Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Dolní Roveň 200 PSČ Česká republika Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena pedagogickou radou V Dolní Rovni Ing. Zarine Aršakuni ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena Školskou radou V Dolní Rovni dne Martin Kopřiva předseda ŠR tel.: IČ:

2 O B S A H 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní údaje o škole Zřizovatel Základní údaje o součástech školy PERSONÁLNÍ ÚDAJE Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Přehled pracovníků podle aprobovanosti Zařazení pracovníků do platových tříd Trvání pracovního poměru Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TEREZKA Vzdělávací program Učební plán školy Nepovinné předměty a zájmové kroužky Počet dělených hodin POČTY ŽÁKŮ Počty žáků školy Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy HODNOCENÍ ŽÁKŮ Celkové hodnocení žáků prospěch Celkové hodnocení žáků zhoršené chování...14

3 5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) Výchovná opatření pochvaly Výchovná opatření napomenutí a důtky Komisionální přezkoušení žáků Opakování ročníku Počet omluvených / neomluvených hodin PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ Hospitační činnost Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Úroveň klíčových kompetencí žáků DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Výchozí stav Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Studium k prohlubování odborné kvalifikace Samostudium ICT STANDARD A PLÁN Pracovní stanice počet Pracovní stanice technické parametry Lokální počítačová síť (LAN) školy Připojení k internetu Prezentační a grafická technika Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) Vzdělávání pedagogických pracovníků Celkové finanční náklady Další ukazatele...29

4 9 ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ: ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina Materiálně technické vybavení ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÍ ŽÁCI Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Podmínky pro vzdělávání AKCE ŠKOLY (VÝJEZDY, KURZY, VYSTOUPENÍ, SOUTĚŽE) Akce školy Mimořádné výsledky a úspěchy žáků PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Prevence sociálně patologických jevů Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Program environmentálního vzdělávání PREVENCE RIZIK A ŠKOLNÍ ÚRAZY Počet úrazů Vyhodnocení úrazů Prevence rizik SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI Formy spolupráce UKAZATELE ROZPOČTU A PŘEHLED DALŠÍCH JEHO PROSTŘEDKŮ Plnění závazných ukazatelů rozpočtu Plnění dalších ukazatelů rozpočtu FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ, VYÚČTOVÁNÍ A POUŽITÍ DALŠÍCH PROSTŘEDKŮ 42

5 17.1 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle 7 odst. 1 vyhlášky č. 52/2008 Sb Ukazatel Vyúčtování prostředků NIV sumář (poskytnutých dle 180 zákona č. 561/2004 Sb.) HLAVNÍ ČINNOST Vyúčtování prostředků NIV podrobný rozpis (poskytnutých dle 180 zákona č. 561/2004 Sb.) Použití peněžních fondů Upravený hospodářský výsledek Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ, UKAZATELE NÁKLADOVOSTI Ukazatele nákladovosti Skutečné výdaje na jednotku výkonu Skutečné náklady na zaměstnance MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Materiálně-technické podmínky vzdělávání ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ Projekty a granty zřizovatele Údaje Projekty a granty MŠMT Údaje Projekty z cizích zdrojů SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Spolupráce s odborovými organizacemi Spolupráce s dalšími partnery ZÁVĚR... 53

6 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice adresa školy Dolní Roveň 200,PSČ právní forma příspěvková organizace IČ IZO identifikátor školy vedení školy ředitelka: Ing. Zarine Aršakuni zástupce ředitele: Mgr. Zdeněk Tužil ekonomka: Jitka Tužilová vedoucí školní družiny: Daša Vachová vedoucí školní jídelny: Jaroslava Šemberová Kontakt tel.: www: 1.2 ZŘIZOVATEL Název zřizovatele Starostka Obec Dolní Roveň Iva Vinařová adresa zřizovatele Dolní Roveň 1 Kontakt tel.: fa:

7 1.3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUČÁSTECH ŠKOLY Součásti školy kapacita Základní škola 400 Školní družina 75 Školní jídelna ZŠ 450 Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na pedagoga 1. stupeň ZŠ * 23,2 8,8 2. stupeň ZŠ ,75 9,2 Školní družina ,0 25,0 *Poznámka: 1 žákyně se vzdělává podle 38 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon Školní jídelna ZŠ žáků zaměstnanců cizích strávníků Celkem PERSONÁLNÍ ÚDAJE 2.1 ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VĚKU A POHLAVÍ věk muži ženy celkem % do 20 let let let

8 41-50 let let a více let celkem ,0 % ,0 2.2 ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VZDĚLÁNÍ A POHLAVÍ vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem ,0 2.3 ČLENĚNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ PODLE ODBORNÉ KVALIFIKACE odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem % učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní školy vychovatel výchovný poradce celkem ,0 7

9 2.4 PŘEHLED PRACOVNÍKŮ PODLE APROBOVANOSTI jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce Jaroslav Vocl 1. stupeň - Alena Poláková 1. stupeň - Ilona Šímová bez - Marie Pekárková 1. stupeň - Jaroslava Balášová 1. stupeň - Markéta Harčárová 2. stupeň TV- Př - Ivana Pokorná 2. stupeň Ma -Pv - Jana Sevránková 2. stupeň Ze- Dě - Lenka McGrath 1. stupeň Aj + 2. st. Aj - Ivana Šmaterová 2. stupeň Čj - Fy - Ivona Kindlová 2. stupeň Čj - Ov - Eva Mastíková 1. stupeň - Zdeněk Tužil 1. stupeň + výchovné poradenství - Zarine Aršakuni informatika 2012/2013 Tereza Kadlecová bez ZAŘAZENÍ PRACOVNÍKŮ DO PLATOVÝCH TŘÍD platová třída počet zařazených pracovníků

10 TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU doba trvání počet % do 5 let do 10 let 3 11 do 15 let 2 7 do 20 let 2 7 nad 20 let 7 26 celkem ,0 2.7 CELKOVÝ ÚDAJ O VZNIKU A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCŮ nástupy a odchody počet nástupy na dobu určitou (DPP) 2* odchody 2** Komentář ředitelky školy: *Zarine Aršakuni ředitelka školy, nástup na dobu určitou, Eva Mastíková učitelka Aj a Vv, nástup 9

11 na DPP za mateřskou dovolenu. ** Břetislav Zahálka - výpověď z důvodu nadbytečnosti, Olga Sarnová konec pracovního poměru na dobu určitou. 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TEREZKA 3.1 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací program zařazené třídy Základní škola - č. j / UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY 1. stupeň 2. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory ročník ročník Časová dotace Český jazyk a literatura 35+8= =19 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 9 12 Základy německého jazyka 0 +6 Matematika a její aplikace 20+4= =20 Informační a komunikační technologie 1 1+2=3 Prvouka 6+1=7 Člověk a jeho svět Vlastivěda 3+1=4 - Přírodověda 3 - Člověk a společnost Dějepis 8 Výchova k občanství 3+1=4 10

12 Fyzika 6+1=7 Člověk a příroda Chemie 3+1=4 Přírodopis 6+1=7 Zeměpis 6+1=7 Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Hudební výchova 5 4 Výtvarná výchova 7 6 Výchova ke zdraví 2 Tělesná výchova 10 8 Pracovní výchova 5 3+1=4 Technické kreslení - +1 Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY A ZÁJMOVÉ KROUŽKY název nepovinného předmětu počet zařazených žáků Sborový zpěv 11 Zdravotní tělesná výchova 11 Sportovní hry 13 Konverzace v anglickém jazyce 8 Seminář z matematiky POČET DĚLENÝCH HODIN 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin Uvádět pouze hodiny, které znamenají zvýšenou potřebu učitelohodin. 11

13 Komentář ředitelky školy: Velkým problémem je rozdělení na skupiny při hodinách Tv napřič ročníky (chlapci VI. + VII. třídy). Často docházelo ke konfliktům a problémům výchovného charakteru mezi chlapci. Řešením by bylo buď přijmout nového učitele na Tv, nebo dělit skupiny v rámci jednoho ročníku. Výuka anglického jazyka by byla mnohem efektivnější ve skupinách žáků. To ovšem znamená, že by všechny třídy měly byt rozdělený minimálně na dvě skupiny. Vzhledem k počtu žákům byly rozděleny pouze IV., V. a VIII. třídy. Další cesta jak diferencovat a zefektivnit výuku anglického jazyka je rozdělení žáků podle úrovně na začátečníky, mírně pokročilé nebo středně pokročilé. Výše uvedené možnosti jsou bohužel nefinancovatelné ze stávajícího rozpočtu. 4 POČTY ŽÁKŮ 4.1 POČTY ŽÁKŮ ŠKOLY Na začátku školního roku Na konci školního roku třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek počet žáků z toho chlapců z toho dívek I II III IV V VI VII VIII IX celkem ŽÁCI PŘIJATÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Žákyně se vzdělává podle 38 zákona č. 12

14 4.3 ŽÁCI PŘIJATI DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ročník počet žáků ŽÁCI PŘIJATI KE VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 1 čtyřleté gymnázium 0 střední odborná škola (s maturitou) 8 (státní) + 2 (soukromé)=10 střední odborné učiliště (učební obory) Komentář ředitelky školy: V letošním školním roce byl poprvé organizován intenzivní třídenní přípravný kurz na přijímací zkoušky pro IX. třídu. Kurz byl určen zejména žákům, kteří podali přihlášky na střední školy s maturitou. Kurz byl rozdělen na tři části - 6 hodin českého jazyka, 6 hodin matematiky, 6 hodin OSP a obsahově korespondoval s otázkami z přijímacích zkoušek z minulých let. Následné dotazníkové šetření ukázalo, že intenzivní přípravný kurz byl kladně hodnocen jak ze strany žáků a jejich rodičů, tak i ze strany učitelů a měl pozitivní dopad na výsledky našich žáků v přijímacím řízení. 5 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 5.1 CELKOVÉ HODNOCENÍ ŽÁKŮ PROSPĚCH ročník prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli (opravná zkouška) (opravná zkouška) celkem Jedna žákyně z VIII. třídy, která splnila povinnou školní docházku. 13

15 5.2 CELKOVÉ HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZHORŠENÉ CHOVÁNÍ ročník uspokojivé chování neuspokojivé chování celkem HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ZPŮSOB VYJÁDŘENÍ (KLASIFIKAČNÍM STUPNĚM, SLOVNĚ, KOMBINACÍ OBOU ZPŮSOBŮ) ročník hodnocení klasifikačním stupněm celkem VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ POCHVALY ročník pochvala třídního učitele celkem 45 14

16 5.5 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ NAPOMENUTÍ A DŮTKY ročník napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy celkem KOMISIONÁLNÍ PŘEZKOUŠENÍ ŽÁKŮ ročník pochybnosti o správnosti hodnocení opravné zkoušky celkem OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU ročník žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9. r. po splnění povinné školní docházky celkem

17 5.8 POČET OMLUVENÝCH / NEOMLUVENÝCH HODIN ročník počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy = , = , = , = , = , = , = , = , , = ,9 0 0 celkem , ,9 Komentář ředitelky školy: V VIII. třídě se objevil jev záškoláctví, který vyústil ve 180 neomluvených hodin. Tyto problémy byly opakovaně řešeny třídní učitelkou, vedením školy. Vzhledem k tomu, že spolupráce se zákonným zástupcem dívky nebyla dostačující, vedení školy využilo možnost spolupráce s OSPODem. Jedná se o žákyni, která opakovala ročník a koncem školního roku měla splněnou povinnou docházku. Vzhledem k velkému počtu neomluvených, ale i omluvených hodin a z toho vyplývajících bídných výsledků vzdělávání žákyně odešla ze školy pouze se splněným sedmiletým vzděláním. 6 PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 6.1 HOSPITAČNÍ ČINNOST pracovník počet hospitací Ředitelka školy 13 Zástupce ředitelky školy 8 Inspektorky ČŠI 11 Celkem 32 16

18 6.2 ZÁVĚRY Z HOSPITAČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem) vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků + (objevuje se ve všech hodinách) + - (objevuje se pouze v některých hodinách) - (v hodinách se neobjevuje) konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, eperimentování, manipulování, objevování, práce s chybou 17

19 účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, možnost relaace žáků vhodná forma kladení otázek Motivace žáků dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku propojení teorie s praí (v činnostech žáků) využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností žáků využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků 18

20 ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení žáků učitelem vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem využití klasifikačního řádu 6.3 ÚROVEŇ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ Úroveň klíčových kompetencí žáků vysoká střední nízká (na konci základního vzdělávání) 1. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplenější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy samostatně pozoruje a eperimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 2. Kompetence k řešení problémů vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovna 19

21 lostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 3. Kompetence komunikativní formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje rozumí různým typům tetů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 20

22 4. Kompetence sociální a personální účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 5. Kompetence občanské respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit 21

23 chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti 6. Kompetence pracovní používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení. Komentář ředitelky školy: Hospitační činnost zejména ředitelky školy měla komplení charakter s cílem poznat úroveň odborné připravenosti jednotlivých pedagogů, seznámit se s používanými metodami a formami vzdělávání, zároveň ověřit podmínky vzdělávání a klima ve třidách. Inspektorky ČŠI uskutečnily 11 hospitací v rámci kontroly vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících provádějících právních předpisů. Zjištěné chyby byly odstraněny. Zpráva ČŠI je k nahlédnutí na pořádání v ředitelně školy. 22

24 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 7.1 VÝCHOZÍ STAV Pojmenování výchozího stavu V šíři dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků musela škola reagovat na radikální snížený objem prostředků ONIV i na snížení mzdových prostředků v roce 2012, které vytvářelo obrovský tlak na potřebu minimálního suplování. Většina dalšího vzdělávání byla spojena s projektem Peníze do škol. Priority vzdělávání pedagogických pracovníků byly na školní rok 2012/2013 stanoveny v těchto oblastech: - studium pro splnění kvalifikačních předpokladů - studium pro splnění dalších kvalifikačních předpokladů - prohlubování odborné kvalifikace 7.2 STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ Druh studia Název, pracovník d) Studium pro ředitele škol Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, NIDV Pardubice (Z. Aršakuni) Anglický jazyk - kurzy pro dospělé -průběžně (A. Poláková) e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Sunny language school - letní kurs, 2012, intermediate (A. Poláková) 7.3 STUDIUM KE SPLNĚNÍ DALŠÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ Druh studia Název, pracovník a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů Konference Vzdělání 21. století technologie, testování a nové trendy ve výuce angličtiny, Praha (Z. Aršakuni) Pravidelné setkávání výchovných poradců, Pardubice (Z. Tužil) K Školní vzdělávací program - změny a realizace ve výuce Úpravy platné od , Pardubice (Z. Aršakuni, Z. Tužil) 23

25 e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy 7.4 STUDIUM K PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE Předmět Pedagogika a psychologie Sociálně patologické jevy Název, pracovník Jak najít svůj talent zaměření na pedagogiku (I. Kindlová) Mandala dětem využití ve výuce (I. Kindlová) Rozvíjení komunikačních a sociálních kompetencí učitelů - prevence stresu a syndromu vyhoření, hotel Jezerka Seč (všichni učitelé a vychovatelky) Školní stravování (J. Šemberová) Ochrana veřejného zdraví (J. Komárková) Hygienické minimum (J. Šemberová) Závěrka ÚČTO PO (J. Tužilová) Školní jídelna ČÚS PO (J. Tužilová) Pracovně právní vztahy (J. Tužilová) Vyhláška č. 50 (P. Žierik) Majetek PO (J. Tužilová) Změny ÚČT PO (J. Tužilová) Zpracování sad digitálních učebních materiálů pro základní školy (M. Pekárková) Informační a komunikační technologie DVPP kurz Microsoft PowerPoint 2010 profesionální prezentace v prai, (všichni učitelé a vychovatelky) Škola OnLine - ovládání programu, (všichni učitelé a vychovatelky) Testování informační gramotnosti GEPARD (všichni učitelé a vychovatelky) 24

26 Využití digitální fotografie ve školní prai (I. Kindlová) etwinning Desktop (I. Kindlová) etwinning Twin Space (I. Kindlová) Konference Dig Tech ve škole, , SEČ (Z. Aršakuni) Konference Partners in Learning Global Forum Microsoft, (Z. Aršakuni) Cloud pro učitele využití technologie Cloud Computing ve školní prai (Z. Tužil) Český jazyk Matematika Přírodověda Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Logopedická prevence - 40 hodin, (A. Poláková) Čtení v 1 třídě - Splývavé čtení Sfumato 2012 (28 hodin) ukončeno v Pardubicích (M. Pekárková, A. Poláková) Testování a standardy pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace, NIDV, krajské pracoviště Pardubice (I. Pokorná) Čtenářská a informační gramotnost přírodní vědy (M. Harčárová) Kvalifikace ve zvláštních případech vyhlášky č. 50/78 Sb., I. Šmaterová Čtenářská a informační gramotnost přírodní vědy (M. Harčárová) Vodní zdroje Chrudim Chrudim (J. Sevránková) Život české šlechty v ½ 20. století Plzeň (J. Sevránková) 7.5 SAMOSTUDIUM Datum Den Počet dnů Doplňující informace Náplň práce Čt-Pá 2 podzimní prázdniny Seznámení se s novou verzí programů Microsoft Office Čt-Pá 2 vánoční prázdniny Seznámení se s novou školní elektronickou poštou Pá 1 pololetní prázdniny Seznámení se se změnami v RVP Po-Pá 5 jarní prázdniny Studium školské legislativy: - zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon - zákon č. 563/2004 Sb., 25

27 Čt-Pá 2 velikonoční prázdniny Celkem: 12 o pedagogických pracovnících Seznámení se s novým informačním systémem Škola OnLine Komentář ředitelky školy: Oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se řídí plánem DVPP pro aktuální školní rok a koncepci školy. Plán DVPP je průběžně aktualizován a doplňován. Prioritou školy je doplnění a získání odbornosti v rámci informačních technologií. Finanční prostředky vyčleněné na DVPP jsou nedostačující. Škola se snaží najít jiné cesty studia v akreditovaných vzdělávacích programech. Škola se snaží v oblasti DVPP klást důraz i na obnovu a udržení stávajících kvalifikací v oblasti čtenářské gramotnosti, informačních technologií a environmentální výchově. 8 ICT STANDARD A PLÁN 8.1 PRACOVNÍ STANICE POČET Počet standard ICT skutečnost plán (100 žáků) Počet žáků Počet pedagogických pracovníků Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod. Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání Počet pracovních stanic celkem Počet pracovních stanic na 100 žáků PRACOVNÍ STANICE TECHNICKÉ PARAMETRY Technické parametry stanic počet Starší 5 let 7 Novější nevyhovuje standardu ICT 0 Novější vyhovuje standardu ICT 68 26

28 8.3 LOKÁLNÍ POČÍTAČOVÁ SÍŤ (LAN) ŠKOLY Lokální počítačová síť standard skutečnost plán ICT Počet přípojných míst Sdílení dat Ano Ano Ano Sdílení prostředků Ano Ano Ano Připojení do internetu Ano Ano Ano Komunikace mezi uživateli Ano Ano Ano Bezpečnost dat Ano Ano Ano Personifikovaný přístup k datům Ano Ano Ano 8.4 PŘIPOJENÍ K INTERNETU služba hodnota skutečnost plán Rychlost 512/128 a 1024/ / /8024 Agregace Nejvýše 1:10 1:3 1:2,6 Veřejné IP adresy ANO ANO ANO Neomezený přístup na internet ANO ANO ANO Oddělení VLAN (pedagog, žák) ANO ANO ANO QoS (vzdálená správa) ANO ANO ANO Filtrace obsahu ANO ANO ANO Antispam ANO ANO ANO Antivir ANO ANO ANO Tuto tabulku vyplní škola za pomoci providera 8.5 PREZENTAČNÍ A GRAFICKÁ TECHNIKA technika standard skutečnost plán ICT Druh 4 5 Datový projektor Dotyková tabule Tiskárny Kopírovací stroj

29 Tablety Dotyková televize VÝUKOVÉ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ A INFORMAČNÍ ZDROJE (LICENCE) programové vybavení standard skutečnost plán ICT Operační systém ANO Windows 7 Windows 8.1 Antivirový program ANO AVG Tetový editor ANO Microsoft Word 2010 Microsoft Word 2013 Tabulkový editor ANO Microsoft Ecel 2010 Microsoft Ecel 2013 Editor prezentací ANO Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft Power- Point 2013 Grafický editor - rastrová grafika ANO Malování GIMP Grafický editor - vektorová grafika NE NE NE Webový prohlížeč ANO Internet Eplorer, Google Chrome Google Chrome Editor webových stránek ANO WebNote WebNote, Klient elektronické pošty ANO Gmail Gmail Aplikace pro výuku a procvičování psaní na ANO Psaní všemi deseti klávesnici Programy odborného zaměření ANO Net Support School RM Education k BenQ Český jazyk 1-6 Diktáty Jazykové rozbory Písmohrátka - reedukace, Písmohrátky - diagnostika Dyslektik Slabikář chytré dítě Interactive vlastivěda, přírodověda Dobrodružná angličtina Lang Master Collins Němčina pro školáky Matematika - přijímací zkoušky matematika - chytré děti 1-3 Matik 3-8 Dynamická geometrie Fyzika - mechanika, optika Fyzika zajímavě Chemie 28

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Vacov školní rok 2012/ Vypracoval : Mgr. Josef Mráz Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Školní rok: 2011-2012 Zpracovatel: Mgr. A.Šnoblová 1. Základní údaje o škole 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Verze: k 3. 0. 2009 Obsah:. Základní

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Dubá Dlouhá 113 471 41 Dubá Liberecký kraj Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 28/29 Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V

V Ý R O Č N Í Z P R Á V 463 31 Ch r a s t a v a, Tel. č. 485 143 076 Fa: 482 322 864, č.u. 181 602 165/0300 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2006/2007 Předkládá:Marie Pilařová ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 326)

ŠVP Strana 1 (celkem 326) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 326) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2013 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CESTY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CESTY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CESTY Školní vzdělávací program vznikl rozpracováním Rámcového vzdělávacího programu do podmínek

Více

JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.

JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs. JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2010-2011 v Berouně dne 22.9.2011 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život K oord inátor: Mgr. Šárk a Šeďová Ř ed itelk a školy: Mgr. Ha na Vid ličk ov á 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 213/214 Mgr. Zdeněk Srp ředitel školy Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Personální zabezpečení činnosti školy 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 2.3 Členění

Více

Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace 47124 Mimoň, IČ: 48283011

Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace 47124 Mimoň, IČ: 48283011 Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace 47124 Mimoň, IČ: 48283011 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o d R a l s k e m 5 7 2 Stránka 1 VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala: VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled personálního zabezpečení činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 Škola zá-klad života Verze III s účinností od 1.9.2010 z 30. 06. 2010 Platnost od 3. 8. 2007 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 Choceň, říjen 2011 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy IČ 708 882 48 Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více