Informační listy Cyrilometodějského gymnázia a mateřské školy v Prostějově pro školní rok 2013 / 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační listy Cyrilometodějského gymnázia a mateřské školy v Prostějově pro školní rok 2013 / 2014"

Transkript

1 Informační listy Vážení rodiče, Vážení rodiče vítáme Vás a Vaše studenty na prahu nového školního roku. Přejeme si, aby to byl rok nových objevů pro studenty, rok dobrých zpráv pro jejich rodiče, rok smysluplné práce pro učitele. Zda tomu tak bude, záleží na celé řadě okolností, ale v neposlední řadě na nás učitelích, rodičích i studentech. Na následujících stránkách Infolistů Vás seznámíme s důležitými informacemi o studiu i chodu školy. Některá data se každý rok opakují, jinde přicházíme s horkými novinkami personálními i obsahovými změnami na škole. Za všechny pracovníky CMGaMŠ Mgr. Jaroslav Fidrmuc Komu je CMG určeno? Osmileté gymnázium je školou pro absolventy pátých tříd základní školy, kteří se projevují jako mimořádně duševně čilí, chtějí se učit a jsou plní fantazie, kteří se umí učit rychle a cílevědomě, mají dobrou paměť, rádi se samostatně a vytrvale zabývají myšlenkovými a tvořivými úkoly a ve všem vykazují připravenost brát na sebe úsilí, které od nich vzdělávání na gymnáziu vyžaduje. Žáci, kteří navštěvují gymnázium, musí být připraveni pracovat hodně a vytrvale na vysoké úrovni. Musí jim být zcela jasné, že jsou ve škole především proto, aby se učili, a že je přitom také důležitá lidská ohleduplnost a vysoká mravní úroveň. Ze školního vzdělávacího programu CMG Kdy jsme Vám a Vašim dětem k dispozici aneb provozní doba Období školního vyučování: Budova školy Kancelář školy Školní klub a SVČ Oáza 7:00 18:00 hodin 7:30 15:30 hodin pro veřejnost 7:00 17:00 hodin IC CMG a ICM 7:15-7:50, 10:20 10:40, 1:00 17:00 hodin Mateřská škola 7:00 17:00 hodin Centrum celoživotního učení: 7:00 15:30 hodin Poradce pro volbu dalšího studia Konzultační hodiny středa 7:50 8:40 hodin, jinak dle domluvy Školní kaplan, Poradenské středisko pro osobnostní rozvoj konzultační hodiny: pondělí 9:00 14:00 hodin středa 7:30 7:55 hodin, 8:30 14:00 hodin Základní údaje o škole Září 2013 Úplný název: Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově, Komenského 17, Prostějov Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké Účet školy pro sponzorské dary: Česká spořitelna Prostějov, účet číslo /0800 Ředitel: Mgr. Jaroslav Fidrmuc telefon , Zástupce ředitele pro ekonomiku: Ing. Marie Cagalová telefon , , Zástupce ředitele pro věci technické: Martin Sitte telefon , Pracovník pověřený poskytováním informací: Marie Richterová telefon Pracovník pověřený vyřizováním stížností: Mgr. Jaroslav Fidrmuc Telefon , Mateřská škola: Vedoucí učitelka: Mgr. Liliana Pospíšilová telefon: ová adresa: čtvrtek 9:00 12:15 hodin pátek 9:00-12:15 hodin Možnost ových konzultací: Možnost telefonických konzultací: , Období školních prázdnin: Budova školy 7:00 16:00 hodin Kancelář školy 7:30 15:30 hodin pouze ve středu Školní klub a SVČ Oáza nemá pravidelný provoz, zajišťují letní tábory IC CMG a ICM 10:00 16:00 hodin Gymnázium: Zástupce ředitele pro výuku: Mgr.Martina Šubčíková telefon: , Telefon: Fax: ová adresa: Jídelna ZŠ a reálné gymnázium: tel: Jídelna na ulici Vápenice: tel: Organizace působící při škole: Klub studentů, rodičů a přátel CMG Předseda: Ing. František Hynek, Školní klub a středisko volného času Oáza Vedoucí: Mgr. Martin Bradáč (ŠK) a Bc. Tereza Slezáková (SVČ), Informační centrum školy a Informační centrum pro mládež Vedoucí: Mgr. Kateřina Opatrná, Centrum celoživotního učení Vedoucí: Ing. Markéta Novotná, Kontakty na třídní učitele Třída Třídní učitel / telefon Prima Mgr. Daňková Sekunda Mgr. Hubáček Tercie Mgr. Krčová Kvarta Mgr. Malečková Kvinta Mgr. Polcr Sexta Mgr. Hádr Septima Mgr. Halouzková Oktáva Bc. Zikmundová

2 2 Uložte si do diáře! Mimořádné třídní schůzky rodičů studentů primy základní informace o chodu školy Mimořádné třídní schůzky rodičů tercie začínáme s etickou výchovou Mimořádné třídní schůzky pro rodiče oktávy maturitní zkouška, volba dalšího studia Podzimní třídní schůzky a konzultace rodičů Adventní zatavení studentů CMG v chrámu Povýšení svatého kříže v Prostějově Vánoční koncert pěveckého sboru CMG a jeho hostů v Městském divadle Reprezentační ples CMGaMŠ spojený se stužkováním maturantů Společná modlitba křížové cesty Jarní třídní schůzky a konzultace rodičů Zahradní slavnost Jak se věnujeme mimořádně nadaným žákům? Statistiky uvádějí, že v běžné populaci jsou asi 2% mimořádně nadaných dětí. Mimořádné nadání se může projevovat v oblasti inteligence matematicko logické, jazykové, emoční, interpersonální, intrapersonální, hudební, výtvarné či pohybové. Rozvoji nadání výtvarného, hudebního či pohybového se věnují především základní umělecké školy a sportovní oddíly. Na gymnáziu se zaměřujeme na rozvoj ostatních druhů inteligence. Matematicko - logickou inteligenci vedle běžné výuky rozvíjíme především přípravou na matematické a přírodovědné olympiády, pracemi středoškolské odborné činnosti, ale také již tradičními soutěžemi organizovanými školním klubem v řešení hádanek a hlavolamů. Studentům vyšších ročníků, matematicky a přírodovědně nadaným, doporučujeme účast na seminářích, které pro nadané středoškoláky organizuje Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci. Jazykovou inteligenci rozvíjíme vedle běžné výuky systematickou přípravou na složení jazykových certifikátů v kroužcích, volitelných a nepovinných konverzacích v cizím jazyku, přípravou na soutěže jazykových olympiád a středoškolské odborné činnosti. Lingvisticky nadaným studentům nižších ročníků umožňujeme navštěvovat konverzaci v cizím jazyku ve vyšších ročnících, pokud to rozvrh umožňuje. Nezanedbatelnou příležitostí rozvoje jazykových dovedností je dílna francouzského divadla, zahraniční výměnné pobyty a působení absolventů zahraničních středních a vysokých škol v informačním centru CMG. Inteligenci emoční, intrapersonální a interpersonální rozvíjíme specifickými předměty školy Křesťanskou a etickou výchovou i předmětem Strategie osobnostního rozvoje. Na rozvoj těchto druhů inteligencí jsou také zaměřeny kurzy osobnostního rozvoje, duchovní obnovy a aktivity studentů v rámci animátorského hnutí. Pokud máte mimořádně nadaného studenta, informujte se u svého vyučujícího, jakou formou je možné na CMG rozvíjet jeho talent. Jak budou v letošním školním roce studenti maturovat? Maturitní zkouška ve školním roce 2013/14 by měla probíhat podle stejného scénáře jako v minulém roce: Společná část maturitní zkoušky povinné zkoušky: Student bude povinně maturovat ze 2 předmětů: českého jazyka a literatury cizího jazyka nebo matematiky (povinně volitelný předmět) Všechny předměty mají jedinou úroveň obtížnosti. Maturitní zkouška má dvě části - společnou (státní) a profilovou (školní). Předmět Termín Forma Didaktický test Povinný předmět Český jazyk a literatura Písemná práce Ústní zkouška Didaktický test Cizí jazyk Písemná práce Povinně volitelný předmět Ústní zkouška Matematika Didaktický test Profilová část maturitní zkoušky povinné zkoušky: V rámci profilové části maturitní zkoušky žák koná povinnou zkoušku ze dvou předmětů. Předmět Forma zkoušky Termín Cizí jazyk (Aj, Fj, Nj), pokud žák nekonal zkoušku z tohoto cizího jazyku ve společné části MZ a je držitelem Didaktický test (60 minut) 1. předmět mezinárodního jazykového certifikátu B2 (Aj), B1 (Nj, Fj) Povinné předměty 2. předmět Libovolný předmět z nabídky školy, ze kterého žák nekonal zkoušku ve společné části maturitní zkoušky Libovolný předmět z nabídky školy, ze kterého žák nekonal zkoušku ve společné části MZ Libovolný předmět z nabídky školy Ústní zkouška (20-30 témat) Ústní zkouška (20-30 témat) Didaktický test (60 minut) + obhajoba maturitní práce Nabídka CMG pro volbu 2 maturitních předmětů (do 15. listopadu): Anglický, německý nebo francouzský jazyk (pouze pokud žák nekonal zkoušku ve společné části maturitní zkoušky), Literatura, Matematika, Základy společenských věd (zahrnuje i předmět Křesťanská výchova a etika), Historie, Geografie, Fyzika, Biologie, Chemie, Informační technologie, Latina, Deskriptivní geometrie, Hudební výchova a dějiny hudby, Výtvarná výchova a dějiny výtvarného umění. Termín Činnost 30. září Zveřejnění školního seznamu literárních děl pro MZ z ČJ: 31. října Zveřejnění témat školních úloh MZ z cizího jazyka (Aj, Nj, Fj) 15. listopadu Podání přihlášky studenta k maturitní zkoušce 15. prosince Zveřejnění témat maturitních prací (kdo maturuje formou obhajoby) 20. prosince Ukončení výběru témat maturitních prací 31. prosince Zveřejnění termínů písemných zkoušek společné části MZ 15. března Škola zveřejní rozpis termínů ústních zkoušek 31. března Předání studentských seznamů literárních děl pro MZ z ČJ: 25. dubna Ukončení výuky studentů VIII dubna 1. část přípravného týdne studentů VIII (3 dny) května Písemná část společné i profilové části MZ května 2. část přípravného týdne studentů VIII (2 dny) 18. května Student obdrží výsledky písemných zkoušek profilové části MZ května Ústní forma společné i profilové části MZ 30. května Slavnostní předání maturitních i ročníkových vysvědčení 15. června Protokol o výsledcích společné části MZ 18. června Předání protokolů společné části maturitní zkoušky Maturitní zkouška

3 Školní vzdělávací program programové prohlášení školy Název školního vzdělávacího programu Doopravdy má vyjadřovat životní styl, který chceme předávat studentům přijmout život jako výzvu a šanci být sami sebou, být doopravdy teď a tady, být doopravdy pro druhé. Motto programu vyjadřuje metodu, kterou chceme cíle dosáhnout: Neusilujte o to, abyste byli dokonalí. Neusilujte dokonce ani o to, abyste byli dobří. Usilujte jen o to, abyste dnes byli lepší, než jste byli včera. (Petr Piťha) Čím je školní vzdělávací program Cyrilometodějského gymnázia charakteristický? Vzděláváním rozumíme celkovou kultivaci člověka prostřednictvím nabývání znalostí a dovedností, formulací postojů, vytváření návyků a tříbení hodnot ve školním společenství i společenství dalších lidí. Vzdělávání se zaměřuje na tři klíčové oblasti: o Budování osobnosti (objevovat, kdo jsem a co chci) o Rozvoj schopnosti být aktivním členem společnosti (umět žít s druhými lidmi) o Rozvoj schopnosti se ve společnosti profesně uplatnit (být schopen se uživit a smysluplně uplatnit) Vzdělávání realizujeme formami: o Společným životem ve školním společenství Ing. Markéta Novotná Po maturitě na Cyrilometodějském gymnáziu jsem nastoupila na Vysokou školu ekonomickou v Praze. Moje hlavní specializace - Mezinárodní obchod mě sice odbornými předměty připravovala na práci v mezinárodní firmě, ale díky volitelným předmětům jsem se také dostala k oboru komerční komunikace a public relations, což mě chytlo za srdce mnohem víc. V posledním semestru jsem se navíc vnutila i do předmětu Vizuální komunikace, což byl možná nejužitečnější předmět na celé škole. Učili jsme se zásady fotografování a filmování a výstupem předmětu byl také krátký studentský film. Při natáčení filmu Inspirace jsem v týmu působila jak skriptka a pomocná scénáristka. Snad se mi atmosféru tohoto skvělého předmětu podaří přenést i na Cyrilometodějské gymnázium prostřednictvím základů filmové tvorby (součást výtvarné výchovy ve třídě IV). Mgr. Alena Spurná Bude od září na CMG vyučovat anglický jazyk ve třídách I VII. Vzdělání: 1983 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, anglistika a bohemistika o Přímou výukou o Vzdělávacími kurzy, výměnnými pobyty, studijními cestami a exkurzemi o Studentskou praxí o Mimoškolní činností ve školním klubu, středisku volného času a salesiánském hnutí mládeže Základním přístupem pedagogů ke studentům je laskavost, náročnost a důslednost Ve výuce jsou klíčovými předměty český jazyk, cizí jazyky a matematika. Integrující roli hrají předměty Strategie osobnostního rozvoje a Křesťanská a etická výchova V oblasti vzdělávacích kurzů je působení školy shrnuto do uceleného systému Programu osobnostního rozvoje studentů, který zahrnuje především kurzy osobnostního rozvoje a duchovní obnovy. Školní vzdělávací program není dokument uzavřený, ale naopak živý, který se neustále rozvíjí a doplňuje tak, aby byl zárukou kvalitního vzdělání, které CMG chce svým žákům poskytovat. Jeho úplné znění je zveřejněno na webových stránkách školy. Novinky ve školním vzdělávacím programu pro školní rok 2013/14 1. Výuka předmětu Výtvarná výchova a dějiny výtvarné umění ve třídě kvarta se rozšiřuje o výuku základů filmové tvorby. Cílem výuky Předchozí praxe: Gymnázium J. Wolkera Prostějov, vedoucí kabinetu anglického jazyka ředitelka Městského divadla v Prostějově. Zájmy: cestování, cyklistika, knížky, film a divadlo Mgr. et Bc. Stanislav Popelka Pocházím z Českomoravské vysočiny, ale v současné době bydlím v Brně. Vystudoval jsem pedagogickou a filosofickou fakultu MU v Brně obory německý jazyk a hudební výchova a dále pak pedagogickou fakultu UP v Olomouci obor Základy společenských věd. K mým zájmům patří hlavně hudba, příroda, cestování, práce na zahradě Na CMG budu od září vyučovat německý jazyk ve třídách I, II, III a V. Bc. Veronika Svobodová Absolventa Cyrilometodějského gymnázia. Studium - Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta: obor Francouzský jazyk a literatura Praxe: Lektorka v jazykové škole Lingua Prostějov, Přerov je naučit studenty celkový proces tvorby krátkého filmu. Studenti podle námětu sestaví scénář a rozdělí jej do jednotlivých, na sebe logicky navazujících záběrů. Seznámí se se základy práce s kamerou i zvukem a objeví úkoly různých filmových profesí. Prakticky si procvičí přenos videa do počítače a jeho zpracování v jednoduchém střihovém programu. Všechny nabyté znalosti a dovednosti pak zúročí při cvičeních a při natáčení vlastního krátkého dokumentárního či hraného filmu v druhém pololetí. Studenti budou pracovat ve skupinkách, kde si rozdělí role filmového štábu a celé natáčení si sami zorganizují. Těšíme se, že na konci školního roku proběhne přehlídka těchto filmů, na které studenti představí výsledky své práce. Aby zkrátka nepřišla ani výuka klasické výtvarné výchovy, bude se střídat výuka základů filmové tvorby s výukou výtvarné výchovy. Základy filmové tvorby bude vyučovat Ing. Markéta Novotná. 2. Již v loňském roce jsme do výuky matematiky v sekundě zařadili základy finanční gramotnosti. V letošním školním roce budou základy finanční gramotnosti součástí učebního plánu nejen sekundy, ale také tercie. Cíl výuky je jednoduchý naučit žáky spočítat si výhodnost různých peněžních transakcí a tak je naučit lépe hospodařit s finančními prostředky. Základy finanční gramotnosti bude v sekundě vyučovat Mgr. Ondřej Hubáček, v tercii Mgr. Jana Krčová. Nové osobnosti v týmu pracovníků Cyrilometodějského gymnázia a MŠ v Prostějově Koníčky: četba, cestování, cyklistika Na CMG bude od září vyučovat francouzský jazyk Tereza Slezáková Jmenuji se Tereza Slezáková, narodila jsem se v Prostějově. Vzdělání jsem po základní škole nabývala na Cyrilometodějském gymnáziu, další studia jsem absolvovala na Univerzitě Palackého v Olomouci na Cyrilometodějském teologické fakultě, obor Sociální pedagogika. Po bakalářském studiu jsem více než tři roky pracovala v mateřské škole v Myslejovicích. Absolvovala jsem kurz Etické výchovy v Olomouci. Již od studia na gymnáziu hoří mé srdce pro animátorskou službu. Mám ráda sport, hory, četbu, kreativní činnost, vaření Ráda se setkávám a sdílím s lidmi - různého věku, národnosti a životní filosofie. Kdo je kdo na CMG? Zjistíte nejen z webových stránek školy, ale nově také z nástěnné tabule ve vestibulu školy. Zde najdete nejen fotografie všech pracovníků školy, ale také jejich pracovní pozici a u učitelů předměty, které na škole učí. 3

4 Praxe studentů CMG Šedivé, drahý příteli, jsou všechny teorie, a věčně zelený je strom života píše Goethe ve Faustovi. Umožnit studentům vyzkoušet teoreticky získané znalosti a dovednosti v běžném životě je cílem praxí, které škola pro své studenty organizuje: praxe sociální, praxe jazykové a praxe dobrovolnické. Absolvování praxí je uvedeno i na vysvědčení. Sociální praxi studenti absolvují na konci septimy v různých ústavech sociální péče. Je to praxe nejnáročnější a jejím cílem je umožnit studentům poznat svět hendikepovaných lidí lidí starých a nemohoucích v domovech pro seniory, dětí fyzicky či mentálně postižených, dětí z dětských domovů Student v průběhu dvou týdnů doprovází svěřeného klienta pomáhá mu v jeho činnosti, chodí s ním na procházky, hraje si s dětmi, vypráví si s ním, čte mu Student vlastní praxí objevuje svět těchto lidí, učí se mu porozumět, pochopit, vytvořit vztah, aby o to účinněji a přirozeněji se v dalším životě dokázal k hendikepovaným lidem chovat a pomáhat jim. Vedoucím sociální praxe je Mgr. Pavel Polcr. Jazykovou praxi studenti absolvují od kvinty do septimy. Jejím cílem je uplatnit získané jazykové dovednosti v přirozeném prostředí týmu mladých lidí v zahraničí. Škola pro tyto účely organizuje vý- je povinnou součástí školního vzdělávacího programu v rozsahu jedné hodiny týdně. Jejím cílem je předat základy křesťanství, které tvoří základ evropské civilizace a kultury. Při nástupu do primy jsou studenti rozděleni na dvě skupiny podle toho, zda na základní škole na- měnné pobyty se střední školou v holandském Rotterdamu a německou školou v městě Porta Westfalica. V rámci francouzského jazyka členové Divadélka ve francouzštině vyjíždějí do Francie na festivaly frankofonních divadel spojené s divadelními workshopy. Vedoucími jazykových praxí jsou vyučující jednotlivých cizích jazyků. Dobrovolnická praxe je nepovinná praxe studentů vyššího gymnázia. Jejím cílem je podpořit studenty, kteří zdarma a ve svém volném čase pracují ve prospěch druhých lidí. Jsou to naši studenti zapojení především do animátorského hnutí, kteří ve volném čase pracují na prázdninových dětských táborech jako vedoucí tábora, oddílový vedoucí, pomocníci vedoucích či zdravotníci. Jiní vedou v průběhu školního roku aktivity pro ostatní děti či slouží jako varhaníci či organizují kulturní a společenské akce ve společenství obce, kde bydlí. O absolvování dobrovolnické praxe vydáváme certifikát, který student může uplatnit ve svém životopise, ve svém profesním portfoliu apod. Dobrovolnictví tvoří stále důležitější součást občanské společnosti a zaměstnavatelé na dobrovolnictví kladou stále větší důraz. Vedoucím dobrovolnické praxe je Mgr. Martin Bradáč, vedoucí Školní klubu Oáza. Výuka předmětu Křesťanská a etická výchova vštěvovali výuku náboženství (první skupina) či ne (druhá skupina). S první skupinou můžeme navázat na předchozí znalosti a druhá skupina začíná od základů. Třídu na skupiny dělí katecheté vyučující Křesťanské a etické výchovy. V dalších ročnících výuka Křesťanské a etické výchovy vypadá takto: Ročník První skupina - pokročilí studenti Druhá skupina - začátečníci předmět vyučující předmět vyučující prima Základy víry j.hubáček Základy víry o. Matula sekunda Dějiny spásy (Starý zákon) o. Němec Dějiny spásy(starý zákon) o. Matula tercie Morálka o. Němec Etická výchova (zákl. kurz) Mgr.Hádr kvarta Etická výchova o. Němec Etická výchova (zákl. kurz) Mgr.Hádr kvinta Teologie - vyznání víry o. Němec Etická výchova(nadst. kurz) Mgr.Hádr sexta Evangelia očima víry o. Němec Etická výchova(nadst.kurz) Mgr.Hádr septima Církevní dějiny I o.němec Církevní dějiny I o.červenka oktáva Církevní dějiny II o.němec Církevní dějiny II o.červenka Máte nápad, co by se ve škole mohlo dělat jinak? Pak si to určitě nenechávejte pro sebe, ale přijďte nám to říci. Vždyť nám všem jde o stejnou věc: budovat školu, ve které se budou všichni cítit dobře, školu, která své studenty skvěle připraví pro další studium i pro život. Nelíbí se vám něco na škole? Je to běžné a je třeba o tom mluvit. Může se jednat o nedorozumění, ale může se jednat i o chybu, kterou jsme přehlédli a kterou je třeba co nejrychleji napravit. Přijďte nejdříve za učitelem, do jehož kompetence problém spadá, a pokuste se mu vše vysvětlit. Pokud budete mít pocit, že se situace nelepší, přijďte za ředitelem školy a pokusíme se řešit věc společně. Máte chuť spolupracovat na vytváření školního vzdělávacího programu CMGaMŠ? Pak právě pro Vás je určena rada Klubu studentů, rodičů a přátel CMG! Jak se zapojit do práce Klubu se dočtete v článku Klub studentů, rodičů a přátel školy Můžete vést zajímavý kroužek pro naše studenty, zvláště technický? Chcete nám pomoci při zajišťování akcí školy jako je ples, zahradní slavnost či adventní zastavení? Víte o někom, kdo může vařit našim studentů na kurzech ve školicím středisku na Staré Vodě? Přijďte se tedy domluvit na další spolupráci k nám do školy! Duchovní život na CMG Cílem práce školního kaplana na CMGaMŠ v Prostějově je napomáhat integrálnímu rozvoji osobnosti studentů. Činnost školního kaplana se dělí do těchto částí: A. Školní činnost 1. pravidelná výuka předmětu Křesťanská a etická výchova 2. slavení bohoslužby ve školní kapli 3. duchovní rozhovory se studenty a vyučujícími 4. zajišťování duchovních obnov pro studenty a vyučující 5. rozvoj školní scholy 6. duchovní vedení na školních kurzech (kurzy osobnostního růstu, sportovní a turistické kurzy) 7. příprava zájemců na křest, první svaté přijímání a biřmování B. Mimoškolní činnost 1. metodická a duchovní příprava studentů animátorů pro práci s dětmi a mladými lidmi ve spolupráci s Klubem SHM Prostějov a školním klubem Oáza 2. příprava krátkodobých prázdninových akcí v průběhu školního roku (podzimní, vánoční a jarní prázdniny) 3. příprava a vedení letních pobytových a putovních táborů Všechny tyto aktivity jsou určeny jak pro studenty CMG, tak i pro děti a mladé lidi města Prostějova i prostějovského děkanátu. P. Ing. Jaroslav Němec, školní kaplan Potřebujete poradit s výchovou svého studenta? Každý třídní učitel i vyučující každého předmětu znají své studenty a jsou profesionálové ve svém oboru. Nebojte se na ně obrátit pro radu, jakým způsobem podpořit své dítě ve vzdělávání či jak řešit výchovné problémy. Vždyť škola je tu také proto, aby byla Vám, rodičům oporou ve výchově. Při škole máme zřízenou poradnu pro osobnostní rozvoj. Jejími pracovníky jsou školní kaplan P. Ing. Jaroslav Němec SDB a lektor kurzů osobnostního rozvoje Mgr. Pavel Polcr. Osobní schůzku si s nimi můžete domluvit buď em nebo telefonicky na těchto kontaktech: P. Ing. Jaroslav Němec SDB: Mgr. Pavel Polcr: Nevíte, jaké další studium pro svého žáka zvolit? V rámci kurzů osobnostního rozvoje studenti v sextě a septimě absolvují standardizované testy profesní diagnostiky, jejichž výsledky jsou se studenty analyzovány. Pokud si nejste přesto jisti, jaké další studium pro svého žáka zvolit, přijďte se informovat o možnostech dalšího studia k poradkyni pro volbu dalšího studia Mgr. Martině Malečkové. Pravidelné konzultační hodiny má vždy ve středu od 7:50 do 8:40 hodin, jinak na základě domluvy: cz,

5 Školních akcí je moc a pořád jen něco platíme! A určitě máte pravdu. Výuku doplňujeme řadou kurzů, zahraničních výměnných pobytů, poznávacích zájezdů, duchovních obnov a exkurzí. Jde nám o to, aby studenti neseděli pouze ve školních lavicích, ale aby se učili v terénu a uměli získané znalosti využít v praxi. Chceme studentům předat nejen celou řadu informací, ale také jenaučit orientovat se a uplatnit v současnéspolečnosti. Abychom tento cíl naplnili, je třeba u mladých lidí vytvářetpotřebné postoje, návyky a předávat hodnoty, na kterých vyrostla evropská kultura - komplexně rozvíjet osobnost studentů a učit je týmové práci. A právě tyto cíle sledují všechny aktivity pořádané nad rámec běžné výuky. Je samozřejmé, žetaké znamenají Poplatky na CMG pro školní rok 2013/14 Povinné poplatky: Roční příspěvek na vzdělání studenta NG Roční příspěvek na vzdělání studenta VG Měsíční příspěvek na dítě v MŠ ISIC karta Náhradní ISIC karta při ztrátě Přelepka ISIC karty (ročně) Klíček k šatní skříňce (zálohová platba) Internet: Studenti NG- nečlenové ŠK Oáza Studenti NG - členové ŠK Oáza Studenti NG - členové kroužku či tvůrčí dílny ŠK Studenti VG - nečlenové SVČ Oáza Studenti VG - členové kroužku či tvůrčí dílny SVČ Studenti VG - vedoucí kroužku ŠK a SVČ Oáza Dobrovolníci Poplatek za překročený limit Účastníci EVS, zaměstnanci Přidělené MB navíc se sčítají. Další zpoplatněné služby: Prodej: Ročenka školy Tričko s logem školy Přihláška na SŠ Přihláška na VOŠ Přihláška na VŠ Tričko třídy Cyklistický dres CMG Kalendář školy Použití tiskárny či kopírky: Tisk / kopie stránky A4 (jednostranně, černobíle) Tisk / kopie stránky A3 (jednostranně, černobíle) Tisk / kopie stránky A4 (jednostranně, barevně) Tisk / kopie stránky A3 (jednostranně, barevně) Zálohování dat na CD, DVD Druhopis vysvědčení Půjčování materiálu (pouze studentům školy): Půjčení sjezdových lyží včetně hůlek Půjčení běžeckých lyží včetně hůlek Půjčení snowboardu včetně bot Půjčení lyžařských bot pro sjezdové lyže Půjčení lyžařských bot pro běžecké lyže Půjčení lyžařské nebo cyklistické helmy Roční členský příspěvek Klubu studentů, rodičů a přátel CMG Kč Kč 400Kč 210Kč 110 Kč 120Kč 50 Kč zdarma 250 MB/měsíc navíc zdarma 200 MB/měsíc navíc zdarma 200MB/měsíc zdarma 500 MB/měsíc navíc zdarma 300MB/měsíc navíc zdarma 200MB/měsíc navíc zdarma 200 MB/měsíc 0,50 Kč/MB v daném měsíci zdarma 100 Kč 170 Kč 5 Kč 5 Kč 10 Kč 110 Kč 600 Kč 50 Kč 1 Kč 2 Kč 5 Kč 10 Kč 10Kč/1CD či DVD 50 Kč 30 Kč/den 20 Kč/den 50 Kč/den 20 Kč/den 20Kč/den 20Kč/den 250Kč další náklady je třeba cestovat do školicího střediska ve Staré Vodě nebo dokonce i do zahraničí. Vám, kteří byste měli problémy s úhradou nákladů, Klub studentů, rodičů a přátel školy nabízí pomoc ve formě finančního příspěvku na konkrétní akci. Formulář žádosti o finanční příspěvek si můžete vyzvednout v kanceláři školy, nebo vytisknout z webových stránek CMG (http://cmg.prostejov.cz/ formulare.php) a vyplněný poslat třídnímu učiteli, do kanceláře školy či předsedovi Klubu (Váš student nemusí o žádosti vůbec vědět. Také členové Rady Klubu studentů, rodičů a přátel CMG, kteří o výši příspěvku rozhodují, jsou o informacích tohoto typu vázáni mlčenlivostí.). Je zbytečné, aby jenom z finančních důvodů se Vaše dítě těchto aktivit neúčastnilo. Na některé akce máte možnost čerpat finanční příspěvek i od zdravotních pojišťoven, které mohou klasifikovat např. lyžařský či turistický kurz jako ozdravný pobyt. Možnost přispět má často i Váš zaměstnavatel (z prostředků FKSP či sociálního fondu) či odborová organizace. Pořádek v penězích dělá přátele, říká stará lidová moudrost - s vyúčtováním všech akcí Vás na třídních schůzkách seznámí třídní učitelé nebo se můžete informovat u ekonomky školy, Ing. Marie Cagalové, telefon , , cmg.prostejov.cz. Zase to školné si možná povzdechnete v září. Ano, jsme škola, která od rodičů vybírá příspěvek na vzdělání, tzv. školné. Přestože to nejsou velké částky (1.800 Kč na nižším, Kč na vyšším gymnáziu ročně), může být s placením celá řada problémů třeba jen nezapomenout. Proto Vám nabízíme několik způsobů, jak školné můžete uhradit. Vyberte si ten, který bude pro Vás nejsnazší: a) osobně v kanceláři školy b) jednorázovým převodem na účet Cyrilometodějského gymnázia a MŠ u České spořitelny, pobočka Prostějov účet číslo /0800. Jako variabilní symbol uveďte datum narození studenta ve tvaru rok, měsíc, den c) formou měsíčních splátek - trvalým příkazem na výše uvedený účet se zadaným variabilním symbolem d) složenkou, kterou Vám každoročně zasíláme po Vašem studentovi. Pokud se stane a z jakýchkoli důvodů nemůžete školné uhradit, můžete vyplnit formulář Žádost o zproštění platby příspěvku na vzdělání a doručit ho na ředitelství školy. Příslušný formulář najdete na webových stránkách školy cz/formulare.php či obdržíte v kanceláři školy. O hospodaření s takto svěřenými prostředky Vás pak každoročně informuje ročenka školy. Chcete vědět, jak škola s vašimi dětmi pracuje? Nové objevy a technologie mění nejen životní styl, alei obsah a formy výuky. S novými trendy ve vzdělávání chceme seznámit rodiče studentů primy, tercie a oktávy formou odpoledních seminářů. Samozřejmou součásti školy jsou informační technologie, škola s rodiči běžně komunikuje přes internet, ale také rodiče mezi sebou mohou snadno navázat elektronickou komunikaci. Také studijní výsledky žáků učitelé nehodnotí známkou, ale například body a chování studentů učitelé hodnotí slovně (seminář rodičů primy). Do školy pronikají metody konstruktivistické výuky a učí se obory, které dříve neexistovaly - etická výchova, finanční gramotnost, osobnostní rozvoj (seminář rodičů tercie). Maturitní zkouška doznala významné změny a vysoké školy otvírají studijní obory, které dříve neexistovaly (seminář rodičů oktávy). Těšíme se na setkání s Vámi! 5

6 Výkony žáků hodnotíme průběžně body, na vysvědčení známkami i body, ale chování slovně Hodnocení známkami je v našich zeměpisných šířkách zaběhnutý a obecně používaný způsob hodnocení, přestožepříliš nevypovídá o skutečných znalostech a dovednostech studenta. Proto ve všech předmětech používáme bodové hodnocení, které je objektivnější, pro žáka motivující a má obecně větší vypovídací hodnotu. Na vysvědčení je počet bodů v každém předmětu převeden na známku podle tabulky: 6 Počet % bodů dosažených z osobního maxima Odpovídající známka (100-90)% 1 (89-75)% 2 (74-55)% 3 (54-40)% 4 (39-0)% 5 Jak to vypadá, když je žák hodnocen pouze body? Každá zkouška (ústní či písemná) má podle svého rozsahu a obtížnosti stanoven maximální počet bodů. Bodovány jsou i další výkony v hodinách - zpracování referátu, samostatné prezentace, aktivita studenta aj. Navíc bodyza aktivitu si žák může sám vylepšovat průběžné skóre - tj. závisí jen na něm, zda se spokojí se svými výkony a výslednou známkou, která se průběžně automaticky vypočítává(viz webové stránky školy), nebo se rozhodne ji zlepšit referátem, dobrovolným domácím úkolem apod. Proč používáme při hodnocení body? Bodové hodnocení umožňuje nejvyšší možnou přesnost a komplexnost posuzování žákova výkonu, protože body zohledňují rozdíly mezi velkým a malým zkoušením, přesně vystihují i takové rozdíly, které se někteří učitelé snaží vystihnout známkami typu 2+, 3- apod. minimalizuje subjektivní pohled učitele, protože kritéria pro bodové hodnocení jsou dopředu dána (jsou zveřejněna na webových stránkách školy a žáci je na začátku roku v každém předmětu dostávají), výsledné hodnocení v podobě celkového počtu dosažených procent z osobního maxima je po každé zkoušce aktualizováno a žáci i rodiče aktuálně na webových stránkách školy zjistí, jakou známku by student obdržel, kdyby se vysvědčení vydávalo už dnes vytváří systém, kterému žáci rozumějí, (např. v jazycích při ústním zkoušení mohou sami hodnotit výkony spolužáků) podporuje sebekontrolu žáků a jejich aktivitu, protože mohou průběžně nejen sledovat hodnocení svých výkonů, ale mohou sami ovlivňovat svou výslednou známku. Bodový systém hodnocení tak přispívá k tomu, aby si žák uvědomil vlastní zodpovědnost za školní výsledky a naučil se je aktivně ovlivňovat a ne jen vyčkával, jak hodnocení dopadne. A jak hodnotíme chování žáků? Jakou informaci získáte z údaje na vysvědčení chování: velmi dobré? Pokud stejně jako my tuto informaci považujete za velmi neurčitou, jistě jste uvítali, když jsme v souladu s novým školským zákonem zavedli slovní hodnocení chování. V něm alespoň stručně může třídní učitel vyjádřit, co se žá- kovi v chování daří, případně kde je třeba přidat, za co může být pochválen av čem je třeba žáka povzbudit k větší píli a snaze. Bakaláři Jde o elektronický informační systém, který shromažďuje mnoho informací o průběhu studia vašeho dítěte. Dozvíte se zde, jak je průběžně hodnoceno v jednotlivých předmětech, který učitel ho učí, kolik má absence, co má za rozvrh včetně případného suplování pro konkrétní den. Zde je také možnost omlouvat absenci vašeho studenta, nebo jinak komunikovat se školou. Do informačního systému Bakaláři se dostanete z našich webových stránek V sekci Studium / Klasifikace, případně na titulní straně vpravo v části Pro studenty a rodiče / Klasifikace. Rozlišujeme mezi přihlášením rodiče a studenta. Student obdrží přihlašovací údaje ve škole a pro rodiče platí: Přihlašovacím jménem je příjmení studenta a první dvě písmena ze jména studenta psáno malými písmeny bez diakritiky a mezer. Heslem je rodné číslo studenta zadávejte ve formátu XXXXXX/XXXX. Toto heslo si můžete sami změnit, což doporučujeme. Po přihlášení máte možnost: V záložce Klasifikace shlédnout katalogový list Vašeho žáka s průběžným bodovým hodnocením spolu s celkovým přepočtem na procenta dosažených bodů z osobního maxima žáka. Podle tabulky převodu procent na známku snadno zjistíte, jakou známkou by byl Váš student hodnocen, kdyby se vysvědčení dávalo právě dnes. V záložce Absence máte možnost vidět průběžnou absenci svého dítěte ve školní docházce případně absenci v jednotlivých předmětech. Vzáložce Komens si můžete přečíst zprávy o průběžně udělených drobných pochvalách a napomenutích svého studenta. Doporučujeme, abyste si v nabídce zobrazit zatrhli Včetně potlačených. Přes záložku Komens / Nová zpráva lze také zasílat zprávy vyučujícím, nebo třídnímu učitelinapř. omluvenku pro svého studenta. V políčku Druh zprávy zvolte Omluvení absence. Pod napsanou zprávou nezapomeňte kliknout na Odeslat zprávu. Pokud bude pro někoho z Vás systém Bakaláři příliš nesrozumitelný, respektujeme i omluvenku zaslanou třídnímu učiteli em (viz ové adresy třídních učitelů) nebo papírovou omluvenku. A co když budou studenti podvádět a psát si omluvenky sami? Můžeme Vám zaručit, že pokud se třídnímu učiteli některá omluvenka bude zdát podezřelá, určitě si ji u Vás ověří telefonicky. A snad ještě efektivnější způsob kontroly přímo Vám rodičům nabízí opět webový program Bakaláři, který umožňuje rodičům sledovat docházku Vašeho studenta do školy. A kdy omlouvat nepřítomnost studenta? Pokud potřebujete z jakýchkoliv důvodů uvolnit žáka z výuky, je třeba předem požádat o uvolnění třídního učitele (opět přes systém Bakaláři, písemně nebo ovou poštou). Pokud se jedná o uvolnění na jediný den, stačí požádat i jen jeden den předem. Pokud se jedná o uvolnění na více dnů, pak Vás prosíme, pokud je to možné, požádat s předstihem alespoň 3 dny. O uvolnění na dva a více dnů rozhoduje ředitel školy a rozhodnutí obdržíte elektronicky nebo písemně. Pokud nechcete, aby se žák účastnil některého vícedenního kurzu, pak je třeba žádat na tyto dny o uvolnění z výuky. Není v silách školy organizovat výuku pro několik jedinců a ani pro žáky není přínosem pasivně trávit čas v jiném ročníku, než který navštěvují. Pokud žák onemocněl či se z jiných nepředvídatelných důvodů nedostavil do školy, pak prosím telefonicky, přes systém Bakaláři či em o této skutečnosti informujte svého třídního učitele. Po návratu do školy napište omluvenku na celou dobu absence. Potvrzení lékaře je nutné, pokud žádáte o částečné nebo úplné uvolnění z hodin tělesné výchovy (viz formuláře na webových stránkách školy). Pokud student zamešká více jak 25% odučených hodin kteréhokoli předmětu za klasifikační období, pak podle vnitřního řádu školy zpravidla musí prokázat své znalosti při doplňkové zkoušce. Takže určitě je lepší pro návštěvu zubní ordinace či praktického lékaře využít čas mimo vyučování. Školní intranet Již od roku 2007 fungují na adrese cmg.prostejov. cz/intranet stránky školního intranetu. Jsou určené pro studenty i zaměstnance gymnázia, kteří mají do systému vlastní přístup. Intranet v současnosti nabízí studentům tyto funkce: Pošta studenti a zaměstnanci mohou mezi sebou jednoduše komunikovat. Učitelé mají navíc k dispozici funkci odesílání zpráv celé třídě, což jim v případě hromadného sdělení značně urychluje práci. Poštu si lze nechat automaticky přeposílat na vlastní . Knihovna snadné vyhledávání titulů ve školní knihovně s možností zjištění jejich dostupnosti a nastavení upozornění. Pracovníci ICM, kteří mají knihovnu na starosti, tuto sekci rovněž využívají pro elektronické uskutečnění půjček a vrácení titulů. Mléko do škol sekce, ve které si mohou studenti objednat dotované výrobky z programu Mléko do škol. Chat k dispozici je chat pro jednotlivé třídy, i pro všechny osoby na intranetu. Zjištění stavu internetu studenti si mohou rychle ověřit, kolik přidělených megabytů již za aktuální měsíc na internetu využili, a vyvarovat se tak překročení přiděleného množství. Programy ke stažení sekce s aktualizovanými verzemi námi doporučených programů, které by neměly chybět na žádném počítači. Hry obsahuje odpočinkovou logickou hru Hledání min s žebříčkem nejlepších hráčů. Wi-fi ve škole sekce s podrobným návodem, jak se mohou studenti připojit se svým notebookem, tabletem či telefonem k naší bezdrátové síti pokrývající celou školu. a další drobné funkce Celou aplikaci si jako škola vyvíjíme sami a je tak šitá na míru přímo našim potřebám.

7 Škola ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým, Farním úřadem při Povýšení sv. Kříže v Prostějově, krajským výborem KDU-ČSL v Olomouci, Klubem studentů, rodičů a přátel CMG a sponzory školy vypisuje pro své studenty dále uvedené odměny a ceny. Ceny jsou uděleny pouze v případě mimořádných výsledků studentů. 1. Pro studenty maturitního ročníku: 1) Cena zřizovatele školy Arcibiskupství olomouckéhoza aktivní přístup k naplňování poslání školy (věcný dar) 2) Cena spirituála školyza aktivní přístup k naplňování duchovního rozměru církevní školy (věcný dar) 3) Cena Cyrilometodějského gymnáziaza nejlepší studijní výsledky v průběhu celéhostudia (3.000 Kč) 4) Cena KDU-ČSL za práci pro třídní kolektiv (1.000 Kč) 5) Cena Klubu studentů, rodičů a přátel CMG za mimořádný výkon v průběhu studia (1.000 Kč) 6) Cena maturitní komise za mimořádný výkon při maturitní zkoušce (1.000 Kč) Ceny jsou předávány na závěr slavnostní mše sloužené při příležitosti ukončení studia. Ceny a odměny pro studenty CMG 2. Pro studenty ostatních ročníků: Ceny: a) Cena spirituálaza aktivní přístup k naplňování poslání školy (věcný dar) b) Cena Ing. Václava Kopečného CSc. pro studenta, který dosáhl vynikajícího výsledku ve studiu přírodních věd zeměpis, geologie, chemie, fyzika na vyšším gymnáziu (předplatné časopisu Vesmír a finanční odměna Kč) c) Cena Ing. Zdeňka Švécara a RNDr. Anny Švécarové pro studenta s nejlepšími výsledky v přírodních vědách (zeměpis, geologie, chemie, fyzika) na nižším gymnáziu (roční předplatné časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců) d) Cena Q (Cena manželů Kvapilových) za mimořádný výkon v oblasti matematiky a deskriptivní geometrie.(1.000kč) e) Cena išalamoun (Cena manželů Matyáškových) za mimořádnou práci v oblasti informatiky (2000 Kč) f) Cena Šárky Dvořákové pro studenta, který dosáhl nejlepšího výsledku v mezinárodním certifikátu Aj úrovně C plná úhradacertifikačního poplatku (cca 5.000Kč) g) Cena U.A.S. (UnusuallyAwesome Student) pro tři studenty, kteří dosáhli nejlepších výsledků v soutěžích Aj či jazykových certifikátů z Aj (1.500Kč, 1.000Kč, 500Kč) h) Cena Klubu studentů, rodičů a přátel CMG za nejlepší výsledek v uměleckých soutěžích. (1.000 Kč) i) Cena pedagogické rady za nejlepší sportovní výsledek (500 Kč) j) Cena klubu Oázaza aktivní práci pro klub(věcný dar) k) Cena ICM za aktivní práci pro ICM (věcný dar) l) Cena za nejlepší výsledek v oblasti humanitních a společenských věd (věcný dar) m) Cena za nejpřínosnější dobrovolnickou praxi (věcný dar) Ceny jsou předávány na závěr slavnostní děkovné mše na závěr školního roku či kalendářního roku (cena za dobrovolnickou praxi). Odměny: a) Odměna pro studenta NG, který nejméně na dvou po sobě jdoucích výročních vysvědčení dosáhl průměru 1,00: věcný dar dle vlastního výběru v hodnotě 500 Kč b) Odměna pro studenta VG, který nejméně na dvou po sobě jdoucíchvýročních vysvědčení dosáhl průměru 1,00: Kč c) Odměna pro studenta NG, který se umístil na 1. místě v okresním kole soutěže typu olympiády, pythagoriády: věcný dar dle vlastního výběru v hodnotě 500 Kč d) Odměna pro studenta VG, který se umístil na 1. místě v okresním kole soutěže typu olympiády: Kč e) Odměna pro studenta NG, který se umístil na místě v krajském a na místě vyššího kola soutěže typu olympiády, pythagoriády: věcný dar dle vlastního výběru v hodnotě Kč f) Odměna pro studenta VG, který se umístil na místě v krajském a na místě vyššího kola soutěže typu olympiády, pythagoriády, SOČ (SOČ v krajském kole pouze 1. místo): Kč g) Odměna za jazykové certifikáty: a. Pro studenta NG, který získal mezinárodní jazykový certifikát úrovně A2: do 50 % ceny poplatku za certifikát, nejméně však 500 Kč b. Pro studenta I - VII, který získal mezinárodní jazykový certifikát úrovně B1: do 50 % ceny poplatku za certifikát, nejméně však 800 Kč c. Pro studenta I VII (Aj) a I VIII (Nj, Fj), který získal mezinárodní jazykový certifikát úrovně B2: do 50 % ceny poplatku za certifikát, nejméně však Kč d. Pro studenta I - VIII, který získal mezinárodní jazykový certifikát úrovně C1 či vyšší: do 50 % ceny poplatku za certifikát, nejméně však Kč Odměny jsou předávány při společné mši sloužené po dosažení odměňovaného výsledku. Na CMG se studenti mohou připravovat ke složení mezinárodních jazykových certifikátů ISIC karta pro naše studenty Studenti, kteří vlastní mezinárodní jazykový certifikát, mohou v profilové části maturitní zkoušky maturovat z tohoto jazyka formou didaktického testu. Pro absolventy je mezinárodní jazykový certifikát podmínkou pro studium v zahraničí. Při přijímacích zkouškách na vysoké školy mohou jazykové certifikáty znamenat další cenné body v celkovém součtu, který rozhoduje o přijetí. Mezinárodní jazykové certifikáty mají šest jazykových úrovní. Nejnižší úroveň je A1 (Beginner) a potom A2 (Elementary). O něco vyšší je B1 (Lower Intermediate) a pak B2 (Upper Intermediate). Ještě vyšší je C1 (Advanced) a nejvyšší C2 (Very advanced), což je prakticky na úrovni rodilého mluvčího. Příprava ke složení certifikátů probíhá především v rámci kroužků (nižší gymnázium) a volitelných či nepovinných hodin konverzace v anglickém, německém či francouzském jazyce (vyšší gymnázium). Certifikát z anglického jazyka se skládá na Britské radě (poplatek Britské radě činí u nejobvyklejšího certifikátu FCE úroveň B Kč - cena listopad 2012), z německého jazyka na jazykových školách podle výběru či na gymnáziu v Olomouci-Hejčíně (2.500 Kč B1, Kč B2). Certifikát z francouzského jazyka, tzv. DELF junior, se skládá na Jazykové škole v Olomouci (poplatek 1700 Kč - pro úroveň B1 a 2000 Kč - pro úroveň B2). Kandidáti jazykových certifikátů jsou testováni ze čtyř jazykových dovedností: poslechu, mluvení, čtení a psaní. Tyto části zahrnují řadu úkolů, které hodnotí schopnost prakticky používat cizí jazyk v různých situacích a efektivně komunikovat v cizím jazyce. V případě neúspěchu se peníze nevracejí. A tak jedinou nevýhodou je, že výsledek zkoušky je oznámen často s dvouměsíčním zpožděním, protože testy se opravují v zahraničí. Škoda tuto příležitost nevyužít zvlášť, když škola úspěšným studentům na poplatek přispívá formou cílové odměny! Jedná se o celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta. Navíc je v naší školní variantě osazen čipem umožňujícím vstup do budovy a cenově výhodné kopírování, tisk a skenování na všech multifunkčních zařízeních umístěných na chodbách školy. Další výhodou je možnost čerpání zajímavých slev na mnoha místech v ČR a v dalších 120 zemích světa. Jedná se nejen o běžné nákupy, ale i slevy na jazykové kurzy, památky, festivaly, cestování, pojištění, software a další. Více na ISIC karty objednávané školou stojí 210 Kč, což je cena zvýhodněná oproti ceně běžné. Má platnost vždy od 1. září do 31. prosince následujícího roku. Není zapotřebí ji vyřizovat pro každý školní rok znovu, platnost je prodlužována speciálními holografickými přelepkami opět za zvýhodněnou cenu 120 Kč. 7

8 Úkolem webových stránek je přinášet aktuální informace studentům, Vám rodičům, ale i široké veřejnosti. Vedle základních informací o škole zde naleznete kontakty na jednotlivé vyučující a další zaměstnance, formuláře žádostí, roční i týdenní plány práce. V Aktualitách si přečtete, jaké akce škola chystá, ve Fotogalerii si prohlédnete fotky z proběhlých aktivit školy. Pokud potřebujete zjistit podrobnější informace k jakékoli oblasti, využijte sekci Dotazy - na Váš dotaz rádi odpovíme. Na hlavní straně máte v části Pro studenty a rodiče možnost zkontrolovat, jak se Vašemu studentovi daří v hodnocení jednotlivých předmětů (viz. článek Bakaláři ). Studenti mohou pod odkazem Předmětové stránky nebo přímo na adrese cz/predmety najít výukové materiály pro některé předměty nebo se přímo prokliknout na samostatné stránky zvoleného předmětu. Od letošního školního roku mají novou podobu, jsou přehlednější a nabízejí také nové možnosti, jako jsou informace o posledních přidaných souborech. Pokud student zapomene, kolik má zaplatit za internet, může potřebná data zjistit na školním intranetu cmg.prostejov.cz/intranet. Přes něj rovněž může komunikovat s ostatními studenty či učiteli, nahlížet do školní knihovny či si objednávat dotované výrobky programu Mléko do škol. Přímo na titulní straně si studenti mohou prohlédnout své rozvrhy, případně pod odkazem Aktuálně / Suplování zjis- Informační centrum pro mládež Prostějov nabízí své prostory a služby nejen žákům a studentům gymnázia, ale také jejich rodičům, prarodičům a dalším zájemcům z řad veřejnosti. Zdarma nabízí katalogizované informace z oblasti vzdělávání, práce, volného času, cestování, EU apod. Nabízí také poradenství při hledání zaměstnání nebo při řešení nepříznivých životních situací mladých lidí, apod. Zájemcům ve věkovém rozmezí 15 až 30 let nabízí ve spolupráci s ČNA Mládež poradenskou činnost ohledně programu Mládež v akci, který je financován z prostředků EU. ICM je do tohoto programu zapojeno mimo jiné tím, že u nás působí dobrovolníci ze zahraničí v rámci Evropské dobrovolné služby, a zároveň jsme také vysílající organizací pro české zájemce, kteří chtějí vyjet jako dobrovolníci do zahraničí. Ve školním roce 2013/2014 budou v ICM Prostějov působit dobrovolníci z Francie a Německa. Ve školní knihovně, která je součástí ICM, si mohou Cílem práce Klubuje vytvářet škole zpětnou vazbu rodičů a tímrodičůmumožnit podílet se na řešení aktuálních problémů i na tvorbě koncepce školy. Posláním Klubu je také podporovat rozvoj školy a žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí tak, aby se školního programu v celé jeho šíři mohli účastnit všichni žáci. Členy Klubu jsou všichni rodiče, kteří v daném školním roce zaplatí členský příspěvek 250Kč. Valné hromady Klubu probíhají formourodičovských třídních schůzek. Klub řídí Rada Klubu, kterou tvoří předseda a nejméně dva zástupci rodičů z každé třídy. Současný předseda Klubu, Ing. tit náhradní vyučování za nepřítomného učitele. Součástí našich www stránek jsou i informace o projektech, které škola realizuje, a mimoškolních aktivit, které nabízí studentům i širší veřejnosti, jako je studentský školní klub Oáza, Informační centrum pro mládež a další. Víte, kterými webovými stránkami Vaše dítě na internetu brouzdá? Studenti CMG mají k dispozici internetovou učebnu denně do 18 hodin. Zajímá Vás, které stránky v učebně navštěvují a kolik dat mají staženo? Používání školního internetu je podmíněno nutností přihlašovat se přes osobní účet žáka. Ten zapisuje do databáze názvy navštívených stránek a sčítá objem stažených dat. Na konci každého měsíce je pak zkalkulováno, kolik má student při případném překročení limitu zaplatit. Limit stažených dat je různý pro nižší gymnázium a vyšší gymnázium. Všichni studenti mají možnost si členstvím ve školním klubu nebo návštěvou kroužků limit stažených dat několikanásobně navýšit. Tento systém umožňuje také Vám rodičům sledovat, jak efektivně Váš student internet využívá a které stránky navštěvuje. Stačí otevřít tento odkaz: report, zvolit období, např. vybrat konkrétní den a ze seznamu rozkliknout uživatelské jméno Vašeho studenta. Objeví se Vám seznam stránek, které student daného dne navštívil spolu s dalšími informacemi. Informační centrum pro mládež (ICM) studenti CMG vypůjčit knížky z doporučené školní četby, ve studovně se začíst do časopisů. V příjemném prostředí mohou připravovat svůj projekt, nebo si zakoupit občerstvení při čekání na odpolední spoj domů. Je možné u nás využít počítače, internet, multifunkční zařízení se skenerem, barevnou tiskárnou a kopírkou. ICM je určeno především pro vyhledávání a práci s informacemi, proto je do hodin zakázáno hraní jakýchkoliv her, poté jsou dovoleny pouze hry, které nemají násilný charakter. Prázdninový provoz je obvykle od do hod. a podrobnější informace najdete na našich webových stránkách, stejně jako všechny novinky v nabídce našich služeb a informace o našich aktivitách. Na setkávání s vámi se těší pracovní tým ICM. Kateřina Opatrná Tel.: , Web: Klub studentů, rodičů a přátel školy František Hynek ( prostejov.cz.), bývá pravidelně k dispozici všem rodičůmv průběhu rodičovských schůzek ve sborovně školy. Radu Klubu je možné požádat o příspěvek pro studenty, kteří by se z finančních důvodů nemohli účastnit na některé školní akce. Formulář žádosti je možné vytisknout z webových stránek školy čivyzvednout v kanceláři školy. Plán zasedání rady klubu i valné hromady (třídní schůzky) naleznete ve školním kalendáři, který dostalkaždý student naší školyprvní den školní výuky. Těšíme se na spolupráci s Vámi i v tomto školním roce! Myslíme i na dospělé V letošní nabídce Centra celoživotního učení při CMG a MŠ najdete celoroční vzděláváníve třech oblastech. 1. Kurzy směřující k většímu uplatnění na trhu práce Pro úplné začátečníky i pro běžné uživatele, kteří chtějí uspět ve stávajícím i v novém zaměstnání, organizujeme rekvalifikační počítačové kurzy v rozsahu 40 a 80 hodin, probíhají v odpoledních hodinách a je možné požádat o jejich úhradu Úřad práce. Letos nově zařazujeme rekvalifikační kurz Tvorba www stránek, který (v případě dostatku účastníků) bude probíhat od začátku října dvakrát týdně. Účastníci kurzu se naučí vytvářet kvalitní webové stránky v HTML, upravovat jejich vzhled kaskádovými styly a přidat interaktivní prvky pomocí PHP. 2. Kurzy zájmové V rámci uměleckých aktivit organizujeme celoroční zájmové kruhy Výtvarný kruh a Kurz paličkování určené všem, kteří si chtějí odpočinout, pobýt v podporující skupiněa naučit se nové techniky. Doporučujeme je i zájemcům začátečníkům. 3.Kurzy pro seniory Osvědčené pětitýdenní počítačové kurzy pro seniory pokračují i letos na podzim ve dvou úrovních náročnosti pro úplné začátečníky a rozšiřující kurz pro začátečníky. Naši nabídku jsme obohatili o dva užitečné kurzy Práce s flash diskem a Práce s fotografií, které proběhnou začátkem roku Více informací naleznete na Ráda Vás, vážení rodiče, Vaše přátele i prarodiče uvítám na některém z našich kurzů. Ing. Markéta Novotná, vedoucí CCU Místo pro Vaše děti Využijte možnosti, které nabízí školní klub a středisko volného času Oáza. Klub je místem setkávání, relaxace, ale také aktivního odpočinku. Vaše děti zde mohou smysluplně strávit čas do odjezdu jejich autobusu, napsat si úkoly, zahrát hru nebo si jen tak popovídat. V klubu je také možné zahrát si šipky, stolní fotbal, jsou zde k dispozici výtvarné potřeby, občerstvení a gauč s polštářky. Lze využít i nabídky různých kroužků. Letos je v nabídce*: Botanický kroužek Dějepisný kroužek (septima, oktáva) Dramatický kroužek Elektrotechnický Florbal Kamera, klapka, jedem (Oktáva) Keramika Konverzace v Aj, Nj, Fj Kurz pro varhaníky Kytarová školička Lezení na umělé stěně Programování v PHP (pro začátečníky) Schola Stolní tenis Tanec (moderní tance) Výtvarný kroužek Psaní všemi deseti Sportovní hry (basketbal, volejbal, fotbal) Zábavná matematika a šifrování Klub je otevřen každý všední den od 7.00 do hodin a jsou zde přítomni dva pedagogové. Na všechny se těší Tereza a Martin. * Pro otevření kroužku je potřeba minimálně šest uchazečů. Nabídku kroužků budeme během září aktualizovat na našich nástěnkách a webových stránkách: oaza.cmgpv.cz Pro CMG vyrobila Computer Media s.r.o. 8

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G Motivační název: Vzdělaný člověk má stálé bohatství v sobě. Gymnázium, Šumperk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA URČENÝ PRO ČTYŘLETÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA URČENÝ PRO ČTYŘLETÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MOJE ŠKOLA GYMNÁZIUM, BROUMOV, HRADEBNÍ 218 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA URČENÝ PRO ČTYŘLETÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVANÝ PODLE RVP G Jenom moudrému se stane, že dělá všechno rád. Cicero 2 Část

Více

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Poznáním a láskou k moudrosti

Poznáním a láskou k moudrosti Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Hradec Králové Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Název: Poznáním a láskou k moudrosti Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM BROUMOV HRADEBNÍ 218 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 GYMNÁZIUM BROUMOV = ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Patříme do sítě škol projektu Státního zdravotního ústavu "Škola podporující

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Velikost školy... 5 2.2 Vybavení školy... 5 2.2.1 Materiální vybavení... 5 2.2.2 Prostorové vybavení... 5 2.2.3 Technické vybavení... 7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA A PRO ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (VYŠŠÍ STUPEŇ KVINTA OKTÁVA) zpracováno podle RVP G Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOHOSUDOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zpracovaný podle RVP ZV a RVP G

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOHOSUDOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zpracovaný podle RVP ZV a RVP G BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOHOSUDOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Verze č. 1 platná od 1. 9. 2010 Být učitelem znamená být tvůrcem krásy, lásky a lidskosti. J. A.

Více

KKK - kooperace, komunikace, konkurenceschopnos

KKK - kooperace, komunikace, konkurenceschopnos Školní vzdělávací program KKK - kooperace, komunikace, konkurenceschopnos gymnázium (čtyřleté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

...OBJEVOVAT A ROZVÍJET... Školní vzdělávací program Gymnázia Na Zatlance OBSAH

...OBJEVOVAT A ROZVÍJET... Školní vzdělávací program Gymnázia Na Zatlance OBSAH OBSAH 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy a ŠVP... 5 2.1. Charakteristika školy... 5 2.2. Profil absolventa... 10 2.3. Charakteristika ŠVP... 11 2.4. Začlenění průřezových témat... 16

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Mít přehled Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Obsah MÍT PŘEHLED 5 VZDĚLÁVÁNÍ 7 Předškolní vzdělávání 7 Základní školy 12 Střední školy 17 Vysoké školy 28 Pomaturitní nevysokoškolské

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV)

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV) Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP GV) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

Obsah Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 Charakteristika ŠVP... 9 Učební plán... 29 Učební osnovy... 31

Obsah Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 Charakteristika ŠVP... 9 Učební plán... 29 Učební osnovy... 31 1 Obsah 1 2 Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy... 6 2.2 Vybavení školy... 6 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 7 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 54 Školní vzdělávací program IČ: 6444646 Č. obj: 0808 obor Ekonomické lyceum 78-4-M/0 Obchodní akademie Lysá nad Labem příspěvková organizace Středočeského

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Školní vzdělávací program Vědět neznamená umět 1. Identifikační údaje 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÁ ŠKOLA GYMNÁZIUM BROUMOV HRADEBNÍ 218 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Ať každý hájí své názory, neboť úsudky jsou svobodné. Cicero 2 Část Obsah Strana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: osmiletý a čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní Předkladatel:

Více

Libertas, Eruditio, Veritas (LEV)

Libertas, Eruditio, Veritas (LEV) Školní vzdělávací program Církevní gymnázium v Kutné Hoře Libertas, Eruditio, Veritas (LEV) 1 OBSAH OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...6 2.1. VELIKOST A VYBAVENÍ ŠKOLY...6 2.2.

Více