}w!"#$%&'()+,-./012345

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "}w!"#$%&'()+,-./012345

Transkript

1 }w!"#$%&'()+,-./012345<ya MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Grafický editor pro JBoss ESB DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Sedmík Brno, 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Bc. Tomáš Sedmík Vedoucí práce: Mgr. Jiří Kolář ii

3 Poděkování Rád bych poděkoval vedoucímu této práce Mgr. Jiřímu Kolářovi a Ing. Jiřímu Pechancovi odbornému konzultantovi z firmy Red Hat. Pracovat na tomto tématu mě velmi obohatilo, at již formou nově nabytých praktických zkušeností při vytváření kompletně celé aplikace (analýza problémové oblasti, návrh řešení i implementace) nebo získáním širšího povědomí o SOA a EAI. V neposlední řadě můj dík patří mé rodině, která mě při psaní velmi podporovala. iii

4 Shrnutí Cílem této práce bylo implementovat zásuvný modul (tzv. plugin) do vývojového prostředí Eclipse, který by umožnil grafické nastavení produktu JBoss ESB (Red Hat, Inc.) software pro Enterprise Application Integration. Součástí implementace je vytváření, načítání a ukládání konfiguračního souboru a grafická manipulace s nastavením. Jsou diskutovány použité technologie a postupy. iv

5 Klíčová slova plugin, zásuvný modul, grafický editor, XML editor, Red Hat, JBoss, ESB, EAI, Eclipse, GEF v

6 Obsah 1 Úvod Motivace Cíle Kontext Enterprise Application Integration Service Oriented Architecture Enterprise Service Bus JBoss ESB Význam JBoss Význam JBoss ESB Hlavní rysy JBoss ESB Výhody JBoss ESB Komponenty JBoss ESB Služba (Service) Posluchač (Listener) Poskytovatel (Provider) Zpráva (Message) Nastavení JBoss ESB Stávající nástroj pro nastavení JBoss ESB Hodnocení editoru Vývoj nového nástroje pro nastavení JBoss ESB Analýza problémové oblasti Návrh řešení Architektura editoru Model Uložení konfiguračních možností JBoss ESB Controller View Inicializace editoru Použité technologie GEF (Graphical Editing Framework) Implementace Popis vlastností nového editoru Instalace editoru Závěr vi

7 A Obsah přiloženého CD B Ukázka jbossesb-properties.xml C Ukázka jboss-esb.xml vii

8 1 Úvod Společnost Red Hat, Inc., v rámci vývojové skupiny JBoss, přináší řešení pro aplikační integraci v podobě produktu JBoss ESB. Jako každá aplikace má i tato uživatelské nastavení. V tomto případě se jedná o konfiguraci prostředí JBoss ESB (připojení na databáze, nastavení globálních proměnných,... ) a uživatelsky zajímavější konfiguraci služeb a poskytovatelů (což jsou komponenty, které slouží právě pro aplikační integraci). Právě konfigurační soubor s nastavením poskytovatelů a služeb bude předmětem této práce, respektive se budeme snažit uživatelsky zpříjemnit práci s tímto souborem. 1.1 Motivace Hlavní důvod, proč je potřeba vyvíjet nástroje pro lepší úpravu nastavení komplexních aplikací (v našem případě konfiguračního souboru JBoss ESB), je ten, že ne všichni uživatelé mají detailní znalosti dané aplikace a možností její konfigurace. Takový nástroj může velmi ulehčit práci např. tím, že intuitivně zobrazí nastavení v člověku snadno čitelné podobě. Uživatel si tak dokáže představit co jakým zásahem ovlivní a jakou část aktuálně edituje. Jinou výhodou nástrojů je omezení možností zásahu uživatele do nastavení na jen takové, které zachovají konzistenci a správnost (např. neumožní nastavit nesmyslné hodnoty parametrů). Z těchto důvodů vznikla i tato práce, která by měla všem uživatelům JBoss ESB poskytnout nástroj, respektive grafický editor, umožňující snadnou a intuitivní práci s nastavením této aplikace. 1

9 1. ÚVOD 1.2 Cíle Tato práce si bere za cíl: popsat problematiku okolo produktu JBoss ESB, popsat současné možnosti uživatelů, jak pracovat s nastavením JBoss ESB, analyzovat požadavky na nový nástroj pro snadnou a intuitivní práci s nastavením JBoss ESB, navrhnout a implementovat nástroj (respektive grafický editor), v podobě zásuvného modulu do vývojového prostředí Eclipse, který bude ulehčovat práci s konfigurací JBoss ESB. 2

10 2 Kontext S příchodem informačních technologií do podnikové sféry se začalo s vývojem aplikací (systémů), datových formátů a komunikačních protokolů, které měly za úkol usnadnit práci (automatizovat doposud ruční práci). Pomocí počítačů bylo najednou možné dělat nevídané věci počítat mzdy, plánovat rozpisy směn, evidovat stav zboží na skladě,... V rané fázi začaly vznikat aplikace živelně, na základě aktuálních potřeb podniku. Vytvořilo se tedy velké množství izolovaných systémů, které dělaly definovanou činnost např. personalistika (evidence zaměstnanců, výpočet mezd, dovolené, odměny, pracovní neschopnosti) nebo můžeme uvažovat státní sektor a např. systém pracující s evidencí občanů, katastr nemovitostí, v bankovní sféře systém pro evidenci hypoték a jejich splátek, evidence investic,.... Masové použití výpočetní techniky v jednotlivých oblastech podnikání umožnilo zefektivnit a urychlit pracovní procesy, což s sebou přineslo velkou úsporu finančních prostředků a zvýšení zisků. V 70. letech 21. století začala vznikat potřeba integrace takových podnikových aplikací. Do této doby byl svět podnikových aplikací izolovaný. Každá firma, dokonce i její části měly vlastní aplikace, které prováděly určitou činnost. V zájmu opětovného zvýšení efektivity začaly vznikat vazby (spoje) mezi jednotlivými aplikacemi aplikace spolu začaly spolupracovat (vyměňovat si data, sdílet funkcionalitu). Propojování jednotlivých aplikací nutilo vývojáře implementovat rozhraní pro danou aplikaci a aplikaci, s kterou měla spolupracovat. Přitom aplikace byly psány různými vývojovými týmy, v různých programovacích jazycích a v různé době. Pokud měla aplikace komunikovat s více dalšími, tak počet rozhraní narůstal, až se vytvořil tzv. špagetový systém 1 (viz Obr. 2.1). Takový systém je velmi těžké, ne-li nemožné spravovat jako celek. Aby se do celé problematiky vnesl nějaký řád a bylo možné takové systémy administrovat, tak vzniká odvětví Enterprise Application Integration [2]. 1. špagetový systém heterogenní komplexní systém o mnoha podčástech, které jsou vzájemně chaoticky propojeny 3

11 2. KONTEXT Obrázek 2.1: Ukázka špagetového systému (převzato z [4]) 2.1 Enterprise Application Integration Termín EAI se poprvé objevuje v USA kolem roku 1996 v publikacích velkých firem zabývajících se analýzou softwaru (autoři: Roy Schulte z Gartner Group [6] a Mike Gilpin z Giga Group [7]). V dnešní době je však vymezení pojmu Enterprise Application Integration (EAI) velmi obtížné. Existuje spoustu definic zachycující EAI v různých pohledech (s ohledem na roli pozorovatele). Jednou z definic, která vystihuje pohled této práce, může být: EAI je soubor metod, nástrojů a služeb, které spolu spolupracují, aby umožnili komunikaci heterogenních aplikací, jako část tradičního, distribuovaného nebo rozšířeného podnikání [3]. Pojmem heterogenní aplikace rozumíme aplikace, které jsou vytvořeny s použitím různých technologií. Tudíž do domény EAI nepatří aplikace s tzv. vnitřní komunikací (klient/server). Dále tzv. homogenní systémy aplikace, které využívají identické technologie s nějakou definovanou sémantikou a syntaxí pro komunikaci. Takové systémy považujeme již za integrované. Příkladem mohou být systémy založené na architektuře CORBA

12 2. KONTEXT Obrázek 2.2: Komunikace heterogenních aplikací pomocí EAI (Převzato z [5]) 2.2 Service Oriented Architecture Svět EAI je úzce spojen s SOA (Service Oriented Architecture) přístupem. SOA, jak je již z názvu patrné, je architektura, která se orientuje na služby. Službou v tomto kontextu myslíme přesně definovanou činnost (např. tisk objednávky, platba skrze platební bránu,... ). Jednotlivé služby jsou stavebními kameny, které postupným spojováním vystaví celou komplexní aplikaci. Tím, že se aplikace sestává z mnoha komponent (každá komponenta realizuje definovanou činnost), je pak snadné takový systém spravovat jako celek např. nám nemusí vyhovovat způsob jakým se tisknou objednávky, tudíž vyměníme službu, která realizuje tisk objednávek (nemusíme zasahovat nikam jinam) a vše opět funguje dle našich představ. Aplikace postavené na SOA přístupu jsou robustní (v případě selhání je velmi jednoduché zjistit, která komponenta je jeho příčinou a vyměnit ji za jinou, funkční) a stabilní (zátěž systému se dá snadno rozložit na jednotlivé komponenty. V případě velkého zatížení nějaké komponenty lze tuto komponentu do systému vložit vícekrát, abychom zátěž snížili). SOA přístup při vytváření nových aplikací je v dnešní době na vzestupu. Jedná se o elegantní řešení, které nabízí robustnost, stabi- 5

13 2. KONTEXT litu a snadnou údržbu vytvářených řešení. O návrhu aplikací pomocí SOA je napsáno mnoho knih a článků ([8, 9, 10]). Všechny SOA aplikace by však měly vycházet z tzv. Principů SOA 3. Návrh aplikací pro EAI také vychází z architektury SOA. 2.3 Enterprise Service Bus Enterprise Service Bus (ESB) je architektura používaná pro vzájemnou interakci mezi aplikacemi, komponentami, respektive službami, které známe ze SOA přístupu. Celý koncept ESB je postaven na principu sběrnice (bus) subsystém zajišt ující přenos informací mezi komponentami připojenými ke sběrnici. Komunikace po sběrnici je zajištěna pomocí zpráv, které si jednotlivé služby vyměňují. ESB je integrační platforma ve smyslu EAI jednotlivé služby, které jsou k ESB připojeny, mohou být heterogenní (psané v různých jazycích, komunikující různými protokoly,... ) [11]. Existuje mnoho komerčních i Open Source produktů, které poskytují ESB. V této práci se budeme podrobně zabývat produktem JBoss ESB, který je vyvíjen pod záštitou firmy Red Hat, Inc.. 3. SOA principles poster.pdf 6

14 3 JBoss ESB 3.1 Význam JBoss Historie JBoss se začala psát v roce 1999, kdy Marc Fleury spustil open source 1 projekt EJBoss (Enterprise Java Beans open source software). Cílem tohoto projektu bylo poskytnout volně dostupnou implementaci specifikace EJB (Enterprise Java Beans). Projekt se stal velmi rychle populární, především díky nízkým nákladům za pořízení a jednoduchosti použití. Autorská práva firmy Sun Microsystems, Inc. na obchodní značku EJB, vynutily přejmenování projektu v roce 2001 na JBoss. V témže roce vzniká JBoss Group skupina zaštit ující více open source projektů. V roce 2006 se JBoss stává součástí firmy Red Hat, Inc. 2. JBoss je v současnosti nazýván jako JBoss by Red Hat 3. Pod jeho záštitou najdeme mnoho významných open source projektů aplikační server, JBoss ESB, a jiné 4. Velký význam v kontextu JBoss má komunita, která podporuje vývoj, testování a dokumentaci projektů. V současnosti má JBoss komunita přes registrovaných členů po celé planetě. Někteří členové vyvíjí aktuální kód, jiní píší dokumentaci, poskytují zpětnou vazbu co se týče návrhu aplikací nebo reportují chyby, případně prezentují JBoss projekty na osobních či firemních webových stránkách. Počet řádných zaměstnanců je v porovnání s komunitou řádově nižší [12]. 3.2 Význam JBoss ESB JBoss ESB je open source projekt skupiny JBoss, jehož hlavním cílem je poskytnout prostředky pro vzájemnou komunikaci a sdílení funkcionality různorodých systémů (viz 2.1). JBoss ESB abstrahuje rozdíly mezi takovými systémy tím, že je považuje za logické služby, které komunikují pomocí zpráv. Vše je bud služba a nebo zpráva. 1. open source software, který je nabízen zdarma, včetně zdrojového kódu, z kterého je sestaven

15 3. JBOSS ESB Díky JBoss ESB je možné jednotlivé systémy propojit bez nutnosti psaní specifického rozhraní pro komunikaci. JBoss ESB navíc nijak nepředepisuje integrační vzory a přenechává toto rozhodnutí na uživatele. Díky tomu je zajištěno, že se JBoss ESB sám v budoucnu nestane systémem, který je potřeba s něčím integrovat [12] Hlavní rysy JBoss ESB JBoss ESB se skládá z velkého množství komponent, které jsou využity pro snadnou aplikační integraci (viz Obr. 3.1). Mezi důležité části JBoss ESB patří [12]: registrace a hostování služeb služby implementují business logiku aplikací. Ty jsou pak hostovány JBoss ESB a pomocí registrů se jednotlivé služby vyhledávají, aby byly dostupné. Registry JBoss ESB využívají standard UDDI 5 (Universal Description, Discovery and Integration) respektive jeho implementaci juddi 6. Bez použití registrů by klientská aplikace nebyla schopna lokalizovat cílovou službu. překlad protokolů umožňuje komunikaci aplikací, které používají různé komunikační protokoly (HTTP, souborový systém, JMS,... ). Vše je zajištěno díky překladu jednotlivých formátů do univerzálního pomocí adaptérů. orchestrace procesů tímto je myšlena kontrola více procesů jedním centrálním procesem. JBoss ESB podporuje orchestraci služeb pomocí JBoss jbpm a JBoss RiftSaw, které používají jpdl 7. management je umožněno nasazení služeb na běžící systém tzv. hot deploy. Dále verzování změn služeb (jedna služba může být dostupná ve více verzích). V neposlední řadě jsou dostupné nástroje pro monitorování přes administrativní konzolu

16 3. JBOSS ESB Obrázek 3.1: Přehled služeb JBoss ESB (převzato z [12]) kvalita služby podpora transakcí, kterými je zajištěna spolehlivost služeb. out-of-the-box akce obsahuje velké množství předpřipravených akcí, které usnadňují práci s širokou škálou úloh: Business Process Management integrace s JBoss jbpm transformace konverze formátů zpráv z jednoho druhu do jiného skriptování podpora skriptovacích jazyků notifikace upozornění na na příchozí data webové služby podpora webových služeb jako služeb JBoss ESB 9

17 3. JBOSS ESB Výhody JBoss ESB Výhody použití JBoss ESB tkví v následujícím [12]: nízké pořizovací náklady je zdarma. otevřenost jsou dostupné zdrojové kódy aplikace, tudíž lze vidět dovnitř systému a sledovat jeho chování, případně si nějakou část upravit dle aktuálních potřeb. Navíc je dostupná dokumentace chyb a dokonce i y a IRC chaty mezi členy vývojového týmu. komunita uživatelů tisíce uživatelů a organizací používá JBoss ESB. standardizace JBoss ESB je založen na standardizovaných technologiích jako JMS, UDDI, XML, Komponenty JBoss ESB Každá komponenta v JBoss ESB je, kvůli zachování SOA principů, bud to služba nebo zpráva. Služby zapouzdřují business logiku nebo integrační body s aplikacemi. Zprávy jsou způsob jak služby navzájem komunikují. V nastavení JBoss ESB se ještě vyskytuje tzv. poskytovatel, pomocí kterého se definují transportní detaily pro koncové body služeb (rozhraní, přes které bude služba dostupná klientům) [1, 12] Služba (Service) Služba je implementace ucelené části business logiky, která je vystavena v dobře definovaném kontraktu služby potenciálním klientům. Každá služba má následující vlastnosti: samostatnost implementace služby není závislá na jejích klientech. volné svázání klient volá službu nepřímo pomocí zaslání zprávy přes ESB. 10

18 3. JBOSS ESB <?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?> <jbossesb xmlns="http://anonsvn.labs.jboss.com/labs/jbossesb/trunk/ product/etc/schemas/xml/jbossesb xsd" invmscope="global"> <services> <service category="retail" name="shoestore" description="acme Shoe Store Service"> <actions> <action name="println" class="org.jboss.soa.esb.actions.systemprintln" /> </actions> </service> </services> </jbossesb> Obrázek 3.2: Ukázka nastavení služby v JBoss ESB (převzato z [1]) znovupoužitelnost službu může volat více klientů, kteří požadují funkcionalitu dané služby. Každá služba sestává z několika částí. Mezi nejdůležitější patří akce (actions) a posluchače (listeners). Pomocí akcí je definováno chování dané služby (jednotlivé akce se provádí sekvenčně a mohou si předávat výsledky). Posluchači zase určují na jaké zprávy z jakých kanálů bude služba reagovat, respektive přes která rozhraní bude služba dostupná. Jak je vidět na Obr. 3.2, tak každá služba má dva povinné atributy jméno (name) a kategorii (category). Při nasazení služby se pomocí těchto atributů služba registruje a je skrze ně dostupná ten kdo chce službu používat musí tyto dva údaje znát. Klient může službu zavolat pomocí třídy ServiceInvoker jak je naznačeno na Obr ServiceInvoker se při hledání služby obrátí na registr služeb JBoss ESB, aby mu zpřístupnil službu skrze některý z dostupných kanálů. Klient je zcela odstíněn od transportních detailů (doručení zprávy od klienta k službě). V ukázce na Obr. 3.2 se může na první pohled zdát, že služba nemá definované žádné posluchače (listeners), přes které by byla dostupná klientům. Všimněme si ale atributu invmscope u elementu <jbossesb>, kterým je umožněno spouštět služby běžící na stejné instanci JVM. V případě, že chceme přidat další koncové body k nějaké 11

19 3. JBOSS ESB ServiceInvoker invoker = new ServiceInvoker(Retail, ShoeStore); Message message = MessageFactory.getInstance().getMessage(); message.getbody().add(hi there!); invoker.deliverasync(message); Obrázek 3.3: Ukázka volání služby (převzato z [1]) službě, tak musíme přidat posluchače a poskytovatele. Posluchač (Listener) Posluchač zapouzdřuje koncové body pro příjem zpráv. JBoss ESB podporuje dva typy posluchačů: Gateway Listeners (viz Obr. 3.4) jedná se o tzv. bránu (gateway), která umožňuje komunikaci s externím klientem (mimo ESB) pomocí standardních technologií (např. JMS, SQL databáze, volání webových služeb přes HTTP, použití souborového systému,... ). Brána v tomto ohledu slouží jako proxy mezi dvěma účastníky požadavek z externího klienta transformuje na zprávu, která je poslána přes ESB k cílové službě. některé brány jsou založeny na synchronních protokolech (např. HTTP), které potřebují zpracování stylem požadavek/odpověd v rámci stejného spojení. Jiné podporují asynchronní zpracování (např. JMS, souborový systém), které vyžadují pouze reakci na příchozí požadavek (např. uložení souboru do souborového systému). pro vytváření odpovědí u asynchronních posluchačů nabízí JBoss ESB tzv. notifiers (notifikátory) a routers (směrovače). Ty nám umožňují zasílat zprávy od ESB-Aware 8 služby k externímu klientovi. Nemusíme je využívat jen pro vytváření odpovědí, ale mohou sloužit i k zasílání asynchronních upozornění jakékoliv externí službě, která je dokáže přijmout. 8. ESB-Aware znamená být schopný zpracovávat zprávy ve formátu používaném v ESB oproti jiným formátům zpráv používaných např. v HTTP, JMS,... 12

20 3. JBOSS ESB Obrázek 3.4: Ukázka synchronního/asynchronního volání služeb na ESB (převzato z [12]) ESB-Aware Listeners používá se pro výměnu ESB zpráv, respektive komunikaci mezi ESB-Aware komponentami v rámci JBoss ESB. Každý posluchač obsahuje referenci, v podobě nastaveného atributu busid, na nějakého poskytovatele. Díky této referenci, JBoss ESB pozná, který poskytovatel bude poskytovat zdroje jaké službě. Poskytovatel (Provider) Poskytovatele reprezentují servery nebo balíky, které existují mimo JBoss ESB a poskytují zdroje jeho komponentám. Použití, respektive nastavení těchto poskytovatelů se provádí v konfiguračním souboru (více viz kapitola 3.4) a v kontextu JBoss ESB definují transportní nastavení pro jednotlivé koncové body. Poskytovatelé tudíž zpřístup- 13

21 3. JBOSS ESB Obrázek 3.5: Provázání služby a poskytovatele (převzato z [12]) ňují JBoss ESB, respektive jeho služby pestré paletě externích klientů (přes HTTP, JMS, FTP, SQL, souborový systém,... ). Každý posluchač (respektive služba) musí být napojen na nějakého poskytovatele, aby byl dostupný externím klientům (výjimku tvoří použití tzv. invmscope, jak je naznačeno v kapitole 3.3.1). Toto napojení je realizováno pomocí atributu busid, jak je schématicky znázorněno na Obr Zpráva (Message) Zprávy hrají klíčovou roli v JBoss ESB veškerá komunikace mezi jednotlivými komponentami probíhá právě formou zasílání zpráv. Zasílání zpráv v sobě skrývá volnost a jednoduchost použití. Zprávy jsou na sobě nezávislé, není tudíž potřeba vytvářet a udržovat souvislé spojení mezi odesílatelem a příjemcem. Tímto způsobem se šetří zdroje a zároveň to dává aplikacím větší stabilitu a flexibilitu. Zprávy v kontextu JBoss ESB obsahují veškeré informace relevantní pro volání služeb. Pro všechny zprávy je definován jednotný formát (viz Obr. 3.6), který má následující strukturu: hlavička (header) obsahuje údaje o zamýšleném příjemci 14

22 3. JBOSS ESB zprávy, odesilateli, kam odeslat odpověd, koho informovat v případě chyby a další důležité směrovací informace. tělo (body) obsahuje přenášený obsah (data), který může být různého typu textový řetězec, serializovaný 9 objekt, mapa (dvojice <klíč, hodnota>), proud bytů. přílohy (attachment) do příloh se umíst ují dodatečné informace, které mají nějakou vazbu na data v těle zprávy. Přílohy se využívají pro zlepšení logické struktury dat a především pro zvýšení výkonu při zpracování objemných zpráv (služba, která zprávu obdrží, nejprve zpracuje data v těle zprávy a pak si teprve může vyžádat některou z příloh, tudíž není nutné načítat celou zprávu do paměti). Přílohy můžeme např. použít pro obrázky, binární dokumenty, zip archivy, atp.. vlastnosti (properties) obvykle specifikují způsob doručení zprávy. Většinou jsou závislé na použitém transportním protokolu (např. v případě JMS mohou obsahovat název fronty, na kterou se má zpráva zařadit). 3.4 Nastavení JBoss ESB Nastavení produktu JBoss ESB se provádí pomocí konfiguračních XML souborů. Tyto soubory se zpravidla nachází v kořenovém adresáři projektu a mají standardně tyto názvy: jbossesb-properties.xml obsahuje globální nastavení JBoss ESB serveru [13] nastavení globálních proměnných, připojení na databázi, konfigurace prostředí,... (viz příloha B). jboss-esb.xml obsahuje nastavení služeb, akcí, poskytovatelů, filtrů a zabezpečení. Tato práce se věnuje nastavení právě tohoto souboru. Ukázka takového souboru je uvedena v příloze C. 9. serializace proces převedení libovolně složité datové struktury do její sekvenční podoby (např. pro přenos skrze počítačovou sít ) 15

23 3. JBOSS ESB Obrázek 3.6: Základní struktura JBoss ESB zprávy (převzato z [1]) Soubor jboss-esb.xml má standardní formát definovaný pomocí XML schématu 10, který můžeme rozdělit do těchto logických celků: globální nastavení je uložené v elementu <globals> a umožňuje nastavit zabezpečení. poskytovatele se specifikují v sekci <providers>. Každý typ je charakterizován speciálním elementem (např. poskytovateli JMS odpovídá element <jms-provider>). Obecně je konvence pojmenovávat elementy poskytovatelů následovně < typ poskytovatele -provider>. Každá definice obsahuje: jméno jedinečné v rámci jednoho typu poskytovatele. atributy které záleží na typu poskytovatele (jiné nastavení je nutné pro např. JMS a jiné pro FTP). 10. XML schéma XML soubor s příponou.xsd, který popisuje strukturu XML dokumentů (definuje, kde se v dokumentu mohou nacházet jaké elementy s jakými atributy, jaké jsou přípustné hodnoty atributů,... ). Více viz 16

24 3. JBOSS ESB sběrnice jeden poskytovatel může mít jednu nebo více sběrnic, přes které mohou služby komunikovat. Každá sběrnice má jedinečný atribut busid, který slouží jako odkaz mezi poskytovatelem a napojenou službou. filtr každá sběrnice může mít nastaveno filtrování, pomocí kterého se filtrují, nebo směrují, příchozí zprávy. vlastnosti obsahují dodatečné nastavení, které není zakotveno přímo do XML schématu konfiguračního souboru. Definujeme je pomocí elementu <property>, který má dva atributy name a value. Těchto elementů můžeme vytvořit libovolné mnoho. služby se nastavují v sekci <services> a každá služba <service> obsahuje následující prvky: atributy (name a category) které slouží pro jednoznačnou identifikaci a registraci služby u JBoss ESB registru služeb. posluchače jeden nebo více posluchačů, kteří slouží pro propojení s poskytovatelem. akce sekvenční výčet volání metod, které se mají po zavolání služby provést. bezpečnost slouží pro restrikci volání dané služby. Můžeme určit jaké bezpečnostní role smějí službu spouštět, případně pod jakou identitou se má služba spouštět. vlastnosti viz vlastnosti u poskytovatele. 17

25 4 Stávající nástroj pro nastavení JBoss ESB Uživatelé JBoss ESB v současnosti mohou pro snazší konfiguraci prostředí (úpravu konfiguračního souboru jboss-esb.xml) použít editor JBoss ESB 1.3 Editor. Tento editor je vytvořen jako zásuvný modul (tzv. plugin) do vývojového prostředí Eclipse. Jeho přínos tkví ve snazší práci s XML souborem, kterou usnadňuje lepší reprezentací dat v souboru uložených. Mezi hlavní rysy editoru patří jeho rozdělení na dvě záložky Tree a Source, mezi kterými lze libovolně přecházet a získávat tím různý pohled na konfiguraci JBoss ESB. Záložka Source zobrazuje konfigurační soubor v textové podobě se zvýrazněnou XML syntaxí. Jedná se o klasický XML editor, který je zabudován do vývojového prostředí Eclipse obohacený o následující funkcionalitu: okamžitá synchronizace se záložkou Tree jakákoliv změna se ihned projeví na druhé záložce. v případě stisku klávesové kombinace Ctrl+Space se vyvolá kontextový asistent, který uživatele informuje jaké elementy, atributy může na daném místě souboru vytvořit. pokud konfigurační soubor obsahuje odkaz na nějaký externí soubor (jiný XML soubor, Java třídu,... ), umožňuje přímé otevření odkazu. při editaci je poskytována zpětná vazba od validace souboru oproti XML schématu uživatel se tak dozví, kde je nějaký problém. Záložka Tree zobrazuje konfigurační soubor ve stromové struktuře, ve které se lépe orientuje (viz Obr. 4.1). Toto zobrazení velmi znesnadňuje zanesení chyby vstupní hodnoty jsou validovány a uživateli dovolí zadat pouze platné hodnoty (např. do pole, kde se očekává číslo nelze zadat textový řetězec). Tato záložka je rozdělena na dva grafické prvky: 18

26 4. STÁVAJÍCÍ NÁSTROJ PRO NASTAVENÍ JBOSS ESB 1. navigační okno zobrazuje konfigurační soubor jako strom, jehož větve lze rozbalovat a sbalovat. Při vybrání nějakého prvku se v obsahovém okně zobrazí detail nastavení. Kliknutím pravým tlačítkem myši lze vytvářet nové prvky (poskytovatele, služby,... ) nebo rušit stávající. 2. obsahové okno zobrazuje veškeré nastavení, které je dostupné pro daný prvek. 4.1 Hodnocení editoru Editor je velmi propracovaný a tudíž se z něj stává silný nástroj pro úpravu nastavení JBoss ESB. Mezi jeho přednosti patří především: snadná navigace v konfiguračním souboru díky zobrazení stromové hierarchie v záložce Tree. rychlost a přesnost nastavení editor umožňuje nastavit jen takovou množinu atributů, kterou lze dle XML schématu. Navíc disponuje validací vstupu. klasický přístup lze zobrazit konfigurační soubor v jeho textové podobě se zvýrazněním XML syntaxe. Jeho jedinou slabou stránkou je názornost zobrazeného nastavení. Záložka Tree sice XML soubor zobrazuje v uživatelsky přívětivější podobě, ale stále se jen jedná o reprezentaci hierarchie (zanoření) jednotlivých elementů v konfiguračním souboru. Jednotlivé komponenty JBoss ESB mají mezi sebou určité vazby, které tento editor nereflektuje a tak např. není na první pohled jasné, které služby jsou navázány na jaké poskytovatele, respektive sběrnice. Manipulace s konfigurací by tedy mohla být více profilovaná na produkt JBoss ESB a více odrážet jeho specifické vlastnosti. 19

27 4. STÁVAJÍCÍ NÁSTROJ PRO NASTAVENÍ JBOSS ESB Obrázek 4.1: Ukázka JBoss ESB 1.3 Editor 20

28 5 Vývoj nového nástroje pro nastavení JBoss ESB Kvůli nedostatkům současného nástroje pro úpravu nastavení JBoss ESB (popsaných v předešlé kapitole), vznikla potřeba nového editoru, který by byl ještě více uživatelsky přívětivější a přitom zachovával veškeré možnosti nastavení tohoto produktu. Velký důraz je také kladen na snadnou upravitelnost, respektive rozšiřitelnost editoru tak, aby jeho možnosti odpovídaly nejnovějším vlastnostem JBoss ESB. Cílem této práce bylo analyzovat problémovou oblast (rozbor požadavků na nový editor), navrhnout a zároveň implementovat řešení. Tato část práce se podrobně věnuje všem činnostem, které vedly k danému výsledku (hotovému editoru). Zároveň seznamuje s technologiemi, které byly při řešení použity popisuje jejich základní vlastnosti a určení. 5.1 Analýza problémové oblasti Základní a nejdůležitější požadavek na nový editor konfiguračního souboru JBoss ESB je jeho jednoduchost a názornost. Bude se jednat o grafický editor, který bude jednotlivé komponenty JBoss ESB vizualizovat v podobě grafických objektů. Bude zachován současný koncept editoru, jako zásuvného modulu do vývojového prostředí Eclipse. Mezi další základní vlastnosti nového editoru bude patřit: automatické spouštění editoru nad XML soubory, které obsahují nastavení JBoss ESB. Rozpoznání těchto souborů bude probíhat na základě identifikace jmenného prostoru. možnost modifikace editoru ve smyslu snadného přidání a úpravy možností nastavení JBoss ESB (např. nová verze JBoss ESB bude podporovat nové poskytovatele, které je žádoucí pomocí editoru umět vytvářet a nastavovat). Tato modifikace editoru by měla být umožněna bez nutnosti jakkoliv zasáhnout do zdrojového kódu aplikace. 21

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISTRIBUOVANÉ OBJEKTOVÉ SYSTÉMY CORBA. Katedra informatiky

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISTRIBUOVANÉ OBJEKTOVÉ SYSTÉMY CORBA. Katedra informatiky UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISTRIBUOVANÉ OBJEKTOVÉ SYSTÉMY CORBA Katedra informatiky Vedoucí bakalářské práce : Autor bakalářské práce : Studijní obor : Mgr. Jiří Fišer

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů

Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Ivo Drgáč Brno, podzim 2012 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

Návrh webového systému řízení malé společnosti

Návrh webového systému řízení malé společnosti České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce Návrh webového systému řízení malé společnosti Vladimír Macek Vedoucí práce: RNDr. Štěpán Kvapilík Studijní program: Elektrotechnika

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

Srovnání implementační náročnosti a výkonu webových služeb v.net Framework a J2EE. Bc. Petr Altmann

Srovnání implementační náročnosti a výkonu webových služeb v.net Framework a J2EE. Bc. Petr Altmann Srovnání implementační náročnosti a výkonu webových služeb v.net Framework a J2EE Bc. Petr Altmann Diplomová práce 2006 ABSTRAKT Tato diplomová práce zkoumá možnosti vývoje webových služeb a snaží se

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Milan Klapač Vedoucí BP: Ing. David Hartman Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Analýza systému Android ve vztahu ke klientské části informačních systémů

Analýza systému Android ve vztahu ke klientské části informačních systémů Analýza systému Android ve vztahu ke klientské části informačních systémů Ondřej Berger Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu KIKM Hradecká 1249/6, Hradec Králové ondrej.berger@uhk.cz

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Katedra informačních technologií, VŠE Praha Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Semestrální práce, ZS 2008/09 Igor Hendrych, Ondřej Horák, Jaroslav Kalina, Roman Kvasňa, Jan Mareš, Ondřej Veselý

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Využití jazyka XML pro tvorbu dokumentů v IS Microsoft Dynamic NAV

Využití jazyka XML pro tvorbu dokumentů v IS Microsoft Dynamic NAV Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Využití jazyka XML pro tvorbu dokumentů v IS Microsoft Dynamic NAV Bakalářská práce Autor: Petra Blahoušková,

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Lenka Trochtová Rozhraní pro ovladače zařízení v HelenOS Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Děcký

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Václav Nádraský Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce:

Více

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Plzeň, 2014 Ondřej Trhoň Prohlášení

Více

Aplikace pro obchodování na internetu

Aplikace pro obchodování na internetu MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace pro obchodování na internetu Amir Džaferagič BRNO 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Všechny

Více

Obsah...2. Úvod...4. Business Process Management...7. Podnikové procesy...5. Typy podnikových procesů...5. Procesně orientované řízení...

Obsah...2. Úvod...4. Business Process Management...7. Podnikové procesy...5. Typy podnikových procesů...5. Procesně orientované řízení... Obsah...2 Úvod...4 Business Process Management...5 Podnikové procesy...5 Typy podnikových procesů...5 Procesně orientované řízení...6 Historický přehled v přístupech k podnikovým procesům...6 Postupné

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jakub Valčík. Editor XML dat. Katedra softwarového inženýrství

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jakub Valčík. Editor XML dat. Katedra softwarového inženýrství Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jakub Valčík Editor XML dat Katedra softwarového inženýrství Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Irena Mlýnková Studijní program: Informatika,

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií. Bakalářská práce

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií. Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií Softwarové platformy pro jazyk Java Bakalářská práce Autor: Pavel Vraný Studijní obor: aplikovaná informatika

Více

Informační systém pro správu vozového parku. Bc. Jiří Strašák

Informační systém pro správu vozového parku. Bc. Jiří Strašák České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Diplomová práce Informační systém pro správu vozového parku Bc. Jiří Strašák Vedoucí práce: Ing. Josef Semrád Studijní program:

Více

Vyhodnocovací server pro soutěže v programování An Evaluation Server for Programming Contests

Vyhodnocovací server pro soutěže v programování An Evaluation Server for Programming Contests VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Vyhodnocovací server pro soutěže v programování An Evaluation Server for Programming Contests 2012 Bc. Daniel

Více