Učební plán nového předmětu EVVO (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební plán nového předmětu EVVO (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA)"

Transkript

1 Učební plán nového předmětu EVVO (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA) 1. Charakteristika vyučovacího předmětu (obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího tématu): Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta vede žáky k pochopení vztahů člověka a životního prostředí. Vede k zodpovědnosti za chování a k zodpovědnému přístupu ke svému okolí. Pomáhá prosazovat ekologické myšlení, ovlivňuje vztah k přírodě, působí na utváření životných hodnot a životního stylu ve smyslu udržitelného rozvoje. Využívá přímých kontaktů s okolním prostředím a tím působí i na emocionální stránky osobnosti. Základem poznání pro potřeby environmentálního vzdělávání a výchovy je poznání přírody, která nás obklopuje. Naučit se ji pojmenovat a poznat ekologické vazby mezi jednotlivými jejími součástmi. Druhý základní okruh naučit se mít rád vychází z psychologického poznání lidské bytosti, že jen takový člověk dokáže chránit cokoliv, pokud to dobře a důvěrně zná a má to i rád. Třetí základní okruh naučit se chránit pak vychází ze dvou předchozích. Vyučovací předmět bude realizován v šestém a sedmém ročníku základní školy jednu hodinu týdně jako volitelný předmět. Výuka předmětu bude probíhat v každém ročníku zvlášť se stejným vzdělávacím obsahem, většinou v terénu nebo v učebně s využitím tabletů. Výuka bude prováděna koordinátorem EVVO (který je zároveň vyučujícím přírodopisu a chemie). Získané vědomosti budou žáci aplikovat zejména v hodinách přírodopisu, chemie, fyziky a zeměpisu. 2. Výchovné a vzdělávací strategie: Při výuce předmětu environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO) budou přednostně využívány postupy, metody a formy práce, které žákům mají umožnit: - pochopit souvislosti mezi lokálními a globálními ekologickými problémy a vlastní odpovědností k životnímu prostředí. - podněcovat aktivitu, tvořivost, toleranci a ohleduplnost ve vztahu k životnímu prostředí, - vnímavý a citlivý přístup k přírodě a přírodnímu kulturnímu dědictví, - vyhledávat příslušné informace a pracovat s nimi, hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se životního prostředí, - poznávat a porozumět souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na životní prostředí, - uvědomit si podmínky života a možnosti jejich ohrožování, - komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, obhajovat a zdůrazňovat své názory a stanoviska, - pochopit principy udržitelnosti rozvoje společnosti a aplikovat je v běžném životě.

2 3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu EVVO: 1) Úvod do studia ekologie - vymezení pojmu ekologie a její vztah k jiným vědám - vztah člověka k životnímu prostředí, člověk v přírodním a v umělém prostředí 2) Ochrana čistoty ovzduší - složení a vlastnosti vzduchu, jeho význam pro život na Zemi - zdroje znečišťování ovzduší, měření koncentrace znečištění, vlivy znečištění na životní prostředí 3) Ochrana čistoty vody - voda a životní prostředí, koloběh vody v přírodě, samočištění vodních toků - zdroje znečišťování vody, čištění odpadních vod, problémy zajištění pitné vody 4) Ochrana půdy - půda jako složka životního prostředí a její význam - zdroje znečišťování půdy, zneškodnění tuhých odpadů a bezodpadové výroby 5) Chemie a životní prostředí - chemický průmysl, plasty a syntetická vlákna, pesticidy a průmyslová hnojiva - havárie chemických provozů, úniky nebezpečných látek 6) Zdroje energie - fosilní zdroje energie: ropa, zemní plyn, uhlí a jejich zpracování - radioaktivita a jaderná energie. - obnovitelné a alternativní zdroje energie 7) Ekologie dnes a zítra - ekologické problémy současného světa - civilizace a trvale udržitelný rozvoj +) Příroda kolem nás - digitální atlas flóry a fauny v okolí Zelenče Praktická část je zaměřena na poznávání přírody v okolí Zelenče. Tato aktivita bude žáky provázet po celou dobu výuky předmětu EVVO, protože základem environmentálního vzdělávání a výchovy je poznání přírody, která nás obklopuje.

3 4. Učivo předmětu EVVO a očekávané kompetence žáka: Učivo předmětu EVVO 1) Úvod do studia ekologie - vymezení pojmu ekologie a její vztah k jiným vědám - vztah člověka k životnímu prostředí, člověk v přírodním a v umělém prostředí 2) Ochrana čistoty ovzduší - složení a vlastnosti vzduchu, jeho význam pro život na Zemi - zdroje znečišťování ovzduší, měření koncentrace znečištění, vlivy znečištění na životní prostředí 3) Ochrana čistoty vody - voda a životní prostředí, koloběh vody v přírodě, samočištění vodních toků - zdroje znečišťování vody, čištění odpadních vod, problémy zajištění pitné vody 4) Ochrana půdy - půda jako složka životního prostředí a její význam - zdroje znečišťování půdy, zneškodnění a využívání tuhých odpadů, bezodpadové výroby 5) Chemie a životní prostředí - chemický průmysl, plasty a syntetická vlákna, pesticidy a průmyslová hnojiva - havárie chemických provozů, úniky nebezpečných látek 6) Zdroje energie - fosilní zdroje energie: ropa, zemní plyn, uhlí a jejich zpracování - radioaktivita a jaderná energie. - obnovitelné a alternativní zdroje energie 7) Ekologie dnes a zítra - ekologické problémy současného světa - civilizace a trvale udržitelný rozvoj +) Příroda kolem nás - digitální atlas flóry a fauny v okolí Zelenče Očekávané kompetence - žák dovede: - pochopit možnosti ohrožování základních podmínek života a důležitost ochrany životního prostředí - určit konkrétní zdroje znečištění ovzduší, uvědomit si nebezpečí vzniku ozonové díry, vysvětlit princip vzniku kyselých dešťů a odvodit jejich vliv na prostředí, pochopit princip skleníkového efektu, jeho důležitost i možné následky v podobě klimatických změn - rozlišit různé druhy vod, vysvětlit koloběh vody v přírodě a princip samočištění vodních toků, určit konkrétní zdroje znečištění vody, popsat funkci čističky odpadních vod - uvědomit si důležitost půdy jako zdroje výživy, určit konkrétní zdroje znečištění půdy, pochopit nezbytnost rozumného hospodaření s odpady, navrhnout možnosti využití tuhých odpadů - zhodnotit vliv průmyslově vyráběných látek na životní prostředí, pochopit důležitost využívání prvotních a druhotných surovin, popsat nejvhodnější postup v případě havárie s únikem nebezpečných látek - popsat základní způsoby zpracování fosilních paliv a jejich vliv na životní prostředí, zhodnotit využívání fosilních paliv jako vyčerpatelných zdrojů energie, navrhnout alternativní způsoby získávání energie a porovnat jejich vliv na životní prostředí - uvědomit si nerovnoměrnost života na Zemi a rozdílného společenského vývoje, pochopit pojem ekologická stopa a její význam pro trvale udržitelný rozvoj - určit a zařadit do systému vyfotografované organizmy, vyhledat v odborné literatuře základní charakteristiku daného druhu

4 Seznam předpokládané flóry a fauny v okolí Zelenče Rostliny: Živočichové: 1) bělomech sivý 1) bělásek zelný 2) borovice lesní 2) čmelák 3) cypřišek Lawsonův 3) havran polní 4) hluchavka bílá 4) hlemýžď zahradní 5) hyacint 5) holub hřivnáč 6) chrpa modrák 6) chroust 7) jahodník obecný 7) kachna divoká 8) jetel luční 8) kalous ušatý 9) jetel plazivý 9) kavka obecná 10) jílek vytrvalý 10) klíště obecné 11) kokoška pastuší tobolka 11) kočka domácí 12) koniklec velkokvětý 12) komár pisklavý 13) lilek rajče 13) kos černý 14) lípa srdčitá 14) křižák obecný 15) mák vlčí 15) kůň domácí 16) modřín opadavý 16) mandelinka bramborová 17) ocún jesenní 17) mol šatní 18) orsej jarní 18) moucha domácí 19) pampeliška lékařská 19) mravenec žahavý 20) paprika setá 20) octomilka 21) popenec obecný 21) páskovka keřová 22) prvosenka jarní 22) pes domácí 23) pryskyřník prudký 23) ruměnice pospolná 24) pšenice setá 24) slunéčko sedmitečné 25) pýr plazivý 25) sojka obecná 26) růže šípková 26) stínka obecná 27) sasanka hajní 27) straka obecná 28) sedmikráska obecná 28) sýkora koňadra 29) smrk pichlavý 29) tiplice 30) smrk ztepilý 30) včela medonosná 31) svlačec rolní 31) vosa útočná 32) třešeň ptačí 32) vrabec polní 33) tulipán zahradní 33) zajíc polní 34) violka vonná 34) zlatohlávek zlatý 35) vlaštovičník větší 35) žížala obecná Houby a lišejníky: 1) pečárka ovčí 1) terčovka skalní 2) špička obecná 2) terčovník zední

5 Příklad zpracování vyfotografovaného organizmu Zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata) Tento brouk má na vrchní straně lesklý, kovově zelený chitinový pancíř, který na spodní straně přechází v hezkou měděnou červenou barvu. V zadní oblasti krovek jsou nápadné bělavé příčné čáry. Krovky tohoto druhu brouka zůstávají za letu zavřené, proto jsou vidět po stranách otvory pro vysunutí zadních křídel. Živí se hlavně okvětními lístky, které požírá při návštěvách květů. Vajíčka klade do tlejících pařezů, kde pak žije také larva. Vývoj v brouka trvá několik let.

6 Přehled použité literatury: 1) Švecová, M., Kvasničková, D., Sásiková, K. Manuál koordinátora EVVO. Praha: KEV, 2009, 48 s. 2) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání RVP ZV 3) Školní vzdělávací program ZŠ Zeleneč 4) Škoda, J., Doulík, P. Chemie 8 pro ZŠ a VG UČ. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2006, 136 s. 5) Škoda, J., Doulík, P. Chemie 9 pro ZŠ a VG UČ. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2007, 128 s. 6) Doulík, P., Škoda, J., Jodas, B., Bieliková, E., Kolková, J. Chemie 8 pro ZŠ a VG PU. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2006, 212 s. 7) Doulík, P., Škoda, J., Jodas, B., Bieliková, E., Solárová, M., Šmídl, M. Chemie 9 pro ZŠ a VG PU. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2007, 227 s.

ECCE HOMO Volitelné předměty

ECCE HOMO Volitelné předměty ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ECCE HOMO Volitelné předměty Příloha školního vzdělávacího programu GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 1.1 Volitelné předměty 1.1.1 Environmentální výchova

Více

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět chemie je vyučován jako samostatný předmět. v 8. a 9. ročníku.

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD (fyzika, chemie a ekologie) varianta B pro studijní obory SOŠ a SOU s menšími nároky na fyzikální vzdělávání a

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk

Více

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Školní projekty

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Člověk a svět práce. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů

Člověk a svět práce. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Člověk a svět práce HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Člověk a svět práce 2

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň 6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň Vyučovací předmět Člověk a svět práce se na 1. stupni vyučuje jako samostatný předmět ve dvou časových obdobích, v 1.-2.ročníku (1.období)

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více