VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

2 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 6 PERSONÁLNÍ ÚDAJE... 7 ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VĚKU A POHLAVÍ... 7 ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VZDĚLÁNÍ A POHLAVÍ... 7 ČLENĚNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ PODLE ODBORNÉ KVALIFIKACE... 7 APROBOVANOST VÝUKY... 7 a) 1. stupeň... 7 b) 2. stupeň... 8 PŘEHLED PRACOVNÍKŮ PODLE APROBOVANOSTI... 8 TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU... 8 CELKOVÝ ÚDAJ O VZNIKU A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCŮ... 9 POČTY ŽÁKŮ ŠKOLY ŽÁCI PŘIJATÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ROK 2011/ ŽÁCI PŘIJATI KE VZDĚLÁVÁNÍ DO STŘEDNÍ ŠKOLY ŽÁCI CIZINCI HODNOCENÍ ŽÁKŮ CELKOVÉ HODNOCENÍ ŽÁKŮ PROSPĚCH CELKOVÉ HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZHORŠENÉ CHOVÁNÍ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ZPŮSOB VYJÁDŘENÍ (KLASIFIKAČNÍM STUPNĚM, SLOVNĚ, KOMBINACÍ OBOU ZPŮSOBŮ) VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ POCHVALY VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ NAPOMENUTÍ A DŮTKY KOMISIONÁLNÍ PŘEZKOUŠENÍ ŽÁKŮ OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU POČET OMLUVENÝCH HODIN PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ HOSPITAČNÍ ČINNOST ZÁVĚRY Z HOSPITAČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI ÚROVEŇ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VÝCHOZÍ STAV STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ STUDIUM KE SPLNĚNÍ DALŠÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ STUDIUM K PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE SAMOSTUDIUM ICT STANDARD A PLÁN PRACOVNÍ STANICE POČET PRACOVNÍ STANICE TECHNICKÉ PARAMETRY LOKÁLNÍ POČÍTAČOVÁ SÍŤ (LAN) ŠKOLY PŘIPOJENÍ K INTERNETU PREZENTAČNÍ A GRAFICKÁ TECHNIKA VÝUKOVÉ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ A INFORMAČNÍ ZDROJE (LICENCE) Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Kosmonosy - Strana 2 (celkem 40)

3 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ: ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB ŠKOLNÍ DRUŽINA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ VYBAVENÍ AKCE ŠKOLY (VÝJEZDY, KURZY, VYSTOUPENÍ, SOUTĚŽE) AKCE ŠKOLY MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY A ÚSPĚCHY ŽÁKŮ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ POČET VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, KTERÉ ŠKOLA ŘEŠILA PROGRAM ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PROGRAM ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PREVENCE RIZIK A ŠKOLNÍ ÚRAZY POČET ÚRAZŮ VYHODNOCENÍ ÚRAZŮ PREVENCE RIZIK SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI FORMY SPOLUPRÁCE VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ PODNĚTŮ STÍŽNOSTI PROTI ROZHODNUTÍM ŘEDITELE ŠKOLY PODLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU STÍŽNOSTI PROTI PODMÍNKÁM, PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮM VZDĚLÁVÁNÍ STÍŽNOSTI V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ, VYÚČTOVÁNÍ A POUŽITÍ DALŠÍCH PROSTŘEDKŮ FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE 6 ODST. 1 VYHLÁŠKY Č. 551/2004 SB UKAZATEL VYÚČTOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ NIV SUMÁŘ (POSKYTNUTÝCH DLE 180 ZÁKONA Č. 561/2004 SB.) HLAVNÍ ČINNOST VYÚČTOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ NIV PODROBNÝ ROZPIS (POSKYTNUTÝCH DLE 180 ZÁKONA Č. 561/2004 SB.) NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZLEPŠENÉHO HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ, UKAZATELE NÁKLADOVOSTI UKAZATELE NÁKLADOVOSTI SKUTEČNÉ VÝDAJE NA JEDNOTKU VÝKONU SKUTEČNÉ NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU INFORMACE O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ VÝSLEDKY INVENTARIZACE MAJETKU INVENTARIZOVANÝ MAJETEK ZÁVĚRY INVENTARIZACE Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Kosmonosy - Strana 3 (celkem 40)

4 I. Pokyn pro vydání výroční zprávy Ředitel Základní školy Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav vydává dle ustanovení 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn a dodatků, a podle 4 a násl. vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění, výroční zprávu o činnosti školy za období od do Tato výroční zpráva o činnosti bude zveřejněna na webových stránkách školy a současně bude k nahlédnutí v kanceláři školy. Do výroční zprávy můţe kaţdý nahlíţet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo můţe obdrţet její kopii. Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Kosmonosy - Strana 4 (celkem 40)

5 II. Základní údaje o škole Název školy dle ZL Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Sídlo školy Kosmonosy, Podzámecká 1 Právní forma Příspěvková organizace Identifikátor právnické osoby IČO IZO Zřizovatel Město Kosmonosy, Debřská 223 Ředitel školy Mgr. Jan Šilhán Zástupce ředitele školy Mgr. Lenka Černá Rada školy Součásti školy Školní druţina Místa poskytovaného Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1 vzdělávání Telefon , Fax www stránky skolakosmonosy.cz Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Kosmonosy - Strana 5 (celkem 40)

6 III. Stručná charakteristika školy Základní škola je od samostatný právní subjekt, jejímţ zřizovatelem je Město Kosmonosy. Poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou, mravní, estetickou, pracovní, zdravotní a tělesnou výchovu. Škola připravuje ţáky pro další studium a praxi. Má 9 ročníků a člení se na první a druhý stupeň. Součástí školy je školní druţina. Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Kosmonosy - Strana 6 (celkem 40)

7 IV. Personální údaje Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muţi ţeny celkem % do 20 let let , let , let , let ,9 61 a více let ,8 celkem ,0 % ,0 x Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosaţené muţi ţeny celkem % základní vyučen ,7 střední odborné ,8 úplné střední ,1 vyšší odborné vysokoškolské ,4 celkem ,0 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní ,5 školy učitel druhého stupně základní ,4 školy učitel náboţenství vychovatel ,1 pedagog volného času asistent pedagoga trenér celkem ,0 Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět % český jazyk 100,0 cizí jazyk 70,0 matematika 100,0 prvouka 100,0 přírodověda 100,0 vlastivěda 100,0 hudební výchova 100,0 výtvarná výchova 100,0 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Kosmonosy - Strana 7 (celkem 40)

8 praktické činnosti 100,0 tělesná výchova 100,0 volitelné předměty - nepovinné předměty - b) 2. stupeň předmět % český jazyk 100,0 cizí jazyk 50,0 matematika 20,0 chemie 100,0 fyzika 40,0 přírodopis 100,0 zeměpis 100,0 dějepis 100,0 občanská výchova 0,0 rodinná výchova 0,0 hudební výchova 100,0 výtvarná výchova 0,0 praktické činnosti 100,0 tělesná výchova 100,0 volitelné předměty 75,0 nepovinné předměty 0,0 Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce Lenka Černá M, Zt, Aj M, Aj Lenka Eichlerová 1. stupeň 1. stupeň,rv 8.tř. Jiřina Fejfušová 1. stupeň 1. stupeň, Inf 6.tř. Romana Karásková 1. stupeň, Aj 1. stupeň Jana Hornychová 1. stupeň 1. stupeň, Hv 6.tř. Hana Kapounová 1. stupeň 1. stupeň Monika Burešová D, Z D, Z, Aj Vladimíra Pitáková Čj, Nj Čj,Nj,Vv Lucie Picková neaprobovaná Aj, Inf Milan Petráš Tv, Pč Tv,Pč Ivana Strnádková neaprobovaná M, F Jan Šilhán 1. stupeň - Tv Tv 1. a 2. st. Eliška Štěpánová Vychovatelství druţina, sborový zpěv Zdeněk Turek Př,Ch Př,Ch,F Jiřina Vrabcová 1. stupeň 1. stupeň Ivana Ţelezná 1. stupeň, Aj 1. stupeň, Aj Dana Morávková 1. stupeň 1. stupeň Eva Knesplová vychovatelství druţina Jana Kortanová vychovatelství druţina Fejfuša Stanislav 1. stupeň druţina Kabrnová Hana 1. stupeň 1. stupeň, Vv,Rv 7.tř. Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 12 46,2 do 10 let 3 11,5 do 15 let 4 15,4 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Kosmonosy - Strana 8 (celkem 40)

9 do 20 let 3 11,5 nad 20 let 4 15,4 celkem ,0 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců Komentář ředitele školy nástupy a odchody počet nástupy 4 odchody 2 Věkové sloţení kolektivu dává předpokládat kvalitní práci i v dalších letech. Průměrný věk kolektivu je 44 roky. Neustále se daří kvalitu zvyšovat nástupem aprobovaných pedagogů v letošním roce 1 nová aprobovaná učitelka pro 1.stupeň a vychovatel do druţiny. Zastoupení ţen v kolektivu je většinové. Aprobovanost zůstává nadále problémem na 2. st., především v předmětech Aj, F, M. Odbornou kvalifikaci si paní učitelka Ivana Strnádková doplňuje studiem na VŠ, úspěšně absolvovala 2. ročník. Od nového školního roku nastoupí paní učitelka, která je aprobovaná pro výuku na 1. stupni, bude učit v 5. třídě, její praxe v předchozím zaměstnání zaručuje další kvalitu výuky. K výuce Anglického jazyka se podařilo získat kvalifikovanou absolventku VŠ pedagogické. Vedení školy se neustále snaţí kvalitu vzdělávání zaručit i plnou aprobovaností nově přijímaných zaměstnanců. Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Kosmonosy - Strana 9 (celkem 40)

10 V. Počty ţáků školy třída počet ţáků z toho chlapců z toho dívek 1. A/1. B Ne 2. A/2. B Ne 3. A/3. B Ne 4. A/4. B Ne 5. A Ne 6. A Ne 7. A/7. B Ne 8. A Ne 9. A Ne celkem Ţáci přijatí do 1. ročníku základní školy pro rok 2011/2012 výjimka z počtu ţáků (ano ne) počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Ţáci přijati ke vzdělávání do střední školy Ţáci cizinci typ školy počet přijatých ţáků víceleté gymnázium 3 čtyřleté gymnázium 1 střední odborná škola 16 střední odborné učiliště 6 kategorie cizinců občané ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo EU trvale, ţadatelé o udělení azylu a azylanti počet ţáků celkem 4 2 Komentář ředitele školy Situace na prvním stupni se zlepšila nástupem silnějších ročníků, počet ţáků od školního roku 2006/07 narostl o 75, kapacita učeben je však příliš malá, proto se snaţíme třídy rekonstruovat za pomoci města. Další moţnosti rozšíření tříd jsou jiţ v budoucnu omezené. K výuce se vyuţívá i prostor druţiny, kde zůstává druhá třída. O přijetí na školu je velký zájem, kapacita byla naplněna dětmi s trvalým bydlištěm v Kosmonosích, byla uspokojena většina ţadatelů o přijetí z obce Bradlec. Některé ţadatele z jiných lokalit jsme bohuţel nemohli uspokojit. Škola se snaţí nabídnout zajímavý program v době mimo vyučování, zapojujeme se do mnoha projektů, nové školní hřiště s umělým povrchem, které nabízí velké mnoţství vyuţití v době výuky i mimo ni, je vyuţíváno pro velké mnoţství aktivit. V novém školním roce budou otevřeny dvě první třídy s počty ţáků 26 a 26. Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Kosmonosy - Strana 10 (celkem 40)

11 VI. Hodnocení ţáků Celkové hodnocení ţáků prospěch třída prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním 1. A/1. B A/2. B A/3. B A/4. B A A A/7. B A A celkem Celkové hodnocení ţáků zhoršené chování třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 1. A/1. B A/2. B A/3. B A/4. B A A A/7. B A A 23 0 celkem Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm 1. A/1. B A/2. B A/3. B A/4. B A A A/7. B A A celkem Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Kosmonosy - Strana 11 (celkem 40)

12 Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 1. A/1. B A/2. B A/3. B A/4. B A A A/7. B A A 0 3 celkem 0 54 Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1. A/1. B A/2. B A/3. B A/4. B A A A/7. B A A celkem Komisionální přezkoušení ţáků třída pochybnosti o opravné zkoušky správnosti hodnocení 1. A/1. B A/2. B A/3. B A/4. B A A A/7. B A A 0 1 celkem 0 2 Opakování ročníku třída ţák neprospěl ţák nemohl být hodnocen ţák měl váţné zdravotní důvody ţák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky 1. A/1. B A/2. B A/3. B A/4. B Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Kosmonosy - Strana 12 (celkem 40)

13 5. A A A/7. B A A celkem Počet omluvených hodin třída počet omluvených hodin 1.pol. průměr na ţáka třídy počet omluvených hodin 2.pol. průměr na ţáka třídy 1. A/1. B , ,12 2. A/2. B , ,15 3. A/3. B , ,06 4. A/4. B , ,96 5. A , ,89 6. A , ,08 7. A/7. B , ,02 8. A , ,46 9. A , ,17 celkem , ,32 Komentář ředitele školy: Výsledky celkového hodnocení jsou velmi dobré. Včasným odhalováním kouření a kyberšikany se předchází daleko větším problémům. Škola má výhodu charakteru rodinného prostředí, kde je dítě lépe monitorováno. Při řešení problémových situací se projevuje dobrá práce třídních učitelů, kteří pracují s třídními kolektivy ve spolupráci s ostatními pedagogy, výchovnou poradkyní, preventistou patologických jevů, rodiči a vedením školy. Problémem zůstává poměrně vysoká absence ţáků (a to nejen vyšších ročníků). Nejde pouze o nemocnost, ale i o časté uvolňování ţáků na rodinné rekreace v době výuky (finančně zajímavé mimosezonní nabídky CK). Zaráţející je poměrně vysoká absence u ţáků 9. třídy, kdy měli zlepšovat své výsledky pro větší moţnosti přijetí k dalšímu vzdělávání. Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Kosmonosy - Strana 13 (celkem 40)

14 VII. Průběh a výsledky vzdělávání Hospitační činnost pracovník počet hospitací ředitel školy 12 zástupce ředitele školy 10 ostatní pracovníci 5 celkem 27 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti (objevuje se ve všech hodinách) plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem) vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb ţáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost vyuţití pomůcek, učebnic, didaktické techniky vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance moţnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních moţností, potřeb a zkušeností vyuţívání metod aktivního, proţitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváţenost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací - (objevuje se pouze v některých hodinách) účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, moţnost relaxace ţáků vhodná forma kladení otázek motivace ţáků - (v hodinách se neobjevuje) Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Kosmonosy - Strana 14 (celkem 40)

15 dostatečná aktivita a zájem ţáků o výuku propojení teorie s praxí (v činnostech ţáků) vyuţívání zkušeností ţáků vliv hodnocení na motivaci ţáků vyuţívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a ţáky i mezi ţáky navzájem moţnost vyjadřování vlastního názoru ţáka, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváţenost verbálního projevu učitelů a dětí, příleţitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností ţáků hodnocení ţáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností ţáků vyuţívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení ţáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení ţáků učitelem vhodnost vyuţitých metod hodnocení ţáků učitelem vyuţití klasifikačního řádu Úroveň klíčových kompetencí ţáků Úroveň klíčových kompetencí ţáků (na konci základního vzdělávání) 1. kompetence k učení vybírá a vyuţívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoţivotnímu učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně vyuţívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém ţivotě operuje s obecně uţívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro vyuţití v budoucnosti poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překáţky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky vysoká střední nízká Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Kosmonosy - Strana 15 (celkem 40)

16 zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 2. kompetence k řešení problémů vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a vyuţívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, vyuţívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; uţívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů kriticky myslí, činí uváţlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 3. kompetence komunikativní formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstiţně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běţně uţívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je vyuţívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění vyuţívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem vyuţívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému souţití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 4. kompetence sociální a personální účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni poţádá Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Kosmonosy - Strana 16 (celkem 40)

17 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 5. kompetence občanské respektuje přesvědčení druhých lidí, váţí si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí chápe základní principy, na nichţ spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých moţností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohroţujících ţivot a zdraví člověka respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje poţadavky na kvalitní ţivotní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udrţitelného rozvoje společnosti 6. kompetence pracovní pouţívá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodrţuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany ţivotního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot vyuţívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podloţená rozhodnutí o dalším vzdělávání Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Kosmonosy - Strana 17 (celkem 40)

18 a profesním zaměření orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení. Komentář ředitele školy: Výuka probíhá v souladu s cíli vzdělávacího programu v souladu se školním vzdělávacím programem Škola v pohybu. Výuka probíhala hlavně v kmenových třídách. K výuce fyziky a chemie byla vyuţívána odborná učebna, k dispozici je cvičná kuchyňka, dvě počítačové učebny. Instalací dalších třech interaktivních tabulí a dvou velkoplošných televizorů s vybavením došlo k dalšímu zkvalitnění a zpestření výuky. Výuka byla ve většině hodin vedena správně a kvalitně. Individuální schopnosti ţáků a jejich potřeby jsou plně respektovány, zvláště u dětí se sociálním handicapem. Škola se snaţí zapojit do mnoha projektů, které by zvýšily kvalitu vzdělávání. Škola se zapojila do šablon- Peníze EU školám, výsledkem úsilí učitelů budou nové výukové materiály a ze získaných financí nové ICT vybavení a software. Učitelé sami neustále hledají další moţnosti vzdělávání, sami mezi sebou o nových metodách diskutují a nové materiály si předávají. Škola se zapojila do několika testování ţáků KVALITA ŠKOLY, GENIUS LOGICUS, KLOKAN, PHYTAGORIÁDA, RECITEČNÍ SOUTĚŢ a další. Výsledky školy jsou srovnatelné s výsledky ostatních testovaných škol. Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Kosmonosy - Strana 18 (celkem 40)

19 VIII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu Ředitel školy, zástupce ředitele, výchovný poradce splňují kvalifikaci pro výkon funkcí. U dvou pedagogických pracovníků schází odborná kvalifikace ( na 2.st.), jedna z nich úspěšně studuje pedagogickou fakultu v Praze. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) studium v oblasti pedagogických věd Ivan Strnádková b) studium pedagogiky c) studium pro asistenta pedagoga d) studium pro ředitele škol e) studium k rozšíření odborné kvalifikace Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia a) studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) studium pro výchovné poradce c) specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy Pracovník Mgr. Jan Šilhán, Mgr.Lenka Černá Mgr. Monika Burešová Mgr. Zdeněk Turek Studium k prohlubování odborné kvalifikace Profesní vzdělávání - Škola 21.století Školení ředitelů a ZŘ Bakaláři evidenční systém Tělo Olomouc Kurz raftingu Efektivita a kvalita vyučovacího procesu Zdravotník školních a Mgr. Jan Šilhán Mgr. Lenka Černá Mgr. Lenka Černá Mgr. Lenka Černá Mgr. Jan Šilhán Mgr. Kateřina Radová všichni 18 členů pedagogického sboru Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Kosmonosy - Strana 19 (celkem 40)

20 zotavovacích akcí Projektový manaţer 250 Peníze EU školám Samostudium Mgr. Lenka Černá (září 2011) Mgr. Jan Šilhán Prázdniny Počet dnů Samostudium podzimní prázdniny 2 0 vánoční prázdniny 6 5 jednodenní pololetní 1 1 prázdniny jarní prázdniny 5 5 velikonoční prázdniny 2 1 celkem Komentář ředitele školy: Došlo k poklesu počtu školení v rámci DVPP, nabídka kurzů nebyla dostatečně atraktivní, pro některé předměty nebyla téměř ţádná. Prostředky na DVPP jsou velmi omezené Ředitel školy úspěšně ukončil studium pro ředitele škol v Praze Profesní vzdělávání Škola 21. století, které navazuje na kvalifikační studium. Účastnil se projektů EU Peníze školám a Personální řízení. Zástupce ředitele Mgr. Lenka Černá nastoupila do grantového projektu Profesní vzdělávání Škola 21. století. Mgr. Zdeněk Turek úspěšně pokračoval ve studiu pro školní koordinátory EVVO. Mgr. Monika Burešová byla od září přijata ke kvalifikačnímu studiu pro koordinátora ICT. Pedagogové se snaţí vzdělávat zdarma přes internet, sami mezi sebou zorganizovali školení k výuce na IAT. Pedagogové si i částečně sami hradili školení zdravotníka, z mnoţství peněz, které jsou na vzdělávání k dispozici, takové mnoţství proškolených pedagogů není moţné. Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Kosmonosy - Strana 20 (celkem 40)

21 IX. ICT standard a plán Pracovní stanice počet počet standard skutečnost plán ICT počet ţáků počet pedagogických pracovníků pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod. pracovní stanice slouţící k přípravě pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání počet pracovních stanic celkem počet pracovních stanic na 100 ţáků 12 Pracovní stanice technické parametry technické parametry stanic počet starší 5 let 0 novější nevyhovuje standardu ICT 0 novější vyhovuje standardu ICT 38 Lokální počítačová síť (LAN) školy lokální počítačová síť standard skutečnost plán ICT počet přípojných míst sdílení dat Ano Ano sdílení prostředků Ano Ano připojení do internetu Ano Ano komunikace mezi uţivateli Ano Ano bezpečnost dat Ano Ano personifikovaný přístup k datům Ano Ne Ne Připojení k internetu sluţba hodnota standard skutečnos plán ICT t rychlost 512/128 a 1024/ kb/s agregace Nejvýše 1:10 veřejné IP adresy ANO Ano Ano neomezený přístup na ANO Ano Ano internet oddělení VLAN (pedagog, ANO Ano Ne ţák) QoS (vzdálená správa) ANO Ano Ano filtrace obsahu ANO Ano Ano antispam ANO Ano Ano antivir ANO Ano Ano Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Kosmonosy - Strana 21 (celkem 40)

22 Prezentační a grafická technika technika standard skutečnost plán ICT druh datový projektor Ano 5 7 dotyková tabule Ano 4 6 tiskárny Ano 4 4 kopírovací stroj Ano 2 2 Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) programové vybavení standard ICT skutečnost operační systém Ano Ano antivirový program Ano Ano textový editor Ano Ano tabulkový editor Ano Ano editor prezentací Ano Ano grafický editor - rastrová grafika Ano Ano grafický editor - vektorová grafika Ano Ano webový prohlíţeč Ano Ano editor webových stránek Ano Ano klient elektronické pošty Ano Ano aplikace pro výuku a procvičování psaní na Ano Ano klávesnici programy odborného zaměření Ano Ano Vzdělávání pedagogických pracovníků plán typ vzdělávání standard skutečnost plán ICT Z základní uţivatelské znalosti 75% P vzdělávání poučených uţivatelů 25% S specifické vzdělávání 1 1 M - vzdělávání ICT koordinátorů 3% 0 1 Komentář ředitele školy: Koncepce výuky informatiky v návaznosti na RVP je zpracována na úrovni, pedagogové jsou pravidelně seznamováni s obnoveným výukovým softwarem s moţností dalšího proškolení k prezentačním technikám. Nainstalovaly se 3 IAT financované ze sponzorského daru od Škoda Auto a.s.. Dvě třídy byly vybaveny velkoplošnými LCD televizory a příslušenstvím z peněţitého daru od Škoda Auto a.s. v souvislosti s výukou dopravní bezpečnosti, která je součástí školních aktivit. Internetová ţákovská kníţka funguje, je rychlým přehledem pro rodiče o prospěchu dítěte a pomocníkem učitele pro objektivní hodnocení. Pozn.: chloubou školy jsou jedinečné web. stránky (týdenní aktualizace) Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Kosmonosy - Strana 22 (celkem 40)

23 X. Zájmové vzdělávání: školní druţina a školní klub Školní druţina oddělení počet ţáků pravidelná docházka počet ţáků nepravidelná docházka počet vychovatelů ranní celkem Materiálně technické vybavení prostory školní druţiny, školního klubu vybavení školní druţiny, školního klubu Komentář ředitele školy: druţina klasické vybavení Školní druţina plní kvalitně funkci, pro kterou je zřízena. Vychovatelé vedou ţáky k poznávání okolí školy, města, k pravidlům chování a respektování, pravidel bezpečnosti, rozvíjejí pracovní a výtvarné dovednosti. Podporuje se zvláště čtenářská gramotnost. Vychovatelé vyuţívají přírodní prostory v okolí zámku za kaţdého počasí, za coţ byly pochváleny od dětské lékařky. Prostory ŠD byly vyuţívány bohuţel společně s kmenovými třídami. Druţina je vyuţívána hlavně ţáky 1. aţ 3. tříd, nebyl problém naplnit čtvrté oddělení a kapacitu 100 ţáků, rodiče mají velký zájem o druţinu, velmi jim vyhovuje dlouhý odpolední provoz. Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Kosmonosy - Strana 23 (celkem 40)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Verze: k 3. 0. 2009 Obsah:. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Vacov školní rok 2012/ Vypracoval : Mgr. Josef Mráz Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Školní rok: 2011-2012 Zpracovatel: Mgr. A.Šnoblová 1. Základní údaje o škole 1.1

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 326)

ŠVP Strana 1 (celkem 326) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 326) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2013 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Dubá Dlouhá 113 471 41 Dubá Liberecký kraj Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 28/29 Základní

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK Č.j.: Hru-4/11/3 Dokument vstupuje v platnost dnem 1.9.2011 a nahrazuje tímto dokument z 25.8.2010

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V

V Ý R O Č N Í Z P R Á V 463 31 Ch r a s t a v a, Tel. č. 485 143 076 Fa: 482 322 864, č.u. 181 602 165/0300 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2006/2007 Předkládá:Marie Pilařová ředitelka

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání verze 2011/2012 (platnost od 1. 9. 2011) ředitel školy: Mgr., Bc. František Klapal razítko 1. Identifikační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.

JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs. JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2010-2011 v Berouně dne 22.9.2011 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOPŘIVNICE-MNIŠÍ OKRES NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život K oord inátor: Mgr. Šárk a Šeďová Ř ed itelk a školy: Mgr. Ha na Vid ličk ov á 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CESTY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CESTY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CESTY Školní vzdělávací program vznikl rozpracováním Rámcového vzdělávacího programu do podmínek

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Ostrava- Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Ostrava- Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Ostrava- Výškovice, Šeříková 33, příspěvková Škola pro život, život do školy Verze 1. z 01. 02. 0007 Platnost 1.9.2007 Obsah 1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace 47124 Mimoň, IČ: 48283011

Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace 47124 Mimoň, IČ: 48283011 Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace 47124 Mimoň, IČ: 48283011 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o d R a l s k e m 5 7 2 Stránka 1 VÝROČNÍ

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Školní rok: 2010/ 2011 Zpracovatel: Hana Bolková 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Prachatice, Národní 1018 Adresa školy Národní 1018, Prachatice, 383 01 IČ

Více