JUBILANTI. Milí občané, 1/2013 Březen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JUBILANTI. Milí občané, 1/2013 Březen"

Transkript

1 ZPRAVODAJ / Březen Milí občané, na sklonku měsíce března, těsně před velikonočními svátky, k Vám opět přicházíme s prvním číslem zpravodaje v tomto roce. První tři měsíce tohoto roku byly pokryty převážně sněhem a nyní i po prvním jarním dnu se zima nehodlá vzdát své vlády a pořád nám dokazuje, že tady bude ještě nějaký čas. Snad už to nebude dlouho a dočkáme se sluníčka, které letošní zimu tolik chybělo. Jsme vyčerpaní, unavení a hladoví po tom, abychom načerpali energii a mohli pracovat opět naplno. Na Obecním úřadě se přes zimní měsíce chystaly žádosti do dotačních programů, proběhly opět kontroly z Finančního úřadu a z Ministerstva pro místní rozvoj, zda jsme hospodárně využili přidělené dotace a provedli řádné vyúčtování. Uskutečnily se opět přednášky, na kterých jsme se dozvěděli nové informace a také se mohli pobavit při plesech v místní sokolovně. V letošním roce budou opět probíhat kulturní akce tak jako loni, jen budeme mít jedny významné oslavy ve vesnici, a sice let od založení místního hasičského sboru a také se při těchto oslavách zmíníme o založení obce, od kterého uběhlo 68 let. Oslavy proběhnou července a program bude opravdu bohatý, vše se dostatečně dopředu dozvíte. Touto cestou bych Vás chtěla požádat, pokud máte historické fotografie a další cenné dokumenty naší obce, abyste nám je zapůjčili na výstavku, která bude vystavena v sokolovně v době oslav. Na tyto oslavy máme předběžně přislíbenou účast pana hejtmana, který nad touto akcí převzal záštitu. Podali jsme žádosti o finance z různých dotačních titulů a snad se nám všem podaří nějaké finance získat, držte nám palce. Na závěr bych Vám chtěla popřát krásné jaro plné sluníčka, hodně zdraví a elánu a také pohodové Velikonoce. PODĚKOVÁNÍ Chtěla bych touto cestou poděkovat místnímu sboru dobrovolných hasičů a všem dobrovolníkům, kteří pomáhali při hledání naší občanky paní Burianové. Byla jsem potěšena, že tato akce měla dobrý konec. Paní Burianové přeji hodně zdravíčka. Petra Kočnarová - starostka JUBILANTI DUBEN Ochodnická Jana č.p. 9 Valchař Jaroslav č.p. Foltýnková Marie č.p. KVĚTEN Húdek Antonín č.p. Vozáková Marie č.p. 7 Pavlík Jaroslav č.p. Vinklárek Antonín č.p. 8 ČERVEN Humplíková Jana č.p. Tvrdoňová Anastázie č.p. 8 let 7 let 8 let 7 let 7 let 9 let 9 let 6 let 8 let - -

2 VESNICE ROKU Olomouckého kraje INFO Z OBCE Tříkrálová sbírka, která proběhla v obci Tuto situaci bude posuzovat Městský určeny na očištění obuvi od bláta! na počátku nového roku vynesla 9 úřad Hranice - odbor územního plánová- Zastupitelstvo obce rozhodlo o rozšíření Kč. Všem dárcům děkujeme a díky patří ní, který bude zpracovávat zadání a další kapacity Mateřské školky, jelikož projekt také koledníkům, kteří chodili v nevlíd- schvalovací procesy. bude finančně náročný, už nyní žádám ném počasí. Od dubna budou přijati noví sezónní rodiče, zda by mohli přiložit ruku k dílu Oprava vodovodního řadu bude započa- pracovníci, na které dostaneme dotace a pomoci nám snížit vynaložené finance ta od měsíce května, podrobnější info od Úřadu práce. na rozšíření kapacity ve školce. Práce v samostatném článku od společnosti V letních měsících by měla být započata budou probíhat v období hlavních VaK. první etapa obnovy sochy sv. Jana prázdnin. Od. dubna se mění otevírací doba Nepomuckého, dotace by měla být Upozorňujeme občany, že je zákaz české pošty, bude otevřena denně od poskytnuta z programu Ministerstva vstupu na hřbitov se psy. Na tomto : 6:. Roznos poštovních zásilek kultury. pietním místě se objevují psí extremenby měla být v dopoledních hodinách, Stavební práce na minimuzeu pomalu ty, které jistě nejsou pro hřbitov důstojpravděpodobně okolo 9. hodiny. končí, stavba bude ukončena do týdne, né. Kadeřnický a kosmetický salón ve následně bude řešena vnitřní expozice, V minulém čísle zpravodaje Vám byla Skaličce již není od února v provozu, tyto otevřít muzeum bychom chtěli v červnu nabídnutá služba - Výdej léků na prostory jsou volné a obecní úřad je bude tak, aby na oslavy mohlo být minimuze- Obecním úřadě. Z důvodu, že tuto službu nabízet k dispozici pro tyto účely. Tuto um funkční. nikdo z Vás nevyužil, je ZRUŠENA! informaci můžete předat svým známým, Dbejte na čistotu a úklid naší vesnice po V týdnu od bude ve zda by neměl někdo zájem si prostory zimním období, hlavně na psí extremenpronajmout. Skaličce, tak jako v loňském roce, probí- Do konce dubna můžete písemně podávat své připomínky k novému územnímu plánu, který budeme postupně zpracovávat. Ne všem Vašim připomínkám a záměrům může být vyhověno. ty. V poslední době se dost často stává, že schody u kapličky jsou značně znečištěny od bláta, prosím rodiče, aby svým dětem tuto informaci sdělili a dbali na to, aby se tato situace neopakovala, schody nejsou hat SBÍRKA POUŽITÉHO TEXTILU. Balíčky se budou vybírat v prostorách Obecního úřadu. Podrobnosti zjistíte v letáku, který bude včas doručen do každé domácnosti. STATISTIKA OBCE ZA ROK Obec Skalička měla k obyvatel. Úmrtí: Stanislav Mrhal.. Z toho: ve Skaličce 6 obyvatel Jaroslav Mrhal.. v Kamenci 7 obyvatel Romana Kroščenová.. v domovu Větrný mlýn 76 obyvatel Ladislav Kočnar 9.. Zbyněk Frainšic V roce se odstěhovalo 8 občanů a přistěhovalo se 6 občanů. Marie Baštánová Narození: Nela Románková, č.p. 8 Eduard Krasňák.. Anna Voldánová, č.p. 97 Sňatky: Zbyněk Andrys a Klára Štěpánová. 9. Barbora Zučková, č.p. 8 Tomáš Orava a Jitka Hendrychová Vojtěch Krasňák, č.p. 9 Adam Husák, č.p. 9 K.. měla Skalička 6 obyvatel. STAVEBNÍ ÚPRAVY VODOVODNÍHO ŘADU V OBCI SKALIČKA S ohledem na stáří vodovodních řadů bude probíhat v původní trase bezvýkopo- Zásobování odběratelů pitnou vodou bude a jejich poruchovost připravila společnost vou technologií, kde nové potrubí je vtaho- zachováno v plném rozsahu po celou dobu Vodovody a kanalizace Přerov a. s. do plánu váno do potrubí stávajícího. Tato technolo- realizace. Plánované odstávky dodávky investic na rok stavební úpravy gie byla zvolena především z důvodu pitné vody a přistavení cisteren budou vždy vodovodu v obci Skalička v celkové délce zminimalizování zásahů do pozemků, ale nahlášeny v časovém předstihu za spolu- 99 m. Předpokládaný termín realizace od i tato se bohužel neobejde bez výkopových účasti Obecního úřadu rozhlasem, zveřej-. pol. května do poloviny prosince letoš- zemních prací (strojní jámy, výměna hyd- něním na internetových stránkách obce či ního roku, v závislosti na průběhu řízení při rantů, propojení přípojek, lomy na potru- vyvěšením na veřejně přístupných místech. výběru zhotovitele veřejné zakázky. Obnova materiálu vodovodního potrubí bí, ). Přípojky budou přepojeny po provedení všech potřebných zkoušek u hlavního řadu. - - za Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti

3 ZPRAVODAJ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SKALIČKA Zasedání, které se konalo v pátek.. příspěvky Mikroregionu Hranicko 9/ZO- - Darovací smlouvu mezi obcí v 9: hodin v klubovně sokolovny kalendáře: 8 6 Kč Skalička a městem Hranice na zajištění ve Skaličce. publikace+pohlednice: 79 Kč krizového řízení ve výši 6 Kč dle ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE: 8/ZO- poskytnutí dotací dle předloženého návrhu 6/ZO- návrhovou komisi ve rozpočtu obce na rok těmto organi- /ZO- - Darovací smlouvu mezi složení Kamas Zbyněk, Ovčáčík Karel, zacím a spolkům: Obcí Skalička a Rozvojovým partnerstvím Vozák Jaromír ZŠ a MŠ Skalička: Kč Regionu Hranicko na projekt spolupráce TJ Sokol Skalička: 7 Kč Za poznáním a odkazem předků ve výši 6/ZO- - program zasedání 8/ZO- žádost ZŠ A MŠ o půjčku 7 Kč dle předloženého návrhu 66/ZO- rozpočet obce na rok z KRPŠ ve výši Kč. /ZO- - Smlouvu o výpůjčce mezi dle předloženého návrhu takto: Obcí Skalička a Rozvojovým partnerstvím Celkové příjmy: 7 8 Kč ZO NESCHVALUJE: Regionu Hranicko na projekt spolupráce Výdaje: 6 68 Kč žádosti o finanční příspěvek klientkám Za poznáním a odkazem předků ve výši Financování: 8 Kč Domova Větrný mlýn / v počtu klien- 67 Kč dle předloženého návrhu Celkové výdaje: 7 8 Kč tek/ na dofinancování úhrady za sociální službu z důvodu, že obec Skalička zatím /ZO- - Smlouvu o zřízení věcného 67/ZO- - Rozpočtový výhled na roky nezná výši příjmů z nového Roz- břemene mezi Obcí Skalička a ČEZ - dle předloženého návrhu počtového určení daní a také z důvodu již Distribuce na přípojku k RD p. Petra 68/ZO- - Obecně závaznou vyhlášku schváleného rozpočtu na rok. Krasňáka č. / dle předloženého návrhu /ZO- - Odkup parcely č. / 69/ZO- - Obecně závaznou vyhlášky Usnesení ze schůze ZO obce Skalička v k.ú. Skalička u Hranic od p. Antonína č. / dle předloženého návrhu konané dne.. v 8. hod. v sa- Vinklárka, Skalička č. za cenu 7/ZO- - Dodatek č. ke smlouvě lónku hospůdky u Bagarů. Kč/m, nabyvatel uhradí veškeré s firmou Ekoltes, a.s. Hranice o odvozu ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE: náklady s tím spojené komunálního odpadu a nebezpečného /ZO- návrhovou komisi ve složení odpadu dle předloženého návrhu Unesení ze schůze Zastupitelstva obce Cifrová E., Janda P. Skalička konané dne. února v 7. 7/ZO- - Smlouvu s firmou Veolia /ZO- - program zasedání hod. v salónku hospůdky u Bagarů. Transport, a.s. o dopravní obslužnosti dle předloženého návrhu /ZO- - žádost o dotaci do programu ZASTUPITELSTVO OBCE REVOKUJE obnovy památek místního významu USNESENÍ Č. 6/ZO- ZE DNE.. 7/ZO- - prodej parcely č. 8/ Ol.kraje na restaurování kamenného manželům Petrovi a Haně Chalánkovým, ZO na zasedání dne.. přijalo kříže na hřbitově, celková částka 8 tis. Hranice za cenu,- Kč/m + přípojky usnesení o podání žádosti do POV OL na Kč, vlastní podíl 8 tis. Kč pořízení územního plánu obce Skalička, 7/ZO- - prodloužení nájemní /ZO- - žádost o dotaci do programu celková částka tis. Kč, vlastní podíl smlouvy p. Jarmile Krasňákové na dobu podpora hasičské techniky Ol.kraje, tis. Kč. Z důvodu nezbytné rekonlet za stávajících podmínek celková částka tis. Kč, tis. Kč strukce v budově ZŠ a MŠ Skalička, za 7/ZO- - členský příspěvek České- vlastní podíl - dopravní automobil účelem vytvoření nového oddělení pro mu svazu včelařů, základní organizaci /ZO- - žádost o dotaci z programu MŠ nebude tato žádost podána. Skalička ve výši Kč na včelaře + Kč Podpora kulturních aktivit Ol.kraje na ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE: na včelstvo dle předložené žádosti akci oslavy SDH a obce, celková výše /ZO- návrhovou komisi ve 7/ZO- - žádost o poskytnutí pří- Kč, vlastní podíl tis. Kč složení Váňa V., Ovčáčík K. spěvku Středisku rané péče Olomouc dle 6/ZO- - žádost o dotaci do programu předloženého návrhu ve výši Kč /ZO- - program zasedání POV OL na pořízení územního plánu obce 76/ZO- - likvidaci nedobytných Skalička, celková výše tis. Kč, vlastní 6/ZO- - žádost o dotaci do prograpohledávek k.. ve výši 9 7 Kč podíl tis. Kč mu POV OL na Rekonstrukci ZŠ dle předloženého návrhu a MŠ Skalička - vybudování nového 7/ZO- - žádost o dotaci do programu oddělení pro mateřskou školu, celková 77/ZO- - nové znění smlouvy POV MMR, DT č. zapojení dětí výše 6 tis. Kč, vlastní podíl tis. Kč o nájmu zemědělských a ostatních a mládeže do komunitního života v obci pozemků s firmou Skalagro, a.s. Skalička, Cvičiště pro mladé hasiče, celková výše 7/ZO- rozpočtové opatření č. která se týká změny ceny za pronájem 7 tis. Kč, vlastní podíl tis. Kč / pozemků 8/ZO- - žádost o dotaci do programu 8/ZO- podání žádosti na opravu 78/ZO návrh smlouvy o věcném Fond na obnovu a výstavbu vodohospo- sochy sv. Jana Nepomuckého z programu břemenu mezi obcí Skaličkou, SMP Net, dářské infrastruktury OL. Kraje, - doplně- MK ČR v celkové výši první etapy opravy RWE a Manžely Hudečkovými na plyno- ní kanalizace v ulici na Kamenec, celková Kč, vlastní podíl obce do vodní přípojku na parcele č. 8/9 částka, mil. Kč, vlastní podíl 7 tis. Kč, Kč. 79/ZO- - mimořádné členské neuznatelné výdaje tis. Kč přípojky - -

4 VESNICE ROKU Olomouckého kraje ZE STARÉ KRONIKY - ROK 976 V tomto roce se u nás ve Skaličce konaly František Vrba finanční komise. ZDRAVOTNICTVÍ volby do MNV a to. a. října, tak jak V domě č. 88 ordinuje jako dosud krát všude jinde republice. Ze světových důleži- ŠKOLSTVÍ týdně MUDr. Sládeček. za dní je v tomtých událostí nutno uvést zimní olympijské Ve dvoutřídní škole je dosud stále ředitel- to domě dětská poradna MUDr. Šoborové. hry v Insbruku a letní hry v Montreálu. kou s. Marie Foltýnová a učitelkou s. Marie V ústavu sociální péče se nyní léčí 9 chova- V květnu byla katastrofickým zemětřese- Jelínková. Školu navštěvuje 9 chlapců a nek. Vedoucím celého ústavu je s. Karel ním postižena severní Itálie, otřesy byly dívek. Na škole funguje pionýrský oddíl s Ančinec z Hranic, vrchní sestra je s. Valerie zaznamenány i na našem území, a to okolo členy, který vede s. Jelínková. Členové Tomanová rovněž z Hranic. V ústavu je stupňů RS. V červnu se konalo mistrovství získali odznak jarních km. Ředitelkou řádových sester, které mají svou ubytovnu. Evropy v kopané v Bělehradu a mistry světa mateřské školy je s. J.Segeťová. Školku Lékařský dozor má MUDr. Procházka. se stali naši fotbalisté. Předtím v dubnu navštěvuje dětí. vyhráli i naši hokejisté mistrovství světa v Katovicích. Akce uspořádané za pomoci školy a školky: SŇATKY. leden uspořádán ples SRPŠ, 8. února se Doležal Bronislav a Klamariková Eva, POČASÍ uskutečnil maškarní ples, 7. března besídka Kučová Marie a Knob Vladimír,Hadašová dětí k MDŽ,. května v sokolovně Vítání Libuše a Honeš Jaromír, Vykopal Lubomír Celostátně byl tento rok označen za rok občánků,. dubna byla uspořádána národ- a Irglová Jiřina, Karalová Božena a Karala jasu, neboť bylo 67 slunečných dnů. Ve ní směna, které se účastnili hlavně mladší Pavel, Andrys Rostislav a Szábová Jarmila, Skaličce bylo počasí bez silných mrazů, ale ročníky. Zamazalová Olga a Josef Kuba. taky bez velkých veder. Nejvyšší teploty byly mezi. červnem a 9. červencem a to 7. května lampiónový průvod, 7. listopad C. První mráz byl. října a nejvyšší průvod a oslavy VŘSR. NAROZENÍ byl v posledních prosincových dnech - C. 9. ledna Novotná Kateřina Za zmínku stojí vichřice. ledna s rychlostí VÝSTAVBA OBCE. ledna Kočnarová Pavlína 9km/hod.. prosince byl naměřen nejniž- Na prvním místě se výstavba týkala školní 6. února Humplíková Markéta, ší tlak vzduchu v tomto století: 7 tórů. budovy. Za tisíc bylo dokončeno. února Stratilová Dagmar Tomuto počasí odpovídá dobrá úroda ústřední topení a bylo dáno do provozu.. března Šafařík Petr v zemědělství i ovocnářství. Kotelna byla upravena. V celé budově 7. března Mlčáková Xénie provedena generální oprava elektroinstala-. března Peštová Marcela PO ŘÍJNOVÝCH VOLBÁCH BYL USTANO- ce a celá škola byla vymalována. Největší. dubna Krasňák Petr VEN MNV V TOMTO SLOŽENÍ stavební akce obce je stavba nové budovy. října Kraka Zdeněk mateřské školy na okraji obce. Budovu 7. prosince Knob Vladimír Předseda: Čestmír Segeťa Místopředseda: Květoslav Foltýnek projektoval Ing. J. Jeřík z Hranic a bude Tajemník: Vladimír Tomečka vybudována z akce Z. Zastavěna plocha je ÚMRTÍ 6m čtverečních. Náklady na budovu byly. února Andrys Josef Do ostatních komisí byli zvoleni tito rozpočteny bez inženýrských sítí na mil.. května Baštánová Marie občané: korun. Do konce roku stojí hrubá stavba. července Nováková Otýlie Jana Bagarová, Božena Klvaňová sociální budovy. 9. října Havran Stanislav a zdravotní komise.. října Botková Františka Jaromír Cifr komise ochrany veřejného pořádku. Zapsal M.Váňa Jiří Haša tajemník výstavby Antonín Hajda stavební komise. Karel Humplík finanční tajemník. Stanislav Kuča předseda školské a kulturní komise. Miroslava Novotná tajemnice pro obchod hosp. a cest. Karel Orava předseda finanční komise. František Pavlík tajemník ve sboru občanských záležitostí. Marie Stratilová, Naděžda Šafaříková komise pro obchod. Antonín Stržínek předseda komise veřejného pořádku. Marie Šrámková komise ve sboru občanských záležitostí. Marie Vinklárková školská a kulturní komise. - -

5 ZPRAVODAJ ZA KULTUROU DO SKALIČKY Letošní zima se nám vyvedla, děti si užily se s nadšením účastnily soutěží a ocenily menout loňský ročník této oblíbené soutěsněhových radovánek a ani my dospělí jsme také bohatou tombolu. že. nezaháleli a užili si krásnou plesovou 9. března se v sokolovně uskutečnil 6. února se uskutečnila cestovatelská sezónu ve Skaličce. Tu zahájil. ledna turnaj v badmintonu O sokolskou lajnu. přednáška nám již dobře známého pana Sokolský ples. Lidí přišlo letos více než Sportovců přišlo dost, občerstvení bylo Jiřího Máry tentokrát z cest za evropskou loni, hudba hrála dobře, tombola byla výborné a podrobnosti o výhercích a střípky exotikou po trase Dánsko Faerské ostrovy bohatá a jídla bylo dost. A bylo veselo, jak z turnaje najdete v článku Patrika Jandy. Island Grónsko. Cyklus přednášek ve už to na plese bývá. Skaličce završila paní Simona Černochová V pátek. ledna uspořádali včelaři již 6. února poučnou přednáškou po třetí ve Skaličce svůj Včelařský ples. o první pomoci s praktickou ukázkou. Návštěvnost byla menší než v minulých ročnících, ale výborná hudba, bohatá tombola a hlavně skvělé kulturní vystoupení hasičů z Horního Újezdu a z Kunovic zaručilo výbornou zábavu pro všechny návštěvníky. Vodění medvěda Protože tyto přednášky pořádáme hlavně pro vás, abyste měli možnost poznat zajímavé lidi, krásná místa naší planety, a také se případně naučit a poznat něco nového, co se vám v životě může hodit, mrzí nás, že účast na těchto přednáškách není veliká. Budeme doufat, že v příštích letech vás přijde víc. Pokud budete mít nějaké náměty na témata, která by vás zajímala, neváhejte a řekněte svoji myšlenku komu- koli z Kulturního výboru nebo Obecního úřadu a my rádi, pokud to bude v našich silách, takovou přednášku zajistíme. V sobotu. února se za nevlídného počasí prohnal obcí rej masek v čele s medvědem a hudebním doprovodem. Zajímavé masky zvládly i letos svoji náročnou výpravu a v podvečer usedly do místní hospůdky, aby si odpočinuly, občerstvily se a dokonaly svoji divokou jízdu. O týden později tj. 9. února akce pokračovala tradiční Končinovou zábavou s pochováváním basy v sokolovně, kterou pořádali místní hasiči. Sobotní odpoledne 6. února patřilo především dětem, které měly možnost zúčastnit se Dětského karnevalu. O program a krásnou výzdobu se jako vždy postaraly paní učitelky ze školky a občerstvení připravily maminky dětí. Návštěvnost byla jako každý rok veliká, děti A konečně poslední akcí prvního čtvrtletí roku bylo velmi oblíbené divadelní představení ochotníků z TJ Sokol Dřevohostice, které se uskutečnilo 6. března v sokolovně. Skaličtí občané se na divadlo vždy těší a ani letos nebyli zklamaní. Ochotníci nám přijeli zahrát svoji nově nastudovanou komedii Světáci od autorů V. Blažka, Z. Podskalského a J. Vobeckého o tom, jak z obyčejných fasádníků udělat gentlemany. Výborné výkony herců doprovázené hudbou zajistily skvělou zábavu a příjemnou atmosféru celého sobotního podvečera. V tomto zimním období pro vás připravuje- me také zajímavé přednášky z různých oborů a prostředí. Tyto akce se konají ve všedích dnech většinou v salónku Hospůdky u Bagarů. Ani letos jsme nelenili. Jako první se představil 8. ledna pan Aleš Navrátil profesionální hasič se svojí přednáškou o hasičských soutěžích v zahraničí. V pátek. února nám ředitelka školy a organizátorka Dračích lodí Dušana Mužíková přijela připo- Dětský karneval - - Divadelní přestavení Divadelní přestavení Přednáška o první pomoci Těšíme se nashledanou při dalších setkáních s Vámi!!! Lenka Šrámková Kulturní výbor PŘIPRAVUJEME:. května DEN MATEK (Sokolovna Skalička) 8. května MEMORIÁL JOSEFA VOZÁKA ŠACHY (Sokolovna Skalička). května KÁCENÍ MÁJE (výletiště za sokolovnou). června POHÁDKOVÝ LES + DĚTSKÝ DEN S PAVLEM NOVÁKEM

6 VESNICE ROKU Olomouckého kraje ZPRÁVY Z DOMOVA VĚTRNÝ MLÝN Svým příspěvkem do Zpravodaje se poku- nákladech sociálního zařízení. A to jak nízké, mají vůči nám nedoplatky. sím vrátit na konec roku. Někdy soukromým osobám, tak osobám úředním. Nezapomínejme také, že % z příjmů jim v prosinci zasedalo místní Zastupitelstvo Tomuto přispívání a spolupodílení se meze musí zůstat pro jejich potřebu. Z toho si a kromě jiného byla přednesena žádost za nekladou. hradí léky, apod. Ty jim totiž my nesmíme Domov Větrný mlýn, zda by obec něco Možná víte, ale možná spíše, že ne, existují hradit. A tak dále. To vše by bylo na vícenemohla přispět na chod zařízení. A to obce, které zřizují například domovy pro stránkový článek. z výnosu daní. seniory a jsou druhé obce, které by chtěly Situace je zkrátka složitá pro všechny. Dalo se předpokládat, že se tento pokus do takového domova umístit svého občana. Příčiny nyní neřeším a nejsou tak jednodunesetká s pochopením a už vůbec ne V tom případě ale přispívají obci, která je ché. Jen popisuji situaci jaká je. A proto s nadšením. Přesto mě zamrzely některé zřizovatelem takového zařízení. zazněl na prosincové schůzi náš požadavek. výroky nejmenovaných občanů, které zde Vím, že toto není případ Domova Větrný Bohužel bylo to rychlé, naráz a na poslední také byly proneseny. Mám na mysli výroky mlýn. Zřizovatelem, jak už víme je chvíli. Proto nebyl ani očekáván kladný typu: to radši ať jde ústav pryč z obce Olomoucký kraj. Ale občané klientky jsou výsledek. Lze jen doufat, že po objasnění apod. Doufám, že to byly pouze ojedinělé občanky obce Skalička. Tedy i s nimi je problému, jeho zdůvodnění a zhodnocení názory a že většina občanů je nesdílí. počítáno při rozdělování výnosu z daní. výhod a nevýhod, mít domov ve své obci, se Myslím si totiž, že obci nijak neškodíme Tedy i na ně jsou do Skaličky výnosy z daní časem možná dospěje k jinému závěru. a nevadíme. Naše děvčata, i když jsou transformovány. Proto Krajský úřad uvažotrochu jiná, nejsou nijak nebezpečná, val tímto směrem a chtěl oslovit obce, na starostce celkovou sumu nedoplatků Navíc jsem ve svém návrhu předložil paní neškodí a jsou lidmi jako my ostatní. Jen jejímž území domovy leží. našich děvčat. A to muselo opravdu zapůso- měly trochu víc smůly v životě. Proto však bit jako odjištěný granát. Nejde však o to, nejsou horší. Všichni sledujeme televizi a všichni víme, že aby obec hradila celou tuto částku. To se v ní dost často mluví o sociální sféře. A proč jsem tento návrh, spolupodílet se na vůbec ne. Ale aby se spolupodílela. A to už A taky o problémech s jejím financováním. financování provozu, nabízel? Odpověď je je trochu o něčem jiném. Stát v tomto ohledu mluví o tzv. vícezdrojojednoduchá. Ředitelé všech podobných vém financování. To znamená, že nadále už Závěrem nechci být špatným prorokem, ale zařízení byli k tomuto kroku vyzváni svým nelze spoléhat se pouze na dotace od státu. v budoucnu bude v tomto směru na obce zřizovatelem. Tím je jak jistě už víte, Krajský úřad na provoz našeho zařízení již vyvíjen tlak zcela určitě. A to jak ze strany Olomoucký kraj. Takže jednoduše řečeno, přispívá. Protože ho zřizuje. Stát nám svou státu, tak samospráv. Jen doufám, že to nedá se neuposlechnout svého zřizovatele. dotaci taky vyměřuje. Díl peněz získáváme nezanechá šrámy na vztazích a doufám, že Proto jsem vypracoval informace o tom, z veřejného zdravotního pojištění, protože se najde společná řeč na všech zaintereso- kolik nám klientky dluží a zda by se tato vykazujeme zdravotní péči pojišťovnám. vaných stranách. Musí se jen najít rozumná situace dala nějak řešit. Víte, v zákonu Velkou část nám hradí klientky ze svých míra. o sociálních službách existuje 7, který důchodů. Ale protože jejich důchody jsou Antonín Němec ředitel domova dává jistou možnost spolupodílet se na ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALIČKA V den, kdy jsme žákům rozdali pololetní vysvědčení, přišly děti z mateřské školy k zápisu do. třídy ZŠ. Volnou formou rozhovoru jsme u každého z nich sledovali komunikativnost, slovní zásobu, způsob držení tužky, rozpoznání barev, geometrických tvarů a poslechli jsme si básničku či písničku. Úspěšně bylo přijato dětí. Dne.. jsme pořádali závody v lyžování v Tošovicích, rádi bychom touto cestou poděkovali za spolupráci při organizaci těchto závodů manželům Hložkovým, Černochovým, Bagarovým, p. Petru Macháňovi a HEI parku Tošovice za vzorně nachystanou slalomovou trať i velmi příjemné zázemí. DĚKUJEME MOC! Zajímavé podívané jsme se zúčastnili v pondělí 9.., kdy nás paní učitelka Katka s dětmi MŠ pozvaly na Vynášení zimy. Za doprovodu několika básniček jsme došli k řece Bečvě, kde p. uč. Katka zapálila Morenu a vhodila ji do řeky. Poté jsme si na větévky navázali mašličky a na zemi jsme vytvořili nápis Jaro je tu. Avšak na zpáteční cestě začal padat sníh a my jsme pochopili, že se zima jen tak lehce nevzdá svého trůnu. Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Skalička Vynášení zimy Zápis do MŠ proběhne dne 7.. v dopoledních hodinách od 9. hod. Moc se na Vás těšíme!

7 ZPRAVODAJ ZRUŠENÍ KOOPERACE ŠKOL SKALIČKA - ÚSTÍ HROZÍ ZÁNIK? Na základě množících se dezinformací všech zastupitelů (po Vánocích). Na tomto obce Ústí a podle mého úsudku byly záměra nepravd, které se v poslední době šíří jednání proběhla rozsáhlá diskuze, kde byly ně odlišně podány informace rodičům Skaličkou a okolím, jsem se rozhodla touto probrány všechny aspekty případného z Ústí. Při této schůzce jsme byli osočeni, že cestou Vás informovat o tom, jak vše začalo kladného rozhodnutí a vyhovění požadav- s nástupem nové ředitelky ve Skaličce Mgr. a proč dochází k rozdělení kooperace mezi kům rodičů. Konečný verdikt zastupitelstva Dušany Mužíkové skončila možná spolupráškolami Ústí a Skalička. zněl Udržet děti a občany v obci a po ce. Podle jejich názorů dostatečně nespolujednání se 6 zastupitelů vyslovilo pro pracujeme a nepřesvědčujeme své občany Počátek všeho (prosinec ) byl podnět z řad rodičů budoucích prvňáčků, kdy jsem otevření výuky. až. třídy v naší škole k poslušnosti a nenařídíme jim, kterou byla pozvána i s místostarostou Zbyňkem a jeden zastupitel se zdržel. Po tomto školu budou jejich děti navštěvovat. Kamasem (člen školské rady) na společnou rozhodnutí obecního zastupitelstva jsem Bohužel jsem mladá a nemohu posuzovat, schůzku do školy, kde za přítomnosti rodičů jako statutární zástupce informovala jak to bylo za minulého režimu, ale žijeme a ředitelky školy jsme byli seznámeni starostu obce Ústí pana Libora Vykopala v demokratickém státě a rodiče mohou jít s požadavkem na možnost navštěvovat a požádala ho o svolání společné schůzky k zápisu do jakékoliv školy a vybrat pro své základní školu ve Skaličce celý první stupeň. obou zastupitelstev obcí a ředitelek základ- dítě to nejlepší. Zda toto rozhodnutí je či Tento požadavek byl následně adresován ních škol. Tato schůzka proběhla pod tíhou není správné, ukáže čas, ale mohu Vám říci i obecnímu zastupitelstvu. Mimo jiné nám emocí a byli jsme označováni za ničitele sama za sebe, že jsem tu od toho, abych bylo sděleno, že v případě nevyhovění všeho, co funguje již let. Ale postoj udělala vše pro to, aby škola ve Skaličce žádosti, budou rodiče vážně uvažovat našeho zastupitelstva se ani tak nezměnil. vzkvétala i nadále a přežila i mě. o umístění dětí již na první stupeň do Kooperace škol znamená, že si jednotlivé Obec Skalička je samostatnou a hrdou obcí některé z Hranických základních škol včetně školy doplňovaly vzájemně žáky do tříd, ale a její zastupitelé, kteří jsou zvoleni občany mladších sourozenců, kteří v následných jinak je každá škola jako samostatný sub- Skaličky, mohou ve své samostatné působjekt. Stávalo se, že v některém školním roce nosti o tom rozhodnout a tak také učinili letech budou nastupovat do prvních ročníků základní školy. Z naší strany jim byly musela být třída rozdělena, a skaličské děti a drželi se mota: Udržet děti a občany předneseny i případné problémy, které navštěvovaly školu ve Skaličce a ústecké v obci. s tímto vzniknou. I přes tyto informace v Ústí. Následně proběhla schůzka za přítomnosti rodičů všech dětí, které navštěrodiče požadovali tuto jejich žádost projed- A na závěr položím jednu otázku: Jak byste vují obě školy. Bohužel tato schůzka byla celou situaci vyhodnotili Vy? nat v zastupitelstvu. Dalším krokem autovedena útočně ze strany rodičů a zástupců Petra Kočnarová - maticky vyplynulo svolání pracovní porady starostka ČINNOST SDH Začátek letošního roku, navzdory zimnímu počasí, byl pro místní hasiče náročnější než tomu bylo v letech minulých. Bylo provedeno několik brigád na technice a především na dokončení sociálního zařízení ve zbrojnici. A tak již můžeme využít fungující toalety my i naši nejmenší v kroužku Mladých hasičů. Dále jsme provedli na požádání Obecního úřadu v měsíci lednu oplach kanalizační šachty na dolním konci obce. K dalším zimním činnostem patří příprava a organizace tradičních kultůrních akcí a to o pomoc při hledání pohřešované osobě na. let založení SDH, které proběhnou Vodění medvěda a poté Končinovou zába- Kamenci. Naše jednotka společně s dob- 6. a 7. července. Také jsme obdrželi dotaci vu s programem. Všem, kteří se na těchto rovolníky z obce začala s pátráním společně z Ol. kraje na nákup nového hasičského akcích podíleli, patří naše poděkování. s Policií a jednotkou HZS PS Hranice. Dále dopravního automobilu, takže nás čeká Začátek roku patří také pravidelným škole- byl vyhlášen poplach pro dobrovolné výběr a nákup vhodného vozidla. Dále ním, které organizuje Hasičský záchranný hasiče z Hranic, Opatovic, H. Újezdu, organizace prvního kola požárního sportu, sbor ČR. Vybraní členové naší zásahové Hustopeč a Kelče. Avšak ještě před příjez- námětové cvičení a tak dále. jednotky absolvovali tyto školení a tím jsme dem těchto jednotek na místo zásahu se Je toho poměrně dost, ale když se zapojí co doplnili chybějící počty na funkcích, které podařilo osobu nalézt a vše dobře dopadlo. nejvíce členů SDH, vše se ke spokojenosti jsou dané zákonem o požární ochraně. všech zvládne. V měsíci březnu nás také zaměstnal ostrý A CO NÁS V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ ČEKÁ? Jaromír Honeš velitel SDH výjezd, kdy jsme byli požádáni Policií ČR Tak především, příprava a organizace oslav - 7 -

8 FOTBAL Vážení sportovní přátelé, dovolte, abych krátce zhodnotil přípravné období fotbalového oddílu TJ SOKOL Skalička pro jarní část sezony /. SOKOL SKALIČKA Přípravu jsme zahájili cca v polovině února. Tréninky probíhaly ve sportovní hale ZŠ Šromotovo vždy v sobotu vpodvečer. hodnotit velmi dobře a doufáme, že se Součástí přípravného období bylo kondiční projeví kladně v průběhu jarních zápasů. soustředění, které se již podruhé uskuteč- Sehráli jsme tři přípravné zápasy. První jsme nilo v penzionu Ráztoka na Rusavě. odehráli na umělé trávě v Lipníku s muž- sezony, který začne v neděli 7.. Proběhlo v termínu 7... za velmi stvem z Pavlovic :. Další dva na UT v Hrapříznivého počasí. Tohoto soustředění se v Lazníkách. První domácí zápas odehraje- nicích. Skalička Komárno 7: a Skaličzúčastnil bez hráčů celý kádr (celkem 7 me v sobotu... ka Branky 7:. Srdečně zveme všechny příznivce skaličskéhráčů a trenéři). Přístup hráčů byl velmi Celkově hodnotíme přípravné období ho fotbalu k návštěvě. dobrý, proto můžeme toto soustředění velice dobře a těšíme se na začátek jarní Vlastimil Adámek - hlavní trenér ROZPIS MUŽI - JARO VESNICE ROKU Olomouckého kraje OHLÉDNUTÍ ZA. BADMINTONOVOU SEZONOU Rok se s rokem sešel a již počtvrté můžeme jsme stejné klání i letos. Sešli jsme se vytvoření super atmosféry a sokolkám za bilancovat uplynulou badmintonovou v optimálním počtu, a proto jsme mohli fantastické občerstvení. Jen věřím, že příští sezonu. Od listopadu do března jsme každé hrát systém všichni proti všem. O pohledné rok se konečně dočkám a jako organizátor úterý byli svědky urputných klání dvojic, výměny nebylo nouze a tak jsme po pětiho- budu moci sám předat pohár vítězům rafinovaných podání, přesných smečí dinovém maratonu, proloženým výborný- Peťa Krasňák bude mít postaveno a přehozů, ale také neuvěřitelně promarně- mi buřty na pivu, langošema a pivkem, znali a Richard Zavřel třeba nebude na horách ných míčků. vítěze Honza Řehák a Patrik Janda. tak se těším na. ročník. Protože loňský. ročník turnaje byl kladně hodnocen i těmi co nevyhráli, uspořádali DALŠÍ AKCE Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným sportovcům i fanouškům za V červnu pak plánujeme turistický výlet nejpravděpodobněji na Praděd; v srpnu pak cyklovíkend a nejspíše opět Rusava. Přesné termíny obou akcí budou zveřejněny s dostatečným předstihem. Patrik Janda Patrik Janda - 8 -

9 ZPRAVODAJ ŠACHY Průběžné tabulky šachových družstev. KRAJSKÝ PŘEBOR OBLASTNÍ PŘEBOR DRUŽSTVO SK Prostějov TJ Sokol Přemyslovice TJ ŠK DUE POP Uničov TJ Sokol Skalička A Sigmia Olomouc TJ Sokol Lázně Velké Losiny B T.J. Sokol Šumperk B SK ROŠÁDA Prostějov LOKO Zábřeh A6 PřF UP Olomouc Spartak Přerov ŠK Loštice V R P BODY SKÓRE PARTIE DRUŽSTVO Spartak Přerov B Sokol Hranice B Sokol Skalička D Sokol Skalička C ŠK Vinary SK Přerov B Sokol Citov TJ Sokol Tovačov B V R P BODY SKÓRE PARTIE OBLASTNÍ PŘEBOR JIH DRUŽSTVO AŠK DA Olomouc SK ROŠÁDA Prostějov B GARDE Calcio Olomouc B SK Přerov SK Prostějov B TJ Sokol Skalička B TJ Sokol Přemyslovice B TJ Sokol Tovačov ŠK Sigmia Senior klub Olomouc B TJ Sokol Konice TJ Sokol Hranice SK Junior A V R P BODY SKÓRE PARTIE ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ SKALIČKA Vážení spoluobčané, Druhou prosincovou sobotu se konala již rádi bychom Vám tradiční mše svatá ve Všechovicích, která se napsali něco o našem pořádá na svátek svatého Ambrože, patrospolku. na včelařů. Po mši bylo nachystáno posezení na faře, kde se při této příležitosti popřálo Základní organizace se rozrostla o nové čtyřem jubilantům. členky a jeden člen se V pátek 8. prosince ve Skaličce odhlásil kvůli vysoké- u sokolovny jsme si udělali pravou domácí mu věku. Bude stále zabijačku. Pašíka jsme dovezli z Polomu a za čestným členem naší chladného rána zabijačka začala. organizace. Nyní má naše organizace členů a 9 včelstev. AKCE, NA KTERÝCH SE VČELAŘI ÚČASTNILI Poslední víkend v srpnu jsme poskládali posádku dračí lodě a. členná posádka s pádly v ruce vyrazila na přehradě ve Skaličce do boje o první příčky a pohár. Pohár jsme nakonec získali, ale ten dostala Posádka dračí lodě Včelí žihadla každá posádka. Náš název byl jak jinak než Včelí žihadla. V říjnu ve Všechovicích jsme pořádali přednášku na téma Včelí produkty a apiterapie, kde nám přednášel přítel Radomír Hykl Pravá domácí zabijačka

10 VESNICE ROKU Olomouckého kraje K poslechu nám hrála kapela pod vedením V pátek. ledna se konal a nasazení na všech akcích, kterých jsme se naší včelařky Ireny Kociánové. Za úkol bylo. včelařský ples, který se opět za mrazivé- účastnili i pořádali. vše sníst a maso nechat na řízky na ples. ho počasí vydařil. Jen účast byla o něco V poslední době jde vidět u včelařů, že ruší menší než v minulých letech. Zasáhla staré úly a nahrazují je úly novými, nástavchřipka. Hrála nám osvědčená kapela Rose kovými. Vždyť nástavkový úl je přístupnější Band z Prostějova a kulturní vystoupení a zdravější. A to se týká nejen mladých nám předvedli hasiči z Horního Újezdu včelařů, ale i včelařů v pokročilém věku. s pánvičkami a hasiči z Kunovic s vystoupením Havajské tanečnice. Tombola byla Naši včelaři ani v zimě nezahálejí. Vyrábějí si opět velmi bohatá. nové úly, rámečky, vyvařují vosk a ten poté Včelařský ples Tímto bych chtěl poděkovat všem včelařům a jejich rodinným příslušníkům za pomoc vyměňují za mezistěny. Jaroslav Juráň, předseda ZO Skalička ZE ŽIVOTA FARNOSTI Milí spoluobčané ve Skaličce, milí farníci, Františka. Přitom nemálo emocí vyvolává a budeme žít ještě skromněji než dnes, ale první jarní měsíce, březen a duben, jsou v naší zemi opakovaně snaha dokončil před budeme svobodní. Poneseme velkou každoročně dobou, kdy křesťané slaví dvaceti lety započatý proces osamostatně- zodpovědnost, ale nepochybujeme o tom, Ježíšovo vzkříšení. Letos připadá Svatý ní církve od státu, který v padesátých letech že mezi věřícími je dost poctivých nebo též Pašijový týden na poslední březsloužil k zajištění činnosti církve a práci Diecéze budou spolupracovat v rámci České minulého století zabral majetek, který a zdatných odborníků, kteří nám pomohou. nové dny. Po květné neděli, zeleném čtvrtku, velkém pátku a bílé sobotě vyvrhospodařit samostatně a všechny budou kněží podmínil státním souhlasem. biskupské konference, ale každá bude cholí slavení událostí naší záchrany nedělí Velmi výstižně pojmenovali podstatu zmrtvýchvstání. Rád bych vás pozval změny, která se právě odehrává, naši počítat s aktivním zapojením farností, které především na oslavu velikonočního vítěz- biskupové v pastýřském listu z kterého ponesou svůj podíl nejen na financování ství Pána Ježíše nad hříchem a beznadějí, cituji: Po pádu komunismu byl v roce 99 provozu, ale i na platech kněží. která bude při mši svaté v neděli. března zrušen státní dozor nad církvemi a zabloko- Pro naši farnost je dobrou zkušeností v : v lesní kapli ve Skaličce. ván bývalý církevní majetek s příslibem, že společné práce na projektu, který přispěje Na události v životě farnosti je pravidelně se brzy vyřeší i financování církví. Během k růstu naší jednoty a solidarity, dokončení velmi bohatý také měsíc květen tradiční let jednání byly předloženy různé návrhy. opravy farních chlévů. Letos napodzim májové pobožnosti zahajujeme společně Někteří politici chtěli blokovaný majetek končí tříletá lhůta pro vykonání veřejné mší svatou. května nad vesničkou dát do veřejného fondu, který by spolu sbírky, kterou nám na účel rekonstrukce Komárovice u kapličky Na Hůrce. s církví spravoval stát, aby mohl dále církev povolil krajský úřad. Ve spolupráci. května bude slavný den pro šestnáct ovládat. Toto řešení by bylo pokračováním s obecními úřady obcí farnosti se chystáme třeťáků z našich obcí, kteří poprvé přijmou státního dozoru nad církvemi a církve by nabídnout vám příležitost přispět skrze svaté přijímání, 8. května budeme s účastí navíc nedokázaly uhlídat, aby prostředky návštěvu v domácnostech. Budeme velmi biřmovanců slavit vigilii Seslání Ducha z fondu nebyly odvedeny jinam, jak se už vděční, když přijmete pověřené vykonatele svatého. Letošní ročník akce Noc kostelů v minulosti stalo u jiných fondů kontrolova- sbírky v sobotu 7. dubna vlídně a děkuje- nemine ani tentokrát lesní kapli ve Skaličce, ných státem. V rámci předchozích jednání me předem za každý váš dar. kterou jsme do seznamu otevřených o určení daní či daňových asignacích Ať je pro vás období následujích tří měsíců kostelů opět přihlásili. V pátek. května dospěly jak stát, tak církve k názoru, že ani prozářené světlem Velikonoc přeje všem ve se těšíme na setkání u kaple v neobvyklou toto navrhované řešení není pro žádnou Skaličce hodinu s prohlídkou jindy nepřístupných stranu výhodné. Před pěti lety jsme se míst. dohodli s vládou, že nám za zabraný maje- o. Jan Bleša, farář tek vyplatí finanční náhradu a nechá nás Otec arcibiskup Jan Graubner vyhlásil samostatně hospodařit, abychom si vydělaletošek Rokem eucharistie. Velký důraz li na svůj provoz. Bylo dokázáno, že jednáme proto přikládáme přípravě na slavnost Těla se státem velkoryse a žádáme méně, než je a Krve Páně, která připadá na. května. spravedlivé. Dohodli jsme se se všemi To už budou na dohled velké prázdniny církvemi financovanými ze státního roza s nimi slavnost slovanských apoštolů sv. počtu, že jim necháme takový podíl, aby Cyrila a Metoděje, letos zvlášť připomínamohly žít jako dosud. Tehdy ovšem levice ných pro výročí let od jejich příchodu zákon zablokovala. Nyní platí zákon, v němž na Velkou Moravu v roce 86. se finanční náhrada zmenšila o tu část, Naše společnost žila v posledních měsících která bude vydána naturálně, a zkrátilo se prezidentskou volbou, církev odstoupením také přechodné období. Církev nezbohatne, papeže Benedikta XVI. a volbou papeže jak si někteří myslí. Přibude nám starostí - - Lesní kaple

11 SYSTÉM KOMPLEXNÍ PÉČE O ZÁKAZNÍKY ČESKÉ POŠTY V OBLASTI FINANČNÍCH A POJIŠŤOVACÍCH SLUŽEB VÍTE, ŽE PRO VÁS MŮŽEME: üuzavřít výhodnou kombinaci úrazového a životního pojištění v jednom a jako bonus získáte naspořené peníze? (Diamant Expres) üuzavřít životní pojištění pro děti i dospělé, kde stačí pouze počáteční vklad, který navíc po uplynutí pojistné doby dostanete včetně zhodnocení zpět? (Kombi) üzajistit pomoc Vašim dětem při nenadálých životních událostech? (Sluníčko Plus) üzabezpečit bezstarostné stáří? (Penzijní připojištění) üzajistit rychlý a kvalitní servis v případě autonehod? (Povinné ručení) übezpečně ukládat a spravovat Vaše finance? (ERA osobní účet) üzajisti peníze na cokoliv? (Spotřebitelské úvěry, Kreditní karta, Splátková karta, Kontokorent ) üvýhodně zúročit Vaše úspory? (Poštovní investiční program, Červené konto ) üsjednat stavební spoření se státní podporou a výhodným úročením? üjinak zabezpečit Vaši rodinu, domácnost, firmu ve spolupráci s našimi partnery Českou pojišťovnou, Poštovní spořitelnou, Českomoravskou stavební spořitelnou. A JAK? JEDNODUŠE: üprostřednictvím poboček České pošty üprostřednictvím našich specialistů DIAMANT EXPRES POJIŠTĚNÍ SE SPOŘENÍM üvstupní věk již od let a až do 6let üpojistná doba již,, let, nebo do věku 6, 6, 7 ünení třeba dokládat zdravotní dotazník üv úrazové pojištění, životní pojištění, spoření ünezkoumají se rizikové skupiny (povolání) üsmlouvu lze v jejím průběhu dle Vašich potřeb flexibilně upravovat ümožnost výběru ze tří variant üčást pojistného je spořena a je možné z ní dvakrát ročně vybírat üpojistná částka až,- Kč üměsíční pojistné již od 88,- Kč üa navíc takto výhodně pouze u nás ERA OSOBNÍ ÚČET übanka se za Vás postará o realizaci veškerých plateb üúčet je možné obsluhovat na kterékoliv poště, přes Internet, telefon ümožnost zřízení kontokorentu ümožnost zřízení a vedení spořícího účtu zdarma üzdarma vydání platební karty üzřízení účtu zdarma üžádné poplatky za příchozí platby üpro občany ČR a SR od 8let üzvýhodnění pro děti (PRVNÍ KONTO), studenty, seniory INZERCE LETNÍ HARMONOGRAM SVOZU KO NA ROK KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN Pondělí Skalička X X X X X X X X X X X X X - - Michaela Duchoňová, EKOLTES Hranice, a.s.

12 Cyrilometodìjské jubileum Rok je pro Českou republiku ve znamení velkého výročí. Uplyne let od příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Poutní místo Velehrad je národní, duchovní, kulturní i vzdělávací kolébkou našeho národa. Přípravy na cyrilometodějské jubileum byly zahájeny v květnu v Římě. V České republice začaly oslavy v den státního svátku ČR Dne slovanských věrozvěstů na Velehradě a pokračují Setkáním kultur v Mikulčicích května. Slavnosti vyvrcholí na Velehradě ve dnech. -. července v rámci státního svátku ČR již tradičním projektem Dny lidí dobré vůle. Než se tak ale stane, čeká nás velké množství projektů výstavy, konference, přednášky, semináře, bohoslužby, vzdělávací i interaktivní programy pro děti a mládež, soutěže a řada dalšího. Podrobné informace na: a INZERCE

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Zápis z Valné hromady MR Hranicko konané dne 26. února 2008, MěÚ Potštát

Zápis z Valné hromady MR Hranicko konané dne 26. února 2008, MěÚ Potštát Zápis z Valné hromady MR Hranicko konané dne 26. února 2008, MěÚ Potštát Přítomni: Radovan Mikuš, obec Všechovice Júlia Vozáková, městys Hustopeče nad Bečvou Alena Veličková, obec Horní Újezd Petra Kočnarová,

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Z á p i s č. 1 / 2009

Z á p i s č. 1 / 2009 Z á p i s č. 1 / 2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. ledna 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 p. Špeta příchod ve 20.00h občanů 5 zapisovatel: Lenka

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 16. 4. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

ZÁPIS č. 16 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 7. dubna 2016

ZÁPIS č. 16 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 7. dubna 2016 ZÁPIS č. 16 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 7. dubna 2016 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Václav Hořejší, Miroslav Sládek, Milan

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice

U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice V Dolních Domaslavicích dne 9.12.2015 Zpracovala: Grześová Božena

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

VÝPIS USNESENÍ z 14.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne

VÝPIS USNESENÍ z 14.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne Obec Pouzdřany, Hlavní 99, Pouzdřany VÝPIS USNESENÍ z 14.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 24.02.2016 Zastupitelstvo obce schválilo: Bod č.1 Technický bod Usnesení č. 145/16/ Z14 : ověřovatele

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2)

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 59. zasedání konaného dne 1. 2. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.6.2013 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Tomáš Rulec, zastupitel Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 24. 8. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Jaroslava Šlapanská, Petr Brázda, Ing. Hana Zárubová (zapisovatelka)

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0908/2014/Sed Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 18. 12. 2014 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Zápis z XVI. VZZO konaného dne Návrh programu XVI. VZZO, konaného dne (středa) od hod. v KD:

Zápis z XVI. VZZO konaného dne Návrh programu XVI. VZZO, konaného dne (středa) od hod. v KD: Zápis z XVI. VZZO konaného dne 24. 2. 2016 Bod 1) Dnešnímu VZ je přítomno 7 zastupitelů z celkového počtu 7, tudíž dnešní VZ je usnášení schopné. Návrh a změny Usnesení připravuje pan Ludka, sestavením

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

Zápis č. 10 ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 21. září 2010

Zápis č. 10 ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 21. září 2010 Zápis č. 10 ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 21. září 2010 Přítomni: JUDr. Ing. Petr Wisiński Marie Fomiczewová, Ing. Jan Jančí Jiří Kropáč, Ing. Jiří Lajtoch, Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 20 obce Starý Poddvorov, konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 20 obce Starý Poddvorov, konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 20 obce Starý Poddvorov, konaného dne 11. 5. 2016. Přítomni: 5 členů dle prezenční listiny V 18:12 se dostavil zastupitel Vít Sasínek, počet zastupitelů se zvýšil na

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis z 29. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 13. září 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 29. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 13. září 2012 v 18,00 hod. Zápis z 29. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 13. září 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Vladimír Vališ, František Illek, Jiří Beran, Hynek Čada, Josef Adámek,

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

Zápis z jednání Rady obce Velatice. den jednání: 23. května 2012 č. 10/2012

Zápis z jednání Rady obce Velatice. den jednání: 23. května 2012 č. 10/2012 Zápis z jednání Rady obce Velatice den jednání: 23. května 2012 č. 10/2012 Přítomni: Omluveni: Mgr. Jan Grolich Zdeněk Severa Mgr. Petr Pelikán Ing. Marek Neveselý Mgr. Pavel Drozd Jednání rady zahájil

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Podprogram č. 3 Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje příspěvek na provoz Věcně příslušný odbor: Odbor sociálních věcí

Více

Datum konání: od 18:00 hod.

Datum konání: od 18:00 hod. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Slivno --------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání: 16.12.2014 od 18:00 hod. Místo konání:

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Obec Popovice Popovice čp. 303 PSČ 686 04 IČ : 00291269 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah : I. Základní

Více

Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý

Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý 1 Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý 4. 8.2015 Přítomni: Hana Dufková, Iveta Rabasová Houfová, Ladislava Dolejšková, Anežka Ješinová, Milan Živný, Petr Šmíd,

Více

Usnesení 36. schůze Rady obce Těrlicko

Usnesení 36. schůze Rady obce Těrlicko 1 Usnesení 36. schůze Rady obce Těrlicko konané dne 12. listopadu 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Těrlicku 915/36/08 Rada obce Těrlicko program 36. schůze Rady obce Těrlicko 1. Kontrola plnění

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2015 Rozpočet obce na r. 2015 Rozpočet na rok 2015 byl schválen dne 18.12.2014 příjmy : 9.742.000,- Kč

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 20.01.2016 Termín: středa 20.01.2016 od 20 hodin, OÚ Nedrahovice Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1) Zahájení zasedání 2) Určení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 10.12.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Milana Mišůnová, Felix Šrámek,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více