikovat přes počítačovou síť Programátor jedné aplikace volá metody vzdálených objektů podobně jako u sebe lokální

Více

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

Návrh aplikace. Project Westpon. Inteligentní simulátor budov. Martin Mudra, Jan Smejkal, Onřej Macoszek, Marek Žehra, Jiří Slivárich

Návrh aplikace. Project Westpon. Inteligentní simulátor budov. Martin Mudra, Jan Smejkal, Onřej Macoszek, Marek Žehra, Jiří Slivárich Návrh aplikace Project Westpon Inteligentní simulátor budov Martin Mudra, Jan Smejkal, Onřej Macoszek, Marek Žehra, Jiří Slivárich . Úvod.. Účel dokumentu Tento dokument má za účel detailně popsat návrh

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny:

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny: ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8 Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE Verze IS nebo části IS: Účel poslední změny: Počet listů dokumentu: 1.01 úprava dokumentace 8 Číslo jednací dokumentu:

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části:

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: Aplikace Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: prezentační vrstva vstup dat, zobrazení výsledků, uživatelské rozhraní, logika uživatelského rozhraní aplikační vrstva

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Reranking založený na metadatech

Reranking založený na metadatech České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Reranking založený na metadatech MI-VMW Projekt IV - 1 Pavel Homolka Ladislav Kubeš 6. 12. 2011 1

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

TIA Selection Tool manuál pro použití

TIA Selection Tool manuál pro použití TIA Selection Tool manuál pro použití Verze 1 duben 2012 Obsah: Postup rychlé konfigurace a exportu stanice Detailní popis aplikace Siemens s. r. Protection o. 2012. Všechna notice / práva Copyright vyhrazena.

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com M4 PDF rozšíření Modul pro PrestaShop http://www.presta-addons.com Obsah Úvod... 2 Vlastnosti... 2 Jak modul funguje... 2 Zdroje dat... 3 Šablony... 4 A. Označení šablon... 4 B. Funkce Smarty... 5 C. Definice

Více

Obsah. Kapitola 1. Předmluva 11 O této knize 13 Konvence...13

Obsah. Kapitola 1. Předmluva 11 O této knize 13 Konvence...13 Obsah Předmluva 11 O této knize 13 Konvence........................................................13 Inovace prostřednictvím otevřenosti 15 Ekosystém Symbianu.............................................16

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity

Více

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 12. Virtuální sítě (VLAN) Studijní cíl Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 1 hodina VLAN Virtuální síť bývá definována jako logický segment LAN, který spojuje koncové uzly, které

Více

Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi

Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi Užitečné postupy a doporučení Obsah 1 Role uživatelů...3 2 Odesílání otázek...3 3 Přehled otázek...4 3.1 Orientace v přehledu...4 3.2 Základní údaje otázky...5

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ. Ing. Lukáš OTTE, Ph.D.

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ. Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

Kapitola 1: Úvod. Systém pro správu databáze (Database Management Systém DBMS) Účel databázových systémů

Kapitola 1: Úvod. Systém pro správu databáze (Database Management Systém DBMS) Účel databázových systémů - 1.1 - Kapitola 1: Úvod Účel databázových systémů Pohled na data Modely dat Jazyk pro definici dat (Data Definition Language; DDL) Jazyk pro manipulaci s daty (Data Manipulation Language; DML) Správa

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více