MASARYKOVA UNIVERZITA,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA,"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA, FAKULTA INFORMATIKY Diplomová práce Systém pro správu osobních financí Bc. Martin Habr Brno, jaro 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval svému vedoucím práce panu Martinu Jakubičkovi za jeho rady a nápady k této diplomové práci. Vedoucí práce RNDr. Martin Jakubička 2

3 Shrnutí Hlavním cílem této práce je návrh a implementace systému pro správu osobních financí. Nejprve je provedena analýza problémové oblasti. Na základě získaných informací je navržen systém, který uživatelům poskytuje nástroje pro správu finančních produktů, rozpočtování a finanční plánování. Systém je implementován formou webové aplikace na platformě.net. Velký důraz je kladen na zabezpečení osobních údajů. Klíčová slova osobní finance, finanční plánování, platforma.net, MVC framework, bezpečnost webových aplikací 3

4 Obsah 1 Úvod Správa osobních financí Vymezení osobních financí Finanční plánování Charakteristika vybraných finančních produktů Osobní a spořící účet Stavební spoření Penzijní připojištění Úvěry Ostatní produkty Nástroje pro správu osobních financí eúčty.cz Mořefinancí.cz Mint.com Shrnutí Analýza a návrh informačních systémů Metodika RUP Životní cyklus projektu Jazyk UML Nástroje CASE Analýza a návrh systému Personal Finance Specifikace základních požadavků Definice požadavků pomocí případů užití Identifikace zakladních prvků systému a diagram tříd Datový model Implementace systému Platforma.NET ASP.NET a MVC 3 framework Vývojové prostředí Vrstva Model a persistence dat Vrstvy Controller a View Wizards Import elektronických výpisů z účtu Internacionalizace a lokalizace Bezpečnost webových aplikací

5 7.1 Autentizace a autorizace Šifrování dat Cross-site scripting and HTML injection Cross-site request forgery SQL Injection Možnosti rozšíření systému Rozhraní webových služeb Mobilní aplikace Přímé propojení s bankovními systémy Rozšíření funkcionality pro finanční poradce Závěr Použitá literatura Přílohy Obsah CD Scénáře pro model případů užití Snímky obrazovek systému Personal Finance

6 1 Úvod Během posledního desetiletí dochází k nebývale rychlému rozvoji v oblasti finančních služeb a paralelně s tím se také mění chování české populace. Tradiční konzervativní postoj ke správě financí střídají tendence k rychlé spotřebě i ochota domácností k zadlužování. Tyto tendence s sebou přináší velké množství rizik a vyvolávají potřebu zlepšení orientace obyvatel ve světě financí. Podle nedávné analýzy provedené Českým statistickým úřadem 1, dluží české domácnosti bankám přes bilion korun. Alarmující je zejména rychlost jakou se domácnosti zadlužují. Od roku 2000 vzrostl celkový dluh dokonce osmkrát. Zvýšené zadlužení se projevuje v počtu rodin, které nejsou schopné dostát svým závazkům a čelí nepříjemným situacím v podobě exekucí. Za hlavní příčinu tohoto negativního vývoje bývá označována nízká finanční gramotnost obyvatel. Pod pojmem finanční gramotnost si lze představit soubor znalostí, dovedností a postojů člověka potřebných pro jeho dostatečné finanční zabezpečení a aktivní vystupování na trhu finančních produktů. Lidé často nemají dostatečný přehled o svých finančních aktivech a transakcích, které s nimi byly provedeny. Velké problémy jim dělá také orientace v nabízených finančních produktech a porozumění principu ceny peněz v čase. Bohužel se neobjevuje mnoho domácností, které by si pravidelně sestavovaly rodinný rozpočet a vedly záznamy o výši a struktuře příjmů a výdajů. Pomocí těchto jednoduchých nástrojů lze přitom získat dostatek informací pro provádění finančního plánování. Pouze touto cestou je možné získat kontrolu nad budoucím směřováním finanční situace jednotlivce, případně celé rodiny. Cílem této práce je navrhnout a implementovat komplexní systém, který bude uživatelům poskytovat užitečné nástroje potřebné při správě osobních financí. Systém bude implementován formou webové aplikace, což umožní uživatelům snadný přístup z jakéhokoli místa. Systém bude umožňovat správu velkého množství finančních produktů a sledování uskutečněných transakcí. Pro účely získání přehledu o aktuální finanční situaci budou poskytovány funkce pro kategorizaci transakcí a vytváření rozpočtů. Důležitou součástí správy osobních 1 6

7 financí je provádění finančního plánování, které bude podporováno nástroji pro vytváření statistik a plánování cílů. V závěru se práce věnuje problematice zabezpečení osobních údajů v rámci webových aplikací. Jsou představeny nejčastější bezpečnostní hrozby a jejich řešení na úrovni vytvářeného systému. 7

8 2 Správa osobních financí Slovo finance pochází z latinského "finare", které původně znamenalo odsouzení k nějaké platbě podle soudního rozhodnutí, později se stalo označením pro jakoukoliv platbu [1]. Většina lidí si pod slovem finance představí jednoduše peníze. Tento pohled podporuje i definice z finančního slovníku, který na finance nahlíží jako na obor zabývající se penězi, jejich využitím a vztahem k času a riziku [2]. Jako další definici lze uvést například tuto: Finance jsou speciální částí mikroekonomie zabývající se chováním finančních trhů a ohodnocováním (resp. oceňováním) obchodovaných finančních instrumentů [1]. 2.1 Vymezení osobních financí Pohled na finance může být značně odlišný v závislosti na tom jak velký ekonomický subjekt je předmětem našeho zkoumání. Z tohoto pohledu můžeme finance rozdělit do následujících čtyř sektorů [1]. Podnikové finance berou jako základní ekonomický subjekt podnik. V souvislosti s fungováním podniku dochází k pohybu peněžních prostředků, kapitálu a ostatních finančních prostředků. Přesunem těchto zdrojů se potom podnik ocitá v různých situacích, na které je potřeba odpovídajícím způsobem reagovat tak, aby mohlo dojít k naplnění jeho základních cílů. Mezi priority každého podniku patří zejména snaha o zajištění dlouhodobé existence a rozvoje, stejně jako maximalizace jeho tržní hodnoty. V případě akciové společnosti lze mluvit o maximalizaci tržní hodnoty akcií. Veřejné finance se zabývají vztahy mezi orgány a institucemi veřejné správy na straně jedné a ostatními ekonomickými subjekty (občané, podniky, neziskové organizace atd.) na straně druhé. Cílem veřejných financí je zabezpečování veřejných statků a naplňování veřejného zájmu. Mezinárodní finance se zabývají tokem finančních prostředků mezi zahraničními subjekty. Jejich základním cílem je vytvořit měnové, úvěrové a platební podmínky umožňující plynulý rozvoj mezinárodní spolupráce. 8

9 Poslední oblastí a pro účely této práce nejdůležitější jsou osobní finance, které se zabývají pohybem peněz, majetku a zdrojů jeho financování na úrovni jednotlivce případně celé rodiny. Znamená to, že předmětem našeho zájmu bude vůbec nejmenší ekonomický subjekt - člověk. Při utváření finančních rozhodnutí jsou jednotlivci stejně jako podniky motivováni snahou o naplnění svých potřeb a cílů. Často bývá jednou z hlavních priorit snaha o maximalizaci tržní hodnoty majetku a udržení dlouhodobě rostoucí životní úrovně. Přesné vymezení oblasti osobních financí je však s ohledem na subjektivní vnímaní tohoto pojmu velmi složité. Nejlepším způsobem jak si přiblížit tuto problematiku, je hledání odpovědí na následující otázky [3]: Jak vysoké jsou měsíční (roční) příjmy moje a mé rodiny? Z čeho se skládají? Jak se bude jejich výše měnit v budoucnosti? Je možné zvýšit moje příjmy? Pokud ano, tak jakým způsobem? Jakým způsobem mohu své příjmy co nejlépe využít? Jak vysoké jsou měsíční (roční) výdaje moje a mé rodiny? Jaká je jejich struktura a jak se bude měnit v budoucnosti? Kolik jsme schopni ušetřit - za měsíc, za rok, za celý život? Jakým způsobem bude pro nás nejlepší zhodnocovat ušetřené finanční prostředky? Jak vysoký je náš majetek a jak vysoké jsou naše závazky? Je možné (výhodné) se ještě více zadlužit? Jsme schopni zvládnout současná i budoucí rizika? 2.2 Finanční plánování Finanční plánování představuje činnost, pomocí které hledáme odpovědi na otázky uvedené v předchozí kapitole. Proces finančního plánování je možné rozdělit do několika fází, které za sebou logicky následují a společně pak tvoří uzavřený kruh [4]. Finanční plánování je tedy jinými slovy kontinuální proces, který nikdy nekončí. Viz obr

10 Obrázek 2.1: Finanční plánování (Zdroj: SOPHIA FINANCE) Vstupním bodem do celého procesu je fáze analýzy. Před vytvořením vlastního finančního plánu je potřeba zmapovat současnou situaci z několika hledisek. Zejména je nutné zjistit výši a strukturu aktiv, závazků, příjmů a výdajů. V případě, že příjmy převyšují výdaje, dochází k tvorbě zdrojů, prostřednictvím kterých je možné postupně navyšovat majetek. V opačném případě stojí člověk před dlouhodobě neudržitelnou situací, kdy musí hledat nové zdroje příjmů, nebo omezit výdaje tak, aby došlo ke stabilizaci jeho finanční situace. Následujícím krokem je vymezení cílů a potřeb. Dosažení každého cíle by mělo být měřitelné a každému cíli by měl být přiřazen realistický horizont splnění, tj. doba, za kterou ho chceme dosáhnout. V této fázi je třeba si uvědomit, že naše potřeby jsou neomezené, zatímco naše možnosti (zdroje) omezené. Na základě definovaných cílů a provedené analýzy finanční situace může být vytvořen finanční plán, který představuje návrh konkrétních postupů jak daných cílů efektivně dosáhnout. Plán by měl být vytvářen takovým způsobem, aby ho bylo možné v budoucnosti upravovat (např. z důvodu změn ve výší příjmů nebo výdajů). Vytvořený plán je samozřejmě nezbytné následně také realizovat uzavřením smluv na vybrané finanční a pojistné produkty. Tím ale proces finančního plánování zdaleka nekončí. Je totiž velmi důležité pravidelně situaci kontrolovat a analyzovat zda nedošlo k nějakým změnám, které vyžadují úpravy původního plánu. Touto 10

11 cestou se dostáváme opět na začátek plánovacího procesu a pomyslný kruh se tak uzavírá. 2.3 Charakteristika vybraných finančních produktů Finanční plán jednotlivce obecně obsahuje čtyři základní komponenty - ošetření osobních rizik, plánování nezávislého penzijního věku, plán vzdělání dětí a investiční plán. V současnosti lze na finanční trhu najít mnoho produktů, které nám umožňují řešit jenotlivé oblasti plánování. Důležitou otázkou však zůstává, jaké produkty zvolit do svého portfolia, aby došlo k naplnění našich cílů s ohledem na podstoupené riziko. V následující části práce jsou představeny nejčastěji využívané finanční instrumenty [3] Osobní a spořící účet Běžný účet lze považovat za základní bankovní produkt, který stojí na počátku vztahu mezi klientem a bankou a je často předpokladem pro využití ostatních finančních produktů. Pro účely této práce se budeme zabývat pouze osobním účtem, což je speciální podtyp běžného účtu, který je směřovaný na fyzické osoby nepodnikatele. Jde o účet, zřízený klientem za účelem vkládání volných finančních prostředků a uskutečňování hotovostního i bezhotovostního platebního styku. Běžný účet může být veden v libovolné měně, nejčasteji je však zřizován v oficiální měně daného státu. Pro tento typ účtu je charakteristická nízká úroková sazba, která z něho dělá poměrně nevýhodný produkt pro účely spoření. Tento nedostatek částečně odstraňují spořící účty a úsporné vklady. Vyšší zhodnocení vložených prostředků je však vykoupeno skutečností, že při výběru prostředků z tohoto typu účtu je třeba dodržet výpovědní lhůtu (případně jiné omezení výběru), jinak je klient penalizován poplatky Stavební spoření Stavební spoření patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější spořící produkty. Jeho obliba pramení zejména ze štědré státní podpory, která z něho dělá prakticky bezkonkurenční způsob zhodnocení peněz (pouze v omezené míře). Vklady klientů jsou spolu se státní podporou úročeny roční úrokovou sazbou kolem 2%. Účastník 11

12 stavebního spoření nemusí tento produkt využívat pouze pro účely spoření, kompletní produkt totiž zahrnuje i možnost poskytnutí účelového stavebního úvěru (peníze z úvěru mohou být využity pouze za účelem bydlení). V blízké budoucnosti pravděpodobně dojde ke změnám zákona o stavebním spoření 2. Diskutovanou otázkou je především výše a bezúčelovost státní podpory Penzijní připojištění Dalším z vhodných způsobů akumulace a zhodnocení peněz je penzijní připojištění, které tvoří tzv. třetí pilíř chystané důchodové reformy. Nepříznivý demografický vývoj totiž dostává do problémů náš model státního důchodového systému, který je založený na průběžném financování. Aby si občané zajistili dostatečnou životní úroveň i v penzijním věku, mají možnost část svých peněz přesměrovat do penzijních fondů, kde jsou na základě investičního plánu daného fondu zhodnocovány. Navíc jsou na účet penzijního připojištění připisovány státní příspěvky a účastníci spoření mohou čerpat daňové úlevy. Penzijní připojištění je upraveno příslušnou právní normou 3. 2 Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření 3 Zákon 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem 12

13 2.3.4 Úvěry Úvěrové produkty představují možnost jak financovat investiční záměry z cizích zdrojů. Úvěrem se myslí dočasně poskytnuté finanční prostředky věřitelem, který po uplynutí sjednané doby (často i v jejím průběhu) inkasuje od dlužníka peněžitou prémii ve formě úroku. Na trhu lze nalézt úvěry úzce specializované pouze na přesně vymezený účel (např. hypotéční úvěr, úvěr ze stavebního spoření), ale i produkty, které nejsou vázané ke konkrétnímu způsobu využití. Pro účely této práce je nejdůležitějším typem úvěr spotřebitelský, jehož příjemcem je fyzická osoba. Obvyklá průměrná výše spotřebitelského úvěru je ve srovnání s podnikatelským podstatně nižší. Poskytovatel spotřebitelského úvěru je ze zákona 4 povinen informovat spotřebitele o úrovni ročních procentních nákladů na úvěr (tzv. RPSN). Výpočet tohoto ukazatele zahrnuje veškeré náklady spojené s daným úvěrem (úrok, poplatky, atd.), klient tak získává možnost jednoduše posoudit výhodnost jednotlivých úvěrů. Jako další úvěrový produkt bude představena hypotéka. Jedná se o dlouhodobý úvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Získané finanční prostředky jsou většinou účelově vázány ke koupi, výstavbě nebo opravě nemovitosti (s výjimkou tzv. americké hypotéky). Výše hypotéčního úvěru je ovlivněná několika faktory, zejména cenou zástavy a výší disponibilních zdrojů klienta. Doba splatnosti se pohybuje od 5 do 30 let a klient má možnost zaplacené úroky odečíst od základu daně. Bližší informace o hypotéčním úvěru lze opět nalézt v příslušné zákonné normě Ostatní produkty Uvedené produkty slouží pouze jako přehled nejčastěji využívaných nástrojů pro správu a zhodnocení finančních prostředků v podmínkách České republiky. V investičním portfoliu českých domácností lze nalézt i cenné papíry jako jsou akcie, dluhopisy, indexové certifikáty nebo cenné papíry kolektivního investování. Detailní popis uvedených finančních instrumentů by již přesahoval rámec této práce. 4 Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 5 Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech 13

14 3 Nástroje pro správu osobních financí Mezi základní nástroje používané při aktivním řízení osobních a rodinných financí patří osobní (resp. rodinný) rozpočet a výkaz příjmů a výdajů. Osobní rozpočet si můžeme představit jako souhrn plánovaných příjmů a výdajů jednotlivce za určité období. Výkazem příjmů a výdajů se rozumí souhrn skutečných realizovaných příjmů a výdajů daného jedince za stanovené období [3]. Sestavení rozpočtu není vůbec náročné a stačí k němu pouze tužka a papír. Mnohem vhodnějším způsobem je však využití specializovaného software. Existuje celá řada desktopových aplikací, které slouží pro potřeby domácího účetnictví. Desktopové aplikace, které se instalují přímo na počítač uživatele, s sebou však přinášejí několik nevýhod. Mezi největší patří bezesporu velmi špatná dostupnost. Jediným přístupovým bodem takového systému je totiž pouze počítač na kterém je aplikace nainstalovaná. Uživateli tak chybí především dostatečná pružnost a mobilita. Webové aplikace jsou na rozdíl od těch desktopových dostupné z jakéhokoli zařízení připojeného k internetu a vybaveného webovým prohlížečem. Požadovaná dostupnost však paradoxně přináší další velký problém a tím je nedostatečná bezpečnost dat. Této problematice bude věnována celá kapitola. V následující části práce jsou představeny tři konkrétní webové aplikace pro správu osobních financí. 3.1 eúčty.cz Aplikace eúčty.cz 6 je v současnosti jednou z nejpropracovanějších nekomerčních služeb pro správu osobních financí v prostředí českého internetu. Systém poskytuje základní funkce pro vedení domácího účetnictví. Uživatel má možnost definovat několik účtů, nad kterými bude evidovat uskutečněné transakce, což mu umožňuje získat přehled o běžném účtu, spořícím účtu nebo třeba penězi pod polštářem. Transakce jsou při vkládání tříděny do různých kategorií, které jsou následně k dispozici jako filtry v přehledu příjmů a výdajů. Správa transakcí je doplněna o 6 Aplikace je dostupná na 14

15 možnost importovat výpisy z elektronického bankovnictví (podporována je většina bank působících v ČR). Pokud uživatel používá zejména bezhotovostní platební styk nebo platební karty, dochází díky této funkci k výraznému snížení administrativní náročnosti. Nad rámec základní funkcionality systém disponuje několika zajímavými nástroji, které naleznou uplatnění v různých oblastech správy rodinných financí. Příkladem může být nástroj pro správu hypotéky, evidence automobilů a záručních lhůt. 3.2 Mořefinancí.cz Aplikací jako jsou eúčty.cz lze na českém internetu nalézt několik. Společným jmenovatelem těchto produktů je zejména to, že se jedná o nekomerční aplikace, jejichž posláním není generovat zisk. Investiční příležitosti v této oblasti se snaží využít projekt Mořefinancí.cz 7, který byl zahájen na počátku roku Jedná se o aplikaci, která je stejně jako ta předchozí dostupná uživatelům zcela zdarma. Narozdíl od nich však přichází s propracovaným obchodním modelem. Zisk bude v budoucnosti generován prostřednictvím provizí nezávislých poradců, kteří budou zpracovávat anonymní poptávku po finančních produktech od uživatelů. O tom, že se jedná o perspektivní projekt svědčí i partnerství společnosti s renomovaným investičním portálem Patria Online 8 Z hlediska funkčnosti nepřichází Moře financí oproti dříve zmíněné aplikaci eúčty.cz s žádnou velkou novinkou. Uživatel má k dispozici správu účtů, kategorizaci transakcí i jednoduché statistiky. Systém předpokládá, že základním zdrojem dat bude import elektronických výpisů bank, tomu odpovídá i množství podporovaných formátů souborů. Velkou výhodou aplikace je samozřejmě již zmíněná možnost vyhledat z nabídky dostupných finančních produktů ten nejvýhodnější a případný zájem o pořízení pak konzultovat s některým z nezávislých finančních poradců. Moře financí nemodeluje oblast osobních financí pouze pomocí virtuálních účtů, ale díky aplikaci pro porovnávání nejlepších nabídek na trhu umožňuje práci 7 Aplikace je dostupná na 8 Dostupné na 15

16 přímo s konkrétními typy produktů (spořící účet, životní pojištění atd.). Uživatel tak získává mnohem lepší přehled o své skutečné finanční situaci, který mu přílišná abstrakce formou účtů nemohla nabídnout. Protože se jedná o komerční produkt je velká pozornost věnována také dostatečnému zabezpečení osobních informací, na které jsou lidé velice citliví. Provozovatel portálu je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Projekt se i po roce provozu neustále vyvíjí a provozovatelé slibují implementovat řadu nových funkcí. 3.3 Mint.com Jako poslední je uveden nástroj Mint.com 9. Jedná se o nejpropracovanější systém, který lze v současné době na trhu najít. Bohužel jeho služby mohou využívat pouze zákazníci v USA a Kanadě. Velkou výhodou aplikace je, že se propojuje přímo s finančními institucemi a stahuje aktuální informace o uživatelem držených produktech. Stačí tedy zadat přihlašovací údaje do bankovních systémů a Mint už zařídí samotný přenos dat. Tento způsob získávání transakčních údajů opět zvyšuje požadavky na bezpečnost osobních informací. Jednotlivé transfery dat od finančních institucí jsou zabezpečené na úrovni daných systémů. Komunikace je navíc jednosměrná, Mint má oprávnění data pouze číst a přes aplikaci tak nemůže přijít požadavek na jakékoli přemístění finančních prostředků. Systém přidává i bezpečnostní prvky jako je například notifikace uživatele při podezřelých pohybech na účtu. Z hlediska funkčnosti Mint nabízí pokročilou kategorizaci transakcí (dostupná je autokategorizační funkce), užitečné plánování cílů a podrobné statistiky. Největší nevýhodou tedy zůstává zaměření výhradně na americký trh. 3.4 Shrnutí Existuje mnoho softwarových nástrojů, které se snaží usnadnit správu osobních a rodinných financí. Většina z nich nabízí dostatečné funkce pro vedení záznamů o příjmech a výdajích a jejich kategorizaci. Problémem zůstává často zbytečná 9 Dostupný na https://www.mint.com 16

17 abstrakce situace s využitím virtuálních účtů a nedostatečná funkcionalita pro podporu finančního plánování (správa cílů, statistiky). Online nástroje jsou téměř bez výjimky dostupné zdarma a jejich obchodní model (pokud existuje) bývá založen na provizích nezávislých poradců, kteří mohou sytémy využívat pro cílenou nabídku finančních produktů. Rozvinutost amerického finančního sektoru umožňuje vytvořit systém, který se přímo propojuje s bankovními účty uživatele a celý proces správy financí je značně automatizován. V podmínkách České republiky není možné takový model v současné době realizovat, zejména z důvodů neochoty finančních institucí zpřístupnit jejich systémy přes řádně zdokumentované aplikační rozhraní. 17

18 4 Analýza a návrh informačních systémů Vývoj aplikací a zejména informačních systémů je komplexní proces vyžadující spolupráci odborníků z různých oblastí. Rozdílnost profesí s sebou samozřejmě přináší i odlišný pohled na danou problematiku. Často tak dochází k problémům v komunikaci a výsledný produkt vytvořený vývojářským týmem nemusí plně odpovídat požadavkům a přání zákazníka. Není výjimkou, že zákazník sám neví jak má aplikace vypadat z uživatelského pohledu a nemá ani dostatečně propracovanou a zdokumentovanou její funkční stránku. Z tohoto důvodu byly vytvořeny metodiky pro vývoj software, které se snaží o formalizaci celého procesu tak, aby došlo k rychlému, kvalitnímu a hlavně požadovanému výstupu. Jednou z nejstarších metodik vývoje je tzv. vodopád. Tento přístup postupoval ve vývojových aktivitách přísně sekvenčně. To znamená, že nejprve probíhala kompletní analýza systému, potom kompletní návrh a konečně kódování celé aplikace a její testování [5]. Tento způsob vývoje s sebou přináší mnoho problémů [6]: Všechny požadavky na projekt musí být známy už na začátku a výrazně se v průběhu prací nesmí měnit. Sekvenční způsob vývoje totiž neumožňuje jednoduché zakomponování změn. Neefektivní řízení rizik. Není možné identifikovat všechna rizika spojená s projektem. V případě, že dojde k odhalení rizika v některé z pozdějších fází projektu je složité na vzniklou situaci reagovat. O používaných technoligiích je rozhodnuto již ve fázi analýzy. V případě, že implementace požadavků zákazníka není možná nebo je neobvykle složitá vzhledem k vybraným technologiím, je často obtížné použít novou technologii bez změn požadavků. Vzhledem k sekvenční povaze metodiky dochází k nízké efektivitě využívání lidských zdrojů (práci lze velmi obtížně paralelizovat). 18

19 Výše zmíněné nedostatky vodopádu vedou často k výraznému překročení plánovaného rozpočtu, prodloužení dodací lhůty zákazníkovi nebo v horším případě neúspěchu celého projektu. Snahy o vylepšení způsobu vývoje vedly k vytvoření mnoha nových metodik. Většina z nich se vyznačuje tzv. iterativním (případně přírustkovým) způsobem vývoje. Nové systémy jsou vytvářeny v menších přírustcích, přičemž každý přírustek zahrnuje sadu analytických, návrhových a vývojových aktivit a je zakončen dodáním smysluplné funkční části aplikace [5]. Největší výhodou takového přístupu je fakt, že zákazník velmi rychle dostane částečně funkční prototyp aplikace. Na případné připomínky tak lze reagovat prakticky ihned v další iteraci. Proces vývoje je tím pádem mnohem flexibilnější a umožňuje včas vyhovět měnícím se požadavkům klienta. Návrhy a implementační řešení jsou pravidelně revidovány v souvislosti s rostoucí znalostí o vytvářeném systému. Vzhledem k tomu, že se v každé iteraci vystřídají veškeré aktivity související s návrhem a vývojem projektu, lze celý proces paralelizovat za účelem lepšího využití lidských zdrojů. Konec iterace je důležitým mezníkem každého projektu. Dochází k setkání celého týmu, kde jsou představeny dosažené výsledky i problémy, se kterými se musel tým v průběhu iterace vypořádat. Shromážděné informace umožňují upravit následující přírustek tak, aby vývoj probíhal stále tím nejefektivnějším způsobem. Výhody tohoto přístupu však nesouvisí pouze s řízením projektu. Díky pravidelnému setkávání celého týmu a možnosti přímé účasti zákazníka dochází k posílení týmové spolupráce, která má velký vliv na úspěšnost celého projektu. 4.1 Metodika RUP Rational Unified Process (dále jen RUP) je komerční metodika vývoje software vyvinutá firmou IBM 10. Na RUP lze také nahlížet jako na komplexní produkt sestávající z vlastní metodiky a sady pomocných softwarových nástrojů. Celý framework je komponentově orientovaný, takže může být jednoduše konfigurován, redukován nebo naopak rozšířen na základě aktuálních potřeb daného projektu. 10 Více informací na adrese 19

20 Historie Rational Unified Process vychází z velké části z metodiky Objectory Process, kterou vytvořil Ivar Jocobson již v roce Metodika vznikla v rámci švédské firmy Objectory AB a byla postavená na objektovém přístupu, kde silnou roli hrály modely případů užití. Po sloučení s Rational Software Corporation v roce 1995 došlo ke vzniku nové metodiky Rational Objectory Process 4.0. Od roku 1996 používá metodika modelovací jazyk UML, který bude blíže představen v následující kapitole. Verze Rational Unified Process 5.0 obsahuje mnohá zdokonalení v oblasti modelování dat, procesů a řízení projektu. Produkt se neustále vyvíjí a aktuálně lze zakoupit ve verzi 7.5. Metodika RUP je postavena na šesti základních praktikách z oblasti moderního vývoje software [8]: Iterativní způsob vývoje Vzhledem k již zmíněným nevýhodám lineárního přístupu (vodopád) je RUP založený na iterativním způsobu vývoje. Metodika je tedy dostatečně robustní a dokáže se úspěšně vypořádat s problémem měnících se požadavků. Systém není předán zákazníkovi v jedné dodávce, ale celý proces vývoje je rozdělený do šesti až devíti iterací. Jednotlivé přírustky jsou do systému postupně integrovány. Správa požadavků Aktivní správa požadavků je systematický proces, který umožňuje lepší kontrolu nad celým vývojem komplexního produktu. Zapojení zákazníka do vývoje dává možnost reagovat na jeho připomínky a zvyšuje požadovanou kvalitu výstupu. Další výhodou tohoto přístupu je redukce nákladů na projekt a zabránění zpoždění dodávky. Architektura a využití komponentového přístupu Základním posláním počátečních iterací je definovat architekturu aplikace a ověřit její správnost. Iterativní způsob vývoje umožňuje doladit případné nedostatky až v průběhu prací na projektu. Metodika se snaží využít výhod komponentového přístupu. Komponentou se rozumí netriviální část systému (modul, balík, subsystém) s jasně definovanou funkcionalitou. Jedná se vlastně o realizaci abstrakce 20

21 používané ve fázi návrhu. Izolovanost jednotlivych komponent umožňuje jejich samostatný návrh, vývoj a testování. Rozdělení systému na komponenty tak vytváří prostor k paralelizaci práce. Modelování a UML Velká část metodiky RUP se věnuje tvorbě modelů. Modely jsou vlastně zjednodušením reality a slouží k lepšímu pochopení problému a hledání jeho řešení. RUP pro modelování používá grafický jazyk UML, pomocí kterého formalizuje tvorbu jednotlivých modelů. Kvalita procesů a výsledného produktu Z pohledu RUP je kvalita výsledného produktu zodpovědností celého vývojářského týmu. V metodice tedy není uvedena žádná role, která by měla tuto oblast výhradně na starost. Hlavním nástrojem pro zajištění kvality je proces testování. Konfigurace a řízení změn Důležitou oblastí celého procesu vývoje software je management změn, které přicházejí od zákazníka. V případě, že jsou změny relevantní, musí být řádně zdokumentovány a zakomponovány do systému. 4.2 Životní cyklus projektu Životní cyklus se v Rational Unified Process metodice dělí do čtyř základních fází [7]. Na konci každé fáze je provedeno zhodnocení dosažených výsledků. Projekt může zahájit další fázi pouze v případě, že byly splněny veškeré požadavky té předchozí. Náročnost jednotlivých částí z hlediska množství spotřebovaného času a zdrojů není stejná, ale liší se v závislosti na konkrétním zaměření daného projektu. Životní cyklus projektu a jeho jednotlivé fáze jsou schématicky znázorněny na obrázku

22 Obrázek 4.1: Schéma metodiky RUP (Zdroj: ) Fáze zahájení (Inception) V první fázi pracují všechny do projektu zainteresované skupiny (management zákazníka, marketing, investoři, systémoví analytici) na vytvoření vize a definování rozsahu působnosti vyvíjeného produktu. Systémový analytik spolu se zaměstnanci zadavatele provede analýzu problémové oblasti a zdokumentuje podnikové procesy, které se dotýkají vytvářeného systému. Na základě schůzek se zástupci zákazníka jsou identifikovány stěžejní funkce systému. Často bývá vytvořen slovník zpracovávané oblasti za účelem udržení konzistence specifikací a vytvářených modelů. Součástí výstupu je také studie uskutečnitelnosti a ekonomické návratnosti, jejichž výsledek je určujícím faktorem pro rozhodnutí zda v projektu pokračovat, nebo ho včas zastavit, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání zdroji. Pro další řízení projektu je také důležité vytvoření prvního plánu iterací. 22

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

UML a jeho použití v procesu vývoje. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

UML a jeho použití v procesu vývoje. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz UML a jeho použití v procesu vývoje Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Různé pohledy na modelování Různé pohledy na modelování Unified Modeling Language UML není metodikou ani programovacím jazykem,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s.

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s. Oblast Funkčnost Certifikační průvodce Vytvoření certifikátu prostřednictvím online průvodce Dávkové příkazy Odeslání dávkových příkazů do banky - - - Dávkové příkazy Zobrazení přehledu dávkových příkazů

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1 Principy UML Clear View Training 2005 v2.2 1 1.2 Co je touml? Unified Modelling Language (UML) je univerzálníjazyk pro vizuální modelování systémů Podporuje všechny životní cykly Mohou jej implementovat

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Autosalón (semestrální projekt) ZS 2011-2012 Analýza Implementace Číslo skupiny: 2 Členové skupiny: Jmeno,příjmení,login

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

UML - opakování I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

UML - opakování I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W UML - opakování I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Co je to UML Evoluce UML Diagram komponent Diagram odbavení Diagram tříd Aktivity diagram Stavový diagram Sekvenční diagram Diagram

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_02 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Osnova přednášky Co to je softwarové inženýrství Softwarový proces Metodika a metoda Evoluce softwarových

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY SYSCOM SOFTWARE Firma vznikla vroce 1994. Zaměřuje se na dodávky komplexních služeb voblasti informačních technologií. Orientuje se zejména

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Comenis 2.0

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Comenis 2.0 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Comenis 2.0 jako příloha Výzvy k podání nabídek v rámci projektu Distanční jazykové vzdělávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského Jičín Název

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K

ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K ÚVOD Easy-K běží na serveru Apache a je vytvořen v PHP s MySQL databází, doplněn Javascriptem a jeho výstupem je Xhtml, popř. tiskové sestavy v pdf (možnost

Více

Aplikace na čipových kartách

Aplikace na čipových kartách Aplikace na čipových kartách Systémy dodávané pro veřejnou a státní zprávu ISSS 2007 Hradec Králové, 2. dubna 2007 Jiří Hrdina ISCRD Informační systém centrálního registru dopravců (ISCRD) Aplikace na

Více

BUSINESS 24 Databanking

BUSINESS 24 Databanking BUSINESS 24 Databanking Z ÚČETNÍHO SYSTÉMU PŘÍMO DO BANKY Martin Brabec Česká spořitelna, a.s. úsek Přímé bankovnictví OBSAH 1. Jaká je Česká spořitelna? 2. Přímé bankovnictví pro obce, města a kraje:

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP

Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky PV098 Řízení implementace IS semestrální práce Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP Jiří Kratochvíla, učo 207622, semestr 6, ročník

Více

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette Kapitola 1 PHP framework Nette 1.1 Úvod Zkratka PHP (z anglického PHP: Hypertext Preprocessor) označuje populární skriptovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací. Jeho oblíbenost vyplývá

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Pasivní operace Zůstatky na účtech Přehled transakcí Přehled příkazů k úhradě zadaných on-line kanály Zobrazení nezaúčtovaných transakcí Zobrazení odmítnutých

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

7.6 Další diagramy UML

7.6 Další diagramy UML 7.6 Další diagramy UML 7.6.1 Moduly (balíčky - package) a kolaborace (collaboration) Jak rozložit rozsáhlý systém na menší? - seskupování tříd (prvků modelu) do jednotek vyšší úrovně (package v UML). UI

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Ročníkový projekt Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Cíle předmětů Vytvoření fungující aplikace, která splňuje definované požadavky Vyzkoušet si celý životní cyklus projektu - specifikace zadání, formování

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

OOT Objektově orientované technologie

OOT Objektově orientované technologie OOT Objektově orientované technologie Požadavky a případy užití Daniela Szturcová Institut geoinformatiky, HGF Osnova Systém Uživatelé Případy užití Vazby (asociace, generalizace, include a extend) Shrnutí

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 12. Virtuální sítě (VLAN) Studijní cíl Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 1 hodina VLAN Virtuální síť bývá definována jako logický segment LAN, který spojuje koncové uzly, které

Více

OOT Objektově orientované technologie

OOT Objektově orientované technologie OOT Objektově orientované technologie Požadavky a případy užití Daniela Szturcová, Pavel Děrgel Institut geoinformatiky, HGF Osnova Systém Uživatelé Případy užití Vazby (asociace, generalizace, include

Více

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23 Seminář Java X J2EE Seminář Java X p.1/23 J2EE Složitost obchodních aplikací robusní, distribuované, spolehlivé aplikace s transakcemi na straně serveru, klientské aplikace co nejjednodušší Snaha : Návrh,

Více

Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu

Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno VY_61_INOVACE_FG.1.06 Integrovaná střední

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System Uživatelský autentikační systém od společnosti truconnexion komplexně řeší otázku bezpečnosti interních počítačových systémů ebanky, a.s. Přehled Země: Česká republika Odvětví:

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Unifikovaný modelovací jazyk UML

Unifikovaný modelovací jazyk UML Unifikovaný modelovací jazyk UML Karel Richta katedra počíta tačů FEL ČVUT Praha richta@fel fel.cvut.czcz Motto: Komunikačním m prostředkem informační komunity se postupem času stala angličtina. Chcete-li

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Roční periodická zpráva projektu

Roční periodická zpráva projektu WAK-1F44C-2005-2 WAK System Název projektu: Automatizovaná výměna dat mezi informačními systémy krizového řízení v dopravě s jednotným univerzálním a implementovaným rozhraním založeným na standardu webových

Více

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů položky TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT OBSAH Úvod... 4 Developerský projekt... 5 Seznam developerských projektů... 5 Základní údaje... 6 Popis... 7 Technické detaily... 8 Reality... 11 Foto... 13 Obchodní případ...

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

Softwarový projekt - Smrad

Softwarový projekt - Smrad Softwarový projekt - Smrad (Smartform Administration) Základní informace: Vedoucí projektu: Michal Kopecký, Ph.D. Zadavatel: Trixi Kontakty: jakub.skalicky@trixi.cz Počet řešitelů: 4 5 Úvod Projekt si

Více

1. Dědičnost a polymorfismus

1. Dědičnost a polymorfismus 1. Dědičnost a polymorfismus Cíl látky Cílem této kapitoly je představit klíčové pojmy dědičnosti a polymorfismu. Předtím však je nutné se seznámit se základními pojmy zobecnění neboli generalizace. Komentář

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu:

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu: Úvod do databází Základní pojmy Databáze je množina záznamů, kterou shromažďujeme za nějakým konkrétním účelem. Databáze používáme zejména pro ukládání obsáhlých informací. Databázové systémy jsou k dispozici

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty Manuál pro majitele Korporátní karty Obsah příručky 1 MojeBanka Business...3 1.1 Přihlášení do aplikace MojeBanka Business...3 1.2 Elektronické výpisy v sekci evýpisy...3 1.3 Výpisy v sekci Výpisy transakcí...4

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH 2 Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem. Seneca Využívání algorytmického obchodování vzrostlo z pouhých 2 % v roce 2004

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více