Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením ve vybrané lokalitě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením ve vybrané lokalitě"

Transkript

1 Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením ve vybrané lokalitě Vypracovala: Marie Hasoňová Vedoucí práce: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph. D. Brno 2008

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracovala samostatně, s použitím uvedených zdrojů. V Brně,

3 Poděkování Děkuji PhDr. Kateřině Kubalčíkové, Ph.D. za vedení mé práce, za podnětné rady, trpělivost a čas, který mi věnovala. Dále děkuji celé své rodině, která mě při tvorbě práce podporovala, zvláště manželovi a mým rodičům. Poděkování patří též všem respondentům, kteří se na výzkumu podíleli a kteří mi věnovali čas. 3

4 Obsah Úvod... 7 I. TEORETICKÁ VÝCHODISKA Osoby se zdravotním postižením Rozdělení zdravotního postižení a vymezení cílové skupiny Osoby s tělesným postižením Dětská mozková obrna Osoby s mentálním postižením Downův syndrom Osoby se smyslovým postižením Posouzení stupně zdravotního postižení Nerovnováhy v sociálním fungování Pojmy životní situace, sociální fungování a nerovnováhy v sociálním fungování Oblasti nerovnováh v sociálním fungování osob se zdravotním postižením Vymezení vybrané lokality Územní členění státu Obec s rozšířenou působností Sociální služby Rozdělení sociálních služeb Změna podoby sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením po roce Typy sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením Osoby se zdravotním postižením a sociální práce Poskytovatelé sociálních služeb Poskytovatel Cíle poskytovatelů Spolupráce poskytovatelů Definice spolupráce (kooperace) Spolupráce organizací, koordinace sociálních služeb Význam spolupráce organizací pro nabídku sociálních služeb Komunitní plánování sociálních služeb jako nástroj podpory spolupráce organizací Komunitní plánování Cíle a principy komunitního plánování Role poskytovatelů v procesu komunitního plánování Operační strategie organizací služeb sociální práce Procedurální a situační přístup Typologie operačních strategií

5 II. METODOLOGICKÁ ČÁST Metodika výzkumu Cíl výzkumu a výzkumné otázky Volba metody výzkumu a výzkumné strategie Techniky sběru dat Výběr vzorku Operacionalizace...36 III. VÝZKUMNÁ ČÁST Průběh sběru dat Zjištění a jejich interpretace Popis vybrané lokality a struktura sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením Nerovnováhy v sociálním fungování klientů Nerovnováhy, jimiž se poskytovatelé zabývají Přehled poskytovatelů o sociálních službách ve vybrané lokalitě Chybějící sociální služby Význam spolupráce poskytovatelů Stávající spolupráce mezi poskytovateli Informovanost o komunitním plánování Vliv komunitního plánování na rozvíjení spolupráce Procedurální versus situační přístup Operační strategie poskytovatelů Spolupráce s médii jako účinná forma komunikace...44 Závěr Přílohy...47 Anotace Použitá literatura a internetové zdroje Rejstřík

6 Bariéry v našem okolí jsou fyzické a psychické. Oldřich Matoušek 6

7 Úvod Narození dítěte se zdravotním postižením mění život celé rodiny. Hlavní pozornost se obvykle zaměřuje na zdravotní stránku věci, ale neměla by být opomíjena ani právní a sociální stránka. Všichni by měli mezi sebou spolupracovat: zdravotně postižení (popř. jejich rodiče), lékaři i sociální pracovníci. Ke spolupráci by se také měla připojit škola a obec. Nahlížení společnosti na handicapované lidi se v posledních desetiletích naštěstí pozitivně změnilo, ještě však se stále s nimi vždycky nepočítá. Touto prací bych chtěla upozornit na to, že organizace poskytující služby osobám se zdravotním postižením by měly mezi sebou spolupracovat, aby mohly vytvářet přiměřenou nabídku služeb odpovídající různým požadavkům klientů. Dále bych ráda upozornila na možnosti komunitního plánování v lokalitě. Chci upozornit především samotné poskytovatele těchto služeb, že vzájemná spolupráce může být přínosem pro ně i pro jejich klienty. Chtěla bych oslovit jednotlivé poskytovatele služeb, abych zjistila, zda a nakolik jsou ochotní mezi sebou spolupracovat, pokud tak ještě nečiní. Také bych ráda zjistila, s jakými dalšími organizacemi, třeba i mimo oblast sociálních služeb, spolupracují. Problematikou osob se zdravotním postižením se zabývám již delší dobu, jednak mám handicapovanou sestru, a jednak jsem v minulosti pracovala jako osobní asistentka dítěte se zdravotním postižením. Komunitní plánování ve vybrané lokalitě bylo zahájeno nedávno, ale nevím, nakolik poskytovatelé tuto metodu prozatím ocení. Podle mě je to však vhodný způsob, jak vytvářet kvalitní nabídku sociálních služeb. Cílem bakalářské práce je tedy zodpovědět na otázku: Zda a jakým způsobem je ve vybrané lokalitě rozvíjena spolupráce poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením? Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V teoretické části vymezím základní pojmy a budu se zabývat spoluprácí poskytovatelů a jejím významem. Metodologická část popisuje cíl výzkumu, zvolenou metodu a techniky sběru dat, způsob vytváření vzorku. Jako techniku sběru dat jsem zvolila kvalitativní rozhovor a studium dokumentů. V empirické části podám výklad výsledků provedeného šetření ve vybrané lokalitě a vyslovím závěr, případně doporučení. 7

8 I. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 1 Osoby se zdravotním postižením Matoušek (2003) vymezuje definici zdravotního postižení následně: Je to postižení, které nepříznivě ovlivňuje kvalitu života, zejména schopnost navazovat a udržovat vztahy s lidmi a schopnost pracovat. Klade větší důraz nikoliv na zdravotní stránku problému, nýbrž zdůrazňuje sociální hledisko. Z toho je patrné, že sociální pracovníci mají důležitý úkol. Hrají významnou roli nejen při samotné pomoci handicapovaným lidem a jejich rodinám, ale také při zprostředkování kontaktu s okolím a vytváření dobrých vztahů mezi zdravými a postiženými lidmi. Matoušek (2005) uvádí, že v České republice žije asi 1,2 milionu občanů se zdravotním znevýhodněním (mezi ně počítá i lidi s cukrovkou). Zdravotním postižením se rozumí, na rozdíl od nemoci, dlouhodobý nebo trvalý stav, který již nelze léčbou zcela odstranit. (http://www.jh.cz) 1.1 Rozdělení zdravotního postižení a vymezení cílové skupiny Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách vymezuje definici zdravotního postižení takto: Zdravotním postižením se rozumí tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby. Pro účel mé bakalářské práce konkrétní cílovou skupinu tvoří dospělé osoby s tělesným, případně kombinovaným postižením 1. V teoretické části se tedy více zaměřím na tělesné a mentální postižení a ze smyslových postižení se krátce zmíním o zrakových a sluchových vadách. Samostatný pododdíl jsem vyčlenila pro dětskou mozkovou obrnu, protože je to pravděpodobně nečastější onemocnění, které má za důsledek nejen postižení pohybového aparátu, ale někdy také mentální poruchy Osoby s tělesným postižením Tělesným postižením se rozumí poruchy pohybového ústrojí. Omezení hybnosti může být celkové nebo částečné. Takové omezení hybnosti je buď prvotní (přímé postižení vlastní hybné soustavy, centrální nebo periferní nervové soustavy, mozkové poruchy např. dětská mozková obrna) nebo druhotné (jako důsledek chorob srdečních, revmatických apod. omezujících pohyb jedince, obrna mích následkem onemocnění nebo úrazu páteře). 1 Osoba s kombinovaným postižením má jak poruchy pohybového aparátu, tak mentální postižení, případně smyslové. Většina sociálních služeb se však zaměřuje jen na jeden druh postižení, proto lidé s kombinovanou poruchou mohou mít problémy se zařazením a s využíváním sociálních služeb. V praxi se většinou zařadí buď do jedné nebo do druhé skupiny, přičemž jednodušší bývá zařazení mezi osoby s tělesným postižením než mezi osoby s mentálním postižením. Organizace poskytující sociální služby osobám s mentálním postižením nemusejí být vybaveny bezbariérovým přístupem, což znemožňuje přijetí osob s tělesným postižením, zejména vozíčkářů. 8

9 Práce s tělesně postiženými pokud se jedná o nesoběstačné vozíčkáře někdy může být pro sociální pracovníky fyzicky namáhavá. Dnes je sice každé zařízení vybaveno různými pomůckami, jako jsou například zvedáky používané na WC či v koupelně, ale občas je nutné s postiženými manipulovat i na jiných místech. Nesoběstační handicapovaní také mnohdy vyžadují téměř čtyřiadvacetihodinovou pozornost, protože potřebují pomáhat se všemi sebeobslužnými úkony. Potřebují pomoci s hygienou, oblékáním, mnozí potřebují i nakrmit. Jestliže mají postižené horní končetiny, nemohou si děti ve škole samy ani podat a otevřít knihu. Neumějí ani samy zacházet s invalidním vozíkem, je nutné, aby je neustále někdo vozil Dětská mozková obrna (DMO) Dětská mozková obrna je porucha hybnosti a vývoje hybnosti na základě poškození mozku v době před porodem, při porodu nebo do jednoho roku dítěte. (http://www.mujweb.cz/www/arakis/dmo.html) Onemocnění zahrnuje skupinu chronických onemocnění projevujících se poruchou kontroly hybnosti. Vzniká již před narozením, během porodu nebo záhy po něm. Při jejím vzniku působí ne vždy poznané vlivy poškozující mozek a nervový systém 2. Dítě bývá postiženo úplnou obrnou (plegií) nebo částečnou obrnou (parézou) s tím, že může být postižena jedna končetina, nebo dvě končetiny, a to buď na jedné straně nebo dvě stejné končetiny, anebo všechny čtyři končetiny. Bývá narušen také vývoj řeči 3. Často bývá poškozena i inteligenční úroveň jedince, paměť bývá nevýběrová, pracovní tempo pomalejší a pozornost krátkodobá. S ohledem na sociální důsledky je mentální retardace patrně nejzávažnější přidruženou poruchou u dětí s dětskou mozkovou obrnou. Přibližně u třetiny dětí s DMO se projevuje střední a těžká mentální retardace, další třetina je pak v pásmu lehké mentální retardace a poslední třetina zůstává v normálu. Téměř polovina postižených jedinců mívá epileptické záchvaty. Děti s dětskou mozkovou obrnou tvoří nejméně polovinu z celkového počtu tělesně postižených. Na tisíc živě narozených připadá dvě až pět dětí s dětskou mozkovou obrnou Osoby s mentálním postižením U jedinců s mentálním postižením dochází k zaostávání vývoje rozumových schopností, v psychologii označovaných jako inteligence. Tito lidé se hůře přizpůsobují jakýmkoliv změnám. Sociální pracovník pracující s mentálně postiženými lidmi by měl hrát významnou koordinační a zprostředkující roli a měl by umět hájit lidská práva. 2 např. mechanická poškození, rentgenové záření, drogy, léky, strádání plodu nedostatkem kyslíku před porodem či po něm, po narození záněty mozku a mozkových blan. Příčinou onemocnění je porucha vývoje nebo poškození motorických a koordinačních oblastí mozku. 3 I když postižený řeči druhých lidí rozumí, sám může mít s výslovností potíže, a potom i ostatní lidé si musejí na jeho řeč déle zvykat. 9

10 Příčiny vzniku mentální retardace jsou různé. Může vzniknout vlivem dědičnosti i vlivem vnějšího prostředí. Dochází k organickému poškození mozku. V období těhotenství, při porodu nebo časně po něm dojde k poškození centrální nervové soustavy nebo k jejímu odchylnému vývoji. 4 Mentálním postižením nazýváme tedy trvalé snížení rozumových schopností, které vzniklo v důsledku poškození mozku. Mentální postižení není nemoc, je to trvalý stav, způsobený neodstranitelnou nedostatečností nebo poškozením mozku. (Švarcová, 2006 : 29) Mezi mentální postižení patří lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, jiná mentální retardace a nespecifikovaná mentální retardace Downův syndrom Typickým onemocněním, při němž se vždy projeví určitý stupeň mentálního postižení, je Downův syndrom. Downův syndrom je chromozomální porucha. Je to nejčastěji rozpoznatelná příčina mentální retardace. Vyskytuje se průměrně u jednoho ze 700 narozených dětí ve všech etnických skupinách. Rodí se o něco více chlapců s Downovým syndromem než dívek. (Selikowitz, 2005 : 39) 4 Pokud vznikne v pozdějším věku, nazýváme takové postižení demencí. Pokud je mentální retardace způsobena nevhodným a nestimulujícím vnějším prostředím, nikoli poruchou CNS, potom hovoříme o sociálně podmíněné mentální retardaci, která se však vhodným působením může zlepšit. 5 Lehká mentální retardace (IQ 50 69): Lehce mentálně retardovaní většinou dosáhnou schopnosti užívat řeč účelně v každodenním životě, udržovat konverzaci a podrobit se klinickému interview, i když si mluvu osvojují opožděně. (Švarcová, 2006 : 33) Lidé s tímto postižením se o sebe dokáží postarat v osobní péči. Mívají však problémy s čtením a psaním. Většinu z nich je možné zaměstnat lehkou manuální prací, která vyžaduje spíše praktické než teoretické schopnosti. Středně těžká mentální retardace (IQ 35 49) Podle Švarcové (2006) jedinci v této kategorii mívají výrazně opožděný rozvoj chápání a užívání řeči. Je omezena jejich soběstačnost v osobní péči a také jejich zručnost. Pod odborným dohledem jsou obvykle schopni zvládnout jednoduchou manuální práci, pokud jsou úkoly pečlivě strukturovány. Úplně samostatný život je možný jen zřídka. Těžká mentální retardace (IQ 20 34) Tato kategorie se velmi podobá předchozí, ale většina lidí ještě navíc trpí poruchou motoriky nebo jinými přidruženými vadami. Zde je důležitá včasná rehabilitační, výchovná a vzdělávací péče, která může přispět k celkovému zlepšení kvality jejich života. Hluboká mentální retardace (IQ pod 20) Většina postižených jedinců je i tělesně postižená. Lidé jsou těžce omezeni schopnosti porozumět a vyhovět požadavkům. Chápání a používání řeči bývá omezeno na reagování na zcela jednoduché požadavky. Bývají často inkontinentní. Vyžadují stálou pomoc a stálý dohled. Jiná mentální retardace Tato kategorie se obvykle používá při stanovení mentální retardace např. u nevidomých či hluchoněmých jedinců, u těžce tělesně postižených osob nebo u autistů, u nichž je stanovení stupně intelektové retardace složité. Nespecifikovaná mentální retardace Do této skupiny patří lidé, u nichž došlo ke snížení úrovně rozumových schopností jinak než poškozením mozku, tedy například děti s opožděným rozumovým vývojem, jehož příčinou jsou jiné faktory (genetické, sociální a jiné). Praktickým příkladem je sociální zanedbanost, nepodnětné výchovné prostředí či smyslové vady. 10

11 Ještě nedávno se k mentální retardaci přistupovalo jako k poruše trvalé a neměnné. Nejnovější výzkumy dokumentují, že cílenou dlouhodobou pomocí, terapiemi a vhodným vzdělávacím procesem lze úroveň mentální retardace zlepšovat. (Střihavková, 2007 : 21) Stejně jako pro ostatní zdravotně postižené děti je i pro děti s Downovým syndromem důležité, aby vyrůstaly v domácím prostředí. 6 Důležitá je včasná raná péče zejména v prvních měsících po porodu, kdy se vytváří základ pro biologický, psychický a sociální vývoj člověka. Včasná péče znamená stimulace senzomotorických, rozumových, jazykových a sociálních schopností dětí. Hraní s kamarády a pobyt v předškolních zařízeních je možné rovněž považovat za druh intervence. (...) Jedná se spíše o pomoc než o léčbu. (Selikowitz, 2005 : 128) Jako pozitivní se také ukazuje integrace dětí s Downovým syndromem do běžných základních škol. To s sebou přináší mnoho úskalí, ale také kladných výsledků. Pro učitele to znamená více práce, postiženému dítěti je třeba se více věnovat, ale v takovém případě by mohla pomoci přítomnost osobního asistenta, což je služba v České republice bohužel prozatím málo častá. Ovšem pro postižené dítě může být docházka do běžné školy více rozvíjející než návštěva zvláštní školy a pro ostatní žáky je přítomnost postiženého dítěte také důležitá, přirozeně se tak učí kladnému vztahu k handicapovaným lidem a učí se, jak jim mohou pomáhat Osoby se smyslovým postižením Mezi smyslová postižení patří především postižení zrakové a sluchové. Sluch je smysl, který nám zprostředkovává vnímání toho, co je vzdálené, i toho, co nevidíme. Vzbuzuje naši představivost, vyvolává silné citové prožívání a dodává nám pocti základní jistoty a bezpečnosti, umožňuje nám ovládnout nástroj našeho poznávání, myšlení, našeho začlenění do společnosti řeč. Důsledky sluchové vady jsou podstatné pro vývoj jedince, pro jeho život individuální i společenský. (Chvátalová, 2001 : 78) Stupně sluchové vady se dělí na lehkou, středně těžkou, těžkou nedoslýchavost, zbytky sluchu a hluchotu, která je nejzávažnějším stupněm. Rozlišuje se také ztráta sluchu vzniklá před vytvořením schopnosti mluvit (prelingvální) a postižení vzniklé později (postlingvální). Jako vrozená vada, resp. vada vzniklá před dokončením vývoje, má hluchota na rozvoj schopnosti komunikovat a navazovat vztahy s lidmi větší vliv než slepota. (Matoušek, 2003 : 155) Vady sluchu se liší místem vzniku postižení v uchu. 8 6 Podle výzkumů, o nichž se Selikowitz zmiňuje, děti vyrůstající v rodině mají v prvních letech školní docházky v testech průměrně o padesát procent lepší výsledky než děti vychovávané v ústavech. Výchova v rodině je tedy nejdůležitějším faktorem při zlepšování schopností dítěte. Doma děti vyrůstají v přirozeném prostředí obklopeni milujícími lidmi, jsou zapojovány do nejrůznějších činností, rodiče s nimi komunikují, věnují se jim. Proto je důležité, aby sociální pracovník rodiče podporoval, a to například tím, že je ujistí o správnosti volby vychovávat dítě doma. Dále jim poradí, kam se mohou obrátit v případě nějakých problémů. Lékaři jistě rodiče poučí o nutnosti včasné péče a sociální pracovníci jsou jim v tom nápomocní. 7 Sociální pracovník by mohl pomoci zvážit, zda dítě zvládne docházku do normální základní školy a určitě by měl být prostředníkem mezi rodiči a školou. 8 Převodní vada postihuje vnější nebo střední ucho. Znamená především narušení vnímání hlubokých tónů a vnímání hlasu. Převodní vadu lze do určité míry kompenzovat zesílením zdroje zvuku. Následkem 11

12 Zrakové postižení se dá rozdělit na pět stupňů střední slabozrakost, silná slabozrakost, těžce slabý zrak, praktická nevidomost, úplná nevidomost 9. Zrakové postižení je podle Matouška jedním z nejlépe společensky přijímaných postižení. Jak je to možné? Domnívám se, že je to dáno tím, že toto postižení je nejméně vidět, na první pohled často ani nepoznáme, že vedle nás stojí nevidomý člověk a zjistíme to třeba díky bílé holi v jeho rukou či vodicího psa. Důležitou úlohou sociálního pracovníka je hájit zájmy nevidomého klienta v situacích, kdy naráží na předsudky a zbytečné obavy. Nemožnost zrakového kontaktu a nedostupnost zrakové zkušenosti u těchto lidí výrazně ovlivňují vztahy k lidem a představu o světě. (Matoušek, 2003 : 156) Mezi sociální důsledky zrakového postižení se řadí především omezená soběstačnost a sociální dovednosti, omezená možnost vzdělávání, snížená schopnost komunikace a utváření mezilidských vztahů. Zrakové postižení ovlivňuje celkovou kvalitu života, člověk s vrozenou vadou hůře navazuje kontakty s lidmi v okolí. 1.2 Posouzení stupně zdravotního postižení Velmi záleží na posouzení zdravotního stavu člověka a míře jeho postižení. Po změně zákona o sociálních službách se vymezily přesné postupy, jak posuzovat stupeň postižení, neboli stupeň závislosti na pomoci jiné osoby. Hodnotí se schopnost zvládat jednotlivé úkony vymezené zákonem. Jde o zvládání přípravy, podávání a přijímání stravy a tekutin, osobní hygieny, vstávání z lůžka, sezení, stání, chůze, oblékání, orientace v prostředí, provedení si jednoduchého ošetření a dodržování léčebného režimu. Dále se hodnotí například schopnost komunikace, hospodaření s penězi, úklid domácnosti či obsluha běžných domácích spotřebičů (Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách). Na základě posouzení zdravotního stavu se potom odvíjí výše příspěvku na péči. Posouzení schopnosti samostatného života osoby v přirozeném prostředí provádí sociální pracovník. Takové posouzení je složitý úkol. Má-li se žadateli o příspěvek na péči dostat podpory, která mu umožní zlepšení života, nestačí říci, že je nebo není schopen. (Musil, 2007 : 45) Autor pokračuje, že je třeba zvážit, jaké úkony je klient schopen zvládat, pokud se mu dostane přiměřené podpory. Důležité je také zvážit, proč se mu v jeho přirozeném prostředí této přiměřené podpory nedostává a zda je možné této vady bývá přechodná či trvalá, lehká či středně těžká nedoslýchavost. Percepční (vnímací) vada sluchu postihuje vláskové buňky (Cortiho orgán) v hlemýždi ve vnitřním uchu nebo postihuje sluchový nerv. Dochází k narušení vnímání vysokých tónů, v řeči způsobuje problém v diferenciaci hlásek. I malé zesílení hlasitosti vyvolá u sluchově postiženého nepříjemný pocit. Patří sem středně těžká nedoslýchavost až hluchota, vady jsou trvalé. Těžké percepční vady vrozené nebo vzniklé v raném věku (asi kolem jednoho roku dítěte) mají nejzávažnější důsledky pro vývoj řeči a vývoj dítěte. Centrální vady sluchu vznikají v důsledku vývojového nebo traumatického postižení oblastí centrální nervové soustavy v podkoří a kůře, které jsou důležité pro přijímání, poznávání a zpracování sluchových podnětů. 9 Slabozrakost je stav, kdy je zrak částečně zachován, ovšem vidění nestačí k vykonávání běžných činností. Je výrazně omezena schopnost číst, a to i s brýlemi. Slepota znamená, že nevidomý člověk získává informace o okolním světě pomocí ostatních smyslů. Při úplné slepotě není zachováno ani vnímání světla. Dále se zrakové postižení dělí na postižení vrozené a získané. Oslepnout během života může člověk důsledkem úrazu či onemocnění. Člověk se zrakovou vadou získanou během života se nemusí učit sebeobslužným úkonům, jen se je musí naučit provádět za ztížených podmínek. Dítě s vrozenou vadou je nutné naučit vše, což vyžaduje zvýšenou péči okolí. Později osleplý se ovšem zase s vadou a se změnami vzniklými v jejím důsledku vyrovnává hůře než dítě s vrozenou vadou. 12

13 situaci nějak dál řešit. Příspěvek na péči může ke kvalitě života přispět tehdy, bude-li provázen snahou o odstranění příčin nedostatečné podpory těch, kdo jsou za ni v přirozeném sociálním prostředí zodpovědni 10. (Musil, 2007 : 45) Zde bych ráda upozornila, že je na tomto příkladu patrné, jak je důležitá spolupráce nejen klienta a sociálního pracovníka, ale také dalších odvětví veřejného života. A tímto pohledem zvenčí by se měl zabývat právě sociální pracovník. Ale pojmem spolupráce organizací se budu podrobněji zabývat v páté kapitole. Posuzuje se tedy 36 jednotlivých úkonů a schopnost jejich zvládnutí klientem. Podle počtů zvládnutých úkonů se míra závislosti potom dělí do čtyř stupňů: I. stupeň lehká závislost II. stupeň středně těžká závislost III. stupeň těžká závislost IV. stupeň úplná závislost 11 Od jednotlivých stupňů závislosti se potom odvíjí příspěvek na péči, který se zahájením platnosti nového zákona výrazně vzrostl, protože si z něho nyní klienti hradí sociální služby a platí si pobyt v různých zařízeních. Osobě, která je vzhledem ke svému zdravotnímu stavu hodnocena jako osoba, jež potřebuje od jiné osoby pomoc při zvládání běžných životních úkonů, bude přidělován určitý finanční příspěvek z veřejného rozpočtu a bude pak na rozhodnutí příjemce, jak tento příspěvek použije a které služby a od jakého subjektu si za něj koupí. (Matoušek, 2007 : 40) Podle Musila však nestačí jen mechanicky posoudit každý úkon jednotlivě, je třeba posoudit celkovou situaci klienta. Pokud budou sociální pracovníci celkově posuzovat situaci klienta, mohou se hlouběji soustředit jen na úkony, s nimiž jsou nesnáze, a rozpoznají přitom další, v seznamu neuvedené okolnosti. 12 (Musil, 2007 : 47) 1.3 Nerovnováhy v sociálním fungování Každý člověk se zdravotním postižením se musí potýkat a vyrovnávat s určitými problémy, které se dají nazvat jako nerovnováhy v sociálním fungování. Nerovnováhy v sociálním fungování ovlivňují život každého člověka, který je jakýmkoliv způsobem znevýhodněn, je v nějaké složité životní situaci. V následujících podkapitolách vymezím problémové oblasti, které mohou ovlivňovat život handicapovaných lidí. 10 Tato zodpovědnost se netýká jen příbuzných, kteří třeba zanedbávají péči o klienta. Může se týkat také majitele nájemního domu, ve kterém není zajištěn bezbariérový pohyb pro osoby na invalidním vozíku, nebo správce místních silnic, který může změnit časový interval semaforů na přechodech, jestliže mají lidé příliš krátkou dobu na přecházení ulice. Pokud se klient pohybuje na invalidním vozíku a získá příspěvek na péči, příliš se nezlepší kvalita jeho života, nebude-li moci překonat schody. V lepším případě bude dobře opečovávaným vězněm ve svém bytě. (Musil, 2007 : 46) 11 Při uznání nejvyššího stupně závislosti příspěvek na péči činí korun. 12 Je tedy potřeba dávat si pozor na to, aby sociální pracovník nepřehlédl třicáté sedmé a třicáté osmé důležité okolnosti, které nejsou na seznamu, ale mohou být pro řešení klientovy situace nejpodstatnější. Všímat si těchto dalších potíží by mělo být součástí odbornosti sociálního pracovníka. Překážkou zvládání úkonu může třeba být nějaká zvyklost žadatele, nebo zamotané problémy ve vztazích s blízkými, které nemusí být na první pohled patrné. (Musil, 2007 : 47) 13

14 1.3.1 Pojmy životní situace, sociální fungování a nerovnováhy v sociálním fungování Každý člověk se nachází v nějaké životní situaci. Podle Bartletové (1970) a Musila (2004) se dá životní situace chápat jako výsledek interakce mezi člověkem a jeho prostředím (Musil, 2004 : 182). Pro posouzení životní situace je tedy třeba vycházet ze dvou základních prvků: Prvním z nich je samotná osoba a druhým sociální prostředí, v němž se nachází. K člověku nacházejícímu se ve zdánlivě stejné životní situaci jako někdo jiný, ale v jiném prostředí, budeme přistupovat jinak. Důležitá je interakce mezi osobou a prostředím, přičemž sociální prostředí má dvě charakteristiky. Zahrnuje jednak vše, co společnost od člověka očekává, a jednak podporu, kterou společnost člověku poskytuje, aby mohl její očekávání zvládat. Zde nastává buď rovnováha, kdy člověk dokáže jednat dle očekávání okolí, nebo nerovnováha požadavky okolí jsou nepřiměřené a člověku se nedaří je zvládat. Druhý typ nerovnováhy může vzniknout mezi nevyvážeností mezi náročností požadavků prostředí a podporou, kterou prostředí člověku při jejich zvládání poskytuje. Zde má sociální pracovník dva úkoly. Měl by rozpoznat, proč a do jaké míry je sociální fungování člověka ohroženo některou ze zmíněných nerovnováh a v návaznosti na to mu pomoci získat, obnovit nebo udržet jeho sociální fungování. (Musil, 2004 : 182) Pomoc sociálního pracovníka spočívá v poskytnutí impulzu ke změně klienta nebo prostředí, která posílí rovnováhu mezi tím, co prostředí od klienta očekává, a tím, co je klient schopen zvládnout Oblasti nerovnováh v sociálním fungování osob se zdravotním postižením Znevýhodnění (handicap) jedince v přístupech k životním šancím, příležitostem a společenskému uplatnění nevzniká samotným zdravotním postižením či poruchou. Rozvíjí se až sekundárně, tedy v návaznosti na bariéry všeho druhu, postoje okolí a ladění i přiměřenost sociální interakce. (Novosad, 2006 : 69) Kol. autorů (2007) vymezil několik oblastí problémů, se kterými se zdravotně postižení lidé ve snížené či zvýšené míře setkávají. Je to především: znevýhodnění ve společnosti, ve vzdělávání a na trhu práce problém integrace v rámci společnosti, zaměstnání a zaměstnávání hrozba sociální izolace a osamělosti problém závislosti a nesamostatnosti prohlubující společenské i pracovní znevýhodnění 13 nedostatečný přenos informací z okolního světa k postiženému (zejména v případě smyslových postižení) Problém nesoběstačnosti a závislosti na pomoci jiné osoby obvykle vyřešit nelze, pokud se jedná o závažné zdravotní postižení. Ovšem klientovi lze zajistit například osobního asistenta, na něhož se může postižený člověk spolehnout. Je důležité, aby sociální pracovník nedal klientovi ani přinejmenším najevo, že je mu na obtíž, aby tak alespoň pomohl zmírnit psychické následky vyplývající z vědomí vlastní nesoběstačnosti. 14 K bodu týkajícímu se nedostatku informací z okolního světa bych ráda dodala, že tato skutečnost se netýká pouze smyslově postižených, ale také ostatních zdravotně postižených. Například tělesně postižení lidé často příliš nevycházejí z domu kvůli fyzickým i psychickým bariérám, a proto nemívají pravidelný kontakt s okolím. 14

15 malá informovanost veřejnosti o potřebách zdravotně postižených lidí 15 nedostatečná podpora (zejm. psychologická a poradenská pomoc) rodin, v nichž žijí zdravotně postižení jedinci a jež se musejí potýkat s ekonomickými, sociálními i psychickými obtížemi problém bezbariérovosti veřejných prostor, úřadů, škol a dalších budov sociální práce se zdravotně postiženými jedinci je často omezena na administrativní distribuci sociálních dávek a příspěvků posuzování zdravotního stavu u posudkových komisí se děje bez komplexního zvažování psychologických a sociálních souvislostí problematická výše poskytovaných důchodů a dávek (v mnohých případech nepokrývá reálné životní náklady zdravotně postižených osob) bariéry ve vzdělávání nepřipravenost škol pro vzdělávání zdravotně postižených dětí a mládeže nedostatek specializovaných zařízení (speciální školy, stacionáře se vzdělávacími programy) 16 Problém bezbariérovosti je poměrně nákladná záležitost, poněvadž dříve se bezbariérové budovy nestavěly, tudíž ve starých budovách je mnohdy technicky složité bezbariérové úpravy provést. Ovšem tento problém považuji za jeden z nejzávažnějších, protože nejde jen o to, zda se postižený technicky dostane tam, kam potřebuje, ale také o to, jak neumožnění přístupu působí na jeho psychiku. Handicapovaní mohou mít pocity nadbytečnosti, jestliže se někam nemohou dostat, dovtípí se, že se s nimi prostě nepočítá. Každý klient má další specifické problémy, které vyplývají z druhu a stupně jeho zdravotního postižení a z jeho specifických potřeb. Novosad (2006) přidává další oblasti handicapujících bariér souvisejících se zdravotním postižením: partnerský či rodinný život občanský život vztahy a interpersonální komunikace Všechny tři body souvisejí s výše uvedenou hrozbou sociální izolace a osamělosti. Dále uvádí: sebeprezentace životní aktivity a seberealizace řízení vlastního života a volby jeho způsobu, priorit či cílů Dopady zdravotního postižení na kvalitu života a utváření občanské pozice (podle Novosada 2006): stigmatizace, marginalizace, sociální izolace, dezintegrace 15 Malá informovanost společnosti o potřebách zdravotně postižených lidí je poměrně rozsáhlý problém, který nelze vyřešit ze dne na den. Je vhodné zapojit tisk, televizi a další média, aby se zabývala problematikou zdravotně postižených osob a soustavně působila na širokou veřejnost s osvětou této sociální problematiky. 16 Na nedostatek specializovaných zařízení, zejména stacionářů, které by odpovídaly požadavkům postižených klientů a jejich rodinám, lidé narážejí velmi často. 15

16 ambivalentní vztah k sobě samému, problémy v sebepojetí, snížené sebevědomí redukce možností výběru zájmů, vzdělávacích příležitostí, profesní bariéry, působiště... překážky v uplatnění občanských práv a svobod, latentní i realizovaná diskriminace předsudky, nedůvěra ze strany veřejnosti, mediálně neobjektivní obraz zájmů i potřeb osob se zdravotním postižením znevýhodnění pečujících 1.4 Vymezení vybrané lokality Pojem lokalita je v internetovém slovníku cizích slov vymezen následovně: Místo na zemském povrchu určené zeměpisnou délkou, šířkou, nadmořskou výškou, katastrem atd., kde se vyskytuje nebo byl nalezen nějaký druh přírodniny (rostlina, živočich, nerost, hornina), archeologická památka (kultura), stavba, kde došlo k nějaké historické události apod. (www.vseved.cz) Pro potřeby mé bakalářské práce jsem vymezila lokalitu jako územně správní obvod obce s rozšířenou působností Územní členění státu Území České republiky se dříve dělilo na 7 krajů podle Zákona o územním členění státu v novelizovaném znění. Z hlediska zákona tyto kraje stále existují, v praxi jsou však zastíněny existencí nových, samosprávných krajů. (http://cs.wikipedia.org) Od 1. ledna 2000 bylo ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. zřízeno 14 vyšších územních samosprávných celků, jejichž názvy obsahovaly slovo kraj. Do konce roku 2002 se kraje dělily na okresy. Od byly v rámci druhé fáze reformy územní správy zrušeny okresní úřady. Po 1. lednu 2003 zůstávají okresy územními obvody soudů, státních zastupitelství, některých organizačních jednotek Policie České republiky, případně jiných státních institucí a používají se jako statistická jednotka. (http://cs.wikipedia.org) Kompetence okresních úřadů převzaly zčásti krajské úřady a zčásti obecní úřady obcí s rozšířenou působností státní správy, jejichž správní obvody jsou zpravidla o něco menší než okresy a některých případech přesahovaly i přes hranice okresů Obec s rozšířenou působností Nyní se kraje dělí na správní obvody obcí s rozšířenou působností (někdy též zvané malé okresy nebo obce III. typu ). Takovými obcemi se stala všechna dosavadní okresní města, přibyla k nim však řada dalších měst. Tyto obvody se někde dále dělí na správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem (tzv. obce II. typu ), které vykonávají některé specifické pravomoci státní správy i pro okolní obce. Ještě menší bývají některé správní obvody matrik. Některé působnosti státní správy vykonávají pro své území všechny obce. Protože území většiny dosavadních okresů bylo při této správní reformě rozčleněno do dvou až tří správních obvodů obcí s rozšířenou působností, jsou hovorově obvody 16

17 rozšířené působnosti obcí III. stupně někdy označovány jako malé okresy. Obecní úřady (městské úřady) obcí s rozšířenou působností jsou mezičlánkem přenesené působnosti státní správy mezi krajskými úřady a obecními úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mají oproti ostatním obecním úřadům některé oblasti působnosti navíc, a to nejen pro svůj vlastní, základní správní obvod, ale zpravidla i pro další obce v okolí. Věcně je rozšířená působnost vymezena jak v Zákoně o obcích, tak v mnoha speciálních zákonech. Obce s rozšířenou působností vykonávají následující potřebné agendy, které lidé nejčastěji využívají: evidence obyvatel, vydávání cestovních a osobních dokladů, řidičských průkazů, technických průkazů, evidence motorových vozidel, živnostenské oprávnění, výplata sociálních dávek, sociálně-právní ochrana dětí, péče o staré a zdravotně postižené, vodoprávní řízení, odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí nebo doprava a silniční hospodářství (silniční správní úřad, stanovení místní úpravy provozu dopravním značením atd.) Dílčí výzkumné otázky: Jaké nerovnováhy v sociálním fungování klientů vnímají poskytovatelé sociálních služeb nejvýrazněji? Kterými problémovými oblastmi sociálního fungování klientů se poskytovatelé zabývají? 17

18 2 Sociální služby Podle zákona se sociální službou rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení (Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách). Každému občanu musí být umožněn přístup ke všem základním typům sociálních služeb, a to nejen z finančního hlediska, ale také z hlediska fyzické dostupnosti. To znamená, že v každé lokalitě má být tolik služeb, aby všichni, kdo o ně mají zájem, je mohli využívat. 17 Sociální služba by se také dala definovat jako neziskové konání ve prospěch toho, kdo se nachází v obtížné životní situaci. (kol. autorů, 1997 : 16) Matoušek (2003) za sociální služby označuje takové služby, jejichž cílem je zvýšení kvality klientova života, případně i ochrana zájmů společnosti. Kol. autorů (1997) dále uvádí, že sociální služby jsou významnou částí aktivit státu, samosprávy a nestátních subjektů. Řešení problémů jednotlivců, rodin a skupin občanů pozitivně ovlivňuje celou společnost 18. Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného času, starat se sám o sebe a o domácnost apod. (http://www.mpsv.cz/cs/9) Sociální služby se snaží zachovat co nejvyšší kvalitu a důstojnost života klientů. Mezi nejčastější příjemce sociálních služeb se řadí především senioři, lidé se zdravotním postižením a rodiny s dětmi. Dále lidé, kteří se z nejrůznějších důvodů ocitli na okraji společnosti. Rozsah a forma pomoci musí zachovávat lidskou důstojnost, dbát na dodržování lidských práv a svobod. Podstatou pomoci je aktivní působení na klienty, rozvíjet jejich soběstačnost a motivovat je k činnostem, které nezhoršují jejich nepříznivou sociální situaci. Pomoc musí vycházet z potřeb klientů a zabraňovat sociálnímu vyloučení. 2.1 Rozdělení sociálních služeb Sociální služby můžeme rozdělit několika způsoby. V první fázi se dělí na tři kategorie. Jsou to služby sociálního poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Dále se služby liší formou poskytování na ambulantní, pobytové a terénní 19. Cílem služeb sociální péče je vyrovnání příležitostí, umožňující lidem, kteří jsou v důsledku zdravotního nebo sociálního stavu znevýhodněni, zapojení do života společnosti. (Kozlová, 2005 : 24) 17 Z toho vyplývá, že je třeba zjišťovat zájem občanů o sociální služby. Je třeba provádět sociální analýzy a umožnit lidem, aby dali své potřeby najevo. 18 Z toho důvodu tedy nejsou sociální služby důležité proto, že je potřebuje mnoho lidí, ale proto, že bez jejich intervencí by podstatná část obyvatel nemohla podílet na všech složkách života společnosti. U mnoha lidí by mohlo dojít k sociálnímu vyloučení, což by společnosti neprospělo. 19 Příkladem ambulantní sociální služby je sociální poradna. Do ambulantních sociálních služeb klient přichází, buď pravidelně nebo nepravidelně, ale jejich součástí není pobytové zařízení. Příkladem pobytové služby jsou stacionáře, kde klient může přespávat. Terénní služby poskytuje třeba pečovatelská služba. Jsou to služby, které pracovníci poskytují klientům v jejich přirozeném prostředí. 18

19 Podle délky trvání poskytované péče se sociální služby člení na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé Změna podoby sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením po roce 1989 Zatímco v tradičních společnostech zůstávali nemocní a postižení lidé součástí svého společenství (rodiny a obce), poválečná doba přišla s vizí, že tito jedinci vyžadují odbornou péči a dohled a že speciálně vyškolený personál a přizpůsobené prostředí budou větší zárukou kvalitnější péče. Dnes již vidíme, jaký je to velký omyl. Někdejší přístupy zcela ignorovaly význam základních lidských hodnot. (Střihavková, 2007 : 21) Děti byly již v předškolním věku vyjímány z rodiny s cílem zajistit jim odbornou péči ve speciálním zařízení. Ještě na přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století se lékaři snažili přesvědčovat rodiče, aby umístili svoje dítě do ústavu. Nebyl to příkaz; ale kdo si stál na svém a dítě si ponechal doma, byl nahlížen lékaři i společností jako někdo, kdo jde sám proti sobě i proti společnosti. 21 Na počátku devadesátých let 20. století se situace naštěstí pomalu začala vylepšovat. Budují se bezbariérové chodníky a děti odkázané na invalidní vozík začínají navštěvovat normální základní školy pro zdravé děti. Také sociální služby pro zdravotně postižené se postupně rozvíjejí, i když pomalu. Začaly vznikat nové služby, které mají charakter chráněného prostředí stacionáře a chráněné dílny. Najde se stále víc lidí, kteří se nestydí pracovat s tělesně a mentálně postiženými a ukázat se s nimi na veřejnosti. Podle Střihavkové (2007) v přístupu k postiženým jedincům zaznamenáváme zřetelnou snahu o humanizaci. Oproti minulosti se klade na morální rovnost všech jedinců, respektují se psychosociální souvislosti syndromu a u mentálně retardovaných lidí je patrná maximálně možná integrace do běžného života. Aby handicapované děti mohly vyrůstat ve fungující a milující rodině, je třeba, aby společnost tyto rodiny podporovala a pomáhala jim, a to nejen prostřednictvím sociálních dávek, ale také pomocí dalších výhod a pomocí kvalitní nabídky sociálních služeb. 20 Krátkodobé služby jsou uskutečňovány okamžitě a většinou netrvají déle než jeden měsíc. Patří sem denní centra, krizová pomoc, poradenství, noclehárny. Střednědobými službami se rozumí takové služby, jejichž intervence trvá po dobu předem stanovenou, zpravidla však maximálně jeden rok. Jedná se například o stacionáře, chráněné dílny, domy na půli cesty, azylové bydlení. Dlouhodobými službami se rozumí takové služby, jejichž cíle a záměry jsou uskutečňovány v průběhu časového období, jehož horní hranice není předem limitována. (Kozlová, 2005 : 25) Patří sem především domovy pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním, chráněné bydlení, služby osobní asistence, pečovatelská služba. 21 Sama mám tuto zkušenost v rodině a Matoušek (2005 : 115) se ve své publikaci vyjadřuje podobně: Před rokem 1989 se služby pro lidi s mentálním postižením omezovaly na ústavy sociální péče. Rodičům dětí s postižením se často hned v porodnici doporučovalo, aby své dítě dali do kojeneckého ústavu nebo aby si pořídili další dítě. 19

20 2.3 Typy sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením Osoby se zdravotním postižením mohou využívat všechny tři základní druhy služeb, a to sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. V každé oblasti jsou vymezena některá zařízení, která se zabývají prací se zdravotně postiženými lidmi. Služby sociálního poradenství V oblasti sociálního poradenství mají klienti možnost navštívit sociální poradny, které se mohou specializovat na pomoc zdravotně postiženým lidem. Sociální poradenství je také základní činností při poskytování všech ostatních druhů služeb, poskytovatelé sociálních služeb jsou povinní tuto činnost zajistit. Základní sociální poradenství poskytuje lidem potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služby sociální péče Do služeb sociální péče patří osobní asistence, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení. (Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách) Lidé se zdravotním postižením také mohou využít pečovatelskou službu a pro osoby, které celodenně pečují o postižené lidi, jsou určeny odlehčovací služby. Cílem této služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Pečovatelská služba bývá obvykle více zaměřena na seniory, ale její služby mohou využít i osoby se zdravotním postižením, pokud to jejich situace vyžaduje. Tato služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech klientů a v zařízeních sociálních služeb. Poskytuje jednotlivé vymezené úkony, z nichž si klient vybere ty, s nimiž potřebuje pomoci. Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám se sníženou schopností komunikace a pomáhají jim vyřídit si osobní záležitosti. Služby mohou být poskytovány také v rámci jiných sociálních služeb. Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chráněné bydlení může být provozováno formou skupinového nebo individuálního bydlení. V chráněném bydlení mají klienti k dispozici osobního asistenta, který dohlíží na jejich činnost, podporuje jejich samostatnost a v případě potřeby pomůže v oblastech, které klienti sami nezvládají. Služby sociální prevence V rámci služeb sociální prevence mohou klienti se zdravotním postižením využít ranou péči, tlumočnické služby, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny. (Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách) Raná péče je poskytovaná dítěti a rodičům dítěte do věku sedmi let, které je zdravotně postižené. Je to terénní nebo ambulantní služba zaměřená na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Tlumočnické služby jsou poskytovány terénní či ambulantní formou osobám s poruchami komunikace v důsledku smyslových postižení, jestliže mají potíže s běžnou komunikací s okolím bez pomoci jiné osoby. Sociálně terapeutické dílny se poskytují lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které znemožňuje umístění na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich úkolem je dlouhodobá a pravidelná podpora 20

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Iveta Kubalíková Komunitní plánování sociálních služeb se zaměřením na

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky PORADENSTVÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PŘÍPADOVÁ STUDIE CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ KRAJE VYSOČINA Bakalářská

Více

Sociální služby v sociálním zabezpečení

Sociální služby v sociálním zabezpečení Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální služby v sociálním zabezpečení Lucie Vrbová Akademický rok 2008/2009 Prohlašuji, že jsem

Více

DOSTUPNOST SLUŽEB PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ V OKRESE ŠUMPERK

DOSTUPNOST SLUŽEB PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ V OKRESE ŠUMPERK Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Renata Jandrtová Závěrečná bakalářská práce DOSTUPNOST SLUŽEB PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ V OKRESE ŠUMPERK AVAILABILITY OF

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění

Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění Bakalářská práce Autor: Michaela Poláchová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

LEGISLATIVA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO PARAPLEGIKA V RODINĚ

LEGISLATIVA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO PARAPLEGIKA V RODINĚ UNIVERZITA PALACKÉHO PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií LEGISLATIVA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO PARAPLEGIKA V RODINĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OLOMOUC 2012 Vedoucí bakalářské

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Bakalářský studijní program: Sociální péče Studijní obor: Sociální pracovník Kód oboru: 7502R022 Název

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Příspěvek na péči jako jedna z forem pomoci zdravotně znevýhodněným osobám Sociální práce Vedoucí práce: Bc. et

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Integrace a možnosti pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jana Kremlová

Více

Sociální služby pro seniory poskytované v zařízeních následné zdravotní péče

Sociální služby pro seniory poskytované v zařízeních následné zdravotní péče Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Sociální služby pro seniory poskytované v zařízeních následné zdravotní péče Magisterská diplomová práce Bc. Magdaléna Kaňovská Vedoucí práce: PhDr. Kateřina

Více

Zachycení názorů sociálních pracovníků na vykonávání jejich profese v prostředí Nestátní neziskové organizace Charita České republiky na území ACHO

Zachycení názorů sociálních pracovníků na vykonávání jejich profese v prostředí Nestátní neziskové organizace Charita České republiky na území ACHO Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Bc. Martina Svozilová Zachycení názorů sociálních pracovníků na vykonávání jejich profese v prostředí Nestátní neziskové organizace

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY KVALITA VYUŽÍVÁNÍ VOLNÉHO ČASU U OSOB S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Eva Moulisová Sociální péče, obor

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky PUBLIC SERVICE. Bakalářská diplomová práce

VEŘEJNÁ SLUŽBA. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky PUBLIC SERVICE. Bakalářská diplomová práce Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky VEŘEJNÁ SLUŽBA PUBLIC SERVICE Bakalářská diplomová práce Blanka Zahradníková Vedoucí bakalářské diplomové práce: PhDr.

Více

Mozaika integračních snah ŘEMESLO BEZ HRANIC. Mgr. Rudolf Doležel

Mozaika integračních snah ŘEMESLO BEZ HRANIC. Mgr. Rudolf Doležel Mozaika integračních snah ŘEMESLO BEZ HRANIC Mgr. Rudolf Doležel 1 Úvod Od dětství se člověk připravuje na svoje budoucí povolání. Ne každý se stane tím, čím chtěl být. Výběr povolání je ovlivněn mnoha

Více

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah 1. Speciální

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce 2013 Pavlína Horká UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálně pedagogických studií Sexualita u osob s mentálním

Více

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah: 1. Speciální

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2005 Karel Mach 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY V růžovém sadu Diplomová práce Vedoucí

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení Jana Kruntorádová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou sociálního začleňování

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice. Absolventská práce. Život s postižením.

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice. Absolventská práce. Život s postižením. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Absolventská práce Život s postižením Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala: Lucie Jedličková

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více