MASARYKOVA UNIVERZITA,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA,"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA, FAKULTA INFORMATIKY Diplomová práce Systém pro správu osobních financí Bc. Martin Habr Brno, jaro 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval svému vedoucím práce panu Martinu Jakubičkovi za jeho rady a nápady k této diplomové práci. Vedoucí práce RNDr. Martin Jakubička 2

3 Shrnutí Hlavním cílem této práce je návrh a implementace systému pro správu osobních financí. Nejprve je provedena analýza problémové oblasti. Na základě získaných informací je navržen systém, který uživatelům poskytuje nástroje pro správu finančních produktů, rozpočtování a finanční plánování. Systém je implementován formou webové aplikace na platformě.net. Velký důraz je kladen na zabezpečení osobních údajů. Klíčová slova osobní finance, finanční plánování, platforma.net, MVC framework, bezpečnost webových aplikací 3

4 Obsah 1 Úvod Správa osobních financí Vymezení osobních financí Finanční plánování Charakteristika vybraných finančních produktů Osobní a spořící účet Stavební spoření Penzijní připojištění Úvěry Ostatní produkty Nástroje pro správu osobních financí eúčty.cz Mořefinancí.cz Mint.com Shrnutí Analýza a návrh informačních systémů Metodika RUP Životní cyklus projektu Jazyk UML Nástroje CASE Analýza a návrh systému Personal Finance Specifikace základních požadavků Definice požadavků pomocí případů užití Identifikace zakladních prvků systému a diagram tříd Datový model Implementace systému Platforma.NET ASP.NET a MVC 3 framework Vývojové prostředí Vrstva Model a persistence dat Vrstvy Controller a View Wizards Import elektronických výpisů z účtu Internacionalizace a lokalizace Bezpečnost webových aplikací

5 7.1 Autentizace a autorizace Šifrování dat Cross-site scripting and HTML injection Cross-site request forgery SQL Injection Možnosti rozšíření systému Rozhraní webových služeb Mobilní aplikace Přímé propojení s bankovními systémy Rozšíření funkcionality pro finanční poradce Závěr Použitá literatura Přílohy Obsah CD Scénáře pro model případů užití Snímky obrazovek systému Personal Finance

6 1 Úvod Během posledního desetiletí dochází k nebývale rychlému rozvoji v oblasti finančních služeb a paralelně s tím se také mění chování české populace. Tradiční konzervativní postoj ke správě financí střídají tendence k rychlé spotřebě i ochota domácností k zadlužování. Tyto tendence s sebou přináší velké množství rizik a vyvolávají potřebu zlepšení orientace obyvatel ve světě financí. Podle nedávné analýzy provedené Českým statistickým úřadem 1, dluží české domácnosti bankám přes bilion korun. Alarmující je zejména rychlost jakou se domácnosti zadlužují. Od roku 2000 vzrostl celkový dluh dokonce osmkrát. Zvýšené zadlužení se projevuje v počtu rodin, které nejsou schopné dostát svým závazkům a čelí nepříjemným situacím v podobě exekucí. Za hlavní příčinu tohoto negativního vývoje bývá označována nízká finanční gramotnost obyvatel. Pod pojmem finanční gramotnost si lze představit soubor znalostí, dovedností a postojů člověka potřebných pro jeho dostatečné finanční zabezpečení a aktivní vystupování na trhu finančních produktů. Lidé často nemají dostatečný přehled o svých finančních aktivech a transakcích, které s nimi byly provedeny. Velké problémy jim dělá také orientace v nabízených finančních produktech a porozumění principu ceny peněz v čase. Bohužel se neobjevuje mnoho domácností, které by si pravidelně sestavovaly rodinný rozpočet a vedly záznamy o výši a struktuře příjmů a výdajů. Pomocí těchto jednoduchých nástrojů lze přitom získat dostatek informací pro provádění finančního plánování. Pouze touto cestou je možné získat kontrolu nad budoucím směřováním finanční situace jednotlivce, případně celé rodiny. Cílem této práce je navrhnout a implementovat komplexní systém, který bude uživatelům poskytovat užitečné nástroje potřebné při správě osobních financí. Systém bude implementován formou webové aplikace, což umožní uživatelům snadný přístup z jakéhokoli místa. Systém bude umožňovat správu velkého množství finančních produktů a sledování uskutečněných transakcí. Pro účely získání přehledu o aktuální finanční situaci budou poskytovány funkce pro kategorizaci transakcí a vytváření rozpočtů. Důležitou součástí správy osobních 1 6

7 financí je provádění finančního plánování, které bude podporováno nástroji pro vytváření statistik a plánování cílů. V závěru se práce věnuje problematice zabezpečení osobních údajů v rámci webových aplikací. Jsou představeny nejčastější bezpečnostní hrozby a jejich řešení na úrovni vytvářeného systému. 7

8 2 Správa osobních financí Slovo finance pochází z latinského "finare", které původně znamenalo odsouzení k nějaké platbě podle soudního rozhodnutí, později se stalo označením pro jakoukoliv platbu [1]. Většina lidí si pod slovem finance představí jednoduše peníze. Tento pohled podporuje i definice z finančního slovníku, který na finance nahlíží jako na obor zabývající se penězi, jejich využitím a vztahem k času a riziku [2]. Jako další definici lze uvést například tuto: Finance jsou speciální částí mikroekonomie zabývající se chováním finančních trhů a ohodnocováním (resp. oceňováním) obchodovaných finančních instrumentů [1]. 2.1 Vymezení osobních financí Pohled na finance může být značně odlišný v závislosti na tom jak velký ekonomický subjekt je předmětem našeho zkoumání. Z tohoto pohledu můžeme finance rozdělit do následujících čtyř sektorů [1]. Podnikové finance berou jako základní ekonomický subjekt podnik. V souvislosti s fungováním podniku dochází k pohybu peněžních prostředků, kapitálu a ostatních finančních prostředků. Přesunem těchto zdrojů se potom podnik ocitá v různých situacích, na které je potřeba odpovídajícím způsobem reagovat tak, aby mohlo dojít k naplnění jeho základních cílů. Mezi priority každého podniku patří zejména snaha o zajištění dlouhodobé existence a rozvoje, stejně jako maximalizace jeho tržní hodnoty. V případě akciové společnosti lze mluvit o maximalizaci tržní hodnoty akcií. Veřejné finance se zabývají vztahy mezi orgány a institucemi veřejné správy na straně jedné a ostatními ekonomickými subjekty (občané, podniky, neziskové organizace atd.) na straně druhé. Cílem veřejných financí je zabezpečování veřejných statků a naplňování veřejného zájmu. Mezinárodní finance se zabývají tokem finančních prostředků mezi zahraničními subjekty. Jejich základním cílem je vytvořit měnové, úvěrové a platební podmínky umožňující plynulý rozvoj mezinárodní spolupráce. 8

9 Poslední oblastí a pro účely této práce nejdůležitější jsou osobní finance, které se zabývají pohybem peněz, majetku a zdrojů jeho financování na úrovni jednotlivce případně celé rodiny. Znamená to, že předmětem našeho zájmu bude vůbec nejmenší ekonomický subjekt - člověk. Při utváření finančních rozhodnutí jsou jednotlivci stejně jako podniky motivováni snahou o naplnění svých potřeb a cílů. Často bývá jednou z hlavních priorit snaha o maximalizaci tržní hodnoty majetku a udržení dlouhodobě rostoucí životní úrovně. Přesné vymezení oblasti osobních financí je však s ohledem na subjektivní vnímaní tohoto pojmu velmi složité. Nejlepším způsobem jak si přiblížit tuto problematiku, je hledání odpovědí na následující otázky [3]: Jak vysoké jsou měsíční (roční) příjmy moje a mé rodiny? Z čeho se skládají? Jak se bude jejich výše měnit v budoucnosti? Je možné zvýšit moje příjmy? Pokud ano, tak jakým způsobem? Jakým způsobem mohu své příjmy co nejlépe využít? Jak vysoké jsou měsíční (roční) výdaje moje a mé rodiny? Jaká je jejich struktura a jak se bude měnit v budoucnosti? Kolik jsme schopni ušetřit - za měsíc, za rok, za celý život? Jakým způsobem bude pro nás nejlepší zhodnocovat ušetřené finanční prostředky? Jak vysoký je náš majetek a jak vysoké jsou naše závazky? Je možné (výhodné) se ještě více zadlužit? Jsme schopni zvládnout současná i budoucí rizika? 2.2 Finanční plánování Finanční plánování představuje činnost, pomocí které hledáme odpovědi na otázky uvedené v předchozí kapitole. Proces finančního plánování je možné rozdělit do několika fází, které za sebou logicky následují a společně pak tvoří uzavřený kruh [4]. Finanční plánování je tedy jinými slovy kontinuální proces, který nikdy nekončí. Viz obr

10 Obrázek 2.1: Finanční plánování (Zdroj: SOPHIA FINANCE) Vstupním bodem do celého procesu je fáze analýzy. Před vytvořením vlastního finančního plánu je potřeba zmapovat současnou situaci z několika hledisek. Zejména je nutné zjistit výši a strukturu aktiv, závazků, příjmů a výdajů. V případě, že příjmy převyšují výdaje, dochází k tvorbě zdrojů, prostřednictvím kterých je možné postupně navyšovat majetek. V opačném případě stojí člověk před dlouhodobě neudržitelnou situací, kdy musí hledat nové zdroje příjmů, nebo omezit výdaje tak, aby došlo ke stabilizaci jeho finanční situace. Následujícím krokem je vymezení cílů a potřeb. Dosažení každého cíle by mělo být měřitelné a každému cíli by měl být přiřazen realistický horizont splnění, tj. doba, za kterou ho chceme dosáhnout. V této fázi je třeba si uvědomit, že naše potřeby jsou neomezené, zatímco naše možnosti (zdroje) omezené. Na základě definovaných cílů a provedené analýzy finanční situace může být vytvořen finanční plán, který představuje návrh konkrétních postupů jak daných cílů efektivně dosáhnout. Plán by měl být vytvářen takovým způsobem, aby ho bylo možné v budoucnosti upravovat (např. z důvodu změn ve výší příjmů nebo výdajů). Vytvořený plán je samozřejmě nezbytné následně také realizovat uzavřením smluv na vybrané finanční a pojistné produkty. Tím ale proces finančního plánování zdaleka nekončí. Je totiž velmi důležité pravidelně situaci kontrolovat a analyzovat zda nedošlo k nějakým změnám, které vyžadují úpravy původního plánu. Touto 10

11 cestou se dostáváme opět na začátek plánovacího procesu a pomyslný kruh se tak uzavírá. 2.3 Charakteristika vybraných finančních produktů Finanční plán jednotlivce obecně obsahuje čtyři základní komponenty - ošetření osobních rizik, plánování nezávislého penzijního věku, plán vzdělání dětí a investiční plán. V současnosti lze na finanční trhu najít mnoho produktů, které nám umožňují řešit jenotlivé oblasti plánování. Důležitou otázkou však zůstává, jaké produkty zvolit do svého portfolia, aby došlo k naplnění našich cílů s ohledem na podstoupené riziko. V následující části práce jsou představeny nejčastěji využívané finanční instrumenty [3] Osobní a spořící účet Běžný účet lze považovat za základní bankovní produkt, který stojí na počátku vztahu mezi klientem a bankou a je často předpokladem pro využití ostatních finančních produktů. Pro účely této práce se budeme zabývat pouze osobním účtem, což je speciální podtyp běžného účtu, který je směřovaný na fyzické osoby nepodnikatele. Jde o účet, zřízený klientem za účelem vkládání volných finančních prostředků a uskutečňování hotovostního i bezhotovostního platebního styku. Běžný účet může být veden v libovolné měně, nejčasteji je však zřizován v oficiální měně daného státu. Pro tento typ účtu je charakteristická nízká úroková sazba, která z něho dělá poměrně nevýhodný produkt pro účely spoření. Tento nedostatek částečně odstraňují spořící účty a úsporné vklady. Vyšší zhodnocení vložených prostředků je však vykoupeno skutečností, že při výběru prostředků z tohoto typu účtu je třeba dodržet výpovědní lhůtu (případně jiné omezení výběru), jinak je klient penalizován poplatky Stavební spoření Stavební spoření patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější spořící produkty. Jeho obliba pramení zejména ze štědré státní podpory, která z něho dělá prakticky bezkonkurenční způsob zhodnocení peněz (pouze v omezené míře). Vklady klientů jsou spolu se státní podporou úročeny roční úrokovou sazbou kolem 2%. Účastník 11

12 stavebního spoření nemusí tento produkt využívat pouze pro účely spoření, kompletní produkt totiž zahrnuje i možnost poskytnutí účelového stavebního úvěru (peníze z úvěru mohou být využity pouze za účelem bydlení). V blízké budoucnosti pravděpodobně dojde ke změnám zákona o stavebním spoření 2. Diskutovanou otázkou je především výše a bezúčelovost státní podpory Penzijní připojištění Dalším z vhodných způsobů akumulace a zhodnocení peněz je penzijní připojištění, které tvoří tzv. třetí pilíř chystané důchodové reformy. Nepříznivý demografický vývoj totiž dostává do problémů náš model státního důchodového systému, který je založený na průběžném financování. Aby si občané zajistili dostatečnou životní úroveň i v penzijním věku, mají možnost část svých peněz přesměrovat do penzijních fondů, kde jsou na základě investičního plánu daného fondu zhodnocovány. Navíc jsou na účet penzijního připojištění připisovány státní příspěvky a účastníci spoření mohou čerpat daňové úlevy. Penzijní připojištění je upraveno příslušnou právní normou 3. 2 Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření 3 Zákon 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem 12

13 2.3.4 Úvěry Úvěrové produkty představují možnost jak financovat investiční záměry z cizích zdrojů. Úvěrem se myslí dočasně poskytnuté finanční prostředky věřitelem, který po uplynutí sjednané doby (často i v jejím průběhu) inkasuje od dlužníka peněžitou prémii ve formě úroku. Na trhu lze nalézt úvěry úzce specializované pouze na přesně vymezený účel (např. hypotéční úvěr, úvěr ze stavebního spoření), ale i produkty, které nejsou vázané ke konkrétnímu způsobu využití. Pro účely této práce je nejdůležitějším typem úvěr spotřebitelský, jehož příjemcem je fyzická osoba. Obvyklá průměrná výše spotřebitelského úvěru je ve srovnání s podnikatelským podstatně nižší. Poskytovatel spotřebitelského úvěru je ze zákona 4 povinen informovat spotřebitele o úrovni ročních procentních nákladů na úvěr (tzv. RPSN). Výpočet tohoto ukazatele zahrnuje veškeré náklady spojené s daným úvěrem (úrok, poplatky, atd.), klient tak získává možnost jednoduše posoudit výhodnost jednotlivých úvěrů. Jako další úvěrový produkt bude představena hypotéka. Jedná se o dlouhodobý úvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Získané finanční prostředky jsou většinou účelově vázány ke koupi, výstavbě nebo opravě nemovitosti (s výjimkou tzv. americké hypotéky). Výše hypotéčního úvěru je ovlivněná několika faktory, zejména cenou zástavy a výší disponibilních zdrojů klienta. Doba splatnosti se pohybuje od 5 do 30 let a klient má možnost zaplacené úroky odečíst od základu daně. Bližší informace o hypotéčním úvěru lze opět nalézt v příslušné zákonné normě Ostatní produkty Uvedené produkty slouží pouze jako přehled nejčastěji využívaných nástrojů pro správu a zhodnocení finančních prostředků v podmínkách České republiky. V investičním portfoliu českých domácností lze nalézt i cenné papíry jako jsou akcie, dluhopisy, indexové certifikáty nebo cenné papíry kolektivního investování. Detailní popis uvedených finančních instrumentů by již přesahoval rámec této práce. 4 Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 5 Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech 13

14 3 Nástroje pro správu osobních financí Mezi základní nástroje používané při aktivním řízení osobních a rodinných financí patří osobní (resp. rodinný) rozpočet a výkaz příjmů a výdajů. Osobní rozpočet si můžeme představit jako souhrn plánovaných příjmů a výdajů jednotlivce za určité období. Výkazem příjmů a výdajů se rozumí souhrn skutečných realizovaných příjmů a výdajů daného jedince za stanovené období [3]. Sestavení rozpočtu není vůbec náročné a stačí k němu pouze tužka a papír. Mnohem vhodnějším způsobem je však využití specializovaného software. Existuje celá řada desktopových aplikací, které slouží pro potřeby domácího účetnictví. Desktopové aplikace, které se instalují přímo na počítač uživatele, s sebou však přinášejí několik nevýhod. Mezi největší patří bezesporu velmi špatná dostupnost. Jediným přístupovým bodem takového systému je totiž pouze počítač na kterém je aplikace nainstalovaná. Uživateli tak chybí především dostatečná pružnost a mobilita. Webové aplikace jsou na rozdíl od těch desktopových dostupné z jakéhokoli zařízení připojeného k internetu a vybaveného webovým prohlížečem. Požadovaná dostupnost však paradoxně přináší další velký problém a tím je nedostatečná bezpečnost dat. Této problematice bude věnována celá kapitola. V následující části práce jsou představeny tři konkrétní webové aplikace pro správu osobních financí. 3.1 eúčty.cz Aplikace eúčty.cz 6 je v současnosti jednou z nejpropracovanějších nekomerčních služeb pro správu osobních financí v prostředí českého internetu. Systém poskytuje základní funkce pro vedení domácího účetnictví. Uživatel má možnost definovat několik účtů, nad kterými bude evidovat uskutečněné transakce, což mu umožňuje získat přehled o běžném účtu, spořícím účtu nebo třeba penězi pod polštářem. Transakce jsou při vkládání tříděny do různých kategorií, které jsou následně k dispozici jako filtry v přehledu příjmů a výdajů. Správa transakcí je doplněna o 6 Aplikace je dostupná na 14

15 možnost importovat výpisy z elektronického bankovnictví (podporována je většina bank působících v ČR). Pokud uživatel používá zejména bezhotovostní platební styk nebo platební karty, dochází díky této funkci k výraznému snížení administrativní náročnosti. Nad rámec základní funkcionality systém disponuje několika zajímavými nástroji, které naleznou uplatnění v různých oblastech správy rodinných financí. Příkladem může být nástroj pro správu hypotéky, evidence automobilů a záručních lhůt. 3.2 Mořefinancí.cz Aplikací jako jsou eúčty.cz lze na českém internetu nalézt několik. Společným jmenovatelem těchto produktů je zejména to, že se jedná o nekomerční aplikace, jejichž posláním není generovat zisk. Investiční příležitosti v této oblasti se snaží využít projekt Mořefinancí.cz 7, který byl zahájen na počátku roku Jedná se o aplikaci, která je stejně jako ta předchozí dostupná uživatelům zcela zdarma. Narozdíl od nich však přichází s propracovaným obchodním modelem. Zisk bude v budoucnosti generován prostřednictvím provizí nezávislých poradců, kteří budou zpracovávat anonymní poptávku po finančních produktech od uživatelů. O tom, že se jedná o perspektivní projekt svědčí i partnerství společnosti s renomovaným investičním portálem Patria Online 8 Z hlediska funkčnosti nepřichází Moře financí oproti dříve zmíněné aplikaci eúčty.cz s žádnou velkou novinkou. Uživatel má k dispozici správu účtů, kategorizaci transakcí i jednoduché statistiky. Systém předpokládá, že základním zdrojem dat bude import elektronických výpisů bank, tomu odpovídá i množství podporovaných formátů souborů. Velkou výhodou aplikace je samozřejmě již zmíněná možnost vyhledat z nabídky dostupných finančních produktů ten nejvýhodnější a případný zájem o pořízení pak konzultovat s některým z nezávislých finančních poradců. Moře financí nemodeluje oblast osobních financí pouze pomocí virtuálních účtů, ale díky aplikaci pro porovnávání nejlepších nabídek na trhu umožňuje práci 7 Aplikace je dostupná na 8 Dostupné na 15

16 přímo s konkrétními typy produktů (spořící účet, životní pojištění atd.). Uživatel tak získává mnohem lepší přehled o své skutečné finanční situaci, který mu přílišná abstrakce formou účtů nemohla nabídnout. Protože se jedná o komerční produkt je velká pozornost věnována také dostatečnému zabezpečení osobních informací, na které jsou lidé velice citliví. Provozovatel portálu je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Projekt se i po roce provozu neustále vyvíjí a provozovatelé slibují implementovat řadu nových funkcí. 3.3 Mint.com Jako poslední je uveden nástroj Mint.com 9. Jedná se o nejpropracovanější systém, který lze v současné době na trhu najít. Bohužel jeho služby mohou využívat pouze zákazníci v USA a Kanadě. Velkou výhodou aplikace je, že se propojuje přímo s finančními institucemi a stahuje aktuální informace o uživatelem držených produktech. Stačí tedy zadat přihlašovací údaje do bankovních systémů a Mint už zařídí samotný přenos dat. Tento způsob získávání transakčních údajů opět zvyšuje požadavky na bezpečnost osobních informací. Jednotlivé transfery dat od finančních institucí jsou zabezpečené na úrovni daných systémů. Komunikace je navíc jednosměrná, Mint má oprávnění data pouze číst a přes aplikaci tak nemůže přijít požadavek na jakékoli přemístění finančních prostředků. Systém přidává i bezpečnostní prvky jako je například notifikace uživatele při podezřelých pohybech na účtu. Z hlediska funkčnosti Mint nabízí pokročilou kategorizaci transakcí (dostupná je autokategorizační funkce), užitečné plánování cílů a podrobné statistiky. Největší nevýhodou tedy zůstává zaměření výhradně na americký trh. 3.4 Shrnutí Existuje mnoho softwarových nástrojů, které se snaží usnadnit správu osobních a rodinných financí. Většina z nich nabízí dostatečné funkce pro vedení záznamů o příjmech a výdajích a jejich kategorizaci. Problémem zůstává často zbytečná 9 Dostupný na https://www.mint.com 16

17 abstrakce situace s využitím virtuálních účtů a nedostatečná funkcionalita pro podporu finančního plánování (správa cílů, statistiky). Online nástroje jsou téměř bez výjimky dostupné zdarma a jejich obchodní model (pokud existuje) bývá založen na provizích nezávislých poradců, kteří mohou sytémy využívat pro cílenou nabídku finančních produktů. Rozvinutost amerického finančního sektoru umožňuje vytvořit systém, který se přímo propojuje s bankovními účty uživatele a celý proces správy financí je značně automatizován. V podmínkách České republiky není možné takový model v současné době realizovat, zejména z důvodů neochoty finančních institucí zpřístupnit jejich systémy přes řádně zdokumentované aplikační rozhraní. 17

18 4 Analýza a návrh informačních systémů Vývoj aplikací a zejména informačních systémů je komplexní proces vyžadující spolupráci odborníků z různých oblastí. Rozdílnost profesí s sebou samozřejmě přináší i odlišný pohled na danou problematiku. Často tak dochází k problémům v komunikaci a výsledný produkt vytvořený vývojářským týmem nemusí plně odpovídat požadavkům a přání zákazníka. Není výjimkou, že zákazník sám neví jak má aplikace vypadat z uživatelského pohledu a nemá ani dostatečně propracovanou a zdokumentovanou její funkční stránku. Z tohoto důvodu byly vytvořeny metodiky pro vývoj software, které se snaží o formalizaci celého procesu tak, aby došlo k rychlému, kvalitnímu a hlavně požadovanému výstupu. Jednou z nejstarších metodik vývoje je tzv. vodopád. Tento přístup postupoval ve vývojových aktivitách přísně sekvenčně. To znamená, že nejprve probíhala kompletní analýza systému, potom kompletní návrh a konečně kódování celé aplikace a její testování [5]. Tento způsob vývoje s sebou přináší mnoho problémů [6]: Všechny požadavky na projekt musí být známy už na začátku a výrazně se v průběhu prací nesmí měnit. Sekvenční způsob vývoje totiž neumožňuje jednoduché zakomponování změn. Neefektivní řízení rizik. Není možné identifikovat všechna rizika spojená s projektem. V případě, že dojde k odhalení rizika v některé z pozdějších fází projektu je složité na vzniklou situaci reagovat. O používaných technoligiích je rozhodnuto již ve fázi analýzy. V případě, že implementace požadavků zákazníka není možná nebo je neobvykle složitá vzhledem k vybraným technologiím, je často obtížné použít novou technologii bez změn požadavků. Vzhledem k sekvenční povaze metodiky dochází k nízké efektivitě využívání lidských zdrojů (práci lze velmi obtížně paralelizovat). 18

19 Výše zmíněné nedostatky vodopádu vedou často k výraznému překročení plánovaného rozpočtu, prodloužení dodací lhůty zákazníkovi nebo v horším případě neúspěchu celého projektu. Snahy o vylepšení způsobu vývoje vedly k vytvoření mnoha nových metodik. Většina z nich se vyznačuje tzv. iterativním (případně přírustkovým) způsobem vývoje. Nové systémy jsou vytvářeny v menších přírustcích, přičemž každý přírustek zahrnuje sadu analytických, návrhových a vývojových aktivit a je zakončen dodáním smysluplné funkční části aplikace [5]. Největší výhodou takového přístupu je fakt, že zákazník velmi rychle dostane částečně funkční prototyp aplikace. Na případné připomínky tak lze reagovat prakticky ihned v další iteraci. Proces vývoje je tím pádem mnohem flexibilnější a umožňuje včas vyhovět měnícím se požadavkům klienta. Návrhy a implementační řešení jsou pravidelně revidovány v souvislosti s rostoucí znalostí o vytvářeném systému. Vzhledem k tomu, že se v každé iteraci vystřídají veškeré aktivity související s návrhem a vývojem projektu, lze celý proces paralelizovat za účelem lepšího využití lidských zdrojů. Konec iterace je důležitým mezníkem každého projektu. Dochází k setkání celého týmu, kde jsou představeny dosažené výsledky i problémy, se kterými se musel tým v průběhu iterace vypořádat. Shromážděné informace umožňují upravit následující přírustek tak, aby vývoj probíhal stále tím nejefektivnějším způsobem. Výhody tohoto přístupu však nesouvisí pouze s řízením projektu. Díky pravidelnému setkávání celého týmu a možnosti přímé účasti zákazníka dochází k posílení týmové spolupráce, která má velký vliv na úspěšnost celého projektu. 4.1 Metodika RUP Rational Unified Process (dále jen RUP) je komerční metodika vývoje software vyvinutá firmou IBM 10. Na RUP lze také nahlížet jako na komplexní produkt sestávající z vlastní metodiky a sady pomocných softwarových nástrojů. Celý framework je komponentově orientovaný, takže může být jednoduše konfigurován, redukován nebo naopak rozšířen na základě aktuálních potřeb daného projektu. 10 Více informací na adrese 19

20 Historie Rational Unified Process vychází z velké části z metodiky Objectory Process, kterou vytvořil Ivar Jocobson již v roce Metodika vznikla v rámci švédské firmy Objectory AB a byla postavená na objektovém přístupu, kde silnou roli hrály modely případů užití. Po sloučení s Rational Software Corporation v roce 1995 došlo ke vzniku nové metodiky Rational Objectory Process 4.0. Od roku 1996 používá metodika modelovací jazyk UML, který bude blíže představen v následující kapitole. Verze Rational Unified Process 5.0 obsahuje mnohá zdokonalení v oblasti modelování dat, procesů a řízení projektu. Produkt se neustále vyvíjí a aktuálně lze zakoupit ve verzi 7.5. Metodika RUP je postavena na šesti základních praktikách z oblasti moderního vývoje software [8]: Iterativní způsob vývoje Vzhledem k již zmíněným nevýhodám lineárního přístupu (vodopád) je RUP založený na iterativním způsobu vývoje. Metodika je tedy dostatečně robustní a dokáže se úspěšně vypořádat s problémem měnících se požadavků. Systém není předán zákazníkovi v jedné dodávce, ale celý proces vývoje je rozdělený do šesti až devíti iterací. Jednotlivé přírustky jsou do systému postupně integrovány. Správa požadavků Aktivní správa požadavků je systematický proces, který umožňuje lepší kontrolu nad celým vývojem komplexního produktu. Zapojení zákazníka do vývoje dává možnost reagovat na jeho připomínky a zvyšuje požadovanou kvalitu výstupu. Další výhodou tohoto přístupu je redukce nákladů na projekt a zabránění zpoždění dodávky. Architektura a využití komponentového přístupu Základním posláním počátečních iterací je definovat architekturu aplikace a ověřit její správnost. Iterativní způsob vývoje umožňuje doladit případné nedostatky až v průběhu prací na projektu. Metodika se snaží využít výhod komponentového přístupu. Komponentou se rozumí netriviální část systému (modul, balík, subsystém) s jasně definovanou funkcionalitou. Jedná se vlastně o realizaci abstrakce 20

21 používané ve fázi návrhu. Izolovanost jednotlivych komponent umožňuje jejich samostatný návrh, vývoj a testování. Rozdělení systému na komponenty tak vytváří prostor k paralelizaci práce. Modelování a UML Velká část metodiky RUP se věnuje tvorbě modelů. Modely jsou vlastně zjednodušením reality a slouží k lepšímu pochopení problému a hledání jeho řešení. RUP pro modelování používá grafický jazyk UML, pomocí kterého formalizuje tvorbu jednotlivých modelů. Kvalita procesů a výsledného produktu Z pohledu RUP je kvalita výsledného produktu zodpovědností celého vývojářského týmu. V metodice tedy není uvedena žádná role, která by měla tuto oblast výhradně na starost. Hlavním nástrojem pro zajištění kvality je proces testování. Konfigurace a řízení změn Důležitou oblastí celého procesu vývoje software je management změn, které přicházejí od zákazníka. V případě, že jsou změny relevantní, musí být řádně zdokumentovány a zakomponovány do systému. 4.2 Životní cyklus projektu Životní cyklus se v Rational Unified Process metodice dělí do čtyř základních fází [7]. Na konci každé fáze je provedeno zhodnocení dosažených výsledků. Projekt může zahájit další fázi pouze v případě, že byly splněny veškeré požadavky té předchozí. Náročnost jednotlivých částí z hlediska množství spotřebovaného času a zdrojů není stejná, ale liší se v závislosti na konkrétním zaměření daného projektu. Životní cyklus projektu a jeho jednotlivé fáze jsou schématicky znázorněny na obrázku

22 Obrázek 4.1: Schéma metodiky RUP (Zdroj: ) Fáze zahájení (Inception) V první fázi pracují všechny do projektu zainteresované skupiny (management zákazníka, marketing, investoři, systémoví analytici) na vytvoření vize a definování rozsahu působnosti vyvíjeného produktu. Systémový analytik spolu se zaměstnanci zadavatele provede analýzu problémové oblasti a zdokumentuje podnikové procesy, které se dotýkají vytvářeného systému. Na základě schůzek se zástupci zákazníka jsou identifikovány stěžejní funkce systému. Často bývá vytvořen slovník zpracovávané oblasti za účelem udržení konzistence specifikací a vytvářených modelů. Součástí výstupu je také studie uskutečnitelnosti a ekonomické návratnosti, jejichž výsledek je určujícím faktorem pro rozhodnutí zda v projektu pokračovat, nebo ho včas zastavit, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání zdroji. Pro další řízení projektu je také důležité vytvoření prvního plánu iterací. 22

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Třísková Informační technologie

Více

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ VLADIMÍR SKLENÁŘ VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

4IT450 CASE - Computer Aided Systems Engineering Závěrečná práce na téma: Řízení projektů metodou PRINCE2 s vazbou na Nástroje CASE

4IT450 CASE - Computer Aided Systems Engineering Závěrečná práce na téma: Řízení projektů metodou PRINCE2 s vazbou na Nástroje CASE 4IT450 CASE - Computer Aided Systems Engineering Závěrečná práce na téma: Řízení projektů metodou PRINCE2 s vazbou na Nástroje CASE Vypracovaly: Čapková Lenka, Hanusová Lucie, Klápová Nikola, LS 2010/2011

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů

Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Ivo Drgáč Brno, podzim 2012 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním

Více

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do rukou další číslo našeho firemního magazínu, který vydáváme u příležitosti veletrhu INVEX '99. Jeho cílem je nabídnout pestrou mozaiku odborných a informačních

Více

PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Učební text předmětu Informační systémy Jolana Škutová Ostrava 2010/2011 Tyto studijní materiály vznikly

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

komixí noviny 2008/2009

komixí noviny 2008/2009 komixí noviny 2008/2009 Vážení čtenáři, KOMIX v roce 2008 vstupuje do sedmnáctého roku svého působení na trhu. Za tu dobu se několikrát změnila vnitřní organizace, výrazně se změnila struktura obratu klesl

Více

Agilní metodiky vývoje software

Agilní metodiky vývoje software MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA INFORMATIKY * ^ 1 S m p %,

Více

Implementace CRM systému v podniku případová studie

Implementace CRM systému v podniku případová studie Masarykova univerzita Fakulta informatiky Implementace CRM systému v podniku případová studie Diplomová práce Mgr. Tomáš Zdvořilý Brno, květen 2014 [oficiální zadání] [prohlášení autora školního díla]

Více

NÁVRH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (NIS) PŘÍPRAVA NA SZZ

NÁVRH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (NIS) PŘÍPRAVA NA SZZ NÁVRH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (NIS) PŘÍPRAVA NA SZZ 1. Základní modely životního cyklu software, softwarový proces Základní modely životního cyklu software Životní cyklus = proces od zahájení vývoje až po

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu. Databázové systémy

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu. Databázové systémy Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu Databázové systémy Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2012 Anotace Cílem předkládaných studijních

Více

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Univerzitní informační systém Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. Milan Šorm Brno 2002 Chtěl bych

Více

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Simona Dlugošová Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetové aplikace, jako nástroj pro projektové řízení

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetové aplikace, jako nástroj pro projektové řízení UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Internetové aplikace, jako nástroj pro projektové řízení Autor BP: Vladimír Kovář Vedoucí BP: Ing. Marek Beránek, Ph.D. 2012 Praha ČESTNÉ

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více